območje svobode, varnosti in pravice - EUR-Lex

Na dan 1.12.2014
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
19
19.01
19.10
19.10.10
19.10.20
19.10.30
19.10.30.10
19.10.30.20
19.10.40
19.20
19.30
19.30.10
19.30.20
19.30.30
19.40
19.50
.
SL
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
Splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosti pretok oseb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odprava nadzora na notranjih mejah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehod zunanjih meja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azilna politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pravica do azila (uporaba mednarodnih predpisov o azilu v Evropski uniji) . . .
Pravice beguncev in razseljenih oseb (brez pravice do azila) . . . . . . . . . . . .
Priseljevanje in pravice državljanov tretjih držav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah .
Policijsko sodelovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carinsko sodelovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zunanji odnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
3
5
7
11
12
13
14
18
21
26
33
37
39
43
Obvestilo bralcu
Register prečiščenih zakonodajnih besedil Evropske unije je urejen po tematskih poglavjih in vsebuje zadnje prečiščene
različice akta (oziroma besedilo temeljnega akta, če ta ni bil spremenjen) in zadnji spreminjajoči akt, če ta še ni bil upoštevan
v prečiščenem besedilu.
Prečiščeni akti so običajno uredbe, direktive in sklepi. Nekateri akti, označeni z zvezdico (*), so izključeni iz postopka
priprave prečiščenih besedil. Več informacij boste našli v Pogostih vprašanjih o prečiščenih besedilih.
Register prečiščenih zakonodajnih besedil Evropske unije je še vedno v poskusni fazi, zato so lahko nekateri referenčni
podatki pomanjkljivi, zlati tisti, ki zadevajo spremembe, objavljene po zadnji prečiščeni različici. Popolne in posodobljene
informacije so na voljo v bibliografski oznaki temeljnega akta v zbirki EUR-Lex.
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.01 Splošno
19.01 Splošno
32009F0905
Okvirni sklep Sveta 2009/905/PNZ z dne 30. novembra 2009 o
akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti
(UL L 322, 9.12.2009, str. 14–16)
32011D1001(01)
Odločba Sodišča z dne 13. septembra 2011 o vlaganju in vročanju
procesnih aktov prek aplikacije e-Curia
(UL C 289, 1.10.2011, str. 7–8)
32011D1001(02)
Odločba Splošnega Sodišča z dne 14. septembra 2011 o vlaganju
in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia
(UL C 289, 1.10.2011, str. 9–10)
32011D1001(03)
Odločba Sodišča za uslužbence št. 3/2011 sprejeta na upravni seji
z dne 20. septembra 2011 o vlaganju in vročanju procesnih aktov
prek aplikacje e-Curia
(UL C 289, 1.10.2011, str. 11–12)
32012D0419
2012/419/EU: Sklep Evropskega sveta z dne 11. julija 2012 o
spremembi položaja Mayotteja v razmerju do Evropske unije
(UL L 204, 31.7.2012, str. 131–131)
2
1.12.2014
SL
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.10 Prosti pretok oseb
19.10 Prosti pretok oseb
31999D0870
Sklep Sveta z dne 17. decembra 1999 o pooblastitvi namestnika
generalnega sekretarja Sveta Evropske unije, da deluje kot predstavnik nekaterih držav članic pri sklepanju pogodb, ki se nanašajo
na vzpostavitev in delovanje komunikacijske infrastrukture SISNET
za schengensko območje, in da upravlja s temi pogodbami
(UL L 337, 30.12.1999, str. 41–42) (SE -19 V01 , str. 168)
32000D0261
Sklep Sveta z dne 27. marca 2000 o izboljšanju izmenjave informacij za boj proti ponarejenim potnim listinam
(UL L 81, 1.4.2000, str. 1–3) (SE -19 V01 , str. 175)
32000D0265
Sklep Sveta z dne 27. marca 2000 o vzpostavitvi finančne uredbe
za urejanje proračunskih vidikov upravljanja pogodb s strani
namestnika generalnega sekretarja Sveta, sklenjenih v imenu
nekaterih držav članic v zvezi s postavitvijo in delovanjem komunikacijske infrastrukture za schengensko okolje Sisnet
(UL L 85, 6.4.2000, str. 12–20) (SE -01 V03 , str. 156)
Konsolidirano besedilo 02000D0265-20091130
32000D0365
Sklep Sveta z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju
nekaterih določb schengenskega pravnega reda
(UL L 131, 1.6.2000, str. 43–47) (SE -19 V01 , str. 178)
popravil 32000D0365R(01)
izvedel 32004D0926
32002D0192
Sklep Sveta z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje
pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda
(UL L 64, 7.3.2002, str. 20–23) (SE -19 V04 , str. 211)
32004D0926*
2004/926/ES: Sklep Sveta z dne 22. decembra 2004 o izvajanju
delov schengenskega pravnega reda s strani Združenega kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske
(UL L 395, 31.12.2004, str. 70–80)
popravil 32004D0926R(01)
32004L0038
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne
29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih
članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic,
ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive
64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS,
75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EECBesedilo velja
za EGP.
(UL L 158, 30.4.2004, str. 77–123) (SE -05 V05 , str. 46)
Konsolidirano besedilo 02004L0038-20110616
32004R2252
Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o
standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v
potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice
(UL L 385, 29.12.2004, str. 1–6)
Konsolidirano besedilo 02004R2252-20090626
32006D0631
Sklep Sveta 2006/631/PNZ z dne 24. julija 2006 o določitvi datuma začetka učinkovanja nekaterih določb Sklepa 2005/211/PNZ
o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski
sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu
(UL L 256, 20.9.2006, str. 18–18)
glej 32007D0533
32006R1931
Uredba (ES) št. 1931/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. decembra 2006 o pravilih za obmejni promet na zunanjih
kopenskih mejah držav članic in spremembi določb Schengenske
konvencije
(UL L 405, 30.12.2006, str. 1–22)
popravil 32006R1931R(01)
popravil 32006R1931R(02)
spremenil 32011R1342
32006R1986
Uredba (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. decembra 2006 o dostopu služb držav članic, pristojnih za
izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega
informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 381, 28.12.2006, str. 1–3)
32007D0149
2007/149/ES: Sklep Sveta z dne 5. marca 2007 o pooblastilu
namestniku generalnega sekretarja Sveta Evropske unije kot
predstavniku nekaterih držav članic za sklepanje in upravljanje
pogodb v zvezi z opravljanjem storitev na področju komunikacijske infrastrukture za schengensko okolje, do prehoda na komunikacijsko infrastrukturo, ki bo bremenila Evropsko skupnost
(UL L 66, 6.3.2007, str. 19–20)
32007D0473
2007/473/ES: Sklep Sveta z dne 25. junija 2007 o umiku tajnosti
določenih delov Priročnika Sirene, ki ga je sprejel Izvršni odbor,
ustanovljen s Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma
z dne 14. junija 1985
(UL L 179, 7.7.2007, str. 52–52)
32007D0801
2007/801/ES: Sklep Sveta z dne 6. decembra 2007 o polni
uporabi določb schengenskega pravnega reda v Češki republiki,
Republiki Estoniji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki
Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji
in Slovaški republiki
(UL L 323, 8.12.2007, str. 34–39)
3
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.10 Prosti pretok oseb
32008D0903
2008/903/ES: Sklep Sveta z dne 27. novembra 2008 o polni
uporabi določb schengenskega pravnega reda v Švicarski konfederaciji
(UL L 327, 5.12.2008, str. 15–17)
32008L0115
Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah
članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih
držav
(UL L 348, 24.12.2008, str. 98–107)
32009D1023
Sklep Sveta z dne 21. septembra 2009 o podpisu v imenu Evropske
unije in o začasni uporabi nekaterih določb sporazuma med
Evropsko unijo, Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb
Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja,
zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu,
in Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ
o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja
proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in priloge k temu Sklepu
2008/616/PNZ
(UL L 353, 31.12.2009, str. 1–8)
32009R0390
Uredba (ES) št. 390/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
23. aprila 2009 o spremembi Skupnih konzularnih navodil o
vizumih za diplomatsko-konzularna predstavništva glede uvedbe
biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji
sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma
(UL L 131, 28.5.2009, str. 1–10)
popravil 32009R0390R(01)
spremenil 32009R0810
32009R0810
Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)
(UL L 243, 15.9.2009, str. 1–58)
popravil 32009R0810R(01)
popravil 32009R0810R(02)
spremenil 32012R0154
spremenil 32013R0610
32010D0779
2010/779/EU: Sklep Sveta z dne 14. decembra 2010 o prošnji
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda
v zvezi z ustanovitvijo Evropske agencije za operativno upravljanje
obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti
in pravice
(UL L 333, 17.12.2010, str. 58–59)
4
32011D0350
Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med
Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in
Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju,
uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z
odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v
imenu Evropske unije
(UL L 160, 18.6.2011, str. 19–20)
glej 22011A0618(02)
32011D0842
2011/842/EU: Sklep Sveta z dne 13. decembra 2011 o uporabi
vseh določb schengenskega pravnega reda v Kneževini Lihtenštajn
(UL L 334, 16.12.2011, str. 27–28)
32013R0603
Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo
prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU)
št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev
države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali
oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz
sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav
članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi
Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za
operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice
(UL L 180, 29.6.2013, str. 1–30)
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.10 Prosti pretok oseb
19.10.10 Odprava nadzora na notranjih
mejah
31991L0477
Direktiva Sveta z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja
(UL L 256, 13.9.1991, str. 51–58) (SE -13 V011 , str. 3)
Konsolidirano besedilo 01991L0477-20080728
31993H0216
93/216/EEC: Commission Recommendation of 25 February 1993
on the European firearms pass /* Besedilo ni na voljo v slovenščini
*/
(UL L 93, 17.4.1993, str. 39–41)
31994D0795
Sklep Sveta z dne 30. novembra 1994 na podlagi člena K.3(2)(b)
Pogodbe o Evropski uniji o skupnem ukrepu o olajšavah za potovanje za učence iz tretjih držav s stalnim prebivališčem v državi
članici
(UL L 327, 19.12.1994, str. 1–3) (SE -19 V01 , str. 3)
31996G1212(01)
Council Resolution of 29 November 1996 on measures to address
the drug tourism problem within the European Union /* Besedilo
ni na voljo v slovenščini */
(UL C 375, 12.12.1996, str. 3–3)
31996H0129
96/129/EC: Commission Recommendation of 12 January 1996
supplementing recommendation 93/216/EEC on the European
firearms pass /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL L 30, 8.2.1996, str. 47–49)
glej 32005H0011
31998D0701*
Sklep sveta z dne 3. decembra 1998 o skupnih standardih za
izpolnjevanje enotnega obrazca dovoljenj za bivanje
(UL L 333, 9.12.1998, str. 8–16) (SE -19 V01 , str. 104)
popravil 31998D0701R(01)
popravil 31998D0701R(02)
32000D0777
Sklep Sveta z dne 1. decembra 2000 o uporabi Schengenskega
pravnega reda na Danskem, Finskem in Švedskem ter v Islandiji in
na Norveškem
(UL L 309, 9.12.2000, str. 24–28) (SE -19 V04 , str. 22)
32002D0353
Sklep Sveta z dne 25. aprila 2002 o umiku zaupnosti za del II
Skupnega priročnika, ki ga je sprejel Izvršni odbor, ustanovljen s
Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985
32002X1216(02)
Common Consular Instructions on visas for the diplomatic missions and consular posts /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 313, 16.12.2002, str. 1–96)
32003D0019
Sklep Sveta z dne 14. oktobra 2002 o umiku tajnosti nekaterih
delov priročnika Sirene, ki ga je sprejel Izvršni odbor, ustanovljen
s Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985
(UL L 8, 14.1.2003, str. 34–34) (SE -19 V06 , str. 86)
32003R0693
Uredba sveta (ES) št. 693/2003 z dne 14. aprila 2003 o ustanovitvi
posebnega Poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD),
Poenostavljenega železniškega tranzitnega dokumenta (FRTD) in
o spremembah Skupnih konzularnih navodil in Skupnega
priročnika
(UL L 99, 17.4.2003, str. 8–14) (SE -19 V06 , str. 138)
32003R0694
Uredba sveta (ES) št. 694/2003 z dne 14. aprila 2003 o enotnih
formatih za Poenostavljeni tranzitni dokument (FTD) in Poenostavljeni železniški tranzitni dokument (FRTD), predvidena v Uredbi
(ES) št. 693/2003
(UL L 99, 17.4.2003, str. 15–21) (SE -19 V06 , str. 145)
32004D0016
Sklep Sveta z dne 22. decembra 2003 o nižji uvrstitvi Priloge 5 k
Skupnim konzularnim navodilom in ustrezne Priloge 14b k
Skupnemu priročniku ter o umiku zaupnosti prilog 9 in 10 k
Skupnim konzularnim navodilom in ustreznih prilog 6b in 6c k
Skupnemu priročniku
(UL L 5, 9.1.2004, str. 78–78) (SE -19 V07 , str. 7)
32004D0201
Sklep Sveta 2004/201/PNZ z dne 19. februarja 2004 o postopkih
za spremembo Priročnika Sirene
(UL L 64, 2.3.2004, str. 45–47) (SE -19 V07 , str. 30)
glej 32007D0533
32005H0011
Priporočilo Komisije z dne 28. decembra 2004 o dopolnitvi Priporočila 96/129/ES o Evropskem dovoljenju za strelno orožjeBesedilo velja za EGP
(UL L 9, 12.1.2005, str. 1–6)
32006R0562
Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo
gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)
(UL L 105, 13.4.2006, str. 1–32)
Konsolidirano besedilo 02006R0562-20131126
(UL L 123, 9.5.2002, str. 49–49) (SE -19 V04 , str. 242)
5
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.10 Prosti pretok oseb
32006R1987
Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge
generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
32010D0261
2010/261/: Sklep Komisije z dne 4. maja 2010 o varnostnem
načrtu za centralni SIS II in komunikacijsko infrastrukturo
(UL L 112, 5.5.2010, str. 31–37)
(UL L 381, 28.12.2006, str. 4–23)
32007D0471
2007/471/ES: Sklep Sveta z dne 12. junija 2007 o uporabi določb
schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki
Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki
32012D0192
2012/192/EU: Sklep Sveta z dne 12. julija 2010 o podpisu Dogovora med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju teh držav pri delu odborov, ki Evropski komisiji pomagajo
pri izvajanju njenih izvršilnih pooblastil v zvezi z izvajanjem,
uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda, v imenu Unije
(UL L 179, 7.7.2007, str. 46–49)
(UL L 103, 13.4.2012, str. 1–2)
32007D0533
Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi,
delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
32012D0193
2012/193/EU: Sklep Sveta z dne 13. marca 2012 o sklenitvi Dogovora med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo, Kneževino
Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Švicarsko konfederacijo o
sodelovanju teh držav pri delu odborov, ki Evropski komisiji pomagajo pri izvajanju njenih izvršilnih pooblastil v zvezi z izvajanjem, uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda v imenu
Unije
(UL L 205, 7.8.2007, str. 63–84)
popravil 32007D0533R(01)
popravil 32007D0533R(02)
32008D0333
2008/333/ES: Odločba Komisije z dne 4. marca 2008 o sprejetju
Priročnika SIRENE in drugih izvedbenih ukrepov za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (notificirano pod
dokumentarno številko C(2008) 774)
(UL L 123, 8.5.2008, str. 1–38)
glej 32013D0115
32008D0334
2008/334/JHA: Sklep Komisije z dne 4. marca 2008 o sprejetju
Priročnika SIRENE in drugih izvedbenih ukrepov za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 123, 8.5.2008, str. 39–75)
glej 32013D0115
32008D0422
2008/422/ES: Sklep Sveta z dne 5. junija 2008 o umiku tajnosti
Priloge 4 k Priročniku SIRENE, ki ga je sprejel Izvršni odbor, ustanovljen s Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma z
dne 14. junija 1985 (Schengenska konvencija iz leta 1990)
(UL L 149, 7.6.2008, str. 78–78)
32009D0720
2009/720/ES: Odločba Komisije z dne 17. septembra 2009 o
določitvi datuma za dokončanje migracije s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega
informacijskega sistema (SIS II) (notificirano pod dokumentarno
številko C(2009) 6910)
(UL L 257, 30.9.2009, str. 26–27)
32009D0724
Sklep Komisije 2009/724/PNZ z dne 17. septembra 2009 o
določitvi datuma za dokončanje migracije s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega
informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 257, 30.9.2009, str. 41–42)
6
(UL L 103, 13.4.2012, str. 3–3)
glej 22012A0413(01)
32013D0115
2013/115/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. februarja 2013
o Priročniku SIRENE in drugih izvedbenih ukrepih za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (notificirano
pod dokumentarno številko C(2013) 1043)
(UL L 71, 14.3.2013, str. 1–36)
popravil 32013D0115R(01)
popravil 32013D0115R(02)
32013D0157
2013/157/EU: Sklep Sveta z dne 7. marca 2013 o določitvi datuma
uporabe Sklepa 2007/533/PNZ o vzpostavitvi, delovanju in
uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema
(SIS II)
(UL L 87, 27.3.2013, str. 8–9)
32013D0158
2013/158/EU: Sklep Sveta z dne 7. marca 2013 o določitvi datuma
uporabe Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije
schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 87, 27.3.2013, str. 10–11)
32013R1053
Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa
Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega
odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma
(UL L 295, 6.11.2013, str. 27–37)
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.10 Prosti pretok oseb
19.10.20 Prehod zunanjih meja
31995R1683
Uredba Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki
za vizume
(UL L 164, 14.7.1995, str. 1–4) (SE -19 V01 , str. 13)
Konsolidirano besedilo 01995R1683-20131018
31996Y0318(01)
Council recommendation of 4 March 1996 relating to local consular cooperation regarding visas /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 80, 18.3.1996, str. 1–1)
31996Y0919(15)
Council Conclusions of 30 November 1994 on the organization
and development of the Centre for Information, Discussion and
Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration (Cirefi) /*
Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 274, 19.9.1996, str. 50–51)
31998Y0617(01)
Council Recommendation of 28 May 1998 on the provision of
forgery detection equipment at ports of entry to the European
Union /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 189, 17.6.1998, str. 19–20)
31999R0574
Uredba Sveta (ES) št. 574/1999 z dne 12. marca 1999 o določitvi
tretjih države, katerih državljani morajo ob prehodu zunanjih
meja držav članic imeti vizume
