Sestava sveta staršev 2014-15

ČLANI SVETA STARŠEV GIMNAZIJE NOVA GORICA
V ŠOL. L. 2014/15
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
IME IN PRIIMEK
1. letnik
Janko Harej
Ivanka Bratušek
Renato Reščič
Dean Mavri
Valentina Podgornik
Eva Bičič
Eva Slokar Šfiligoj
2. letnik
Ingrid Praznik
Robert Gomišček
Stanislav Jablanšček
Radoslava Lilić
Nives Podgornik
Martin Faganel
Andrej Pisarevič
3. letnik
Dušan Gregorič
Bojan Vuga
Stanislav Švigelj
Patricija Furlan - Fon
Tanja Makarovič
Tadeja Zorč Čarga
Amadeja Vidic
4. letnik
Marko Kragelj
Dimitrij Klančič
Henri Zavnik
Aleš Besednjak
Tomaž Brisko
Anka Rojc Polanec
Karmen Bajt
E-NASLOV
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Predsednica sveta staršev je ga. Nives Podgornik.
Naloge sveta staršev:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- sodeluje pri nastajanju predloga programa šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o
letnem delovnem načrtu;
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
- voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
1