Obrazec predmeta (pdf)

Predmet:
Course Title:
OPIS PREDMETA / COURSE SYLLABUS 2014/2015
FINANČNO RAČUNOVODSTVO
FINANCIAL ACCOUNTING
Študijski program
Study programme
Ekonomija / Economics
Študijska smer
Study field
Računovodstvo, revizija in davščine
Accounting, Auditing and Business
taxation
Letnik
Year
Semester
Semester
2.
4.
Obvezni
Vrsta predmeta/Course type:
Univerzitetna koda predmeta / University subject code:
Predavanja
Lectures
45
Seminar
Seminar
Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages: S
Sem. vaje
Tutorial
30
Lab. vaje
Labor work
Teren. vaje
Field work
Samost. delo
Individ. work
135
ECTS
7
Prof. dr. Bojana Korošec
Predavanja / Lecture: Prof. dr. Bojana Korošec
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Opravljen izpit iz Osnov računovodstva.
Prerequisits:
Vsebina:
1. Institucionalni okvir(ji) finančnega računovodstva
(domači in mednarodni).
2. Podrobnejša obravnava strokovnih rešitev finančnoračunovodskega spremljanja in poročanja enovitih
gospodarskih druţb v Sloveniji (finančne institucije
izvzete), vključno s predpostavkami, na katerih
temeljijo, in s praktičnimi primeri računovodske
obravnave nekaterih pogostejših in izbranih
zahtevnejših poslovnih dogodkov.
3. Osnove računalniško-podprtega finančnega
knjigovodenja s praktičnimi primeri.
Content (Syllabus outline):
1, Institutuional framework of financial accounting
(Slovene and international)
2. Profesional solutions for accounting and financial
reporting in individual companies (financial ones
excluded), with practical examples of accounting
of the most common and some complicated business
transactions.
3. Computer assisted financial accounting with
practical examples.
1st year course Basics of accounting
Temeljni študijski viri / Textbooks:
Osnovna:
1. Korošec, B. in R. Horvat: Finančno računovodstvo, skripta, EPF Maribor 2010 (novelirano gradivo 2008).
2. Hauptman, L.: Finančno računovodstvo, vaje. EPF Maribor 2008.
Dopolnilna:
3. Odar, Hieng, Koţelj, Prusnik, Zupančič: Finančno računovoddstvo za gospodarske druţbe. ZRFR
Slovenije,Ljubljana, 2011.
4. Slovenski računovodski standardi, Slovenski inštitut za revizijo (SIR) 2006 (Uvod, SRS 1- 15, SRS 17-19, SRS
24 –SRS 27, SRS 30 (razen vsebin, ki se nanašajo na odložene davke, poslovne združitve in konsolidacijo
(uskupinjevanje). (dostopni na spletni strani inštituta www.si-revizija.si, v publikacijah)
5. Priporočeni enotni kontni načrt za gospodarske druţbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka
gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske
organizacije, SIR 2012 (na spletni strani inštituta http://www.si-revizija.si/publikacije/dokumenti/KOpriporocen_splosni.pdfdruga literatura, navedena ob zaključku posameznih poglavij osnovnega študijskega
gradiva in na predavanjih
Cilji in kompetence:
Študenti pri tem predmetu:
 utrdijo in nadgradijo teoretična znanja o
računovodenju in računovodskem (s)poročanju
podjetij ob uporabi nacionalnih računovodskih pravil
ter o temeljnih predpostavkah rešitev, ki se v tej zvezi
pojavljajo
 se začetno usposobijo za njihovo računalniško
podprto knjigovodenje
Objectives and competences:
In thiscourse students:

enhance their theoretical knowledge in the field of
accounting and financial reporting based on national
rules and principles and of the undarlaying basic
accounting assumptions

acquire basic knowledge of computer assisted
bookkeeping
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študenti:
 pridobijo znanja o rešitvah finančnega
računovodstva v nacionalnih računovodskih
standardih (razen posebnosti konsolidacij in
razmejenih davkov).
 se
usposobijo
za
strokovno
pravilno
računovodenje gospodarskih kategorij za
potrebe zunanjega računovodskega poročanja
 razvijejo sposobnost interpretacije posledic
različnih načinov računovodenja gospodarskih
kategorij na temeljne računovodske izkaze
 se zavedajo etičnih vprašanj na področju
zunanjega računovodskega poročanja
Intended learning outcomes:
Development

