Elektroservis Hribar Andrej s.p.

Različica 1.0
September, 2014
Elektroservis Hribar Andrej s.p.
Izdelki podjetja Elektroservis Hribar Andrej s.p. (v nadaljevanju: »Elektroservis«) so namenjeni
nadziranju procesov izgorevanja biomase v ogrevalnih sistemih na lesno biomaso (peleti, lesni sekanci,
polena). Delovanje teh naprav lahko v določenih pogojih med drugim privede do naslednjih tveganj:
a) ko naprave ne uporabljamo pravilno, lahko nastane presežna količina eksplozivne mešanice lesnega
plina in zraka, ki lahko eksplodira;
b) v primeru napačne uporabe in prekomernega pregrevanja naprave lahko pritisk v kotlu toliko
naraste, da kotel raznese;
c) med izgorevanjem v napravi nastaja ogljikov monoksid. Če odzračevanje ni ustrezno urejeno, lahko
ogljikov dioksid ogrozi življenja ljudi in živali.
Omenjene eksplozije so dovolj močne, da poškodujejo ogrevalni sistem, bližnje naprave in stavbe, v
katerih se sistemi nahajajo. Ljudje, ki so v trenutku eksplozije v bližini, lahko utrpijo poškodbe. Da bi se
izognili zgoraj navedenim tveganjem, se kupec ali tretja oseba, ki kupuje, sestavi ali nastavi
Elektroservisov izdelek ali napravo (v nadaljevanju: »kupec«), z nakupom tega izdelka ali z njegovo
montažo ali nastavitvijo naprave, ki vključuje Fumisov izdelek, zavezuje, da je naprava, v katero je
oziroma bo montiran Fumisov izdelek, kakovostno zasnovana, proizvedena in vzdrževana na način, ki v
največji možni meri zmanjšuje možnost pojava zgoraj navedenih in drugih nevarnosti. Kupec se prav
tako zavezuje, da bo namestil potrebne varnostne naprave, s katerimi bo preprečil pojav nevarnosti
med delovanjem, ter da bo Fumisov izdelek vgrajen samo v naprave, ki omogočajo varno delovanje z
izdelkom Fumis. Dodatno se kupec zavezuje, da bo naprava nameščena profesionalno in v skladu z
ustreznimi elektro in hidravličnimi načrti, da bodo parametri na napravi in Fumis izdelku ob vsakem
času v okvirih, ki zagotavljajo varno delovanje celotne naprave, ter da bo naprava uporabljana izključno
v skladu s svojim namenom in z vso skrbnostjo, ki zagotavlja varno delovanje. Kupec tudi zagotavlja, da
bo servisiranje in vzdrževanje naprave potekalo tako, da bo zagotovljeno varno delovanje celotne
naprave, in se zavezuje, da bo vsako morebitno prilagajanje nastavitev Fumis izdelka izvedeno tako, da
bo zagotovljena varnost celotne naprave. Z nakupom, montažo ali uporabo naprave kupec prevzema
polno odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi jo s pravilno uporabo ali montažo Fumisovega izdelka ali
celotne naprave oziroma s stalnim upoštevanjem navedenih obveznosti in ravnanjem skladno s
skrbnostjo dobrega gospodarja strokovnjaka lahko preprečil, ter s tem odvezuje proizvajalca
Elektroservis izdelkov kakršne koli odgovornosti za nastalo škodo.Ta dokument vsebuje avtorsko
zaščitene informacije in gradiva. Gradivo je informativne narave in ga ni dovoljeno prodajati,
spreminjati, prikrojevati, licencirati, podlicencirati , kopirati ali uporabljati informacij in gradiva na kateri
koli drug način, razen z izrecnim dovoljenjem podjetja Elektroservis Hribar Andrej s.p..
Vse informacije in materiali so na voljo na osnovi »kot so« in se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Elektroservis Hribar Andrej s.p. ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi
uporabe teh informacij in gradiv.
Elektroservis Hribar Andrej s.p., 2014. Vse pravice pridržane.
Za dodatne informacije kontaktirajte:
Elektroservis Hribar Andrej s.p.
Brestova 26
1380 Cerknica
Podpora: 01/7096- 517
Ta dokument je namenjen proizvajalcem ogrevalnih sistemov in vsebuje naslednje informacije:
navodila za uporabo Fumis ALPHA tipkovnice,
postopke za servisiranje Fumis ALPHA krmilja,
informacije o odpravljanju težav za Fumis ALPHA krmilje,
podroben opis Fumis ALPHA parametrov,
navodila za uporabo gorilnika ES25,
vzdrževanje gorilnika ES25.
Dokument ne vsebuje opisa in navodil za ogrevalne sisteme.
V dokumentu so uporabljeni naslednji slogi pisav oziroma besedila:
Slog
Opis
Primer
Poševno
Poševno besedilo se uporablja za:
imena oken, menijev in drugih
imen uporabniškega vmesnika
V meniju Nastavitve lahko nastavljate možnosti
Zaklepanje tipkovnice, Svetilnost tipkovnice…
Poudarek
TC senzor mora biti pravilno nastavljen, da …
Naslovi poglavij in viri
…glejte poglavje Odpravljanje težav na strani
22.
POMEMBNO
Opomba
Ta slog se uporablja za
pomembne informacije in
opozorila glede upoštevanja
postopkov, da bi se izognili škodi
ali uničenju.
Ta slog se uporablja za specifične
zahteve ali postopke.
POMEMBNO
Med popravilom blokiranega
motorja izključite napravo iz
električnega omrežja.
Opomba
Daljinski upravljalnik lahko
uporabljate tudi za nastavitev
temperature prostora.
Izdelki podjetja Elektroservis so oblikovani v skladu z veljavnimi industrijskimi standardi in dobro
inženirsko prakso tako, da zagotavljajo varno in zanesljivo delovanje.
Da bi načrtovali in namestili varne in zanesljive ogrevalne sisteme, pazljivo preberite in sledite
priporočilom in opozorilom v tem poglavju in v celotnem Navodilu za uporabnike.
Elektroservis proizvajalcem ogrevalnih sistemov in sistemov za izgorevanje priporoča, da ta priporočila
in opozorila vključijo v svoje priročnike in navodila za uporabnike v primernem obsegu.
Ta dokument je namenjen izključno proizvajalcem ogrevalnih sistemov za namen namestitve in
nastavitve Fumis krmilja in montažo gorilnika ES25. Proizvajalec ogrevalnih sistemov ima pravico do
uporabe, reprodukcije in distribucije delov tega dokumenta v svojih dokumentih, ki se nanašajo na
izdelke, ki uporabljajo Fumis krmilje (gorilnik ES25). Kdor uporablja ta dokument ali dele dokumenta, s
tem prevzema vse tveganje in odgovornosti, ki lahko izhajajo iz ali so posledica take uporabe. V tem
primeru Elektroservis ne daje nobenega jamstva, eksplicitnega ali implicitnega, ali prevzema kakršne
koli obveznosti ali odgovornosti za uporabo teh informacij.
Izpostavljenost vodi in drugim tekočinam
Ne izpostavljajte izdelka vodi, čistilnim sredstvom, topilom ali drugim tekočinam, ker le-te lahko
poškodujejo elektroniko, povzročijo slabše delovanje ali okvaro izdelka in s tem predstavljajo življenjsko
nevarnost.
Pri namestitvi izdelka bodite pozorni na možnost puščanja vode ali druge tekočine, ki bi lahko prišla v
stik z elektroniko ali gorilnikom ES25. Vsak stik z vodo ali drugo tekočino lahko poškoduje elektroniko,
povzroči slabše delovanje ali okvaro izdelka in s tem predstavlja življenjsko nevarnost.
