poročilo 2013/14 - Osnovna šola Livade Izola

OSNOVNA ŠOLA
LIVADE IZOLA
POROČILO
O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
za
ŠOLSKO LETO 2013/14
2011/12
Poročilo pripravila:
Maja CETIN
Izola, september 2014
Ravnateljica Maja CETIN
KAZALO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
UVOD
ORGANIZACIJA POUKA
REALIZIRANE PREDNOSTNE NALOGE
3.1 PROJEKTI
KADRI
4.1 KADROVSKA ZASEDBA
4.2 SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI NA KADROVSKEM PODROČJU
4.3 IZOBRAZBENA STRUKTURA STROKOVNIH DELAVCEV
4.4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
4.5 SPREMLJANJE RAZVOJA ZAPOSLENIH – hospitacije
ANALIZA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
5.1 UČNI USPEH UČENCEV
5.2 REALIZACIJA UR REDNEGA POUKA PO ODDELKIH
5.3 REALIZACIJA OBSEGA DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA
5.4 PODALJŠANO BIVANJE
5.5 JUTRANJE VARSTVO
5.6 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM
KNJIŽNICA
UČBENIŠKI SKLAD
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO
ŠTEVILO DOSEŽENIH ZLATIH PRIZNANJ IN PRVIH MEST
SODELOVANJE Z LOKALNIMI KULTURNIMI IN DRUGIMI USTANOVAMI IN STROKOVNJAKI
SODELOVANJE Z ORGANI ŠOLE, STARŠI, UČENCI IN USTANOVITELJEM
11.1 UČITELJSKI ZBOR
11.2 STROKOVNI AKTIVI
11.3 SVET ŠOLE
11.4 SVET STARŠEV
11.5 USTANOVITELJ
SODELOVANJE STARŠEV S ŠOLO
12.1 GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
ZAKLJUČEK
1. UVOD
V poročilu o pedagoškem delu in realizaciji LDN za šolsko leto 2013/14 so predstavljeni doseženi cilji in rezultati
na pedagoškem področju in ga sprejme svet šole ob zaključku šolskega leta ali ob zaključnem računu na podlagi
48. člen ZOFVI (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB5 in spremembe).
2. ORGANIZACIJA POUKA
Poleg rednega pouka in organiziranih dni za učence od 1. do 9. razreda smo v šolskem letu 2013/14 organizirali:
- jutranje varstvo za učence od 1. do 5. razreda;
- podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda;
- dodatni pouk za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja; na razredni stopnji pri
slovenščini in matematiki, na predmetni stopnji pa še pri angleščini;
- dopolnilni pouk za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri slovenščini, matematiki, angleščini in
italijanščini;
- strokovno pomoč učencem s posebni potrebami (na podlagi odločb o usmerjanju in sklepih MIZŠ) in
drugim po potrebi, ki so jo nudili učitelji za dodatno strokovno pomoč z določenih predmetnih področij,
specialna pedagoginja, logopedinja, socialna pedagoginja, defektologinja in psiholog;
- strokovno pomoč učencem tujcem;
- individualno pomoč učencem s težavami pri učenju;
- skupinsko pomoč za učence, vključene v program za nadarjene učence, ki ga izvaja šolska svetovalna
delavka;
V šolskem letu 2013/2014 je delo potekalo v 18 učnih oddelkih in 7 oddelkih podaljšanega bivanja (sistemizirano
4,7 odd.), skupaj v 22,7 oddelkih in 2 skupinah jutranjega varstva.
V prvi triadi, 4. in 5. raz., so poleg razrednih učiteljic poučevali še: učiteljica italijanščine, angleščine, učiteljica
glasbene umetnosti, športa in druga učiteljica v 1. razredu.
Poleg rednega pouka smo za učence organizirali tudi v okviru razširjenega programa naslednje šole v naravi:
-
5-dnevno šolo plavanja za učence 3. razredov na Bernardinu 3. a (14. - 18. 10. 13), 3. b (21. - 25. 10.
13),
- 5-dnevno šolo v naravi s plavanjem za učence 4. razredov v hotelu in športnem centru Kovač, Osilnica
(12. 5. – 16. 5. 13 ),
- 5-dnevno zimsko šolo v naravi za učence 5. razredov v hotelu Zarja na Pohorju (10. 2. - 14. 2. 2014),
- izpit za kolo za učence 5. razredov (november 2013)
- 5-dnevno šolo v naravi za učence 7. razredov v domu Peca, Mežica ,CŠOD (7. – 11. 10. 2013),
- 3 dnevni projektni in tematski vikend za nadarjene učence 7.- 9. razredov v domu Čebelica, Velika Loka
pri Čatežu, CŠOD (11. – 13. 4. 2014) – letos prvič
Za razvijanje različnih interesov učencev je šola organizirala kar 57 interesne dejavnosti s kulturnega,
družboslovnega, naravoslovnega in športnega področja, različna tekmovanja in sodelovanja pri različnih akcijah
v šoli in izven nje.
3. REALIZIRANE PREDNOSTNE NALOGE
Nadgrajevanje in uvajanje novih nalog:
-
Uvajanje sodobnih metod in oblik dela pri vzgojno izobraževalnem delu.
Izbirne predmete smo izvajali v skladu s spremenjeno zakonodajo tako, da so lahko učenci v 7., 8. in 9.
razredu izbrali dve ali tri ure izbirnega predmeta.
V šolskem letu 2013/14 smo nadaljevali s konceptom razvijanja zdravega načina življenja preko številnih
akcij in projektov.
-
Razvijanje ugodne psiho-socialne kulture in klime na šoli.
Širjenje TIM-skega dela v projektih in medpredmetnih povezavah.
Uvajanje novih pravil Vzgojnega načrta in ostalih notranjih aktov, ki se povezujejo z njim v praksi.
Uporaba IKT tehnologije pri pouku s pomočjo interaktivnih tabel, projektorjev.
Tehnična in vsebinska podpora pri uvedbi novega načina vodenja evidenc za strokovne delavceprogram E-asistent.
Številne humanitarne dejavnosti.
Večje povezovanje z okoljem - številni nastopi različnih skupin v okviru Kulturne šole in drugih projektov,
interesnih dejavnosti, organiziranih dni in šol v naravi.
3.1 PROJEKTI
Projekt MEDIACIJE
Tudi v šolskem letu 2013/14 smo šolsko klimo in medsebojne odnose skušali izboljšati s pomočjo projekta
mediacije, da bi preventivno delovali tudi zoper pojave vseh oblik nasilja.
Usposobila se je še ena šolska mediatorka. Razširili smo tim za mediacijo, ki ima sedaj sedem članic, ki bodo v
prihodnjem letu poskušale mediacijo čimbolje izkoristiti med učenci v okviru svojega aktiva.
V nižjih razredih se uspešno uporablja Modra mizica, kjer se učenci med seboj pogovorijo o nastalem konfliktu in
ga poskušajo razrešiti na miren način. Največ mediacij pa so izvedli vrstniški mediatorji - usposobljeni učenci
višjih razredov.
Projekt »SPLETIMO VEZI«
V okviru projekta Zdrav življenjski slog smo izvedli projekt »Spletimo vezi«. Pri izvedbi so sodelovale še OŠ Vojke
Šmuc, IT OŠ Dante Alighieri, vrtec Mavrica in Srednja šola Izola. Tega dne so se kot že preteklo leto družile vse
generacije in tako skupaj preživeli prijeten dan v gibanju in druženju. Učenci Srednje šole so pogostili vse
udeležence z okusno hrano. Najstarejša in najmlajša udeleženka ter najštevilnejša družina so prejeli medaljo.
