IAN 78533 - Kompernass

BATTERY & ALTERNATOR
TESTER PAWSB 12 A1
BATTERY & ALTERNATOR TESTER
Operating instructions
TESTER DO AKUMULATORÓW
I PRĄDNIC
Instrukcja obsługi
PREIZKUŠEVALEC ZA BATERIJE
IN GENERATORJE
Navodila za uporabo
TESTER AUTOBATERIE
A ALTERNÁTORU
Návod k obsluze
TESTER AUTOBATÉRIE
A ALTERNÁTORA
Návod na obsluhu
BATTERIE- UND
LICHTMASCHINENTESTER
Bedienungsanleitung
IAN 78533
GB
PL
SI
CZ
SK
DE / AT / CH
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Navodila za uporabo
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Bedienungsanleitung
Page
Strona
Stran
Strana
Strana
Seite
1
5
9
13
17
21
Introduction
GB
Congratulations on the purchase of your new appliance.
You have clearly decided in favour of a quality product.
These operating instructions are a part of this product.
They contain important information in regard to safety,
use and disposal. Before using the product, familiarise
yourself with all of these operating and safety instructions. Use the product only as described and only for the
specified areas of application. In addition, pass these
documents on, together with the product, to any future
owner.
Intended Use
The appliance is intended for checking the charge of
a 12 volt battery. In addition, the charging function
of a generator can also be tested. The appliance is
not meant for commercial use.
Package contents
Battery & Alternator Tester PAWSB 12 A1
2 quick-connect terminal clamps, permanently mounted
(1 red, 1 black)
Operating instructions
Safety instructions
Danger! Avoid danger to life and
limbs caused by improper use!
● Do not operate the appliance with a damaged
cable.
● The measurement cable must be placed so that
they cannot be caught by rotating parts within the
engine compartment.
CAUTION! Damaged measurement cables
create a life-threatening risk of electric shock.
● Dispose of the device when the measurement cables
have become damaged. The measurement cables
are not intended to be repaired.
Danger of explosion and fire! Make
certain that explosive or combustible substances,
such as petrol or solvent, cannot be ignited during
use of the appliance! Ignition sources (e.g. open
light, burning cigars, cigarettes or electric sparks)
must be kept away from the starter batteries.
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 1
1
08.10.12 13:20
Danger of chemical burns! Protect your
GB
eyes and skin against chemical burns caused by
acid (sulphuric acid) upon contact with the battery! Do not look directly at the connected battery
and use the following: acid-resistant safety glasses,
clothing and gloves! If your eyes or skin come into
contact with sulphuric acid, rinse the affected part
of the body with plenty of clear running water and
seek immediate medical assistance!
● Avoid an electric short-circuit when connecting the
appliance to the battery. Connect the positive pole
terminal clamp only to the positive pole of the battery. Connect the negative pole terminal clamp only
to the negative pole of the battery.
● Connect the terminal clamps (“–“ and “+“) only to
the insulated area!
Attention! Avoid damage caused by
improper use!
● Only use the appliance with the included original
parts!
● Protect the contact surfaces of the battery.
Connection
● First connect the red quick-connect terminal clamp
to the positive pole (+) of the battery.
● Then connect the black quick-connect terminal
clamp to the negative pole (-) of the battery.
The appliance can be fastened to the vehicle chassis during the measurement using the magnetic strip
on the back of the appliance.
Testing a battery and generator
Battery test / start capacity
● If only the 11.5 volt LED lights up, the charge of the
battery is weak. The battery must be recharged.
● If the 12 volt LED also lights up, the battery is half
charged. Recharging of the battery is recommended.
● If the 12.6 volt LED also lights up, the battery is
fully charged and capable of starting.
Attention! Property damage! Before
charging, learn about how to maintain the battery
by reading its operating instructions!
2
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 2
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
Generator test
GB
● Connect the appliance to the battery as described
above under “Connection“.
● Start the engine and switch on all consumers
(headlights, radio, rear window heating, etc.).
● For newer vehicles, briefly increase the engine
speed up to 2500 rpm.
● If the 13.2 volt to 14.5 volt LED lights up, the generator or the voltage regulator is in good condition.
