RTV - UJP - Izkušnje pri implemenatciji eRačunov.pdf

Izkušnje RTV Slovenija pri implementaciji e-Računov
prek
Uprave Republike Slovenije za javna plačila
Jorgo Bertalanič
UJP
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Judita Kene
RTV Slovenija
Ljubljana, 13. 3.
UJP enotna vstopna in izstopna točka za e-račune
Pravna podlaga za izmenjavo e-računov
• Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike (Ur. list RS, št. 59/2010 in 111/2013, ZOPSPU) –
26. člen
• Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih
računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 9/11 in
109/12)
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
UJP enotna vstopna in izstopna točka za e-račune
Izmenjava e-računov PU
•PU lahko izmenjujejo e-račune le prek UJP - spletna aplikacija
UJPnet.
•e-SLOG enotna standardizirana oblika e-računa, ki omogoča
avtomatsko obdelavo podatkov
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
UJP enotna vstopna in izstopna točka za e-račune
Izmenjava e-računov PU
•Prek bank vključenih v medbančno izmenjavo e-računov.
•Prek ponudnikov procesne obdelave (z UJP sklenjene
pogodbe).
•Prek spletnega portala UJPe-račun
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
UJP enotna vstopna in izstopna točka za e-račune
ZOPSPU-A
Od 1. 1. 2015 dalje morajo PU obvezno:
•izdajati e-račune, če je prejemnik PU.
•prejemati e-račune.
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
UJP enotna vstopna in izstopna točka za e-račune
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
RTV Slovenija – izdaja e-računov za RTV prispevek
RTV Slovenija
•Prvi PU kot izdajatelj e-računov (za RTV prispevek).
•Potrebe po prejemanju e-računov izkazane s strani naših
plačnikov RTV prispevka.
•Vstopna točka za e-račune samo preko spletne banke.
•Poenostavitev poslovanja z e-računi za stranke.
•Implementiran B2B sistem preko spletnih servisov.
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
RTV Slovenija – izdaja e-računov za RTV prispevek
Kronološki pregled projekta izdaje e-računov
•16.09.2013 – začetek dela na projektu
•15.11.2013 – prvo testiranje z UJP
•16.12.2013 – prvo medbančno testiranje
•27.01.2014 – vpis v register izdajateljev e-računov
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
RTV Slovenija – izdaja e-računov za RTV prispevek
Stroški investicije za implementacijo e-računov za
RTV prispevek
•Tehnološka podpora RTV Slovenija – 12 človek/mesec
•Zunanji izvajalec - nabava male vrednosti
kot vmesnik med RTV okoljem in B2B UJP-net okoljem
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
RTV Slovenija – izdaja e-računov za RTV prispevek
Kronološki pregled izdaj e-računov
•Februar 2014 – izdanih 29 e-računov
•Marec 2014 – izdanih 899 e-računov
•December 2014 – ???? Cilj 8.000 e-računov
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
RTV Slovenija – izdaja e-računov za RTV prispevek
Promocija e-računov
•s strani izdajatelja
•s strani bank
Opazna neenakomerna porazdelitev e-računov po bankah.
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
RTV Slovenija – obveščanje strank o e-računu
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.
RTV Slovenija – izdaja e-računov za RTV prispevek
ZAKLJUČEK
•E-povratnica – implementacija zaenkrat še ni možna, je pa v
fazi izvedbe pri UJP
•Za uspešno implementacijo e-računov je ključna dobra
tehnološka oz. IT podpora (povezava izdajateljevega
informacijskega sistema z informacijskim sistemom
elektronske banke UJPnet)
Nacionalna konferenca za eRačun 2014
Ljubljana, 13. 3.