tukaj - Slovensko združenje za kakovost in odličnost

Četrtek, 11. november 2010
PLENARNI DEL KONFERENCE
08:00-09:15 Registracija udeležencev
09:15-09:30 Jožko Čuk - uvod v konferenco
09:30-09:45 predstavitev glavnega pokrovitelj Hewlett
Packard
09:45-10:30 Martin Sebek, Aleš Pestotnik: E-zdravje: od
bolnišničnega do nacionalnega sistema
10:30-11:00 ODMOR
11:00-12:00 Gitte Dahl Hansen, Claus Thor: Univerzitetna
bolnica Odense - primer dobre prakse vitkega
pristopa
12:00-12:15 podelitev QSM certifikatov
12:15-12:30 podelitev nagrade in priznanj SZKO
12:30-13:30 Aleksander Zadel: Apokalipsa kdaj - je že čas
za nov svetovni red?
13:30-15:00 KOSILO
15:00-15:30 Margareta Dolinšek Bubnjič - Množičen celoviti razvoj potencialov zaposlenih kot osnovni
pogoj razvoja kakovosti
15:30-16:00 Mojca Novak: Zagotavljanje kakovosti v
visokem šolstvu v Sloveniji
16:00-16:30 Tomaž Savšek: Od kakovosti k inovativnosti
16:30-17:00 ODMOR
17:00-18:30 Strokovni referati - delo po štirih sekcijah
20:00 Večerja z družabnim srečanjem
21:30 »Pižama party«
24:00 »Gama System d.o.o. - Penina Party«
Petek, 12. november 2010
07:30 Ugriz morskega psa
STROKOVNI REFERATI V SEKCIJAH
09:00-10:30
10:30-11:00
11:00-13:00
13:00-13:30
13:30-15:00
15:00-15:15
Strokovni referati
ODMOR
Strokovni referati
ODMOR
Okrogla miza: Ali smo kompetentni za
pospešitev kakovosti v Sloveniji?
Zaključek konference
SEKCIJA A
GOSPODARSTVO
četrtek, 11. november
SEKCIJA B
JAVNA UPRAVA
četrtek, 11. november
16:30-17:00 Vojko Čujovič: Sistem koristnih predlogov v
družbi Sumida Slovenija, d.o.o. /primer dobre
prakse
16:30-16:35 UVOD
Moderator: Nenad Savič
17:00-17:30 Dejan Križaj; Tina Hedi Zakonjšek: Spodbujanje inovativnosti slovenskega turizma v
obdobju 2006-2010
17:30-18:00 Marko Krajner, Matevž Bregar: Navtični
turizem – Izstop iz krize !
moderatorki: Polona Kovač, Nina Tomaževič
Tema: Smotrnost porabe finančnih virov
PRIJAVNICA
19. konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost
11. in 12. november 2010
16:35-16:55 Vitomir Pretnar: Javne finance in izzivi
delovanja Ministrstva za finance v kriznih
okoliščinah (javni sektor)
Ime in priimek:______________________________________
16:55-17:15 Vladimir Bukvič: Finančni učinki skrajševanja
poslovnih procesov z nekaj praktičnimi primeri
(zasebni sektor)
_________________________________________________
_________________________________________________
Organizacija:_______________________________________
petek, 12. november
Tema: Usmerjenost k strankam in odjemalcem
Naslov:____________________________________________
Moderator: Karmen Gorišek
17:15-17:35 Mihela Račnik Damiš: Organizacijski ukrepi
UE Dravograd (javni sektor)
Poštna št. in kraj:____________________________________
09:00-09:30 Marko Jaklič, Spomenka Sluganovič, Marko
Žnidaršič: Vpeljava modernega sistema ocenjevanja delovne uspešnosti in nagrajevanja v
Lekarni Ljubljana
09:30-10:00 Mojca Gradišnik Hrustel: Okno veselja - Timsko delo je ključ do uspeha
10:00-10:30 Katja Pruša, Nataša Kragolnik, Mojca
Duhovnik: Lekove zvezde
10:30-11:00
ODMOR
Moderator: Vojko Križman
11:00-11:30 Drago Papler, Štefan Bojnec: Management
kadrov v elektrodistribuciji v Sloveniji
11:30-12:00 Andrej Guštin: Upravljanje procesov kot
odgovor na sedanjo krizo
17:35-17:55 Polona Briški: Inoviranje in ustvarjanje vrednosti za Trimo kupce (zasebni sektor)
17:55-18:00 SKLEPI
petek, 12. november
moderatorki: Polona Kovač, Nina Tomaževič
11:00-11:05 UVOD
Tema: Razvoj in motivacija kadrov
11:05-11:25 Karmen Kern-Pipan in Loredana Leon: Model
odličnosti EFQM 2010 v luči etike in voditeljstva (javni sektor)
11:25-11:45 Nevenka Oštarjaš: Planiranje razvoja na
osnovi zahtev delovnega mesta ter znanj in
sposobnosti zaposlenega (zasebni sektor)
12:00-12:30 Iztok Kunšek, Tomo Gabrovšek: Osvajanje
novih izdelkov - Priložnost razvoja in rasti
dobavitelja
Tema: Urejenost procesov
12:30-13:00 Marjetka Svetec Šooš: Komuniciranje in
strategije za doseganje ciljev
12:05-12:25 Živko Kavs: HLS (Hidria Leadership System)
in procesi vodenja (zasebni sektor)
11:45-12:05 Violeta Suhadolnik: Upravljanje procesov na
UE Novo mesto (javni sektor)
12:25-12:30 SKLEPI
(popolni podatki za izstavitev računa)
Telefon:___________________________________________
E-mail:____________________________________________
Davčni zavezanec DA NE
ID številka za DDV:__________________________________
Datum: ___________________________________________
Podpis:____________________________________________
Prosimo označite, v kateri sekciji boste sodelovali:
 sekcija A - Gospodarstvo
 sekcija B - Javna uprava
 sekcija C - Šolstvo
 sekcija D - Zdravstvo
Prosimo, da kotizacijo nakažete pred konferenco na poslovni
račun SZKO: 02083-0018252371.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo
kotizacije. Po konferenci vam bomo izstavili račun.
