Poročilo za kakovost v šolskem letu 2013/2014

SREDNJA GOSTINSKA IN
TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
Kranjska c. 24
4240 Radovljica
POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
AKTIVI V ŠOLSKEM LETU 2013/14
1. AKTIV DRUŽBOSLOVJE (Marjana Kralj, Majda Kuščer, Gabrijela Jošt, Anita Cizel)
2. AKTIV EKNOMISTOV (Mojca Vergelj, Marjana Pogačnik)
3. AKTIV NARAVOSLOVJE (Zdenka Kersnik, Nataša Šetina)
4. AKTIV MATEMATIKOV (Barbka Ambrožič, Mateja Bončina, Aleš Smajić)
5. AKTIV UČITELJEV TUJIH JEZIKOV (Slavica Mišmaš, Janja Ravnik, Gregor Markič)
6. AKTIV SLAVISTOV (Anita Pristov, Dušanka Jagič, Zdenka Markelj)
7. AKTIV STREŽBE (Boris Lindič, Simon Malc)
8. AKTIV KUHARSTVA (Andreja Lavrič, Marija Arh Ivanšek, Tone Tušek, Jože Sovič)
9. AKTIV ŠPORTNE VZGOJE (Nataša Vidic, Sandi Savnik)
POROČILO O DELU AKTIVA DRUŽBOSLOVJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
(Marjana Kralj, Majda Kuščer, Gabrijela Jošt, Anita Cizel)
 Gostinsko turistični zbor (GTZ) v Podčetrtku - aktivno sodelovanje pri organizaciji dogodka;
dijaki so v tekmovanju iz turizma dosegli 2. mesto,
 zlato priznanje za raziskovalno nalogo Prvinski stik z naravo v okviru tekmovanja Več znanja
za več turizma,
 opravljanje mednarodne prakse na Malti,
 organizacija prireditve Vrtiljak poklicev,
 organizacija in izvedba ekskurzij na Češko in v Berlin, Kropo, Celovec (GAST), Primorsko,
Ljubljano, Posočje, Osilnico,
 sodelovanje pri prodaji kruha v Kranjskih rovih,
 sprejem in pogostitev dijakov osnovnih šol,
 sodelovanje na tekmovanju iz zgodovine,
 animacija za Županov sprejem, za osnovnošolce,
 gostovanje dijakov iz Gostinske šole Celje in Radencev,
 novoletni bazar z lastnimi izdelki.
POROČILO O DELU AKTIVA EKONOMISTOV ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
(Mojca Vergelj, Marjana Pogačnik)
 organizacija ekskurzije v Celje na Mednarodni obrtni sejem,
 sodelovanje v komisiji za odpiranje ponudb za naročila male vrednosti,
 sodelovanje pri aktivnostih razvojnih aktivov Gorenjske regije,
 ročna izdelava plakatov s, katerimi smo učence vabili na informativni dan,
 aktivnosti v zvezi s pripravo izpitnih pol za poklicno maturo,
 aktivnosti tajnice poklicne mature,
 ogled Ski hotela na Voglu.
POROČILO O DELU AKTIVA NARAVOSLOVJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
(Zdenka Kersnik, Nataša Šetina)
 1. mesto v ločenem zbiranju odpadkov na Gorenjskem v okviru projekta »Pozor(!)ni za
okolje«,
 tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (4 bronasta priznanja),
 organizacija delavnice »Odgovorna strežba alkohola« v sodelovanju z ZZV Kranj,
1

organizacija eko dneva (urejanje šole in okolice, pomoč pri urejanju Šobca po žledolomu,
obisk čebelarskega centra, delavnice prve pomoči…).
POROČILO O DELU AKTIVA MATEMATIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
(Barbka Ambrožič, Mateja Bončina, Aleš Smajič)
 uvrstitev na državno tekmovanje iz matematike,
 organizacija in izvedba šolskega matematičnega tekmovanja Kenguru 2014 ter udeležba na
regijskem tekmovanju,
 več kot 60 ur dodatnega izobraževanja dijakov s posebnimi potrebami.
POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV TUJIH JEZIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
(Slavi Mišmaš, Janja Ravnik, Gregor Markič)
 zlato priznanje na tekmovanju za angleško bralno značko EPI Reading Badge,
 dijaki so dosegli dve srebrni priznanji na državnem tekmovanju (eno iz nemščine in eno iz
angleščine),
 organizacija in izvedba državnega tekmovanja gostinsko-turističnih šol v znanju angleškega
in nemškega jezika,
 celoletno urejanje zelene stene z zelišči,
 sodelovanje pri popravljanju nalog splošne mature iz nemškega jezika kot zunanji ocenjevalec.
POROČILO O DELU AKTIVA SLAVISTOV ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
(Anita Pristov, Dušanka Jagič, Zdenka Markelj)
 sodelovanje pri organizaciji krvodajalske akcije,
 dijakinje prostovoljke so obiskovale učence s posebnimi potrebami v Osnovni šoli Antona
Janša v Radovljici,
 priprava kulturnega programa ob novem letu za varovance Doma dr. Janka Benedika v
Radovljici,
 priprava proslave za dijake SGTŠR ob dnevu samostojnosti in novem letu, kulturnem
prazniku, informativnem dnevu, dnevu državnosti in zaključku šolskega leta ter program za
informativni dan.