(UL L 72, 18.3.1999, str. 2–5) (SE -19 V01 , str. 121)
se nadomesti z 32001R0539
31999Y0520(01)
Council Recommendation of 29 April 1999 on the provision for
the detection of false or falsified documents in the visa departments
of representations abroad and in the offices of domestic authorities
dealing with the issue or extension of visas /* Besedilo ni na voljo
v slovenščini */
(UL C 140, 20.5.1999, str. 1–2)
32001R0539
Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu
tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja
imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1–7) (SE -19 V04 , str. 65)
Konsolidirano besedilo 02001R0539-20140609
32002R0333
Uredba Sveta (ES) št. 333/2002 z dne 18. februarja 2002 o enotni
obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala država
članica imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je
obrazec izdala, ne priznava
32002X1216(02)
Common Consular Instructions on visas for the diplomatic missions and consular posts /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 313, 16.12.2002, str. 1–96)
32003R0693
Uredba sveta (ES) št. 693/2003 z dne 14. aprila 2003 o ustanovitvi
posebnega Poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD),
Poenostavljenega železniškega tranzitnega dokumenta (FRTD) in
o spremembah Skupnih konzularnih navodil in Skupnega
priročnika
(UL L 99, 17.4.2003, str. 8–14) (SE -19 V06 , str. 138)
32003R0694
Uredba sveta (ES) št. 694/2003 z dne 14. aprila 2003 o enotnih
formatih za Poenostavljeni tranzitni dokument (FTD) in Poenostavljeni železniški tranzitni dokument (FRTD), predvidena v Uredbi
(ES) št. 693/2003
(UL L 99, 17.4.2003, str. 15–21) (SE -19 V06 , str. 145)
32003R1295*
Uredba sveta (ES) št. 1295/2003 z dne 15. julija 2003 v zvezi z
ukrepi za poenostavitev vizumskih postopkov in izdaje vizumov
za člane olimpijske družine, ki sodelujejo na olimpijskih ali
paraolimpijskih igrah 2004 v Atenah
(UL L 183, 22.7.2003, str. 1–5) (SE -19 V06 , str. 177)
popravil 32003R1295R(01)
32004D0016
Sklep Sveta z dne 22. decembra 2003 o nižji uvrstitvi Priloge 5 k
Skupnim konzularnim navodilom in ustrezne Priloge 14b k
Skupnemu priročniku ter o umiku zaupnosti prilog 9 in 10 k
Skupnim konzularnim navodilom in ustreznih prilog 6b in 6c k
Skupnemu priročniku
(UL L 5, 9.1.2004, str. 78–78) (SE -19 V07 , str. 7)
32004D0849
2004/849/ES: Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2004 o podpisu in
o začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko
unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi
Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske unije
(UL L 368, 15.12.2004, str. 26–27)
32004D0919
2004/919/ES: Sklep Sveta z dne 22. decembra 2004 o boju proti
kriminalu, povezanemu z vozili, s čezmejnimi posledicami
(UL L 389, 30.12.2004, str. 28–30)
32004L0082
Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o dolžnosti
prevoznikov, da posredujejo podatke o potnikih
(UL L 261, 6.8.2004, str. 4–4) (SE -19 V07 , str. 74)
(UL L 53, 23.2.2002, str. 4–6) (SE -19 V04 , str. 187)
7
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.10 Prosti pretok oseb
32004R2007
Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije
(UL L 349, 25.11.2004, str. 1–11)
Konsolidirano besedilo 02004R2007-20140717
32005D0358
2005/358/ES: Sklep Sveta z dne 26. aprila 2005 o določitvi sedeža
Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na
zunanjih mejah držav članic Evropske unije
(UL L 114, 4.5.2005, str. 13–13)
32006D0896
Odločba št. 896/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. junija 2006 o vzpostavitvi poenostavljenega režima kontrole
oseb na zunanjih mejah na podlagi enostranskega priznanja
določenih dovoljenj za prebivanje, ki jih izdata Švica in Lihtenštajn,
s strani držav članic za namen tranzita preko njihovih ozemelj
(UL L 167, 20.6.2006, str. 8–13)
Konsolidirano besedilo 02006D0896-20080711
32006R0562
Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo
gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)
(UL L 105, 13.4.2006, str. 1–32)
Konsolidirano besedilo 02006R0562-20131126
32007D0519
2007/519/ES: Odločba Sveta z dne 16. julija 2007 o spremembah
dela 2 Schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije)
(UL L 192, 24.7.2007, str. 26–27)
32007D0599
2007/599/ES: Odločba Komisije z dne 27. avgusta 2007 o izvajanju Odločbe št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3925)
(UL L 233, 5.9.2007, str. 3–6)
32007D0837
2007/837/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2007 o izvajanju Odločbe št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2008–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5822)
(UL L 330, 15.12.2007, str. 48–50)
32008D0421
2008/421/ES: Sklep Sveta z dne 5. junija 2008 o uporabi določb
schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Švicarski konfederaciji
(UL L 149, 7.6.2008, str. 74–77)
Konsolidirano besedilo 02008D0421-20080607
8
32008D0456
2008/456/ES: Odločba Komisije z dne 5. marca 2008 o določitvi
pravil za izvajanje Odločbe št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za zunanje meje za obdobje
2007–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov glede sistemov upravljanja in nadzora
držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (notificirano
pod dokumentarno številko C(2008) 789)
(UL L 167, 27.6.2008, str. 1–68)
Konsolidirano besedilo 02008D0456-20110308
32008D0457
2008/457/ES: Odločba Komisije z dne 5. marca 2008 o določitvi
pravil za izvajanje Odločbe Sveta 2007/435/ES o ustanovitvi
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za
obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in
upravljanje migracijskih tokov glede sistemov upravljanja in nadzora držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter
upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 795)
(UL L 167, 27.6.2008, str. 69–134)
Konsolidirano besedilo 02008D0457-20110309
32008D0458
2008/458/ES: Odločba Komisije z dne 5. marca 2008 o določitvi
pravil za izvajanje Odločbe št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za vračanje za obdobje
2008–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov glede sistemov upravljanja in nadzora
držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (notificirano
pod dokumentarno številko C(2008) 796)
(UL L 167, 27.6.2008, str. 135–200)
Konsolidirano besedilo 02008D0458-20120920
32008D0910
2008/910/ES: Odločba Sveta z dne 27. novembra 2008 o spremembi delov 1 in dela 2 Schengenske posvetovalne mreže
(tehnične specifikacije)
(UL L 328, 6.12.2008, str. 38–41)
32009D1024
Sklep Sveta z dne 22. decembra 2009 o spremembah schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije)
(UL L 353, 31.12.2009, str. 49–67)
32010D0365
2010/365/: Sklep Sveta z dne 29. junija 2010 o uporabi določb
schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji
(UL L 166, 1.7.2010, str. 17–20)
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.10 Prosti pretok oseb
32010D0490
2010/490/EU: Sklep Sveta z dne 26. julija 2010 o sklenitvi Dogovora v imenu Unije med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani, o
podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic
Evropske unije
32011D0118
2011/118/EU: Sklep Sveta z dne 18. januarja 2011 o sklenitvi
Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu
oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
(UL L 243, 16.9.2010, str. 2–3)
prečiščeno 22010A0916(01)
32011D0157
2011/157/EU: Sklep Sveta z dne 24. februarja 2011 o sklenitvi
Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo
o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike
diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov
32010D0491
2010/491/ES: Sklep Sveta z dne 27. julija 2009 o podpisu, v imenu
Skupnosti, Dogovora med Evropsko skupnostjo na eni strani ter
Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani,
o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav
članic Evropske unije
(UL L 243, 16.9.2010, str. 66–67)
32010D0621
2010/621/EU: Sklep Sveta z dne 8. oktobra 2010 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o
odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike
diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov, v imenu Evropske
unije
(UL L 273, 19.10.2010, str. 2–3)
popravil 32010D0621R(01)
32010D0622
2010/622/EU: Sklep Sveta z dne 7. oktobra 2010 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo o
odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike
navadnih potnih listov, v imenu Evropske unije
(UL L 275, 20.10.2010, str. 3–4)
32010D0687
2010/687/: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2010 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu
oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
(UL L 294, 12.11.2010, str. 9–9)
32010D0706
2010/706/EU: Sklep Sveta z dne 3. junija 2010 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o poenostavitvi izdajanja
vizumov v imenu Evropske unije
(UL L 308, 24.11.2010, str. 1–2)
32011D0117
2011/117/EU: Sklep Sveta z dne 18. januarja 2011 o sklenitvi
Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o poenostavitvi izdajanja vizumov
(UL L 52, 25.2.2011, str. 33–33)
prečiščeno 22011A0225(02)
(UL L 52, 25.2.2011, str. 45–46)
prečiščeno 22011A0225(03)
(UL L 66, 12.3.2011, str. 1–1)
prečiščeno 22011A0312(01)
32011D0305
2011/305/EU: Sklep Sveta z dne 21. marca 2011 o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, med Evropsko skupnostjo ter
Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo
in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi s Skladom
za zunanje meje za obdobje 2007–2013
(UL L 137, 25.5.2011, str. 1–2)
32011D1105
Sklep št. 1105/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2011 o seznamu potnih listin, ki imetniku omogočajo
prehod zunanjih meja in v katere se lahko vpiše vizum, ter o vzpostavitvi mehanizma za pripravo tega seznama
(UL L 287, 4.11.2011, str. 9–12)
32011R1168
Uredba (EU) št. 1168/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2011 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004
o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega
sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije
(FRONTEX)
(UL L 304, 22.11.2011, str. 1–17)
popravil 32011R1168R(01)
32012D0233
2012/233/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 27. aprila 2012 o
določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v drugi regiji
(UL L 117, 1.5.2012, str. 9–10)
32012D0274
2012/274/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 24. aprila 2012 o
določitvi druge skupine regij za začetek delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) (notificirano pod dokumentarno
številko C(2012) 2505)
(UL L 134, 24.5.2012, str. 20–22)
32012D0508
2012/508/EU: Sklep Sveta z dne 24. februarja 2011 o sklenitvi
Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo
o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike
navadnih potnih listov
(UL L 255, 21.9.2012, str. 3–3)
glej 22012A0921(02)
9
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.10 Prosti pretok oseb
32012D0512
2012/512/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. septembra 2012
o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v tretji regiji
32014D0540
2014/540/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 28. avgusta 2014
o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v šestnajsti regiji
(UL L 256, 22.9.2012, str. 21–22)
(UL L 258, 29.8.2014, str. 8–10)
32013D0122
2013/122/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. marca 2013 o
določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v četrti in peti regiji
32014R0515
Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo
na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo
varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES
(UL L 65, 8.3.2013, str. 35–36)
32013D0266
2013/266/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 5. junija 2013 o
določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v šesti in sedmi regiji
(UL L 154, 6.6.2013, str. 8–9)
32013D0441
2013/441/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 20. avgusta 2013
o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v osmi regiji
(UL L 223, 21.8.2013, str. 15–16)
32013D0493
2013/493/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. septembra 2013
o določitvi tretje in hkrati zadnje skupine regij za začetek uporabe
vizumskega informacijskega sistema (VIS) (notificirano pod
dokumentarno številko C(2013) 5914)
(UL L 268, 10.10.2013, str. 13–16)
32013D0642
2013/642/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 8. novembra 2013
o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v deveti, deseti in enajsti regiji
(UL L 299, 9.11.2013, str. 52–53)
32013R0606
Uredba (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v
civilnih zadevah
(UL L 181, 29.6.2013, str. 4–12)
32013R1052
Uredba (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
22. oktobra 2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja
meja (EUROSUR)
(UL L 295, 6.11.2013, str. 11–26)
32014D0262
2014/262/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. maja 2014 o
določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti regiji
(UL L 136, 9.5.2014, str. 51–53)
10
(UL L 150, 20.5.2014, str. 143–167)
popravil 32014R0515R(01)
32014R0656
Uredba (EU) št. 656/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. maja 2014 o določitvi pravil za varovanje zunanjih morskih
meja v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska
agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih
mejah držav članic Evropske unije
(UL L 189, 27.6.2014, str. 93–107)
32014R0939
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 939/2014 z dne 2. septembra
2014 o potrdilih iz členov 5 in 14 Uredbe (EU) št. 606/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah
(UL L 263, 3.9.2014, str. 10–20)
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.10 Prosti pretok oseb
19.10.30 Azilna politika
31996D0116(01)
Council Decision of 22 December 1995 on monitoring the implementation of instruments already adopted concerning admission
of third-country nationals /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 11, 16.1.1996, str. 1–1)
31996Y0919(01)
Council Decision of 23 November 1995 on publication in the
Official Journal of the European Communities of acts and other
texts adopted by the Council in the field of asylum and immigration
/* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 274, 19.9.1996, str. 1–2)
31996Y0919(14)
Council Conclusions of 20 June 1994 on the Commission communication on immigration and asylum policies /* Besedilo ni na voljo
v slovenščini */
(UL C 274, 19.9.1996, str. 49–49)
31998D0243
Sklep Sveta z dne 19. marca 1998 o razdelitvi stroškov za izdelavo
predlog za tisk za enotno oblikovano dovoljenje za prebivanje
(UL L 99, 31.3.1998, str. 1–1) (SE -19 V01 , str. 87)
32000R2725
Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi
učinkovite uporabe Dublinske konvencije
(UL L 316, 15.12.2000, str. 1–10) (SE -19 V04 , str. 26)
glej 32013R0603
32002R0407
Uredba Sveta (ES) št. 407/2002 z dne 28. februarja 2002 o pravilih
za izvedbo Uredbe (ES) št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe
Dublinske konvencije
(UL L 62, 5.3.2002, str. 1–5) (SE -19 V04 , str. 192)
glej 32013R0603
32003L0086
Direktiva sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici
do združitve družine
(UL L 251, 3.10.2003, str. 12–18) (SE -19 V06 , str. 224)
popravil 32003L0086R(01)
32003R1560
Uredba komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o
podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) No 343/2003
o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice,
odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav
članic vloži državljan tretje države
32005L0085
Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih
standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah
(UL L 326, 13.12.2005, str. 13–34)
glej 32013L0032
32006D0688
2006/688/ES: Odločba Sveta z dne 5. oktobra 2006 o vzpostavitvi
mehanizma vzajemnega obveščanja glede ukrepov držav članic
na področjih azila in priseljevanja
(UL L 283, 14.10.2006, str. 40–43)
32007D0599
2007/599/ES: Odločba Komisije z dne 27. avgusta 2007 o izvajanju Odločbe št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3925)
(UL L 233, 5.9.2007, str. 3–6)
32007D0837
2007/837/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2007 o izvajanju Odločbe št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2008–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5822)
(UL L 330, 15.12.2007, str. 48–50)
32007R0863
Uredba (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. julija 2007 o vzpostavitvi mehanizma za ustanovitev skupin
za hitro posredovanje na mejah in o spremembah Uredbe Sveta
(ES) št. 2007/2004 glede tega mehanizma ter o ureditvi nalog in
pooblastil gostujočih uradnikov
(UL L 199, 31.7.2007, str. 30–39)
popravil 32007R0863R(01)
32008D0381
2008/381/ES: Odločba Sveta z dne 14. maja 2008 o ustanovitvi
Evropske migracijske mreže
(UL L 131, 21.5.2008, str. 7–12)
spremenil 32014R0516
32008D0456
2008/456/ES: Odločba Komisije z dne 5. marca 2008 o določitvi
pravil za izvajanje Odločbe št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za zunanje meje za obdobje
2007–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov glede sistemov upravljanja in nadzora
držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (notificirano
pod dokumentarno številko C(2008) 789)
(UL L 167, 27.6.2008, str. 1–68)
Konsolidirano besedilo 02008D0456-20110308
(UL L 222, 5.9.2003, str. 3–23) (SE -19 V06 , str. 200)
Konsolidirano besedilo 02003R1560-20140209
11
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.10 Prosti pretok oseb
32008D0457
2008/457/ES: Odločba Komisije z dne 5. marca 2008 o določitvi
pravil za izvajanje Odločbe Sveta 2007/435/ES o ustanovitvi
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za
obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in
upravljanje migracijskih tokov glede sistemov upravljanja in nadzora držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter
upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 795)
(UL L 167, 27.6.2008, str. 69–134)
Konsolidirano besedilo 02008D0457-20110309
32008D0458
2008/458/ES: Odločba Komisije z dne 5. marca 2008 o določitvi
pravil za izvajanje Odločbe št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za vračanje za obdobje
2008–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov glede sistemov upravljanja in nadzora
držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (notificirano
pod dokumentarno številko C(2008) 796)
(UL L 167, 27.6.2008, str. 135–200)
Konsolidirano besedilo 02008D0458-20120920
32009D0350
2009/350/ES: Odločba Komisije z dne 28. aprila 2009 o prošnji
Irske za sprejetje Odločbe Sveta 2008/381/ES o ustanovitvi
Evropske migracijske mreže (notificirano pod dokumentarno
številko C(2009) 2708)
32014D0185
(2014/185/EU): Sklep Sveta z dne 11. februarja 2014 o podpisu,
v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem
azilnem podpornem uradu
(UL L 102, 5.4.2014, str. 1–2)
32014D0186
(2014/186/EU): Sklep Sveta z dne 11. februarja 2014 o podpisu,
v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu
(UL L 102, 5.4.2014, str. 3–4)
32014D0194
