K A Ž I P O T - IV. osnovna šola Celje

IV. osnovna šola Celje
KAŽIPOT
ime in priimek
razred
naslov, telefon
Šolsko leto 2013/2014
 Naslov:
IV. osnovna šola Celje
Dečkova cesta 60, 3000 Celje
 Telefon in fax:
+386 3 428 54 10
+386 3 428 54 31
+386 3 428 54 14
+386 3 428 54 15
+386 3 428 54 30
+386 3 428 54 81
- tajništvo
- zbornica
- pedagoginja
- knjižnica
- fax
- računovodstvo
 Internet:
http://www.facka.si
 Elektronska pošta:
[email protected]
 Davčna številka:
SI82175420
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
2
Kazalo
Beseda ravnateljice
IV. osnovna šola Celje se predstavi
Ustanovitelj
Šolski okoliš
Prostorski pogoji
Organi upravljanja
Pedagoški, strokovni in drugi delavci
Število učencev po oddelkih
Sodelovanje s starši
Tajništvo
Šolska svetovalna služba (ŠSS)
Jutranje varstvo
OPB
Knjižnica
Učbeniški sklad
Šolski sklad
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolska skupnost učencev
Predstavitev programa
1. triletje
2. triletje
3. triletje
Obvezne dejavnosti ob pouku
Usposabljanje za varno vožnjo s kolesom
Rdeči križ
Individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami
Delo z nadarjenimi učenci
Organizacija pouka
Izmenskost pouka
Razporeditev pouka
Šolski koledar 2013/14
Izvedba nacionalnega preverjanja znanja
Šola v naravi
Tekmovanja v znanju
Projekti na naši Četrtki
Mednarodni projekti
Državni projekti
Občinski projekti
Lastni projekti
Naši uspehi v šolskem letu 2012/2013
Vzgojni načrt
Hišni red
Za konec...
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
4
5
5
5
6
7
9
11
11
12
12
13
13
13
14
15
16
19
23
25
26
27
29
32
33
34
34
34
35
35
35
35
36
37
38
39
39
40
43
44
46
49
50
55
3
Beseda ravnateljice
…in življenje je lahko lepo, dobro in prijazno,
če ga znamo takega soustvarjati.
Pomembno je puščati sledi in biti zgled.
Treba je vlivati upanje in se truditi,
pa čeprav se včasih zdi, da je zaman.
Brigita Ferlič Žgajnar
Dragi učenci in učenke, spoštovani starši in sodelavci!
Jesen je že naznanila svoj prihod in spet je čas za šolo. Tudi novo šolsko leto, že 52. po vrsti,
bomo ustvarjali skupaj. Novim pričakovanjem in izzivom se zagotovo pridružujejo nove skrbi, a
osnovnošolci imate priložnost, ki je dana le redkim: vsako šolsko leto lahko začnete na novo, si
postavite nove cilje, izberete nove izzive, spremenite način učenja ali si vzamete več časa za
sprotno šolsko delo, pa se bodo rezultati zelo kmalu pokazali. Seveda si želim, da bi bilo znanje,
ki ga boste pridobili v šoli, tako, da bo uporabno tudi v vsakdanjem življenju in vas bo vedno
spodbujalo k upoštevanju tistih temeljnih vrednot, brez katerih ne moremo ŽIVETI SKUPAJ: k
medsebojnemu spoštovanju, strpnosti, poštenosti, odgovornosti in delavnosti torej. Spoštovani
starši, želim, da bi te vrednote razvijali skupaj, z roko v roki.
S čim bo zaznamovano naše letošnje skupno delo? Najprej se boste srečali z novo podobo
šole, kajti stilizirana štirica vas že pozdravlja tako na zahodni fasadni steni kot na zastavi. Štirica
je seveda simbol za IV. osnovno šolo Celje, dejansko četrto mestno šolo v Celju. Obdajajo jo
štirje trikotniki. Trikotnik je osnovno geometrijsko orodje, hkrati pa simbol za povezavo, kakršna
je v osnovni šoli nujna – za povezavo med učitelji, učenci in starši, čemur v pedagoški stroki
rečemo pedagoški trikotnik. In ker je šola četrta, torej gre za vrstilni števnik, je zraven še velika
pika, ki si jo lahko predstavljamo kot krog. Krog v govorici simbolov označuje popolnost in
celovitost – in k temu stremimo tudi mi.
Nekaj novega ste – ali pa še boste – opazili tudi na igrišču. Za rokometnim golom je namreč
urejen urbani vrtiček, na katerem raste skoraj petdeset različnih rastlin, vse pa so avtohtone in
tradicionalno slovenske. Ob vrtičku bo v prihodnje urejen delovni kotiček, posadili bomo drevo
za senco – in zrasla bo učilnica na prostem!
In kaj bo novega pri našem delu? Ob devetošolcih se bodo nacionalnih preizkusov znanja
obvezno udeležili tudi vsi šestošolci, nekaj predmetov se je preimenovalo, spremenjeni so pogoji
za pridobitev statusa. Še naprej se bomo posebej ukvarjali z bralno pismenostjo, širili Unescove
ideje in se učili mediacije, hkrati pa se veselimo sodelovanja z obema šolama, s katerima smo
se povezali lani – s slovensko gimnazijo v Celovcu in osnovno šolo iz Zrenjanina.
Vsem želim ustvarjalno in prijazno leto. Vam, učenci, dodajam še preprost nasvet: sprotno delo
je še vedno najbolj učinkovito za uspeh. Odgovorno se lotite vseh nalog, ki jih pred vas postavlja
šola, delajte sproti, vsak dan, takoj povprašajte, ko naletite na težavo, in se na pouk tudi sproti
pripravljajte. Le tako bo rezultat takšen, ko si ga želite!
Pa na varnost ne pozabite in previdnosti na cesti tudi ni nikoli dovolj.
Nevenka Matelič Nunčič, ravnateljica
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
4
IV. osnovna šola Celje se predstavi
USTANOVITELJ
Mestna občina Celje
(Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje,
Uradni list RS št. 6/97, 101/2007)
ŠOLSKI OKOLIŠ
Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu,
v katerem otrok stalno oz. začasno prebiva, javna OŠ v tem okolišu pa je
dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo OŠ lahko starši vpišejo
otroka, če ta šola s tem soglaša.
(Zakon o osnovni šoli, čl. 48)
Severna meja se prične v
križišču
Ulice
mesta
Grevenbroich z Ulico heroja
Rojška in poteka po levem
bregu Koprivnice do Ceste na
Ostrožno. Na zahodu poteka
meja navzdol po Cesti na
Ostrožno in se v križišču
nadaljuje po Dečkovi cesti vse
do križišča z Ulico mesta
Grevenbroich (vzhodna meja
okoliša).
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
5
Najvarnejše poti v šolo:



po Ribarjevi, Drapšinovo ulico prečkamo na prehodu čez grbino,
po Šaranovičevi (prometno ni obremenjena), od tu pa po pločniku do šole,
po pločniku ob Dečkovi cesti.
Nevarna mesta na poti v šolo in iz šole:





križišče Ribarjeve in Drapšinove ulice je najbolj obremenjena šolska pot.
Učenci ponavadi križišče prečkajo v prevelikih skupinah in kar v širini
celotnega križišča;
vozišče ceste v Lokrovec je ozko, brez urejenih površin za pešce in
kolesarje. Cesta je na nekaterih delih slabo pregledna;
učenci prečkajo cesto na delu, kjer ni zaznamovanega prehoda čez cesto;
učenci prečkajo cesto, kjer je na vozišču sicer zaznamovan prehod za
pešce, označen s prometnim znakom in s talnimi označbami, vendar je
zaradi gostote prometa prečkanje lahko nevarno;
vozniki motornih vozil svoje "jeklene konjičke" parkirajo tudi na prepovedanih
mestih in s tem zmanjšujejo preglednost ulice.
Odgovornost za večjo varnost v cestnem prometu je naložena predvsem staršem,
rejnikom in skrbnikom, ki morajo s svojim zgledom in dejanji pripraviti svoje otroke na
varno sodelovanje v prometu.
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in v 1. razred osnovne šole ter domov spremstvo.
Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, če to pisno dovolijo starši.
Otroci, stari do 7 let, lahko hodijo v šolo brez spremstva, če to pisno dovolijo starši
oziroma zakoniti zastopniki, vendar le v območju umirjenega prometa.
Pomembno: starši, opozorite otroke, naj nikoli ne prisedejo v avtomobil k neznanemu
človeku, pa če je ta še tako prijazen!
Vsi učenci iz okoliša IV. OŠ Celje lahko prihajajo v šolo peš. Učenec ima
pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo bivališče oddaljeno od
šole več kot 4 km. Ne glede na oddaljenost ima pravico do brezplačnega
prevoza, če je ogrožena njegova varnost na poti v šolo. (Zakon o osnovni
šoli, 56. čl.)
PROSTORSKI POGOJI
Zmogljivost šole je 20 oddelkov devetletke v eni izmeni
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
6
(sklep Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 28.09.1998).
Šolski prostor zajema šolsko stavbo, pripadajoča igrišča, dvorišče, zelenice in poti,
skupaj 5077 m2 notranjih in 18270 m2 zunanjih površin.
ORGANI UPRAVLJANJA

Svet zavoda
U
Pristojnosti:
imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo
o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava
poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, imenuje pritožno komisijo (48.
člen ZOFVI).
Sestava:
trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki
staršev; imenovani oz. izvoljeni so za štiri leta, največ dvakrat zaporedoma.
Predsednica: Branka Gal
Predstavniki ustanovitelja:
Brigita Tratnik, Slaviša Golinac, Vida Grivič
Predstavniki šole:
Branka Gal, Ivanka Federnsberg Turinek, Marja Poteko, Barbara Vukovič,
Ksenija Leskovšek Korber
Predstavniki staršev:
Ljubica Đaković, Renato Fijavž, Tomislav Šarlah

Ravnatelj
U
Pristojnosti:
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole (49.čl. ZOFVI).
Ravnateljica IV. OŠ Celje je Nevenka Matelič Nunčič. Pomočnica ravnateljice je
Helena Čuvan.

Svet staršev
U
Pristojnosti:
Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi
sam predlaga, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
7
ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev,
voli predstavnike v svet zavoda (66. čl. ZOFVI).
Sestava:
Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem
roditeljskem sestanku v šolskem letu.
Predsednik: se imenuje na prvi seji v šolskem letu.

