Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike do konca

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 36 80
F: 01 400 35 22
E: gp.svrk @gov.si
POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
2007-2013
obdobje januar 2014 - marec 2014
Ljubljana, april 2014
Stran 1 od 21
VSEBINA
1
2
3
PREGLED ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV............................................................. 3
PREGLED IZVAJANJA PO OPERATIVNIH PROGRAMIH .......................................... 11
AKTIVNOSTI/UKREPI ZA IZBOLJŠANJE ČRPANJA ................................................... 14
Stran 2 od 21
1 PREGLED ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV
UVOD
Sredstva evropske kohezijske politike so v Sloveniji ključni instrument spodbujanja konkurenčnosti in
razvoja nasploh, njihov pomen pa se je v času krize le še povečal. To področje je absolutna prednostna
naloga vlade, ki si prizadeva, da bi aktivnosti potekale še učinkoviteje.
Poročilo je osredotočeno na predstavitev napredka v prvem četrtletju 2014, ki pa je poleg ostalega tudi
posledica sprejetih ukrepov v obdobju pred tem, o čemer so podrobne informacije na voljo na:
www.svrk.gov.si/si/kako_crpamo_eu_sredstva/.
Na začetku leta 2014 (1. marca 2014) je naloge na področju evropske kohezijske politike prevzela
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK),
ki jo vodi državna sekretarka.
Vlada RS je na seji v začetku novembra 2013 sprejela sklep, da se za izvajanje evropske kohezijske
politike za obdobje 2007-2013 in za obdobje 2014-2020 zagotovi vzpostavitev delovanja samostojne
vladne službe. Zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike in jasne razmejitve med
udeleženci ter v izogib konfliktom interesov, se je ustanovila posebna vladna služba kot organ upravljanja
za izvajanje kohezijske politike. Na ta način se tudi izboljšujejo pogoji za črpanje EU sredstev. Tako je
Vlada želela pravočasno zagotoviti: jasno opredeljene odgovornosti posameznih organov, večjo
preglednost, učinkovitost in odzivnost sistema, tekoče usklajevanje in boljšo komunikacijo med udeleženci
v sistemu, poenostavljeno in učinkovito finančno upravljanje, celovit pregled nad izvajanjem evropske
kohezijske politike obeh programskih obdobij (2007-2013 in 2014-2020), da se uveljavijo enotna pravila in
smernice za izvajanje evropske kohezijske politike, koncentracijo znanja in izkušenj in hitrejši prenos
znanja in informacij.
Ustanovitve vlade službe kot organa upravljanja pa v organizacijsko sistemskem smislu pomeni tudi
poenostavitev sistema izvajanja evropske kohezijske politike, kot ga poznamo do sedaj.
Z optimizacijo delovanja celotnega sistema se bo nadaljevalo tudi v letu 2014. Tako SVRK prioritetno
spremlja in odpravlja nepotrebne ovire in težave za izvajanje projektov. Skupaj s pristojnimi resorji vodi
aktivnosti za pospeševanje črpanja EU sredstev, odpravo zaostankov in poenostavitve administrativnih
postopkov.
Na začetku leta 2014 se Slovenija sooča s problematiko zaustavitve plačil s strani Evropske komisije (v
nadaljevanju EK). EK je namreč 6. marca 2014 Slovenijo obvestila, da zaradi ugotovljenih domnevnih
napak s strani njihovih revizorjev, prekinja dvomesečni rok za plačila sredstev evropske kohezijske politike
(rok za plačilo s strani EK Sloveniji je sicer že bil prekoračen) v okviru OP ROPI ter OP RR.
EK je svojo odločitev utemeljila predvsem na ugotovitvah, zapisanih v osnutku svojega revizijskega
poročila, ki ga je Slovenija v angleškem jeziku prejela 20. januarja 2014. Gre za posamezne projekte v
sklopu OP ROPI in OP RR (torej projekte, ki so prejeli sredstva iz Kohezijskega sklada in Evropskega
sklada za regionalni razvoj), in sicer za izdatke, prijavljene na EK v letu 2012. V osnutku omenjenega
revizijskega poročila, ki nosi oznako zaupno, je zapisano, da EK pričakuje odgovor od slovenskih
nacionalnih organov v dveh mesecih od prejema slovenskega prevoda osnutka poročila. Le-tega je Urad
RS Slovenije za nadzor proračuna prejel 19. marca 2014.
EK je prekinila dvomesečni rok za plačilo Sloveniji za 4 zahtevke za plačilo, posredovane na komisijo v
decembru 2013 in sicer v skupni vrednosti 185.056.084,95 EUR, od tega 67.856.510,17 EUR iz naslova
OP RR in 117.199.574,78 EUR iz naslova OP ROPI. Pri tem pa je treba poudariti, da ni neposredne
povezave med zaustavljenimi zahtevki (ki vsebujejo raznovrstne izdatke iz različnih projektov) in projekti,
Stran 3 od 21
pri katerih je EK ugotovila domnevna neskladja z evropsko zakonodajo. Povedano drugače, ustavljena so
bila še odprta izplačila za vse izdatke iz OP RR in OP ROPI, ustavljena so tudi plačila za vse morebitne
nadaljnje zahtevke za plačilo, ki bi jih Slovenija naslovila na EK v okviru teh dveh operativnih programov.
Začasna prekinitev roka za plačila ne pomeni, da so ta sredstva za Slovenijo izgubljena, temveč gre za
postopek EK, ko do razjasnitev njim spornih okoliščin ali do izvedbe korektivnih ukrepov države članice,
prekine izplačila vseh sredstev za posamezni operativni program. Sicer pa je v zvezi s plačili evropskih
sredstev upravičencem, treba pojasniti, da ima Slovenija sistem t.i. zalaganja evropskih sredstev iz
proračuna RS. To pomeni, da so sredstva načeloma zagotovljena v vsakoletnem proračunu na ločenih
tipih proračunskih postavk ter da se plačila načeloma izvršujejo nemoteno, 30. dan po pravilno
izstavljenem zahtevku, iz proračuna RS. Plačila pa so posredno tudi odvisna od prilivov iz naslova povračil
sredstev iz Bruslja.
Z EK so predstavniki Slovenije v kontaktu in nadaljnji koraki bodo znani v kratkem. Verjamemo, da se
bodo našle rešitve in da bo Slovenija na koncu programskega obdobja leta 2015 tudi maksimalno
uspešna pri črpanju, to je zagotovo odgovornost vseh deležnikov, ki sodelujejo v procesu izvajanja
evropske kohezijske politike v Sloveniji.
Podrobnejši pregled črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 je predstavljen v
nadaljevanju prvega četrtletnega poročila za leto 2014.
Stran 4 od 21
Aktivnosti na področju črpanja v celotnem programskem obdobju januar 2007 – marec
2014
Večina sredstev za programsko obdobje 2007-2013 je že dodeljenih, za 95,42% sredstev je podpisanih
pogodb. Hkrati so bila dodeljena tudi že sredstva iz naslova dodatnih pravic porabe.
Nadalje izplačila na podlagi podpisanih pogodb sledijo (65,98% razpoložljivih sredstev), vendar se mora
dinamika izplačil v letih 2014 in 2015 še dodatno povečati: v letih 2014 in 2015 bodo izplačila morala
znašati letno vsaj 800 mio EUR (EU del), kar pomeni 60% povečane dinamike izplačil iz proračuna.
Povračila bodo sledila izplačilom, pri čemer, zaradi nastanka neupravičenih izdatkov, finančnih korekcij in
drugih ugotovljenih nepravilnosti, le-ta nikoli niso realizirana 100% glede na izplačila, ampak v ustrezno
nižjem odstotku.