(2014/194/EU): Sklep Sveta z dne 11. februarja 2014 o podpisu,
v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Republiko Islandijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem
podpornem uradu
(UL L 106, 9.4.2014, str. 2–3)
32014D0204
2014/204/EU: Sklep Sveta z dne 11. februarja 2014 opodpisu, v
imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in KraljevinoNorveško
o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnempodpornem uradu
(UL L 109, 12.4.2014, str. 1–2)
glej 22014A0412(01)
(UL L 108, 29.4.2009, str. 53–53)
32011D0351
Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med
Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med
Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in
mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo
prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici
(UL L 160, 18.6.2011, str. 37–38)
glej 22011A0618(03)
32013L0032
Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem
mednarodne zaščite
(UL L 180, 29.6.2013, str. 60–95)
32013L0033
Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno
zaščito
(UL L 180, 29.6.2013, str. 96–116)
popravil 32013L0033R(01)
popravil 32013L0033R(02)
32014D0301
2014/301/EU: Sklep Sveta z dne 19. maja 2014 o sklenitvi Dogovora med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih
njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu
(UL L 157, 27.5.2014, str. 33–34)
32014D0344
2014/344/EU: Sklep Sveta z dne 19. maja 2014 o sklenitvi Dogovora med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih
njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu
(UL L 170, 11.6.2014, str. 49–49)
glej 22014A0611(02)
32014R0515
Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo
na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo
varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES
(UL L 150, 20.5.2014, str. 143–167)
popravil 32014R0515R(01)
19.10.30.10 Pravica do azila (uporaba
mednarodnih predpisov o azilu v Evropski
uniji)
31996Y0919(05)
Council Resolution of 20 June 1995 on minimum guarantees for
asylum procedures /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 274, 19.9.1996, str. 13–17)
12
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.10 Prosti pretok oseb
31996Y0919(09)
Council Conclusions of 20 June 1994 concerning the possible
application of Article K.9 of the Treaty on European Union to
asylum policy /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 274, 19.9.1996, str. 34–34)
31997D0420
Sklep Sveta z dne 26. junija 1997 o spremljanju izvajanja pravnih
instrumentov na področju azila
(UL L 178, 7.7.1997, str. 6–7) (SE -19 V01 , str. 73)
31997Y0623(05)
Activity report on the Centre for Information, Discussion and Exchange on Asylum (Cirea) for 1996 (Text approved by the Council
on 26 May 1997) /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 191, 23.6.1997, str. 21–35)
32010R0439
Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega
urada
(UL L 132, 29.5.2010, str. 11–28)
32011L0095
Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva,
da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa
beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede
vsebine te zaščite
(UL L 337, 20.12.2011, str. 9–26)
19.10.30.20 Pravice beguncev in razseljenih
oseb (brez pravice do azila)
31995Y1007(01)
Council Resolution of 25 September 1995 on burden- sharing
with regard to the admission and residence of displaced persons
on a temporary basis /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 262, 7.10.1995, str. 1–3)
31996D0198
Sklep Sveta z dne 4. marca 1996 o opozorilnem in nujnem
postopku za porazdelitev bremen glede začasnega sprejema in bivanja razseljenih oseb
(UL L 63, 13.3.1996, str. 10–11) (SE -19 V01 , str. 29)
32001L0055
Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih
standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega
prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj
in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb
(UL L 212, 7.8.2001, str. 12–23) (SE -19 V04 , str. 162)
glej 32003D0690
32002D0307
Odločba Komisije z dne 18. decembra 2001 o podrobnih pravilih
za izvajanje Odločbe Sveta 2000/596/ES glede sistemov upravljanja
in nadzora ter postopkov za izvajanje finančnih popravkov v
okviru aktivnosti, ki jih sofinancira Evropski sklad za begunce
(notificirana pod dokumentarno številko K(2001) 4372)
(UL L 106, 23.4.2002, str. 11–27) (SE -19 V04 , str. 215)
32003D0690
2003/690/EC: Commission Decision of 2 October 2003 on the
request by Ireland to accept Council Directive 2001/55/EC on
minimum standards for giving temporary protection in the event
of a mass influx of displaced persons and on measures promoting
a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof (notified under document number C(2003) 3428) /* Besedilo ni na voljo v slovenščini
*/
(UL L 251, 3.10.2003, str. 23–23)
32003L0009
Direktiva sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih
standardih za sprejem prosilcev za azil
(UL L 31, 6.2.2003, str. 18–25) (SE -19 V06 , str. 101)
popravil 32003L0009R(01)
glej 32013L0033
32006D0399
2006/399/ES: Odločba Komisije z dne 20. januarja 2006 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Odločbe Sveta 2004/904/ES
glede upravičenosti izdatkov v okviru dejavnosti, ki jih sofinancira
Evropski sklad za begunce in se izvajajo v državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 51/1)
(UL L 162, 14.6.2006, str. 1–10)
32006D0400
2006/400/ES: Odločba Komisije z dne 20. januarja 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Odločbe Sveta 2004/904/ES glede
postopkov za izvajanje finančnih popravkov v okviru dejavnosti,
ki jih sofinancira Evropski sklad za begunce (notificirano pod
dokumentarno številko C(2006) 51/2)
(UL L 162, 14.6.2006, str. 11–19)
31996F0196
Skupno stališče z dne 4. marca 1996 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o usklajeni uporabi opredelitve izraza
begunec iz člena 1 Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 o
statusu beguncev
(UL L 63, 13.3.1996, str. 2–7) (SE -19 V01 , str. 20)
32006D0401
2006/401/ES: Odločba Komisije z dne 20. januarja 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Odločbe Sveta 2004/904/ES glede sistemov držav članic za upravljanje in nadzor ter pravil upravnega in
finančnega upravljanja projektov, ki jih sofinancira Evropski sklad
za begunce (notificirano pod dokumentarno številko C(2006)
51/3)
(UL L 162, 14.6.2006, str. 20–77)
13
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.10 Prosti pretok oseb
32007D0815
2007/815/ES: Odločba Komisije z dne 29. novembra 2007 o izvajanju Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2008–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5738)
(UL L 326, 12.12.2007, str. 29–31)
32008D0022
2008/22/ES: Odločba Komisije z dne 19. decembra 2007 o
določitvi pravil za izvajanje Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega
parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce
za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost
in upravljanje migracijskih tokov glede sistemov upravljanja in
nadzora držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje
ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6396)
(UL L 7, 10.1.2008, str. 1–68)
Konsolidirano besedilo 02008D0022-20110309
19.10.40 Priseljevanje in pravice
državljanov tretjih držav
31996D0749
Sklep Sveta z dne 16. decembra 1996 o nadziranju izvajanja
pravnih aktov, ki jih je sprejel Svet v zvezi z ilegalnimi migracijami,
vračanjem oseb, nezakonitim zaposlovanjem državljanov tretjih
držav ter o sodelovanju pri izvajanju odredb o izgonu
(UL L 342, 31.12.1996, str. 5–5) (SE -19 V01 , str. 47)
31996H1014
Council Recommendation of 27 September 1996 on combating
the illegal employment of third-country nationals /* Besedilo ni
na voljo v slovenščini */
(UL C 304, 14.10.1996, str. 1–2)
31996Y0110(01)
Council recommendation of 22 December 1995 on harmonizing
means of combating illegal immigration and illegal employment
and improving the relevant means of control /* Besedilo ni na voljo
v slovenščini */
(UL C 5, 10.1.1996, str. 1–3)
31996Y0110(02)*
Council recommendation of 22 December 1995 on concerted
action and cooperation in carrying out expulsion measures /*
Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 5, 10.1.1996, str. 3–7)
popravil 31996Y0110(02)R(01)
31996Y0318(02)
Council Resolution of 4 March 1996 on the status of third-country
nationals residing on a long-term basis in the territory of the
Member States /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 80, 18.3.1996, str. 2–4)
31996Y0919(02)
Council Resolution of 20 June 1994 on limitation on admission
of third-country nationals to the territory of the Member States
for employment /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 274, 19.9.1996, str. 3–6)
31996Y0919(03)
Council Resolution of 30 November 1994 relating to the limitations on the admission of third-country nationals to the territory
of the Member States for the purpose of pursuing activities as selfemployed persons /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 274, 19.9.1996, str. 7–9)
31996Y0919(04)
Council Resolution of 30 November 1994 on the admission of
third-country nationals to the territory of the Member States for
study purposes /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 274, 19.9.1996, str. 10–12)
14
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.10 Prosti pretok oseb
31996Y0919(06)
Council Recommendation of 30 November 1994 concerning the
adoption of a standard travel document for the expulsion of thirdcountry nationals /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
32002F0946
Okvirni sklep Sveta z dne 28. novembra 2002 o krepitvi
kazenskega okvirja na področju preprečevanja nudenja pomoči
pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju
(UL C 274, 19.9.1996, str. 18–19)
(UL L 328, 5.12.2002, str. 1–3) (SE -19 V06 , str. 61)
31996Y0919(07)
Council Recommendation of 30 November 1994 concerning a
specimen bilateral readmission agreement between a Member State
and a third country /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
32002L0090
Direktiva Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002 o opredelitvi
pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju
(UL L 328, 5.12.2002, str. 17–18) (SE -19 V06 , str. 64)
(UL C 274, 19.9.1996, str. 20–24)
31996Y0919(08)
Council Recommendation of 24 July 1995 on the guiding principles to be followed in drawing up protocols on the implementation
of readmission agreements /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
32002R1030
Uredba Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni
obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav
(UL L 157, 15.6.2002, str. 1–7) (SE -19 V06 , str. 3)
Konsolidirano besedilo 02002R1030-20080519
(UL C 274, 19.9.1996, str. 25–33)
31997D0340
Sklep Sveta z dne 26. maja 1997 o izmenjavi informacij o pomoči
za prostovoljno vrnitev državljanov tretje države (97/340/PNZ)
32002X1216(02)
Common Consular Instructions on visas for the diplomatic missions and consular posts /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 313, 16.12.2002, str. 1–96)
(UL L 147, 5.6.1997, str. 3–4) (SE -05 V03 , str. 238)
31997F0011*
Skupni ukrep z dne 16. decembra 1996 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o enotni obliki dovoljenj za bivanje
(UL L 7, 10.1.1997, str. 1–4) (SE -19 V01 , str. 56)
popravil 31997F0011R(01)
glej 32002R1030
31997Y0719(02)
Council Resolution of 26 June 1997 on unaccompanied minors
who are nationals of third countries /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 221, 19.7.1997, str. 23–27)
32003L0109
Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu
državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas
(UL L 16, 23.1.2004, str. 44–53) (SE -19 V06 , str. 272)
Konsolidirano besedilo 02003L0109-20110520
32003L0110*
Direktiva Sveta 2003/110/ES z dne 25. novembra 2003 o pomoči
v primeru tranzita za namene repatriacije po zračni poti
(UL L 321, 6.12.2003, str. 26–31) (SE -19 V06 , str. 233)
popravil 32003L0110R(01)
31997Y1216(01)
Council Resolution of 4 December 1997 on measures to be
adopted on the combating of marriages of convenience /* Besedilo
ni na voljo v slovenščini */
32003R0693
Uredba sveta (ES) št. 693/2003 z dne 14. aprila 2003 o ustanovitvi
posebnega Poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD),
Poenostavljenega železniškega tranzitnega dokumenta (FRTD) in
o spremembah Skupnih konzularnih navodil in Skupnega
priročnika
(UL C 382, 16.12.1997, str. 1–3)
(UL L 99, 17.4.2003, str. 8–14) (SE -19 V06 , str. 138)
32001L0040
Direktiva Sveta 2001/40/ES z dne 28. maja 2001 o medsebojnem
priznavanju odločb o izgonu državljanov tretjih držav
32003R0694
Uredba sveta (ES) št. 694/2003 z dne 14. aprila 2003 o enotnih
formatih za Poenostavljeni tranzitni dokument (FTD) in Poenostavljeni železniški tranzitni dokument (FRTD), predvidena v Uredbi
(ES) št. 693/2003
(UL L 149, 2.6.2001, str. 34–36) (SE -19 V04 , str. 107)
32001L0051
Direktiva Sveta 2001/51/ES z dne 28. junija 2001 o dopolnitvi
določb člena 26 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma
z dne 14. junija 1985
(UL L 187, 10.7.2001, str. 45–46) (SE -19 V04 , str. 160)
(UL L 99, 17.4.2003, str. 15–21) (SE -19 V06 , str. 145)
32004D0016
Sklep Sveta z dne 22. decembra 2003 o nižji uvrstitvi Priloge 5 k
Skupnim konzularnim navodilom in ustrezne Priloge 14b k
Skupnemu priročniku ter o umiku zaupnosti prilog 9 in 10 k
Skupnim konzularnim navodilom in ustreznih prilog 6b in 6c k
Skupnemu priročniku
(UL L 5, 9.1.2004, str. 78–78) (SE -19 V07 , str. 7)
15
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.10 Prosti pretok oseb
32004D0191
Odločba Sveta z dne 23. februarja 2004 o določitvi meril in praktičnih rešitev za izravnavo finančnih neskladij, ki so posledica
uporabe Direktive 2001/40/ES o medsebojnem priznavanju odločb
o izgonu državljanov tretjih držav
32005H0762
Priporočilo Sveta z dne 12. oktobra 2005 o olajšanju vstopa
državljanov tretjih držav zaradi znanstveno-raziskovalnega dela
v Evropski skupnosti
(UL L 289, 3.11.2005, str. 26–28)
(UL L 60, 27.2.2004, str. 55–57) (SE -01 V05 , str. 25)
32004D0573
Odločba Sveta z dne 29. aprila 2004 o organiziranju skupnih letov
zaradi odstranitve državljanov tretjih držav, ki so predmet
posameznih odredb o odstranitvi, z ozemlja dveh ali več držav
članic
(UL L 261, 6.8.2004, str. 5–5) (SE -19 V07 , str. 78)
32004L0081
Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju
za prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja
nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi
(UL L 261, 6.8.2004, str. 3–3) (SE -19 V07 , str. 69)
Konsolidirano besedilo 02004L0081-20040806
32004L0082
Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o dolžnosti
prevoznikov, da posredujejo podatke o potnikih
(UL L 261, 6.8.2004, str. 4–4) (SE -19 V07 , str. 74)
32004L0114
Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih
za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav
učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela
32005L0071
Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem
postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene
znanstvenega raziskovanja
(UL L 289, 3.11.2005, str. 15–22)
32005R2046
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2046/2005 z dne
14. decembra 2005 o ukrepih za poenostavitev vizumskih
postopkov in izdaje vizumov za člane olimpijske družine, ki
sodelujejo na zimskih olimpijskih in/ali paraolimpijskih igrah
2006 v Torinu
(UL L 334, 20.12.2005, str. 1–6)
32006R0562
Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo
gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)
(UL L 105, 13.4.2006, str. 1–32)
Konsolidirano besedilo 02006R0562-20131126
32008D0381
2008/381/ES: Odločba Sveta z dne 14. maja 2008 o ustanovitvi
Evropske migracijske mreže
(UL L 375, 23.12.2004, str. 12–18)
(UL L 131, 21.5.2008, str. 7–12)
spremenil 32014R0516
32004R0377
Uredba Sveta (ES) št. 377/2004 z dne 19. februarja 2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje
32008D0604
2008/604/ES: Odločba Komisije z dne 22. julija 2008 o imenovanju članov strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi
(UL L 64, 2.3.2004, str. 1–4) (SE -19 V07 , str. 24)
spremenil 32011R0493
(UL L 194, 23.7.2008, str. 12–13)
spremenil 32011D0502
32005D0687
2005/687/ES: Odločba Komisije z dne 29. septembra 2005 o obliki poročila o dejavnostih mrež uradnikov za zvezo za priseljevanje
in o položaju v državi gostiteljici v zadevah v zvezi z nezakonitim
priseljevanjem (notificirano pod dokumentarno številko C(2005)
1508)
32009D0350
2009/350/ES: Odločba Komisije z dne 28. aprila 2009 o prošnji
Irske za sprejetje Odločbe Sveta 2008/381/ES o ustanovitvi
Evropske migracijske mreže (notificirano pod dokumentarno
številko C(2009) 2708)
(UL L 108, 29.4.2009, str. 53–53)
(UL L 264, 8.10.2005, str. 8–15)
32005H0761
Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra
2005 za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice
izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki
potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja znanstvenih
raziskav
(UL L 289, 3.11.2005, str. 23–25)
16
32009L0050
Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za
vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve
(UL L 155, 18.6.2009, str. 17–29)
popravil 32009L0050R(01)
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.10 Prosti pretok oseb
32009L0052
Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov
zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih
držav
(UL L 168, 30.6.2009, str. 24–32)
popravil 32009L0052R(01)
popravil 32009L0052R(02)
popravil 32009L0052R(03)
32014D0298
2014/298/EU: Sklep Komisije z dne 22. maja 2014 o potrditvi,
da se sporazumi o ponovnem sprejemu, sklenjeni med Unijo ter
Macaom, posebno upravno regijo Ljudske republike Kitajske, Republiko Albanijo, Demokratično socialistično republiko Šrilanko,
Rusko federacijo, Republiko Črno goro, Republiko Srbijo, Bosno
in Hercegovino, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo,
Republiko Moldavijo, Islamsko republiko Pakistan in Gruzijo,
uporabljajo za Irsko
(UL L 155, 23.5.2014, str. 22–23)
32011D0502
2011/502/EU: Sklep Komisije z dne 10. avgusta 2011 o ustanovitvi
strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi in o razveljavitvi
Sklepa 2007/675/ES
(UL L 207, 12.8.2011, str. 14–21)
popravil 32011D0502R(01)
32011D1105
Sklep št. 1105/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2011 o seznamu potnih listin, ki imetniku omogočajo
prehod zunanjih meja in v katere se lahko vpiše vizum, ter o vzpostavitvi mehanizma za pripravo tega seznama
(UL L 287, 4.11.2011, str. 9–12)
32011L0036
Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej
ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta
2002/629/PNZ
(UL L 101, 15.4.2011, str. 1–11)
glej 32011D0692
popravil 32011L0036R(01)
32011L0098
Direktiva 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja vloge za
enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo
na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz
tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici
32014D0565
Sklep št. 565/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.
