IDEJUM NEPREMIČNINE, Miha Puklavec s.p. (v nadaljevanju

IDEJUM NEPREMIČNINE, Miha Puklavec s.p. (v nadaljevanju: nepremičninska agencija), s sedežem na
Hudalesova ulica 50, 2000 Maribor, katere zastopnik je Miha Puklavec in ima
ID za DDV: 97844136, tel: +386 40 200 007, email: [email protected] in spletno stranjo: www.idejum.si
na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006, s spremembami) sprejme
naslednje
SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA
pri posredovanju v prometu z nepremičninami
I.
Člen – UVOD
i.
Splošni pogoji poslovanja so nujni in
obvezen del pogodbe o posredovanju
pri prometu z nepremičninami, ki je
sklenjena
med
nepremičninsko
agencijo in naročiteljem.
ii.
V
primeru,
ko
pogodba
o
posredovanju
vsebuje
drugačna
določila kot so zapisani v Splošnih
pogojih, imajo prednost pogodbe o
posredovanju oziroma pisni dogovor
med nepremičninsko agencijo in
naročiteljem.
II.
i.
Člen – POGOSTI POJMI
Pogodba o ekskluzivnem posredovanju
Ko naročitelj sklene z nepremičninsko
agencijo pogodbo o ekskluzivnem
posredovanju pomeni, da pooblasti le eno
pravno obliko za prodajo nepremičnine.
Ves posel od začetka do konca je v
pristojnosti nepremičninske agencije (do
sklenitve pogodbe, predpogodbe ali
zamenjave), naročitelj pa je dolžan
posredniku plačati provizijo.
ii.
Naročitelj
Je fizična ali pravna oseba, ki je lahko
kupec, prodajalec, najemodajalec ali
najemnik
nepremičnine
in
z
nepremičninsko družbo sklene pogodbo o
posredovanju.
iii.
Nepremičninski posrednik
Nepremičninski posrednik je fizična oseba,
ki za nepremičninsko agencijo opravlja
posle posredovanja, s pridobljeno licenco
pristojnega ministrstva in je vpisana v
imenik nepremičninskih posrednikov.
iv.
Tretja oseba
Je oseba, ki jo nepremičninski posrednik
seznani z naročiteljem, da bi se pogajala za
sklenitev pogodbe o posredovanju.
v.
Arhitekturne storitve
Arhitekturne storitve zavzemajo vse
projekte idejnih zasnov, ki se navezujejo
na predmet obdelave nepremičnine. Med
storitve
sodijo
izmere,
posnetek
obstoječega stanja, svetovanje pri
morebitnih načrtih dozidave, rušenja ali
adaptacije, vizualni prikaz, ter dodatne
storitve po dogovoru.
vi.
Dodatne storitve
Priprava projektne dokumentacije za PGD
(projekt gradbenega dovoljenja), PZI
(projekt za izvedbo) in PID (Projekt
izvedbenih del), Načrte gradbenih
konstrukcij ( Statični izračuni, armaturni
izračuni,..), izdelava energetske izkaznice,
posredovanje izvedbenih del.
III.
i.
IV.
i.
ii.
o
Člen – ODGOVORNOST ZA ŠKODO
(ZAVAROVANJE)
o
Nepremičninska agencija ima svojo
odgovornost za škodo, ki bi jo
povzročila naročitelju ali tretji osebi s
kršitvijo pogodbe o posredovanju,
zavarovano pri Zavarovalnici, zapisano
v Pogodbi o posredovanju pri prometu
z nepremičninami.
o
o
Člen – STORITVE POSREDOVANJA
o
Nepremičninska agencija vam nudi
pomoč pri prodaji ali nakupu
nepremičnine, najemu ali oddaji
nepremičnine oz. drugi pogodbi, kjer
je predmet pogodbe nepremičnina.
o
Za naročitelja opravlja naslednje
storitve, ki so tudi zajete v plačilu za
posredovanje:
o z naročiteljem sklepa pogodbe o
posredovanju v prometu z
nepremičninami;
o od naročitelja prevzame vso
razpoložljivo dokumentacijo o
nepremičninah,
preverja
istovetnost naročitelja, pravno
stanje lastništva nepremičnin in
morebitne pravice tretjih oseb;
o pridobivanje osebnih podatkov oz.
