ZIRS zapisnik o inšpekcijskem pregledu POBO v ZPKZ Dob.pdf

\
1,
0806-00-01
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Zapisnik o inšpekcijskem pregledu
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
Območna
enota NOVO MESTO, Defranceschijeva 1a, 8000 NOVO MESTO
Številka: 06172-178/2011Dosje: 061-476/2007
2011
1010051
ZAPISNIK O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU
I
\cl (o Il ~ A ~O,11/ -1> OD
h> Lt
Zapisnik o kontrolnem inšpekcijskem pregledu, sestaVljen dne 13.10.2011 pri zavezancu Ministrstvo za
pravosodje RS, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI
ZAPORA DOB PRI MIRNI, SLOVENSKA VAS 14, 8233 MIRNA (I.oddelek, I nadstropje)
Davčna
številka: SI26731622
Pregled se je
pričel
ob 11.00 uri.
Uradne osebe, ki so opravile inšpekcijski pregled: Mirjana Dražetič-Inšpektorica II
Stanko Tomšič-Inšpektor II
Prisotni pri pregledu: g. Edo Novak-vodja I.oddelka
g. Sergej Čas, dipl.zdravstvenik
INŠPEKCIJSKI PREGLED JE BIL OPRAVLJEN Z NAMENOM PREVERJANJA SPOŠTOVANJA ZAKONODAJE, KI
UREJA PODROČJA:
X
nalezljivih bolezni
O
zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane
O
zdravstvene ustreznosti pitne vode
O
objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo
O
zdravstvene ustreznosti mineralnih vod
O
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
O
kozmetičnih
O
igrač
O
tobaka,
O
omejevanja porabe alkohola
O
higienske ustreznosti kopalnih vod
X
minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in
fizičnih
osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v kopališčih, v dejavnostih na
otroškega varstva,
proizvodov
tobačnih
izdelkov
področjih
vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-higienskega stanja
bivališč
O
ob naravnih
nesrečah
začasnih
in evakuacijah
splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za zdravje, razen kemikalij, zdravil, medicinskih
pripomočkov
in virov sevanj
O
ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti
O
pacientovih pravic
O
zdravniške službe
O
duševnega zdravja
Pri pregledu je bila pregledana naslednja
.,' ..
!,~:'.;
,
',,'
...···;·'7· .
do~~m~ntadH~j'~!1
:. ':,:'C~: ,o,., ",
'"
'
.
'<"',:.~",
Izdaja 6 .. 8.12.2010
",'
'.~; ~".'
,:-:':..
,
Stran.i. od S
-Dokument Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, številka 061-1/2011/27 z dne 29.09.2011 (ostali
dokumenti oz.zapisi, ki so bili pregledani ob inšpekcijskem nadzoru, so opredeljeni v ugotovitvah inšpekcijskega
nadzora)
Sestavni del tega zapisnika so naslednje priloge:
-OB06-36-01-priloga k zapisniku nastanitveni in javni objekti
-OB06-28-01-priloga k zapisniku zdravstvo in nalezljive bolezni
Skladno s pooblastili Zakona o zdravstveni inšpekciji (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrl-UPB2) Ur.l.
RS, št. 59/2006 se pri zavezancu opravi kontrolni inšpekcijski nadzor v obsegu in po področjih, označenih v
navedeni Prilogah, ki sta sestavni del tega zapisnika.
UGOTOVITVE inšpekcijskega nadzora:
Zdravstvena inšpekcija RS (ZI RS), OE Novo mesto je po uradni dolžnosti in v skladu s pooblastili Zakona o
nalezljivih boleznih (uradno prečiščeno besedilo) IZNB-UPB11 Ur.!. RS, št. 3312006 opravila kontrolni
inšpekcijski nadzor pri zavezancu Zavodu za prestajanje kazni zapora - Dob pri Mirni, Slovenska vas 14,
8233 Mirna (v nadaljevanju ZPKZ Dob) - I.oddelek II. nadstropje.
Namen inšpekcijskega nadzora je preveriti izvršitev odločbe ZIRS številka 06172-178/2011-25 z dne
29.07.2011, v kateri je bilo zavezancu odrejeno, da v skladu z 44.členom Zakona o nalezljivih boleznih, Ur.!.