maja 2014 o uvedbi poenostavljenega režima nadzora oseb na
zunanjih mejah, ki temelji na tem, da Bolgarija, Hrvaška, Ciper in
Romunija enostransko priznajo nekatere listine kot enakovredne
svojim nacionalnim vizumom za tranzit čez svoje ozemlje ali
predvideno bivanje na svojem ozemlju, ki ne presega 90 dni v
katerem koli 180-dnevnem obdobju, ter o razveljavitvi odločb
št. 895/2006/ES in št. 582/2008/ES
(UL L 157, 27.5.2014, str. 23–30)
32014L0036
Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih
držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev
(UL L 94, 28.3.2014, str. 375–390)
32014R0516
Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi
odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta
in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES
(UL L 150, 20.5.2014, str. 168–194)
(UL L 343, 23.12.2011, str. 1–9)
popravil 32011L0098R(01)
32013R0604
Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev
države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno
zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali
oseba brez državljanstva
(UL L 180, 29.6.2013, str. 31–59)
32013R1052
Uredba (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
22. oktobra 2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja
meja (EUROSUR)
(UL L 295, 6.11.2013, str. 11–26)
17
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.20 Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah
19.20 Pravosodno sodelovanje v civilnih
zadevah
31995F0401
Skupni ukrep z dne 25. septembra 1995 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o ukrepih za izvajanje člena K.1 Pogodbe
(UL L 238, 6.10.1995, str. 1–1) (SE -19 V01 , str. 17)
31997F0827(01)
Council Act of 26 May 1997 drawing up a Convention on the
service in the Member States of the European Union of judicial and
extrajudicial documents in civil or commercial matters /* Besedilo
ni na voljo v slovenščini */
32001D0470
Odločba Sveta z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske
pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah
(UL L 174, 27.6.2001, str. 25–31) (SE -19 V04 , str. 145)
Konsolidirano besedilo 02001D0470-20110101
32001D0781
Odločba Komisije z dne 25. septembra 2001 o sprejemu
priročnika sprejemnih organov in glosarja pisanj, ki se vročajo v
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1348/2000 o vročanju sodnih in
zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah
članicah (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 2664)
(UL L 298, 15.11.2001, str. 1–478) (SE -19 V03 , str. 3)
Konsolidirano besedilo 02001D0781-20080703
(UL C 261, 27.8.1997, str. 1–16)
31997F0827(02)
Akt Sveta z dne 26. maja 1997 o pripravi Protokola o razlagi
Sodišča Evropskih skupnosti Konvencije o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah
članicah (97/C 261/02)
32001H0310
Commission Recommendation of 4 April 2001 on the principles
for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of
consumer disputes (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1016) /* Besedilo ni na voljo v slovenščini
*/
(UL C 261, 27.8.1997, str. 17–25) (SE -19 V01 , str. 55)
(UL L 109, 19.4.2001, str. 56–61)
31998F0710(01)
Akt sveta z dne 17. junija 1998 o pripravi Konvencije o prepovedih
vožnje (98/C 216/01)
32001R0044
Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in
gospodarskih zadevah
(UL C 216, 10.7.1998, str. 1–1) (SE -19 V01 , str. 81)
glej 32007D0765
(UL L 12, 16.1.2001, str. 1–23) (SE -19 V04 , str. 42)
Konsolidirano besedilo 02001R0044-20130709
31998F0716(01)
Council Act of 28 May 1998 drawing up, on basis of Article K.3
of the Treaty on European Union, the Convention on Jurisdiction
and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial
Matters /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
32001R1206
Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali
gospodarskih zadevah
(UL C 221, 16.7.1998, str. 1–1)
(UL L 174, 27.6.2001, str. 1–24) (SE -19 V04 , str. 121)
Konsolidirano besedilo 02001R1206-20081204
31998F0716(02)
Council Act of 28 May 1998 drawing up, on the basis of Article
K.3 of the Treaty on European Union, the Protocol on the interpretation by the Court of Justice of the European Communities of the
Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement
of Judgments in Matrimonial Matters /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 221, 16.7.1998, str. 19–19)
32000R1346
Uredba Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih
v primeru insolventnosti
(UL L 160, 30.6.2000, str. 1–18) (SE -19 V01 , str. 191)
Konsolidirano besedilo 02000R1346-20140709
32000Y0606(01)
Council Resolution of 25 May 2000 on a Community-wide network of national bodies for the extra-judicial settlement of consumer disputes /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 155, 6.6.2000, str. 1–2)
32003D0093
2003/93/EC: Council Decision of 19 December 2002 authorising
the Member States, in the interest of the Community, to sign the
1996 Hague Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and cooperation in respect of parental responsibility andmeasures for the protection of children /* Besedilo ni
na voljo v slovenščini */
(UL L 48, 21.2.2003, str. 1–2)
32003L0008
Direktiva sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju
dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih
(UL L 26, 31.1.2003, str. 41–47) (SE -19 V06 , str. 90)
32003R2201
Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o
pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000
(UL L 338, 23.12.2003, str. 1–29) (SE -19 V06 , str. 243)
Konsolidirano besedilo 02003R2201-20050301
18
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.20 Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah
32004D0844
2004/844/ES: Odločba Komisije z dne 9. novembra 2004 o
uvedbi standardnega obrazca za vloge za pravno pomoč na podlagi
Direktive Sveta 2003/8/ES o izboljšanju dostopa do pravnega
varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil
v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih (notificirana pod
dokumentarno številko K(2004) 4285)
32007R1393
Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj
v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ( vročanje
pisanj ) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000
(UL L 324, 10.12.2007, str. 79–120)
popravil 32007R1393R(01)
(UL L 365, 10.12.2004, str. 27–34)
32004R0805
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne
21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih
zahtevkov
(UL L 143, 30.4.2004, str. 15–39) (SE -19 V07 , str. 38)
Konsolidirano besedilo 02004R0805-20081204
32005D0630
2005/630/ES: Sklep Komisije z dne 26. avgusta 2005 o uvedbi
obrazca za prenos vlog za pravno pomoč na podlagi Direktive
Sveta 2003/8/ES
(UL L 225, 31.8.2005, str. 23–27)
32006D0719
2006/719/ES: Sklep Sveta z dne 5. oktobra 2006 o pristopu
Skupnosti k Haaški konferenci o mednarodnem zasebnem pravu
(UL L 297, 26.10.2006, str. 1–14)
32006R1896
Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog
(UL L 399, 30.12.2006, str. 1–32)
Konsolidirano besedilo 02006R1896-20130701
32007D1149
Sklep št. 1149/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.
septembra 2007 o vzpostavitvi posebnega programa Civilno
pravosodje za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa
Temeljne pravice in pravosodje
(UL L 257, 3.10.2007, str. 16–22)
32007R0861
Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne
vrednosti
(UL L 199, 31.7.2007, str. 1–22)
32007R0864
Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti
( Rim II )
32008D0431
2008/431/ES: Odločba Sveta z dne 5. junija 2008 o pooblastitvi
nekaterih držav članic, da v interesu Evropske skupnosti ratificirajo
haaško konvencijo iz leta 1996 o pristojnosti, pravu, ki se
uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede
starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok ali pristopijo
k njej ter pooblastitvi nekaterih držav članic, da dajo izjavo o
uporabi ustreznih notranjih predpisov zakonodaje Skupnosti Konvencija o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju,
uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in
ukrepov za varstvo otrok
(UL L 151, 11.6.2008, str. 36–48)
32008D0976
Sklep Sveta 2008/976/PNZ z dne 16. decembra 2008 o Evropski
pravosodni mreži
(UL L 348, 24.12.2008, str. 130–134)
32008R0593*
Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska
razmerja (Rim I)
(UL L 177, 4.7.2008, str. 6–16)
popravil 32008R0593R(01)
popravil 32008R0593R(02)
popravil 32008R0593R(03)
izvedel 32009D0026
32009D0026
2009/26/ES: Odločba Komisije z dne 22. decembra 2008 o
prošnji Združenega kraljestva za sprejetje Uredbe (ES) št. 593/2008
Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za
pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 8554)
(UL L 10, 15.1.2009, str. 22–22)
32009D0451
2009/451/ES: Odločba Komisije z dne 8. junija 2009 o prošnji
Združenega kraljestva za sprejetje Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 o
pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju
sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4427)
(UL L 149, 12.6.2009, str. 73–73)
(UL L 199, 31.7.2007, str. 40–49)
popravil 32007R0864R(01)
19
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.20 Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah
32009R0004
Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih
odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah
(UL L 7, 10.1.2009, str. 1–79)
popravil 32009R0004R(01)
popravil 32009R0004R(02)
popravil 32009R0004R(03)
popravil 32009R0004R(04)
spremenil 32011R1142
spremenil 22013A0921(01)
32009R0662
Uredba (ES) št. 662/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. julija 2009 o uvedbi postopka za pogajanja in sklenitev sporazumov med državami članicami in tretjimi državami o določenih
zadevah v zvezi s pravom, ki se uporablja za pogodbena in nepogodbena obligacijska razmerja
(UL L 200, 31.7.2009, str. 25–30)
popravil 32009R0662R(01)
popravil 32009R0662R(02)
32009R0664
Uredba Sveta (ES) št. 664/2009 z dne 7. julija 2009 o uvedbi
postopka za pogajanja in sklenitev sporazumov med državami
članicami in tretjimi državami o pristojnosti, priznavanju in
izvrševanju sodnih odločb in sklepov v zakonskih sporih, zadevah
v zvezi s starševsko odgovornostjo in zadevah v zvezi s
preživninskimi obveznostmi ter pravu, ki se uporablja v zadevah
v zvezi s preživninskimi obveznostmi
(UL L 200, 31.7.2009, str. 46–51)
popravil 32009R0664R(01)
32010D0405
2010/405/: Sklep Sveta z dne 12. julija 2010 o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo
in prenehanje življenjske skupnosti
(UL L 189, 22.7.2010, str. 12–13)
popravil 32010D0405R(01)
32010R1259
Uredba Sveta (EU) št. 1259/2010 z dne 20. decembra 2010 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja
za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti
(UL L 343, 29.12.2010, str. 10–16)
32011D0220
2011/220/EU: Sklep Sveta z dne 31. marca 2011 o podpisu Haaške
konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi
preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin v imenu
Evropske unije
(UL L 93, 7.4.2011, str. 9–9)
32011D0432
Sklep Sveta z dne 9. junija 2011 o odobritvi Haaške konvencije z
dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok
in drugih oblik družinskih preživnin v imenu Evropske unije
(UL L 192, 22.7.2011, str. 39–50)
glej 22011A0722(02)
spremenil 32014D0218
20
32012D0022
2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 12. decembra 2011 o pristopu
Evropske unije k Protokolu iz leta 2002 k Atenski konvenciji o
prevozu potnikov in njihove prtljage po morju iz leta 1974, z izjemo členov 10 in 11 Konvencije
(UL L 8, 12.1.2012, str. 1–12)
32012D0023
2012/23/EU: Sklep Sveta z dne 12. decembra 2011 o pristopu
Evropske unije k Protokolu iz leta 2002 k Atenski konvenciji o
prevozu potnikov in njihove prtljage po morju iz leta 1974 v zvezi
s členoma 10 in 11 Konvencije
(UL L 8, 12.1.2012, str. 13–16)
32012D0714
2012/714/EU: Sklep Komisije z dne 21. novembra 2012 o potrditvi
priključitve Litve okrepljenemu sodelovanju na področju prava,
ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti
(UL L 323, 22.11.2012, str. 18–19)
32012R0650
Uredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in
izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v
dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju
(UL L 201, 27.7.2012, str. 107–134)
popravil 32012R0650R(01)
popravil 32012R0650R(02)
popravil 32012R0650R(03)
popravil 32012R0650R(04)
32012R1215
Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju
sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
(UL L 351, 20.12.2012, str. 1–32)
popravil 32012R1215R(01)
popravil 32012R1215R(02)
spremenil 32014R0542
32014D0039
2014/39/EU: Sklep Komisije z dne 27. januarja 2014 o potrditvi
priključitve Grčije okrepljenemu sodelovanju na področju prava,
ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti
(UL L 23, 28.1.2014, str. 41–42)
32014R0655
Uredba (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave
dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah
(UL L 189, 27.6.2014, str. 59–92)
popravil 32014R0655R(01)
popravil 32014R0655R(02)
1.12.2014
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje
v kazenskih in carinskih zadevah
31994Y1214(01)
Council Resolution of 6 December 1994 on the legal protection
of the financial interests of the Communities /* Besedilo ni na voljo
v slovenščini */
(UL C 355, 14.12.1994, str. 2–3)
31995F1127(03)
Akt sveta z dne 26. julija 1995 o pripravi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (95/C 316/03)
(UL C 316, 27.11.1995, str. 48–57) (SE -19 V01 , str. 9)
31995Y1207(04)
Resolution of the Council of 23 November 1995 on the protection
of witnesses in the fight against international organized crime /*
Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 327, 7.12.1995, str. 5–5)
31996F0443
Skupni ukrep z dne 15. julija 1996 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o boju proti rasizmu in ksenofobiji
(UL L 185, 24.7.1996, str. 5–7) (SE -19 V01 , str. 33)
glej 32008F0913
31996F0698
Skupni ukrep z dne 29. novembra 1996 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o sodelovanju carinskih organov in
poslovnih organizacij v boju proti prometu s prepovedanimi
drogami
31996G1223
Council Resolution of 16 December 1996 on measures to combat
and dismantle the illicit cultivation and production of drugs within
the European Union /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 389, 23.12.1996, str. 1–1)
31996Y0503(02)
Council Recommendation of 22 April 1996 on guidelines for
preventing and restraining disorder connected with football
matches /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 131, 3.5.1996, str. 1–11)
31997F0372
Skupni ukrep z dne 9. junija 1997 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o izpopolnitvi meril ciljno usmerjene
kontrole, metode izbiranja itd. in o zbiranju carinskih in policijskih
podatkov
(UL L 159, 17.6.1997, str. 1–2) (SE -19 V01 , str. 68)
31997F0520(01)
Akt sveta z dne 29. novembra 1996 o pripravi, na podlagi člena
K.3 Pogodbe o Evropski uniji, Protokola o razlagi Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim
odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti (97/C 151/01)
(UL C 151, 20.5.1997, str. 1–14) (SE -19 V01 , str. 51)
31997F0625(01)
Akt Sveta z dne 26. maja 1997 o pripravi Konvencije o boju proti
korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav
članic Evropske unije na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o
Evropski uniji (97/C 195/01)
(UL C 195, 25.6.1997, str. 1–11) (SE -19 V01 , str. 53)
(UL L 322, 12.12.1996, str. 3–4) (SE -19 V01 , str. 40)
31996F0699
Skupni ukrep z dne 29. novembra 1996 Sveta na podlagi člena
K.3 Pogodbe o Evropski uniji o izmenjavi informacij o kemičnem
profiliranju drog za omogočanje boljšega sodelovanja med
državami članicami v boju proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami
31997F0783
97/783/JHA: Second Joint Position of 13 November 1997 defined
by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European
Union on negotiations held in the Council of Europe and the OECD
on the fight against corruption /* Besedilo ni na voljo v slovenščini
*/
(UL L 320, 21.11.1997, str. 1–2)
(UL L 322, 12.12.1996, str. 5–6) (SE -19 V01 , str. 42)
31996F0750
Skupni ukrep z dne 17. decembra 1996 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o približevanju zakonodaj in postopkov
držav članic Evropske unije v boju proti odvisnosti od prepovedanih drog ter o preprečevanju prometa s prepovedanimi
drogami in o boju proti njemu
(UL L 342, 31.12.1996, str. 6–8) (SE -19 V01 , str. 48)
31996F1023(01)
Akt sveta z dne 27. septembra 1996 o pripravi Protokola h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (96/C
313/01)
(UL C 313, 23.10.1996, str. 1–10) (SE -19 V01 , str. 19)
31997G0111
Council Resolution of 20 December 1996 on individuals who
cooperate with the judicial process in the fight against international
organized crime /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 10, 11.1.1997, str. 1–2)
31997G0111(01)
Council Resolution of 20 December 1996 on sentencing for serious
illicit drug-trafficking /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 10, 11.1.1997, str. 3–4)
31997Y0624(01)
Council Resolution of 9 June 1997 on preventing and restraining
football hooliganism through the exchange of experience, exclusion
from stadiums and media policy /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 193, 24.6.1997, str. 1–1)
21
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
31997Y0624(02)
Council Resolution of 9 June 1997 on the exchange of DNA
analysis results /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 193, 24.6.1997, str. 2–3)
31999Y1223(01)
Council recommendation of 9 December 1999 on cooperation in
combating the financing of terrorist groups /* Besedilo ni na voljo
v slovenščini */
(UL C 373, 23.12.1999, str. 1–1)
31998Y0722(02)
Special Report No 8/98 on the Commission's services specifically
involved in the fight against fraud, notably the 'unité de coordination de la lutte anti- fraude' (UCLAF) together with the Commission's replies (pursuant to Article 188c(4), second subparagraph,
of the EC Treaty) /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 230, 22.7.1998, str. 1–44)
31998Y1229(01)
Council Resolution of 21 December 1998 on the prevention of
organised crime with reference to the establishment of a comprehensive strategy for combating it /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 408, 29.12.1998, str. 1–4)
31999D0435
Sklep Sveta z dne 20. maja 1999 o opredelitvi schengenskega
pravnega reda za namen določanja pravne podlage za vsako
določbo ali sklep, ki sestavlja schengenski pravni red, skladno z
ustreznimi določbami iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
in Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 176, 10.7.1999, str. 1–16) (SE -19 V01 , str. 136)
glej 42000A0922(08)
glej 42000A0922(09)
glej 42000A0922(10)
31999D0436
Sklep Sveta z dne 20. maja 1999 o določitvi pravne podlage za
vsako določbo ali sklep, ki sestavlja schengenski pravni red,
skladno z ustreznimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti in Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 176, 10.7.1999, str. 17–30) (SE -19 V01 , str. 152)
glej 32000D0777
glej 42000A0922(08)
glej 42000A0922(09)
glej 42000A0922(10)
31999D0437
Sklep Sveta z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih
za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije
in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s
pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju
schengenskega pravnega reda
(UL L 176, 10.7.1999, str. 31–33) (SE -19 V01 , str. 165)
31999D0615
Sklep Sveta z dne 13. septembra 1999 o opredelitvi 4-MTA kot
nove sintetične droge, za katero veljajo nadzorni ukrepi in kazenske
sankcije
(UL L 244, 16.9.1999, str. 1–1) (SE -19 V01 , str. 167)
32000D0375
Sklep Sveta z dne 29. maja 2000 o boju proti otroški pornografiji
na internetu
(UL L 138, 9.6.2000, str. 1–4) (SE -19 V01 , str. 183)
32000D0586
Sklep Sveta z dne 28. septembra 2000 o vzpostavitvi postopka za
spremembo členov 40(4) in (5), 41(7) in 65(2) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni
odpravi kontrol na skupnih mejah
(UL L 248, 3.10.2000, str. 1–2) (SE -19 V04 , str. 3)
32000D0641
Sklep Sveta z dne 17. oktobra 2000 o ustanovitvi Sekretariata za
skupne nadzorne organe za varstvo podatkov, ustanovljene s
Konvencijo o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencijo o Europolu), Konvencijo o uporabi informacijske tehnologije
za carinske namene in Konvencijo o izvajanju Schengenskega
sporazuma o postopni odpravi mejnih kontrol na skupnih mejah
(Schengensko konvencijo)
(UL L 271, 24.10.2000, str. 1–3) (SE -19 V04 , str. 12)
32000D0642
Sklep Sveta z dne 17. oktobra 2000 o dogovoru glede sodelovanja
med enotami za finančni nadzor (FIU-ji) držav članic pri izmenjavi
informacij
(UL L 271, 24.10.2000, str. 4–6) (SE -19 V04 , str. 15)
32000Y1012(01)
Council recommendation of 28 September 2000 to Member States
in respect of requests made by Europol to initiate criminal investigations in specific cases /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 289, 12.10.2000, str. 8–8)
32000Y1114(01)
Interim Regulation on Data Protection implementing Directive
95/46/EC of the European Parliament and of the Council for the
EUMC /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 323, 14.11.2000, str. 6–6)
32000Y1213(01)
Council recommendation of 30 November 2000 to Member States
in respect of Europol's assistance to joint investigative teams set
up by the Member States /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 357, 13.12.2000, str. 7–8)
32002D0188
Sklep Sveta z dne 28. februarja 2002 o ukrepih za nadzor in
kazenskih sankcijah za novo sintetično drogo PMMA
(UL L 63, 6.3.2002, str. 14–14) (SE -19 V04 , str. 210)
22
1.12.2014
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32002F0475
Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu
(UL L 164, 22.6.2002, str. 3–7) (SE -19 V06 , str. 18)
Konsolidirano besedilo 02002F0475-20081209
32003D0330
Sklep sveta z dne 19. decembra 2002 o umiku tajnosti za Schengensko posvetovalno omrežje (tehnične zahteve)
(UL L 116, 13.5.2003, str. 22–23) (SE -19 V06 , str. 152)
32003D0642
Sklep sveta 2003/642/PNZ z dne 22. julija 2003 o uporabi Konvencije o boju proti korupciji, v katero so vpleteni uradniki
Evropskih skupnosti ali uradniki držav članic Evropske unije, za
Gibraltar
(UL L 226, 10.9.2003, str. 27–27) (SE -19 V06 , str. 221)
32003D0847
Sklep Sveta 2003/847/PNZ z dne 27. novembra 2003 o ukrepih
nadzora in kazenskih sankcijah glede novih sintetičnih drog 2C1, 2C-T-2, 2C-T-7 in TMA-2
(UL L 321, 6.12.2003, str. 64–65) (SE -19 V06 , str. 239)
32003F0568
Okvirni sklep Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju
proti korupciji v zasebnem sektorju
(UL L 192, 31.7.2003, str. 54–56) (SE -19 V06 , str. 182)
32003G1029(02)
Council Resolution of 20 October 2003 on initiatives to combat
trafficking in human beings, in particular women /* Besedilo ni na
voljo v slovenščini */
(UL C 260, 29.10.2003, str. 4–5)
32005D0387
Sklep Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi
snovmi
(UL L 127, 20.5.2005, str. 32–37)
popravil 32005D0387R(01)
32006D0648
2006/648/ES: Odločba Komisije z dne 22. septembra 2006 o
tehničnih zahtevah glede standardov za biometrične značilnosti
v zvezi z razvojem vizumskega informacijskega sistema (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3699)
(UL L 267, 27.9.2006, str. 41–43)
popravil 32006D0648R(01)
32006R1781
Uredba (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose
denarnih sredstev (Besedilo velja za EGP)
(UL L 345, 8.12.2006, str. 1–9)
32007D0751
2007/751/ES: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2007 o pristopu
Bolgarije in Romunije h Konvenciji o boju proti korupciji uradnikov
Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije,
sestavljeni na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 304, 22.11.2007, str. 34–35)
32008D0040
Sklep Sveta z dne 6. decembra 2007 o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o
Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
k Protokolu z dne 27. septembra 1996 , k Protokolu z dne 29.