● If the 15.5 volt LED lights up, the generator or voltage regulator is defective. In this case, contact your
automotive mechanic.
Cleaning
Danger of electric shock! Always disconnect the appliance from the battery before cleaning
it. Under no circumstances may the appliance be
immersed in water or held under running water
during cleaning.
Attention! Property damage! Do not use
aggressive or abrasive cleaning agents, as these
can damage the upper surfaces.
● Clean the outside of the appliance with a slightly
damp cloth.
Disposal
Do not dispose of the appliance in
your normal domestic waste. This
product is subject to the European
guideline 2002/96/EC.
Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility.
Observe the currently applicable regulations.
In case of doubt, please contact your waste disposal
centre.
Dispose of all packaging materials in an
environmentally friendly manner.
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 3
3
08.10.12 13:20
Service
GB
Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: [email protected]
IAN 78533
Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: [email protected]
IAN 78533
Importer
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
4
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 4
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
Wprowadzenie
Gratulujemy Ci zakupu naszego urządzenia.
Jest to produkt wysokiej jakości. Instrukcja obsługi stanowi część tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji
urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu zapoznaj się z wszystkimi wskazówkami obsługi i
bezpieczeństwa. Używaj produkt zgodnie z opisem i w
podanych obszarach użytkowania. W razie przekazania produktu następnej osobie, nie zapomnij dołączyć
również instrukcji obsługi.
PL
Zastosowanie
Urządzenie służy do badania stanu naładowania
akumulatora 12 V. Dodatkowo może służyć do testowania przebiegu ładowania akumulatora. Urządzenie nie nadaje się do celów komercyjnych.
Zakres dostawy
Tester do akumulatorów i prądnic PAWSB 12 A1
2 szybkomocujące zacisku przyłączeniowe, zamontowane na gotowo (1 czerwony, 1 czarny)
Instrukcja obsługi
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! Unikać niebezpieczeństwa utraty życia i odniesienia
obrażeń na skutek niewłaściwego
użytkowania!
● Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym
kablem.
● Kable pomiarowe należy układać w taki sposób,
aby nie dosięgały one do obracających się części
silnika.
Ostrożnie! Uszkodzone kable pomiarowe
zagrożenie życia z powodu porażenia prądem
elektrycznym.
● Urządzenie z uszkodzonymi kablami pomiarowymi
należy oddać do utylizacji. Kable pomiarowe nie są
przewidziane do naprawy.
Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru!
Należy upewnić się, że wybuchowe lub łatwopalne
substancje np. benzyna lub rozpuszczalnik nie
zapalą się podczas używania urządzenia!
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 5
5
08.10.12 13:20
Wszelkie źródła zapłonu (np. włączone światło,
zapalony papieros lub iskry elektryczne) należy
trzymać z dala od akumulatorów rozruchowych.
PL
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Chronić skórę i oczy przed poparzeniem kwasem
(kwas siarkowy) przy kontakcie z akumulatorem!
Nie należy kierować wzroku bezpośrednio w
stronę przyłączonego akumulatora oraz stosować:
Okulary, odzież i rękawice chroniące przed działaniem kwasu! W wypadku przedostania się kwasu
na skórę lub w okolicę oka, spłukać podrażnione
miejsce dużą ilością czystej wody, a następnie
skontaktować się niezwłocznie z lekarzem!
● Podczas przyłączania urządzenia do akumulatora
należy unikać zwarcia elektrycznego. Dodatni zacisk przyłączeniowy należy przyłączać wyłącznie
do bieguna dodatniego w akumulatorze. Ujemny
zacisk przyłączeniowy należy przyłączać wyłącznie do bieguna ujemnego w akumulatorze.
● Zaciski przyłączeniowe („–” i „+”) należy chwytać
wyłącznie w zaizolowanej części!
Uwaga! Unikać zagrożeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem
urządzenia!
● Urządzenie należy używać wyłącznie ze znajdującymi się w zestawie oryginalnymi częściami!
● Należy chronić powierzchnie stykowe akumulatora.
Przyłączanie
● Najpierw czerwony zacisk szybkomocujący przyłączyć do bieguna dodatniego (+) w akumulatorze.
● Następnie czarny zacisk szybkomocujący przyłączyć do bieguna ujemnego (-) akumulatora.