RS, št. 33/2006 - ZNB-UPB1 izdela in izvaja program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (v
nadaljevanju POBO) in dopolni načrt čiščenja in vzdrževanja prostorov, opreme in naprav, tako da bo
obsegal načine čiščenja in postopke razkuževanja.
Zavezanec je dne 29.09.2011 na Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Območna enota Novo mesto,
Defranceshijeva 1a, 8000 Novo mesto posredoval dokument Program preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb za I.oddelek II. nadstropje ZPKZ Dob in dopolnjen načrt čiščenja in vzdrževanja
prostorov, opreme in naprav, iz katerega so razvidni načini čiščenja in vključen postopek razkuževanja.
Ob inšpekcijskem nadzoru se ugotavlja, da dokument POBO, številka 061-1/2011/27 z dne 28.09.2011 v
od 1 do 5 obsega vsebine 44.člena Zakona o nalezljivih boleznih, Ur.!. RS, št. 33/2006- ZNB-UPB in
sicer je v dokumentu opredeljeno sledeče:
- način epidemiološkega spremljanja bolnišničnih okužb je opredeljen v točki 7
- v točki 4, 5 in 6 je opredeljeno izvajanje zdravstveno negovalnih oskrbnih postopkov, izvajanje medicinsko
tehničnih posegov in laboratorijske storitve oz. preiskave,
- v točki 3 je opredeljena oskrba s sterilnim materialom; postopki čiščenja so opredeljeni v točki 15,
preskrba s perilom v točki 14,
- v točki 8 je opredeljen način ravnanja v primeru pojava nalezljive bolezni,
- program zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na delovnih mestih je opredeljen v
točki 2
- usposabljanje zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih je opredeljeno v točki 2.
členih
Dokument POBO številka 061-1/2011/27 z dne 28.09.2011 obsega tudi 6 prilog, ki se navajajo v
1 do 6:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
točkah
od
Doktrino čiščenja in dezinfekcije
Doktrino ravnanja z obsojencem z nalezljivo boleznijo ali pri sumu na nalezljivo bolezen
Doktrino ravnanja z obsojenci koloniziranimi z MRSA
Doktrino sterilizacije
Doktrino ravnanja z odpadki
Doktrino zaščite zdravstvenih delavcev in sodelavcev
Ob inšpekcijskem nadzoru v 1. oddelku II. nadstropje ZPKZ Dob se preveri izvajanje dokumenta POBO,
številka 061-1/2011/26 z dne 28.09.2011 in ugotavlja sledeče:
•
v Prilogi 1 - Doktrina čiščenja in dezinfekcije ima zavezanec obdelane postopke čiščenja in
razkuževanja prostorov v II.nadstropju Loddelka. V postopke čiščenja in vzdrževanja so vključeni vsi
prostori (sobe, dnevni prostor,pf~dprostor in sanitarije). Predložen je Plan vsakodnevnega in
mesečnega čiščenjar iz k!3terega S9 razvidna opravila, čas in izvajalec. Izdelan imajo seznam
čistilnih in dezinfekcijskih- sredstev; ki jih v zavodu uporabljajo. Za čiščenje in vzdrževanje prostorov
so po ZIKS zadolžE!lni 'fudi95~9jenci,ki so dolžni tudi sami opravljati določena dela za ohranitev
čistoče. Določen', je .,.obscijE!nec-čistilec, ki opravlja naloge čiščenja prostorov v skladu z
vsakodnevnim planom. Umivalniki, opremljeni s higienskimi pripomočki, zagotovljena je topla in
Izdaja 6
* a.12.2010(;1V\/
Stran rX.. od !;"
hladna tekoča voda. Ob inšpekcijskem nadzoru
čiščenja. Redni dnevni in tedenski nadzor nad
so predloženi evidenčni listi izvajanja in spremljanja
izvedenim čiščenjem opravljajo zdravstveni delavci
zavoda, operativni vodja in yodja oddelka, mesečne kontrole pa tudi zdravniki ZD Trebnje.