Strokovni organi
U
U
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole, ki:
odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim
delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo
nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter
njihovi izvedbi v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje
ravnatelja, dajejo pobude za napredovanje, odločajo o vzgojnih ukrepih in
opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61.čl. ZOFVI).
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku.
Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program
za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih
ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik
vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate,
skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,
sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij.
Obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje
merila za ocenjevanje, daje učit. zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja
druge strokovne naloge.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
8
PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI
Ksenija Leskovšek
Korber
Manja Kozovinc
Alenka Perlič
razredni pouk
razredni pouk
2.a
2.b
Ana Majcen
razredni pouk
3.a
Lidija Jevšnik
Ida Rebernik
Zdenka Bohnec
Ilonka Kovač
Dragica Kranjc
Nataša Lemež
Barbara Vukovič
razredni pouk
razredni pouk; OPB 6
razredni pouk
razredni pouk; OPB 7
razredni pouk; OPB 6
MAT 6.ab, 7.a, 8.ab, 9.ab; OPB 6
SLJ 6.b, 7.b, 8.ab, 9.ab
NAR 7.ab; KEM 8.ab, 9.ab; BIO 8.a,
9.ab; POK
TJA 5.ab, 6.a, 7.b, 9.ab
TJA 4.ab, 5.ab, 7.a, 8.ab; OPB 5
SLO 6.a, 7.a, 8.ab, 9.ab
NEM (2) 7.ab, 8.ab, 9.ab; OPB 5
FIZ 8.ab, 9.ab; TIT 6.ab, 7.ab, 8.ab;
RVT
ŠPO 4.a, 5.a, 6.ab, 7.ab, 8.ab, 9.ab;
ŠSP; IŠP; ŠZZ
TJA 5.ab, 6.b, 7.ab, 8.ab, 9.ab; ZGO
6.ab, 8.ab; RET
računalnikar – OID;
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
Gov. ure
dan, ura
po
dogovoru
po
dogovoru
po
dogovoru
petek, 5.
sreda, 5.
po
dogovoru
po
dogovoru
pon., 5.
pon., 5.
po
dogovoru
sreda, 0.
torek, 5.
pon., 3.
pon., 2.
petek, 3.
sreda, 5.
torek, 2.
7.a
torek, 1.
7.b
8.a
8.b
9.a
petek, 3.
petek, 4.
torek, 4.
pon., 1.
9.b
sreda, 3.
Ime in priimek
Delovno mesto/predmet
Nevenka Matelič
Nunčič
ravnateljica
Helena Čuvan
pomočnica ravnateljice; pedagoginja
Ivanka Federnsberg
Turinek
Nevenka Mulej
Karin Trepelj
pedagoginja;
MAT 5.ab, 6.ab; projekt SKK
razredni pouk
1.a; JV, OPB
Renata Lupše Knez
razredni pouk
Leopold Hribernik
Suzana Križnik
Bojana Cmok Mlinarič
Jelka Hribernik
Jerneja Pavlič
Marja Poteko
Alenka Šauperl
Melita Broz
Gregor Ivšek
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
Razrednik
1.a
1.b
1.b; JV, OPB
torek, 3.
pon., 3.
9.b
torek, 3.
9
MAT 6.ab, 7.b, 8.ab, 9.ab
ŠPO 6.ab, 7.ab, 8.ab, 9.ab;
ŠSP; IŠP; ŠZZ; ZŽS
Simon Dražumerič
Alenka Kostanjevec
Mojmir Mosbruker
Branka Gal
Simona Zobec
Albina Herman
Jolanda Ipšek Ulrych
Vinko Zajc
knjižničarka; SLO 5.ab, 7.ab; GLK
GEO 6.ab, 7.ab, 8.ab, 9.ab; ZGO 7.ab,
9.ab
MAT 5.ab, 7.ab, 8.ab, 9.ab
NAR 6.ab; BIO 8.b; DKE 7.ab, 8.ab;
OPB 4; laborantka
OŠP; GOS 5.ab, 6.ab; SPH; NPH;
OPB 7
GUM 4.ab, 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab, 9.ab;
OPZ, MPZ
LUM 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab, 9.ab; LS 1,
LS 2, LS 3; UBE 1, MME, ROM
Silva Žvižej
OPB 1
Milica Ovtar
OPB 2
Alenka Šmarčan
OPB 3
Katja Kojnik Vengust
mobilna spec. pedagoginja
Barbara Jager
Saša Bratina
Nina Lipušček
Alja Zorman
Jana Urlep
logopedinja
socialna pedagoginja
ZŽS (zdrav življenjski slog)
spremljevalka učenca
učna pomoč
Danica Mastnak
Nataša Štancer
Marija Gaberšek
Karolina Ribič
Bernarda Štepihar
Marko Slokan
Danica Goleš
Jožica Novak
Asija Hodžić
Razija Bečirbašić
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
pon., 4.
po
dogovoru
petek, 4.
pon., 3.
sreda, 4.
sreda, 6.
torek, 4.
petek, 4.
po
dogovoru
po
dogovoru
torek, 5.
po
dogovoru
poslovna sekretarka
računovodkinja (Desetka Celje)
vodja šolske kuhinje
kuharica
kuharica
hišnik
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka
10
Marjeta Krajnc
Srečko Žumer
Brigita Stopinšek
čistilka
čistilec
informatorka
ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
M
11
12
15
10
18
10
10
12
8
A odd.
Ž
15
10
12
11
10
8
12
9
10
S
26
22
27
21
28
18
22
21
18
M
12
7
11
12
11
11
5
9
11
B odd.
Ž
15
13
16
9
16
6
17
8
7
S
27
20
27
21
27
17
22
17
18
M
23
19
26
22
29
21
15
21
19
Skupaj
Ž
30
23
28
20
26
14
29
17
17
S
53
42
54
42
55
35
44
38
36
Skupaj
106
97
203
89
107
196
195
204
399
Razred
SODELOVANJE S STARŠI











skupne govorilne ure vsak prvi torek v mesecu od oktobra do junija (17.00 do
18.30),
individualne govorilne ure vsak teden dopoldne po urniku oziroma po dogovoru
razrednika s starši,
nujna obvestila za učitelje sprejemamo v tajništvu vsak dan med 7. in 8. uro (tel.
03 4285411),
trije roditeljski sestanki letno,
uvodni roditeljski sestanki: september 2013,
delavnice za starše: »Tisti dve besedi« (ne-odvisen.si) – 3. oktober 2013,
prvi roditeljski sestanek za starše šolskih novincev v juniju,
sodelovanje staršev v šoli v naravi, na izletih in ekskurzijah, na dnevih dejavnosti
in drugih prireditvah,
aktivno delo sveta staršev,
dnevi odprtih vrat,
sodelovanje z ravnateljico, pomočnico ravnateljice in ŠSS.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
11
TAJNIŠTVO
Uradne ure za neposredno poslovanje z učitelji, starši, učenci in drugimi obiskovalci
šole:
 7.00 – 8.00
 11.00 – 13.30
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA (ŠSS)
Ivanka Federnsberg Turinek, prof. pedagogike
svetovanje učencem, učiteljem in staršem,
poklicno usmerjanje,
povezovanje z zunanjimi institucijami,
organizacija in koordinacija tematskih roditeljskih sestankov za starše,
koordiniranje dela z nadarjenimi učenci in z učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno
pomoč,
 preventivni programi,
 regresirana prehrana, sofinanciranje šole v naravi.





Helena Čuvan, prof. pedagogike
 vpis otrok v šolo,
 svetovanje učencem, učiteljem in staršem,
 koordiniranje dela z učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.
Katja Kojnik Vengust, specialna pedagoginja 
TPF
FPT
 individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami,
 strokovno individualno delo z učenci,
 sodelovanje z razredniki in drugimi strokovnimi delavci šole.
Barbara Jager, logopedinja 
TPF
FPT
 specialna individualna pomoč.
Saša Bratina, socialna pedagogonja 
PF

TP
PT
FPT
strokovne delavke so zaposlene na OŠ Glazija
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
12
 specialna individualna pomoč.
JUTRANJE VARSTVO


Za učence 1. razreda (če so potrebe staršev prvošolcev manjše od
razpoložljivega normativa, lahko oddelek dopolnimo tudi s starejšimi učenci).
V šolskem letu 2013/2014 je na osnovi prijav oblikovana ena skupina jutranjega
varstva.
OPB
Koordinacija dela: Alenka Šmarčan







11.35 - 16.15,
usmerjeni in neusmerjeni prosti čas,
kosilo,
samostojno učenje,
interesna dejavnost,
obiski v šolski knjižnici,
sedem skupin.
KNJIŽNICA
Alenka Kostanjevec, univ. dipl. bibliotekarka
"Mami, očka, ne morem več. To je pretežko zame!" Prav gotovo se je vsak od staršev
že srečal s takšnim ali malce drugačnim izgovorom svojega prvošolčka, ko je le-ta
začel brati. Tudi v šoli vse učiteljice, ki smo v vsakodnevnem stiku z našimi najmlajšimi
učenci, dobro vemo, da je pot od začetnega do dobrega oz. odličnega bralca
mnogokrat zelo naporna. Tehniko branja učenci usvojijo v šoli (nekateri prej, drugi
nekoliko kasneje), zelo pomembno pa je, da branje vadijo tudi doma. Tako kot pri
vsaki stvari, tudi pri branju namreč velja, da vaja dela mojstra. Če bo otrok redno in
glasno bral in ponavljal, bo za vsako črko v besedi hitreje in lažje poiskal ustrezen glas
v svojem spominu.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
13
Z vsakodnevnim glasnim branjem doma nikar ne pretiravajte! Pravilo, ki se ga je
potrebno držati, je "nekajkrat na dan po malo". Če otroka preveč silimo k branju, lahko
dosežemo nasprotni učinek od želenega, saj se mu branje lahko upre. Otroku
ponudite v branje različne kratke tekste, ki naj vam jih prebere, npr.: mamici recept, po
katerem bosta skupaj spekla piškote, babici navodilo za jemanje zdravila, dedku izide
športnih rezultatov, očku novico iz časopisa, imena krajev in ulic ter ustanov, kjer se
sprehajate ... Zvečer pa, ko imate nekoliko več časa, vzemite v roke knjigo in otroku
preberite kratko pravljico. Čeprav boste brali le nekaj minut, se bo ob tem vaš otrok
dobro počutil in neizmerno užival. To bo za vašega malčka dobra spodbuda, da se bo
želel tudi sam naučiti brati in uživati v knjigah.
Letos bomo vsem staršem prvošolčkov razdelili zgibanko Otrok, branje, odrasli - z
željo, da bodo (z našo in vašo pomočjo) prav vsi otroci postali in ostali dobri bralci za
vse življenje.
Pravljice, ki so mi jih
pripovedovali v otroštvu,
imajo globlji pomen kakor resnice,
katerih me je naučilo življenje.
(F. Schiller)
UČBENIŠKI SKLAD
Skrbnica: Dragica Kranjc








za izposojo je na voljo 4500 učbenikov,
v uporabi so izbrani učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovne šole,
naslovi učbenikov se do izteka njihove veljavnosti ne smejo menjati,
njihov izbor potrdi ravnatelj, skrbnica z njim seznani MIZKŠ, svet staršev in svet
zavoda,
izposojevalnina (prispevek za izposojo) znaša največ eno tretjino nabavne cene
učbenika – v šol. letu 2013/2014 je izposoja brezplačna,
uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen
učbenik oziroma ga sploh ne vrne (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, 5.
čl.),
uporabnik sklada se lahko med letom odloči, da bo učbenik obdržal; v tem
primeru je dolžan plačati razliko do polne cene učbenika (Pravilnik o upravljanju
učbeniških skladov, 6. čl.),
učenec učbenike prejme pri skrbnici učbeniškega sklada v zadnjih dneh avgusta,
jih skrbno ovije in se vpiše v za to namenjeno preglednico,
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
14

učenec učbenike, s katerih odstrani ovitke, vrne skrbnici učbeniškega sklada v
mesecu juniju, v zadnjem tednu pouka.
ŠOLSKI SKLAD
Upravni odbor:

Imenuje ga svet staršev.

Ima predsednika in 6 članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole.

Predstavnike šole imenuje svet zavoda.
o Predsednica: Dragica Kranjc
o Predstavniki šole: Dragica Kranjc, Milica Ovtar, Barbara Vukovič
o Predstavniki staršev: Renato Fijavž, Sara Črepinšek, Ljubica Đaković,
Mateja Urankar.
Namen in predvidene dejavnosti sklada:

Sklad je ustanovljen za:
o pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
donacij, zapuščin in iz drugih virov,
o financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
o nakup nadstandardne opreme,
o zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti
učencev,
o pomoč socialno šibkim učencem.

Upravni odbor sklada v soglasju s svetom šole vsako leto pripravi program dela,
ki je osnova za pridobivanje sredstev.

Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen oziroma razred ali oddelek,
za katerega so bila zbrana. Sredstva se vodijo na posebnem evidenčnem računu
zavoda.
Pomembno: Če želite, da bo šolski sklad živel, ga je potrebno napolniti. Zato: lepo
povabljeni, da prispevate po svojih zmožnostih (na TRR šole – za šolski sklad)!
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
15
Finančno poročilo šolskega sklada za obdobje januar – september 2013
Začetno stanje v letu 2013
Plačila za učence (ŠVN)
Tisk položnic
Prispevki staršev
Zaključna prireditev (prostovoljni prispevki)
3.190,12
1.488,26
72,12
Stanje (september 2013)
315,00
377,00
2.321,74
ŠOLSKA PREHRANA
Organizatorka: Albina Herman, obračuni: Danica Mastnak
Zajtrk: 7.00 – 7.30, malica: 9.35 – 10.00, kosilo: 11.40 – 13.40;
Organizacijo šolske prehrane urejata Zakon o šolski prehrani (UL RS 43/2010) in
Pravila šolske prehrane na IV. osnovni šoli Celje:
 šola zagotavlja učencem prehrano v dneh, ko poteka pouk, obvezno organizira
malico, ponudi lahko tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico,
 pri pripravi mora upoštevati smernice za prehranjevanje v vzgojnoizobraževalnih
zavodih,
 na območju šolskega prostora ne smejo biti nameščeni prodajni avtomatiza
distribucijo hrane in pijače,
 prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih
so posamezni učenci oziroma dijaki v oskrbi, praviloma v juniju za prihodnje
šolsko leto,
 prijava se vloži na predpisanem obrazcu in se hrani do konca šolskega leta,
 prijavo lahko starši kadarkoli pisno prekličejo,
 posamezne obroke lahko odjavijo; odjava se upošteva, če je oddana do 8. ure
zjutraj na e-naslov: [email protected]
Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je pričel veljati 1. 6. 2012, prinaša
spremembo na področju subvencioniranja šolske prehrane:
 ukinjena je splošna subvencija za šolsko malico,
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
16



