Celotno poročilo - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 36 80
F: 01 400 35 22
E: gp.svrk @gov.si
POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
2007-2013
za Cilj Konvergenca
obdobje januar 2014 - september 2014
Ljubljana, oktober 2014
Stran 1 od 22
VSEBINA
OPREDELITEV IZRAZOV ........................................................................................................... 3
1. CILJ Konvergenca – pregled črpanja evropskih sredstev ..................................................... 5
1.1
Uvod ............................................................................................................................. 5
1.2
Ključni poudarki ............................................................................................................. 5
1.3
Pregled črpanja evropskih sredstev ............................................................................... 6
1.3.1
Finančni podatki na področju črpanja v celotnem programskem obdobju januar
2007 – september 2014........................................................................................................ 6
1.3.2
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov ............................... 7
1.3.3
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture ............................. 9
1.3.4
Operativni program razvoja človeških virov .......................................................... 12
1.3.5
Izvajanje v letu 2014............................................................................................. 15
1.4
Aktivnosti / ukrepi za izboljšanje črpanja ..................................................................... 20
SEZNAM TABEL
Tabela 1 Podatki o črpanju evropskih sredstev po posameznih operativnih programih in skupaj,
obdobje 1.1.2007 do 30.9.2014 ................................................................................................... 6
Tabela 2 Stanje OP RR na dan 30.9.2014 po razvojnih prioritetah .............................................. 7
Tabela 3 Napredek na OP RR v zadnjem tromesečju.................................................................. 7
Tabela 4 Črpanje OP RR po letih ................................................................................................ 8
Tabela 5 Stanje OP ROPI na dan 30.9.2014 po razvojnih prioritetah .......................................... 9
Tabela 6 Napredek na OP ROPI v zadnjem tromesečju .............................................................. 9
Tabela 7 Črpanje OP ROPI po letih ........................................................................................... 10
Tabela 8 Stanje OP RČV na dan 30.9.2014 po razvojnih prioritetah.......................................... 12
Tabela 9 Napredek na OP RČV v zadnjem tromesečju ............................................................. 12
Tabela 10 Črpanje OP RČV po letih .......................................................................................... 13
Tabela 11 Prikaz črpanja po mesecih v letu 2014 / kumulativno
v mio EUR ................................................................................................................................. 15
Tabela 12 Napredek pri realizaciji izplačil v zadnjem mesecu (31.8.2014 / 30.9.2014) .............. 16
Tabela 13 Izplačila glede na veljavni proračun .......................................................................... 17
SEZNAM SLIK
Slika 1 Grafični prikaz stanja črpanja na OP RR .......................................................................... 8
Slika 2 Grafični prikaz stanja črpanja na OP ROPI .................................................................... 10
Slika 3 Grafični prikaz stanja črpanja na OP RČV ..................................................................... 13
Slika 4 Razkorak med vsemi izplačili iz državnega proračuna (ZzI) in predloženimi zahtevki za
povračilo na MF (ZzP) ............................................................................................................... 19
Stran 2 od 22
OPREDELITEV IZRAZOV
Izraz
Pomen
OP
OP RR
OP RČV
OP ROPI
RP
PU
OU
PT
sistem ISARR
operativni program
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Operativni program razvoja človeških virov
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture
razvojna prioriteta
prednostna usmeritev
organ upravljanja
posredniško telo
informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih
programov
razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za celotno obdobje
2007-2013 iz naslova cilja Konvergenca
vir financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski
socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS)
vrednost potrjenih operacij
potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja eden ali več
upravičencev, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje
ciljev razvojne prioritete
oseba zasebnega ali javnega prava, ki je odgovorna za izvedbo operacije
izplačila iz državnega proračuna
način izbora operacij: javni razpis/javno povabilo in neposredna potrditev
operacij
t.i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da
se izplačila iz proračuna RS upravičencem vršijo v skladu s slovensko
zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) ter se povračila v državni proračun
izvršujejo naknadno in neposredno na plačila ne vplivajo
zahtevek za izplačilo
posredovani zahtevki za povračilo na MF, PO
certificirani zahtevki za povračilo posredovani na Evropsko komisijo
izdatki iz naslova sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko,
sredstev občinskega proračuna in ostalih javnih virov financiranja, ki: so
dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo
dobavljeno oz. za storitve, ki so bile izvršene in so v skladu s cilji operacij
in se jih dokazuje z računovodskimi listinami oz. listinami enake dokazne
vrednosti ter morajo biti v skladu z veljavnimi pravili EU in nacionalnimi
pravili
pravilo n+3 (veljavno za leta 2007-2010) in pravilo n+2 (veljavno za leta
2011-2013) pomeni, da je potrebno dodeljena sredstva s strani EU za
posamezno leto in posamezen sklad v okviru operativnega programa
porabiti najkasneje v treh oz. dveh letih, ki sledijo konkretnemu
posameznemu letu. V primeru, da državi to ne uspe, Komisija izvede
»decommitment« za višino nepredloženih zahtevkov za plačilo, dodeljena
sredstva so s tem državi članici trajno odvzeta
organ upravljanja je na podlagi sklepa Vlade RS z dne 11.10.2012 izvedel
ukrep t.i. dodatnih pravic porabe, s katerimi je dodelil več sredstev, kot je
razpoložljivih pravic porabe po veljavnem operativnem programu in sicer
z namenom, da bodo tudi v primeru ne realizacije ali odpovedi kakšnega
projekta še vedno lahko EU sredstva črpana 100%
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ
upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad
Ministrstvo za finance
pravice porabe
skladi kohezijske
politike
dodeljena sredstva
operacija
upravičenec
realizacija
instrument
predfinanciranje
ZzI
registrirani ZzP
certificirani ZzP
upravičeni javni izdatki
n+3/n+2
dodatne pravice
porabe
(overcommitment)
SVRK
MF
Stran 3 od 22
MIZŠ
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MzIP*
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
MKO*
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MK
Ministrstvo za kulturo
MZ
Ministrstvo za zdravje
MNZ
Ministrstvo za notranje zadeve
MP
Ministrstvo za pravosodje
MDDSZ
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MGRT
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
*ministrstva pred sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS (ZVRS-H),
Ur.l. RS, št. 65/14 z dne 5.9.2014
Stran 4 od 22
1. CILJ Konvergenca – pregled črpanja evropskih sredstev
1.1 Uvod
Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za obdobje januar 2014 - september
2014 navaja presek stanja na področju črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za
obdobje januar 2014 - september 2014 v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov (OP RR), Operativnega programa razvoja človeških virov (OP RČV) in Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI).
V Poročilu je predstavljen napredek pri črpanju EU sredstev do konca septembra 2014, ki pa je poleg
ostalega tudi posledica sprejetih ukrepov v obdobju pred tem, o čemer so podrobne informacije na voljo
na: www.svrk.gov.si/si/kako_crpamo_eu_sredstva/.
Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov SVRK in ministrstev vključenih v izvajanje evropske kohezijske
politike: MIZŠ, MzIP, MKO, MK, MZ, MNZ, MP, MDDSZ, MGRT ter MF (ministrstva pred sprejetjem
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS (ZVRS-H), Ur.l. RS, št. 65/14 z dne 5.9.2014).
Poročilo vsebuje pregled črpanja evropskih sredstev in aktivnosti ter ukrepov za izboljšanje črpanja.
Podrobnejši pregled črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 je predstavljen v
nadaljevanju poročila za leto 2014 (stanje 30.9.2014).
1.2 Ključni poudarki
Pospešitev izvajanja in spremljanja projektov programskega obdobja 2007–2013 ter posledično zaključitev
programskega obdobja brez »izgubljenih« sredstev evropske kohezijske politike; v tem okviru predvsem:
priprava spremembe proračuna 2015, ki naj omogoči izplačila vseh še razpoložljivih EU sredstev;
spremljanje kritičnih projektov;
tekoča priprava zahtevkov za povračilo – zmanjševanje razkoraka med izplačili iz državnega
proračuna in predloženimi zahtevki za povračilo;
izvajanje vseh aktivnosti za odpravo začasne zaustavitve plačil iz EU.
Stran 5 od 22
1.3 Pregled črpanja evropskih sredstev
1.3.1 Finančni podatki na področju črpanja v celotnem programskem
obdobju januar 2007 – september 2014
Slovenija je v obdobju 2007–2013 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike iz naslova cilja
Konvergenca in ima do konca leta 2015 na voljo 4.101.048.636 EUR (EU del) sredstev/pravic porabe.






Do 30.9.2014 so bila dodeljena sredstva v višini 4.360.313.222 EUR oziroma 106,32%
razpoložljivih sredstev. Sredstva so dodeljene preko potrjenih operacij v okviru dveh instrumentov:
v sklopu javnih razpisov/javnih povabil ali preko neposredno potrjenih operacij.
V okviru javnih razpisov/javnih povabil projekte odobri pristojno ministrstvo, pri neposredni
potrditvi operacij pa: manjše projekte, na predlog posredniškega telesa, odobri organ upravljanja,
večje (nad 50 mio EUR) pa Evropska komisija z odločbo.
Upravičencem se sredstva dodelijo s pogodbo o sofinanciranju. Do 30.9.2014 je bilo podpisanih
za 4.196.188.332 EUR (EU del) pogodb, kar predstavlja 102,32% razpoložljivih sredstev.
Po podpisu pogodbe prejemnik sredstev začne z izvajanjem aktivnosti projektov. Ko so te
izvedene, se mu nastali izdatki povrnejo iz državnega proračuna. Do 30.9.2014 znašajo izplačila
iz proračuna 3.055.516.943 EUR (EU del) kar predstavlja 74,51% razpoložljivih sredstev.
Povračila v državni proračun do 30.9.2014 znašajo 2.782.340.838 EUR (EU del).
Certificirani izdatki do konca septembra 2014 znašajo 2.636.761.027 EUR (EU del) kar
predstavlja 64,29% razpoložljivih sredstev. Zaradi nastanka neupravičenih izdatkov, finančnih
korekcij, razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in predloženimi zahtevki za povračilo EU
sredstev ter drugih ugotovljenih nepravilnosti, povračila iz EU proračuna niso nikoli enaka
izplačilom iz proračuna RS, temveč so ustrezno nižja.
Tabela 1 Podatki o črpanju evropskih sredstev po posameznih operativnih programih in skupaj, obdobje
1.1.2007 do 30.9.2014
Operativni
program
Pravice porabe
Potrjene
operacije
% glede
na
pravice
porabe
Podpisane
pogodbe*
% glede
na
pravice
porabe
Izplačila iz
proračuna
% glede
na
Certificirani
pravice ZzP
porabe
% glede
na
pravice
porabe
OP RR
1.783.285.419 1.779.535.423
99,79%
1.779.535.423
99,79%
1.551.436.031
87,00%
1.438.144.873
80,65%
OP RČV
755.699.370 756.354.121
100,09%
746.926.504
98,84%
630.219.817
83,40%
574.947.104
76,08%
OP ROPI
1.562.063.847 1.824.423.678
116,80%
1.669.726.404
106,89%
873.861.095
55,94%
623.669.050
39,93%
Vsi OP-ji
4.101.048.636 4.360.313.222
106,32%
4.196.188.332
102,32%
3.055.516.943
74,51%
2.636.761.027
64,29%
v EUR (EU del)
Vir: SVRK, ISARR, MF (podatki po virih se lahko razlikujejo)
*podpisane pogodbe o sofinanciranju
Stran 6 od 22
1.3.2 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Tabela 2 Stanje OP RR na dan 30.9.2014 po razvojnih prioritetah
OP RR – Razvojna prioriteta
1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
(b) Potrjene
operacije
(a) Pravice porabe
(b)/(a)
(c) Podpisane
pogodbe
(c)/(a)
(d) Izplačila iz
proračuna
(e) Registrirani
zahtevki za
povračilo
(d)/(a)
(e)/(a)
(f) Certificirani
zahtevki za
povračilo
(f)/(a)
613.152.895
643.450.060 105%
643.450.060 105%
582.124.214
95%
574.013.122
94%
555.780.219
91%
2. Gospodarsko - razvojna infrastruktura
269.451.040
272.374.719 101%
272.374.719 101%
203.622.881
76%
192.831.796
72%
180.257.442
67%
3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
253.235.116
242.472.592
96%
242.472.592
96%
192.349.079
76%
181.541.863
72%
177.852.720
70%
4. Razvoj regij
619.442.634
592.665.438
96%
592.665.438
96%
554.650.620
90%
521.170.107
84%
508.230.493
82%
28.572.615 102%
18.689.237
67%
16.023.999
57%
16.023.999
57%
87% 1.485.580.887
83%
1.438.144.873
81%
5. Tehnična pomoč
Skupaj
28.003.734
28.572.615 102%
1.783.285.419 1.779.535.423 100% 1.779.535.423 100% 1.551.436.031
Vir: SVRK
Tabela 3 Napredek na OP RR v zadnjem tromesečju
OP RR – Razvojna prioriteta
(a) Pravice porabe
(b)
Potrjene
operacije
(b)/(a)
(c)
Podpisane
pogodbe
(c)/(a)
(d)
Izplačila iz
proračuna
(d)/(a)
(e) Registrirani
zahtevki za
povračilo
(e)/(a)
(f) Certificirani
zahtevki za
povračilo
(f)/(a)
(g) Napoved
izplačil za
NASLEDNJE
tromesečje
1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
613.152.895
0
0%
-1.294.174
0%
6.613.635
1%
7.580.379
1%
5.815.451
1%
22.530.506
2. Gospodarsko - razvojna infrastruktura
269.451.040
4.273.569
2%
33.950.096
13%
13.511.360
5%
8.923.376
3%
0
0%
16.855.757
3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
253.235.116
10.071.230
4%
18.356.867
7%
4.618.212
2%
2.930.194
1%
831.829
0%
15.791.829
4. Razvoj regij
619.442.634
-7.231.097
-1%
106.466.171
17%
29.806.401
5%
28.896.269
5%
17.745.969
3%
23.250.000
28.003.734
0
0%
0
0%
799.281
3%