Izžrebani udeleženec, ki je pravilno rešil uganko iz šolskega časopisa, je prejel veliko čokoladno velikonočno
jajce.
Projekt Celostna podoba šole
Z izdelki učencev šole skrbimo za enotno dekoracijo celotne šole vsebinsko vezano na letni čas.
Projekt ekologija
Je potekal skozi celo šolsko leto z akcijo: vzdrževanje okolja, ločevanje odpadkov in ob dnevu zemlje z akcijo:
zbiranje, sortiranje in tehtanje papirja, urejanje gredic in grmovnic.
Naši šestošolci so na tekmovanju ločevanja odpadkov, ki ga je organiziralo podjetje Komunala Izola.
Projekt - tečaj JADRANJA IN VESLANJA
Za učence 4. razredov je organiziran tečaj jadranja s ciljem, da se otroci seznanijo z osnovnimi mornarskimi
veščinami in se naučijo osnov jadralne tehnike, tako da bodo z novo pridobljenim jadralnim znanjem sposobni
samostojno jadrati z jadrnico tipa Optimist. Za učence 5. razredov je organiziran tečaj veslanja s ciljem, da se
otroci seznanijo z osnovnimi veščinami veslanja in se naučijo osnov veslaške tehnike.
Projekt zdrava prehrana in SHEMA SADJE se je odvijal v okviru:
- priprave hrane: merjenje temperature hrane od kuhinje preko dostave do delitve;
- kontrole temperature v hladilnikih;
- delitve dodatnega obroka sadja med odmorom izdelava analize o zadovoljstvu učencev s šolsko
prehrano preko vprašalnika.
Projekt Varno na počitnice (3. in 8. r)
Učenci so z različnimi aktivnostmi spoznavali škodljive posledice vpliva sončnih žarkov na koži, pravilno zaščito pred
vplivi izpostavljanja sončnim žarkom in varno preživljanje poletnih počitnic.
Projekt Preprečevanje poškodb in prva pomoč
Učenci 4. razredov so aktivno spoznali pomen, način in uporabnost preprečevanja poškodb in kako ukrepati.
Učencem smo spodbudili skrb za lastno zdravje ter redno telesno aktivnost.
Projekt Vaje za zdravo in lepo držo
Učenci 5. razredov so s praktičnimi vajami spoznali pomen zdrave in lepe drže. Vaje je vodila fizioterapevtka iz
Zdravstvenega doma.
Projekt SIMBIOZA
Naša šola je je v šolskem letu 2013/2014 vključila v projekt SIMBIOZA. Cilj projekta je dvig računalniške
pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in
internetom. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven
odnos do družbe in lastne prihodnosti.
Osnovno poslanstvo Simbioze je torej sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje
vseživljenjskega učenja.
Dobrodelna akcija – Pokloni zvezek že vrsto let, je tudi letos bila izvedena akcija Pokloni zvezek v
sodelovanju s Karitasom. Učenci od 1. do 9. razreda so z množičnim odzivom izkazali solidarnost do svojih
vrstnikov.
Dobrodelna akcija – DAJ DAM
Tudi v tem šolskem letu smo na dnevu odprtih vrat v decembru uspešno izvedli akcijo DAJ DAM, kjer je potekala
izmenjava otroških oblačil.
Dobrodelna akcija – Zbiranje hrane za živali v zavetišču
Prvič se je zgodilo, da smo poskrbeli tudi za lokalne živalce, ki potrebujejo vsakršno oskrbo in pravo pomoč.
Starši in otroci so prinašali rabljene odeje, rjuhe, brisače, hrano,… Našel se je tudi ˝prigrizek¨ za osamljene
ptičke. S skupnimi močmi smo zbrali veliko hrane in tako pomagali osamljenim kosmatincem.
Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v izvajanje projektov na državni ravni
Projekt Rastem s knjigo
Tudi v tem šolskem letu je potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo« – izvirno
slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvajamo Javna agencija za knjigo RS,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Združenje splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda RS za
šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi
knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami.
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (1. – 9. razreda)
Tradicionalni slovenski zajtrk je potekal tretji petek v novembru v vseh vrtcih in v vseh osnovnih šolah. Učenci so
zajtrkovali črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo – vse domačega porekla. S projektom želimo spodbuditi
promocijo lokalne pridelave in predelave hrane, zdravega načina prehranjevanja in skrbi za okolje in tudi preko
sistema javnega naročanja povečati in spodbuditi domačo pridelavo hrane.
Projekt ZDRAVA ŠOLA
OŠ Livade je bila tudi v letošnjem šolskem letu na podlagi izdelanega načrta uspešno vključena v Slovensko
mrežo zdravih šol, ki deluje v okviru Inštituta za varovanje zdravja RS in je del obsežnejšega Evropske mreže
zdravih šol s skupnimi cilji. V številne dejavnosti, ki so vključevale letošnjo rdečo nit zdrave šole (ZŠ) –
VREDNOTE, so bili praktično vključeni vsi zaposleni na šoli, za načrtovanje in koordinacijo dela pa je pod
vodstvom Nataše Škof poskrbel TIM ZŠ, v katerega so bili vključeni vodstvo šole, predstavniki učencev, staršev,
učiteljev ter predstavniki KS in ZD Izola. Sodelovanje je bilo plodno, učinkovito, rezultati dela pozitivni. Poročilo o
delovanju ZŠ bo po končanem pouku objavljeno na spletni strani šole.
Projekt KULTURNA ŠOLA
Devetnajstega septembra 2014, bomo na slavnostni prireditvi v Brežicah, že v drugo prejeli naziv Kulturna šola.
Prvič smo ta naziv prejeli 3. junija 2011 na slavnostni prireditvi v Vačah. Ta naziv naša šola lahko uporablja kot
svojo referenco tri leta, na kar se postopek kandidature obnovi. Pridobili smo si ga zaradi razvejane in
kakovostne kulturne dejavnosti naše šole, ki je hkrati tudi središče kulturnega utripa Livadskega okoliša. Šole s
tem nazivom naj bi imele različne ugodnosti, predvsem na prireditvah in izobraževanjih Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti.
Predvsem pa ta projekt spodbuja šole, da omogočajo ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih (
glasba, gledališče, folklora, ples, likovna dejavnost, varovanje kulturne dediščine,…), podpirajo njihov razvoj in
skrbijo za dodatno izobraževanje učencev in mentorjev za kulturno dejavnost. Vodja projekta Kulturna šola: Ingrid
Knez.
Projekt BRALNA PISMENOST
V šolskem letu 2013/14 smo tudi na naši šoli posvetili veliko pozornosti bralni pismenosti. Skupaj z Zavodom RS
za šolstvo OE Koper (svetovalka Mira Hedžet Krkač) smo začrtali dejavnosti s katerimi smo si prizadevali
izboljšati bralno pismenost naših učencev. Odločili smo se, da največ pozornosti posvetimo bralnim učnim
strategijam, s pomočjo katerih se učenci lažje učijo in spopadajo z vsakdanjimi besedili. Za učitelje smo pripravili
dve krajši izobraževanji: obiskali sta nas mag. Barbara Lesničar – Bralne učne strategije in Dr. Nataša Potočnik –
Tehnike branja in pisanja. S pomočjo teh izobraževanj smo učitelje spodbudili, da pri pouku uporabljajo bralne
učne strategije. Svetovalka Mira Hedžet Krkač ter predstojnica enote Zavoda RS za šolstvo v Kopru Alica Prinčič
Röhler sta na šoli bili opravili dve hospitaciji , 22. 4. 2014, pri učiteljicah Astrid Bržan in Katji Bonaca. Učiteljici sta
pripravili uro pouka z uporabo bralnih učnih strategij in nato dobili povratno informacijo o izpeljani uri. Na šoli smo
svetovni dan knjige, 23. 4. 2014, namenili bralnim učnim strategijam. Pouk je na ta dan potekal tako, da so učitelji
pri svojih predmetih uporabili eno od izbranih bralnih učnih strategij (glede na predmet in temo) in jo predstavili
učencem. Tako učitelji kot učenci so ob koncu šolskega leta prepoznali pomembnost bralnih učnih strategij. Tudi
v prihodnjem šolskem letu bomo bralni pismenosti posvetili posebno pozornost ter sistematično uvajali bralne
učne strategije pri pouku od 1. do 9. razreda.
Projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Tudi v letošnjem šolskem letu se je naši šoli odvijal projekt z imenom Zdrav življenjski slog. Cilj programa je
dodatno spodbuditi otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo
ponuja program. Zainteresiranim učencem smo poleg drugih dejavnosti zagotoviti dodatni dve uri športne
aktivnosti na teden in odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (prekomerna telesna
teža, slab drža ipd).
Projekt DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA DIALOGA
DSKK je projekt, ki ga izvajamo v sklopu Šole za ravnatelje in nas povezuje še z osnovnimi šolami iz Gračišča,
Šmarij in Pirana. Poleg naše mreže šol delujejo na Obali še nekatere druge mreže v okviru tega projekta.
S projektom želimo spodbuditi otroke k aktivnemu sodelovanju pri posameznih dejavnostih, ki se odvijajo v
našem okolju. S predlaganimi aktivnostmi želimo učence pobliže spoznati in povezati s podjetji, športnimi,
kulturnimi in drugimi ustanovami ter drugimi deležniki, ki so značilni predvsem za naše obalno področje in jih tako
spodbujati k večjemu povezovanju s skupnostjo.
S tem naj bi bil učencem omogočen boljši vpogled v to, kakšne možnosti za socialne stike in povezovanje imajo
izven šole ter tudi po končanem osnovnošolskem izobraževanju. Sodelovanje s številnimi ustanovami in društvi iz
lokalnega okolja bi učencem omogočilo, da se takoj vključijo v določeno dejavnost, s čimer bi si nabrali izkušnje,
ki bi jim koristile kasneje v življenju. Namen aktivnosti, ki smo jih in jih še bomo izvedli v projektu je, da bi se naši
učenci čutili čedalje bolj povezani s skupnostjo.
Z učenci smo obiskali Zavetišče za živali in ob tem izvedli humanitarno akcijo zbiranja hrane za zapuščene živali.
Šli smo v Dom za upokojence, kjer smo starejšim občanom popestrili dan s kratkih kulturnim programom. Lotili
smo se tudi obiranja oljk in ostalih del na kmetiji. Sodelovali smo pri športnem ribolovu in obiskali Morsko biološko
postajo v Piranu.
V okviru tega projekta sodelujemo tudi z Osnovno šolo Dolina pri Trstu. Lansko šolsko leto so nas obiskali za
časa veselega decembra in se vključili v razne delavnice, ki so potekale na šoli. Konec šolskega leta smo jim
vrnili obisk in se zabavali pri športnih igrah. Sodelovanje z njimi nam je vsakič v veliko veselje.
S projektom želimo torej okrepiti dejavnosti, ki zvišujejo socialni in kulturni kapital, saj bi tako vplivali na
izobraževalni uspeh otrok in njihove življenjske priložnosti.
4. KADRI
4.1 KADROVSKA ZASEDBA
Dodatne zaposlitve zaradi povečanega obsega dela in nadomeščanja:
 kuhinjska pomočnica, določen čas zaradi povečanega obsega dela
 učiteljica španščine, določen čas zaradi vpisa učencev k IP
 učiteljica slovenščine, določen čas zaradi zmanjšanega obsega ur učiteljice pred upokojitvijo
 2 učiteljici podaljšanega bivanja, določen čas zaradi nadomeščanja porodniškega dopust
 učiteljica na projektu Zdrav življenjski slog, določen čas zaradi izvedbe projekta
 učiteljica na projektu Zdrav življenjski slog, določen čas zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta
4.2 SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI NA KADROVSKEM PODROČJU
4.2.1 Učno obvezo so dopolnjevali iz drugih šol na podlagi sklenjenega sporazuma
Zaradi zagotavljanja nemotenega dela in pouka so bili z drugimi šolami in delavci sklenjeni tripartitni sporazumi
za dopolnjevanje delovne in učne obveze tako, da je imel delavec sklenjeno delovno razmerje v drugi šoli,
delovno in učno obvezno pa je dopolnjeval na naši šoli oziroma tudi obratno.
Na takšen način rešujemo kadrovsko problematiko že več let. Posebno uspešno sodelovanje je bilo v minulem
šolskem letu, saj smo se dogovarjati za sodelovanje že meseca maja, pred razpisom prostih delovnih mest oz.
tudi med šolskim letom v primeru daljših bolniških odsotnosti.
Ocenjujem, da je bilo sodelovanje s šolami in zavodi odlično, saj smo sklenili osem pogodb in sporazumov s
šestimi šolami oziroma zavodi.
Sklenjene pogodbe in sporazumi za učitelje:
 učiteljica glasbene vzgoje, zaposlena na OŠ C. Kosmač Piran
 učiteljica španščine, dopolnjevala na OŠ A. Ukmarja Koper in na OŠ dr. Aleša Beblerja – Primoža
Hrvatini
 učiteljica slovenščine, dopolnjevala na OŠ Šmarje pri Kopru
Sklenjene pogodbe in sporazumi za druge strokovne delavce:
 mobilne specialne pedagoginje, zaposlene v Centru za usposabljanje Elvire VatovecStrunjan in v Centru
za korekcijo sluha in govora Portorož
 logopedinja, zaposlena v Centru za korekcijo sluha in govora Portorož
 psiholog, zaposlen v Centru za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan
4.2.2 Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami-delovne prakse študentov
Letos je bilo aktivno predvsem sodelovanje s Pedagoško fakulteto v Kopru, saj je kar 18 študentov opravilo
nastope iz naravoslovja in 43 študentov iz glasbene umetnosti, skupaj 61 študentov.
4.3 IZOBRAZBENA STRUKTURA STROKOVNIH DELAVCEV
Od 43 strokovnih delavcev je bilo 32 učiteljev z visoko izobrazbo (VII), 10 učiteljev z višjo izobrazbo (VI) in 1
učitelj s srednjo izobrazbo.
4.4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
V minulem šolske letu so se strokovni delavci udeležili individualnih in skupinskih oblik usposabljanja in
izobraževanja v šoli in izven nje, in sicer:
1. izobraževanje po katalogu strokovnega izpopolnjevanja učiteljev za šolsko leto 2013/14;
2. usposabljanje po lastni želji na fakultetah za pridobitev strokovnih nazivov;
3. usposabljanje za poučevanje novih predmetov v II. triadi in novih izbirnih predmetov;
4. izobraževanje v okviru študijskih skupin, ki jih je organiziral Zavod RS za šolstvo;
5. izobraževanje o novih učnih načrtih, ki ga je organiziral Zavod RS za šolstvo;
6. izpopolnjevanje znanja na organiziranih predavanjih v šoli (npr. računalniško opismenjevanje, ipd.).
