Varnostni list - Life Technologies

Varnostni list
________________________________________________________________________________________________________________
Oznaka izdelka
Koda Proizvoda
Ime izdelka
Ime kemikalije
400008
n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
Se ne uporablja
REACH
Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Koda za opis uporabe
- Uporaba kot laboratorijskega reagensa, PC21 (Laboratorijske kemikalije), SU24
Uporabe, ki se jih odsvetuje
Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Manufacturer/Supplier
LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
KWARTSWEG 2
2665 NN BLEISWIJK
NETHERLANDS
31-(0)180 392 400
Email: [email protected]
866-536-0631
301-431-8585
Outside of the U.S. +1-301-431-8585
Country specific Emergency Number (if available):
CHEMTREC Slovenia (Ljubljana)
________________________________________________________________________________________________________________
Datum izdaje
Koda Proizvoda
06-Mar-2015
Stran 1 / 10
Ime izdelka n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
www.lifetechnologies.com
ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
Fizicne Nevarnosti
Vnetljive tekocine
Kategorija 2
Nevarnosti za zdravje
Ni nevarna
Nevarnosti za okolje
Ni nevarna
Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES
Lahko vnetljivo; F; R11
Additional information
Popolno besedilo R-stavkov: glej tocko 16
Elementi oznake
Piktogrami za nevarnosti
opozorilna beseda
NEVARNO
izjave o nevarnosti
H225 - Lahko vnetljiva tekocina in hlapi
varnostne izjave
vodo/prho
P403 + P235 - Hraniti na dobro prezracevanem mestu. Hraniti na hladnem
P242 - Uporabiti le orodje, ki ne povzroca isker
Druge nevarnosti
Ta zmes ne vsebuje snovi, ki so ocenjene kot PBT ali vPvB
________________________________________________________________________________________________________________
Datum izdaje
Koda Proizvoda
06-Mar-2015
400008
Stran 2 / 10
Ime izdelka n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
www.lifetechnologies.com
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
Ime kemikalije
1-Klorobutan
Registracijska
109-69-3
203-696-6
60-100
01-2119491193-37-X
XXX
Classification
according to
Regulation (EC) No
1272/2008 [CLP]
Flam. Liq. 2 - H225
ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc
Opis ukrepov prve pomoci
Nemudoma zacnite spirati z obilo vode najmanj 15 minut dolgo. Pred ponovno
uporabo slecite in operite zunanjost in notranjost kontaminiranih oblacil in rokavic.
Nemudoma zaceti spirati z veliko vode, tudi pod vekami, najmanj 15 minut dolgo.
Stik z ocmi
Nezavestni osebi nikoli ne dajati cesarkoli v usta. Ne siliti na bruhanje, ne da bi se
VDIHAVANJE
Napotki za zdravnika
simptomi ne izginejo, poklicati zdravnika.
Zdraviti simptomatiko.
Najbolj pomembni simptomi in ucinki, tako akutni kot kasni
H225 - Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
Ogljikov dioksid (CO2).
Podatkov ni na voljo.
Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Ni znano
Nasvet za gasilce
________________________________________________________________________________________________________________
Datum izdaje
Koda Proizvoda
06-Mar-2015
400008
Stran 3 / 10
Ime izdelka n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
www.lifetechnologies.com
ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
meglic. Uporabite orodje in opremo, ki ne povzroca iskrenje. Zagotovite primerno prezracevanje. Uporabljajte osebno
varovalno opremo. Glejte 8. poglavje za vec informacij.
Okoljevarstveni ukrepi
Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi. Izogibajte se odvajanju v kanalizacijo in vodne poti, kadar je to mogoce
prestavite v posodo za odpadke kemikalij, Podrocje prezraciti,
osebje za nujno pomoc
Sklicevanje na druge oddelke
Glej oddelek 8 za dodatne informacije
Varnostni ukrepi za varno ravnanje
za vec informacij.
skladu z lokalnim predpisi.