SVRK, skupaj z ministrstvi vključenimi v izvajanje kohezijske politike išče ustrezne sistemske rešitve, ki
bodo pospešile finančno izvajanje ter s tem hkrati tudi zmanjšale tveganja morebitnih napak in
nepravilnosti in že prioritetno izvaja ukrepe za pospešitev izvajanja in zmanjšanje zaostanka zamud.
Tabela 1: Podatki o črpanju evropskih sredstev po posameznih operativnih programih in skupaj,
31.3.2014
v EUR (EU del)
Operativni Pravice
program
porabe
OP RR
Podpisane
pogodbe
Izplačila iz
proračuna
% glede
na
pravice
porabe
Avtorizirani
ZzP
% glede na
pravice
porabe
99,82% 1.440.491.353
80,78% 1.382.109.108
77,50%
738.381.041
97,71%
576.988.406
76,35%
528.801.639
69,98%
OP ROPI
1.562.063.847 1.394.718.271
89,29%
688.328.728
44,07%
639.635.341
40,95%
Vsi OP-ji
4.101.048.636 3.913.234.408
95,42% 2.705.808.487
65,98% 2.550.546.087
62,19%
OP RČV
1.783.285.419 1.780.135.096
% glede
na
pravice
porabe
755.699.370
Vir: SVRK, MF
*podpisane pogodbe o sofinanciranju
Stran 5 od 21
Izvajanje v letu 2014
Od 1.1.2014 do 31.3.2014 je bilo:
 podpisanih za 118,35 milijonov EUR pogodb (EU del);
 iz proračuna izplačanih 144,17 milijonov EUR*(EU del);
 povrnjeno iz bruseljske blagajne v državni proračun 111,18 milijonov EU (EU del).
*Vrednost izračunana na podlagi podatka o izplačilih v letnem poročilu, ki ne odraža nujno trenutnega stanja v sistemu MFERAC.
Tabela 2: Prikaz črpanja po mesecih v letu 2014
VSI OP-ji (v mio
EUR)
Pravice porabe
2007-2013
Potrjeni
instrumenti
Podpisane
pogodbe*
Izplačana sredstva
v ZzI
Avtorizirani ZzP na
EK
Stanje
31.12.2012
Stanje
31.1.2014
Stanje
28.2.2014
Stanje
31.3.2014
Napredek v
mesecu marcu
2014
% realizacije na
pravice porabe
-
-
31.3.2014
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.101,05
4.867,94
4.876,81
4.877,87
4.890,76
12,89
119,26%
3.794,88
3.900,13
3.900,34
3.913,23
12,89
95,42%
2.561,64
2.643,38
2.672,50
2.705,81
33,31
65,98%
2.439,37
2.439,37
2.502,33
2.550,55
48,22
62,19%
Vir: SVRK, MF (Letna poročila, finančno poročilo MF), podatki se nanašajo na EU del
*podpisane pogodbe o sofinanciranju
Stran 6 od 21
Izplačila po ministrstvih, operativnih programih in vsebinah v letu 2014
Do 31.3.2014 je bilo skupaj na postavkah EU dela realiziranih za 103,98 milijonov EUR izplačil ali 12,1%
skupnega zneska, ki je za kohezijsko politiko na EU delu načrtovan v sprejetem proračuna za leto 2014.
Tabela 3: Realizacija izplačil po ministrstvih, 31.3.2014
Pr av ic e por abe
Proračunski uporabnik
Sprejeti proračun Veljavni proračun
% (Izp./SP)
1.332.500,00
1.332.500,00
183.669,59
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
8.006.214,63
8.006.214,63
759.196,71
9,5%
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
3.395.870,53
3.395.870,53
1.958.483,27
57,7%
13,8%
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO + GS
206.329.997,28
203.998.786,55
28.183.810,26
13,7%
-
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
184.866.336,50
182.047.206,75
24.297.555,31
13,1%
-
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - tehnična pomoč
19.931.140,05
20.255.676,02
3.603.999,77
18,1%
-
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE (OP RR - PU 3.1. v okviru MGRT)
1.532.520,73
1.695.903,78
282.255,18
18,4%
739.112,88
739.112,88
56.425,00
7,6%
102.119.404,96
207.923.338,81
17.543.124,05
17,2%
URAD RS ZA MEROSLOVJE
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE + AGENCIJA RS ZA OKOLJE
-
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
86.519.404,96
192.323.338,81
14.832.663,40
17,1%
-
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
15.600.000,00
15.600.000,00
2.710.460,65
17,4%
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR + DC + UPRAVA ZA POMORSTVO
325.578.040,59
325.578.040,59
22.719.396,19
7,0%
-
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
269.834.012,62
269.834.012,62
17.091.239,40
6,3%
-
DIREKCIJA RS ZA CESTE
47.701.377,00
47.701.377,00
4.629.860,00
9,7%
-
UPRAVA RS ZA POMORSTVO
8.042.650,97
8.042.650,97
998.296,79
12,4%
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOC. ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
73.854.290,12
73.547.064,95
19.694.170,56
26,7%
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
24.834.516,49
24.834.516,49
1.003.427,00
4,0%
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT + ARHIV RS
94.189.095,97
94.189.096,00
10.218.760,51
10,8%
-
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
93.789.095,97
93.789.096,00
10.210.607,25
10,9%
-
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE (OP RR - PU 2.2. v okviru MIZŠ)
400.000,00
400.000,00
8.153,26
2,0%
21.345.003,98
21.345.003,98
1.659.073,87
7,8%
964.889.545,41 103.979.537,01
12,1%
MINISTRSTVO ZA KULTURO
SKUPAJ
861.724.047,43
Proračunski uporabnik
Dodatne pravice porabe
Izplačila
NACIONALNA AGENCIJA RS ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU
Sprejeti proračun Veljavni proračun
Izplačila
Odstotek
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
92.362.837,00
79.753.204,01
753.362,39
0,8%
-
MGRT - evidenčni projekti - dodatne pravice porabe
61.222.837,00
48.613.204,01
0,00
0,0%
-
MGRT - projekti - dodatne pravice porabe
31.140.000,00
31.140.000,00
753.362,39
2,4%
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
62.327.976,00
62.327.976,00
4.885.123,50
7,8%
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR + DC
34.167.648,00
34.167.648,00
254.304,83
0,7%
-
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0,0%
-
DIREKCIJA RS ZA CESTE
11.167.648,00
11.167.648,00
254.304,83
2,3%
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOC. ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
3.000.000,00
8.000.000,00
1.650.000,00
55,0%
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
1.470.000,00
6.670.000,00
940.533,28
64,0%
MINISTRSTVO ZA KULTURO
1.898.309,00
4.307.941,99
0,00
0,0%
195.226.770,00
