OBČINA HOČE – SLIVNICA Pohorska cesta 15 2311 Hoče

Saubermacher Slovenija d.o.o.
Ulica Matije Gubca 2
9000 MURSKA SOBOTA
Tel. 02/620-23-50
Fax. 02/620-23-59
Štev.: KF/2014
Murska Sobota, dne 15.04.2014
OBČINA HOČE – SLIVNICA
Pohorska cesta 15
2311 Hoče
Zadeva :Odgovor na svetniško vprašanje
V okviru izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na
območju Občine Hoče – Slivnica zagotavljamo zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov tudi v zbirnem centru v Slivnici. V zvezi z zbiranjem odpadkov v zbirnem
centru nastajajo obratovalni stroški, stroški prevoza odpadkov iz zbirnega centra do
centra ravnanja z odpadki v Lenartu ter stroški odstranjevanja odpadkov.
Obratovalni stroški (najem zbirnega centra, elektrika, voda, varovanje, zbiranje
odpadkov, vzdrževanje zbirnega centra, zimska služba, …), so sestavni del cene
ravnanja s komunalnimi odpadki in jih plačujejo gospodinjstva v okviru mesečnega
stroška ravnanja s komunalnimi odpadki.Stroške prevoza nekaterih vrst komunalnih
odpadkov, kot npr. odpadna embalaža, električnain elektronska oprema, delno pokrivajo
družbe ravnanja z navedenimi vrstami odpadkov, za vse ostale vrste odpadkov pa je
njihov prevoz strošek povzročiteljev odpadkov, ki te vrste odpadkov oddajo v zbirnem
centru.Stroški odstranjevanja določenih vrst odpadkov niso vključeni v ceno ravnanja s
komunalnimi odpadki, zato jih pokrivajo povzročitelji odpadkov, ki te vrste odpadkov
oddajo v zbirnem centru.
Plačljivost za oddajo odpadkov v zbirnem centru v Slivnici je vezana samo na stroške, ki
nastajajo zaradi njihovega prevoza ter odstranjevanja in niso pokriti iz drugih virov
(cena storitev javne službe, plačilo družb za ravnanje z odpadno embalažo…).
Med plačljivimi odpadki za gospodinjstva so mešani gradbeni odpadki, mešani
komunalni odpadki, lesena embalaža, kosovni odpadki, biorazgradljivi odpadki,
bitumenske in azbestne plošče.
Saubermacher Slovenija d.o.o.
Ulica Matije Gubca 2
9000 MURSKA SOBOTA
Tel. 02/ 620-23-50
Fax. 02/ 620-23-59
Vpis: Okrožno sodišče M.Sobota
Št. vložka: 1/03201-00
Osnovni kapital: 2.649.790,93 EUR
NKBM 04102-0000236570
NLB 02340-0014701412
ID za DDV:
SI75433737
Matična številka: 5432391
[email protected]
www.saubermacher.si
V letu 2013 je bilo v zbirnem centru v Slivnici prevzetih295 t mešanih gradbenih
odpadkov, 49 t mešanih komunalnih odpadkov, 177 t kosovnih odpadkov, 107 t
biorazgradljivih odpadkov, 13 t bitumenskih in azbestnih plošč…, kar predstavlja
precejšen strošek prevoza in odstranjevanja.
Obračun stroškov ravnanja z odpadki, ki niso vključeni v redno ceno ravnanja z odpadki
je možen na več načinov :
- plačljivost s strani strank, ki odpadke dostavijo (sedanji način),
- porazdelitev stroškov v ceno ravnanja z odpadki (mesečni obračun na podlagi
dejanskih količin odpadkov, volumna opreme za zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov in pogostosti odvoza),
- plačilo iz občinskega proračuna.
Proti odmetavanju odpadkov v naravno okolje lahko veliko prispeva določba občinskega
odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki bo določala, da morajo biti v odvoz
odpadkov vključeni vsi objekti na območju Občine Hoče – Slivnica, ne glede na to ali se
v njih biva stalno ali začasno ali pa lastnik oz. uporabnik objekta nima prijavljenega
bivališča. V takem primeru predlagamo, da imajo le-ti letno vsaj 6 vrečk za mešane
komunalne odpadke in 6 vrečk za mešano embalažo.
Lep pozdrav !
Komercialist:
Franc Knaus, ekon.
Saubermacher Slovenija d.o.o.
Ulica Matije Gubca 2
9000 MURSKA SOBOTA
Tel. 02/ 620-23-50
Fax. 02/ 620-23-59
Vpis: Okrožno sodišče M.Sobota
Št. vložka: 1/03201-00
Osnovni kapital: 2.649.790,93 EUR
NKBM 04102-0000236570
NLB 02340-0014701412
ID za DDV:
SI75433737
Matična številka: 5432391
[email protected]
www.saubermacher.si