03_Habjanic_Anton.pdf

Predstavitev TehnoCentra
UM d.o.o.
Pisarne za prenos tehnologij
1. Delavnica projekta B2B LOCO: »Kako uresni iti svoje poslovne in raziskovalne ambicije?«
ambicije?«
(FG UM, 3.6.2010)
Prihodki Univerze v Mariboru v 2009
Celotni prihodki v 2009: 94,2 mio EURO
Indeks inovativnosti SLO gospodarstva
Mehanizmi inovacijskega okolja UM
Univerza v Mariboru
TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o.
Pisarna za prenos tehnologij
Podjetniški inkubator Univerze v Mariboru
Tovarna podjemov
Mrežni spin-off inkubator UM
Znanstveni park Univerze v Mariboru
Štajerski tehnološki park
Sestavine dobrega prenosa tehnologij
• Visokokvalitetno raziskovalno okolje (generator dobrih idej)
• Tržiš e s podjetji, zmožnimi komercializacije ustvarjenih inovacij
• Znanstveniki in menedžerji s smislom za podjetništvo
• Država in zasebni investitorji, pripravljeni investirati v nove
produkte
• Dobro povezani in usposobljeni ''posredniki'' prenosa tehnologij
Storitve TehnoCentra UM
• Svetovanje v asu raziskav
• Projektna partnerstva
• Zaš ita in upravljanje z intelektualno lastnino UM
• Prenos tehnologij v gospodarstvo
• Pomo pri ustanavljanju in razvoju spin-off podjetij
• Javno-zasebno partnerstvo
• Organizacija znanstvenih in strokovnih konferenc
• Izvajanje samostojnih in partnerskih projektov
Raziskovalci
Patentna pisarna
Udeležba na licen nini
oz. solastniški delež
Podjetja
Patentna prijava
in patentna zaš ita
Razkritje izuma in
prenos pravic iz
industrijske
lastnine
Licen na pogodba
ali spin-off podjetje
Univerza / Pisarna za prenos tehnologij
Predstavitev projekta FREE
S projektom FREE (From Research to Enterprise – Od raziskav k podjetjem) želimo
prispevati k razvoju regij Srednje Evrope preko vzpostavitve inovacijskih sistemov,
ki bodo premostili razlike med raziskovalci, strokovnjaki na tehni nih podro jih,
podjetniki ter regionalnimi oblastmi.
Cilji projekta FREE:
• Spodbuditi prenos znanja in tehnologij
• Podpirati dostop do znanstvenega znanja in uporabo tega znanja v gospodarstvu
• Vzpostaviti in/ali okrepiti sodelovanje med raziskovalno-razvojno sfero in
gospodarstvom
Trajanje projekta: 32 mesecev (november 2008 – junij 2011).
Predstavitev projekta I3SME
Temeljni namen projekta I3SME (Introducing Innovation Inside the SMEs –
vpeljevanje inovativnosti v mala in srednje velika podjetja) je izboljšati raven
inovacijske dejavnosti v malih in srednje velikih podjetjih (MSP).
Cilji projekta I3SME:
• Identificirani bodo t.i. skriti prvaki (''hidden champions'') preko ''benchmarking''
sistema
• Na podlagi rezultatov bo oblikovana skupna strategija in instrumenti za
spodbujanje inovacijske dejavnosti ter izdelan priro nik, kako uvesti te
instrumente v MSP
• Proces bo podprt s t.i. ''pospeševalci razvoja'' - posamezniki, ki delujejo v
organizacijah, ki spodbujajo inovacijsko dejavnost
Trajanje projekta: 30 mesecev (oktober 2008 – marec 2011).
Investicijski cikel produkta
INVENCIJA
INKUBACIJA
SPIN-OFF
RAST
IZPLA LJIVOST
Rizi nost
Razpoložljivi kapital
IDEJA
Družbena sredstva
Dolina smrti
Poslovni angeli
Banke, skladi
Venture kapital
Borza
Kontaktni podatki
www.tehnocenter.uni-mb.si
doc. dr. Anton Habjani
[email protected]
(02) 23 55 344
TehnoCenter Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
POVEZAVE:
- ASTP - Association of European Science & Technology Transfer, http://www.astp.net/
- WIPO - World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/
- Urad za intelektualno lastnino, Janez Kukec Mezek
- Patentna pisarna d.o.o., Miha Vrhunec
- http://www.uil-sipo.si/
- http://si.espacenet.com/