Za pomocą listwy magnetycznej umieszczonej pod
spodem urządzenia, urządzenie na czas badania
można przymocować do nadwozia samochodowego.
Test akumulatora i alternatora
Test akumulatora / Gotowość do rozruchu
● Jeśli włączona jest tylko dioda 11,5 V, poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski. Akumulator
należy doładować.
● Jeśli dodatkowo włączona jest dioda 12 V, akumulator jest naładowany do połowy. Zaleca się
doładowanie akumulatora.
6
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 6
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
● Jeśli włączona jest również dioda 12,6 V, akumulator jest naładowany do końca i jest gotowy do
rozruchu.täysin ja käynnistyskykyinen.
PL
Uwaga! Szkody materialne! Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy w
dołączonej do niego instrukcji obsługi sprawdzić
zasady konserwacji!
Test alternatora
● Przyłączyć urządzenie, patrz rozdział „Przyłączenie”, do akumulatora.
● Uruchomić silnik i uruchomić wszystkie odbiorniki
prądu (reflektory, radioodtwarzacz, ogrzewanie
szyby tylnej itp.).
● W nowszych samochodach zwiększyć na chwilę
obroty silnika do 2500 obr./min.
● Jeśli dioda 13,2 do 14,5 V jest włączona, alternator bądź regulator napięcia jest sprawny.
● Jeśli dioda 15,5 V jest włączona, alternator bądź
regulator napięcia jest uszkodzony. Należy udać
się do warsztatu samochodowego w celu naprawy
usterki.
Czyszczenie
Niebezpieczeństwo porażenia
elektrycznego! Przed przystąpieniem do
czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć
połączenie z akumulatorem. Urządzenia nie wolno zanurzać pod wodą ani trzymać pod wodą z
kranu.
Uwaga! Szkody materialne!
Nie używaj żrących ani szorujących środków
czyszczących, które mogłyby uszkodzić powierzchnie obudowy.
● Urządzenie wystarczy przetrzeć lekko zwilżoną
szmatką.
Utylizacja
Urządzenia nie należy wyrzucać
wraz z normalnymi odpadami domowymi. Niniejszy produkt podlega
działaniom, przewidziamyn w
przepisach dyrektywy europejskiej
2002/96/EC.
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 7
7
08.10.12 13:20
AUrządzenie należy usuwać w akredytowanych
zakładach utylizacji odpadów lub komunalnych
zakładach utylizacji odpadów.
Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji należy skontaktować się z najbliższym
zakładem utylizacji odpadów.
PL
Materiał opakowaniowy należy przekazywać
do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
Serwis
Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: [email protected]
IAN 78533
Importer
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
8
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 8
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
Uvod
Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave.
Odločili ste se za kakovosten izdelek. Ta navodila za
uporabo so sestavni del vašega izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za njegovo varnost, uporabo in odstranitev. Preden izdelek začnete uporabljati, si preberite vse
napotke za njegovo varno uporabo. Izdelek uporabljajte samo na opisani način in le za navedena področja
uporabe. Ob predaji naprave tretji osebi zraven priložite
tudi vso dokumentacijo.
SI
Namen uporabe
Naprava je namenjena za kontrolo stanja napolnjenosti 12 V akumulatorja. Poleg tega se z njo lahko
preveri tudi delovanje električnega generatorja.
Naprava ni namenjena za obrtno uporabo.
Obseg dobave
Preizkuševalec za baterije in generatorje PAWSB 12 A1
2 priključni sponki za hiter kontakt, že montirani
(1 rdeča, 1 črna)
Navodila za uporabo
Varnostni napotki
Nevarnost! Izogibajte se smrtni
nevarnosti in nevarnosti poškodb
zaradi nepravilne uporabe!
● Naprave ne uporabljajte s poškodovanim kablom.
● Merilne kable položite tako, da jih vrteči deli avtomobila ne dosegajo.
Previdno! Poškodovani merilni kabli pomenijo
smrtno nevarnost zaradi električnega udara.
● Če so merilni kabli poškodovani, napravo odstranite. Merilni kabli niso namenjeni za popravilo.
Nevarnost eksplozije in požara!