Ravnateljica vsem delavcem omogoča izobraževanje v obsegu, kot je določeno v KP to je 40 DU letno,
posameznim delavcem pa tudi v večjem obsegu glede na njihove utemeljene želje in potrebe ter izven delovnega
časa. Največ izobraževanj načrtovanih po Letnem delovnem načrtu je bilo izpeljanih za cel kolektiv v šoli.
4.5 SPREMLJANJE RAZVOJA ZAPOSLENIH – HOSPITACIJE
V minulem šolskem letu sem spremljala razvoj in delo učiteljev:
- ki so sklenili prvič delovno razmerje v šoli oziroma so začetniki na novem delovnem mestu (5 krat),
- pri strokovnih delavcih, ki so želeli prisotnost zaradi vzgojnih razlogov učencev (9 krat),
- redne hospitacije pri ostalih strokovnih delavcih (18 krat),
V minulem šolskem letu sem opravila skupaj 32 hospitacij.
5. ANALIZA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
Realizirali smo 190 dni pouka za učence od 1. do 8. razreda ter 185 dni pouka za učence 9. razredov.
Zastavljen program je bil realiziran v skladu z učnimi načrti in letnim delovnim načrtom šole. Kljub nepredvidenim
daljšim odsotnostim strokovnih delavcev zaradi bolniških odsotnosti in zaradi usposabljanja strokovnih delavcev
so bile v celoti realizirane pedagoške ure pri posameznih predmetih, ponekod pa so bile tudi presežene.
5.1 UČNI USPEH UČENCEV
5.1.1 Odstotek učencev, ki so v preteklem šolskem letu izpolnili pogoje za napredovanje v višji razred
Iz spodnje razpredelnice je razvidno, da je uspešno zaključilo šolsko leto 399učencev vključno z učenci, ki so
opravili popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku. Pogoje za napredovanje v višji razred je izpolnilo
98,1% učencev naše šole, kar je nekoliko manj kot lansko leto.
RAZ
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
SK I.
N
27
28
19
21
20
20+1
136
ŠT. POZ
27
28
19
21
20
19
134
%
POZ
100
100
100
100
100
90,5
98,6
ŠT.
NEOC
0
0
0
0
0
1
1
%
NEOC
/
/
/
/
/
4,75
0,7
ŠT. NEG
0
0
0
0
0
1
1
%
NEG
/
/
/
/
/
4,75
0,7
POVP.
OCEN
/
/
/
/
4,61
4,38
4,5
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
SK II.
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
SK III.
27
25
27
27
19
17
142
23
20
25
24
19
18
129
26
25
27
27
19
16
140
22
20
22
21
19
18
122
96,3
100
100
100
100
94,1
98,6
95,7
100
88,0
87,5
94,8
100
93,8
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
3,7
/
/
/
/
/
0,7
/
/
4,0
/
/
/
0,8
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
3
0
0
6
/
/
/
/
/
5,9
0,7
4,3
/
8,0
12,5
/
/
5,4
4,12
4,33
4,09
4,34
3,99
3,93
4,13
3,98
4,34
3,61
3,95
3,41
3,51
3,8
I. - III
407
396
97,1
3
0,7
8
2,2
4,04
399
98,1
Napreduje
Učenci so osvojili temeljno znanje in so večinoma samostojni ter imajo razvite delovne navade. Povprečje ocen
je visoko in se ne razlikuje od prejšnjih let.
Nekateri učenci so potrebovali individualno pomoč zaradi nesamostojnosti, nizke koncentracije, počasnosti.
Nekateri pa posebno strokovno pomoč, tudi zaradi prilagajanja novemu okolju. Trije učenci so zaključili
osnovnošolsko izobraževanje in nadaljujejo šolanje na Ljudski univerzi v Kopru, trije učenci pa so bili neocenjeni
iz posameznih predmetov zaradi določenih razlogov in napredujejo.
5.1.2 Dosežki učencev pri nacionalnem preverjanju znanja
9. razred
Slovenščina
Matematika
Glasbena umetnost
Št. uč.
OŠ Livade
Povp. točk
OŠ Livade
Povp. točk
SLO
36
35
35
49,11
56,06
64,86
55,07
53,39
68,97
Št. uč.
OŠ Livade
Povp. točk
OŠ Livade
Povp. točk
SLO
33
33
33
60,73
66,85
46,15
62,10
62,47
48,30
6. razred
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Rezultati učencev v 6. in 9. razredu pri NPZ je letos pri vseh predmetih nekoliko slabši kot lani. Rezultate smo
analizirali v okviru natančnih analiz, ki so bile opravljene v okviru strokovnih aktivov in učiteljskega zbora .Zaradi
specifičnosti sestava generacij, ki so preverjale znanje, so kljub visokim rezultatom, ki smo jih dosegali v prejšnjih
letih, letos rezultati nekoliko slabši.
5.2 REALIZACIJA UR REDNEGA POUKA PO ODDELKIH
Iz spodnjih preglednic je razvidno število planiranih in realiziranih ur ter odstotek realizacije za posamezni
oddelek, in sicer za:
- obvezni program po predmetniku,
- dopolnilni in dodatni pouk in
- izbirne predmete.

Ure obveznega programa, izbirnih predmetov ter dopolnilnega in dodatnega pouka.
I. TRIADA
RAZRED /
URE
Plan
Realizacija
%
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
805
807
100,24
805
808
100,37
840
840
100
840
839
99,88
875
879
100,46
875
879
100,46
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
945
941
99,58
945
950
100,53
1018
1016
99,80
1018
1018
100
1120
1108
98,93
1120
1102
98,39
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
1417,5
1422
100,32
1382,5
1386
100,25
1425
1422
99,80
1425
1409
98,88
1223
1266
103,52
1222
1258
102,95
II. TRIADA
RAZRED /
URE
Plan
Realizacija
%
III. TRIADA
RAZRED /
URE
Plan
Realizacija
%
5.2.1 Realizacija obveznega programa oziroma pouka pri vseh predmetih
ŠOLA / %
I. TRIADA
II. TRIADA
III. TRIADA
VSI
RAZREDI
1. - 3. razred
4. - 6. razred
7. - 9. razred
1. - 9. razred
REALIZACIJA
100,24
99,54
100,95
100,24
Dopolnilni pouk je bil organiziran za učence, ki so poleg rednega pouka potrebovali še dopolnilno razlago snovi in
pomoč učitelja.
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je bil
namenjen dodatni pouk.
Podatki dopolnilnega in dodatnega pouka so vključeni v zgornjih tabelah.
5.3 REALIZACIJA OBSEGA DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA
Razpored interesnih dejavnosti in sodelovanje učencev na natečajih, tekmovanjih v znanju in veščinah
Interesne dejavnosti so bile organizirane v obliki krožkov, tečajev in tekmovanj. Organizirane so bile celoletno, v
tečajni obliki in z razporeditvijo ur glede na letni čas in aktualnost dogodkov.
INTERESNE DEJAVNOSTI šol. l. 2013/14 - realizacija
Interesnih dejavnosti 1. – 9. razreda
REALIZACIJA
Dejavnosti 13/14
DOSEŽKI UČENCEV
Razred
Mentor
Planirane ure
Gledališki krožek
6. - 9.
Čermelj Sedmak
35
72
206
Folklorni krožek
3. – 6.
Bubnič
35
35
100
Glasbene urice
OPZ
1. - 5.
Štucin Cergol/Pečar
56 + 81
28 + 34
137
62
100
100
Logika
2-6
Pušnik
Šah
1. - 6.