od 1.9.2012 dalje imajo pravico do splošne subvencije samo učenci, ki
jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 malice,
vlogo za subvencionirano malico ali kosilo starši oddate na pristojnem
centru za socialno delo (Center za socialno delo Celje) na predpisanem
obrazcu "Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev”,
o pravici center odloči z odločbo.
25. in 26. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) določata
dohodkovno mejo za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico in kosila za
učence, in sicer:
MALICA:
Dohodkovni razred
Povpr. mesečni dohodek
na osebo v % od neto
povprečne plače
Višina dodatne subvencije
za učence
1
Do 42 % - do 414,70 EUR
1/3
2
Nad 42 do 64 % - nad
414,70 EUR
0
KOSILO:
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, pri katerih mesečni dohodek na osebo
ne presega 18 % neto povprečne mesečne plače, kar znaša 177,73 EUR. Subvencija
se dodeli v višini cene kosila in velja za obdobje enega šolskega leta.
Do subvencije za malico ali kosilo so učenci upravičeni za vsak dan prisotnosti pri
pouku in drugih dejavnostih obveznega programa.
Starše prosimo, da stroške prehrane redno poravnavate. V primeru zaostanka plačila
boste najprej opozorjeni z opominom šole. V kolikor dolga kljub opominu ne boste
poravnali, bomo prisiljeni vašemu otroku odvzeti možnost prehranjevanja v šoli in
izterjati dolg po sodni poti.
Shema šolskega sadja
Shema šolskega sadja pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob
finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
17
Nosilec ukrepa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z
Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Izvajalec ukrepa je
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja., finančna pomoč
pa znaša 6 EUR na učenca letno.
Njihovo priporočilo je, da šola izbira in nabavlja sadje
in zelenjavo predvsem pri lokalnih pridelovalcih, ki
pridelujejo hrano na naravi, človeku in okolju prijazne
načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano
sadje in zelenjava vsebuje večje količine hranljivih
snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in
transportirana daljši rok. Sadje in zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež
vode, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno
vplivajo na zdravje.
Namen ukrepa je učencem ponuditi več svežega sadja in zelenjave lokalne pridelave,
izvajati izobraževalne in promocijske aktivnosti za učence, starše in delavce šole,
ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje
pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni
sodobnega časa).
Ker se na IV. osnovni šoli Celje zavedamo
pomembnosti uživanja sadja in zelenjave
pri otrocih, smo se vključili v projekt. Že v
mesecu decembru smo po tej shemi začeli
razdeljevati jabolka, kasneje tudi drugo
sadje in zelenjavo, spomladi so se učenci
zelo razveselili jagod. Z ukrepom so bili
seznanjeni vsi učenci na razrednih urah,
izpolnili so tudi kratek vprašalnik, izdelali
plakat, ki je nekakšen zaščitni znak
ukrepa, o pomenu sadja in zelenjave so
spregovorili v okviru naravoslovnih dni in pri pouku gospodinjstva. Prijavili smo se tudi
v shemo za šolsko leto 2013/2014 – če bomo izbrani, bo dvakrat na teden sadje v
sadnem kotičku spet vabilo na zdrav in osvežujoč prigrizek.
Nosilka dejavnosti: Albina Herman
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
18
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Dispanzer za šolske otroke in mladino:


sistematski zdravstveni pregledi v 1., 3., 6., 8. razredu,
obvezna cepljenja,

razpored sistematskih pregledov za šolsko leto 2013/2014:
o sep./okt. 2013 – 6. razred; cepljenje deklic 6. razreda proti HPV virusom
(povzročajo rak materničnega vratu in genitalne bradavice) – cepljenje bo
prostovoljno (s podpisano izjavo staršev); cepi se s tremi odmerki – prvega
dobijo ob sist. pregledu, na naslednja dva jih pripeljejo starši;
o okt./nov. 2013 – 8. razred; ob pregledu odvzem krvi in urina ter preizkus
sluha;
o jan./feb./mar. 2014 – medicinsko poklicno usmerjanje, izdaja zdravniških
potrdil za vpis v srednje šole;
o feb., mar. 2014 – 1. razred; ob pregledu cepljenje proti hepatitisu B (3.
doza);
o apr. 2014 – 3. razred; ob pregledu cepljenje proti davici, tetanusu in
oslovskemu kašlju;
o maj 2014 – pregledi otrok pred vstopom v šolo; ob pregledu cepljenje proti
ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B (1. doza).

program zdravstvene vzgoje za šolsko leto 2013/2014:
o 1. razred: Skrb za lastno telo (varovanje čutil, telesna drža) – ob
sistematskem pregledu;
o 2. razred: Pomen zajtrka za zdravje – na šoli (po želji);
o 3. razred: Osebna higiena (bolezni umazanih rok, higiena okolja in
oblačenja) – ob sistematskem pregledu;
o 4. razred: Preprečujmo poškodbe prim šolarjih – na šoli (po želji);
o 5. razred: Zdrava prehrana (motnje hranjenja) – na šoli (po želji);
o 6. razred: Odraščanje (prehod iz otroštva v puberteto) – ob sistematskem
pregledu;
o 7. razred: Mladost brez alkohola, cigaret in drog – na šoli (po želji);
o 8. razred: Gibam se (pomen telesne dejavnosti) – ob sistematskem
pregledu;
o 9. razred: AIDS in spolno prenosljive bolezni – na šoli (po želji).


zdravstvena vzgoja - koord. VMS Mateja Martić Pekovšek;
odgovorna zdravnica Anita Friškovec, dr. med., spec. šol. med.

Opravičila: otrok dobi zdravniško opravičilo, če manjka več kot pet delovnih
dni in je zdravljen pri zdravniku.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
19

Prošnje za celoletna opravičila od pouka športne vzgoje zberejo učitelji
športne vzgoje v prvih dneh pouka. Šola jih do 20. septembra posreduje
dispanzerju, opravičila pa bodo izdana po opravljenih pregledih.
Mladinsko zobozdravstvo:



sistematski zobozdravstveni pregledi od 1. do 9. razreda,
odgovorna zdravnica Duška Tešnjak, dr. med.,
preventivna sestra Gabrijela Jelenko.
PRAVILA IV. OSNOVNE ŠOLE CELJE O
PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
1. člen
(splošna določba)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev
statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika,
statusa učenca perspektivnega mladega umetnika, statusa učenca vrhunskega
mladega umetnika, ter status mladega raziskovalca.
2. člen
(pogoji za dodelitev statusa)
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri
nacionalni panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih zvez. Učenčeva tedenska obremenitev treningov in tekmovanj
mora znašati vsaj 10 ur.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni
dosežek mednarodne vrednosti. Učenčeva tedenska obremenitev treningov in
tekmovanj mora znašati vsaj 10 ur.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se
udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Status lahko pridobi učenec, če
je obremenjen z dodatnimi programi najmanj 5 ur tedensko.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja
mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. Z dodatnimi
programi mora biti obremenjen najmanj 5 ur tedensko.
Status mladega raziskovalca lahko pridobi učenec, ki se ukvarja z raziskovalnim
delom. Do statusa so upravičeni tisti učenci, ki so bili prejšnje leto uspešni, imajo
interes za raziskovalno delo ter so sposobni izdelati nalogo.
Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu za eno šolsko
leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se
lahko učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
20
3. člen
(predlog za dodelitev statusa)
Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na obrazcu, ki je
PRILOGA 1 teh pravil, in ga najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta
vložijo v tajništvu šole. O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica s
sklepom. Pred odločitvijo si ravnateljica za učenca v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem
obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora o spoštovanju določil šolskega
hišnega reda, o njegovem vedenju ter o odnosu do drugih učencev šole in do
zaposlenih.
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan
dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.
4. člen
(priloge)
Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti:
1. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je učenec
registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v
tekočem šolskem letu in potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo
šolsko leto.
2. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdilo, da je učenec
registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v
tekočem šolskem letu in potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne
vrednosti.
3. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu v
drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu
obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o
udeležbi učenca na državnem/-ih tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo
šolsko leto.
4. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o vpisu v
drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu
obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o
osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem /-ih tekmovanju/-ih s
področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
5. Za dodelitev statusa mladega raziskovalca navede naslov ter mentorja
raziskovalne naloge.
5. člen
(dodatna obveznost)
Iz pridobljenega statusa izhaja tudi učenčeva obveznost, da po dogovoru s šolo z
znanjem in spretnostmi, pridobljenimi v vzporednem izobraževanju oziroma pri
dejavnostih, zastopa šolo na šolskih prireditvah in tekmovanjih.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
21
6. člen
(prilagajanje obveznosti)
Sklep o dodelitvi statusa dodeli ravnatelj. Šola s starši v 8 dneh od izdaje sklepa
sklene pisni dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti. Status stopi v veljavo naslednji
dan po podpisu dogovora.
Učencu s statusom iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 2.člena
teh pravil se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih
dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja. Prilagoditve so odvisne od vrste
statusa in so individualne.
7. člen
(prenehanje statusa)
Status iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil učencu
preneha:
- na zahtevo staršev učenca,
- s potekom časa, za katerega je bil dodeljen,
- če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil dodeljen,
- če preneha šolanje na IV. osnovni šoli Celje,
- če se mu status odvzame.
O prenehanju statusa odloči ravnateljica.
8. člen
(odvzem statusa)
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz drugega odstavka 5. člena teh
pravil oziroma ne opravlja svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in
akti šole, mu šola lahko na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora začasno
oziroma trajno odvzame status. O odvzemu statusa odloči ravnateljica.
9. člen
(mirovanje statusa)
Učencu lahko zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status miruje,
dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Predlog za
mirovanje statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. V času
mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O
mirovanju statusa odloči ravnateljica.
10. člen
(varstvo pravic)
O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede
neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev
pritožbene komisije je dokončna.
11. člen
(končne določbe)
Pravila IV. Osnovne šole Celje o prilagajanju šolskih obveznosti začnejo veljati 1.9.
2013.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
22
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV
Mentor: Mojmir Mosbruker
V šolsko skupnost učencev so preko svojih predstavnikov povezane oddelčne
skupnosti od 4. do 9. razreda za uveljavljanje svojih pravic in interesov ter za
neposredno usklajevanje življenja in dela na šoli. Izmed predstavnikov oddelčnih
skupnosti na prvem sestanku javno izvolimo predsednika in namestnika šolske
skupnosti ter potrdimo njihovega učitelja mentorja. Mandat vseh voljenih članov traja
eno leto.
Osnovne naloge
 Sodelovanje v vseh oblikah šolskega in izvenšolskega dela, aktualno usklajevanje
aktivnosti ter analiziranje rezultatov:
o programi in izvedbe tistih aktivnosti pri pouku in tistih dejavnostih, za katere
so učenke in učenci kompetentni in na katere lahko vplivajo (dnevi dejavnosti,
ekskurzije, interesne dejavnosti in izbirni predmeti, nadstandardne aktivnosti
in druge dejavnosti, ki jih organizira šola),
o sodelovanje pri organiziranju šolskih prireditev,
o načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne, solidarnostne,
okoljevarstvene, delovne idr.),
o vključevanje na razpise, natečaje in različne akcije izvenšolskih institucij,
organizacij in društev ter tvorno sodelovanje.
 Spremljanje pravic in dolžnosti učenk in učencev (s poudarkom, da pravice
izhajajo iz njihovih dolžnosti) ter medsebojnih odnosov.
 Sprotno reševanje dilem, vprašanj in pobud učenk in učencev IV. osnovne šole
Celje ter oblikovanje predlogov in izboljšav za kakovostnejše delo in počutje
učenk in učencev.
 Ažurno informiranje sošolk in sošolcev o dejavnostih na razrednih urah in na
oglasni deski.
Prednostne naloge
 Analiziranje učno-vzgojnih rezultatov ob zaključku ocenjevalnih obdobij,
dajanje pobud za izboljšanje stanja in organiziranje samopomoči.
 Sodelovanje pri organizaciji šolskega parlamenta.
 Večji poudarek ekološkemu osveščanju vseh učenk in učencev (ločevanje
odpadkov, varčevanje s papirjem, vodo, elektriko...)
 Poudarek na prizadevanju za strpno in vljudno obnašanje v šolskih in
izvenšolskih prostorih ter varovanje šolskega inventarja.
 Na vseh področjih šolskega življenja in dela težiti k izgradnji kakovostnih
medosebnih odnosov.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
23


