LETNO POROČILO 2012

LETNO POROČILO 2012
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM
1
Kazalo
POSLOVNO POROČILO ...................................................................................................2
Predstavitev družbe .................................................................................................................................................. 4
Nagovor uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM .................................. 6
Nadzorni svet ............................................................................................................................................................ 8
Pregled dela nadzornega sveta ................................................................................................................................ 9
Upravljanje tveganj .................................................................................................................................................10
Pregled gospodarskega okolja v letu 2012 ..........................................................................................................11
Poslovanje družbe v letu 2012..............................................................................................................................13
Poročilo o delu marketinga v letu 2012 ..............................................................................................................15
Organiziranost in kadri ..........................................................................................................................................16
Družbena odgovornost .........................................................................................................................................18
Poslovne in razvojne usmeritve družbe ..............................................................................................................19
Sodni spori ...............................................................................................................................................................21
Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta .................................................................................21
Izjava o upravljanju ................................................................................................................................................21
RAČUNOVODSKO POROČILO ...................................................................................... 22
POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA ...............................................................................................24
Izjava uprave ...........................................................................................................................................................27
1
RAČUNOVODSKI IZKAZI ....................................................................................................................28
Bilanca stanja na dan 31.12.2012.....................................................................................................................28
Izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 31.12.2012......................................................................29
Izkaz vseobsegajočega donosa ........................................................................................................................30
Bilančni dobiček ................................................................................................................................................30
Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 01.01. do 31.12.2012 ........................................................................31
Izkaz denarnih tokov za obdobje od 01.01. do 31.12.2012 ........................................................................32
2. PRILOGA S POJASNILI K IZKAZOM ...............................................................................................33
3
POJASNILA K IZKAZOM ......................................................................................................................45
3.1
Pojasnila k bilanci stanja ......................................................................................................................45
3.2
Pojasnila k izkazu poslovnega izida ...................................................................................................57
3.3
Računovodske presoje in ocene .........................................................................................................66
4
DRUGA RAZKRITJA................................................................................................................................67
REVIZORJEVO MNENJE ............................................................................................... 70
2
POSLOVNO POROČILO
Kazalo vsebine
3
POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU
Bilanca stanja
Sredstva
Kapital
Izkaz poslovnega izida
Prihodki od prodaje (upravljanja investicijskih skladov)
Poslovni izid iz rednega poslovanja
Poslovni izid iz finančnega poslovanja
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Sredstva v upravljanju
Kazalci v odstotkih
ROA – po obdavčitvi
ROE – po obdavčitvi
Čisti poslovni izid na povprečno število zaposlenih
ČVS na povprečno število zaposlenih
Prihodki na povprečno število zaposlenih
V EUR
31.12.2012
16.781.164
13.260.039
31.12.2011
17.626.527
13.595.118
31.12.2010
9.637.469
7.667.636
5.271.660
1.094.800
147.261
1.242.061
1.241.427
3.757.707
931.404
-20.603
910.801
728.321
3.938.437
1.382.439
-65.147
1.317.292
1.051.035
258.243.408
194.264.291
214.470.884
7,22
9,25
36.331
7.557.606
165.725
6,74
8,40
27.483
7.330.728
150.373
9,60
12,02
43.199
8.815.079
175.119
POMEMBNEJŠI DOGODKI KBM INFOND V LETU 2012
februar
- KBM Infond je prevzel upravljanje Krovnega sklada Probanka z osmimi podskladi in
vzajemnega sklada Probanka Globalni naložbeni sklad
- Mag. Barbara Gačnik je bila razglašena za najboljšo upravljavko leta 2011 v izboru, ki ga
pripravlja revija Moje finance. Prav tako je bil Infond Life, delniški podsklad, izbran za
najboljši delniški sklad s področja farmacija za obdobje treh let, ki se trži na slovenskem
trgu.
junij
-
KBM Infond je pripravil mobilno aplikacijo na platformi Android za preglede dnevnih
tečajnic, novic in člankov ter predstavitev skladov v upravljanju
september
- KBM Infond je pripravil novo podstran pokojnina.infond.si z izračuni pokojninske luknje
in predlogi, kako jo z naložbami v vzajemne sklade v času do upokojitve zapolniti
december
- KBM Infond je izvedel preoblikovanje skladov v upravljanju, in sicer je združil istovrstne
podsklade, vsem skladom v imenih dodal predpono Infond, uskladil naložbene politike z
zahtevami ZISDU-2 ter vse sklade v upravljanju, razen Infond PBGS, združil v en
Krovni sklad Infond. Tako KBM Infond upravlja 17 podskladov v sklopu Krovnega
sklada Infond in kotirajoči vzajemni sklad Infond PBGS
- KBM Infond je pripravil mobilno aplikacijo za Apple naprave na platformi IOS za
preglede dnevnih tečajnic, novic in člankov ter predstavitev skladov v upravljanju
Kazalo vsebine
4
PREDSTAVITEV DRUŽBE
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM (poslej družba) je bila
ustanovljena 16. 12. 1993 za nedoločen čas. Ustanovljena je bila z namenom upravljanja
investicijskih skladov in je vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču v Mariboru pod
številko registrskega vložka 1/90041/00.
Odločba o izdaji dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in
posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščenih investicijskih družb, je bila izdana s strani
Agencije za trg vrednostnih papirjev 01. 06. 1994 pod številko 25/16/1/94 in 26/16/1/94.
Firma:
Skrajšan naziv:
Sedež:
Naslov:
Pravna oblika
Matična številka
Davčna številka:
Identifikacijska številka za DDV
Šifra dejavnosti:
Velikost:
Transakcijski račun:
Poslovno leto
Splet:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Brezplačna tel. št.:
Vodstvo družbe v letu 2012:
Predsednik uprave
Član uprave
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
– Skupina Nove KBM
Infond, d.o.o.
Maribor
Ul. Vita Kraigherja 5
družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
5822416
25711679
SI25711679
66.300 (Upravljanje finančnih skladov)
majhna
SI 56 0451 5000 0491 522, odprt pri Novi KBM, d.d.
koledarsko leto
www.infond.si
[email protected]
02 / 229 20 80
02 / 229 27 96
080 22 42
Matjaž Lorenčič
mag. Samo Stonič
Družbeniki po stanju na dan 31. 12. 2012
Družbeniki
Nova KBM, d.d., Maribor
Zavarovalnica Maribor, d.d. , Maribor
A-Z Finance,d.o.o. Ljubljana
Finea d.o.o., Maribor
KBM Infond, d.o.o. - lastni poslovni delež
SKUPAJ
Poslovni delež v %
72
15
7
5
1
100
Kazalo vsebine
5
SKUPINA NOVE KBM
Nova KBM, d.d.
Adria Bank
AG
PBS, d.d.
Credy banka
A.D.
Moja
naložba, d.d.
KBM
Infond,
d.o.o.
M-Pay
KBM
Leasing,
d.o.o.
Gorica
Leasing,
d.o.o.
KBM Invest,
d.o.o.
KBM
Fineko,
d.o.o.
KBM
Projekt,
d.o.o.
KBM
Leasing
Hrvatska,
d.o.o.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, je članica Skupine
Nove KBM. Konsolidirano letno poročilo za skupino sestavi Nova KBM, d.d., in ga je mogoče
pridobiti na sedežu Nove KBM, d.d.
Kazalo vsebine
6
NAGOVOR UPRAVE KBM INFOND, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. –
SKUPINE NOVE KBM
Leto 2012 je bilo za KBM Infond leto izzivov. Prve mesece leta je zaznamoval zaključek
integracije oktobra 2011 prevzetih Krekovih skladov in februarski prevzem upravljanja devetih
Probankinih skladov. Obenem smo bistveno okrepili ekipo v Sektorju upravljanja naložb, kar
nam je omogočilo velik napredek pri kvaliteti upravljanja sredstev vlagateljev. V drugi polovici
leta so tekli postopki optimizacije ponudbe skladov in usklajevanja naložbenih politik z novo
zakonodajo. Kompleksen proces se je zaključil 17. decembra – odtlej KBM Infond namesto
skupaj 26 skladov v treh krovnih skladih in treh vzajemnih skladov, upravlja en krovni sklad s
sedemnajstimi podskladi in en vzajemni sklad.
Obenem z optimizacijo ponudbe smo začeli tudi s
projektom širjenja prodajne mreže v tujini. V letu 2013
bomo na avstrijskem in slovaškem trgu razširili nabor
trženih skladov, s tremi podskladi pa bomo prvič vstopili
tudi na češki trg.
Matjaž Lorenčič, predsednik uprave
mag. Samo Stonič, član uprave
Leto 2012 so zaznamovali pozitivni premiki delniških
tečajev na razvitih trgih, ukrepanje centralnih bank ter
ameriške predsedniške volitve. Evropska dolžniška kriza je
dosegla vrhunec poleti, ko je donosnost španskih 10-letnih
obveznic dosegla rekordno visoke nivoje, medtem ko so
nemške beležile rekordno nizke donosnosti. Posledično je
Evropska centralna banka aktivno posegla na kapitalski trg
z objavo programa o odkupu državnih obveznic na
sekundarnem trgu. To je pripomoglo, da so donosi do
dospetja t.i. 'problematičnih držav' upadli na vzdržne ravni.
Na drugi strani je ameriška centralna banka FED ponovno
začela s tretjim kvantitativnim sproščanjem, in sicer z
mesečnim odkupom hipotekarnih obveznic. Dodatna
pozitivna spodbuda za trge je bila ponovna izvolitev
ameriškega predsednika Obame v Belo hišo in preprečitev
t.i. 'fiskalnega prepada'. Zanimanje za delniške naložbe se je
zaradi naštetega krepilo.
Bistvenega pomena za našo družbo v smislu novih prilivov
sredstev v vzajemne sklade je dogajanje na slovenski borzi.
Slovenski borzni indeks je v letu 2012 dosegel relativno
dober donos , ki je v okviru dolgoletnih povprečij rasti
razvitih delniških trgov , zgodilo se je nekaj prevzemov
srednjevelikih družb, kar nekaj je bilo govoric o
potencialnih prodajah večjih slovenskih podjetij v državni
lasti, vendar pa vse skupaj ni bistveno vplivalo na likvidnost
trga, ki ostaja nizka, in krepitev zaupanja vlagateljev ter
njihovo pripravljenost za investiranje . K takšnemu stanju
'naložbenega duha'
je pripomoglo
tudi trenutno
gospodarsko, politično in socialno stanje v državi, ki se ne
izboljšuje.
.
Kazalo vsebine
7
Odlive sredstev iz skladov na letnem nivoju, ki jih je družba sicer načrtovala, velja pripisati
predvsem potrebi po likvidnih sredstvih vlagateljev in zaskrbljenosti glede prihodnosti. Konec
leta smo sicer na delniškem trgu opazili pozitivne premike, ki so bili posledica sprejetih
gospodarskih reform in ugibanj o nadaljnji privatizaciji, vendar bo trajnejša rast domačega trga
odvisna predvsem od reševanja težav finančnega sistema in razpleta političnih razmer.
Poslovno leto je družba zaključila uspešno, s čistim dobičkom 1.241.427 evrov. KBM Infond
konec leta 2012 dosega 14,21 % tržni delež med slovenskimi družbami za upravljanje in trdno
drži pozicijo četrte največje v Sloveniji. Družba upravlja 260 milijonov evrov sredstev, ki nam jih
je zaupalo 90.000 vlagateljev.
Maribor, januar 2013
KBM Infond,
družba za upravljanje, d.o.o.
- Skupina Nove KBM
Matjaž Lorenčič, predsednik uprave
mag. Samo Stonič, član uprave
Kazalo vsebine
8
NADZORNI SVET
Nadzorni svet je v letu 2012 deloval v dveh različnih sestavah. Do meseca oktobra je nadzorni
svet deloval v sestavi: ga. Manja Skernišak, g. Simon Hvalec, mag. Darko Kovačič, g. Drago Cotar
in dr. Vito Bobek. Skupščina družbenikov je v mesecu oktobru odpoklicala go. Skernišak,
g. Hvalca in mag. Kovačiča ter namesto njih imenovala g. Aleša Hauca, g. Igorja Žibrika in
mag. Miho Šlambergerja. Štiriletni mandat jim je pričel teči 5. 10. 2012.
Aleš Hauc, univ. dipl. ekon. od 24 aprila 2012 opravlja funkcijo
predsednika uprave v Novi KBM, d.d. Pred tem je bil od leta 2005
generalni direktor Pošte Slovenije, pred tem pa direktor poslovne enote
Banke Koper d.d. v Mariboru. Do leta 2005 je opravljal različne
vodstvene in svetovalne funkcije v bančništvu in drugih institucijah.
Pridobil je certifikat za preizkušenega notranjega revizorja Slovenskega
inštituta za revizijo in licenco za cenilca strojev in opreme po ASA
metodi.
Igor Žibrik, univ. dipl. ekon., je od 6. junija 2012 zaposlen v Novi KBM,
d.d., kot član uprave. Ima 18 let izkušenj na vodstvenih mestih doma in v
tujini. Poklicno pot v bančništvu je pričel leta 1994 v banki Creditanstalt.
Pred prihodom v Novo KBM, d.d., je bil od leta 2008 do 2012 član
uprave NLB Prishtina, odgovoren za upravljanje s tveganji.
Mag. Miha Šlamberger, univ. dipl. prav., od leta 2009 opravlja funkcijo tajnika Nove KBM, d.d.
Pred letom 2009 je bil zaposlen v pravni pisarni Nove KBM, d.d. Je član upravnega odbora
Credy banke AD, Kragujevac, član nadzornega sveta PBS, d.d., Maribor, in Zavarovalnice
Maribor, d.d.
Drago Cotar, univ. dipl. ekon., je zaposlen pri Zavarovalnici Maribor, d.d., kot predsednik
uprave. Pred tem je bil vodja oddelka, kasneje direktor oddelka in nato generalni direktor pri
Zavarovalnici Maribor, d.d.
Dr. Vito Bobek, je zaposlen na Ekonomsko poslovni fakulteti kot izredni profesor za področje
mednarodne menjave na Katedri za gospodarsko pravo. Njegovo prvo delovno mesto je bilo v
Tovarni avtomobilov Maribor, nato je bil kot raziskovalec zaposlen na Ekonomskem inštitutu v
Mariboru, kot izredni profesor na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in nato kot izredni
profesor na Fakulteti za management.
Kazalo vsebine
9
PREGLED DELA NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet je v letu 2012 deloval v dveh različnih sestavah. Do meseca oktobra je nadzorni
svet deloval v naslednji sestavi: ga. Manja Skernišak, g. Simon Hvalec, mag. Darko Kovačič,
g. Drago Cotar in dr. Vito Bobek. Skupščina družbenikov je v mesecu oktobru odpoklicala
go. Skernišak, g. Hvalca in mag. Kovačiča ter namesto njih imenovala g. Aleša Hauca,
g. Igorja Žibrika in mag. Miho Šlambergerja. Nadzorni svet je v obeh sestavah tekom celotnega
leta 2012 skrbno spremljal poslovanje KBM-Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina
Nove KBM. Nadzorni svet je svoje delo opravljal z namenom zagotavljanja učinkovitega sistema
upravljanja in nadzora nad upravljanjem poslovanja investicijskih skladov. Delo je opravljal v
skladu z visokimi strokovnimi standardi in etičnimi vrednotami. Nadzorni svet je vzpodbujal
varnost in trdnost sistema upravljanja.
Nadzorni svet je poslovanje spremljal na podlagi pregledov mesečnega poročanja uprave družbe
o poslovanju in finančnem stanju družbe in investicijskih skladov v njenem upravljanju z
izrednimi poročili o pomembnih pravnih in poslovnih dogodkih ter na šestih rednih sejah in eni
izredni seji nadzornega sveta. Uprava družbe je članom nadzornega sveta poročala oziroma jih
obveščala s strokovno pripravljenimi gradivi in z dodatnimi pojasnili na sejah nadzornega sveta.
Prav tako so na seje bile vabljene strokovne službe in notranja revizorka, ki so k posameznim
točkam podali dodatna pojasnila.
Najpomembnejše teme nadzornega sveta v letu 2012 so bile povezane s spremljanjem poslovanja
in finančnega stanja družbe in skladov v njenem upravljanju.
Nadzorni svet je v okviru sej obravnaval naslednje dogodke:
- seznanjal se je s postopki prevzema upravljanja investicijskih skladov,
- potrdil program dela notranje revizije,
- se sprotno seznanjal s poslovanjem družbe,
- obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe za leto 2011,
- potrdil Letno poročilo notranje revizije za leto 2011,
- se seznanjal in obravnaval pripravo in izvedbo konsolidacije skladov v upravljanju, ki je
bila zaključena s 17. decembrom 2012,
- obravnaval in potrdil sklic skupščine družbenikov,
- se seznanjal s kvartalnimi poročili notranje revizije,
- spremljal uresničitev zastavljenih ciljev družbe,
- se seznanil s potekom dela, poročili in obveznostmi po zakonodaji,
- se seznanil in potrdil načrtovane poslovne aktivnosti družbe,
- se seznanil s poročilom o sistemu notranjega poročanja, o informacijski strojni in
programski podpori in o sistemu notranjih kontrol in
- potrdil poslovni načrt za leto 2013.
Na podlagi pregleda in nadzora nad poslovanjem družbe in njenim poslovnim izidom nadzorni
svet poslovanje družbe ocenjuje kot uspešno.
Nadzornemu svetu niso znane kršitve zakonodaje in notranjih aktov družbe.
Kazalo vsebine
10
UPRAVLJANJE TVEGANJ
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM (v nadaljevanju družba), je
vključena v celovit pristop Skupine Nove KBM k upravljanju tveganj. Na tem nivoju se
opredeljujejo vsa tveganja pri poslovanju Skupine Nove KBM, ocenjujejo se obsegi tveganja in
metode spremljanja dejavnikov tveganja, stalno se spremlja izpostavljenost članic skupine
specifičnim tveganjem in upoštevanje postavljenih omejitev ter prilagajanje razmeram v
poslovnem okolju. V ta namen je Nova KBM, d.d., uvedla standardiziran pristop k upravljanju
tveganj po Basel II, ki ga družba uporablja le v okviru, ki pride v poštev pri njenem poslovanju.