Gabrijel
13
19
146
Zdravošolci
8. - 9.
Škof
11
11
100
Geografsko zgodovinski
krožek
7. - 9.
Krivičič
20
20
100
Kemijski krožek
8. - 9.
Škof
14
14
100
ur
%
(zlata, srebrna, bronasta priznanja IN DRUGI DOSEŽKI)
INTERESNE
DEJAVNOSTI
3x Taverna Koper
Dom starejših občanov Izola
* 2.9. 2013: Sprejem prvošolcev
* 27.9. 2013:Obletnica »Doma upokojencev Izola«
* 27.9. 2013:Nastop za »Turistično društvo Izola v parku Pietro
Coppo«
* 14.10. 2013: Nastop ob tednu starejših občanov v KD Izola
* 7.2. 2014: Proslava ob KULTURNEM PRAZNIKU: OŠ Livade –
Izola
* 12.4. 2014: Spletimo vezi: OŠ Livade – Izola (otvoritev
športnega parka)
* 16.4. 2014: Revija pevskih zborov, KD Izola
Vpisano spodaj
(logika od 1-9)
* 2.mesto (OŠ Livade) na področnem medšolskem tekmovanju
za starejše dečke in * 3.mesto na istem tekmovanju za mlajše
dečke (med 8. šolami)
Glej tekmovanja!
MPZ
6. - 9.
Štucin Cergol
Mediacija (VM)
1.-9.
Žigante
13
10
77
Naravoslovno tehnični
krožek
4.a
Glavina
35
35
100
Sodelovanje na natečaju ORE in OVE – Uporabna vrednost
odpadkov
Oblikovalni
4.
Grabar
20
23
115
-
Družabne igre
2., 3.
Panger Viler
33
35
94
Pravljice
2.
Ceglar
35
35
100
Pravljični svet
2., 3.
Pohlen
33
35
94,3
Igramo se in ustvarjamo
4.
Hrvatin/Pečar
35
40
114,29
Socialne igre
4., 5.
Škrbec (SKK)/
Grbec
Radi beremo
4.
Kosmač/Pečar
35
38
108,6
Parlo italiano
4., 5.
Peršolja
35
35
100
Hitro in zanesljivo
računanje
2.- 9.
Bonaca
13
16
123
Ex - tempore
6. - 9.
I. Knez
v okviru projekta
TEKMOVANJA
2.mesto na državnem tekmovanju
* 43. ex-tempore izolskihOŠ:
1.mesto - slika: učenka 7.a
3.mesto - slika: učenka 9.a
Priznanja:- učenka 7.b
- učenka 7.a
* 9. slikarski ex-tempore«Naša naravna dediščina«,
Škocjanski zatok:
- zlato priznanje: učenka 7.a
Vesela šola
4. - 9.
Grabar
18
18
100
Cici Vesela šola
1. - 4.
Šiško
13
13
100
Računanje je igra
2. - 5.
Šiško
13
13
100
Sodelovali so uč. od 2.- 5. raz. (178uč).
2. raz: 7x zlato pr., 14x priznanje
3. raz: 7x zlato pr., 13x priznanje
4. raz: 13x zlato pr., ostali priznanje
5. raz: 11x zlato pr., ostali priznanje
Genius Logicus
4. - 9.
Dražič
5
5
100
7x SREBRNO PRIZNANJE
3x BRONASTO PRIZNANJE
Matematični Kenguru
1. - 5.
Šajn Reščič
13
13
100
1.r (29 tekmov.; 14 bron. prizn.)
2.r (28 tekmov.; 9 bron. prizn.)
3.r (18 tekmov.; 6 bron. prizn.)
4.r (25 tekmov. 8 bron. prizn.)
5.r (16 tekmov.; 5 bron. prizn.)
Fizika Stefanovo
8. in 9.
Pušnik
13
25
(nekatere ure so šle
v kompenzacijo)
192
4 x bronasto Stefanovo priznanje
4 x srebrno Stefanovo priznanje
Logika
1.-9.
Pušnik, Bonaca
13
13
11
8
85
62
8 x bronasto priznanje
2 x BRONASTO PRIZNANJE
Matematični Kenguru
6. - 9.
Pušnik, Bonaca
13
11
85
13
13
100
10 x BRONASTO PRIZNANJE
4 x SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE
9 x BRONASTO PRIZNANJE
Male logične pošasti
1. - 6.
Pušnik
13
32
(nekatere ure so šle
v kompenzacijo)
246
Tekmovanje za Preglovo
priznanje
8. in 9.
Škof
V okviru
kemijskega
krožka
V okviru kemijskega
krožka
Tekmovanje iz
angleškega jezika
8. in 9.
Karlovič
23+3=26
30
115
Italijanščina
9.
Bubnič
4
4
100
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz italijanskega
jezika: 2x
Tekmovanje iz znanja
zgodovine
8. in 9.
Krivičič
10
10
100
2 srebrni in 4 bronasta na tekm. v znanju ZGO;
Krivičič
Šiško,
Grabar
Čermelj Sedmak
Zorc Guštin
10
13
16
14
13
10
13
14
16
23
100
100
100
100
176
Potočnik
13
19
114
4. mesto
39 x zlato
54 x srebrno
18 x priznanje
14 x ZLATO PRIZNANJE
7x SREBRNO
Tekmovanje iz geografije
Tekmovanje za
Cankarjevo priznanje
Oljka, ali te poznam?
7. - 9.
3. - 5.
6. - 7.
8. -9.
5.
Državno tekmovanje:
4 učenci srebrno priznanje
14 bronasto priznanje
Sodelovali so vsi učenci od 1. - 4. raz (172uč.) in dobili pohvalo
za sodelovanje.
Šolsko tekmovanje
4 X BRONASTO PRIZNANJE
11 x SREBRNO PRIZNANJE za uspeh na šolskem tekmovanju
Državno tekmovanje
8 x DRŽAVNO SREBRNO PRIZNANJE
2 x ZLATO PRIZNANJE
Bronasto Preglovo priznanje:
- 8. razred 3x
- 9. razred: 1x
8. r.: 5x BRONASTO
9. r.: 11x BRONASTO,
2x SREBRNO
5 bronastih na tekm. iz GEO
3. raz: 5x bronasto priznanje
4.,5. raz:9xbronasto priznanje
3x bronasto
2x bronasto in 1x srebrno priznanje
DRUGO
Bralna značka iz
angleščine
4., 5., 6., 8.
Butala
13
6
46,15
Bralna značka iz
angleščine
Bralna značka iz
italijanščine
8, 7.-9.
Karlovič
7
5
71
Bubnič
9
9
100
6. - 9.
13 učencev je opravilo bralno značko (imena so v poročilu v
dnevniku ID)
Bralna značka iz
italijanščine
5.
Peršolja
7
7
Šajn R.:10,5
Burin:10,5
Franetič: 7,5
Demirović: 8
Dražič: 7,5
Šiško: 8,5
Grabar:9,25
Bržan:4
Čermelj Sedmak:
14
Zorc Guštin: 11
Šajn R.:10,5
Burin:10,5
Franetič: 7,5
Demirović: 8
Dražič: 7,5
Šiško: 8,5
Grabar:10
Bržan: 3
Čermelj Sedmak: 14
Zorc Guštin: 13
100
Bralna značka iz
španščine
7. - 8.
Avsenak Zobec
Bralna značka iz
slovenščine
1. - 5.
Razredničarke
6. - 9.
Učitelji SLJ
Revija gledaliških skupin
(Kresniček)
1. - 9.
