gradivo marija sivec

UVRVI –
Uspešno vključevanje Romov
v vzgojo in izobraževanje
ŽIVLJENJE IN DELO V VRTCU Z ROMSKIMI OTROKI
2. faza
gradivo
v okviru projekta
USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO
IN IZOBRAŽEVANJE (UVRVI)
JEZIKOVNE IN KNJIŽEVNE KOMPETENCE V VRTCU
Avtorica: MARIJA SIVEC
1
I.
RAZVOJ JEZIKOVNIH ZMOŽNOSTI
V OTROŠTVU
Jezikovne zmožnosti so opredeljene kot zmožnosti tvorjenja in razumevanja besedil
v različnih govornih situacijah in za različne potrebe oz. kot sposobnost govorjenja,
poslušanja, branja in pisanja. Jezikovne zmožnosti vključujejo slovnično in
sporazumevalno-pragmatično zmožnost.
Slika 1: Jezikovna zmožnost (Po Kranjc, S., 1999)
P
SLOVNICA
sposobnosti
R
govorjenja,
A
pomen
poslušanja,
G
besede
branja
slovnične oblike (sklanjanje,
M
in pisanja
spreganje, glagolski časi)
A
v različnih
situacijah
T
povedi in besedila
in
I
glasovi in črke
za različne
pisni sistem jezika
K
potrebe
A
Že v prvih tednih po rojstvu se med dojenčkom in starši vzpostavlja interakcija preko
vokalizacije, enostavnih gest, govornega obrata in recipročnosti. Tako je na ravni
pragmatičnosti govora otrok vključen v dialog in pogovor mnogo prej, kot razvije
slovnico svojega jezika. Čeprav otrok v predjezikovni fazi otrok še ne obvlada
uporabe verbalnih sredstev, se že pojavlja pragmatična zmožnost. Danes vemo, da
se otrok rodi s sposobnostjo interakcije s fizičnim in socialnim svetom in da ima
vizualni sistem bolje razvit, kot se je mislilo, kar predstavlja dobro osnovo za učenje
jezika (Kranjc, 1999).
S pojavom prve besede pri otroku lahko govorimo o jezikovni fazi razvoja govora.
Otrok od prvega leta dalje izgovarja besede, usvaja slovnična pravila za njihovo
pregibanje in tvorjenje, uči se pravil tvorjenja izrekov in besedil. S tem postopoma
raste njegova slovnična zmožnost. Hkrati ob razvoju slovnične zmožnosti se otrok
uči tudi pravil, kdaj in kako reagirati s katerim od jezikovnih sredstev, ki se jih je
naučil; da različne situacije zahtevajo različne oblike govora oz. različne odgovore
(npr. zavrnitev, sprejemanje, naklonjenost, poseben ton glasu, bolj ali manj formalno
strukturo govora, izbiro specifičnih besed ipd.) Otrok se uči interpretirati obliko in
strukturo govorčevega izražanja in s tem pridobiva tudi sporazumevalnopragmatično zmožnost (Marjanovič-Umek, 2001).
Na razvojni stopnji t.i. jezikovne faze govora se slovnična in pragmatična zmožnost
govora razvijata sočasno, vendar neodvisno druga od druge (Kranjc, 2001).
Na razvoj govora vplivajo različni dejavniki. Med notranjimi so psihološki (motivacija,
čustveno stanje) in fiziološki (preddispozicije za razvoj govora). Med zunanje
dejavnike pri oblikovanju otrokovega govora štejemo socialni položaj družine, število
otrok v družini, izobrazbeno strukturo staršev in širše družbeno okolje, v katerem
2
družina živi. Na razvoj govora otroka vpliva tudi
njegova vključenost v vrtec. Otrok, ki obiskuje vrtec, dobi različne možnosti širjenja
izkušenj, ki jih v jezikovnem obdobju razvoja govora izrazi z jezikom v različnih
komunikacijskih položajih. Zunanji dejavniki lahko celo vplivajo na nekatere
psihološke oz. notranje dejavnike (Kranjc,1999).
