Preliminarni program Noči razikovalcev 2013

NOČ RAZISKOVALCEV 2013
I.
MARIBOR
Fakulteta: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Oddelek/Inštitut: Katedra za botaniko in genetiko
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: dr. Andreja Urbanek Krajnc
Ostali sodelujoči raziskovalci: dr. Anton Ivančič, dr. Andrej Šušek, Meta Šepic
Kratka napoved programa:
S temo »Klimatske spremembe in rastline v prihodnosti« bomo predstavili učinke
vročinskega, radiacijskega stresa in pomanjkanja vode na vegetacijo zemlje in
kakovost kmetijskih pridelkov. Raziskovalci bomo izpostavili fleksibilne fiziološke
odzive rastlin ter njihove anatomske ter fiziološke prilagoditve. Predstavili bomo
trende v znanosti v smeri zagotavljanja kvalitete pridelka z žlahtnjenjem rastlin s
toleranco na spreminjajoče se okolje. Program bo obsegal predstavitev
raziskovalnega dela v eksperimentalnem nasadu Botaničnega vrta in večerno
predavanje.
Fakulteta: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Oddelek/Inštitut: Katedra za biosistemsko inženirstvo
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: Jurij Rakun
Ostali sodelujoči raziskovalci: Miran Lakota, Denis Stajnko, Peter Berk, Peter
Vindiš, Marinko Grbić
Kratka napoved programa:
Predstavili bomo sistem za selektivni nanos fito-farmacevtskih sredstev (FFS). Ta
temelji na uporabi ultrazvočnih tipal, ki tipajo morebitno prisotnost krošenj dreves
in njihovo gostoto. V kolikor so krošnje prisotne, sistem proži elektro-magnetne
ventile in uravna pretok glede na zaznano gostoto krošenj. Na ta način
pripomoremo k zmanjšanju porabe FFS in posledično zmanjšanju negativnih
posledic na okolje.
Sistem je bil financiran s srani ARRS št. 3211-10-000040 kot del EUREKA projekta
in je nastal v sodelovanju s: Fakulteto za strojništvo (UL), Fakulteto za
računalništvo in informatiko (UL) in Kmetijskim inštitutom Slovenije
Fakulteta: Pedagoška fakulteta
Oddelek/Inštitut: Oddelek za predšolsko vzgojo,
Oddelek za razredni pouk,
Oddelek za likovno umetnost
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: prof. dr. Dragica Haramija
Ostali sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Janja Batič, Jerneja Herzog, prof. Petra
Varl, Bojan Valh, mag. Darija Petek, doc. dr. Sabina Šinko, Jasmina Kolbl, doc.
dr. Marko Gosak
Pravljične urice (prof. dr. Dragica Haramija, doc. dr. Janja Batič)
Raziskovalki bosta predstavili slovenske ljudske pravljice in avtorske pravljice
pomembnih slovenskih ustvarjalcev (Kajetana Koviča, Svetlane Makarovič, Bine
Štampe Žmavc, Polonce Kovač, Ide Mlakar,…). Govorili bosta o pravljičnem izročilu
in predstavili vlogo ilustracij v slikanicah. Ob vsaki prebrani (povedani) zgodbi si
bodo otroci ogledovali ilustracije, pogovor bo tekel tudi o jezikovni in likovni vsebini
literarnih del.
Pravljične urice bodo organizirane v dveh skupinah. V prvi bo potekalo branje
pravljic, ki se bo začenjalo vsako polno uro. Ob tem bodo projicirane ilustracije iz
knjige na platno. V drugi skupini bo potekalo likovno upodabljanje pravljičnih
junakov z vodenim likovnim izražanjem.
Naravoslovna igralnica (mag. Darija Petek, Jasmina Kolbl, doc. dr. Marko Gosak)
Za otroke (predšolsko in zgodnje šolsko obdobje) bodo izvedeni preprosti
eksperimenti s snovmi iz kuhinje, kopalnice in otroškega igrišča, izdelovale se bodo
raziskovalne škatle s predmeti iz gospodinjstva in naravnimi materiali, vozila na
zračno blazino in sončne ure ter izvajale didaktične igre s področja naravoslovja.
Tako mlajši kot starejši obiskovalci bodo lahko izvajali eksperimente z zrakom.
Starejšim obiskovalcem bodo predstavljene možnosti raziskovalnega didaktičnega
pristopa v predšolskem in zgodnješolskem obdobju (različna literatura,
računalniška predstavitev, vpogled v konkretni didaktični material, možnost
samostojne vodene priprave ustreznega gradiva,…).
Likovno-ustvarjalna delavnica (Jerneja Herzog, Bojan Valh, prof. Petra Varl)
Raziskovalci in študentje Oddelka za likovno umetnost bodo izvajali ustvarjalne
delavnice na temo poslikave (risanje, slikanje, grafika) eko vrečk ali majčk. Vsak
sodelujoči otrok bo lahko z različnimi postopki, ki jim bodo ustrezno didaktično
predstavljeni, poslikal in opremil svojo vrečko ali majčko.
Starejši obiskovalci bodo lahko izvedeli več o raziskovalno didaktičnem pristopu pri
likovni pedagogiki v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Hkrati bo na istem
prizorišču predstavljena razstava likovnih del na temo raziskovanja/raziskovalcev,
ki jih bodo učenci realizirali med šolskim letom 2012/13 pod vodstvom študentov
3. letnika Likovne pedagogike v okviru rednih didaktičnih nastopov po mariborskih
osnovnih šolah.
Lutkovna predstava (doc. Sabina Šinko)
Študenti Predšolske vzgoje bodo odigrali krajšo lutkovno predstavo ali dve v
trajanju do 20 minut, lahko tudi dvakrat v popoldnevu. Vsebina predstave bo
znana tekom študijskega leta.
Fakulteta: Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Oddelek/Inštitut: Oddelek za biologijo
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: Janja Trček
2
Ostali sodelujoči raziskovalci: Nina Slapšak
Kratka napoved programa:
Mikroorganizmi so pomembni v mnogih industrijskih panogah (farmacevtska-,
kemijska-, živilska-, tekstilna- industrija) kot proizvajalci vmesnih in končnih
produktov.
Raziskovalci
na
tem
raziskovalnem
področju
zato
iščejo
mikroorganizme, ki imajo industrijsko zanimive lastnosti in jih po potrebi tudi
izboljšujejo z orodji in metodami molekularne biologije. Zato bomo na srečanju
predstavili nekatere zanimive lastnosti industrijsko pomembnih sevov
ocetnokislinskih bakterij.
Predstavili bomo seve ocetnokislinskih bakterij z različnimi sposobnostmi tvorbe
ekstracelularnih polisaharidov, tvorbe ocetne kisline iz etanola in nadaljnje
oksidacije ocetne kisline v CO2 in H20, detekcijo katalazne aktivnosti in citokrom c
oksidaze. Študentka bo različne vrste ocetnoksilisnkih bakterij predhodno
namnožila v laboratoriju. Obiskovalci bodo lahko primerjali vpliv različnih vrst
sevovo in gojišč na tvorbo ekstracelularnih polisaharidov, etanola in ocetne kisline.
Detekcijo katalazne aktivnosti in citokrom c oksidaze pa bodo obiskovalci s
pomočjo študentke/demonstratorke izvajali sami.
- V obliki projekcije bomo prikazali mikrofotografije ocetnokislinskih bakterij,
namnoženih v različnih tekočih gojiščih in vpliv koncentracije ocetne kisline na
morfološke lastnostmi njihovih celic.
Fakulteta: FNM
Oddelek/Inštitut: Biologija
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: Jana AMBROŽIČ-DOLINŠEK,
Terezija CIRINGER
Podrobnejši opis programa in način izvedbe:
Predstavili bomo rastlinske tkivne kulture tako, da bomo obiskovalcem omogočili
ogled kultur, ki jih bodo študentje asistenti namnožili in pripravili za to
predstavitev. Kulturo si bo mogoče pogledati pod lupo.