Štucin Cergol
ŠŠD
6. - 9.
Božeglav, Jug,
Gabrijel
35+35
93
132
Šolski časopis
1. - 9.
Kosmač, PangerViler, Peršolja
13
31
238
Šolska skupnost in otroški
parlament
2. - 9.
Gabrijel, Maršič
23
20
87
Celostna podoba šole
1. – 5.
6. – 9.
učiteljice OPB, RS
Knez, Pelec
Likovni natečaji
1. – 5.
6. – 9.
razredničarke
Knez
Literarni natečaj
7. - 9.
Dobrodelne akcije
(v okviru projekta SKK)
1. – 9.
Škrbec/Grbec
* Obiranje oljk
* Akcija Zamenjaj oz. podari sojo pustno masko
* Dobrodelni koncert v Zadružnem domu Šmarje
* Spletimo vezi
* Pomoč državam prizadetim v poplavah
* Akcija Zbiramo star papir
* Akcija Pokloni zvezek
Skrb za zdrave zobe
1. – 5.
razredničarke, ZD
v okviru pouka
Šajn R.:100
Burin:100
Franetič: 100
Demirović:
100
Dražič: 100
Šiško: 100
Grabar:92,5
Bržan: 75
Čermelj
Sedmak: 100
Zorc Guštin:
118
Šajn R., 1.a 27 uč. opr. BZ
Burin:,1.b 28 uč. opr. BZ
Franetič, 2.a: 19 uč. opr BZ
Demirović, 2.b: 20 uč. opr. BZ
Šiško, 3.a: 20 opr. BZ
Dražič (3.b): 20 uč.BZ
Grabar(4.b): 21 uč. opr. BZ
Glavina(4.a):21 uč . opr BZ
Bržan: 8 uč. opr. BZ
Čermelj Sedmak: 28 učencev
Zorc Guštin: 30 učencev; 9 zlatih priznanj
Ni bilo realizirano – zaradi odsotnosti učiteljice
Miranda Zorc Guštin, Dejavnosti so bile
Maja Kosmač,
izvedene v okviru
Nevenka Čermelj
rednega pouka.
Sedmak
Dodano k snopiču in poročilu ŠŠD
* Finalni izbor državno tekmovanje, 26.natečaja PLAKAT
MIRU, Lions Slovenije: učenka 7.b
* Državni literarno-likovni natečaj »Po sledeh Josipine
Turnograjske-natečaj za najboljše ljubezensko pismo«:
2.MESTO: učenec, 9.b
* 5. Bienale otroške keramikeTERRA MYSTICA«:
- srebrno priznanje ZA SKUPINSKO DELO 7. a (»Pozdrav
iz Izole(sardelice))
* Občinski nagradni natečaj«Psički za čisto Izolo«, 1.
Nagrada: OŠ Livade (LS2)
* Mednaroni literarno-likovni natečaj«Podaš se na pot-kako
velik je tvoj svet?«, natečaj »na krilih metulja in laboda«,
občina Schwanenstadt, dobili SPEZIALPREIS DER JOUR za
izdelek: knjigico »Izola, moje mesto«
* 1x nagrada na natečaju “Gradovi kralja Matjaža”
* 2. mesto ex aequo za knjigo “The Road” in
* nagrada žirije za knjigo “Izola, moje mesto” na mednarodnem
natečaju za najboljšo otroško in mladinsko knjigo mestne občine
Schwanenstadt v Gornji Avstriji Na krilih metulja in laboda
* 2. mesto ter 5x priznanje na vseslovenskem natečaju
“Posledeh Josipine Turnograjske”
Koordinatorica interesnih dejavnosti na naši šoli je pomočnica ravnateljice Lilijana Hrvatin. Interesne dejavnosti
so bile organizirane v obliki krožkov, tečajev in tekmovanj. Organizirane so bile celoletno, v tečajni obliki in z
razporeditvijo ur glede na letni čas in aktualnost dogodkov. Skupno število vključenih učencev v različne oblike
vzporednih dejavnosti, ki jih je ponujala šola v letu 2013/14 je bilo 1657 učencev. V številu niso upoštevani
učenci, ki so tekmovali iz različnih športnih disciplin v okviru šolskega športnega društva. Glede na število
učencev je v povprečju vsak učenec sodeloval v 4,1 tekmovanjih oziroma krožkih, kar kaže še vedno na izjemno
veliko zanimanje in dobro ponudbo razširjenega programa na naši šoli.
PODALJŠANO BIVANJE
RAZRED
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
VSI
ŠT. UČENCEV
53
37
40
33
19
182
V tem šolskem letu se je število otrok v OPB precej povečalo (27 učencev več kot v preteklem letu). Ministrstvo
za šolstvo pa kljub temu ni odobrilo večjega števila ur v ta namen. Da smo uspeli kvalitetno organizirati delo v
OPB, smo temeljito pripravili organizacijo in izvedbo interesnih dejavnosti takoj po pouku in tako zagotovili, da so
učenci kasneje začeli z OPB v sedmih skupinah. S tako organizacijo smo staršem omogočili, da smo v OPB
vključili prav vse učence.
Organizacijo podaljšanega bivanja smo prilagodili starostni dobi učencev in delovnemu času staršev. Tako so
bile aktivnosti učencev pretežno vezane na usmerjeno igro in ustvarjalno delo ter počitek. Učenci pri podaljšanem
bivanju zelo radi aktivno sodelujejo tudi pri različnih projektih in v pedagoški uri opravijo del domačih nalog.
5.3 JUTRANJE VARSTVO
RAZRED
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
VSI
ŠT. UČENCEV
27
10
10
1
1
49
To šolsko leto je bilo število učencev JV nekoliko večje glede na lani. Zaradi prestavitve začetka pouka na 8.20,
smo organizirali tudi t.i. prehodno obliko jutranjega varstva, ki je bila za starše brezplačna. Zanimanje za
obiskovanje te skupine je bilo letos manjše kot lani. Organizacijo zajtrka smo prilagodili prihodu učencev v
jutranje varstvo. Učencem smo omogočili tudi občasno obiskovanje jutranjega varstva zaradi takšnih potreb
njihovih staršev.
5.4 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM
Izvajajo jo učitelji različnih strokovnih področij in specialna pedagoginja na podlagi izdanih odločb v okviru 5 ur
tedensko na učenca. Nudili so jo posameznim učencem ali skupini učencev, in sicer:
Šol. l.: 2013/2014
Individualna in skupinska pomoč (ISP in nadarjeni)
Razred
Št.učencev - ISP
Št. nadar. uč.
2.a
1
/
2.b
1
/
3.a
/
/
3.b
1
/
4.a
1
5
4.b
1
9
5.a
2
11
5.b
1
5
6.a
/
8
6.b
1
7
7.a
/
7
7.b
/
7
8.a
/
3
8.b
/
9
9.a
1
4
9.b
/
6
vsi
10
81
9.a
0
3
9.b
0
9
vsi
17
67
Otroci, ki imajo odločbo
Razred
Št. učencev
1.b
1
3.b
1
5.b
1
6.b
2
7.a
2
7.b
1
8.a
3
8.b
1
9.a
/
9.b
/
vsi
12
Šol. l.: 2014/2015
Individualna in skupinska pomoč (ISP in nadarjeni)
Razred
2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b
Št.učencev - ISP
/
/
1
2
2
1
2
2
Št. nadar. uč.
/
/
/
/
/
/
6
8
Identifikacija nadarjenih učencev bo izvedena v 4. razredu.
