prijave

Prijavnica za Filmiko 2014/2015
Ime in priimek: …………………………………………; plačnik:……………………………….
Naslov: ……………………………………………………………………………………………………..
E-pošta: …………………………………………………………………………………………………...
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………
Kotizacijo za šolo bom poravnal (ustrezno obkroži):
a) v enkratnem znesku
b) v šestih enakih obrokih, zadnji obrok najkasneje do 5. maja 2015
Spodaj podpisani/a se strinjam s splošnimi pogoji vpisa, ki so navedeni
na spletni strani UKM in pod prijavnico.
Kraj in datum: ……………………………………….
Podpis: .......................
_____________________________________________________________
Splošni pogoji
Filmika bo obsegala 92 ur programa, ki se bo izvajal enkrat tedensko po štiri šolske ure, z izjemo
dvanajstih ur, ki bodo izvedene na terenu. Višina kotizacije je 240 evrov (z vključenim DDV), z
možnostjo plačila na 6 obrokov po 40 evrov, ki se (od 2. obroka dalje) poravnajo do 15. v tekočem
mesecu. Prvi obrok se kot vpisnina izjemoma poravna do 10. novembra, sicer ima izpolnjena
prijavnica le informativno vrednost in postane po preteku roka za vpis neveljavna. Delni vpis v
šolo ni mogoč. Ob prekinitvi se že vplačana kotizacija ne povrne, ampak le v primeru daljših
zdravstvenih težav ali drugih nepredvidenih dogodkov (več kot 30 dni) z odstopno izjavo, priloženim
potrdilom in zahtevkom za vračilo. V primeru, če Filmika zaradi premajhnega števila kandidatov
odpade, vam Univerzitetna knjižnica vrne že vplačani znesek. Rok za vpis je 10. november 2014. S
podpisom se tudi strinjate, da si Univerzitetna knjižnica Maribor pridrži vse pravice za javno
predvajanje filma, nastalega v izobraževalnem procesu.
Postopek prijave in vpisa
Za vpis v FIlmiko morate izpolniti prijavnico ter jo podpisano oddati na izposoji UKM (1. nad.) v
zaprti kuverti z napisom »Za Filmiko«. Lahko jo pošljete po pošti na naslov: Univerza v Mariboru,
Univerzitetna knjižnica, FRS, Gospejna 10, 2000 Maribor s pripisom: »Za Filmiko«, lahko pa jo
natisnjeno, izpolnjeno in skenirano pošljete na e-naslov [email protected] Pri plačilu prvega
obroka - vpisnine (40 evrov) na banki ali pošti izpolnite univerzalni plačilni nalog z naslednjimi
podatki (pri namenu obvezno navedite v oklepaju tudi ime slušatelja!): Koda namena: GDSV;
namen: Filmika (ime in priimek slušatelja); BIC banke prejemnika: BSLJSI2X; IBAN: SI56 11006030720796; referenca: 00 0327-721; ime in naslov prejemnika: Univerza v Mariboru,
Univerzitetna knjižnica, Gospejna 10, 2000 Maribor