Posebne koncne uporabe
Samo za raziskave
________________________________________________________________________________________________________________
Datum izdaje
Koda Proizvoda
06-Mar-2015
400008
Stran 4 / 10
Ime izdelka n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
www.lifetechnologies.com
Kontrolni parametri
Meje izpostavljenosti
Ime kemikalije
1-Klorobutan
109-69-3
EU OEL (TWA)
Brez
EU OEL (STEL)
Brez
EU Skin Notation
Brez
Ime kemikalije
1-Klorobutan
109-69-3
Avstrija
25 ppm 96 mg/m3
Belgium (TWA)
Brez
Denmark (TWA)
Brez
Finland OEL (TWA)
Brez
Ime kemikalije
1-Klorobutan
109-69-3
France OEL (VME)
Brez
Germany OEL (TWA)
25 ppm 95.5 mg/m3
Ireland (TWA)
Brez
Italy OEL (TWA)
Brez
Ime kemikalije
Sweden - Occupational
Exposure Limits - TLVs
(LLVs)
Brez
Netherlands OEL (MAC)
Spain OEL (TWA)
Brez
Brez
Brez
1-Klorobutan
109-69-3
Ime kemikalije
1-Klorobutan
109-69-3
Evropska unija
Brez
Brez
France OEL (VME)
Brez
Germany OEL (TWA)
25 ppm 95.5 mg/m3
Ime kemikalije
1-Klorobutan
109-69-3
Italy OEL (TWA)
Brez
Portugalska
Brez
Netherlands OEL (MAC)
Brez
Finland OEL (TWA)
Brez
Ime kemikalije
1-Klorobutan
109-69-3
Avstrija
25 ppm 96 mg/m3
Danska
Brez
Poljska
Brez
Brez
Ime kemikalije
1-Klorobutan
109-69-3
Irska
Brez
Brez
Lithuania OEL (TWA)
0.5 mg/m3
Spain OEL (TWA)
Brez
Tehnicni ukrepi
Poskrbeti za ustrezno prezracevanje, zlasti v zaprtih prostorih
Nadzor izpostavljenosti
odobrena v skladu z ustreznimi vladnimi standardi.
Material rokavic: guma iz nitrila z debelino (mm) :5 Cas prodiranja (ur) :<1
osnovane na strokovnem znanju
Higienski ukrepi
Ravnajte v skladu z dobro industrijsko prakso, kar se higiene in varnosti tice
________________________________________________________________________________________________________________
Datum izdaje
Koda Proizvoda
06-Mar-2015
400008
Stran 5 / 10
Ime izdelka n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
www.lifetechnologies.com
Kontrole izpostavljenosti okolja
Posebni okoljevarstveni ukrepi niso potrebni Izogibajte se odvajanju v kanalizacijo in vodne poti, kadar je to mogoce
ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
tekocina
zunanji videz
Vonj
prag za vonj
pH
°F
°C 78.8
Flash point
°C -12
°C
temperatura razpada
Evaporation rate
vnetljivost (trdna snov, plin)
Zgornja meja za eksplozijo
prahu
Spodnja meja eksplozivnosti
parni tlak
Relativna gostota
Specific gravity
topnost
Porazdelitveni koeficient:
n-oktanol/voda
viskoznost
Eksplozivne lastnosti
oksidacijske lastnosti
DRUGI PODATKI
°F
Se ne uporablja
Ni dostopnih podatkov
Ni dostopnih podatkov
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
reaktivnost
Ni znano
Kemicna stabilnost
Snov je pod obicajnimi pogoji obstojna
Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Oksidanti, kisline, Baze
Nevarni razpadni produkti
No known hazardous decomposition products
________________________________________________________________________________________________________________
Datum izdaje
06-Mar-2015
Stran 6 / 10
Ime izdelka n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
www.lifetechnologies.com
Ime kemikalije
1-Klorobutan
LD50 (oral,rat/mouse)
= 2200 mg/kg (Rat)
LD50 (dermal,rat/rabbit)
Ni dostopnih podatkov
LC50 (inhalation,rat/mouse)
>8000ppm(Rat)
Glavni nacini izpostavljenosti,
Podatki so dokoncni, vendar nezadostni za razvrstitev