6.a
2
4
6.b
3
9
7.a
1
8
7.b
1
6
8.a
0
7
8.b
0
7
Otroci, ki imajo odločbo
Razred
2.b
4.b
6.b
7.b
8.a
8.b
9.a
Št. učencev 1
1
1
2
2
2
2
Dva učenca 1. triletja in trije učenci 2. triletja so v postopku usmerjanja.
9.b
1
vsi
12
6. KNJIŽNICA
Obisk knjižnice, izposoja in ure knjižnično-informativnih znanj so bile izvedene po planu, kar je tudi razvidno iz
spodnje razpredelnice.
Razred
Število izposojenih gradiv 11/12
Število izposojenih gradiv 12/13
Število izposojenih gradiv 13/14
Razred
Število izposojenih gradiv 11/12
Število izposojenih gradiv 12/13
Število izposojenih gradiv 13/14
1. a
635
654
1026
6.a
89
184
118
1. b
662
696
846
2. a
391
849
683
6.b
213
177
109
2. b
404
871
883
7.a
149
71
57
3. a
871
715
761
7.b
124
156
119
3. b
739
515
695
8.a
116
73
70
4. a
537
463
382
8.b
93
52
102
4. b
311
307
331
5. a
250
344
240
9.a
50
55
49
5. b
274
139
340
Skupaj
5074
5553
6187
9.b
62
69
81
Skupaj
896
837
705
V razredih od 1. do 9. razreda so bile načrtovane po 4 ure knjižnično-informativnih znanj v šolski knjižnici. V 3., 4.
In 5. Razredu je bilo izpeljanih po 5 ur, v ostalih razredih po 4., razen v 6. in 8. razredu, kjer smo zaradi
organizacijskih težav izvedli le po tri ure. V vseh razredih od 6. do 9. razreda pa sta bili izvedeni načrtovani 2 uri,
v nekaterih oddelkih tudi več ur. Skupno je bilo izpeljanih 74 ur. Realizacija po predvidenem planu je 103%.
7. UČBENIŠKI SKLAD
Za skrbnico učbeniškega sklada je bila letos imenovana knjižničarka. V mesecu oktobru je bil zaključen postopek
za šol.l. 2013/14 in maja meseca pričetek priprav za šol.l. 2014/15. Komplete učbenikov si je izposodilo 353
učencev, ker v 1. razredu učenci nimajo učbenikov
Poleg izposoje učbenikov smo staršem omogočili organizirano nabavo delovnih zvezkov in drugih potrebščin.
Učbeniški sklad 2013/2014
RAZRED
2. RAZRED
3. RAZRED
4. RAZRED
5. RAZRED
6. RAZRED
7. RAZRED
8. RAZRED
9. RAZRED
SKUPAJ
A
18
21
27
27
19
23
25
19
B
SKUPAJ
21
21
26
27
17
20
24
18
39
42
53
54
36
43
49
37
353
8. ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO
Šolsko športno društvo je v letu 2013/2014 delovalo pod vodstvom športnega pedagoga. Organizacija tekmovanj
je potekala po predhodnem dogovoru s športnimi pedagogi drugih šol ter s Centrom za kulturo, šport in prireditve
Izola. Tekmovanja so potekala na različnih nivojih, od medrazrednih pa do področnih tekmovanj v posameznih
športih: KROS, NOGOMET, ROKOMET, ODBOJKA, NAMIZNI TENIS, STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO,
ATLETIKA.
Učenci so tekmovali na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih.
9. ŠTEVILO DOSEŽENIH ZLATIH PRIZNANJ IN PRVIH MEST
DOSEŽKI
38
53
9
2
2. mesto na državnem in
1. mesto
Mednarodno priznanje
TEKMOVANJA
RJI
BZ TJA
BZSLO
Mala logična pošast
Hitro in zanesljivo računanje
Likovni natečaj
Likovno-literarni natečaj
10. SODELOVANJE Z LOKALNIMI KULTURNIMI IN DRUGIMI USTANOVAMI IN
STROKOVNJAKI
-
Pri organizaciji in izvedbi predstav, kulturnih srečanj, športnih tekmovanj sodelujemo uspešno s Centrom za
kulturo, šport in prireditve. Sodelujemo tudi pri uporabi zunanjega Rekreacijskega parka Livade.
-
Sodelovanje s Centrom za socialno delo je v letošnjem letu potekalo v okviru reševanja nekaterih težjih
socialnih in vzgojnih problemov.
Glasbena šola Koper, enota Izola, nam vsako leto predstavi program mladih glasbenikov v obliki
nastopa,sodelujemo pa tudi pri oblikovanju urnikov za učence, predvsem v zvezi z urnikom izbirnih
predmetov in nauka o glasbi.
Z DPM Izola sodelujemo pri izvedbi in organizaciji vključevanja učencev v dejavnosti med počitnicami,
letovanja in otroškega parlamenta, v šoli imajo tudi svoj oglasni prostor. Med šolskim letom izvajajo za
naše učenec učno pomoč.
Na začetku, med in na koncu šolskega leta se učencem predstavijo izolski športni klubi ki med letom
sodelujejo pri izvedbi športnih tekmovanj ali drugih aktivnosti. Povezujemo se tudi z nekaterimi klubi zunaj
izolske občine.
Sodelujemo tudi s krajevno skupnostjo tako Jagodje kot Livade ob raznih prireditvah. Šolski prostor
oddajamo v najem Moškemu pevskemu zboru Jagodje Dobrava.
Zelo dobro smo sodelovali s Policijsko postajo Izola v različnih preventivnih akcijah, projektih in obiskih
policistov v razredu in ob določenih dogodkih.
Zdravniške preglede učencev izvajajo:
IZVAJALEC
RAZRED
Šolski dispanzer Izola
1.,3.,6.
Šolski dispanzer Izola
8.
Šolski dispanzer Izola
1. in 7.
Šolska zobna amb. Izola
1.- 9.
ZD Izola
1.- 9.
Fluor. in ščetkanje
1.-5.
DEJAVNOST
Sist. pregledi, cepljenje
Sistem. zdrav. pregledi
Pregled sluha
Sitem. zobozdr. pregled
Zdravstvena vzgoja
Zobna amb. preventiva
Zaradi predhodnih dogovorov in usklajevanj ocenjujem, da je delo potekalo zelo uspešno.
11. SODELOVANJE Z ORGANI ŠOLE, STARŠI, UČENCI IN USTANOVITELJEM
11.1 UČITELJSKI ZBOR
V učiteljskem zboru so sodelovali strokovni delavci, zaposleni v šoli, in strokovni delavci, ki so dopolnjevali
delovno in učno obvezo v naši šoli ter občasno zunanji strokovni delavci.
Učiteljski zbor je sklicevala in vedno vodila ravnateljica šole. Število delovnih sestankov in obravnavanih vsebin
znese 36 DU letno.
V šolskem letu je bilo:
-
14 delovnih sestankov in učiteljskih konferenc,
5 ocenjevalnih konferenc.
11.2 STROKOVNI AKTIVI
V šolskem letu je delovalo 5 aktivov. Vodje aktivov so aktivno sodelovale v strokovnem svetu šole, kjer smo
usklajevali vsebine LDN, organizirane dneve, prireditve, dan šole in drugo. Sodelovanje in usklajevanje z
vodstvom je bilo dobro.
AKTIV
VODJA
NADOMESTNIK
ČLANI
Aktiv OPB
Aktiv 1. triade
(1. – 3. r.)
Aktiv 2. triade
(4. – 5. r.)