Predloženi so zapisi - Dnevnik sanitarno higienskih pregledov oz. spremljanja higienskega stanja v
bolniških sobah (2x dnevno), ki ga izvaja zdravstveno osebje. Pri pregledu urejenosti prostorov
(sobe, dnevni prostor) 1. oddelka II. nadstropja ZPKZ Dob in skupnega sanitarnega prostora se
ugotovi ustrezno higiensko stanje.
V Prilogi 2 - Doktrina ravnanja z obsojencem z nalezljivo boleznijo ali pri sumu nalezljive bolezni je
zavezanec opredelil ravnanje v primeru pojava ali suma obstoja nalezljive bolezni. Zdravstveni
delavec zavoda o pojavu oz. sumu nalezljive bolezni obvesti zdravnika, ki v zavodu izvaja program
splošne ambulante. Prav tako se ugotovi, da ima zavezanec v dokumentih opredeljeno, da je za
epidemiološko spremljanje pojava nalezljivih bolezni pristojna odgovorna medicinska sestra za
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb iz ZD Trebnje. V primeru pojava oz. suma pojava
nalezljive bolezni, prisotni zdravnik podatek sporoči ZD Trebnje, le ta pa naprej ZZV Novo mesto.
V Prilogi 3 - Doktrina ravnanja z obsojenci koloniziranimi z MRSA ima zavezanec opredeljeno
ravnanje v primeru pojava MRSA pri obsojencu. Prisotni zdravstveni delavec zavoda pove, da v
kolikor bi imeli primer bolnika z MRSA, bi zavezanec postopal skladno s POBO programom in vodil
ločeno evidenco z MRSA koloniziranih obsojencev. Zavezanec ima v dokumentu opredeljeno, da se
v primeru pojava MRSA pri obsojencu izvaja kontaktno. ali kohortno izolacijo. Prisotni pove, da v
kolikor narava bolezni zahteva popolno osamitev, v ta namen preuredijo enoposteljno sobo, pravilo
pa je, da se takega obsojenca hospitalizira, .kar je tudi opredeljeno v prilogi 3. Prav tako je
opredeljena zaščita delavcev pri stiku s takšnim obsojencem.
II
V prilogi 4 - Doktrina sterilizacije je zavezanec opredelil postopek sterilizacije sanitetnega materiala
ter način dezinfekcije in mehanskega čiščenja inštrumentov. Ob pregledu se ugotovi, da v zavodu
uporabljajo industrijsko steriIne sete z obvezilnim materialom za enkratno uporabo. Sterilizacijo
sanitetnega materiala in inštrumentov izvajajo tudi zdravstveni delavci zavoda v ambulantnih
prostorih zavoda. Zavezanec izvaja kontrolo sterilizacije z lističi ob vsaki uporabi sterilizatorja predložena je evidenčna knjiga spremljanja sterilizacije z lističi. V prilogi je opredeljena je mesečna
evidenca preverjanja delovanja sterilizatorja s sporami, o čemer je predložen analizni izvid z dne
23.05.2011 ZZV Novo mesto.
II
V prilogi 5 - Doktrina ravnanja z odpadki ima zavezanec opredeljene postopke ravnanja z odpadki,
ki z vidika preventive zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju odpadkov in odstranitvi. Ostri
predmeti (odpadek klasifikacijska številka 18 01 01) se odvrže v označen zbiralnik za ostre
predmete, ki je nameščen v ambulanti zavoda. Uporabljene igle (odpadek klasifikacijska številka 18
01 03) se odvrže v označen namenski zbiralnik v ambulanti zavoda. Prisotni pove, da se vsi
infektivni odpadki zbirajo izključno v ambulantnih prostorih zavoda. Ob inšpekcijskem nadzoru se
ugotovi, da je urejena zbiralnica infektivnih odpadkov, ki je primerno označena in do katere ima
dostop le zdravstveno osebje. Prisotni pove, da ZD Trebnje oddaja infektivne odpadke Moliere
d.o.o. Celje in da z evidenčnimi listi o prevzemu odpadkov s strani pooblaščenega odjemalca
razpolaga ZD Trebnje. Zavezanca se še seznani z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri
opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah Ur.!. RS, št.