Fakulteta: Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Oddelek/Inštitut: Oddelek za biologijo
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: Nina Šajna
Kratka napoved programa:
Kako znanstvenik dokaže obstoj nove vrste rastline?
Na Zemlji poznamo 1,4 milijone vrst živih bitij in od tega je 300.000 rastlin, a še
zdaleč ne poznamo vseh, niti 30% vseh obstoječih vrst. Novih vrst pa ne odkrivamo
samo v nedostopnih predelih tropskih gozdov kamor človeka le redko zanese,
ampak jih občasno najdemo tudi pri nas. A kako dokazati pri tej množici vrst, da je
najdena vrsta res nova? Rastline zato primerjamo glede na videz, anatomsko
zgradbo, fiziološke odzive in dednino (genom). Obiskovalci si bodo ogledali nekaj
klasičnih taksonomskih tehnik (morfološke analize, mikroskopiranje) in
sodobnejših metod (določanje podobnosti DNK).
Ogledali si boste vzorce herbarijskih pol iz Muzejskih in drugih zbirk. Predstavili
vam bomo pomen zbirk za določanje novih vrst, za beleženje števila vrst ter za
znanstvene primerjave in študije. Videli boste lahko sodobnejše zbirke npr. plodov
in semen v fiksativih ter zbirke materiala za kasnejše genetske analize. Za mlajše
obiskovalce bo predstavitev spremljala razlaga, kako narediti herbarij.
3
Preizkusili boste nekaj osnovnih metod za morfološke primerjave rastlinskih vrst,
spoznali kakšni morfološki parametri so pomembni za določanje novih vrst na
primerih več podobnih vrst ter opazovali morfološke značilnosti z lupo in pod
mikroskopom.
Seznanili se boste tudi z uporabnostjo genetskih metod za določanj novih vrst,
spoznali kako lahko ocenimo podobnost genomov rastlinskih vrst ter genetske
metode za določanje novih vrst od izolacije DNK iz rastline do vrednotenja
rezultatov, iz katerih lahko neposredno sklepamo na sorodnost rastlinskih vrst.
Videli boste lahko, kako zgleda izolirana DNK, kako elektroforezni gel in kako i
rezultati genetske analize npr. s tehnikami RAPD, AFLP.
Seveda vse brez nevarnih kemikalij!
8.
Fakulteta: Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Oddelek/Inštitut: Oddelek za biologijo
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: asist. Tina Klenovšek
Ostali sodelujoči raziskovalci: strok. sod. Bojana Mencinger-Vračko
Kratka napoved programa:
Kače Slovenije - jih poznate? Kako razlikujemo posamezne vrste, strupene od
nestrupenih, kje živijo in s čim se hranijo? Zakaj in kako jih lahko varujemo?
Udeleženci boste spoznali v Sloveniji živeče kače in sicer tako, da bodo sami določili
preparirane primerke kač s slikovnimi in drugimi določevalnimi ključi. Sami bodo
poskušali ugotoviti, kako ločimo slovenske strupene in nestrupene kače in kakšne
so razlike med kačami in kuščarji (npr. slepci), ki so na prvi pogled podobni kačam.
Spoznali bodo tudi njihovo zgradbo (kožo, zobe, čutila, okostje) in ekologijo
(prehrano in življenjski prostor) ter zakaj je varovanje kač pomembno in kako lahko
sami pripomorejo k varovanju.
Fakulteta: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM
Oddelek/Inštitut: Oddelek za fiziko
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: Maja Milfelner
Ostali sodelujoči raziskovalci: dr. Aleš Fajmut, dr. Robert Repnik, dr. Nataša
Vaupotič, Kristina Gornik, Rene Markovič, laboranta Andrej Nemec in Said
Bešlagić,; predavatelja: dr. Samo Kralj in dr. Janez Štrancar
Kratka napoved programa:
Zeleno, zeleno in še enkrat zeleno! Ključna tema današnjega časa. Če tudi vas
zanimajo zelene, okoljevarstvene teme, se nam pridružite na Noči raziskovalcev
2013, na raziskovalnem mestu oddelka za fiziko iz Fakultete za naravoslovje in
matematiko. Bi radi spoznali kakšno zanimivo zeleno plovilo? - Ste že slišali za
ornithopter? Vas bi mogoče bolj zanimal solarni dimnik? Pridite in spoznali se
boste z njegovim pomanjšanim modelom ter ugotovili kako deluje. Kako pa je živeti
pod visokonapetostnim daljnovodom? Za vas bomo imeli pripravljene realne
meritve nizkofrekvenčnega elektrosmognega onesnaženja. Bi imeli raje varčne
žarnice ali stare žarnice z žarilno nitko - »grelna telesa«, ki oddajo le nekaj
4
odstotkov energije v vidni svetlobi? Ste že slišali za svetlobno onesnaženost? Z nami
boste lahko preučili negativni vpliv svetlobnega onesnaženja pri opazovanju zvezd.
Imate radi gobe? – le kaj nam lahko povedo o preteklosti? Vas zanima fizikalno
stališče gradnje pasivnih hiš? Torej bo predavanje o pasivni gradnji hiš pravšnje za
vas. Kaj pa pravi fizika o neenakomerni porazdelitvi bogastva po svetu? Pridite na
predavanje in izvedeli boste zakaj je tako.
Ornithopter: Letenje z mahanjem oziroma utripanjem kril, si je narava izmislila že
dolgo tega. Zgodovina človeštva je polna več ali manj uspešnih poskusov
posnemanja tega načina letenja. Izdelali bomo majhen model, ki bo približek
številnim uspešnejšim letalcem. Pticam, netopirjem, žuželkam, ki vrhunsko
obvladajo ta način letenja. Skupno ime za tovrstne modele je ornihopter.
Solarni dimnik: Solarni dimnik je sestavljen iz zračnega kolektorja in navpičnega
stolpa. Zračni kolektor ima stekleno streho, skozi katero sonce segreva zrak v
notranjosti. Zaradi konvekcije se skozi navpični stolp, ki se nahaja v središču
zračnega kolektorja, topel zrak dviguje in hkrati nadomešča s hladim. To dviganje
toplega zraka, pa se lahko uporabi za poganjanje turbine, s katero proizvajamo
električno energijo.
Živeti pod visokonapetostnim daljnovodom?: Prikazali bomo nekaj meritev
nizkofrekvenčnega onesnaženja z elektrosmogom v naših življenjskih okoljih in
naredili primerjave z vrednostmi, zapisanimi v Evropski zakonodaji in standardu
gradbene biologije.
Varčne žarnice ali stare žarnice z žarilno nitko?: Naredili bomo primerjave med
varčnimi žarnicami in običajnimi žarnicami z žarilnimi nitkami, ter ugotovili zakaj
slednje v tujini že vračajo v prodajo pod imenom grelna telesa, ki nekaj odstotkov
energije oddajajo kot vidno svetlobo.
Preučimo vpliv svetlobne onesnaženosti: V zatemnjeni kabini bomo z lučkami
ponazorili različno svetle zvezde nočnega neba. Z reflektorjem bomo v poskus dodali
svetlobno onesnaženje različnih jakosti. Obiskovalci bodo lahko preučili obseg
negativnega vpliva različnih jakosti svetlobnega onesnaženja na opazovanje zvezd in
ugotavljali, zakaj v zelo osvetljenih krajih in mestih vidimo le še najsvetlejše zvezde.
Prikazali bomo tudi razliko med opazovanjem zvezd s prostimi očmi in digitalni
fotoaparatom. Dodatno bomo predstavili tudi pomen pravilne namestitve luči javne
razsvetljave, ki oddajajo svetlobo le pod vodoravnico.