POMEN DRUŽINSKEGA OKOLJA ZA GOVORNI RAZVOJ OTROKA
Kakovostno družinsko okolje je nadvse pomemben dejavnik razvoja otrokovega
govora in mišljenja (Marjanovič-Umek in drugi, 2008):
-
-
-
-
-
-
-
-
starši se odzivajo na govorne pobude otroka, se prilagajajo njegovemu
govornemu razvoju, hkrati pa otrokove izjave nadgrajujejo in spodbujajo;
starši, ki v pogovoru sledijo otrokovim željam in interesom, spodbujajo razvoj
njegovih mentalnih predstav;
starši razširjajo in preoblikujejo tisto, kar je otrok povedal, se pogovarjajo z
njim o tem, kar ga zanima, ga poslušajo dovolj dolgo, da se lahko odzove, mu
postavljajo različna vprašanja;
vsakodnevna rutina, ko starši spodbujajo otroka k vključevanju v govorno
interakcijo, omogoča, da otrok razume odnos med jezikom in pomenom, ki ga
posreduje jezik;
malčki, ki slišijo zahtevnejše in daljše izjave, hitreje usvajajo besednjak kot
tisti, ki slišijo kratke, preproste izjave; starši dajejo tako otrokom možnost za
usvajanje večjega števila novih besed in več informacij o pomenu posamezne
besede;
starši otroku berejo, kadar želi, skupaj z otrokom obiskujejo knjižnico in si
izposojajo knjige, ki si jih otrok želi, skupaj obiskujejo lutkovne predstave, kinopredstave ter se o njih pogovarjajo, starši kupijo otroku za darilo knjigo ali
slikanico, starši dopuščajo otroku, da jih prekinja in postavlja vprašanja med
branjem in mu dopuščajo, da med branjem pripoveduje svoje domišljijske
zgodbe, z njim se pogovarjajo o prebrani vsebini;
starši, ki so občutljivi za otrokove interese in se v govorni interakciji
osredotočijo na njemu znane situacije in dogodke, ustvarjajo optimalne
razmere za razvoj govora otroka;
pogoste socialne interakcije z osebami, s katerimi otrok komunicira ob
različnih dogodkih v družinskem okolju, spodbujajo decentracijo otrokovega
mišljenja in pogostejšo rabo govora, ki je značilna za literarna besedila;
stik otroka s knjigo vpliva na otrokov besednjak, otrokovo sposobnost
razumevanja prebrane vsebine in fonološko zavedanje;
pogosto petje, govorjenje rim otroku poveča razvoj zgodnje pismenosti in
razvoj bralnih sposobnosti;
starši usmerjajo otroke k poslušanju zgodb, gledanju filmov, oddaj na TV, ki
poudarjajo sodelovanje in medsebojno delitev ter spodbujajo nudenje pomoči
in tako vplivajo na otrokovo prosocialno vedenje.
3
VLOGA VRTCA PRI SPODBUJANJU JEZIKOVNIH ZMOŽNOSTI
Otrok se v vrtcu uči sporočati svoje izkušnje na različne načine, tako z jezikovnimi kot z
nejezikovnimi sredstvi, uči se razumeti načine, kako drugi sporočajo in predstavljajo
lastne izkušnje. Razvija zmožnost intuitivnega, kritičnega, simbolnega in kreativnega
mišljenja. Jezik se razvija v polnopomenskem kontekstu, ko ima otrok razlog in možnost
sporočati svoje ideje in ko čuti potrebo po védenju oz. ko sodeluje pri različnih
načrtovanih in spontanih dejavnostih in igrah v vrtcu.
Vzgojitelj predlaga in načrtuje teme pogovorov in daje otrokom možnost, da sami
predlagajo teme, ki so jim blizu in jih zanimajo. Ko je otrok priča različnim situacijam,
opazuje jezikovna sredstva, ki so v njih uporabljena, in jih drugič, ko se znajde v njih, ali
pa jih igra, uporablja tudi sam. Otrok se torej s posnemanjem govora in oponašanjem
odraslih oseb in starejših otrok uči različnih jezikovnih sredstev in primernosti njihove
uporabe.