89/2008.
II
V prilogi 6 - Doktrina zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev je zavezanec
opredelil postopke umivanja in razkuževanja rok in uporabo zaščitnih delovnih sredstev. Prav tako
je ·zavezanec v dokumentu opredelil cepljenje zdravstvenih delavcev proti hepatitisu B. Prisotni
pove, da je bilo cepljenje za 5 zdravstvenih delavcev izvedeno v okviru Ministrstva za pravosodja;
prisotni predloži sezname precepljenih zdravstvenih delavcev ZPKZ Dob proti hepatitisu B. Ugotovi
se, da zdravstveni delavci pri delu uporabljajo zaščitna delovna oblačila. V prilogi 6 je opredeljena
uporaba dodatni zaščitnih sredstev v skladu s strokovnimi doktrinami in smernicami. Prav tako je
opredeljen postopek ravnanja zdravstvenega delavca ob poško~bi z možnostjo okužbe.
V dokumentu POBO so opredeljene še naslednje vsebine:
" Usposabljanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev je opredeljeno v točki 2.4 dokumenta POBO:
usposabljanje se izvaja v skladu z letnim Planom izobraževanj na predlog ZPKZ Dob, katerega
sprejme Generalni urad Upravez~livršeyanje kazenskih sankcij Ljubljana. Zavezanec ima v
dokumentu opredeljeno, da"se·Vsebine·POBO predstavijo enkrat letno delavcem zavoda v okviru
internega usposabljanja.
..',
Izdaja 6
!If
8.12.2010
Stran~ od ~
•
. Zavezanec je opredelil postopek ravnanja s perilom 9z. preskrbo s perilom, ob čemer se ugotovi, da
v ZPKZ Dob izvajajo pranje posteljnega in osebnega perila v lastni pralnici. Ravnanje s perilom je
opisano v prilogi 1 in prilogi 5.
•
Prisotni pove, da laboratorijske preiskave materiala, ki jih odvzamejo pri zdravstveni obravnavi
obsojenca, izvaja ZD Trebnje v svojih prostorih. Odvzeme materiala za laboratorijsko preskušanje in
transport opravljajo zdravstveni delavci ZD Trebnje. Navedeno je opredeljeno v točki 2 dokumenta
POBO.
•
ZPKZ Dob ima sprejeto Navodilo in ukrepe za preprečevanje legionele v internem vodovodnem
omrežju (v nadaljevanju navodilo), v katerega je vključil vsebine »Priporočila IVZ RS za
obvladovanje razmnoževanja legionel v internem vodovodnem omrežju«. V času inšpekcijskega
nadzora med 12.00 in 12.30 uro se s strani ZIRS opravijo meritve temperatur tople in hladne vode
na izlivki, kot je to razvidno iz spodnje tabele:
PROSTOR
MESTO MERITVE
lI.nadstropje, 1. oddelek
Prostor za razgovore
Pipa - umivalnik
TEMPERATURA
TOPLE VODE V oC
TEMPERATURA
HLADNE VODE V oC
PO 1 minuti točenja
PO 2 minutah točenja
Po 1 minuti točenja
PO 2 minutah točenja
53,5 st.C
po 1 minuti točenja
15,5stC
po 1 minuti točenja
Opravi se pregled v centralni kotlovnici ZPKZ Dob in ugotavlja, da je tempo tople vode na kotlu 130 st. C na
povratnem vodu 105 st. C. Posamezni objekti na naslovu ZPKZ Dob se s toplo vodo oskrbujejo preko
centralne kotlovnice, ob čemer imajo v strojnicah objektov še dodatno urejene bojlerje, ki vzdržujejo
temperaturo tople vode na 60 st. C. zavezanec ima v dokumentu opredeljeno tudi mikrobiološko
preskušanje vode na prisotnost legionel in sicer opravi odvzem vzorcev in laboratorijsko preiskavo Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto. Zavezanca se pozove, da posreduje na
ZIRS, OE Novo mesto rezultate laboratorijskih preskušanj na prisotnost legionele za leto 2011 do dne
23.10.2011.
Ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionel so opredeljeni v točki 11 Nadzor sistema za toplo vodo.
Zavezanec ima v točki 3 dokumenta POBO opredeljeno vodenje naslednjih evidence:
-Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb: prisotni pove, da bodo v primeru pojava nalezljive bolezni
postopali v skladu z točko 7 - epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb in določbami pOBO.
-Evidenco obsojencev z MRSA: prisotni pove, da so imeli zadnji primer MRSA v letu 2007. V primeru pojava
MRSA med obsojenci bodo postopali v skladu s prilogo 3 dokumenta POBO.
-Evidenco doseženih temperatur v hladilniku za shranjevanje zdravil: ob inšpekcijskem pregledu je
predložena je evidenčna knjiga o spremljanju temperature v hladilniku z zdravili za leto 2011, ki se izvaja
enkrat dnevno.
-Evidenca Čiščenja prostorov, opreme in sanitarij lI.nadstropja I.oddelka obsojencev, ki je predložena ob
inšpekcijskem nadzoru.
Ob inšpekcijskem nadzoru se tudi ugotovi, da je POBO od dne 29.09.2011 objavljen na oglasni deski
lI.nadstropja I.oddelka ZPKZ Dob, kot tudi na oglasni deski upravne stavbe in so z njim seznanjeni
zaposleni delavci ZPKZ Dob.
Iz navedenih ugotovitev izhaja, da je zavezanec ZPKZ Dob izdelal dokument POBO po 44.členu ZNB in da
ga na zastavljen nqčin pri zdravstveni obravnavi obsojencev Il.nadstropja I.oddelka tudi izvaja, ob čemer pa
zdravstvena inšpektorica ugotavlja še sledeče:
-v dokumentu· POBO je v točki 12 opredeljena preskrba z živili in postopki notranjega nadzora na osnovah
Haccp sistema; v točki 3 - evidence je opredeljeno, da mora izvajalec voditi Evidence, predpisane z
veljavnim Haccp sistemom; v prilogi 5 - doktrina ravnanja z odpadki je zavezanec opredelil postopek
ravnanja z organskimi odpadki v skladu s Pravilnikom o ravnanju z organskimi odpadki, Ur.list RS, št. 37/04;
Zavezanca se seznani, da 44.člen Zakona o nalezljivih boleznih,' Ur.!. RS, št. 33/2006 - ZNB-UPB1 ne
predvideva obravnavo postopkov živil po sistemu Haccp in.. VključitevtE3ga področja v izdelavo POBO. Prav
tako je zavezanec v prilogi 5 - doktrina ravnanja z oqpagki nepotrebno opredelil postopek ravnanja z
organskimi odpadki, ob čemer je citiral neveljaven predpis~ saj pC(~,r9_qje organskih odpadkov ureja Uredba o
ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki inz~l$nim vrtni'in odpadom, Ur. list RS, št. 39/2010;
Izdaja 6
'* 8.12.2010
'~
((rrr/ .
•
:",
: : \ . -o
t ,. . •
,.' .-'.