Prilagajanje parametrov
Prilagajanje parametrov lahko spremeni delovanje sistema ogrevanja, povzroči slabše delovanje ali
okvaro, celo škodo. Elektroservis zato priporoča strankam, da spreminjanje parametrov dovolijo samo
usposobljenim strokovnjakom in ne končnim uporabnikom.
Elektromagnetne motnje
Prosimo, bodite previdni, če namestite ali uporabljate električno in elektronsko opremo, ki je v
neposredni bližini ogrevalnega sistema z vgrajenim Fumis krmiljem in pripomočki, predvsem sond za
merjenje temperature in njihovih kablov. Če takšna električna ali elektronska oprema ni skladna s CE
standardi ali je nepravilno nameščena (posebno pozornost posvetite pravilni izvedbi ozemljitve), lahko
povzroči elektromagnetne motnje, ki bodo vplivale na delovanje Fumis krmilja vgrajenega v gorilniku
ES25.
Odgovornost končnega uporabnika
Močno priporočamo, da končne uporabnike opozorite (v priročniku za ogrevalni sistem), da so sami
odgovorni za to, da je ogrevalni sistem, predno ga zaženejo, v brezhibnem stanju. Elektroservis
predlaga, da v navodila vključite spodaj navedena opozorila, ki pa ne predstavljajo vseh opozoril, ki se
lahko nanašajo na ogrevalni sistem.
Končni uporabnik mora preveriti:
da v izgorevalni komori pred vžigom ni peletov, če sistem uporablja dozirnik za pelete,
da so peleti pravilno dozirani, če sistem uporablja doziranje peletov s sesalnim sistemom,
da dimnik deluje pravilno,
da je pepel pod maksimalnim nivojem, če se pepel odstranjuje ročno.
Prazna baterija
Prosimo upoštevajte, da bo ob prazni bateriji v primeru izpada elektrike krmilje ponovno zagnalo sistem
ob vzpostavitvi oskrbe z elektriko.
Čiščenje
Gorilnik ES25 in tipkovnico Fumis čistite tako, da jo nežno obrišete s suho krpo. Za odstranitev mastnih
madežev uporabite krpo, rahlo navlaženo z blagim detergentom.
Vzdrževanje
Gorilnik ES25, Fumis ALPHA krmilje in dodatna oprema so bili zasnovani za dolgo življenjsko dobo in ne
zahtevajo vzdrževanja. Priporočljivo je, da se stanje kurilne naprave preveri dvakrat letno (pred in po
kurilni sezoni), preventivno očisti in odpravi morebitne pomanjkljivosti. Priporočamo, da se preveri tudi
stanje sond (voda in dimni plini). Opomba: Elektroservis močno priporoča, da servisiranje opravijo
usposobljeni strokovnjaki vsaj enkrat letno.
Izbira motorjev in ventilatorjev
Zelo pomembno je, da napajalne motorje in ventilatorje izberemo v skladu z dejanskimi potrebami
sistema, saj s tem preprečimo preobremenitev in posledično pregrevanje motorjev. Pregreto navitje
motorja lahko povzroči kratek stik in posledično poškodbo elektronike. Pregrevanje se pojavi, ko motor
deluje preko svojih zmogljivosti (prevelika obremenitev) ali je blokiran. Temu se lahko izognemo na
sledeče načine:
uporabo motorja s toplotno zaščito, ki se bo v primeru pregrevanja izključil,
uporabo povratne informacije o hitrosti, v tem primeru ima elektronika informacijo o tem, da se
dejanska hitrost razlikuje od želene hitrosti in izklopi motor ter prikaže alarm,
uporaba mehanske zaščite, ki se aktivira, ko je pritok goriva ali ventilator blokiran ter s tem
prepreči pregrevanje motorja.
Možni vzroki za blokado motorja so naslednji: fizična ovira v gorivu (kamen, kovinski del, ipd.), vlažno
gorivo, ki se razširi in ustavi v dozirniku, vreča za pelete, ki se ovije okrog dozirnika, nalaganje ostankov
zgorevanja (na ventilatorju).
POMEMBNO
Med popravilom blokiranega motorja izključite napravo iz električnega omrežja.
Elektroservis Hribar Andrej s.p. za gorilnik ES25 zagotavlja dvoletno garancijo za napake v materialu in
izdelavi, razen za dele, ki so neposredno izpostavljeni plamenom ali dimu. Za te dele velja šestmesečna
garancija.
Garancijski rok začne teči z dnem dostave blaga in je pogojen s strokovno izvedbo namestitve in
nastavitve parametrov elektronike v skladu s temi navodili in dobro prakso pri izvedbi električnih
instalacij.
Elektroservis Hribar Andrej s.p. si pridržuje pravico do tehničnih prilagoditev brez predhodnega
obvestila.
Elektroservis Hribar Andrej s.p. ni odgovorno za napačno delovanje in poškodbe, ki so posledica:
Zunanjih, kemičnih in fizičnih dejavnikov med transportom, skladiščenjem, namestitvijo in uporabo
gorilnika ES25 (na primer, toda ne izključno, izliv vode, izpostavljanje elektronike pari, izpušnim
plinom, pepelu in temperaturam nad specificiranimi).
1. Uporaba Fumis ALPHA tipkovnice ................................................................................................................. 9
1.1. Fumis ALPHA tipkovnica z daljinskim upravljalnikom................................................................................... 9
1.2. Menijska struktura .................................................................................................................................... 11
1.2.1. Premikanje po menijih ........................................................................................................................ 12
1.3. Nastavljanje ure ........................................................................................................................................ 12
1.4. Nastavljanje sobne temperature ............................................................................................................... 12
1.5. Nastavljanje moči delovanja ..................................................................................................................... 13
1.6. Nastavljanje tedenskih programov ............................................................................................................ 14
1.7. Nastavljanje možnosti za gorivo ................................................................................................................ 15
1.8. Spreminjanje nastavitvenih možnosti........................................................................................................ 16
2. Odpravljanje težav
3. Uporaba gorilnika ES25 ................................................................................................................................. 2
3.1. Gorilnik na pelete ES 25
1. Uporaba Fumis ALPHA tipkovnice
1.1. Fumis ALPHA tipkovnica z daljinskim upravljalnikom
Slika 1: Fumis ALPHA tipkovnica in daljinski upravljalnik
Fumis ALPHA kapacitivna tipkovnica na dotik je zasnovana intuitivno. Uporabnikom doma
omogoča upravljanje s Fumis ALPHA krmilnikom.
Opomba
Za pravilno delovanje naj bo tipkovnica čista. Madeži (na primer, mastni odtisi) lahko povzročijo
motnje delovanja.
Fumis ALPHA infrardeči daljinski upravljalnik je namenjen za vsakodnevno uporabo, ko je sistem
izgorevanja v celoti konfiguriran in deluje. Uporablja se za spreminjanje moči delovanja in
nastavljanje temperature, ter omogoča vklop ali izklop sistema. Uporaba daljinskega upravljalnika
ni obvezna.
Na vrhu Fumis ALPHA tipkovnice se nahajajo indikatorji za alarme, delovanje časovnika in menije.
IR senzor se uporablja za daljinski upravljalnik.
Ekran prikazuje nastavljene ali trenutne vrednosti trenutno izbranega menija. Z gumbi se lahko
premikate po meniju in upravljate delovanje Fumis ALPHA krmilja. Tabela 1: Gumbi na Fumis
ALPHA tipkovnici na strani 10 vsebuje podrobnejše opise gumbov na tipkovnici.
Fumis ALPHA tipkovnica je opremljena tudi s piskačem, ki oddaja povratni zvočni signal ob
uporabi tipkovnice. Na voljo so naslednji zvočni signali:
Kratek visok ton: piska ob premikanju po menijih in spreminjanju nastavitev
Daljši nizek ton: piska v primeru neveljavne operacije (pritisk na napačen gumb)
Daljši visok ton: v primeru opozorila, se ta ton oglasi z jakostjo, ki jo lahko poljubno nastavite,
v primeru napake se oglasi s polno jakostjo. Za opis opozoril in napak glejte poglavje
Odpravljanje težav na strani 18.
