16. državno tekmovanje v gradbeni mehaniki 2010 - FGG-KM

16.
SLOVENSKO DRŽAVNO PRVENSTVO
V GRADBENI MEHANIKI
LJUBLJANA, 12. maj 2010
16. slovensko drˇzavno prvenstvo v gradbeni
mehaniki
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeniˇstvo in geodezijo
Dejan Zupan, Goran Turk, Rado Flajs in Igor Planinc
Ljubljana, 12. maj 2010
ZUPAN, Dejan; TURK, Goran; FLAJS, Rado; PLANINC, Igor
16. slovensko drˇzavno prvenstvo v gradbeni mehaniki
Zaloˇznik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeniˇstvo in geodezijo
Oblikovanje naslovnice: SAJE, Veronika
Tisk: Studio Orca, Ljubljana
Obseg: 28 strani
Naklada: 100 izvodov
Ljubljana, 2011
CIP – Kataloˇzni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjiˇznica, Ljubljana
37.091.27:624(497.4)
531/533(079)
SLOVENSKO drˇzavno prvenstvo v gradbeni mehaniki (16 ; 2010 ;
Ljubljana)
ˇ
[Sestnajsto]
16. slovensko drˇzavno prvenstvo v gradbeni mehaniki, Ljubljana,
12. maj 2010 / [pripravili] Dejan Zupan ... [et al.]. - V Ljubljani
: Fakulteta za gradbeniˇstvo in geodezijo, 2011
ISBN 978-961-6167-96-3
1. Zupan, Dejan, 1973255842304
16. slovensko drˇzavno prvenstvo
v gradbeni mehaniki
Ljubljana 2010
Letos smo na Fakulteti za gradbeniˇstvo in geodezijo organizirali 16. drˇzavno prvenstvo v gradbeni mehaniki. Prvenstvo je pripravil organizacijski odbor v sestavi:
Goran Turk,
Stane Srpˇciˇc,
Igor Planinc,
Rado Flajs,
Dejan Zupan (vsi UL FGG),
Nevenka Cesar (Srednja gradbena in lesarska sˇola, Novo mesto),
Maja Lorger (Srednja gradbena sˇola, Maribor),
Bojan Lutman (Srednja elektro sˇola in tehniˇska gimnazija, Novo mesto),
ˇ
Marlenka Zolnir
Petriˇc (Srednja sˇola za gradbeniˇstvo, Celje) in
Duˇska Tomˇsiˇc (Srednja gradbena, geodetska in ekonomska sˇola, Ljubljana).
Na tekmovanje smo povabili dijakinje in dijake tretjih in cˇ etrtih letnikov srednjih
tehniˇskih sˇol in tehniˇskih gimnazij. Odbor je pripravil naloge za predtekmovanje
in sklepno tekmovanje ter pregledal in ocenil izdelke tekmovalk in tekmovalcev.
Na predtekmovanje se je prijavilo 60 dijakinj in dijakov tretjega in 51 dijakinj in
dijakov cˇ etrtega letnika. Predtekmovalne naloge so na srednjih sˇolah reˇsevali 20.–
22. aprila 2010. Triintrideset najuspeˇsnejˇsih dijakinj in dijakov na predtekmovanju
se je uvrstilo na sklepno tekmovanje, ki je potekalo 12. maja 2010 v prostorih
Fakultete za gradbeniˇstvo in geodezijo v Ljubljani. Na sklepno tekmovanje so se
uvrstile naslednje dijakinje in dijaki:
3
ime in priimek
Martin Avguˇstin
Klemen Bajc
Izidor Bukovˇsek
Jernej Divjak
Simon Dobelˇsek
ˇ
Spela
Doles
Matej Ilinkovi´c
Andreja Kebler
Gaˇsper Kosmaˇc
Miha Medved
Luka Oˇslaj
Rok Pahiˇc
Peter Pezderˇsek
Janez Strnad
Denis Toplak
Jaˇs Zakrajˇsek
Miha Zupanˇciˇc
ˇ
Matej Zupan
David Bojanec
Bojan Buˇcar
Ana Drenik
Matej Drobniˇc
Nejc Fabijan
Damir Grguraˇs
Mateja Kopinˇsek
Luka Laznik
Jure Leˇscˇ anec
Zdenko Mazurek
Nejc Novak
Aleˇs Roriˇc
Anja Rudman
Danijel Zorec
Simon Zupanˇciˇc
letnik
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
sˇola
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ
SGGES Ljubljana
ˇ Celje
SSG
ˇ Maribor
SGSG
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ
SESTG Novo mesto
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ Maribor
SGSG
SGGESˇ Ljubljana