Upravljanje tveganj družba obravnava kot stalen proces ugotavljanja, merjenja in obvladovanja
tveganj, ki se pojavlja v njenem poslovanju, in pri tem uporablja sistematičen pristop. Varnost
poslovanja in doseganje najvišje skladnosti s standardi obvladovanja tveganj zagotavlja z
ustreznim sistemom upravljanja tveganj.
Poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev upravljanja s tveganji, pri čemer odgovorne
osebe sproti poročajo poslovodstvu o izvajanju dejavnosti v zvezi z obvladovanjem tveganj.
Usmeritve za upravljanje tveganj so oblikovane z namenom opredeljevanja in analiziranja tveganj,
na podlagi česar se določijo ustrezne omejitve in kontrole teh tveganj oz. omejitev. Sistem
upravljanja tveganj se redno preverja in tako redno prilagaja spremenjenim tržnim razmeram.
Upravljanje tveganj družbe je opredeljeno v Načrtu za obvladovanje tveganj in Politiki upravljanja
s tveganji, ki urejata pravila in postopke za obvladovanje celotnega tveganja, kateremu je družba
pri svojem poslovanju izpostavljena, in posameznih vrst tveganj ter njihov prispevek k celotnemu
tveganju družbe.
Družba zagotavlja, da glede na skupni obseg premoženja pri upravljanju investicijskih skladov,
vedno razpolaga z ustreznim kapitalom. Izpostavljena je predvsem kreditnemu tveganju,
likvidnostnemu tveganju, obrestnemu tveganju in tržnemu tveganju. Glede na to, da je osnovna
dejavnost družbe upravljanje premoženja investicijskih skladov, so pomembna tudi operativna in
sistemska tveganja, tveganja kršitve predpisov, tveganja v povezavi s človeškimi viri in strateška
tveganja ter tveganja tretjih oseb, ki jim je družba izpostavljena. Podrobnosti v zvezi s sistemom
upravljanja tveganj, uporabljenimi metodologijami in vrstami tveganj so v tem poročilu
predstavljene kasneje.
Upravljanje tveganj investicijskih skladov je družba opredelila v Načrtu upravljanja tveganj
Krovnega sklada Infond in vzajemnega sklada Infond PBGS. Ta ureja postopke ugotavljanja
tveganj, postopke merjenja oz. ocenjevanja in obvladovanja tveganj ter postopke spremljanja teh
tveganj in sicer za naslednja bistvena tveganja: tveganje nasprotne stranke, tržno tveganje,
kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, operativna tveganja, tveganje v povezavi s človeškimi
viri in tveganje skrbništva.
Z izobraževanjem, kot tudi s standardi in postopki upravljanja tveganj, si družba prizadeva razviti
disciplinirano in konstruktivno okolje, v katerem se vsi zaposleni zavedajo svoje vloge in
obveznosti. Skrbno upravljanje tveganj je namreč osnova za zagotavljanje varnosti poslovanja
družbe in investicijskih skladov v njenem upravljanju.
Kazalo vsebine
11
PREGLED GOSPODARSKEGA OKOLJA V LETU 2012
Kljub vsej napetosti, vzponom in padcem, je bilo leto 2012 na večini borznih trgov dobro leto.
Okrevanje svetovnega gospodarstva se je nadaljevalo, a upočasnilo. Evropska dolžniška kriza je v
Evropi dosegla vrhunec poleti, ko je donosnost španskih 10 letnih obveznic dosegla rekordno
visoke nivoje (7,24% - 24. julija), medtem ko so nemške beležile rekordno nizke donosnosti
(1,167% - 20. julija). Iz desne slike je razvidno, da so bili pribitki na slovenske in španske
obveznice poleti 2012 najvišji.
Pribitek španskih in slovenskih 10 letnih državnih obveznic
na nemške 10 letne obveznice v odstotkih (%)
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
Pribitek 10 letnih španskih obveznic
Pribitek 10 letnih slovenskih obveznic
Vir: Bloomberg
Padec donosnosti je bilo opaziti po odločitvi Evropske centralne banke o aktivnem posegu na
kapitalske trge z novimi ukrepi. Odločila se je za odkup državnih obveznic na sekundarnem trgu
preko operacije »OMT – Outright Monetary Transactions«. Posebnosti programa so, da se bo
lahko izvajal v neomejenem obsegu, osredotočili se bodo na kratkoročne državne obveznice (1-3
leta). Država bo predhodno morala uradno zaprositi za pomoč in skočiti pod okrilje sklada
EFSF/ESM ter striktno izvajati program fiskalne konsolidacije. Kratkoročno je ECB dosegla cilj
in znižala donosnosti španskih obveznic pod 6%. Umiritev napetosti na trgu državnih
vrednostnih papirjev se je kot val optimizma prenesla na delniške trge. Borzni indeks Stoxx
Europe 600 Index, v katerem je zajetih 600 družb vseh velikosti iz 18 držav evropske regije, je do
konca leta zrasel za 14,4 %. Med evropskimi državami pa ponovno prednjači Nemčija, kjer je
borzni indeks DAX zrasel za 29,1 % in se že spogleduje z najvišjimi vrednostmi iz let pred
globalno finančno krizo.
Leto 2012 je v bilo v ZDA leto predsedniških volitev. V okviru tega je bilo dosti pozornosti
usmerjene v analizo stanja ameriškega gospodarstva. Eden izmed večjih težav je še vedno
previsoka brezposelnost. Nov program kvantitavnega sproščanja, ki ga je septembra objavila
ameriška centralna banka FED, namerava mesečno porabiti 40 milijard USD za nakup
hipotekarnih obveznic. Program bo trajal vse do bistvenega znižanja brezposelnosti v ZDA. Do
konca leta je program obsegal 85 milijard USD, ki zraven odkupa hipotekarnih, zajema
reinvestiranje zapadlih naložb in podaljšanje povprečne ročnosti »Operation Twist«. Na drugi
strani je opazno okrevanje nepremičninskega trga in zmanjšanje zadolženosti gospodinjstev.
ZDA uspešno zaključujejo proces razdolževanja privatnega sektorja, medtem ko obstaja največje
tveganje javni dolg in s tem povezan dogovor o fiskalnem prepadu, ki je krojil usodo delniških
trgov v zadnjih mesecih leta. Okrevanje ameriškega gospodarstva je potrdil tudi borzni indeks
S&P 500, ki je v letu 2012 zrasel za 13,4 % (v USD).
Razvijajoče države izkazuje v povprečju pozitivno makroekonomsko okolje. Kitajska, kot
najpomembnejša država v skupini razvijajočih se držav, v več pogledih doživlja prelomne čase. V
letu 2012 je prišlo do spremembe celotne vodilne garniture države, poleg tega je bila sprejeta tudi
Kazalo vsebine
12
usmeritev gospodarstva iz izvozno usmerjenega v gospodarstvo, ki v večji meri sloni na
domačem povpraševanju. Pričakovano bo gospodarska rast v 2012 in prihajajočih letih nižja, kot
je bila v preteklih letih, kar so vlagatelji sprva sprejeli negativno, a se je do konca leta optimizem
vrnil tudi na kitajsko borzo. Borzni indeks Hang Seng je zrasel za 22,9 % (v HKD). V okviru
razvijajočih se držav je potrebno opozoriti na mejne oz. »Frontier« trge, ki zajemajo države, ki so
gospodarsko manjše od BRIC držav. Rast borznih tečajev na mejnih trgih je v letu 2012 presegla
rast tečajev delnic na BRIC trgih. Delniški indeks, ki zajema delnice družb iz celotnega spektra
držav v razvoju (BRIC + preostale države), je v letu 2012 pridobil 15,1 % (v USD), medtem ko je
borzni indeks BRIC držav pridobil 11,0 % (v USD).
Konec tretjega četrtletja so države, mednarodne organizacije in svetovalne družbe začele
objavljati nižje napovedi gospodarske rasti za leto 2013. Mednarodni denarni sklad je znižal
napoved svetovne gospodarske rasti iz 2% na 1,5% za razvite države in s 6% na 5,6% za
razvijajoče države. Napoved nižje rasti držav v razvoju je posledica slabšega gospodarskega okolja
in več negotovosti v razvitih državah. Zraven tega se Kitajska, kot gonilna sila svetovnega
gospodarstva, ohlaja. Kitajska oblast je napovedala nižjo ciljno rast za srednjeročno obdobje, in
sicer 7,5%. V spodnji tabeli je predstavljena realna rast BDP-ja izbranih držav in regij. V letu 2012
se napoveduje negativna rast EMU (oz. posameznim članicam) ter Veliki Britaniji. Vse države ali
regije, z izjemo razvijajočih trgov, imajo nižjo napoved gospodarske rasti, kot je znašalo
povprečje 94-03. Pričakovana rast razvijajočih trgov za 2012 je 5,3 %, medtem ko je znašalo
povprečje 94-03 4,4%.
Realna rast BDP-ja v odstotkih (%)
ZDA
Kanada
Japonska
EMU
Nemčija
Francija
Italija
Velika Britanija
Svetovno gospodarstvo
Razviti trgi
Razvijajoči trgi
Vir: MDS ; P - projekcije
Povprečje 94-03
2012P
2013P
3,3
3,5
0,9
2,2
1,5
2,2
1,7
3,5
3,4
2,8
4,4
2,2
1,9
2,2
-0,4
0,9
0,1
-2,3
-0,4
3,3
1,3
5,3
2,1
2,0
1,2
0,2
0,9
0,4
-0,7
1,1
3,6
1,5
5,6
Sprememba svetovnih borznih indeksov v letu 2012 v odstotkih (%)
Indeks
MSCI World Index
MSCI ACWI Index
MSCI Emerging Markets Index
STOXX Europe 600 Index
S&P 500 Index
NIKKEI 225 Index
DAX Index
CAC 40 Index
MSCI Latin America Index
MSCI Asia Index
MSCI BRIC Index
Hang Seng Index
BOVESPA
Russian RTS Index
SENSEX
Področje
Svet (razviti)
Svet (razviti + razvijajoči)
Trgi v razvoju
Evropa
ZDA
Japonska
Nemčija
Francija
Latinska Amerika
Azija
Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska
Hong Kong
Brazilija
Rusija
Indija
1 leto
(v EUR)
11,2%
11,4%
13,1%
14,4%
11,4%
7,0%
29,1%
15,2%
3,6%
16,1%
9,0%
21,0%
-4,2%
8,6%
19,1%
1 leto
(lastna valuta)
13,2%
13,4%
15,1%
14,4%
13,4%
22,9%
29,1%
15,2%
5,4%
18,1%
11,0%
22,9%
7,4%
10,5%
25,7%
Kazalo vsebine
13
POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2012
Družba je ob koncu leta 2012 upravljala premoženje Krovnega sklada Infond s sedemnajstimi
podskladi in premoženje enega vzajemnega sklada. Čista vrednost sredstev v upravljanju družbe je
na dan 31.12.2012 znašala 258.243.408 evrov, kar je za 32,93 % več kot na dan 31.12.2011, ko je le
ta znašala 194.264.295 evrov.
Dne 08.02.2012 je družba odkupila pravico do upravljanja in s tem prevzela upravljanje osmih
podskladov Krovnega sklada Probanka in enega vzajemnega sklada od upravljavca Probanka
upravljanje, d.o.o.
Dne 17.12.2012 je družba izvedla preoblikovanje podskladov Krekovega krovnega sklada,
podskladov Krovnega sklada Probanka in vzajemnih skladov Infond Global in Infond Dynamic
v podsklade Krovnega sklada Infond. Preoblikovanje je bilo izvedeno s pripojitvijo podskladov
Krekovega krovnega sklada in podskladov Krovnega sklada Probanka k izbranim podskladom
Krovnega sklada Infond (pripojitve), s preoblikovanjem podskladov Krekovega krovnega sklada
in podskladov Krovnega sklada Probanka v podsklade Krovnega sklada Infond (vstop) in s
preoblikovanjem dveh vzajemnih skladov v podsklada Krovnega sklada Infond (vstop).
Družba je v poslovnem letu 2012 dosegla:
Opis
Prihodki
Odhodki
Poslovni izid
Davki iz dohodka
Odloženi davek
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
v EUR
31.12.2012
5.662.824
4.420.763
1.242.061
0
-634
1.241.427
Na dan 31.12.2012 družba izkazuje bilančno vsoto v znesku 16.781.164 evrov in kapital v znesku
13.260.039 evrov.
Kazalniki poslovanja za leto 2012
Opis
ROE - po obdavčitvi (čisti dobiček/povprečni kapital)
ROA - po obdavčitvi (čisti dobiček/povprečna sredstva)
Prihodki na povprečno število zaposlenih
Čisti poslovni izid na povprečno število zaposlenih
Stroški dela na povprečno število zaposlenih
v EUR
2012
9,25
7,22
165.725
36.331
44.979
Kazalo vsebine
14
PREMOŽENJE V UPRAVLJANJU
Čista vrednost sredstev vzajemnih skladov, ki jih upravlja družba, po stanju na dan 31.12.2012,
znaša 258.243.408 evrov.
Zadnji obračunski dan leta 2012 je bil 31.12.2012.
Ime investicijskega sklada
Datum
začetka
upravljanja
Višina
ČVS v
EUR na
dan
31.12.2012
Vrednost
Število
enote
imetnikov Število enot premoženja
Donosnost
enot premoženja vzajemnega
v letu 2012
premoženja
na dan
sklada na
v%
na dan
31.12.2012
dan
31.12.2012
31.12.2012
v EUR
Vzajemni sklad
Infond PBGS, mešani sklad
09.11.2006 17.710.173
10.539
26.701.071
0,66
1,38
Krovni sklad Infond
Infond Alfa, mešani podsklad
01.03.1994 26.089.534
3.524
472.139
55,26
1,70
Infond Beta,
delniški podsklad razvitih trgov
14.07.2004 18.375.537
2.679
2.795.554
6,57
8,3
Infond Consumer,
delniški podsklad
27.05.2008
239.555
50
256.734
0,93
-0,35
Infond Družbeno odgovorni,
delniški podsklad razvitih trgov
21.04.2005
3.011.871
370
154.536
19,49
9,70
Infond Krekov globalni,
delniški podsklad
11.12.2010 12.100.018
30.102
1.693.369
7,15
14,47
Infond Technology,
delniški podsklad
01.10.2007
621.961
238
38.677
16,08
18,34
Infond Bond - Euro,
obvezniški podsklad
14.08.2010
5.295.224
314
389.516
13,59
9,46
Infond Energy, delniški podsklad
03.10.2005
6.333.272
1.138
517.325
12,24
-0,35
Infond Frontier, delniški podsklad
16.07.2011
8.423.078
1.431
625.089
13,48
11,15
Infond Hrast, mešani podsklad
01.07.1995 25.942.178
3.284
891.242
29,11
2,91
Infond Life, delniški podsklad
04.06.2007
7.989.513
798
528.070
15,13
13,14
Infond Dynamic,
delniški podsklad
10.10.2008 12.394.951
28.817
2.922.343
4,24
8,95
Infond Global, mešani podsklad
26.09.2008 31.016.499
29.713
3.616.600
8,58
2,57
Infond BRIC, delniški podklad
03.10.2005 52.127.736
7.275
2.671.516
19,51
8,42
Infond Delniški, delniški podsklad
27.09.1999 19.452.880
5.374
9.741.611
2,00
7,55
Infond €uropa, delniški podsklad
15.11.2004
7.752.104
1.185
2.030.218
3,82
11,6
Infond PanAmerica,
delniški podsklad
04.06.2007
3.367.324
381
300.541
11,20
8,39
SKUPAJ
258.243.408
127.212
Dne 8.2.2012 je družba prevzela upravljanje Krovnega sklada Probanka z osmimi podskladi in vzajemni sklad Probanka Globalni
naložbeni sklad;
S 17.12.2012 se podskladi Probanka Alfa – uravnoteženi, Probanka Beta – delniški, Probanka Agriculture – delniški, Krekov Klas
Družbeno odgovorni, delniški podsklad, Krekov Globalni, delniški podsklad, Krekov Nano&Tech, delniški podsklad, vključijo v
Krovni sklad Infond in preimenujejo v Infond Alfa, mešani podsklad, Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov, Infond
Consumer, delniški podsklad, Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov, Infond Krekov globalni, delniški
podsklad, in Infond Technology, delniški podsklad. Delniški vzajemni sklad Infond Dynamic in Infond Global, vzajemni sklad
fleksibilne strukture naložb, se preoblikujeta v podsklada Krovnega sklada Infond in preimenujeta v Infond Dynamic, delniški
podsklad, in Infond Global, mešani podsklad. Krekov Sidro Obvezniški, obvezniški podsklad, Probanka Gama – obvezniški, in
Probanka Sigma – sklad absolutnega donosa, se pripojijo k podskladu Krovnega sklada Infond in preimenujejo v Infond Bond –
Euro, obvezniški podsklad. Probanka Uranium – delniški, se pripoji k podskladu Krovnega sklada Infond in preimenuje v
Infond Energy, delniški podsklad. Krekov Most Novi trgi, delniški podsklad, in Probanka Novi trgi - delniški, se pripojita k
podskladu Krovnega sklada Infond in preimenujeta v Infond Frontier, delniški podsklad. Krekov Skala Uravnoteženi, mešani
podsklad, se pripoji k podskladu Krovnega sklada Infond in preimenuje v Infond Hrast, mešani podsklad. Probanka Biotech –
delniški, se pripoji k podskladu Krovnega sklada Infond in preimenuje v Infond Life, delniški podsklad. Vzajemni sklad Probanka
Globalni naložbeni sklad se preimenuje v Infond PBGS, mešani sklad.
Kazalo vsebine
15
POROČILO O DELU MARKETINGA V LETU 2012
Družba komunicira z vrsto ciljnih javnosti, ki jim posreduje informacije, jih izobražuje, odgovarja
na vprašanja, jih nagovarja z orodji oglaševanja in se z njimi neposredno srečuje. Glavne vsebine
v letu 2012 so bile:
•
•
•
•
•
•
•
prevzem upravljanja skladov družbe Probanka upravljanje,
komuniciranje pridobitve naziva naj-upravljavka leta 2011 (mag. Barbara Gačnik) in
najboljši delniški sklad področja farmacija za obdobje treh let za Infond Life,
štiri trženjske akcije – tri akcije pospeševanja prodaje s ponudbo brez vstopnih stroškov
za vse sklade v upravljanju in ločena akcija za Infond Frontier brez vstopnih stroškov
mesec dni,
mobilni aplikaciji za platformi Android in IOS,
Infond pokojnina (posebna spletna podstran za svetovanje glede varčevanja za čas po
upokojitvi),
prenova prodajnih tiskovin (združena tiskovina za vse sklade v upravljanju KBM Infond
– ob prevzemu Probanka skladov in ob izvedbi preoblikovanja),
preoblikovanje skladov v upravljanju KBM Infond.