V širšem smislu sodijo na področje razvijanja jezikovnih zmožnosti tudi knjižna in
književna vzgoja ter porajajoča se pismenost. V za to določenih kotičkih naj bi bili otroku
vedno na voljo knjige, slikanice in revije ter časopisi. Pravljice, zgodbice, pesmi, igre in
filmi, morajo biti za otroke premišljeno izbrani. Ob ogledih gledaliških, lutkovnih predstav
in razstav dobijo otroci informacijo o tem, da se v različnih govornih položajih, v katerih
sodelujejo različne osebe, uporabljajo različni načini govora ter različne socialne zvrsti
jezika.
Greenspan (2003) in tudi slovenski strokovnjaki ugotavljajo, da je kakovost interakcij med
strokovnimi delavci in otroki pozitivno povezana z govornim in socialnim razvojem otroka.
Spoznavne in govorne spodbude vzgojiteljic v vrtcu ter njihova občutljivost in odzivnost so
dober napovednik otrokovega poznejšega govornega in spoznavnega razvoja.
Kakovostne reakcije so pozitivne interakcije in vključujejo:
- zagotavljanje fizične varnosti;
- ponujanje tolažbe;
- vzpostavljanje individualnih odnosov s posameznimi otroki;
- vzajemna izmenjava čustev, besed in gest oz. komuniciranja;
- individualno odzivnost ter reševanje težav posameznih otrok;
- primerne načine uravnavanja razpoloženja in vedenja otrok;
- vključevanje otrok in vzgojiteljic v simbolno igro;
- zagotavljanje možnosti otrokom, da se pogovarjajo med seboj in s strokovnimi
delavci.
Otroci, ki so deležni bolj kakovostne vzgoje na procesni ravni, več sodelujejo z
vzgojiteljico,
se dogovarjajo in kažejo tudi več znakov dobrega počutja. Pogosteje se vključujejo v
socialne, simbolne
in konstrukcijske igre (Marjanovič-Umek in sodelavci, 2008).
Odrasli, ki delajo z otroki, morajo pozorno spremljati govorni razvoj otroka in biti
sposobni:
- prepoznati otrokov neverbalni stil, ki lahko vključuje tudi znakovni jezik;
4
- pokazati svoj lastni jezik telesa;
- situaciji ustrezno z nejezikovnimi sredstvi vzpostaviti interakcijo z otroki;
- prepoznati možne nesporazume v neverbalni komunikaciji;
- zavedati se različnih kulturnih stilov nejezikovne komunikacije;
- uporabiti pesem in izrazni ples kot sredstvo in način komunikacije.
Odrasli v vrtcu naj:
- se z otrokom čim večkrat pogovarjajo kot z enakovrednim partnerjem in ga
spodbujajo k komunikaciji;
- pokažejo, da cenijo verbalno komunikacijo;
- pozorno poslušajo komunikacijo med otroki in poslušajo teme, ki jih je uvedel
otrok sam, razširiti in poglobiti;
- se pogovarjajo z otrokom o izkušnjah in o ljudeh, s katerimi se srečujejo doma
in v vrtcu;
- »izkoristijo« vse dejavnosti za pripovedovanje, pogovor;
- nudijo otroku možnost sodelovanja v dialoški situaciji;
- nudijo otroku možnost poslušanja različnih oblik sporočanja med odraslimi,
npr. pogajanje, razpravljanje, načrtovanje;
- pri spodbujanju jezikovnih zmožnosti uporabljajo čim več različnih
pripomočkov, od leposlovnih in strokovnih knjig, revij in drugega slikovnega in
didaktičnega materiala
(Marjanovič-Umek, 2001).
VLOGA VZGOJITELJA PRI SPODBUJANJU JEZ. ZMOŽNOSTI
Vzgojiteljica pri vseh dejavnostih v oddelku otroku daje govorni zgled in tako
neposredno vpliva na razvoj njegove jezikovne zmožnosti. Funkcije govora
vzgojiteljice so lahko pokazatelj njenega govornega modela otroku, imajo pa tudi
vlogo pokazatelja odnosa med vzgojiteljico in otrokom v vrtcu.
Po Babiću ločimo tri osnovne funkcije govora:
a) Regulativna funkcija govora: oblike govora, usmerjene na otrokovo neposredno
vedenje. Glede na stopnjo svobode v vodenju otrokove aktivnosti ločimo:
- zaprte oblike reguliranja vedenja (zapovedi, prepovedi, opozorila, grožnje,
(ne)strinjanje ...);
- odprte oblike reguliranja vedenja (poziv, najava-obveščanje, sugestije, spodbujanje,
zbiranje in upoštevanje predlogov otrok, odzivanje na pobude otrok, vprašanje kot
sugestija, vprašanje kot iskanje informacij, pohvala, pojasnila …).