ˇ Maribor
SGSG
ˇ
TSC Maribor
ˇ Maribor
TSC
ˇ
SSG Celje
SGGESˇ Ljubljana
ˇ Maribor
SGSG
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ
SESTG Novo mesto
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ
SESTG Novo mesto
ˇ
SESTG
Novo mesto
SGLSˇ Novo mesto
SGLSˇ Novo mesto
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ
SSG Celje
ˇ Celje
SSG
SGLSˇ Novo mesto
SGLSˇ Novo mesto
ˇ Maribor
SGSG
ˇ Maribor
TSC
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ
SGSG Maribor
ˇ
SESTG
Novo mesto
mentor
Bojan Lutman
Biljana Postolova
ˇ
Marlenka Zolnir
Petriˇc
Maja Lorger
Bojan Lutman
Bojan Lutman
Bojan Lutman
Maja Lorger
Duˇska Tomˇsiˇc
Maja Lorger
Vili Vesenjak
Vili Vesenjak
Lidija Juriˇcki
Biljana Postolova
Maja Lorger
Bojan Lutman
ˇ
Peter Sterk
ˇ
Peter Sterk
ˇ
Peter Sterk
ˇ
Peter Sterk
ˇ
Peter Sterk
Nevenka Cesar
Nevenka Cesar
ˇ
Peter Sterk
ˇ
Marlenka Zolnir
Petriˇc
ˇ
Marlenka Zolnir
Petriˇc
Nevenka Cesar
Nevenka Cesar
Maja Lorger
Vili Vesenjak
Bojan Lutman
Eva Dvorakova
ˇ
Peter Sterk
ˇ
KRATICE SOL:
ˇ
SESTG
Novo mesto
SGGESˇ Ljubljana
SGLSˇ Novo Mesto
SGSˇ Maribor
ˇ Celje
SSG
ˇ Maribor
TSC
Srednja elektro sˇola in tehniˇska gimnazija Novo mesto
Srednja gradbena, geodetska in ekonomska sˇola Ljubljana
Srednja gradbena in lesarska sˇola Novo mesto
Srednja gradbena sˇola Maribor
Srednja sˇola za gradbeniˇstvo Celje
Tehniˇski sˇolski center Maribor
4
Sklepno tekmovanje se je zaˇcelo 12. maja 2010 ob 11.00 v prostorih Fakultete za
gradbeniˇstvo in geodezijo v Ljubljani. Po 120 minutah reˇsevanja nalog so si tekmovalke in tekmovalci pod vodstvom doc. dr. Violete Bokan-Bosiljkov, ogledali
konstrukcijsko prometni laboratorij.
Medtem je komisija za ocenjevanje v sestavi Tomaˇz Hozjan, Aleˇs Krofliˇc, Igor Planinc, Urban Rodman, Goran Turk in Eva Zupan (vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za gradbeniˇstvo in geodezijo) pregledala in ocenila naloge s sklepnega tekmovanja.
Po skupnem kosilu so bili popoldne v sveˇcani dvorani Fakultete za gradbeniˇstvo in
geodezijo objavljeni rezultati. Pohvale in nagrade je dijakinjam in dijakom podelil
dekan UL FGG prof. dr. Matjaˇz Mikoˇs. Pohvaljeni so bili vsi udeleˇzenci sklepnega
tekmovanja, najuspeˇsnejˇsi pa so bili:
ime in priimek
Luka Oˇslaj
ˇ
Matej Zupan
Jernej Divjak
Simon Dobelˇsek
Miha Zupanˇciˇc
ime in priimek
Bojan Buˇcar
Nejc Fabijan
Damir Grguraˇs
Luka Laznik
Nejc Novak
3. letnik
ˇsola
ˇ Maribor
TSC
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ Maribor
SGSG
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ
SESTG
Novo mesto
4. letnik
sˇola
ˇ
SESTG
Novo mesto
SGLSˇ Novo mesto
ˇ
SESTG
Novo mesto
ˇ
SSG Celje
ˇ Maribor
SGSG
nagrada
1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
3. nagrada
3. nagrada
toˇcke
85%
83%
80%
80%
80%
nagrada
3. nagrada
3. nagrada
3. nagrada
3. nagrada
3. nagrada
toˇcke
60%
54%
44%
42%
40%
V naslednjih dveh preglednicah prikazujemo nekatere podatke o tem, kako so dijakinje in dijaki reˇsevali predtekmovalne naloge in naloge na sklepnem tekmovanju.
Najviˇsja moˇzna ocena za posamezno nalogo je 25%.
5
povpreˇcje
najniˇzja ocena
najviˇsja ocena
povpreˇcje
najniˇzja ocena
najviˇsja ocena
povpreˇcje
najniˇzja ocena
najviˇsja ocena
povpreˇcje
najniˇzja ocena
najviˇsja ocena
predtekmovanje za 3.