Ključne ciljne javnosti pri komuniciranju so splošna javnost, vlagatelji in tržniki v prodajni mreži.
Prodaja in prodajne poti
Prodaja vzajemnih skladov v upravljanju družbe poteka preko štirih distribucijskih kanalov:
•
•
•
•
neposredne prodaje,
prodaje preko pogodbenih posrednikov na več kot 200 vpisnih mestih po vsej Sloveniji,
elektronskega poslovanja (InfondNet)
finančnih institucij, ki ponujajo kombinirane finančne produkte.
Sklad Infond BRIC se preko pogodbenih posrednikov trži tudi v Avstriji in na Slovaškem.
Vlagatelje se na vpisnih mestih nagovarja s pomočjo informativnih in promocijskih tiskovin
(ABC naložb v vzajemne sklade, Pregled skladov v upravljanju KBM Infond ter akcijskimi letaki).
Vpisna mesta se redno opremlja tudi z promocijskimi gradivi, kot so kocke s papirjem, pisala,
stojala s plakati (t.i. pingvini).
Informiranje vlagateljev
Informiranje vlagateljev se loči na obvezne informacije o poslovanju družbe in vzajemnih skladov
o stanju oziroma spremembah vrednosti enote premoženja ter informiranje in izobraževanje
vlagateljev o temah, ki so v njihovem interesu, vendar vsebine niso zakonsko obvezne.
Glavni načini za posredovanje informacij o poslovanju Infondovih investicijskih skladov so:
• pričetek obveščanja obstoječih vlagateljev z elektronskim mesečnikom,
• strokovna brošura Naložbeni mozaik za institucionalne vlagatelje,
• mediji (obvezne objave, objave vrednosti enote premoženja v drugih tiskanih in
elektronskih medijih ter na spletnih straneh),
Kazalo vsebine
16
•
•
•
•
direktna pošta (za zakonsko predpisana obvestila vlagateljem in delničarjem, praviloma
dopolnjena z informacijami in trženjskimi sporočili),
spletna stran www.infond.si (obvezne objave in vse informacije o družbi in skladih v
njenem upravljanju),
dajanje informacij po telefonu: brezplačna telefonska številka 080 22 42 ter osebno na
sedežu družbe,
vpisna mesta.
Informiranje vlagateljev regulira ZISDU in podzakonski akti, izdani na podlagi tega zakona,
Zakon o trgu vrednostnih papirjev in podzakonski akti, izdani na podlagi tega zakona, Zakon o
gospodarskih družbah, Pravila upravljanja in Prospekt vsakega vzajemnega sklada.
Oglaševanje in pospeševanje prodaje
V letu 2012 je družba izvedla tri trženjske akcije (februar – marec, september-oktober in
december 2012 do konca januarja 2013), ki so temeljile v direktnem marketingu, dopolnjenem s
spletnimi oglasi. Prav tako je bila od srede aprila do srede maja ločeno izvedena akcija
pospeševanja prodaje delniškega podsklada Infond Frontier.
KBM Infond je septembra pripravil novo podstran pokojnina.infond.si z izračuni pokojninske
luknje in predlogi, kako jo z naložbami v vzajemne sklade v času do upokojitve zapolniti.
Komunikacijsko je bila podprta s septembrsko-oktobrsko trženjsko akcijo.
Ves čas je družba ohranjala opaznost blagovne znamke z zunanjim oglaševanjem (izbrani zunanji
panoji po Sloveniji ter avtobus v Ljubljani). Pri komuniciranju trženjskih akcij družba redno
sodeluje s članicami Skupine Nove KBM ter pogodbenimi partnerji za trženje vzajemnih skladov,
ki izvajajo komuniciranje akcijskih ponudb tudi prek svojih komunikacijskih kanalov.
ORGANIZIRANOST IN KADRI
Družba razpolaga s strokovnim kadrom in z ustrezno organizacijsko strukturo, ki temelji na
visokih strokovnih standardih in etičnih vrednotah, ki spodbujajo varnost in trdnost njenega
poslovanja. Eno izmed temeljnih načel organizacijskih postopkov je preudarno in zakonito
vodenje družbe.
Družbo vodi dvočlanska uprava v skladu s strategijami in cilji družbe v najboljšem interesu
družbe in vlagateljev v vzajemne sklade.
Družbo vodita predsednik uprave Matjaž Lorenčič in član uprave mag. Samo Stonič.
Matjaž Lorenčič, univ. dipl. ekonomist, je funkcijo predsednika uprave nastopil meseca februarja
2010. Pred nastopom funkcije je bil od januarja leta 2008 član uprave, pred tem pa direktor
sektorja upravljanja naložb v družbi. Poslovno kariero je pričel leta 1995 na MBH, d. d., kot
borzni posrednik in jo nadaljeval v KBM Infond, d.o.o., kot svetovalec za naložbe (2001 – 2003).
Od septembra 2003 do decembra 2004 je bil vodja strateških financ in namestnik pomočnice
predsednika uprave za finance in računovodstvo v podjetju Era, d. d., in član uprave Skopski
Saem, A.D.
Kazalo vsebine
17
Član uprave Samo Stonič, magister ekonomskih znanosti, je bil od leta 2001 do leta 2005 zaposlen
v družbi Aktiva DZU, d.o.o., sprva kot pomočnik predsednika uprave, nato pa kot predsednik
uprave. Kariero je nadaljeval na mestu izvršnega direktorja v družbi Aktiva Invest, d.d., ko je leta
2009 nastopil funkcijo izvršnega direktorja v družbi Aktiva Naložbe, d.d. Bil je član v številnih
nadzornih svetih, med drugim v družbah: Tehnounion, d.d., Comet Zreče, d.d., EGP Škofja Loka,
d.d. in IMP Promont, d.d. Funkcijo člana uprave je nastopil februarja leta 2010.
Organizacijska struktura družbe je odraz obsega dejavnosti in specializiranosti opravljanja poslov,
razvoja informacijske tehnologije ter kadrovske strukture in temelji na hierarhični, funkcionalni in
projektni organiziranosti upravljanja družbe. Organiziranost družbe ustreza določbam ZISDU-2.
Organizacijska shema KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM
Uprava
Pooblaščenec
uprave za notranjo
kontrolo
Sektor
upravljanja
naložb
Sektor
računovodstva
Pravno upravni
sektor
Sektor
marketinga in
trženja
Sektor
informatike
Služba upravljanja naložb je ločena od ostalih zalednih služb. Upravljanje premoženja opravljajo
strokovnjaki s področja upravljanja naložb. V okviru sektorja upravljanja naložb je zaposlenih
deset oseb, pri čemer jih ima osem dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, eden
ima tudi CFA in dva imata zaključeno izobraževanje za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetij. V okviru podporne funkcije se strokovno opravljajo dejavnosti na področju
računovodstva, pravnih zadev, marketinga in trženja ter informatike. Zaposlenim je zagotovljeno
pozitivno delovno okolje, v katerem lahko razvijejo in izkažejo svoje sposobnosti.
Popolnoma samostojna organizacijska enota, ločena od službe upravljanja naložb ter drugih
zalednih služb znotraj družbe, je pooblaščenec uprave za notranjo kontrolo. Pooblaščenec uprave
za notranjo kontrolo skrbi za skladnost poslovanja družbe z zakonskimi in podzakonskimi
določbami in izvaja nadzor nad postopki, ki se izvajajo v družbi.
Na dan 31.12.2012 je bilo v družbi zaposlenih 37 oseb, pri čemer so 3 osebe zaposlene za
določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev oz. začasno povečanega obsega dela.
V skladu s tem se je nekoliko spremenila tudi izobrazbena struktura zaposlenih, tako da družba
zaposluje: 5 oseb z magisterijem znanosti, 13 z univerzitetno izobrazbo, 13 z visoko strokovno
izobrazbo, 3 z višjo in 3 s srednjo izobrazbo.
Kazalo vsebine
18
Število zaposlenih v letu 2012 po izobrazbeni strukturi
mesec
/ stopnja
izobrazbe
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
povprečno št.
zaposlenih
V.
VI./1
VI./2
VII.
VIII.
SKUPAJ
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
9
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
33
37
37
36
36
36
36
36
36
37
37
37
3,08
3
12,25
12,83
5
36,16
Poleg notranje organizacije ima družba zunanjega izvajalca notranje revizije, ki je redno vpet v
delovni proces in sistem poslovanja in upravljanja družbe, ki ga redno spremlja in kontrolira.
DRUŽBENA ODGOVOROST
KBM Infond je med svoje strateške usmeritve zapisal zadovoljstvo vlagateljev, razvoj novih
produktov in prodajnih poti, prodor na tuje trge ter krepitev blagovne znamke. Uresničevanje teh
ciljev je povezano s kakovostnimi odnosi z zaposlenimi, s prodajno mrežo, poslovnimi partnerji
in z vlagatelji v sklade, ki jih upravlja družba.
Zaposleni
Zaposleni se udeležujejo vseh relevantnih izobraževanj, s pomočjo katerih lahko kakovostno
opravljajo svoje delo, družba pa omogoča tudi nadgrajevanje formalne izobrazbe. Uprava družbe
je vsem zaposlenim dostopna za pogovor in iskanje rešitev, ki lahko izboljšajo delovno okolje in
postopke. Družba skrbi za opremljenost delovnih prostorov z ergonomsko urejenimi delovnimi
mesti. Dorečen sistem nadomeščanj v primeru odsotnosti zaposlenim omogoča, da lahko
usklajujejo družinske in poslovne potrebe. Družba redno izplačuje dohodke zaposlenim. Z
neformalnimi oblikami druženja spodbuja timsko povezanost zaposlenih. Zaposleni so tudi eden
izmed generatorjev idej za izboljšanje kakovosti življenja v družbenemu okolju, v katerem Infond
posluje.
Poslovni partnerji
Družba jasno postavlja merila za izbiro poslovnih partnerjev, ki jih tudi transparentno razkriva.
Ob izbiri poslovnih partnerjev pri enakovrednih ponudbah izbira lokalne dobavitelje, s čemer
podpira razvoj gospodarskega okolja družbe. Sistemsko skrbi za dostopnost poslovnih partnerjev
do ključnih ljudi in informacij. Družba vse svoje obveznosti izvede oz. poravna pravočasno in v
celoti.
Kazalo vsebine
19
Prodajna mreža
Družba v prodajni mreži sodeluje s prek 500 tržniki z licenco za trženje vzajemnih skladov in
investicijskih družb. Z razdelanim sistemom izobraževanja o osnovnih temah in informiranja o
vseh relevantnih vsebinah osebno, po telefonu in elektronski pošti omogoča vsem tržnikom
kompetentno delo z obstoječimi in potencialnimi vlagatelji. Vsak tržnik ima med delovnim časom
družbe neposreden telefonski dostop do vseh relevantnih oseb, ki jih potrebuje pri delu, po
zaključenem delovnem času družbe pa dnevno do vsaj dveh dodatnih oseb, ki lahko ponudijo
takojšnjo strokovno pomoč. Družba skrbi tudi za neformalno druženje tržnikov. Tržniki so,
enako kot zaposleni, eden generatorjev idej za pomoč pri izboljšanju kakovosti življenja v okolju,
kjer družba posluje.
Vlagatelji in potencialni vlagatelji
Vlagatelji in potencialni vlagatelji so ključni za poslovanje družbe. Zato je družba sistematično
poskrbela za širok sistem informiranja in izobraževanja prek vrste kontaktnih točk. Te omogočajo
osebno svetovanje (na primer vpisna mesta in sedež družbe), informiranje po telefonu
(brezplačna telefonska številka, telefoni družbe in tržnikov oz. vpisnih mest), po elektronski pošti
z mesečnim elektronskim mailingom z novicami, članki in informacijami, več dostopnih kanalov
za elektronsko pošto (elektronski naslov [email protected], spletni dostop Vprašajte nas in
neposredni dostopi do posameznih zaposlenih). V skladu s tem je s prevzemom Probanka
skladov KBM Infond prevzela tudi njihovo brezplačno telefonsko številko in izvedla
preusmeritve na spletnih straneh. Vsa vprašanja vlagateljev se praviloma razrešuje takoj, če to ni v
moči družbe, pa se vlagatelje napotuje na konkretne naslove.
Družbeno okolje in skupnost
Vse aktivnosti družbe so usmerjene k temu, da družbena in okoljska vprašanja vključuje v redno
poslovanje podjetja. Tako sproti omogoča kakovostno delo in nadgrajevanje odnosov z vsemi
ciljnimi javnostmi, prek njih pa tudi izboljšanje kakovosti življenja v okolju, v katerem posluje.
Poleg tega družba namenja del sredstev neposredni podpori družbenega okolja. Družba pri izbiri
prejemnikov donatorskih, kjer je mogoče, pa tudi sponzorskih sredstev, sledi vodilu: ustvariti
razliko. Tako imajo prednost pri izbiri posamezniki pred organizacijami, ki pomagajo
posameznikom, in akcije, kjer je prispevek vir ključnih premikov.
POSLOVNE IN RAZVOJNE USMERITVE DRUŽBE
Leto 2012 je bilo v znamenju prevzema upravljanja Probanka skladov ter konsolidacije ponudbe,
ki se je zaključila s preoblikovanjem skladov v upravljanju v sedanji en krovni sklad s
sedemnajstimi podskladi in en kotirajoči vzajemni sklad. Zaradi zaostrenega gospodarskega
položaja v Sloveniji je družba usmerjena v optimiranje ponudbe, stroškov in postopkov
poslovanja, odličnosti v komuniciranju z obstoječimi in potencialnimi vlagatelji ter pogodbenimi
partnerji, širitev prodajne mreže in nabora prodajanih skladov tudi na tujih trgih.
Poslanstvo
KBM Infond s strokovnim upravljanjem premoženja zagotavlja donosno naložbo svojim
vlagateljem. Ustvarjamo pozitivno delovno okolje, ki omogoča posameznikom razvijanje svojih
sposobnosti za doseganje osebnih in poslovnih ciljev.
Družba zagotavlja lastnikom stabilno in donosno naložbo.
Kazalo vsebine
20
Vizija
KBM Infond bo postala ena od treh vodilnih slovenskih družb za upravljanje. Družba bo širila
poslovanje na tuje trge tako, da bo leta 2014 imela 20 % sredstev v upravljanju zbranih na tujih
trgih.
Ključne strateške usmeritve
•
•
•
•
zadovoljstvo vlagateljev,
razvoj novih produktov in prodajnih poti,
krepitev položaja na domačem trgu in prodor na tuje trge ter
krepitev blagovne znamke.
Ključni strateški cilji
Finančni vidik
1. Dolgoročna rast prihodkov in dobička
2. Zagotavljanje kapitalske ustreznosti
Tržni vidik oziroma vidik strank
3. Zadovoljstvo vlagateljev
4. Povečanje števila vlagateljev
5. Povečanje sredstev na vlagatelja
6. Podaljšanje naložbene dobe vlagatelja
7. Stroškovno učinkovito upravljanje
Vidik notranjih procesov
8. Razvoj produktov v sklopu nove pokojninske reforme in drugih finančnih produktov
9. Optimizacija ponudbe vzajemnih skladov
10. Razvoj prodajne mreže na domačem trgu, vključno s izkoriščanjem možnosti širitve
prodaje na tuje trge
11. Ustvarjanje konkurenčnih prednosti z izkoriščanjem sinergij skupine
12. Celovit pristop k ponudbi informacij in produktov stranki
13. Nadaljnji razvoj in širitev elektronskega poslovanja
14. Povečanje prepoznavnosti blagovne znamke Infond kot znak za kakovostno upravljanje
premoženja
15. Poenostavitev poslovnih procesov
Vidik učenja in razvoja (zaposleni)
16. Razvoj znanja, veščin upravljanja in trženja
17. Izobraževanje in spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih
18. Delo v skladu z etičnimi načeli
19. Zagotavljanje pozitivnega in stimulativnega delovnega okolja.
Kazalo vsebine
21
Dogodki, ki bodo v letu 2013 vplivali na poslovanje
KBM Infond je oblikoval strateške cilje na osnovi temeljitega posnetka stanja, iz katerega je
ovrednotil naslednja pričakovanja o dogajanju na trgu v času do leta 2014:
- koncentracija ponudnikov na domačem trgu,
- stalno izgrajevanje kakovosti odnosov s prodajno mrežo na domačem trgu,
- širitev prodajne mreže na tujih trgih,
- aktivni vstop KBM Infonda na trg upravljanja sredstev dobro poučenih vlagateljev,
- spremembe pokojninske zakonodaje, ki bodo omogočile razvoj novih produktov.
V poslovnem letu 2013 družba načrtuje širitev prodajne mreže in utrjevanje tržnega deleža na
trgih, kjer smo prisotni, pri tem velja omeniti širitev ponudbe trženih skladov na slovaškem in
avstrijskem trgu in vstop na češki trg. Družba v letu 2013 načrtuje umik vzajemnega sklada
Infond PBGS iz borzne kotacije, s čemer bo vlagateljem poenostavila in pocenila poslovanje z
naložbo. Prav tako družba načrtuje širitev Krovnega sklada Infond z oblikovanjem podsklada
denarnega trga.
SODNI SPORI
Družba ni udeležena v sodnih in izvensodnih postopkih, ki so ali bi lahko vplivali na njeno
premoženje ali dejavnost.
POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA
V zvezi z družbo ni pomembnih dejstev o poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju, ki bi
lahko vplivali na razumevanje podanih izkazov na dan 31. 12. 2012.
IZJAVA O UPRAVLJANJU
Družba zaradi posebnosti zakonodaje, ki ureja poslovanje investicijskih skladov in družb za
upravljanje, pri svojem poslovanju deloma sledi določbam kodeksov, ki urejajo delovanje javnih
družb, predvsem pa določbam podzakonskih predpisov ZISDU-2, ki urejajo področje upravljanja
družbe za upravljanje, kakor tudi smernicam in dobrim praksam, ki jih priporočajo institucije
Evropske unije, kot npr. Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA – European
Securitiesand Markets Authority.)