Gumb
Opis
Gumb Vklop/Izklop se uporablja za prižiganje in ugašanje
sistema ter brisanje napak/opozoril. Gumb pritisnite in ga
pridržite 1 sekundo.
Z menijskima gumboma (gumba levo in desno) se
premikate po prvem nivoju menijske strukture. Trenutno
izbran meni je nakazan s pripadajočim indikatorjem na
vrhu tipkovnice. Poleg tega ta gumba uporabite v načinu
prilagajanja.
Gumba za prilagajanje (gumba plus in minus) se
uporabljata za premikanje po podmenijih in
višanje/nižanje vrednosti v načinu prilagajanja, ko izbrana
vrednost utripa.
Gumb Potrdi se uporablja za vstop v način prilagajanja in
za potrjevanje nastavljenih vrednosti, ali za izbiranje
dodatnih podmenijev.
Gumb Opusti se uporablja za preklic sprememb in
premikanje nazaj po podmenijih. Če ta gumb pritisnete in
zadržite dlje kot 3 sekunde, se izpiše koda zadnjega
opozorila ali napake.
Tabela 1: Gumbi na Fumis ALPHA tipkovnici
1.2. Menijska struktura
Slika 2: Menijska struktura
Opomba
Menijska struktura Fumis ALPHA je odvisna od sestave in dodatnih možnosti. Slika 2 prikazuje
celovito menijsko strukturo s celotnim naborom vnosov. Glede na izbrano sestavo nekateri vnosi
ne bodo na voljo. V tem primeru možnost ni vključena v meni in podmeniji se ustrezno
preštevilčijo.
Vrednosti na ekranu so zgolj v predstavitvene namene in lahko odstopajo od dejanskih vrednosti.
1.2.1. Premikanje po menijih
Za premikanje po prvem nivoju menijev uporabite gumba z desno in levo puščico. Na ekranu je
izpisana nastavitev za prvi vnos v pripadajočem podmeniju.
Za premikanje navzdol in navzgor po podmenijih uporabite gumba plus ali minus. Menijska
struktura na sliki je obrnjena, dejansko so podmeniji obrnjeni navzgor. Za lažje premikanje po
podmeniju se na ekranu za krajši čas v oklepajih izpiše pripadajoča zaporedna številka vnosa v
podmeniju.
Za spreminjanje nastavitev v meniju pritisnite gumb Potrdi za vstop v način prilagajanja za izbrano
nastavitev. Prikazana vrednost utripa. Da spremenite vrednost, uporabite gumba plus in minus.
Za premikanje po korakih v načinu prilagajanja uporabite gumba levo in desno. Ko končate,
pritisnite gumb Potrdi, da shranite nastavitve in zaprete način prilagajanja. Na ekranu se prikaže
vrednost menija, ki ste ga spreminjali.
Ekran prikazuje nastavljeno vrednost ali dejansko vrednost, odvisno od nastavitve. Na primer, ko
prilagajate temperaturo, vnesite želeno temperaturo. Ko zaprete način prilagajanja, zaslon
prikazuje dejansko temperaturo (ki se lahko razlikuje od nastavljene). Ko prilagajate nastavitve
kakovosti goriva, zaslon prikazuje nastavljeno vrednost.
Za vstop v tretji nivo podmenija pritisnite gumb Potrdi in nato uporabite gumba plus in minus za
pomikanje med vnosi. Postopek za spreminjanje nastavitve je enak kot v drugem nivoju
podmenija.
Če želite opustiti način prilagajanja, ne da bi shranili spremembe, pritisnite gumb Opusti. Ta gumb
se uporablja tudi za vračanje en nivo nazaj v meniju. Na primer, če v podmeniju urejate Program
3 v tedenskih časovnih obdobjih, pritisnite gumb Opusti, da zavržete spremembe in se vrnete v
Program 3. S pritiskanjem na gumb Opusti se premaknete v podmeni Nastavitev programov, nato
v podmeni Ura in nato v podmeni Moč delovanja v okviru menija Moč (prvi vnos v menijski
strukturi).
1.3. Nastavljanje ure
Fumis ALPHA tipkovnica vam omogoča nastavljanje točnega časa in datuma.
Za prikaz tekočega časa se z gumboma levo in desno premaknite v meni Ura. Na ekranu se izpiše
trenuten čas.
Za nastavljanje ure in datuma v meniju Ura pritisnite gumb Potrdi. Vrednost za uro začne utripati.
Z gumboma plus in minus nastavite želeno uro. Nato pritisnite gumb desno, da začne utripati
vrednost za minute, in nastavite želeno minuto. Pritisnite gumb desno in na enak način nastavite
datum. Datum nastavite v obliki dd.mm.llll. Nato pritisnite gumb desno in nastavite dan v tednu.
Nastavite ustrezno zaporedno številko dneva, pri čemer 1 pomeni ponedeljek, 7 pa nedeljo. Z
gumbom Potrdi shranite nastavitve časa in datuma.
1.4. Nastavljanje temperature
Fumis ALPHA krmilnik vam omogoča, da želeno temperaturo nastavite na dva načina:
z uporabo programov tedenskega časovnega obdobja
ročno nastavljanje temperature
Z uporabo tedenskih programov lahko popolnoma avtomatizirate delovanje vašega ogrevalnega
sistema in dodatno posredovanje skoraj ni potrebno. Za več informacij glejte poglavje
Nastavljanje tedenskih programov na strani 14.
Temperaturo lahko nastavite ali spremenite ročno. Če uporabljate tedenske programe, lahko na
ta način začasno preglasite nastavitve programa. Nastavitve programa se ponastavijo, ko se
izpolnijo pogoji, nastavljeni s časovnikom (na primer, čas zaključka je dosežen in se sistem
izklopi).
Če si želite ogledati trenutno temperaturo, se pomaknite v meni Temperatura. Trenutna
temperatura se izpiše na ekranu.
Da nastavite želeno temperaturo, v meniju Temperatura pritisnite tipko Potrdi. Ekran prikazuje
nastavljeno ciljno temperaturo v načinu prilagajanja (vrednost utripa). Z gumboma plus in minus
lahko temperaturo zvišate ali znižate. Ko končate, potrdite novo vrednost z gumbom Potrdi. Po
potrditvi ekran ponovno prikazuje trenutno temperaturo.
Opomba
Želeno temperaturo lahko nastavite tudi z daljinskim upravljalnikom.
Pri kaminskih pečeh s kanaliziranim zrakom lahko nastavite tudi temperaturo drugega prostora.
Opomba
Decimalna mesta za nastavljanje temperature so odvisna od sestave sistema.
1.5. Nastavljanje moči delovanja
Fumis ALPHA krmilnik v osnovi samodejno regulira moč delovanja vašega ogrevalnega sistema.
Nastavitve lahko preglasite in spremenite moč delovanja, da ciljno temperaturo dosežete hitreje,
ali da varčujete z gorivom. Nastavitev moči delovanja vpliva na nastavitve dozirnika in
ventilatorja.
Nastavitev moči delovanja predstavlja najvišjo moč delovanja, ogrevalnega sistema. Ko je ciljna
temperatura dosežena, se moč delovanja samodejno zniža. Primer: če izberete moč delovanja 3,
bo vaša kurilna naprava modulirala (na osnovi želene temperature) samo med močjo 1 in 3.
Če si želite ogledati trenutno nastavljeno moč delovanja, se pomaknite v meni Moč. Trenutna
nastavljena moč delovanja se izpiše na ekranu.