Gobe – le kaj nam lahko povedo o preteklosti? Ali je na gobah danes še možno
zaznati posledice jedrske nesreče izpred 30 let? Jedrsko energijo se smatra kot
enega izmed čistejših virov energij, saj zelo malo prispeva k učinku tople grede.
Velik problem pa predstavljajo jedrski odpadki in pa nesreče, ki lahko imajo
katastrofalne posledice za ljudi in okolje. Leta 1986 smo bili v naši bližini priča
nesreči v jedrski elektrarni Černobil v Ukrajini, leta 2011 pa se je zgodila nesreča v
Fukušimi na Japonskem, ki je sledila rušilnemu potresu in cunamiju. Pri obeh
nesrečah so razglasili 7. stopnjo jedrske nevarnosti, vendar je imela prva nesreča
zaradi manjše oddaljenosti veliko večji vpliv na naše okolje. Po nesreči v Černobilu
se je znatno dvignila prisotnost radioaktivnih izotopov, kar je bilo še posebej
evidentno v gobah. Ker je september tudi mesec gobarjenja, bomo na tokratni Noči
raziskovalcev z merilno opremo zaznavali radioaktivne izotope v gobah ter njihovo
vrsto in količino. Meritve bomo opravili za različne vrste gob in vrednosti primerjali
s tistimi od sevanja zemlje. Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri meritvah, ki bodo
povsem nenevarne, saj pri njih ne bomo uporabljali nobenih zunanjih virov
5
sevanja, hkrati pa jim bomo sodelavci Oddelka za fiziko odgovarjali na zastavljena
vprašanja v povezavi s posledicami ionizirajočega sevanja ter dolgoživostjo, vrstami,
prisotnostjo radioaktivnih izotopov v naravnem okolju...
Fizikalno stališče gradnje pasivnih hiš (predavanje dr. Janez Štrancar): Na tem
poljudnem predavanju boste lahko spoznali fizikalno stran pasivne gradnje hiš,
kjer se boste poglobili v toplotne tokove, solarne dobitke, prezračevanje in še mnogo
drugih stvari.
Fizika neenakomerne porazdelitve svetovnega bogastva (predavanje dr. Samo Kralj):
Preko poljudnega predavanja boste spoznali fizikalne razloge za izrazito
neenakomerno porazdelitev bogastva po svetu.
Fakulteta: FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Oddelek/Inštitut: ODDELEK ZA TEHNIKO
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: Kosta Dolenc
Ostali sodelujoči raziskovalci:asist.dr. Mateja Ploj-Virtič, izr. prof. dr. Nenad
Muškinja, mag. Gorazd Ivan Gumzej
Predstavili bomo uporabno in hkrati zabavno stran tehnike:
1. Delavnica EKO izdelkov za staro in mlado;
2. Delavnica SketchUp in predstavitev slojevitih tehnologij;
3. Delavnica z obnovljivimi viri energije;
Predstavili bomo raziskovalno delo na oddelku za tehniko, ki vključuje zanimiv
študentski projekt.Oddelek za tehniko se bo predstavil po načelu »za vsakogar
nekaj«. Ker je naša primarna dejavnost izobraževanje učiteljev tehnike, bodo
delavnice in predstavitve povečini pripravili in vodili študentje – bodoči učitelji
tehnike, pod budnim očesom in mentorstvom članov oddelka za tehniko.
Za obiskovalce bomo pripravili predstavitveni mozaik našega oddelka:
- EKO delavnica
Tehnična ustvarjalnost s pomočjo EKO tehnike navdušuje tako mlade kot malce
starejše. Narejeni EKO izdelek lahko obiskovalci odnesejo s seboj.
- Kako izdelati 3D model?
Želite pomesti s konkurenco enkrat za vselej? Dokažite se, da ste boljši, kot vas
vidijo drugi. S pomočjo programskega orodja Google Sketch Up izdelajte
domišljijski 3D model. Na koncu bodo vsi primerni 3D modeli natisnjeni ali
izrezkani in udeleženci jih bodo lahko odnesli s seboj.
Delavnica obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih
naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza,
zemeljski toplotni tokovi itd. So viri, ki se obnavljajo in v naravi ohranjajo.
Spoznajte in preizkusite številne eksperimente s področja obnovljivih virov energij.
- Raziskovalno delo na oddelku za tehniko
Raziskovanje v tehniki je zanimivo in zabavno. Predstavili bomo, kako se ga
lotevajo naši študentje in kako so le-ti vključeni v projektno delo na oddelku.
Predstavitveni projekt – CNC rezkalnik.
6
Fakulteta: Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Oddelek/Inštitut: Oddelek za matematiko in računalništvo
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: asist.dr. Igor Pesek
Ostali sodelujoči raziskovalci: doc. dr. Iztok Banič, asist. Mojca Bračič, univ.
dipl. mat., asist. Matej Merhar, prof. mat., asist. Matevž Črepnjak, univ. dipl.
mat., doc. dr. Andrej Taranenko.
Kratka napoved programa: (največ 200 znakov s presledki; za objavo na spletni
strani Noč raziskovalcev 2013)
Mimoidočim bomo prikazali utrinke iz našega raziskovalnega dela. Iz matematike
jim bomo predstavili probleme iz topologije, ki jih bodo lahko tudi sami poskusili
razrešiti. Pokazali jim bomo, da imajo nekateri triki s kartami globlje matematično
ozadje in da trika velikokrat sploh ni. Razmišljali bodo na primeru znanega
problema, ali se jim splača začetno izbiro spremeniti ali ne in jim na koncu razložili
zakaj se splača zamenjati. Tesalacije so zanimiv matematični problem, ki ga bom
predstavili s pomočjo igre pentomino. S pomočjo vsem znane igre škarje, kamen in
papir pa lahko razložimo osnovne definicije in izreke teorije igre.
1. Ura – ugibanje izbranega števila
Potrebni pripomočki: pisalo, papir
2. Problem golobnjaka – Dirichletovo pravilo
Potrebni pripomočki: pisalo, papir
3. Igra Ali si naj premislim ali naj ostanem pri enaki izbiri?
Potrebni pripomočki: pisalo, papir, lončki, avtomobilček, bomboni
http://www.youtube.com/watch?v=mhlc7peGlGg
4. Matematične igre z dominami
Potrebni pripomočki: domine, pisalo, papir
Mimoidočega prosimo, če si izbere domino ter zapomni številki pik na njej.
Prosimo ga, da prvo število pomnoži s 5, prišteje 7, pomnoži vse z 2 in
prišteje drugo število. Tako ugotovimo katero število si je izbral.
5. Pentomino
Igra, kjer se vprašamo kako polagati like v kvadraten prostor, da prisilimo
nasprotnika, da nima več možnosti dodati novega lika.
Potrebni pripomočki: igra Pentomino
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentomino
6. Škarje, papir, kamen
Zelo znana igra, ki pa v sebi skriva teorijo iger in tudi algoritme.
1.
Fakulteta: Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
Oddelek/Inštitut: Oddelek za kriminologijo in kriminalistiko
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: izr. prof. dr. Bojan Dobovšek
Ostali sodelujoči raziskovalci: dr. Danijela Frangež dr. Katja Eman, Robert
Praček, Tanja Brejc, Rok Rus,
Kratka napoved programa:
Preiskovanje kraja onesnaženja okolja
Obiskovalci bodo prišli pred prizorišče dejanja ekološke kriminalitete, kjer bodo
7
preiskovalci izvajali preiskovalne naloge, značilne za preiskovanje kraja
onesnaženja okolja. Uporabljali bodo sete za preiskovanje vode in prsti ter klasični
kriminalistični kovček. Obiskovalcem se bo porajalo vprašanje »Kaj se je zgodilo?«.
Obiskovalci se bodo raziskovalcem Fakultete za varnostne vede UM in
predstavnikom slovenske policije lahko pridružili in na samem kraju kaznivega
dejanja zavarovali sledi, zbirali sledi in jih analizirali s hitrimi testi.
Podrobnejši opis programa in način izvedbe:
Obiskovalci bodo pred sabo videli prizorišče dejanja ekološke kriminalitete. V
prostoru pred njimi, ki bo predstavljal skladiščni prostor tovarne kemikalij, bodo
videli razlitje različnih tekočin in sledi zlivanja le-teh v odtočni jašek. Kraj bo
zavarovan v skladu s pravili ravnanja v preiskavi kraja onesnaženja, ko so reševalci
(Gasilska brigada) svoje delo končali in ugotovili pogoje varnega delovanja za
policijo, kar pomeni uporaba zaščitnih sredstev Stopenj IV, III, in II (kombinezon za
enkratno uporabo Tyvec, avtonomni dihalni aparat, zaščitni čevlji, rokavice za delo
s kemikalijami).
V skladišču bo vidno razdejanje, kot bi se nekdo na hitro želel znebiti prepovedanih
snovi ter skriti sledi. Stoli bodo prevrnjeni. Opaziti bo tudi več papirjev, ki bodo
razmetani po prostoru. Na tleh bo opaziti več sledov obuval.
Na pisalni mizi v kotu skladišča bo stal prižgan je računalnik, vendar bo njegovo
namizje kot tudi mape prazni. Škatle CD in DVD mediji za shranjevanje in prenos
podatkov bodo ležale prazne na mizi in po tleh.
Na prizorišču bodo preiskovalci, ki bodo nosili zaščitne obleke in analize razlitih
snovi na samem kraju kaznivega dejanja kot tudi druge preiskovalne naloge.
Uporabljali bodo sete za preiskovanje vode in prsti ter klasični kriminalistični
kovček.
Obiskovalcem se bo porajalo vprašanje »Kaj se je zgodilo?« in se jih spodbudilo k
iskanju in zavarovanju sledov, na podlagi katerih bi lahko sklepali na dogajanje.
Na koncu »preiskave« prizorišča kaznivega dejanja bomo obiskovalcem predstavili
delo in raziskovanje ter ugotovitve različnih raziskovalnih projektov, ki smo jih na
teh področjih izvedli na FVV, ter opozorili na različne preventivne ukrepe, s
katerimi lahko zaščitimo sebe, svoje bližnje ter svoj dom.
2.
Fakulteta: Filozofska fakulteta Maribor
Oddelek/Inštitut: Mednarodni center za ekoremediacije
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: prof. ddr. Ana Vovk Korže
Ostali sodelujoči raziskovalci: Mojca Kokot Krajnc, Jerneja Križan, Nina
Globovnik, Bojana Korez
8
Urbana permakultura – pot k zdravi prsti in večji samooskrbi
Evropa ima ogromne težave z uničenjem prsti zaradi pomanjkanja hranil (organskih snovi).
Kemična pospeševala ne omogočajo regeneracije tal, za to je potrebna organska snov in
humus. Le to je možno pridobiti z uporabo zastirke (suho seno), ki ob razpadanju prehaja v
organsko snov in nato ob mineralizaciji v humus. Bistvena prednost prsti z organsko snovjo
je, da se v njej razvije talni edafon, ki je bistven za rodovitnost prsti. S permakulturo torej
ustvarjamo rodovitne prsti. EU Strategija ravnanja s tlemi zahteva dvig rodovitnosti tal, eden
od ukrepov za dosego tega cilja je prav permakultura. Z urbano permakulturo pa
povečujemo še samooskrbo, saj je v pozidanih območjih zemlje premalo, da bi lahko
pridelovali hrano na klasičen način. Tako ima permakultura več prednosti za ljudi.
Raziskave na področju permakulture dokazujejo velik doprinos posameznika k povečanju
samooskrbe. Žal je permakultura premalo poznana med ljudmi. Še zlasti urbana
permakultura ima izjemene možnosti, saj lahko na strehah, stenah, v zabojnikih, v škatlah
in vrečah pridelujejo zelišča, zelenjavo in rože. Z obiskovalci bomo izdelovali permakutlurne
posaditve tako, da jih bomo seznanili s pomenom prsti, humusa, vrstami rastlin, izbiro
dobrih sosed in pomenom uporabe zastirke, nato pa jih bomo naučili izdelati urbano
permakulturno posaditev.
Urbana permakultura
Poznavanje prsti, mikroorganizmov, vlage v prsti ter potreb rastlin ni več domena le
kmetijstva, ampak znanje, ki ga potrebujejo ljudje, da si bodo lahko sami pridelali na svojem
balkonu jagode, solato, grah, fižol, meto, meliso in še in še. Mednarodni center za
ekoremediacije Univerze v Mariboru ima učni poligon za samooskrbo, kjer razvija tovrstna
znanja. V preteklih letih smo razvili nove pristope gojenja zelenjave, zelišč in zdravilnih
rastlin tako, da upoštevamo potrebe posameznih rastlin ter jih kombiniramo tako, da si med
seboj ne ustvarjajo konkurenčnega okolja. Z analizo prsti ter vode dodatno skrbimo za
zdravje rastlin in rezultat je, da si lahko na mali površini celo leto gojimo sveže rastline in jih
tudi pojemo.
Obiskovalce bomo naučili narediti: balkonske zasaditve: vreče, viseče žepke, korita
Cilj prenosa znanstvenih spoznaj iz ERM centra do ljudi je, da se bodo naučili:
-
kako uporabimo humus, kako humus sami delamo
-
kakšne lastnosti ima prst, te lastnosti lahko ocenimo (vlaga, tekstura, struktura,
prekoreninjenost)
-
kako naredimo zasaditev: upoštevati moramo zaporedje plasti
-
kaj je zastirka in kako jo uporabimo
-
kako kombiniramo rastline v urbani permakulturi
-
kako skrbimo za rastline in prst
-
vse ureditve bomo delali skupaj z obiskovalci, tako da bo vsak znal narediti svojo
9
ureditev tudi doma.
10
3.
Fakulteta: Medicinska fakulteta Maribor
Oddelek/Inštitut: Društvo študentov medicine Maribor, projekt Za življenje!
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: Iris Drvarič
Ostali sodelujoči raziskovalci: inštruktorji prve pomoči (študentje medicine)
Člani projekta Za življenje! bomo obiskovalce Noči raziskovalcev 2013 naučili
temeljnih postopkov oživljanja in ravnanja z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem.
Delili bomo priročne zloženke, na voljo pa vam bomo tudi za vsa morebitna
vprašanja s področja prve pomoči.
Fakulteta: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Oddelek/Inštitut:
Odgovorni raziskovalec za izvedbo programa: Urška Sevšek
Ostali sodelujoči raziskovalci: Izr. Prof. Dr. Peter Krajnc, Izr. Prof. Dr. Marjana
Simonič, Janja Križan, Marko Turnšek, Janja Stergar
Kratka napoved programa:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo vam bo predstavila svoj prispevek na
okoljevarstvenem področju. Na naši fakulteti izdelujemo materiale, ki uspešno
odstranjujejo nezaželjene snovi iz vseh vrst vod, od pitnih, bazenskih, tehnoloških
do odpadnih vod. Predstavljena bo problematika s tega področja, postopki
reševanja problemov in tudi možne rešitve. Obiskovalci bodo lahko preverili
kakovost vode, ki jo bodo prinesli s sabo, prav tako bomo opravljali tudi analizo tal.