Stran.it: od
5"
-v točki 2.3 - cepljenje .je opredeljeno, da se izvedena cepljenja zdravstvenih delavcev evidentira na
obrazcu Spisek oseb za cepljenje (DZS, obr.U - 355), ki se 1x letno skupaj s Poročilom o opravljenem
cepljenju pošlje na Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Prisotni o izvedbi cepljenja ne predloži
dokumentacije oz. evidence spiska oseb in poročila o opravljenem cepljenju iti pove, da so sicer zdravstveni
delavci cepljeni proti hepatitisu B vse do leta 2009 in do takrat se je vodila evidenca na tako opredeljen
način zaradi spremljanja porabe cepiva.
Spremljanje cepljenja pri zdravstvenih delavcih in paznikih se je vpisovalo v knjigo, katero prisotni predloži
in iz katere so razvidna cepljenja do leta 2009; v kasnejšem obdobju se cepljenje ni več izvajalo.
-v prilogi 4 -doktrina sterilizacije je v poglavju opredeljena kontrola in vodenje sterilizacije. V tem poglavju je
zavezanec opredelil, da se v posebnem zvezku vodi evidenca doseženega tlaka in temperatu're v avtoklavu
ob koncu vsakega segrevanja. Prisotni pove, da se ta postopek ne izvaja in ne predloži posebnega zvezka
oz. vodene evidence o tem. Vendar zavezanec ob inšpekcijskem pregledu izkaže zadovoljiv nadzor nad
sterilizacijo preko testnih lističev in spor, zato evidenca doseženega tlaka in temperature v avtoklavu ob
koncu vsakega segrevanja ni potrebna in se priporoča, da zavezanec v tem delu dokument ustrezno
popravi.
-v prilogi 5 - doktrina ravnanja z odpadki je zavezanec v točki 2.5.3 -odpadki, ki z vidika preventive pred
dezinfekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja in v katerem opisuje postopek ravnanja z umazanim perilom
ter ravnanje z komunalnimi odpadki vključil način razdeljevanja zdravil obsojencem v Il.nadstropju I.oddelka.
Razdeljevanje zdravil vsebinsko sodi k točki 4 - Izvajanje zdravstveno negovalnih in oskrbnih postopkov,
zaradi česar se priporoča, da zavezanec dokument v tem delu ustrezno popravi.
-v prilogi 6 - Doktrina zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev je v točki 2.6.4. - Cepljenje
opredeljeno, da morajo biti vsi zdravstveni delavci cepljeni proti hepatitisu B. V nadaljevanju se navaja, da
če delavec cepljenje zavrne, svojo odločite,t'potrdi s podpisom. Zavezanca se seznani, da je za leto 2011 je
pripravljen Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili, ki je bil objavljen dne 11.10.2011 v
Uradnem listu RS, veljati pa začne naslednji dan po objavi. Zavezanca se seznani, da v kolikor ima v
Programu preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb opredeljena pisna pravila, ki določajo cepljenja,
potrebna za delavce na posameznih delovnih mestih ter indikacije za imuno in kemoprofilakso, Vam mora
podati mnenje oz. stališče strokovna služba, ki glede na ugotovljeni titer protiteles po opraVljenem cepljenju
oceni, ali je tako zaščitena oseba pri svojem delu izpostavljena nevarnosti okužbe oziroma lahko prenese
okužbo na druge osebe. V kolikor bo iz mnenja izhajalo, da oseba ni zaščitena in delavec zaseda tako
delovno mesto, ki je v Programu preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb opredeljeno kot delovno
mesto, za katerega se zahteva obvezno cepljenje, je potrebno zagotoviti manjkajoče cepljenje. V primeru
odklanjanja oz. onemogočanja cepljenja je možno sankcioniranje zdravstvenega delavca v skladu z
navedenimi kazenskimi določbami ZNB. Zavezanca se pozove, da v tem delu dokument ustrezno popravi.
Iz ugotovitev izhaja, da mora zavezanec v dokumentaciji POBO popraviti določena navodila na način, kot se
to dejansko izvaja v praksi. UgotOVljene nepravilnosti so glede na težo in vpliva na ostalo vsebino
dokUmenta POBO ter njegovo izvajanja manjšega pomena, zaradi česar se zavezancu izreče opozorilo po
53. čl. Zakona o prekrških, Ur. I. RS, št. 312007, ZP-1-UPB4, saj inšpektorja ocenjujeta, da je opozorilo glede
na pomen ugotovljenih neskladnosti zadosten ukrep.