1. naloga 2. naloga
19.81
17.29
0
0
25
25
predtekmovanje za 4.
1. naloga 2. naloga
18.88
8.38
0
0
25
25
letnike [%]
3. naloga 4. naloga
4.08
10.44
0
0
25
25
letnike [%]
3. naloga 4. naloga
3.13
7.63
0
0
20
25
sklepno tekmovanje za 3. letnike [%]
1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga
10.56
12.44
16.11
18.94
0
0
0
10
25
25
25
25
sklepno tekmovanje za 4. letnike [%]
1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga
1.13
7.81
10.81
9.50
0
0
0
2
4
25
25
15
skupaj
51.62
0
93
skupaj
38.00
0
90
skupaj
58.06
20
84
skupaj
29.25
4
60
Glede na povpreˇcne ocene posameznih nalog na predtekmovanju sklepamo, da so
bile dijakinjam in dijakom najteˇzje 3. naloga pri tretjih letnikih ter 3. naloga pri
cˇ etrtih. Na sklepnem tekmovanju so bile povpreˇcne ocene za tretje letnike celo
boljˇse kot na predtekmovanju, pri cˇ etrtih pa nekoliko niˇzje.
Na zakljuˇcnem tekmovanju je bila izrazito najteˇzja 1. naloga pri cˇ etrtih letnikih,
ki je nihˇce ni uspel pravilno reˇsiti, saj je bila najboljˇsa ocena pri tej naloge le 4
toˇcke. Med teˇzje naloge lahko priˇstejemo sˇe 1. nalogo pri tretjih letnikih ter 2. in
4. nalogo pri cˇ etrtih letnikih.
Zanimivo je pogledati, koliko tekmovalk in tekmovalcev je pravilno reˇsilo posamezne naloge. Na predtekmovanju je skoraj vsako nalogo pravilno reˇsil vsaj ena
dijakinja oziroma dijak. Izjema je bila le 3. naloga pri cˇ etrtih letnikih. Na sklepnem
tekmovanju je bila prav tako opazna razlika v uspeˇsnosti med tretjim in cˇ etrtim letnikom. Pri cˇ etrtih letnih ni nihˇce pravilno reˇsil 1. in 4. naloge. Pri tretjih letnikih
pa je bila po tem kriteriju najteˇzja 1. naloga, ki so jo pravilno reˇsili le trije.
6
1.
1.
1.
1.
ˇ
Stevilo
tekmovalk in tekmovalcev,
ki so pravilno reˇsili posamezne naloge
predtekmovanje za 3. letnike
naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga
40
25
2
9
predtekmovanje za 4. letnike
naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga
28
3
0
4
sklepno tekmovanje za 3. letnike
naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga
3
4
5
7
sklepno tekmovanje za 4. letnike
naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga
0
2
3
0
Letoˇsnje tekmovanje je finanˇcno podprla:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeniˇstvo in geodezijo.
Informacije o tekmovanju lahko najdete tudi na spletni strani:
http://km.fgg.uni-lj.si/tekma/.
7
Naloge s predtekmovanja za 3. letnike
1. naloga
Doloˇci najmanjˇsi koeficient trenja med kvadrom in podlago, da bo sistem na sliki
miroval! Upoˇstevaj, da sta sˇkripca in vrv brezteˇzna. Mase kvadrov so: m1 = 2 kg,
m2 = 2.5 kg, m3 = 4 kg.
m3
m2
m1
Reˇsitev: Sistem treh kvadrov razstavimo na posamezne kvadre. Vpliv vrvi in podlage ter zunanje vplive nadomestimo z ustreznimi silami, kot kaˇze slika.
Fv1
Ft
Fv1
Fv2
N
m3 g
Fv2
m2 g
m1 g
Za vsak kvader posebej zapiˇsemo ravnoteˇzne enaˇcbe. Za kvadra z masama m1 in
m2 iz ravnoteˇznih pogojev v navpiˇcni smeri dobimo:
Fv1 = m1 g
Fv2 = m2 g.
Za tretji kvader zapiˇsemo ravnoteˇzni enaˇcbi v vodoravni in navpiˇcni smeri:
X
X = 0 → −Fv1 − Ft + Fv2 = 0
X
Z = 0 → N = m3 g.
V ravnoteˇzni enaˇcbi v vodoravni smeri upoˇstevamo, da je sila trenja enaka produktu
koeficienta trenja in sile podlage
Ft = kt N = kt m3 g.
Ko vstavimo izraze za Fv1 , Fv2 in N v zgornjo enaˇcbo, dobimo:
−m1 g − kt m3 g + m2 g = 0
→ kt =
8
m2 − m1
= 0.125.
m3
2. naloga
F1
F3
Za previsni nosilec v obliki kroˇznega loka
doloˇci reakcije v podpori A!