Odjava: Za pisne odjave 3 delovne dni pred pričetkom konference zaračunamo administrativne stroške (25% kotizacije). Pri
odjavah po tem roku kotizacije ne vrnemo.
Rok prijave: 8. november 2010
Informacije in
prijava na konferenco
Slovensko združenje za kakovost in odličnost,
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
telefon: 01 589 84 90
fax: 01 589 84 91
e-mail: [email protected]
http://www.szko.si
kontaktna oseba: Gašper Žargi
Kotizacija
1. NEČLANI
270 EUR + DDV, vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz
iste organizacije priznamo 10-odstotni popust.
2. ČLANI SZKO
230 EUR + DDV (pogoj plačana članarina), vsak
nadaljnji član SZKO-udeleženec konference iz iste
organizacije ima 10-odstotni popust.
3. AVTORJI REFERATOV
50-odstotni popust na osnovno kotizacijo (135
oziroma 115 EUR). Velja za aktivne nosilce referatov
(nastop na konferenci).
Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, gradivo,
osvežilne napitke in prigrizke med odmori ter kosilo in svečano
večerjo 11. novembra v Portorožu.
Prenočišče
Informacije in rezervacije
Hoteli Bernardin d.d.
Obala 2, 6320 Portorož
telefon: 05 695 51 04 ali 05 695 51 06
faks: 05 674 64 10
e-mail: [email protected]
Udeleženci konference bodo deležni še dodatnega
10-odstotnega popusta na prenočišče.
SEKCIJA C
ŠOLSTVO
četrtek, 11. november
Moderatorja: Boris Bukovec, Darja Sušnik
16:30-17:00 Nataša Nanut Brovč, Nadja Pahor Bizjak:
Izboljšane kakovosti dela OŠ na temelju
partnerstva s starši
17:00-17:30 Sonja Artač: Kakovostna šola, odlična šola
17:30-18:00 Alenka Krapež, Nives Mihelič Erbežnik,
Tadeja Rudolf Vahtar, Matjaž Poljanšek:
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na
gimnaziji Vič
petek, 12. november
Moderatorja: Boris Bukovec, Darja Sušnik
09:00-09:30 Anton Mihelič: Kakovost kompetenčne
refleksije študentske prakse v višješolskem
strokovnem izobraževanju
09:30-10:00 Branko Škafar: ŠPIC – Študentski podjetniški
in inovacijsko-raziskovalni center
10:00-10:30 Iris Fink, Janez Bauer: Od osebne odličnosti
do odličnosti šolstva
10:30-11:00 ODMOR
11:00-11:30 Rafko Medved: S samoocenjevanjem do
»zavezanosti odličnosti« - izkušnje fakultet
11:30-12:00 Karmen Rodman: Podsistemi managementa
kakovosti visokošolskih zavodov
12:00-12:30 Boris Bukovec: Model notranjih evalvacij
visokošolskega zavoda
Glavni pokrovitelj:
SEKCIJA D
ZDRAVSTVO
četrtek, 11. november
Specifičnost zagotavljanja kakovosti v velikih zdravstvenih
ustanovah, moderator: Miran Rems
16:30-18:00 Diskusija za okroglo mizo s krajšimi predstavitvami posameznih ustanov. Cilj okrogle
mize je predstaviti specifičnosti zagotavljanja
kakovosti v velikih zdravstvenih ustanovah
in predstaviti dobre prakse iz mednarodnega okolja. Vabljen tudi minister za zdravje
g. Marušič Dorjan.
petek, 12. november
Uspelo nam je, moderator: Daniel Grabar
prireja
19. letno konferenco z naslovom
KAKOVOST:
DEJAVNIK USPEHA
09:00-09:15 Anka M. Kenda: Razvoj in implementacija
sistema kakovosti na oddelku Centralne
sterilizacije v Splošni bolnišnici Ptuj
09:15-09:30 Zdenka Kramar, Nevenka Marinšek: Strokovni
nadzori – orodje za izboljšanje kakovosti in
varnosti pri celostno obravnavi pacientov
09:30-09:45 Maja Klančnik Gruden, Klavdija Peternelj: Sistem preprečevanja padcev v UKC Ljubljana
09:45-10:00 Jana Lavtižar, Zdenka Kramar: Kam so nas
pripeljale klinične poti?
10:00-10:15 Luka Ficko, Mira Retelj: Trend razvoja presoje
sistema kakovosti ISO 9001 v SB Novo Mesto
10:15-10:30 Miran Rems, Eva Černe Budkovič: Dnevna
bolnišnica kot model vitke organizacije
10:30-11:00 ODMOR
Komuniciranje z javnostmi - moderator Miran Rems
11:00-13:00 V odprti diskusiji bomo obravnavali
»namišljeno« zdravstveno napako, ki se
je dogodila in kako v namišljeni tiskovni
konferenci opazovali kako nanjo reagirajo
v zdravstveni ustanovi in kako novinarji. S
predstavitvami bodo sodelovali Vesna Rečnik
Šiško, Polona Wallas, Dijana Zajec.
Konferenca bo 11. in 12. november 2010
v Portorožu – hoteli Bernardin, GH Bernardin
Glavni pokrovitelj: