APPLICATION FORM - REV 0 -

Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Approvato/Potrjena 11.6.2009
Per la compilazione della presente scheda progettuale è necessario leggere attentamente il testo del
Programma Operativo per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (di seguito indicato
come Programma Operativo), il testo del Bando pubblico per la presentazione delle proposte progettuali e
le “Linee guida per la presentazione di proposte progettuali”, nonché il Manuale sull’ammissibilità della
spesa,
gli
Aiuti
di
Stato
e
la
rendicontazione.
Le parti in grigio saranno compilate dal Segretariato Tecnico Congiunto.
Za izpolnjevanje te prijavnice je potrebno pozorno prebrati naslednje dokumente: Operativni program
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (v nadaljevanju Operativni program), javni razpis,
Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov ter Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih
pomočeh
in
poročanju.
Dele, označene v sivi barvi, bo izpolnil Skupni tehnični sekretariat.
Codice del progetto/Šifra projekta:………………………
Data di presentazione della scheda / Datum predložitve vloge: ………………………………………………………
Questo documento va compilato in lingua italiana ed in lingua slovena.
Le due versioni del documento devono essere coerenti.
Prijavnico je potrebno oddati v slovenskem in italijanskem jeziku.
Obe različici prijavnice morata biti medsebojno usklajeni.
TITOLO DEL PROGETTO / NASLOV PROJEKTA
Acronimo /Akronim:
(obbligatorio / obvezno)
INTER BIKE
Titolo
Rete ciclistica intermodale transfrontaliera – INTER BIKE
Naslov
Principale settore di
Čezmejne intermodalne kolesarske povezave – INTER BIKE
intervento1/
24
Glavi sektor delovanja:
ASSE / PREDNOSTNA NALOGA:
1- Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile / 1- Okolje,
transport in trajnostna teritorialna integracija
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
SINTESI DEL PROGETTO
Massimo (10) righe
Lo scopo principale del progetto è quello di sviluppare una rete ciclistica sul territorio transfrontaliero
accompagnata da un’infrastruttura e da una rete intermodale. Le attività previste riguardano:
l’elaborazione di un progetto per il tracciato ciclistico principale con i collegamenti alle strade locali e le
reti intermodali che consentiranno di viaggiare senza interruzioni da Ravenna a Kranjska Gora,
l’elaborazione di uno studio con la proposta per un sistema unitario di identificazione delle piste, la
costruzione di singoli tratti mancanti di piste, la preparazione di una banca dati e di un’infrastruttura
digitale per il sistema geografico informatico, la realizzazione di un sito web, la preparazione di una guida
ciclistica in quattro lingue con una cartina geografica e la promozione del progetto in pubblico. L’intero
valore del progetto ammonta a € 3.514.000. Avrà una durata di quattro anni (10 marzo 2011- 9 marzo
2015), verrà attuato nel territorio delle regioni dell’Emilia-Romagna, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia
sul lato italiano e nelle regioni statistiche Obalno-kraška, Goriška in Gorenjska sul lato sloveno.
POVZETEK PROJEKTA
Največ 10 vrstic
Glavni namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo
infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav. Predvidene aktivnosti so: izdelava načrta glavne kolesarske
trase z navezavami na lokalne poti in intermodalne povezave, ki bodo omogočile neprekinjeno potovanje
od Ravenne do Kranjske Gore, priprava študije s predlogom enotnega sistema označevanja na poteh,
gradnja posameznih manjkajočih odsekov poti, priprava podatkovne baze in digitalne infrastrukture za
geografski informacijski sistem, vzpostavitev spletne strani, priprava štirijezičnega kolesarskega vodnika z
zemljevidom ter promocija projekta v javnosti. Celotna vrednost projekta znaša 3.514.000 EUR. Potekal bo
štiri leta (10. marec 2011-9. marec 2015), izvajal pa se bo na območju dežel Emilia-Romagna, Veneto in
Furlanija-Julijska krajina na italijanski strani ter Obalno-kraške, Goriške in Gorenjske statistične regije na
slovenski strani.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
QUALITA’ DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA (cfr. art. 19.1 Reg (CE) n.
1080/2006) Indicare quali delle seguenti modalità di collaborazione coinvolgono i
partner del progetto:
KAKOVOST ČEZMEJNEGA SODELOVANJA (19.1 člen Uredbe (ES) št. 1080/2006). Navedite,
kateri od spodnjih pogojev sodelovanja med projektnimi partnerji so izpolnjeni:

Elaborazione congiunta / Skupna priprava


Attuazione congiunta / Skupno izvajanje


Personale condiviso


Finanziamento congiunto / Skupno financiranje
/ Skupno osebje

Indicare come si sviluppano le summenzionate modalità di collaborazione tra i partner
nell’ambito del progetto.
MAX (20) righe
La pianificazione del progetto è iniziata nel 2007. Gli accordi si sono dapprima svolti separatamente tra i
potenziali partner sloveni e italiani, all'inizio del 2008 sono state convocate le prime riunioni in comune
per istituire un partenariato transfrontaliero. I partner hanno quindi presentato i propri progetti e il
fabbisogno finanziario cui è seguita l’uniformazione delle attività e gli accordi sul valore del progetto.
Scopo degli incontri era anche quello di concordare gli elementi del partenariato. Dopo l’approvazione del
progetto nella prima fase di valutazione i partner hanno stabilito i compiti in modo più dettagliato. La
realizzazione dei singoli Work Packages è stata assegnata ad alcuni partner-titolari del progetto, tutti gli
altri sono invece stati coinvolti nella realizzazione delle attività con compiti ausiliari. Il lead partner – il
Centro regionale di sviluppo Capodistria (RRC Koper) si occuperà della guida e della coordinazione di tutte
le attività, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (in seguito: Regione autonoma FVG) e GAL Venezia
Orientale sono responsabili per la realizzazione del progetto del tracciato, la preparazione di una banca
dati e di un’infrastruttura digitale per il sistema geografico informatico. La Regione autonoma FVG ha
assunto tali funzioni dal partner n. 11 Associazione Culturale Tourism & Co. che non esiste più La
Provincia di Venezia è incaricata della preparazione dell’abaco per l’identificazione unitaria e per le
attività di comunicazione, le province italiane e i comuni sloveni realizzeranno degli investimenti e
trasmetteranno i dati necessari per l’elaborazione di una banca dati e dei contenuti per il materiale
promozionale. Le agenzie di sviluppo slovene e italiane collaboreranno alla raccolta dei dati e alle attività
promozionali. I rappresentanti dei singoli partner collaboreranno alle attività in modo che non vi sia una
duplicazione dei compiti, il Lead partner ha nominato il responsabile progettuale e quello finanziario che
si occuperanno del normale svolgimento del progetto. Nel piano finanziario viene stabilita la ripartizione
delle risorse tra tutti i partner. Tutti i partner sloveni daranno un contributo pari al 5 per cento delle
proprie uscite.
Opišite, na kakšen način bodo zgoraj navedeni pogoji uresničeni med projektnimi
partnerji v okviru projekta.
Največ 20 vrstic
Načrtovanje projekta se je začelo v letu 2007. Dogovori so najprej potekali ločeno med potencialnimi
slovenskimi in italijanskimi partnerji, v začetku leta 2008 pa so bili sklicani prvi skupni sestanki za
vzpostavitev čezmejnega partnerstva. Partnerji so na njih predstavili svoje načrte in finančne potrebe,
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
sledilo je poenotenje aktivnosti in dogovarjanje o vrednosti projekta. Namen srečanj je bilo tudi
usklajevanje glede partnerstva. Po odobritvi projekta v prvi fazi ocenjevanja so partnerji podrobneje
določili naloge. Izvedba posameznih delovnih paketov je bila dodeljena nekaj partnerjem-nosilcem, vsi
ostali pa so vključeni v izvedbo aktivnosti s pomožnimi nalogami. Vodilni partner – Regionalni razvojni
center (RRC) Koper bo skrbel za vodenje in koordinacijo vseh aktivnosti, Avtonomna dežela
Furlanija-Julijska krajina (FJK) in GAL Venezia Orientale sta odgovorna za izdelavo načrta trase, pripravo
podatkovne baze in digitalne infrastrukture za geografski informacijski sistem. Avtonomna dežela FJK je
prevzela vodenje navedenih nalog od partnerja št. 11 - Associazione Culturale Tourism & Co., ki ne
posluje več. Pokrajina Benetke je zadolžena za pripravo študije o predlogu enotnega označevanja
znamenitosti in za komunikacijske aktivnosti, italijanske pokrajine in slovenske občine bodo izvedle
investicije, posredovale potrebne podatke za pripravo podatkovne baze ter vsebin za promocijski
material. Slovenske in italijanske razvojne agencije bodo sodelovale pri zbiranju podatkov in promocijskih
aktivnostih. Predstavniki posameznih partnerjev bodo sodelovali pri aktivnostih tako, da ne bo prišlo do
podvajanja nalog, vodilni partner pa je določil projektnega in finančnega vodjo, ki bosta skrbela za
pravilen potek projekta. V finačnem načrtu je določena delitev sredstev vsem partnerjem. Vsi slovenski
partnerji bodo prispevali 5-odstotni delež svojih izdatkov.
CREAZIONE DI PARTNERIATI STABILI E DURATURI
VZPOSTAVITEV STABILNEGA IN TRAJNEGA PARTNERSTVA
Indicare la rilevanza del partenariato per il raggiungimento dei risultati attesi del
progetto e per la continuazione della cooperazione del partenariato medesimo dopo la
chiusura del progetto. Indicare il ruolo di ciascun partner nelle attività di progetto.
(MAX 30 righe)
Al momento dell’approvazione del progetto vi è stato un cambiamento nel partenariato. Il partner N. 11 Associazione Culturale Tourism & Co. non esiste più. Le sue funzioni e le attività del piano finanziario sono
state interamente assunte dal partner N. 24 - Regione autonoma FVG che ha l'esperienza necessaria per
garantire l'esecuzione delle attività previste. Per la loro attuazione assumeranno esperti esterni. Dopo
l’approvazione del progetto il partner N. 13 - Comune di Hrpelje-Kozina ha annunciato che a causa dei
cambiamenti che si sono verificati dopo la presentazione della domanda, non parteciperà al progetto. Le loro
risorse finanziarie sono state assunte dal partner N. 19 - Comune Città di Capodistria. Saranno dedicate al
loro investimento, in cui si costruirà un tratto di pista ciclabile più lungo di quanto originariamente previsto.
L’efficace funzionamento del partnership anche con il ritiro di 2 partner non è compromesso. Le attività
previste saranno comunque adempite, ad eccezione del info point per i ciclisti, che era stato previsto dal
Comune di Hrpelje-Kozina. Questa attività sarà realizzata nel secondo progetto strategico approvato, anche
esso riportato nel bando del Programma per la cooperazione transfrontaliera Slovenia-Italia 2007-2013.
I ruoli dei rispettivi partner rimangono invariati. Tutti i partner progettuali collaboreranno direttamente o
indirettamente a tutti i Work Packages. Il Lead Partner si occuperà della guida e della coordinazione delle
attività tra i partner, controllerà la dinamica di utilizzo delle risorse e la promozione del progetto in
pubblico. I comuni sloveni, le province italiane e la Regione autonoma FVG si occuperanno delle attività
sul loro territorio, le agenzie slovene ed italiane saranno incaricate di realizzare determinati compiti in
comune per l’intero partenariato ovv. soltanto per i partner sloveni o italiani, concorderanno anche le
attività nel proprio Paese. Il compito più importante nel WP1 lo avrà il RRC Koper in veste di Lead
Partner, gli altri partner nell’ambito di questo Work Package prepareranno delle relazioni sull’andamento
del progetto e prenderanno parte alle riunioni di lavoro. Collaboreranno anche al Comitato
amministrativo e tecnico. Alle attività preliminari nell’ambito del WP2 hanno collaborato tutti i partner
partecipando alle riunioni, apportando i propri contributi al contenuto e al piano finanziario. I titolari
delle attività per il WP3 saranno la Regione autonoma FVG e la Provincia di Venezia. La prima si occuperà
della preparazione del progetto sul tracciato della pista e del censimento dello stato sulle piste, la
Provincia sarà invece incaricata della preparazione di un abaco di cartellonistica informativa delle
emergenze e delle peculiarità dell’itinerario. Tutte le province italiane collaboreranno alla trasmissione
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
dei dati necessari, in particolar modo saranno inserite nella raccolta dei dati le agenzie italiane, ciascuna
nel proprio territorio. Da parte slovena i dati saranno trasmessi dalle agenzie slovene e dal Lead Partner,
ciascuno per il proprio territorio. Gli investimenti nell’ambito del WP4 saranno portati a termine dai
comuni sul lato sloveno e dalle province da parte italiana. Per realizzare il sistema GIS nell’ambito del
WP5 saranno incaricati il GAL Venezia Orientale e la Regione autonoma FVG. Le agenzie italiane e le
province assicureranno loro i dati necessari, lo stesso discorso vale per le agenzie slovene che
trasmetteranno i dati per la parte slovena. Il titolare delle attività promozionali (WP6) sarà la Provincia
di Venezia, che si avvarrà (come già per la stesura del progetto iniziale) dei servizi in house dell’Azienda
di promozione turistica della Provincia di Venezia (di seguito: Apt-Ve). Coordinerà la preparazione della
guida e della cartina geografica, la realizzazione di un sito web e delle traduzioni, il RRC Koper sarà
responsabile del depliant e dell’immagine grafica, le agenzie slovene e italiane, le province e la Regione
autonoma FVG organizzeranno degli eventi promozionali nel proprio territorio e si occuperanno delle altre
attività promozionali. GAL Venezia Orientale, RRC Koper e la Provincia di Padova avranno l’incarico di
organizzare le presentazioni del progetto in tre fiere.
Opišite pomen stabilnega in trajnega partnerstva za doseganje pričakovanih rezultatov
projekta ter za nadaljevanje sodelovanja po zaključku projekta. Opišite vlogo vsakega
partnerja v projektnih aktivnostih.
(Največ 30 vrstic)
V času od odobritve projekta je prišlo do spremembe pri partnerstvu, saj partner št. 11 - Associazione
Culturale Tourism & Co. ne obstaja več. Njegove naloge in sredstva v finančnem načrtu je v celoti prevzel
partner št. 24 – Avtonomna dežela FJK, ki ima potrebne izkušnje za uspešno izpeljavo načrtovanih
aktivnosti. Za njihovo izvedbo bo najela zunanje strokovnjake. Partner št. 13 - Občina Hrpelje-Kozina je
po odobritvi projekta sporočila, da zaradi spremenjenih okoliščin, do katerih je prišlo od oddaje
prijavnice, ne bo sodelovala pri projektu. Njena sredstva je prevzel partner št. 19 - Mestna občina Koper.
Namenila jih bo za svojo investicijo, v okviru katere bo lahko zgradila daljši odsek kolesarske poti od
prvotno predvidenega. Upešno delovanje partnerstva zaradi odstopa navedenih dveh partnerjev ni
ogroženo. Načrtovane aktivnosti bodo kljub temu izpolnjene, razen ureditve info točke za kolesarje, ki jo
je predvidela Občina Hrpelje-Kozina. Ta aktivnost bo realizirana v okviru drugega odobrenega strateškega
projekta, ki je bil prav tako prijavljen na javni razpis Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013.
Vloge ostalih partnerjev ostajajo nespremenjene. Vsi partnerji bodo neposredno ali posredno sodelovali
pri vseh delovnih paketih. Vodilni partner bo skrbel za vodenje in koordinacijo aktivnosti med partnerji,
nadzoroval bo dinamiko porabe sredstev in promocijo projekta v javnosti. Slovenske občine, italijanske
pokrajine in Avtonomna dežela FJK bodo skrbele za izvajanje aktivnosti na svojem območju, slovenske in
italijanske agencije bodo zadolžene za izvedbo določenih skupnih nalog za celotno partnerstvo oz. samo
za slovenske ali italijanske partnerje, usklajevale pa bodo tudi aktivnosti v svoji državi. Najpomembnejšo
nalogo pri WP1 bo imel RRC Koper kot vodilni partner, ostali partnerji bodo v okviru tega delovnega
paketa pripravljali poročila o poteku projekta in se udeleževali delovnih sestankov. Sodelovali bodo tudi v
upravnem in tehničnem odboru projekta. Pri pripravljalnih aktivnostih v okviru WP2 so sodelovali vsi
partnerji z udeležbo na sestankih, s prispevki k vsebini in finančnem načrtu. Nosilki aktivnosti pri WP3
bosta Avtonomna dežela FJK in Pokrajina Benetke. Prva bo poskrbela za pripravo načrta tras poti in popis
stanja, Pokrajina pa bo zadolžena za pripravo načrta označevanja znamenitosti in posebnosti ob trasi. Vse
italijanske pokrajine bodo sodelovale pri posredovanju potrebnih podatkov, še posebej bodo v zbiranje
podatkov vključene italijanske agencije, vsaka na svojem območju. Na slovenski strani bodo podatke
posredovale slovenske agencije in vodilni partner, vsak za svoje območje. Investicije v okviru WP4 bodo
izpeljale občine na slovenski strani ter pokrajine na italijanski strani. Za vzpostavitev sistema GIS v okviru
WP5 bosta zadolžena GAL Venezia Orientale in Avtonomna dežela FJK. Italijanske agencije in pokrajine
jima bodo zagotavljale potrebne podatke, enako velja za slovenske agencije, ki bodo posredovale podatke
za slovensko stran. Nosilka promocijskih aktivnosti (WP6) bo Pokrajina Benetke, ki bo izvedbo nalog
prepustila svoji Agenciji za turistično promocijo, kot je to storila že pri pripravi projekta. Koordinirala bo
pripravo vodnika in zemljevida, vzpostavitev spletne strani in prevodov. RRC Koper bo odgovoren za
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
zgibanko in celostno grafično podobo, slovenske in italijanske agencije, pokrajine ter Avtonomna dežela
FJK bodo organizirale promocijske dogodke na svojem območju in skrbele za ostale promocijske
aktivnosti. GAL Venezia Orientale, RRC Koper in Pokrajina Padova bodo zadolženi za organizacijo
predstavitev projekta na treh sejmih.
SEZIONE A -
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
INFORMAZIONI SUI PARTNER DI PROGETTO
DEL A – PODATKI O PARTNERJIH PROJEKTA
A.1 LEAD PARTNER (LP)
A.1 VODILNI PARTNER (LP)
Denominazione del
Lead Partner
Naziv vodilnega
partnerja
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Team Manager
Vodja projektne
skupine
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Indirizzo
Naslov
Regionalni razvojni center Koper – Centro regionale di sviluppo
Capodistria
Giuliano Nemarnik
Giuliano Nemarnik
Irena Cergol
Via: Via Oton Župančič
Ulica: Župančičeva ulica
N. 18
Številka: 18
Città/Stato: Capodistria/ Slovenia CAP: 6000
Kraj/Država: Koper/ Slovenija Poštna številka: 6000
Tel.: +386 (0)5 6637580 Fax: +386 (0)5 6637581
Tel.: +386 (0)5 6637580 Faks: +386 (0)5 6637581
P. Iva e codice fiscale
n.:
Identifikacijska številka SI 28049705
za DDV oz. davčna
številka:
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
E-mail: [email protected]
E-pošta: [email protected]
L’IVA è recuperabile?
Sì No Parzialmente (tasso di
detrazione 33%)
Ali je DDV povračljiv?
Da Ne Delno (odbitna stopnja
33 %)
5868696
Regionalni razvojni center Koper,
št. TRR: SI56 1010 0003 9157 634
Banka Koper d.d.
IBAN: SI 56101000039157634
SWIFT: BAKOSI2X
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 118
In caso di Lead Partner partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
Natura giuridica
Il Centro regionale di sviluppo Capodistria (RRC Koper) non ha proprietari
bensì fondatori. Questi sono: la Comune città di Capodistria, l'Ente per
l'Occupazione (Zavod RS za zaposlovanje), l'Unità locale di Capodistria e la
Camera di commercio della Slovenia, l'ex Camera locale di Capodistria (oggi
Camera di commercio della Primorska). I fondatori non hanno una percentuale
di proprietà nell'ente.
- In caso di Lead Partner a totale partecipazione pubblica,
descrivere brevemente il livello di controllo pubblico
sull’autonomia decisionale e finanziaria del Lead Partner:
- Indicare se il Lead Partner svolge la parte prevalente delle
proprie attività a favore dell’ente pubblico che lo partecipa:
RRC Koper svolge i compiti di sviluppo per il territorio dell’intera regione
litorale meridionale che comprende otto comuni. Opera nell’interesse
dell’intera regione, armonizza le attività dei comuni per la preparazione di
progetti in comune, da solo prepara e realizza progetti regionali in diversi
settori tematici i cui risultati sono destinati all’intera regione o alle
sottoregioni.
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 118
V primeru, da ima vodilni partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža –
Pravni status
RRC Koper nima lastnikov, temveč ustanovitelje. Ti so: Mestna občina Koper,
Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Koper, in Gospodarska zbornica
Slovenije, nekdanja Območna zbornica Koper (danes Primorska gospodarska
zbornica). Ustanovitelji v zavodu nimajo lastniškega deleža.
- v primeru, da je status vodilnega partnerja v celoti javni na
kratko opišite način javnega nadzora nad odločanjem in
financiranjem vodilnega partnerja,
- opišite ali vodilni partner deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu.
RRC Koper opravlja razvojne naloge za območje celotne južnoprimorske
regije, ki obsega osem občin. Deluje v interesu celotne regije, usklajuje
aktivnosti občin pri pripravi skupnih projektov, sam pripravlja in izvaja
regionalne projekte z različnih vsebinskih področij, katerih rezultati so
namenjeni celotni regiji ali subregijam.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Codice attività
Standardna klasifikacija 70.220
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito regionale / regionalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Servizi di formazione/ storitve in usposabljanje
Attività del Lead
Partner e competenze
tecniche rilevanti per il
progetto
Dejavnosti vodilnega
partnerja in tehnična
sposobnost, pomembna
za izvedbo projekta
Competenze nella
gestione di progetti e
nel coordinamento di
partenariati (Informazioni
su: personale, attrezzature,
capacità di gestione del budget
ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
in usklajevanja
partnerstev (navedite
podatke o zaposlenih,
opremi, sposobnosti
upravljanja s finančnimi
sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
RRC Koper è un’istituzione regionale che ha lo scopo di stimolare lo sviluppo
imprenditoriale ed economico della regione litoranea meridionale. Opera
come coordinatore degli interessi della regione a livello locale e nazionale nei
settori dello sviluppo regionale, dell’economia (stimolando l’imprenditoria e
realizzando attività imprenditoriali di sostegno), delle risorse umane e della
salvaguardia dell’ambiente. Partecipa a progetti transfrontalieri ed
internazionali di cui è anche responsabile. Ha del personale adeguatamente
abilitato per la guida e il coordinamento dei progetti, idonei condizioni di
spazio e un’attrezzatura per la comunicazione e l’informazione.
RRC Koper je regionalna institucija za spodbujanje podjetniškega in
gospodarskega razvoja južnoprimorske regije. Deluje kot koordinator
interesov regije na lokalni in državni ravni na področjih regionalnega razvoja,
gospodarstva (spodbujanje podjetništva in izvajanje podjetniških podpornih
aktivnosti), človeških virov in varstva okolja. Sodeluje v čezmejnih in
mednarodnih projektih, ki jih tudi vodi. Ima ustrezno uspobljeno osebje za
vodenje in koordinacijo projektov, ustrezne prostorske pogoje ter
informacijsko-komunikacijsko opremo.
Nel RRC Koper ci sono 12 dipendenti: il direttore, 9 tra responsabili e
coordinatori dei progetti nonché consulenti e 2 operatori sociali. Otto
dipendenti hanno un’istruzione universitaria, 2 hanno il master. I dipendenti
hanno competenze pluriennali nella preparazione delle iscrizioni ai bandi
pubblici, nella guida dei progetti e nella gestione finanziaria. RRC Koper nel
periodo 2000-2002 ha guidato il segretariato tecnico dei programmi Phare CBC
SPF Slovenia/Italia 1998 e 1999. Dispone di tutta la necessaria tecnologia di
comunicazione ed informazione e di spazi adeguati per la realizzazione dei
progetti. I dipendenti hanno l’esperienza nella gestione delle risorse
finanziarie in progetti internazionali, gestiscono uno schema di garanzia
regionale e a partire dal 2007 uno schema regionale per le borse di studio.
V RRC Koper je 12 zaposlenih: direktor, 9 vodij in koordinatorjev projektov ter
svetovalcev in 2 javna delavca. Osem zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo,
2 sta magistri znanosti. Zaposleni imajo večletne izkušnje s pripravami prijav
na javne razpise, z vodenjem projektov in finančnim vodenjem. RRC Koper je
v obdobju 2000-2002 vodil tehnični sekretariat programov Phare CBC SPF
Slovenija/Italija 1998 in 1999. Ima vso potrebno informacijsko komunikacijsko
tehnologijo in ustrezne prostore za izvajanje projektov. Zaposleni imajo
izkušnje z upravljanjem s finančnimi sredstvi pri mednarodnih projektih,
vodijo regijsko garancijsko shemo in od leta 2007 regijsko štipendijsko shemo.
Il totale dei ricavi nel 2006 è stato pari a 742.418,71 €, i ricavi della gestione
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
vodilnega partnerja za
izvedbo projekta kot
zahtevano v Navodilih za
pripravo in predložitev
projektnih predlogov)
pari a 733.451,30 €. Il totale dei costi nel 2006 è stato pari a 685.106,31€.
Nel 2007 il totale dei ricavi del RRC Koper è stato di € 893.860,00, di cui i
ricavi della gestione hanno raggiunto € 884.239,00 €. Il totale dei costi nel
2007 è stato pari a 739.017,00 €. Il totale dei ricavi nel 2008 ha raggiunto €
634.711, i ricavi della gestione invece € 625.415. Il totale dei costi nel 2008 è
stato pari a 624.880 €. Gli obblighi non saldati negli ultimi 6 mesi ammontano
a 0 giorni.
La sua attività è finanziata da otto comuni della regione in cui opera RRC
Koper nelle vesti di Agenzia di sviluppo regionale del Litorale meridionale.
Altre fonti di finanziamento arrivano anche dall’Ufficio del Governo della
Repubblica slovena per le entità locali autogestite e la politica regionale,
l’Agenzia pubblica della Repubblica slovena per l’imprenditoria e gli
investimenti stranieri nonché i ministeri competenti. RRC Koper gestisce,
infatti, lo schema di garanzia per le imprese e lo schema regionale per le
borse di studio nonché il Programma di “voucher counselling" che sono
finanziati con risorse pubbliche. Il Centro collabora inoltre a progetti regionali
ed internazionali tramite i quali avviene allo stesso modo il finanziamento
delle attività del centro. Le suddette fonti di finanziamento assicurano la
capacità finanziaria per coprire tutti i costi derivanti dal progetto.
Celotni prihodki v letu 2006 so znašali 742.418,71 €, prihodki iz poslovanja pa
733.451,30 €. Celotni odhodki v letu 2006 so znašali 685.106,31€. V letu 2007
so celotni prihodki RRC Koper znašali 893.860,00 €, od katerih so prihodki iz
poslovanja dosegli 884.239,00 €. Celotni odhodki v letu 2007 so znašali
739.017,00 €. Celotni prihodki v letu 2008 so dosegli 634.711 €, prihodki iz
poslovanja pa 625.415 €. Celotni odhodki v letu 2008 so znašali 624.880 €.
Neporavnane obveznosti v zadnjih 6 mesecih znašajo 0 dni.
Osem občin v regiji, v kateri deluje RRC Koper kot Regionalna razvojna
agencija Južna Primorska, sofinancira njegovo delovanje. Viri sofinanciranja
so tudi Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Javna
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije ter pristojna ministrstva. RRC
Koper namreč vodi regijsko garancijsko shemo za podjetja in regijsko
štipendijsko shemo ter Program vavčerskega svetovanja, ki so financirani iz
javnih virov. Center poleg tega sodeluje pri regionalnih in mednarodnih
projektih, preko katerih prav tako poteka sofinanciranje dejavnosti centra.
Navedeni viri sofinanciranja zagotavljajo finančno sposobnost za kritje vseh
izdatkov, ki bodo nastali v okviru projekta.
Titolo: Offerta turistica locale e itinerari tematici
Settore: turismo
Programma: INTERREG IIIA SLO-IT 2000-2006
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal Lead
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
È stato realizzato un sito web con le informazioni sui percorsi tematici nel
territorio del progetto e gli offerenti che sono presenti sullo stesso, è stata
pubblicata una brochure in più lingue, i partner si sono presentati alle fiere,
sono stati organizzati workshop per gli operatori turistici e i dipendenti.
Durata: marzo 2005 – giugno 2006
Costi: 347,779 EUR
Partner coinvolti: RRC Koper, Provincia di Venezia, Comune città di
Capodistria, Comune di Pirano, nove comuni italiani (Comuni di Portogruaro,
Musile di Piave, Jesolo, Pramaggiore, Noventa di Piave, Santo Stino di
Livenza, Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e di Teglio Veneto),
GAL Venezia Orientale, Azienda di promozione turistica – Ambito Territoriale
Bibione – Caorle
Naslov: Tematske poti Slovenske Istre, Lokalna turistična ponudba in
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je vodilni partner
izvedel v zadnjih petih
letih
tematske poti
Sektor: turizem
Program: INTERREG IIIA SLO-IT 2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Oblikovana je bila spletna stran z informacijami o tematskih poteh na
projektnem območju in ponudniki na njih, izdana večjezična brošura,
partnerji so se predstavili na sejmih, organizirane so bile delavnice za
turistične operaterje in delavce.
Trajanje projekta: marec 2005 - junij 2006
Izdatki: 347.779 EUR
Vključeni partnerji: RRC Koper, Pokrajina Benetke, Mestna občina Koper,
Občina Piran in devet italijanskih (Občine Portogruaro, Musile di Piave, Jesolo,
Pramaggiore, Noventa di Piave, Santo Stino di Livenza, Združenje občin
Fossalta di Portogruaro in Taglio Veneto), GAL Venezia Orientale, Podjetje za
turistično promocijo Bibione-Caorle
Titolo: GESINPORTS, Gestione integrale e permanente dei porti turistici del
Sud Europa
Settore: ambiente
Programma: INTERREG IIIC SUD
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal Lead
Partner negli ultimi 5
anni
Nell’ambito del progetto sono stati esaminati i punti deboli nella salvaguardia
dell’ambiente, la garanzia di sicurezza, l’abilitazione del personale e
l’adattamento alle nuove tecnologie informatiche. Il risultato ha portato alla
realizzazione di un osservatorio per il monitoraggio dei porti turistici, è stata
effettuata un’analisi sulle condizioni nei porti turistici, pubblicata una
brochure e realizzato anche un corso di aggiornamento per i dipendenti dei
porti turistici.
Durata: maggio 2004 – aprile 2006
Costi: 500,500 EUR
Partner coinvolti: Feports Valencia, RRC Koper, Regione
Sicilia-Dipartimento Trasporti, Assonautica Nazionale, Regione Liguria,
Governo di Valencia, Università politecnica di Valencia, Direzione portuale e
costiero generale Spagna, Regione Attica Occidentale Grecia.
Naslov: GESINPORTS, Trajnostno integralno upravljanje marin v Južni Evropi
Sektor: okolje
Program: INTERREG IIIC SUD
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je vodilni partner
izvedel v zadnjih petih
letih
Elenco dei più
V okviru projekta se je preučilo slabosti pri varstvu okolja, zagotavljanju
varnosti, izobraževanju osebja in prilagajanju na nove informacijske
tehnologije. Kot rezultat je bil vzpostavljen observatorij za monitoring marin,
narejena analiza o razmerah v marinah, izdana brošura, potekalo pa je tudi
izobraževanje zaposlenih v marinah.
Trajanje projekta: maj 2004 - april 2006
Izdatki: 500.500 EUR
Vključeni partnerji: Feports - Fundación Instituto Portuario de Estudios y
Cooperación Valenciana, RRC Koper, Regija Sicilija – Transportni oddelek,
Assonautica Nazionale, Regija Ligurija, Vlada Valencije, Politehnična univerza
Valencija, Splošna pristaniška in obalna uprava (Španija), Regija Zahodna
Aticca (Grčija)
Titolo: N.A.Dre.Ma. - Metodologie di trattamento e riutilizzo delle terre di
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
importanti progetti
affini attuati dal Lead
Partner negli ultimi 5
anni
dragaggio nel territorio transfrontaliero del Nord Adriatico
Settore: ambiente
Programma: INTERREG IIIA SLO-IT 2000-2006
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Gli obiettivi erano quelli di proseguire la gestione economica dei lavori di
movimento terra eseguiti con il dragaggio e stimolarne il loro riutilizzo. È
stata ottimizzata l’efficacia dell’impianto di depurazione per il materiale di
dragaggio a Monfalcone ed elaborato uno studio per assumere le direttive
europee in Italia e in Slovenia.
Durata: maggio 2006 – marzo 2007
Costi: 1,100,000 EUR
Partner coinvolti: Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di
Monfalcone, RRC Koper
Naslov: N.A.Dre.Ma. - Metodologije ravnanja in ponovne uporabe bagranega
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je vodilni partner
izvedel v zadnjih petih
letih
materiala na čezmejnem območju severnega Jadrana
Sektor: okolje
Program: INTERREG IIIA SLO-IT 2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Cilja sta bila nadaljevanje gospodarnega upravljanja zemeljskih izkopov,
izkopanih z bagranjem, in spodbujanje njihove ponovne uporabe. Optimiziralo
se je učinkovitost čistilne naprave za bagran material v Tržiču ter pripravilo
študijo o prevzemanju evropskih direktiv v Italiji in Sloveniji.
Trajanje projekta: maj 2006 - marec 2007
Izdatki: 1.100.000 EUR
Vključeni partnerji: Konzorcij za industrijski razvoj občine Tržič, RRC
Koper
Titolo: MAPSHARING- Individuazione di strumenti e metodologie condivise
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal Lead
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je vodilni partner
izvedel v zadnjih petih
per la costruzione della carta delle conoscenze territoriali condivise e per
l'applicazione della valutazione ambientale strategica nel contesto territoriale
transfrontaliero tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Repubblica
di Slovenia
Settore: ambiente
Programma: INTERREG IIIA SLO-IT 2000-2006
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Il progetto è stato avviato per uno sviluppo sostenibile del territorio
transfrontaliero. Nelle attività era compresa la realizzazione di strumenti per
la gestione dell’ambiente e dello spazio, in conformità alle direttive europee.
Sono stati portati a termine una metodologia sperimentale comune, una
banca dati in comune e un prototipo delle carte comuni per il settore della
pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile.
Durata: marzo 2005 – ottobre 2007
Costi: 548,347 EUR
Partner coinvolti: Provincie di Pordenone e Trieste, Comuni di Udine,
Muggia, Comune città di Capodistria, RRC Koper
Naslov: MAPSHARING-Določanje skupnih instrumentov in metodologij v
namen sestavitve skupne mape prostorskih znanj in izvajanja strateške
okoljske presoje na čezmejnem območju Avtonomne dežele Furlanije-Julijske
krajine in Republike Slovenije
Sektor: okolje
Program: INTERREG IIIA SLO-IT 2000-2006
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
letih
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Projekt je bil usmerjen v trajnostni razvoj čezmejnega območja. Aktivnosti so
obsegale izdelavo instrumentov za upravljanje okolja in prostora skladno z
evropskimi smernicami. Izdelani so bili skupna eksperimentalna metodologija,
skupne podatkovne baze in prototip skupnih kart na področju prostorskega
planiranja in trajnostnega razvoja.
Trajanje projekta: marec 2005 – oktober 2007
Izdatki: 548.347 EUR
Vključeni partnerji: Pokrajini Pordenone in Trst, občine Videm, Milje,
Mestna občina Koper, RRC Koper
Titolo: POLY.DEV – Una buona politica comune di pianificazione territoriale
per stimolare lo sviluppo policentrico sostenibile
Settore: pianificazione territoriale
Programma: INTERREG IIIB CADSES
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal Lead
Partner negli ultimi 5
anni
Nell’ambito del progetto è stata sviluppata una strategia comune nella
direzione dei principi dello sviluppo policentrico sostenibile e di applicazioni
sperimentali concrete nelle politiche della pianificazione territoriale. Sono
stati creati dei metodi innovativi di pianificazione territoriale e un sistema di
valutazione e controllo per gli strumenti della pianificazione territoriale.
Durata: giugno 2005 – settembre 2007
Costi: 1,490,870 EUR
Partner coinvolti: Regione del Veneto, R.E.C. Slovenia, Facoltà di
archittetura di Bratislava, R.E.C. Slovacchia, ANEM Grecia, Regione di Marche,
Prefettura Fthiotida, Comune di Sofia, ICRA Slovenia, RRC Koper, Provincia di
Gorizia
Naslov: POLY.DEV - Skupne dobre prakse prostorskega načrtovanja za
spodbujanje trajnostnega policentričnega razvoja
Sektor: prostorsko planiranje
Program: INTERREG IIIB CADSES
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je vodilni partner
izvedel v zadnjih petih
letih
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal Lead
Partner negli ultimi 5
anni
Titolo: Plan Coast
Settore: pianificazione territoriale
Programma: INTERREG IIIB CADSES
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
V okviru projekta je bila razvita skupna strategija v smeri načel trajnostnega
policentričnega razvoja in konkretnih eksperimentalnih aplikacij v politike
prostorskega planiranja. Vzpostavljene so bile inovativne metode prostorskega
planiranja ter sistem presoje in kontrole za orodja prostorskega planiranja.
Trajanje projekta: junij 2005 - september 2007
Izdatki: 1.490.870 EUR
Vključeni partnerji: Regija Benetke, R.E.C. Slovenija, Fakulteta za
arhitekturo Bratislava, R.E.C. Slovaška, ANEM Grčija, Regija Marche,
Prefektura Fthiotida, Občina Sofija, ICRA Slovenija, RRC Koper, Pokrajina
Gorica
Il progetto si è occupato della problematica dello sviluppo sostenibile dei
territori costieri del Baltico, Adriatico e Mar Nero. È stato analizzato il ruolo
della pianificazione territoriale nella gestione integrale della costa. È stata
redatta una relazione nazionale sull’attuale base giuridica e sulla politica
della pianificazione territoriale sul mare, uno studio comparativo
transnazionale sul ruolo della pianificazione territoriale nelle strategie
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
nazionali ICZM (Integrated Coastal Zone Management).
Durata: maggio 2006 – aprile 2008
Costi: 1,979,020 EUR
Partner coinvolti:
Ministero del Lavoro, delle Costruzioni e dello Sviluppo regionale,
Mecklenburg-Vorpommern Germania, Ministero federale per il traffico
Germania, Ufficio marittimo Gdynia Polonia, Ufficio per la pianificazione
territoriale regionale Pomorskie Voivodship Polonia, RRC Koper, Regione
Emilia-Romagna, Comune di Ancona, ECAT Tirana, Ministero cantonale per la
pianificazione territoriale Neretva, Centro amministrativo distrettuale Varna
Bulgaria, Associazione del Mar Nero delle organizzazioni non governative
Bulgaria, Centro regionale d’Attività (RAC) Spalato, Istituto Nazionale per gli
studi marittimi e lo sviluppo Grigore Antipa Romania, Istituto Nazionale per gli
studi e lo sviluppo Urbanproiect Romania, Impresa pubblica per la gestione del
territorio costiero Serbia e Montenegro, Centro scientifico ucraino per
l’ecologia del mare.
Naslov: Plan Coast
Sektor: prostorsko planiranje
Program: INTERREG IIIB CADSES
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je vodilni partner
izvedel v zadnjih petih
letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal Lead
Partner negli ultimi 5
anni
Projekt se je ukvarjal s problematiko trajnostnega razvoja obalnih območij
Baltskega, Jadranskega in Črnega morja. Analiziralo se je vlogo prostorskega
planiranja v celovitem upravljanju obale. Pripravljeno je bilo nacionalno
poročilo o sedanji pravni podlagi in praksi prostorskega načrtovanja na morju,
transnacionalna primerjalna študija o vlogi prostorskega planiranja v narodnih
ICZM strategijah.
Trajanje projekta: maj 2006 - april 2008
Izdatki: 1.979.020 EUR
Vključeni partnerji: Ministrstvo za delo, gradbeni in regionalni razvoj,
Mecklenburg-Vorpommern Nemčija, Zvezno ministrstvo za promet Nemčija,
Urad za pomorstvo Gdynia Poljska, Urad za regionalno prostorsko planiranje
Pomorskie Voivodship Poljska, RRC Koper, Regija Emilia-Romagna, Občina
Ancona, ECAT Tirana, Kantonalno ministrstvo za prostorsko planiranje
Neretva, Okrožni upravni center Varna Bolgarija, Črnomorsko združenje
nevladnih organizacij Bolgarija, RAC Split, Nacionalni inštitut za pomorske
raziskave in razvoj Grigore Antipa Romunija, Nacionalni inštitut za raziskave
in razvoj Urbanproiect Romunija, Javno podjetje za upravljanje z obalnim
območjem Srbija in Črna gora, Ukrajinski znanstevni center za ekologijo
morja.
Titolo: RiverShield – La protezione dei fiumi dall’inquinamento dovuto agli
incidenti industriali
Settore: ambiente
Programma: INTERREG IIIB CADSES
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Il progetto ha aumentato le capacità degli uffici addetti alla salvaguardia
dell’ambiente e gli uffici responsabili in caso di incidenti allo scopo di ridurre
le conseguenze dovute all’inquinamento industriale. Il partenariato creato
costituisce una base per una positiva collaborazione internazionale e lo
scambio di conoscenze.
Durata: maggio 2006 – aprile 2008
Costi: 1,280,000 EUR
Partner coinvolti:
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Regione Orientale Macedonia Grecia, Regione Centrale Macedonia Grecia,
Thesis Consulting Ltd Grecia, VITUKI Kht, Istituto per la protezione
dell’ambiente Ungheria, Istituto per la protezione dell’ambiente Polonia,
Agenzia regionale di sviluppo Osrednje Moravije Repubblica Ceca, RRC Koper,
Agenzia regionale di sviluppo Bulgaria
Naslov: RiverShield - Zaščita rek pred onesnaževanjem zaradi industrijskih
nesreč
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je vodilni partner
izvedel v zadnjih petih
letih
Sektor: okolje
Program: INTERREG IIIB CADSES
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Projekt je povečal zmogljivost obstoječih okoljevarstvenih služb ter službe za
primere nesreč s ciljem, da bi zmanjšali posledice industrijskega
onesnaževanja. Vzpostavljeno partnerstvo je temelj za uspešno mednarodno
sodelovanje ter izmenjavo znanj.
Trajanje projekta: maj 2006 - april 2008
Izdatki: 1.280.000 EUR
Vključeni partnerji: Regija Vzhodna Makedonija Grčija, Regija Osrednja
Makedonija Grčija, Thesis Consulting Ltd Grčija, VITUKI Kht, Inštitut za zaščito
okolja Madžarska, Inštitut za zaščito okolja Poljska, Regionalna razvojna
agencija Osrednje Moravije Češka, RRC Koper, Regionalna razvojna
organizacija Bolgarija
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N°1 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 1 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Provincia di Venezia
Pokrajina Benetke
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Francesca Zaccariotto
Team Manager dal
partner
Roberto Favarato
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Clara Talamini
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: San Marco
N. 2662
Ulica: San Marco
Številka: 2662
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Venezia / Italia
CAP: 30124
Kraj/Država: Benetke/ Italija
Poštna številka: 30124
E-mail:
Fax: +39 041 250 1773
[email protected]
Tel.: +39 041 250 1511
Faks: +39 041 250 1773
E-pošta:
segreteria.turismo @provincia.venezia.it
P. Iva e codice fiscale
n.:
Identifikacijska številka COD. F. e P. IVA: 80008840276
za DDV oz. davčna
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
Provincia di Venezia
conto corrente
c/c 30100
Imetnik in številka
transakcijskega računa
L’IVA è recuperabile?
Sì No Parzialmente
Ali je DDV povračljiv?
Da Ne Delno
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN: IT38Y0518802001000000030100
SWIFT: VRBPIT2V049
Natura giuridica
Pubblico
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 2.4.20
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 2.4.20
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.11.10
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale/ lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Settore pubblico/ amministrazione
Javni sektor/ uprava
Attività del Partner e
La Provincia di Venezia, come già nella fase di progetto (WP-1), si avvarrà dei
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
servizi in house dell’Apt-Ve), segnatamente per la realizzazione dei WP3 e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto WP6. Direttamente invece, mediante il “Servizio Manutenzione e sviluppo del
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
sistema viabilistico” si occuperà degli investimenti previsiti dal WP4 (in
quanto competenza del Servizio suddetto è la gestione della viabilità
provinciale), mentre il “Servizio Informatica” si occuperà delle attività
previste dal WP-5 relativamente alla raccolta dei dati GIS della provincia di
Venezia, tramite utilizzo di personale esterno. Tra i suoi compiti istituzionali
svolge anche la funzione della programmazione e gestione della Viabilità
provinciale, della mobilità pubblica e privata, della tutela dell'ambiente e da
parecchi anni è impegnata nell'attuazione di progetti e iniziative volti alla
promozione di migliori stili di vita per i cittadini, che afferiscono anche allo
sviluppo della mobilità ciclabile e intermodale soprattutto in aree di pregio
ambientale.
La Provincia ha attuato 9 progetti nella progettazione comunitaria nel periodo
2000-2006. Oltre alla valorizzazione turistica del territorio, i progetti hanno
portato alla dettagliata mappatura di tutti i beni ed eccellenze culturali,
archeologiche, ambientali, storiche, naturalistiche ed enogastronomiche
dell’intera area coinvolta.
Pokrajina Benetke bo svoji Agenciji za turistično promocijo prepustila izvedbo
aktivnosti v okviru WP3 in WP6. To je naredila že pri pripravi projekta (WP1).
Sama oz. njen Sektor za vzdrževanje in razvoj prometnega sistema bo vodil
izvedbo investicij v okviru WP4 (urejanje prometa v pokrajini je namreč v
njegovi pristojnosti). Sektor za informatiko pa bo zadolžen za izvedbo
aktivnosti za vzpostavitev GIS, ki zadevajo Pokrajino, v okviru WP5. Naloge bo
opravil zunanji izvajalec. Pokrajina izvaja v okviru svojih institucionalnih
dolžnosti tudi načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja pokrajine,
načrtovanje javne in zasebne mobilnosti, varovanje okolja in se že vrsto let
zavzema za uspešno izvedbo projektov in pobud, ki so namenjeni spodbujanju
boljšega načina življenja državljank in državljanov. Ti projekti in pobude se
nanašajo tudi na razvoj kolesarstva in intermodalnosti predvsem na tistih
območjih, ki so za varovanje okolje velikega pomena.
Pokrajina je izvedla 9 projektov v okviru programov Skupnosti v obdobju med
leti 2000-2006. Poleg ovrednotenja območja z vidika pomembnosti za turizem
so projekti privedli do natančnega popisa vseh kulturnih, arheoloških,
okoljskih, zgodovinskih, naravnih ter enoloških in gastronomskih posebnosti, ki
se nanašajo na celotno obravnavano območje.
La Provincia di Venezia è un Ente Pubblico Territoriale presso il quale ci sono
impiegate 538 risorse umane. Nell’organigramma dell’Ente, una specifica
struttura, denominata Unità operativa Turismo, è preposta alla gestione delle
funzioni amministrative in materia di turismo, e in questo quadro della
gestione finanziaria e contabile dei progetti europei anche avvalendosi di
personale esterno e/o in house dell’Apt-Ve.
Pokrajina Benetke je Javni območni zavod s 538 zaposlenimi. Operativna
enota za turizem, posebna enota v organizacijski stukturi zavoda, je pristojna
za administrativno, finančno in računovodsko vodenje evropskih projektov. Za
ta namen najema zunanje osebje ali pa opravljanje nalog prepusti Agenciji za
turistično promocijo.
L’atto di impegno verrà addotato sulle apposite voci di bilancio (Turismo,
Viabilità e Informatica) solamente successivamente all'approvazione del
progetto e del relativo finanziamento. Con l'apposita delibera di Giunta è già
stata garantita da parte della Provincia di Venezia la realizzazione della parte
del progetto di sua competenza ove questo venga approvato e finanziato.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Zaveza z določitvijo posebnih proračunskih postavk (turizem, promet in
informatika) bo sprejeta šele po potrditvi projekta in njegovega financiranja.
Pokrajina Benetke pa je že zagotovila s priloženim sklepom Pokrajinskega
odbora, izvedbo tistega dela projekta, za katerega odgovarja, v kolikor bo ta
potrjen in financiran.
Titolo: TUDESLOVE II
Settore: TURISMO
Programma: INTERREG IIIA PHARE CBC ITALIA-SLOVENIA 2000-2006
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Il progetto aveva l’obbiettivo di promuovere i percorsi alternativi. Come
risultato ha portato due nuovi itinerari: sulle fortezze e centri di eccellenza
culturali italo-sloveni; sono individuati e sviluppati i mezzi e le modalità di
comunicazione degli itinerari. È stato creato un sistema informativo diffuso
sul progetto.
Durata: 2004-2007
Costi: 1.000.500,00
Partner coinvolti: MINISTERO DELL’ECONOMIA DELLA REPUBBLICA
SLOVENIA, MINISTERO DELLA CULTURA DELLA REPUBBLICA SLOVENIA, TIC
IZOLA, TIC PORTOROZ, MUSEO “S. MASERA” DI PIRANO, LTO KOPER, AMADEUS
SLOVENIA D.O.O., KOMPAS TURIZEM d.d., SOLINE - PRIDELAVA SOLI D.O.O.,
SAN LORENZO MARKETING, AQUAMARINE D.O.O., ENTE PER IL TURISMO DI
LJUBLJANA COMUNE DI VENEZIA, GRUPPO D’INTERESSE ECONOMICO, VENEZIA
OPPORTUNITà, ATVO S.P.A., PROVINCIA DI VENEZIA.
Naslov: TUDESLOVE II
Sektor: Turizem
Program: INTERREG IIIA PHARE CBC ITALIJA-SLOVENIJA 2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Glavni cilj projekta je bila promocija alternativnih poti. V okviru projekta sta
bili vzpostavljeni dve novi turistični poti: po trdnjavah in kulturnih centrih
odličnosti v Italiji in Sloveniji; določeni in razviti so bili načini in sredstva
povezovanja turističnih poti. Vzpostavljen je bil tudi informacijski sistem.
Trajanje projekta: 2004-2007
Izdatki: 1.000.500 EUR
Vključeni partnerji: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO RS, MINISTRSTVO ZA
KULTURO RS, TIC IZOLA, TIC PORTOROŽ, POMORSKI MUZEJ SERGEJA MAŠERA
PIRAN, LTO KOPER, AMADEUS SLOVENIJA D.O.O., KOMPAS TURIZEM d.d.,
SOLINE – PRIDELAVA SOLI D.O.O., SAN LORENZO MARKETING, AQUAMARINE
D.O.O., ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA, OBČINA BENETKE, GRUPPO
D'INTERESSE ECONOMICO – VENEZIA OPPORTUNITÀ, ATVO S.P.A., POKRAJINA
BENETKE
Titolo: LAGUNE
Settore: TURISMO
Programma: INTERREG IIIA ITALIA SLOVENIA
Attività/risultati:
Nell’ambito di progetto sono creati itinerari turistici di tipo naturalistico –
culturale che permettano una fruizione integrata del territorio. Oltre le
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
mappe dei percorsi ciclo-pedonali e un sito web, le attività di promozione
hanno coinvolto anche gli operatori tradizionali del turismo, potenziando in
tal modo il loro rapporto con gli enti e l’amministrazione.
Durata: MARZO 2005 – NOVEMBRE 2006
Costi: 219.200,00 €
Partner coinvolti: COMUNE PIRANO, GAL VENEZIA ORIENTALE, COMUNE
JESOLO, COMUNE MUSILE DI PIAVE, COMUNE QUARTO D’ALTINO, AZIENDA DI
PROMOZIONE TURISTICA JESOLO-ERACLEA, APT VENEZIA, PROVINCIA DI
VENEZIA, ATVO S.P.A, ACTV S.P.A., MAGISTRATO DELLE ACQUE VENEZIA,
CONSORZIO “VENEZIA NUOVA”, ENTE PARCO NATURALE REGIONALE,
ISTITUZIONE “PARCO DELLA LAGUNA”
Naslov: LAGUNE
Sektor: turizem
Program: INTERREG IIA ITALIJA SLOVENIJA
Aktivnosti/rezultati:
V okviru projekta so bile oblikovane turistične poti, ki omogočajo obisk
naravnih in kulturnih znamenitosti in nudijo tako popolno doživetje teritorija.
Poleg izdelave zemljevidov o poteh za pohodnike in kolesarje ter internetne
strani so bili v promocijske dejavnosti vključeni tudi tradicionalni turistični
ponudniki, ki so na ta način okrepili sodelovanje z zavodi in upravo.
Trajanje projekta: marec 2005 – november 2006
Izdatki: 219.200 EUR
Vključeni partnerji: OBČINA PIRAN, GAL VENEZIA ORIENTALE, OBČINE JESOLO,
MUSILE DI PIAVE IN QUARTO D'ALTINO, AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA
JESOLO-ERACLEA, APT VENEZIA, POKRAJINA BENETKE, ATVO S.P.A., ACTV
S.P.A., MAGISTRATO DELLE ACQUE VENEZIA, CONSORZIO "VENEZIA NUOVA",
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE, ISTITUZIONE "PARCO DELLA LAGUNA"
Titolo: M.A.R.I.N.A.S. – MODELLING ADRIATIC ROUTES – INTEGRATING
NETWORKS AND AREAS IN THE ADRIATIC SEA – STRATEGIES FOR INTEGRATED
TOURISM IN THE ADRIATIC
Settore: TURISMO
Programma: INTERREG/CARDS-PHARE 2004-2006
Attività/risultati:
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
E’ stata costruita una rete di soggetti pubblici e privati per la promozione del
mare Adriatico, una rete di marine nell’Adriatico, di punti virtuali e fisici di
informazioni e servizi per il turismo. Questa rete di servizi, degli operatori e
delle marine è mappata e pubblicata in una guida realizzata nell’ambito del
progetto.
Durata: MAGGIO 2007 – GIUGNO 2008
Costi: 722.903,00 €
Partner coinvolti: PROVINCIA DI VENEZIA, PROVINCIA DI ANCONA,
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, CCIAA DI ANCONA, COMUNE DI MONTE SAN VITO,
COMUNE DI MORRO D’ALBA, SVIM SVILUPPO MARCHE S.P.A., PROVINCIA DI
TERAMO, PROVINCIA DI LECCE, REGIONE DURAZZO, PREFETTURA DURAZZO,
CONTEA DI SPALATO, COMUNE DI BAR, CAMERA DI COMMERCIO DI UZICE
Naslov: M.A.R.I.N.A.S. – MODELLING ADRIATIC ROUTES – INTEGRATING
NETWORKS AND AREAS IN THE ADRIATIC SEA - STRATEGIES FOR INTEGRATED
TOURISM IN THE ADRIATIC
Sektor: turizem
Program: INTERREG/CARDS-PHARE 2004-2006
Aktivnosti/rezultati:
Oblikovana je bila mreža javnih in zasebnih subjektov, ki skrbijo za promocijo
Jadranskega morja, seznam marin v Jadranskem morju, virtualnih in fizičnih
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
točk za informacije in storitve na področju turizma. Podatki in zemljevidi o
mreži storitev, turističnih delavcev in marin so zbrani v vodniku, izdanem v
okviru projekta.
Trajanje projekta: maj 2007 –junij 2008
Izdatki: 722.903 EUR
Vključeni partnerji: POKRAJINA BENETKE, POKRAJINA ANCONA, POKRAJINA
ASCOLI PIENO, CCIAA DI ANCONA, OBČINA MONTE SAN VITO, OBČINA MORRO
D'ALBA, SVIM SVILUPPO MARCHE S.P.A., POKRAJINA TERAMO, POKRAJINA
LECCE, REGIJA DURAZZO, PREFEKTURA DURAZZO, OKROŽJE SPLIT, OBČINA
BAR, TRGOVINSKA ZBORNICA UŽICE
Titolo: TURISMO SENZA FRONTIERE: VIAGGIO TRA COLORI, NOTE E SAPORI
Settore: TURISMO
Programma: INTERREG ITALIA SLOVENIA
Attività/risultati:
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Il progetto ha consentito la realizzazione di un’attività di promozione e
valorizzazione delle risorse del territorio e il rafforzamento del collegamento
tra costa ed entroterra attraverso diverse iniziative: manifestazione
enogastronomica, eventi musicali, individuazione dei percorsi didattici,
produzione della carta nautica e della guida sui percorsi navigabili.
Durata: maggio 2005 – novembre 2006
Costi: 214.000,00 €
Partner coinvolti: GAL VENEZIA ORIENTALE, PROVINCIA DI VENEZIA,
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA BIBIONE-CAORLE, UNIONE DEI COMUNI DI
FOSSALTA DI PORTOGRUARO E DI TEGLIO VENETO, COMUNE DI PORTOGRUARO,
COMUNE MUSILE DI PIAVE, COMUNE DI JESOLO, COMUNE DI PRIMAGGIORE,
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE, COMUNE SAN STINO DI LIVENZA, AGENZIA
REGIONALE DI SVILUPPO DI NOVA GORICA, COMUNE DI KANAL OB SOCI, LTO
SOTOCJE DI TOLMINO, PORTA DELLA CARNIA – SOCIETà CONSORTILE A R.L,
COMUNE DI TOLMEZZO.
Naslov: TURIZEM BREZ MEJA: POTOVANJE MED BARVAMI, ZVOKI IN OKUSI
Sektor: turizem
Program: INTERREG ITALIJA SLOVENIJA
Aktivnosti/rezultati:
Projekt je omogočil izvedbo dejavnosti na področju promocije in vrednotenja
naravnih danosti območja in tesnejše povezave med obalo in notranjostjo s
pomočjo različnih pobud: enoloških in gastronomskih prireditev, glasbenih
dogodkov, oblikovanja učnih poti, izdelavo navtične karte in vodiča plovnih
poti.
Trajanje projekta: maj 2005 - november 2006
Izdatki: 214.000 EUR
Vključeni partnerji: GAL VENEZIA ORIENTALE, POKRAJINA BENETKE, PODJETJE
ZA PROMOCIJO TURIZMA BIBIONE-CAORLE, ZDRUŽENJE OBČIN FOSSALTA DI
PORTOGRUARO IN TEGLIO VENETO, OBČINA PORTOGRUARO, OBČINA MUSILE DI
PIAVE, OBČINA JESOLO, OBČINA PRIMAGGIORE, OBČINA NOVENTA DI PIAVE,
OBČINA SAN STINO DI LIVENZA, REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA NOVA
GORICA, OBČINA KANAL OB SOČI, LTO SOTOČJE TOLMIN, PORTA DELLA CARNIA
– SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., OBČINA TOLMIN
Titolo: COAST TO COAST – PROMOZIONE TURISTICO/AMBIENTALE E
CULTURALE
Settore: TURISMO
Programma: INTERREG IIIA ITALIA SLOVENIA
Attività/risultati:
Il risultato del progetto è un parco naturalistico / archeologico realizzato
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
attraverso interventi sul territorio, eventi e comunicazione: musica nei musei,
mostre, educational workshop, fiere, iniziative di valorizzazione del turismo
naturalistico.
Durata: gennaio 2005 – settembre 2007
Costi: 1.373.000,00 €
Partner coinvolti: PROVINCIA DI VENEZIA, POLESINE INNOVAZIONE,
PROVINCIA DI ROVIGO, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO,
ASCOM ROVIGO, COLDIRETTI, COMUNE TERZO D’AQUILEA, COMUNE ISOLA,
CENTRO DI PROMOZIONE DELL’IMPREDITORIA PIRANO, MUSEO DEL MARE
“SERGEJ MASERA”, MUSEO REGIONALE “KOPER”, COMUNE KOMEN, SLOVENETA
D.O.O.
Naslov: COAST TO COAST – TURISTIČNA PROMOCIJA/NARAVE IN KULTURE
Sektor: turizem
Program: INTERREG IIIA ITALIJA SLOVENIJA
Aktivnosti/rezultati:
Rezultat projekta je naraven/ arheološki park, ki je bil uresničen z
neposrednimi dogodki in informiranjem: glasbo v muzejih, razstavami,
izobraževalnimi delavnicami, sejmi, pobudami za vrednotenje naravnega
turizma.
Trajanje projekta: januar 2005 – september 2007
Izdatki: 1 373 000 EUR
Vključeni partnerji: POKRAJINA BENETKE, POLESINE INNOVAZIONE, POKRAJINA
ROVIGO, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGINATO, ASCOM ROVIGO,
COLDIRETTI, OBČINA TERZO D'AQUILEA, OBČINA IZOLA, CENTER ZA PROMOCIJO
TURIZMA PIRAN, POMORSKI MUZEJ SERGEJA MAŠERA PIRAN, REGIONALNI
MUZEJ KOPER, OBČINA KOMEN, SLOVENETA D.O.O.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N°2 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 2 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Provincia di Ferrara
Pokrajina Ferrara
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Marcella Zappaterra
Team Manager dal
partner
Roberto Ricci Mingani
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Emma Barboni
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Viale Cavour
Indirizzo
Naslov
Ulica: Viale Cavour
N. 143
Številka: 143
CAP: 44100
Kraj/Država: Ferrara/ Italija
Poštna številka: 44100
E-mail:
Fax: +39 (0)532 299632
[email protected]
Tel.: +39 (0)532 299626
Faks: +39 (0)532 299632
E-pošta:
[email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
00334500386
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
Provincia di Ferrara
conto corrente
N. conto corrente: 3204155
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN: IT67Z0615513015000003204155
IBAN in SWIFT koda
SWIFT: CFERIT2F
Città/Stato: Ferrara/ Italia
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.a.
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 2.4.20
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
Natura giuridica
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 2.4.20
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
84.11.10
Standardna klasifikacija
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale/ lokalni značaj
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Tipologia di partner
Status partnerja
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Settore pubblico/ amministrazione
Javni sektor / uprava
La Provincia di Ferrara ha investito negli ultimi anni nella Rete Ciclabile
Provinciale e nella promozione della mobilità ciclabile e del cicloturismo
numerose risorse. Diverse sono le attività:
 redazione del Master Plan della rete ciclabile provinciale, documento
strettamente legato alla rete ciclabile europea,
 produzione di materiale promozionale dei percorsi cicloturistici, tali
percorsi sono stati studiati secondo le esigenze dei fruitori (cittadini e
turisti) e sono collegati con i principali punti di interesse del
territorio; inoltre, al fine di favorire il flusso cicloturistico verso il
territorio ferrarese sono stati individuati percorsi ciclabili di
collegamento tra città del nord Italia (Bolzano, Padova, Bologna,
Venezia, Modena e Ravenna)
 Monitoraggio dei flussi cicloturistici attraverso strumentazioni
“contabiciclette” e interviste ai fruitori dei percorsi.
Pokrajina Ferrara je v zadnjih letih investirala številne vire v kolesarsko mrežo
v pokrajini in v promocijo kolesarske mobilnosti in kolesarskega turizma.
Dejavnosti so različne:
 priprava Glavnega načrta za kolesarske steze v pokrajini, ta dokument
se tesno navezuje na evropsko kolesarsko mrežo,
 izdelava promocijskega materiala za turistične kolesarske poti; slednje
se bile vzpostavljene na podlagi potreb uporabnikov (državljanov in
turistov) in se navezujejo na glavne znamenitosti tega območja.
Določene so bile tudi kolesarske poti, ki povezujejo mesta v severni
Italiji (Bolzano, Padovo, Bologno, Benetke, Modeoa in Ravenno), zato
da bi kolesarski turizem pripeljale na območje Ferrare.
 Spremljanje turističnih kolesarskih tokov s pomočjo števcev kolesarjev
in z intervjuji z uporabniki teh poti.
La Provincia di Ferrara è un Ente Pubblico Territoriale presso il quale sono
impiegate 487 risorse umane. Nell’organigramma dell’Ente una specifica
struttura, denominata “Ufficio Politiche Comunitarie: progettazione e
coordinamento”, è preposta alla progettazione gestione amministrativa,
finanziaria e contabile dei progetti comunitari. Ne fanno parte n. 6 risorse
umane compresa la figura del Dirigente. Per quanto attiene alla realizzazione
delle specifiche attività di progetto l’Ente è dotato dei Servizi Turismo e
Sport, Attività Produttive e Sviluppo Locale e Pianificazione Territoriale,
Mobilità, Energia. E’ dotata altresì di strumentazioni multimediali per la
rappresentazione audiovisiva dei dati e delle informazioni.
La Provincia a cominciare dal 1999 ha partecipato con periodicità alla
candidatura di numerosi progetti comunitari a valere sia sui Programmi
Transfrontalieri che Transnazionali che Interregionalì, nonché a Programmi
comunitari finanziati direttamente dalle DG della Commissione Europea.
Pokrajina Ferrara je javni teritorialni zavod, pri katerem je zaposlenih 487
oseb. V organigramu zavoda obstaja specifična struktura, imenovana “Urad za
politike EU: načrtovanje in usklajevanje”, ki je odgovorna za načrtovanje
administrativnega, finančnega in računovodskega vodenja EU projektov. V
uradu je zaposlenih šest oseb, vključno z vodjo. Kar zadeva izvajanje
posebnih projektnih dejavnosti Pokrajina razpolaga s službami za turizem in
šport, proizvodne dejavnosti in lokalni razvoj ter prostorsko načrtovanje,
mobilnost in energijo. Urad je opremljen tudi z multimedijskimi napravami za
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
audio-vizualne predstavitve podatkov in informacij.
Pokrajina se je od leta 1999 redno potegovala za številne EU projekte na
čezmejnih, medržavnih in medregionalnih programih, ter tudi EU programih,
ki jih neposredno financira Generalni direktorat Evropske komisije.
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Si veda Delibera di Giunta Provinciale P.G. 63900/09 del 11/08/09 con
riferimento al progetto INTER BIKE e Delibera di Giunta Provinciale P.G.
68028/09 dell’01/09/09 di rettifica della precedente Delibera di Giunta
Provinciale.
Glej priložen Sklep Pokrajinskega odbora Splošni postopek 63900/09 z dne
11.8.2009, ki se nanaša na projekt INTER BIKE, in Sklep Pokrajinskega odbora
Splošni postopek 68028/09 z dne 1.9.2009. Slednji je popravek prve sklepa.
Provincia di Ferrara nel ruolo di Partner
Titolo: ADRIA-TUR Azioni per un’offerta turistica integrata delle due coste
dell’Adriatico
Settore: Turismo e Cultura
Programma: INTERREG III A 2003-2006
Attività/risultati:
Integrazione turistica tra le due sponde dell’Adriatico attraverso la
realizzazione di tre azioni pilota tra loro strettamente correlate:
progettazione e costruzione di prodotti turistici interadriatici; “messa in rete”
dei porti turistici e dei relativi servizi della costa emiliano-romagnola con
quelli dell’Adriatico orientale; realizzazione di nuovi prototipi di uffici
informazione e accoglienza turistica.
Costi: € 1. 610.000,00
Durata: inizio gennaio 2003 – fine dicembre 2006
Partner coinvolti: Provincia di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Comune di Pula,
Contea di Zadar, Istituto Croato per il Turismo, Tourist Boards di Rijeka,
Tourist Board di Dubrovnik, G-TOUR di Medjugorje, PROMO – Tuzla, Tourist
Board di Medjugorje.
Pokrajina Ferrara v vlogi partnerja
Naslov: ADRIA-TUR Aktivnosti za integrirano turistično ponudbo na obeh
obalah Jadrana
Sektor: Turizem in kultura
Program: INTERREG III A 2003-2006
Aktivnosti/rezultati:
Turistična integracija med obema obalama Jadrana s pomočjo izvedbe treh
pilotskih dejavnosti, ki so med sabo tesno povezane: načrtovanje in izdelava
turističnih medjadranskih izdelkov; “objaviti na spletu” turistična pristanišča
in s tem povezane službe na emilijansko-romanjolski obali in na obali
vzhodnega Jadrana; izgradnja novih prototipov informacijskih pisarn in pisarn
za sprejemanje turistov.
Trajanje projekta: začetek januarja 2003 – konec decembra 2006
Izdatki: 1. 610.000,00 €
Vključeni partnerji: Pokrajine Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Občina Pulj,
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Okraj Zadar, Hrvaški inštitut za turizem, Turistično združenje Reka,
Turistično združenje Dubrovnik, G-TOUR Medžugorje, PROMO – Tuzla,
Turistično združenje Medžugorje.
Titolo: ITACA- Improving Tourism Actions in Cadses Area
Settore: Turismo e Cultura
Programma: INTERREG III B/CADSES
Attività/risultati:
Le attività sono indirizzate verso lo sviluppo economico territoriale sostenibile
basato sulla massima integrazione tra preservazione della natura e una sua
corretta valorizzazione economica attraverso attività di eco-turismo collegate
alle foreste e zone umide di cui i territori dei partners coinvolti sono
particolarmente ricchi.
Costi: € 796.000,00
Durata: inizio giugno 2006 – fine giugno 2008
Partner coinvolti: Regione di Karlovy Vary (CZ); Investon Sro (CZ), Comune di
Kosice (SK), HArsani Janos College (HU), the Malaposka Agency for Local
Development (PL), mitiè (I)
Naslov: ITACA- Improving Tourism Actions in Cadses Area (Izboljšanje
turističnih dejavnosti v območju Cadses)
Sektor: Turizem in kultura
Program: INTERREG III B/CADSES
Aktivnosti/rezultati:
Aktivnosti so usmerjene v trajnostni ekonomski razvoj območja, ki je osnovan
na maksimalnem povezovanju ohranjanja narave in njegove pravilne
ekonomske valorizacije z dejavnostmi ekoturizma, ki so vezane na gozdove in
mokrišča, s katerimi so še posebej bogata območja vključenih partnerjev.
Trajanje projekta: začetek junija 2006 – konec junija 2008
Izdatki: 796.000,00 €
Vključeni partnerji: Regija Karlovy Vary (CZ); Investon Sro (CZ), Občina Košice
(SK), HArsani Janos College (HU), the Malaposka Agency for Local
Development (Agencija Malopska za lokalni razvoj) (PL), mitiè (I)
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N°3 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 3 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Provincia di Ravenna
Pokrajina Ravenna
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Dott. Alberto Rebucci
Team Manager dal
partner
Dott. Alberto Rebucci
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Dott. Massimiliano Costa
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Caduti per la Libertà
N. 2/4
Ulica: Caduti per la Libertà
Številka: 2/4
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Ravenna/ Italia
CAP: 48121
Kraj/Država: Ravenna/ Italija
Poštna številka: 48121
E-mail:
arebucci[email protected]
Tel.:
Fax: +39/0544/258070
[email protected]
+39/0544/258150-8576 Faks: +39/0544/258070
E-pošta:
[email protected]
[email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka 00356680397
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Provincia di Ravenna
Imetnik in številka
1144026
transakcijskega računa
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IT 94 N 02008 13120 00000 1144026
UNCRIT2BRMO
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 2.4.20
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
Natura giuridica
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 2.4.20
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.11.10
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale/ lokalni značaj
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Tipologia di partner
Status partnerja
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Settore pubblico/ amministrazione
Javni sektor / uprava
La legge regionale del 2 ottobre 1998 n° 30, emanata in attuazione del D.
LGS. n. 422/97, ha introdotto una nuova disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale.
La Provincia fornisce indirizzi e strumenti per la programmazione della
mobilità delle persone e delle merci in bacini provinciali e per ambiti di
mobilità di area vasta entro le quali é pianificato un sistema di trasporto
pubblico integrato e intermodale, coordinato in rapporto ai fabbisogni
emergenti. La Provincia persegue interessi sia generali che settoriali che
riguardano i trasporti, i piani del traffico della viabilità e della mobilità.
Deželni zakon iz 2. oktobra 1998 št. 30, izdan pri izvajanju Zakonskega
dekreta št. 422/97, je uvedel novo glavno pravilo javnega regionalnega in
lokalnega prometa.
Pokrajina zagotavlja smernice in orodja za načrtovanje mobilnosti ljudi in
blaga v območju pokrajine in za namene mobilnosti na večjem območju,
znotraj katerega se načrtuje integriran in intermodalen sistem javnega
prevoza, ki se usklajuje z nastajajočimi potrebami. Pokrajina uresničuje tako
splošne kot sektorske interese, ki zadevajo prevoze, načrte cestnega prometa,
voznosti in mobilnosti.
La Provincia di Ravenna impiega più di 400 dipendenti ed è organizzata in
settori con competenze specifiche. Per le caratteristiche del progetto,
saranno interessati i seguenti settori, tutti dotati di notevole esperienza nella
gestione di progetti: Attività Produttive e Politiche Comunitarie per le attività
di cooperazione e gestione di progetti comunitari; Pubbliche Relazioni per le
attività di comunicazione e disseminazione, nonché per la gestione di
finanziamenti pubblici alle imprese nei settori del commercio, turismo,
artigianato e industria; Bilancio e Programmazione per la gestione
economico-finanziaria nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
Tutti gli uffici sono dotati di attrezzature informatiche, applicativi software
ed accesso a banche dati nelle materie di competenza, di collegamenti
telefonici per le comunicazioni all’estero.
Pokrajina Ravenna zaposluje več kot 400 uslužbencev in je organizirana v
sektorje s posebnimi pristojnostmi. Zaradi značilnosti projekta bodo zajeti
sledeči sektorji; vsi imajo veliko izkušenj na področju vodenja projektov:
proizvodne dejavnosti in Politike EU za dejavnosti sodelovanja in vodenja EU
projektov; Odnosi z javnostmi za dejavnosti sporočanja in širjenja novic, ter
za upravljanja javnih sredstev za podjetja na področju trgovine, turizma,
obrti in industrije; Proračun in Načrtovanje za gospodarsko in finančno
poslovanje v skladu z EU in nacionalno zakonodajo. Vse pisarne so opremljene
z računalniško opremo, programskimi aplikacijami in dostopom do baz
podatkov na področjih pristojnosti ter s telefonskimi povezavami za
komunikacijo v tujini.
Si fa riferimento alla delibera di giunta provinciale nr. 385 del 29 luglio 2009 e
la modifica nella successiva delibera integrativa nr. 426 del 2 settembre 2009
con le quali si autorizza:
 la partecipazione della Provincia di Ravenna al progetto INTER BIKE in
qualità di partner, attraverso il coinvolgimento dei Settori competenti
 la firma dei documenti previsti da parte del Dirigente del Settore Politiche
Comunitarie e Attività Produttive
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
viene rimandata alla comunicazione ufficiale di approvazione definitiva del
progetto, la variazione di bilancio ed il conseguente impegno di spesa per
annualità, in riferimento al budget approvato ufficialmente.
Sklic na sklep pokrajinskega odbora št. 385 z dne 29. julija 2009 in kasnejši
dopolnilni sklep št. 426 z dne 2. septembra 2009, v katerega je bila vnešena
sprememba. S sklepoma se pooblasti:
 udeležba Pokrajine Ravenna pri projektu INTER BIKE v vlogi partnerja, s
sodelovanjem pristojnih sektorjev,
 podpisovanje dokumentov, ki so predvideni s strani vodje sektorja Politike
EU in Proizvodne dejavnosti.
Spremembe v proračunu in zaveza k letnim izdatkom za projekt skladno z
uradno odobrenim proračunom bodo sprejete po uradnem obvestilu o
dokončni potrditvi projekta.
Titolo:IN.RO.SE-Progetto pilota per l’attivazione di collegamenti marittimi tra
l’Emilia Romagna e la Croazia
Settore: mobilità e trasporti, turismo
Programma: INTERREG IIIA-Trasfrontaliero Adriatico
Attività/risultati:
Potenziamento della rete di trasporto intermodale transadriatica,
miglioramento della sostenibilità ambientale dei collegamenti per favorire
l’aumento della qualità turistica offerta. Interventi strutturali per gli scali
passeggeri in accordo con i servizi di terra ed il potenziamento delle linee
marittima tra Ravenna e gli scali croati.
Durata: Gennaio 2004 Dicembre 2007
Costi: 1.550.000,00 Euro
Partner coinvolti: Provincia di Ravenna (LP); Comune di Ravenna, Comune di
Cesenatico, Provincia di Ferrara; Provincia di Forlì-Cesena; Provincia di
Rimini, Autorità Portuale di Ravenna (IT); Ministero del Turismo e dei
Trasporti, Comune di Pola (HR)
Naslov: IN.RO.SE-Pilotski projekt za aktiviranje pomorske povezave med
Emilijo Romagno in Hrvaško
Sektor: mobilnost in prevozi, turizem
Program: INTERREG IIIA-čezmejni jadranski
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Krepitev mreže intermodalnega čezjadranskega prevoza, izboljšanje okoljske
trajnosti povezav, da se omogoči povečanje kakovosti turistične ponudbe.
Strukturni posegi na potniških pristaniščih v dogovoru s kopenskimi službami
ter krepitev pomorskih poti med Ravenno in hrvaškimi pristanišči.
Trajanje projekta: januar 2004 december 2007
Izdatki: 1.550.000,00 eur
Vključeni partnerji: Pokrajina Ravenna (LP), Občina Ravenna, Občina
Cesenatico, Pokrajina Ferrara, Pokrajina Forlì-Cesena, Pokrajina Rimini,
Pristaniške oblasti v Ravenni (IT), Ministrstvo za turizem in transport, Občina
Pulj (HR)
Titolo: Adria-Tur – Azioni preparatorie per un’offerta turistica integrata delle
due coste dell’Adriatico
Settore: turismo
Programma: INTERREG IIIA-Trasfrontaliero Adriatico
Attività/risultati:
Sviluppo del turismo di entrambe le coste valorizzando le peculiarità delle
diverse regioni coinvolte, migliorando l’offerta dei prodotti turistici
“interadriatici” (elaborazione di un piano strategico comune e sviluppo di
prototipi di uffici di informazione)
Durata: gennaio 2004- dicembre 2006
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Costo: 1.400.000,00 Euro
Partner coinvolti: Provincia di Rimini (LP); Provincia di Ferrara, Provincia
Forlì-Cesena, Provincia di Ravenna (IT) Comune di Pola, Contea di Zadar,
Croatian Institute for Tourism Zagreb, Tourist Board Rijeka, Tourist Board
Dubrovnik (HR); G-Tour Medugorje, PromoTuzla (BiH); Centre for Responsible
and sustainable Tourism Development Beograd, Tourism Organization
Vojvodina (SCG)
Naslov: Adria-Tur – Pripravljalni ukrepi za integrirano turistično ponudbo obeh
obal Jadrana
Sektor: turizem
Program: INTERREG IIIA-čezmejni jadranski
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Razvoj turizma obeh obal, vrednotenje posebnosti različnih vključenih regij,
izboljšanje ponudbe “medjadranskih” turističnih izdelkov (razvoj skupnega
strateškega načrta in razvoj prototipov informacijskih pisarn)
Trajanje projekta: januar 2004- december 2006
Izdatki: 1.400.000,00 eur
Vključeni partnerji: Pokrajina Rimini (LP); Pokrajina Ferrara, Pokrajina
Forlì-Cesena, Pokrajina Ravenna (IT) Občina Pulj, Okraj Zadar, Hrvaški Inštitut
za turizem Zagreb, Turistično združenje Reka, Turistično združenje Dubrovnik,
G-Tour Medžugorje, PromoTuzla (BiH), Center za odgovoren in trajnostni
razvoj turizma Beograd, Turistična organizacija Vojvodina
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N°4 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 4 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Provincia di Rovigo
Pokrajina Rovigo
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Tiziana Michela Virgili
Team Manager dal
partner
Vanni Bellonzi
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Mariangela Goggia
Kontaktna oseba (v
Angela Spagnoletti
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Celio
N. 10
Ulica: Celio
Številka: 10
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Rovigo / Italia
CAP: 45100
Kraj/Država: Rovigo / Italija
Poštna številka: 45100
E-mail:
Tel.: +39 0425
386271-275
Fax: 0039 0425 386170
Faks: 0039 0425 386170
[email protected]
[email protected]
E-pošta:
[email protected]
[email protected]
P. Iva e codice fiscale
n.:
Identifikacijska številka
za DDV oz. davčna
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
P.IVA 00982910291
Codice fisc. 93006330299
L’IVA è recuperabile?
Sì No Parzialmente
Ali je DDV povračljiv?
Da Ne Delno
Amministrazione Provinciale di Rovigo
n. c/c: 06700007576S CIN: Q ABI:6225
Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.
Gruppo Intesa San Paolo s.p.a.
CAB:12294
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN
SWIFT
IT42Q062251229406700007576S
IBSPIT2P
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 2.4.20
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
Natura giuridica
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 2.4.20
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija 2.4.20
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
Ambito locale / lokalni značaj
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Tipologia di partner
Status partnerja
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Settore pubblico/ amministrazione
Javni sektor / uprava
La Provincia di Rovigo ha tra i suoi obiettivi principali accrescere la
consapevolezza turistica di tutto il suo territorio valorizzando le risorse
paesaggistico-naturali e l’ integrità ambientale della zona, puntando su forme
di turismo lento, come il cicloturismo ecocompatibile lungo i corsi d’acqua del
Polesine, in collegamento ad altre forme di turismo lento, quali passeggiate,
canottaggio, ippovie. Si stanno implementando ciclovie nei percorsi della
sinistra Po e destra Adige, oltre a favorire il collegamento tra le ciclovie locali
e le reti ciclabili interregionali e internazionali.
Pokrajina Rovigo šteje med svoje glavne cilje povečanje turistične
osveščenosti na vsem svojem območju, vrednotenje krajinsko-naravnih virov
in okoljske celovitosti območja, usmerjanje k počasnim oblikam turizma, kot
je ekološko kompatibilen kolesarski turizem ob vodnih poteh v Polesine v
povezavi z drugimi počasnimi oblikami turizma, kot so pohodništvo, veslanje,
jahanje. Vzpostavljajo se kolesarske poti po progah na levi strani reke Pad in
na desni strani Nadiže, poleg tega se spodbuja povezava med lokalnimi
kolesarskimi potmi in med medregionalnimi in mednarodnimi kolesarskimi
mrežami.
Il progetto sarà gestito dal Servizio Turismo presso l’Area Attività produttive.
Il Servizio; oltre al Dirigente (responsabile del progetto), consta di un
funzionario e di 9 unità tecnico amministrative. Il gruppo di lavoro sarà
assistito nei rapporti con i partner internazionali dall’Ufficio Politiche
Comunitarie (1 responsabile PO e 3 unità).
Projekt bo vodila Služba za turizem s področja Proizvodnih dejavnosti. Služba
ima poleg vodje (odgovornega za projekt) še enega funkcionarja in 9 tehnično
administrativnih enot. Delovni skupini bo pri odnosih s tujimi partnerji
pomagal Urad za politike EU (1 odgovoren za projekt in 3 enote).
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Con Delibera di Giunta Provinciale n. 240 del 17/11/2008 prot. n. 62242 la
Provincia ha aderito al partenariato del progetto disponendo che in caso di
ammissione al finanziamento provvederà ad impegnare le risorse necessarie.
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
S sklepom Pokrajinskega odbora št. 240 iz dne 17/11/2008 zapisnik št. 62242
se je Pokrajina pridružila partnerstvu projekta. S sklepom se določa, da bo v
primeru odobritve financiranja projekta zagotovila potrebna sredstva.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Titolo: Coast to Coast
Settore: Turismo/Cultura
Programma: Interreg IIIA Italia-Slovenia
Attività/risultati:
Tra le attività di progetto si è realizzata un'iniziativa di ampio respiro con
l'obiettivo di mettere a disposizione dell'informazione turistica tecnologie
avanzate che offrano al visitatore la possibilità di avere a disposizione una
guida virtuale, la quale indica precisamente su una carta elettronica, la
propria posizione esatta, l'itinerario, nonché di quali viabilità avvalersi per
raggiungere le mete indicate e/o sezionate.
Durata: 2003-2008
Costi: 6.9 milioni €
Partner coinvolti: Provincia di Rovigo; CCIAA di Rovigo tramite la propria
azienda speciale Polesine Innovazione; Cna, Ascom e Coldiretti; La Provincia
di Venezia in rappresentanza dei comuni di Quarto D'Altino, Concordia
Saggitaria, Eraclea, Caorle e Iesolo; Terzo d'Aquileia in rappresentanza di 16
comuni della Bassa Friulana; Comune di Pirano (Slovenia).
Naslov: Coast to Coast
Sektor: turizem/kultura
Program: Interreg IIIA Italija-Slovenija
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Med aktivnostmi projekta je potekala pobuda z daljnosežno zasnovo s ciljem,
da se za turistične informacije daje na razpolago napredne tehnologije, ki
obiskovalcem ponujajo možnost, da imajo na voljo virtualno vodenje, katero
na elektronskem zemljevidu prikazuje njihovo točno lokacijo, pot, ter tudi po
kateri poti morajo kreniti, da pridejo do prikazanih in ali izbranih ciljev.
Trajanje projekta: 2003-2008
Izdatki: 6.9 milijonov €
Vključeni partnerji: Pokrajina Rovigo; CCIAA Rovigo z lastnim posebnim
podjetjem Polesine Innovazione (Polesine Inovacije); Cna, Ascom in Coldiretti;
Pokrajina Benetke kot predstavnik Občin Quarto D'Altino, Concordia
Saggitaria, Eraclea, Caorle in Iesolo; Terzo d'Aquileia kot predstavnica 16
Občin Spodnje Furlanije; Občina Piran.
Titolo: “Tourism and tipical product marketing”
Settore: Turismo
Programma: Leader + Sezione 2 Azione 2.1.1
Attività/risultati:
Promozione turistica del territorio del Delta del Po “Tourism and tipical
product marketing”. Questa azione prevede la partecipazione congiunta alla
British Birdwatching Fair, la progettazione e realizzazione di una
cartellonistica comune, la produzione e l’edizione di un atlante, la creazione
di cartoguide turistiche tematiche
Durata: 2004-2007
Costi: 109.720,75 €
Partner coinvolti: GAL Polesine Delta del Po, GAL Delta 2000, Ente Parco
Regionale Veneto del Delta del Po, Parco del Delta del Po Emilia Romagna,
Provincia di Ferrara, Provincia Ravenna, Provincia Rovigo
Naslov: “Tourism and tipical product marketing / Turizem in trženje tipičnih
izdelkov”
Sektor: turizem
Program: Leader + Sekcija 2 Ukrep 2.1.1
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Turistična promocija območja Delte reke Pad “Tourism and tipical product
marketing / Turizem in trženje tipičnih izdelkov ”. Ta ukrep predvideva
skupno sodelovanje z British Birdwatching Fair, načrtovanje in izvajanje
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
skupnih panojev, izdelava in izdaja atlasa, izdelava tematskih turističnih
vodičev z zemljevidi
Trajanje projekta: 2004-2007
Izdatki: 109.720,75 €
Vključeni partnerji: GAL Polesine Delta del Po, GAL Delta 2000, Zavod
Beneškega Regionalnega Parka Delte reke Pad, Park Delte reke Pad Emilija
Romagna, Pokrajina Ferrara, Pokrajina Ravenna, Pokrajina Rovigo
Titolo: Segnaletica turistica
Settore: Turismo
Programma: DOCUP Ob. 2 (1997-1999) Mis. 3,1
Attività/risultati:
Segnaletica Destra Adige Sinistra Po,(I° stralcio) ”. Il progetto è stato
presentato dalla Provincia di Rovigo.
Durata: 1999-2001
Costi: 150.000.000 di Lire
Partner coinvolti: Provincia di Rovigo
Naslov: Turistična signalizacija
Sektor: Turizem
Program: DOCUP Ob. 2 (1997-1999) Mis. 3,1
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Signalizacija desno reka Nadiža levo reka Pad, (I. sklop) ”. Projekt je prijavila
Pokrajina Rovigo.
Trajanje projekta: 1999-2001
Izdatki: 150.000.000 Lir
Vključeni partnerji: Pokrajina Rovigo
Titolo: Segnaletica turistica
Settore: Turismo
Programma: DOCUP Ob. 2 (1997-1999) Mis. 3,1
Attività/risultati:
Piano di segnaletica turistica nei comuni della sinistra Po e destra Adige (II°
stralcio).
Durata: 2001-2003
Costi: 136.861,06 €
Partner coinvolti: Provincia di Rovigo
Naslov: Turistična signalizacija
Sektor: Turizem
Program: DOCUP Ob. 2 (1997-1999) Mis. 3,1
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Načrt za turistično signalizacijo v občinah na levi strani reke Pad in na desni
strani reke Nadiža (II. sklop).
Trajanje projekta: 2001-2003
Izdatki: 136.861,06 €
Vključeni partnerji: Pokrajina Rovigo
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N°5 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 5 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Provincia di Padova
Pokrajina Padova
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Barbara Degani
Team Manager dal
partner
Marco Pettene, Andrea Rinaldo, Serena Toffolo
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Stefania Pettinà
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Piazza Antenore
N. 3
Ulica: Trg Antenore
Številka: 3
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Padova /Italia
CAP: 35121
Kraj/Država: Padova/ Italija
Poštna številka: 35121
E-mail:
Fax: +39 049 8201309
[email protected]
Tel.: +39 049 820 1600
Faks: +39 049 8201309
E-pošta:
[email protected]
P. Iva e codice fiscale
PARTITA I.V.A.
L’IVA è recuperabile?
n.:
00700440282
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
CODICE FISCALE
Da Ne Delno
številka
80006510285
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
PROVINCIA DI PADOVA
Imetnik in številka
N. conto corrente: 06700007579K
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN:
SWIFT:
Natura giuridica
Pubblico
IT 82 N 06225 12186 06700007579K
IBSPIT2P
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 2.4.20
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 2.4.20
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.11.10
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale/ lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Settore pubblico/ amministrazione
Javni sektor / uprava
Attività del Partner e
La Provincia di Padova, in collaborazione con i comuni e sulla base di
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
programmi da essa proposti, realizza opere di rilevante interesse provinciale
competenze tecniche
rilevanti per il progetto sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
sociale, culturale e sportivo. In particolare ha funzioni <amministrative nei
seguenti settori: tutela dell'ambiente e prevenzione delle calamità; tutela
delle risorse idriche ed energetiche; valorizzazione dei beni culturali; viabilità
e trasporti; protezione della flora e della fauna; caccia e pesca nelle acque
interne; organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,
rilevamento e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni
atmosferiche e sonore; servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica; compiti
connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, edilizia scolastica; raccolta ed elaborazione dati,
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
Pokrajina Padova izvaja v sodelovanju z občinami in na podlagi svojih
programov dejavnosti, ki so bistvenega pomena za pokrajino tako na
ekonomskem, proizvodnem, trgovinskem in turističnem področju kot tudi na
družbenem, kulturnem in športnem. Pokrajina izvaja administrativne naloge
še posebej na področjih: varovanja okolja in preprečevanja naravnih nesreč;
varovanja vodnih in energetskih virov; vrednotenja kulturne dediščine;
cestnega omrežja in prevozov; varovanja flore in favne; lova in ribolova v
rekah; ureditve odnašanja odpadkov na pokrajinski ravni, merjenja in nadzora
vodnih izlivov, emisij v atmosfero in hrupa v okolici; zdravstvenega nadzora,
higiene in javne preventive; naloge povezane s srednješolskim, umetnostnim
in poklicnim izobraževanjem, z gradnjo šol; zbira in obdeluje podatke, nudi
tehnično-administrativno pomoč lokalnim ustanovam.
La Provincia ha una discreta esperienza nella gestione di progetti comunitari
sia in qualità di leader sia in qualità di partner. Esiste un ufficio dedicato a
tali attività con personale qualificato che si occupa di finanziamenti
provenienti dall’UE, in particolare di gestione e implementazione di progetti,
di gestione del budget e della rendicontazione, di coordinamento delle
attività programmate e del partenariato, di cooperazione con gli uffici della
Commissione Europea.
Pokrajina ima kar dobre izkušnje na področju upravljanja evropskih projektov
tako v vlogi vodilnega partnerja, kot tudi v vlogi partnerja. Obstaja služba, ki
se ukvarja temi dejavnostmi in ima ustrezno kvalificirano osebje, ki se ukvarja
s financiranjem iz evropskih sredstev, še posebej z upravljanjem in
implementacijo projektov, upravljanjem finančnih sredstev in obračunov, z
usklajevanjem predvidenih dejavnosti in partnerstev, na področju sodelovanja
s službami Evropske komisije.
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
La Provincia può garantire la realizzazione delle parti di sua competenza del
progetto pur tenendo conto che il rimborso dei Fondi di programma (FESR e
Fondo di Rotazione) vengono pagati ex post a stati di avanzamento in seguito
a rendicontazione e certificazione della spesa.
Pokrajina lahko zagotovi izvedbo tistih delov projekta, za katere je zadolžena,
ob upoštevanju, da so izplačila sredstev iz Sklada programa plačana
naknadno, po opravljenih aktivnostih, in po obračunih ter potrditvi stroškov.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Titolo: Good Neighbours - European Cities share Urban Crime Prevention
Policies.
Settore: Servizio per la sicurezza dei cittadini
Programma: AGIS
Attività/risultati:
Il progetto si propone di aumentare le capacità degli attori locali che devono
gestire la sicurezza urbana, attraverso lo scambio di esperienze poste in
essere nelle città del progetto, la formazione dei funzionari ed agenti e la
costruzione di una strategia preventiva moderna, da condividere con tutte le
città a livello europeo. Come in un buon rapporto di vicinato, le città
d’Europa si aiutano reciprocamente nel gestire i problemi di criminalità ed
insicurezza urbana.
Durata: dal 3/10/2005 al 2/10/2007
Costi: 323.679,00 Euro
Partner coinvolti: RISSC (Padova), Teises Institutos (Lituania), Metropolitan
Police (Inghilterra), Panhellenic Federation of the Police (Grecia).
Naslov: Good Neighbours – European Cities share Urban Crime Prevention
Policies.
Sektor: Storitve na področju varnosti meščanov
Program: AGIS
Aktivnosti/rezultati:
S projektom se želi povečati zmogljivosti lokalnih udeležencev na področju
mestne varnosti z izmenjavo izkušenj mest vključenih v projekt, preko
izobraževanja funkcionarjev in policistov ter vzpostavitvijo sodobne
preventivne strategije. Projekt bi potekal v sodelovanju z vsemi mesti na
evropski ravni. Tako kot v dobrih sosedskih odnosih, bi si mesta v Evropi
medsebojno pomagala pri reševanju težav na področju mestne kriminalitete in
s tem povezane negotovosti.
Trajanje projekta: od 3.10.2005 do 2.10.2007
Stroški: 323 679 EUR
Vključeni partnerji: RISSC (Padova), Teises Institutos (Litva), Metropolitan
Police (Anglija), Panhellenic Federation of the Police (Grčija).
Titolo: The Impact of the Urban Plan on the Prevention on the Crime.
Settore: Servizio per la sicurezza dei cittadini
Programma: URB-AL Network 14
Attività/risultati:
Il progetto ha lo scopo di migliorare le strategie di prevenzione del crimine
attraverso il disegno urbano e l’uso della tecnologia. Le attività principali del
progetto prevedono una fase di learning, una fase di valutazione (in
particolare la valutazione dell’effetto della tecnologia e delle azioni urbane
nella prevenzione del crimine e la paura che esso genera), l’identificazione
delle best practice e la loro diffusione a livello internazionale, una fase di
formazione e di disseminazione dei risultati.
Durata: dal 25/11/2004 al 24/11/2006
Costi: 384.933,00 Euro
Partner coinvolti: Provincia Treviso, Malaga (Spagna), Valparaiso (Chile),
Buenos Aires (Argentina), San Joaquin (Chile), FLACSO (Chile), Chorrillos
(Perù).
Naslov: The Impact of the Urban Plan on the Prevention on the Crime
Sektor: Storitve na področju varnosti meščanov
Program: URB-AL Network 14
Aktivnosti/rezultati:
Cilj projekta je izboljšati strategije preprečevanja kriminala z mestnim
načrtovanjem in uporabo tehnologij. Glavne dejavnosti projekta predvidevajo
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
fazo učenja, fazo ocenjevanja (še posebej ocena učinka tehnologij in mestnih
ukrepov pri preprečevanju kriminala in strahu, ki ga le-ta povzroča), fazo
ugotavljanje najboljših praks ter njihovega širjenja na mednarodni ravni, kot
tudi fazo izobraževanja in širjenja rezultatov.
Trajanje projekta: od 25.11.2004 do 24.11.2006
Stroški: 384 933 EUR
Vključeni partnerji: Pokrajina Trst, Malaga (Španija), Valparaiso (Čile), Buenos
Aires (Argentina), San Joaquin (Čile), Chorrillos (Peru).
Titolo: LO.DE. (Multi-utilities: a new challenge for an integrated LOcal
DEvelopment in Central-Southern and Balkan Europe).
Settore: Attività produttive
Programma: Legge Italiana n. 84/2001
Attività/risultati:
Obiettivo generale del progetto è quello di promozione dello sviluppo locale
dell’area balcanica interessata attraverso azioni di rafforzamento delle
istituzioni e degli organismi locali nonché di supporto per la creazione di un
ambiente favorevole alla crescita imprenditoriale. Il nucleo centrale
dell’iniziativa è consistito nella realizzazione di un sistema integrato di
erogazione di servizi pubblici (di tipo multi-utilities), capace di soddisfare in
modo concreto le esigenze degli operatori socio-economici. Il sistema è stato
organizzato secondo il modello di Sportello Unico, in ciascun paese dell’area
balcanica.
Durata: dal 01/05/2004 al 30/10/2005
Costi: 443.890,00 Euro
Partner coinvolti: Provincia di Vicenza, Provincia di Modena, Camera di
Commercio di Padova, Università di Padova, Università di Lecce, Veneto
Lavoro, Contea di Arad (Romania), Comune di Osijek (Croazia), Cantone di
Tuzla (Bosnia), Provincia di Subotica (Serbia).
Naslov: LO.DE. (Multi-utilities: a new challenge for an integrated LOcal
DEvelopment in Central-Southern Europe and Balkan Europe)
Sektor: Proizvodnja
Program: Italijanska zakonodaja št. 84/2001
Aktivnosti/rezultati:
Glavni cilj projekta je promocija krajevnega razvoja Balkana z okrepitvijo
lokalnih institucij in organov kot tudi z vzpostavitvijo okolja naklonjenega
podjetništvu. Jedro dejavnosti je v uresničitvi integriranega sistema
zagotavljanja javnih storitev (tipa več koristnosti), ki bi lahko dejansko
zadovoljil potrebe družbeno-gospodarskih delavcev. Sistem je bil razvit po
modelu "vse na enem mestu" v vsaki državi na Balkanu.
Trajanje: od 1/5/2004 do 30/10/2005
Stroški: 443 890 evrov
Vključeni partnerji: Pokrajina Benetke, Pokrajina Modena, Gospodarska
zbornica Padova, Univerza v Padovi, Univerza v Lecce, Veneto Lavoro, Okraj
Arad (Romunija), Občina Osijek (Hrvaška), Okraj Tuzla, Pokrajina Subotica
(Srbija).
Titolo: Sport a Scuola
Settore: Sport
Programma: Anno europeo di educazione attraverso lo sport 2004
Attività/risultati:
Il progetto si propone di attivare, incrementare e diffondere le diverse
discipline sportive mediante accordi di collaborazione e di convenzione tra le
istituzioni scolastiche, le autorità pubbliche e le società sportive riconoscendo
allo sport un valore educativo e formativo. Per l’attivazione del progetto sono
state stipulate apposite convenzioni con le società sportive e gli istituti
scolastici in modo da incrementare la partecipazione degli studenti alle
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
attività sportive. Il progetto prevede lo scambio di buone pratiche e di
know-how su tematiche riguardanti il rapporto tra l’istruzione e lo sport a
scuola con particolare riferimento all’aspetto educativo-formativo.
Durata: dal 26/04/2004 al 31/12/2004
Costi: 210.063,00 Euro
Partner coinvolti: Università di Padova, CONI, CSA, 12 Associazioni Sportive
padovane, Poitiers (Francia), Arad (Romania).
Naslov: Šport v šoli
Sektor: Šport
Program: Evropsko leto izobraževanja preko športa 2004
Aktivnosti/rezultati:
Projekt si zastavlja kot cilj vzpostaviti, razviti in širiti različne športne
discipline na podlagi dogovorov o sodelovanju in sporazumov med šolskimi
institucijami, javnimi ustanovami in športnimi društvi, ter tako priznati športu
njegovo izobraževalno in vzgojno vrednost. Za zagon projekta so bili sklenjeni
ustrezni sporazumi s športnimi društvi in šolskimi zavodi, z namenom povečati
udeležbo mladih pri športnih dejavnostih. Projekt predvideva izmenjavo dobre
prakse in know-how vsebin, ki se tičejo povezav med izobraževanjem in
športom v šoli, še posebej z izobraževalno-vzgojnega vidika.
Trajanje: od 26.4.2004 do 31.12.2004
Stroški: 210 063 EUR
Vključeni partnerji: Univerza v Padovi, CONI, CSA, 12 padovskih športnih
društev, Poitiers (Francija), Arad (Romunija).
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N°6 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 6 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Provincia di Trieste
Pokrajina Trst
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Prof. Maria Teresa Bassa Poropat
Team Manager dal
partner
William Starc
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Emanuele Giassi
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Piazza Vittorio Veneto
Ulica: Trg Vittorio Veneto
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Trieste/ Italia
Kraj/Država: Trst/ Italija
Tel.: +39/040/3798506
P. Iva e codice fiscale
n.:
Identifikacijska številka
za DDV oz. davčna
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Fax: +39/040/3798233
Faks: :+39/040/3798233
P. Iva: 00715530325
C.F.: 80011310325
N. 4
Številka: 4
CAP: 34132
Poštna številka: 34132
E-mail:
[email protected]
E-pošta:
[email protected]
L’IVA è recuperabile?
Sì No Parzialmente
Ali je DDV povračljiv?
Da Ne Delno
Provincia di Trieste – Servizio di Tesoreria provinciale c.o. Cassa
di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
c/c 100000302047
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN: IT43 L06340 12315 100000302047
BIC/SWIFT: IBSPIT2U
Natura giuridica
Pubblico
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 2.4.20
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 2.4.20
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.11.10
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale/ lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Settore pubblico/ amministrazione
Javni sektor / uprava
Attività del Partner e
La Provincia di Trieste ha competenze dirette riguardo alla viabilità e ai
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
trasporti, in particolare è titolare di un progetto, realizzato e che si
competenze tecniche
rilevanti per il progetto inaugurerà a settembre 2009, per la costruzione di una pista ciclo-pedonale
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
che parte da piazzale Orlandini nel popolare rione di San Giacomo, per
arrivare fino a Draga Sant’Elia e continuare, in territorio sloveno, fino a
Hrpelje – Kozina. Tale progetto per un suo tratto è stato parzialmente
finanziato dal PIC Interreg IIIA Italia – Slovenia 2000-2006. In tema di viabilità,
la Provincia ha la gestione di alcune strade extraurbane del territorio.
Tržaška pokrajina ima neposredne izkušnje z gradnjo cest in prometom.
Vodila je že zaključen projekt izgradnje kolesarske steze in pešpoti, ki poteka
od ploščadi Orlandini v znanem predelu mesta San Giacomo do Drage Sant'Elia
in se nadaljuje, po slovenskem ozemlju, vse do občine Hrpelje – Kozina.
Otvoritev odseka je predvidena septembra 2009. , Pri tem projektu je bil del
poti delno financiran s strani PIC Interreg IIIA Italija – Slovenija 2000-2006.
Kar zadeva ceste, Pokrajina upravlja z nekaterimi cestami izven mest na
svojem ozemlju.
Per la realizzazione del progetto la Provincia può mettere a disposizione le
seguenti strutture:
 Ufficio Affari Comunitari, composto da un Dirigente e da un Istruttore
Direttivo Amministrativo;
 Ufficio Viabilità composto da un Dirigente, un Funzionario titolare di
posizione organizzativa, da un Funzionario tecnico per la viabilità.
Attrezzature: tutti gli uffici sono dotati di attrezzature informatiche di
recente sostituzione, l’Ufficio Viabilità può contare anche su programmi
specifici per la gestione del territorio.
Come Ente Pubblico, per quanto riguarda la gestione del budget, la Provincia
conta su un’intera struttura, Area Risorse Finanziarie e Servizi Generali, che
può supportare gli uffici tecnici sopra descritti nella corretta gestione del
finanziamento erogato, dal suo accertamento fino alla rendicontazione finale.
Pokrajina bo za izvedbo projekta ponudila na razpologo naslednje strukture:
 Urad za EU zadeve, ki ga sestavljata vodja in vodilni upravni
inštruktor;
 Urad za ceste, ki ga sestavljajo vodja, titularni funkcionar z
organizacijskim položajem in tehnični funkcionar za cestni promet.
Oprema: vsi uradi so opremljeni z nedavno zamenjano računalniško opremo,
Urad za ceste razpolaga tudi s specifičnimi programi za upravljanje ozemlja.
Kot javni zavod, kar zadeva upravljanje s finančnimi sredstvi, se Pokrajina
opira na celotno strukturo Področja za finančne vire in splošne storitve, ki
lahko podpira zgoraj opisana tehnična urada pri pravilnem upravljanju z
dodeljenimi finančnimi sredstvi, od zagotovitve le-teh do končnega obračuna.
La Giunta Provinciale ha già approvato una deliberazione n. 219 dd.
29.10.2008 che impegnava l’Amministrazione ad aderire alle Manifestazioni di
Interesse presentate sul Bando pubblico per la presentazione di progetti
strategici numero 1/2008 dando mandato agli assessori competenti per
materia a sottoscrivere tutti gli atti che potrebbero rendersi necessari in
seguito.
Con Deliberazione della Giunta numero 174 dd. 04/08/2009 si è provveduto ad
impegnare l’Ente alla partecipazione alla seconda fase del bando di cui sopra
elencando espressamente i titoli dei progetti. In più, con atti dirigenziali del
2008, sono stati assunti degli impegni di spesa per il cofinanziamento di
progetti transfrontalieri.
Una volta approvato il progetto e in seguito alla comunicazione del
finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione del Programma, si
provvederà ad adottare una variazione di bilancio con la quale si costituiranno
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
dei capitoli di entrata e di spesa specifici per le attività.
Pokrajinski odbor je že sprejel sklep št. 219 z dne 29.10. 2008, ki je zavezoval
Upravo k sodelovanju pri predlogih projektnih idej, predstavljenih na javnem
razpisu za predstavitev strateških projektov številka 1/2008, tako da je
poooblastil pristojne odbornike za podpisovanje vseh potrebnih aktov.
S sklepom odbora številka 174 z dne 4.8.2009 se je Pokrajina zavezala k
sodelovanju pri v sklepu navedenih projektih pri drugi fazi razpisa, čigar so
zgoraj izrecno navedeni naslovi projektov. Poleg tega se je s splošnimi akti iz
leta 2008 zavezala k sofinanciranju čezmejnih projektov.
Ko bo projekt odobren in bo Organ upravljanja potrdil njegovo financiranje,
se bo spremenilo proračun in določilo postavke o prejemkih in odhodkih za
posamezne aktivnosti.
Titolo: MAPSHARING- Individuazione di strumenti e metodologie condivise per
la costruzione della carta delle conoscenze territoriali condivise e per
l'applicazione della valutazione ambientale strategica nel contesto territoriale
transfrontaliero tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Repubblica
di Slovenia
Settore: Pianificazione territoriale transfrontaliera
Programma: INTERREG IIIA SLO-IT 2000-2006
Attività/risultati:
La costruzione di un sistema di conoscenze comuni e condivise ai fini della
pianificazione transfrontaliera e della valutazione ambientale strategica di
piano e programmi tra amministrazioni locali della Regiona autonoma FVG e
della Repubblica di Slovenia.
Durata: marzo 2005 – ottobre 2007
Costi: 548,347.00 EUR
Partner coinvolti: Province di Pordenone e Trieste, Comuni di Udine, Muggia,
Comune città di Capodistria, RRC Koper
Naslov: MAPSHARING-Določanje skupnih instrumentov in metodologij v
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
namen sestavitve skupne mape prostorskih znanj in izvajanja strateške
okoljske presoje na čezmejnem območju Avtonomne dežele Furlanije-Julijske
krajine in Republike Slovenije
Sektor: čezmejno prostorsko planiranje
Program: INTERREG IIIA SLO-IT 2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Vzpostavitev sistema skupnih znanj na področjih čezmejnega načrtovanja in
strateškega okoljskega vrednotenja načrtov in programov lokalnih oblasti
Furlanije Julijske krajine in Republike Slovenije ter izmenjava omenjenih
znanj.
Trajanje projekta: marec 2005 – oktober 2007
Izdatki: 548.347,00 EUR
Vključeni partnerji: Pokrajini Pordenone in Trst, občine Videm, Milje,
Mestna občina Koper, RRC Koper
Titolo: Pista Ciclo Pedonale Campo Marzio – Draga Sant'Elia. Opere di
completamento.
Settore: viabilità
Programma: PIC INTERREG IIIA Italia – Slovenia 2000-2006.
Attività/risultati:
Realizzazione di un sottopasso in corrispondenza della strada provinciale n. 11
di Prebenico località San Giuseppe della Chiusa.
Durata: ottobre 2003 – novembre 2005
Costi: totale euro 1.691.155,72
Partner coinvolti: Provincia di Trieste (LP), Comune di Hrpelje - Kozina
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
Naslov: Kolesarska steza in pešpot Campo Marzio – Draga Sant'Elia. Zaključna
dela.
Sektor: ceste
Program: PIC INTERREG IIIA Italija – Slovenija 2000-2006.
Aktivnosti/rezultati:
Izgradnja podhoda pod pokrajinsko cesto št. 11 Prebeneg Ricmanje (Prebenico
località San Giuseppe della Chiusa)
Trajanje projekta: oktober 2003 – november 2005
Izdatki: skupno 1.691.155,72 EUR
Vključeni partnerji: Pokrajina Trst (LP), Občina Hrpelje - Kozina
Titolo: TEMPO
Settore: turismo, nartura
Programma: PIC INTERREG IIIA Italia – Slovenia 2000-2006.
Attività/risultati:
Il progetto si propone di definire un'offerta turistica transfrontaliera unendo
diverse tipologie di itinerari nelle aree territoriali di riferimento.
Durata: agosto 2005 – dicembre 2007
Costi: totale euro 143.292,00 di cui 42.000,00 in capo alla Provincia di Trieste
Partner coinvolti: SDGZ (LP) Unione Regionale Economica Slovena, RRA
Agenzia per lo Sviluppo di Nova Gorica, Comune di Caorle, Istituto per
l'agricoltura e le foreste (Nova Gorica), Istituto Superiore per il Turismo di
Portorose, Museo di Nova Gorica, ZRS Centro di Ricerche Scientifiche
Università del Litorale, Associazione per la cooperazione internazionale di
Capodistria, Unione Italiana.
Naslov: TEMPO
Sektor: turizem, narava
Program: PIC INTERREG IIIA Italija – Slovenija 2000-2006.
Aktivnosti/rezultati:
Cilj projekta je bil vzpostaviti čezmejno turistično ponudbo z združitvijo
različnih tipologij poti v območjih na tem ozemlju.
Trajanje projekta: avgust 2005 – december 2007
Izdatki: skupno 143.292,00 evrov, od katerih 42.000,00 zagotovi Pokrajina
Trst
Vključeni partnerji: SDGZ (LP) Slovensko deželno gospodarsko združenje, RRA
Regijska razvojna agencija Nova Gorica, Občina Caorle, Kmetijsko gozdarski
zavod Nova Gorica,Visoka šola za turizem Portorož, Muzej Nova Gorica, ZRS
Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem, Združenje za
mednarodno sodelovanje Koper, Italijanska unija.
Titolo: SIGMA
Settore: agricoltura e settore primario
Programma: PIC INTERREG IIIA Italia – Slovenia 2000-2006.
Attività/risultati:
Il progetto mira all'ammodernamento e innovazione delle imprese del settore
primario nelle aree transfrontaliere nonché all'upgrade alla modernizzazione
delle infrastrutture nel settore stesso.
Durata: marzo 2005 – dicembre 2007
Costi: totale euro 552.473,99 di cui 206.511,80 in capo alla Provincia.
Partner coinvolti: Provincia di Trieste (LP), ZRS Centro di Ricerche
Scientifiche Università del Litorale, Istituto per l'agricoltura e le foreste (Nova
Gorica), Comune città di Capodistria, Comune di Isola, Comune di Pirano,
Comune di Muggia, Comune di San Dorligo della Valle.
Naslov: SIGMA
Sektor: kmetijstvo in primarni sektor
Program: PIC INTERREG IIIA Italija – Slovenija 2000-2006.
Aktivnosti/rezultati:
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Projekt cilja na posodobitev in izboljšavo dejavnosti primarnega sektorja v
čezmejnih območjih in na nadgradnjo in posodobitev infrastruktur v samem
sektorju.
Trajanje projekta: marec 2005 – december 2007
Izdatki: skupno 552.473,99 evrov, od katerih 206.511,80 zagotovi Pokrajina
Vključeni partnerji: Pokrajina Trst (LP), ZRS Znanstveno-raziskovalno središče
Univerze na Primorskem, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Mestna
občina Koper, Občina Izola, Občina Piran, Občina Milje, Občina Dolina.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 7 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 7 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Provincia di Gorizia
Pokrajina Gorica
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Enrico Gherghetta
Team Manager dal
partner
Arch. Daniel Jarc
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Geom. Michele Petrachi
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Corso Italia
Ulica: Corso Italia
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Gorizia/ Italia
Kraj/Država: Gorica/ Italija
Tel.: +39/0481/385217
oppure/ ali
0481/385251
Fax: 0039/0481/385330
Faks: 0039/0481/385330
N. 55
Številka: 55
CAP: 34170
Poštna številka: 34170
E-mail:
[email protected]
E-pošta:
[email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka 00123060311
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
c/c: 06701000006E
Imetnik in številka
Banka/banca: Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN:
IT 90A063401231506701000006E
SWIFT: IBSPIT2U
Natura giuridica
Pubblico
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 2.4.20
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 2.4.20
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.11.10
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale e regionale/ lokalni in regionalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Settore pubblico/ amministrazione
Javni sektor / uprava
Attività del Partner e
Programmare, progettare, realizzare piste ciclabili sono tre azioni che
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
rientrano in un’unica strategia della Provincia di Gorizia per articolare
competenze tecniche
rilevanti per il progetto organicamente le politiche di riqualificazione del territorio, ai sensi dell’art.
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
23, comma 1 lettera c) della L.r. 24/2006.
Inoltre, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio
provinciale nel settore della viabilità e dei trasporti, ai sensi dell’art. 19,
comma 1 lettera d) del D.Lgs 267/00.
Načrtovanje, snovanje in izvedba kolesarskih stez so trije ukrepi, ki so del
strategije Goriške pokrajine pri organskem oblikovanju politike rabe območja
v skladu s 23. členom, 1. odstavkom, c) točko v Deželnem zakonu 24/2006.
Poleg tega so Pokrajini prepuščene upravne naloge v njenem interesu, ki
zadevajo širša območja med občinami ali celotno pokrajinsko območje na
področju cest in prometa v skladu z 19. členom, 1. odstavkom, d) točko v
Zakonskem dekretu 267/00.
La Provincia di Gorizia ha un servizio dedicato allo sviluppo territoriale ed al
marketing che si occupa anche di progetti comunitari in materia di turismo,
pianificazione territoriale, agricoltura e pianificazione ambientale. Tale
servizio ha un ufficio proprio, con personale dedicato (7 persone a tempo
indeterminato) e attrezzature, da eventualmente implementare con
aggiornamenti software ed hardware. Nella precedente programmazione
comunitaria la medesima struttura ha fatto fronte, rendicontando per intero,
a 5 progetti Interreg Italia Slovenia, 2 progetti IPA come partner e 2 progetti
Cadses (uno come partner ed uno come uditore), 1 progetto Obiettivo 2,1
progetto Leonardo, 1 progetto EQUAL.
Goriška Pokrajina razpolaga s službo, namenjeno teritorialnemu razvoju in
trženju, ki se ukvarja tudi z EU projekti na področjih turizma, prostorskega
načrtovanja, kmetijstva in okoljskega načrtovanja. Služba ima svojo pisarno,
predano osebje (7 oseb zaposlenih za nedoločen čas) in opremo, katere
programsko in strojno opremo bi bilo morda potrebno posodobiti. Skupina je v
prejšnjem programskem obdobju vodila in finančno poročala o petih projektih
Interreg Italija Slovenija, pri dveh projektih IPA je sodelovala kot partner, pri
dveh projektih Cadses kot partner in opazovalec, vključena pa je bila še v po
en projekt Cilja 2 ter programov Leonardo in EQUAL.
Allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione giuntale di
adesione al progetto, nella quale si specifica l’impegno di spesa per il
cofinanziamento e si precisa, che in caso di approvazione del progetto, verrà
effettuata variazione di bilancio per inserire apposito capitolo di entrata e
definire adeguati capitoli di spesa in relazione alla natura dei costi.
Priloga k pričujočemu dokumentu je kopija sklepa Pokrajinskega odbora o
pristopu k projektu, v katerem je opredeljena zaveza k njegovemu
sofinanciranju, in se določa, da se bo v primeru odobritve projekta
spremenilo proračun. Vanj se bo vneslo posebne postavke za prihodke in
odhodke, skladno s predvidenimi stroški.
Titolo: Adeguamento strada provinciale Monfalcone Grado
Settore:Viabilità e trasporti
Programma: Obiettivo 2
Attività/risultati:
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Il progetto è finalizzato all’adeguamento della strada provinciale
Grado-Monfalcone, nella zona campeggi, attraverso investimenti
infrastrutturali, con ottica particolare all’annessa pista ciclabile. L’intervento
ha come obiettivo principale quello del miglioramento della viabilità nella
zona considerata senza dimenticare la promozione di trasporti alternativi
nella più generale finalità della tutela ambientale
Durata:1 anno e mezzo
Costi: 324.426,68 € fondi propri su € 1.544.888,96
Partner coinvolti: Comune di Grado
Naslov: Prilagoditev pokrajinske ceste Tržič - Gradež
Sektor: Ceste in promet
Program: Cilj 2
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Cilj projekta je prilagoditev pokrajinske ceste Gradež-Tržič na območju
kampiranj s pomočjo naložb v infrastrukturo in še posebej v priključeno
kolesarsko stezo. Poseg ima kot svoj glavni cilj izboljšanje cest v zadevnem
območju, pri tem pa se ne sme pozabiti na promocijo alternativnih prevozov v
bolj splošne namene varovanja okolja.
Trajanje projekta: 1 leto in pol
Izdatki: 324.426,68 € lastna sredstva na 1.544.888,96 €
Vključeni partnerji: Občina Gradež
Titolo:Progetto ”Collio: un paesaggio da bere”
Settore:Ambiente, Viabilità e trasporti
Programma: Fondi propri dell’ente
Attività/risultati:
Il progetto “Collio: un paesaggio da bere” attraverso la creazione di piste
ciclabili e la messa a rete di circuiti pedonali, propone la visita
“ecocompatibile” di questo importante fulcro della produzione enologica
d’eccellenza. Il progetto parte dal vino per ribadire, che un grande vino non
può esistere senza un grande territorio e aggiungere che solo un territorio
importante e di qualità può dare grandi vini.
Durata: 2 anni (in corso di esecuzione)
Costi: Euro 3.860.000,00 (spesi 60.000 per progettazione e Euro 20.000,00 di
promozione)
Partner coinvolti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e CCIAA di Gorizia,
in collaborazione con i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del
Collio, Gorizia, Mossa, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo Isontino, e con Collio
srl, Consorzio tutela vini Collio, Consorzio turistico Gorizia e l’Isontino,
Enoteca di Cormons, Movimento Turismo del vino.
Naslov: ”Brda: pokrajina, ki se pije”
Sektor: Okolje, ceste in promet
Program: lastna sredstva Zavoda
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Projekt “Brda: pokrajina, ki se pije” z osnovanjem kolesarskih stez in z
ureditvijo mreže poti za pešce, predlaga “okolju prijazen” obisk tega
pomembnega jedra za proizvodnjo odličnega vina. Projekt izhaja iz pojma
vina s poudarkom, da dobro vino ne more obstajati brez dobrega ozemlja in
dodaja, da samo pomembno in kvalitetno ozemlje lahko obrodi zelo
kakovostna vina.
Trajanje projekta: 2 leti (v teku)
Izdatki: 3.860.000,00 eur (60.000 porabljenih za načrtovanje in 20.000,00 za
promocijo)
Vključeni partnerji: Avtonomna regija Furlanija Julijska Krajina in CCIAA
Gorica, v sodelovanju z Občinami Capriva del Friuli (Koprivno), Cormons
(Krmin), Dolegna del Collio (Dolenje), Gorizia (Gorica), Mossa (Moša), S.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Floriano del Collio (Števerjan), S. Lorenzo Isontino (Šlovrenc ob Soči), in z
Collio srl, Konzorcij za zaščito vin Brda, Turistični konzorcij Gorica in Posočje,
Enoteka v Krminu, Gibanje Vinarski turizem.
Titolo: Spatial Integration of Measures for Upgrading Regional Transport
Networks
Settore:Viabilità e trasporti e pianificazione
Programma: Interreg IIIB Cadses
Attività/risultati :
In particolare ci si propone di sviluppare un efficiente uso dell’infrastrutture
esistenti nell’ottica di ottimizzare lo sviluppo regionale, considerando anche
un miglior approccio dei cittadini con i vari mezzi di trasporto; di analizzare
l’impatto ambientale di sistemi di trasporto e il grado di inquinamento degli
stessi focalizzando l’attenzione su quei sistemi più sostenibili; di proporre un
funzionale ed economico collegamento fra sviluppo economico di un area ed
infrastrutture.
Durata: 36 mesi
Costi: 2.046.875,00 €
Partner coinvolti: Regione Veneto, Regione Carinzia, Regione Stiria, Regiona
autonoma FVG, Stato della Slovenia, Stato della Carinzia, Regione Primorje e
Gorski Kotar, Regione Istria, Regione South Transdanubian.
Naslov: Spatial Integration of Measures for Upgrading Regional Transport
Networks (Prostorsko povezovanje ukrepov za izboljšanje regionalnega
prometnega omrežja)
Sektor: Ceste, promet in načrtovanje
Program: Interreg IIIB Cadses
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Predsvem smo si zastavili cilj, da razvijemo učinkovito rabo obstoječih
infrastruktur v luči optimizacije regionalnega razvoja, upoštevajoč tudi boljši
pristop državljanov do različnih prevoznih sredstev; analiza vpliva prometnih
sitemov na okolje in njihova stopnja onesnaževanja, s poudarkom na tiste bolj
trajnostne sisteme; predlagati funkcionalno povezavo med gospodarskim
razvojem območja in infrastrukturami.
Trajanje projekta: 36 mesecev
Izdatki: 2.046.875,00 €
Vključeni partnerji: Beneška regija, Koroška regija, Štajerska regija, Regija
Furlanija Julijska krajina, Država Slovenija, Dežela Koroška, Regiji Primorje
in Gorski Kotar, Istrska regija, Regija Južna Prekodonavska.
Titolo: Piano struttura delle piste ciclabili in provincia di Gorizia
Settore: Viabilità e trasporti e pianificazione
Programma: Fondi di bilancio
Attività/risultati :
In attuazione dei dettami della l.r 14/93 e conformemente alle indicazioni
previste nell’ambito della rete di ciclovie di interesse regionale, la Provincia
si è dotata di uno strumento di pianificazione della viabilità ciclabile. Nelle
varianti il piano è stato adeguato alle nuove esigenze del territorio.
Durata: 2000 iniziale e variata nel 2002 e nel 2008
Costi: 10.000 €
Partner coinvolti: Comuni della provincia di Gorizia
Naslov: Načrt strukture kolesarskih poti v Goriški pokrajini
Sektor: Ceste, promet in načrtovanje
Program: Proračunska sredstva
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Z izvajanjem norm Deželnega zakona 14/93 in v skladu z navodili,
predvidenimi v sklopu mreže kolesarskih poti regionalnega interesa, je
Pokrajina razvila orodje za načrtovanje cestnega kolesarjenja. V različicah je
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
bil načrt prilagojen novim potrebam območja.
Trajanje projekta: v 2000 začetni in spremenjeni v 2002 in v 2008
Izdatki: 10.000 €
Vključeni partnerji: Občine v Goriški pokrajini
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N°8 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 8 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Provincia di Udine
Pokrajina Videm
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
On. Pietro Fontanini
Team Manager dal
partner
Ing. Daniele Fabbro
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Ing. Andrea Ziraldo
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Piazza Patriarcato
Ulica: Trg Patriarcato
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Udine/ Italia
Kraj/Država: Videm/ Italija
Tel.: +39 (0)432 279209
Fax: +39 (0)432 279282
Faks: +39 (0)432 279282
N. 3
Številka: 3
CAP: 33100
Poštna številka: 33100
E-mail:
[email protected]
E-pošta:
[email protected]
P. Iva e codice fiscale
n.:
Identifikacijska številka
za DDV oz. davčna
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Provincia di Udine,
N. conto corrente: 00000 2231356,
Tesoriere UNICREDIT Banca S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 20 33100 Udine
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN
SWIFT
Natura giuridica
Pubblico
Codice fiscale
004 001 303 08
L’IVA è recuperabile?
Sì No Parzialmente
Ali je DDV povračljiv?
Da Ne Delno
IT37 P 02008 12310 00000 2231356
UNCRIT2BUN6
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 2.4.20
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 2.4.20
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.11.10
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
Ambito locale/ lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Settore pubblico/ amministrazione
Javni sektor / uprava
Attività del Partner e
La Provincia di Udine svolge funzioni di supervisione, coordinamento,
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
progettazione, direzione lavori relativa alla realizzazione, ristrutturazione,
competenze tecniche
rilevanti per il progetto manutenzione e gestione delle strade provinciali, realizza interventi relativi
alla viabilità di interesse provinciale, stipula accordi di programma con le
amministrazioni locali per la realizzazione di interventi di viabilità a valenza
sovracomunale.
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Pokrajina Videm opravlja funkcije nadzora, usklajevanja, načrtovanja,
vodenja del za izvedbo, obnovo, vzdrževanje in upravljanje pokrajinskih cest,
izvaja ukrepe, ki se nanašajo na ceste pokrajinskega interesa, sklepa
programske dogovore z lokalnimi upravami za izvajanje ukrepov glede
cestnega omrežja nadobčinskega pomena.
La Provincia di Udine dispone di più di cinquecento dipendenti collocati nelle
rispettive aree e servizi in cui è strutturata l’organizzazione. Dispone delle
moderne attrezzature tecnologiche e opera con gestione informatizzata dei
flussi documentali interni ed esterni. L’organizzazione aziendale presenta una
propria area amministrativa economico-finanziaria. Il personale ha già
operato sui seguenti programmi comunitari: Interreg IIIA Italia – Austria e
Italia – Slovenia 2000 – 2006, Interreg IIIC Est e Sud 2000 – 2006, E.I.E., Equal.
Sta operando sui programmi di cooperazione transfrontaliera Italia – Austria e
Italia – Slovenia 2007 – 2013, su Europa Centrale 2007 – 2013, su IPA Adriatico
2007 – 2013.
Pokrajina Videm razpolaga z več kot petsto zaposlenimi na različnih področjih
in službah, skladno z organizacijsko strukturo pokrajine. Razpolaga s sodobno
tehnološko opremo in deluje z računalniško vodenimi internimi in eksternimi
dokumentnimi tokovi. Poslovna organizacija razpolaga z lastnim
administrativnim, ekonomsko-finančnim področjem. Osebje je že delalo pri
naslendjih EU programih: Interreg IIIA Italija – Avstrija in Italija – Slovenija
2000 – 2006, Interreg IIIC Vzhod in Jug 2000 – 2006, E.I.E., Equal.
Trenutno dela na projektih čezmejnega sodelovanja Italija – Avstrija in Italija
– Slovenija 2007 – 2013, Srednja Evropa 2007 – 2013, IPA Jadran 2007 – 2013.
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Conto consuntivo gestione competenza anno 2008
Riscossioni € 179.416.251,71
Pagamenti € 147.891.315,60
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
Zaključni račun poslovanja - pristojnost leta 2008
Prejemki € 179.416.251,71
Plačila € 147.891.315,60
Titolo: “Viabilità ciclabile del Medio e Alto Friuli “Alpe Adria” II° lotto Tronco
A (Coccau – Tarvisio città) Tronco B (Tarvisio città – Camporosso”
Settore: Viabilità ciclabile
Programma: Italia – Austria 2000 - 2006
Attività/risultati:
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
È stato realizzato il tratto di pista ciclabile Coccau – Camporosso.
Durata:
Costi: 1.548.854,24
Partner coinvolti:
Naslov: “Kolesarski promet v Srednji in Zgornji Furlaniji “Alpe Adria” II.
parcela Odsek A (Coccau (Kokova) – mesto Trbiž) Odsek B (mesto Trbiž –
Camporosso (Žabnice)”
Sektor: Kolesarski promet
Program: Italija – Avstrija 2000 - 2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Zgrajen je bil odsek kolesarske poti Coccau (Kokova) – Camporosso (Žabnice)
Trajanje projekta:
Izdatki: 1.548.854,24
Vključeni partnerji:
Titolo: “Miglioramento della viabilità intercomunale di collegamento con il
Valico di Ponte Vittorio”
Settore: Viabilità
Programma: Italia – Slovenia 2000 - 2006
Attività/risultati:
Il progetto ha riguardato la manutenzione e il miglioramento della viabilità
che, dai Comuni di Attimis, Faedis e Taipana, insiste sul Valico di Ponte
Vittorio.
Durata:
Costi: 2.500.000
Partner coinvolti: Comuni di Attimis, Faedis e Taipana per la parte italiana,
Comune di Tolmino per la parte slovena.
Naslov:“Izboljšanje medobčinskih povezav s Prehodom Ponte Vittorio”
Sektor: Cestni promet
Program: Italija – Slovenija 2000 - 2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Projekt je zadeval vzdrževanje in izboljšanje cestnih povezav, ki iz Občin
Attimis (Ahten), Faedis (Fojda) in Taipana (Tipana) vodijo do Prehoda Ponte
Vittorio.
Trajanje projekta:
Izdatki: 2.500.000
Vključeni partnerji: Občine Attimis (Ahten), Faedis (Fojda) in Taipana
(Tipana) na italijanski strani, Občina Tolmin na slovenski strani.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N°9 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 9 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia
Orientale)
Arch. Carlo Miollo
Team Manager dal
partner
Ing. Giancarlo Pegoraro
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Dr.ssa Cinzia Gozzo
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Cimetta
Ulica: Cimetta
Indirizzo
Città/Stato: Portogruaro/ Italia
Naslov
Kraj/Država: Portogruaro /
Italija
Tel.: 0421 394202
P. Iva e codice fiscale
n.:
Identifikacijska številka
za DDV oz. davčna
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
N. 1
Številka: 1
CAP: 30026
Poštna številka: 30026
Fax: 0421 390728
Faks: 0039 0421 390728
E-mail: [email protected]
E-pošta: [email protected]
P.IVA: 03170090272
C.F. 92014510272
L’IVA è recuperabile?
Sì No Parzialmente
Ali je DDV povračljiv?
Da Ne Delno
92014510272
GAL Venezia Orientale
c/c n. 003000075707
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN: IT35T0896536240003000075707
SWIFT: ICRA IT RR QT0
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 1.7.10
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 70%
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 1.7.10
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 70 %
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija 94.11.00
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
Ambito Locale / lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Gruppo di interesse / interesne skupine
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Il Gal Venezia Orientale è un’agenzia di sviluppo locale che opera nell'ambito
del territorio di 22 comuni della Venezia Orientale, elaborando ed attuando
sia direttamente che attraverso la propria compagine associativa
pubblico-privata, progetti di sviluppo che interessano diversi settori
economici locali (turismo, ambiente, cultura, pmi, patrimonio, agricoltura,
servizi), puntando alla loro integrazione e allo sviluppo di proposte sinergiche.
Stimola l’avvio di progetti innovativi e sperimentali, attiva gruppi di lavoro,
tavoli di partenariato, proposte di formazione, seminari e assistenza tecnica
nella gestione e rendicontazione di progetti.
Gal Venezia Orientale je lokalna razvojna agencija, ki deluje na območju 22
občin v vzhodnih Benetkah in oblikuje ter izvaja tako neposredno kot s
pomočjo lastnega javno-zasebnega partnerstva razvojne projekte, ki
vključujejo različne lokalno-gospodarske sektorje (turizem, okolje, kultura,
mala in srednja podjetja, dediščina, kmetijstvo, storitve). Pri tem se usmerja
na njihovo povezovanje in razvoj sinergij. Spodbuja inovativne in
eksperimentalne projekte, oblikuje delovne skupine, partnerske okrogle mize,
pripravlja predloge za usposabljanje, seminarje ter nudi tehnično pomoč pri
upravljanju in poročanju o projektih.
La struttura di Vegal è costituita da un Presidente, un Consiglio di
Amministrazione, un Collegio dei Revisori dei conti, un Direttore e uno Staff
operativo costituito da 4 membri di personale dipendente che si occupa di
progetti di sviluppo Locale e di Cooperazione, della gestione amministrativa e
finanziaria e della segreteria generale. La sede è un edificio dei primi del
Novecento a Portogruaro, dotato di n. 9 uffici, di una sala conferenze con 40
posti a sedere, attrezzata con sistema multimediale ed audio e di una sala
riunioni per 20 persone. Vegal gestisce fondi pubblici derivanti da programmi
e progetti comunitari e regionali.
Organizacijsko stukturo Vegala sestavljajo predsednik, upravni odbor, kolegij
revizorjev računov, direktor in operativno osebje s štirimi zaposlenimi, ki se
ukvarjajo z lokalno-razvojnimi projekti in projekti sodelovanja, z
administrativnim in finančnim upravljanjem ter tajniškimi nalogami. Sedež
agencije je v stavbi iz začetka dvajsetega stoletja v Portogruaru, ima 9
pisarn, konferenčno dvorano s 40 sedeži, opremljeno z multimedijskimi in
audio sistemi, in sejno sobo za 20 oseb. Vegal upravlja z javnimi sredstvi iz
evropskih in regionalnih programov in projektov.
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
La copertura finanziaria sarà garantita in parte dalla disponibilità di un fido
bancario in essere ed in parte dalle quote associative ordinarie versate
annualmente dai soci del GAL V.O. per le spese di gestione.
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Finančno kritje bo zagotovljeno delno iz razpoložljivosti bančnega kredita in
delno iz rednih članarih, ki jih letno plačujejo člani GAL V.O. za stroške
upravljanja.
Elenco dei più
Titolo: Acque Antiche. Il percorso della Litoranea Veneta
Settore: Cooperazione interculturale
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Programma: Interreg III Italia-Slovenia 2000-2006
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Identificare, studiare e contribuire a salvaguardare, monumenti, complessi,
siti che hanno importanza lungo l’asse della Litoranea Veneta dal punto di
vista storico, artistico, scientifico, naturalistico, archeologico o
antropologico.
Durata: 2003-2004
Costi: 50.000,00 EUR
Partner coinvolti: Provincia di Venezia, Gorizia, Udine; Comuni di Caorle,
Cavallino – Treporti, Eraclea, Jesolo, San Michele al Tagliamento e
Capodistria; Biblioteca centrale di Capodistria.
Naslov: Antične vode. Potek Beneške obale
Sektor: medkulturno sodelovanje
Program: Interreg III Italija-Slovenija 2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Določiti, proučiti in pripomoči k ohranitvi spomenikov, kompleksov, krajev ob
osi beneške obale, ki so pomembni iz zgodovinskega, umetniškega,
znanstvenega, okoljskega, arheološkega ali antropološkega vidika.
Trajanje projekta: 2003-2004
Izdatki: 50.000,00 EUR
Vključeni partnerji: Beneška, goriška in videmska pokrajina, Občine Caorle,
Cavallino – Treporti, Eraclea, Jesolo, San Michele al Tagliamento, Mestna
občina Koper, Osrednja knjižnica Koper.
Titolo: Ciak Girando
Settore: valorizzazione turistica
Programma: Interreg III Italia-Slovenia 2000-2006
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
E’ stata realizzata la prima guida turistica della Venezia Orientale articolata
in quattro itinerari che partono dalle principali località balneari della costa e
seguono le aste dei fiumi del Veneto Orientale raggiungendo l’entroterra.
Durata: 2006-2007
Costi: 200.000,00 EUR
Partner coinvolti: Comuni di: Cavallino-Treporti, Portogruaro e Quarto
d’Altino; Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia Ambito
Territoriale Bibione – Caorle; Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale;
Consorzio di Promozione turistica del Veneto Orientale; Consorzio di
Promozione turistica Four Seasons; Consorzio Insieme; GAL Venezia Orientale;
Promocaorle Scarl; Associazione degli appartenenti alla comunità nazionale
italiana – Unione italiana.
Naslov: Pozor, snemamo
Sektor: turistična valorizacija
Program: Interreg III Italija-Slovenija 2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Oblikovan je bil prvi turistični vodnik po Vzhodni Benečiji, ki je razčlenjen v
štiri turistične poti, ki se pričnejo v glavnih kopališčih ob obali in sledijo
poteku rek Vzhodne Benečije vse do notranjosti.
Trajanje projekta: 2006-2007
Izdatki: 200.000,00 EUR
Vključeni partnerji: Občine Cavallino-Treporti, Portogruaro in Quarto d’Altino,
Podjetje za turistično promocijo Beneške pokrajine v sklopu območja Bibione
– Caorle, Konferenca županov Vhodne Benečije, Konzorcij za turistično
promocijo Vzhodne Benečije, Konzorcij za turistično promocijo Four Seasons,
Konzorcij Insieme, GAL Venezia Orientale, Promocaorle Scarl, Združenje
pripadnikov italijanske narodne skupnosti – Italijanska unija.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Titolo: Progetto integrato dei percorsi ciclopedonali nella Venezia Orientale
Settore: viabilità lenta
Programma: L.R. 16/93
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Realizzazione di uno studio dal titolo “Progetto di Fattibilità di un Sistema di
percorsi ciclabili nel territorio della Venezia Orientale”, finalizzato a definire
una visione strategica della mobilità ciclabile dell’area, con indicazione dei
percorsi di completamento della rete ciclabile regionale e sovraregionale.
Durata: 2006-2007
Costi: 25.000 EUR
Partner coinvolti: Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale (20 comuni del
Veneto Orientale).
Naslov: Integrirani projekt poti za pešce in kolesarje v Vzhodnih Benetkah
Sektor: počasni cestni promet
Program: Deželni zakon 16/93
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Izvedba študije z naslovom “Projekt izvedljivosti sistema kolesarskih poti na
območju vzhodnih Benetk”, katerega namen je opredeliti strateško vizijo
kolesarske mobilnosti na tem območju, z označitvijo poti, ki jih je potrebno
dopolniti v regionalni in nadregionalni kolesarski mreži.
Trajanje projekta: 2006-2007
Izdatki: 25.000 EUR
Vključeni partnerji: Konferenca županov Vhodne Benečije (20 občin v Vzhodni
Benečiji).
Titolo: Offerta Turistica Locale ed itinerari tematici
Settore: valorizzazione turistica
Programma: Interreg III Italia-Slovenia 2000-2006
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Il progetto si propone come obiettivo la promozione di itinerari turistici
tematici che valorizzino le principali valenze storico-cultuali, ambientali ed
enogastronomiche dell’area transfrontaliera.
Durata: marzo 2005 – giugno 2006
Costi: 347,779 EUR
Partner coinvolti: RRC Koper (partner attuatore sloveno); Comuni di Jesolo,
Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore e Santo Stino di
Livenza; Azienda di promozione turistica – Ambito Territoriale Bibione –
Caorle; GAL Venezia Orientale; Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e
di Teglio Veneto.
Naslov: Lokalna turistična ponudba in tematske poti
Sektor: turistična valorizacija
Program: Interreg III Italija-Slovenija 2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Projekt si je za cilj zastavil promocijo tematskih turističnih poti, ki vrednotijo
glavne zgodovinsko-kulturne, okoljske, enogastronomske znamenitosti
čezobmejnega območja.
Trajanje projekta: marec 2005 - junij 2006
Izdatki: 347,779 EUR
Vključeni partnerji: Regionalni razvojni center Koper (slovenski vodilni
partner); Občine Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro,
Pramaggiore in Santo Stino di Livenza; Podjetje za turistično promocijo –
območje Bibione – Caorle; GAL Vzhodne Benetke; Združenje občin Fossalta di
Portogruaro in Teglio Veneto.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 10 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 10 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Delta 2000 Soc. cons. a.r.l.
Giancarlo Malacarne
Team Manager dal
partner
Angela Nazzaruolo
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Angela Nazzaruolo
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Strada Luigia
N. 8
Ulica: Ulica Luigia
Številka: 8
Indirizzo
Città/Stato: S.Giovanni di
Naslov
Ostellato (FE) /Italia
CAP: 44020
Kraj/Država: S. Giovanni
Poštna številka: 44020
Di Ostellato (FE) / Italija
Fax: 0039 0533 57674
E-mail: [email protected]
Tel.: 0039 0533 57693
Faks: 0039 0533 57674
E-pošta: [email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka P.IVA/ C.F. 01358060380
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese: 01358060380 di Ferrara
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Titolare / imetnik: DELTA 2000 soc. cons. ar.l.
Imetnik in številka
N. C/C 000000003125
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN: IT 03 W 06155 67300 000000003125
SWIFT: CFERIT2F
Natura giuridica
Pubblico
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 1.5.20
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 90,07%
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
DELTA 2000 svolge la parte prevalente delle proprie attività a favore
dell’insieme degli enti pubblici che lo partecipano.
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 1.5.20
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 90,07%
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
DELTA 2000 izvaja večji del svojih aktivnosti v korist vseh javnih zavodov, ki
so soudeleženi.
Codice attività
Standardna klasifikacija 82.99.9
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
locale / lokalni
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Tipologia di partner
Status partnerja
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
Imprese e settore produttivo e servizi connessi
Podjetniški / Poslovni sektor in povezane storitve
DELTA 2000 nasce nel ‘94 come Gruppo di Azione Locale per la gestione
dell’I.C. Leader II per il periodo 1994-1999, Leader+ 2000-2006 e dall’anno
2009 per la gestione del Leader Asse 4 PSR 2007-2013. Nel corso degli anni si è
affermata come Agenzia di Sviluppo del delta emiliano-romagnolo nelle
province di Ferrara e Ravenna ed opera senza fini di lucro.
Con riferimento al tema dello “Slow Tourism” ha ideato, progettato e gestito
la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico,
affermatasi a livello internazionale come una delle manifestazioni più
importanti sul tema, lanciando nell’edizione 2007 gli eventi speciali “Slow
Tourism” nell’area del Delta del Po.
DELTA 2000 je nastala leta 1994 kot Lokalna akcijska skupina za vodenje
programov I.C. Leader II za obdobje 1994-1999, Leader+ 2000-2006 in od leta
2009 za vodenje programa Leader Os 4 PSR 2007-2013. Z leti se je uveljavila
kot Agencija za razvoj delte Emilije-Romagne v Pokrajinah Ferrara in
Ravenna, ki deluje neprofitno.
Opirajoč se na “Slow Tourism / Počasen turizem” je zasnovala, načrtovala in
vodila Mednarodni sejem Birdwatching/Opazovanje ptic in Naravni turizem, ki
se je mednarodno uveljavil kot eden najpomembnejših dogodkov na to temo.
V letu 2007 je organizirala posebne dogodke “Slow Tourism/Počasni turizem”
na območju Delte reke Pad.
DELTA 2000 opera prevalentemente nella gestione di progetti comunitari ed
ha maturato una significativa esperienza nella gestione di finanziamenti
europei legati ai fondi strutturali ed altri strumenti finanziari europei. È
dotata di una struttura tecnica flessibile formata da n.10 tra dipendenti e
collaboratori tecnici e collabora con esperti di comprovata esperienza.
Dispone di 3 uffici, 11 postazioni di lavoro, dotate di telefono e pc connessi ad
internet, 2 fotocopiatori, 1 server, 2 notebook e 6 stampanti, 1 sala riunioni e
1 sala convegni. Nella gestione dei fondi europei assegnati direttamente ha
sempre raggiunto la capacità di impegno e di spesa senza incorrere nel
disimpegno dei fondi.
DELTA 2000 je dejavna predvsem na področju vodenja EU projektov in je
pridobila pomembne izkušnje z upravljanjem evropskih sredstev iz Stukturnih
skladov in drugih evropskih finančnih instrumentov. Ima fleksibilno tehnično
skupino, ki jo sestavlja 10 zaposlenih in tehničnih sodelavcev, in sodeluje s
strokovnjaki z dokazanimi izkušnjami. Razpolaga s 3 pisarnami, 11 delovnimi
postajami, opremljenimi s telefoni in računalniki, povezanimi z internetom, 2
fotokopirnima strojema, 1 serverjem, 2 prenosnima računalnikoma in 6
tiskalniki, 1 sejno sobo in 1 konferenčno sobo. Pri upravljanju neposredno
dodeljenih evropskih sredstev je bila vedno zmožna prevzeti in porabiti
sredstva tako, da se ni odločila za napačne naložbe.
Attualmente il Capitale Sociale sottoscritto ed interamente versato è pari a
Euro 120.333,94 e la Compagine Sociale è mista, composta dagli Enti Pubblici
delle province di Ferrara e Ravenna (che detengono complessivamente il 90%
del Capitale Sociale) e dalle Associazioni di categoria e dagli operatori
economici delle province di Ferrara e Ravenna (che rappresentato il 10% del
Capitale Sociale). Nella gestione finanziaria di progetti comunitari la società
ha attivato rapporti di collaborazione stabile con Istituti di credito locali per
affidamenti bancari a condizioni agevolate che garantiscono le anticipazioni
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
finanziarie necessarie per la gestione dei progetti e rilasciano le eventuali
garanzie fidejussorie. Il valore della produzione degli ultimi 3 esercizi
ammonta a complessivi € 5.719.198,00, mentre la disponibilità di
finanziamento derivante da affidamenti bancari è pari a complessivi €
458.000,00. Con riferimento al presente progetto si allega Delibera del 28
luglio 2009 del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 che procede ad
approvare la partecipazione di DELTA 2000 in qualità di partner al progetto
strategico “INTERBIKE” nell’ambito del Programma ITALIA-SLOVENIA e di
impegnarsi all’anticipazione delle spese finanziate in caso di approvazione del
progetto sulla base delle modalità definite dall’Autorità di gestione.
Trenutno znaša vpisan in v celoti plačan družbeni kapital 120.333,94 EUR.
Struktura družbe je mešana. Sestavljena je iz Javnih zavodov pokrajin Ferrara
in Ravenna (ki imajo skupaj v lasti 90 % družbinega kapitala) in iz Združenj
kategorije in gospodarskih subjektov iz pokrajin Ferrara in Ravenna (ki
predstavljajo 10 % družbinega kapitala). Pri finančnem vodenju EU projektov
je družba vzpostavila stabilne odnose sodelovanja z lokalnimi kreditnimi
inštitucijami za bančna jamstva po ugodnih pogojih, ki zagotavljajo finančna
bančna posojila, potrebna za vodenje projektov in izdajajo morebitna jamstva
garanta. Vrednost proizvodnje v zadnjih 3 poslovnih letih je znašala skupaj
5.719.198,00 €, medtem ko razpoložljivost finančnih sredstev, ki izhajajo iz
bančnih jamstvev, znaša skupaj 458.000,00 €. V zvezi s tem projektom se
prilaga Sklep iz dne 28. julija 2009 Upravnega oddbora DELTA 2000, ki je
odobril udeležbo DELTA 2000 v vlogi partnerja pri strateškem projektu
“INTERBIKE” v okviru Programa ITALIJA-SLOVENIJA in se je zavezal za
predčasno plačilo financiranih stroškov v primeru odobritve projekta na
podlagi postopkov, ki jih je določil Organ upravljanja.
Titolo: N.A.P. Network Adriatic Parks (DELTA 2000 LP)
Settore: Ambiente e Turismo
Programma: Nuovo Programma di Prossimità Adriatico
INTERREG/CARDS-PHARE 2000/2006.
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Promozione, valorizzazione e conservazione delle risorse naturali delle aree
Parco e delle oasi naturalistiche Adriatiche attraverso la messa in rete dei
parchi, strutturazione dell’offerta turistica – sistema dell’accoglienza dei
parchi adriatici, attività di educazione e formazione, azioni di promozione e
marketing turistico al fine di creare una rete transnazionale tra i Parchi
dell’area adriatica.
Durata: 2006-2008
Costi: € 1.315.897,94 (Importo complessivo del progetto approvato)
Partner coinvolti: Partner Interni: Parco del Delta del Po Emilia-Romagna,
Provincia di Ravenna, Camera di Commercio Italo –Bosniaca, Alisei,
Associazione Mediante, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Parco
Nazionale del Gargano, Parco Regionale Veneto del Delta del Po, GAL Polesine
Delta Po, Comune di Staranzano: Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo,
Orizzonte soc. coop. a r. l., ENAIP Friuli Venezia Giulia, Ateneo di Bologna:
UniAdrion, Università virtuale dell'Adriatico. Lead Partner Esterno Albanese:
Massmedia dhe Mjedisi (Associazione Media e Ambiente); Partner Esterno
Albanese: Balkans Youth Link Albania, Lead Partner Esterno Croato: Comune
di Dubrovnik, Lead Partner Esterno Bosniaco: Parco Nazionale Kozara, Partner
Esterno Bosniaco: Parco Nazionale Hutovo Blato, Lead Partner Esterno Serbo:
Comune di Cacak
Naslov: N.A.P. Network Adriatic Parks (DELTA 2000 LP) / N.A.P. Mreža
jadranskih parkov
Sektor: Okolje in turizem
Program: Nov program v bližini Jadrana INTERREG/CARDS-PHARE 2000/2006.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Promocija, vrednotenje in ohranjanje naravnih virov v območjih Parka in
naravnih jadranskih oaz z objavo parkov na spletu in strukturiranjem
turistične ponudbe – sistem za sprejemanje v jadranskih parkih, dejavnosti
izobraževanja in usposabljanja, ukrepi za turistično promocijo in trženje z
namenom, da bi ustvarili nadnacionalno mrežo med parki v jadranskem
območju.
Trajanje projekta: 2006-2008
Izdatki: 1.315.897,94 € (Skupni znesek odobrenega projekta)
Vključeni partnerji: Interni partnerji: Park Delte reke Pad Emilija-Romagna,
Pokrajina Ravenna, Italijansko-bosanska Trgovinska zbornica, Alisei,
Združenje Mediante, Nacionalni park Abruzzo, Lazio in Molise, Nacionalni park
Gargano, Beneški regionalni Park Delte reke Pad, GAL Polesine Delta del Po,
Občina Staranzano: Regionalni naravni rezervat Ustje Soče, Orizzonte
kooperativno podjetje z omejeno odgovornostjo, ENAIP Furlanija Julijska
krajina, Ateneo Bologna: UniAdrion, Virtualna univerza v Jadranu, Albanski
zunanji vodilni partner: Massmedia dhe Mjedisi (Združenje mediji in okolje);
Albanski zunanji partner: Balkans Youth Link Albanija, Hrvaški zunanji vodilni
partner: Občina Dubrovnik, Bosanski zunanji vodilni partner: Nacionalni park
Kozara, Bosanski zunanji partner: Nacionalni park Hutovo Blato, Srbski zunanji
vodilni partner: Občina Čačak
Titolo: PIANO D’AZIONE LOCALE DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO
2000-2006
Settore: Agricoltura, Ambiente, Turismo, Sviluppo Locale e territoriale
Programma: I.C. LEADER+
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Consolidare e strutturare il patrimonio ambientale in un modello
ecosistemico-territoriale, sostenere la diversificazione e qualificazione delle
offerte territoriali, organizzare e mettere in rete le risorse ambientali,
culturali e paesaggistiche, favorire il posizionamento del sistema locale Delta,
realizzazione ed ampliare le reti di cooperazione al fine di strutturare un
sistema integrato del Delta che si caratterizzi come prodotto globale di
qualità.
Durata: 2001-2007
Costi: € 7.528.933,80
Partner coinvolti: I soggetti pubblici e privati e l’intera collettività dell’area
del Delta emiliano-romagnolo, nonché i partners dei progetti di cooperazione
interterritoriale e transnazionali
Naslov: LOKALNI AKCIJSKI NAČRT EMILIJANSKO-ROMANJOLSKE DELTE
2000-2006
Sektor: Kmetijstvo, okolje, turizem, lokalni in teritorialni razvoj
Program: I.C. LEADER+
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Utrditi in strukturirati okoljsko dediščino v ekosistemski-teritorialni model,
podpreti diverzifikacijo in kvalifikacijo teritorialnih ponudb, organizirati in
objaviti na spletu okoljske, kulturne, pokrajinske vire, spodbujanje
pozicioniranja lokalnega sistema Delte, izvajanje in širitev mrež sodelovanja z
namenom, da se strukturira integriran sistem Delte in da se odlikuje kot
globalni kakovostni izdelek.
Trajanje projekta: 2001-2007
Izdatki: 7.528.933,80 €
Vključeni partnerji: Javni in zasebni subjekti in celotna skupnost na območju
emilijansko-romanjolske Delte ter tudi partnerji projektov z medregijskim in
nadnacionalnim sodelovanjem
Titolo: PIANO D’AZIONE LOCALE DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
2007-2013 (in corso di realizzazione)
Settore: Agricoltura, Ambiente, Turismo, Sviluppo Locale e territoriale
Programma: PRSR LEADER ASSE 4 2007-2013
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Rafforzare l’identità, la distintività e la competitività del territorio attraverso
la valorizzazione e qualificazione di produzioni localiagroalimentari tipiche, la
qualificazione ambientale e
territoriale, il miglioramento della qualità della vita e diversificazione
economica e la cooperazione transazionale e interterritoriale.
Durata: 2007-2013
Costi: € 9.545.000
Partner coinvolti: I soggetti pubblici e privati e l’intera collettività dell’area
del Delta emiliano-romagnolo, nonché i partners dei progetti di cooperazione
interterritoriale e transnazionali
Naslov: LOKALNI AKCIJSKI NAČRT EMILIJANSKO-ROMANJOLSKE DELTE
2007-2013 (v izvajanju)
Sektor: Kmetijstvo, okolje, turizem, lokalni in teritorialni razvoj
Program: PRSR LEADER OS 4 2007-2013
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Krepiti identiteto, razlikovalnost in konkurenčnost teritorija z vrednotenjem
in kvalifikacijo tipičnih lokalnih kmetijskih prehrambenih izdelkov, okoljska in
teritorialna kvalifikacija, izboljšanje kakovosti življenja in gospodarske
raznolikosti ter medregionalnega in nadnacionalnega sodelovanja.
Trajanje projekta: 2007-2013
Izdatki: 9.545.000 €
Vključeni partnerji: Javni in zasebni subjekti in celotna skupnost na območju
emilijansko-romanjolske Delte ter tudi partnerji projektov z medregijskim in
nadnacionalnim sodelovanjem
Titolo: WETLANDS - A Network of European Wetlands 2000-2006 (DELTA
2000 LP)
Settore: Ambiente Turismo
Programma: I.C. LEADER + 2000-2006 - Cooperazione Transanazionale
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Creazione di una rete tra le aree umide europee, attraverso la promozione
sostenibile delle zone umide e delle aree rurali, scambio di buone prassi,
attività di comunicazione ed animazione, progetti pilota e organizzazione di
eventi inerenti il turismo naturalistico ed il birdwatching, quali l’International
Po Delta Birdwatching Fair.
Durata: 2004-2007
Costi: 291.256,48 €
Partner coinvolti: GAL Oglio Po – ITALIA, il GAL Aktiivinen Pohjois-Satakunta
ry – Finlandia, il GAL Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry – Finlandia, il
GAL Northern Marches - England Leader + - Inghilterra ed il GAL Isle of Wight
Rural Action Zone – Inghilterra.
Naslov: WETLANDS - A Network of European Wetlands 2000-2006 (DELTA 2000
LP) / MOKRIŠČA – Evropska mreža mokrišč 2000-2006 (DELTA 2000 LP)
Sektor: Okolje, turizem
Program: I.C. LEADER + 2000-2006 - Transnacionalno sodelovanje
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Ustvarjanje mreže mokrišč v Evropi s promocijo trajnostne rabe mokrišč in
podeželskih območij, izmenjava dobrih praks, komunikacijske dejavnosti in
animacija, pilotski projekti in organizacija dogodkov, povezanih z naravnim
turizmom in opazovanjem ptic, kot je International Po Delta Birdwatching
Fair/Mednarodni sejem Opazovanja ptic v Delti reke Pad.
Trajanje projekta: 2004-2007
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Izdatki: 291.256,48 €
Vključeni partnerji: GAL Oglio Pad – ITALIJA, GAL Aktiivinen Pohjois-Satakunta
ry – Finska, GAL Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry – Finska, GAL
Northern Marches - Anglija Leader + - Anglija in GAL Isle of Wight Rural Action
Zone – Anglija.
Titolo: BIRDWATCHING E TURISMO ORNITOLOGICO IN EMILIA-ROMAGNA
Settore: Turismo Ambiente
Programma: L.R. 7/1998
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Realizzazione di un piano strategico di marketing rivolto alla realizzazione di
una serie di azioni di promo-commercializzazione di turismo naturalistico ed
ecosostenibile orientato al birdwatching a livello regionale e nazionale quali
organizzazione eventi, attività di comunicazione, progettazione materiali di
immagine coordinata, editoria, ecc.
Durata: 2006
Costi: 239.234,63 Euro
Partner coinvolti: Imprese, associazioni ed enti pubblici locali dell’area del
Delta emiliano-romagnolo.
Naslov: OPAZOVANJE PTIC IN ORNITOLOŠKI TURIZEM V EMILIJI-ROMAGNI
Sektor:Turizem, okolje
Program: Deželni zakon 7/1998
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Izvedba strateškega načrta trženja, usmerjenega k izvedbi vrste ukrepov za
promocijo in komercializacijo naravnega in ekološko-trajnostnega turizma,
usmerjenega v opazovanje ptic na regionalnem in nacionalnem nivoju, kot so
organizacija dogodkov, komunikacijske dejavnosti, oblikovanje materialov za
koordinirano podobo, založništvo, itd.
Trajanje projekta:2006
Izdatki: 239.234,63 eur
Vključeni partnerji: Podjetja, združenja in lokalni javni zavodi na območju
emilijansko-romanjolske Delte.
Titolo: "MARKETING TERRITORIALE" – PROMOZIONE TURISTICA
Settore: Turismo Ambiente
Programma: OBIETTIVO 2 2000/2006– ASSE 2 – REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Attività/risultati
(Massimo
5
righe):
Attuazione
del
piano
di
promo-comunicazione enogastronomica per la Provincia di Ferrara e
organizzazione di eventi di informazione e promozione turistica.
Durata: 2004
Costi : € 44.331,00
Partners: Provincia di Ferrara e comuni dell’area del Delta
emiliano-romagnolo
Naslov: "Teritorialno trženje" – Turistična promocija
Sektor: Turizem, okolje
Program: CILJ 2 2000/2006– Os 2 – regija Emilija-Romagna
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): Izvajanje načrta za enogastronomsko
promocijo in komunikacijo za Pokrajino Ferrara in organizacija dogodkov za
informiranje in turistično promocijo.
Trajanje projekta: 2004
Izdatki: 44.331,00 €
Vključeni partnerji: Pokrajina Ferrara in občine na območju
emilijansko-romanjolske Delte
Titolo: DATOURWAY Transnational Strategy for the Sustainable Territorial
Development ot the Danube Area with special regard to Tourism ( in corso
di realizzazione)
Settore: Turismo
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Programma: Programma Cooperazione South East Europe SEE
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Messa a punto di strategie comuni e condivise per la valorizzazione dell’asta
fluviale Danubio che attraversa i paesi partner favorendo uno sviluppo
armonico delle opportunità turistiche caratterizzate dal Fiume, scambio di
buone prassi con le altre aree paese nella valorizzazione delle aree fluviali,
tra cui per l’Italia il Fiume Po
Durata: 36 mesi, Marzo 2009 – Febbraio 2012
Costi: Importo complessivo del progetto: 2.888.952,00 Euro e quota per DELTA
2000 270.890,00 €
Partners: VÁTI Hungarian Public Non profit Company for Regional
Development and Town Planning – Ungheria (LP), Ministry of National
Development and Economy, (HU), Danube Settlement Association (HU),
Scientific Association for Spatial Development (HU), Ministry of Development,
Public Works and Housing, (MDLPL) (RO),Ministry for Small and Medium Sized
Companies, Trade, Tourism and Liberal Professions National Institute of
Research-Development in Tourism (INCDT), National Institute for Urban and
Territorial Research and Development e Bulgaria Economic Forum (BEForum)
(Bulgaria ), Regional Development Agency Samorin
(Slovakia),Regional Agency for the Development of SMEs 'Alma Mons (Serbia),
PC Institute for Town Planning in Vojvodina (HR),regional Centre for the
Development of Small and Medium Enterprises and Entrepreneuship (HR),
Tourist Organization of Vojvodina (HR), regional Development Agency of
Slavonia & Baranja (HR), association "Euroregional co-operation
Danube-Drava-Sava" (HR)
Naslov: DATOURWAY Transnational Strategy for the Sustainable Territorial
Development of the Danube Area with special regard to Tourism/
Transnacionalne strategije za trajnostni teritorialni razvoj območja Donave s
posebnim poudarkom na turizmu (v izvajanju)
Sektor: Turizem
Program: Program sodelovanja South East Europe SEE
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Razvoj skupnih in dogovorjenih strategij za vrednotenje rečnega kraka
Donave, ki teče skozi države partnerjev in omogoča skladen razvoj turističnih
možnosti, značilnih za reko, izmenjava dobrih praks z drugimi področji države
pri vrednotenju rečnih območij, med katerimi za Italijo območje reke Pad
Trajanje projekta: 36 mesecev, marec 2009 – februar 2012
Izdatki: Celoten znesek projekta: 2.888.952,00 eur in znesek za DELTA 2000
270.890,00 €
Vključeni partnerji: VÁTI Hungarian Public Non profit Company for Regional
Development and Town Planning/Madžarsko javno neprofitno podjetje za
regionalni razvoj in urbano načrtovanje – Madžarska (LP), Ministry of National
Development and Economy/Ministrstvo za nacionalni razvoj in ekonomijo
(HU), Danube Settlement Association/Združenje za ureditev Donave (HU),
Scientific Association for Spatial Development/Znanstveno združenje za
prostorski razvoj (HU), Ministry of Development, Public Works and
Housing/Ministrstvo za razvoj, javna dela in stanovanja, (MDLPL) (RO),
Ministry for Small and Medium Sized Companies, Trade, Tourism and Liberal
Professions/Ministrstvo za majhna in srednja podjetja, trgovino, turizem in
svobodne poklice, National Institute of Research-Development in Tourism/
Državni inštitut za raziskovanje-razvoj turizma (INCDT), National Institute for
Urban and Territorial Research and Development/Državni inštitut za urbane in
teritorialne raziskave in razvoj in Bulgaria Economic Forum/Bolgarski
ekonomski forum (BEForum) (Bolgarija), Regional Development Agency
Samorin/Regionalna agencija za razvoj Samorin (Slovakija), Regional Agency
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
for the Development of SMEs 'Alma Mons/Regionalna agencija za razvoj
srednjih in malih podjetih Alma Mons (Srbija), PC Institute for Town Planning
in Vojvodina/Inštitut za načrtovanje urbanega prostora v Vojvodini (HR),
regional Centre for the Development of Small and Medium Enterprises and
Entrepreneuship/Center za razvoj malih in srednjih podjetih in podjetništva
(HR), Tourist Organization of Vojvodina/Turistična organizacija Vojvodine
(HR), regional Development Agency of Slavonia & Baranja/Regionalna agencija
za razvoj Slavonije in Baranje (HR), association "Euroregional co-operation
Danube-Drava-Sava"/Združenje
"Evropsko
regionalno
sodelovanje
Donava-Drava-Sava" (HR)
Titolo: FRAP Development of a procedural Framework for Action (P) Plans
to Reconcile conflicts between large vertebrate conservation and the use of
biological resources: fisheries and fish-eating vertebrates as a model case.
Settore: Ambiente, Pesca
Programma: V Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Sviluppo di piani d’azione rivolti alla riconciliazione dei conflitti generati dalla
conservazione dei grandi vertebrati e modellizzazione della procedura per la
risoluzione del conflitto ingenerato dalla conservazione di grandi vertebrati,
considerati specie protette, che si nutrono di risorse ittiche e le attività
economiche (pesca e acquacoltura) legate a tali risorse.
Durata: 2001-2006
Costi: € 2.500.000,00 di cui € 210.103,69 DELTA
Partner coinvolti: ENEA, Roma; ARPA, Bologna, (I); Centre for Ecology and
Hydrology, Banchory (UK); Dept. Environmental Sciences and Engineering,
Foundation of the Faculty of Sciences and Technology, New University of
Lisbon; Centro de Biologia Ambiental da Fundação Faculdade de Ciencias da
Universidade de Lisboa (P); Environmental Policy Instruments Div., Finnish
Environment Institute, Helsinki, (FIN); Institute for Fisheries Management and
Coastal Community Development, Hirtshals; Danish Institute for Fisheries
Management, Silkeborg (DK); Department for Interdisciplinary Studies, Human
Ecology Section, Göteborgs University; Dept. Marine Ecology, Göteborgs
University (SW); Dept. Wildlife Biology and Management, University of Agr.
Sciences, Vienna, (AU)
Naslov: FRAP Development of a procedural Framework for Action (P) Plans to
Reconcile conflicts between large vertebrate conservation and the use of
biological resources: fisheries and fish-eating vertebrates as a model
case./Razvoj okvira postopkov za ukrepanje (P) Načrti za uskladitev nasprotij
med širšim ohranjanjem vretenčarjev in uporabo bioloških virov: ribolov in
ribojedi vretenčarji kot model primera.
Sektor: okolje, ribolov
Program: V Program Okvir raziskav in tehnološki razvoj
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Razvoj akcijskih načrtov, katerih cilj je uskladitev konfliktov, nastalih zaradi
ohranjanja velikih vretenčarjev in modeliranja postopka za rešitev spora, ki je
nastal zaradi ohranjanja velikih vretenčarjev, ki se štejejo kot zaščitena vrsta
in se hranijo z ribjimi viri in gospodarskimi dejavnostmi (ribolov in
ribogojstvo), vezanimi na te vire.
Trajanje projekta: 2001-2006
Izdatki: 2.500.000,00 €, od katerih 210.103,69 € DELTA
Vključeni partnerji: ENEA, Rim; ARPA, Bologna, (I); Centre for Ecology and
Hydrology/Center za ekologijo in hidrologijo, Banchory (UK); Dept.
Environmental Sciences and Engineering/Oddelek za okoljske znanosti in
inženirstvo, Foundation of the Faculty of Sciences and Technology/Ustanova
fakultete za znanosti in tehnologijo, New University of Lisbon/Nova Univerza
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
v Lizboni; Centro de Biologia Ambiental da Fundação Faculdade de Ciencias da
Universidade de Lisboa/Center za biologijo okolja pri Ustanovi Fakultete za
Znanosti Univerze v Lizboni (P); Environmental Policy Instruments
Div./Oddelek za inštrumente okoljske politike, Finnish Environment
Institute/Finski okoljski inštitut, Helsinki, (FIN); Institute for Fisheries
Management and Coastal Community Development/Inštitut za upravljanje
ribolova in razvoj obalnih skupnosti, Hirtshals; Danish Institute for Fisheries
Management/Danski inštitut za upravljanje ribolova, Silkeborg (DK);
Department for Interdisciplinary Studies/Oddelek za interdisciplinarne študije,
Human Ecology Section/Sekcija za človeško ekologijo, Göteborgs
University/Univerza v Göteborgs; Dept. Marine Ecology, Göteborgs University
/Oddelek za morsko ekologijo, Univerza v Göteborgs (SW); Dept. Wildlife
Biology and Management, University of Agr. Sciences, Vienna/Oddelek za
ekologijo in upravljanje divjine, Univerza za agronomske znanosti, Dunaj (AU)
Titolo: ALPHA BETA new methods for service towards illiterates in adult
education
Settore: Formazione ed Educazione
Programma: SOCRATES MINERVA
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Agevolazione dell’integrazione culturale e sociale degli immigrati attraverso
la messa a punto di un pacchetto tecnologico ed azioni informative per
l’apprendimento linguistico e per il contrasto all’analfabetismo; i principali
risultati: software specifico e azioni di alfabetizzazione verso categorie sociali
svantaggiate.
Durata: 2007-2008
Costi: 50.000 € quota di competenza di DELTA 2000
Partner coinvolti: Oltre DELTA 2000 in qualità di partner, IEIE – International
Education Information Exchance, Stoccarda, GERMANIA (LP), Verein
Multikulturell Migrationsakademie (A), Prolepsis – Institute for Preventive
Medicine, Environmental & Occupational Health (GR), Exchange House
Travellers Service (IRL), ANUP -Associata Nationalặ a Universitặtilor Populare
(RO)
Naslov: ALPHA BETA new methods for service towards illiterates in adult
education /nove metode za pomoč nepismenim pri izobraževanju odraslih
Sektor: Usposabljanje in izobraževanje
Program: SOCRATES MINERVA
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Pomoč pri kulturni in družbeni integraciji priseljencev s pomočjo razvoja
tehnološkega paketa in informacijskih ukrepov za učenje jezikov in za boj
proti nepismenosti; glavni rezultati: poseben računalniški program in ukrepi
pri opismenjevanju prikrajšanih družbenih kategorij.
Trajanje projekta: 2007-2008
Izdatki: 50.000 € znesek v pristojnosti DELTA 2000
Vključeni partnerji: Poleg DELTA 2000 v vlogi partnerja, IEIE – International
Education Information Exchance, Stoccarda /Mednarodna izmenjava
izobraževalnih informacij, Stuttgart, NEMČIJA (LP), Verein Multikulturell
Migrationsakademie/Združenje multikulturne migracijske akademije (A),
Prolepsis – Institute for Preventive Medicine, Environmental & Occupational
Health/ Prolepsis – Inštitut za preventivno medicino, okolje in poklicno
zdravje (GR), Exchange House Travellers Service/Popotniška služba pri hiši za
izmenjavo (IRL), ANUP -Associata National a Universit tilor Populare
/Nacionalno združenje Ljudske Univerze (RO)
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N°11 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 11 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Team Manager dal
partner
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Indirizzo
Naslov
Tel.:
P. Iva e codice fiscale
n.:
Identifikacijska številka
za DDV oz. davčna
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Via:
Ulica:
Città/Stato:
Kraj/Država:
Fax:
Faks:
N.
Številka:
CAP:
Poštna številka:
E-mail:
E-pošta:
L’IVA è recuperabile?
Sì No Parzialmente
Ali je DDV povračljiv?
Da Ne Delno
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3):
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3):
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
Tipologia di partner
Status partnerja
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
Titolo:
Settore:
Programma:
Attività/risultati (Massimo 5 righe)
Durata:
Costi:
Partner coinvolti:
(Replicare l’informazione per ogni progetto)
Naslov:
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Sektor:
Program:
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Trajanje projekta:
Izdatki:
Vključeni partnerji:
(Kopirajte za vsak projekt)
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 12 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 12 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Delta del Po
Rag. Francesco Peratello
Team Manager dal
partner
Dott. Stefano Fracasso
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Dott.ssa Barbara Vallese
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Piazza Garibaldi
N. 6
Ulica: Trg Garibaldi
Številka: 6
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Rovigo/ Italia
CAP: 45100
Kraj/Država: Rovigo/ Italija
Poštna številka: 45100
Fax: +39 0425 460356
E-mail: [email protected]
Tel.: +39 0425 460322
Faks: +39 0425 460356
E-pošta: [email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka C.F. 93012010299
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese: /
Matična številka:
Titolare e numero del
Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Delta del Po
conto corrente
c/c n. 00001001387
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN:
IT29 S089 8263 1200 0000 1001 387
SWIFT: CCRTIT2T97A
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3):
1.7.10 (Associazione riconosciuta che ha ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato con Decreto n. 116 del 23/10/2007 del
Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo
Atti della Regione Veneto con la contestuale iscrizione al n° 409 del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato).
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
32% (complessivamente 22 soci di cui 7 enti pubblici: Provincia Rovigo, Ente
Parco Reg. Veneto del Delta Po, CONSVIPO, 3 Consorzi di bonifica, CCIAA
Rovigo, e gli altri associazioni di categoria, banche e altri soggetti privati)
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Nessun ente pubblico esercita il controllo.
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3):
Pravni status
1.7.10 1.7.10 (Priznano združenje, ki je dobilo priznan status pravne osebe z
zasebno pravico z Odlokom št. 116, iz dne 23/10/2007, s strani Regionalnega
vodje Direktorata javnih zavodov, Pravnih oseb in kontrole aktov Beneške
regije s sočasnim vpisom pod št. 409 v Regionalni Register pravnih oseb z
zasebno pravico).
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža:
32% (skupaj 22 članov, od katerih je 7 javnih zavodov: Pokrajina Rovigo,
Zavod Beneški regionalni park Delte reke Pad, CONSVIPO, 3 Konzorciji za
izboljševanje, CCIAA Rovigo, in druga združenja iz podobne kategorije, banke
in drugi zasebni subjekti)
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Noben javni zavod ne izvaja kontrole.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Codice attività
Standardna klasifikacija 949990
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
Ambito locale / lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
gruppi di interesse / interesne skupine
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Il GAL Polesine Delta del Po ha una consolidata esperienza nella gestione di
iniziative per lo sviluppo rurale della Provincia di Rovigo. Dalla sua istituzione
(1994), si è occupato dell’attuazione dell’I.C. Leader II e Leader +, ed è
attualmente impegnato nell’attuazione dell’Asse 4 Leader del PSR 2007-2013.
Il GAL ha partecipato come partner al progetto INTERREG IIIA Transfrontaliero
Adriatico “Network of Adriatic Parks” (2006-2007).
Nell’ambito del progetto in oggetto, il GAL si propone di contribuire alla
promozione e valorizzazione omogenea e integrata delle forme di turismo
lento ed ecocompatibile lungo le vie d’acqua del Polesine.
GAL Polesine Delta del Po ima številne izkušnje na področju vodenja pobud za
razvoj podeželja v Pokrajini Rovigo. Od svoje ustanovitve (1994) se je ukvarjal
z izvajanjem programa I.C. Leader II in Leader +, trenutno pa se ukvarja z
izvajanjem programa Os 4 Leader PSR 2007-2013.
GAL je sodeloval kot partner pri projektu INTERREG IIIA Čezmejni Jadranski
“Network of Adriatic Parks/Mreža Jadranskih parkov” (2006-2007).
V okviru omenjenega projekta je GAL želel prispevati k promociji in
homogenemu ter integriranemu vrednotenju oblik počasnega in naravi
prijaznega turizma vzdolž rečnih poti na območju Polesine.
Il personale del GAL, nell’ambito della gestione delle iniziative comunitarie di
cui sopra, ha acquisito nel corso degli anni delle conoscenze profonde e
notevoli competenze in materia di gestione attuativa e finanziaria dei
progetti di cooperazione.
Il GAL dispone di una propria sede logistica autonoma e di tutte le
attrezzature idonee ad espletare la propria attività.
GL-ovo osebje je med vodenjem zgoraj omenjenih evropskih pobud, z leti
pridobilo poglobljeno poznavanje in precejšnje strokovno znanje na področju
vodenja in finančnega izvajanja projektov sodelovanja.
GAL razpolaga z lastnim logističnim sedežem in z vso ustrezno opremo za
izvajanje lastne dejavnosti.
Si allegano i bilanci degli ultimi 3 esercizi.
Il GAL, in base alle disposizioni statutarie, dispone di un fondo di dotazione
(patrimonio) che attualmente corrisponde a 68.800,00 euro.
Il GAL dispone inoltre di quote associative annuali erogate dai Soci e di
contributi straordinari che possono essere erogati dagli stessi.
Il GAL, nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR 2007-2013, è destinatario di 9,5
milioni di euro di contributo Leader assegnato. Come si può evincere dai
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
bilanci degli ultimi 3 esercizi posti in allegato, gli impegni finanziari e le
attività realizzate, hanno avuto nel corso degli ultimi anni una notevole
crescita.
Priloženi so proračuni zadnjih 3 poslovnih let.
GAL v skladu z določili statuta razpolaga z osnovnim skladom (premoženje), ki
trenutno znaša 68.800,00 eur.
GAL razpolaga tudi z letnimi članarinami, ki jih plačajo člani, in s posebnimi
prispevki, ki jih prav tako lahko plačajo člani.
GAL je v okviru Osi 4 Leader pri PSR 2007-2013 prejemnik 9,5 milijona evrov
dodeljenega prispevka Leader. Kot je razvidno iz priloženih proračunov
zadnjih treh poslovnih let so imele finančne obveznosti in izvedene dejavnosti
v zadnjih letih izjemno rast.
Titolo: Network of Adriatic Parks - NAP
Settore: turismo ambiente
Programma: INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico
Attività/risultati (Massimo 5 righe)
Promozione, valorizzazione e conservazione delle risorse naturali delle aree
Parco e delle oasi naturalistiche Adriatiche attraverso la messa in rete dei
parchi, strutturazione dell’offerta turistica – sistema dell’accoglienza dei
parchi adriatici, attività di educazione e formazione, azioni di promozione e
marketing turistico al fine di creare una rete transnazionale tra i Parchi
dell’area adriatica
Durata: marzo 2007 – luglio 2008
Costi: costo totale 62.069,20 euro - contributo 52.758,82 euro; € 1.315.897,94
(Importo complessivo del progetto approvato)
Partner coinvolti: Partner Interni: Parco del Delta del Po Emilia-Romagna,
Provincia di Ravenna, Camera di Commercio Italo–Bosniaca, Alisei,
Associazione Mediante, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Parco
Nazionale del Gargano, Parco Regionale Veneto del Delta del Po, GAL Polesine
Delta Po, Comune di Staranzano: Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo,
Orizzonte soc. coop. a r. l., ENAIP Friuli Venezia Giulia, Ateneo di Bologna:
UniAdrion, Università virtuale dell'Adriatico. Lead Partner Esterno Albanese:
Massmedia dhe Mjedisi (Associazione Media e Ambiente); Partner Esterno
Albanese: Balkans Youth Link Albania, Lead Partner Esterno Croato: Comune
di Dubrovnik, Lead Partner Esterno Bosniaco: Parco Nazionale Kozara, Partner
Esterno Bosniaco: Parco Nazionale Hutovo Blato, Lead Partner Esterno Serbo:
Comune di Cacak
Naslov: Network of Adriatic Parks – NAP / Mreža jadranskih parkov - NAP
Sektor: turizem in okolje
Program: INTERREG IIIA čezmejni jadranski
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Promocija, vrednotenje in ohranjanje naravnih virov območja Parka in
naravnih oaz Jadrana s pomočjo objave parkov na spletu, strukturiranja
turistične ponudbe– sistem za sprejemanje v jadranskih parkih, dejavnosti
izobraževanja in usposabljanja, ukrepi za promocijo in trženje turizma z
namenom, da bi ustvarili nadnacionalno mrežo med parki na jadranskem
območju
Trajanje projekta: marec 2007 – julij 2008
Izdatki: skupni znesek 62.069,20 eur - prispevek 52.758,82 eur; 1.315.897,94 €
(Skupni znesek odobrenega projekta)
Vključeni partnerji: Interni partnerji: Park Delte reke Pad Emilija-Romagna,
Pokrajina Ravenna, Italijansko-Bosanska Trgovinska zbornica, Alisei,
Združenje Mediante, Nacionalni Park Abruzzo, Lazio in Molise, Nacionalni Park
Gargano, Bneški Regionalni park Delte reke Pad, GAL Polesine Delta del Po,
Občina Staranzano: Regionalni naravni rezervat Ustje Soče, Orizzonte
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
kooperativna družba z omejeno odgovornostjo, ENAIP Furlanija Julijska
krajina, Ateneo Bologna: UniAdrion, Virtualna Univerza na Jadranu. Albanski
zunanji vodilni partner: Massmedia dhe Mjedisi (Združenje mediji in okolje);
Albanski zunanji partner: Balkans Youth Link Albanija, Hrvaški zunanji vodilni
partner: Občina Dubrovnik, Bosanski zunanji vodilni partner: Nacionalni park
Kozara, Bosanski zunanji partner: Nacionalni park Hutovo Blato, Srbski zunanji
vodilni partner: Občina Čačak
Titolo: Vie d’acqua del Nord Italia
Settore: turismo fluviale
Programma: LEADER +
Attività/risultati (Massimo 5 righe)
Valorizzazione delle vie d’acqua presenti nel Nord Italia, lungo il corridoio
fluviale che partendo da Locarno in Svizzera congiunge Milano, Venezia e
Trieste, attraverso la realizzazione di specifici progetti a livello locale per il
miglioramento dei servizi a favore della navigabilità fluviale, attività
didattiche ed educative per la promozione locale e attività di
promo-commercializzazione (realizzazione di una Carta di navigazione
fluviale).
Durata: marzo 2003 - luglio 2008
Costi: costo totale 450.774,87 euro – contributo 327.061,74 euro
Partner coinvolti: GAL Venezia Orientale (soggetto capofila), GAL Delta 2000,
GAL GardaValsabbia, GAL Oglio Po terre d’acqua, GAL Polesine Delta del Po,
GAL Terre Basse già Antico Dogado.
Naslov: Rečne poti v Severni Italiji
Sektor: rečni turizem
Program: LEADER +
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Vrednotenje rečnih poti v Severni Italiji ob rečnem koridorju, ki vodi iz
Luzerna v Švici, se združi v Milanu, Benetkah in Trstu s pomočjo izvajanja
posebnih projektov na lokalni ravni za izboljšanje storitev in za plovbo po
vodnih poteh, didaktične in izobraževalne dejavnosti za lokalno promocijo in
dejavnosti za promocijo in komercializacijo (oblikovanje karte za rečno
plovbo).
Trajanje projekta: marec 2003 - julij 2008
Izdatki: skupni znesek 450.774,87 eur – prispevek 327.061,74 eur
Vključeni partnerji: GAL Vzhodne Benetke (vodilni partner), GAL Delta 2000,
GAL GardaValsabbia, GAL Oglio Po terre d'acqua, GAL Polesine Delta del Po,
GAL Terre Basse già Antico Dogado.
Titolo: Valorizzazione e promozione del turismo scientifico e didattico
Settore: turismo ambiente
Programma: LEADER +
Attività/risultati (Massimo 5 righe)
Promozione e valorizzazione del turismo scientifico e didattico nei territori
dei GAL coinvolti, attraverso la creazione di un Network europeo della
didattica ambientale e realizzazione di attività di educazione, didattiche,
animazione, promozione e realizzazione di specifici progetti integrati, quali
allestimento di centri didattici-educativi, progettazione di un
ecobattello/laboratorio fluviale denominato “Labarca”; cartografia
fotorealistica della zona del Delta del Po e dell’Ebro; sito web
www.terragua.org, ecc.
Durata: marzo 2003 - marzo 2008
Costi: costo totale 398.666,35 euro – contributo 305.628,96 euro
Partner coinvolti:
Italia: GAL Polesine Delta del Po, GAL GardaValsabbia, GAL Oglio Po terre
d’acqua; Spagna: GAL Consorci Lidebre, GAL Massìs dels Ports, GAL Terra Alta
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Naslov: Vrednotenje in promocija znanstvenega in didaktičnega turizma
Sektor: okoljski turizem
Program: LEADER +
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Promocija in vrednotenje znanstvenega in didaktičnega turizma na zadevanem
območju GAL z oblikovanjem evropske mreže za okoljsko didaktiko in
izvajanje izobraževalnih in didaktičnih dejavnosti, animacije, promocije in
izvedbe specifičnih integriranih projektov, kot so ureditev
didaktično-izobraževalnih centrov, projektiranje ekološke ladje/rečnega
laboratorija, imenovanega “Labarca/ladja”; fotorealistične karte območja
Delte reke Pad in Ebro; spletna stran www.terragua.org, itd.
Trajanje projekta: marec 2003 - marec 2008
Izdatki: skupni znesek 398.666,35 eur – prispevek 305.628,96 eur
Vključeni partnerji:
Italija: GAL Polesine Delta del Po, GAL GardaValsabbia, GAL Oglio Po terre
d'acqua; Španija: GAL Consorci Lidebre, GAL Massìs dels Ports, GAL Terra
Alta.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 13 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 13 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Team Manager dal
partner
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Indirizzo
Naslov
Tel.:
P. Iva e codice fiscale
n.:
Identifikacijska številka
za DDV oz. davčna
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Via:
Ulica:
Città/Stato:
Kraj/Država:
Fax:
Faks:
N.
Številka:
CAP:
Poštna številka:
E-mail:
E-pošta:
L’IVA è recuperabile?
Sì No Parzialmente
Ali je DDV povračljiv?
Da Ne Delno
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3):
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3):
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža:
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
 opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
Tipologia di partner
Status partnerja
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 14 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 14 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Comune di Cerkno
Občina Cerkno
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Miran Ciglič
Team Manager dal
partner
Gašper Mohorič
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Borut Pirih
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Bevkova ulica
N. 9
Ulica: Bevkova ulica
Številka: 9
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Cerkno/ Slovenia
CAP: 5282
Kraj/Država: Cerkno/ Slovenija Poštna številka: 5282
Tel.: +386 (0)5 373 46
Fax: +386 (0)5 373 46 49
E-mail: [email protected]cerkno.si
40
Faks: +386 (0)5 373 46 49 E-pošta: [email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka SI54677696
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese: 5880076
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Občina Cerkno,
Imetnik in številka
TRR: 01214-0100014833
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN SI56 012140100014833
SWIFT BSLJSI2X
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 49
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 100%
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
Il controllo pubblico sulle decisioni è esercitato dal Consiglio comunale, i
finanziamenti vengono invece controllati dal Comitato di controllo.
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Il comune opera nell’interesse pubblico, in conformità alla legge.
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 49
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 100 %
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
Javni nadzor nad odločanjem opravlja občinski svet, financiranje pa nadzira
nadzorni odbor.
 opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Občina deluje v javnem interesu skladno z zakonom.
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.110
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale/ lokalni značaj
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Tipologia di partner
Status partnerja
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Settore pubblico/ amministrazione
javni sektor/uprava
Il comune svolge le faccende locali di interesse pubblico che sono determinate
dalla legge e dallo Statuto. Tra i suoi compiti ci sono anche la promozione
dello sviluppo e dell’attività ricreativa, la tutela per la salvaguardia
dell’ambiente, la gestione, la costruzione e la manutenzione delle strade,
delle vie comunali e delle strade di accesso, delle superfici pedonali e
ciclabili. L’esperienza nel settore della manutenzione delle superfici
ricreative e della promozione dello sport potrà essere in particolar modo
utilizzabile per svolgere le attività previste nell’ambito del progetto.
Občina opravlja lokalne zadeve javnega pomena določene z zakonom in s
statutom. Med njenimi nalogami so med drugim pospeševanje razvoja športa
in rekreacije, skrb za varstvo okolja, upravljanje, gradnja in vzdrževanje
občinskih cest, ulic in javnih poti, površin za pešce in kolesarje. Izkušnje na
področjih vzdrževanja površin za rekreacijo in pospeševanja športa bodo še
posebej uporabne pri izvedbi aktivnosti, predvidenih v okviru projekta.
Quattro dipendenti del comune hanno inoltre il compito di preparare e
realizzare i progetti. Questi sono:
- Rupnik Janez, univ.dipl. org. dela (dottore in organizzazione del lavoro)
- Mohorič Gašper, ing. grad. (ingegnere civile-laurea breve)
- Mavri Zajc Vanja, dipl. san. inž. (ingegnere sanitario-laurea breve)
- Simonič Marjeta, univ. dipl. upr. org. (dottore in organizzazione
amministrativa)
Il comune ha un’adeguata strumentazione per lo svolgimento delle attività: 8
computer, 8 stampanti, 2 macchine fotocopiatrici e uno scanner.
Štirje zaposleni na občini so poleg ostalega zadolženi tudi za pripravo in
izvedbo projektov. To so:
- Rupnik Janez, univ.dipl. org. dela
- Mohorič Gašper , ing. grad.
- Mavri Zajc Vanja , dipl. san. inž.
- Simonič Marjeta, univ. dipl. upr. org.
Občina ima ustrezno opremo za izvedbo aktivnosti: 8 računalnikov, 8
tiskalnikov, 2 fotokopirna stroja in skener.
Il Comune assicurerà con il bilancio le risorse finanziarie per coprire tutte le
spese che ci saranno nell’ambito del progetto. La capacità finanziaria è stata
attestata anche dalla dichiarazione allegata alla documentazione per
l’iscrizione. Una prova della capacità finanziaria è data anche dai valori degli
ultimi tre bilanci: anno 2007: € 5.201.736, anno 2008: € 6.243.566, anno
2009: € 7.854.188.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Občina bo v proračunu zagotovila finančna sredstva za pokritje vseh stroškov,
ki bodo nastali v okviru projekta. Finančno sposobnost je potrdila tudi z
izjavo, ki je priloga k prijavni dokumentaciji. Dokaz o fonančni sposobnosti so
tudi vrednosti zadnjih treh proračunov: leto 2007: 5.201.736 eur, leto 2008:
6.243.566 eur, leto 2009: 7.854.188 eur.
Titolo: Parco archeologico Divje babe
Settore: turismo
Programma: SPF Phare CBC Slovenia/Italia
Attività/risultati (massimo 5 righe):
Preparazione dell’elaborato per la regolamentazione, allestimento della
grotta per le visite turistiche, avvio di un sistema di gestione, elaborazione di
un programma di marketing, realizzazione di attività promozionali, avvio di
una collaborazione permanente tra gli enti a livello locale, regionale e
internazionale.
Durata del progetto: gennaio 2005 – settembre 2005
Costi: € 68.769,36
Partner coinvolti: ICRA Idrija, LTO Laufar Cerkno, Comune di Doberdò del
lago/Doberdob
Naslov: Arheološki park Divje babe
Sektor: turizem
Program: SPF Phare CBC Slovenija/Italija
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Priprava elaborata ureditve, ureditev jame za turistični obisk,vzpostavitev
sistema upravljanja, izdelava načrta trženja, izvajanje promocijskih
aktivnosti, vzpostavitev trajnega sodelovanja med subjekti na lokalni,
regionalni in meddržavni ravni.
Trajanje projekta: januar 2005 – september 2005
Izdatki: 68.769,36 EUR
Vključeni partnerji: ICRA Idrija, LTO Laufar Cerkno, Občina Doberdob
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 15 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 15 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Comune di Kranjska Gora
Občina Kranjska Gora
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Jure Žerjav
Team Manager dal
partner
Boštjan Pristavec
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Vida Černe
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Kolodvorska
N. 1/b
Ulica: Kolodvorska
Številka: 1/b
Indirizzo
Città/Stato: Kranjska Gora/
Slovenia
Naslov
CAP: 4280
Kraj/Država: Kranjska Gora/
Poštna številka: 4280
Slovenija
Fax: 00386 4 5809 824
E-mail: [email protected]
Tel.: 00386 4 5809 800
Faks: 00386 4 5809 824
E-pošta: [email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka SI 81758006
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese: 5874327000
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Uprava za javna plačila Republike Slovenije
Imetnik in številka
Št.računa 01253-0100007684
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN SI5601253-0100007684
SWIFT BSLJSI2X
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 49
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 100%
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
Il Comune di Kranjska Gora è una comunità autonoma locale, istituita con la
Legge sulla costituzione dei comuni e la definizone dei suoi territori. È l'ente
giuridico del diritto pubblico e possiede il diritto di interferire, acquisire,
disporre e gestire tutti i tipi di patrimonio. Gli organi del Comune sono i
seguenti: Consiglio Comunale, sindaco e Comitato di controllo. Il Consiglio
Comunale viene eletto ed è l'organo dirigente in tutti i casi nell'ambito dei
diritti e doveri del Comune. L’organo dirigente invece è l’organo superiore nel
controllo della spesa pubblica del comune ed è autonomo nel lavoro che
svolge. Il controllo contiene la valutazione della regolarità e correttezza di
operazioni finanziarie degli organi comunali, dell’Amministrazione e altri
consumatori del bilancio comunale. Nel contesto delle attività è stata istituito
il Servizio di audit interno unico dei comuni di Kranjska Gora, Bohinj, Gorje,
Jesenice e Žirovnica, con lo scopo di stabilire un’esecuzione efficace
dell’audit interno dei consumatori del bilancio comunale dei comuni
fondatori.
Il governo, i Ministeri e la Corte dei conti della Repubblica di Slovenia
svolgono il controllo statale sul lavoro svolto dalle comunità locali.
 Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente
per conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Il Comune gestisce e conduce affari pubblici locali, identificati nello Statuto e
con la Legge.
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 49
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 100 %
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
Občina Kranjska Gora je temeljna samoupravna lokalna skupnost,
ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Je
pravna oseba javnega prava s pravico posredovati, pridobivati, razpolagati in
upravljati z vsemi vrstami premoženja. Organi občine so: občinski svet, župan
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
in nadzorni odbor. Občinski svet je voljen in je najvišji organ odločanja v vseh
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Nadzorni organ pa je najvišji
organ nadzora javne porabe v občini in je pri svojem delu neodvisen. Nadzor
vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja
občinskih organov, uprave in drugih porabnikov sredstev občinskega
proračuna. V okviru delovanja je bila ustanovljena tudi Skupna notranja
revizijska služba občin Kranjska Gora, Bohinj, Gorje, Jesenice in Žirovnica, ki
deluje z namenom vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega
revidiranja proračunskih uporabnikov občin ustanoviteljic.
Državni nadzor nad delom organa lokalnih skupnosti izvršujejo vlada in
ministrstva te Računsko sodišče Republike Slovenije.
 opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Občina ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene v
njenem Statutu in z zakonom.
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.110
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale/ lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Settore pubblico/ amministrazione
javni sektor/uprava
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Il Comune di Kranjska Gora svolge delle attività di una comunità autonoma
che vengono determinate con disposizioni legislative, ordinanze e altri atti
giuridici generali sul territorio del Comune di Kranjska Gora. Il Comune offre
condizioni giuste e promuove lo sviluppo economico. Il comune è orientato
turisticamente e il turismo ha un grande effetto moltiplicativo. L’economia
otterrà nuove prospettive di sviluppo con il miglioramento dell’attività
turistica e con l’estensione ad un area più ampia nonché l’opportunità di
integrazione nel territorio dei comuni sloveni adiacenti ed il punto
triconfinale sloveno-italiano-austriaco. Tra l’altro, il Comune promuove e
garantisce l’attività culturale e si prende cura del patrimonio naturale e
culturale e enfatizza uno sviluppo del turismo durevole. Il Comune coopera
con gli esperti delle Istituzioni competenti e operatori affidabili. In ogni
progetto partecipano esperti dagli ambiti diversi (capo progetto, finanziere,
avvocato, esperto settoriale, membro per gli ordini pubblici, controllore e
altri membri).
Občina Kranjska Gora izvaja dejavnosti lokalne samouprave, ki so predpisane
z zakonom, z odloki ter drugimi splošnimi pravnimi akti, in sicer na območju
občine Kranjska Gora. Med drugimi omogoča pogoje in pospešuje gospodarski
razvoj. Občina je turistično usmerjena občina in turizem ima velik
multiplikativni učinek. Z izboljšanjem turistične dejavnosti in razširitvijo na
širše območje bo tako gospodarstvo pridobilo dodatno razvojno spodbudo ter
priložnost vključevanja v širši prostor sosednjih slovenskih občin in tromeje
med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Poleg tega pospešuje in zagotavlja kulturno
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
dejavnost, ter skrbi za kulturno in naravno dediščino, s poudarkom na
trajnostnem razvoju turizma. Občina sodeluje s strokovnjaki pristojnih
inštitucij ter zanesljivimi izvajalci. Pri vsakem projektu sodelujejo
strokovnjaki iz različnih področij (vodja projekta, finančnik, pravnik, področni
strokovnjak, član za javna naročila, nadzornik in drugi člani).
Il Comune di Kranjska Gora impiega 16 persone. Il Comune è rappresentato
dal Sindaco e due Vicesindaci. L'Amministrazione del Comune ha sei unità
organizzative interne che svolgono compiti amministrativi, tecnici e altri
compiti nei vari settori. Il reparto per l'economia ha 3 impiegati, è
responsabile per lo sviluppo del Comune nonché prepara e eseguisce dei
progetti europei. L'Amministrazione Comunale dispone di uffici per tutti gli
impiegati, mobili per il computer (PC, stampanti, scanner), connessione
internet e fotocopiatura. Ci sono messe a disposizione anche delle sale
multiuso, adeguate per le riunioni e vari eventi. L'Ufficio Finanze gestisce con
le disponibilità finanziarie e inoltre abbiamo un Servizio di audit interno
unico, che verifica la regolarità degli affari. Il controllo sulle prestazioni del
Comune di Kranjska Gora viene svolto dal Comitato di Controllo.
Appendice: organigramma
Občina Kranjska Gora zaposluje 16 ljudi. Občino predstavlja župan in dva
podžupana. Občinska uprava ima šest notranjeorganizacijskih enot, ki
opravljajo upravne, strokovne in druge naloge iz posameznega področja.
Oddelek za gospodarstvo s 3 zaposlenimi opravlja hkrati tudi razvojno funkcijo
občine in pripravlja ter izvaja EU projekte. Občinska uprava ima za vse
zaposlene zagovoljene prostore, računalniško opremo (PC, tiskalniki,
scanerji), internetno povezavo, fotokopiranje. Na voljo so tudi večnamenski
prostori, primerni za sestanke in raznovrstne prireditve. Oddelek za finance
skrbi za upravljanje s finančnimi sredstvi, imamo pa tudi notranje revizijsko
službo, ki preverja pravilnost poslovanja. Nadzor nad delovanjem Občine
Kranjska Gora opravlja nadzorni odbor.
Priloga: organigram
La spesa prevista del bilancio per il 2009 ammonta a 10,9 millioni EUR di cui
55,96% è allocato agli investimenti finanziati dalle disponibilità finanziarie.
Non è previsto alcun indebitamento finanziario per finanziare il
funzionamento del Comune e inoltre, il Comune abbia avuto un bilancio
liquido dalla costituzione di essa, e questo facilita la performance degli affari
del Comune. Il comune non è in debito. Le risorse per il progetto saranno
garantite con la nuova proposta del Programma di Sviluppo per il 2010 e 2011.
Siamo capaci di finanziare il progetto secondo il previsto e in conformità con
la gara di appalto che prevede il ricupero delle risorse dopo l'approvazione
degli rapporti intermediari, conto spese e richiesta di rimborso.
Načrtovani odhodki proračuna v letu 2009 znašajo 10,9 mio €, od tega je za
investicije financirane iz proračunskih sredstev namenjenih 55,96 %. Za
financiranje delovanja ni predvideno zadolževanje, prav tako ima občina vsa
leta od ustanovitve dobro likviden proračun, kar zagotavlja nemoteno in
tekoče poslovanje občine. Občina ni zadolžena. Sredstva, ki jih potrebujemo
za izvedbo projekta, bodo zagotovljena z novim Načrtom razvojnih programov
za leto 2010 in 2011. Projekt smo vsekakor sposobni financirati s predvideno
časovno dinamiko plačil v skladu s tem razpisom, ki predvideva povračilo
sredstev po odobritvi vmesnih poročil, izkazov o izdatkih ter zahtevkov za
povračilo.
Titolo: Costruzione della pista ciclabile internazionale
Settore: mobilità
Programma: PHARE CBC
Attività/risultati (Massimo 5 righe)
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Progettata l'analisi della situazione, costruita la pista ciclabile da Rateče a
Kranjska Gora, da Kranjska Gora a foresta di Martuljek. Con questo si è
concluso il progetto PHARE, ma la pista ciclabile fino a Mojstrana è stata
finita l'anno scorso.
Durata: 1998-2001
Costi: 400,000 EUR
Partner coinvolti: Repubblica di Slovenia, Comune di Kranjska Gora
Naslov: Izgradnja mednarodne daljinske kolesarske poti
Sektor: mobilnost
Program: PHARE CBC
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Izdelana analiza stanja, izgrajena kolesarska pot na relaciji od Rateč do
Kranjske Gore, od Kranjske Gore do Gozda Martuljka. S tem je bil projekt
PHARE tudi zaključen, vendar je bila v lanskem letu dokončana kolesarska pot
do Mojstrane.
Trajanje projekta: 1998-2001
Izdatki: 400.000 EUR
Vključeni partnerji: Republika Slovenija, Občina Kranjska Gora
Titolo: Costruzione dell'impianto di trattamento dell'acqua di rifiuto Tabre e
del canale principale integrato della rete fognaria
Settore:ambiente
Programma: PHARE LSIF
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Nell'ambito della costruzione della rete fognaria nel Comune di Kranjska Gora
è stato disegnato anche il progetto per la costruzione di un impianto di
trattamento dell'acqua di rifiuto e 11 km di canale principale integrato della
rete fognaria. L'impianto di trattamento dell'acqua di rifiuto Tabre è stato
costruito ed è entrato in funzione.
Durata: 2001
Costi: 2,500,000 EUR
Partner coinvolti: Comune di Kranjska Gora, SHW Čista Dolina
Naslov: Izgradnja čistilne naprave Tabre in glavnega povezovalnega
kanalizacijskega voda
Sektor: okolje
Program: PHARE LSIF
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora je bil
izdelan tudi projekt Izgradnje čistilne naprave in 11 km glavnega
povezovalnega kanalizacijskega voda. Čistilna naprava Tabre je bila izgrajena
in predana v obratovanje.
Trajanje projekta: 2001
Izdatki: 2.500.000 EUR
Vključeni partnerji: Občina Kranjska Gora, SHW Čista Dolina
Titolo: Calmare il traffico nelle valli alpine
Settore:mobilità
Programma: INTERREG IIIB
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Nell'ambito della rete dei comuni Coesione nelle Alpi, il Comune di Kranjska
Gora ha partecipato come un partner non-EU e ha organizzato serie d'incontri
con tutte le parti partecipanti sul territorio del Comune. È stato progettato lo
studio, i risultati e varianti diverse per chiudere le valli alpine ovvero per
calmare il traffico.
Durata: 2002-2006
Costi: 11,600 EUR
Partner coinvolti: rete dei comuni Coesione nelle Alpi, TNP, Comune di
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
Kranjska Gora, CIPRA
Naslov: Umirjanje prometa v Alpskih dolinah
Sektor: mobilnost
Program: INTERREG IIIB
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
V okviru Omrežja občin Povezanost v Alpah je Občina Kranjska Gora
sodelovala kot ne EU partner in organizirane so bile delavnice z vsemi
deležniki na območju občine. Izdelana je bila študija, rezultati in izdelane
variante za zapiranje alpskih dolin oz. umirjanje prometa.
Trajanje projekta: 2002-2006
Izdatki: 11.600 EUR
Vključeni partnerji: Omrežje občin Povezanost v Alpah, TNP, Občina Kranjska
Gora, CIPRA
Titolo: Calmare il traffico nelle valli alpine
Settore:mobilità
Programma: MAVA
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
Abbiamo continuato con la seconda fase del progetto e l'abbiamo allargato ai
comuni nel Parco Nazionale di Triglav. È stato progettato lo studio per Bohinj
e Mangart, l'esposizione spostabile, i materiali di promozione e acquisita la
documentazione per la disposizione dei parcheggi a Bohinj e Mojstrana.
Durata: 2007-2009
Costi: 60,000 EUR
Partner coinvolti: rete dei comuni Coesione nelle Alpi, Comune di Bohinj,
Comune di Bovec, Comune di Kranjska Gora, TNP
Naslov: Umirjanje prometa v Alpskih dolinah
Sektor: mobilnost
Program: MAVA
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Nadaljevali smo z drugo fazo projekta in ga razširili na občine v Triglavskem
narodnem parku. Izdelana je bila študija za Bohinj in Mangrt, izdelana
premična razstava in promocijski materiali in pridobljena dokumentacija za
ureditev parkirišč v Bohinju in Mojstrani
Trajanje projekta: 2007 – 2009
Izdatki: 60.000 EUR
Vključeni partnerji: Omrežje občin Povezanost v Alpah,Občina Bohinj, Občina
Bovec, Občina Kranjska Gora, Triglavski narodni park
Titolo: Costruzione del Museo alpino sloveno
Settore:cultura
Programma: Fondo Europeo di sviluppo regionale
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
A Mojstrana sarà costruito il Museo alpino sloveno che rappresenterà un
centro alpino per le riunioni, educazione, cultura e istruzione. Nel ambito di
questo centro saranno svolti anche degli eventi culturali, visite guidate e serie
d'incontri educativi in forma dei seminari, simposi e programmi pedagogici.
Durata: 2008-2010
Costi: 3,270,040 EUR
Partner coinvolti: Ministero di cultura, Comune di Kranjska Gora, Fondazione
di Avgust Delavec, Associazione Alpina Slovena, Parco Nazionale di Triglav, PD
Dovje Mojstrana
Naslov: Izgradnja Slovenskega planinskega muzeja
Sektor: kultura
Program: Evropski sklad za regionalni razvoj
 Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih

V Mojstrani bo izgrajen Slovenski planinski muzej, ki bo predstavljal
planinsko središče za srečanja, vzgojo, kulturo in izobraževanje. V okviru
teta bodo potekale tudi kulturne prireditve, organizirana vodenja in
izobraževalne delavnice v obliki seminarjev, simpozijev, pedagoških
programov.
Trajanje projekta: 2008 – 2010
Izdatki: 3.270.040 EUR
Vključeni partnerji: Ministrstvo za kulturo, Občina Kranjska Gora, Fundacija
Avgusta Delavca, Planinska zveza Slovenije, SVLRP, Triglavski narodni park, PD
Dovje Mojstrana
Titolo: Costruzione della sala multiuso Vitranc
Settore:Infrastruttura sportiva
Programma: Fondo Europeo di sviluppo regionale
Attività/risultati (Massimo 5 righe):
È stata costruita una sala multiuso Vitranc ed è entrata in funzione.
Durata:2005
Costi:453,000,000 SIT (1,890,335.50 EUR)
Partner coinvolti: Ditta Infrasport – fondatori: Comune di Kranjska Gora, HTP
Gorenjka, Hotel Lek, Club Sportivo Kranjska Gora, Golf Club Kranjska Gora,
ASK Kranjska Gora, Società turistica Kranjska Gora
Naslov: Izgradnja večnamenske športno prireditvene dvorane Vitranc
Sektor: Športna infrastruktura
Program: Evropski sklad za regionali razvoj
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Izgrajena je bila večnamenska športno prireditvena dvorana Vitranc in
predana v uporabo.
Trajanje projekta: leto 2005
Izdatki: 453.000.000 SIT (1.890.335,50 EUR)
Vključeni partnerji: Podjetje Infrasport - ustanovitelji: Občina Kranjska Gora,
HTP Gorenjka, Hotel Lek, ŠD Kranjska Gora, Golf klub Kranjska Gora, ASK
Kranjska Gora, Turistično društvo Kranjska Gora
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 16 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 16 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Comune di Kobarid
Občina Kobarid
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Darja Hauptman
Team Manager dal
partner
Marko Lavrenčič
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Marko Lavrenčič
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Trg svobode
N. 2
Ulica: Trg svobode
Številka: 2
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Kobarid/ Slovenija
CAP: 5222
Kraj/Država: Kobarid/Slovenija Poštna številka: 5222
Fax: +386 5 38 99 211
E-mail: [email protected]
Tel.: +386 5 38 99 200
Faks: +386 5 38 99 211
E-pošta: [email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka SI 89371925
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese: 5881463
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
UJP NOVA GORICA
Imetnik in številka
01246-0100015011
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN:
SWIFT:
Natura giuridica
Pubblico
SI 5601246-0100015011
BSLJSI2X
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 49
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 100%
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
IL CONTROLLO PUBBLICO SULLE DECISIONI SI EFFETTUA TRAMITE:
1./il Consiglio comunale del comune di Kobarid/Caporetto (16 consiglieri
eletti) sulla base dello statuto del comune. Nello statuto sono definiti in
maniera dettagliata le disposizioni generali, i compiti, gli organi, il
finanziamento e le altre attività del comune. Gli organi del comune sono: il
sindaco, il Consiglio comunale che è il massimo organo dell'amministrazione e
il Comitato di controllo.