identifikacijskih
podatkov
naročitelja ali tretje osebe za
o
o
V.
i.
pripravo zapisa pogodbe katere
predmet je nepremičnina (osebno
ime/firma, naslov/sedež, matična,
davčna številka, številka osebnega
računa
oz.
transakcijskega
računa);
organizacija
sklenitve
predpogodbe ali pogodbe o
posredovanju v prometu z
nepremičninami
s
strani
univerzitetnega
diplomiranega
pravnika ali pristojnega notarja;
seznanjanje naročitelja s tržnimi
razmerami, za lažje in bolj
smotrno nastavljanje cene pri
prodaji ali najemu nepremičnine;
ogled nepremičnine po sklenitvi
pogodbe o posredovanju v
prometu z nepremičninami;
pisna,
spletna,
telefonska
komunikacija
pri
izvajanju
posredovanja nepremičnine;
preverjanje dejanskega stanje
nepremičnin (ogledi nepremičnin);
vzpostavljanje
stikov
med
naročitelji in tretjimi osebami;
pripravi grafično dokumentacijo za
naročitelja za bolj efektivno
oglaševanje in komuniciranje s
tretjimi osebami;
izdaja pisnih opozoril, obvestil,
potrdil;
Člen – DODATNE STORTIVE
Nepremičninska agencija lahko za
naročitelja opravi tudi dodatne
storitve, ki bi pripomogle k boljši
realizaciji
prodaje,
najema
ali
zamenjave nepremičnine in te storitve
tudi zaračuna po veljavnem ceniku,
razen če ni drugače določeno v
Pogodbi o posredovanju.
ii.
V primeru splošne pogodbe se
arhitekturne storitve zaračunajo po
veljavnem ceniku.
iii.
Dopolnilni arhitekturni segment lahko
vključuje eno ali več vizualizacij,
odvisno od posameznega dogovora,
določenega v pogodbi. Cena se
razlikuje glede na število posameznih
naročil in je v skladu z veljavnim
cenikom.
iv.
ii.
Skladno z 847. členom OZ in 25.
členom
ZNPosredovanju
pridobi
pravico do provizije ob sklenitvi
pogodbe oz. predpogodbe, pri
sklenitvi katere je posredoval.
Posrednik ima pravico do plačila
provizije tudi, če se kasneje sklenjena
pogodba razdre, vendar samo v
primeru, da razdrtje ni nastalo po
njegovi krivdi.
iv.
Naročnik je dolžan plačati provizijo
tudi, če sam ali njegovi družinski člani
sklenejo pogodbo s tretjo osebo, s
katero ga je posrednik spravil v stik v
času trajanja pogodbe o posredovanju
oziroma tudi v šestih mesecih po
njenem prenehanju.
v.
V kolikor naročnik najde sam tretjo
osebo s katero sklene pogodbo lahko
po
dogovoru
z
naročnikom
nepremičninska agencija poskrbi za
pripravo celotne prodajne pogodbe in
pri tem lahko zaračuna največ 1%
pogodbene vrednosti.
vi.
Pri menjavi nepremičnin se šteje, kot
da sta opravljena dva posla. Če pride
najprej do oddaje, potem pa do
prodaje
iste
nepremičnine,
je
posrednik upravičen do provizije za
oddajo in za prodajo.
vii.
V plačilo za posredovanje ni vračunan
davek na dodano vrednost (DDV), zato
se ob izstavitvi računa plačilo poveča
za vrednost DDV.
viii.
V plačilo za posredovanje niso
vključeni stroški notarskih storitev,
davki, sodne in upravne takse,
nadomestila za potrdila in dovoljenja,
potrebna za sklenitev pogodbe.
Grafična vizualizacija lahko vključuje
eno ali več vizualizacij, odvisno od
posameznega dogovora, določenega v
pogodbi. Cena se razlikuje glede na
število posameznih naročil in je v
skladu z veljavnim cenikom.
VI.
i.
iii.
Člen – PROVIZIJA (PLAČILO ZA
POSREDOVANJE)
Za posredovanje pri prodaji oziroma
nakupu ima posrednik skladno s 5.