0
0%
0
0%
1.051.081
1.783.285.419
7.113.702
0%
157.478.960
9%
55.348.888
3%
48.330.217
3%
24.393.249
1%
79.479.174
5. Tehnična pomoč
Skupaj
Vir: SVRK
Stran 7 od 22
Milijoni
Slika 1 Grafični prikaz stanja črpanja na OP RR
2.000,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
Registrirani ZZP
1.000,00
800,00
Pravice porabe
n+3/2
Izplačila
600,00
Izplačila+napovedi
400,00
200,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vir: SVRK
Tabela 4 Črpanje OP RR po letih
2007
Pravice porabe
n+3/n+2
2008
2009
2010
0
2011
0 342.872.879
2012
2013
2014
2015
662.460.741 1.257.716.096 1.523.361.444 1.783.285.419
Izplačila
9.020.251 164.890.809 459.403.602 729.185.612 970.704.329 1.212.488.906 1.397.947.778 1.551.436.031
Izplačila+napovedi
9.020.251 164.890.809 459.403.602 729.185.612 970.704.329 1.212.488.906 1.397.947.778 1.630.915.205 1.783.285.419
Registrirani ZzP
15.093.151 291.162.898 572.041.079 823.475.968 1.117.893.118 1.352.257.512 1.485.580.887
Vir: SVRK
Komentar na pregled izvajanja OP RR
V okviru OP RR je bilo dodeljenih 1,78 milijarde EUR sredstev, kar predstavlja 100% pravic porabe. Dodelilo se je tudi že za dobrih 70 mio EUR
dodatnih pravic porabe, predvsem na področjih, kjer se pričakuje nižja realizacija in s katerimi se želi doseči cilj 100% črpanja. Največ dodatnih
pravic porabe je bilo dodeljenih na področju 1. in 2. RP.
Do konca septembra 2014 je bilo iz proračuna RS skupaj izplačanih 87% vseh razpoložljivih sredstev, kar pomeni, da je za dosego 100% črpanja
potrebnih še 231 mio EUR izplačil iz proračuna. Najvišja realizacija je na 1. RP in sicer 95% glede na pravice porabe, najnižja pa na področju 2. in
3. RP in sicer 72% glede na pravice porabe.
Izpostaviti velja, da je v načrtu za potrditev še kar nekaj projektov, ki imajo izbrane izvajalce (predvsem s področja razvoja regij), ki bodo v
prihodnjem letu še dodatno prispevali k realizaciji in približevanju cilja 100% črpanja sredstev.
Stran 8 od 22
1.3.3 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture
Tabela 5 Stanje OP ROPI na dan 30.9.2014 po razvojnih prioritetah
OP ROPI – Razvojna prioriteta
1. Železniška infrastruktura
(a) Pravice porabe
(b) Potrjene
operacije
(b)/(a)
(c) Podpisane
pogodbe
(c)/(a)
(d) Izplačila iz
proračuna
(d)/(a)
(e) Registrirani zahtevki
za povračilo
(e)/(a)
(f) Certificirani zahtevki za
povračilo
(f)/(a)
449.567.581
448.580.158 100%
426.424.043
95% 172.977.892
38%
164.378.454
37%
115.482.923
26%
2. Cestna in pomorska infrastruktura
220.930.911
229.561.694 104%
202.172.828
92% 165.782.323
75%
165.781.160
75%
162.177.116
73%
3. Prometna infrastruktura
150.493.989
183.181.654 122%
150.490.771 100%
98.754.667
66%
95.382.000
63%
69.129.764
46%
4. Ravnanje s komunalnimi odpadki
155.568.426
136.971.122
132.133.517
44.935.423
29%
44.620.238
29%
42.035.576
27%
5. Varstvo okolja
392.923.166
605.649.055 154%
545.944.013 139% 247.675.739
63%
196.792.423
50%
110.561.618
28%
6. Trajnostna raba energije
159.886.553
187.786.774 117%
182.868.010 114% 120.235.622
75%
111.881.886
70%
105.482.037
66%
32.693.221
32.693.221 100%
23.499.429
72%
19.419.994
59%
18.800.015
58%
1.562.063.847 1.824.423.678 117% 1.669.726.404 107% 873.861.095
56%
798.256.156
51%
623.669.050
40%
7. Tehnična pomoč
Skupaj
88%
29.693.222
85%
91%
Vir: SVRK, MzI
Tabela 6 Napredek na OP ROPI v zadnjem tromesečju
(a) Pravice porabe
(b)
Potrjene
operacije
(b)/(a)
(c)
Podpisane
pogodbe
(c)/(a)
(d) Izplačila
iz proračuna
(d)/(a)
(e) Registrirani
zahtevki za povračilo
(e)/(a)
(f) Certificirani zahtevki
za povračilo
(f)/(a)
(g) Napoved
izplačil za
NASLEDNJE
tromesečje
1. Železniška infrastruktura
449.567.581
0
0%
2.558.327
1%
30.462.648
7%
30.114.778
7%
0
0%
70.852.631
2. Cestna in pomorska infrastruktura
220.930.911
0
0%
9%
607.742
0%
1.958.383
1%
0
0%
3. Prometna infrastruktura
150.493.989
4.674.980
3%
15.263.893
10%
17.277.559
11%
0
0%
4. Ravnanje s komunalnimi odpadki
155.568.426
0
5. Varstvo okolja
392.923.166
0
6. Trajnostna raba energije
159.886.553
7. Tehnična pomoč
32.693.221
0
0%
1.562.063.847
4.674.980
0%
OP ROPI – Razvojna prioriteta
Skupaj
0
3.220.986
10.698.093
1.212.648
0,8%
0%
1.267.801
1%
2.877.807
2%
2.631.910
2%
1.146.422
1%
14.136.959
0%
-6.768.406
-2%
53.228.989
14%
37.867.819
10%
0
0%
52.108.819
3%
10.032.182
6%
6.796.246
4%
5.725.102
4%
0
0%
1.293.920
4%
619.979
2%
0
0%
1.306.218
4.480.733
0%
113.767.181
7%
97.266.673
6%
6.871.524
0%
191.437.638
6%
2.989.377
16.315.245
26.019.673
Vir: SVRK, MzI
Stran 9 od 22
Milijoni
Slika 2 Grafični prikaz stanja črpanja na OP ROPI
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
Registrirani ZZP
800,00
Pravice porabe
n+3/2
Izplačila
600,00
Izplačila+napovedi
400,00
200,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vir: SVRK
Tabela 7 Črpanje OP ROPI po letih
2007
Pravice porabe
n+3/n+2
2008
0
2009
0
2010
0
2011
2012
2013
2014
2015
0 160.532.868
364.963.132
882.676.503 1.207.592.157 1.562.063.847
Izplačila
160.699
40.825.670 133.661.961 242.114.744 299.421.740
425.137.902
617.786.254
Izplačila+napovedi
160.699
40.825.670 133.661.961 242.114.744 299.421.740
425.137.902
617.786.254 1.065.298.733 1.562.063.847
33.909.070 107.200.927 221.242.370 279.831.177
388.595.135
602.674.815
Registrirani ZzP
873.861.095
798.256.156
Vir: SVRK
Komentar na pregled izvajanja OP ROPI
V okviru OP ROPI je bilo z odločbami dodeljenih 1,8 milijarde EUR sredstev, kar za 16% presega pravice porabe. Z dodatnimi pravicami porabe, ki
presegajo obstoječa razpoložljiva sredstva, se je želelo zagotoviti, da bodo ob zaključku obdobja počrpana vsa evropska sredstva, ki so na
razpolago. Največ dodatno potrjenih projektov je bilo na področju varstva okolja in sicer predvsem na projektih odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih voda in na oskrbi s pitno vodo. V okviru razvojne prioritete ravnanja s komunalnimi odpadki sredstva niso v celoti dodeljena (88%).