Za hitrejše ogrevanje lahko zvišate moč delovanja. V meniju Moč pritisnite gumb Potrdi. Ekran
prikazuje nastavljeno moč delovanja v načinu prilagajanja (vrednost utripa). Z gumboma plus in
minus lahko moč delovanja zvišate ali znižate. Ko končate, potrdite novo vrednost z gumbom
Potrdi. Po potrditvi ekran prikazuje novo nastavljeno moč delovanja. Da se izhodna moč poveča,
dozirnik hitreje dozira gorivo in ventilator deluje hitreje.
Za varčevanje z gorivom in energijo lahko moč delovanja znižate. Dozirnik goriva in ventilator
delujeta počasneje in ciljna temperatura je dosežena počasneje.
Opomba
Želeno moč delovanja lahko nastavite tudi z daljinskim upravljalnikom.
1.6. Nastavljanje tedenskih programov
Fumis ALPHA krmilnik vam omogoča nastavljanje tedenskih programov delovanja za
avtomatizacijo delovanja sistema zgorevanja. Lahko nastavite šest različnih programov in izberete
do tri od teh programov za vsak dan v tednu. Program opredeljuje čas vklopa kurilne naprave, čas
izklopa kurilne napravein želeno temperaturo v tem obdobju delovanja.
Za nastavljanje programa se pomaknite v meni Ura in nato z gumbom plus poiščite podmeni
Nastavitev programov. Ekran prikazuje (3). Pritisnite gumb Potrdi, da izberete Program 1, ekran
prikazuje (P1), in nato pritisnite gumb Potrdi za vstop v način prilagajanja. Vrednost za uro vklopa
kurilne naprave v izbranem programu (P1) začne utripati. Z gumboma plus in minus nastavite
željeno uro vklopa. Nato pritisnite gumb desno. Vrednost za minuto vklopa kurilne naprave začne
utripati. Nastavite željeno minuto vklopa. Pritisnite gumb desno in na enak način nastavite želeni
čas izklopa kurilne naprave. Nato pritisnite gumb desno in nastavite željeno temperaturo za
nastavljeno časovno obdobje. Pritisnite gumb Potrdi, da shranite spremembe. Postopek ponovite
še za ostalih pet programov.
Primer:
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Program 6
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
5:30
7:30
8:00
11:30
12:00
23:00
17:00
23:00
20:00
22:30
4:00
7:00
16⁰C
18⁰C
19⁰C
18⁰C
17⁰C
15⁰C
Da nastavite programe za vsak dan v tednu se pomaknite v meni Ura in nato z gumbom plus
poiščite podmeni Programi po dneh. Ekran prikazuje (4). Pritisnite gumb Potrdi, da izberete
ponedeljek, ekran prikazuje (d1), in nato pritisnite gumb Potrdi za vstop v način prilagajanja.
Utripa vrednost za 1. program. Z gumboma plus in minus izberite želeni prvi program. Nato
pritisnite gumb desno. Z gumboma plus in minus izberite želeni drugi program. Nato pritisnite
gumb desno. Z gumboma plus in minus izberite želeni tretji program. Pritisnite gumb Potrdi, da
shranite spremembe. Postopek ponovite še za ostale dni v tednu.
Primer:
Za vklop ali izklop tedenskih programov se pomaknite v meni Ura in nato poiščite podmeni
Aktivacija časovnika. Pritisnite gumb Potrdi in izberite ON ali OFF. Če izklopite izvajanje
časovnikov, delovanje ogrevalnega sistema nastavite ročno.
Primer:
Izvajanje tedenskih programov lahko izklopite v času počitnic.
Prekrivanje programov:
Če se programi med seboj časovno prekrivajo, prevzame prioriteto delovanja program z višjo
številko (npr.: P2 ima prioriteto pred P1; P4 ima prioriteto pred P3, P2 in P1; P6 ima prioriteto
pred P5, P4, P3, P2 in P1).
Naslednja slika prikazuje primer delovanja kurilne naprave v primeru prekrivanja programov P1,
P2 in P3.
Program/želena
temperatura
P3 (22°C)
P2 (21°C)
P1 (20°C)
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ura
Kurilna naprava ON
Kurilna naprava OFF
čas
LEGENDA:
P1 à 7:00h (ON); 20:00h (OFF); želena temperatura 20°C
Želena temperatura med delovanjem v načinu ''časovnik''
P2 à 9:00h (ON); 11:00h (OFF); želena temperatura 21°C
Naprava deluje; ON
P3 à 13:00h (ON); 17:00h (OFF); želena temperatura 22°C
Naprava ne deluje; OFF
Slika 3: Prekrivanje programov
1.7. Nastavljanje možnosti za gorivo
Meni Gorivo prikazuje avtonomijo goriva (opcija) in vam omogoča, da izberete kakovost goriva
(opcija). V kombiniranih sistemih peleti/drva lahko izberete tip goriva peleti ali drva (opcija:
izbirate lahko do tri kakovosti peletov ter do tri kakovosti drv).
Vrednost Avtonomija delovanja (opcija) prikazuje, koliko goriva je še v zalogovniku (v urah ali
dnevih). Na primer, vrednost 3d pomeni, da je v zalogovniku še za tri dni goriva. Če uporabljate
senzor za merjenje količine peletov, se količina goriva nadzoruje ter ponastavlja samodejno.
Če vaš ogrevalni sistem ne vsebuje senzorja za merjenje količine peletov, morate avtonomijo
goriva ponastaviti ročno. Ko napolnite prazen zalogovnik (do označenega nivoja ''polno'' v
zalogovniku), s pritiskom na tipko Potrdi nastavite avtonomijo goriva na FULL (polno). Ekran
prikazuje, za koliko časa je še goriva (v dnevih ali urah) v zalogovniku. Ko gorivo doseže opozorilni
nivo, ekran prikazuje LO (prazno). Ko se zalogovnik popolnoma izprazni, se avtonomija goriva
nastavi na OFF in na uporabniškem vmesniku zasveti ikona (Ni goriva). Napolnite zalogovnik in
nastavite avtonomijo goriva na FULL. Če zalogovnik ponovno napolnite preden je popolnoma
izpraznjen, ne pozabite ponastaviti avtonomije goriva na FULL, pri tem pa bodite pozorni, da
napolnite gorivo do označenega nivoja ''polno'' v zalogovniku, saj se v nasprotnem primeru
avtonomija ne bo prikazovala pravilno.
Opomba
Za zgoraj opisano delovanje mora vaša kurilna naprava podpirati prikaz avtonomije.
Pri kombiniranih sistemih peleti/drva lahko ogrevate ročno na drva, ali samodejno na pelete. Če
je trenutni izbrani način način na drva, sistem ogreva na drva dokler temperatura dimnih plinov
ne pade pod določen prag (drva pogorijo). Takrat sistem samodejno preklopi v način delovanja na
pelete (opcija). Da prestavite spet v način na drva, nastavite možnost Tip goriva na 2 (drva).
Za izboljšanje izkoristka goriva lahko preko uporabniškega vmesnika izbirate med do tremi
različnimi kakovostmi goriva. Z možnostmi Kakovost peletov/Kakovost lesa lahko izbirate med
kvalitetami 1, 2 in 3.
Če vaša kurilna naprava za gorivo uporablja samo pelete (ali po strukturi peletom podobno
gorivo), lahko nastavljate samo Kakovost peletov.
Če vaša kurilna naprava za gorivo uporablja drva, lahko nastavljate samo Kakovost drv.
Če je vaša kurilna naprava kombinirana (peleti/drva), lahko nastavljate kakovost za oba tipa
goriva (Kakovost peletov/Kakovost drv).
Opomba
Pomen nastavitev kakovosti goriva (1, 2 in 3), poda proizvajalec kurilne naprave.
1.8. Spreminjanje nastavitvenih možnosti
V meniju Nastavitve lahko nastavljate možnosti za zaklepanje tipkovnice, svetilnost tipkovnice v
stanju pripravljenosti, prikaz v stanju pripravljenosti, glasnost piskača, ročni vklop dozirnika
(opcija) in preverite čas do rednega vzdrževanja (opcija; samo za branje).