195.226.770,00
8.483.324,00
4,3%
1.160.116.315,41 112.462.861,01
10,6%
Skupaj
SKUPAJ (na dan 31.3.2014)
1.056.950.817,43
Vir: SVRK, MzIP, MIZŠ
Stran 7 od 21
Tabela 4: Realizacija izplačil po OP-jih in po ministrstvih, 31.3.2014
OP
PT
Razpoložljiva
sredstva
(A)
(B)
% dodeljenih
(C)=B/A
Podpisane
pogodbe
Izplačila iz
proračuna RS
(D)
(E)
(F)=E/A
Povračila v
državni
proračun
Registrirani
ZzP (v EUR)
Povračila v
državni
proračun
Avtorizirani
ZzP (v EUR)
(G)
(H)
MDDSZ
343.574.679
340.812.406
99,20%
340.812.406
273.575.223
79,63%
252.411.753
239.144.766
MIZŠ
206.167.194
207.493.209
100,64%
207.493.209
162.578.298
78,86%
154.922.433
163.153.272
MGRT
86.853.747
85.736.201
98,71%
85.736.201
59.653.430
68,68%
57.015.502
56.103.477
MNZ
39.941.792
40.270.927
100,82%
31.435.188
28.660.771
71,76%
27.856.728
28.509.150
TP
28.003.739
28.003.738
100,00%
28.003.738
19.051.206
68,03%
13.969.958
13.969.958
MP
19.404.856
19.404.856
100,00%
17.187.844
14.430.909
74,37%
13.626.097
9.629.143
18.792.168
18.792.168
100,00%
14.979.282
10.389.672
55,29%
9.629.143
12.559.100
12.961.195
12.733.174
98,24%
12.733.174
8.648.896
66,73%
5.894.490
5.732.773
755.699.370
753.246.679
99,68%
738.381.041
576.988.406
76,35%
535.326.103
528.801.639
MGRT
1.253.479.714
1.262.204.143
100,70%
1.262.004.997
1.068.025.055
85,20%
1.037.579.681
1.008.384.015
MIZŠ
414.593.005
405.883.882
97,90%
405.883.882
324.664.646
78,31%
315.712.115
332.683.119
MK
57.208.966
54.433.729
95,15%
54.433.729
30.773.262
53,79%
27.952.521
27.970.965
MZ
30.000.000
29.239.873
97,47%
29.239.873
6.293
0,02%
0
0
TP
28.003.734
28.572.615
102,03%
28.572.615
17.022.098
60,79%
13.071.009
13.071.009
OP RČV
MZ
MK
SKUPAJ
OP RR
Dodeljena
% izplačil
glede na
razpoložljiva
sredstva
SKUPAJ
1.783.285.419
1.780.334.242
99,83%
1.780.135.096
1.440.491.353
80,78%
1.394.315.327
1.382.109.108
MZIP
980.879.034
997.908.915
101,74%
876.543.473
467.869.739
47,70%
454.418.699
452.178.788
MKO
548.491.592
767.322.323
139,90%
488.481.576
199.670.216
36,40%
173.150.762
168.656.537
32.693.221
32.693.221
100,00%
29.693.222
20.788.773
63,59%
18.800.015
18.800.015
SKUPAJ
1.562.063.847
1.797.924.459
115,10%
1.394.718.271
688.328.728
44,07%
646.369.477
639.635.341
SKUPAJ
4.101.048.636
4.331.505.380
105,62%
3.913.234.408
2.705.808.487
65,98%
2.576.010.906
2.550.546.087
Povračila v
državni
proračun
Registrirani
ZzP (v EUR)
Povračila v
državni
proračun
Avtorizirani
ZzP (v EUR)
OP ROPI
TP
Vir: SVRK, MF
Tabela 5: Realizacija izplačil po OP-jih in po vsebinah, 31.3.2014
OP RČV
Razpoložljiva
sredstva
(A)
Dodeljena
(B)
% dodeljenih
(C)=B/A
Podpisane
pogodbe
(D)
% podpisanih
pogodb
Izplačila iz
proračuna RS
(E)
(F)
% izplačil
glede na
razpoložljiva
sredstva
(G)=F/A
(H)
(I)
1. RP
262.114.965
252.799.143
96,45%
252.799.143
96,45%
186.093.650
71,00%
170.142.434
168.826.459
2. RP
140.018.678
140.264.275
100,18%
140.264.275
100,18%
110.507.403
78,92%
103.778.956
90.431.478
3. RP
164.661.965
170.811.395
103,73%
170.811.395
103,73%
145.430.886
88,32%
139.502.652
148.442.183
4. RP
63.848.517
65.440.538
102,49%
65.440.538
102,49%
49.135.708
76,96%
44.261.036
43.693.060
5. RP
97.051.506
95.927.590
98,84%
81.061.953
83,52%
66.769.552
68,80%
63.671.067
63.438.500
28.003.739
28.003.738
100,00%
28.003.738
100,00%
19.051.206
68,03%
13.969.958
13.969.958
755.699.370
753.246.679
99,68%
738.381.041
97,71%
576.988.406
76,35%
535.326.103
528.801.639
6. RP
SKUPAJ
Stran 8 od 21
OP ROPI
razpoložljiva
sredstva
(A)
dodeljena
(B)
% dodeljenih
(C)=B/A
podpisane
pogodbe
(D)
% podpisanih
pogodb
izplačila iz
proračuna RS
odstotek
izplačil glede
na
razpoložljiva
sredstva
(E)
(F)
(G)=F/A
Povračila v
državni
proračun
Registrirani
ZzP (v EUR)
(H)
Povračila v
državni
proračun
Avtorizirani
ZzP (v EUR)
(I)
1. RP
449.567.581
427.310.527
95,05%
366.696.456
81,57%
126.799.614
28,20%
119.532.101
119.182.241
2. RP
220.930.911
221.561.694
100,29%
181.951.402
82,36%
163.755.340
74,12%
163.525.723
163.525.723
3. RP
150.493.989
170.738.838
113,45%
149.597.759
99,40%
73.801.127
49,04%
71.617.330
71.434.889
4. RP
155.568.426
161.673.268
103,92%
115.115.769
74,00%
40.735.342
26,18%
40.544.598
40.453.005
5. RP
392.923.166
605.649.055
154,14%
373.365.807
95,02%
158.934.874
40,45%
132.606.164
128.203.532
6. RP
159.886.553
178.297.856
111,52%
178.297.856
111,52%
103.513.658
64,74%
99.743.546
98.035.936
32.693.221
32.693.221
100,00%
29.693.222
90,82%
20.788.773
63,59%
18.800.015
18.800.015
1.562.063.847
1.797.924.459
115,10%
1.394.718.271
89,29%
688.328.728
44,07%
7. RP
SKUPAJ
OP RR
razpoložljiva
sredstva
(A)
dodeljena
(B)
% dodeljenih
(C)=B/A
podpisane
pogodbe
(D)
% podpisanih
pogodb
izplačila iz
proračuna RS
odstotek
izplačil glede
na
razpoložljiva
sredstva
(E)
(F)
(G)=F/A
646.369.477
Povračila v
državni
proračun
Registrirani
ZzP (v EUR)
(H)
639.635.341
Povračila v
državni
proračun
Avtorizirani
ZzP (v EUR)
(I)
1. RP
613.152.895
655.356.947
106,88%
655.356.947
106,88%
553.547.165
90,28%
545.564.970
540.865.620
2. RP
269.451.040
264.106.783
98,02%
264.106.783
98,02%
183.424.372
68,07%
178.579.702
176.532.550
3. RP
253.235.116
232.401.362
91,77%
232.401.362
91,77%
183.424.193
72,43%
175.160.313
174.496.272
4. RP
619.442.634
599.896.534
96,84%
599.697.389
96,81%
503.073.525
81,21%
481.939.333
477.143.658
28.003.734
28.572.615
102,03%
28.572.615
102,03%
17.022.098
60,79%
13.071.009
13.071.009
SKUPAJ
1.783.285.419
1.780.334.242
99,83%
1.780.135.096
99,82%
1.440.491.353
80,78%
1.394.315.327
1.382.109.108
SKUPAJ
4.101.048.636
4.331.505.380
105,62%
3.913.234.408
95,42%
2.705.808.487
65,98%
2.576.010.906
2.550.546.087
5. RP
Vir: SVRK, MF
Stran 9 od 21
Tabela 6: Razkorak med vsemi izplačili iz državnega proračuna po kohezijskih projektih, po posameznih ministrstvih in predloženimi
zahtevki za povračilo EU sredstev na Ministrstvo za finance – organ za potrjevanje, do vključno 31.3.2014
1.