Podatki:
F1 = 200 N, F2 = 400 N,
F3 = 500 N,
R = 2 m.
F2
A
R
60o S
Reˇsitev: Podporo odstranimo in njen vpliv nadomestimo z reakcijami.
F1
F3
F2
R sin 60o
MA
AX
R
60o S
AZ
Nato zapiˇsemo ravnoteˇzne pogoje, iz njih pa izraˇcunamo reakcije
X
X=0
→ AX + F3 − F1 = 0
→ AX = −300 N
X
Z=0
→ AZ + F2 = 0
→ AZ = −400 N
X
MYA = 0
→ MA − F2 R + F1 R − F3 R sin 60◦ = 0
→
MA = −1266 Nm.
9
3. naloga
F
Doloˇci navpiˇcno silo, s katero naprava za stiskanje deluje na telo
v stiskalni posodi, cˇ e pritiskamo
na roˇcico v vodoravni smeri s silo
F = 50 N.
a = 15 cm,
b = 20 cm.
b
A
b
C
b
V
a
Reˇsitev: Stiskalno napravo razstavimo na elemente in njihove medsebojne vplive
nadomestimo z ustreznimi silami, kot kaˇze slika.
F
AX
AZ
C
VZ
VX
VX
VZ
M
FV
FH
Opozorimo, da naloga zahteva le doloˇcitev navpiˇcne sile, s katero deluje naprava
na stiskano telo. Ta je seveda nasprotno enaka sili, s katero telo deluje na stiskalni
bat. Na sliki smo to silo oznaˇcili z FV . Iz ravnoteˇzja sil v navpiˇcni smeri sledi
FV = −VZ . Doloˇciti je torej potrebno navpiˇcno silo v vezi V . Za sistem dveh
10
teles, povezanih s cˇ lenkom C, zapiˇsemo tri ravnoteˇzne enaˇcbe:
X
Z=0
→ AZ + V Z = 0
→ VZ = −AZ
X
3
MV = 0
→ AX 2b − F 3b = 0
→ AX = F = 75 N
2
X
C
M =0
→ AX b + AZ a = 0
→ AZ = 2F = 100 N.
AC
Navpiˇcna sila VZ = −100 N, s katero deluje stiskalnica na telo, je torej dvakrat
tolikˇsna, kot je sila, s katero pritiskamo na roˇcico.
4. naloga
Za lomljeni nosilec na sliki doloˇci diagrame notranjih sil in notranjih momentov!
Podatki F = 100 N, a = 2 m.
a
F
a
a
Reˇsitev: Podpori odstranimo, njun vpliv pa nadomestimo z reakcijami, kot kaˇze
slika:
AX
AZ
3
2
F
4
1
BZ
Reakcije so: AX = 0, AZ = BZ = −50 N. Konstrukcijo razdelimo na polja in za
vsako polje iz ravnoteˇznih enaˇcb doloˇcimo notranje sile. Diagrame prikazujemo na
spodnji sliki.
11
[Nx ]
-50
100
+
-50
100
[Nz ]
-50
100
+
[M y ]
200
+
200
200
+
+
200
12
Naloge s predtekmovanja za 4. letnike
1. naloga
Doloˇci najmanjˇso maso kvadra m3 , da bo sistem na sliki miroval! Upoˇstevaj, da
sta sˇkripca in vrv brezteˇzna. Koeficient trenja med kvadrom in podlago znaˇsa kt =
0.15. Masi drugih dveh kvadrov sta: m1 = 2 kg, m2 = 3 kg.
m3
m2
m1
Reˇsitev: Iz ravnoteˇznih enaˇcb za posamezne kvadre (glej prvo nalogo za 3. letnike)
sledi:
m3 =
m2 − m1
3−2
20
=
kg =
kg = 6.67 kg.
kt
0.15
3
2. naloga
Za konstrucijo na sliki, sestavljeno iz nosilca
v obliki kroˇznega loka in palice, doloˇci reakcije v podporah in osno silo v palici!
Podatki:
F1 = 200 N, F2 = 400 N,
F3 = 500 N,
R = 2 m.
C
F3
A
F1
F2
30o 60o
B
R
Reˇsitev: Podpori odstranimo in njun vpliv nadomestimo z reakcijami. Nato izrezˇ emo vozliˇscˇ e B in vpliv palice nadomestimo z osno silo.
C
F3
F1
F2
R/2
30o 60o
AX
AZ
R
R/2
BZ
BX
RG3/2
N1
60o
BZ
13
BX
Za celotno konstrukcijo zapiˇsemo tri ravnoteˇzne pogoje:
X
X=0
→ AX + BX + F3 − F1 = 0
X
Z=0
→ AZ + BZ + F2 = 0
X
1
MYB = 0
→ AZ R + F1 R − F1 R = 0
2
→
BZ = −450 N
→
AZ = 50 N.
