Vabilo

Številka: 032-02/2014
Datum: 23.3.2015
Na podlagi 2. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno besedilo, ZLS – UPB2
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 31. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10
in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Mislinja (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 25/10)
S K L I CU J E M
5. SEJO OBČINSKEGA SVETA MISLINJA
Seja bo v četrtek, dne 2.4.2015, ob 18. uri,
v mali dvorani PC Lopan v Mislinji, Šolska cesta 55
Predlagam naslednji
DNEVNI
1.
RED:
Obravnava in sklepanje o zaključnem računu občine Mislinja za leto 2014 in javnih zavodov;
Poročevalec : Lidija Kanovnik, računovodja,
1.2.Obravnava letnih poročil o delu javnih zavodov :
- Osnovna šola Mislinja,
Poročevalec : Natalija Aber Jordan, ravnateljica,
- VVZ Slovenj Gradec,
Poročevalec : Ivica Vaukan, ravnateljica,
- Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec,
Poročevalec : Alenka Waltl, Prodnik, direktorica;
2.
Informacija o varnostni problematiki v letu 2014;
Poročevalec : Dimitrij Gaberšek, komandir policijske postaje Slovenj Gradec,
3.
Predlog letnega programa športa občine Mislinja za leto 2015;
Poročevalec : Marko Smrtnik, predsednik komisije za šport,
4.
Obravnava in sklepanje o uvrstitvi proračunske postavke 01002 – občinska volilna komisija v
proračun 2015;
Poročevalec : Lidija Kanovnik, računovodja;
5.
Obravnava in sklepanje o predlogu pravilnika za male čistilne naprave;
(prva obravnava)
Poročevalec : Boris Kamenik, svetovalec za investicije;
6.
Obravnava in sklepanje o predlogu programa varnosti v občini Mislinja
(prva obravnava, predlagamo skrajšani postopek)
Poročevalec : Ana Skobir, direktorica občinske uprave;
7.
Obravnava in sklepanje o predlogu o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za
nadomestne volitve župana v občini Mislinja v letu 2015;
Poročevalec : Ana Skobir, direktorica občinske uprave;
8.
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Uvodoma bomo obravnavali zapisnik 4. redne seje občinskega sveta Mislinja, ki je potekala 5.2.2015 in 1.
izredne seje, ki je bila dne 25.2.2015.
S spoštovanjem
Član občinskega sveta v začasnem
opravljanju funkcije župana
Bojan Borovnik,l.r.
Stran 1 od 2
Vabilo poslati:
Članom občinskega sveta občine Mislinja;
predsednik NO občine Mislinja;
vaške skupnosti Dolič, Dovže in Završe;
novinarji.
Priloge:
Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta Mislinja in 1.izredne seje občinskega sveta;
K točki 1: Predlog sklepa z obrazložitvijo in zaključni račun občine Mislinja in javnih zavodov za leto
2014;
- predlog zaključnega računa;
- splošni del;
- posebni del;
- načrt razvojnih programov;
- obrazložitve;
- realizacija načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014;
K točki 2 : Predlog sklepa z obrazložitvijo in informacija o varnostni problematiki v letu 2014;
K točki 3 : predlog sklepa z obrazložitvijo in predlog programa športa;
K točki 4 : predlog sklepa z obrazložitvijo;
K točki 5 : predlog sklepa z obrazložitvijo in predlog pravilnika;
K točki 6 : predlog sklepa z obrazložitvijo in predlog programa varnosti;
K točki 7 : predlog sklepa z obrazložitvijo in predlog o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za
nadomestne volitve župana.
Stran 2 od 2