Ministrstvo
M Pravosodje
MDDSZ
MGRT
MIZŠ
MK
2.
Izplačila postavk
EU
3.
Vračila, poboti,
sistemske
korekcije,
neustrezno
evidentirana
izplačila
4.
Izplačila iz postavk
tipa 1
5.
Izplačilo
zmanjšano za
vračila, pobote,
sistemske
korekcije,
neustrezno
evidentirana
izplačila
6.
Prejeti zahtevki za
povračilo na MF/
PO
7.
Razkorak
8.
Izplačila postavk
EU v zadnjih 30
dni
14.430.909,38
119.413,24
0,00
14.311.496,14
13.626.096,59
685.399,55
249.254,97
273.575.223,46
4.853.826,73
0,00
268.721.396,73
252.411.752,62
16.309.644,11
1.606.780,86
1.182.228.996,13
21.599.452,07
25.398,00 1.160.629.544,06 1.138.526.218,44
22.128.723,62
6.812.295,75
485.638.436,59
3.506.971,87
12.549.697,80
3.050.458,19
0,00
482.131.464,72
469.581.766,92
40.604.772,15
309.079,02
0,00
40.295.693,13
34.800.834,54
5.494.858,59
600.066,76
MKO
191.535.636,59
35.006,83
8.134.579,22
191.500.629,76
173.150.762,09
26.484.446,89
3.883.287,96
MNZ
28.660.770,79
9.872,80
0,00
28.650.897,99
27.856.727,64
794.170,35
118.764,08
MZ
10.395.964,53
0,00
0,00
10.395.964,53
9.629.143,18
766.821,35
493.388,82
441.994.771,67
118.084,08
26.456.023,91
441.876.687,59
454.962.629,00
13.370.082,50
10.148.941,44
1.861.753,69
270,28
0,00
1.861.483,41
1.390.370,01
471.113,40
60.804,60
265.251,21
0,00
0,00
265.251,21
74.605,23
190.645,98
92.756,17
2.671.192.486,19
30.551.976,92
34.616.001,13 2.640.640.509,27 2.576.010.906,26
99.245.604,14
27.116.799,60
MZIP
NAKVIS
Vlada GS
Grand Total
Vir: MF, PO (do manjših odstopanj med podatki v tej tabeli in predhodnih tabelah lahko prihaja zaradi časovnega zamika pri zajemanju podatkov iz informacijskega sistema)
Stran 10 od 21
Dodatne pravice porabe
Vlada RS je s sklepom, z dne 11.10.2012 odobrila za 452 mio EUR dodatnih pravic porabe,
od tega za OP RR 102 mio EUR, za OP RČV 42,7 mio EUR ter za OP ROPI 307,3 mio EUR.
Ukrep dodatnih pravic porabe omogoča potrjevanje projektov nad razpoložljivimi pravicami
porabe z namenom zmanjševanja tveganja za nečrpanje evropskih kohezijskih sredstev v celoti
do konca leta 2015.
Tabela 7: Razpoložljiva in dodeljena sredstva iz naslova dodatnih pravic porabe – po OPjih, 31.3.2014
Operativni
program
OP RR
102.367.400,00
Potrjeno (EU
del)
39.245.725,93
Potrjeno (SLO
del)
6.925.716,34
Potrjeno (EU +
SLO)
46.171.442,27
45,1%
OP RČV
42.735.294,00
24.880.888,22
4.390.744,98
29.271.633,20
68,5%
OP ROPI
307.305.852,70
252.786.630,11
35.515.335,86
288.301.965,97
93,8%
SKUPAJ
452.408.546,70
316.913.244,26
46.831.797,18
363.745.041,44
80,4%
Sklep Vlade RS
%
Vir: SVRK
Neto proračunski položaj
V prvih dveh mesecih leta 2014 je državni proračun RS v odnosu do proračuna EU realiziral
neto proračunski primanjkljaj v višini 50 mio EUR. Pri tem je potrebno dodati, da je navedeni
negativni proračunski neto položaj predvsem posledica prekinitve roka izplačil s strani Evropske
komisije na podlagi osnutka revizijskega poročila revizorjev DG Regio (prekinjen rok za plačilo
se nanaša na 4 poslane zahtevke s strani RS v Bruselj v skupni vrednosti približno 185 mio
EUR).
Hkrati pa je na povečanje neto proračunskega primanjkljaja vplival tudi skorajda trikratni vpoklic
povprečnega mesečnega zneska vplačil držav članic v proračun EU. Namreč v skladu z Uredbo
1150/2000 ima Komisija v začetku leta (enkrat v prvih treh mesecih) zaradi povečanih izdatkov
za Jamstveni oddelek Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) pravico do vpoklica
trikratnika povprečnega mesečnega zneska vplačil držav članic. Na osnovi te pravice je
Komisija v letošnjem februarju vpoklicala skoraj trimesečni povprečni obrok virov iz naslova
DDV, BND in popravka v korist Združenega kraljestva. Ta vpoklic dodatno vpliva na nižji neto
položaj državnega proračuna RS do proračuna EU kot bi bil, če bi bilo vplačilo enako mesečni
dvanajstini.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
jan.14
feb.14
2014
-9
-65
+156
+327
+407
+451
+508
-20
-30
-50
v mio EUR
Vir: MF
2
PREGLED IZVAJANJA PO OPERATIVNIH PROGRAMIH
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 (OP
RR)
Slovenija ima v programskem obdobju 2007-2013 v okviru OP RR na razpolago 1.783 mio
EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so namenjena financiranju
spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti, visokošolske in informacijske infrastrukture,
investicij v turistično infrastrukturo in ohranjanje naravnega in kulturnega potenciala ter za
investicije v osnovno infrastrukturo za razvoj regij.
V okviru OP RR je bilo od 1.1.2007 do 31.3.2014:
- dodeljenih sredstev 1.780.334.242 EUR, kar predstavlja 99,83% pravic porabe,
-
podpisanih pogodb za 1.780.135.096 EUR, kar predstavlja 99,82% pravic porabe,
izplačil iz proračuna 1.440.491.353 EUR, kar predstavlja 80,78% pravic porabe,
povračil s strani EK 1.382.109.108 EUR, kar predstavlja 77,50% pravic porabe.
Za namen optimizacije koriščenja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 je Vlada
Republike Slovenije s sklepom, z dne 11.10.2012 odobrila za 452 mio EUR dodatnih pravic
porabe, od tega za OP RR 102 mio EUR.
Iz naslova dodatnih pravic porabe je bilo do sedaj potrjeno s strani organa upravljanja
(odločbe) na OP RR za 46,17 mio EUR.
Ključni izzivi v okviru OP RR
Trenutno se odvijajo aktivnosti za dodelitev preostanka prostih sredstev po posameznih
področjih in pa dodatnih pravic porabe z namenom počrpati vsa evropska sredstva, ki so bila
razpoložljiva v okviru tega operativnega programa
- Na prednostni usmeritvi 2.2 »Informacijska družba« je v okviru NPO Vzpostavitev optične
povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja (MIZŠ, vrednost 12,5mio EUR
– EU del) v pripravi odločba za sofinanciranje projekta iz dodatnih pravic porabe.
- Na prednostni usmeritvi 2.3 »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura« je dokumentacija
NPO Obnova laboratorija za konstrukcije (MIZŠ, vrednost 1,5 mio EUR – EU del) in
dokumentacija za NPO Poslovni objekt odseka znanosti v okolju-02 na reaktorskem centru v
Podgorici (MIZŠ, vrednost 5,7 mio EUR – EU del) v pregledovanju in usklajevanju.