POROČILO O DELU AKTIVA STREŽBE ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
(Boris Lindič, Simon Malc)
 tekmovanje GTZ v Podčetrtku,
 tekmovanje v mešanju pijač za memorial Avgusta Trampuša na Bledu,
 sodelovanje pri kuharskem tečaju za učence osnovnih šol,
 sodelovanje pri tekmovanju »Zlata kuhalnica« za osnovnošolce na SGTŠ Radovljica,
 promocija šole in predstavitve poklicev na desetih osnovnih šolah,
 kosilo za učence in predstavnike osnovnih šol,
 organizacija in pogostitev izven šole: Čebelarska zveza Slovenije, Lukovica, Dom J. Benedika
Radovljica, tradicionalni prednovoletni županov sprejem v Radovljici, Društvo invalidov
Bled, Gorje in Radovljica, pustno rajanje v Baročni dvorani, orkester slovenske policije,
Vurnikovi dnevi v Baročni dvorani,
 vrtiljak poklicev.
POROČILO O DELU AKTIVA KUHARSTVA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
(Andreja Lavrič, Marija Arh Ivanšek, Tone Tušek, Jože Sovič)
 tekmovanje na Češkem, GRILFEST, 1. mesto,
 tekmovanje GAST Celovec, bronasto priznanje,
 tekmovanje na Braču (Hrvaška), Biser mora, bronasta medalja,
 tekmovanje GTZ v Podčetrtku, bronasta medalja,
 promocija šole in predstavitve poklicev na desetih osnovnih šolah,
 kosilo za učence in predstavnike osnovnih šol,
2





kuharski tečaj za učence osnovnih šol,
»Festival čokolade« Radovljica,
»Zlata kuhalnica« tekmovanje osnovnošolcev na SGTŠ Radovljica,
organizacija in pogostitev izven šole: Čebelarska zveza Slovenije, Lukovica, Dom J. Benedika
Radovljica, tradicionalni prednovoletni županov sprejem v Radovljici, Društvo invalidov
Bled, Gorje in Radovljica, Kranjski rovi, festival keramike, orkester slovenske policije…
vrtiljak poklicev.
POROČILO O DELU AKTIVA ŠPORTNE VZGOJE ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
(Nataša Vidic, Sandi Savnik)
 1. mesto na regijskem tekmovanju iz atletike, štafeta 4 x 100 m,
 sodelovanje na regijskih in državnih tekmovanjih v različnih športnih panogah,
 sodelovanje na Ljubljanskem maratonu,
 organizacija regijskih tekmovanj (mali nogomet in dvoranski hokej),
 organizacija medrazrednih tekmovanj v nogometu,
 prijateljska srečanja.
POROČILO O DELU DIJAŠKEGA DOMA NA BLEDU ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
(Lilijana Gabrič Hvasti, zaposleni na SGTŠ)
 učni uspeh domskih dijakov je nadpovprečen, 91,7% uspešnih dijakov,
 udeležba na 52. Domijadi,
 udeležba na likovnem natečaju Evropa v šoli, dijak je prejel priznanje za sodelovanje na
državni ravni,
 44. strokovno srečanje vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (Kranj),organizator DVDDS in
gorenjski DD (DD Bled je sodeloval kot soorganizator),
 poletni turizem (Slovenska šola pri Sv. Vidu iz Clevelanda, Glasbena delavnica (flavta)
Pikolo – Glasbena šola Koper),
 ustvarjalne delavnice za dijake,
 organizacija domskih prireditev in aktivnosti,
 sodelovanje in povezovanje z okoljem (knjižnica, občina, GD…).
POROČILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU Z DELOM (PUD) ZA ŠOLSKO LETO
2013/14 (Fehrudin Rizvanovič)
 praktično usposabljanje z delom (PUD) je bilo realizirano po planu PUD za šolsko leto
2013/14 za vse tiste razrede, ki imajo PUD v svojem predmetniku (vključenih je bilo 11
razredov in 112 podjetij),
 aktivno sodelovanje pri organizaciji informativnega dneva (sodelovala so naslednja podjetja:
JGZ Brdo Kranj, Sava turizem d.d. Bled, HIT Alpinea d.d. Kranjska Gora, Jezeršek gostinstvo
d.o.o. Sora-Medvode, Restavracija Strelec Ljubljana),
 v okviru projekta »JR PUD 2013/14 - Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za
izvajanje PUD po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem letu 2013/14«
smo za 43 podjetij in 39 dijakov pripravili, spremljali in urejali vso razpisno dokumentacijo
ter sodelovali pri končni realizaciji spodbud v finančni obliki.