Preostanek sredstev iz te razvojne prioritete se bo prerazporedil na druge vsebine znotraj OP ROPI.
Stran 10 od 22
Do konca septembra 2014 je bilo iz proračuna RS skupaj izplačanih 56% vseh razpoložljivih sredstev. Najvišja realizacija je na področju cestne in
prometne infrastrukture in trajnostne rabe energije in sicer 75% glede na pravice porabe, najnižja pa na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
in sicer 29% glede na pravice porabe.
Ne glede na relativno nizko realizacijo do konca septembra 2014, pa je pomembno, da so podpisane skoraj vse izvajalske pogodbe v okviru
potrjenih projektov. To pomeni, da so postopki javnega naročanja, ki so predstavljali ozko grlo pri realizaciji teh projektov, sedaj zaključeni. Dela na
projektih so v zelo intenzivni fazi. To se izkazuje tudi v realizaciji v zadnjem tromesečju leta 2014. Skupaj je bilo izplačanih za 113.767.181 EUR
evropskih sredstev, kar predstavlja 7% vseh pravic porabe v okviru OP ROPI. Za zadnje tromesečje leta 2014 pa je ocenjena realizacija še
bistveno višja od tretjega četrtletja leta 2014.
l
Stran 11 od 22
1.3.4 Operativni program razvoja človeških virov
Tabela 8 Stanje OP RČV na dan 30.9.2014 po razvojnih prioritetah
OP RČV – Razvojna prioriteta
1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
4. Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
5. Institucionalna in administrativna usposobljenost
6. Tehnična pomoč
Skupaj
(b) Potrjene
operacije
(a) Pravice porabe
262.114.965 248.085.565
(b)/(a)
(c) Podpisane
pogodbe
95% 248.085.565
(c)/(a)
(d) Izplačila iz
proračuna
(d)/(a)
(e)
Registrirani
zahtevki za
povračilo
(e)/(a)
(f) Certificirani
zahtevki za
povračilo
(f)/(a)
95% 198.167.204
76% 188.821.135
72% 183.729.282
70%
140.018.678 143.391.191 102% 143.391.191 102% 129.979.393
93% 119.474.998
85% 113.219.293
81%
164.661.965 172.173.079 105% 172.173.079 105% 152.232.025
92% 145.087.248
88% 143.148.090
87%
63.848.517
65.210.444 102%
65.210.444 102%
54.210.850
85%
50.476.286
79%
48.364.386
76%
97.051.506
99.490.103 103%
90.062.487
93%
74.442.035
77%
71.943.097
74%
69.011.198
71%
28.003.739
28.003.738 100%
28.003.738 100%
21.188.310
76%
17.474.855
62%
17.474.855
62%
79% 574.947.104
76%
755.699.370 756.354.121 100% 746.926.504
99% 630.219.817
83% 593.277.620
Vir: SVRK
Tabela 9 Napredek na OP RČV v zadnjem tromesečju
(b)/(a)
(c)
Podpisane
pogodbe
(c)/(a)
(d)
Izplačila iz
proračuna
(d)/(a)
(e)
Registrirani
zahtevki za
povračilo
(e)/(a)
-999.128
0%
-999.128
0%
7.607.559
3%
6.717.505
3%
140.018.678
0
0%
0
0%
13.079.431
9%
10.285.739
164.661.965
10.870.761
7%
10.870.761
7%
3.751.879
2%
4. Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
63.848.517
1.354.563
2%
1.354.563
2%
2.999.369
5. Institucionalna in administrativna usposobljenost
97.051.506
360.158
0%
1
0%
6. Tehnična pomoč
28.003.739
0
0%
0
755.699.370
11.586.354
2%
11.226.197
OP RČV – Razvojna prioriteta
(a) Pravice porabe
1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
262.114.965
2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
Skupaj
(b)
Potrjene
operacije
(f)/(a)
(g) Napoved
izplačil za
NASLEDNJE
tromesečje
2.457.582
1%
22.300.940
7%
5.193.596
4%
3.774.177
2.422.478
1%
1.116.219
1%
5.450.564
5%
2.419.768
4%
1.735.056
3%
5.303.611
3.612.626
4%
3.992.670
4%
1.421.511
1%
6.131.468
0%
1.045.550
4%
0
0%
0
0%
1.188.356
1%
32.096.413
4%
25.838.159
3%
11.923.963
2%
44.149.116
(f) Certificirani
zahtevki za
povračilo
Vir: SVRK
Stran 12 od 22
Milijoni
Slika 3 Grafični prikaz stanja črpanja na OP RČV
800,00
700,00
600,00
500,00
Registrirani ZZP
400,00
Pravice porabe
n+3/2
Izplačila
300,00
Izplačila+napovedi
200,00
100,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vir: SVRK
Tabela 10 Črpanje OP RČV po letih
2007
Pravice porabe
n+3/n+2
2008
2009
0
0
Izplačila
1.395.121
Izplačila+napovedi
1.395.121
Registrirani ZzP
2010
0
2011
2012
2013
2014
0 141.821.733
277.840.588
530.864.542
647.026.784
8.241.930
76.952.294 185.667.251 301.561.502
410.631.206
545.905.997
630.219.817
8.241.930
76.952.294 185.667.251 301.561.502
410.631.206
545.905.997
674.368.933
3.169.623
49.808.515 142.135.713 255.716.290
372.548.314
516.520.221
593.277.620
2015
755.699.370
755.699.370
Vir: SVRK
Komentar na pregled izvajanja OP RČV
V okviru OP RČV je bilo od 1.1.2007 do 30.9.2014 dodeljenih za 756 mio EUR, kar predstavlja več kot 100% pravic porabe.