Kazalo vsebine
22
RAČUNOVODSKO POROČILO
skladno z mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja
Kazalo vsebine
23
Kazalo vsebine
24
POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
Kazalo vsebine
25
Kazalo vsebine
26
Kazalo vsebine
27
IZJAVA UPRAVE
KBM INFOND,
družbe za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nova KBM
Uprava KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM, Maribor, potrjuje
računovodske izkaze družbe KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM,
za leto 2012.
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko
premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2012.
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so bile
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi
potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o
nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja.
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti in
nezakonitosti.
Maribor, 31.01.2013
KBM-INFOND,
družba za upravljanje, d.o.o.
- Skupina Nove KBM
Matjaž Lorenčič,
predsednik uprave
mag. Samo Stonič,
član uprave
Kazalo vsebine
28
1
RAČUNOVODSKI IZKAZI
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012
Opis
v EUR
Pojasnila
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
3.1.4
3.1.5
3.1.6
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
Kratkoročna posojila dana drugim
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
3.1.13
3.1.14
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
3.1.15
3.1.16
3.1.17
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
31.12.2011
14.196.797
9.532.590
8.715.294
2.779.178
8.715.294
2.779.178
300.986
706.000
4.453.286
343.921
706.000
5.682.946
9.723
11.508
7.732
12.813
4.453.286
5.682.946
2.542.348
8.004.059
620.324
6.537
632.867
10.865
626.861
525.816
1.389.671
643.732
396.954
6.963.373
42.019
16.781.164
89.878
17.626.527
13.260.039
13.595.118
1.460.524
1.460.524
Odložene obveznosti za davek
Kratkoročne obveznosti
31.12.2012
6.903.221
146.052
729.709
2.779.106
1.241.427
151.616
99.662
51.954
150.235
150.235
1.460.524
1.460.524
7.903.221
146.052
796.390
2.560.610
728.321
137.391
86.691
50.700
200.544
200.544
3.066.527
3.633.838
152.747
16.781.164
59.636
17.626.527
2.833.643
232.884
3.280.906
352.932
Kazalo vsebine
29
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2012
Besedilo
Čisti prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Rezervacije
Drugi stroški
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov
finančnih naložb
Finančni odhodki iz oslabitev finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
v EUR
Pojasnila
01.01. –
31.12.2012
01.01. –
31.12.2011
3.2.1
3.2.1
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1
5.271.660
94.192
1.678.147
46.376
1.631.771
1.536.774
1.152.924
143.145
87.206
153.499
971.065
971.053
12
85.066
15.384
69.682
275.129
895
274.234
21.422
18.568
2.854
421
421
3.757.707
80.414
1.527.584
65.551
1.462.033
1.147.372
841.142
107.075
65.039
134.116
139.930
139.930
0
91.831
11.700
80.131
120.567
895
119.672
25.436
24.983
453
753
753
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.604
3.604
145.037
145.030
7
1.070
1.070
82.239
82.239
84.439
84.436
3
681
681
Poslovni izid pred obdavčitvijo
1.242.061
910.801
Davek iz dobička
Odloženi davki
3.2.3
3.2.4
0
-634
-183.226
746
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
3.2.5
1.241.427
728.321
Kazalo vsebine
30
IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
Besedilo
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Drugi vseobsegajoči donos
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo
Odloženi davki
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
v EUR
01.01. –
31.12.2012
01.01. –
31.12.2011
1.241.427
-66.681
728.321
-915.115
-116.319
49.638
1.174.746
-1.143.894
228.779
-186.794
BILANČNI DOBIČEK
v EUR
BILANČNI DOBIČEK
31.12.2012
31.12.2011
Čisti dobiček poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček
Zmanjšanje kapitalskih rezerv
Zmanjšanje rezerv iz dobička
Povečanje rezerv iz dobička
BILANČNI DOBIČEK
1.241.427
2.779.106
4.020.533
728.321
2.560.610
3.288.931
Uprava predlaga delitev dobička v višini 40 % dobička poslovnega leta. O delitvi bilančnega
dobička bo odločala skupščina.
Kazalo vsebine
IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2012
2012
STANJE 01.01.2012
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Drugi vseobsegajoči donosi
Skupaj vseobsegajoči donos
Razporeditev čistega dobička
Razdelitev dobička družbenikom
Drugo (drugo vplačilo družbenika – izplačilo)
STANJE 31.12.2012
v EUR
Osnovni
kapital
Kapitalske
rezerve
Rezerve iz
dobička
Presežek iz
prevrednotenja
Preneseni čisti
poslovni izid
1.460.524
7.903.221
146.052
796.390
2.560.610
-66.681
-66.681
728.321
-509.825
1.460.524
-1.000.000
6.903.221
146.052
729.709
2.779.106
Čisti poslovni izid
728.321
1.241.427
1.241.427
-728.321
1.241.427
SKUPAJ
KAPITAL
13.595.118
1.241.427
-66.681
1.174.746
0
-509.825
-1.000.000
13.260.039
v EUR
2011
STANJE 01.01.2011
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Drugi vseobsegajoči donosi
Skupaj vseobsegajoči donos
Razporeditev čistega dobička
Razdelitev dobička družbenikom
Drugo (drugo vplačilo družbenika)
STANJE 31.12.2011
Osnovni
kapital
Kapitalske
rezerve
Rezerve iz
dobička
Presežek iz
prevrednotenja
Preneseni čisti
poslovni izid
1.460.524
1.053.221
146.052
1.711.505
2.245.299
-915.115
-915.115
1.051.035
-735.724
1.460.524
6.850.000
7.903.221
146.052
31
796.390
2.560.610
Čisti poslovni izid
1.051.035
728.321
728.321
-1.051.035
728.321
SKUPAJ
KAPITAL
7.667.636
728.321
-915.115
-186.794
0
-735.724
6.850.000
13.595.118
Kazalo vsebine
32
IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2012
v EUR
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Prejemki pri poslovanju
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
Drugi prejemki pri poslovanju
b) Izdatki pri poslovanju
Izdatki za nakupe materiala in storitev
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku
Izdatki za dajatve vseh vrst
Drugi izdatki pri poslovanju
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)
5.344.193
5.267.342
76.851
-3.702.141
-1.514.228
-1.401.534
-72.635
-713.744
1.642.052
3.947.915
3.908.684
39.231
-3.084.285
-1.428.339
-581.665
-893.781
-180.500
863.630
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti
Prejemki od dobljenih deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovni sredstev
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)
1.469.574
58.765
895
0
56.850
1.353.064
-7.093.035
-7.036.676
-36.581
-19.778
-5.623.461
600.652
9.523
895
0
590.234
0
-2.785.188
-2.567.312
-42.673
-175.203
-2.184.536
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačila kapitala
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)
0
0
0
-1.592.293
-152.293
-1.440.000
0
-1.592.293
10.315.000
6.850.000
3.465.000
-2.175.525
-74.801
-1.365.000
-735.724
8.139.475
D. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
E. ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
1.389.671
-5.573.702
6.963.373
6.963.373
6.818.569
144.804
Opis
Izkaz denarnih tokov je narejen po neposredni metodi.
Kazalo vsebine
33
2.
PRILOGA S POJASNILI K IZKAZOM
Poročajoča družba:
KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM, (v nadaljevanju: družba), je
podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je: Ul. Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor. Dejavnost družbe je upravljanje investicijskih skladov. Pravna oblika družbe je majhna
družba.
2.1
IZJAVA O SKLADNOSTI
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
(MSRP) kot jih je sprejela EU.
Uprava Družbe je računovodske izkaze potrdila dne 25.01.2013.
2.2
PREDPISI, SPLOŠNI AKTI,
RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
UPORABLJENI
PRI
SESTAVLJANJU
2.2.1 Predpisi in splošni akti
Pri sestavljanju računovodskih izkazov, celotni organizaciji in vodenju računovodstva ter
poslovnih knjig uporablja KBM-INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM,
naslednje predpise :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zakon o gospodarskih družbah
Mednarodne računovodske standarde (nadalje MRS) in Mednarodne standarde
računovodskega poročanja (nadalje MSRP), kot jih je sprejela EU
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2)
Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje
Sklep o poslovanju družbe za upravljanje
Sklep o podrobnejši vsebini in načinu izdelave seznama povezanih oseb
Sklep o kapitalu družbe za upravljanje
Sklep o določitvi postavk stalnih splošnih stroškov družbe za upravljanje
Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
Pri sestavljanju računovodskih izkazov, celotni organizaciji in vodenju računovodstva ter
poslovnih knjig uporablja družba interni akt, ki ga je sprejela KBM Infond, d.o.o., Pravilnik o
računovodstvu KBM Infond, d.o.o., Maribor.
2.3
POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV
2.3.1 Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni z upoštevanjem izvirne vrednosti, razen pri za prodajo
razpoložljivih sredstvih, sredstvih razporejenih v skupino po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
in naložbenih nepremičninah, kjer se upošteva poštena vrednost.
Metode uporabljene pri merjenju poštene vrednosti so opisane v nadaljevanju.
Kazalo vsebine
34
2.3.2 Ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSRP podati ocene, presoje in
predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev,
obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo.
Ocene in predpostavke temeljijo na prejšnjih izkušnjah in mnogih drugih dejavnikih, ki se v danih
okoliščinah upoštevajo kot utemeljeni, na podlagi katerih lahko podamo presoje o knjigovodski
vrednosti sredstev in obveznosti, ki v drugih virih niso takoj razvidni.
Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen
se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocene popravijo ter za vsa prihodnja leta, na katera
popravek vpliva.
2.3.3 Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi so sestavljeni v EUR brez centov, ki je tudi funkcijska valuta družbe.
Terjatve in obveznosti do partnerjev iz tujine ter denarna sredstva, izkazana v tuji valuti, so
preračunana v evre po referenčnem tečaju ECB, ki ga objavlja Banka Slovenije in velja ob 24:00
uri obračunskega dne.
2.3.4 Pomembne računovodske usmeritve
Družba uporablja iste računovodske usmeritve v bilanci stanja na dan 31.12.2012 v skladu z MSRP
kot v primerljivih izkazih za preteklo obdobje, predstavljenih v priloženih računovodskih izkazih.
2.3.4.1 Standardi in pojasnila v uporabi in tisti, ki še niso stopili v veljavo
Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot v preteklih letih. Novi in spremenjeni
mednarodni standardi niso imeli vpliva na računovodske usmeritve, finančni položaj oz. na
poslovanje družbe.
Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel
Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih standardov,
sprememb obstoječih standardov in pojasnil, ki na dan 25.01.2013 niso bili potrjeni za uporabo:
•
•
•
•
•
MSRP 9 »Finančni instrumenti« (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2015 ali kasneje),
Spremembe MSRP 1 »Prva uporaba MSRP« - Vladna posojila (velja za letna
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe MSRP 9 »Finančni instrumenti« in MSRP 7 »Finančni
instrumenti: razkritja« – Obvezni datum uveljavitve in razkritja prehodov,
Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 11 »Skupne
ureditve« in MSRP 12 »Razkritje deležev v drugih družbah« - Napotki za prehod
(veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2013 ali pozneje),
Spremembe MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, MSRP 12
»Razkritje deležev v drugih družbah« in MRS 27 »Ločeni računovodski izkazi«
- Naložbena podjetja (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali
pozneje),
Kazalo vsebine
35
•
Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (2012)«, ki izhajajo iz
letnega projekta za izboljšanje MSRP, objavljenega 17. maja 2012 (MSRP 1, MRS 1,
MRS 16, MRS 32, MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in
razlage besedila, (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2013 ali pozneje).
Podjetje predvideva, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil v
obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze družbe.
Hkrati je obračunavanje varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in
obveznosti, katerega načel EU še ni sprejela, še vedno neregulirano.
Podjetje ocenjuje, da uporaba obračunavanja varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem
finančnih sredstev in obveznosti v skladu z zahtevami MRS 39: »Finančni instrumenti:
pripoznavanje in merjenje« ne bi imela pomembnega vpliva na računovodske izkaze podjetja,
če bi bila uporabljena na datum bilance stanja.
Dodatne podrobnosti o posameznih standardih, popravkih, spremembah in pojasnilih, ki
se jih lahko uporabi in se nanašajo na poslovanje družbe:
•
MSRP 9 »Finančni instrumenti«, ki ga je OMRS objavil 12. novembra 2009. 28.
oktobra 2010 je OMRS ponovno izdal MSRP 9, v katerega je vključil nove zahteve glede
obračunavanja finančnih obveznosti in iz MRS 39 prenesel zahteve za odpravo
pripoznanja finančnih sredstev in finančnih obveznosti. Standard uporablja enoten
pristop za ugotavljanje, ali je finančno sredstvo merjeno po odplačni ali pošteni
vrednosti, s čimer nadomešča vrsto različnih pravil iz MRS 39. Pristop MSRP 9 temelji
na načinu, s katerim podjetje upravlja finančne instrumente (njegov poslovni model) in
značilnosti pogodbenih denarnih tokov finančnih sredstev. Novi standard zahteva tudi,
da se uporablja enotna metoda za oslabitve, s čimer nadomešča številne različne metode
za oslabitev v MRS 39. Nove zahteve glede obračunavanja finančnih obveznosti
odpravljajo težavo nestalnosti v poslovnem izidu, ki so posledica odločitve izdajatelja, da
svoje dolgove meri po pošteni vrednosti. OMRS se je odločil, da bo ohranil obstoječe
merjenje odplačne vrednosti za večino obveznosti, spremembe pa je omejil na tiste, ki so
potrebne za odpravljanje problema lastnega kredita. V skladu z novimi zahtevami bo
podjetje, ki se odloči, da bo obveznosti merilo po pošteni vrednosti, del spremembe v
pošteni vrednosti, ki je posledica sprememb v lastnem kreditnem tveganju podjetja,
predstavilo med drugim vseobsegajočim donosom v izkazu poslovnega izida, in ne v
poslovnem izidu.
•
MSRP 10 »Konsolidirani računovodski izkazi«, ki ga je OMRS objavil 12. maja 2011.
MSRP 10 nadomešča napotke v zvezi s konsolidacijo v MRS 27 »Konsolidirani in ločeni
računovodski izkazi« in v SOP 12 »Konsolidiranje – Podjetja za posebne namene, z
vpeljavo enotnega modela konsolidacije za vsa podjetja, ki temelji na obvladovanju, ne
glede na naravo podjetja, v katerega se vlaga (tj., ali je podjetje nadzorovano z
glasovalnimi pravicami naložbenikov ali z drugimi pogodbenimi sporazumi, kot je
pogosto v podjetjih za posebne namene). Po MSRP 10 obvladovanje temelji na tem, ali
ima naložbenik 1) oblast nad podjetjem, v katerega vlaga; 2) izpostavljenost ali pravice do
variabilnih donosov iz svojega sodelovanja s podjetjem, v katerega vlaga; ter 3) možnost,
da uporabi svojo oblast nad podjetjem, v katerega vlaga, za vplivanje na znesek donosov.
Kazalo vsebine
36
•
MSRP 13 »Merjenje poštene vrednosti«, ki ga je OMRS objavil 12. maja 2011. MSRP
13 določa pošteno vrednost, daje napotke, kako opredeliti pošteno vrednost, in zahteva
razkritja glede merjenj poštene vrednosti. Kljub temu MSRP 13 ne spreminja zahtev
glede tega, katere postavke naj bi bile izmerjene ali razkrite po pošteni vrednosti.
•
Spremembe MSRP 7 »Finančni instrumenti: Razkritja« - Prenosi finančnih
sredstev, ki jih je OMRS objavil 7. oktobra 2010. Cilj teh sprememb je izboljšati
kakovost podatkov o finančnih sredstvih, ki so bila 'prenesena', vendar jih podjetje še
vedno, vsaj deloma, pripoznava, ker ne izpolnjujejo kriterijev za odpravo pripoznanja; in
finančnih sredstvih, ki jih podjetje ne pripoznava več, ker izpolnjujejo kriterije za
odpravo pripoznanja, vendar je z njimi še vedno na nek način povezano.
•
Dopolnitve MSRP 7 »Finančni instrumenti: razkritja« - Pobotanje finančnih
sredstev in finančnih obveznosti, ki jih je OMRS objavil 16. decembra 2011.
Spremembe zahtevajo informacije o vseh pripoznanih finančnih instrumentih, ki so
pobotani v skladu z odstavkom 42 MRS 32. Spremembe prav tako zahtevajo razkritje
informacij o pripoznanih finančnih instrumentih, ki so podvrženi izvršljivim krovnim
pogodbam o pobotanju in podobnim sporazumom, tudi če niso pobotani po MRS 32.
•
Spremembe MSRP 9 »Finančni instrumenti« in MSRP 7 »Finančni instrumenti:
razkritja« - Obvezni datum uveljavitve in razkritja prehodov, ki jih je OMRS
objavil 16. decembra 2011. Spremembe prelagajo obvezni datum uveljavitve iz 1.
januarja 2013 na 1. januar 2015. Spremembe prav tako zagotavljajo oprostitev zahteve
po spremembi primerjalnih računovodskih izkazov za učinek uporabe MSRP 9. Ta
oprostitev je bila prvotno na voljo zgolj družbam, ki so se odločile za uporabo MSRP 9
pred letom 2012. Namesto tega bodo potrebna dodatna razkritja prehodov, da bi
naložbenikom pomagala razumeti učinek začetne uporabe MRSP 9 na razvrstitev in
merjenje finančnih instrumentov.
•
Spremembe MRS 12 »Davki iz dobička« - Odloženi davek: povrnitev zadevnih
sredstev, ki jih je OMRS objavil 20. decembra 2010. MRS 12 zahteva, da podjetje meri
odloženi davek za sredstvo glede na to, ali podjetje pričakuje povrnitev knjigovodske
vrednosti sredstva z uporabo ali s prodajo. Če je sredstvo merjeno po modelu poštene
vrednosti iz MRS 40 »Naložbene nepremičnine«, je lahko težko ali subjektivno oceniti,
ali bo povrnitev potekala z uporabo ali s prodajo. Sprememba zagotavlja praktično
rešitev težave z vpeljavo predpostavke, da bo povrnitev knjigovodske vrednosti
običajno potekala s prodajo.