Vzpodbujanje kontinuiranega zbiranja papirja. Sredstva, pridobljena z zbiranjem
odpadnega papirja, delimo po ključu: 50% oddelčne skupnosti, 50% šolska
skupnost učencev. Poročilo o stanju sredstev na kartici ŠSU pripravi mentor ob
koncu šolskega leta.
Zbiranje starega papirja: vsak ponedeljek (med 7.10 in 8.00).
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
24
Predstavitev programa
Predmetnik osnovne šole
PREDMETI
ŠTEVILO UR TEDENSKO V RAZREDIH
SKUPAJ UR
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
Slovenščina
6 7 7 5 5 5
4 3,5 4,5
1631,5
Matematika
4 4 5 5 4 4
4
4 4
1318,0
Tuji jezik 1
2 3 4
4
3 3
656,0
Tuji jezik 2
2
2 2
204,0
Likovna umetnost
2 2 2 2 2 1
1
1 1
487,0
Glasbena umetnost
2 2 2 1,5 1,5 1
1
1 1
452,0
Družba
2 3
175,0
Geografija
1
2 1,5 2
221,5
Zgodovina
1
2
2 2
239,0
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika
1
1
70,0
Spozn.okolja
3 3 3
315,0
Fizika
2 2
134,0
Kemija
2 2
134,0
Biologija
1,5 2
116,5
Naravoslovje
2
3
175,0
Naravoslovje in tehnika
3 3
210,0
Tehnika in tehnologija
2
1
1
140,0
Gospodinjstvo
1 1,5
87,5
Šport
3 3 3 3 3 3
2
2 2
834,0
Izbirni predmeti*
2/3 2/3 2/3 204,0/306,0
Oddelčna skupnost
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
103,5
Skupaj vseh ur: 7907,5 / 8009,5
Število predmetov
6 6 6 8 9 11 14 16 14
Št.ur na teden
20 21 22 24 26 26 29,5 30 30
Št. tednov pouka
35 35 35 35 35 35 35 35 32
Dnevi dejavnosti / Število dni letno
Kulturni dnevi
4 4 4 3 3 3
3
3 3
150,0
Naravosl. dnevi
3 3 3 3 3 3
3
3 3
135,0
Tehniški dnevi
3 3 3 4 4 4
4
4 4
165,0
Športni dnevi
5 5 5 5 5 5
5
5 5
225,0
Skupaj vseh ur
675,0
Št. tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3
3
3 3
* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi
starši.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
25
1. TRILETJE
Vodja: Renata Lupše Knez
Značilnosti:






redni pouk (do 22 ur na teden),
dnevi dejavnosti (kulturni, športni, naravoslovni, tehniški),
ekskurzija,
razširjeni program (dopolnilni in dodatni pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje,
interesne dejavnosti)
poučuje učitelj razrednega pouka, v 1. razredu tudi drugi učitelj,
opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu, številčno ocenjevanje v 3. razredu.
Dnevi dejavnosti
KULTURNI
DNEVI
1.
2.
3.
4.
1. RAZRED
GLEDALIŠKA
PREDSTAVA
PUSTOVANJE
KNJIŽNICA PRI
MIŠKU KNJIŽKU
DAN
DRŽAVNOSTI
2. RAZRED
GLEDALIŠKA
PREDSTAVA
PUSTOVANJE
KNJIŽNICA PRI
MIŠKU KNJIŽKU
DAN
DRŽAVNOSTI
3. RAZRED
GLEDALIŠKA
PREDSTAVA
PUSTOVANJE
KNJIŽNICA PRI
MIŠKU KNJIŽKU
DAN
DRŽAVNOSTI
NARAVOSL.
DNEVI
1.
2.
3.
1. RAZRED
SKRB ZA ZDRAVJE;
ZAJTRK
»NARIŠI NOV DAN«
(ne-odvisen.si)
VREME IN
VREMENSKI POJAVI
2. RAZRED
SKRB ZA ZDRAVJE;
ZAJTRK
»NARIŠI NOV DAN«
(ne-odvisen.si)
ZDRAVI ZOBJE
3. RAZRED
SKRB ZA ZDRAVJE;
ZAJTRK
»NARIŠI NOV DAN«
(ne-odvisen.si)
ŽIVALSKI VRT
TEHNIŠKI
DNEVI
1.
2.
3.
1. RAZRED
PLASTIČNO OBLIK.
(PTICE MIRU)
EVROPSKA VAS
(IRSKA)
DAN VARNOSTI
2. RAZRED
PLASTIČNO OBLIK.
(PTICE MIRU)
EVROPSKA VAS
(IRSKA)
DAN VARNOSTI
3. RAZRED
PLASTIČNO OBLIK.
(PTICE MIRU)
EVROPSKA VAS
(IRSKA)
DAN VARNOSTI
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
26
ŠPORTNI
DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
1. RAZRED
PLANINSKI
POHOD
KROS, IGRE
Z ŽOGO
DRSANJE /
PLAVANJE
ZIMSKI
ŠPORTNI D.
PLANINSKI
POHOD
2. RAZRED
PLANINSKI
POHOD
KROS, IGRE
Z ŽOGO
DRSANJE
ZIMSKI
ŠPORTNI D.
PLANINSKI
POHOD
3. RAZRED
PLANINSKI
POHOD
KROS, IGRE
Z ŽOGO
PLAVANJE
ZIMSKI
ŠPORTNI D.
PLANINSKI
POHOD
Ekskurzije (v okviru dnevov dejavnosti)
1. RAZRED
LETALIŠČE LEVEC – naravoslovni dan
2. RAZRED
VELENJE – naravoslovni dan
3. RAZRED
ŽIVALSKI VRT V LJUBLJANI – naravoslovni dan
2. TRILETJE
Vodja: Zdenka Bohnec
Značilnosti:












postopen prehod od razrednega k predmetnemu pouku,
številčno ocenjevanje,
do 26 ur rednega pouka na teden,
dnevi dejavnosti (kulturni, športni, naravoslovni, tehniški),
ekskurzija,
razširjeni program: dopolnilni in dodatni pouk, podaljšano bivanje (do 5. razreda),
interesne dejavnosti,
oblikovanje oddelčne skupnosti,
kolesarski izpit v 5. razredu,
šola v naravi,
novi predmeti:
 4. razred: TJA, DRU, NIT,
 5. razred: GOS,
 6. razred: GEO, ZGO, NAR, TIT,
nacionalni preizkus znanja v 6. razredu (obvezno - SLO, MAT, TJA),
delo v manjših učnih skupinah (MAT in SLO v 4., 5. in 6. razredu, TJA v 5. in 6.
razredu) – do ¼ ur.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
27
Dnevi dejavnosti
KULTURNI
DNEVI
1.
2.
3.
4. RAZRED
OGLED GLED. PRED.
PIKA NOGAVIČKA
SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK
PUSTOVANJE
5. RAZRED
OGLED GLED. PRED.
PIKA NOGAVIČKA
SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK
PUSTOVANJE
6. RAZRED
OGLED GLED. PRED.
PIKA NOGAVIČKA
SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK
EVROPSKA VAS
(IRSKA)
NARAVOSL.
DNEVI
1.
2.
3.
4. RAZRED
ZDRAVA PREHRANA
NAŠI ZOBJE
MUZEJ NA PROSTEM
(ROGATEC)
5. RAZRED
ZDRAVA PREHRANA
ZDRAV NAČIN
ŽIVLJENJA
KRAŠKI ROB
6. RAZRED
ZDRAVA PREHRANA
GOZD (CŠOD Rak)
KAMNINE (CŠOD Rak)
TEHNIŠKI
DNEVI
1.
2.
3.
4.
4. RAZRED
ELEKTRIČNI
KROG
MLIN
OBDELAVA
MEHKIH SNOVI
VOZIČEK NA
NOTR. POGON
5. RAZRED
HLADILNA
TORBA
BALON
MOŽAK MAHAČ
KOLESARSKI
IZPIT
6. RAZRED
MERJENJE FIZ.
KOLIČIN
PUST
LES (CŠOD
Rak)
MUZEJ
PREMOGOVN.
ŠPORTNI
DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
4. RAZRED
KROS,
RAZGLEDNI
STOLP
PLANINSKI
POHOD
(BRNICA)
ZIMSKI
ŠPORTNI D.
»NEZNANI«
ŠPORTI
P. POHOD
(LOVRENŠKA JEZ.)
5. RAZRED
KROS,
RAZGLEDNI
STOLP
ZIMSKI
ŠPORTNI D.
PLANINSKI
POHOD
PLAVANJE
(ŠVN)
KOLESARJENJE
(ŠVN)
6. RAZRED
KROS, IGRE
Z ŽOGO
ZIMSKI
ŠPORTNI D.
PLANINSKI
POHOD
ŠVN
ŠVN
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
28
Ekskurzije (v okviru dnevov dejavnosti)
4. RAZRED
ROGATEC (MUZEJ NA PROSTEM) – naravoslovni dan
5. RAZRED
KRAŠKI ROB (V ORGANIZACIJI CŠOD) – naravoslovni dan
6. RAZRED
VELENJE (MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA) – tehniški dan
3. TRILETJE
Vodja družboslovnega aktiva: Suzana Križnik
Vodja naravoslovnega aktiva: Leopold Hribernik
Značilnosti:










do 32 ur pouka na teden,
nov predmet: državljanska in domovinska vzgoja ter etika,
izbirni predmeti,
dnevi dejavnosti (kulturni, športni, naravoslovni, tehniški),
ekskurzija v okviru dnevov dejavnosti,
razširjeni program: dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti,
šola v naravi,
delo v manjših učnih skupinah pri SLO, MAT in TJA (40. člen ZOsn) – v 7.
razredu do ¼ ur, v 8. in 9. vse leto,
obvezen drugi tuji jezik (nemščina) od 7. razreda dalje,
nacionalni preizkus znanja:
 obvezen ob zaključku 9. razreda,
 SLO, MAT, tretji predmet
Dnevi dejavnosti
KULTURNI
DNEVI
1.
2.
3.
7. RAZRED
CELJSKE USTANOVE,
KULTURA
OBNAŠANJA
EVROPSKA VAS
(IRSKA)
KULT.-ZGODOVINSKA
DEDIŠČINA CELJA
8. RAZRED
IZMENJAVA UČENCEV
(CELOVEC)
IZMENJAVA UČENCEV
(CELOVEC)
IZMENJAVA UČENCEV
(CELOVEC)
9. RAZRED
CELJSKE USTANOVE,
KULTURA
OBNAŠANJA
EVROPSKA VAS
(IRSKA)
PRIPRAVA VALETE
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
29
NARAVOSL.
DNEVI
1.
2.
3.
7. RAZRED
ZDRAVA PREHRANA
EKOLOGIJA MORJA
(CŠOD Burja)
MORSKI ORGANIZMI
(CŠOD Burja)
8. RAZRED
ZDRAVA PREHRANA
ASTRONOMIJA
(CELOVEC)
HIŠA EKSPERIMENTOV (CELOVEC)
9. RAZRED
ZDRAVA PREHRANA
SIJEM OD ZDRAVJA
GOZD
TEHNIŠKI
DNEVI
1.
2.
3.
4.
7. RAZRED
OB TEDNU
MOBILNOSTI
PUST
SOLINARSTVO
(CŠOD Burja)
ŠOLSKI MUZEJ
8. RAZRED
SVETLOBA
(CELOVEC)
PUST
DELAVNICE V
ŠC CELJE
ASTRONOMSKI
CENTER
VITANJE
9. RAZRED
EKSKURZIJA
(POSOČJE,
CERKLJANSKO)
PUST
LOČEVANJE
ODPADKOV
PRIPRAVA
PROSTORA ZA
VALETO
ŠPORTNI
DNEVI
1.
2.
3.
7. RAZRED
KROS, IGRE
Z ŽOGO
ZIMSKI
ŠPORTNI D.
PLANINSKI
POHOD
8. RAZRED
KROS, IGRE
Z ŽOGO
ZIMSKI
ŠPORTNI D.
PLANINSKI
POHOD
9. RAZRED
KROS, IGRE
Z ŽOGO
ZIMSKI
ŠPORTNI D.
PLANINSKI
POHOD
4.
»NEZNANI«
ŠPORTI
(ŠVN)
CELOVEC
(izmenjava
učencev)
PLANINSKI
POHOD
5.
POHOD
(ŠVN)
CELOVEC
(izmenjava
učencev)
ŠPORTNE
IGRE
Ekskurzije
7. RAZRED
ŠOLSKI MUZEJ, LJUBLJANA – tehniški dan
8. RAZRED
ASTRONOMSKI CENTER VITANJE – tehniški dan
9. RAZRED
POSOČJE, CERKLJANSKO – tehniški dan
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
30
Delo v manjših učnih skupinah

Spremenjeni 40. člen ZOsn daje šoli možnost, da pri posameznih predmetih v
predpisanem obsegu pouk organizira v manjših učnih skupinah.

Od 4. do 7. razreda se lahko pouk v manjših učnih skupinah organizira pri
slovenščini, matematiki in tujem jeziku, in sicer v obsegu do največ ¼ vseh ur
posameznega predmeta.