Zaradi cilja počrpati vsa evropska sredstva, so bile v okviru OP RČV dodeljene dodatne pravice porabe, ki presegajo obstoječa razpoložljiva
sredstva. Največ potrjenih projektov iz dodatnih pravic porabe je bilo na področju razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja, ter
vzpodbujanja zaposlovanja in vključevanju ranljivih ciljnih skupin.
Do konca septembra 2014 je najnižja realizacija na področju 1. RP: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti v okviru MGRT. Razlog za nizko
realizacijo je v okviru javnega razpisa Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih – leta 2013 še ni prišlo do finančne realizacije, saj so se pogodbe z
58 izbranimi upravičenci podpisale v začetku leta 2014. Pogodbe so dvoletne. Od pogodbe so do sedaj odstopila tri podjetja.
Stran 13 od 22
Nadalje je nizka realizacija v okviru 1. RP tudi na MIZŠ, ker so se instrumenti na vseh prednostnih usmeritvah začeli izvajati šele konec 2013 in v
prvi polovici leta 2014. Za pridobivanje sredstev iz dodatnih pravic porabe so postopki pridobivanja soglasja zamudni in praviloma trajajo več kot
mesec oz. tudi do dva meseca, kar posledično vpliva na zamik podpisa pogodbe in na porabo razpoložljivih pravic porabe v tem programskem
obdobju.
V okviru OP RČV se predvideva 100% poraba sredstev, večjih težav pa se ne beleži. Tako je izvajanje OP RČV usmerjeno k nadaljnji optimizaciji
črpanja, tudi s pomočjo instrumentov sofinanciranih iz dodatnih pravic porabe. Za (ne)porabo sredstev pa organ upravljanja ne identificira
možnega tveganja.
Stran 14 od 22
1.3.5 Izvajanje v letu 2014
Od 1.1.2014 do 30.9.2014 je bilo:
 dodeljenih sredstev za 90,14 milijonov EUR (EU del);
 podpisanih pogodb za 401,33 milijonov EUR pogodb (EU del);

iz proračuna izplačanih 493,88 milijonov EUR (EU del);
 povračil v državni proračun 342,63 milijonov EUR (EU del): podatek MFERAC, DPS-06-22-01;
 certificiranih zahtevkov za povračilo 199,95 milijonov EUR (EU del).
Tabela 11 Prikaz črpanja po mesecih v letu 2014 / kumulativno
VSI OP-ji (v
Stanje
mio EUR) 31.12.2012
Pravice
porabe
2007-2013
Dodeljena
sredstva
Podpisane
pogodbe*
Izplačana
sredstva iz
proračuna
Certificirani
ZzP na EK***
Stanje
31.1.2014
v mio EUR
%
Napredek realizacije
Stanje
Stanje
Stanje
Stanje
Stanje
Stanje
Stanje
Stanje
v mesecu na pravice
28.2.2014 31.3.2014 30.4.2014 31.5.2014 30.6.2014 31.7.2014 31.8.2014 30.9.2014 septembru porabe
2014**
30.9.2014
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
-
-
4.270,18
4.318,41
4.318,62
4.319,14
4.309,19
4.309,19
4.355,60
4.358,77
4.368,64
4.360,31
-8,33
106,32%
3.794,88
3.900,13
3.900,34
3.902,57
3.917,33
4.106,34
4.202,82
4.209,82
4.219,43
4.196,19
-23,24
102,32%
2.561,64
2.643,38
2.672,50
2.705,81
2.739,90
2.787,41
2.854,30
2.919,41
2.985,09
3.055,52
70,43
74,51%
2.436,81
2.436,81
2.431,24
2.456,03
2.461,13
2.556,79
2.577,70
2.599,63
2.620,84
2.636,76
15,92
64,29%
Vir: SVRK, MF (ISARR, Letna poročila, finančno poročilo MF), podatki se nanašajo na EU del
*podpisane pogodbe o sofinanciranju
**napredek v mio EUR glede na stanje 31.8.2014
***certificirani zahtevki za povračilo
Komentar
V mesecu septembru je na spremljanih postavkah napredek v črpanju pri izplačanih sredstvih iz proračuna in certificiranih ZzP.
15
Tabela 12 Napredek pri realizaciji izplačil v zadnjem mesecu (31.8.2014 / 30.9.2014)
Stanje 31.8.2014
OP
PT /*
UPRAVIČENEC
Pravice
porabe***
(A)
Izplačila do
konca
prejšnjega
meseca
(B)
Stanje 30.9.2014
Odstotek
izplačil glede
na
razpoložljiva
sredstva za
pretekli
mesec
Izplačila iz
proračuna RS
Odstotek
izplačil glede
na
razpoložljiva
sredstva
(C)=B/A
(D)
(E)=D/A
Napredek v
zadnjem
mesecu.
MDDSZ
343.574.679
299.269.895
87,10%
303.608.884
88,37%
4.338.989
MIZŠ**
206.167.194
170.171.358
82,54%
172.653.244
83,74%
2.481.886
MGRT
86.853.747
62.313.280
71,75%
63.083.831
72,63%
770.551
MNZ
39.941.792
31.052.028
77,74%
31.540.238
78,97%
488.211
TP
28.003.739
20.831.512
74,39%
21.188.310
75,66%
356.797
MP
19.404.856
15.747.480
81,15%
16.176.093
83,36%
428.613
MZ
18.792.168
11.516.613
61,28%
11.734.592
62,44%
217.979
MK
12.961.195
9.776.325
75,43%
10.234.625
78,96%
458.299
755.699.370
620.678.491
82,13%
630.219.817
83,40%
9.541.326
MGRT
1.253.479.714
1.135.879.356
90,62%
1.144.610.120
91,31%
8.730.764
MIZŠ
414.593.005
341.210.992
82,30%
345.605.529
83,36%
4.394.537
MK
57.208.966
35.211.960
61,55%
36.604.991
63,98%
1.393.031
MZ
30.000.000
4.174.599
13,92%
5.926.155
19,75%
1.751.556
TP
28.003.734
18.446.457
65,87%
18.689.237
66,74%
242.780
1.783.285.419
1.534.923.363
86,07%
1.551.436.031
87,00%
16.512.667
MZIP
980.879.034
534.979.929
54,54%
557.750.504
56,86%
22.770.575
MKO
548.491.592
271.440.331
49,49%
292.611.162
53,35%
21.170.831
TP
32.693.221
23.068.963
70,56%
23.499.429
71,88%
430.466
SKUPAJ
1.562.063.847
829.489.223
53,10%
873.861.095
55,94%
44.371.871
SKUPAJ
4.101.048.636
2.985.091.078
72,79%
3.055.516.943
74,51%
70.425.865
OP RČV
SKUPAJ
OP RR
SKUPAJ
OP ROPI
Vir: SVRK, ISARR, MF
*ministrstva pred sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS (ZVRS-H), Ur.l. RS, št. 65/14 z dne 5.9.2014
**v podatkih MIZŠ so na OP RČV vključene pravice porabe, s katerimi razpolaga NAKVIS (delitev pravic na PU: Kakovost,
konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva), na OP RR pa ARHIV RS, ker se financirajo iz evidenčnega projekta MIZŠ.