2. Poučevalna funkcija govora: govor odraslega je v funkciji poučevanja takrat, ko ga
namerno uporabimo kot sredstvo za učenje in kot način za spoznavanje sveta, v
katerem otrok živi. Glede na način in potrebe poučevanja ločimo:
- nudenje zaključenih informacij (otrok dobi znanje v obliki informacije, vloge
vzgojitelja in otroka so točno določene);
- vodenje do zastavljenega cilja-rešitve; vloge vzgojitelja in otroka so točno
določene, čeprav je otrok navidezno svoboden pri iskanju vzgojiteljevih namenov;
- miselno »izzivanje«; vzgojitelj miselno izziva otroka in mu tako daje možnost, da
pride do znanja v skladu s svojimi zmožnostmi in osebnim angažiranjem (govorne
5
spodbude kot so npr.: »Poskusi!«, »Preveri!«, »Kaj
misliš, zakaj?«, »Kako si to ugotovil?«).
3. Socialno-čustvena funkcija govora; predstavlja govor, s katerim odrasla oseba
vzpostavlja, vzdržuje in bogati individualne socialno-čustvene odnose z otrokom.
Glede na stopnjo čustvenosti ločimo dve obliki socio-čustvene funkcije govora, ki
lahko prehajata ena v drugo:
- socio-čustvena funkcija; emocionalnost odnosa odrasli-otrok je izrazitejša,
- socialno vzdrževanje kontakta, čustva so manj poudarjena, govor je prisoten bolj
kot
izraz
skrbi/interesa
odrasle
osebe
za
otroka
(http://www.pedagog.rs/nastava.tekst/funkcije.govora.php).
V eni od slovenskih raziskav (Marjanovič-Umek in sodelavci, 2003) je bilo
ugotovljeno, da obstaja pri neposrednem delu z otroki drugega starostnega obdobja
kritična točka komunikacije oz. rabe vzgojiteljičinih govornih vzorcev v interakciji z
otroki. Rezultati so pokazali, da so vzgojiteljice ne glede na socialni kontekst v vrtcu
(igra, usmerjena dejavnost, pr ehodna dejavnost, rutinska dejavnost) najpogosteje
rabile regulativno funkcijo govora, in sicer odprto vodenje, manj pogosto pa so
zabeležili zaprto vodenje, poučevalno in socialno-čustveno funkcijo govora. Avtorice
menijo, da je govorne vzorce težko spreminjati zgolj z napisanimi načeli in cilji v
kurikulu, saj pomembne komponente govora, kot je metajezikovno zavedanje,
obstajajo v vzgojiteljičini implicitni teoriji, ki je med drugim povezana z njenim
poznavanjem otroškega govora (Marjanovič-Umek, 2007).
II. OTROK IN KNJIGA
STROKOVNA IZHODIŠČA PRI IZBIRI KNJIG
»Knjižna vzgoja je zelo pomembna za otrokov vsestranski razvoj in vseživljenjsko
učenje, kajti »knjižna vzgoja pomeni oblikovanje otroka v bralca, ki bo knjigo potreboval,
ki bo znal doživljati dobro leposlovno knjigo v vseh njenih razsežnostih in znal
uporabljati tudi vredno informacijsko knjigo. Se pravi, da gre za sistematično, starosti
primerno vzgojo h knjigi in s knjigo, skratka za usposabljanje otroka v osveščenega
uporabnika knjige« (Kobe 1974).
»Profesionalni posrednik mora biti pri izbiri previden, da otroku ponudi res kvalitetno
slikanico. Ker je slikanica knjiga, pri kateri sta besedilo in ilustracija enakovredna, se je
potrebno izogibati kiča tako v besedilu kot v ilustracijah.« (D. Haramija, 2006).