novembra 1996 in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997
(UL L 9, 12.1.2008, str. 23–24)
32004D0860
2004/860/ES: Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2004 o podpisu in
o začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko
unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi
Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti
(UL L 370, 17.12.2004, str. 78–79)
32004F0757
Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o
opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj
in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi
drogami
(UL L 335, 11.11.2004, str. 8–11)
32004G0430(02)
Council Resolution of 29 April 2004 on a Model Protocol for the
establishment in Member States of partnerships between the public
and private sectors to reduce the harm from organised crime /*
Besedilo ni na voljo v slovenščini */
32008D0206
Sklep Sveta 2008/206/PNZ z dne 3. marca 2008 o nadzornih
ukrepih in kazenskih določbah za novo psihoaktivno snov 1benzilpiperazin (BZP)
(UL L 63, 7.3.2008, str. 45–46)
32008D0604
2008/604/ES: Odločba Komisije z dne 22. julija 2008 o imenovanju članov strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi
(UL L 194, 23.7.2008, str. 12–13)
spremenil 32011D0502
32008D0852
Sklep Sveta 2008/852/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o mreži kontaktnih točk za boj proti korupciji
(UL L 301, 12.11.2008, str. 38–39)
popravil 32008D0852R(01)
(UL C 116, 30.4.2004, str. 20–22)
23
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32008D0982
2008/982/ES: Odločba Komisije z dne 8. decembra 2008 o
odobritvi Združenemu kraljestvu, da sklene sporazum z Bailiffovim
okrožjem Jersey, Bailiffovim okrožjem Guernsey in Otokom Man,
da se prenosi sredstev med Združenim kraljestvom in vsakim od
teh območij obravnavajo kot prenosi sredstev znotraj Združenega
kraljestva v skladu z Uredbo (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008)
7812)
(UL L 352, 31.12.2008, str. 34–35)
32009D0756
2009/756/ES: Odločba Komisije z dne 9. oktobra 2009 o določitvi
zahtev za ločljivost in uporabo prstnih odtisov za biometrično
identifikacijo in preverjanje v vizumskem informacijskem sistemu
(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7435)
(UL L 270, 15.10.2009, str. 14–17)
32009D0853
2009/853/ES: Odločba Komisije z dne 26. novembra 2009 o
odobritvi Franciji, da sklene sporazum s Saint Pierre in
Miquelonom, Mayotte, Novo Kaledonijo, Francosko Polinezijo ter
Walliškimi in Futunskimi otoki, da se prenosi sredstev med Francijo
in vsakim od teh območij obravnavajo kot prenosi sredstev znotraj
Francije v skladu z Uredbo (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2009)
9254)
(UL L 312, 27.11.2009, str. 71–72)
32009R0390
Uredba (ES) št. 390/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
23. aprila 2009 o spremembi Skupnih konzularnih navodil o
vizumih za diplomatsko-konzularna predstavništva glede uvedbe
biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji
sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma
(UL L 131, 28.5.2009, str. 1–10)
popravil 32009R0390R(01)
spremenil 32009R0810
32010D0259
2010/259/: Sklep Komisije z dne 4. maja 2010 o odobritvi Francoski republiki, da sklene sporazum s Kneževino Monako, da se
prenosi sredstev med Francosko republiko in Kneževino Monako
obravnavajo kot prenosi sredstev znotraj Francoske republike v
skladu z Uredbo (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2634)
(UL L 112, 5.5.2010, str. 23–24)
32010D0616
2010/616/EU: Sklep Sveta z dne 7. oktobra 2010 o sklenitvi
Sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o medsebojni pravni
pomoči v kazenskih zadevah
(UL L 271, 15.10.2010, str. 3–3)
32010D0759
2010/759/EU: Sklep Sveta z dne 2. decembra 2010 o uvedbi
nadzornih ukrepov za 4-metilmetkatinon (mefedron)
(UL L 322, 8.12.2010, str. 44–45)
32010R1210
Uredba (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok
(UL L 339, 22.12.2010, str. 1–5)
32011D0349
Sklep Sveta z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med
Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in
Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju,
uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi zlasti s
pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim
sodelovanjem, v imenu Evropske unije
(UL L 160, 18.6.2011, str. 1–2)
glej 22011A0618(01)
32011D0472
2011/472/EU: Sklep Sveta z dne 19. julija 2011 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Portugalskem
(UL L 195, 27.7.2011, str. 71–71)
32011D0502
2011/502/EU: Sklep Komisije z dne 10. avgusta 2011 o ustanovitvi
strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi in o razveljavitvi
Sklepa 2007/675/ES
(UL L 207, 12.8.2011, str. 14–21)
popravil 32011D0502R(01)
32011D0692
2011/692/: Sklep Komisije z dne 14. oktobra 2011 o prošnji
Združenega kraljestva, da sprejme Direktivo 2011/36/EU
Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju trgovine z ljudmi
in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi
Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7228)
(UL L 271, 18.10.2011, str. 49–49)
32011D0715
2011/715/: Sklep Sveta z dne 27. oktobra 2011 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Latviji
(UL L 285, 1.11.2011, str. 24–24)
32011D0887
2011/887/EU: Sklep Sveta z dne 13. decembra 2011 o začetku
avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Litvi
(UL L 344, 28.12.2011, str. 36–37)
32011D0888
2011/888/EU: Sklep Sveta z dne 13. decembra 2011 o začetku
avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Litvi
(UL L 344, 28.12.2011, str. 38–38)
32011D0930(01)
Sklep Komisije z dne 28. septembra 2011 o ustanovitvi strokovne
skupine za boj proti korupciji
(UL C 286, 30.9.2011, str. 4–11)
24
1.12.2014
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32011L0036
Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej
ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta
2002/629/PNZ
32012D0710
2012/710/EU: Sklep Sveta z dne 13. novembra 2012 o začetku
avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Estoniji
(UL L 101, 15.4.2011, str. 1–11)
glej 32011D0692
popravil 32011L0036R(01)
32013D0003
2013/3/EU: Sklep Sveta z dne 20. decembra 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Poljskem
32011L0093
Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega
sklepa Sveta 2004/68/PNZ
(UL L 321, 20.11.2012, str. 61–61)
(UL L 3, 8.1.2013, str. 5–6)
32013D0129
2013/129/EU: Sklep Sveta z dne 7. marca 2013 o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin
(UL L 335, 17.12.2011, str. 1–14)
popravil 32011L0092R(01)
popravil 32011L0093R(01)
popravil 32011L0093R(02)
(UL L 72, 15.3.2013, str. 11–12)
32012D0046
2012/46/EU: Sklep Sveta z dne 23. januarja 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Nizozemskem
(UL L 84, 23.3.2013, str. 26–27)
(UL L 26, 28.1.2012, str. 32–32)
32012D0058
2012/58/EU: Sklep Sveta z dne 23. januarja 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Češkem
(UL L 30, 2.2.2012, str. 15–16)
32012D0299
2012/299/EU: Sklep Sveta z dne 7. junija 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Estoniji
(UL L 151, 12.6.2012, str. 31–31)
32012D0445
2012/445/EU: Sklep Sveta z dne 24. julija 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Madžarskem
(UL L 202, 28.7.2012, str. 22–22)
32012D0446
2012/446/EU: Sklep Sveta z dne 24. julija 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Madžarskem
(UL L 202, 28.7.2012, str. 23–23)
32012D0672
2012/672/EU: Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Cipru
(UL L 302, 31.10.2012, str. 11–11)
32012D0673
2012/673/EU: Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Cipru
(UL L 302, 31.10.2012, str. 12–12)
32013D0148
2013/148/EU: Sklep Sveta z dne 21. marca 2013 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Švedskem
32013D0152
2013/152/EU: Sklep Sveta z dne 21. marca 2013 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Malti
(UL L 86, 26.3.2013, str. 20–20)
32013D0153
2013/153/EU: Sklep Sveta z dne 21. marca 2013 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Malti
(UL L 86, 26.3.2013, str. 21–21)
32013D0229
2013/229/EU: Sklep Sveta z dne 14. maja 2013 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Romuniji
(UL L 138, 24.5.2013, str. 11–11)
32013D0496
2013/496/EU: Izvedbeni sklep Sveta z dne 7. oktobra 2013 o
uvedbi nadzornih ukrepov za 5-(2-aminopropil)indol
(UL L 272, 12.10.2013, str. 44–45)
32013D0792
2013/792/EU: Sklep Sveta z dne 16. decembra 2013 o začetku
avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Finskem
(UL L 349, 21.12.2013, str. 103–103)
32013L0040
Direktiva 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. avgusta 2013 o napadih na informacijske sisteme in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ
(UL L 218, 14.8.2013, str. 8–14)
32014D0410
2014/410/EU: Sklep Sveta z dne 24. junija 2014 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Belgiji
(UL L 190, 28.6.2014, str. 80–81)
25
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32014D0836
2014/836/EU: Sklep Sveta z dne 27. novembra 2014 o določitvi
določene posledične in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem
sodelovanja Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska
pri nekaterih aktih Unije na področju policijskega in pravosodnega
sodelovanja v kazenskih zadevah, sprejetih pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe
19.30.10 Policijsko sodelovanje
31995F0073
Skupni ukrep z dne 10. marca 1995 o Europolovi službi za droge,
ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 62, 20.3.1995, str. 1–3) (SE -19 V01 , str. 10)
(UL L 343, 28.11.2014, str. 11–16)
32014D0837
2014/837/EU: Sklep Sveta z dne 27. novembra 2014 o določitvi
nekaterih neposrednih finančnih posledic, ki nastanejo zaradi
prenehanja sodelovanja Združenega kraljestva Velika Britanija in
Severna Irska pri nekaterih aktih Unije na področju policijskega
in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, sprejetih pred
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe
(UL L 343, 28.11.2014, str. 17–18)
31995F1127(01)
Akt sveta z dne 26. julija 1995 o Konvenciji na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega
urada (Konvencija o Europolu) (95/C 316/01)
(UL C 316, 27.11.1995, str. 1–32) (SE -19 V01 , str. 7)
31996F0610
Skupni ukrep z dne 15. oktobra 1996 o izdelavi in vodenju seznama posebnih pristojnosti, spretnosti in strokovnega znanja na
področju boja proti terorizmu za lažje proti-teroristično sodelovanje med državami članicami Evropske unije, ki ga je sprejel Svet
na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 273, 25.10.1996, str. 1–2) (SE -19 V01 , str. 36)
31996F0747
Skupni ukrep z dne 29. novembra 1996 o izdelavi in vodenju
seznama posebnih pristojnosti, spretnosti in strokovnega znanja
na področju boja proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu
za lažje sodelovanje organov odkrivanja in pregona držav članic
Evropske unije, ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe
o Evropski uniji
(UL L 342, 31.12.1996, str. 2–3) (SE -19 V01 , str. 44)
31996F1009(01)
Akt sveta z dne 23. julija 1996 o Protokolu na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o razlagi Konvencije o ustanovitvi
Evropskega policijskega urada, s predhodnim odločanjem Sodišča
evropskih skupnosti (96/K 299/01)
(UL C 299, 9.10.1996, str. 1–14) (SE -19 V01 , str. 18)
popravil 31996F1009(01)R(01)
31997F0339
Skupni ukrep z dne 26. maja 1997 o sodelovanju na področju
javnega reda in miru ter varnosti, ki ga je sprejel Svet na podlagi
člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 147, 5.6.1997, str. 1–2) (SE -19 V01 , str. 65)
31997F0827
Skupni Ukrep z dne 5. decembra 1997 o vzpostavitvi mehanizma
za ocenjevanje uporabe in izvajanja mednarodnih obveznosti na
državni ravni v boju proti organiziranemu kriminalu, ki ga je
sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 344, 15.12.1997, str. 7–9) (SE -19 V01 , str. 77)
32001D0011
Sklep Evropske centralne banke z dne 8. novembra 2001 o nekaterih pogojih v zvezi z dostopom do Sistema za nadzor ponaredkov
(CMS) (ECB/2001/11)
(UL L 337, 20.12.2001, str. 49–51) (SE -10 V003 , str. 51)
26
1.12.2014
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32001D0228(01)
Decision of the Director of Europol of 3 July 2000 adapting the
amounts mentioned in the Europol Staff Regulations to the euro
/* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 65, 28.2.2001, str. 10–11)
32002D0956
Sklep Sveta z dne 28. novembra 2002 o ustanovitvi Evropske
mreže za varovanje javnih osebnosti
(UL L 333, 10.12.2002, str. 1–2) (SE -19 V06 , str. 66)
Konsolidirano besedilo 02002D0956-20091119
32001D0228(02)
Decision of the Director of Europol of 3 July 2000 adapting to the
euro the amounts mentioned in the Annex to the Decision of the
Management Board of Europol of 16 November 1999 with respect
to taxes and the salary adjustment decided by the Council /*
Besedilo ni na voljo v slovenščini */
32002D0996
Sklep Sveta z dne 28. novembra 2002 o vzpostavitvi mehanizma
za ocenjevanje pravnih sistemov in njihovega izvajanja na državni
ravni v boju proti terorizmu
(UL C 65, 28.2.2001, str. 12–13)
32002F0465
Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o skupnih preiskovalnih
enotah
32001D0419
Sklep Sveta z dne 28. maja 2001 o prenosu vzorcev nadzorovanih
snovi
(UL L 150, 6.6.2001, str. 1–3) (SE -19 V04 , str. 110)
32001H0703(01)
Council Recommendation of 25 June 2001 on contact points
maintaining a 24-hour service for combating high-tech crime /*
Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 187, 3.7.2001, str. 5–6)
(UL L 349, 24.12.2002, str. 1–3) (SE -19 V06 , str. 68)
(UL L 162, 20.6.2002, str. 1–3) (SE -19 V06 , str. 15)
32002G0124(01)
Council Resolution of 6 December 2001 concerning a handbook
with recommendations for international police cooperation and
measures to prevent and control violence and disturbances in
connection with football matches with an international dimension,
in which at least one Member State is involved /* Besedilo ni na
voljo v slovenščini */
(UL C 22, 24.1.2002, str. 1–25)
32001H1214(01)
Council Recommendation of 6 December 2001 setting a common
scale for assessing threats to public figures visiting the European
Union /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 356, 14.12.2001, str. 1–2)
32001R1338
Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi
ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem
(UL L 181, 4.7.2001, str. 6–10) (SE -19 V04 , str. 152)
Konsolidirano besedilo 02001R1338-20090123
32001X0228
Act of the Management Board of Europol of 27 September 1999
laying down the rules on Europol personnel files /* Besedilo ni na
voljo v slovenščini */
(UL C 65, 28.2.2001, str. 1–5)
32002D0348
Sklep Sveta z dne 25. aprila 2002 o varnosti na nogometnih
tekmah mednarodnega značaja
(UL L 121, 8.5.2002, str. 1–3) (SE -19 V04 , str. 237)
Konsolidirano besedilo 02002D0348-20070616
32002D0494
Sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o vzpostavitvi evropske mreže
kontaktnih točk v zvezi z osebami, odgovornimi za genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva
(UL L 167, 26.6.2002, str. 1–2) (SE -19 V06 , str. 23)
32002H0627(01)
Council Recommendation of 13 June 2002 regarding cooperation
between the competent national authorities of Member States responsible for the private security sector /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 153, 27.6.2002, str. 1–1)
32003D0170
Sklep sveta 2003/170/PNZ z dne 27. februarja 2003 o skupni
uporabi častnikov za zvezo, napotenih s strani organov pregona
držav članic
(UL L 67, 12.3.2003, str. 27–30) (SE -19 V06 , str. 129)
Konsolidirano besedilo 02003D0170-20060825
32003D0628(02)
Decision of the Management Board of Europol of 5 June 2003
agreeing to the conditions and procedures laid down by Europol
adapting the amounts mentioned in the Appendix to the Decision
of the Europol Management Board of 16 November 1999 regarding
taxes applicable to salaries and emoluments paid to Europol staff
members for the benefit of Europol /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 152, 28.6.2003, str. 17–18)
32003D0861
Odločba Sveta z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v
zvezi s ponarejenimi kovanci evra
(UL L 325, 12.12.2003, str. 44–44) (SE -19 V06 , str. 241)
Konsolidirano besedilo 02003D0861-20031222
27
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32003D0862
Odločba Sveta z dne 8. decembra 2003 o razširitvi učinkov Odločbe 2003/861/ES o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi
kovanci evra na tiste države članice, ki niso sprejele evra kot svoje
enotne valute
32005D0037
2005/37/ES: Odločba Komisije z dne 29. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropskega tehničnega in znanstvenega centra (ETSC)
in o določitvi koordinacije tehničnih ukrepov za zaščito euro kovancev proti ponarejanju
(UL L 325, 12.12.2003, str. 45–45) (SE -19 V06 , str. 242)
Konsolidirano besedilo 02003D0862-20031212
(UL L 19, 21.1.2005, str. 73–74)
32003G1122(01)
Council resolution of 17 November 2003 on the use by Member
States of bans on access to venues of football matches with an international dimension /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
32005D0511
Sklep Sveta 2005/511/PNZ z dne 12. julija 2005 o zaščiti eura
pred ponarejanjem z imenovanjem Europola za osrednji urad za
boj proti ponarejanju eura
(UL L 185, 16.7.2005, str. 35–36)
(UL C 281, 22.11.2003, str. 1–2)
32004D0512
2004/512/ES: 2004/512/ES:#Odločba Sveta z dne 8. junija 2004
o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS)
(UL L 213, 15.6.2004, str. 5–7)
32004D0617(01)
Sklep upravnega odbora Europola z dne 30. aprila 2004 o sprejemu
pogojev in postopkov, ki jih postavlja Europol v zvezi s prilagajanjem zneskov, navedenih v Dodatku k Sklepu Upravnega odbora
Europola z dne 16. novembra 1999 o dajatvah, ki se uporabljajo
za plače in nagrade, izplačane osebju Europola, v korist Europola
(UL C 160, 17.6.2004, str. 1–2)
32004G0212(01)
Council Resolution of 17 December 2003 on training for drug
law enforcement officers /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 38, 12.2.2004, str. 1–2)
32004G0430(01)
Council resolution of 29 April 2004 on security at European
Council meetings and other comparable events /* Besedilo ni na
voljo v slovenščini */
(UL C 116, 30.4.2004, str. 18–19)
32004H0406(01)
Council Recommendation of 30 March 2004 regarding guidelines
for taking samples of seized drugs /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 86, 6.4.2004, str. 10–11)
32004R0273
Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih
drogahBesedilo velja za EGP.