Primerjali bomo sestavo tal iz različnih slovenskih mest in sklepali o vzrokih za
različno sestavo tal. Zanimivo bo tudi za tiste, ki so bolj eksperimentalno
usmerjeni, saj bomo izvedli poskus, pri katerem nastaja eden izmed najpogostejših
toplogrednih plinov, ogljikov dioksid.
16.
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
Koordinator: Urša Žiger
Ostali sodelujoči raziskovalci: nagrajeni mladi raziskovalci projekta Mladi za
napredek Maribora 2013
Na NOČI RAZISKOVALCEV 2013 se bodo predstavili mladi raziskovalci, ki bodo
sodelovali v projektu Mladi za napredek Maribora 2013. Rezultati projekta bodo
znani aprila 2013, do sredine maja pa se bodo s posebno prijavnico prijavili tudi
izbrani (s strani ocenjevalnih komisij) avtorji. Mladi raziskovalci bodo svoje
rezultate predstavili s pomočjo predstavitev (ob maketi, končnih izdelkih, plakatih,
projekciji) in izvedbo različnih poskusov. Natančen način izvedbe bo znan v mesecu
maju. Skoraj zagotovo bomo lahko poskrbeli za del »kulturnega« programa na
Slomškovem trgu.
11
II.
KOPER
1. Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije:
a) Program Oddelka za dediščino je oblikovan pod naslovom – Rdeča nit
kulturna dediščina in Dediščina je vsenaokrog. Vsebine združujejo
predstavitev rezultatov projektov in rezultatov povezovanja pedagoškega in
raziskovalnega dela.
Program vsebuje andragoške delavnice, otvoritev razstave, predavanja in
predstavitev publikacij z rezultati dela arheologov, umetnostnih zgodovinarjev in
zgodovinarjev. Publikacije so rezultat večletnega dela in zbiranja podatkov o
dolgoletnih arheoloških in konservatorskih raziskavah in posegih v obalnih mestih,
še posebej v Izoli in Kopru ter Simonovem zalivu. Monografije so pisane za
strokovno publiko in predvsem za javnost, ki jo zanima dediščina okolja, v katerem
živi in deluje. Študenti bodo predstavili svoje razumevanje kulturnega turizma in
pomena Pirana in njegovih spomenikov.
DOGODKI:
Rdeča nit kulturne dediščina
KOPER, Atrij FHŠ UP 16.00 – Predavanje Dediščina mojega mesta - predstavitev
publikacij o Kopru, Izoli in rimski vili Simonov zaliv; prodaja publikacij
Dediščina je vsenaokrog
IZOLA:
Simonov zaliv – rimska vila, arheološki park 13.00-18.00; andragoške delavnice,
izdelava antičnih mozaikov in nakita; delavnica poteka ves dan, pod vodstvom
Ivane Pintarič in Megi Uršič Calzi.
Manziolijeva palača, 19.30, kjer bo razstava izdelkov, ki so nastali na andragoških
delavnicah v letu 2012. ob 20.00 bo sledilo predavanje o arheološkem najdišču
Simonov zaliv in predstavitev prve monografije, ki to rimsko vilo v celoti predstavlja
Manziolijeva palača – otvoritev razstave KOCKA DO KOCKE = MOZAIK in
predavanje Živel sem v rimski vili s predstavitvijo monografije Simonov zaliv,
prodaja publikacij, DVD
PIRAN, 10.00-12.00; 16.00-18.00 Tartinijev trg – Kulturni turizem in PIRAN študenti predstavljajo glavne točke in proizvode kulturnega turizma v Piranu –
rezultati dela programa 2. stopnje Dediščinski turizem in Poletne šole muzeologije
2013.
b) Program Oddelka za uporabno jezikoslovje in Oddelka za Italijanistiko
Predstavitev projektov:
Medkulturnost pri izmenjavah Erazmus: predstavitev osrednjih poudarkov
mednarodnega projekta (Neva Čebron in Nives Zudič Antonič)
Projekt Eduka: predstavitev rezultatov raziskave (Nives Zudič Antonič)
Prenos raziskovalnega dela v pedagoški proces:
Predstavitev raziskovanja in učenja tujih jezikov z majhnimi jezikovnimi korpusi (v
sodelovanju s študenti) (Neva Čebron, Martina Zajc in študenti) (predstavitev v
atriju FHŠ)
Zasnova etičnosti sobivanja različnosti v enotnosti kot temelj ustavodajne misli
evropskosti. (Paula Zupanc in študenti) (predstavitev v atriju FHŠ)
Predstavitev izsledkov projekta HOPE: Študentske raziskovalne naloge o temi
nasilja (Alenka Janko Spreizer in študenti)
12
Javno predavanje: Furlanščina naša vsakdanja: kontrastivni prikaz sovpliva
jezikov v medsebojnem stiku (David Bizjak)
Okrogla miza: Italijanski dialekti in knjižni jeziki na področju Istre (Nives Zudič
Antonič, vabljeni kulturni delavci in delavke iz celotne Istre, predstavniki
italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem.)
Projekcija dokumentarca in pogovor: Internet in prihodnost jezika (Koordinator:
Nikolai Jeffs.)
c) Program Oddelka za slovenistiko - npr. literarni večer s pesnikom,
ornitologom in zagovornikom narave
Iztokom Geistrom, ki živi nedaleč od Kopra. Iz njegovih esejev o naravi.
d) Oddelek za zgodovino: sklop predavanj in dokumentarnih filmov na
temo zgodovine upravljanja naravnih virov v Alpah in zgodovine kulturne
krajine Krasa.
2. Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju:
1. Debelost – zakaj bi jedli bolje?
Namen: Znanje o posledicah debelosti je koristno za vsakega državljana, ne le za
strokovnjake, ki delujejo na tem področju. Vemo, da pojavnost debelosti v zadnjih
letih strmo narašča. Ali se zavedamo, da je debelost postala ena izmed
najpogostejših bolezni na svetu in predstavlja resen javno-zdravstveni problem?
Vse več je dokazov, da debelost vpliva na nastanek kroničnega vnetja in poveča
tveganje za razvoj različnih kroničnih obolenj, mednje spadajo srčno-žilne bolezni in
sladkorna bolezen tipa 2. Kako zmanjšati prekomerno telesne maso in pridobiti
pravilne prehranjevalne navade, da bi zmanjšali obolevnost in umrljivost. In kaj vse
vpliva na večje tveganje za razvoj debelosti? Zavedamo se napačnih predstav in
nepopolnega znanja državljanov o posledicah debelosti in različnih oblik hujšanja.
Bi bili pripravljeni ali bi želeli, da vam ocenimo prehransko stanje in potreben
prehranski vnos? Mogoče vas zanima količina glukoze v krvnem obtoku,…? Kako
vpliva vizualno zaznavanje na zaznavanje okusov? Ali jemo z očmi?