Nezane reakcije so sˇtiri, dodatno neodvisno enaˇcbo zapiˇsemo kot momentni pogoj
za podkonstrukcijo BC
√
X
1
3
C
M =0
→ BX R
− BZ R = 0
→ BX = −259.8 N.
2
2
BC
Iz prve enaˇcbe potem sledi
AX = −40.2 N.
Za vozliˇscˇ e B zapiˇsemo ravnoteˇzje sil v vodoravni in navpiˇcni smeri
X
X=0
→ N1 cos 60◦ = BX
→ N1 = 2B X = −519.6 N
X
Z=0
→ N1 sin 60◦ = BZ .
Za doloˇcitev osne sile v palici je zadoˇscˇ ala ena od enaˇcb, drugo smo uporabili za
kontrolo.
3. naloga
R
Na vrtljivo povezana nosilca postavimo valj z maso 20 kg in premerom 60 cm. Doloˇci sile med nosilcema in podlago ter sili v vezi! Trenje med valjem in nosilcema lahko
zanemariˇs. L = 50 cm.
L
L
L
Reˇsitev: Medsebojni vpliv med valjem in nosilcema nadomestimo z enakima silama N , ki sta pravokotni na osi nosilcev. Vpliv podlage nadomestimo z reakcijami v toˇckah A in B. Za doloˇcitev sil v vezi dodatno loˇcimo nosilca in vez V in
zapiˇsemo ravnoteˇzne enaˇcbe na enem izmed nosilcev.
14
N
N
N
G
N
N
N
N
VX
VZ
AX
BX
AZ
BZ
AX
AZ
Zapisovanje ravnoteˇznih enaˇcb je preprostejˇse zaradi kota med nosilcem in podlago, ki znaˇsa 45◦ . Iz ravnoteˇzne enaˇcbe za valj v navpiˇcni smeri doloˇcimo velikost
sile N
√
√
√
2
2
G = 2N
→ N = mg
= 100 2 N,
2
2
kjer smo za teˇznosti pospeˇsek predpostavili pribliˇzek g = 10 m/s2 . Za konstrukcijo
zapiˇsemo tri ravnoteˇzne enaˇcbe:
X
X=0
→ AX + B X = 0
→ AX = −BX
√
X
2
Z=0
→ AZ + BZ + 2N
=0
→ AZ = −100 N
2
X
√
R
R
M A = 0 → − BZ 2L − N L 2 +
+N
=0
2
2
→ BZ = −100 N.
Dodatno enaˇcbo za doloˇcitev reakcij AX in BX ter enaˇcbi za doloˇcitev sil v vezi V
doloˇcajo ravnoteˇzne enaˇcbe za nosilec:
√
X
2
X=0
→ V X + AX + N
=0
→ VX = −284.8 N
√2
X
2
Z=0
→ V Z + AZ + N
=0
→ VZ = 0 N.
2
X
R
MV = 0
→ AX L + AZ L + N
=0
→ AX = 184.8 N.
2
15
4. naloga
Za lomljeni nosilec na sliki doloˇci
diagrame upogibnih momentov!
Podatki:
F = 100 N,
a = 1 m.
A
2a
a
F
a
a
a
B
a
a
2a
Reˇsitev: Podpori odstranimo in njun vpliv nadomestimo z reakcijami. Reakcije
so: AX = − F3 , BX = − F3 , BZ = −F . Reˇsevanje naloge zahteva zadostno
mero vztrajnosti in potrpeˇzljivosti. Konstrukcijo razdelimo na 10 polj in za vsako
polje zapiˇsemo momentni ravnoteˇzni pogoj glede na prerezno toˇcko. Diagrame
upogibnih momentov prikazujemo na spodnji sliki.
[M y ]
-2/3Fa
-2/3Fa
-2/3Fa
Fa
5/3Fa
Fa
-Fa
-Fa
5/3Fa
2/3Fa
Fa/3
4/3Fa
Fa/3
4/3Fa
16
Naloge s sklepnega tekmovanja za 3. letnike
1. naloga
V samokolnici s koritom oblike kvadra z dolˇzino 60 cm, sˇirino 40 cm in viˇsino
30 cm peljemo 48 litrov strjene malte z gostoto 1200 kg/m3 . Doloˇci kot, pod katerim moramo nagniti samokolnico glede na vodoravno ravnino, da bo sila, s katero
moramo drˇzati samokolnico v ravnoteˇzju, najmanjˇsa! Doloˇci tudi to najmanjˇso
silo!
30 cm
15 cm
60 cm
40 cm
Reˇsitev: Ker je malta strjena, je najmanjˇsa sila, s katero drˇzimo samokolnico glede
na vodoravno ravnino takrat, ko leˇzi teˇziˇscˇ e malte v navpiˇcni ravnini skozi os kolesa. V tem primeru je ta sila enaka niˇc.