- Na prednostni usmeritvi 2.4 »Mreža urgentnih centrov« so skoraj vsa sredstva že dodeljena za
7 projektov, pri katerih so izbrani vsi izvajalci. Za potrditev so predvideni še trije instrumenti, in
sicer iz dodatnih pravic porabe. Izplačil na tej prednostni usmeritvi še ni bilo. Dokumentacija za
tri urgentne centre v predvideni vrednosti 11.863.579 EUR (EU del: Nova Gorica, Novo mesto,
Slovenj Gradec) je v pregledu in usklajevanju. Potrditev teh treh UC je predvidena iz dodatnih
pravic porabe. Postopki javnih naročil pri teh treh instrumentih so v teku.
- Na prednostni usmeritvi 4. »Razvoj regij« je pred potrditvijo na SVRK Javni poziv za
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 (posredniško telo MGRT, vrednost 31
mio EUR).
- Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 23.10.2013, so bile potrjene spremembe OP ROPI za
obdobje 2007–2013 ter OP RR za obdobje 2007-2013. S tem so se povečale pravice porabe na
OP RR na 1. razvojni prioriteta Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost v skupni
vrednosti 17.689.291 EUR (od tega EU del v višini 15.035.897 EUR in pripadajoč SLO del v
višini 2.653.394 EUR). Povečana sredstva na OP RR so namenjena za polnjenje holdinškega
sklada v okviru Slovenskega podjetniškega sklada (financiran iz bilance B).
- Konec leta 2013 je bilo s strani agencije SPIRIT v okviru programa RNP 2013 objavljeno javno
povabilo za razvojno raziskovalne projekte (30 mio EUR), ki pa je bilo v mesecu februarju 2014
preklicano. V pripravi na MGRT je alternativni instrument za sofinanciranje raziskovalno
razvojnih projektov podjetij. V kolikor instrument ne bo pripravljen v kratkem času (predvidoma v
mesecu maju), bo SVRK z namenom optimizacije porabe sredstev sredstva namenil drugim
pripravljenim instrumentom v okviru operativnega programa.
Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 (OP RČV)
Slovenija ima v programskem obdobju 2007-2013 v okviru OP RČV na razpolago 756 mio
EUR iz sredstev Evropskega socialnega sklada, ki so namenjena spodbujanju podjetništva in
prilagodljivosti, spodbujanju zaposlovanja, razvoju človeških virov in vseživljenjskega učenja,
zagotavljanju enakih možnosti in zaposlovanja ranljivih družbenih skupin ter zagotavljanju
institucionalne in administrativne usposobljenosti.
Stran 12 od 21
V okviru OP RČV je bilo od 1.1.2007 do 31.3.2014:
- dodeljenih sredstev 753.246.679 EUR, kar predstavlja 99,68% pravic porabe,
- podpisanih pogodb za 738.381.041 EUR, kar predstavlja 97,71% pravic porabe,
- izplačil iz proračuna 576.988.406 EUR, kar predstavlja 76,35% pravic porabe,
- povračil s strani EK 528.801.639 EUR, kar predstavlja 69,98% pravic porabe.
Za namen optimizacije koriščenja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 je Vlada
Republike Slovenije s sklepom dne 11.10.2012 odobrila za 452 mio EUR dodatnih pravic
porabe, od tega za OP RČV 42,7 mio EUR.
Iz naslova dodatnih pravic porabe je bilo do sedaj potrjeno s strani organa upravljanja
(odločbe) na OP RČV za 29,3 mio EUR.
Ključni izzivi v okviru OP RČV
Izvajanje OP RČV je usmerjeno k nadaljnji optimizaciji črpanja, tudi s pomočjo instrumentov
sofinanciranih iz dodatnih pravic porabe.
Tveganje (ne)porabe sredstev je na OP RČV precej nizko, poleg tega gre za tveganje, ki je
obvladljivo (znotraj 10%).
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 (OP
ROPI)
Slovenija ima v programskem obdobju 2007-2013 na podlagi OP ROPI na razpolago 1.562
mio EUR evropskih sredstev (sredstva KS in delno ESRR). Iz KS se financirajo investicije v
železniško infrastrukturo, avtoceste, pomorsko infrastrukturo in investicije s področja javnega
potniškega prometa, v okoljsko infrastrukturo ter v projekte na področju trajnostne rabe energije.
Iz ESRR se financirajo investicije v državne ceste ter letališko infrastrukturo.
V okviru OP ROPI je bilo od 1.1.2007 do 31.3.2014:
- dodeljenih sredstev 1.797.924.459 EUR, kar predstavlja 115,10% pravic porabe,
- podpisanih pogodb za 1.394.718.271 EUR, kar predstavlja 89,29% pravic porabe,
- izplačil iz proračuna 688.328.728 EUR, kar predstavlja 44,07% pravic porabe,
- povračil s strani EK 639.635.341 EUR, kar predstavlja 40,95% pravic porabe.
Za namen optimizacije koriščenja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 je Vlada
Republike Slovenije s sklepom dne 11.10.2012 odobrila za 452 mio EUR dodatnih pravic
porabe, od tega za OP ROPI 307,3 mio EUR.
Iz naslova dodatnih pravic porabe je bilo do sedaj potrjeno s strani organa upravljanja
(odločbe) na področju okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za 288,3 mio EUR.
Ključni izzivi v okviru OP ROPI
V preteklosti se je z največjimi težavami pri črpanju EU sredstev Slovenija srečevala na
področju okoljske in prometne infrastrukture, na področju izvajanja OP ROPI (zaostanek
dinamike porabe predvsem na okoljskih projektih). Na podlagi odobrenih projektov iz dodatnih
pravic porabe in zagotovitvi sredstev v proračunu 2014 za te projekte, se je v prvem trimesečju
že povečala dinamika izplačil, še dodatno povečanje dinamike pa gre pričakovati v naslednjih
obdobjih. Cilj je koriščenje sredstev OP ROPI v celoti do konca leta 2015.
Poleg 14 dodatnih projektov, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v vlogi posredniškega telesa
odobrilo in posredovalo v potrditev SVRK še 11 projektov za katere ni zagotovljenih virov
financiranja. SVRK je vloge za omenjene projekte v začetku aprila 2014 vrnila Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje, pri čemer je opozorila na potreben ponovni pregled projektov z vidika
naslednjih kriterijev:
- uresničevanje ciljev in kazalnikov osnutka Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (področje voda),
Stran 13 od 21
-
spoštovanje zahtev glede presoje vplivov na okolje skladno z direktivo o presoji
vplivov na okolje,
uveljavitev pavšalne stopnje neto prihodka (25% upravičenih izdatkov v skladu
z Uredbo št. 1303/2013/ES),
zagotovitev neodvisnega pregleda kakovosti velikega projekta in projekta,
katerega skupna vrednost presega 90% vrednostnega praga za velike projekte.
