lokalni energetski koncept občine preddvor

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT
OBČINE PREDDVOR
Franko NEMAC, univ.dipl.ing.
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
tel.: 01/586 38 70
faks: 01/586 38 79
e-pošta: [email protected]
Preddvor, 4. april 2012
Energetski koncept občine Preddvor
OSNOVNI CILJI:
•
Pregled obstoječega stanja energetske oskrbe, rabe
energije in energentov
•
Ukrepi za spodbuditev večje rabe OVE: glede na naravne
danosti predvsem modernih mikro in individualnih
sistemov ogrevanja na lesno biomaso in bioplina, večja
izraba energije sonca in male hidroelektrarne)
•
Razširitev sistema DOLB, povečanje priključitev in
spodbujanje izrabe lokalne biomase
•
Zmanjšanje specifične rabe energije z različnimi ukrepi
za spodbuditev učinkovite rabe energije v javnih
zgradbah (z uvedbo energetskega upravljanja, sanacije
objektov in posodobitve ali zamenjave kurilnih naprav),
pri javni razsvetljavi, obrtnih podjetjih ter v
gospodinjstvih
•
Ocena upravičenosti predlaganih ukrepov
2
Raba energentov v občini Preddvor
Glavni vir ogrevanja po št. stanovanj za Preddvor
Leto izgradnje stanovanj Preddvor
3% 4% 1%
14%
40,21%
19%
10%
10%
23%
40,39%
0,44%
0,27%
1,16%
16%
0,27%
17,26%
do leta 1918 1919-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 2001+
premog
les
kurilno olje
plin
drugo
DOLB
ni ogrevano
3
Potencial lesne biomase
4
DOLB Preddvor – načrtovano omrežje
5
DOLB Preddvor – dejansko omrežje
•Jelovica
•naselje Hrib
•nova stanovanjska in
obrtno/industrijska
področja
6
DOLB Preddvor-prodaja toplote
Vir: Energetika Preddvor, d.o.o.
7
Potencial malih hidroelektrarn
•
ocenjen srednji pretok reke Kokre je 0,759 m3/s, povprečni
padec pa 2,25 %
•
na reki Kokri je postavljenih 5 male hidroelektrarne: mHE
Belca 10 kW, Povšnar 22kW, Kokra 30 kV, Preddvor 65 kW in
Fužine 84 kW
•
ocenjeni bruto potencial Kokre je 18 MW, tehnični izkoristljiv
potencial pa 13 MW
•
zanimivi so tudi pritoki reke Kokre. Potrebno bi bilo iniciativo
za uvrstitev v prostor novih lokacij in povečanje kapacitet
obstoječih mHE
Ime objekta
mHE Povšnar (Kokra)
mHE Kokra (Kokra)
mHE Preddvor (Kokra)
mHE Fužine (Kokra)
mHE Rehberger
(Belca)
SKUPAJ
Instalirana moč (kW)
22
30
65
84
Potencialna energija
(MWh)
55
105
126
369
10
201
23
655
Letna proizvodnja
(MWh)
59
175
88
392
20
714
8
Sončne in male hidroelektrarne, www.engis.si
9
Izraba sončne energije
10
Sončna elektrarna 6,9 kW Krc Janez Predvor
11
Izraba vetrne energije
12
Ukrepi učinkovite rabe energije v javnih in
drugih večjih objektih
• pri ogrevanju: izolacija stavb, vgradnja kvalitetnih
oken, zamenjava starih oken ter dodatna zatesnitev,
uporaba termostatskih ventilov ter pravilnega
prezračevanja prostorov, uvedba avtomatske regulacije
temperature v prostorih v odvisnosti od zunanje
temperature ter izvedba investicij v OVE
• pri porabi električne energije: uporaba varčnih žarnic,
sodobne razsvetljave ter sodobnih energetsko varčnih
naprav (razred A)…
• vzpostavitev energetskega menedžmenta
• energetski pregled večjih zgradb
13
Izvedeni ukrepi URE v gospodinjstvih
s spodbudami Eko sklada
14
ZAKLJUČKI IN PREDLOGI
Energetski koncept občine Preddvor daje poudarek sistemom, ki
temeljijo na izrabi obnovljivih virov in ukrepom učinkovite rabe
energije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zgostitev priključkov, razširitev in optimizacija sistema daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso v kraju Preddvor
Izgradnja mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v
zaselkih oziroma skupinah hiš z ustrezno količino lesne biomase
Spodbuditev vgradnje sodobnih manjših individualnih kurilnih naprav na
lesno biomaso za centralno ogrevanje objektov
Spodbuditev večje vgradnje sončnih sprejemnikov za pripravo tople vode
Izdelava prostorskih pogojev za integracijo sončnih elektrarn na nove
zgradbe in spodbuditev postavljanja novih SE na obstoječe objekte
Iniciativa za pripravo potrebne dokumentacije za izrabo energetskega
potenciala reke Kokre
Vključitev občine Preddvor v program energetskega svetovanja
Izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije v javnih zgradbah in podpora
gospodinjstvom pri izvajanju in pridobivanju finančnih sredstev
Spodbuditev in podpora podjetjem, ki proizvajajo opremo za OVE in URE
15
VEČ INFORMACIJ
www.ape.si
www.solution-concerto.org/communities/preddvor
Hvala za vašo pozornost
[email protected]
16