Zagotovite, da pri uporabi naprave ne more priti do
vnetja eksplozivnih ali gorljivih snovi, npr. bencina
ali topil!
Virov vžiga (npr. odprte vire svetlobe, goreče cigare, cigarete ali električne iskre) se ne sme približevati zagonskim akumulatorjem.
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 9
9
08.10.12 13:20
Nevarnost razjed! Oči in kožo zaščitite pred
razjedami zaradi kisline (žveplove kisline) pri kontaktu z akumulatorjem! Pogleda ne upirajte neposredno
v priključen akumulator in uporabljajte: varnostna
očala, oblačila in rokavice za zaščito pred kislino!
Če vaše oči ali koža zaide v stik z žveplovo kislino,
prizadeto območje splahnite z veliko tekoče, čiste
vode in takoj pojdite k zdravniku!
SI
● Izogibajte se kratkemu stiku ob priključitvi naprave
na akumulator. Priključno sponko plus pola priključite izključno na plus pol akumulatorja. Priključno
sponko minus pola priključite izključno na minus
pol akumulatorja!
● Priključne sponke („–“ in „+“) prijemajte izključno
na izoliranem območju!
Pozor! Izogibajte se materialni škodi
zaradi nepravilne uporabe!
● Napravo uporabljajte samo s priloženimi originalnimi deli!
● Zaščitite kontaktne površine akumulatorja.
Priključitev
● Najprej priključite rdečo priključno sponko za hitri
kontakt na plus pol (+) akumulatorja.
● Potem priključite črno priključno sponko za hitri
kontakt na minus pol (-) akumulatorja.).
Napravo lahko med merjenjem pritrdite na karoseriji
vozila z magnetnim trakom na hrbtni strani naprave.
Testiranje akumulatorja in električnega generatorja
Test akumulatorja/zagonske sposobnosti
● Če sveti samo 11,5 V LED lučka, je stanje napolnjenosti akumulatorja slabo. Akumulator je treba
dodatno napolniti.
● Če dodatno sveti 12 V LED lučka, je akumulator
napolnjen do polovice. Dodatno polnjenje akumulatorja je priporočljivo.
● Če sveti tudi 12,6 V LED lučka, je akumulator
napolnjen v celoti in pripravljen na zagon.
Pozor! Stvarna škoda! Pred polnjenjem
se informirajte o vzdrževanju akumulatorja na
osnovi njegovih navodil za obratovanje! det ska
underhållas i batteriets bruksanvisning!
10
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 10
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
Test električnega generatorja
● Napravo priključite na akumulator, kot je opisano
pod “Priključitev”.
● Motor zaženite in vklopite vse porabnike (žaromete,
radio, ogrevanje zadnje šipe itd.).
● Pri novejših vozilih za kratek čas zvišajte število
obratov motorja do 2500 obr./min.
● Če sveti 13,2 V do 14,5 V LED lučka, je električni
generator oz. regulator napetosti v redu.
● Če sveti 15,5 V LED lučka, je električni generator
oz. regulator napetosti okvarjen. V tem primeru se
obrnite na svojo avtomobilsko delavnico.
SI
Čiščenje
Nevarnost električnega udara!
Preden napravo začnete čistiti, zmeraj najprej ločite povezavo z akumulatorjem. Pri čiščenju naprave
nikakor ne smete potopiti v vodo ali je držati pod
tekočo vodo.
Pozor! Stvarna škoda!
Ne uporabljajte agresivnih ali grobih čistil, ki bi
lahko poškodovala površino naprave.
● Površino naprave očistite z rahlo navlaženo krpo.
Odstranitev
Naprave v nobenem primeru ne
odvrzite v običajne hišne smeti.
Ta proizvod je podvržen evropski
Direktivi 2002/96/EC.
Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju
za predelavo odpadkov.
Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov.
Embalažo oddajte za okolju primerno
odstranitev.
Garancijski list
1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass
GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob
normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in
se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj
navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali
izdelavi oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali
vrnili kupnino.
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 11
11
08.10.12 13:20
2. Garancijski rok za proizvod je 2 leta od dneva
nabave.
3. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu
servisu oz. se informirati o nadaljnih postopkih na
zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam,
da pred tem natančno preberete navodila o sestavi
in uporabi izdelka.
4. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti
garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o
nakupu.
5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni
servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
6. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo
biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj
proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne
more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se
ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo
izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali
nepravilno vzdrževan.
7. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za dobo, ki
je minimalno zahtevana s strani zakonodaje.
8. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz
garancije.
9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije se
nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski
list, račun).
SI
Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda
Servis
Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: [email protected]
IAN 78533
Proizvajalec
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
12
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 12
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
Úvod
Gratulujeme Vám k zakoupení nového přístroje.
Vaším nákupem jste si vybrali kvalitní výrobek. Návod
k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje
důležité pokyny a upozornění ohledně bezpečnosti,
použití a likvidace. Před použitím výrobku si dobře
přečtěte provozní a bezpečnostní pokyny. Výrobek
používejte pouze předepsaným způsobem a v uvedených oblastech použití. Při předávání výrobku třetím
osobám předávejte i tyto podklady.
CZ
Účel použití
Přístroj slouží ke kontrole stavu nabití 12V baterie.
Navíc lze testovat také funkci nabíjení dynama.
Přístroj není určen pro průmyslové použití.
Obsah dodávky
Testr autobaterie a alternátoru PAWSB 12 A1
2 připojovací rychlosvorky, namontované
(1 červená, 1 černá)
Návod k obsluze
Bezpečnost
Nebezpečí! Zamezte nebezpečí
ohrožení života a zranění v důsledku
nesprávného použití!
● Přístroj nepoužívejte s poškozeným kabelem.
● Měřicí kabely pokládejte tak, aby nemohly být zachyceny otáčejícími se díly v motorovém prostoru.
Pozor! Poškozené kabely mohou při úderu
elektrickým proudem ohrozit život.
● Jsou-li měřicí kabely poškozené, přístroj zlikvidujte.
Měřicí kabely nejsou určeny pro opravu.
Nebezpečí výbuchu a požáru! Zajistěte,
aby se při použití přístroje nemohly vznítit výbušné
nebo hořlavé látky, např. benzin.
Zápalné zdroje (např. otevřené světlo, hořící
doutníky, cigarety nebo elektrické jiskry) udržujte v
dostatečné vzdálenosti od baterií startéru.
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 13
13
08.10.12 13:20
Nebezpečí poleptání! Chraňte si oči a kůži
před poleptáním kyselinou (sírovou) při kontaktu s
baterií! Nedívejte se přímo na připojenou baterii
a používejte: kyselinovzdorné ochranné brýle,
oděv a rukavice! Jsou-li oči nebo kůže zasaženy
kyselinou sírovou, vyplachujte postiženou část těla
velkým množstvím čisté, tekoucí vody a okamžitě
vyhledejte lékaře!
CZ
● Vyhněte se elektrickému zkratu při připojování
přístroje k baterii. Kladnou připojovací svorku
připojujte výhradně ke kladnému pólu baterie.
Zápornou připojovací svorku připojujte výhradně k
zápornému pólu baterie.
● Připojovacích svorek („–“ a „+“) se dotýkejte
výhradně v izolované části!
Pozor! Vyhněte se hmotným škodám
způsobeným neodborným použitím!
● Používejte přístroj jen s dodanými originálními díly!
● Chraňte kontaktní plochy baterie.
Připojení
● Nejprve připojte připojovací rychlosvorku ke kladnému pólu (+) baterie.
● Potom připojte černou připojovací rychlosvorku k
zápornému pólu (-) baterie.
Pomocí magnetického proužku na zadní straně
přístroje můžete přístroj při měření připevnit na
karoserii vozidla.
Vyzkoušení baterie a dynama
Test baterie / schopnost baterie nastartovat
● Svítí-li jen 11,5V LED dioda, jsou baterie slabé.
Baterie se musí dobít.
● Svítí-li navíc 12V LED dioda, je baterie zpola nabitá. Doporučuje se baterii dobít.
● Pokud svítí i 12,6V LED dioda, je baterie plně
nabitá a schopná nastartovat vozidlo.
Pozor! Věcné škody!
Před nabíjením se v návodu k obsluze informujte o
údržbě baterie!