Orodja: Delavnica za otroke, Plakat, Razgovori (pogovori, klepeti) v obliki
znanstvene kavarne, Izvedba meritev za mlade in starejše navdušence
Izvajalci: dr. Ana Petelin, doc. dr. Mihaela Jurdana, doc. dr. Maša Černelič Bizjak,
Tadeja Pregelj (vsi UP FVZ)
Koordinator: doc. dr. Zala Jenko Pražnikar, UP FVZ
2. Svet molekul in celic
Namen: izvesti preproste poskuse s področja molekularne biologije in spoznati
zgradbo celic, opazovati njihovo rast
Delavnica: praktično delo oz. preprosti poskusi, opazovanje
• Nagradni natečaj likovne ustvarjalnosti mladih in razstava (opazovanje tkiv
pod mikroskopom, risanje opazovanega)
• Prepoznavanje različnih tipov celic v krvi
13
Prepoznavanje razlik med normalnim in rakavim tkivom
Opazovanje rasti bakterij na različnih gojiščih
Delavnica: izolacija DNA, ločevanje molekul DNA z agarozno gelsko elektroforezo,
mikroskopiranje celic v mitozi
• Pipetiranje vzorčkov DNA v agarozni gel, elektroforeza, opazovanje ločenih
fragmentov pod modro svetlobo
• Izolacija DNA iz kivija in čebule z uporabo snovi, ki jih poznamo in
uporabljamo vsak dan (milo, sol)
• V tkivih se celice neprestano delijo – opazovanje mitoz v tkivu
(imunohistokemično obarvan tkivni preparat)
Izvajalci: Nataša Tesić, Mitja Rak (oba UP FVZ)
Koordinator: doc. dr. Julija Hmeljak, UP FVZ
•
•
3. Raziskovanje v klinični praksi s področja zdravstvene nege
Higiena rok: uvodna predstavitev pomena higiene rok v zdravstvu, praktični prikaz
umivanja ter razkuževanja rok, vključevanje v delavnice uporabljen bo aparat
(didakta box), s katerim bomo preverili učinkovitost razkuževanja rok;
Simulacije in igre vlog: uvodna predstavitev metod učenja in poučevanja, njihov
pomen za področje zdravstvene nege; delavnice z izvajanjem različnih situacij s
področja temeljnih postopkov oživljanja, prikaz reanimacije in oskrbe pacienta na
terenu, vključitev reševalnega vozila, prikaz oskrbe odraslega pacienta in
novorojenčka z uporabo simulacijskih lutk; izvajalci in obiskovalci bodo aktivno
vključeni v izvedbo simulacij in igre vlog; po končani izvedbi refleksija oz. podajanje
mnenja, izkušenj o tovrstnih učnih metodah.
14
3. Univerza na Primorskem, Fakulteta za management:
Sklop aktivnosti:
1. Delavnica: »Kako smo obdavčeni?«
Namen delavnice je javnosti približati vidik obdavčitve vsakega posameznika tako
preko dohodnine kot preko plače.
Vsebina:
- Obdavčitev posameznika: kdo je zavezanec in kaj šteje kot dohodek?
- Izračun dohodnine: davčne olajšave in letna davčna osnova, obseg davčne
obveznosti (stopnje dohodnine in odmera dohodnine);
- Obdavčitev dohodkov iz dela in struktura stroškov dela: mednarodna primerjava
ureditve, ureditev obdavčitve plač in struktura stroškov dela v Sloveniji
- Izračun davčnega primeža pri različnih ravneh plač in za različne tipe družin v
Sloveniji
2. Delavnica: »Izgradnja tima«
Namen delavnice je predstavitev primera izgradnje tima. Cilji so tesno povezani s
specifičnimi značilnostmi oblikovanja timov v šolah, organizacijah, javnih službah,
obsegajo pa npr. karakteristike tipičnih nalog tima, vloge timov, dinamike timov,
pozitivnih in negativnih posledic dela v timu.
V delavnici bodo udeleženci razdeljeni v time po 5-8 oseb, kjer bodo morali zgraditi
stolp zgolj z uporabo paketa listov papirja. Zmagovalna ekipa je tista, ki bo v 25
minutah zgradila najvišji papirnati stolp. Vaji sledi poročanje ter kratka
predstavitev, vse se bo zaključilo v 45 minutah.
3. Okrogla miza: »Inovacijske antiteze«
Namen okrogle mize predstaviti ključne elemente procesa kreativnega inoviranja na
zabaven, a vseeno točen in korekten način z vidika strokovnjaka. Aktivnost temelji
na začetni antitezi – napačni trditvi, ki pripomore k privabljanju in aktivnemu
vključevanju obiskovalcev (npr. tisti, ki veliko govorijo, imajo tudi veliko idej; ali če
imam dobro idejo, je patentna zaščita samoumevna). Vsaka antiteza bo
predstavljena oziroma utemeljena s primeri ter diksutirana s strani 3-5
strokovnjakov ter udeležencev okrogle mize.
4. Kviz: »Izmeri svoj inovativni količnik«
Namen kviza je razviti in uporabiti test kreativnosti in invoativnosti. Rezultati testa
bodo predstavljeni na zabaven način, ob tem pa tudi strokovno razloženi. Namen je
vsakemu udeležencu predstaviti test, izvesti testiranje/kviz za področji kreativnosti
ter inovativnosti ter predstaviti in interpretirati rezultate. Namen celotnega kviza je
tako tudi povečati zavest o pomenu inovativnosti in izpostaviti udeležencem ključne
dejavnike, veščine ter osebnostne kompetence.
4. Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče:
1. Program bo izveden v Krajinskem parku Sečoveljske soline
2. Sestavljen bo iz 3-4 uvodnih predavanj (vsako 10 min.) z razpravo
3. Glavna dejavnost bo potekala na terenu ob lovu ptic in delu z ujetimi živalmi
(določevanje in obročkanje). Tu bo priložnost za sproščen pogovor.
4. Obiskovalci bodo morali sami poskrbeti za prevoz na kraj dogodka.
5. V primeru slabega vremena izvedba ne bo mogoča.
15
5. Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije & Inštitut Andrej Marušič
a) Oddelek za Matematiko:
1. Iskanje filogenetskih dreves: smo raziskovalci in opice v sorodu?
Doc. dr. Martin Milanič
Kako ugotoviti verodostojno zgodovino razvoja vrst, ki jih najdemo danes na našem
planetu? S tem
pomembnim vprašanjem se biologi ukvarjajo že vrsto let, strokovno pa mu pravijo
"rekonstrukcija
filogenetskih dreves". Na predavanju si bomo pogledali, zakaj so poleg bioloških
argumentov za
reševanje tega problema bistvenega pomena tudi dobri matematični modeli in
računalniške rešitve.
2. Matematični modeli v biologiji: zgodba D’Ancone in Volterre
Doc. dr. Barbara Boldin
Razumevanje kompleksnih procesov v naravi vse bolj temelji tudi na uporabi
matematičnih modelov.
Na predavanju bomo na kratko opisali začetke matematične biologije, zanimive
interdisciplinarne
znanosti, ki je v zadnjih desetletjih doživela velik razcvet. Predstavili bomo nekaj
področij
uporabe matematike v biologiji in si kot primer ogledali enega prvih matematičnih
modelov v
ekologiji, model Lotka in Volterre.
1
b) Slovenski center za raziskovanje samomora:
Naslov: PREVERITE VAŠE DUŠEVNO ZDRAVJE
Interaktivno merjenje duševnega zdravja udeležencev
Ob tem: rezultati naših študij, tisk promocijskega materiala
-­‐ Rezultati naših projektov
-­‐ Preprečevanje samomora – kontaktni podatki kje poiskati pomoč
-­‐ Preprečevanje samomora – kako prepoznati nekoga v stiski?
-­‐ Preprečevanje samomora – materiali za splošno javnost
-­‐ Preprečevanje samomora – vabilo k udeležbi v študiji
c) Oddelek za Biodiverziteto
PREDAVANJA:
Skrivnostna omrežja talnih mikoriznih gliv in njihov pomen za človeštvo
Talni mikroorganizmi direktno vplivajo na delovanje kopenskih ekosistemov in
primarno produkcijo, ta pa predstavlja osnovni vir hrane vsem organizmom na
Zemlji, vključno s človekom. Velika večina rastlin v naravnem okolju živi v simbiozi
z mikoriznimi glivami, pri čemer je v agroekosistemih najpogostejši tip mikorize v
koreninah rastlin arbuskularna mikoriza. V sklopu predavanja bomo pod
drobnogled vzeli to starodavno simbiozo rastlin z arbuskularnimi mikoriznimi
glivami in preučili možnosti njene uporabe v agroekosistemih.