členom ZNPosredovanju (Ur.l. RS št.
42/2003) pravico do provizije v višini
4%
pogodbene
vrednosti,
za
posredovanje pri najemu oziroma
oddaji nepremičnine pa do provizije v
višini ene in pol mesečne najemnine, v
vsakem primeru pa znaša najnižja
provizija 300€. Ta omejitev ne velja,
kadar je
pogodbena vrednost
nepremičnine manjša od 10.000,00
EUR oziroma je drugače določeno v
pogodbi o posredovanju.
V kolikor je dogovorjeno, da provizijo
plačata obe stranki, se znesek iz
prejšnjega odstavka razdeli. Kar
pomeni, da obe stranki (tako naročitelj
kot kupec) plačata enak delež v višini 2
% ali če je določeno drugače po
pogodbi.
ix.
Arhitekturne storitve (II. člen) so last
oziroma avtorstvo Nepremičninske
agencije Idejum. Kopiranje ali uporaba
v zasebne namene bosta predana v
kazensko obravnavo.
odgovoren za škodo, ki nastane po
njegovi krivdi naročniku ali tretji osebi,
med katerima je posredoval.
X.
i.
VII.
Člen – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
i.
Vse informacije in podatki, ki jih
naročitelj pridobi pri nepremičninski
agenciji so zaupne narave in štejejo
kot
poslovna
skrivnost,
razen
informacij in podatkov, ki so javno
dostopni.
ii.
Nepremičninska agencija se zavezuje k
varovanju vseh osebnih podatkov v
skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov. Vsi osebni podatki bodo
uporabljeni le za namen sklepanja,
izvajanja, spreminjanja in prekinitve
pogodbe o posredovanju, in pogodbe
katere predmet je nepremičnina. Za
kakršnokoli
uporabo
osebnih
podatkov v druge namene bo
nepremičninska družba predhodno
pridobila pisno soglasje naročitelja.
VIII.
i.
IX.
i.
Člen – FIDUCIARNI RAČUN
Nepremičninska družba sme sprejeti
od naročnika ali tretje osebe v zvezi z
izvedbo pogodbe, katere predmet je
nepremičnina, v hrambo denarna
sredstva, če ima z banko sklenjeno
pogodbo o vodenju fiduciarnega
računa in če jo naročitelj ali tretja
oseba za to pisno pooblasti.
XI.
Člen – ČAS TRAJANJA POGODBE O
POSREDOVANJU
i.
Pogodba o posredovanju je sklenjena
za določen čas devetih (9) mesecev,
razen če se stranki ne dogovorita za
krajši čas.
ii.
Pogodba lahko preneha veljati bodisi s
potekom časa bodisi z odpovedjo
pogodbe o posredovanju.
XII.
Člen – SODNA PRISTOJNOST
(REŠEVANJE SPOROV)
Člen – DRUGE OBVEZNOSTI
NAROČITELJA
i.
V
kolikor
posrednik
poleg
posredovanja za naročitelja po
predhodnem dogovoru opravlja tudi
druge storitve, se te storitve
dogovorijo z aneksom k pogodbi in se
zaračunajo po veljavnem ceniku.
Morebitne spore, ki bi izvirali iz te
pogodbe o posredovanju ali v zvezi z
njo, bosta pogodbeni stranki reševali
sporazumno.
ii.
Če sporazumna rešitev spora ni
mogoča, je v primerih, ko gre za
pogodbe s potrošniki pristojno sodišče
v Mariboru.
Člen – OBVEZNOSTI POSREDNIKA
Nepremičninski posrednik je skladno z
844. Členom OZ (Ur.l. RS št. 83/2001)
XIII.
i.
Člen – VELJAVNOST in OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV
Splošni pogoji začnejo veljati 2.6.2014 in so bili dopolnjeni 4.9.2014. So sestavni del vsakega
posla nepremičninskega posredovanja. Pridržujemo si pravico do spremembe splošnih
pogojev, brez vnaprejšnjega obvestila. Dostopni so na spletnih straneh www.idejum.si.
V Mariboru, 4.9.2014
Nepremičnine IDEJUM,