•
Spremembe MRS 19 »Zaslužki zaposlencev« - Izboljšave obračunavanja
pozaposlitvenih zaslužkov, ki jih je OMRS objavil 16. junija 2011. Spremembe
prinašajo znatne izboljšave z: (1) odpravljanjem opcije odlaganja pripoznavanja
dobičkov ali izgub, znanega kot »metoda pasu«, kar izboljšuje primerljivost in
zanesljivost predstavljanja; (2) racionalizacijo predstavljanja sprememb sredstev in
obveznosti iz naslova določenih programov zaslužkov, vključno z zahtevo po
predstavljanju ponovnega merjenja v drugem obsežnem dohodku, in s tem ločevanje
teh sprememb od sprememb, ki jih imajo mnogi za posledico dnevnega poslovanja
podjetja; (3) izboljševanjem zahtev za razkritje določenih programov zaslužkov, kar
ponuja boljše podatke o lastnostih teh programov in tveganjih, ki so jim podjetja
izpostavljena zaradi sodelovanje v teh programih.
Kazalo vsebine
37
•
MRS 27 »Ločeni računovodski izkazi« (spremenjeni leta 2011) je OMRS objavil 12.
maja 2011. Zahteve v zvezi z ločenimi računovodskimi izkazi so nespremenjene in so
vključene v spremembo MRS 27. Ostale dele MRS 27 je nadomestil MSRP 10.
•
Spremembe MRS 32 »Finančni instrumenti: predstavljanje« - Pobotanje
finančnih sredstev in finančnih obveznosti je OMRS objavil 16. decembra 2011.
Spremembe zagotavljajo pojasnila o uporabi pravil o pobotanju in se osredotočajo na
štiri glavna področja: (a) pomen »trenutno ima zakonsko izterljivo pravico pobotati«; (b)
uporaba hkratne udenaritve in poravnave; (c) pobotanje zneskov jamstva; (d)
obračunska enota za uporabo zahtev pobotanja.
•
Spremembe različnih standardov »Izboljšave MSRP (2012)«, ki jih je OMRS objavil
17. maja 2012. Spremembe različnih standardov in pojasnil izhajajo iz letnega projekta za
izboljšanje MSRP (MSRP 1, MRS 1, MRS 16, MRS 32 in MRS 34), njihov namen pa je
predvsem odpravljanje neskladnosti in razlaga besedila. Spremembe pojasnjujejo zahteve
za računovodsko pripoznavanje v primerih, kjer je prej bila dovoljena prosta razlaga.
Najpomembnejše spremembe vključujejo nove ali popravljene zahteve v zvezi s: (i)
ponovno uporabo MSRP 1, (ii) stroški izposojanja po MSRP 1, (iii) pojasnilom zahtev za
primerljive podatke, (iv) razvrščanjem opreme za vzdrževanje, (v) medletnim
računovodskim poročanjem in odseki informacij za vsa sredstva in obveznosti.
2.3.4.2 Tuja valuta
Posli, denarna sredstva in obveznosti izraženi v tuji valuti se preračunajo v ustrezno funkcijsko
valuto družbe po menjalnem tečaju na dan posla. Menjalni tečaj je referenčni tečaju ECB, ki ga
objavlja Banka Slovenije in velja ob 24:00 uri obračunskega dne. Pozitivne ali negativne tečajne
razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja, popravljeno za
višino efektivnih obresti in plačil med obdobjem, kot tudi odplačno vrednost v tuji valuti,
preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena
v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem
tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu
poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu kapitalskih inštrumentov,
razvrščenih kot finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo.
2.3.4.3 Finančni inštrumenti
Neizpeljani finančni inštrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne papirje,
poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in dana posojila ter
poslovne in druge obveznosti.
Neizpeljani finančni inštrumenti se na začetku pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti, povečani
za stroške, ki se neposredno nanašajo na posel, z izjemo finančnih sredstev in obveznosti,
razporejenih v skupino po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, pri katerih se neposredni stroški
posla pripoznajo v poslovnem izidu. Po začetnem pripoznanju se neizpeljani finančni inštrumenti
izmerijo na način, ki je opredeljen v nadaljevanju.
Finančni inštrument se pripozna, če družba postane stranka pogodbenih določil inštrumenta.
Pripoznanje finančnih sredstev se odpravi, ko pogodbene pravice družbe do denarnih tokov
potečejo ali če družba finančno sredstvo prenese na drugo stranko, vključno z obvladovanjem ali
vsa tveganja in koristi sredstva. Nakupi in prodaje, opravljene na reden oz. običajen način, se
obračunavajo na dan posla t.j. datum, ko se družba zaveže kupiti ali prodati sredstvo. Pripoznanje
Kazalo vsebine
38
finančnih obveznosti se odpravi, ko pogodbene obveznosti družbe potečejo, prenehajo ali
prekinejo.
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni, vloge na vpogled, depozite na
odpoklic in depoziti z ročnostjo do treh mesecev.
2.3.4.3.1 Finančna sredstva razporejena v skupino po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
Finančna sredstva namenjena za trgovanje in finančna sredstva, katera je poslovodstvo
razporedilo v skupino po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se razporedijo v skupino
finančnih sredstev izmerjenih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Vsi učinki prevrednotenja
se pripoznajo v poslovnem izidu, kot realizirani ali nerealizirani kapitalski dobički ali kapitalske
izgube.
2.3.4.3.2 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Naložbe družbe v kapitalske vrednostnice, ki so razvrščene kot finančna sredstva razpoložljiva za
prodajo, se pri začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti. Spremembe poštene
vrednosti (z izjemo izgub zaradi oslabitve) so pripoznane v vseobsegajočem donosu. Ko se
pripoznanje naložbe odpravi, se s tem povezani dobiček ali izguba prenese v poslovni izid.
Izgube zaradi oslabitve ter pozitivne in negativne tečajne razlike pri denarnih sredstvih
razpoložljivih za prodajo se pripoznajo v poslovnem izidu. Vrednostni papirji, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu so vrednoteni po nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitno
oslabitev.
2.3.4.3.3 Ostalo
Ostali neizpeljani finančni inštrumenti so merjeni po odplačni vrednosti z uporabo metode
efektivnih obresti (če gre za bistven znesek), zmanjšani za znesek izgub zaradi oslabitve (v
primeru finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti).
2.3.4.4 Lastni delež
Ob odkupu lastnih deležev, ki se izkazuje kot del osnovnega kapitala, se znesek plačanega
nadomestila vključno s stroški, ki se neposredno nanašajo na odkup, pripozna kot sprememba v
kapitalu. Odkupljeni deleži se izkazujejo kot lastni delež in se odštejejo od kapitala.
2.3.4.5 Dobiček in dividende
Obveznost za izplačilo dobička se pripozna med obveznostmi ob nastanku poslovnega dogodka.
Prihodki od dividend se pripoznajo, ko družba pridobi pravico do prejema dividend.
2.3.4.6 Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema)
Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) so izkazane po svoji nabavni
vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.
Vrednotijo se po modelu nabavne vrednosti.
Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Nabavljeni
računalniški programi, ki pomembno prispevajo k funkcionalnosti sredstev, se usredstvijo kot del
te opreme.
Kazalo vsebine
39
Deli opredmetenih osnovnih sredstev večjih vrednosti, ki imajo različne dobe koristnosti, se
obračunavajo kot posamezna opredmetena osnovna sredstva, če je njihova vrednost pomembna.
Stroški zamenjave nekega dela opredmetenega osnovnega sredstva (nepremičnine, naprave in
opreme) se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče
gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale ter če je nabavno vrednost mogoče
zanesljivo izmeriti. Pripoznanje knjigovodske vrednosti zamenjanega dela se odpravi. Vsi ostali
stroški (kot npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do
njih pride.
Opredmetena osnovna sredstva (naprave in oprema) z vrednostjo do 500 evrov z dobo
koristnosti daljšo od enega leta, razen računalnikov, monitorjev in tiskalnikov, se ne pripoznajo
kot opredmetena osnovna sredstva (naprave in oprema), temveč kot odhodek, ki se pripozna v
poslovnem izidu takoj, ko do njega pride.
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju
dobe koristnosti vsakega posameznega opredmetenega sredstva. Sredstva v finančnem najemu se
amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti. Zemljišča se ne amortizirajo.
Na osnovi ocenjene dobe koristnosti so stopnje amortizacije sledeče:
Sredstvo
Gradbeni objekti
Osebni avtomobili
Računalniki in računalniška oprema
Drobni inventar
Druga oprema
Amortizacijska stopnja
5%
12,5-20 %
do 50 %
od 25 % do 50 %
11-20 %
Dobiček ali izguba ob odsvojitvi opredmetenega osnovnega sredstva se določi kot razlika med
prihodki iz odsvojitve sredstva z njegovo knjigovodsko vrednostjo in se izkaže v izkazu
poslovnega izida med drugimi poslovnimi prihodki.
2.3.4.7 Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva z določljivo dobo koristnosti so izkazana po nabavni vrednosti,
zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve.
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi so usredstveni le v primerih,
ko povečujejo bodoče gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanašajo.
Vsi ostali stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride.
Neopredmetena sredstva z vrednostjo do 500 evrov z dobo koristnosti daljšo od enega leta se ne
pripoznajo kot neopredmetena sredstva, temveč kot odhodek, ki se pripozna v poslovnem izidu
takoj, ko do njega pride.
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju
dobe koristnosti vsakega posameznega neopredmetenega sredstva in se začne, ko je sredstvo na
razpolago za uporabo.
Kazalo vsebine
40
Računalniški programi se amortizirajo po 10 do 20 % amortizacijski stopnji, seznam vlagateljev
po pogodbi o prenosu upravljanja Krekovih skladov in po pogodbi o prenosu upravljanja skladov
Probanke upravljanje d.o.o., pa se amortizira po 10 % amortizacijski stopnji. Družba nima
neopredmetenih sredstev z nedoločenimi dobami koristnosti.
2.3.4.8 Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine so nepremičnine posedovane, da bi prinašale najemnino ali povečevale
vrednost dolgoročne naložbe ali oboje.
Naložbene nepremičnine se po začetnem pripoznanju vrednotijo po modelu poštene vrednosti.
Pošteno vrednost oceni pooblaščeni cenilec nepremičnin. Cenitev se opravi ob zaznanju večjih
nihanj cen poslovnih nepremičnin na trgu. Dobiček ali izgubo iz naslova spremembe poštene
vrednosti družba pripozna v izkazu poslovnega izida v obdobju, v katerem se pojavi.
2.3.4.9 Oslabitev sredstev
2.3.4.9.1 Finančna sredstva
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je
razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih bodočih
denarnih tokov iz naslova tega sredstva.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se
izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi
tokovi, razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve v zvezi s
finančnim sredstvom, razpoložljivim za prodajo, se izračuna glede na njegovo trenutno pošteno
vrednost.
Pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena oslabitve izvede posamično. Ocena oslabitve
preostalih finančnih sredstev se izvede skupinsko glede na njihove skupne značilnosti pri
izpostavljenosti tveganjem.
Vse izgube zaradi oslabitve družba izkaže v poslovnem izidu obdobja. Morebitno nabrano izgubo
v zvezi s finančnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, ki je bila pripoznana neposredno v
vseobsegajočem donosu, se prenese na poslovni izid.
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je odpravo izgube zaradi oslabitve mogoče nepristransko
povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. Pri finančnih sredstvih, izkazanih po
odplačni vrednosti, in finančnih sredstvih, namenjenih za prodajo, ki so dolgovni inštrumenti, se
odprava izgube zaradi oslabitve izkaže v poslovnem izidu.
2.3.4.9.2 Nefinančna sredstva
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih
sredstev družbe, razen naložbenih nepremičnin in odloženih terjatev za davke z namenom, da
ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost
sredstva.
Nadomestljiva vrednost sredstva je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, zmanjšana za
stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se
pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo
Kazalo vsebine
41
diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in
tveganja, ki so značilna za sredstvo.
V zvezi z drugimi sredstvi pa družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih na datum
bilance stanja ovrednoti in tako ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne
obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih
družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do
višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki
bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila
pripoznana izguba zaradi oslabitve.
2.3.4.10 Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo zavezana k plačilu jubilejnih
nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne
rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.
Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade,
diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je bil narejen tako, da je upošteval stroške odpravnin
ob upokojitvi ter stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izbrana diskontna
obrestna mera znaša 4,60 % letno, kolikor je konec novembra 2012 znašala donosnost 10 letnih
podjetniških obveznic z visoko boniteto v Euro območju, povečana za pribitek za lokalno
tveganje. Izračun je z uporabo projecirane enote pripravil pooblaščeni aktuar.
Morebitni aktuarski dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju njihovega
nastanka.
2.3.4.11 Prihodki
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo
dokončanosti posla na datum poročanja.
Prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med
trajanjem najema.
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend, prihodke od
odsvojitve finančnih naložb, spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid, pozitivne tečajne razlike in se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
Prihodki od obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku. Prihodki od dividend se v izkazu
poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila.
2.3.4.12 Finančni odhodki
Finančni odhodki zajemajo odhodke za obresti, negativne tečajne razlike, spremembe poštene
vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi oslabitve
vrednosti finančnih sredstev in se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Odhodki za obresti se
pripoznajo ob njihovem nastanku.
2.3.4.13 Davek od dobička
Davek od dobička poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se
izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na postavke, ki se
izkazujejo neposredno v vseobsegajočem donosu in se zato izkazujejo med kapitalom.
Kazalo vsebine
42
Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za
poslovno leto ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih na datum poročanja in morebitne
prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti.
Odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo
začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega
poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja.
Odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi
začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih na datum poročanja.
Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na
razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti
odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno,
da bo mogoče uveljavljati davčno olajšavo, povezano s sredstvom.
2.3.5 Določanje poštene vrednosti
Glede na računovodske usmeritve družbe in razčlenitve, je v nekaterih primerih potrebna
določitev poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene
vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je družba določila
po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s
predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim
postavkam sredstev oziroma obveznosti družbe.
2.3.5.1 Naložbene nepremičnine
Poštena vrednost temelji na tržni vrednosti, ki je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko
nepremičnina po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem in
voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in
neodvisno.
Če ni mogoče določiti trenutnih cen na aktivnem trgu, se vrednost naložbene nepremičnine oceni
s pomočjo skupne vrednosti pričakovanih denarnih tokov iz oddajanja nepremičnine v najem.
Donos, ki odseva posebna tveganja, je vključen v izračun vrednosti nepremičnine na osnovi
diskontiranih neto denarnih tokov na letni ravni.
Kjer je primerno, je pri vrednotenju potrebno upoštevati tudi tip najemnikov, ki so trenutno
nastanjeni v naložbeni nepremičnini oziroma so nosilci obveznosti po najemni pogodbi ali pa bi v
primeru oddaje v najem te nepremičnine najverjetneje postali njeni najemniki in splošno sliko
njihove kreditne sposobnosti, nadalje razporeditev obveznosti za vzdrževanje in zavarovanje
nepremičnine med družbo in najemnikom ter preostalo življenjsko dobo naložbene
nepremičnine.
2.3.5.2 Naložbe v lastniške vrednostne papirje
Poštena vrednost finančnih sredstev, razvrščenih v skupino za prodajo razpoložljivih finančnih
sredstev in finančnih sredstev namenjenih trgovanju ali opredeljenih v skupino po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid in izmerjenih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, se določa
glede na tečaj Ljubljanske borze na datum poročanja za tiste vrednostne papirje, s katerimi se
Kazalo vsebine
43
trguje na domačem organiziranem trgu, naložbe v enote premoženja vzajemnih skladov, s
katerimi pa se trguje na primarnem trgu se vrednotijo po javno objavljenih dnevnih tečajih
izračunanih na primarnem trgu . Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu
so vrednoteni po nabavni vrednosti.
2.3.6
Obvladovanje finančnega tveganja
2.3.6.1 Pregled
Ob uporabi finančnih inštrumentov je družba izpostavljena naslednjim tveganjem:
•
•
•
kreditno tveganje
likvidnostno tveganje
tržno tveganje.
Ta točka obravnava družbo in njeno izpostavljenost posameznim omenjenim tveganjem, njene
cilje, usmeritve in postopke za merjenje in obvladovanje tveganj ter njeno ravnanje s kapitalom.
Druga kvantitativna razkritja so zajeta v nadaljevanju pojasnil k računovodskim izkazom.
Poslovodstvo je v celoti odgovorno za vzpostavitev upravljanja družbe s tveganji. Odgovorne
osebe sproti poročajo poslovodstvu o izvajanju dejavnosti.
Usmeritve za upravljanje s tveganji so oblikovane z namenom opredeliti in analizirati tveganja,
katerim je družba izpostavljena, na podlagi česar se določijo ustrezne omejitve in kontrole, ter
spremljajo tveganja in upoštevajo omejitve. Usmeritve in sistemi upravljanja s tveganji se redno
preverjajo in tako sproti posredujejo informacije o spremenjenih tržnih razmerah ter dejavnostih
družbe. Z izobraževanjem kot tudi s standardi in postopki upravljanja s tveganji si družba
prizadeva razviti disciplinirano in konstruktivno okolje, v katerem se vsi zaposleni zavedajo svoje
vloge in svojih obveznosti.
2.3.6.1.1 Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje, da bo družba utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica
vključena v pogodbo o finančnem inštrumentu, ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno
tveganje nastane predvsem iz naslova terjatev družbe do strank. Na področju kreditnega tveganja
družba ni izpostavljena večjim tveganjem, saj ima v glavnem terjatve do investicijskih skladov, ki
jih sama upravlja. Do izpostavljenosti družbe kreditnemu tveganju bi prišlo, če bi čiste vrednosti
investicijskih skladov v upravljanju, zaradi gospodarske krize ali večjih zahtevkov za izplačila
sredstev iz skladov v upravljanju, pričele padati, tako da bi prišlo do likvidacije enega ali več
skladov. Zato družba upravlja s tveganji investicijskih skladov, ki jih upravlja, v skladu z Načrtom
za obvladovanje tveganj posamičnega sklada/podsklada.