Zavezanca se poziva, da do 19.10.2011 navedene neskladnosti odpravi, sicer bo uveden postopek za
izvršitev upravne odločbe v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku. Zavezanec mora v
skladu z 29. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru Ur. I. RS, št. 4312007,ZIN-UPB1 najkasneje do zgoraj
navedenega roka, 19.10.2011, o odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti pisno obvestiti Zdravstveni
inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Defransceshijeva 1a, 8000 Novo mesto.
Z ugotOVitvami zapisnika se seznani vodjo oddelka za vzgojo, ki po dokumentu POBO opravlja notranji
nadzor nad izvajanjem POBO.
Zapisnik je prebran. Stranka v zvezi z zapisnikom izjavlja:
Pregled je zaključen dne 13.1 O:~g~J ob 15.00 uri. Zapisnik je sestavljen v dveh izvodih, od katerih prejme
en izvod stranka v
. '
POd~ navzočih:
-
postopkuirf.~!~~,iit.c),d: r~,špektor .
:: .:. :~>.;~~P.jP.IV.lE
1§;:~1
;~7;:':;k~~·;2\~.
':;~:'1y\
\;;~:~ '0,'', "~. ,~~~)
. ,.-.-:
. , ' Podpis inšpektorja(ev):/
".o,
",
"
~ ~. ~:.: i;,:..
:.~ \ ;' ...
..
.', . ( ! )~Y/'"
,
i
//
l' .
0806:"28-01
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Priloga k zapisniku zdravstvo in
nalezljive bolezni
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
VRSTA DEJAVNOSTI:
št. zaposlenih:
e-mail
delovni
čas:
telefon:
fax:
matična številka:
davčna
ODGOVORNA OSEBA
USTANOVE
ime in priimek:
delovno mesto:
telefon:
ODGOVORNA OSEBA ZA IZVAJANJE
POBO:
I
ZOBO:
1:< ,/
' .,'
OBSEG ..... ,•....•..
SOBO:
:."
:.:
OBSEG
PR~GLI=bA :~KP'
. 'PREGLEDA -KP'
.
,
,~.
', ••
~..
A·RRpS19FtI
o
. , ' .'
zasebniki,cepilno.m. '.
Vrsta in ureditev
Velikost
Razporeditev
Higienski pogoji
o
o
o
o
o
o
o
pogoji
Oprema
Pribor
o
o
o
o
o
o
o
o
B,;PBOSTQRI iJa/:J0ratiJriji "'.. ', i."
Vrsta in ureditev
Redno vzdrževanje
Sanitarno tehnični pogoji
Velikost delovnih površin*
Prezračevanje*
Zavarovanje prostora*
(* brisi mater. vratu)
.'
"
• o'.
..... ,
Tehnični
številka:
,:
•
,
, . : ,oo
I
';
:............,
....... ' ,.........
'
E.PRIJAVLJANJE'NB
:< ." "':'.;::' ....
O
O
O
O
o
o
o
Program
*Odg. osebe, naloge
*Notranji nadzor
Izvajanje
Obvezni program (vsi elementi)
Pisna navodila
(* samo bolhišnica)
I
.)IS[
I
O
O
prostor
oprema
kader
O
O
I
O
I
cepiv
I
Evidence (temperature)
IZVAJANJE CEPLJENJA
Evidenca o opravljenem cepljenju
Poročanje o opravljenem cepljenju
Poročanje o stranskih pojavih
)l?