(UL L 47, 18.2.2004, str. 1–10) (SE -15 V08 , str. 46)
Konsolidirano besedilo 02004R0273-20131230
32004X0512(01)
Sporazum o sodelovanju sklenjen med Evropsko centralno banko
— ECB — in Mednarodno organizacijo kriminalistične policije —
Interpol
(UL C 134, 12.5.2004, str. 6–10)
28
32005D0681
Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi
Sklepa 2000/820/PNZ
(UL L 256, 1.10.2005, str. 63–70)
spremenil 32014R0543
32005R1277
Uredba Komisije (ES) št. 1277/2005 z dne 27. julija 2005 o
določitvi izvedbenih pravil za Uredbo Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih
drogah in Uredbo Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za
nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge
med Skupnostjo in tretjimi državami Besedilo velja za EGP.
(UL L 202, 3.8.2005, str. 7–33)
Konsolidirano besedilo 02005R1277-20110328
32006D0009(01)
Sklep 9/2006/GB upravnega sveta Evropske Policijske akademije
o pravilih glede izbire kandidatov za mesto direktorja (Sprejel upravni svet dne 24. februarja 2006 )
(UL C 107, 6.5.2006, str. 1–2)
32006D0752
2006/752/ES: Odločba Komisije z dne 3. novembra 2006 o
določitvi lokacij za vizumski informacijski sistem med razvojno
fazo (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5161)
(UL L 305, 4.11.2006, str. 13–14)
32006F0960
Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o
poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov
med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije
(UL L 386, 29.12.2006, str. 89–100)
32006R1987
Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge
generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 381, 28.12.2006, str. 4–23)
1.12.2014
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32007D0124
2007/124/ES,Euratom: Sklep Sveta z dne 12. februarja 2007
o uvedbi posebnega programa Preprečevanje, pripravljenost in
obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter drugimi tveganji,
povezanimi z varnostjo kot dela Splošnega programa o varnosti
in varstvu svoboščin, za obdobje 2007–2013
32008D0602
2008/602/ES: Odločba Komisije z dne 17. junija 2008 o določitvi
fizične arhitekture in zahtev nacionalnih vmesnikov ter komunikacijske infrastrukture med centralnim vizumskim informacijskim sistemom (VIS) in nacionalnimi vmesniki za razvojno fazo
(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2693)
(UL L 58, 24.2.2007, str. 1–6)
(UL L 194, 23.7.2008, str. 3–8)
32007D0170
2007/170/ES: Odločba Komisije z dne 16. marca 2007 o določitvi
zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (1. steber)
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 845)
32008D0615
Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi
čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu
in čezmejnemu kriminalu
(UL L 79, 20.3.2007, str. 20–28)
(UL L 210, 6.8.2008, str. 1–11)
popravil 32008D0615R(01)
popravil 32008D0615R(02)
glej 32009D1023
glej 32009R1023
32007D0171
2007/171/ES: Sklep Komisije z dne 16. marca 2007 o določitvi
zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (3. steber)
(UL L 79, 20.3.2007, str. 29–37)
32007D0533
Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi,
delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 205, 7.8.2007, str. 63–84)
popravil 32007D0533R(01)
popravil 32007D0533R(02)
32007D0543
2007/543/ES: Sklep Sveta z dne 23. julija 2007 o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega policijskega
urada (Konvencija o Europolu)
(UL L 200, 1.8.2007, str. 47–48)
32008D0173*
2008/173/ES: Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o testih
schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II)
(UL L 57, 1.3.2008, str. 14–17)
popravil 32008D0173R(01)
32008D0333
2008/333/ES: Odločba Komisije z dne 4. marca 2008 o sprejetju
Priročnika SIRENE in drugih izvedbenih ukrepov za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (notificirano pod
dokumentarno številko C(2008) 774)
(UL L 123, 8.5.2008, str. 1–38)
glej 32013D0115
32008D0334
2008/334/JHA: Sklep Komisije z dne 4. marca 2008 o sprejetju
Priročnika SIRENE in drugih izvedbenih ukrepov za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 123, 8.5.2008, str. 39–75)
glej 32013D0115
32008D0616
Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju
Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti
na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu
(UL L 210, 6.8.2008, str. 12–72)
popravil 32008D0616R(01)
glej 32009D1023
glej 32009R1023
32008D0617
Sklep Sveta 2008/617/PNZ z dne 23. junija 2008 o izboljšanju
sodelovanja med posebnimi enotami za posredovanje držav članic
Evropske unije v kriznih razmerah
(UL L 210, 6.8.2008, str. 73–75)
popravil 32008D0617R(01)
32008D0633
Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu
imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in
drugih hudih kaznivih dejanj
(UL L 218, 13.8.2008, str. 129–136)
32008D0679
Sklep Komisije z dne 31. julija 2008 o dodelitvi nepovratnih
sredstev za ukrepe prevajanja in preizkušanja raziskovalnega
modula o viktimizaciji iz posebnega programa Preprečevanje
kriminala in boj proti njemu kot dela splošnega programa Varnost
in varstvo svoboščin
(UL L 221, 19.8.2008, str. 34–35)
32008F0977
Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o
varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega
in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah
(UL L 350, 30.12.2008, str. 60–71)
popravil 32008F0977R(01)
29
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32008R0189
Uredba Sveta (ES) št. 189/2008 z dne 18. februarja 2008 o testih
Schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II)
(UL L 57, 1.3.2008, str. 1–5)
32008R0767
Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno
prebivanje (Uredba VIS)
(UL L 218, 13.8.2008, str. 60–81)
popravil 32008R0767R(01)
popravil 32008R0767R(02)
popravil 32008R0767R(03)
popravil 32008R0767R(04)
spremenil 32009R0810
spremenil 32013R0610
32009D0316
Sklep Sveta 2008/316/PNZ z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi
Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS)
na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ
(UL L 93, 7.4.2009, str. 33–48)
popravil 32009D0316R(01)
32009D0371
Sklep Sveta z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)
(UL L 121, 15.5.2009, str. 37–66)
popravil 32009D0371R(01)
32009D0377
2009/377/ES: Odločba Komisije z dne 5. maja 2009 o sprejetju
izvedbenih ukrepov za posvetovalni mehanizem in druge
postopke iz člena 16 Uredbe (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (notificirano pod dokumentarno
številko C(2009) 2359)
(UL L 117, 12.5.2009, str. 3–7)
32009D0720
2009/720/ES: Odločba Komisije z dne 17. septembra 2009 o
določitvi datuma za dokončanje migracije s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega
informacijskega sistema (SIS II) (notificirano pod dokumentarno
številko C(2009) 6910)
(UL L 257, 30.9.2009, str. 26–27)
32009D0724
Sklep Komisije 2009/724/PNZ z dne 17. septembra 2009 o
določitvi datuma za dokončanje migracije s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega
informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 257, 30.9.2009, str. 41–42)
30
32009D0876
2009/876/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o
sprejetju tehničnih izvedbenih ukrepov za vnos podatkov in
povezovanje vlog, za dostop do podatkov, za spremembo, izbris
in predčasen izbris podatkov ter dostop do evidenc o vseh
postopkih obdelave podatkov v vizumskem informacijskem sistemu (VIS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9402)
(UL L 315, 2.12.2009, str. 30–34)
popravil 32009D0876R(01)
32009D0934
Sklep Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju
izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno
z izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij
(UL L 325, 11.12.2009, str. 6–11)
32009D0935
Sklep Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi
seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene
sporazume
(UL L 325, 11.12.2009, str. 12–13)
32009D0936
Sklep Sveta 2009/936/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju
izvedbenih pravil za analitične delovne datoteke Europola
(UL L 325, 11.12.2009, str. 14–22)
32009D0968
Sklep Sveta 2009/968/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju
pravil o varovanju tajnosti informacij Europola
(UL L 332, 17.12.2009, str. 17–22)
32009D1010
Osnutek sklepa upravnega odbora Europola z dne 4. junija 2009
o pogojih v zvezi z obdelavo podatkov na podlagi člena 10(4)
Sklepa o Europolu
(UL L 348, 29.12.2009, str. 1–2)
32009D1011
Sklep upravnega odbora Europola z dne 4. junija 2009 o določitvi
pravil za izbor, podaljšanju mandata in razrešitev direktorja in
namestnikov direktorja Europola
(UL L 348, 29.12.2009, str. 3–8)
32009D1023
Sklep Sveta z dne 21. septembra 2009 o podpisu v imenu Evropske
unije in o začasni uporabi nekaterih določb sporazuma med
Evropsko unijo, Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb
Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja,
zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu,
in Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ
o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja
proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in priloge k temu Sklepu
2008/616/PNZ
(UL L 353, 31.12.2009, str. 1–8)
1.12.2014
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32009F0948
Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z dne 30. novembra 2009 o
preprečevanju in reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v
kazenskih postopkih
32011D0355
2011/355/EU: Sklep Sveta z dne 9. junija 2011 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Franciji
(UL L 161, 21.6.2011, str. 23–23)
(UL L 328, 15.12.2009, str. 42–47)
32010D0014
2010/597/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 16. septembra
2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter
njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2010/14)
(UL L 267, 9.10.2010, str. 1–20)
popravil 32010D0014R(01)
popravil 32010D0014R(02)
popravil 32010D0014R(03)
popravil 32010D0014R(04)
se nadomesti z 32012D0019(01)
32010D0049
Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o določitvi prvih regij
za začetek delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS)
(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 8542)
(UL L 23, 27.1.2010, str. 62–64)
32010D0260
2010/260/: Sklep Komisije z dne 4. maja 2010 o varnostnem
načrtu za delovanje vizumskega informacijskega sistema
32011D0387
2011/387/EU: Sklep Sveta z dne 28. junija 2011 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Sloveniji
(UL L 173, 1.7.2011, str. 9–9)
32011D0434
2011/434/EU: Sklep Sveta z dne 19. julija 2011 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Češki republiki
(UL L 190, 21.7.2011, str. 72–72)
32011D0547
2011/547/EU: Sklep Sveta z dne 12. septembra 2011 o začetku
avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Romuniji
(UL L 242, 20.9.2011, str. 8–8)
32012D0233
2012/233/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 27. aprila 2012 o
določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v drugi regiji
(UL L 117, 1.5.2012, str. 9–10)
(UL L 112, 5.5.2010, str. 25–30)
32010D0261
2010/261/: Sklep Komisije z dne 4. maja 2010 o varnostnem
načrtu za centralni SIS II in komunikacijsko infrastrukturo
32012D0236
2012/236/EU: Sklep Sveta z dne 26. aprila 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Poljskem
(UL L 118, 3.5.2012, str. 8–8)
(UL L 112, 5.5.2010, str. 31–37)
32010D0689
2010/689/: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2010 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Slovaškem
(UL L 294, 12.11.2010, str. 14–14)
32010G0624(01)
Resolucija Sveta z dne 3. junija 2010 o posodobljenem priročniku
s priporočili za mednarodno policijsko sodelovanje in ukrepi za
preprečevanje in nadziranje nasilja in neredov, povezanih z mednarodnimi nogometnimi tekmami, ki zadevajo vsaj eno državo
članico
32012D0274
2012/274/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 24. aprila 2012 o
določitvi druge skupine regij za začetek delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) (notificirano pod dokumentarno
številko C(2012) 2505)
(UL L 134, 24.5.2012, str. 20–22)
32012D0512
2012/512/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. septembra 2012
o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v tretji regiji
(UL L 256, 22.9.2012, str. 21–22)
(UL C 165, 24.6.2010, str. 1–21)
32010X0305(01)
Akt Sveta z dne 25. februarja 2010 o določitvi stopnje in kategorije
za ponovno imenovanje namestnika direktorja Evropskega policijskega urada (Europola)
(UL C 55, 5.3.2010, str. 5–5)
32010X0730(01)
Akt Sveta z dne 26. julija 2010 o podaljšanju mandata namestnika
direktorja Europola
32012D0664
2012/664/EU: Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Švedskem
(UL L 299, 27.10.2012, str. 44–44)
32012D0713
2012/713/EU: Sklep Sveta z dne 13. novembra 2012 o začetku
avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Litvi
(UL L 323, 22.11.2012, str. 17–17)
(UL C 206, 30.7.2010, str. 1–1)
glej 32011X0922(01)
31
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32012L0013
Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku
(UL L 142, 1.6.2012, str. 1–10)
32014D0262
2014/262/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. maja 2014 o
določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti regiji
(UL L 136, 9.5.2014, str. 51–53)
32013D0122
2013/122/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. marca 2013 o
določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v četrti in peti regiji
32014D0264
2014/264/EU: Sklep Sveta z dne 6. maja 2014 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Madžarskem
(UL L 65, 8.3.2013, str. 35–36)
(UL L 137, 12.5.2014, str. 7–8)
32013D0230
2013/230/EU: Sklep Sveta z dne 14. maja 2013 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Bolgariji
32014D0540
2014/540/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 28. avgusta 2014
o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v šestnajsti regiji
(UL L 138, 24.5.2013, str. 12–12)
(UL L 258, 29.8.2014, str. 8–10)
32013D0266
2013/266/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 5. junija 2013 o
določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v šesti in sedmi regiji
32014D0731
2014/731/EU: Sklep Sveta z dne 9. oktobra 2014 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Malti
(UL L 154, 6.6.2013, str. 8–9)
(UL L 302, 22.10.2014, str. 56–57)
32013D0392
2013/392/: Sklep Sveta z dne 22. julija 2013 o določitvi datuma
začetka učinkovanja Sklepa 2008/633/PNZ o dostopu imenovanih
organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega
sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih
dejanj
32014D0743
2014/743/EU: Sklep Sveta z dne 21. oktobra 2014 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Cipru
(UL L 198, 23.7.2013, str. 45–46)
32013D0441
2013/441/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 20. avgusta 2013
o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v osmi regiji
(UL L 223, 21.8.2013, str. 15–16)
32013D0493
2013/493/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. septembra 2013
o določitvi tretje in hkrati zadnje skupine regij za začetek uporabe
vizumskega informacijskega sistema (VIS) (notificirano pod
dokumentarno številko C(2013) 5914)
(UL L 268, 10.10.2013, str. 13–16)
32013D0642
2013/642/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 8. novembra 2013
o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v deveti, deseti in enajsti regiji
(UL L 299, 9.11.2013, str. 52–53)
32013D0692
2013/692/EU: Sklep Sveta z dne 19. novembra 2013 o začetku
avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Slovaškem
(UL L 319, 29.11.2013, str. 7–7)
32
(UL L 308, 29.10.2014, str. 100–101)
32014D0744
2014/744/EU: Sklep Sveta z dne 21. oktobra 2014 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Estoniji
(UL L 308, 29.10.2014, str. 102–103)
32014R0513
Uredba (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo
na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in
boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo
varnost in o razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/125/PNZ
(UL L 150, 20.5.2014, str. 93–111)
1.12.2014
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
19.30.20 Pravosodno sodelovanje
v kazenskih zadevah
31995F0330(01)
Akt sveta z dne 10. marca 1995 o pripravi Konvencije o poenostavljenem postopku izročitve med državami članicami Evropske
unije (95/C 78/01)
(UL C 78, 30.3.1995, str. 1–1) (SE -19 V01 , str. 6)
31996E0668
Skupni Ukrep z dne 22. novembra 1996 Sveta na podlagi členov
J.3 in K.3 Pogodbe o Evropski uniji v zvezi z ukrepi za varstvo pred
učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja
država, in ukrepi, ki na njej temeljijo ali iz nje izhajajo
(UL L 309, 29.11.1996, str. 7–7) (SE -18 V01 , str. 34)
31996F0277
Skupni ukrep z dne 22. aprila 1996 o okviru izmenjave sodnikov
za zvezo za izboljšanje pravosodnega sodelovanja med državami
članicami Evropske unije, ki ga je sprejel Svet na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 105, 27.4.1996, str. 1–2) (SE -19 V01 , str. 31)
31996F0622