***zajete so redno dodeljene pravice porabe
Komentar
V zadnjem stolpcu je prikazan napredek pri realizaciji izplačil v mesecu septembru glede na mesec avgust
2014, ki znaša: 70.425.865 EUR.
16
Tabela 13 Izplačila glede na veljavni proračun
OP
PT
Pravice
porabe
(A)
MDDSZ
Dodeljena
(B)
Izplačila do
31.12.2013
Izplačila do
30.9.2014
(C)
(D)
Izplačila v 2014
do 30.9.2014
(E)
Veljavni
proračun 2014
(F)
Odstotek izplačil
glede na
proračun 2014
(G)
343.574.679
341.778.119
256.666.777
303.608.884
46.942.108
70.524.803
67%
206.167.194
208.468.059
157.846.273
172.653.244
14.806.971
32.714.158
45%
86.853.747
83.662.914
56.252.527
63.083.831
6.831.304
26.727.062
26%
39.941.792
42.689.314
26.830.228
31.540.238
4.710.010
6.742.722
70%
28.003.739
28.003.738
18.059.764
21.188.310
3.128.546
5.683.750
55%
19.404.856
19.404.857
12.769.175
16.176.093
3.406.918
4.931.648
69%
18.792.168
18.792.167
9.585.048
11.734.592
2.149.544
5.003.902
43%
12.961.195
13.554.953
7.896.205
10.234.625
2.338.420
4.381.469
53%
755.699.370
756.354.121
545.905.997
630.219.817
84.313.821
156.709.513
54%
MGRT
1.253.479.714
1.241.168.339
1.041.617.328
1.144.610.120
102.992.792
226.473.821
45%
MIZŠ
414.593.005
415.981.001
311.956.356
345.605.529
33.649.172
61.435.446
55%
MK
57.208.966
60.579.229
28.194.879
36.604.991
8.410.112
17.670.808
48%
MZ
30.000.000
33.234.239
0
5.926.155
5.926.155
17.805.437
33%
TP
28.003.734
28.572.615
16.179.215
18.689.237
2.510.022
4.304.895
58%
1.783.285.419
1.779.535.423
1.397.947.778
1.551.436.031
153.488.253
327.690.406
47%
980.879.034
1.049.110.280
443.402.802
557.750.504
114.347.701
311.782.715
37%
548.491.592
742.620.177
154.933.517
292.611.162
137.677.645
228.354.997
60%
32.693.221
32.693.221
19.449.935
23.499.429
4.049.494
7.354.024
55%
SKUPAJ
1.562.063.847
1.824.423.678
617.786.254
873.861.095
256.074.841
547.491.735
47%
SKUPAJ
4.101.048.636
4.360.313.222
2.561.640.028
3.055.516.943
493.876.915
1.031.891.655
48%
MIZŠ
MGRT
MNZ
OP RČV
TP
MP
MZ
MK
SKUPAJ
OP RR
SKUPAJ
MZIP
OP ROPI
MKO
TP
Vir: SVRK
Komentar
OP RČV
V okviru OP RČV je po podatkih konec septembra najnižji odstotek izplačil glede na veljavni proračun pri
MGRT. Razlog za nizko realizacijo je v okviru javnega razpisa Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih, ko
leta 2013 še ni prišlo do finančne realizacije. Nadalje je nizka realizacija na MIZŠ, ker so se instrumenti na
prednostnih usmeritvah v okviru 1. RP začeli izvajati šele konec 2013 in v prvi polovici leta 2014. Zaradi
vsebine pogodb o sofinanciranju, ki imajo predvidene aktivnosti v drugi polovici leta, se pri večjih
operacijah v okviru OP RČV predvideva največ izplačil od septembra do decembra, tako da se bo
odstotek izplačil v primerjavi s proračunom 2014 bistveno izboljšal. Na MZ pa so zamude zaradi težav na
področju javnega naročanja.
OP RR
V okviru OP RR so nadzorni organi zaznali določene probleme pri izvajanju posameznih operacij. Gre
predvsem za operacije s področja raziskav in razvoja (razvojni centri). Ključno je, da bo OU skupaj s
posredniškim telesom (MGRT) situacijo proučil in zagotovil črpanje teh sredstev.
Na področju razvoja regij se izvajajo postopki za dodelitev 72 mio EUR sredstev posameznim projektom,
ki so kandidirali na zadnjem javnem pozivu. Dodeljeno bo tudi nekaj sredstev dodanih pravic porabe. Na
ta način se načrtuje da se bodo počrpala vsa predvidena sredstva za ta namen.
17
Na področju razvojno izobraževalne infrastrukture (MIZŠ) je bilo do sedaj potrjenih šest projektov, s
katerimi se bo zagotovilo črpanje sredstev, ki so ostala neporabljena na nekaterih projektih. Pri izgradnji
urgentnih centrov (MZ) na potrditev čaka še en projekt, za katerega je dokumentacija že v usklajevanju in
ima že izbranega izvajalca. Dinamika izvajanja se je v letu 2014 močno povečala, na kar kaže tudi
povečanje izplačil iz proračuna.
OP ROPI
V okviru OP ROPI je bila realizacija izplačil v 9 mesecih leta 2014 256.074.841 EUR - EU dela. Glede na
to, da EU del predstavlja le dobro polovico sofinanciranja celotnih izdatkov, to kaže na izredno dinamiko
opravljenih gradbenih del s področja okoljske in prometne infrastrukture v letu 2014. Do 30.9.2014 je
skupna realizacija glede na veljavni poračun 47%. Vendar pa bodo zaradi narave izvajanja infrastrukturnih
projektov izplačila najbolj intenzivna v zadnjih 3 mesecih leta. V letu 2014 se na OP ROPI predvideva
realizacijo veljavnega proračuna preko 80%. Nižja realizacija od predvidene v letu 2014 bo pri izvedbi
železniškega projekta GSM-R in sicer zaradi nasprotovanj civilnih iniciativ pri postavitvi baznih postaj. Na
okoljskem delu je zaradi nedavnih poplav predvsem na projektih pomurskega vodovoda prišlo do zamikov
pri izvedbi. V letu 2014 bo tako realiziranih skoraj 30% vseh pravic porabe OP ROPI. Tako visoka
dinamika opravljenih del v zadnjih dveh letih pa predstavlja veliko breme za proračun RS in tudi za vse
proračune občin, ki so vključene pri izvajanju okoljskih infrastrukturnih projektov.