Za spreminjanje nastavitvenih možnosti se pomaknite v meni Nastavitve. Po podmenijih se
premikate z gumboma plus in minus. Za spreminjanje vrednosti pritisnite gumb Potrdi in z
gumboma plus in minus ustrezno spremenite vrednost. Ko končate, pritisnite gumb Potrdi, da
shranite spremembe.
Podmeni Zaklepanje tipkovnice vam omogoča zaklepanje tipkovnice za preprečevanje
spreminjanja nastavitev po pomoti. Če je tipkovnica zaklenjena, lahko pregledujete nastavitve in
trenutne vrednosti, ne morete pa spreminjati nastavitev (razen ponovnega odklepanja
tipkovnice). Upoštevajte, da ta možnost ne izklopi Fumis ALPHA daljinskega upravljalnika.
Podmeni Zaklepanje tipkovnice ponuja naslednje možnosti:
OFF: tipkovnica ni zaklenjena, vsi gumbi so dejavni
Lo: onemogočeno je prilagajanje nastavitev (nedejaven je gumb Potrdi)
Hi: onemogočeno je prilagajanje nastavitev in izklop/vklop sistema (omogočeno je samo
vračanje nazaj na stanje Lo ali OFF)
Nasvet
Priporočamo, da tipkovnico zaklenete med čiščenjem uporabniškega vmesnika, ali takrat, ko
obstaja možnost, da bi otroci brez prisotnosti odrasle osebe upravljali s kurilno napravo.
Podmeni Svetlost-stanje pripravljenosti vam omogoča varčevanje z energijo, saj lahko svetilnost
tipkovnice v stanju pripravljenosti znižate, ali celo izklopite. Ko se tipkovnice dotaknete, se
svetilnost tipkovnice zviša na privzeto vrednost.
Podmeni Prikaz-stanje pripravljenosti nudi naslednje možnosti:
OFF: Tipkovnica ostane v nazadnje izbranem meniju.
Možnost 1: tipkovnica izstopi iz izbranega menija in izmenično prikazuje trenutno
temperaturo, avtonomijo goriva (opcija) in uro. Če je možnost Avtonomija goriva
nastavljena na OFF, ali če vaš ogrevalni sistem prikazovanja avtonomije ne omogoča, se
ta vnos preskoči.
Možnost 2: tipkovnica izstopi iz izbranega menija in se pomakne v meni Temperatura. Ekran
prikazuje trenutno temperaturo.
Možnost 3: tipkovnica izstopi iz izbranega menija in se pomakne v meni Ura. Ekran prikazuje
tekoči čas.
Možnost 4: tipkovnica izstopi iz izbranega menija in se pomakne v meni Avtonomija goriva
(opcija). Če je ta možnost nastavljena na OFF, ali če vaš ogrevalni sistem prikazovanja
avtonomije ne omogoča, se tipkovnica pomakne v meni Temperatura.
Podmeni Glasnost piskača omogoča nastavljanje glasnosti zvočnih signalov tipkovnice ob
pritiskanju tipk.
Podmeni Ročni vklop dozirnika (opcija) omogoča ročno aktivacijo dozirnika. Dozirnik bo deloval
kratek čas in se nato ustavil. S to možnostjo lahko očistite ali izpraznite dozirnik, lahko pa to
funkcionalnost uporabite tudi pred prvim kurjenjem, ko je sistem dozirnika še popolnoma prazen.
Podmeni Čas do vzdrževanja (opcija) prikazuje, v koliko dneh morate poklicati usposobljenega
serviserja, da opravi redni vzdrževalni pregled vašega ogrevalnega sistema. Ta vrednost (v dnevih)
je samo za branje in jo lahko spreminja samo pooblaščeni serviser.
2. Odpravljanje težav
Fumis ALPHA tipkovnica prikazuje opozorila na napake, ki se lahko pojavijo ob delovanju
ogrevalnega sistema. Lučke indikatorjev opozarjajo na težave. V primeru opozorila lučka utripa, v
primeru napake pa je lučka prižgana. V primeru opozorila ogrevalni sistem še vedno deluje, v
primeru okvare pa je lahko delovanje ogrevalnega sistema resno okvarjeno in je potrebno
kontaktirati strokovno osebje.
Vsako opozorilo in napaka ima kodo, s katero lahko identificirate težavo. Za prikaz kode pritisnite
in pridržite gumb Opusti. Če ni podatka, ekran prikazuje ----.
2.1. Zmanjkuje goriva
Opozorilo: Alarm Ni goriva utripa
Koda: A001
Vzrok: Ko se zalogovnik skoraj izprazni, se sproži opozorilo. Ta možnost je na voljo, če uporabljate
avtonomijo goriva ali senzor za merjenje količine goriva.
Rešitev: Ponovno napolnite zalogovnik. Če uporabljate možnost Avtonomija goriva, to možnost
ponastavite na Full.
2.2. Ni goriva
Opozorilo: Alarm Ni goriva stalno sveti
Koda: ---Vzrok: Ko se zalogovnik izprazni, se sproži opozorilo. Ogrevalni sistem se ugasne in ga ni mogoče
ponovno prižgati.
Rešitev: Ponovno napolnite zalogovnik. Če uporabljate možnost Avtonomija goriva, to možnost
ponastavite na Full.
2.3. Umazano kurišče,dimnik ali izmenjevalnik toplote
Opozorilo: Alarm Čiščenje utripa
Koda: A003
Vzrok: Temperatura dimnih plinov je narasla do meje, pri kateri začne kurilna naprava samodejno
zmanjševati moč delovanja.
Rešitev: Ugasnite kurilno napravo in kontaktirajte pooblaščenega serviserja za preventivno
kontrolo/čiščenje izmenjevalnika toplote pred naslednjim kurjenjem.
Opozorilo: Alarm Čiščenje stalno sveti
Koda: ---Vzrok 1: Kurišče, dimnik ali izmenjevalnik toplote so umazani in jih je potrebno očistiti. V kurišču
je lahko preveč pepela ali nezgorelih peletov, dimnik in/ali izmenjevalnik toplote pa sta lahko
zamašena s sajami.
Rešitev 1: Preverite in izpraznite kurišče ali pokličite dimnikarja za čiščenje dimnika, oziroma
pooblaščenega serviserja kurilne naprave za čiščenje izmenjevalnika toplote.
Vzrok 2: Kurilno napravo ste vklopili in nato ponovno izklopili (gumb Vklop/izklop) še preden je leta iz faz vžiga prešla v fazo normalnega delovanja. Izvede se izpihovanje (če je vključeno).
Rešitev 2: Če gorivo v izgorevalni komori kurilne naprave gori, počakajte, da pogori do konca in se
kurilna naprava popolnoma zaustavi. Pred naslednjim kurjenjem preverite, da je kurišče
popolnoma prazno ter dvakrat pritisnite tipko za vklop (prvič za brisanje alarma, drugič za
ponovni vklop kurilne naprave).
2.4. Prazna baterija
Opozorilo: Alarm Vzdrževanje utripa
Koda: A004
Vzrok: Interna baterija Fumis ALPHA krmilnika je skoraj prazna. Ogrevalni sistem lahko deluje
nemoteno.
Rešitev: Pokličite pooblaščenega serviserja, da zamenja baterijo. Baterije ne poskušajte zamenjati
sami.
2.5. Okvara senzorja hitrosti ventilatorja 1
Opozorilo: Alarm Vzdrževanje utripa
Koda: A005
Vzrok: Senzor hitrosti ventilatorja (če je ventilator vaše kurilne naprave opremljen s tovrstnim
senzorjem) je okvarjen. Ogrevalni sistem lahko deluje nemoteno.
Rešitev: Pokličite pooblaščenega serviserja.