Skupno stališče z dne 25. oktobra 1996 o pred-mejnih programih
pomoči in usposabljanja, ki ga je sprejel Svet na podlagi člena
K.3(2)(a) Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 281, 31.10.1996, str. 1–2) (SE -19 V01 , str. 38)
31996F1023(02)
Akt Sveta z dne 27. septembra 1996 o pripravi Konvencije o
izročitvi med državami članicami Evropske unije (96/C 313/02)
(UL C 313, 23.10.1996, str. 11–23) (SE -19 V08 , str. 95)
31996G1104
Council Resolution of 17 January 1995 on the lawful interception
of telecommunications /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 329, 4.11.1996, str. 1–6)
31997F0719(02)
Akt Sveta z dne 19. junija 1997 o pripravi Drugega protokola h
Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (97/C
221/02)
(UL C 221, 19.7.1997, str. 11–22) (SE -19 V08 , str. 155)
31998F0427
Skupni ukrep z dne 29. junija 1998 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o primernih postopkih pri vzajemni
pravni pomoči v kazenskih zadevah
(UL L 191, 7.7.1998, str. 1–3) (SE -19 V01 , str. 88)
31998F0699
Skupni ukrep z dne 3. decembra 1998 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi predmetov in
premoženjske koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem, ki ga je
sprejel Svet na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 333, 9.12.1998, str. 1–3) (SE -19 V01 , str. 97)
Konsolidirano besedilo 01998F0699-20010705
31998F0700
Skupni ukrep z dne 3. decembra 1998 o ustanovitvi Evropskega
sistema slikovnega arhiviranja (FADO), ki ga je sprejel Svet na
podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 333, 9.12.1998, str. 4–7) (SE -19 V01 , str. 100)
31999Y0609(01)
Council Resolution of 27 May 1999 on combating international
crime with fuller cover of the routes used /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 162, 9.6.1999, str. 1–1)
31999Y0618(01)
Council Resolution of 28 May 1999 on increasing protection by
penal sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 171, 18.6.1999, str. 1–2)
32000F0712(02)
Akt sveta z dne 29. maja 2000 o ustanovitvi Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami
Evropske unije, v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji
(2000/C 197/01)
(UL C 197, 12.7.2000, str. 1–2) (SE -19 V01 , str. 172)
32000Y0712(01)
Communication by the Secretary-General of the European Union
under Article 30(2) of the Convention, established by the Council
in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union,
on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member
States of the European Union /* Besedilo ni na voljo v slovenščini
*/
(UL C 197, 12.7.2000, str. 24–24)
32001D0887
Sklep Sveta z dne 6. decembra 2001 o zaščiti evra pred ponarejanjem
(UL L 329, 14.12.2001, str. 1–2) (SE -19 V04 , str. 180)
Konsolidirano besedilo 02001D0887-20011214
32001F0500
Okvirni sklep Sveta z dne 26. junija 2001 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in zaplembi pripomočkov za
kazniva dejanja in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim
dejanjem
(UL L 182, 5.7.2001, str. 1–2) (SE -19 V04 , str. 158)
33
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32001F1121(01)
Akt Sveta z dne 16. oktobra 2001 o pripravi, v skladu s členom 34
Pogodbe o Evropski uniji, Protokola h Konvenciji o medsebojni
pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami
Evropske unije (2001/C 326/01)
32002Q1122(01)
Rules of procedure of Eurojust /* Besedilo ni na voljo v slovenščini
*/
(UL C 326, 21.11.2001, str. 1–1) (SE -19 V04 , str. 39)
32003D0169
Sklep sveta 2003/169/PNZ z dne 27. februarja 2003 o opredelitvi
določb Konvencije o poenostavljenem postopku izročitve med
državami članicami Evropske unije iz leta 1995 in Konvencije, ki
se nanaša na izročitev med državami članicami Evropske unije iz
leta 1996, ki predstavljajo razvoj schengenskega pravnega reda v
skladu s Sporazumom z Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško
o pridružitvi obeh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda
32001G0703(01)
Council Resolution of 25 June 2001 on the exchange of DNA
analysis results /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 187, 3.7.2001, str. 1–4)
32001R1339
Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001 z dne 28. junija 2001 o razširitvi
učinkov Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi potrebnih ukrepov
za zaščito evra pred ponarejanjem na tiste države članice, ki evra
niso sprejele za svojo enotno valuto
(UL L 181, 4.7.2001, str. 11–11) (SE -19 V04 , str. 157)
Konsolidirano besedilo 02001R1339-20090211
32002D0187
Sklep Sveta z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za
okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala
(UL L 63, 6.3.2002, str. 1–13) (SE -19 V04 , str. 197)
Konsolidirano besedilo 02002D0187-20090604
32002F0584
Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za
prijetje in postopkih predaje med državami članicami
(UL L 190, 18.7.2002, str. 1–20) (SE -19 V06 , str. 34)
Konsolidirano besedilo 02002F0584-20090328
32002G0124(01)
Council Resolution of 6 December 2001 concerning a handbook
with recommendations for international police cooperation and
measures to prevent and control violence and disturbances in
connection with football matches with an international dimension,
in which at least one Member State is involved /* Besedilo ni na
voljo v slovenščini */
(UL C 286, 22.11.2002, str. 1–7)
(UL L 67, 12.3.2003, str. 25–26) (SE -19 V06 , str. 127)
32003D0170
Sklep sveta 2003/170/PNZ z dne 27. februarja 2003 o skupni
uporabi častnikov za zvezo, napotenih s strani organov pregona
držav članic
(UL L 67, 12.3.2003, str. 27–30) (SE -19 V06 , str. 129)
Konsolidirano besedilo 02003D0170-20060825
32003D0335
Sklep sveta 2003/335/PNZ z dne 8. maja 2003 o preiskavi in
sodnem pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih
zločinov
(UL L 118, 14.5.2003, str. 12–14) (SE -19 V06 , str. 154)
32003F0577
Okvirni sklep sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o
izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski
uniji
(UL L 196, 2.8.2003, str. 45–55) (SE -19 V06 , str. 185)
32003H0523(01)
Council recommendation of 8 May 2003 on a model agreement
for setting up a joint investigation team (JIT) /* Besedilo ni na voljo
v slovenščini */
(UL C 22, 24.1.2002, str. 1–25)
(UL C 121, 23.5.2003, str. 1–6)
32002H0515(01)
Council Recommendation of 25 April 2002 on improving investigation methods in the fight against organised crime linked to
organised drug trafficking: simultaneous investigations into drug
trafficking by criminal organisations and their finances/assets /*
Besedilo ni na voljo v slovenščini */
32004D0919
2004/919/ES: Sklep Sveta z dne 22. decembra 2004 o boju proti
kriminalu, povezanemu z vozili, s čezmejnimi posledicami
(UL C 114, 15.5.2002, str. 1–2)
32002H0515(02)
Council Recommendation of 25 April 2002 on the need to enhance
cooperation and exchanges of information between the various
operational units specialising in combating trafficking in precursors
in the Member States of the European Union /* Besedilo ni na voljo
v slovenščini */
(UL C 114, 15.5.2002, str. 3–4)
34
(UL L 389, 30.12.2004, str. 28–30)
32004L0080
Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini
žrtvam kaznivih dejanj
(UL L 261, 6.8.2004, str. 2–2) (SE -19 V07 , str. 65)
32004Q0406(01)
Act of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 2 March 2004
laying down its rules of procedure /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 86, 6.4.2004, str. 1–7)
glej 32005Q0319(01)
1.12.2014
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32005D0671
Sklep Sveta 2005/671/PNZ z dne 20. septembra 2005 o izmenjavi
informacij in sodelovanju na področju terorističnih kaznivih dejanj
(UL L 253, 29.9.2005, str. 22–24)
32007D0765
2007/765/ES: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2007 o pristopu
Bolgarije in Romunije h Konvenciji o prepovedi vožnje, pripravljeni
na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 307, 24.11.2007, str. 22–22)
32005F0212
Okvirni sklep Sveta 2005/212/PNZ z dne 24. februarja 2005 o
zaplembi premoženjske koristi, pripomočkov in premoženja, ki
so povezani s kaznivimi dejanji
(UL L 68, 15.3.2005, str. 49–51)
32005F0214
Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o
uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni
(UL L 76, 22.3.2005, str. 16–30)
Konsolidirano besedilo 02005F0214-20090328
32005F0667
Okvirni sklep Sveta 2005/667/PNZ z dne 12. julija 2005
o okrepitvi kazenskopravnega okvira za izvrševanje zakonodaje
proti onesnaževanju morja z ladij
(UL L 255, 30.9.2005, str. 164–167)
32007D0845
Sklep Sveta 2007/845/PNZ z dne 6. decembra 2007 o sodelovanju
med uradi za odvzem premoženjske koristi držav članic na področju sledenja in identifikacije premoženjske koristi, pridobljene
s kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s
kaznivimi dejanji
(UL L 332, 18.12.2007, str. 103–105)
32007H0562
Priporočilo Sveta z dne 12. junija 2007 o izmenjavi informacij o
terorističnih ugrabitvah
(UL L 214, 17.8.2007, str. 9–12)
32008F0675
Okvirni sklep Sveta 2008/675/PNZ z dne 24. julija 2008 o upoštevanju obsodb med državami članicami Evropske unije v novem
kazenskem postopku
32005Q0319(01)
Določbe notranjega poslovnika Eurojusta o obdelavi in varstvu
osebnih podatkov (Besedilo, ki ga soglasno sprejme Kolegij Eurojusta na svoji seji dne 21. oktobra 2004 in potrdi Svet dne 24.
februarja 2005)
(UL L 220, 15.8.2008, str. 32–34)
(UL C 68, 19.3.2005, str. 1–10)
(UL L 300, 11.11.2008, str. 42–45)
32005R0111
Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o
določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za
prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami
32008F0909
Okvirni sklep Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o
uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah,
s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo
odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski
uniji
(UL L 22, 26.1.2005, str. 1–10)
Konsolidirano besedilo 02005R0111-20131230
32006F0783
Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o
uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi
(UL L 328, 24.11.2006, str. 59–78)
Konsolidirano besedilo 02006F0783-20090328
32007D0126
Sklep Sveta z dne 12. februarja 2007 o uvedbi posebnega programa
Kazensko pravosodje kot dela Splošnega programa Temeljne
pravice in pravosodje za obdobje 2007–2013
(UL L 58, 24.2.2007, str. 13–18)
32007D0763
2007/763/ES: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2007 o pristopu
Bolgarije in Romunije h Konvenciji o medsebojni pomoči v
kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo
je Svet pripravil v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji
32008F0841
Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o
boju proti organiziranemu kriminalu
(UL L 327, 5.12.2008, str. 27–46)
Konsolidirano besedilo 02008F0909-20090328
32008F0913
Okvirni Sklep Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o
boju proti nekaterim oblikami in izrazom rasizma in ksenofobije
s kazensko-pravnimi sredstvi
(UL L 328, 6.12.2008, str. 55–58)
32008F0947
Okvirni sklep Sveta 2008/947/PNZ z dne 27. novembra 2008 o
uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb
zaradi zagotavljanja nadzorstva nad spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami
(UL L 337, 16.12.2008, str. 102–122)
Konsolidirano besedilo 02008F0947-20090328
(UL L 307, 24.11.2007, str. 18–19)
35
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32008F0977
Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o
varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega
in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah
32010L0064
Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih
postopkih
(UL L 350, 30.12.2008, str. 60–71)
popravil 32008F0977R(01)
(UL L 280, 26.10.2010, str. 1–7)
32008F0978
Okvirni sklep Sveta 2008/978/PNZ z dne 18. decembra 2008 o
evropskem dokaznem nalogu za namene pridobitve predmetov,
dokumentov in podatkov za uporabo v kazenskih postopkih
32010Q0707(01)
Akt skupnega nadzornega organa Eurojusta z dne 23. junija 2009
o določitvi poslovnika (soglasno sprejet na plenarni seji skupnega
nadzornega organa Eurojusta 23. junija 2009 )
(UL C 182, 7.7.2010, str. 3–10)
(UL L 350, 30.12.2008, str. 72–92)
32009D0316
Sklep Sveta 2008/316/PNZ z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi
Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS)
na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ
(UL L 93, 7.4.2009, str. 33–48)
popravil 32009D0316R(01)
32009D0397
2009/397/ES: Sklep Sveta z dne 26. februarja 2009 o podpisu s
strani Evropske skupnosti Konvencije o sporazumih o izbiri sodišča
(UL L 133, 29.5.2009, str. 1–13)
32009D0902
Sklep Sveta 2009/902/PNZ z dne 30. novembra 2009 o ustanovitvi
Evropske mreže za preprečevanje kriminala (EUCPN) in razveljavitvi Sklepa 2001/427/PNZ
(UL L 321, 8.12.2009, str. 44–46)
32009D1120(01)
Sklep kolegija 2009–8 o sprejetju Finančne uredbe, ki se uporablja
za Eurojust
(UL L 306, 20.11.2009, str. 45–66)
32009F0829
Okvirni sklep Sveta 2009/829/PNZ z dne 23. oktobra 2009 o
uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih
ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi
začasnemu priporu
(UL L 294, 11.11.2009, str. 20–40)
32009G1205(01)
Resolucija Sveta z dne 30. novembra 2009 o izmenjavi analiz
rezultatov DNK
(UL C 296, 5.12.2009, str. 1–3)
32010D0088
Sklep Sveta 2010/88/SZVP/PNZ z dne 30. novembra 2009 o
podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo
in Japonsko o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah
(UL L 39, 12.2.2010, str. 19–19)
36
32010X0306(01)
Obvestilo o izjavah Republike Ciper in Romunije o njunem priznavanju pristojnosti Sodišča Evropske unije za predhodno odločanje o aktih iz člena 35 Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 56, 6.3.2010, str. 14–14)
32011D0640
Sklep Sveta 2011/640/SZVP z dne 12. julija 2011 o podpisu in
sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius
o pogojih za premestitev osumljenih piratov in z njimi povezanih
zaseženih sredstev s pomorske sile pod vodstvom Evropske unije
v Republiko Mauritius ter pogojih za ravnanje z osumljenimi pirati
po premestitvi
(UL L 254, 30.9.2011, str. 1–2)
32011L0099
Direktiva 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti
(UL L 338, 21.12.2011, str. 2–18)
popravil 32011L0099R(01)
32012D0215(01)
Sklep Komisije z dne 14. februarja 2012 o ustanovitvi strokovne
skupine Komisije za potrebe v okviru politike po podatkih o
kriminalu in o razveljavitvi Sklepa 2006/581/ES
(UL C 42, 15.2.2012, str. 2–10)
32012D0305
2012/305/EU: Sklep Sveta z dne 7. junija 2012 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino
Norveško o uporabi nekaterih določb Konvencije z dne 29. maja
2000 o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami
članicami Evropske unije ter njenega Protokola iz leta 2001
(UL L 153, 14.6.2012, str. 1–2)
32012L0029
Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju
pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi
Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ
(UL L 315, 14.11.2012, str. 57–73)
popravil 32012L0029R(01)
1.12.2014
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32013L0048
Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem
postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje
ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do
komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med
odvzemom prostosti
19.30.30 Carinsko sodelovanje
31995F1127(02)
Akt sveta z dne 26. julija 1995 o sestavitvi Konvencije o uporabi
informacijske tehnologije za carinske namene (95/C 316/02)
(UL C 316, 27.11.1995, str. 33–47) (SE -19 V01 , str. 8)
(UL L 294, 6.11.2013, str. 1–12)
32014D0198
Sklep Sveta 2014/198/SZVP z dne 10. marca2014 o podpisu in
sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo inZdruženo republiko
Tanzanijo o pogojih za premestitev osumljenih piratovin z njimi
povezanih zaseženih sredstev s pomorske sile pod vodstvomEvropske unije v Združeno republiko Tanzanijo
(UL L 108, 11.4.2014, str. 1–2)
glej 22014A0411(01)
32014D0688
2014/688/EU: Izvedbeni sklep Sveta z dne 25. septembra 2014 o
uvedbi nadzornih ukrepov za 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1 –
(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4metilendioksipirovaleron (MDPV) in 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin)
(UL L 287, 1.10.2014, str. 22–26)
32014D0835
2014/835/EU: Sklep Sveta z dne 27. novembra 2014 o sklenitvi
Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske
unije ter Islandijo in Norveško
(UL L 343, 28.11.2014, str. 1–2)
32014L0041
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3.
aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih
zadevah
(UL L 130, 1.5.2014, str. 1–36)
32014L0042
Direktiva 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
3. aprila 2014 o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov,
ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi,
pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji
(UL L 127, 29.4.2014, str. 39–50)
popravil 32014L0042R(01)
32014L0062
Direktiva 2014/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.