Izdaja 6
* 8.12.2010
o
Začasno skladiščenje
O
odpadkov
o
Evidence
O
Uporaba filtrov ali ločevalnikov
Odlaganje v namenske posode
Ločeno zbiranje od drugih odpadkov
Začasno skladiščenje am. odpadkov
Notranji prenos/transport
O
O
O
O
Jt
O
O
)Kl
O
O
O
xl
o
)tj
)&J
O
O
~
OJ';PREP.R.i:CEyANJ·EJ'::EGIQNi:LOZ.
)Ig
Ciščenje opreme in prostorov
Notranji prenos/transport
O
O
Sortiranje, prevoz, pranje perila
..>&T
O
O
O
O
O
O
Odgovorna oseba
)rf
Opremljenost delovnih mest
Prostori, aparature za sterilizacijo
Oskrba s sterilnim materialom
Prostori, oprema za izolacijo
O
O
O
CEPILNO MESTO
Odlaganje
o
Mikrobiološke zahteve (voda vlaž.)
Obvezni pregledi prezrač. sistemov
/:q"·.~~>')·K.;()PFl\~N~~12:9~q'JA", ...
riJ;'
o
o
o
o
Oblika prijaVljanja
Ustreznost prijavljanja (roki, mesto)
Evidence prijavljenih.NB
Skladiščenje
o
o
o
o
o
o
o
o
.' ...., .'
Y~~9~[)Ft~YHf~.~E.
:, \.~'. \~, ,\::/.,.
'.
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
O
O
O
O
O
O
xl
O
o
o
.~Ej!::jr
Stran 1 od';
!;-,
:::",';'
':,"
";'
.
-,
.;':
;-'.
.~
.;
'~~""~"'~
._._._------_._----..........-_.
,
-"
' i l . ; .::.'
_
_
_i. ..' . ~: .
':'.-:
(,
. -'-'~'
ili-
'l.
"r,':" .
,:~
.... !? y:..~-' \.'
..:. ...
";!:
-
1"
; ....... '",'j'
. ~,'
.,,1
:"'
. ;'1,-
.::.
~
.
.
1: !_
.,-
0806-36-01
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ZDRAVSTVENIINŠPEI<TORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
Priloga k zapisniku nastanitveni in
javni objekti
NASTANITVENI IN JAVNI OBJEKTI
Vrsta nastanitvene dejavnosti:
•
•
•
•
•
HOTELI IN DRUGA PRENOČiŠČA
KAMPI, MARINE
DOMOVI
TURISTiČNE KMETIJE
ZAPORI
CŠOD
,ZAVETiŠČE ZA BREZDOMCE
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD (samo nastanitev)
VOJAŠNICA
DRUGO ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Javni objekt: (nestanovanjski in nenastanitveni objekti)
•
o
•
o
o
•
o
POSLOVNE STAVBE (BANKA, POŠTA, URADI... ), ___- __----=__-:-::-:-::--=-:-::-:=-=-=-=-~=_:_=__==:_=_=::_::_:_:_:_
STAVBE ZA TRGOVINO IN STORITVE (AVTOPRALNICA, MESARIJA, BENCINSKI SERVIS, GOSTINSTVO, TRGOVINA,
JAVNE SANITARIJE)
STAVBE ZA PROMET IN KOMUNIKACIJO (POSTAJE, LETALIŠČA, PRISTANiŠKI TERMINAL ... ), _ _ _ _ _- STAVBE ZA RAZVEDRILO IN KULTURO (IGRALNICE, KINODVORANE, MUZEJI, KNJIŽNICE ... ) _ _ _ _ _ __
STAVBE ZA IZOBRAŽEVANJE (ŠOLE ... ),_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---::~----------STAVBE ZA ŠPORT (ŠPORTNE DVORANE, TELOVADNICE, FITNES, KOPALlŠČA ... ), _ _ _ _ _ _ _ _ __
DRUGO,_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
~
~
PODATKI O OBJEKTU:
Mikrobiološke zahteve (voda vlaž.)
Obvezni pregledi
prezrač.
sistemov
o
o
o
o
,O
Stran 1 od 1
Izdaja 4 .. 10.01.2011
,.'
i"
(."
' .....
}~,'
l'
I