V januarju 2014 je MKO pripravilo poročilo o realizaciji sklepa Vlade RS (Poročilo Ministrstva za
kmetijstvo in okolje o realizaciji sklepov Vlade Republike Slovenije, sprejeto na seji dne
14.11.2013) iz katerega izhaja, da projekti, ki se izvajajo iz rednih pravic porabe v okviru OP
ROPI ne zagotavljajo dovolj prostih pravic porabe za potrjevanje novih projektov, bodisi iz
naslova prihrankov, to je razlika med dodeljenimi sredstvi v odločbah organa upravljanja in
pogodbami o sofinanciranju oziroma dejanskimi izplačili na zaključenih projektih, bodisi iz
naslova faznosti projektov v primeru razdelitve posameznega projekta v dve fazi. V skladu z
omenjenim poročilom so bili evidentirani prihranki EU sredstev v okvirni višini 33 mio EUR, iz
naslova faznosti pa so možni prihranki EU sredstev le v okvirni višini 10 mio EUR. Ob
upoštevanju dejstva, da je že bilo dodeljenih več kot 182 mio EUR iz naslova dodatnih pravic
porabe, da so skupni prihranki po razpoložljivih podatkih le v okvirni višini 43 mio EUR, je SVRK
ugotovila, da navedenih 11 zahtevkov za potrditev pomoči ni mogoče obravnavati in potrditi
v okviru finančne perspektive 2007-2013, zaradi česar je v vmesnem času, ko se z Evropsko
komisijo še dogovarjajo podlage za izvajanje v programskem obdobju 2014-2020, potrebno
pripraviti vse potrebne podlage za možnost financiranja iz nove finančne perspektive 20142020.
Kot že omenjeno je enega izmed ključnih izzivov v prvih treh mesecih leta 2014 predstavljalo
zagotavljanje pravic porabe v proračunu RS za projekte okoljske infrastrukture v obstoječih
gospodarsko-finančnih razmerah. Zaradi nizke realizacije projektov v prvih 7 letih finančne
perspektive 2007-2013 (z možnostjo izvedbe do konca leta 2015) se je glavnina izdatkov
nakopičilo v letih 2014 in 2015. To predstavlja breme za proračun RS. Tako je Vlada RS dne
26.3.2014 sprejela sklep, da se MKO za izvajanje projektov kohezijske politike iz OP ROPI
zagotovijo pravice porabe v skupni višini 103,4 mio EUR, od tega 12,4 mio EUR slovenske
udeležbe (ki se financira iz integralnega proračuna RS in pomeni neposredno breme za
slovenski proračun) in 91 mio EUR EU dela (ki bo predvidoma ob učinkoviti in uspešni izvedbi
projektov v proračun povrnjen s prilivi iz sredstev EU). S povečanjem pravic porabe in
razporeditvijo sredstev MKO lahko pripravlja pogodbe o sofinanciranju in tako nadaljuje z
aktivnostmi za učinkovito črpanje evropskih sredstev na področju okoljske infrastrukture. S tem
se zagotavlja, da bodo EU sredstva v okviru OP ROPI v celoti izkoriščena.
Izvajanje projektov OP ROPI 2007-2013 do 31.3.2014 (Priloga 2)
3
AKTIVNOSTI / UKREPI ZA IZBOLJŠANJE ČRPANJA
Ker je uspešno črpanje kohezijskih sredstev odvisno od uspešnih projektov, SVRK prioritetno
spremlja in odpravlja nepotrebne ovire in težave za izvajanje projektov. Skupaj s pristojnimi
resorji vodi aktivnosti za pospeševanje črpanja EU sredstev, odpravo zaostankov in
poenostavitve administrativnih postopkov:
- pregled in prilagoditev zakonodaje, navodil in pravilnikov v smislu zagotavljanja
poenostavljenih postopkov po eni strani ter zagotavljanja pravilnega, učinkovitega in
uspešnega koriščenja evropskih kohezijskih sredstev na drugi strani;
- uporaba poenostavljenih oblik uveljavljanja stroškov: predvsem pavšalov in standardnih
stroškov na enoto;
- prerazporeditve sredstev z vsebin, kjer je koriščenje slabše, na vsebine, kjer bi bilo
mogoče doseči boljše gospodarske in finančne učinke;
- pospešitev učinkovitosti kontrol (sodelovanje z drugimi organi);
- povečanje kakovosti in učinkovitosti nadzora nad projekti (organizirana usposabljanja s
strani OU);
Stran 14 od 21
-
redno pošiljanje zahtevkov za plačilo sredstev na Evropsko komisijo in s tem
zagotavljanje tekočih prilivov v državni proračun.
Prioritetna naloga SVRK in ministrstev vključenih v izvajanje kohezijske politike je
pospešeno izvajanje ukrepov, ki bodo preprečili oz. zmanjšujejo tveganje izgube
evropskih sredstev ob morebitni ne izvedbi že potrjenih projektov oziroma ob morebitnih
naknadnih finančnih korekcijah. V tem smislu je ključno spremljanje ukrepov v skladu z
akcijskim načrtom (Priloga 1: Akcijski načrt - ključne ugotovitve z ukrepi (realizacija
31.3.2014), ki ga je sprejela Vlada RS v letu 2013 ter ustrezna in hitra reakcija vseh
vpletenih na dogodke.
UVEDBA OBVEZNEGA VNOSA LISTIN V SISTEM ISARR
Ministrstvo za finance in SVRK sta v vmesnem času pristopila tudi k optimizaciji procesov med
IS MFERAC (državni računovodski sistem), IS ISARR (spremljanje kohezijske politike) in IS
ISPA2007. MF je izvedlo prvi test rešitve omejevanja vnosa odredb kohezijske politike v sistem
MFERAC. Rešitev, ki je bila pripravljena s strani IS MFERAC je ustrezna in bi se lahko uvedla v
produkcijo. Informacijska rešitev v IS ISARR je v fazi internega testiranja in je bila v vmesnem
času na MF že posredovana testna oblika prenosa odredb. V mesecu aprilu se tako pričakuje
nadaljevanje testiranja glede izmenjave podatkov med obema IS z namenom, da bo rešitev
ponujala uporabnikom visoko stopnjo zanesljivosti delovanja. Oba resorja trenutno usklajujeta
časovnico in način seznanjanja in izobraževanja proračunskih uporabnikov, ki bodo najkasneje
do 30.4.2014 obveščeni o navodilih, ki se nanašajo na spremenjene delovne procese in termine
izobraževanj. Z onemogočenim vnosom odredb za izplačila iz državnega proračuna
neposredno v sistem MFERAC in naknadnega vnosa listin upravičencev v sistem ISARR, se bo
zmanjšal razkorak med izplačili in pripravljenimi zahtevki za povračilo ter posledično skrajšal
čas zalaganja evropskih sredstev iz proračuna RS. Oba resorja načrtujeta uvedbo omenjene
rešitve v produkcijsko okolje informacijskih sistemov z dnem 30.5.2014.
Skladno z izdelano analizo razkorakov med izplačanimi odredbami v MFERAC in vnesenimi
zahtevki za izplačilo v IS ISARR je SVRK dne 15.4.2014 naslovil na vsa ministrstva vključena v
izvajanje kohezijske politike dopis v katerem jih je seznanil z razkoraki po posameznih resorjih
in jih zadolžil, da nemudoma pristopijo k odpravi razkoraka med vnesenimi podatki in da do
9.5.2014 uskladijo vsa izvedena vplačila iz proračuna in vnesene zahtevke za izplačilo v ISARR
ter v nadaljevanju pripravijo zahtevke za povračilo.
SPOŠTOVANJE ROKOV ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA POVRAČILA
Ministrstvo za finance in SVRK ponovno pozivata posredniška telesa in druge organe k
pravočasni, sprotni pripravi zahtevkov za povračilo, najkasneje v roku 30-dni od dneva izplačila
iz državnega proračuna. V primeru nespoštovanja rokov Ministrstvo za finance lahko začasno
ustavi nadaljnja izplačila, dokler resorno ministrstvo ne odpravi neupravičenih zamud pri pripravi
zahtevkov za povračilo.
