Obrazec za spremembex - Prva osebna zavarovalnica, d. d.

Obr. Spremembe 07/13
Datum prejema
Zahteva za spremembo po polici št. …………………………………………………….
IDENTIFIKACIJA ZAVAROVALCA
Ime in priimek/naziv:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Davčna številka:
Tel. številka/GSM:
1. SPREMEMBA PRIIMKA IN IMENA
ZAVAROVANEC
ZAVAROVALEC
UPRAVIČENEC
Ime in priimek:
RAZLOG ZA SPREMEMBO:
2. SPREMEMBA NASLOVA
ZAVAROVANEC
ZAVAROVALEC
UPRAVIČENEC
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
3. SPREMEMBA ZAVAROVALCA
Iz (ime in priimek/naziv):
V (ime in priimek/naziv):
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Davčna številka:
Tel. številka/GSM:
Razlog spremembe zavarovalca:
Opomba: če je novi zavarovalec pravna oseba, je potrebno priložiti izpolnjen Obrazec za identifikacijo pravne osebe in pooblaščene osebe za zastopanje.
4. SPREMEMBA UPRAVIČENCA (ime, priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov, sorodstveno razmerje)
Za primer smrti:
Za doživetje:
Za ostale zavarovalne primere:
5. SPREMEMBA DINAMIKE PLAČEVANJA PREMIJE
Iz:
MESEČNO
ČETRTLETNO
POLLETNO
LETNO
V:
MESEČNO
ČETRTLETNO
POLLETNO
LETNO
6. SPREMEMBA NAČINA PLAČEVANJA PREMIJE
Iz:
POLOŽNICA
TRAJNIK
RAČUN
Na:
POLOŽNICA
TRAJNIK
RAČUN
7. FINANČNE SPREMEMBE (označite vrsto spremembe)
V primeru povišanja zavarovalnega kritja je potrebno priložiti zdravniški vprašalnik.
Sprememba zavarovalne premije/zavarovalne vsote:
Sprememba zavarovalne premije osnovnega zavarovanja
iz ________________ EUR
na ________________ EUR
Sprememba zavarovalne vsote osnovnega zavarovanja
iz ________________ EUR
na ________________ EUR
Sprememba dodatnih zavarovanj/ riziko paketa/ dodatka k paketu:
1. ZAVAROVANEC
2. ZAVAROVANEC
VKLJUČITEV
VKLJUČITEV
IZKLJUČITEV
IZKLJUČITEV
SPREMEMBA
SPREMEMBA
OBSTOJEČI RIZIKO PAKET: __________________________________ NOV RIZIKO PAKET: ______________________________________
OBSTOJEČI DODATEK: ______________________________________ NOV DODATEK: _________________________________________
Ostale spremembe: _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Obr. Spremembe 07/13
Sprememba naložbene strategije (pri naložbenih zavarovanjih):
RAZDELITEV ČISTE PREMIJE V SKLADE:
SKLAD
PRVA OBVEZNIŠKI
OBSTOJEČA
RAZDELITEV
PRVA DELNIŠKI
NOVA RAZDELITEV
OBSTOJEČA
RAZDELITEV
SKLAD
NOVA RAZDELITEV
%
%
%
%
%
%
ZAMENJAVA SKLADA (prenos sredstev):
_____________ % sredstev iz sklada___________________ v sklad _________________________
_____________ % sredstev iz sklada___________________ v sklad _________________________
Dodatno nezgodno zavarovanje otroka zavarovanca:
VKLJUČITEV PAKETA: _____________
IZKLJUČITEV PAKETA: ___________________
SPREMEMBA PAKETA: ___________________
Ime in priimek otroka:
Naslov:
Datum rojstva:
Davčna številka:
Sprememba zavarovalne dobe:
Življenjsko zavarovanje je v času trajanja zavarovanja mogoče podaljšati ali skrajšati.
SKRAJŠANJE
PODALJŠANJE
NOVA ZAVAROVALNA DOBA:
NOV DATUM POTEKA ZAVAROVANJA:
Indeksacija premije življenjskega zavarovanja:
ODKLONITEV INDEKSACIJE
VKLJUČITEV INDEKSACIJE
8. OSTALE SPREMEMBE IN POJASNILA
IZJAVA IN PODPISI
Izjavljam in s podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da bodo zahtevane spremembe zavarovalne pogodbe v primeru odobritve
zavarovalnice postale sestavni del zavarovalne pogodbe. V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov dovoljujem, da se
zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Prva osebna zavarovalnica, d.d..
Podpis ZAVAROVALCA:
Podpis ZAVAROVANCA:
Ime in priimek svetovalca:
Podpis svetovalca:
Kraj in datum:
OPOMBA: Če je zavarovalec pravna oseba morata biti na Zahtevku za spremembo žig (če podjetje posluje z žigom, sicer žig ni potreben) in podpis zakonitega zastopnika
oziroma pooblaščenega predstavnika pravne osebe.
POMEMBNO: Zahteve za spremembo, ki so finančne narave, ki bodo popolne in bodo dostavljene na zavarovalnico do 6. v mesecu ter se
bo zavarovalnica z njimi strinjala, bodo začele veljati s 1. v naslednjem mesecu.