Informatika - Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola

Razpis za imenovanje predavateljev
Ekonomska šola Murska Sobota Višja
strokovna šola
Datum: 14. 12. 2012
Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Ekonomske šole Murska Sobota Višje
strokovne šole
Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola objavlja na podlagi Pravilnika o
postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/2006) razpis za
predavatelje višje strokovne šole za študijski program:
INFORMATIKA
za naslednja predmetna področja:
Računalništvo in informatika (RAI),
Operacijski sistemi 1 (OPS1),
Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov (ORS),
Računalniške komunikacije in omrežja 1 (RKO1),
Programiranje 1 (PRO1),
Zbirke podatkov 1 (ZBP1),
Vzdrževanje sistemske programske opreme (VSO), Operacijski
sistemi 2 (OPS2),
Računalniške komunikacije in omrežja 2 (RKO2),
Varnost in zaščita (VIZ),
Programiranje 2 (PRO2),
Razvoj programskih aplikacij (RPA),
Zbirke podatkov 2 (ZBP2),
Informacijski sistemi (INS),
Izdelava spletnih strani (ISS).
Kandidati za pridobitev naziva predavatelj višje šole morajo izpolniti pogoje določene v 33. in
34. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004), za predmete v
posameznem programu pa izobrazbo s področja, ki ga je za predmet v skladu s 4. členom
Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v
višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 35/2011) določil minister v posebnem delu
višješolskega študijskega programa (CPI Višješolski programi).
Za predmete v vseh programih morajo kandidati izpolniti tudi pogoje, ki jih določajo Merila
za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje
šole (Ur. l. RS, št. 1/2009).
Postopek imenovanja predavateljev višje šole je objavljen tudi na spletni strani MIZKŠ
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/strokovni_sveti/st
rokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_predav
a teljev_visjih_strokovnih_sol/ .
Kandidati za prvo imenovanje v naziv morajo k vlogi priložiti:
1. življenjepis,
2. dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
3. dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice,
potrdilo ZPIZ, delodajalca),
1.
dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili (glej
spletna stran M Z Š),
4. podpisano izjavo – obrazec 1 (glej spleta stran MIZKŠ), v kateri navedejo predmete,
za katere želijo biti imenovani.
Kandidati pošljejo vloge z dokazili (fotokopije morajo biti overjene) o izpolnjevanju
pogojev v roku 8 dni od prve objave razpisa, potem pa dvakrat letno, do 10. v mesecu, v
spomladanskem roku v mesecu maju in v jesenskem roku v mesecu septembru,
•
v elektronski obliki na naslov: [email protected] in
•
v papirni obliki na naslov Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola,
Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota,
O rezultatih podelitve naziva bodo kandidati obveščeni najkasneje v 90 dneh od poteka
roka za prijavo oz. od predložitve popolne vloge.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo po e-pošti [email protected]