2.3.6.1.2 Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da družba ne bo zmožna poravnati svojih finančnih
obveznosti ob njihovi dospelosti. Najvišjo možno likvidnost družba zagotavlja tako, da ima vselej
dovolj likvidnih sredstev za poravnanje svojih obveznosti v roku in sicer v običajnih kot tudi
stresnih okoliščinah, brez da bi nastale nesprejemljive izgube ali tveganje škodovanja ugleda
družbe. Družba spremlja denarne tokove na dnevni, tedenski, mesečni in trimesečni ravni in sicer
dnevno. Družba tudi zagotavlja, da ima dovolj denarja za kritje poslovnih stroškov.
Kazalo vsebine
44
2.3.6.1.3 Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje, da bodo spremembe v tržnih cenah, kot so devizni tečaji, obrestne
mere in lastniški inštrumenti, vplivale na prihodke družbe ali na vrednost finančnih inštrumentov.
Cilj obvladovanja tržnega tveganja je obvladovanje in nadzor nad izpostavljenostjo tržnim
tveganjem v razumnih mejah ob hkratni optimizaciji dobička.
Družba ima obveznosti v tuji valuti v nepomembnih zneskih, ki ne vplivajo bistveno na poslovni
izid. Družba ne uporablja finančnih inštrumentov za obvladovanje valutnega tveganja. Družba
ima obveznosti za plačilo obresti v zvezi z najetim posojilom. Tveganje spremembe obrestne
mere ne predstavlja pomembnega tveganja. Družba ne varuje spremembe obrestne mere s
finančnimi inštrumenti.
2.3.6.1.4 Tveganje spremembe drugih cen
Tveganje cene lastniškega kapitala izhaja iz za prodajo razpoložljivih vrednostnih papirjev in
vrednostnih papirjev za namene trgovanja, ki jih ima družba. Naložbe v naložbenem portfelju se
vodijo posamično, vse odločitve o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev sprejema uprava.
Sprememba cen finančnih naložb, ki so razporejene v skupino finančnih sredstev razpoložljivih
za prodajo, v lastniški kapital ima vpliv na višino skupnega kapitala družbe, saj je večina naložb
družbe razporejenih v skupino finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo, katerih učinki
spremembe cene se izkazujejo v presežku iz prevrednotenja v kapitalu.
2.3.6.1.5 Upravljanje s kapitalom
Družba mora biti v skladu z ZISDU kapitalsko ustrezna, kar pomeni, da mora razpolagati z
ustrezno višino kapitala, ki je v odvisnosti od obsega premoženja v upravljanju in od višine
stalnih stroškov družbe.
Uprava se je odločila za ohranjanje velikega kapitalskega obsega, da bi tako zagotovila zaupanje
naložbenikov, upnikov in trga ter trajnostni razvoj družbe. Nadzorni svet spremlja kapitalski
donos. Nadzorni svet spremlja tudi višino dobička, izplačanega lastnikom.
Družba poseduje 1 % lastnega deleža in ne razpolaga s posebnim načrtom odkupa lastnih
deležev.
Kazalo vsebine
45
3
POJASNILA K IZKAZOM
3.1
Pojasnila k bilanci stanja
3.1.1
Neopredmetena sredstva
v EUR
NEOPREDMETENA SREDSTVA
Neopredmetena sredstva
- računovodski programi
- seznam vlagateljev
SKUPAJ NEOPREDMETENA SREDSTVA
31.12.2012
31.12.2011
8.715.294
75.483
8.639.811
8.715.294
2.779.178
88.698
2.690.480
2.779.178
Vsa neopredmetena sredstva imajo določljivo dobo koristnosti.
Gibanje neopredmetenih sredstev:
LETO 2012
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2012
Povečanja skupaj
- računalniški programi
- seznam vlagateljev
Odpisi
Stanje 31.12.2012
Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2012
Odpisi
Amortizacija skupaj
- računalniški programi
- seznam vlagateljev
Stanje 31.12.2012
Neodpisana vrednost
Stanje 01.01.2012
Stanje 31.12.2012
v EUR
2.955.299
6.841.464
6.464
6.835.000
0
9.796.763
176.121
0
905.348
19.679
885.669
1.081.469
2.779.178
8.715.294
LETO 2011
v EUR
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2011
Povečanja skupaj
- računalniški programi
- seznam vlagateljev
Odpisi
Stanje 31.12.2011
Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2011
Odpisi
Amortizacija skupaj
- računalniški programi
- seznam vlagateljev
Stanje 31.12.2011
Neodpisana vrednost
Stanje 01.01.2011
Stanje 31.12.2011
195.246
2.760.053
10.053
2.750.000
0
2.955.299
97.685
0
78.436
18.916
59.520
176.121
97.561
2.779.178
Družba nima nobenih pravnih omejitev v zvezi z neopredmetenimi sredstvi. Vsa neopredmetena
sredstva so v celoti plačana v času sestave poročila. Neopredmetena sredstva niso predmet zastave
zaradi pridobitve posojil.
3.1.2 Opredmetena sredstva
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
Zemljišča in zgradbe
Oprema
Drobni inventar
SKUPAJ OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
204.527
95.992
467
300.986
235.549
108.372
0
343.921
Kazalo vsebine
46
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2012
LETO 2012
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2012
Povečanja
Odpisi
Stanje 31.12.2012
Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2012
Amortizacija tekočega leta
Odpisi
Stanje 31.12.2012
Neodpisana vrednost
Stanje 01.01.2012
Stanje 31.12.2012
v EUR
OPREMA V
FINANČNEM
NAJEMU
SKUPAJ
OPREDMETENA
OSNOVNA
SREDSTVA
ZGRADBE
OPREMA
DROBNI
INVENTAR
674.638
0
0
674.638
395.985
22.157
-7.938
410.204
7.582
627
0
8.209
0
0
0
0
1.078.205
22.784
-7.938
1.093.051
439.089
31.022
0
470.111
287.613
34.525
-7.926
314.212
7.582
160
0
7.742
0
0
0
0
734.284
65.707
-7.926
792.065
235.549
204.527
108.372
95.992
0
467
0
0
343.921
300.986
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2011
LETO 2011
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2011
Povečanja
Odpisi
Stanje 31.12.2011
Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2011
Amortizacija tekočega leta
Odpisi
Stanje 31.12.2011
Neodpisana vrednost
Stanje 01.01.2011
Stanje 31.12.2011
v EUR
ZGRADBE
OPREMA
DROBNI
INVENTAR
OPREMA V
FINANČNEM
NAJEMU
SKUPAJ
OPREDMETENA
OSNOVNA
SREDSTVA
674.638
0
0
674.638
343.173
59.068
-6.256
395.985
7.582
0
0
7.582
0
0
0
0
1.025.393
59.068
-6.256
1.078.205
408.067
31.022
0
439.089
263.613
30.256
-6.256
287.613
7.367
215
0
7.582
0
0
0
0
679.047
61.493
-6.256
734.284
266.571
235.549
79.560
108.372
215
0
0
0
346.346
343.921
Družba ima v lastniški uporabi poslovne prostore, ki so etažna lastnina. Poslovnim prostorom
pripada funkcionalno zemljišče, katerega ni mogoče odtujiti ločeno, zato je vključeno v postavki
zgradbe, se pa ne amortizira. Knjigovodska vrednost zemljišča je 54.194 evrov.
Družba nima nobenih pravnih omejitev v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prav tako leta niso predmet zastave zaradi pridobitve posojil. Večji stroški obnavljanja prostorov, v katerih se
nahajajo opredmetena osnovna sredstva, še niso nastali, opravljena so bila le manjša redna
vzdrževalna dela.
Na dan 31.12.2012 družba nima nobenega sredstva v finančnem najemu.
Kazalo vsebine
47
3.1.3 Naložbene nepremičnine
NALOŽBENE NEPREMIČNINE
Naložbene nepremičnine
SKUPAJ NALOŽBENE NEPREMIČNINE
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
706.000
706.000
706.000
706.000
Naložbene nepremičnine so v letu 2012 vrednotene po pošteni vrednosti. Uprava je za leto 2012
ocenila, da ni bilo bistvenih nihanj cen na trgu, zaradi česar ocenjuje, da poštena vrednost na
31.12.2012 bistveno ne odstopa od zadnje cenitvene vrednosti naložbene nepremičnine.
Stroškov v zvezi z vzdrževanjem poslovnih prostorov razporejenih med naložbene nepremičnine
v letu 2012 ni bilo. Prihodki od naložbenih nepremičnin so v letu 2012 znašali 60.842 evrov.
Naložbene nepremičnine niso predmet zastave. V poslovni najem so dane za nedoločen čas.
Družba nima dolgov oziroma obveznosti za plačilo v zvezi z naložbenimi nepremičninami.
3.1.4 Dolgoročne finančne naložbe
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami ima družba naložbe v vrednostne papirje, razvrščene v
skupino finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo.
v EUR
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
31.12.2012
31.12.2011
INDGL Infond Global, mešani podsklad
INDDY Infond Dynamic, delniški podsklad
INDBO Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad
KDD
Klirinško depotna družba, d.d.
SKUPAJ DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
4.423.123
26.577
0
3.586
4.453.286
5.595.449
24.393
59.518
3.586
5.682.946
Z vsemi naložbami v enote premoženja vzajemnih skladov se trguje na primarnem trgu in se
vrednotijo po tržni vrednosti, ki jo dnevno izračunava in objavlja družba za upravljanje. Z
delnicami družbe KDD, d.d. se ne trguje na organiziranem trgu in za njih ni mogoče zanesljivo
določiti poštene vrednosti, zato so vrednotene po nabavni vrednosti.
Za zavarovanje kratkoročnega posojila je zastavljenih 514.971 enot Infond Global, katerih
vrednost na dan 31.12.2012 znaša 4.416.443 evrov.
Družba v letih 2012 in 2011 ni prerazvrstila finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, v druge
kategorije finančnih sredstev. V letih 2012 in 2011 tudi ni bilo prerazvrstitev finančnih sredstev iz
drugih kategorij med finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo.
Kazalo vsebine
48
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letu 2012:
Izdajatelj
Infond Global, mešani podsklad
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad
KDD
SKUPAJ
Oznaka
VP
INDGL
INDDY
INDBO
KDD
Stanje Pripoznanje/
na dan
Odprava
01.01.2012
pripoznanja
5.595.449
-1.288.367
24.393
0
59.518
-64.698
3.586
0
5.682.946
-1.353.065
Sprememba
poštene
vrednosti
-118.985
2.184
482
0
-116.319
v EUR
RKD
235.026
4.698
239.724
Stanje na
dan
31.12.2012
4.423.123
26.577
0
3.586
4.453.286
Družba v letu 2012 ni slabila nobene naložbe v finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo.
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letu 2011:
Izdajatelj
Infond Global, vzajemni sklad
fleksibilne strukture naložb
Delniški vzajemni sklad
Infond Dynamic
Infond Bond, obvezniški podsklad
KDD
SKUPAJ
v EUR
Oznaka
VP
Stanje
na dan
01.01.2011
Pripoznanje/
Odprava
pripoznanja
Sprememba
poštene
vrednosti
Stanje na
dan
31.12.2011
INDGL
7.214.982
-590.233
-1.029.300
5.595.449
INDDY
INDBO
KDD
28.830
59.826
3.586
7.307.224
0
0
0
-590.233
-4.437
-308
0
-1.034.045
24.393
59.518
3.586
5.682.946
3.1.5 Dolgoročne poslovne terjatve
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
9.356
367
9.723
7.516
216
7.732
Dolgoročni predujmi za obratna sredstva
Dolgoročne varščine
SKUPAJ DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
3.1.6 Odložene terjatve za davke
ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
Odložene terjatve za davek, obračunane za
oblikovane rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Odložene terjatve za davek, obračunane za
negativni presežek iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb
za Infond Bond in Infond Dynamic
SKUPAJ ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
31.12.2012
Osnova
Davek 17 %
v EUR
31.12.2011
Osnova
Davek 20 %
63.126
10.731
56.830
11.366
4.570
67.696
777
11.508
7.235
64.065
1.447
12.813
Kazalo vsebine
49
3.1.7 Kratkoročne finančne naložbe razen posojil
v EUR
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE RAZEN POSOJIL
Infond Global, mešani podsklad (INDGL)
Infond Dynamic, delniški podsklad (INDDY)
Infond Frontier, delniški podsklad (INDIF)
Infond PBGS, mešani sklad (PBGS)
Infond Energy, delniški podsklad (INDEN)
Infond Bond – Euro, obvezniški podsklad (INDBO)
Obveznica Nove KBM (KBM9)
SKUPAJ KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
31.12.2012
31.12.2011
359.853
142.244
0
5.853
2.546
9.755
100.073
620.324
350.823
130.556
48.415
0
0
0
103.073
632.867
Vse naložbe prikazane v zgornji tabeli so razporejene v skupino po pošteni vrednosti skozi
poslovni izid.
3.1.8 Kratkoročna posojila
KRATKOROČNA POSOJILA
Kratkoročna posojila dana drugim
SKUPAJ KRATKOROČNA POSOJILA
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
6.537
6.537
10.865
10.865
3.1.9 Kratkoročne poslovne terjatve
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih kupcev
Druge kratkoročne terjatve
SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
67
444.994
80.755
525.816
56
335.029
61.869
396.954
Terjatve niso posebej zavarovane. Družba nima oblikovanih popravkov vrednosti kratkoročnih
poslovnih terjatev.
Kratkoročne poslovne terjatve zapadejo v plačilo v mesecu januarju 2013 in so v času sestave
poročila že poravnane.
3.1.10 Denarna sredstva
DENARNA SREDSTVA
Gotovina v blagajni
Denarna sredstva v banki
- a vista sredstva
- depozit na odpoklic
- depozit z ročnostjo 3 mesecev
SKUPAJ DENARNA SREDSTVA
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
46
1.389.625
29.768
609.857
750.000
1.389.671
30
6.963.343
83.487
29.856
6.850.000
6.963.373
Družba ima odprt transakcijski račun pri Novi KBM, d.d., Maribor. Na dan 31.12.2012 je družba
imela 609.857 evrov naloženih v depozit na odpoklic pri Novi KBM, d.d., obrestovanem na dan
31.12.2012 po 0,15 % letni obrestni meri. Obrestna mera za depozit na odpoklic je od januarja do
julija 2012 znašala 0,35 %, od avgusta do decembra 2012 pa 0,15 %.
Obrestne mere za denarna sredstva naložena v depozite z ročnostjo do 3 mesecev v letu 2012 so
se gibale v razponu od 1,35 % do 3,4 %.
Znesek denarnih sredstev je enak postavki denarja in denarnim ustreznikom.
Kazalo vsebine
50
3.1.11 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (druga kratkoročna sredstva)
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
41.171
168
680
42.019
89.278
480
120
89.878
Kratkoročno odloženi stroški
Kratkoročno nezaračunani prihodki
Vrednotnice
SKUPAJ KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročno odloženi stroški se nanašajo na storitve, za katere smo prejeli račun v letu 2012 in
bodo izvedene v letu 2013.
3.1.12 Kapital
v EUR
KAPITAL
31.12.2012
31.12.2011
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Rezerve za lasten delež
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
SKUPAJ KAPITAL
1.460.524
1.460.524
6.903.221
146.052
146.052
37.799
-37.799
729.709
2.779.106
1.241.427
13.260.039
1.460.524
1.460.524
7.903.221
146.052
146.052
37.799
-37.799
796.390
2.560.610
728.321
13.595.118
Osnovni kapital v višini 1.460.524 evrov ostaja v primerjavi s preteklim letom nespremenjen.
Kapitalske rezerve so se v letu 2012 po sklepu skupščine zmanjšale za 1.000.000 iz naslova
izplačila dela dodatnega vplačila v kapitalske rezerve Nove KBM v letu 2011.
OSNOVNI KAPITAL
NOVA KBM, d.d., MARIBOR
ZAVAROVALNICA MARIBOR, d.d.
A-Z FINANCE, d.o. o.,,Ljubljana
FINEA HOLDING, d.o.o., MARIBOR
KBM INFOND, d.o.o., MARIBOR
SKUPAJ OSNOVNI KAPITAL
31.12.2012
1.051.577
219.079
102.237
73.026
14.605
1.460.524
Delež
lastništva
v%
72,00
15,00
7,00
5,00
1,00
100,00
v EUR
Dobiček
na delež
Delež v
dobičku v %
902.890
188.076
87.769
62.692
0
1.241.427
72,73
15,15
7,07
5,05
0,00
100,00
V letu 2012 se struktura lastništva poslovnih deležev glede na leto 2011 ni spremenila.
Kazalo vsebine
51
3.1.13 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
REZERVACIJE
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
SKUPAJ REZERVACIJE
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
99.662
99.662
86.691
86.691
Gibanje rezervacij
V EUR
Stanje 01.01.2011
Porabljene
Odpravljene
Oblikovane
Stanje 31.12.2011
Porabljene
Odpravljene
Oblikovane
Stanje 31.12.2012
77.128
0
-2.138
11.701
86.691
-460
-509
13.940
99.662
v EUR
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
31.12.2012
31.12.2011
51.954
51.954
50.700
50.700
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na vračunane stroške, ki zapadejo v plačilo v
prihodnjih letih ter vključujejo vračunane odložene obveznosti za spremenljivi prejemek za
uspešnost upravi.
3.1.14 Odložene obveznosti za davek
ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK
Odložene obveznosti za davek
SKUPAJ ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
150.235
150.235
200.544
200.544
Odložene obveznosti za davek se nanašajo na obveznosti za odložen davek v zvezi s
prevrednotenjem dolgoročnih finančnih naložb razpoložljivih za prodajo.
Odložene obveznosti za davek na dan 31.12.2012 znašajo 150.235 evrov in so obračunane po
stopnji 17 %, saj družba ocenjuje, da bo v letu 2013 odprodala pomemben delež finančnih
naložb, razporejenih v skupino razpoložljivih za prodajo. V kolikor bi družba te naložbe držala
do konca leta 2015, bi obračunala odložen davek v višini 15 %, kar bi znašalo 132.561 evrov.
Kazalo vsebine
52
3.1.15 Kratkoročne finančne obveznosti
v EUR
KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
31.12.2012
31.12.2011
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
SKUPAJ KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
2.833.643
2.833.643
3.280.906
3.280.906
Družba ima na dan 31.12.2012 obveznosti za kratkoročni kredit do Nove KBM, d.d., Maribor ,za
glavnico v znesku 1.825.000 evrov, za obresti, natečene do 31.12.2012 v znesku 8.643 evrov in za
1.000.000 evrov za izplačilo naknadnega vplačila v kapitalske rezerve.