2.6. Okvara senzorja tlaka
Opozorilo: Alarm Vzdrževanje utripa
Koda: A007
Vzrok: Senzor tlaka je okvarjen (če je vaša kurilna naprava opremljena s tovrstnim senzorjem).
Ogrevalni sistem lahko deluje nemoteno.
Rešitev: Pokličite pooblaščenega serviserja.
2.7. Potrebno je redno vzdrževanje
Opozorilo: Alarma Čiščenje in Vzdrževanje utripata
Koda: A002
Vzrok: Števec Čas do vzdrževanja v urah prikazuje, kdaj je potrebno opraviti reden vzdrževalni
pregled vašega ogrevalnega sistema. Števec odšteva čas v urah in ko doseže vrednost 0, začne
alarm Vzdrževanje utripati. Vrednost števca je samo za branje in jo lahko spreminja samo
pooblaščen serviser.
Rešitev: Pokličite pooblaščenega serviserja.
2.8. Odprta vrata izgorevalne komore ali zalogovnika
Opozorilo: Alarmi Ni goriva, Čiščenje in Vzdrževanje utripajo
Koda: A006
Vzrok: Vrata izgorevalne komore ali zalogovnika goriva so odprta (če je vaša kurilna naprava
opremljena z varnostnim stikalom na vratih izgorevalne komore in/ali zalogovnika za gorivo).
Rešitev: Preverite in zaprite vrata izgorevalne komore ali zalogovnika goriva. Če tega ne morete
storiti ali s tem ne rešite težave, pokličite pooblaščenega serviserja.
2.9. Prazna baterija daljinskega upravljalnika
Opozorilo: Fumis ALPHA daljinski upravljalnik se ne odziva
Vzrok: Baterija Fumis ALPHA daljinskega upravljalnika je prazna. Fumis ALPHA daljinski
upravljalnik uporablja baterijo CR2025. Vstavite lahko tudi baterijo CR2032 (priporočeno zaradi
daljše življenjske dobe baterije).
Rešitev: Zamenjajte baterijo. Za navodila glejte hrbtno stran enote.
2.10. Potrebno je vzdrževanje
Opozorilo: Alarm Vzdrževanje je prižgan
Vzrok: Ogrevalni sistem je okvarjen in ne deluje. Možni vzroki so:
Koda E001: Okvara tipkovnice
Koda E002: Okvara IR komunikacije
Koda E003: Okvara RF komunikacije
Koda E004: Okvara MB komunikacije
Koda E101: Okvara pri gorenju ali prekomerna temperatura vode
Koda E105: NTC2 okvara
Koda E106: NTC3 okvara
Koda E107: TC2 okvara
Koda E108: Okvara varnostnega stikala
Koda E109: Okvara tlačnega stikala
Koda E110: NTC1 okvara
Koda E111: TC1 okvara
Koda E112: Prekomerna temperatura goriva
Koda E115: Splošna okvara
Rešitev: Zapišite si kodo napake in pokličite pooblaščenega serviserja.
2.11. LED indikatorji na krmilniku
Fumis ALPHA krmilnik je opremljen z dvema LED indikatorjema, ki nakazujeta delovanje
krmilnika. Spodnja tabela opisuje funkcije LED indikatorjev:
Signal
LED 2
LED 1
Delovanje
Preverjanje el. napajanja
Preverjanje komunikacije
Ugasnjen
Ni el. napajanja
Okvara ali ni nastavljeno
Prižgan
El. napajanje v redu
–
Hitro utripanje
(5 utripov na
sekundo)
–
Komunikacija v redu
Počasno utripanje
(2 utripa na sekundo)
–
Enota ni nastavljena preko
Fumis PC-PRO, samo
bootloader
2.12. Izpad električne energije
V primeru izpada električne energije Fumis ALPHA krmilnik preklopi na interno baterijo in ohrani
delovni spomin. Interna elektronika deluje v varčnem načinu (poraba približno 10nA), kar
zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo baterije (vsaj 10 let).
Opomba
V času trajanja izpada električne energije kurilna naprava ne deluje.
V primeru izpada električne energije Fumis ALPHA krmilnik deluje kot opisano v spodnji tabeli:
Trajanje izpada
Delovanje pred izpadom
Delovanje po izpadu
Manj kot 2 minuti
Faza Fire up
Krmilnik nadaljuje nemoteno
Faza Burning
Krmilnik preveri temperaturo zraka/vode in
nadaljuje v fazi Burning, ali ponovno zažene fazo
Fire up.
OFF
OFF
Faza Fire up
Krmilnik nadaljuje nemoteno
Faza Burning
Krmilnik preveri temperaturo dimnih plinov. Če
temperatura dimnih plinov pade pod PAR56, se
ponovno zažene faza Fire up, v nasprotnem
primeru se nadaljuje faza Burning.
OFF
OFF
Več kot 2 minuti
2.13. Nespecifične napake na Fumis ALPHA tipkovnici
Določeni podatki se ob zagonu s Fumis ALPHA krmilnika prenesejo na Fumis ALPHA tipkovnico (na
primer, konfiguracija).
V primeru, da se na Fumis ALPHA tipkovnici prikažejo nepričakovane napake pri spreminjanju
nastavitev krmilnika, odklopite in ponovno priklopite tipkovnico, da se le-ta skalibrira. Med samo
kalibracijo (ta traja nekaj sekund) se ne dotikajte aktivne površine tipkovnice. S ponovno
kalibracijo se podatki na tipkovnici ponastavijo. Če s tem ne odpravite težave, se za podporo
obrnite na pooblaščenega serviserja.
3. Uporaba gorilnika ES25
Kapaciteta:
Gorivo:
25 kW
Lesni peleti
3.1.Gorilnik na pelete ES25
V današnjem času je vse več povprašavanja po ogrevalnih rešitvah, ki ne obremenjujejo okolja in družinskega
proračuna ter hkrati ponujajo maksimalno udobje in funkcionalnost. Kotel KDP–28 v kombinaciji z gorilcem
ES25 in zalogovnikom na kotlu ali ob njem je zelo zanesljiv sistem za centralno ogrevanje moči 28KW in
trenutno povsem zadovoljuje tem zahtevam .
Z gorilnikom in kotlom smo dobili odlične rezultate zgorevanja, in visoko stopnjo izkoristka. Gorilec se je
pokazal za izredno zanesljivega in sigurnega, upravljanje z njim pa je zelo enostavno, saj elektronika omogoča
nastavitev vseh potrebnih parametrov za maksimalni izkoristek kurjave in kotla.
SPLOŠNO
Gorilnik kot gorivo uporablja lesne pelete. Deluje na osnovi izgorevanja biomase. Gorilnik odlikujejo visoki
izkoristki, emisija dimnih plinov je v skladu z zakonskimi omejitvami. Namenjen je manjšim porabnikom
toplotne energije, kot so stanovanjske hiše in gospodinjstva.
KRATEK OPIS GORILNIKA
Gorilnik je samostojen kompakten izdelek in se priključi na kotel, ki služi kot izmenjevalnik toplote. Kotel in
gorilnik skupaj tvorita kurilno napravo. Zgorevalni zrak se prek ventilatorja vpihuje preko zračnih kanalov v
katerih je vgrajen tudi električni grelec, ki služi za vžig peletov. Ko fotocelica zazna vžig, se električni grelec
samodejno izključi. Kurišče je izdelano iz ognjeodporne pločevine, vanj pa je vložena rešetka tudi iz
ognjeodporne nerjaveče pločevine. Pri tem je treba poudariti da je kurišče dvostensko in zračno hlajeno, kar še
dodatno povečuje vzdržljivost le te.