14
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 14
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
Test dynama
● Přístroj připojte k baterii, jak je popsáno v části
„Připojení“.
● Spusťte motor a zapněte všechny spotřebiče (reflektory, rádio, vyhřívání zadního skla apod.).
● U novějších vozidel zvyšte krátce otáčky motoru až
na 2500 ot./min.
● Svítí-li 13,2V až 14,5V LED dioda, je dynamo,
resp. regulátor napětí v pořádku.
● Svítí-li 15,5V LED dioda, je dynamo, resp. regulátor
napětí vadný. V tomto případě se spojte s Vaším
autoservisem.
CZ
Čištění
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Než začnete přístroj čistit, vždy jej
odpojte od baterie. Při čištění v žádném případě
nenamáčejte přístroj do vody ani jej nedržte pod
tekoucí vodou.
Pozor! Věcné škody! Nepoužívejte silné nebo
abrazivní čisticí prostředky, protože by tyto mohly
poškodit povrch.
● Čistěte přístroj zvenku mírně navlhčeným hadříkem.
Likvidace
V žádném případě nevyhazujte
přístroj do běžného domovního
odpadu. Tento výrobek musí plnit
ustanovení evropské směrnice
2002/96/EC.
Zlikvidujte přístroj prostřednictvím firmy na likvidaci
s příslušným povolením nebo zařízení na likvidaci
komunálního odpadu.
Dodržujte aktuální platné předpisy. V případě
pochybností kontaktujte příslušnou firmu, která se
zabývá likvidací odpadu.
Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat
v souladu s ekologickými předpisy.
Servis
Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: [email protected]
IAN 78533
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 15
15
08.10.12 13:20
Dovozce
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
CZ
16
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 16
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
Úvod
Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového prístroja.
Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok. Návod na používanie je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje
dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, používania
a likvidácie zariadenia. Pred používaním tohto výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na ovládanie
a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte
iba tak, ako je tu opísané a iba v tých oblastiach
použitia, ktoré sú tu uvedené. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe s ním odovzdajte aj všetky podklady.
SK
Účel použitia
Prístroj slúži na kontrolu stavu nabitia 12V batérie.
Naviac sa dá testovať i funkcia dobíjania dynama.
Prístroj nie je určený na obchodné použitie.
Obsah dodávky
Tester autobatérie a alternátora PAWSB 12 A1
2 rýchlokontaktné svorky, hotová montáž
(1 červená, 1 čierna)
Návod na používanie
Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo! Zabráňte ohrozeniu života a poraneniu v dôsledku
nesprávneho používania!
● Prístroj neprevádzkujte s poškodeným káblom.
● Meracie káble pokladajte tak, aby ich nemohli zachytiť
otáčajúce sa časti v priestore motora.
Pozor! Poškodené meracie káble znamenajú
ohrozenie života zásahom elektrického prúdu.
● Keď sú meracie káble poškodené, prístroj zlikvidujte.
U meracích káblov sa nepočíta s ich opravou.
Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!
Zaistite, aby sa výbušné alebo horľavé látky napr.
benzín alebo riedidlá pri použití prístroja nemohli
vznietiť!
Zdroje vznietenia (napr. otvorené svetlo, horiace
cigary, cigarety alebo elektrické iskry) musia byť
od štartovacích batérií držané stranou.
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 17
17
08.10.12 13:20
Nebezpečenstvo poleptania! Chráňte si
oči a pokožku pred poleptaním kyselinou (kyselina sírová) pri kontakte s batériou! Nepozerajte
priamo na pripojenú batériu a používajte: voči
kyselinám odolné ochranné okuliare, oblečenie
a rukavice! Keď sa oči a pokožka dostanú do
styku s kyselinou sírovou, vypláchnite si postihnuté
časti tela veľkým množstvom tečúcej, čistej vody a
okamžite vyhľadajte lekára!
SK
● Zabráňte vzniku skratu pri pripájaní prístroja na
batériu. Pripojte kladný pól prípojnej svorky výhradne na kladný pól batérie. Pripojte záporný pól
prípojnej svorky výhradne na záporný pól batérie!
● Prípojných svoriek sa dotýkajte („–“ a „+“) výhradne v izolovanej časti!
