ZAVEDANJE ODNOSOV IN ORODJE SDI

ZAVEDANJE ODNOSOV IN ORODJE SDI®
Pomembno je poznati svoj naravni stil vodenja in ga razumeti. Kako ga prilagodimo
sodelavcem do te mere, da lahko uspešno vodimo.
Orodje SDI lahko uspešno uporabljamo tudi pri treningu prodajnih ekip, pri
coachingu, pri uvajanju sprememb,…
V kombinaciji s Portreti vrlin in pretiranih vrlin ga u inkovito uporabljamo tudi pri 360stopinjski povratni informaciji, pri usmerjanju HR aktivnosti pri graditvi organizacijske
strukture v družbi, ipd.
Osnovno izhodiš e usposabljanja je prepoznavanje in zavedanje zna ilnosti lastnega
vedenja in vedenja ljudi, s katerimi imamo vzpostavljene odnose. Ko razumemo in
prepoznamo motivacijske dejavnike za njihovo vedenje, lažje in u inkoviteje z njimi
sodelujemo, jih motiviramo in jih vodimo.
Osnova za razvoj orodja SDI® je Teorija zavedanja odnosov (Relationship
Awareness®) avtorja Eliasa H. Porterja. Celotna teorija in razvito orodje sta nastala
na podlagi izkušenj in študija prakti nih primerov. Zato nudita prakti na spoznanja,
ki jih lahko takoj uporabimo v praksi!
S pomo jo orodja SDI (Strength Deployment Inventory®) prepoznamo tudi resni ne
prioritete posameznikov, kadar vstopajo v konflikte. Ko te prioritete poznamo in
ozavestimo, lahko situacije, kjer prihaja do nasprotovanj in napetosti rešimo hitro,
temeljito, u inkovito in konstruktivno.
business success seminarji d.o.o., jur kova 231, ljubljana,T: 01 521 11 43, F: 01 521 20 46,
I:www.business-success.si, E: [email protected], ID št: SI59218061, št.transakcijskega ra una:02012-0253827625,
družba je vpisana v sodni register pod št.1/38148/00, ustanovitveni kapital:7.500 EUR