of knowledge and understanding:
Students:
- acquire knowledge of financial accounting solutions in
national accounting standards (except group accounting
and deferred taxes issues)
- learn how to account economic categories in a
professionally correct (regarding national accounting
standards) way
- develop the skills to interpret the consequences of
different accounting solutions on financial statements
- develop awareness of ethical issues in the area of
external financial reporting
Kognitivne/Intelektualne veščine
Študenti:
 povezujejo različna znanja in postopke ter se
zavedajo pomena uporabe strokovne literature
 znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov
Cognitive/Intellectual

skills:
Students:
 synthesize different knowledge and procedures and
are aware of importance of use of professional
literature
 can identify key aspects of a problem from different
view points
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti
Študenti
 dalje razvijajo veščine in spretnosti pri uporabi
znanja na svojem konkretnem strokovnem področju
 nadgrajujejo sposobnost analitičnega razmišljanja,
povezovanja konceptov in samostojnega učenja
 nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske
tehnologije.
Key/Transferable skills
Students:
 further develop skills and expertise in the use of
knowledge in a specific working area
 upgrade the ability of analytical thinking,
 upgrade the ability to become an autonomous learner
 upgrade the ability to apply information technology.
Praktične veščine:
Študent pridobi praktično znanje samostojne uporabe
strokovnih pravil finančnega računovodstva ter začetne
izkušnje z uporabo računalniške tehnologije v ta namen..
Practical skills:
Students get practical know-how of the use of professional
principles and rules of financial accounting and basic
experience in the use of computer support for that
purpose.
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Predavanja in vaje z diskusijo in proučevanjem zgledov. Lectures and exercises wiith discussions and case analysis.
Praktično delo na računalniških programskih rešitvah za Practical work with computeer software for financiala
finančno-računovodsko spremljanje in (s)poročanje.
accounting and reporting.
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %)
Assessment:
100%
Written exam or 3 tests
 pisni izpit
Študent lahko nadomesti pisni izpit s tremi
uspešno opravljenimi vmesnimi testi.
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KOROŠEC, Bojana. Mednarodni računovodski standardi o rezervacijah, pogojih obveznostih in pogojnih sredstvih
(MRS 37) = International accounting standard 37-provisions, contingent liabilities and contingent assets. V:
BORAK, Neven (ur.). [Zbornik referatov]. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije: Zveza računovodij,
finančnikov in revizorjev Slovenije, 2000, str. 193-205. [COBISS.SI-ID 5013020]
2. ODAR, Marjan, KOROŠEC, Bojana. Gesetzliche Regelung der Rechnungslegung in Slowenien. WiRO, Wirtsch.
Recht Osteur., 2009, jg. 18, 1, str. [1]-5. [COBISS.SI-ID 9754396]
3. ODAR, Marjan, TURK, Ivan, JERMAN, Saša, VEZJAK, Blanka, PRAZNIK, Bojan, KOŢELJ, Stanko, LIPNIK,
Janez, KAVČIČ, Slavka, DUHOVNIK, Meta, KOKOTEC-NOVAK, Majda, KOROŠEC, Bojana, KUNC, Barbara,
BUKOVEC, Danilo, ŠTERKELJ, Vladimir, KOLETNIK, Franc, SKOK, Peter, TIČAR, Vida, DEMŠAR, Mihael,
DEBELJAK, Stanko, ŠTREKELJ, Vlado, HIENG, Romana, SKITEK, Mitja, BERGANT, Ţivko, ZUPANČIČ,
Vera, GOSTIŠA, Milica. Slovenski računovodski standardi 2006. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in
revizorjev Slovenije, 2006. 273 str. ISBN 86-7591-122-X. [COBISS.SI-ID 224388608]
4. TURK, Ivan, DUHOVNIK, Meta, KOŢELJ, Stanko, KOROŠEC, Bojana, LIPNIK, Janez, ODAR, Marjan,
VEZJAK, Blanka, ŠTREKELJ, Vlado. Spremembe in dopolnitve slovenskih računovodskih standardov. Revizor,
2005, letn. 16, št. 7/8, str. 58-193. [COBISS.SI-ID 15650790]
5. HORVAT, Robert, KOROŠEC, Bojana. Drseče ali tehtane povprečne cene : kakšna je pravzaprav razlika? =
(Sliding-scale prices or weighted average prices: what is the real difference?. Revizor, avg. 2010, letn. 21, št. 4, str.
93-103, ilustr. [COBISS.SI-ID 19579110]
6. TURK, Ivan, MELAVC, Dane, KOROŠEC, Bojana. Uvod v računovodstvo, (Zbirka Standardni učbeniki, 7).
Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2004. 599 str., graf. prikazi. ISBN 86-7591-1092. [COBISS.SI-ID 128667648]