Martina Maršič
Dušan Gabrijel
Metka Burin
Jasna Pohlen
Marina
Potočnik
Gardi Peršolja
Hrvatin, Panger Viler, Ceglar, Jug, Nemac, Štucin Cergol
Demirovič, Dražič, Franetič, Šajn Reščič, Šiško,Peršolja,
Štucin Cergol, Jug
Glavina, Peršolja, Žigante, Butala, Štucin Cergol, Grabar,
Jug, Lacić
Aktiv 3. Triade
(7. – 9. r.)
Katja Bonaca
Suzana Pušnik
Avsenak Zobec, Božeglav, Bubnič, Butala, Bržan, Čermelj
Sedmak, Gabrijel, Jug, Karlovič, Knez I., Knez Z., Krivičič,
Prelec, Pušnik, Zorc Guštin, Panger Viler, Štucin Cergol,
Kosmač, Dujmovič, Lacić
Aktiv JV
Maja Kosmač
Ivica Šiško
Božeglav, Gabrijel, Grabar, Krivičič, Lacić, Šiško
11.3 SVET ŠOLE
Svet šole je imel 2 redni seji, 1 konstitutivno sejo in 3 korespondenčne seje v šol. l. 2013/14.
Najpomembnejša gradiva, ki jih je svet šole obravnaval in sprejel:
1. redna seja – september 2013: konstituiranje novega sveta šole, obravnava in sprejem poročila o pedagoškem
delu v šolskem letu 2012/13, obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2013/14, potrditev cenika OŠ Livade za
šolsko leto 2013/14, poročilo predsednice sveta šole o delu sveta šole za obdobje 2009-2013
konstitutivna seja – november 2013: poročilo o izidu volitev in imenovanju predstavnikov sveta staršev in
ustanovitelja ter ugotavljanje njihove prisotnosti na seji, konstituiranje sveta šole (razrešitev članov dosedanjega
sveta, izvolitev mandatno verifikacijske komisije in verifikacija mandatov, izvolitev predsednika/predsednice in
namestnika/namestnice sveta šole), obravnava Poslovnika o delu sveta šole, informacijo o Letnem delovnem
načrtu za šolsko leto 2013/14, sprejem usklajenega finančnega načrta za leto 2014
2. redna seja – februar 2014: predstavitev informacije v zvezi s črpanjem sredstev iz kohezijskih skladov za
energetsko obnovo stavb, potrditev odpisa drobnega inventarja, osnovnih sredstev in knjižnega gradiva po
inventuri 2013, obravnava in potrditev Poslovnega poročila in zaključnega računa za leto 2013, obravnava in
potrditev Poslovnega in finančnega plana za leto 2014, poročilo o samoevalvaciji vzgojnega delovanja šole v
šolskem letu 2012/13, ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2013
1. korespondenčna seja – junij 2014: soglasje k usklajenemu finančnemu načrtu, programu dela z dopolnitvami in
kadrovskemu načrtu.
2. korespondenčna seja – julij 2014: soglasje k zaposlitvi novih delavcev
3. korespondenčna seja – avgust 2014: soglasje k zaposlitvi novega delavca
11.4 SVET STARŠEV
Svet staršev je imel 2 redni seji v šol. l. 2013/14.
Najpomembnejša gradiva, ki jih je svet staršev obravnaval:
1. redna seja - september 2013: predstavitev predloga LDN za šolsko leto 2013/14, predstavitev in soglasje k
predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah in potrditev cenika za šolsko leto 2013/14, imenovanje
predstavnikov staršev v svet šole Osnovne šole Livade Izola
2. redna seja - junij 2014: potrditev predlaganega seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto
2014/15, informacija v zvezi s programom CŠOD, informacija v zvezi z urejanjem okolice šole
11.5 USTANOVITELJ
Šola je preko ravnateljice aktivno sodelovala na sestankih, ki jih je skliceval župan občine Izola in na sejah
občinskega sveta ter drugih organov občine, kjer so bili predstavljeni predlogi finančnih planov, letno poročilo in
predlog letnega delovnega načrta šole. Šola je vsa zahtevana gradiva poslala v dogovorjenem roku. Sodelovanje
je potekalo tudi v obliki aktivnega vključevanja pri raznih občinskih akcijah, prireditvah in projektih ter na
korespondenčni način s posredovanjem poročil, predlogov, mnenj ipd.
12. SODELOVANJE STARŠEV S ŠOLO
V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet
staršev sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Neposredno sodeluje šola s starši na:
- govorilnih urah;
- roditeljskih sestankih;
- individualnih pogovorih;
- sprotno informiranje staršev telefonsko oz. po elektronski pošti;
- predavanjih za starše.
12.1 GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
Govorilne ure so bile drugi četrtek v mesecu:
- od 1. do 5. razreda od 17. do 19. ure
- od 6. do 9. razreda od 18. do 20. ure.
Povprečno so bile govorilne ure organizirane 8 krat v obsegu 16 delovnih ur.
Individualne govorilne ure je organiziral vsak učitelj posebej.
Zaradi uvajanja vzgojnega načrta in pravil šolskega reda pa so se izvajale tudi nove oblike sodelovanja s starši,
predvsem stalno obveščanje staršev tako telefonsko kot tudi po elektronski pošti. To obliko so pretežno
uporabljali strokovni delavci in razredniki III. triade.
Učiteljice 1. razreda so sklicale roditeljski sestanek v mesecu avgustu. Na njem so staršem predstavile program
dela. V šol. letu je bilo izvedenih povprečno 3,5 roditeljskega sestanka na oddelek .
Starši so prihajali do vodstva šole tudi individualno, ki je skupaj s strokovnimi delavci reševalo sproti
nastale težave. Pri reševanju problemov se je zelo uspešno vključevala tudi šolska pedagoginja.
13. ZAKLJUČEK
Ocenjujemo, da je bil zaradi vestnega dela strokovnih delavcev, tehničnega in administrativnega osebja
zastavljen letni delovni načrt v celoti in kvalitetno realiziran. Vse morebitne težave smo reševali sproti, strpno in z
veliko mero občutka za sočloveka.
Učencem smo zagotavljali in nudili pogoje za uspešno učenje in bivanje v šoli ter skrbeli za:
- primerno opremljenost prostorov in nakup učnih pripomočkov;
- zdrav način življenja (prehrana, šport in sproščanje);
- varno, prijazno in spodbudno vzdušje na šoli na osnovi novega Vzgojnega načrta, Pravil šolskega reda
in hišnega reda;
- zadovoljevanje osnovnih fizioloških in psiholoških potreb ter zdrav psihofizični razvoj, z upoštevanjem
individualnih razlik in vključevanje v različne oblike obšolskih dejavnosti, športna tekmovanja,
tekmovanja v znanju, natečaje in razpise;
- vrednote maternega jezika, našega izročila in kulture ter razvijanje strpnosti do drugih narodov;
- ekološko ozaveščanje in vzgojo v skrbi za ohranjanje narave;
- pozitivno mišljenje do vrednot, samostojnosti, odgovornosti in samokontrole;
- aktivno sodelovanje v učno-vzgojnem procesu ter učenju z izkušnjo.
Starše smo obveščali o uspešnosti njihovih otrok, skrbeli za individualni pristop in skupaj z njimi iskali rešitve pri
učno-vzgojnih problemih.
Učiteljem smo s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem in posodabljanjem delovnih in didaktičnih pripomočkov ter
predvsem IKT tehnologije omogočali njihovo strokovno rast, napredovanje in kvalitetno delo.
Ravnateljica
Maja CETIN