POROČILO O UDELEŽBI NAŠE ŠOLE V PROJEKTU LEONARDO DA VINCI
(»EVROPSKA UČNA POT DO VRHUNSKIH STORITEV V GOSTINSTVU IN TURIZMU«)
V ŠOLSKEM LETU 2013/14 (Gabrijela Jošt)
Tudi v tem šolskem letu smo uspeli skupaj s konzorcijem srednjih gostinskih šol na razpisu za
dodelitev sredstev preko projekta Leonardo da Vinci in omogočili dijakom opravljanje prakse v
Španiji ter na Malti.
Konzorciju gostinskih šol iz Celja, Radencev, Zagorja, Radovljice se je v preteklem letu 2012/13
pridružila še šola iz Ljubljane.
3
Skupina petih dijakov SGTŠ Radovljica je en mesec (avgust 2013) v Španiji pod mentorstvom
Gabrijele Jošt nabirala delovne izkušnje (oz. opravlja PUD - delovno prakso) na gostinskem in
turističnem področju v hotelu Kempinski Bahia v kraju Estepona v Španiji.
Dve dijakinji SGTŠ Radovljica sta konec septembra 2013 v sklopu istega projekta na Malti, tri tedne
nabirali izkušnje v recepciji hotela Dolmen.
Dva dijaka SGTŠ Radovljica sta v mesecu aprilu in maju v sklopu istega projekta na Malti, tri tedne
nabirala izkušnje v recepciji hotela St. Julians bay in strežbi v Qawra palace hotelu.
Dijaki v Španiji delo opravljajo v različnih oddelkih hotela (hladna, topla in a la cart kuhinja, strežba v
baru, restavracija, ob bazenu), spoznali pa so tudi delo sobaric, portirja in zaposlenih v wellnesu. Poleg
tega so izboljšali znanje španskega jezika, spoznali špansko kulturo, navade in običaje.
Na Malti dijaki opravljajo delo predvsem na recepciji, spoznajo pa tudi druge oddelke hotela.
Izboljšali pa so tudi znanje angleškega jezika, spoznali malteško kulturo, navade in običaje.
V šolskem letu 2014/15 in s spremembo prijavljanja projektov iz Leonardo da Vinci v Erasmus+, smo
s prijavo v sklopu konzorcija zopet uspeli. Projekt smo razširili tudi na izobraževanje učiteljev, tako,
da bosta dva učitelja stroke odšla na izobraževanje v Anglijo ter dva učitelja angleškega jezika na
Dansko.
Dijaki bodo v tem šolskem letu imeli možnost opravljanja PUD oz. delovne prakse na Kanarskih
otokih, v Esteponi v Španiji ter na Malti.
VPIS V SGTŠ RADOVLJICA – PO ŠOLSKIH LETIH IN PO SPOLU
1999/2000
Število
oddelkov
8
2000/2001
8
253
152
60,0
101
40,0
2001/2002
9
277
177
63,9
100
36,1
2002/2003
8
240
155
64,6
85
35,4
2003/2004
8
234
143
61,1
91
38,9
2004/2005
8
226
137
60,6
89
39,4
2005/2006
7
208
122
58,6
86
41,4
2006/2007
6
176
102
58,0
74
42,0
2007/2008
5
117
66
56,4
51
43,6
2008/2009
3
80
43
53,8
37
46,2
2009/2010
3
96
50
52,1
46
47,9
2010/2011
4
114
81
71,1
33
28,9
2011/2012
4
108
70
64,8
38
35,2
2012/2013
4
120
68
56,7
52
43,3
Šolsko leto
Vpisani*
Moški
%
Ženske
%
222
168
75,7
54
24,3
2013/2014
4
113
55
48,7
58
Op.: * Podatki v stolpcu »Vpisani« se nanašajo na dijake, ki so bili vpisani v 1. letnik
51,3
USPEŠNOST DIJAKOV IN REALIZACIJA UR SGTŠ RADOVLJICA – PO ŠOLSKIH LETIH
2001/2002
USPEŠNOST
(v %)
86
2002/2003
84
Šolsko leto
RAZLIKA
- 2,00
4
REALIZACIJA
(v %)
RAZLIKA
2003/2004
84
0,00
2004/2005
85
+ 1,00
2005/2006
84
- 1,00
2006/2007
88
+ 4,00
2007/2008
90
+ 2,00
2008/2009
81
- 9,00
2009/2010
85
+ 4,00
2010/2011
86
+ 1,00
* 94,43
-
2011/2012
88
+ 2,00
* 99,29
+ 4,86
2012/2013
85
- 3,00
98,81
- 0,48
2013/2014
79
- 6,00
97,50
- 1,31
Op.1: Podatki za uspešnost dijakov se nanašajo na uspešne (pozitivno ocenjene) dijake ob koncu
šolskega leta
Op.2: * Podatki v stolpcu »Realizacija ur« za šolsko leto 2010/2011 in 2011/2012 so povprečni
podatki, ki se nanašajo na realizacijo le pri predmetih Slovenščina, Matematika in Angleščina
Radovljica, oktober 2014
KOMISIJA ZA KAKOVOST SGTŠ RADOVLJICA
5