KOORDINATORJE VZD - Društvo Varnostnih Inženirjev Celje

KOTIZACIJA IN PLAČILO:
Kotizacija na udeleženca znaša 80,00
EUR za člane ZDVIS s plačano članarino
za leto 2013 in 120,00 EUR za nečlane
in ostale. Društvo ni davčni zavezanec
za namene DDV, zato se DDV ne
obračuna.
TERMIN IZVEDBE
DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV CELJE
7. MAREC 2013
od 9.00 ure do 14.00 ure
v sodelovanju z
INŠPEKTORAT
RS ZA DELO
V
kotizacijo
so
vključeni
stroški
organizacije
posveta,
promocijski
material,
potrdilo
o
udeležbi
ter
postrežba med odmorom.
Kotizacijo nakažite pred pričetkom
delavnice na poslovni TRR društva SI56
0600 0000 7326 127 odprt pri Banki
Celje.
Lokacija:
PLANET TUŠ – CELJE
(dvorana št. 8)
Mariborska cesta 128, 3000 Celje
INŠPEKTORAT RS ZA
DELO
organizira posvet in obdobno
usposabljanje za
KOORDINATORJE
VZD
Prijave pošljite na:
Fax: 03/428 - 23 – 21 ali
e-mail: [email protected]
Za
dodatne
informacije
in
vaša
morebitna vprašanja smo dosegljivi na
tel. št: 041 - 629 478 (predsednik
društva DVI Celje).
7. MAREC 2013
Lokacija:
PLANET TUŠ - CELJE
VABILO JE NAMENJENO VSEM:
• koordinatorjem za varnost in zdravje
pri delu v fazi priprave projektov;
• koordinatorjem za varnost in zdravje
pri delu v fazi priprave projektov in v
fazi izvajanja projektov;
• strokovnim delavcem za varnost pri
delu;
• odgovornim
osebam
gradbenih del;
izvajalcev
• študentom tehniške varnosti;
• drugim osebam, ki jih zanima
zagotavljanje varnosti in zdravja pri
graditvi in vzdrževanju objektov;
CILJ USPOSABLJANJA:
Cilj stalnega strokovnega izpopolnjevanja in
usposabljanja
strokovnih delavcev
je
ohranjanje in posodabljanje strokovne
usposobljenosti za izvajanje nalog in
izboljšanje kakovosti storitev na področju
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih.
POTRDILO:
Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi
na usposabljanju za koordinatorje VZD
skladno s Pravilnikom o programu in načinu
usposabljanja koordinatorjev za varnost in
zdravje pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/08).
PROGRAM DELAVNICE:
9:00 – 9:15
Uvodni in pozdravni nagovor
Glavne
usmeritve
na
področju
gradbeništva
in
novi
izzivi
za
koordinatorje za varnost in zdravje
pri delu
Milan Dobovišek, predsednik DVI Celje
9.15 – 10:15
Stanje varnosti in zdravja pri delu v
gradbeništvu
mag. Boris Ružič, Inšpektorat RS za delo
10:15 – 11:00
Predstavitev rezultatov Usmerjenega
nadzora gradbišč 2012 in aktivnosti
IRSD v letu 2013
mag. Boštjan Hartner, Inšpektorat RS za
delo
11:00 – 11:45 - ODMOR Z OKREPČILOM
11:45 – 12:45
Poškodbe pri delu na gradbiščih in z
njimi povezani regresni zahtevki
mag. Milan Srna, univ.dipl.ing.str., KOVA
Celje
12:45 – 13:45
Aktualne spremembe in novosti na
področju izvajanja ukrepov varstva
pred požarom na gradbiščih:
spremembe in novosti ZVPoz
spremembe
in
novosti
podzakonskih aktov
mag. Mojca Zupan
≈14:00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK POSVETA