Korozivnost
Podatki so dokoncni, vendar nezadostni za razvrstitev
Senzitizacija
Podatki so dokoncni, vendar nezadostni za razvrstitev
Podatki so dokoncni, vendar nezadostni za razvrstitev
izpostavljenost
Podatki so dokoncni, vendar nezadostni za razvrstitev
izpostavljenost
Rakotvornost
Podatki so dokoncni, vendar nezadostni za razvrstitev
Mutagenost
Podatki so dokoncni, vendar nezadostni za razvrstitev
Podatki so dokoncni, vendar nezadostni za razvrstitev
Toksicnost
Ime kemikalije
1-Klorobutan
Freshwater Algae
Data
Desmodesmus
subspicatus
EC50>450 mg/L (72
h)
Obstojnost in razgradljivost
Water Flea Data
Daphnia magna
EC50=3020 mg/L (48
h) Daphnia magna
EC50=452 mg/L (48
h)
Freshwater Fish
Microtox Data
Species Data
Ni dostopnih podatkov Ni dostopnih podatkov
log Pow
logPow2.66
Podatkov ni na voljo
Podatkov ni na voljo
organizmih
Rezultati ocene PBT in vPvB
Ta zmes ne vsebuje snovi, ki so ocenjene kot PBT ali vPvB
Podatkov ni na voljo
ODDELEK 13: Odstranjevanje
Metode ravnanja z odpadki
vsebujejo ostanke proizvoda. Snov in embala?o morate odlo?iti v smeti v skladu z odobrenimi metodami odlaganja.
Odlaganje izdelka, njegovih raztopin ali katerih koli stranskih proizvodov, mora biti v skladu z zahtevami vseh
ustreznih lokalnih, regionalni ali nacionalnih/zveznih predpisov.
________________________________________________________________________________________________________________
Datum izdaje
Koda Proizvoda
06-Mar-2015
400008
Stran 7 / 10
Ime izdelka n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
www.lifetechnologies.com
IATA / ADR / DOT-US / IMDG
Pravilno odpremno ime ZN
Chlorobutanes
II
Nevarnosti za okolje
Ni nevarna
Posebni previdnostni ukrepi za
uporabnika
________________________________________________________________________________________________________________
Datum izdaje
Stran 8 / 10
Ime izdelka n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije
Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes
Zelo nevarne snovi
Brez
Brez
Brez
Brez
Brez
Ime kemikalije
1-Klorobutan
vodo
hazard class 2 - hazard to
waters
60-100
Druge mednarodne zaloge
Ime kemikalije
1-Klorobutan
EINECS
Listed
ELINCS
-
ENCS
Listed
PICCS:
Listed
Ime kemikalije
1-Klorobutan
AICS:
Listed
KECL
Listed
DSL
Listed
NDSL
-
Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena
________________________________________________________________________________________________________________
Datum izdaje
Koda Proizvoda
06-Mar-2015
400008
Stran 9 / 10
Ime izdelka n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
www.lifetechnologies.com
ODDELEK 16: Drugi podatki
Razlog za spremembo
R -stavek(stavki)
R11 - Lahko vnetljivo
1272/2008 [CLP]:
Vnetljive tekocine
Kategorija 2
Racunska metoda
Zgoraj navedena informacija so plod skrbnega iskanja oz. raziskovanja, priporocila pa so osnovana na preudarni
vodilo.Vse snovi in raztopine lahko predstavljajo neznane nevarnosti in jih je potrebno uporabljati s previdnostjo. Ker
IMPLICIRANIM JAMSTVOM TR?NE UPORABNOSTI ALI USTREZNOSTI ZA KATERI KOLI NAMEN
________________________________________________________________________________________________________________
Stran
Datum izdaje
Koda Proizvoda
06-Mar-2015
400008
10 / 10
Ime izdelka n-Butyl Chloride, N-Terminal Sequencing Reagent
www.lifetechnologies.com