Motorno gonilo, ki je nameščeno na vrhu polžnega transporterja, transportira pelete preko polžnice brez osi
proti izpustni cevi. Peleti nato preko gibljive cevi prosto padajo v gorilnik. Za regulacijo gorilnika skrbi krmilnik
s programom v povezavi s temperaturnima sondama, ki merita temperaturo dimnih plinov na izhodu iz kotla,
ter temperaturo vode v kotlu. Za požarno varnost skrbi varnostni termostat na dozirni cevi, ki v primeru
povratnega ognja oz. pregrevanja ohišja izklopi sistem.
Gorilnik je možno priključiti tudi na obstoječe kotle na trda goriva.
Ventilator vgrajen v gorilniku se lahko uporablja tudi za vpih zraka za zgorevanje v primeru ročnega kurjenja
drv. Način omenjenega kurjenja je opisan v nadaljevanju.
Krmiljenje gorilnika omogoča avtomatsko delovanje, ki je primerljivo z oljnimi ali plinskimi gorilniki:
- modulirano delovanje
- samodejno prilagajanje različnim vrstam pelet
- kvalitetno delovanje tudi pri kurjenju pelet slabše kakovosti
- enostavno upravljanje in vzdrževanje
Emisija dimnih plinov je v skladu z zakonodajo. Izkoristki goriva - pelet je preko 90 %. Z montažo gorilnika na
obstoječi kotel, podaljšamo življenjsko dobo kotla.
ODGOVORNOST
Če gorilnik obratuje v neustreznih okoliških pogojih ali je neustrezno uporabljen (glejte tehnične podatke),
proizvajalec ne more prevzeti odgovornosti za njegovo pravilno delovanje. Preventivne ukrepe za preprečitev
nesreč in poškodb mora zagotoviti upravljalec gorilnika.
Če pride do kakršnihkoli napak, prosimo da stopite v stik z nami in nam posredujete sledeče informacije:
tip (naziv)
serijska številka
napake
okoliški pogoji
aplikacija (način uporabe)
IZJAVA O SKLADNOSTI
CE (ES) izjava o skladnosti zagotavlja, da je gorilnik varen, da je bil pregledan in preskušen ter ustreza vsem
zahtevam, ki so navedene v veljavnih standardih, direktivah in predpisih. CE izjava se nahaja v prilogi.
- Pravilnik o varnosti strojev
(Uradni list RS, št.52/2000, 57/2000, 107/2001, 25/2006, 75/2008, 66/2010, 17/2011-ZTZPUS-1, 74/2011)
MD Directive 98/37/EC, 2006/42/EC with amending Directive 95/16/EC (recast), 2009/127/EC and its
amendments
- Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
(Uradni list RS, št. 27/2004, 17/2011, 71/2011)
LVD Directive 2006/95/EC and its amendments
- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti
(Uradni list RS, št. 84/2001, 32/2002, 132/2006)
EMC Directive 2004/108/EC and its amendments
!
POMEMBNO!
Tem navodilom je potrebno slediti, da bi se zagotovila pravilna montaža, obratovanje in
vzdrževanje kotla. Vsak ki montira, uporablja in vzdržuje kotel mora pazljivo prebrati ta navodila.
Zanemarjanje teh navodil lahko pripelje do preklica garancije!
VARNOSTNE INFORMACIJE, OPOZORILA
Naslednja varnostna opozorila so namenjena zaščiti uporabnikov in zagotavljanju dolge življenjske dobe
gorilnika. Osebje, ki je vključeno v montažo, zagon, vzdrževanje in upravljanje mora poznati ta varnostna
opozorila in delati v skladu z njimi. Vsa dela na gorilniku mora izvajati kvalificirano osebje, z ustreznim orodjem
in testno opremo.
Pred pričetkom dela upoštevajte sledeča varnostna pravila:
- odklopite vse varovalke na vhodu in izhodu, zagotovite, da ne bi prišlo do ponovne vključitve varovalk,
- z merilnim instrumentom preverite, da sta vhod in izhod dejansko brez napetosti, preverite ozemljitev,
- zagotovite zaščito pred dotikom ostalih delov, ki so pod napetostjo.
!
Pozor: dozirna cev za gorivo je lahko zelo vroča – možnost opeklin!
Pozor: del gorilnika za priključno prirobnico je lahko zelo vroč in obstaja možnost opeklin!
Gorilnik pri pravilnem priklopu in ravnanju v skladu z navodili za uporabo ni nevaren, električni deli, ki se
nahajajo v njem, so zaščiteni pred dostopom vode ali prahu, ohišje ščiti pred kontaktom z deli pod napetostjo.
!
OPOZORILO: Za kakršnekoli poškodbe, ki izhajajo iz nepravilne uporabe, uporabnik prevzema vso odgovornost!
PRED MONTAŽO IN VSAKIM POSEGOM V NOTRANJOST GORILNIKA
OBVEZNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO!
ELEKTRIČNI PRIKLOP GORILNIKA MORA IZVRŠITI ZA TO USPOSOBLJENA
OSEBA!
POTREBNO JE PAZITI, DA VODA NE PRIDE DO DELOV POD NAPETOSTJO!
OMOGOČEN MORA BITI PROST DOSTOP DO ELEKTRIČNIH DELOV ZA
PRIMER IZKLOPA V SILI, ČISČENJA IN VZDRŽEVANJA!
PRIKLJUČITEV JE POTREBNO IZVRŠITI V BREZNAPETOSTNEM STANJU!
!
Pred odstranitvijo zaščitnega pokrova gorilnika je potrebno kotel ločiti od električnega napajanja, to opravilo je
dovoljeno samo pooblaščeni osebi!
Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe oseb ali stvari, v kolikor niso bili upoštevani vsi
varnostni normativi (tudi tisti, ki v tem tekstu niso našteti)!
!
Potrebno je zagotoviti, da otroci oz. mladoletne osebe zaradi morebitnih opeklin ali drugih poškodb nimajo
dostopa do kurilne naprave!
!
Priklop gorilnika izvede za to usposobljena oseba v skladu s predpisi. Po priklopu in montaži sestavnih delov se
opravijo kontrolne meritve priključenih elementov. ki zagotovijo varno in pravilno delovanje!
OPREMA ZA GAŠENJE
V primeru požara priporočamo uporabo gasilnih aparatov s CO2 oz. izvedbo ustreznih ukrepov ter uporabo
opreme in zaščite v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.
VARNOSTNI SISTEMI V GORILNIKU
- Varnostni sistemi v gorilniku morajo zagotavljati, da ne pride do širjenja požara oziroma povratnega ognja
preko polžnega transporterja v zalogovnik oziroma kotlovnico.
- Polžni transporter mora biti postavljen pod kotom od 45 do 65 stopinj. Skozi cev se ne more vzpostaviti
povratni vlek;
- V vstopni cevi za pelete na gorilniku je nameščen varnostni termostat, ki meri temperaturo cevi. V primeru
povratnega ognja temperatura naraste do nastavljene varnostne temperature, ta pa ustavi delovanje dozirnega
polža
- Iz razdelilnika zraka gre del zraka po kanalu v dozirno cev; s tem ustvarimo nadtlak proti smeri povratnega
ognja, tako da se plamen ne more širiti;
- Vsi električni kontakti, katerih se stranka lahko dotakne, so električno izolirani; električna napeljava je
ozemljena.
OBRATOVALNI POGOJI
Max. temperatura okolice pri normalni uporabi je +40°C, povprečje temperatur v času 24 ur pa ne sme
presegati +35°C. Najnižja dovoljena temperatura okolice je +5°C.
Relativna vlažnost ne sme presegati 50% pri max. temperaturi +40°C. Višje relativne vlage so dovoljene pri višji
temperaturi okolice (npr. 90% pri +20°C).
Možna je dodatna vgradnja stikala za ustavitev dozatorja, kar posledično povzroči izklop gorilca in prenehanja
izgorevanja (v max. 2 min).