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno in so na zadnji dan v letu 2012 obrestovana z
obrestno mero 5,50 % letno. Kredit je zavarovan s 514.971 enotami premoženja Infond Global,
katerih vrednost na dan 31.12.2012 znaša 4.416.443 evrov. Obrestna mera je bila v letu 2012 ves
čas enaka in sicer 5,50 % letno.
Gibanje glavnice kratkoročnega posojila v letu 2012
POSOJILODAJALEC
Nova KBM, d.d.
Nova KBM, d.d.
SKUPAJ DOBLJENA POSOJILA
STANJE
01.01.2012
715.000
2.550.000
3.265.000
v EUR
POVEČANJE
ZMANJŠANJE
STANJE
31.12.2012
215.000
1.825.000
2.040.000
930.000
2.550.000
3.480.000
0
1.825.000
1.825.000
3.1.16 Kratkoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti
SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
4.259
94.775
133.850
232.884
4.242
255.671
93.019
352.932
Druge kratkoročne obveznosti vključujejo kratkoročne obveznosti do zaposlencev v znesku
111.397 evrov, 22.104 evrov obveznosti do državnih inštitucij in 349 evrov za druge dohodke.
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
DO DRUŽB V SKUPINI
Nova KBM, d.d.
KBM Invest, d.o.o. – Skupina Nove KBM
SKUPAJ KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
DO DRUŽB V SKUPINI
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
4.259
0
4.009
233
4.259
4.242
Kazalo vsebine
53
3.1.17 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
152.747
152.747
59.636
59.636
Pasivne časovne razmejitve vključujejo stroške, ki so že nastali, vendar družba zanje v letu 2012
ni prejela računa in vračunane stroške za obveznosti za spremenljivi prejemek uprave za
uspešnost v znesku 26.044 evrov, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 in vračunane stroške
neizkoriščenih dopustov poslovnega leta 2012 v višini 53.186 evrov.
3.1.18 Zunajbilančne terjatve in obveznosti
v EUR
ZUNAJBILANČNE TERJATVE IN OBVEZNOSTI
31.12.2012
31.12.2011
Zastava po pogodbi
Garancije
Plačilne kartice
Skupaj
4.416.443
0
4.500
4.420.943
4.305.621
7.035.000
4.500
11.345.121
Zunajbilančne terjatve in obveznosti predstavljajo zastavljene vrednostne papirje za kritje posojila
v znesku 4.416.443 evrov in za kreditne plačilne kartice v znesku 4.500 evrov.
3.1.19 Finančni inštrumenti
Družba zagotavlja aktivno upravljanje s tveganji v skladu s sprejetim Načrtom za upravljanje s
tveganji. V letu 2012 niso bili uporabljeni finančni inštrumenti za obvladovanje tveganj.
Kreditno tveganje
Družba nima spornih ali dvomljivih terjatev. Vse terjatve so bile poravnane v valutnem roku.
Knjigovodska vrednost finančnih sredstev predstavlja maksimalno bruto izpostavljenost.
v EUR
Opis
Dolgoročne poslovne terjatve
Kratkoročna posojila
Kratkoročne poslovne terjatve in ostale terjatve
SKUPAJ
31.12.2012
31.12.2011
9.723
6.537
525.816
542.076
7.732
10.865
396.954
415.551
Knjigovodska vrednost poslovnih terjatev do kupcev v skupini
Opis
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
SKUPAJ
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
67
67
56
56
V letu 2012 ni bilo oblikovanih popravkov kot tudi ne izločitev sredstev na podlagi oblikovanih
popravkov.
Kazalo vsebine
54
Likvidnostno tveganje
Družba je obvladovala likvidnostno tveganje z ustreznim načrtovanjem denarnih tokov. Vse
obveznosti je družba poravnala v valutnem roku.
Spodnja tabela izkazuje pogodbene roke za zapadlost finančnih obveznosti, vključno z
ocenjenimi plačili obresti in brez vpliva dogovorov o pobotu (zapadlost obveznosti na osnovi
pogodbenih, nediskontiranih plačil):
v EUR
31.12.2012
Knjigovodska
vrednost
Pogodbeni
tokovi
6 mesecev
ali manj
6-12
mesecev
1.833.643
1.875.188
0
1.875.188
0
0
0
385.631
-385.631
-385.631
0
0
0
0
Knjigovodska
vrednost
Pogodbeni
tokovi
6 mesecev
ali manj
6-12
mesecev
1-2
2-5 let
leti
Več kot
5 let
3.280.906
-3.370.694
-3.370.694
0
0
0
0
412.568
-412.568
-412.568
0
0
0
0
Zavarovana bančna posojila
od družb v skupini
Nezavarovane obveznosti
do dobaviteljev in ostalih
31.12.2011
Zavarovana bančna posojila
od družb v skupini
Nezavarovane obveznosti
do dobaviteljev in ostalih
1-2
2-5 let
leti
Več kot
5 let
v EUR
Tveganje sprememb obrestnih mer
Družba je izpostavljena tveganju spremembe obrestnih mer pri prejetih posojilih, ki so vsa
kratkoročna. Prejeti kratkoročni krediti so bili obrestovani po fiksni 5,50 % obrestni meri.
Obrestna mera ni varovana z drugimi finančnimi inštrumenti.
tveganje
Tveganje spremembe tržnih cen vrednostnih papirjev
Naložbe po pošteni vrednosti
Finančne naložbe po pošteni vrednosti
Učinek spremembe
tečaja
+5 %
253.501
v EUR
Učinek spremembe
tečaja
-5%
-253.501
Kazalo vsebine
55
Upravljanje s kapitalom
Družba mora zagotavljati kapitalsko ustreznost. V letu 2012 je bila družba ves čas kapitalsko
ustrezna. Na dan 31.12.2012 je družba kapitalsko ustrezna, če ima 1.067.763 evrov kapitala.
Znesek v višini 1.067.763 evrov predstavlja kapitalsko ustreznost glede na 25 % ostalih splošnih
stroškov družbe za leto 2012.
Poštena vrednost
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
Dolgoročne terjatve
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
Kratkoročne terjatve
Druga kratkoročna sredstva
Denar in denarni ustrezniki
Dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev in ostalih
Knjigovodska
vrednost
706.000
4.453.286
9.723
620.324
6.537
525.816
42.019
1.389.671
0
-2.833.643
-385.631
v EUR
31.12.2012
Poštena
vrednost
706.000
4.453.286
9.723
620.324
6.537
525.816
42.019
1.389.671
0
-2.833.643
-385.631
31.12.2011
Knjigovodska
Poštena
vrednost
vrednost
706.000
706.000
5.682.946
5.682.946
7.732
7.732
632.867
632.867
10.865
10.865
396.954
396.954
89.878
89.878
6.963.373
6.963.373
0
0
-3.280.906
-3.280.906
-412.568
-412.568
Pri dolgoročnih finančnih naložbah, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, je poštena
vrednost izračunana na osnovi borznega tečaja Ljubljanske borze, pri tistih s katerimi se trguje na
primarnem trgu pa je dnevno objavljena izračunana vrednost. Vrednostni papirji, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu, so izkazani po knjigovodski vrednosti na dan bilance stanja, ki je
ocenjena poštena vrednost. Poštena vrednost za prejeta in dana posojila je izračunana na osnovi
diskontiranega denarnega toka glavnice in obresti. Druge terjatve in obveznosti so izkazane po
odplačni vrednosti, ki je knjigovodska vrednost in se upošteva kot poštena vrednost.
Hierarhija določanja poštene vrednosti
Finančna sredstva
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida
– dolžniški finančni instrumenti
– lastniški finančni instrumenti
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
– lastniški finančni instrumenti
Skupaj
620.324
100.073
520.251
4.449.700
4.449.700
2012
Nivo 1
620.324
100.073
520.251
4.449.700
4.449.700
2011
Skupaj
632.867
103.073
529.794
5.679.360
5.679.360
v EUR
Nivo 1
632.867
103.073
529.794
5.679.360
5.679.360
Pri pripoznavanju in razkrivanju poštene vrednosti finančnih inštrumentov z uporabo tehnike
ocenjevanja poštene vrednosti je bila uporabljena sledeča hierarhija:
- V Nivo 1 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena v celoti na podlagi
objavljenih cen, doseženih na aktivnem trgu.
- V Nivo 2 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena na podlagi modelov
vrednotenj, pri katerih so upoštevane spremenljivke, ki so pridobljene na podlagi javno
dostopnih tržnih podatkov (na primer tržne obrestne mere).
- V Nivo 3 so vključene naložbe, kjer je poštena vrednost določena na podlagi modelov
vrednotenj, pri katerih so upoštevane subjektivne spremenljivke, ki niso javno dostopne
na trgih.
Kazalo vsebine
56
3.1.20 Dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja do vključno datuma izdaje revizorjevega mnenja, v času sestavitve tega
poročila in revidiranja izkazov, ni bilo drugih dogodkov, ki bi vplivali na pravilno razumevanje
podanih izkazov.
Kazalo vsebine
57
3.2
Pojasnila k izkazu poslovnega izida
3.2.1 Prihodki
PRIHODKI IZ PRODAJE
Prihodki od upravljavskih provizij
- prihodki od vzajemnih skladov*
- prihodki od Krovnega sklada Infond
Prihodki od vstopnih provizij
Prihodki od izstopnih in kazenskih provizij
POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ
v EUR
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
4.965.375
349.816
4.615.559
30.207
276.078
5.271.660
3.654.810
957.796
2.697.014
30.065
72.832
3.757.707
*V letu 2011 so prihodki od vzajemnih skladov zajemali provizijo Infond Globala in Infond Dynamica, ki sta se
17.12.2012 vključila v Krovni sklad Infond. V letu 2012 prihodki od vzajemnih skladov zajemajo samo upravljavsko
provizijo vzajemnega sklada Infond PBGS.
v EUR
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
Infond PBGS, mešani sklad
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Consumer, delniški podsklad
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
Infond Krekov globalni, delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad
Probanka Gama - obvezniški
Krekov Sidro Obvezniški, obvezniški podsklad
Probanka Sigma – sklad absolutnega donosa
Infond Energy, delniški podsklad
Probanka Uranium - delniški
Infond Frontier, delniški podsklad
Krekov Most Novi trgi, delniški podsklad
Probanka Novi trgi – delniški
Infond Hrast, mešani podsklad
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad
Infond Life, delniški podsklad
Probanka Biotech – delniški
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Global, mešani podsklad
Infond BRIC, delniški podklad
Infond Delniški, delniški podsklad
Infond €uropa, delniški podsklad
Infond PanAmerica, delniški podsklad
SKUPAJ
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
349.816
466.748
308.127
3.496
75.228
255.807
12.130
41.739
10.342
3.220
1.902
142.114
1.764
29.333
55.833
78.713
313.626
189.757
108.515
5.920
210.141
544.090
1.116.155
415.503
159.161
66.195
4.965.375
0
0
0
0
14.462
48.933
2.189
36.487
0
701
0
159.212
0
2.979
11.538
0
351.175
41.594
62.384
0
256.964
700.832
1.288.547
469.249
167.047
40.517
3.654.810
Kazalo vsebine
58
Upravljavska provizija se je v letu 2012 obračunavala po spodaj navedenih odstotkih od čiste
vrednosti sredstev v upravljanju:
•
za obdobje do 16.12.2012 so bile obračunane upravljavske provizije v skladu s spodnjo
lestvico:
01.01.- 16.12.2012
UPRAVLJAVSKA
PROVIZIJA
Krovni sklad Infond
Infond BRIC, delniški podsklad
Infond Delniški, delniški podsklad
Infond Energy, delniški podsklad
Infond Life, delniški podsklad
Infond PanAmerica, delniški podsklad
Infond €uropa, delniški podsklad
Infond Frontier, delniški podsklad
Infond Hrast, uravnoteženi podsklad
Infond Bond, obvezniški podsklad
Infond Global, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb
Delniški vzajemni sklad Infond Dynamic
2,10%
2,10%
2,10%
2,10%
2,10%
2,10%
2,40%
1,85%
1,00%
1,50%
1,50%
Krekov krovni sklad
Krekov Sidro Obvezniški, obvezniški podsklad
Krekov Most Novi Trgi, delniški podsklad
Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad
Krekov Globalni, delniški podsklad
Krekov Nano&Tech, delniški podsklad
Krekov Klas Družbeno Odgovorni, delniški podsklad
1,15%
1,95%
2,00%
2,00%
1,95%
2,50%
Krovni sklad Probanka
Probanka Gama - obvezniški
Probanka Sigma - sklad absolutnega donosa
Probanka Uranium - delniški
Probanka Novi trgi - delniški
Probanka Biotech - delniški
Probanka Alfa - uravnoteženi
Probanka Beta - delniški
Probanka Agriculture -delniški
Probanka Globalni naložbeni sklad
0,90%
1,85%
1,35%
2,00%
1,35%
1,85%
1,85%
1,35%
2,00%
Kazalo vsebine
59
•
Za obdobje od 17.12.2012 so bile obračunane upravljavske provizije v skladu s spodnjo
lestvico:
UPRAVLJAVSKA
PROVIZIJA
Krovni sklad Infond
Infond BRIC
Infond DELNIŠKI
Infond ENERGY
Infond LIFE
Infond PANAMERICA
Infond €UROPA
Infond FRONTIER
Infond DYNAMIC
Infond KREKOV GLOBALNI
Infond TECHNOLOGY
Infond DRUŽBENO ODGOVORNI
Infond BETA
Infond CONSUMER
Infond ALFA
Infond GLOBAL
Infond HRAST
Infond BOND - EURO
Vzajemni sklad Infond PBGS, mešani sklad
2,25 %
2,25 %
2,25 %
2,25 %
2,25 %
2,25 %
2,50 %
2,25 %
2,25 %
2,25 %
2,25 %
2,25 %
2,25 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %
1,10 %
2,00 %
Vstopna provizija je v skladu s Pravili upravljanja vzajemnih skladov obračunana v razponu od
3% do 0 % v odvisnosti od vrednosti in oblike vplačila. V času tržne akcije se vstopna provizija
ni obračunavala.
Izstopni stroški so v letu 2011 obračunani:
• za Infond Global, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, 1,00 %,
• za Infond Dynamic, delniški vzajemni sklad, 1,00 %,
• za Krekov Globalni, delniški podsklad, 3,00 %,
• za Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad, 0,50 %,
• za Krekov Most Novi trgi, delniški podsklad, 0,50 %,
• za Krekov Nano&Tech, delniški podsklad, 0,50 %,
• za Krekov Klas Družbeno odgovorni, delniški podsklad, 0,50 %,
• za vzajemni sklad Probanka Globalni naložbeni sklad 3,00 %
Izstopni stroški do 17.12.2012 so obračunani:
• za Infond Global, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, 1,00 %,
• za Infond Dynamic, delniški vzajemni sklad, 1,00 %,
• za Krekov Globalni, delniški podsklad, 3,00 %,
• za Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad, 0,50 %,
• za Krekov Most Novi trgi, delniški podsklad, 0,50 %,
• za Krekov Nano&Tech, delniški podsklad, 0,50 %,
• za Krekov Klas Družbeno odgovorni, delniški podsklad, 0,50 %,
• za vzajemni sklad Probanka Globalni naložbeni sklad 3,00 %
Kazalo vsebine
60
17.12.2012 so pričela veljati nova Pravila upravljanja Krovnega sklada Infond in vzajemnega
sklada Infond PBGS, mešani sklad, izstopni stroški so tako od 17.12.2012 obračunani:
• za Infond Dynamic, delniški podsklad, 1,00 %
• za Infond Global, mešani podsklad, 1,00 %
• za Infond PBGS, mešani sklad, 3,00 %
• za Infond Krekov Globalni, delniški podsklad, 3,00 %
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
Prihodki od najemnin
Drugi prihodki
SKUPAJ DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
PRIHODKI OD NAJEMNIN
Prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin
Prihodki od drugih najemnin
SKUPAJ PRIHODKI OD NAJEMNIN
v EUR
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
61.664
32.528
94.192
69.180
11.234
80.414
v EUR
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
60.842
822
61.664
68.227
953
69.180
Družba dosega prihodke tudi od najemnin iz naložbenih nepremičnin, ki jih zaračunava za
oddane poslovne prostore v 6. nadstropju poslovne stavbe City, in sicer Moji naložbi, d.d., in
KBM Leasing, d.o.o. – Skupina Nove KBM.
Prihodki od oddaje poslovnih prostorov (naložbenih nepremičnin) so v letu 2012 znašali
60.842 evrov. Prihodki iz najemnin iz naložbenih nepremičnin za leto 2013 bodo znašali
60.842 evrov, v naslednjih petih letih pa bodo znašali 304.210 evrov.
Celotni znesek možnih letnih najemnin iz naložbenih nepremičnin je 60.842 evrov. Najemne
pogodbe so sklenjene za nedoločen čas. Stroškov vzdrževanja v naslednjem letu ni pričakovati.
