racunalnisko spremljanje ran s pomocjo programa

6. SIMPOZIJO RANAH
ANALIZA ZDRAVLJENJAKIRURSKIHRAN-
RAEUNALNISKo
SPREMLJANJE
RANs PoMoEJo
PROGRAMA-SkineArea
Mija naCaniaLdipl.n.s.,Klinitnioddelek
zo travmatotagijo,
UKCLjubtjana
ma9.lqatFrange2,
Asist.
dr.med,dt.dent.
med.,Kljnjinjaddelekzatrovmatolagijo,
UKCLjubtjana
Ptof.dt.Drcgical(tejoSmrkedr.ned.;predstajnico.,
Kliniinioddelekza kirurikeokuZbe,
UKCLjubtjona
IZVLECEK
prekinjena
Ranaje
kontinuiteta
tkiva,
kijelahkopovzToiena
naraziinenatine.
jih razdelimo
Gledenapotekdogajanja
v ranahin njihovi
neposredni
okolicl,
na
akutne
in kroniane
rane.
Akutne
prlbli:no
ranesezacelijo
v trehtednih,
kronline
ranepasece lo daljkotosemtednova ise splohneceijo.
Zazdravjenje
kronitnih
posluiujemo
ransepolegkirurike
oskrbe
dodatnih
metod,kot so npr.VA.C(Vacuum
Assisted
Ciosure)
terapijo,
fotobiomodulacijo
z
LED(Lightemitting
diodes)
in nizkoenergetskimi
laserji,
zdravjenje
rans kisikom
(hiperbariina
(bioloika
komora),
z larvami
nekrektomiia).
Z uoorabo
sodobnih
obloglahkodose2emo
boljiecellenje
in pogostotudizacelitev
kronitnihran.
Nazaaetku
kirur!koranoovrednotlmo.
Spremljamo
velikostrane,globino,izcedekin vonj.Ranoizriiemo.
Zanatantnejle
vrednotenje
uporabljamo
merja,nale
delodokumentiramo.
procesa
Pridokumentaci]i
in presoji
celjenja
ranesilahkopomagamo
s programomSkineArea,
Napodlagi
digitalne
s ikerane,program
izraauna
veikostrane,
Tekomprocesa
sedokumentacija
dopolnjuje
(ime,
z drugimipodatkio pacientu
datumrojstva
indrugifaktorji,
kivplivajo
naproces
podatkjozdraceljenja
rane)in
vljenju(znaainostjrane,zdravila
itd.)
5 programom
SkineArea
imamolahkovpogled
v pretek
pacienta
o stanje
in
prisvojem
kakosmobi i uspesni
delu.
Kljuine besede:
kirurikarana-akutna,
krohitnarana,sodobna
obloga,pr€veza
rane,program
SkineArea.
UVOD
je preklnitev
Rana
koinegapokrova,
lahkopridruienosoiasnopoikodbospodaile
ieaegatkiva.Ranelahkorazdelimo
v akutne(brudkarana,travmatska
rana,opekltnska
rana)in kfoniine(golenja
razjeda,
razjed
azaradi pritiska,
s;nusiinfistutegtivne
razjede).
6, SIMPOZUO RANAH
Zazdravljenje
akutnihranoziromaakutnihpoikodb mehkihtkivje pomembnapravi!
na ocenaoziromakiasifikacija,
na osnovikatereslonijonadaljnidiagnostiinipostopkiin
tudi kirurikaoskrba.
Prioskrbiakutneraneje potrebnoopredelitiobsegranein eventuelnododatnopo_
ikodbo globljih struktur.Samaoskrbapotekapo ustaljenihsmernicahvsedo zacelitve.
Cene pride do primarnegaceljenjarang temvei do oku:be in do posled;tnegamanjka
mehkihtkiv so potrebnidodatnikifurjki postopkizarekonstrukcijo
koinegapokrova.
CeljenJe
ranje kompleksen
proceskijeodvisenod lokalnihtn sistemskih
voljvov(slad_
kornabolezen,prekruavitev
tkiva,kajenje...)
PRIKAZPRIMERA
3Tletni gospodS.J.seje poikodovat21.j2.2009,ko mu je ptinskajektenkapadtana
stopalo.lJtrpeljekompliciranzlom pruestopalnicelevegastopalain bil istidanspreietna
KOza ravrrdtolo9ijoNd.ejFna,e
pooperacijsl;
bildosteosinteza
s p,o!(oIn vrja.(i.
rana
seje zacelilaperprimamin gospodasmo odpustiliiz bolniinice.Hodjlie na rednekon_
role. kjerje b ,o celjenjezrorrasprerrtJano
z RTGstikanjem.po 6 mese(it 1r bilo z.rakov
popolnegapreraiaanjazloma,karje bilo ugotovJjeno
s RTGtomografjo.Ugotovljenaje
bila hipenrofina psevdartroza.
Ponovnoje bil operiran04.03.201LNapravljena
je bila
je dobil Cefamejn 29r.Ranosmo v tasu hospitalizaciie
reosinteza
zloma,perioperativno
rednopreveToval,
bia je m .na,naropa smogd odpusrliv domaaooskroo.i7.03.20ij
gospoda
ponovnosprejelizaradivnetjav predelurane.Narejena
smo
je bila kirurikade_
hiscencaranez nekrektomijo,
vzel;smo kri za vnetneparametre(CRp66) ter brisraneizoli|ali smoEntercbactercloace+++,Streptococcus
alfahemolitiini+++, Mictomona, micro,
Pokonzuhacijizinfektologomsmo v terapijouvedliantibiotik,gledena antibiogram
(Conet500mg/6urza l4 dni).