16
doc. dr. Irena Maček: Je predavateljica na Univerzi na Primorskem, FAMNIT,
raziskovalno pa deluje tudi na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (BF, UL).
Po končanem študiju biologije leta 2000 ter leta 2004 zaključenem doktorskem
študiju na BF, UL je bila dve leti zaposlena v privatnem sektorju kot vodja
projektov s področja naravovarstva in okoljevarstva. Od leta 2007 nadaljuje z
raziskovalnim delom kot vodja dveh naciolanlnih projektov s področja raziskav
biodiverzitete in ekologije mikoriznih gliv. Trenutno vodi tudi dva mednarodna
projekta, Royal Society International Joint Project z Univerzo v Yorku, VB, ter
slovensko-švicarski partnerski projekt, financiran v okviru Švicarskega prispevka.
Aplikacija molekularne/celične biologije na fiziologijo/patologijo človeka
Opis raziskav in razvoja ter uporabnosti molekularne / celične biologije pri človeški
fiziologiji / patologiji. Vključevalo bo kratek pregled molekularnih in celičnih tehnik
potrebnih pri raziskavah zdravja. Sledil bo opis stanja pred razvojem bolezni ter
kako lahko napovemo bolezen na primer ateroskleroze.
Doc. dr. Snežna Sodin Šemrl
DELAVNICE:
Analiza čistosti rek
Na delavnici bodo predstavljene tehnike vzorčenja in analiziranja vod. Reki Rižani,
Badaševici, Drnici in Dragoniji bomo določili pH, elektroprevodnost, temperaturo
in motnost
Vplivi Luke Koper na okolje
Na delavnici bodo predstavljene meritve onesnaženosti zraka v Koprskem
pristanišču Luka Koper. Sodelujoči se bodo spoznali s postopki in standardnimi
merilniki za merjenje onesnaženosti zraka.
STOJNICA: Invanzivne vrste v naši okolici
LABORATORIJ/STOJNICA: Barvanje korenin in mikroskopiranje
LABORATORIJ: Določanje vsebnosti onesnaževal
V laboratoriju bi s pomočjo UV/VIS Perkin Elmer Lambda 25 določali amonij,
nitrite, nitrate in fosfate-
6. Center eksperimentov Koper
7.
1. Odprta vrata Centra eksperimentov Koper
Center eksperimentov Koper je izkustveni center, kjer obiskovalci na zanimiv in
zabaven način ob izvajanju preprostih eksperimentov spoznavajo zakonitosti
narave.
Način izvedbe: V noči raziskovalcev 2013 bomo v Centru eksperimentov Koper
poudarili eksperimentiraje z energijskega področja. Obiskovalci bodo za trajnejši
vtis prejeli letak z nalogo za izvedbo eksperimenta doma.
2. Delavnica: Čisto mesto - uporaba robotike pri reševanju okoljskih
problemov
Delavnica "Čisto mesto" s poligonom različnih povezanih eksperimentov krepi
senzibilizacijo za reševanje okoljskih problemov s tehnološko podprtimi rešitvami.
Otroci in mladi spoznajo različne obnovljive vire energije in njihovo uporabo.
Postavljeni so pred izziv, kako te vire povezati v učinkovit sistem za zagotavljanje
čistega življenjskega okolja in upravljati s sistemom. V okviru sistema predvidijo
ločevanje odpadkov, zmanjševanje izpustov v okolje, recikliranje in vzdrževanje
sistema. Skozi avtomatizacijo procesov v sistemu se otroci in mladi naučijo
uporabljati sodobno tehnologijo - robote in programiranje robotov.
Način izvedbe: V Centru eksperimentov Koper bomo postavili interaktivni poligon
17
mesta. Na maketi bodo otroci in mladi upravljali z roboti in viri energije. Uporabili
bomo komplete za robotiko Lego Mindstorms NXT, robote bodo programirali z
metodo vizualnih gradnikov. V naprej pripravljeni delovni listi bodo služili kot
vodilo pri reševanju okoljskih problemov. Izzivi oziroma naloge bodo pripravljene
tako, da bodo ustrezale kognitivnim sposobnostim otrok in mladih različnih
starostnih skupin. Svoje rešitve bodo predstavili in demonstrirali, rešitve bodo
primerjali med seboj ter s timskim delom poiskali optimalne rešitve, ki jih bodo
predstavili na plakatih.
Fakulteta za turistične študije UP FTŠ Turistica
Aktivne dejavnosti - „real-time“ raziskave:
•
animacijska skupina Turistice izvede nastop in na licu mesta (on the
face of the place) se naredi raziskava o zadovoljstvu publike
•
conjoint eksperiment (o izbiri destinacije, jedi ali obrata)
•
primerjava percepcij, pričakovanj dveh skupin "izletnikov"
tekmovalcev (ena je prišla v Portorož z ladjo, druga z avtobusom ipd.)
Tekmovanja (srednješolci, osnovnošolci)
-­‐ skupine po kratkem uvajanju opravijo poglobljeni intervju, sociodemografsko segmentacijo prisotnih na dogodku
-­‐ tekmovalci obkrožajo pravilno podane informacije o rezultatih raziskav
(izbirajo med a, b, c), ali pravilno zastavljena vprašanje v raziskavi (da se
npr. razredi ne prekrivajo, da ni dveh vprašanj v enem ipd.)
Okrogle mize
-­‐ na za splošno populacijo aktualne, provokativne in razumljive teme s
področja trajnostnega turizma (da se prikaže, da je znanost tudi "kreganje"
oz. konfrontacija zelo različnih mnenj)
Pasivne dejavnosti :
-­‐ poljudno-strokovna predavanja o raziskavah v turizmu (kvalitativne,
kvantitativne, kdaj, zakaj)
-­‐ predstavitve, video projekcije izpeljanih projektov na Turistici (predvsem
evropskih raziskovalnih projektov).
-­‐ opisi področij raziskovanja v turizmu,
-­‐ stojnica s predstavitvenimi gradivi
-­‐ predstavitev zanimivih tujih raziskav, ki so zanimive splošni populaciji, npr.:
• različni motivi in potrošno obnašanje različnih segmentov turistov
• odnos lokalnega prebivalstva do turizma
• vpliv zgleda gosta na kakovost prejete storitve
• kateri mediji opredeljujejo odločitve turistov
• zadovoljstvo turistov s storitvami, klasičnim načinom vodenja na izletu,
ponudbo destinacije
• alternativni načini spremljanja kakovosti v hotelu, restavraciji
-­‐ predstavitev posebnosti obmorskega in obmejnega raziskovanja na področju
trajnostnega turizma (Interregi, povezave turizem-ribištvo, delitev omejenega
in dragocenega protsora z drugimi dejavnostmi - luko, marinami, naravnimi
rezervati …).
II.
Kratka napoved
predavanja
18
8. Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije:
a) Program Oddelka za uporabno jezikoslovje in Oddelka za Italijanistiko
Javno predavanje: Furlanščina naša vsakdanja
Predstavitev:
Javno predavanje se bo osredotočilo na furlanščino in na kontrastivni prikaz
sovpliva jezikov v medsebojnem stiku. Predavatelj: David Bizjak.
Prenos v pedagoški proces:
Namen predavanja je opozoriti na sodobno furlanščino in njen položaj v družbi ter
spodbuditi porast raziskovanja furlanščine znotraj slovenskega akademskega
prostora saj se področja, kjer se govorita bodisi prvi jezik bodisi drugi do neke mere
prekrivata in tako oba jezika vstopata v medsebojno, a pogostoma žal spregledano
sorazmerje. To specifično dinamiko je mogoče prenesti na strukturne odnose med
nekaterimi drugimi posameznimi jeziki, ki so predmet pedagoškega procesa na
FHŠ (slovenščina, angleščina, francoščina, nemščina, španščina, ruščina,
mandarinščina) in tako spodbuditi splošen premislek o nekaterih socio-kulturnih
in političnih dinamikah, ki vladajo tako znotraj enega jezika kakor tudi med
različnimi jeziki.