V 8. in 9. razredu se lahko pouk pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v
manjših učnih skupinah organizira vse leto.
Izbirni predmeti v šolskem letu 2013/14




uresničujejo interese učencev, razvijajo njihove sposobnosti, sledijo poklicnim
ciljem,
ena ura tedensko, tuji jezik – 2 uri,
v vsakem razredu zadnjega triletja učenec izbere dve uri izbirnih predmetov, lahko
pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši,
učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog
staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
7. razred
Likovno
snovanje I
8. razred
Vinko Zajc
Likovno
snovanje II
Gledališki
klub
Alenka
Kostanjevec
Urejanje
besedil
9. razred
Vinko Zajc
Likovno
snovanje III
Vinko Zajc
Multimedija
Vinko Zajc
Računalniška
omrežja
Vinko Zajc
Vinko Zajc
Gledališki
klub
Alenka
Kostanjevec
Logika II
Dragica Kranjc
Sodobna
priprava
hrane
Albina Herman
Poskusi v
kemiji
Leopold
Hribernik
Načini
prehranjevanja
Albina Herman
Šport za
sprostitev
A. Šauperl /
S. Dražumerič
Robotika v
tehniki
Marja Poteko
Retorika
Melita Broz
Izbrani šport
A. Šauperl /
S. Dražumerič
Šport za
zdravje
A. Šauperl /
S. Dražumerič
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
31
OBVEZNE DEJAVNOSTI OB POUKU
Dodatni pouk



0,5 ure tedensko na oddelek,
namenjen učencem, ki želijo razširiti in poglobiti znanje pri posameznih
predmetih,
priprava na tekmovanja.
Dopolnilni pouk



0,5 ure tedensko na oddelek,
dopolnilna razlaga snovi učencem, ki le-to potrebujejo ali želijo,
individualna oblika dela.
Ure oddelčne skupnosti



0,5 ure tedensko na oddelek,
obravnava aktualnih problemov posameznika in oddelka, sodelovanje pri
načrtovanju življenja in dela v šoli,
oblike dela: individualni pogovori, delo s skupinami, različne oblike družabnega
življenja, ki spodbujajo neformalne oblike druženja.
Interesne dejavnosti
Dejavnost
 Bralno priznanje
 Bralni krožek
 Knjižničarski krožek
 Recitatorski krožek
 Angleški krožek
 Nemški krožek
 Naše mesto – vaše mesto
 ERB - angl. bralna značka
 Likovni krožek
 Likovni krožek
♫ OPZ (2 uri)
♫ MPZ (4 ure)
♪ Glasbeni krožek
♪ Folklorna skupina
☺ Znam več
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
Mentor
A. Kostanjevec,
učiteljice slovenščine
L. Jevšnik, Z. Bohnec, I.
Rebernik
A. Kostanjevec
J. Hribernik
B. Cmok Mlinarič
J. Pavlič
M. Broz
M. Broz
K. Leskovšek Korber
V. Zajc
J. Ipšek Ulrych
J. Ipšek Ulrych
A. Majcen
K. Trepelj
K. Trepelj
Razred
Urnik
1. – 9.
3., 4.
7. – 9.
7. – 9.
2., 3.
2.
7. – 9.
4. – 9.
1.
6. – 9.
1. – 5.
6. – 9.
2.
1. – 3.
2.
32
 Računanje je igra
 Male sive celice
 Raziskovalno delo - Heureka
 Klub Unesco
 Prostovoljstvo
 Naravoslovni krožek
 Naravoslovni krožek
 Naravoslovje
 Tehniški krožek
 Matematični krožek
☺ Ekorgov klub
 Logika
 Foto, video krožek
 Kolesarski krožek
Planinski krožek
 Dejavnosti ŠŠD
 Zdrav življenjski slog
 Šolska skupnost učencev
H. Čuvan
H. Čuvan
M. Mosbruker
K. Leskovšek Korber
I. Federnsberg Turinek
S. Zobec
L. Hribernik
L. Hribernik
M. Poteko
N. Lemež
H. Čuvan
D. Kranjc
G. Ivšek
I. Rebernik, L. Jevšnik
M. Kozovinc, M. Ovtar
A. Šauperl,
S. Dražumerič
S. Dražumerič,
N. Lipušček
M. Mosbruker
Urnik bo znan v septembru.
1. – 4.
7.
7. – 9.
9.
6.
7.
8., 9.
8., 9.
7. – 9.
7. – 9.
5. – 8.
7. – 9.
5.
1. – 4.
4. – 9.
1. – 9.
1. – 9.
USPOSABLJANJE ZA VARNO VOŽNJO S KOLESOM
Zakon o varnosti cestnega prometa nalaga osnovni šoli, da usposobi učence za
samostojno vožnjo kolesa v prometu,
 program usposabljanja obsega teoretični in praktični del,
 izkaznico za samostojno vožnjo v prometu lahko pridobi učenec, star deset
let, po uspešno opravljenem preizkusu znanja in praktičnih sposobnosti
(kolesarski izpit), starši potrdijo soglasje s podpisom na izkaznici,
 kolo je otrokovo prvo pravo lastno prevozno sredstvo, za varno vožnjo mora biti
pravilno opremljeno s predpisanimi napravami:
o zavori, ki delujeta neodvisno na prednje in zadnje kolo,
o spredaj luč bele barve za osvetljevanje ceste,
o zadaj rdeča luč in rdeč odsevnik,
o rumeni odsevniki na pedalih in rumeni bočni odsevniki,
o zvonec.
Oseba, mlajša od 14 let, ki vozi kolo oziroma kolo s pomožnim motorjem, mora imeti
na glavi kolesarsko zaščitno čelado (3. odst. 73. čl. ZVCP).

Nosilka: Ida Rebernik
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
33
RDEČI KRIŽ
Dejavnosti:







sprejem učencev drugih razredov v podmladek RK,
zagotavljanje šolskih potrebščin in oblačil socialno ogroženim družinam glede na
potrebe,
obeleženje mednarodnega dneva in tedna Rdečega križa,
uvajanje medsebojne pomoči in prostovoljstva,
vpletanje vsebin in nalog RK v pouk,
brezplačno letovanje otrok iz socialno ogroženih družin,
sodelovanje v različnih zbiralnih akcijah.
Nosilka: Milica Ovtar
INDIVIDUALNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI




v skladu z odločbo o usmeritvi;
izvajajo jo mobilna spec. pedagoginja, logopedinja in strokovni delavci šole;
MŠŠ financira druge oblike individualne in skupinske pomoči učencem v
določenem obsegu, izvaja jo mobilna spec. pedagoginja;
koordinator: Helena Čuvan.
DELO Z NADARJENIMI UČENCI
11. člen Zakona o OŠ opredeljuje nadarjene učence kot učence, ki jih je potrebno
odkriti in za njih pripraviti posebne individualizirane programe dela.
Odkrivanje nadarjenih učencev poteka kot proces v več fazah:

evidentiranje: širši izbor otrok, ki bi lahko bili nadarjeni. Izvaja se v 3. razredu in
poteka brez testiranj po vnaprej določenih kriterijih;

identifikacija: ugotavljanje vrste in stopnje nadarjenosti. Izvaja se v 4. razredu na
osnovi posebne ocenjevalne lestvice, ki jo izpolnjujejo učitelji, testa splošnih
intelektualnih sposobnosti in testa ustvarjalnosti. Testiranje opravi psiholog po
predhodnem pisnem soglasju staršev. Učenec je prepoznan za nadarjenega, če
je nadpovprečen vsaj pri enem merilu;

seznanitev staršev in pridobitev njihovega soglasja:
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
34
o
o

šolska svetovalna delavka seznani starše z rezultati evidentiranja ter pridobi
njihovo mnenje oz. pisno soglasje za nadaljnji postopek,
starše seznani tudi z rezultati identifikacije in pridobi soglasje za pripravo
individualiziranega programa;
priprava individualiziranega programa in delo z nadarjenimi.
Za nadarjene učence pripravljamo posebne programe dela na področju matematike,
naravoslovja, ekologije, slovenščine, angleščine in športne vzgoje.

Koordinator: Ivanka Federnsberg Turinek.
Organizacija pouka
IZMENSKOST POUKA
V šolskem letu 2013/14 imajo vsi učenci pouk v eni izmeni.
RAZPOREDITEV POUKA
jutranja ura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
7.10 - 7.55
8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
10.00 - 10.45
10.50 - 11.35
11.40 - 12.25
12.30 - 13.15
13.35 - 14.20
 odmor za malico 25'
 odmor za kosilo
ŠOLSKI KOLEDAR 2013/14
 ponedeljek, 2. sep.
pričetek pouka, sprejem prvošolcev
 28. okt. - 1. nov.
jesenske počitnice; 31. oktober – dan reformacije, 1.
november – dan spomina na mrtve
 torek, 24. dec.
pouk in proslava pred dnevom samostojnosti
 25. dec. – 1. januar
novoletne počitnice; 25. dec. – božič, 26. dec. – dan
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
35
samostojnosti in enotnosti, 1. jan. – novo leto
 petek, 31. januar
zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
 petek, 7. februar
pouk in proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
 14. in 15. februar
informativna dneva v srednjih šolah
 24. – 28. februar
zimske počitnice
 ponedeljek, 21. april
velikonočni ponedeljek
 28. april – 2. maj
prvomajske počitnice; 27. april – dan upora proti
okupatorju, 1. in 2. maj – praznik dela
 petek, 13. junij
zaključek pouka za učence 9. razreda, razdelitev
spričeval
 torek, 24. junij
zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda, proslava
pred dnevom državnosti, razdelitev spričeval
 torek, 25. junij
dan državnosti
 16. – 30. junij
predmetni, razredni in popravni izpiti za učence 9.
razreda (1. rok)
 26. junij - 9. julij
predmetni, razredni in popravni izpiti za učence od 1. do
8. razreda (1. rok)
 18. - 29. avgust
predmetni, razredni in popravni izpiti za učence od 1. do
9. razreda (2. rok)
IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA
 torek, 6. maj
objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitvi
tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni OŠ
preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
 četrtek, 8. maj
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
 ponedeljek, 12. maj
NPZ iz tretjega predmeta (GUM) za 9. razred,
NPZ iz tujega jezika za 6. razred
seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do
vpogleda (9. razred)
seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do
vpogleda (6. razred)
razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za
učence 9. razreda
razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za
učence 6. razreda
 ponedeljek, 2. sep.
 ponedeljek, 2. junij
 ponedeljek, 9. junij
 petek, 13. junij
 torek, 24. junij
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
36
ŠOLA V NARAVI






organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v
času pouka ter se izvaja izven prostora šole, praviloma v naravnem okolju,
del razširjenega programa, učenci se je udeležijo prostovoljno,
koncept šole v naravi je sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje in je
objavljen na spletnih straneh MŠŠ,
šola v skladu s sprejetim konceptom sama oblikuje izvedbeni program in jo
organizira ob soglasju staršev,
Pravilnik o financiranju šole v naravi (UL RS 61/2004 in 70/2008) določa
elemente za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca ter ureja
zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi,
pri višini dodelitve subvencije je potrebno upoštevati naslednje kriterije:
o prejemanje denarne socialne pomoči,
o višino dohodkov na družinskega člana,
o višino otroških dodatkov,
o brezposelnost staršev,
o dolgotrajno bolezen v družini,
o dolgotrajnejše socialne probleme in druge specifikacije v družini.
Razred
Kraj
Termin
Vsebina
5.
poletna šola v naravi
(Baška – Celjski dom)
junij 2014
tečaj plavanja; športno
naravoslovni teden
6.
CŠOD Rak
19. 5. – 23. 5.
2014
naravoslovno – športni
teden
7.
CŠOD Burja
24. 3. – 28. 3.
2014
projektni teden
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
37
TEKMOVANJA V ZNANJU
Področje
Računanje je
igra
Šolsko
Regijsko
Vesela šola
12. 3.
/
/
Državno
Razred
Koordinator
1. – 4.
razredničarke
16. 4.
1. – 4.
Renata Lupše
Knez
/
maj 2014
1. – 3.
Karin Trepelj
27. 9.
/
19. 10.
4. – 9.
Dragica Kranjc
20. 3.
2. 4.
12. 4.
1. – 9.
Nataša Lemež
5. 3.
21. 3.
5. 4.
8., 9.
Marja Poteko
4. 10.
/
9. 11.
8., 9.
Simona Zobec
8., 9.
S. Zobec,
L. Hribernik
18.1.
7. – 9.
Gregor Ivšek
Leopold
Hribernik
Folklora
(Pika poka)
Logika
Matematika
(Vegovo)
Fizika
(Stefanovo)
Sladkorna
bolezen
Biologija
(Proteusovo)
Računalništvo
(Bober)
Kemija
(Preglovo)
Angl. jezik
20. 1.
/
8. 3.
8., 9.
21. 11.
29. 1.
28. 3.
9.
Angl. jezik (8.)
21. 10.
/
25. 11.
8.
4. 12.
23. 1.
29. 3.
4. – 9.
Slov. jezik
(Cankarjevo)
Epi Reading
Badge
Nemščina
EPI Lesepreis
Bücherwurm
ROBOsled
Kviz NG Junior
Bistroum
Športna
tekmovanja
Mladi
raziskovalci
/
12.15.11.
Bojana Cmok
Mlinarič
B. Vukovič,
J. Hribernik
Suzana Križnik
26. 11.
/
6. 3.
9.
7. – 9.
7. – 9.
Jerneja Pavlič
Jerneja Pavlič
Jerneja Pavlič
Marja Poteko
Karin Trepelj
4. – 9.
april 2014
7. – 9.
S. Dražumerič,
A. Šauperl
Mojmir
Mosbruker
Koledar tekmovanj ob zaključku redakcije še ni bil v celot znani.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
38
Projekti na naši Četrtki



razvijamo interdisciplinarni pristop,
vključujemo aktualne vsebine,
pridobivamo nova znanja in izkušnje.
MEDNARODNI PROJEKTI
Unesco ASP (Associated Schools Project)
U