Ko smo se odločile, da bi oblikovali tematske sklope, ki temeljijo na knjigi, smo začele z
iskanjem primerne literature. Pri izbiri knjig mora biti vzgojitelj v vrtcu pozoren na dolžino
besedila, zanimivost teme in kvaliteto besedila in ilustracij. Dolžina besedila pomaga
določiti, koliko starim otrokom je primerno brati neko besedilo. Na koncu smo se odločile
za naslednje knjige kot izhodišče tematskih sklopov in jih po njih tudi poimenovale:
1. Muca copatarica, 2. Repa velikanka, 3. Snežno drevo, 4. Zarja, kraljična snega, 5.
Zarja, princeska neba.
6
INFORMATIVNA IN LEPOSLOVNA VRSTA KNJIG
Na osnovi delavnic v okviru letošnjih študijskih skupin v organizaciji Zavoda za
šolstvo ter dodatne strokovne literature smo kasneje pri pripravi na izvedbo tematskih
sklopov v našem vrtcu ugotavljali, da sodita naši prvi dve izbrani slikanici (Muca
copatarica, Repa velikanka) v leposlovno literaturo, zadnji dve (Zarja, kraljična snega;
Zarja, princeska neba) pa bolj med ti. informativne slikanice. Tako je bilo nehote
poskrbljeno tudi za razvijanje dveh načinov branja: literarno-estetskega in
pragmatičnega načina branja, česar sprva niti nismo zavestno načrtovali.
»Informativne slikanice so namenjene spoznavanju dejstev s področja različnih ved, ki
jih otrok spoznava s pomočjo ilustracij, odrasli pa mu bere /pripoveduje besedilo. Otroci
se s pomočjo te literature učijo in tešijo svoje zanimanje za okolje, naravo, živali ipd.
Informativne slikanice so prirejene otrokovi starostni stopnji in zmožnosti razumevanja in
spoznavanja in predstavljajo tematiko narave, živali, rastlin, raznih področij človeškega
življenja ali družbe.
Tako informativne knjige s tematiko iz najrazličnejših ved kot leposlovne knjige širijo
otroku besedni zaklad in razvijajo sposobnost poslušanja in pogovarjanja ter druge
jezikovne sposobnosti, kar je za razvoj govora bistvenega pomena. Odrasli otroku
pripoveduje in bere, z njim se o prebranem tudi nenehno pogovarja. Šele pogovor
razjasni posamezne sestavine besedila, ki jih otrok ob poslušanju ni razumel.
Pogovor ob knjigi je hkrati že naslednja stopnja otrokovega urjenja v razvoju
govora, ki ga pripelje do ustvarjanja lastnih izmišljij« (D. Haramija, 2006).
7
LITERATURA
1. Kurikulum za vrtce, MŠŠ. Ljubljana 1998
2. Kranjc, S. (1999). Razvoj govora predšolskih otrok. Filozofska fakulteta,
Ljubljana.
3. Marentič-Požarnik, B., Plut Pregelj L. (2009). Moč učnega pogovora. DZS,
Ljubljana.
4. Marjanovič Umek, L., Kroflič, R. in drugi (2001). Otrok v vrtcu: Priročnik h
kurikulu za vrtce, Maribor: Obzorja.
5. Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U. (2008). Sodoben vrtec: možnosti za
razvoj in zgodnje učenje. Filozofska fakulteta, Ljubljana.
6. Haramija, D: Mladinska književnost v vrtcih: analiza stanja in predlogi za
izboljšave. Obdobja 25, Center za slovenščino kot drugi jezik. Ljubljana, FF
2006.
7. Verbovšek,B. in drugi (2007). Porajajoča se pismenost v predšolskem
obdobju, Supra, Ljubljana.
8. Uradni list Evropske unije: O ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje.
2006/962/ES
8
OTROCI LJUBIJO BESEDE
(Boris A. Novak)
Otroci poslušajo besede.
Besede so glasba človeških glasov.
Otroci čutijo besede.
So mehke? Trde? Okrogle? Zašiljene?
Otroci okušajo besede.
So sladke? Slane? Kisle? Grenke?
Otroci vonjajo besede.
Besede so cvetni prah na rožah stvari.
Otroci ljubijo besede.
Zato tudi besede ljubijo otroke.
V vsakem pesniku je majhen otrok.
In v vsakem otroku je pesnik.
(Pesniška poslanica ob svetovnem dnevu kniige 2008)
9