Okrogla miza: Italijanski dialekti in knjižni jeziki na področju Istre
Predstavitev:
Namen okrogle mize je predstaviti položaj italijanskih dialektov na širšem področju
Istre in prispevati k njihovem večjemu obravnavanju in uveljavitvi v javnem
prostoru. Sodelujoči: Nives Zudič Antonič, vabljeni kulturni delavci in delavke iz
celotne Istre, predstavniki italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem. Okrogla
miza bo potekala v italijanščini.
Prenos v pedagoški proces:
Okrogla miza bo spodbudila premislek in tako večje raziskovanje dialektov in
njihovo bolj enakopravno obravnavanje. Poudarki iz nje bodo preneseni v
pedagoški proces na posreden način v smislu premisleka o odnosu med knjižno
italijanščini in dialekti in na bolj neposreden način: čeprav so razmerja med
knjižnim jezikom in dialekti specifični vsakemu posameznemu jeziku so strukturni
odnosi med temi in ne glede na posamezen jezik mnogokrat podobni. Tako okrogla
miza tudi spodbuja razmislek o odnosih med knjižnim jezikom in dialekti tudi
drugih jezikov, ki so predmet pedagoškega procesa na FHŠ (slovenščina,
angleščina, francoščina, nemščina, španščina, ruščina, mandarinščina) in poglablja
njihovo razumevanje le-teh.
Projekcija in pogovor: Internet in prihodnost jezika
Predstavitev:
Novi mediji in nove računalniške tehnologije niso le orodja za spoznavanje jezika,
temveč ta jezik tudi soustvarjajo. Spodbujajo zelo dinamične odnose med žargoni,
dialekti in knjižnimi jeziki, jezikovnim in ekstrajezikovnim izrazjem, med primarno
in sekundarno oralnostjo, svetovnimi in regionalnimi jeziki ter razmerja med
različnimi standardi in “nestandarnimi standardi” oziroma “standardnimi
19
nestandardi” in kot je, denimo, t. i. smsščina. Projekciji predavanja izjemno
uglednega lingvista Davida Crystala bo sledila problemska okrogla miza z
vabljenimi strokovnjaki in strokovnjakinjami ter drugimi, s katerimi bi poglobili in
razširili nekatere poglede ,podane v predavanju. Koordinator: Nikolai Jeffs.
Prenos v pedagoški proces:
Izjemna dinamika nekaterih zgoraj omenjenih procesov nujno odpira vprašanje, do
kolikšne mere je le-ta predmet samorefleksije vseh, ki vstopajo v akademski
pedagoški proces in do kolikšne mere ji lahko sodobne raziskovalne prakse
uspešno sledijo. Ali ni morda čas ne samo za premislek o teh praksah, temveč tudi
kako pedagoški proces približati jezikovni dinamiki, ki jo spodbujajo nove
računalniške in medijske tehnologije.
9. Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju:
1. Zala Jenko Pražnikar: «Debelost in kronično vnetje«
Pojavnost debelosti v zadnjih letih strmo narašča. Debelost je postala ena izmed
najpogostejših bolezni na svetu in predstavlja resen javno-zdravstveni problem. Vse
več je dokazov, da debelost vpliva na povečanje tveganja za razvoj različnih
kroničnih obolenj, mednje spadajo srčno-žilne bolezni in sladkorna bolezen tipa 2.
Debelost je povezana z nizko stopnjo kroničnega vnetja, opazno je predvsem vnetje
maščobnega tkiva in povečana infiltracija makrofagov. Dandanes prevladuje
prepričanje, da je vnetje, ki nastane zaradi prekomerne teže, ključnega pomena za
razvoj odpornosti na inzulin, kot tudi za razvoj kroničnih obolenj, in sicer bolezni
srca in ožilja ter diabetesa. Številne študije podpirajo povezavo med omenjenim
vnetjem in oksidativnem stresu pri razvoju aterogeneze.
Maščobno tkivo je ključnega pomena za vnetno stanje, ki je povezano z debelostjo,
predvsem zaradi infiltracije makrofagov. Adipociti izločajo pro- in proti-vnetne
adipokine, vključno s provnetnim tumor nekrotizirajočim faktorjem- (TNF- ),
interlevkinom-6 (IL-6), in protivnetnim adiponektinom. Znižana koncentracija
adiponektina in povečana koncentracija reaktivnega proteina C (CRP) sta dogodka,
značilna za bolezni srca in ožilja ter za diabetes tipa 2.
Če zmanjšamo nivo vnetja, ki je povezan s pridobljeno prekomerno težo, lahko
preprečimo pojav različnih sekundarnih motenj in bolezni. Za mnoge sestavine
hrane je bilo pokazano, da imajo protivnetni in/ali antioksidacijski učinek pri
različnih populacij. Zato lahko predpostavimo da slednje prehranske sestavine
(npr. večkrat nenasičene maščobne kisline, vitamin C, vitamin E, resveratrol, ...)
zmanjšajo kronično vnetje, kot tudi presnovne bolezni in oksidativni stres. Na
primer protivnetni učinek n-3 maščobnih kislin se je kazal z znižanjem plazemskih
koncentracij CRP, TNF- in IL-6.
A meja med zdravjem in boleznijo je pogojena s kompleksnim ravnotežjem dveh
elementov, genetike na eni strani in načinom življenja na drugi. Zato je
heterogenost plazemskih koncentracij CRP, TNF- , IL-6, adiponektina in drugih
adipokinov kot odgovor na prehrambene sestavine lahko posledica tudi genetske
raznolikosti. Enak vnos določene sestavine v prehrani pri dveh posameznikih ima
lahko na zdravje drugačen vpliv. Za posamezne pro- in antivnetne adipokine je že
bilo pokazano, da se njihova koncentracija v obtoku spreminja glede na vnos
polinenasičenih maščobnih kislin.
20
Prikazani bodo rezultati študije, ki poteka na UP FVZ. Predavala bo doc. dr. Zala
Jenko Pražnikar, ki je doktorirala leta 2009 na Medicinski fakulteti UL, na smeri
Biokemija in molekularna biologija. Doktorirala je pod mentorstvom prof. dr.
Jožeta Pungerčarja, Institut Jožef Stefan, naslov doktorske naloge »Razvoj in
uporaba celičnega modela za študij molekularnega mehanizma nevrotoksičnosti
kačjih fosfolipaz A2«.Od leta 2009 je Zala Jenko Pražnikar zaposlena na UP FVZ in
je nosilka predmeta Biokemija, na raziskovalnem področju pa se je začela ukvarjati
z vnetnimi dejavniki, ki se sproščajo iz maščobnega tkiva.
Predavanje o simulacijah, Igor Karnjuš, kratka predstavitev učne metode z
izsledki raziskave med študenti 3. letnika UP FVZ o uporabnosti metode pri
predmetu Nujna medicinska pomoč.
Predavanje o igri vlog v zdravstveni negi, Ester Benko, predstavitev učne metode
z izsledki raziskave med študenti 1. letnika UP FVZ, uporabnost metode pri
predmetu Zdravstvena nega odraslega in starostnika.
10.
Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče:
Sklop 4-ih predavanj bo predstavil smisel monitoringa biodiverzitete in
primere te dejavnosti v Sloveniji:
1. Kryštufek B: Kaj je monitoring biodiverzitete?
2. Sovinc A: Monitoring v zavarovanih območjih
3. Kryštufek B: Dolgoročni monitoring navadnega polha v Sloveniji
Vrezec A: Obročkanje ptic – najstarejši monitoring v Sloveniji
21