Pozor! Zabráňte poškodeniu prístroja
neprávnym používaním!
● Používajte prístroj iba s dodanými originálnymi
dielmi!
● Chráňte kontaktné plochy batérie.
Pripojenie
● Najskôr pripojte červenú rýchlokontaktnú svorku na
kladný pól (+) batérie.
● Potom pripojte čiernu rýchlokontaktnú svorku na
záporný pól (-) batérie.
Pomocou magnetu na zadnej strane prístroja sa
dá prístroj počas merania pripevniť na karosériu
vozidla.
Tastovanie batérie a dynama
Testovanie batérie / schopnosť naštartovať
● Keď svieti iba 11,5V LED, je stav nabitia batérie
slabý. Batériu je potrebné dobiť.
● Keď svieti naviac i 12V LED, je batéria dobitá
spolovičky. Doporúča sa batériu dobiť.
● Keď svieti i 12,6V LED, je batéria úplne nabitá a je
pripravená na štartovanie.
18
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 18
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
Pozor! Vecné škody! Pred nabíjaním sa informujte o údržbe batérie v návode na obsluhu!
Testovanie dynama
● Pripojte prístroj na batériu, ako je to popísané v
časti „Pripojenie“.
● Naštartujte motor a zapnite všetky spotrebiče
(stierače, rádio, vyhrievanie zadného skla atď.).
● U novších vozidiel zvýšte nakrátko otáčky motora
až na 2500 ot/min.
● Keď svieti 13,2V až 14,5V LED, je dynamo resp.
regulátor napätia v poriadku.
● Keď svieti 15,5V LED, je na dyname resp. regulátore napätia závada. V tomto prípade sa spojte s
Vašim autoservisom.
SK
Čistenie
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom! Pred čistením vždy odpojte prístroj od
batérie. Pri čistení nesmiete prístroj v žiadnom prípade
ponárať do vody alebo ho držať pod tečúcou vodou.
Pozor! Vecné škody! Nepoužívajte žiadne
agresívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť
povrchové časti prístroja.
● Vonkajšok prístroja vyčistite pomocou zľahka
navlhčenej handry.
Likvidácia
Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do normálneho domového
odpadu. Tento výrobok podlieha
európskej smernici 2002/96/EC.
Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (firme) na
likvidáciu odpadu.
Dodržte aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na zariadenia na likvidáciu odpadu.
Všetok baliaci materiál zlikvidujte ekologickým
spôsobom.
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 19
19
08.10.12 13:20
Servis
Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
E-Mail: [email protected]
IAN 78533
Dovozca
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
SK
www.kompernass.com
20
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 20
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
Einleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.
Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt
entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil
dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für
Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich
vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und
Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt
nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
Verwendungszweck
DE
AT
CH
Das Gerät dient zur Überprüfung des Ladezustandes
einer 12 Volt-Batterie. Zusätzlich kann auch die Ladefunktion der Lichtmaschine getestet werden. Das Gerät
ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
Lieferumfang
Batterie- und Lichtmaschinentester PAWSB 12 A1
2 Schnellkontakt-Anschlussklemmen, fertig montiert
(1 rot, 1 schwarz)
Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise
Gefahr! Vermeiden Sie Lebens- und
Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!
● Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel.
● Verlegen Sie die Messkabel so, dass diese nicht
von drehenden Teilen im Motorraum erfasst werden
können.
Vorsicht! Beschädigte Messkabel bedeuten
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
● Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Messkabel beschädigt sind. Die Messkabel sind nicht für eine Reparatur
vorgesehen.
Explosions- und Brandgefahr! Stellen Sie
sicher, dass explosive oder brennbare Stoffe, z.B.
Benzin oder Lösungsmittel, beim Gebrauch des Gerätes nicht entzündet werden können!
Halten Sie Zündquellen (z.B. offenes Licht, brennende Zigarren, Zigaretten oder elektrische Funken) von
den Starterbatterien fern.
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 21
21
08.10.12 13:20
Verätzungsgefahr! Schützen Sie Ihre Augen
und Haut vor Verätzung durch Säure (Schwefelsäure) beim Kontakt mit der Batterie! Wenden Sie den
Blick nicht direkt auf die angeschlossene Batterie
und verwenden Sie eine säurefeste Schutz-brille, -bekleidung und -handschuhe! Wenn Augen oder Haut
mit der Schwefelsäure in Kontakt geraten sind, spülen
Sie die betroffene Körperregion mit viel fließendem,
klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend einen
Arzt auf!