F
G
b
®'
N
17
a
®
Za doloˇcitev kota moramo najprej doloˇciti viˇsino malte v samokolnici:
v=
48 · 103
V
=
= 20 cm.
A
60 · 40
Teˇziˇscˇ e je torej doloˇceno z razdaljama
a = 30 cm
in
b = 15 +
20
= 25 cm.
2
Razdalji a in b sta kateti v pravokotnem trikotniku, zato je
tan α0 =
30
b
=
= 1.2
a
25
→
α0 = 39.8◦ .
Iskani kot merimo glede na vodoravno ravnino in je
α=
π
− α0 = 50.2◦ .
2
2. naloga
Doloˇci najmanjˇsi koeficient trenja med kvadrom z maso m3 in podlago ter najmanjˇso maso kvadra m4 , da bo sistem na sliki miroval! Koeficient trenja med
kvadroma je kt4 = 0.2. Upoˇstevaj, da sta sˇkripca in vrv brezteˇzna! Mase kvadrov
so: m1 = 2 kg, m2 = 3 kg, m3 = 4 kg.
m4
m3
m2
m1
Reˇsitev: Sistem kvadrov razstavimo na posamezne kvadre. Vpliv vrvi in podlage
ter zunanje vplive nadomestimo z ustreznimi silami, kot kaˇze slika.
18
Fv2
Ft4
N4
m4 g
N4
Ft4
Fv1
Fv1
Fv2
Ft
N
m3 g
m2 g
m1 g
Za vsak kvader posebej zapiˇsemo ravnoteˇzne enaˇcbe. Za kvadra z masama m1 in
m2 iz ravnoteˇznih enaˇcb v navpiˇcni smeri izraˇcunamo:
Fv1 = m1 g
Fv2 = m2 g.
Za tretji in cˇ etrti kvader zapiˇsemo ravnoteˇzni enaˇcbi v navpiˇcni smeri:
X
Z = 0 → N = m3 g + N4
3
X
Z=0
→ N4 = m4 g.
4
Ko upoˇstevamo, da je sila trenja enaka produktu koeficienta trenja in sile podlage
Ft4 = kt4 N4 = kt4 m4 g
Ft = kt N = kt (m3 + m4 ) g
in ko dobljena izraza upoˇstevamo v ravnoteˇznih enaˇcbah v vodoravni smeri
X
X = 0 → Fv2 − Ft4 = 0
→ m2 g − kt4 m4 g = 0
3
X
X=0
→ −Ft − Fv1 + Ft4
4
→ −kt (m3 + m4 ) g − m1 g + kt4 m4 g = 0,
izraˇcunamo
m2
= 15 kg
kt4
m2 − m1
1
kt =
=
= 0.0526.
m3 + m4
19
m4 =
19
3. naloga
Konstrukcija na sliki je povezana z linearno torzijsko vzmetjo s koeficientom kϕ
in obteˇzena s silo F . Doloˇci diagrame notranjih sil in upogibnih momentov ter
moment v vzmeti! Koeficient vzmeti kϕ je tako velik, da so pomiki majhni.
Podatki F = 10 kN, a = 2 m, b = 3 m.
F
B
A
C
a
b
Reˇsitev: Podpori odstranimo, njun vpliv pa nadomestimo z reakcijami. Iz ravnoteˇznih enaˇcb izraˇcunamo
AX = 0
AZ = −6 kN
BZ = −4 kN.
Notranje sile doloˇcimo za polji AC in CB iz ravnoteˇznih enaˇcb. Diagrami so
prikazani na spodnji sliki
[Nz ]
[Nx ]
-4
-4
[M y ]
+
6
+
6
12
Za ugotavljanje sile v torzijski vzmeti iz konstrukcije izreˇzemo element AC. Vpliv
telesa AC na vez C nadomestimo s silama CX in CZ , vpliv torzijske vzmeti pa
opiˇsemo z momentom v vzmeti MV . Moment v vzmeti doloˇcimo z momentnim
ravnoteˇznim pogojem na toˇcko C
X
MC = 0
→ −MV − BZ b = 0
→ MV = 12 kNm.
BC
MV
F
CX
BZ
CZ
20
4. naloga
Vozilo z medosno razdaljo L potuje po prostoleˇzeˇcem nosilcu z enostranskim previsom. Doloˇci spreminjanje reakcij podpor nosilca glede na lego vozila in najveˇcjo
ter najmanjˇso vrednost reakcije. Opozorilo: vozilo lahko potuje po nosilcu v obe
smeri.
Podatki: L = 3 m, a = 20 m, b = 5 m,
F1 = 5 kN, F2 = 7 kN.
A
B
a
F1
b
F2
L
Reˇsitev: Levo os vozila lahko postavimo kjerkoli na razdalji x ∈ [0, 22 m] od
podpore A (glej sliko). Pri tem upoˇstevamo obe moˇznosti gibanja vozila, saj je
rezultat od tega odvisen.
1
F1
AX
AZ
2
F2
x
L
F2
AX
AZ
BZ
F1
L
x
BZ
Ravnoteˇzni enaˇcbi za prvi primer sta
X
3
219
M B = 0 → AZ = x −
5
20
X
21
3
M A = 0 → BZ = − x − .
5
20
Reˇsitve v skrajnih legah so
AZ,min = −10.95 kN AZ,max = 2.25 kN
BZ,min = −14.25 kN BZ,max = −1.05 kN.
Za drugi primer gibanja vozila sta ravnoteˇzni enaˇcbi naslednji:
X
3
45
M B = 0 → AZ = x −
5
4
X
3
3
A
M = 0 → BZ = − x − .
5
4
21
Ekstremni vrednosti za linearno funcijo doloˇcimo kar z vstavljanjem mejnih vrednosti parametra x. Tako je
AZ,min = −11.25 kN AZ,max = 1.95 kN
BZ,min = −13.95 kN BZ,max = −0.75 kN.
22
Naloge s sklepnega tekmovanja za 4. letnike
1. naloga
Opazujemo raven armiranobetonski steber. Na prostem robu
je obteˇzen s centriˇcno tlaˇcno
silo. Doloˇci napetosti v betonu
in armaturnih palicah ter pomik
stebra ob sili. Povezava med
armaturo in betonom je toga.
Razmiˇsljaj! Kaj bi se zgodilo,
cˇ e povezava ni toga? Preˇcni prerez stebra je kvadrat s stranico
20 cm, premer armaturnih palic
pa je 1.6 cm.
Ostali podatki: F = 300 kN,
L = 3 m, Eb = 3500 kN/cm2 ,
Ej = 21000 kN/cm2 .
X
F
toga plosca
vv
Y
20 cm
L
20 cm
Z
Z
Reˇsitev: Tlaˇcno silo, s katero je obteˇzen steber, uravnoteˇzata rezultantna sila betonskega dela stebra Fb in rezultantna sila armaturnih palic Fj :
F = Fb + Fj .
Ker je steber obteˇzen centriˇcno, so normalne napetosti v betonu in armaturi konstantne
Fb = σb Ab ,
F
Fj = σj Aj
= σb Ab + σj Aj .
Ploˇscˇ ini armature in betonskega dela prereza sta
Aj
= 8π · 0.82 = 16.085 cm2
Ab = 20 · 20 − Aj = 383.923 cm2 .
Iz pogoja, da sta osni deformaciji v jeklu in betonu enaki, sledi zveza med napetostima:
εj = εb
→
σj
σb
=
Ej
Eb
→
σj =
Ej
σb .
Eb
Dobljeno zvezo upoˇstevamo v ravnoteˇzni enaˇcbi in dobimo
σb =
F
= 0.6244 kN/cm2
Ab + Aj Ej /Eb
23
→
σj = 3.7467 kN/cm2 .
Navpiˇcni pomik stebra naraˇscˇ a linearno od vpetiˇscˇ a do prostega roba in je ob prijemaliˇscˇ u sile
u = εj L = ε b L =
σj
L = 0.0535 cm.
Ej
2. naloga
Doloˇci vodoravno silo, s katero naprava za stiskanje deluje na telo v stiskalni posodi, cˇ e pritiskamo na roˇcico v navpiˇcni smeri s silo F = 100 N. Pri tem upoˇstevaj
trenje med batom in posodo!
Podatki: a = 15 cm, b = 20 cm, kt = 0.2.
F
C
a
A
b
B
b
b
Reˇsitev: Stiskalno napravo ustrezno loˇcimo na elemente in medsebojne vplive nadomestimo z ustreznimi silami, kot kaˇze slika.
F
C
N
Ft
BX
AX
S
BX
AZ
BZ
BZ
Vodoravna sila, s katero deluje naprava na stiskano telo, je na sliki oznaˇcena z S.
24
Ravnoteˇzne enaˇcbe zapiˇsemo za sistem dveh vzvodov
X
X=0
→ AX + B X = 0
→
X
Z=0
→ AZ + BZ + F = 0
→
X
MA = 0
→ − BZ 2b + F b = 0 →
X
MC = 0
→ AX a + AZ b = 0
→
BX = −2F = −200 N
3
AZ = − F = −150 N
2
1
BZ = F = 50 N
2
AX = 2F = 200 N
AC
in bat
X
X
X=0
→
− BX − Ft − S = 0
Z=0
→
N − BZ = 0
→
N = BZ = 50 N.