18
Razkorak med vsemi izplačili iz državnega proračuna in predloženimi zahtevki za povračilo EU
sredstev na Ministrstvo za finance – 31.3.2014 do 30.9.2014
31.3.2014: 99.245.604 EUR
30.4.2014: 76.427.159 EUR
31.5.2014: 84.921.610 EUR
30.6.2014: 116.575.285 EUR
31.7.2014: 134.683.892 EUR
31.8.2014: 161.058.746 EUR
30.9.2014: 141.128.886 EUR
Slika 4 Razkorak med vsemi izplačili iz državnega proračuna (ZzI) in predloženimi zahtevki za povračilo
na MF (ZzP)
Vir: MF
Komentar
Po dolgem obdobju naraščanja, je v mesecu septembru viden padec v razkoraku med vsemi izplačili iz
državnega proračuna in predloženimi zahtevki za povračilo na MF. Z namenom zmanjšanja razkoraka je
MF resorje pozvalo k redni pripravi zahtevkov za povračila, saj je mogoče pričakovati povračila iz
proračuna EU le za zahtevke, ki bodo vloženi do konca meseca oktobra 2014, kasnejši zahtevki pa bodo
predstavljali priliv v naslednjem proračunskem letu.
19
1.4 Aktivnosti / ukrepi za izboljšanje črpanja
Ker je uspešno črpanje kohezijskih sredstev odvisno od uspešnih projektov, SVRK prioritetno spremlja in
odpravlja nepotrebne ovire in težave za izvajanje projektov. Skupaj s pristojnimi resorji vodi aktivnosti za
pospeševanje črpanja EU sredstev, odpravo zaostankov in poenostavitve administrativnih postopkov.
Za reševanje glavnih in ponavljajočih se napak pri javnem naročanju je v pripravi analiza praks javnega
naročanja, zlasti tistih, ki zadevajo evropske sklade. Posebna svetovalna enota v okviru organa (t.i. »Help
desk«), ki je pristojen za javno naročanje (Ministrstvo za finance), že deluje in nudi naročnikom svetovanje
tako v fazi priprave razpisnih dokumentacij kot tudi v procesu od objave javnega naročila do njegovega
zaključka. Predvidena so sredstva tehnične pomoči za kadrovsko okrepitev v enoti in njihova redna
usposabljanja. Enota bo tesno sodelovala z organom upravljanja.
Vzpostavljena pa bo tudi ad hoc posvetovalna skupina za področje javnega naročanja, ki bo skrbela za
identifikacijo ključnih problemov v postopkih javnega naročanja in oblikovanje predlogov rešitev na
sistemski ravni. Sestavljali jo bodo predstavniki institucij, ki imajo ključne vloge v sistemu javnih naročil.
Začasna zaustavitev plačil iz EU
EK je marca 2014 začasno zaustavila plačila iz EU v slovenski proračun, zaradi ugotovljenih domnevnih
napak na OP ROPI in OP RR. Glavna domnevno ugotovljena nepravilnost je bila zahteva po registraciji
ekspertov na Inženirski zbornici Slovenije v času oddaje ponudb na javno naročilo.
V Sloveniji so že bili izvedeni ukrepi za zagotovitev učinkovitega delovanja sistemov upravljanja in
nadzora OP ROPI in OP RR in sicer:
1.
analiza vseh javnih naročil in ugotovitev diskriminatornih;
2.
vgraditev v implementacijo sistem detektiranja diskriminatornih javnih naročil.
Ex-ante:
nadgradnja Navodil OU za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike 2007-2013.
Ex-post:
nadgradnja Navodil OU za izvajanje upravljalnih preverjanj.
Korekcije:
nadgradnja sistema ISARR, da sistem skrbniku, ki vnaša v sistem podatke za pripravo
zahtevkov za izplačilo iz SLO proračuna in zahtevkov za povračilo v SLO proračun iz EU proračuna,
avtomatično javi, da gre za operacijo z diskriminatornimi javnimi naročili in je potrebno izvesti korekcijo.
V pripravi so posebna navodila za skrbnike z opisom, kaj je potrebno narediti, ko bo le-ta opozorjen, da
gre za operacijo z diskriminatornimi javnimi naročili.
Sledila je odobritev izvedenih ukrepov s strani UNP ter še pred tem izvedba potrebne korekcije – 5%
finančni popravek v višini nekaj nad 6 mio EUR za pretekle certificirane izdatke, v skladu z navodili OU. V
nadaljevanju bodo finančne korekcije izračunavane sproti v skupni končni višini, predvidoma v okvirni
vrednosti 35 mio EUR.
UNP je 6.10.2014 izdal poročilo s pozitivnim mnenjem glede izvedenih ukrepov in ga posredoval na EK.
SVRK je v vlogi OU dne 8.10.2014 pripravila dopis - odgovor generalnemu direktorju DG REGIO.
Slovenija pričakuje odziv EK v razumnem roku, kar je ključno predvsem z vidika trenutne javnofinančne
situacije in zagotovitve prepotrebnih prihodkov v državni proračun iz naslova proračuna EU. Ob tem je
potrebno poudariti, da je Slovenija dne 7.10.2014 s strani EK dobila dopis, iz katerega je možno razbrati
med drugim tudi, da se evropski proračun nahaja v trenutnih likvidnostnih težavah in da obstaja precejšnja
verjetnost, da prihodkov iz naslova kohezijske politike v proračun RS v letošnjem letu ne bo. SVRK skupaj
z MF izvaja aktivnosti, da bi se to vseeno zgodilo.
Medresorska delovna skupina (MDS) za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov,
sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013, z Direktivo 2011/92/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in
zasebnih projektov na okolje
Z namenom izpolnitve zahtev Evropske komisije na področju presoje vplivov na okolje je Vlada RS
sprejela Sklep o ustanovitvi MDS (sklep št. 01201-7/2014/3 z dne 24.4.2014). Osnovne naloge MDS so
priprava metodologije za preverjanje opravljene presoje vplivov na okolje, podrobnejši pregled verjetno
20
pomembnih vplivov okoljskih vplivov v sodelovanju z zunanjimi izvajalci in priprava predlogov ukrepov za
projekte, ki ne izpolnjujejo zahtev Direktive o presoji vplivov na okolje.