● Vermeiden Sie einen elektrischen Kurzschluss beim
Anschluss des Gerätes an die Batterie. Schließen Sie
die Pluspol-Anschlussklemme ausschließlich an den
DE
Pluspol der Batterie an. Schließen Sie die MinuspolAT
Anschlussklemme ausschließlich an den Minuspol
CH
der Batterie an!
● Fassen Sie die Anschlussklemmen („–“ und „+“)
ausschließlich am isolierten Bereich an!
Achtung! Vermeiden Sie Sachbeschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch!
● Verwenden Sie das Gerät nur mit den gelieferten
Originalteilen!
● Schützen Sie die Kontaktflächen der Batterie.
Anschließen
● Schließen Sie zuerst die rote Schnellkontakt-Anschlussklemme an den Pluspol (+) der Batterie an.
● Schließen Sie dann die schwarze SchnellkontaktAnschlussklemme an den Minuspol (-) der Batterie an.
Mit dem Magnetstreifen auf der Geräterückseite
kann das Gerät während der Messung an der Fahrzeugkarosserie befestigt werden.
Batterie und Lichtmaschine testen
Batterie-Test / Startfähigkeit
● Leuchtet nur die 11,5 Volt-LED, ist der Ladezustand
der Batterie schwach. Die Batterie muss nachgeladen werden.
● Leuchtet zusätzlich die 12 Volt-LED, ist die Batterie
zur Hälfte geladen. Es empfiehlt sich, die Batterie
nachzuladen.
● Leuchtet auch die 12,6 Volt-LED, ist die Batterie voll
geladen und startfähig.
22
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 22
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
Achtung! Mögliche Sachbeschädigung!
Informieren Sie sich vor dem Laden über die
Wartung der Batterie anhand deren Bedienungsanleitung!
Lichtmaschinen-Test
● Schließen Sie das Gerät, wie unter „Anschließen”
beschrieben, an die Batterie an.
● Starten Sie den Motor und schalten Sie alle Verbraucher (Scheinwerfer, Radio, Heckscheibenheizung,
etc.) ein.
● Erhöhen Sie bei neueren Fahrzeugen kurzzeitig die
Motordrehzahl bis auf 2500 U/min.
DE
AT
● Leuchtet die 13,2 Volt bis 14,5 Volt-LED, ist die LichtCH
maschine bzw. der Spannungsregler in Ordnung.
● Leuchtet die 15,5 Volt-LED, ist die Lichtmaschine
bzw. der Spannungsregler defekt. Setzen Sie sich in
diesem Fall mit Ihrer KFZ-Werkstatt in Verbindung.
Reinigen
Gefahr eines elektrischen Schlags!
Trennen Sie immer die Verbindung zur Batterie, bevor
Sie das Gerät reinigen. Sie dürfen das Gerät bei der
Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder unter
fließendes Wasser halten.
Achtung! Mögliche Sachbeschädigung!
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden
Reinigungsmittel, da diese die Gehäuseoberfläche
angreifen können.
● Reinigen Sie das Gerät äußerlich mit einem leicht
angefeuchteten Tuch.
Entsorgen
Werfen Sie das Gerät keinesfalls in
den normalen Hausmüll. Dieses
Produkt unterliegt der europäischen
Richtlinie 2002/96/EC.
Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer
umweltgerechten Entsorgung zu.
PAWSB 12 A1
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 23
23
08.10.12 13:20
Service
Service Deutschland
Tel.: 01805 772 033 (0,14 EUR/Min. aus dem
dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)
E-Mail: [email protected]
IAN 78533
Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: [email protected]
IAN 78533
DE
AT
CH
Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: [email protected]
IAN 78533
Importeur
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
24
IB_78533_PAWSB12A1_LB4.indd 24
PAWSB 12 A1
08.10.12 13:20
KOMPERNASS GMBH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij
Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen:
10 / 2012 · Ident.-No.: PAWSB12A1072012-1
IAN 78533
4