OPTIMIZACIJA ZAGOTAVLJANJA
POLITIKE V PRORAČUNU RS
SREDSTEV
EVROPSKE
KOHEZIJSKE
Ker črpanje sredstev evropske kohezijske politike ne poteka vedno skladno z dinamiko
sprejetega proračuna in v izogib tveganju za izgubo sredstev kohezijske politike 2007-2013, je
Vlada RS na seji dne 27.3.2014 sprejela sklepe, ki omogočajo fleksibilnejše razpolaganje s
prostimi pravicami porabe slovenske udeležbe na področju kohezijske politike (z izjemo
tehnične pomoči, ki se že sicer nahaja v sklopu posameznega OP znotraj enega projekta v NRP
in je upravljanje bilo že doslej fleksibilnejše). Vlada RS je hkrati zavezala predlagatelje finančnih
načrtov, da izvedejo vse postopke za dodelitev sredstev evropske kohezijske politike, pri tem pa
morajo navedene postopke izvajati na način, da bodo pogodbe sklenili le v tistih primerih, ko
bodo sredstva v proračunu nedvomno zagotovljena in pod pogojem, da bo projekt končan do
roka, določenega za upravičene izdatke v finančni perspektivi 2007-2013. Predlagatelje
finančnih načrtov sklepi zavezujejo, da v teku postopka izbora projekta, ki bo eventualno
sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike, vso dokumentacijo, ki nastane do podpisa
pogodbe, uskladijo z organom upravljanja.
Stran 15 od 21
SVRK bo skladno z ZIPRS1415, ob ugotovitvi , da neposredni uporabnik ne porablja sredstev
za izvajanje kohezijske politike skladno z načrtovano dinamiko oziroma pri izvajanju ne dosega
zastavljenih in dogovorjenih ciljev, predlagala vladi, da odloči o prerazporeditvah pravic porabe
namenskih sredstev EU in pripadajočih pravic porabe slovenske udeležbe.
Stran 16 od 21
PRILOGA 1
Akcijski načrt - ključne ugotovitve z ukrepi (realizacija 31.3.2014)
OP
RP/PU
OP RR
2.4. PU
»Mreža
urgentnih
centrov«
OP RR
4. RP
»Razvoj
regij«
MINISTRST
VO
MZ
TEŽAVA
UKREPI
ROKI/REALIZACIJA
Zaostanek v izvajanju javnih
naročil
(predvideno
financiranje 10 urgentnih
centrov, 7 urgentnih centrov
trenutno potrjenih z odločbo
OU) – še ni bilo izplačil iz
proračuna RS. Izbrani izvajalci
za vse aktivnosti le pri 1
urgentnem centru.
MZ pospešeno izvede
postopke oddaje JN. V
kolikor izvajalec ne bo
izbran do roka, OU
prične s postopki za
ustrezno prerazporeditev
sredstev
na
druge
vsebine v sklopu OP RR.
MGRT
(i)
vedno bolj omejena
kapaciteta lokalnih skupnosti
za sofinanciranje že potrjenih
operacij
in
predvidenih
projektnih predlogov za
sofinanciranje,
(ii)
pomanjkanje
ustreznih
projektnih
predlogov, ki bi bili skladni z
OP RR in bi bili hkrati
pripravljeni za takojšnjo
izvedbo,
(iii)
delitev sredstev po
ključu znotraj regionalnih
kvot.
Naslednji (predvidoma
zadnji) javni poziv se
izvede na način, da se
preostanek predvidenih
sredstev porabe (ter
morebitnih
dodatnih
pravic
porabe)
koncentrira in dodeli za
še izvedljive operacije ne
glede na lokacijo operacij
po regijah. Sredstva naj
se dodelijo v višini, ki
upošteva najvišjo možno
stopnjo sofinanciranja in
že izvedene postopke
izbora izvajalcev del na
operacijah. Predvideni
javni poziv naj za
dodelitev
sredstev
31.3.2014
OU je do
31.12.2013 potrdil 7
urgentnih centrov in
sicer UC Izola, Celje,
Maribor, Jesenice,
Brežice, Murska
Sobota in Trbovlje v
skupni vrednosti
29.239.873 EUR (EU
del) iz rednih pravic
porabe. Vsi potrjeni
UC imajo podpisane
pogodbe z izvajalci
GOI del. Pri
nekaterih je
izpeljano tudi že
javno naročilo za
opremo, pri ostalih
je javno naročilo za
opremo v fazi
priprave oz. v objavi.
Dokumentacija za tri
urgentne centre v
predvideni vrednosti
11.863.579 EUR (EU
del) (Nova Gorica,
Novo mesto, Slovenj
Gradec)
je
v
pregledu
in
usklajevanju.
Potrditev teh treh
UC je predvidena iz
dodatnih
pravic
porabe.
31.3.2014
Javno povabilo za
pripravo izvedbenih
načrtov RRP je
objavljeno v
Uradnem listu RS
104/13 z dne
13.12.2013.
Javni poziv je v
usklajevanju na OU
Stran 17 od 21
OP ROPI
1.1.
»Železniška
infrastrukt
ura KS«
MZIP
Dolgotrajni postopki JN (pritožbe
na razpisno dokumentacijo kot
tudi neizbranih izvajalcev, višje
ponudbe
od
zagotovljenih
sredstev ipd), ki trajajo tudi več
let od objave JN do podpisa
pogodbe z izbranim izvajalcem
ter težave pri umeščanju v
prostor (pridobitev zemljišč,
dolgotrajni postopki razlastitev,
težave pri pridobivanju zemljišč v
lasti agrarnih skupnosti).
OP ROPI
3.1.
»Področje
cest«
MZIP
Leto 2014 je kritično pri
zagotavljanju
pravila
n+2/n+3. Težave izhajajo iz
dolgotrajnih
postopkov
oddaje
javnih
naročil,
stečajev
izvajalcev,
pridobivanja zemljišč. ter
pomanjkanje sredstev v
proračunu RS za pripravo
dokumentacije potrebne za
izvedbo projekta.
OP ROPI
4. RP
»Ravnanje
komunalni
h
odpadkov«
in 5. RP
»Varstvo
okolja –
področje
voda«
5.3
»Zmanjšanj
e
škodljivega
delovanja
voda«
MKO
Dolgotrajni
postopki
pridobivanja okoljevarstvenih
soglasij
(OVS)
in
okoljevarstvenih
dovoljenj
(OVD), ki so podlaga za
pridobivanje
gradbenega
dovoljenja.
4. RP
»Ravnanje
komunalni
h
odpadkov«
MKO
OP ROPI
OP ROPI
MKO
Manjkajoči podatki v sistemu
ISARR glede vnosa listin –
poplavna varnost.
(Ne)povezava
med
JN
"Zagotovitev
poplavne
varnosti na porečju Savinje Lokalni ukrepi z JN izdelava
"Idejnega
projekta
za
zagotovitev
poplavne
varnosti v Spodnji Savinjski
dolini"
Uredba
o
odlaganju
odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 61/2011) je
z določitvijo 300 metrskega
zunanjega
roba
telesa
upošteva še vrstni red
oddaje vlog vseh možnih
prijaviteljev ne glede na
regijo
(do
porabe
sredstev).
MZIP na OU posreduje
informacijo o preostanku
razpoložljivih
pravic
porabe
zaradi
nižje
doseženih
cen
od
ocenjenih v investicijski
dokumentaciji
za
morebitno
prerazporeditev v okviru
OP ROPI.
MZIP pospešeno izvede
postopke oddaje JN ter
preuči
možnost
sistemskih sprememb.
Ministrstvo izvede vse
potrebne postopke za
pospešitev
črpanja
evropskih sredstev, ki bi
lahko imeli realizacijo še
v letu 2014 in 2015.
