KEPA TRANSPORT DOO Skraćeni naziv poslodavca

OSNOVNI PODACI O POSLODAVCU
I SLOBODNOM RADNOM MJESTU
Puni naziv poslodavca: KEPA TRANSPORT D.O.O.
Skraćeni naziv poslodavca: KEPA d.o.o.
Adresa:
1241 KAMNIK
Ponuda broj : GV60167
Lokacija rada:
na terenu
Broj potrebnih radnika: 1
Broj radnika za selekciju: 1
Poklicna kvalifikacija: Voznik tovornjaka Voznik/voznica v cestnem prometu
Radno mjesto/Opis radnih obaveza: VOZNIK V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU-EU - M/Ž
Drugi zahtjevi poslodavca:
Period, na koji se zapošljavaju radnici:
Visina plaće (bruto): 783,66
Da li je osiguran smještaj: DA
Vrsta smještaja i ko snosi troškove: V STANOVANJU,KI JE V LASTI LASTNIKOV PODJETJA-STROŠEK
DELODAJALCA
Cijena, ukoliko troškove smještaja snosi radnik migrant:
ŽE IMAMO IZBRANEGA KANDIDATA
Poslodavac želi, da se obavi intervju: NE
Kontakt osoba
Ime, priimek:
EDINA PAJK
Telefon:
01 839 49 65
Faks:
E-pošta:
[email protected]
Veza: 11153-77/2013-9900-4-1447
Pripremila: Marjeta Benedik
Delovodna št.: 11153-77/2013-9900-4-1447
Datum: 12. 04. 2013
Centralna služba
Rožna dolina, Cesta IX / 6, 1000 Ljubljana
T: 01 300 49 40
F: 01 300 49 78
www.ess.gov.si
[email protected]
KEPA TRANSPORT D.O.O.
LJUBLJANSKA CESTA 4 H
1241 KAMNIK
OBVESTILO O ZAČETEM POSTOPKU POSREDOVANJA DELAVCEV IZ BIH
na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS
Spoštovani,
V zvezi z vašo vlogo za posredovanje delavcev iz BIH na osnovi vložene PD št. GV60167
vam sporočamo, da smo zahtevek za posredovanje odstopili Agenciji za rad i zapošljavanje BIH,
kontaktni podatki Agencije: [email protected] in cc: [email protected], ki vas bo o
ustreznih kandidatih oziroma pogovorih z delavci neposredno obvestila.
Morebitno dodatno dogovarjanje glede vseh zadev (znanih kandidatov) lahko opravite neposredno z
Agencijo preko navedene e pošte ali preko telefona +387 33 560 340 .
V primeru dogovora o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavci, morate za delavce vložiti vlogo za
izdajo delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-BIH- 1.
Po pooblastilu generalne direktorice
Pripravil:
Marjeta Benedik
Vročiti:
Vlagatelj: KEPA TRANSPORT D.O.O.
MIHO ŠEPEC