Po pregledu vseh projektov, za katere so bile izdane odločbe organa upravljanja ali sklep Evropske
komisije o dodelitvi sredstev v okviru OP ROPI in OP RR je MDS pripravila prvi del metodologije za
preverjanje opravljene presoje vplivov na okolje, ki vključuje osnovi izbor projektov in izločilna merila glede
na stanje priprave posameznega projekta z vidika presoje vplivov na okolje.
Predvidena je vključitev pomoči evropske pobude JASPERS pri aktivnostih MDS tako v fazi priprave
izločilnih meril in ocenjevalnih listov za podrobnejši pregled projektov s strani članov MDS in zunanjih
izvajalcev kot tudi v fazi priprave sanacijskih ali drugih vrst ukrepov za projekte, ki ne bi ustrezali
zahtevam direktive.
Aktivnosti v okviru MDS se izvajajo, niso pa še končane. Zaradi večkratnega usklajevanja vsebine prvega
dela metodologije za preverjanje opravljene presoje vplivov je bil ta s strani članov dokončno potrjen
25.7.2014. Drugi del metodologije je bil potrjen 1.8.2014. Sočasno je potekala prva faza podrobnejšega
pregleda projektov. Druga faza izvedbe podrobnejšega pregleda, ki ga bodo izvedli zunanji izvajalci, je
bila razdeljena na dva vsebinska sklopa, t.j. ločeno za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske
kohezijske politike v okviru OP ROPI ter za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike
v okviru OP RR. Za vsakega od sklopov bo izveden ločen postopek oddaje naročila male vrednosti. Za
OP ROPI je postopek izbora najugodnejšega ponudnika v fazi zaključevanja, delo izbranega izvajalca bo
predvidoma zaključeno 31.12.2014. Trenutno stanje aktivnosti je bilo pojasnjeno tudi predstavnikom DG
REGIO, ki na predstavitev niso podali pripomb.
Zaradi razdelitve aktivnosti na dve fazi podrobnejšega pregleda s strani zunanjih izvajalcev, in sicer prva
faza za projekte OP ROPI ter druga faza za projekte OP RR, bo - predvidoma do konca leta 2014 predlagana sprememba Sklepa Vlade za spremembo izhodiščnih in določitev dodatnih rokov aktivnosti.
Revizijski pregled devetih okoljskih projektov
Po naročilu SVRK je v juliju in avgustu 2014 podjetje Savaprojekt d.d. izdelalo neodvisen revizijski pregled
9. okoljskih projektov, za katere sta MKO in SVRK ocenila, da obstaja tveganje nepravočasnega zaključka
in s tem porabe sredstev evropske kohezijske politike.
V okviru omenjene pogodbe so bil pregledani naslednji projekti:
Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. faza (skupna vrednost:
14.849.535,60 EUR - EU del: 6.790.692,62 EUR, Slo udeležba: 1.198.357,53 EUR);
Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza (skupna vrednost: 33.070.375,08 EUR EU del: 18.969.704,06 EUR, Slo udeležba: 3.347.594,84 EUR);
Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – izgradnja centra za ravnanje z odpadki II.
reda Slovenska Bistrica (14.366.935 EUR - EU del: 7.280.090 EUR, Slo udeležba: 3.317.010 EUR);
Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje
odpadne vode – ČN Pragersko (Skupna vrednost: 8.140.501,56 EUR - EU del: 4.712.015,89 EUR, Slo
udeležba: 831.532,22 EUR);
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in
Sorškega polja – sklop II. – CČN Kranj (Skupna vrednost: 51,278,194,19 EUR - EU del: 30,078,233.55
EUR, Slo udeležba: 5,307,923.57 EUR);
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – CČN Nova Gorica (Skupna vrednost:
52,315,008.00 EUR - EU del: 29,877,230.33 EUR, Slo udeležba: 5,272,452.41 EUR);
Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A (Skupna vrednost: 43.461.539,00 EUR - EU del:
26.147.682,35 EUR, Slo udeležba: 4.614.296,89 EUR);
Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B (Skupna vrednost: 49.549.480,00 EUR - EU del:
28.529.128,56 EUR, Slo udeležba: 5.034.552,10 EUR);
Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C (Skupna vrednost: 49.375.566,00 EUR - EU del:
32.063.133,56 EUR, Slo udeležba: 5.658.200,04 EUR).
V zaključnem poročilu so bili naslednji projekti opredeljeni kot delno tvegani:
Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. faza;
Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza;
Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C;
21
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in
Sorškega polja – II. sklop – CČN Kranj.
Skupna višina ogroženih stroškov zaradi ugotovljenih tveganj znaša 2.078.732,00 EUR (od tega
1.766.929,36 EUR EU dela in 311.803,54 EUR Slo udeležbe). Pri ogroženih projektih gre predvsem za
vprašanje nepravočasne izvedbe, zaradi česar obstaja verjetnost, da bodo občine prisiljene zaključiti
njihovo izvedbo v letu 2016 z lastnimi sredstvi.
Ostali projekti iz zgornjega seznama so bili ocenjeni kot neogroženi.
Problematika izvedbe enajstih okoljskih projektov
SVRK v sodelovanju z MOP nadaljuje aktivnosti za začetek izvedbe enajstih okoljskih projektov, ki so
pripravljeni za izvedbo, nimajo pa zagotovljenih virov financiranja. V skladu s sklepom Vlade RS št.
54400-10/2014/13 z dne 10.6.2014, ki predvideva neodvisni strokovni pregled nekaterih projektov, je
8.10.2014 potekal sestanek s predstavniki evropske pobude JASPERS, ki je podala usmeritve za začetek
postopka neodvisnega pregleda omenjenih projektov. Ocena je, da je v najkrajšem možnem času mogoče
pripraviti izhodiščne dokumente in pričeti s postopkom na JASPERS za projekte:
- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter
izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop - II.
faza - izgradnja III. faze CČN Ljubljana.
Za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik je bilo ugotovljeno, da
zaradi spoštovanja zahtev Evropske komisije za implementacijo evropske direktive o presoji vplivov na
okolje pregled kakovosti s strani JASPERS ni potreben v primeru, da bo gradnja čistilne naprave in
kanalizacije presojana s strani pristojnega okoljskega organa bodisi v okviru predhodnega postopka ali
drugega postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali dovoljenja,
Zgoraj navedene aktivnosti sodijo v pripravo projektov za sofinanciranje s sredstvi večletnega finančnega
okvira 2014-2020. Ob tem je treba poudariti, da navedeni sklep Vlade RS prav tako omogoča, da se
posamezni projekt uvrsti v programsko obdobje 2007-2013, v kolikor bi se sprostila sredstva v okviru tega
obdobja.
22