OPIS GORILNIKA
1
vpadna cev za pelete
2
ohišje
3
kurišče
4
prirobnica za pritrditev na kotel
1 foto celica
2 šoba za vžig
3
zgorevalna rešetka
4
jeziček za izvlek rešetke
2
varovalka 4 A (V)
3
glavno stikalo (G)
Gorilnike je potrebno uporabljati samo za namene in na način, kot je predpisan v navodilih za uporabo. Gorilnik
je izključno namenjen kurjenju s peleti ali drvmi Kakršnokoli drugo gorivo (koruza in ostale žitarice, itd…) lahko
povzročijo okvare oziroma nedelovanje naprave.
Peleti so lesni stiskanci iz stranskih produktov lesa in morajo zadoščati standardnim zahtevam kakovosti. Ne
vsebujejo drugih dodatkov ali lepil, zato je tudi količina pepela majhna. Če temu ni tako se zelo poslabša
delovanje naprave ter poveča količina pepela.
NOVNI TEHNIČNI PODATKI GORILNIKA
Podatki so razvidni iz napisne tablice, ki je nalepljena na vidnem mestu naprave:
min. toplotna moč
max. toplotna moč
gorivo
moč dovodne varovalke
Dimenzije:
Dolžina: 457 mm
Širina: 258 mm
Višina: 262 mm
Teža: cca. 10 kg
ELEKTRIČNI PORABNIKI
• GRELNIK ZRAKA: P=300 W (Alt.: 600W), U=230 V AC, 50 Hz
• MOTOR REDUKTORJA: P=900 W, U=230 V AC, 50 Hz
9 kW
25 kW
peleti
4A
• VENTILATOR: P=48 W, U=230 V AC, 50 Hz
• KRMILNIK
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Za nemoteno in delovanje je potrebno gorilnik redno vzdrževati in čistiti. Le redno čiščen in vzdrževan gorilnik
omogoča okolju prijazno in nemoteno delovanje pri odličnih izkoristkih.
• Ob vsakem čiščenju očistite tudi zunanjost morebitnega prahu. Lesni prah in peleti se ne smejo zadrževati na
ohišju ali pod zaščitnim pokrovom gorilnika.
• SMRTNO NEVARNO!!! Ne segajte v del gorilnika z električnim vezjem. Vse težave se lahko rešijo oz. odčitajo
prek zaslona na krmilniku!
• Na gorilnik se ne smejo odlagati nikakršni predmeti!
• Gorilnika ne čistite z vodo ali vnetljivimi snovmi! Pri uporabi gorilnika upoštevajte sledeče:
1. Priporočamo čiščenje gorilnika 1 x na 7 dni, oz.takoj ob spremembi plamena.
2. Kotel je priporočljivo čistiti 1x na 14 dni, oz.po uporabi cca 300 kg pelet.
3. Redno vzdrževanje dimovodnih naprav s strani pooblaščenih dimnikarskih služb.
4. Redna kontrola količine pelet v zalogovniku in po potrebi dopolnjevanje.
ČIŠČENJE
Gumb Vklop/Izklop se uporablja za prižiganje in ugašanje
sistema ter brisanje napak/opozoril. Gumb pritisnite in ga
pridržite 1 sekundo.

Ko smo pritisnili gumb Vklop/ Izklop počakamo, da gorilnik avtomatsko ugasne.

Ko gorilnik neha delovati (cca. 5 minut) počasi odpremo vrata peči in preverimo če so pogoreli vsi
peleti.

Če v gorilniku ni več žerjavice očistimo zgorevalno rešetko, vendar pri tem pazimo, saj je rešetka zelo
vroča- glej sliko!

Najbolje je počakati, da se vroče površine ohladijo (cca. 0,5 do 1h) in potem očistiti gorilnik.

Priporočamo uporabo usnjenih rokavic.
!
NEVARNOST OPEKLIN!!!
- Izvlečemo zgorevalno rešetko.
- Rešetko ostrgamo z ostrim predmetom, da odstranimo nesnago (žična ščetka).
- Počistimo prostor pod zgorevalno rešetko (sesalec ali omelo).
- Vstavimo zgorevalno rešetko. Paziti moramo, da bo pravilno nameščena (med poličko in
jezičkom na zadnji stranici).
- Iz kurišča kotla odstranimo pepel, najboljše s sesalcem za pepel.
- Pritisnemo in pridržimo tipko Vklop/ Izklop za 2-3 sekunde. S tem se resetira znak za čiščenje (omelo)
gorilnika.
- Po tem ponovno pritisnemo tipko Vklop/ Izklop in gorilnik začne delovati.
- Počakamo, da se gorilnik zažene do konca.
!
Priložena navodila skrbno preberite do konca!!!
TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE
Telo peči se pred transportom da na paleto, plašč s toplotno izolacijo pa v kartonsko embalažo. Gorilnik se
embalira v kartonsko embalažo, kritična mesta se po potrebi zavarujejo s stiroporom in kartonsko embalažo.
Transportira se v pokončnem položaju.
Dovoljena temperatura pri transportu in skladiščenju je med -25°C in +55°C, pri čemer je za kratka časovna
obdobja, ki ne presegajo 24 ur, dovoljena do +70°C.
Gorilnik se mora priključiti v kratkem časovnem obdobju (predvidoma max. 1 mesec po prevzemu pri
dobavitelju)! V primeru, da gorilnik ne bo priključen v tem času, ga je potrebno skladiščiti v suhem in zračnem
prostoru, pri sobni temperaturi in v pokončnem položaju!
Pred izvedbo transporta je potrebno gorilnik ustrezno zaščititi!
ODSTRANITEV IZ UPORABE
Življenjska doba gorilnika je odvisna od vgradnje, načina uporabe in delovnih pogojev, pri čemer je potrebno
upoštevati življenjsko dobo sestavnih delov in redno izvajati vsa potrebna vzdrževalna dela. Leto proizvodnje je
odtisnjeno na napisni tablici.
Po poteku življenjske dobe je potrebno gorilnik odstraniti iz uporabe. Odsluženi gorilnik se odvrže na deponijo za
industrijske odpadke v skladu z veljavnimi okolje varstvenimi predpisi in zakonodajo.
REZERVNI DELI
Priporoča se uporaba samo originalnih rezervnih delov!
Ob uporabi neoriginalnih nadomestnih delov proizvajalec ne jamči pravilnega delovanja naprave!
OBVEZNOSTI PROIZVAJALCA – GARANCIJSKI POGOJI
Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijski dobi, ki je navedena na Garancijskem listu (priloga) in traja 5 let za
peč oz. 2 leti za gorilnik ter 1 leto za elektronske komponente, odpravljal vse morebitne napake in pomanjkljivosti.
V času garancije bo proizvajalec odpravil nastale okvare, katere niso nastale zaradi višje sile ali nepravilnega
posega ali nepravilne uporabe.
Garancija se ne priznava:
Garancija ne velja za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, nestrokovne montaže,zagona, servisiranja s
strani nepooblaščene osebe, če je montažo, zagon opravila nepooblaščena oseba, okvar zaradi nihanja
električne napetosti, udara strele, vgrajenih neoriginalnih rezervnih delov, višje sile, izvedb instalacij izven
veljavnih tehničnih in varnostnih predpisov, ipd. ali zaradi nepravilno ali pomanjkljivo izpolnjenega
Garancijskega lista.
Stranka je s strani pooblaščenega serviserja poučena kako se varno upravlja in vzdržuje kurilno napravo ter
okolico le te v smislu požarne varnosti. Predvsem je potrebno upoštevati čistost kotlovnice, da ni nakopičenih
gorljivih materialov okrog kotla.
Zalogovnik za pelete mora biti izdelan iz ognjevzdržnih materialov. Za nemoteno in varno delovanje gorilnika ter
dolgo življenjsko dobo je potrebno čiščenje komore gorilnika skladno z navodili za uporabo.