Prijavnica za vpis otroka 2015/16 (pdf)

Osnovna šola Polzela
Šolska ulica 3, 3313 Polzela
tel. 03 703 31 12
e.pošta:[email protected]
VRTEC
POLZELA
IZPOLNI VRTEC:
vlogo prejel, dne: …………………………………………………. , ………………….
PRIJAVNICA ZA VPIS OTROKA
opr.št:……………………………………….…
za šolsko leto 2015/16
I.PODATKI O OTROKU
VLAGATELJ-ICA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ime in priimek staršev/zakonitih zastopnikov ali skrbnika)
ŽELIM VPISATI OTROKA ………………………………………………………………. , rojenega ……………………………. spol ………………………………
(ime in priimek otroka)
EMŠO ……………………………………… naslov …………………………………………………………………………………………………………………………………
občina ……………………………………. sprejem želim od ……………………………………… v enoto Polzela, Andraž ( ustrezno obkrožite)
II. OPIS PROGRAMA
DNEVNI PROGRAM 6-9 UR
V POSLOVALNEM ČASU OD 5.15 DO 15.30 ( 16.00 )
Obroki prehrane:
zajtrk ob 8 uri; kosilo med 11 – 12 uro; pop. malica ob 14 uri , napitek v čajnem kotičku
Otrok bo prihajal ob……………………………. uri v spremstvu ……………………..…………………………………………………………………………………
Otrok bo odhajal ob…………………………… uri v spremstvu ……………………….………………………………………………………………………………..
(imena in priimki oseb)
OP.: v skladu z 87. čl. zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) sme predšolski otrok prihajati in odhajati v spremstvu
odrasle osebe. Za drugačen način starši napišejo in podpišejo izjavo, ki jo oddajo vzgojiteljici.
Če potrebujete vrtec izven navedenega poslovnega časa (POPOLDAN), Vas prosimo, da to napišite:
prihod: ob____________uri
odhod: ob ___________uri
(podatke potrebujemo za organizacijo dela izven posl. časa, če bo dovolj prijavljenih otrok)
III. PODATKI O STARŠIH/ ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
MATI:
ime in priimek:
OČE:
Ime in priimek:
EMŠO ………………………………………………
ZAPOSLEN: DA
NE
EMŠO ……………………………………………..
ZAPOSLEN:
DA
NE
Naslov:
Pošta:
Naslov:
Pošta:
Občina stalnega bivališča:
Občina stalnega bivališča:
Številke telefona, na katere ste dosegljivi v času
otrokovega bivanja v vrtcu
Številke telefona, na katere ste dosegljivi v času
otrokovega bivanja v vrtcu
*…………………………….*…………………………….*………………………
……..
*……………………………*…………………………….*…………………………….

ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI ……..........

ŠTEVILO OTROK, ŽE VKLJUČENIH V VRTEC POLZELA: ………………..
IV. MOREBITNE PRILOGE K VLOGI ZA VPIS OTROKA, KI DAJEJO OTROKU PREDNOST PRI SPREJEMU V VRTEC
(20.čl. Zakona o vrtcih)
Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine
listine, ki dokazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami
datum:……………………..
Podpis obeh staršev …………………………………………………………………………..
(oz. zakonitih zastopnikov) ………………………………………………………………..
Ravnateljica
mag. Bernardka Sopčič