Pooperacijsko
ranosmo prevezovali
zalginatom(AquacelAg),spfemljalismo velikost
rane,globino,izloaekin vonj.Trikfattedenskosmo rano obsevai z LEDdiodamiiLioht
Slika1:
Kiruriko dehiscio na rona
70
6. SI/\4POZU
O RANAH
Slika 2: Vrcdnotenje rone
Slika 3!
Oskrborcnezolginotom
Slika4:
Zdtovljenjerone
z UACterapijo
l1
6. SIMPOZIjO RANAH
Slika 5:
zLEDdiodo
EmittingDiodes)0l.04.2011smozaaelizdravllenjelanetudizVAC(Vacuumassisted
Closure)terapijozaradiprisotnegaizcedka.Tekomzdravljenjasmo rednospremlialivnetne
parametre
kiso po l4dnevihkazal;normalne
vrednosti.
Za vredrotenjenapredkaceljenjapooperacijske
rale smo uporabljaliSkrneArea
program_
Napodlagidigitalneslike
smorobraneoznaiili,
pritemsmozanataninejievrednotenjeraneupolabilimerila,
naiedelosmodokumentilali
v elektro
nskio bliki.
UPORABAPROGRAMA
SkineArea
PfogramSbneAreanam omogoaahitfo in enostavnodokumentiranjeprocesaceljenia rane.
Sodelujotimmedicinskimstrokovnjakom
omogoia jzmenjavoinformacij.
Na samemzaietku vnesemoosebnepodatkebolnika{ime,spol,datum rojstva,vrste
raneitd.)
Zatemvnesemodejavniketveganja,kibilahko vplivalinaceljenjerane(nprsladkorna
bolezen,ledviinainsuficienca,
slabaprckrvavitevtkiv inkontinenca,neustreznaDrehla,
na,ka;enje...).
Samolepilnimerilnitrakpoloijmo polegranq slikamoz digjtalnimfotoaparatom,na_
loiimo slikov ratunalnikv SkineArea
apl;kacijo,nastavimoprogramskoopremo(izmerimo 5 cm z ratunalniikomiiko.Z miiko orilemo roboverane,zmerimoranov cm2,orika_
,emo lokacijo
inripranqklinianivide4stanje
rane(stopnja
oku2be,
kolitinain tip izcedka,
voni,boleiinaokolicaranein poiiiemo primerneizdelkezaoskrborane).
12
6.5II\4POZU
O RANAH
slika6:
PtikozprcqramoSkineArca
ZAKLJUCEK
Akutnaranaje pogostpojavkot posledicapoikodbe,ali kot posledicaoperativnega
posega.Ob pravilnioskrbise taka ranahitro zaceljin bolnikv kratkemtasu zapu5tibo!
niiko o kolje.Vendar
v doloaenemodstotkupridedo komplikacikot je infekLkateregaje
trebaustreznozdravit.Vse
veajepacientovs;tevilnim:spremljajoiimiboleznimiin razva_
dami(sladkornabolezen,ledviinainsuficienca,
slabaprekrvavitevtkiv nevropatua,
maligne bolezni,infek, kajenje,alkohol...),ki tahkovpiivajona cetjenjeran.V naiem primeru
je ilo za pacienta,strastnegakadilca(dnevnopokadiveakot 20 cigaret)inje verjetnobilo
zaraclitega
celjenjeraneoteikoteno.Pacientkljubstrokovnimopozorilomnizmanijalali
prekinil
s kajenlem.
Za uspelnonaartovanjeinsledenjeceljenja
raneimapomembnovlogotimskipristop
ter dobro sodelovanjemed kirurgom.infekologom,fizjatrom,medicinskosestroter 6zi-
LITERATURA
t . SmrkeDM-Ranakot znansweniprobtem.In: SmrkeDM,ediror sodobnipistopi k zdravljenju
akutnein krcnianelane.Zbornikprcdavanjt. Simpoztolanahz mednarodnoudeteibo;porto_
ro:. Ljubljana:Klinianioddetek2akirudkeinfekciiq2oo;7-9.
2. Frange:l, Sm*e D[{.Vplivfotobiomodutactez LEDdiodo na cetjenjeranzbornikpredavanj4
konferencao ranahz mednarodnoudelezbo;portoroz Ljubtana:Kliniini oddetekza kirurike
infekcijq2009;49-53.
3. SuaurB.Jertia L. l4arinkoviaS.OskJbakronianeposroperatavne
raneter uporabasodobnih
oblog.zbornikpredavanj.lV
Konferenca
o ranahpono.oz2j-24.2009.Ljubtjana:
Ktinianiodde
lekzakirurikeinfekcijq84-93.
HawkinsD HeidiA.Photothe6py-treatment
modalityforwoundheatingand painrctief.Afdcan
loumal of Biomedical
Research
2007;I 0:99109.
73
6. SIMPOZIJO RANAH
Ke n K.V.A.C.
novamoinostprioskbiran.In:SmrkeDtv,t,
Td erN,NikotiaJ,et
at,editors_Zborni
predavanj
2.Konturcnco ranahz mednarodno
pororol Ljubtjana:
udereibo;
Ktiniinioddetek
zakirurikeintukcije;
2007;s3.
6. slugaB.Akutnarana,In:Smrke
DM,editor.Sodobni
prisropik zdravtjenju
akurnein kroniine
predava.j
€ne.Zbornik
1.Simpozij
o ranahzmednarcdno
udetdbo;poltoroi.Ljubtjana:
Ktiniani oddelekza
knudkeinfekciie;
200616-8.