maja 2014 o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred
ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta
2000/383/PNZ
(UL L 151, 21.5.2014, str. 1–8)
popravil 32014L0062R(01)
31996G1212
Council Resolution of 29 November 1996 on the drawing up of
police/customs agreements in the fight against drugs /* Besedilo
ni na voljo v slovenščini */
(UL C 375, 12.12.1996, str. 1–2)
31997D0210
Decision No 210/97/EC of the European Parliament and of the
Council of 19 December 1996 adopting an action programme for
customs in the Community (Customs 2000) - Commission statement /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL L 33, 4.2.1997, str. 24–31)
31997F0520(02)
Akt Sveta z dne 29. novembra 1996 o pripravi Protokola o razlagi
Konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene
s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti,
pripravljen na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (97/C
151/02)
(UL C 151, 20.5.1997, str. 15–28) (SE -19 V01 , str. 52)
31997Y0624(03)
Council Resolution of 9 June 1997 concerning a handbook for
joint customs surveillance operations /* Besedilo ni na voljo v
slovenščini */
(UL C 193, 24.6.1997, str. 4–7)
31998F0123(01)
Akt Sveta z dne 18. decembra 1997 na podlagi člena K.3 Pogodbe
o Evropski uniji, o pripravi Konvencije o medsebojni pomoči in
sodelovanju med carinskimi upravami (98/C 24/01)
(UL C 24, 23.1.1998, str. 1–1) (SE -19 V01 , str. 80)
31999F0331(01)
Akt sveta z dne 12. marca 1999 o sestavi, na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji, Protokola na področju pranja prihodkov
iz Konvencije o uporabi informacijske tehnologije v carinske
namene in o vključitvi registrske številke prevoznih sredstev v
Konvencijo (1999/C 91/01)
(UL C 91, 31.3.1999, str. 1–1) (SE -19 V01 , str. 120)
32003G1015(01)
Council resolution of 2 October 2003 on a strategy for customs
cooperation /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 247, 15.10.2003, str. 1–3)
32005R1889
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne
26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali
izstopu iz nje
(UL L 309, 25.11.2005, str. 9–12)
37
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.30 Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih in carinskih zadevah
32007D0764
2007/764/ES: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2007 o pristopu
Bolgarije in Romunije h Konvenciji o uporabi informacijske
tehnologije za carinske namene, pripravljeni na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji
(UL L 307, 24.11.2007, str. 20–21)
32011D0197
2011/197/EU: Sklep Komisije z dne 29. marca 2011 v skladu z
Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o ustrezni
ravni varstva s strani Japonske pri obravnavi osebnih podatkov iz
Evropske unije, ki jih Evropska komisija posreduje japonskim
carinskim organom v posebnih primerih na podlagi Sklepa
št. 1/2010 Skupnega odbora za carinsko sodelovanje in v skladu
s členom 21 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado
Japonske o sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih
zadevah glede medsebojnega priznavanja programov o
pooblaščenih gospodarskih subjektih v Evropski uniji in na
Japonskem ter za izključne in posebne namene Sklepa št. 1/2010
Skupnega odbora za carinsko sodelovanje
(UL L 85, 31.3.2011, str. 8–9)
32012G0107(01)
Resolucija Sveta z dne 13. decembra 2011 o prihodnosti sodelovanja na področju carinskega kazenskega pregona
(UL C 5, 7.1.2012, str. 1–3)
32013R1294
Uredba (EU) št. 1294/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. decembra 2013 o uvedbi akcijskega programa za carino v
Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Carina 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 624/2007/ES
(UL L 347, 20.12.2013, str. 209–220)
38
1.12.2014
SL
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.40 Programi
19.40 Programi
31995L0046
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
in o prostem pretoku takih podatkov
(UL L 281, 23.11.1995, str. 31–50) (SE -13 V015 , str. 355)
Konsolidirano besedilo 01995L0046-20031120
31998G0115
Council Resolution of 18 December 1997 laying down the priorities for cooperation in the field of justice and home affairs for the
period from 1 January 1998 to the date of entry into force of the
Treaty of Amsterdam /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 11, 15.1.1998, str. 1–4)
32000Y1114(01)
Interim Regulation on Data Protection implementing Directive
95/46/EC of the European Parliament and of the Council for the
EUMC /* Besedilo ni na voljo v slovenščini */
(UL C 323, 14.11.2000, str. 6–6)
32001D0497
Odločba Komisije z dne 15. junija 2001 o standardnih pogodbenih
klavzulah za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu z
Direktivo 95/46/ES (notificirana pod dokumentarno številko
K(2001) 1539)Besedilo velja za EGP.
(UL L 181, 4.7.2001, str. 19–31) (SE -13 V26 , str. 347)
Konsolidirano besedilo 02001D0497-20050401
32004D0512
2004/512/ES: 2004/512/ES:#Odločba Sveta z dne 8. junija 2004
o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS)
(UL L 213, 15.6.2004, str. 5–7)
32006D0648
2006/648/ES: Odločba Komisije z dne 22. septembra 2006 o
tehničnih zahtevah glede standardov za biometrične značilnosti
v zvezi z razvojem vizumskega informacijskega sistema (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3699)
(UL L 267, 27.9.2006, str. 41–43)
popravil 32006D0648R(01)
32006D0752
2006/752/ES: Odločba Komisije z dne 3. novembra 2006 o
določitvi lokacij za vizumski informacijski sistem med razvojno
fazo (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5161)
(UL L 305, 4.11.2006, str. 13–14)
32006R1987
Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge
generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 381, 28.12.2006, str. 4–23)
32007D0170
2007/170/ES: Odločba Komisije z dne 16. marca 2007 o določitvi
zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (1. steber)
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 845)
(UL L 79, 20.3.2007, str. 20–28)
32001G1009(01)
Resolution on the contribution of civil society in finding missing
or sexually exploited children /* Besedilo ni na voljo v slovenščini
*/
(UL C 283, 9.10.2001, str. 1–2)
32002D0002
Odločba Komisije z dne 20. decembra 2001 na podlagi Direktive
95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu
osebnih podatkov, ki ga zagotavlja kanadski Zakon o varstvu osebnih podatkov in elektronskih dokumentih (notificirana pod
dokumentarno številko K(2001) 4539)
(UL L 2, 4.1.2002, str. 13–16) (SE -13 V27 , str. 138)
32002R0743
Uredba Sveta (ES) št. 743/2002 z dne 25. aprila 2002 o splošnem
okviru Skupnosti za dejavnosti, ki bodo pospešile izvajanje
pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah
(UL L 115, 1.5.2002, str. 1–5) (SE -19 V04 , str. 232)
32003D0490
Odločba Komisije z dne 30. junija 2003 v skladu z Direktivo
95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu
osebnih podatkov v ArgentiniBesedilo velja za EGP.
(UL L 168, 5.7.2003, str. 19–22) (SE -13 V31 , str. 302)
32007D0171
2007/171/ES: Sklep Komisije z dne 16. marca 2007 o določitvi
zahtev omrežja za Schengenski informacijski sistem II (3. steber)
(UL L 79, 20.3.2007, str. 29–37)
32007D0533
Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi,
delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 205, 7.8.2007, str. 63–84)
popravil 32007D0533R(01)
popravil 32007D0533R(02)
32008D0173*
2008/173/ES: Sklep Sveta z dne 18. februarja 2008 o testih
schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II)
(UL L 57, 1.3.2008, str. 14–17)
popravil 32008D0173R(01)
32008D0333
2008/333/ES: Odločba Komisije z dne 4. marca 2008 o sprejetju
Priročnika SIRENE in drugih izvedbenih ukrepov za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (notificirano pod
dokumentarno številko C(2008) 774)
(UL L 123, 8.5.2008, str. 1–38)
glej 32013D0115
39
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
1.12.2014
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
SL
19.40 Programi
32008D0334
2008/334/JHA: Sklep Komisije z dne 4. marca 2008 o sprejetju
Priročnika SIRENE in drugih izvedbenih ukrepov za drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 123, 8.5.2008, str. 39–75)
glej 32013D0115
32009D0720
2009/720/ES: Odločba Komisije z dne 17. septembra 2009 o
določitvi datuma za dokončanje migracije s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega
informacijskega sistema (SIS II) (notificirano pod dokumentarno
številko C(2009) 6910)
(UL L 257, 30.9.2009, str. 26–27)
32008D0393
2008/393/ES: Odločba Komisije z dne 8. maja 2008 v skladu z
Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem
varstvu osebnih podatkov na otoku Jersey (notificirano pod
dokumentarno številko C(2008) 1746) Besedilo velja za EGP
(UL L 138, 28.5.2008, str. 21–23)
32009D0724
Sklep Komisije 2009/724/PNZ z dne 17. septembra 2009 o
določitvi datuma za dokončanje migracije s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega
informacijskega sistema (SIS II)
(UL L 257, 30.9.2009, str. 41–42)
32008D0633
Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu
imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in
drugih hudih kaznivih dejanj
32009D0756
2009/756/ES: Odločba Komisije z dne 9. oktobra 2009 o določitvi
zahtev za ločljivost in uporabo prstnih odtisov za biometrično
identifikacijo in preverjanje v vizumskem informacijskem sistemu
(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7435)
(UL L 218, 13.8.2008, str. 129–136)
(UL L 270, 15.10.2009, str. 14–17)
32008L0052
Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21.
maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih
zadevah
32009D0876
2009/876/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o
sprejetju tehničnih izvedbenih ukrepov za vnos podatkov in
povezovanje vlog, za dostop do podatkov, za spremembo, izbris
in predčasen izbris podatkov ter dostop do evidenc o vseh
postopkih obdelave podatkov v vizumskem informacijskem sistemu (VIS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9402)
(UL L 136, 24.5.2008, str. 3–8)
popravil 32008L0052R(01)
32008R0189
Uredba Sveta (ES) št. 189/2008 z dne 18. februarja 2008 o testih
Schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II)
(UL L 57, 1.3.2008, str. 1–5)
32008R0767
Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno
prebivanje (Uredba VIS)
(UL L 218, 13.8.2008, str. 60–81)
popravil 32008R0767R(01)
popravil 32008R0767R(02)
popravil 32008R0767R(03)
popravil 32008R0767R(04)
spremenil 32009R0810
spremenil 32013R0610
(UL L 315, 2.12.2009, str. 30–34)
popravil 32009D0876R(01)
32009R0390
Uredba (ES) št. 390/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
23. aprila 2009 o spremembi Skupnih konzularnih navodil o
vizumih za diplomatsko-konzularna predstavništva glede uvedbe
biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji
sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma
(UL L 131, 28.5.2009, str. 1–10)
popravil 32009R0390R(01)
spremenil 32009R0810
32010D0049
Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o določitvi prvih regij
za začetek delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS)
(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 8542)
(UL L 23, 27.1.2010, str. 62–64)
32009D0377
2009/377/ES: Odločba Komisije z dne 5. maja 2009 o sprejetju
izvedbenih ukrepov za posvetovalni mehanizem in druge
postopke iz člena 16 Uredbe (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (notificirano pod dokumentarno
številko C(2009) 2359)
(UL L 117, 12.5.2009, str. 3–7)
40
32010D0087
2010/87/: Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih
pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem
s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod dokumentarno številko
C(2010) 593) (Besedilo velja za EGP)
(UL L 39, 12.2.2010, str. 5–18)
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.40 Programi
32010D0146
2010/146/: Sklep Komisije z dne 5. marca 2010 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu
osebnih podatkov, ki ga zagotavlja ferski zakon o obdelavi osebnih
podatkov (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1130)
(Besedilo velja za EGP)
32012D0764
2012/764/EU: Sklep Sveta z dne 6. decembra 2012 o prošnji Irske
za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega
pravnega reda v zvezi z ustanovitvijo Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja
svobode, varnosti in pravice
(UL L 58, 9.3.2010, str. 17–19)
(UL L 337, 11.12.2012, str. 48–49)
32010D0260
2010/260/: Sklep Komisije z dne 4. maja 2010 o varnostnem
načrtu za delovanje vizumskega informacijskega sistema
32013R1382
Uredba (EU) št. 1382/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o uvedbi programa za pravosodje za obdobje
2014 do 2020 Besedilo velja za EGP
(UL L 112, 5.5.2010, str. 25–30)
(UL L 354, 28.12.2013, str. 73–83)
32010D0261
2010/261/: Sklep Komisije z dne 4. maja 2010 o varnostnem
načrtu za centralni SIS II in komunikacijsko infrastrukturo
(UL L 112, 5.5.2010, str. 31–37)
32014D0333
2014/333/EU: Sklep Komisije z dne 5. junija 2014 o varstvu osebnih podatkov na evropskem pravosodnem portalu
(UL L 167, 6.6.2014, str. 57–60)
32010D0625
2010/625/EU: Sklep Komisije z dne 19. oktobra 2010 v skladu z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznem
varstvu osebnih podatkov v Andori (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7084) Besedilo velja za EGP
(UL L 277, 21.10.2010, str. 27–29)
32011D0061
2011/61/EU: Sklep Komisije z dne 31. januarja 2011 o ustreznem
varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Država Izrael pri avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, v skladu z Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod
dokumentarno številko C(2011) 332) Besedilo velja za EGP
(UL L 27, 1.2.2011, str. 39–42)
popravil 32011D0061R(01)
32011D0406
2011/406/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. julija 2011 o
spremembi Priročnika SIRENE (notificirano pod dokumentarno
številko C(2011) 4574)
(UL L 186, 15.7.2011, str. 1–37)
32011D0636
2011/636/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. septembra 2011
o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega
sistema (VIS) v prvi regiji
(UL L 249, 27.9.2011, str. 18–20)
32014R0514
Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in
vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju
policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti
njemu ter obvladovanja kriz
(UL L 150, 20.5.2014, str. 112–142)
popravil 32014R0514R(01)
32014R0799
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 799/2014 z dne 24. julija 2014
o določitvi predlog za letna in končna poročila o izvajanju v skladu
z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o
splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter
o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega
sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz
(UL L 219, 25.7.2014, str. 4–9)
32014R0800
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 800/2014 z dne 24. julija 2014
o vzpostavitvi postopkov poročanja in drugih praktičnih ureditev
glede financiranja operativne podpore v okviru nacionalnih programov in v okviru posebne tranzitne sheme v skladu z Uredbo (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih
meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost
(UL L 219, 25.7.2014, str. 10–18)
32011R1077
Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno
upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode,
varnosti in pravice
(UL L 286, 1.11.2011, str. 1–17)
spremenil 32013R0603
32014R0801
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 801/2014 z dne 24. julija 2014
o časovnem razporedu in drugih izvedbenih pogojih, povezanih
z mehanizmom dodeljevanja sredstev za program Unije za preselitev v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje
(UL L 219, 25.7.2014, str. 19–21)
41
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.40 Programi
32014R0802
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 802/2014 z dne 24. julija 2014
o določitvi vzorcev za nacionalne programe ter pogojev za sistem
elektronske izmenjave podatkov med Komisijo in državami
članicami v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in
vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju
policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti
njemu ter obvladovanja kriz
(UL L 219, 25.7.2014, str. 22–32)
32014R1042
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1042/2014 z dne 25. julija
2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 v zvezi z imenovanjem odgovornih organov, njihovimi odgovornostmi glede upravljanja in nadzora ter statusom in obveznostmi revizijskih organov
(UL L 289, 3.10.2014, str. 3–15)
32014R1048
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1048/2014 z dne 30. julija
2014 o določitvi ukrepov obveščanja in objavljanja za javnost ter
ukrepov obveščanja za upravičence v skladu z Uredbo (EU)
št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah
o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz
(UL L 291, 7.10.2014, str. 6–8)
32014R1049
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1049/2014 z dne 30. julija
2014 o tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in objavljanja
v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega
sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz
(UL L 291, 7.10.2014, str. 9–13)
42
1.12.2014
SL
1.12.2014
SL
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.50 Zunanji odnosi
19.50 Zunanji odnosi
31997F0661
Skupno stališče z dne 6. oktobra 1997 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o pogajanjih v Svetu Evrope in Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj o korupciji
(UL L 279, 13.10.1997, str. 1–2) (SE -19 V01 , str. 75)
31998F0429
Skupni ukrep z dne 29. junija 1998 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o vzpostavitvi mehanizma za skupno
oceno sprejemanja, uporabe in učinkovitega izvajanja pravnega
reda Evropske unije na področju pravosodja in notranjih zadev v
državah kandidatkah
(UL L 191, 7.7.1998, str. 8–9) (SE -19 V01 , str. 95)
31999F0235
Skupno stališče z dne 29. marca 1999 Sveta na podlagi člena K.3
Pogodbe o Evropski uniji o predlagani Konvenciji Združenih narodov proti organiziranemu kriminalu
(UL L 87, 31.3.1999, str. 1–2) (SE -19 V01 , str. 125)
31999F0364
Skupno stališče z dne 27. maja 1999 Sveta na podlagi člena 34
Pogodbe o Evropski Uniji o pogajanjih v Svetu Evrope v zvezi z
osnutkom Konvencije o kriminaliteti na spletu
(UL L 142, 5.6.1999, str. 1–2) (SE -19 V01 , str. 134)
32004D0860
2004/860/ES: Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2004 o podpisu in
o začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko
unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi
Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti
(UL L 370, 17.12.2004, str. 78–79)
32008D0202
2008/202/ES: Sklep Sveta z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Japonske o
carinskem sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih
zadevah
(UL L 62, 6.3.2008, str. 23–23)
32008D0421
2008/421/ES: Sklep Sveta z dne 5. junija 2008 o uporabi določb
schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Švicarski konfederaciji
(UL L 149, 7.6.2008, str. 74–77)
Konsolidirano besedilo 02008D0421-20080607
32009D0370
2009/370/ES: Sklep Sveta z dne 6. aprila 2009 o pristopu Evropske
skupnosti h Konvenciji o mednarodnih zavarovanjih na premični
opremi in protokolu h konvenciji v zvezi z zadevami, ki se
nanašajo na letalsko opremo, ki sta bila sprejeta skupaj v Cape
Townu 16. novembra 2001
32009G1204(01)
Resolucija Sveta z dne 30. novembra 2009 o načrtu za krepitev
procesnih pravic osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskih
postopkih (Besedilo velja za EGP)
(UL C 295, 4.12.2009, str. 1–3)
32010D0088
Sklep Sveta 2010/88/SZVP/PNZ z dne 30. novembra 2009 o
podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo
in Japonsko o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah
(UL L 39, 12.2.2010, str. 19–19)
32010D0365
2010/365/: Sklep Sveta z dne 29. junija 2010 o uporabi določb
schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji
(UL L 166, 1.7.2010, str. 17–20)
32010D0616
2010/616/EU: Sklep Sveta z dne 7. oktobra 2010 o sklenitvi
Sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o medsebojni pravni
pomoči v kazenskih zadevah
(UL L 271, 15.10.2010, str. 3–3)
32012D0305
2012/305/EU: Sklep Sveta z dne 7. junija 2012 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino
Norveško o uporabi nekaterih določb Konvencije z dne 29. maja
2000 o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami
članicami Evropske unije ter njenega Protokola iz leta 2001
(UL L 153, 14.6.2012, str. 1–2)
32012D0649
2012/649/EU: Sklep Sveta z dne 15. oktobra 2012 o podpisu
Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki
o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje
državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije v imenu
Unije
(UL L 288, 19.10.2012, str. 1–1)
32013D0077
2013/77/EU: Sklep Sveta z dne 4. februarja 2013 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o
ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, v imenu
Evropske unije
(UL L 37, 8.2.2013, str. 1–1)
32013D0521
2013/521/EU: Sklep Sveta z dne 7. oktobra 2013 o sklenitvi
Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki
o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje
državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije
(UL L 282, 24.10.2013, str. 1–2)
glej 22013A1024(01)
(UL L 121, 15.5.2009, str. 3–7)
43
Register prečiščene zakonodaje Evropske unije
OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE
19.50 Zunanji odnosi
32013D0522
2013/522/EU: Sklep Sveta z dne 7. oktobra 2013 o sklenitvi
Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki
o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
(UL L 282, 24.10.2013, str. 13–14)
glej 22013A1024(02)
44
1.12.2014
SL