VARNOSTNI LIST - Life Technologies

VARNOSTNI LIST
________________________________________________________________________________________________________________
Oznaka snovi/pripravka
Koda proizvoda
Ime proizvoda
100021844
VIAL, SWITCH SOLUTION
Life Technologies
5791 Van Allen Way
PO Box 6482
Carlsbad, CA 92008
+1 760 603 7200
Life Technologies Limited
3 Fountain Drive
Inchinnan Business Park
Paisley, PA4 9RF
SCOTLAND
44-141 814-6100
866-536-0631
301-431-8585
Outside of the U.S. +1-301-431-8585
Samo za raziskovalne namene. Not intended for human or animal diagnostic or therapeutic uses.
2. Ugotovitev nevarnosti
V skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES
GHS - Classification
Opozorilna beseda
Pozor
Nevarnosti za zdravje
________________________________________________________________________________________________________________
Datum dopolnjene
izdaje:
Koda proizvoda
20-Jan-2014
Stran 1 / 6
100021844
Ime proizvoda VIAL, SWITCH SOLUTION
www.lifetechnologies.com
Specificna strupenost za tarcne organe/sistemska strupenost (enkratna izpostavljenost)
Kategorija 3
Fizikalne nevarnosti
ni nevarno
Stavki o nevarnosti
Previdnostni stavki
P312 - Pri slabem pocutju poklicati CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezracevanem prostoru
Evropska unija
EU Specific Hazard Statements
R -stavek(stavki)
Stavek(stavki) 'S'
S22 - Ne vdihavati prahu
S45 - In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible)
Oci
Vdihavanje
Specificni ucinki
Rakotvorni/karcinogeni
ucinki
Mutageni ucinki
Preobcutljivost
Úcinky látky na cielové
orgány
brezbarvna
brezbarvna
brezbarvna
brezbarvna
No known effects under normal use conditions.
________________________________________________________________________________________________________________
Datum dopolnjene
izdaje:
Koda proizvoda
20-Jan-2014
Stran 2 / 6
100021844
Ime proizvoda VIAL, SWITCH SOLUTION
www.lifetechnologies.com
3. Sestava/podatki o sestavinah
Kemijsko ime
25322-68-3
Polietilen glikol
500-038-2
10-30
Priporocamo, ravnanje z vsemi kemikalijami s previdnostjo.
4. UKREPI ZA PRVO POMOC
Izprati z obilo vode. If symptoms arise, call a physician.
Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut Pri trdovratnih
simptomih poklicite zdravnika
Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno(v usta) Pri trdovratnih
simptomih poklicite zdravnika Ne povzrocajte bruhanja brez navodil zdravnika
Stik z ocmi
Vdihavanje
Navodila za zdravnika
dychu podajte umelé dýchanie
Simptomatsko zdravljenje.
Posebna varovalna oprema za gasilce
kemikalija
Nosite neodvisen (avtonomen) dihalni aparat in varovalna
oblacila.
6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
Osebnih varnostnih ukrepih
Uporabljajte osebno varovalno opremo
Mehansko poberite in zberite v primeren odlagalni vsebnik
Okoljevarstveni ukrepi
See Section 12 for additional information.
Ravnanje
Hranite na suhem, hladnem in dobro prezracevanem mestu
Meje izpostavljenja
Kemijsko ime
Polietilen glikol
25322-68-3
Kemijsko ime
Polietilen glikol
25322-68-3
Avstrija
1000 mg/m3
EU OEL (TWA)
Nobenega
EU OEL (STEL)
Nobenega
EU Skin Notation
Nobenega
Belgium (TWA)
Nobenega
Denmark (TWA)
Nobenega
Finland OEL (TWA)
Nobenega
________________________________________________________________________________________________________________
Datum dopolnjene
izdaje:
Koda proizvoda
20-Jan-2014
Stran 3 / 6
100021844
Ime proizvoda VIAL, SWITCH SOLUTION
www.lifetechnologies.com
Kemijsko ime
Polietilen glikol
25322-68-3
France OEL (VME)
Nobenega
Germany OEL (TWA)
1000 mg/m3
Ireland (TWA)
Nobenega
Kemijsko ime
Sweden - Occupational
Exposure Limits - TLVs
(LLVs)
none
Netherlands OEL (MAC)
Spain OEL (TWA)
Nobenega
Nobenega
Nobenega
Polietilen glikol
25322-68-3
Italy OEL (TWA)
Nobenega
Kemijsko ime
Polietilen glikol
25322-68-3
Evropska unija
Nobenega
Nobenega
France OEL (VME)
Nobenega
Germany OEL (TWA)
1000 mg/m3
Kemijsko ime
Polietilen glikol
25322-68-3
Italy OEL (TWA)
Nobenega
Portugalska
Nobenega
Netherlands OEL (MAC)
Nobenega
Finland OEL (TWA)
Nobenega
Kemijsko ime
Polietilen glikol
25322-68-3
Avstrija
1000 mg/m3
Danska
Nobenega
Poljska
Nobenega
Nobenega
Kemijsko ime
Polietilen glikol
25322-68-3
Irska
Nobenega
Spain OEL (TWA)
Nobenega
Nobenega
Zagotovite zadostno prezracevanje, zlasti v zaprtih prostorih.