OU v sodelovanju z MKO
na podlagi ugotovitev
skupine
za
kritične
projekte s področja
okolja izvede postopke
za pospešitev črpanja ter
preučita
možnost
sistemskih sprememb.
01.05.2014
31.3.2014
Podpisana je bila
pogodba za
izgradnjo obvoznice
Ilirska Bistrica .
Za obvoznico
Murska Sobota je do
junija 2014
potrebno izbrati
izvajalca, v
nasprotnem
primeru se projekt
ne bo financiral v
finančni perspektivi
2007-2013
30.4.2014
Pričakujemo
formalno odpoved
projekta CERO Nova
Gorica
MKO zagotovi vnos vseh
listin v sistem ISARR ;
OU zagotovi izvedbo
zunanje revizije, ki bo
povezavo med javnima
naročiloma ovrgla ali
potrdila (leto 2014).
31.12.2013
Realizirano
Ministrstvo izvede vse
potrebne postopke za
pospešitev
črpanja
evropskih sredstev ter
preuči
možnost
30.4.2014
Ministrstvo je začelo
izvajati
potrebne
postopke
za
pospešitev črpanja
Stran 18 od 21
odlagališča
od
območij
stanovanj, območij centralnih
dejavnosti,
posebnih
območij, ki so namenjena
posebnim dejavnostim, kot
so območja za turizem,
rekreacijo,
nakupovalna
središča in podobno, območij
zelenih
površin,
ipd,
onemogoča
pridobitev
uporabnega dovoljenja za
delovanje odlagališča, ki je bil
sofinanciran
iz
sredstev
Kohezijskega sklada, zaradi
česar grozi vrnitev izplačanih
sredstev EU za ta projekt.
Neizvajanje
evidenčnih
predobremenitev – izkaz
prostih
sredstev
na
evidenčnih projektih (ravne
prednostne usmeritve) v
NRP.
Neevidentiranje
neupravičenih izdatkov, ki
bremenijo
proračunske
postavke evropske kohezijske
politike.
OP RR,
RČV in
ROPI
Vse RP
vseh OP-jev
Vsa
ministrstva
vključena v
izvajanje
OP-jev
OP RR,
RČV in
ROPI
Vse RP
vseh OP-jev
Vsa
ministrstva
vključena v
izvajanje
OP-jev
OP RR,
RČV in
ROPI
Vse RP
vseh OP-jev
OP RR,
RČV in
ROPI –
ključno
za OP
ROPI!
Vse RP
vseh OPjev, ključno
za OP ROPI
Vsa
ministrstva
vključena v
izvajanje
OP-jev
Vsa
ministrstva
vključena v
izvajanje
OP-jev, še
posebej
MZIP in
MKO
Različne težave pri delovanju
informacijskih sistemov na
področju evropske kohezijske
politike (ISARR, MFERAC
ipd.).
Zaostanki pri realizaciji in
pripravi
zahtevkov
za
povračilo
sredstev,
še
posebej OP ROPI .
OP RR,
RČV in
ROPI
Vse RP
vseh OP-jev
Vsa
ministrstva
vključena v
izvajanje
OP-jev
Neodzivnost
posameznih
ministrstev
na
začasna
poročila kontrolne enote OU.
OP RR,
RČV in
ROPI
Tehnična
pomoč
vseh OP-jev
Vsa
ministrstva
vključena v
izvajanje
OP-jev
Zaostajanje
realizacije
tehnične pomoči, predvsem
zaradi varčevalnih ukrepov.
Zapleten postopek priprave
zahtevkov za povračilo s
strani OU za vsa ostala
ministrstva.
sistemskih sprememb.
MGRT v sodelovanju s
MKO v vlogi PT določi do
30.4.2014
rok
za
uskladitev projekta z
veljavno zakonodajo.
in
preučuje
možnosti sistemskih
sprememb.
Nanaša
se
na
KOCEROD in CEROZ
II. faza.
Ministrstva
zagotovijo
dosledno
izvajanje
evidenčnih
predobremenitev
v
skladu
z
navodili
Ministrstva za finance.
Ministrstva
zagotovijo
dosledno evidentiranje
nastalih neupravičenih
izdatkov
v
enotni
preglednici za celotno
programsko obdobje.
Ministrstva
sprotno
poročajo vse težave
povezane z IS na
področju
evropske
kohezijske politike.
Ministrstva (še posebej
MIZP in MKO zaradi
doseganja pravila n+2 in
n+3)
prioritetno
pristopijo k realizaciji in
pripravi zahtevkov za
povračilo.
30.11.2013
tekoče
Ministrstva
zagotovijo
odziv na začasna poročila
KE OU v roku, ki je
naveden na poročilu.
Ministrstva na podlagi
končnih
poročil
zagotovijo
vračilo
sredstev v skladu z
navodili OU in organa za
potrjevanje in o tem
poročajo
organu
upravljanja.
1. Ministrstva analizirajo
manko kadrov
na področjih, ki
se navezujejo
na
izvajanje
kohezijske
politike ter v
spremembah
30.11.2013
tekoče
31.3.2014
tekoče
30.11.2013
oziroma v skladu s
Pravilnikom
o
zaključevanju
proračuna 2013. Še
vedno
ostaja
prevelik
razkorak
med izplačili in
povračili.
31.3.2014
tekoče
Ministrstva so bolj
odzivna na začasna
poročila KE.
V zadnjem četrtletju
je odziv ministrstev
na ukrepe navedene
v končnih poročilih
boljše.
31.03.2014
tekoče
Nekatera
ministrstva so že
analizirala
manko
kadrov na določenih
področji. OU je
posameznim
Stran 19 od 21
projektov
tehnične
pomoči
predlagajo
dodatno kvoto
zaposlitev za
določen čas iz
sredstev
tehnične
pomoči (ciljna
skupina najprej
štipendisti
Vlade RS, nato
mladi
brezposelni do
35
leta
starosti)
za
obdobje
trajanja obeh
finančnih
perspektiv
(2014-2015).
Dodatna kvota
bo dodeljena le
začasno in se
ne prenaša v
kvoto
za
programsko
obdobje 20142020.
2.
upravičencem iz TP
že odobril dodatne
kadre.
Dodatn
e
zaposlit
ve
OP
RO
PI
O
P
R
R
MDDSZ
ARSO
ZRSZ
MFUNP
12
4
3
5
8
7
8
7
2
7
2
4
SRK
17
4
3
2
SPS
Skupaj
12
4
MIZŠ
MKO
Sku
paj
4
MNZ
MIZP
O
P
R
Č
V
6
4
3
3
31
54
Predviden ostanek
tehnične
pomoči
po
spremembah
projektov
se
prerazporedi
na
druge
vsebine znotraj
posameznih
operativnih
programov.
3. Ministrstva v navezavi
na
novo
programsko
obdobje
in
predvidene
vsebine
predlagajo
financiranje
pripravljalnih
aktivnosti
za
2014-2020 iz
sredstev
tehnične
pomoči 20072013.
4. Ministrstva preučijo
možnosti za financiranje
aktivnosti iz tehnične
pomoči za dvig upravne
usposobljenosti
Stran 20 od 21
(usposabljanja
zaposlenih,
dvig
strukture delovnih mest
v sistemizaciji ipd.) in
izvedejo
ustrezne
ukrepe.
5. Ministrstva zagotovijo
sprotno
(z
največ
enomesečnim zamikom)
posredovanje popolne
dokumentacije v zvezi z
izdatki
iz
sredstev
tehnične
pomoči
kontrolni enoti organa
upravljanja ter dosleden
vnos podatkov v sistem
MFERAC (projekt ISARR,
aktivnost ISARR, vrsta
stroška ISARR).
Vir: SVRK
Stran 21 od 21