U
šola je od leta 1999 polnopravna članica mednarodne mreže Associated Schools
Project, ki ima sedež v Parizu in je bilaustanovljena z namenom spodbujati
povezovanje med šolami, učenci in učitelji;
smernice za delovanje ASP – net so Delorsovi štirje stebri izobraževanja:
o Učiti se, da bi vedeli.
o Učiti se, da bi znali delati.
o Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
o Učiti se biti.
cilji mreže so: uveljaviti kulturo miru in nenasilja ter se naučiti skbeti za ohranitev
skupnega doma – Zemlje, kajti prihodnost bo skupna;
štiri glavne ASP – net teme so:
o Svetovni problemi in vloga združenih narodov pri njihovem reševanju.
o Človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje.
o Interkulturno učenje.
o Okoljski problem in interdisciplinarno reševanje.
na šoli je sedež Unesco središča Celje, ki povezuje sedem šol (IV. OŠ Celje, OŠ
Frana Kranjca, OŠ Griže, OŠ Zreče, Gimnazija Celje – Center, Gimnazija Lava,
Srednja gradbena šola Celje).
izvedba dveh nacionalnih projektov:
Naše mesto – vaše mesto
o učenci tretje triade pod vodstvom svojih sošolcev spoznavajo mesto
Celje in njegove kulturno-zgodovinske znamenitosti, se odpravijo na
virtualni potep po mestu in se seznanijo z literaturo o Celju,
o usposobijo se za vodenje po mestu in morebitne obiskovalce – vrstnike
zlasti iz šol, vključenih v mrežo Unesco ASP, popeljejo na ogled
znamenitosti,
o vodja projekta: Melita Broz.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
39
Učenec poučuje (ob svetovnem dnevu učiteljev učenci preizkusijo možnost
poučevanja; s pomočjo mentorja se na učno uro pripravijo in jo po izvedbi
ovrednotijo; tema: voda) – vključenih preko 20 šol;

koordinatorica (in vodja Unesco središča Celje) je Ksenija Leskovšek Korber.
DRŽAVNI PROJEKTI
E – listovnik
Projekt Zavoda za šolstvo, financiran iz sredstev ESS.
Temeljni namen:
 uvajati sodobne pristope k učenju in poučevanju ter spremljanju in
vrednotenju znanj in veščin (formativno spremljanje) učencev ob
uporabi razvojnega elektronskega listovnika,
 spoznati teoretična izhodišča razvojnega elektronskega listovnika ter
različne primere kakovostne prakse njegove uporabe v funkciji
spodbujanja in spremljanja razvoja raznovrstnih znanj in veščin učenk
in učencev,
 spoznati prakso uporabe e-listovnika in poučevanja ob podpori IKT v
drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjati izkušnje oz. primere
kakovostne prakse,
 z uporabo e-listovnika podpreti strokovni razvoj sodelujočih učiteljev.
 članice tima: Helena Čuvan, Jelka Hribernik, Ana Majcen, Simona
Zobec,
 vodja tima: Nataša Lemež.
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do
znanja



dveletni projekt Zavoda RS za šolstvo, financiran iz sredstev ESS;
osnovni namen projekta: prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih
možnosti, izboljšati dostop do izobraževanja in v učni proces znotraj formalnega
izobraževanja integrirati učinkovite strategije za doseganje višjih ravni bralne
pismenosti;
aktivnosti:
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
40
analiza stanja na področju bralne pismenosti,
usposabljanje učiteljev vseh predmetov za izvajanje pedagoških praks, ki
vodijo k izboljševanju ravni bralne pismenosti učencev,
o vzajemno učenje,
o vzpostavljanje večje odgovornosti ravnateljev (porazdeljeno vodenje),
učiteljev (načrtovanje individualnih vzgojno-izobraževalnih programov) in
učencev (samoregulativno branje in učenje),
o samoevalvacija dela šole na področju bralne pismenosti;
članice tima: Alenka Kostanjevec, Melita Broz, Ilonka Kovač, Zdenka Bohnec,
Karin Trepelj;
vodja tima: Ivanka Federnsberg Turinek.
o
o


Dvig socialnega in kulturnega kapitala
Izvajalec projekta: Šola za ravnatelje



Namen projekta: izvajanje programov za dvigovanje socialnega in
kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti.
o Cilji projekta: raziskati vpliv dejavnikov socialnega in kulturnega
kapitala na zaposlitvene zmožnosti;
o pripraviti izhodišča in usmeritve za dvig socialnega in kulturnega
kapitala;
o pripraviti izvedbo programov za izboljšanje socialnega in
kulturnega kapitala na izbranih šolah in vrtcih s spodbujanjem
pomena neformalnega znanja in povezovanja socialnih
partnerjev;
o uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela šol in vrtcev;
o spremljati izvedbo projektnih aktivnosti in razširjati rezultate.
Dejavnosti potekajo na 40 šolah in vrtcih, povezanih v 10 mrež. Vsaka
mreža pripravi in izvede program dejavnosti za dvig socialnega in
kulturnega kapitala na izbranem področju.
Koordinatorica: Ivanka Federnsberg Turinek.
Rastem s knjigo




projekt vodi Javna agencija za knjigo,
cilj: izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu,
vključuje obisk sedmošolcev v najbližji splošni knjižnici ter knjižno darilo,
koordinatorica: Alenka Kostanjevec.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
41
Drugi tuji jezik




v skladu s sklepom MIZKŠ sodelujemo v poskusu Obvezni drugi tuji jezik v
osnovni šoli,
v 7., 8. in 9. razredu učenci obiskujejo pouk nemščine kot obvezni predmet 2 uri
tedensko,
projekt se nadaljuje do izteka v letu 2014,
nosilka: Jerneja Pavlič.
Evropska vas







projekt vodi Evropska hiša Maribor v sodelovanju s
Šolo za ravnatelje,
regijska koordinatorica za savinjsko regijo je bila od
leta 2008 dalje IV. osnovna šola Celje, v šolskem letu 2013/2014 bo projekt
koordinirala Osnovna šola Frana Roša,
cilj projekta: predstaviti države – članice Evropske unije, kot jih vidijo mladi,
spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost in hkrati zavedanje
lastne kulturne identitete,
povezati šole v celjski regiji (evropske države je raziskovalo in predstavilo 25
osnovnih šol, 6 srednjih šol, en vrtec, Mladinski center Celje in Mednarodna
fakulteta za družbene in poslovne študije Celje, skupaj 34 sodelujočih),
zaključna prireditev ob podpori Mestne občine Celje poteka na dan Evrope - 9.
maja – na Glavnem trgu v Celju,
v okviru projekta bomo predvidoma spoznavali Irsko,
šolska koordinatorica je Melita Broz.
Zdrav življenjski slog





program Zavoda RS za šport Planica za čim širši razvoj gibalnega potenciala
otrok;
osrednji cilj: omogočiti otrokom, da bodo vsak dan športno dejavni in da bodo
aktivno preživljali prosti čas v lokalnem okolju;
predstavitev različnih športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, na zunanjih
športnih površinah ali v naravnem okolju;
predstavitev urbanih športov;
seznanjanje s teoretičnimi vsebinami o zdravi prehrani in pomenu zdravega
načina življenja;
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
42




poudarjeno je ukvarjanje s športom zaradi zdravstvenih razlogov (odprava napak
v drži, ohranjanje primerne telesne teže, ipd.);
športne vsebine so ponujene učencem tudi v času pouka prostih dni;
podrobna predstavitev vsaj treh športnih panog iz športnega okoliša, v katerem
se šola nahaja (posamezne panoge izvedejo primer enomesečne vadbe in
dogajanje znotraj športnih društev);
nosilca: Simon Dražumerič, Nina Lipušček.
Športni programi Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati




projekte vodi Zavod za šport RS Planica;
cilji: mlade motivirati za gibalno dejavnost, v njih spodbuditi željo, potrebo, navado
po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih ter bogatiti njihovo življenje
z raznovrstnimi športnimi vsebinami, omogočiti vsem učencem, da se naučijo
plavati;
regijski koordinator: Športna zveza Celje;
nosilki: Alenka Šauperl, Ksenija Leskovšek Korber.
Policist Leon svetuje



ozaveščanje učencev 5. razreda o skrbi za lastno varnost;
teme: promet, pirotehnika, varnost na smučišču, kazniva dejanja in zloraba
telefona, mamila in nasilje, varnost v prometu, na kolesu, v kopališču;
izvaja: Policijska postaja Celje.
Spodbujanje poklicnega izobraževanja



seznanjanje z možnostmi izobraževanja za tehniške poklice,
spodbujanje osnovnošolcev k spoznavanju poklicev v tehniki,
nosilka: Ivanka Federnsberg Turinek
OBČINSKI PROJEKTI
Mladi za Celje (raziskovalno delo)

projekt z najdaljšo, več kot tridesetletno tradicijo načrtnega dela z mladimi na
področju znanosti in razvoja v Sloveniji;
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
43




.
cilj: med mladimi poglobiti zanimanje za znanost in tehnologijo, uvajati jih v
raziskovalno delo;
izdelava raziskovalnih nalog (131 nalog, 643 raziskovalcev; 1982 – 2013);
delo poteka v okviru Kluba mladih raziskovalcev in mentorjev IV. OŠ Celje
Heureka;
koordinator: Mojmir Mosbruker.
Bralna značka






projekt vodi Društvo Bralna značka Slovenije;
aktivnosti: zbiranje in urejanje podatkov o bralcih, naročilo bralnih priznanj in
darilnih knjig, distribucija priznanj po šolah, organizacija zaključne prireditve za
zlate bralce;
koordinacija za osnovne šole v Mestni občini Celje: od leta 2008/2009 IV.
osnovna šola Celje;
organizacija zaključne prireditve za zlate bralce zadnji četrtek v maju
(tradicionalno druženje na Starem gradu, srečanja z ustvarjalci);
koordinatorica za osnovne šole v MOC od šolskega leta 2008/2009 dalje: IV.
osnovna šola Celje;
vodja projekta: Nevenka Matelič Nunčič.
Ekorgov klub



cilj: učenje odgovornega ravnanja z okoljem;
aktivnosti: zbiranje papirja in baterij, raziskave z okoljsko vsebino, akcije čiščenja
okolja, sodelovanje v tednu mobilnosti, skrb za podhod v Ronkovi ulici,
spoznavanje in varovanje biotske raznovrstnosti,…
koordinatorica: Helena Čuvan.
Tečaj drsanja (1. , 2. r.)
Tečaj plavanja (1. r.)
LASTNI PROJEKTI
Raziskovalni klub Heureka

povezuje mlade raziskovalce in tekmovalce ter njihove
mentorje na različnih področjih;
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
44




seznanja jih z raziskovalnim delom, uporabo virov in literature, oblikovanjem
zapiskov in jih usposablja za delo z računalnikom;
podeljuje status raziskovalca;
skrbi za Fackino kolesarsko pot in za njeno promocijo med učenci;
nosilec: Mojmir Mosbruker.
Fackina kolesarska pot


Fackino kolesarsko pot so v počastitev šolske štiridesetletnice
vzpostavili in odprli člani Heureke, kluba mladih raziskovalcev s
IV. osnovne šole Celje;
mentor: Mojmir Mosbruker.
Pletemo niti prijateljstva

Cilji:
o spoznati način življenja, navade, jezik in kulturo v tuji državi,
o primerjati različne izobraževalne sisteme,
o preizkusiti sporazumevanje v tujem jeziku,
o vzpostaviti in utrjevati prijateljske vezi,
o izmenjati izkušnje in dobro prakso,
o poiskati stične točke za sodelovanje na različnih področjih.

Sodelovanje z Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu:
o obisk koroških dijakov v Celju (junij) in naših učencev v Celovcu
(november),
o spoznavanje medkulturnih razlik ter življenja
na avstrijskem Koroške,
o spoznavanje koroških narečij in slovenščine
kot jezika manjšine,
o sporazumevanje v tujem jeziku,
o primerjava različnih šolskih sistemov,
o sodelovanje s Kugyjevim razredom, v katerem pouk poteka v treh
jezikih – slovenščini, nemščini in italijanščini,
o koordinatorica: Jerneja Pavlič.