Sila trenja je enaka produktu koeficienta trenja in sile podlage:
Ft = kt N,
zato je
S = −BX − kt N = 190 N.
3. naloga
Za konstrukcijo na sliki, sestavljeno
iz nosilca v obliki kroˇznega loka,
ravnega nosilca in palice, doloˇci
notranje sile in momente v nosilcu
BC in osno silo v palici ED!
Podatki:
F1 = 200 N, F2 = 400 N,
F3 = 500 N,
R = 2 m.
F2
C
F3
D
E
A
o
30 60o
R
25
F1
R
B
Reˇsitev: Podpori odstranimo in ju nadomestimo z reakcijami, kot kaˇze slika.
F2
F2
C
F3
F1
F1
C
F3
2
AX
AX
BZ
AZ
N1
N1
D
E
1
BZ
AZ
Iz ravnoteˇznih enaˇcb izraˇcunamo neznane reakcije:
X
X=0
→ AX + F1 + F3 = 0
→ AX = −700 N
X
Z=0
→ AZ + BZ + F2 = 0
→ AZ = 116.5 N
√
X
3
M A = 0 → − BZ 2R − F3 R
− F2 R − F1 R = 0
2
→ BZ = −516.5 N.
Palico odstranimo, njen vpliv na preostalo konstrukcijo pa nadomestimo z osno
silo. Momentni ravnoteˇzni pogoj na toˇcko C zapiˇsemo za nosilec BC in izraˇcunamo
neznano osno silo:
X
R
M C = 0 → −BZ R − N1 = 0 → N1 = 1033 N.
2
BC
Nosilec BC razdelimo na dve polji. V vsakem polju posebej konstrukcijo prereˇzemo
na dva dela in predpostavmo notranje sile, kot kaˇze slika.
2
1
M
Nx Nz
My
Nx Nz
x|
N1
45o
x|
45o
BZ
BZ
Zaradi preprostosti obravnavamo desne dele nosilca glede na predpostavljeni koordinatni sistem. Za vsako polje posebej zapiˇsemo ravnoteˇzne enaˇcbe. Za prvo polje
26
velja
√
X
x=0
→
X
z=0
→
My = 0
→
X
2
= −365.2 N
√2
2
Nz = BZ
= −365.2 N
2√
2
x
¯ = −365.2 x
¯ Nm,
My = −BZ
2
Nx = BZ
za drugo polje pa
√
X
x=0
→
X
z=0
→
My = 0
→
X
√
2
2
Nx = BZ
− N1
= −1095.7 N
√2
√2
2
2
Nz = BZ
+ N1
= 365.2 N
2
2 !
√
√
2 R
2
My = −BZ x
¯
+
− N1 x
¯
2
2
2
= 516.5 − 365.2 x
¯ Nm.
Diagrami notranjih sil in upogibnega momenta so prikazani na spodnji sliki.
[Nx ]
-1095
[M y ]
[Nz ]
365.2
+
+
-365.2
-365.2
516.5
4. naloga
Previsni nosilec je togo vpet v konstrukcijo. Obteˇzen je s predelnim zidom z gostoto 1500 kg/m3 , kot kaˇze slika. Doloˇci diagrame notranjih sil glede na os T , ki
poteka v teˇziˇscˇ u preˇcnega prereza nosilca! Lastno teˇzo nosilca lahko zanemariˇs!
27
L
X
10 cm
200 cm
Y
100 cm
X
Z
Y
T
20 cm
Z
20 cm
Reˇsitev: Ker nosilec modeliramo z linijskim elementom, ki ga doloˇca os, moramo
na os nosilca reducirati tudi obteˇzbo. To je shematsko prikazano na spodnji sliki.
Mx
q
Y
X
Z
Obteˇzbo na os nosilca predstavljata enakomerna porazdeljena obteˇzba q v smeri
osi Z, zaradi ekscentriˇcnosti zidu pa sˇe enakomerni torzijski moment Mx . Obe
statiˇcno enakovredni obteˇzbi doloˇcimo na osnovi podatkov o zidu:
q = 1500 kg/m3 · 1 m · 0.1 m · 10 m/s2 = 1.5 kN/m
Mx = −q · 0.05 m = −0.075 kNm/m.
Glede na obteˇzbo se preˇcne sile v smeri osi Z vzdolˇz osi nosilca spreminjajo linearno, upogibni momenti okrog osi Y se spreminjajo po kvadratni paraboli, torzijski
momenti pa linearno. Ostale notranje sile so enake niˇc. Diagrami notranjih sil, ki
so razliˇcne od niˇc, so prikazani na spodnji sliki.
[M x ]
[Nz ]
[M y ]
-3
-0.15
+
3
28