Kazalo vsebine
Prihodki po izvoru nastanka in vrstah za leto 2012
v EUR
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
Ime investicijskega sklada
0,90%
1,00%
1,10%
1,15%
1,35%
1,50%
1,85%
1,95%
IZSTOPNA PROVIZIJA
2,00%
2,10%
2,25%
2,40%
2,50%
VSTOPNA
PROVIZIJA
0,50%
1,00%
3,00%
DRUGI POSLOVNI
PRIHODKI
Drugi
poslovni
Najemnine prihodki
SKUPAJ
Vzajemni sklad
Infond PBGS, mešani sklad
349.816
0
108.382
458.198
21.264
414
467.162
15.011
843
308.970
191
400
3.896
Krovni sklad Infond
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad
razvitih trgov
445.484
293.116
Infond Consumer, delniški podsklad
Infond Družbeno odgovorni,
delniški podsklad razvitih trgov
Infond Krekov globalni,
delniški podsklad
3.305
2.457
245.778
Infond Technology, delniški podsklad
11.621
Infond Bond - Euro, obvezniški podsklad
Probanka Gama - obvezniški
Krekov Sidro Obvezniški,
obvezniški podsklad
Probanka Sigma –
sklad absolutnega donosa
39.652
72.771
10.029
0
509
283
2.087
10.342
3.220
1.902
Infond Energy, delniški podsklad
136.934
Probanka Uranium - delniški
5.180
1.764
Infond Frontier, delniški podsklad
21.787
Krekov Most Novi trgi, delniški podsklad
7.546
55.833
Probanka Novi trgi – delniški
Infond Hrast, mešani podsklad
Krekov Skala Uravnoteženi,
mešani podsklad
294.872
470
75.723
46.714
302.521
270
12.683
589
42.328
184
10.526
83
3.303
281
2.183
1.233
143.347
165
1.929
1.981
31.314
125
1.525
57.483
78.713
1.026
79.739
18.754
852
314.478
189.757
115
Infond Life, delniški podsklad
102.014
Probanka Biotech – delniški
25
6.501
4.340
194.212
3.057
5.920
111.572
6.099
Infond Dynamic, delniški podsklad
200.073
Infond Global, mešani podsklad
521.761
12.019
10.068
4
28.186
571
86.191
1.074.264
41.891
9.360
1.125.515
Infond Delniški, delniški podsklad
399.697
15.806
810
416.313
Infond €uropa, delniški podsklad
152.816
6.345
262
159.423
63.461
2.734
1.445
22.329
Infond BRIC, delniški podklad
Infond PanAmerica, delniški podsklad
238.331
630.852
67.640
Drugi kupci
SKUPAJ
10.342
39.652
2.087
3.220
10.989
721.834
1.035.374
67.454
926.411
1.929.186
61
116.722
21.787
80.317
30.207
6.605
114.377
155.096
61.664
32.528
94.192
61.664
32.528
5.365.852
Kazalo vsebine
Prihodki po izvoru nastanka in vrstah za leto 2011
VSTOPNA
PROVIZIJA
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
1,00%
1,15%
1,50%
1,85%
1,95%
2,00%
2,10%
2,40%
IZSTOPNA PROVIZIJA
2,50%
3,00%
1,00%
0,50%
DRUGI
POSLOVNI
PRIHODKI
Drugi
Najemposl.
nine
prih.
v EUR
SKUPAJ
Infond GLOBAL
700.832
130
47.740
748.702
Infond DYNAMIC
256.964
127
17.295
274.386
Infond HRAST
351.175
1.119
352.294
470.025
Infond DELNIŠKI
469.249
776
Infond €UROPA
167.047
341
167.388
1.288.547
24.327
1.312.874
Infond BRIC
Infond ENERGY
159.212
706
159.918
Infond PANAMERICA
40.517
224
40.741
Infond LIFE
62.384
862
63.246
221
36.708
Infond BOND
36.487
Infond FRONTIER
2.979
Krekov GLOBALNI
1.057
48.933
0
Krekov KLAS
14.462
Krekov MOST
Krekov NANO&TECH
Krekov SIDRO
4.036
4.806
53.739
4
562
15.028
11.538
56
742
12.336
2.189
84
162
2.435
1.525
43.140
701
10
Krekov SKALA
41.594
711
21
Drugi kupci
SKUPAJ
36.487
701
957.796
351.175
13.727
90.527
2.186.956
62
2.979
14.462
30.065
4.806
65.035
2.991
69.180
11.234
80.414
69.180
11.234
3.838.121
Kazalo vsebine
63
Finančni prihodki
FINANČNI PRIHODKI
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo
Finančni prihodki iz finančnih sredstev po pošteni vrednosti
skozi poslovni izid
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz posojil danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI
v EUR
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
275.129
240.619
120.567
110.746
34.510
21.422
18.568
2.854
421
421
296.972
9.821
25.436
24.983
453
753
753
146.756
Finančni prihodki iz finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo so realizirani kapitalski dobički
iz odprave pripoznanja finančne naložbe Infond Global - INDGL v znesku 235.026 evrov in
realizirani kapitalski dobički iz odprave pripoznanja finančne naložbe Infond Bond – INDBO v
znesku 4.698 evrov ter prihodki od prejetih dividend v znesku 895 evrov.
Finančni prihodki iz finančnih sredstev iz skupine po pošteni vrednosti skozi poslovni izid so
realizirani in nerealizirani kapitalski dobički iz teh naložb.
Finančni prihodki iz obresti od družb v skupini se nanašajo na obresti od danih depozitov in na
obresti od a-vista sredstev pri Novi KBM, d.d., Maribor. Finančni prihodki iz posojil danih
drugim se nanašajo na obresti od danih depozitov in obresti od danega posojila.
3.2.2 Odhodki
Poslovni odhodki
STROŠKI
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Rezervacije
Drugi stroški
SKUPAJ STROŠKI
v EUR
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
1.678.147
46.376
1.631.771
1.536.774
1.152.924
143.145
87.206
153.499
971.065
971.053
12
85.066
15.384
69.682
4.271.052
1.527.584
65.551
1.462.033
1.147.372
841.142
107.075
65.039
134.116
139.930
139.930
0
91.831
11.700
80.131
2.906.717
Kazalo vsebine
64
v EUR
STROŠKI STORITEV
Stroški trženja vzajemnih skladov
Stroški reklame in reprezentance
Stroški drugih intelektualnih storitev
Stroški vzdrževanja
Stroški nadomestil in taks ATVP
Stroški najemnin
Drugi stroški storitev
SKUPAJ STROŠKI STORITEV
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
406.715
400.196
95.228
250.408
201.044
34.381
243.799
1.631.771
316.866
500.855
31.044
181.542
139.633
22.525
269.568
1.462.033
Stroški revizijskih storitev za revidiranje poslovanja družbe za leto 2012 bodo znašali 6.000 evrov.
V okviru stroškov drugih intelektualnih storitev so izkazani stroški odvetniških oz. notarskih,
revizijskih in drugih intelektualnih storitev. Celoten znesek revizijskih storitev znaša 22.720 evrov.
Sestoji se iz revidiranja preoblikovanja podskladov Krovnega sklada Probanka, Krekovega
krovnega sklada v podsklade Krovnega sklada Infond ter posebne študije v zvezi s stečajem MF
Global v znesku 19.720 evrov ter iz zneska 3.000 evrov za končno revizijo družbe za leto 2011.
STROŠKI DELA
Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
SKUPAJ STROŠKI DELA
v EUR
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
1.152.924
143.145
87.206
153.499
1.536.774
841.142
107.075
65.039
134.116
1.147.372
Drugi stroški dela se nanašajo na stroške regresa, stroške prehrane in prevoza ter bonitete za
dodatno zdravstveno zavarovanje in bonitete za nezgodno zavarovanje.
v EUR
FINANČNI ODHODKI
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz oslabitev oz. ob odpravi pripoznanja finančnih
naložb izmerjenih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
3.604
82.239
3.604
145.037
145.030
7
1.070
1.070
149.711
82.239
84.439
84.436
3
681
681
167.359
Kazalo vsebine
65
3.2.3 Davek od dohodka
DAVEK
Davek iz dobička
Odloženi davek
DAVEK
v EUR
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
0
-634
-634
-183.226
746
-182.480
Družba zaradi uveljavljanja olajšave za investicije v letu 2012 ne plača davka iz dobička. Družba je
v letu 2012 plačala 76.344 evrov akontacije davka od dohodka, ki jo ima vzpostavljeno kot
terjatev.
OBRAČUN DAVKA
Dobiček pred obdavčitvijo
Davek
Davek od osnove
Davčno nepriznani odhodki
Davčne olajšave
Prihodki, ki zmanjšujejo davčno osnovo
Odhodki, ki povečujejo davčno osnovo
Sprememba davčne osnove zaradi
prehoda na nov način računovodenja
Povečanje davčne osnove
ODMERJENI DAVEK
31.12.2012
Davek
v%
Osnova
Vrednost
31.12.2011
Davek
v%
Osnova
1.242.061
v EUR
Vrednost
910.801
1.242.061
105.508
-1.346.048
-1.072
-119
18
18
18
18
18
223.571
18.991
-242.289
-193
-21
910.801
89.900
-81.601
-913
20
20
20
20
182.160
17.980
-16.320
-183
-375
45
18
18
-67
8
-2.102
45
20
20
-420
9
0
0,00
0
916.130
20,12
-183.226
18
0,05
-634
-634
20
20,04
746
-182.480
Odloženi davek
SKUPAJ DAVEK
Efektivna davčna stopnja za leto 2012 znaša 0,05 %. Družba v letu 2012 uveljavlja 40 % olajšavo
za vlaganje v investicije. Odloženi davki se nanašajo na odpravo pripoznanja rezervacij za
jubilejne nagrade in odpravnine.
3.2.4 Odloženi davek
Odloženi davki pripoznani neposredno v vseobsegajočem donosu:
ODLOŽENI DAVEK
Odloženi davek iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb
za postavke v breme kapitala
- odložene terjatve
- odložene obveznosti
SKUPAJ ODLOŽENI DAVEK
v EUR
31.12.2012
31.12.2011
-149.459
776
-150.235
-149.459
-199.097
1.447
-200.544
-199.097
Sprememba odloženih davkov v izkazu vseobsegajočega donosa znaša 49.638 evrov. Sprememba
v znesku 26.374 evrov se nanaša na uskladitev davčne stopnje iz 20 % v letu 2012 na 17 % za leto
2013.
Kazalo vsebine
66
3.2.5
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
POSLOVNI IZID
Prihodki
Odhodki
Poslovni izid
Davki iz dohodka
Odloženi davek
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
3.3
v EUR
01.01.31.12.2012
01.01.31.12.2011
5.662.824
4.420.763
1.242.061
0
-634
1.241.427
3.984.877
3.074.076
910.801
-183.226
746
728.321
Računovodske presoje in ocene
Rezervacije za obveznosti do zaposlenih za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
temeljijo na aktuarskem izračunu. Izračun je bil narejen tako, da je upošteval stroške odpravnin
ob upokojitvi ter stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. Izbrana diskontna
obrestna mera znaša 4,60 % letno, kolikor je konec novembra 2012 znašala donosnost 10-letnih
podjetniških obveznic z visoko boniteto v evroobmočju, povečana za pribitek za lokalno
tveganje. Upoštevane ocene in presoje odražajo dejansko stanje v času priprave aktuarskega
izračuna. Na kratek rok ni pričakovati bistvenih odstopanj od uporabljenih predpostavk.
Kazalo vsebine
67
4
DRUGA RAZKRITJA
4.1
Prejemki uprave, nadzornega sveta in zaposlenih po individualnih pogodbah
Družba za upravljanje navaja podatke o znesku bruto plač, drugih prejemkov in drugih
ugodnosti, ki so bile obračunane v letu 2012 upravi, vključno z spremenljivim prejemkom z
odloženim izplačilom, članom nadzornega sveta in zaposlenim po individualnih pogodbah:
v EUR
Število
prejemnikov
01.01. –
31.12.2012
2
7
7
205.585
6.134
287.649
499.368
Člani uprave
Nadzorni svet
Zaposleni na podlagi individualne pogodbe
Skupaj
Družba ne izkazuje terjatev do nadzornega sveta. Obveznosti družbe do uprave in zaposlenih na
podlagi individualnih pogodb se nanašajo na plačo, obračunane potne stroške in dnevnice za
mesec december. Družba upravi v letu 2012 ni odobrila nobenega posojila oz. poroštva. Družba
ima dvočlansko upravo.
4.2
Razmerja do povezanih oseb
Infond, d.o.o., je družba v skupini Nove KBM, d.d., Maribor. Za povezane osebe se štejejo
družbe iz skupine Nove KBM, d.d., Maribor. Vse transakcije z fizičnimi osebami in njenimi
bližnjimi so razkrite zgoraj v točki 4.1.
Prikaz terjatev, obveznosti in naložb po skupinah povezanih oseb:
Povezana oseba
Nova KBM, d.d., Maribor
- obveznosti iz poslovanja
- obveznosti iz financiranja
- pasivne časovne razmejitve
- terjatve iz financiranja- depozit
- terjatve iz financiranja - obresti
- terjatve iz poslovanja
KBM-Leasing, d.o.o.
– Skupina Nove KBM
- obveznosti iz financiranja
- terjatve iz poslovanja
Moja naložba, d.d.
- terjatve iz poslovanja
- pasivne časovne razmejitve
- obveznosti iz poslovanja
Zavarovalnica Maribor, d.d.
- obveznosti iz financiranja
- obveznosti iz poslovanja
- pasivne časovne razmejitve
KBM Invest, d.o.o.
– Skupina Nove KBM
- obveznosti iz poslovanja
PBS, d.d.
- terjatve iz financiranja - depozit
- terjatve iz financiranja- obresti
Začetno
stanje
Povečanje
Zmanjšanje
v EUR
Končno
stanje
4.009
3.280.906
178
6.879.856
0
0
44.463
2.583.770
11.561
2.100.000
1.955
7.200
44.213
4.031.033
10.909
8.120.000
1.711
7.200
4.259
1.833.643
830
859.856
244
0
0
57
0
5.094
0
5.084
856
0
0
69.768
15.859
25.636
69.607
15.859
25.636
0
0
20.722
70.551
117.519
256.433
70.551
117.519
252.186
0
67
0
1.017
0
0
0
0
0
24.969
232
7.200
7.432
0
0
0
250.000
1.762
0
1.522
250.000
240
Na dan 31.12.2012 Zavarovalnica Maribor, d.d. ni več povezana oseba.
Kazalo vsebine
68
4.3
Prikaz strukture prihodkov od provizij
PROVIZIJA
Infond PBGS, mešani sklad
Infond Alfa, mešani podsklad
Infond Beta, delniški podsklad
razvitih trgov
Infond Consumer, delniški podsklad
Infond Družbeno odgovorni,
delniški podsklad razvitih trgov
Infond Krekov Globalni,
delniški podsklad
Infond Technology, delniški podsklad
Infond Bond - Euro,
obvezniški podsklad
Probanka Gama - obvezniški
Krekov Sidro Obvezniški,
obvezniški podsklad
Probanka Sigma –
sklad absolutnega donosa
Infond Energy, delniški podsklad
Probanka Uranium - delniški
Infond Frontier, delniški podsklad
Krekov Most Novi trgi,
delniški podsklad
Probanka Novi trgi – delniški
Infond Hrast, mešani podsklad
Krekov Skala Uravnoteženi,
mešani podsklad
Infond Life, delniški podsklad
Probanka Biotech – delniški
Infond Dynamic, delniški podsklad
Infond Global, mešani podsklad
Infond BRIC, delniški podklad
Infond Delniški, delniški podsklad
Infond €uropa, delniški podsklad
Infond PanAmerica, delniški podsklad
SKUPAJ
4.4
Upravljavska provizija
v denarju v delnicah
Vstopna
provizija
Izstopna
provizija
V EUR
Skupaj
349.816
466.748
0
0
0
414
108.382
0
458.198
467.162
308.127
3.496
0
0
843
400
0
0
308.970
3.896
75.228
0
25
470
75.723
255.807
12.130
0
0
0
283
46.714
270
302.521
12.683
41.739
10.342
0
0
589
184
0
0
42.328
10.526
3.220
0
83
0
3.303
1.902
142.114
1.764
29.333
0
0
0
0
281
1.233
165
1.981
0
0
0
0
2.183
143.347
1.929
31.314
55.833
78.713
313.626
0
0
0
125
1.026
852
1.525
0
0
57.483
79.739
314.478
189.757
108.515
5.920
210.141
544.090
1.116.155
415.503
159.161
66.195
4.965.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
3.057
6.099
4
571
9.360
810
262
1.445
30.207
4.340
0
0
28.186
86.191
0
0
0
0
276.078
194.212
111.572
12.019
238.331
630.852
1.125.515
416.313
159.423
67.640
5.271.660
Upravljanje premoženja dobro poučenih vlagateljev
Družba ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za upravljanje premoženja dobro
poučenih vlagateljev, vendar v letu 2012 ni upravljala premoženja dobro poučenih vlagateljev.
Kazalo vsebine
69
4.5 Prevzem upravljanja vzajemnega sklada Probanka Globalni naložbeni sklad in
Krovnega sklada Probanka z osmimi podskladi
Z 8. 2. 2012 je družba prevzela upravljanje vzajemnega sklada Probanka Globalni naložbeni sklad
in Krovnega sklada Probanka z osmimi podskladi. Na dan 8. 2. 2012 je znašala čista vrednost
sredstev v upravljanju vzajemnega sklada Probanka Globalni naložbeni sklad in Krovnega sklada
Probanka z osmimi podskladi 77.016.366 evrov. Družba je ocenila dobo koristnosti
neopredmetenega sredstva v višini 10 let.
Prevzem upravljanja vzajemnega sklada in podskladov Krovnega sklada je družbi doprinesel
prihodke v višini 1.344.457 evrov, in sicer za obdobje od 8. 2. do 31. 12. 2012. V kolikor bi do
prevzema prišlo s 1. 1. 2012, bi znašali prihodki družbe iz tega naslova 1.495.635 evrov.
4.6. Mehke provizije
Družba za upravljanje prejema od borznega posrednika ConvergEx Execution Solutions, New
York, preko katerega se izvajajo nakupi in prodaje vrednostnih papirjev za podsklade, mehke
provizije iz naslova količine opravljenih poslov. Od 08.02.2012 do 16.12.2012 je družba za
upravljanje prejemala mehke provizije le za račun podskladov Probankinega krovnega sklada in
vzajemnega sklada Probanka Globalni naložbeni sklad, od 17.12.2012, po izvedbi preoblikovanja,
pa za vse podsklade Krovnega sklada Infond, kakor tudi za Infond PBGS, mešani sklad.
Prejeti zneski iz naslova mehkih provizij so namenjeni za plačilo storitev, potrebnih za upravljanje
podskladov, in sicer za raziskovalne storitve za podsklade – podrobne informacije o vrednostnih
papirjih, ki jih izdela Morningstar Deutschland GmbH.
Prikaz gibanja mehkih provizij:
Začetno stanje 08.02.2012
povečanje
zmanjšanje
Končno stanje 31.12.2012
2.732
7.557
7.507
2.782
Ob prevzemu upravljanja dne 08.02.2012 je stanje mehkih provizij na računu znašalo 2.732 EUR,
kar je družba za upravljanje prejela od Probanke upravljanje, d.o.o.
Kazalo vsebine
70
REVIZORJEVO MNENJE
Kazalo vsebine
71
Kazalo vsebine
72
Kazalo vsebine
73
Kazalo vsebine
74
Kazalo vsebine
75
Kazalo vsebine
76
Kazalo vsebine