Sodelovanje z Osnovno šolo Đura Jakšić Zrenjanin:
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
45
izmenjava učencev (september, maj),
sodelovanje s 7. razredom,
spoznavanje kulturno-zgodovinske dediščine obeh mest,
sporazumevanje v tujem jeziku,
športne aktivnosti (kolesarjenje po Fackini poti v Evropskem tednu
mobilnosti, plezanje),
o podpis listine o sodelovanju,
o koordinatorica: Dragica Kranjc.
o
o
o
o
o
Naši uspehi v šolskem letu 2012/2013
Tekmovanja
Vrsta tekmovanja
Zlato priznanje
Srebrno priznanje
Bronasto priznanje
Cankarjevo – SLO
/
3
57
Angleščina
/
3
8
Vegovo – MAT
/
4
75
Bober – RAČ
/
/
3
Logika
1
/
25
Stefanovo – FIZ
/
4
6
Preglovo – KEM
/
/
3
Proteusovo - BIO
/
1
7
Poznavanje slad. bolezni
/
1
7
Raziskovalne naloge
/
/
2
Zlata kuhalnica
/
1
/
Zlato priznanje je osvojila:

LOG – Ana Hribar (8.b), mentorica Dragica Kranjc.
Srebrna priznanja so osvojili:


SLO – Urška Frangež (9.c), Tjaša Šelih (8.b), Ana Hribar (8.b); mentorica Jelka Hribernik
TJA – Alek Parfant (9.a), Urška Frangež (9.c); mentorica Suzana Križnik; Luka Gornik
(8.a); mentorica Bojana Cmok Mlinarič
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
46






MAT – Jaka Bizjak (8.a), Hana Prtenjak (8.a), Luka Bor Urlep (8.a); mentorja Nataša
Lemež, Gregor Ivšek
FIZ – Tilen Ravnak (9.b), Ingrid Mirnik (9.b), Jernej Glavan (8.a), Taj Koprivnik (8.a);
mentorica Marja Poteko
BIO – Ana Hribar (8.b); mentor Leopold Hribernik
SLAD. BOLEZEN – Veronika Kos (9.b); mentorica Simona Zobec
državna revija folklornih skupin Pika Poka – folklorna skupina Facka; mentorica Karin
Trepelj
državno tekmovanje za ZLATO KUHALNICO – ekipa v sestavi: Patricija Cvikl, Sven
Ojsteršek, Srečko Želimorski (7.ab); mentorica Albina Herman
Kulturno področje














275 bralnih priznanj S knjigo v svet; 14 zlatih bralcev; koordinatorica: Alenka Kostanjevec,
168 angleških bralnih značk (Epi Reading Badge), od tega 20 zlatih in 36 srebrnih,
mentorica Suzana Križnik,
122 nemških bralnih značk (Epi Lese Preis), od tega 15 zlatih in 65 srebrnih; mentorica
Jerneja Pavlič,
poslikava velikega panoja, avtorice: Tadeja Vrenko, Staša Turnšek, Tamara Nikolić, Špela
Perčič, Milina Mišeljić, mentor Vinko Zajc (tema: EP v košarki),
sodelovanje na reviji Pesemca: OPZ in MPZ, zborovodkinja Jolanda Ipšek Ulrych,
organizacija srečanja zlatih bralcev 2013, koordinatorica: Nevenka Matelič Nunčič,
priprava programa: Alenka Kostanjevec,
komemoracija ob spomeniku Ivana Kovačiča Efenke, priprava programa: Jelka Hribernik,
srečanje krajanov MČ Dečkovo naselje in Nova vas, priprava programa: Alenka
Kostanjevec,
novoletna prireditev za starše in krajane, priprava programa: Dragica Kranjc,
osrednja slovenska prireditev ob Unescovem svetovnem dnevu kulturne raznolikosti,
koordinatorica: Ksenija Leskovšek Korber,
prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta, za starše in krajane, priprava
programa: Milica Ovtar,
vodenje Unesco središča Celje, sodelovanje na Unesco kvizu, koordinatorica Ksenija
Leskovšek Korber,
sodelovanje na prireditvi Evropska vas v Celju, koordinatorica Ksenija Leskovšek Korber,
in v Zrenjaninu, koordinatorica: Dragica Kranjc,
organizacija bralnega kviza, koordinatorica Melita Broz.
Drugo


sodelovanje v dejavnostih Ekorgovega kluba: 3. mesto, koordinatorica Helena Čuvan,
organizacija četrtfinala DP v košarki, koordinatorica Alenka Šauperl,
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
47






akcija Za čiste zobe: nagrada , razredničarka Ida Rebernik,
sodelovanje na tekmovanju Kaj veš o prometu, mentorica Ida Rebernik,
sodelovanje na otroškem parlamentu, mentorica Ivanka Federnsberg Turinek ,
sodelovanje v dobrodelnih akcijah – zbiranje zamaškov, koordinatorica Ivanka
Federnsberg Turinek,
oblikovanje urbanega vrta, natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta, nosilka: Jana
Urlep,
sodelovanje na teku podnebne solidarnosti (110 učencev iz OPB, 36 učiteljev in staršev,
skupaj pretečenih 649,8 km), koordinatorica: Karin Trepelj.
Športno področje
Deklice (ekipno):

1. mesto na občinskem prvenstvu v nogometu (starejše deklice),

3. mesto na občinskem prvenstvu v rokometu (starejše deklice),

1. mesto na občinskem prvenstvu v rokometu (mlajše deklice),

2. mesto na področnem prvenstvu v rokometu (mlajše deklice),

2. mesto na medobčinskem prvenstvu v košarki (starejše deklice),

3. mesto na področnem prvenstvu v košarki (starejše deklice),

uvrstitev na polfinalni turnir državnega prvenstva v košarki (starejše deklice),

1. mesto na medobčinskem prvenstvu v košarki (mlajše deklice),

3. mesto na področnem prvenstvu v košarki (mlajše deklice),

uvrstitev na polfinalni turnir državnega prvenstva v košarki (mlajše deklice),

1. mesto na občinskem prvenstvu v igri med štirimi ognji (deklice letnik 2003).
Deklice (posamično):

Maruša Udrih: 1. mesto na občinskem in področnem prvenstvu v atletiki,

Maruša Đaković: 3. mesto v metu vortexa,

Katarina Kos: 3. mesto v teku na 300 m,

Almira Sakalić: 3. mesto v skoku v višino,

štafeta 4X100 (Nina Grušovnik, Veronika Kos, Ingrid Mirnik, Patricija Cvikl).
Mentorica: Alenka Šauperl
Dečki (ekipno):

4. mesto na področnem prvenstvu v atletiki (starejši dečki),

8. mesto na državnem prvenstvu v atletiki (starejši dečki),

3. mesto na medobčinskem prvenstvu v rokometu (starejši dečki),

1. mesto na medobčinskem prvenstvu v rokometu (mlajši dečki),

2. mesto na področnem prvenstvu v rokometu (mlajši dečki),

2. mesto na medobčinskem prvenstvu v odbojki (starejši dečki).
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
48
Dečki (posamično):

Timotej Klinc: 1. mesto na občinskem prvenstvu v skoku v daljino,

Gal Božič Čater: 1. mesto na občinskem prvenstvu v skoku v višino,

Bor Luka Urlep: 2. mesto na občinskem prvenstvu v teku na 300 m,

Urh Kundih: 1. mesto na občinskem in 3. mesto na področnem prvenstvu v metu vortexa,

Tim Cokan: 2. mesto na občinskem prvenstvu v metu vortexa,

Jakob Perčič: 3. mesto na občinskem prvenstvu v metu vortexa,

Dejan Radaković: 3. mesto na občinskem prvenstvu v skoku v višino,

Gašper Zaveršnik: 1. mesto na občinskem, 1. mesto na področnem in 6. mesto na
državnem prvenstvu v skoku v daljino,

Igor Đaković: 3. mesto na občinskem prvenstvu v teku na 1000 m,

Jan Filip: 3. mesto na občinskem prvenstvu v skoku v daljino,

Marko Šimunović: 1. mesto na občinskem in 2. mesto na področnem prvenstvu v metu
krogle.
Mentorja: Simon Dražumerič, Alenka Šauperl
Raziskovalne naloge
Število nalog
Št. raziskovalcev
Št. mentorjev
Doseženi nivo na
državnem tekmovanju
4
11
5
2 srebrni priznanji
Knjižna nagrada šole za uspešno delo, vzorno vedenje in prispevek k večji prepoznavnosti
šole: Tinkara Kozovinc (9.a), Ana Pintar (9.b).
Sprejem pri županu: Lenart Kovač (9.a), Veronika Kos (9.b), Ingrid Mirnik (9.b), Urška Frangež
(9.c), Larisa Strašek (9.c).
Vzgojni načrt
V skladu z veljavno zakonodajo smo tudi na IV. osnovni šoli Celje pripravili vzgojni
načrt, ki opredeljuje vzgojno delovanje šole, vsebuje pa tudi hišni red in pravila
šolskega reda. Celoten dokument je dosegljiv na spletni strani šole.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
49
Hišni red
1. ŠOLSKI PROSTOR
V šolski prostor so vključeni vsi prostori in avle, ki se nahajajo pod streho šolske zgradbe. V
omenjeni sklop sodijo tudi asfaltirane površine med ograjo športnega igrišča in šolsko zgradbo
ter parkirišče, ograjena športna igrišča (nogomet, rokomet-košarka, igrala) in travnate površine
do zelene zvočne pregrade ob Dečkovi cesti.
2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Vzgojno-izobraževalno delo v šoli poteka po šolskem koledarju, ki je sestavni del letnega
delovnega načrta.
Delovni čas se organizira in poteka skladno z urnikom in šolskim koledarjem. Poslovni čas IV.
osnovne šole je od 6.00 do 16.00, uradne ure tajništva in učiteljev pa so določene v letnem
delovnem načrtu in so zabeležene na šolskih spletnih straneh. V posebni vitrini pri vhodu je
objavljen razpored učilnic in govorilne ure učiteljev ter druge informacije.
3. SODELOVANJE S STARŠI IN INFORMIRANJE UČENCEV
informiranje učencev in staršev
Starše in učence šola informira o aktualnostih in nudi sprotne podatke:

na spletnih straneh šole, ki se redno posodabljajo in nudijo vse vrste uporabnih
informacij ali povezav nanje,

na roditeljskih sestankih,

na skupnih pogovornih urah učiteljev vsak prvi torek v mesecu od 17.00 do 18.30,
razen ob torkih, ki niso predvideni v Letnem delovnem načrtu šole,