Tehnicni ukrepi
Osebna varovalna oprema
Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific
to the risk assessment for each laboratory where this material may be used.
Pri nezadostnem prezracevanju bodite opremljeni s primernim respiratorjem.
Varovanje oci
Higienski ukrepi
Nadzor izpostavljenosti okolja
Neprepustne rokavice.
Varovalna ocala, ki so ob straneh zaprta.
lahka varovalna oblacila.
Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.
Preprecite, da proizvod pride v kanalizacijo.
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
tekoce
Oblika
Videz
Vonj
°C
°C
°C
°C
°F
°F
°F
°F
Oksidativne lastnosti
Topnost v vodi
________________________________________________________________________________________________________________
Datum dopolnjene
izdaje:
Koda proizvoda
20-Jan-2014
Stran 4 / 6
100021844
Ime proizvoda VIAL, SWITCH SOLUTION
www.lifetechnologies.com
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
Obstojnost
Materiali, ki se jim je treba
izogniti
Nevarni razpadni produkti
polimerizacija
Stabilno pri normalnih pogojih.
No dangerous reaction known under conditions of normal use.
noben pri normalni uporabi
Ne pride do nevarne polimerizacije
Akutna strupenost
Kemijsko ime
Polietilen glikol
LD50 (oral,rat/mouse)
= 28 g/kg (Rat)
LD50 (dermal,rat/rabbit)
LC50 (inhalation,rat/mouse)
Oci
Vdihavanje
Rakotvorni/karcinogeni
ucinki
Mutageni ucinki
Preobcutljivost
Úcinky látky na cielové
orgány
Ekotoksicnost
Mobilnost
Biorazgradnja
Bioakumulacija
brezbarvna
brezbarvna
brezbarvna
brezbarvna
No known effects under normal use conditions.
Inherentno biorazgradljivo.
Se ne bioakumulira.
13. ODSTRANJEVANJE
Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.
14. PODATKI O PREVOZU
IATA
Pravilno odpremno ime ZN
Razred nevarnosti
Podrejeni razred
Nobenega
Nobenega
________________________________________________________________________________________________________________
Datum dopolnjene
izdaje:
Koda proizvoda
20-Jan-2014
Stran 5 / 6
100021844
Ime proizvoda VIAL, SWITCH SOLUTION
www.lifetechnologies.com
Nobenega
None
15. Zakonsko predpisani podatki
Mezinárodne katalógy
Kemijsko ime
Polietilen glikol
EINECS
Listed
ELINCS
-
ENCS
Listed
PICCS
Listed
Kemijsko ime
Polietilen glikol
AICS
Listed
KECL
Listed
DSL
Listed
NDSL
-
16. DRUGI PODATKI
(M)SDS sections updated
Dôvod revízie
Samo za raziskovalne namene. Not intended for human or animal diagnostic or therapeutic uses.
Zgoraj navedena informacija je plod skrbnega iskanja in/ali raziskovanja in priporocila slonijo na preudarni uporabi
ali za izgube, ki so posledica ravnanja ali pa stika z izdelkom, ki je tu opisan. INFORMACIJA V TEM MSDS NE
UPORABNOSTI ALI USTREZNOSTI ZA KATEROKOLI UPORABO.
End of Safety Data Sheet
________________________________________________________________________________________________________________
Datum dopolnjene
izdaje:
Koda proizvoda
20-Jan-2014
Stran 6 / 6
100021844
Ime proizvoda VIAL, SWITCH SOLUTION
www.lifetechnologies.com