na individualnih pogovornih urah učiteljev enkrat na 14 dni,

na 14-dnevnih mentorskih urah učiteljev, ki so namenjene učencem,

z okvirnimi dogovori in informativnimi pogovori po telefonu,

s pomočjo pisnih vabil in

na dogovorjenih obveznih sestankih.
Nujna obvestila za učitelje v tajništvu sprejemajo vsak delovni dan med 7. in 8. uro.
4. ORGANIZACIJA DELA IN UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
prihodi v šolo, odhodi iz šole
Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred poukom in takoj po zadnji uri odidejo domov.
Učenci, ki imajo šolske aktivnosti nulto uro, v pritličju počakajo na učitelja, da jih odpelje k
aktivnostim. Učenci, ki neopravičeno zamudijo začetek pouka, počakajo na konec učne ure v
jedilnici pod nadzorom dežurnega učitelja.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
50
Učenci, ki imajo kolesarski izpit, v šolo lahko prihajajo s kolesi. Prislanjanje koles ob šolsko
zgradbo ni dovoljeno. Za vse povzročene poškodbe na šolskih objektih in kolesih sošolcev so
odgovorni izključno povzročitelji. Prihajanje v šolo s kotalkami, rolerji, rolkami ali podobnimi
prevoznimi sredstvi ni dovoljeno in za prometno varnost šola ne prevzema odgovornosti.
Starši počakajo na učence pred šolo, starši prvošolcev pa pred garderobo od 11.35 dalje.
garderoba
Vso garderobo učenci odložijo v garderobnih omaricah. Zadrževanje v prostorih z garderobnimi
omaricami med poukom ni dovoljeno. Vsak učenec, razen najmlajših, ima svojo omarico, za
katero je dolžan skrbeti. Učenci ob pričetku šolskega leta sprejmejo ključ garderobne omarice,
za katerega so odgovorni. Eventualno izgubo so dolžni prijaviti v tajništvu šole, ki na njihove
stroške poskrbi za nadomestni ključ.
V šolski zgradbi so učenke in učenci obuti v šolske copate, ki ne drsijo. Dobrodošlo je, da so
oblačila in copati ustrezno označeni.
Vrednejših predmetov učenci ne nosijo v šolo; zanje so odgovorni izključno lastniki.
dežurstva učencev
Dežurni učenci pomagajo dežurnim učiteljem in skrbijo za varnost in pomoč sošolcem, staršem
in obiskovalcem tako, da spremljajo dogajanje v pritličju, nudijo osnovne informacije in usmerjajo
obiskovalce. Dežurni učenci predstavljajo prvi stik obiskovalcev s IV. osnovno šolo Celje, zato
morajo biti urejeni in prijazni. Sošolci dežurnega učenca med opravljanjem dolžnosti ne motijo.
Vse obiskovalce in opažanju zapišejo v zvezek za dežurstva. Kršitve hišnega reda sporočijo v
tajništvo šole ali dežurnemu učitelju.
Učenci dežurajo v skladu z urnikom dežurstva, ki jih pripravi vodstvo šole in jih potrdijo
razredniki, ki učence tudi pripravijo na dežuranje.
dežurstvo učiteljev
Razporedi dežurstev so navedeni na oglasnih deskah v zbornici najmanj teden pred dežuranjem
za ves mesec. Namen dežuranja je s prisotnostjo zagotoviti nemoteno delo, nadzor in pomoč v
jedilnici ter tistih učencev, ki čakajo na nadaljevanje pouka ter evidentiranje vseh posebnosti in
po potrebi smiselno ukrepanje. Izvajamo dežuranje v jedilnici, dežuranje med rekreativnim
odmorom ter med 7. in 14. uro celodnevno dežuranje. Seznam dežuranja ob šolskih akcijah in
prireditvah pripravi vodstvo šole v skladu z dogovori in kompetencami ter je objavljen na oglasni
deski v zbornici.
pouk
Da bo življenje in delo prijetno tudi v času rednega pouka, so odgovorni vsi učenci in zaposleni.
V času šolskega pouka, odmorov ali med prostimi urami ni dovoljeno zapuščati šolskih
prostorov brez dovoljenja in nadzora učitelja.
Pouk poteka v skladu z urnikom. Učenci predmetne stopnje pred vsako uro počakajo učitelja
pred učilnico tako, da ne motijo ostalih. V času vzgojno-izobraževalnih dejavnosti morajo biti
učenci v učilnici in upoštevati navodila učitelja. Med vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi lahko
učenci zapuščajo učilnice le z učiteljevim dovoljenjem. Odhod iz učilnic se evidentira v dnevniku.
Učenci skupaj zapuščajo učilnice urejene in snažne, in šele potem, ko jim učitelj to dovoli.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
51
V času odmorov vedenje posameznika ali skupine ne sme biti moteče ali nevarno za ostale.
Prepovedano je kričanje, divjanje, pretepanje. Za čistočo in red pred učilnicami so odgovorni
reditelji, ki po potrebi poiščejo pomoč dežurnega učitelja v avli.
Med izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela ni dovoljeno uporabljati mobilnih telefonov in
prenosnih elektronskih naprav; za nujne klice je na voljo telefon v tajništvu.
Kakršnokoli fotografiranje in snemanje brez dovoljenja je prepovedano.
izostanki
Obiskovanje pouka ter ostalih šolskih aktivnosti, predpisanih s pravilniki, zakoni in letnim
delovnim načrtom je obvezno. Za vse izostanke učenci prinesejo pisna opravičila staršev, z
navedenim vzrokom izostankov in podpisom staršev v petih delovnih dnevih. V nasprotnem
primeru so izostanki neopravičeni. Ustno opravičevanje učencev po telefonu je zgolj
informativno in namenjeno le administrativni evidenci.
izvajanje dejavnosti izven pouka
Dejavnosti, ki ne sodijo v šolski program, se izvajajo v popoldanskem času. Za vse uporabnike
prostorov v popoldanskih urah veljajo enaka pravila. Uporabnik, ki kot nosilec dejavnosti
prevzame ključe prostorov je v celoti odgovoren za hišni red in škodo, ki nastane.
V popoldanskem času se obiskovalci lahko zadržujejo v prostorih šole samo na podlagi
dogovora z vodstvom šole.
prehrana
Vsi učenci lahko v šoli malicajo in kosijo, učenci jutranjega varstva tudi zajtrkujejo.
Odmor za malico je dolg 20 minut. Malico v učilnice prinesejo in razdelijo dežurni učenci,
navedeni v dnevnikih. Učenci malico mirno zaužijejo v učilnici, kjer so imeli pouk. Učenci, ki so
imeli pouk v telovadnici, računalnici ter gospodinjski in tehnični učilnici ter učilnici za angleščino
malicajo pod nadzorom učitelja v jedilnici.
Pred malico učenci poskrbijo za osebno higieno in higieno prostora. V vsaki učilnici in jedilnici so
na razpolago tekoča voda, milo, papirnate brisače ter prtički za malico. Dežurni učenci za malico
in reditelji po malici poskrbijo za red in čistočo v učilnicah ali jedilnici. Hrane ni dovoljeno nositi iz
jedilnice in iz učilnic, kjer učenci malicajo.
Na kosilo učenci odhajajo sami in mirno ter tiho počakajo v vrsti. Obrok pojejo kulturno.
V času kosil imajo dovoljen vstop v jedilnico le učenci, ki kosijo. Za upoštevanje predpisanih
zapovedi skrbi dežurni učitelj, ki lahko učenca ob večkratnem opozarjanju, nekulturnem ali
škodljivem obnašanju odstrani iz jedilnice.
Vsa ostala določila, plačilni pogoji, prijavnine ter odjave so določene v Pogodbi o prehranjevanju
učencev v šoli.
vzdrževanje čistoče in skrb za okolje
Vsi šolski prostori so dnevno očiščeni in pospravljeni.
Vsi učenci in učenke ter zaposleni na IV. osnovni šoli Celje so dolžni skrbeti za vzdrževanje
reda in čistoče v šolskih prostorih in pred šolo. Vloga reditelja ni v pospravljanju za posamezniki,
temveč v opozarjanju na pomanjkljivosti in nered ter v pomoči učiteljem.
V vseh šolskih prostorih smeti odmetujemo v koše za odpadke.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
52
Referenti za ekologijo so v posamezni OS zadolženi za organizacijo ločenega zbiranja
odpadkov in izdelavo posebnih zbiralnikov za papir. Baterije, tonerje ipd. odpadke oddajamo v
kartonasto škatlo, ki je nameščena pred vhodom v tajništvo.
Biološke odpadke in ostanke hrane pri obrokih ločeno zberemo v posebni posodi, jedilni pribor
in prtičke pa ločeno oddamo v namenjena korita in vreče.
Vsak učenec je dolžan v šolo prihajati čist in urejen.
Po uporabi sanitarij morajo le-te ostati čiste in primerne za uporabo ostalim, nujno pa poskrbimo
za osebno higieno s pomočjo mila in papirnatih brisač, ki so na razpolago.
Toaletne in sanitarne potrebščine ter elektriko trošimo racionalno.
varovanje zdravja
Zaradi varnosti učenci ne smejo posegati v vgrajene instalacije (električne razdelilne omarice,
plinske pipe, ventili, grelna telesa...) v šoli ali jih uporabljati (gasilni aparati, hidranti, požarni in
varnostni alarmi, dvigalo...).
Zdravje in družabno življenje ogroža tudi pretirana uporaba in sevanje "mobilnikov", zato naj
bodo v šolskih prostorih izklopljeni.
Vsi učenci so dolžni upoštevati dejstvo, da je tudi hrup onesnaževalec okolja in škoduje zdravju.
Pitniki za vodo so namenjeni izključno namenski uporabi.
Previdnost in pozornost pri uporabi zahtevajo tudi vse steklene površine ali prostostoječi kosi
pohištva (okna, vrata, omare, vitrine, panoji itd). Okna učenci odpirajo le pod nadzorom
delavcev šole. Telefonske številke reševalcev, gasilcev in policije morajo biti izobešene na
najmanj enem vidnem mestu v šolski zgradbi.
V primeru nezgode ali poškodbe so prisotni učenci dolžni obvestiti najbližjega učitelja ali delavca
šole, ki je dolžan smiselno odreagirati. Le-ta poskrbi za zavarovanje, nudi prvo pomoč in o
dogodku obvesti starše ter napravi zapisnik, ki vsebuje kraj, čas in kratek opis dogodka,
informatorja in priče dogodka.
V šolo je prepovedano vnašati alkoholne pijače, droge, cigarete, pirotehnične izdelke, orožje ali
modele orožja in uporabljati specifične borbene postopke in prijeme različnih borilnih veščin. Ob
tovrstnih kršitvah se nemudoma obvesti razrednika, socialno delavko ter starše ali skrbnike, v
skrajnih ali ponavljajočih se nevarnih primerih tudi policijo.
V primerih motenja šolskega dela in hišnega reda, lahko šola uvede poseben režim nadzora
šolskih prostorov.
medsebojni odnosi
Posebno pozornost so vsi učenci in zaposleni na IV. osnovni šoli Celje dolžni nameniti lepemu
in kulturnemu obnašanju ter takemu vedenju, ki ne posega v pravice in integriteto drugega
posameznika.
Vsak učenec, ki bo s svojim ravnanjem razdiral prijateljske in kulturne odnose, bo nestrpen ali
žaljiv do sošolcev ali delavcev šole, nasilen, moteč pri pouku in ki bo uničeval šolsko imovino,
bo za svoja dejanja disciplinsko odgovarjal v skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih
učencev v osnovni šoli.
Udeležba in sodelovanje v različnih zbiralnih, izobraževalnih, informativnih, ekoloških idr. akcijah
je za učence IV. osnovne šole Celje pravica in obveza.
Vse oblike nasilja so učenci dolžni sporočiti razredniku, socialni delavki ali dežurnemu učitelju.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
53
Materialno škodo, ki je storjena namerno ali zaradi razgrajanja, očitne nepazljivosti in
malomarnosti, morajo povzročitelji oz. njegovi starši poravnati.
Aktivno sodelovanje učencev v oddelčni skupnosti je pravica in dolžnost vseh. Z večinskim
javnim ali tajnim glasovanjem se vsako šolsko leto izvolijo odbor oddelčne skupnosti:

Predsednik ali predstavnik OS – predstavlja oddelčno skupnost na sestankih ŠSU in je
desna roka razredniku. Skrbi za enotnost, delovanje in funkcioniranje oddelčne skupnosti.

Tajnik ali namestnik OS – je predsednikov namestnik; vodi »pisane« zadeve OS
(evidence, sezname, ocene, dosežke idr.)

Blagajnik – pomaga razredniku pri preračunavanju, pobiranju in evidentiranju različnih
finančnih sredstev učencev OS.

Športni referent – ukvarja se z vprašanji športa, rekreacije, svetovanja, športnih tekmovanj
ali informacij ter sodeluje pri organizaciji in izvedbi športnih dni.

Referent za ekološka vprašanja – svetuje, opozarja, opominja, vzorno deluje na področjih
ekoloških vprašanj, varovanja okolja in zdravja, vzdrževanju higiene in koordinira ali
organizira različne okoljevarstvene akcije v OS.
5. KONČNE DOLOČBE
Hišni red je izobešen na vidnem mestu v prostorih šole.
Ob začetku posameznega šolskega leta se hišni red javno predstavi, se o njem razpravlja z
učenci in s starši ter uskladi z morebitnimi pripombami.
Upoštevanje hišnega reda je obvezno za vse učence, učenke in zaposlene na IV. osnovni šoli
Celje.
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
54
Za konec...
Učenci IV. osnovne šole Celje pletemo niti prijateljstva z učenci iz Zrenjanina...
Ko sem bila pri vas v
Zrenjaninu, mi je bilo toplo
pri srcu. (Naja)
O Sloveniji znam, da su
Slovenija i Srbija nekad bile
u jednoj državi. (Ivana)
Bilo je nepozabno. (Zala)
Zelo sem vesela, da imam
priajteljicu iz Slovenije i jedva
čekam, da dođem kod tebe i
da gledava Mars Attack.
(Monika)
Mir je sreča.
Treniram karate. Volim da
gledam filmove, slušam
stranu muziku i da jedem
voće i slatkiše. (Bojana)
Meni je bilo najbolje, kada
smo šetali po gradu i kada
smo bili u muzeju. U
septembru bi najviše želela,
da upoznam tvoju porodicu i
vidim, kakva je Slovenija.
(Bojana)
V Zrenjaninu mi je bilo zelo
všeč in vesel sem, da sem
imel možnost doživeti takšno
izkušnjo. Veselim se tudi
dneva, ko nas bodo obiskali
prijatelji iz Srbije. (Tit)
Bavim se rukometom i
sviram trombon. (Jakov)
Sem prijazen, dobrodušen,
priden, a včasih nagajiv fant.
(Patrik)
V Zrenjaninu nas je dočakal takšen sprejem, da se ga z
besedami ne da opisati. Pripravili so nam prireditev, na kateri
me je najbolj ganilo, da so se za nas naučili slovensko pesem
Zemlja pleše. (Maja)
Lep občutek me navdaja ob
misli, da živim v miru.
Mir je poosebljena milost,
lepota duha in srčnost.
Treniram odbojko... Ne maram zelenjave, praženega
krompirja in rib... Ko boš v Sloveniji, te bom peljala na naš
Stari grad in Šmartinsko jezero. (Naja)
Vukašinova mama je postregla z najboljšo torto, kar sem jih kdaj jedel... Po zabavi sva z
Vukašinom zabavo nadaljevala pri njemu doma... Večkrat sem že bil v Srbiji, saj imam tam
sorodnike. Razumem srbski jezik in malo ga tudi govorim. Dani sa tobom i tvojim prijateljima će
mi ostati zauvjek u sječanju. (Rok)
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
55
IV. OŠ
Celje
IV. OŠ Celje
IV. OŠ Celje
KAŽIPOT 2013/14
Izdala in založila
IV. osnovna šola Celje
Uredili
Dragica Kranjc in Nevenka Matelič Nunčič
Računalniški prelom
Gregor Ivšek
Celje 2013
IV. OŠ Celje, Kažipot 2013/2014
56