- IL CONTROLLO PUBBLICO SUL FINANZIAMENTO SI EFFETTUA TRAMITE:
1./ il Consiglio comunale del comune di Kobarid/Caporetto (16 membri)
2./ l'organo di controllo del comune di Kobarid/Caporetto (5 membri). Il
Comitato di controllo è l'organo di controllo dell'utilizzo pubblico delle somme
stanziate dal bilancio e ne riferisce al consiglio comunale durante le sedute.
3./ la Corte dei Conti della Repubblica di Slovenia.
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Il comune opera nell'interesse comune. Nell'ambito delle sue competenze
protegge i benefici degli abitanti che sono determinati da un atto generale o
stabiliti per legge.
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 49
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 100 %
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
JAVNI NADZOR NAD ODLOČANJEM SE IZVAJA PREKO:
1./Občinskega sveta občine Kobarid (16 izvoljenih svetnikov) na podlagi
statuta občine. V statutu so so podrobneje opredeljene splošne določbe,
naloge, organi, financiranje in druge dejavnosti občine. Organi občine so:
župan, občinski svet, ki je najvišji organ upravljanja, ter nadzorni odbor.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
- JAVNI NADZOR NAD FINANCIRANJEM SE IZVAJA PREKO:
1./ Občinskega sveta Občine Kobarid (16 članov)
2./ Nadzornega organa občine Kobarid (5 članov). Nadzorni odbor je organ
nadzora javne porabe proračunskih sredstev in o tem poroča občinskemu svetu
na njihovih sejah.
3./ Računskega sodišča republike Slovenije.
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Občina Kobarid deluje v javnem interesu. V okviru svojih pristojnosti varuje
koristi prebivalcev, ki jih določi s splošnim aktom, ali so določene z zakonom.
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.110
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale/ lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Settore pubblico/ amministrazione
Javni sektor/uprava
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Il comune di Kobarid/Caporetto ha già creato un'infrastruttura ciclistica lungo
il fiume Nadiža (Natisone) (Robič – Podbela); si collega alla strada statale,ma
non trafficata, Podbela – Robidišče (verso l'Italia), che è accuratamente
segnalata.
Desidera prolungare la pista ciclabile già esistente e creare un percorso
circolare in modo che il nuovo tratto da Kobarid /Caporetto, attraverso la
zona umida di Kobariško blato, passando per i paesi di Svino, Sužid, sotto il
Matajur sino a Robič, si allacci a quella già esistente, un altro tratto, invece,
che da Robič prosegua verso Čedad (Cividale).
Si svolgerà su strade pubbliche già esistenti e oltre a consentire il passaggio
delle biciclette fornirà informazioni sul patrimonio naturale ed etnologico
lungo la strada.
Attività del comune:
 generale
 investimenti nel settore dell’infrastruttura comunale e della
dotazione dei terreni fabbricati;
 investimenti nel settore dell’infrastruttura stradale;
 investimenti nel settore dell’infrastruttura sociale (musei, scuole,
asili, parchi gioco e biblioteche);
 investimenti nel settore della sanità (unità sanitarie e stazione);
 investimenti nel settore della politica abitativa e sociale
(appartamenti popolari e case di riposo per pensionati);
 per contenuto
 formulazione dei compiti progettuali per i suddetti investimenti
(concezioni preliminari);
 acquisto dei terreni necessari;
 scelta dei progettisti;
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
 scelta degli esecutori;
 scelta dei controllori;
 gestione degli investimenti;
 trasmissione in pratica;
Capacità tecnica
Linee telefoniche – tre
Accesso ad Internet – sì
Scanner – sì (uno)
Macchina fotocopiatrice – sì (una)
Občina Kobarid je že vzpostavila kolesarsko infrastrukturo ob reki Nadiži
(Robič – Podbela); navezuje se na državno, a neprometno cesto Podbela –
Robidišče (proti Italiji), ki je opremljena z ustreznimi oznakami.
Že obstoječo kolesarsko pot želi podaljšati in vzpostaviti krožno pot tako, da
se bo novi krak od Kobarida, po Kobariškem blatu, mimo vasi Svino, Sužid, pod
Matajurjem do Robiča priklopil na že obstoječo, en krak pa od Robiča
podaljšal proti Čedadu (Cividale).
Potekala bo po že obstoječih javnih poteh in bo poleg kolesarjenja omogočila
tudi informacije o naravni in etnološki dediščini ob poti.
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Dejavnosti občine:
 splošno
 investicije na področju komunalne infrastrukture ter opremljanje
stavbnih zemljišč;
 investicije na področju cestne infrastrukture;
 investicije na področju družbene infrastrukture (muzeji,šole, vrtci,
igrišča ter knjižnice);
 investicije na področju zdravstva (zdravstveni domovi in postaja);
 investicije na področju stanovanjske in socialne politike (neprofitna
stanovanja ter domovi za upokojence);
 vsebinsko
 oblikovanje projektnih nalog za navedene investicije (idejne zasnove);
 nakup potrebnih zemljišč;
 izbira projektantov;
 izbira izvajalcev;
 izbira nadzornih;
 vodenje investicij;
 prenos v uporabo;
Tehnična sposobnost
Telefonske linije – tri
Internetni dostop – da
Scaner – da (en)
Fotokopirni stroj – da (en)
Undici dipendenti, ognuno ha il proprio computer e la stampante.
Possibilità di usare una stampante in rete e lo scanner.
I pagamenti vengono effettuati in conformità al contratto.
Enajst zaposlenih, vsak ima svoj računalnik ter tiskalnik.
Možnost uporabe skupnega tiskalnika ter scanerja.
Izvrševanje plačil v skladu s pogodbo.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
La capacità finanziaria del comune è definita e approvata nel Bilancio del
comune di Kobarid/Caporetto.
Tutti i programmi di sviluppo sono in particolare definiti e approvati nel Piano
dei programmi di sviluppo del comune di Kobarid/Caporetto 2009-2012 che è
allegato ad ogni Bilancio del comune.
Finančna sposobnost občine je opredeljena in potrjena v Proračunu občine
Kobarid.
Vsi razvojni programi so še posebej opredeljeni in potrjeni v Načrtu razvojnih
programov občine Kobarid 2009-2012, ki je priloga vsakoletnega Proračuna
občine.
Titolo: Piano di gestione nei territori ambientali più importanti delle Alpi
Giulie meridionali »PALPIS«
Settore: competitività e società che si fonda sul sapere
Programma: Programma di iniziativa della comunità INTERREG IIIA Slovenia
Italia 2000-2006
Attività/risultati:
Preparazione del piano di gestione ovvero delle basi tecniche nel territorio
Nature 2000 con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile del territorio nel
rapporto uomo-natura. Il Progetto Palpis è un tentativo di guardare in modo
più ampio alla tutela della natura, allo sviluppo sostenibile e alla
consapevolezza che la natura non conosce confini. Le risoluzioni proposte nel
piano sono tali da stimolare l'attività dell'uomo nella natura. Queste sono
soluzioni pratiche che sono già in parte messe in pratica dalle abitazioni locali
del territorio e che sarà necessario supportare sulla base del piano. Il piano di
gestione »Natura 2000« dà gli orientamenti per il comportamento e indica le
misure che sono necessarie per la conservazione di una natura europea
importante. Il piano stesso dal punto di vista esecutivo non è qualcosa di
permanente e deve essere costantemente adattato alle modifiche presenti in
natura, all'attività dell'uomo ed anche al grado di istruzione e alla coscienza
della popolazione locale.
Durata del progetto: 24 mesi
Costi: € 5.000,00 per il comune di Kobarid/Caporetto
Partner coinvolti: Ente del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie,
Comune di Bovec, Comunità montana Humin, Kluže e Val Canale, Università di
Udine, centro interdipartimentale per la cartografia, Parco nazionale del
Triglav
Naslov: Načrt upravljanja na naravovarstvenih pomembnih območjih v južnih
Julijskih Alpah »PALPIS«
Sektor: konkurenčnost in na znanju temelječa družba
Program: Program pobude skupnosti INTERREG IIIA Slovenija Italija 2000-2006
Aktivnosti/rezultati:
Priprava načrta upravljanja oziroma strokovnih podlag na območju Nature
2000, s ciljem trajnostnega razvoja območja na relaciji človek-narava. Projekt
Palpis je poskus širšega gledanja na varovanje narave in trajnostni razvoj ter
spoznanje, da narava ne pozna meja. Nakazane rešitve v načrtu so takšne, da
spodbujajo človekovo dejavnost v naravi. To so praktične rešitve, ki jih delno
že uresničujejo prebivalci območja, ki pa jih bo potrebno na podlagi načrta
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
nadgraditi. Načrt upravljana »Natura 2000« daje usmeritve za ravnanja in
navede ukrepe, ki so potrebni za ohranjanje evropsko pomembne narave. Sam
načrt v izvedbenem smislu ni nekaj trajnega in ga je potrebno vseskozi
prilagajati spremembam v naravi, človekovi dejavnosti, pa tudi izobraževanju
in ozaveščanju lokalnega prebivalstva.
Trajanje projekta: 24 mesecev
Izdatki: 5.000,00 EUR za občino Kobarid
Vključeni partnerji: Ustanova Naravni regijski park Julijsko predgorje, Občina
Bovec, Gorska skupnost Humin, Kluže in Kanalska dolina, Univerza v Vidmu,
medoddelčno središče za kartografijo, Triglavski narodni park
Titolo: Sviluppo delle zone commerciali » Sviluppo e marketing delle zone
commerciali del Posočje«
Settore: Ambiente, trasporto e integrazione territoriale sostenibile
Programma: Programma nazionale PHARE 2003 Coesione economica e sociale
Attività/risultati:
Realizzazione di una pubblicazione con lo schema delle zone commerciali del
Posočje.
Realizzazione di una documentazione PGD/PZI per l’incubatrice nella zona
commerciale di Kobarid/Caporetto.
Realizzazione di una documentazione PGD/PZI per la strada di accesso alla
zona commerciale di Kobarid/Caporetto.
Durata del progetto:12 mesi
Costi: € 20.000 per il comune di Kobarid/Caporetto
Partner coinvolti: Comune di Tolmin/Tolmezzo, Comune di Bovec
Naslov: Razvoj poslovnih con » Razvoj in trženje poslovnih con Posočja«
Sektor: Okolje,transport in trajnostna teritorialna intergracija
Program: Nacionalni program PHARE 2003 Ekonomska in socialna kohezija
Aktivnosti/rezultati:
Izdelava publikacije z prikazom poslovnih con v Posočju.
Izdelava PGD/PZI dokumentacije za inkubator v poslovni coni Kobarid.
Izdelava PGD/PZI dokumentacije za vstopno cesto v poslovno cono Kobarid.
Trajanje projekta:12 mesecev
Izdatki: 20.000 EUR za občino Kobarid
Vključeni partnerji: Občina Tolmin, Občina Bovec
Titolo: TRANSLAND 2007
Settore: competitività e società fondata sul sapere
Programma: Programma di iniziativa della comunità INTERREG IIIA Slovenia
Italia 2000-2006
Attività/risultati :
Analisi territoriale della situazione, potenziali di sviluppo del territorio in base
alle caratteristiche naturali, analisi demografica della situazione,
semplificazione della grafica sul lato italiano e quello sloveno.
Durata del progetto: 24 mesi
Costi:€ 1.000,00 per il comune di Kobarid/Caporetto
Partner coinvolti: tutti i comuni della Primorska settentrionale, i comuni
italiani confinanti
Naslov: TRANSLAND 2007
Sektor: konkurenčnost in na znanju temelječa družba
Program: Program pobude skupnosti INTERREG IIIA Slovenija Italija 2000-2006
Aktivnosti/rezultati :
Prostorska analiza stanja, razvojni potenciali območja glede na naravne
danosti, demografska analiza stanja, poenotenje grafike na italijanski in
slovenski strani.
Trajanje projekta: 24 mesecev
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Izdatki:1.000,00 eur za občino Kobarid
Vključeni partnerji: vse severnoprimorske občine, mejne italijanske občine
Titolo: Gestione integrata dei rifiuti nel territorio transfrontaliero
SLO/I-COMMON ENVIROMENT SLO/I
Settore: Ambiente,trasporto e integrazione territoriale sostenibile
Programma: Programma di iniziativa della comunità INTERREG IIIA Slovenia
Italia 2000-2006
Attività/risultati :
Analisi dello stato esistente, analisi delle ubicazioni potenziali per la discarica
regionale.
Durata del progetto: 24 mesi
Costi: € 1.000,00 per il comune di Kobarid/Caporetto
Partner coinvolti: tutti i comuni della Primorska settentrionale, i comuni
italiani confinanti
Naslov: Integrirano ravnanje z odpadki v čezmejnem prostoru SLO/I-COMMON
ENVIROMENT SLO/I
Sektor: Okolje,transport in trajnostna teritorialna intergracija
Program: Program pobude skupnosti INTERREG IIIA Slovenija Italija 2000-2006
Aktivnosti/rezultati :
Analiza obstoječega stanja, analiza potencialnih lokacij za regijsko deponijo.
Trajanje projekta: 24 mesecev
Izdatki: 1.000,00 eur za občino Kobarid
Vključeni partnerji: vse severnoprimorske občine, mejne Italijanske občine.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 17 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 17 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Comune di Brda
Občina Brda
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Franc Mužič
Team Manager dal
partner
Erika Kovačič Marinič
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Erika Kovačič Marinič
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Trg 25. maja
N. 2
Ulica: Trg 25. maja
Številka: 2
Indirizzo
Città/Stato: Dobrovo/ Slovenia
Naslov
CAP: 5212
Kraj/Država: Dobrovo/
Poštna številka: 5212
Slovenija
Fax: 00386 5 395 95 95
E-mail: [email protected]
Tel.: 00386 5 395 95 94
Faks: 00386 5 395 95 95
E-pošta: [email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka SI 58633391
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese: 5881781
Matična številka:
Titolare e numero del
Občina Brda,
conto corrente
TRR: 01207-0100014109 BANKA SLOVENIJE
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN: SI5601207-0100014109
SWIFT: BSLJSI2X
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 49
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 100%
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
I consumi pubblici nel comune sono controllati dal consiglio di vigilanza
comunale che è il più alto organo di controllo. In conformità con la legge
controlla la disposizione della proprietà comunale, la destinazione e l'efficacia
dell'uso del bilancio comunale e la gestione finanziaria delle risorse di
bilancio.

Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente
per conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Comune di Brda ha lo status d’autogoverno locale, istituito sulla legge del
governo locale. Il comune, in virtù della costituzione e della legge, disciplina
e svolge gli affari pubblici d’importanza a livello locale, che interessano i
residenti del comune e le funzioni di competenza statale in accordo con la
legge. Il comune è pienamente ente pubblico che agisce a beneficio
dell’interesse pubblico.
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali mednarodna
organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz Priloge 3): 49
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 100 %
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko opišite način
javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem partnerja
Javno porabo v občini nadzoruje nadzorni odbor občine, ki je najvišji organ
nadzora. V skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s
premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev.
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem interesu
Občina Brda je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o
lokalni samoupravi. Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in
opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in
naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo
prenesene z zakonom. Občina je v celoti javni subjekt, ki deluje v javno
koristnem ineteresu.
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.110
dejavnosti (šifra)
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
Tipologia di partner
Status partnerja
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
ambito locale / lokalni značaj
Settore pubblico / amministrazione
Javni sektor / uprava
Comune di Brda esegue autonomamente le attività d’interesse pubblico
(attività originali), fissate dalla legge e dallo statuto del comune. Per la
gestione e per potere decisionale sono competenti le autorità comunali: il
consiglio comunale, il sindaco e il comitato di sorveglianza comunale. In
conformità con la legge, statuto e gli atti generali della contea,
l'amministrazione comunale esegue lavori tecnici, organizzativi, promozionali,
amministrativi e di sviluppo, più le funzioni in relazione con fornitura dei
servizi pubblici nella giurisdizione del comune. Impiegati nell’amministrazione
comunale sono professionalmente istruiti e formati secondo esigenze per lo
svolgimento dei compiti.
Občina Brda samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne
naloge), določene z zakonom in statutom občine. Za vodenje in odločanje so
pristojni organi občine: občinski svet, župan in nadzorni odbor občine.
Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine
opravlja organizacijske, administrativne, upravne, strokovne, pospeševalne in
razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske
pristojnosti. Javni uslužbenci v občinski upravi so strokovno izobraženi in
usposobljeni glede na zahteve za opravljanje nalog.
Comune di Brda consiste della direzione per l'ambiente e pianificazione del
territorio, direzione per attività comunali e investimento, dipartimento per le
finanze, dipartimento per le attività economiche e sociali, ufficio
informazioni per le attività del turismo e il dipartimento per gli affari
generali. Con tredici impiegati svolge i compiti di coprire tutti i settori
dell’amministrazione pubblica. Accetta, conduce e coordina progetti in
ambito d’economia, agricoltura, turismo, infrastrutture pubbliche, ecc. Ha
tutte le attrezzature necessarie per il comando e sviluppo dei progetti:
computer, mezzi di trasporto, locali, impianti, ecc. Tutte le attività e piani
d’investimento sono progettati nel bilancio per l'anno in corso in conformità
alla legge e con le esigenze della zona e dei cittadini.
Občina Brda ima oddelek za okolje in prostor, komunalno dejavnost in
investicije, oddelek za finance, gospodarske in družbene dejavnosti, oddelek
za turistično informacijsko dejavnost in oddelek za splošne zadeve. S
trinajstimi zaposlenimi pokriva in opravlja naloge vseh področij javne uprave.
Sprejema, vodi in koordinira projekte s področij gospodarstva, kmetijstva,
turizma, javne infrastrukture itd. Ima vso potrebno opremo za vodenje in
izpeljevanje projektov: računalniška oprema, prevozna sredstva, prostori in
objekti itd. Vse aktivnosti in investicije planira in nakaže v proračunu občine
za tekoče leto v skladu z zakonom in skladno s potrebami območja in
občanov.
In conformità con la legge del governo locale i ricavi sono ottenuti dal comune
dalle proprie fonti, imposte, tasse e altri oneri. Comune è giustificato per
mezzo della compensazione finanziaria e gli altri mezzi di co-finanziamento
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più importanti
progetti affini attuati dal
Partner negli ultimi 5 anni
da parte del bilancio statale. I ricavi e le altre entrate e altri costi del
comune sono inclusi nel bilancio della contea, adottato dal consiglio
comunale, secondo la procedura prevista nel regolamento del consiglio
comunale.
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi pridobiva občina prihodke iz lastnih
virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev. Upravičena je do sredstev
finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v
proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v
poslovniku občinskega sveta.
Titolo: UE-LI-JE
Settore: Sviluppo rurale
Programma: L'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia 2000-2006
Attività/risultati (Massimo 5 righe): Valorizzazione del settore olivicoltura
nella zona del Collio Goriziano, Collio Sloveno (Brda) e Colli orientali del Friuli
attraverso la caratterizzazione delle varietà locali, la diffusione di tecniche
razionali di coltivazione e di oleificazione, la realizzazione di strutture atte
alla lavorazione del prodotto in un´ottica di valorizzazione dell´ambiente, di
diversificazione delle produzioni agricole e nello specifico di un prodotto di
nicchia ad elevato valore aggiunto.
Durata: 2005-2007
Costi: 312.584,23
Partner coinvolti: Comune di Brda, Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale –
ERSA, Istituto di Istruzione Superiore “P. D’AQUILEIA – ISTITUTO TECNICO
AGRARIO STATALE” (ITAS), Associazione Olivicoltori Brda, Comune di Nova
Gorica, Comune di Šempeter-Vrtojba, Comune di Kanal, Comune di
Miren-Kostanjevica
Naslov: UE-LI-JE
Sektor: Razvoj podeželja
Program: Program pobude skupnosti INTERREG IIA Slo-Ita 2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): Cilj projekta je bil valorizacija gojenja
oljk na območju Collio Orientale, Goriških Brd ter Colli orientali v Furlaniji
preko karakterizacije lokalnih varietet s širjenjem primernih tehnik za gojenje
oljk ter pridelavo oljčnega olja z ureditvijo primernih struktur za pridelavo
olja kot diverzifikacije kmetijskih proizvodov ter tudi razvoj tržnega produkta
z visoko dodano vrednostjo.
Trajanje projekta: 2005-2007
Izdatki: 312.584,23
Vključeni partnerji: Občina Brda, Regionalna agencija za razvoj podeželja
(ERSA), Istituto di Istruzione Superiore “P. D’AQUILEIA – ISTITUTO TECNICO
AGRARIO STATALE” (ITAS), Društvo olkarjev Brda (DOB), Mestna občina Nova
Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Kanal ob Soči, Občina
Miren-Kostanjevica
Titolo: LAND ART & WINE
Settore: Turismo
Programma: L'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia 2000-2006
Attività/risultati (Massimo 5 righe): Il progetto era una continuazione o
aggiornamento del progetto "Sviluppo del nome commerciale Merletto
d’Idrija" che è stato attuato nel quadro del programma Phare di cooperazione
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
transfrontaliera nel 2003/2004, il cui obiettivo principale era quello di creare
un segno distintivo, potente e prestigioso di marca commerciale "Idria Lace" e
per continuare il progetto Strada del vino del Vipacco e Strada del Vino di
Brda. Nel contesto di questi progetti, basati sul nome commerciale "Idria
Lace", si è formato in Slovenia un’ elaborato per la strategia dello sviluppo
distintivo della destinazione turistica.
Durata: dal 2006 al 2007
Costi: 233.255,23 €
Partner coinvolti: Confartigianato provinciale di Venezia, Comune di Idrija,
Provincia di Gorizia, Liceo Jurij Vega – scuola di merletto Idrija, Agenzia di
sviluppo ROD, Comune di Vipava, Comune di Brda
Seznam najpomembnejših
sorodnih projektov, ki jih je
partner izvedel v zadnjih
petih letih
Elenco dei più importanti
progetti affini attuati dal
Partner negli ultimi 5 anni
Seznam najpomembnejših
sorodnih projektov, ki jih je
partner izvedel v zadnjih
petih letih
Elenco dei più importanti
progetti affini attuati dal
Partner negli ultimi 5 anni
Naslov: LAND ART & WINE
Sektor: Turizem
Program: Program pobude skupnosti INTERREG IIA Slo-Ita 2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): Projekt je predstavljal nadaljevanje oz.
nadgradnjo projektov “Razvoj tržne znamke Idrijska Čipka”, ki je bil v okviru
programa Phare CBC izveden v letih 2003/2004 in katerega glavni cilj je bil
ustvariti razpoznavno, močno in ugledno tržno znamko “Idria Lace” ter
nadaljevati projekt CRPOV Vipavska vinska cesta in CRPOV Briška vinska cesta.
V okviru teh projektov se je na osnovi tržne znamke “Idria Lace” v Sloveniji
zasnovalo strategijo razvoja razpoznavne turistične destinacije.
Trajanje projekta: 2006-2007
Izdatki: 233.255,23 €
Vključeni partnerji: Deželna konfederacija Benetke, Občina Idrija, Goriška
pokrajina,Gimnazija Jurija Vege – čipkarska šola Idrija, Razvojna agencija
ROD, Občina Vipava, Občina Brda
Titolo: FESTA DELLE CILIEGIE 2010
Settore: Sviluppo rurale
Programma: LEADER
Attività/risultati (Massimo 5 righe): Festa delle ciliegie è un evento
significativo del territorio di Brda con una lunga tradizione di oltre 40 anni. Il
progetto mira a migliorare il caso di tracciare un quadro completo e aggiunge
attività per arricchire ulteriormente la festa.
Durata: 2009-2010
Costi: 84.600,00 €
Partner coinvolti: Comune di Brda, Agenzia musicale Jota, quindici comunità
di villaggio, Comunità locale del Comune di Brda
Naslov: PRAZNIK ČEŠENJ 2010
Sektor: Razvoj podeželja
Program: LEADER
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): Praznik češenj je najodmevnejša briška
prireditev s tradicijo dolgo čez 40 let. Cilj projekta je nadgraditi to
prireditev, izdelati celostno podobo in dodati aktivnosti, ki bi praznik še bolj
obogatili.
Trajanje projekta: 2009-2010
Izdatki: 84.600,00€
Vključeni partnerji: Občina Brda, Glasbena agencija Jota, 15 vaških in
Krajevna skupnost iz Občine Brda
Titolo: RICOSTRUZIONE DELLA STRADA LOCALE LC020140 VRHOVLJE – SABOTIN
VRH
Settore: Sviluppo regionale
Programma: Programma operativo regionale per rafforzare le potenzialità di
sviluppo per il periodo 2007-2013; le priorità di sviluppo: sviluppo della
regione; priorità della direzione: programmi di sviluppo regionale
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam najpomembnejših
sorodnih projektov, ki jih je
partner izvedel v zadnjih
petih letih
Elenco dei più importanti
progetti affini attuati dal
Partner negli ultimi 5 anni
Seznam najpomembnejših
sorodnih projektov, ki jih je
partner izvedel v zadnjih
petih letih
Attività/risultati (Massimo 5 righe): strada locale LC 020140 Vrhovlje - Sabotin
Vrh con 5,730 m di lunghezza abbia con ricostruzione della strada esistente di
macadam ottenuto un nuovo rivestimento in asfalto. Nell'investimento è stata
inserita la ricostruzione e il potenziamento di strada di macadam esistente
con sicurezza dei trasporti adeguata, asfaltatura e la connessione con il
regime sulla strada statale.
Durata: 2007
Costi: 613.214, 00 € (co-finanziamento di 429.250, 00 €)
Partner coinvolti: Comune di Brda
Naslov: REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC020140 VRHOVLJE – SABOTIN VRH
Sektor: Regionalni razvoj
Program: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve:
Regionalni razvojni programi.
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
5,730 m dolga lokalna cesta LC 020140 Vrhovlje – Sabotin vrh je z
rekonstrukcijo obstoječega dotrajanega makadamskega vozišča dobila novo
asfaltno prevleko. V investicijo je bila vključena rekonstrukcija in nadgradnja
obstoječega makadamskega vozišča z odvodnjo in ustrezno prometno zaščito
ter asfaltiranje z ureditvijo priključka na državno cesto.
Trajanje projekta: 2007
Izdatki: 613.214, 00 € (sofinanciranje 429.250, 00 €)
Vključeni partnerji: Občina Brda
Titolo: FOGNATURA E IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE MEDANA
Settore: sviluppo regionale
Programma: Programma operativo regionale per rafforzare le potenzialità di
sviluppo per il periodo 2007-2013; le priorità di sviluppo: sviluppo della
regione; priorità della direzione: programmi di sviluppo regionale
Attività/risultati (Massimo 5 righe): Il progetto d’investimento è previsto nella
seguente misura: - costruzione delle fognature secondarie fecali in totale di
1600 m di lunghezza e 480 m di acqua a pressione e fognatura secondaria
meteorica a un totale stimato di 650 m di lunghezza,
- costruzione d’impianti di trattamento delle acque reflue urbane Medana con
una capacità di 400 PE e la strada d’accesso.
Con l'organizzazione del sistema fognatura Medana e con la costruzione degli
impianti di trattamento delle acque Medana migliorerà la qualità del
soggiorno nel villaggio Medana per via della riduzione delle perturbazioni
ambientali e regolamento del sistema di depurazione delle acque reflue per la
rete secondaria.
Durata: 2007-2009
Costi: 1.250.000, 00 € (co-finanziamento di 493.576, 00 €)
Partner coinvolti: Comune di Brda
Naslov: KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA MEDANA
Sektor: regionalni razvoj
Program: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve
Regionalni razvojni programi.
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Investicijski projekt je predviden v naslednjem obsegu: - izgradnja sekundarne
fekalne kanalizacije s črpališčem v predvideni skupni dolžini 1.600 m in 480 m
tlačnega voda ter sekundarne meteorne kanalizacije v predvideni skupni
dolžini 650 m,
- izgradnja komunalne čistilne naprave Medana s kapaciteto 400 PE in
dostopno cesto.
Z ureditvijo kanalizacijskega sistema v naselju Medana in z izgradnjo
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più importanti
progetti affini attuati dal
Partner negli ultimi 5 anni
Seznam najpomembnejših
sorodnih projektov, ki jih je
partner izvedel v zadnjih
petih letih
Elenco dei più importanti
progetti affini attuati dal
Partner negli ultimi 5 anni
komunalne čistilne naprave Medana se bo v naselju Medana dvignila kakovost
bivanja zaradi zmanjšanja obremenjevanja okolja, uredila se bo ustrezna
odvodnja odpadnih komunalnih voda za sekundarno omrežje.
Trajanje projekta: 2007–2009
Izdatki: 1.250.000, 00 € (sofinanciranje 493.576, 00 €)
Vključeni partnerji: Občina Brda
Titolo: RICOSTRUZIONE DELLA STRADA DOBROVO – VIPOLŽE – CONFINE CON
L'ITALIA
Settore: sviluppo regionale
Programma: Programma operativo regionale per rafforzare le potenzialità di
sviluppo per il periodo 2007-2013; le priorità di sviluppo: sviluppo della
regione; priorità della direzione: programmi di sviluppo regionale
Attività/risultati (Massimo 5 righe): Ricostruzione della strada locale di
lunghezza di 4800 m contribuirà a una migliore fluidità del traffico,
collegamenti tra i villaggi, l'accesso al cuore del comune e alla sicurezza degli
utenti della strada. Ricostruzione della strada contiene la ricostruzione della
strada esistente alla larghezza appropriata, le modalità di elementi marginali
di strada esistente, il drenaggio e l'organizzazione delle strutture di sostegno,
la sistemazione del rivestimento d’asfalto, la ricostruzione dei due ponti alla
larghezza adeguata e alla asse progettata della strada, regolamentazione del
traffico e delle apparecchiature di segnalazione.
Durata: 2008-2010
Costi: 909.875, 00 € (co-finanziamento di 644.495, 00 €)
Partner coinvolti: Comune di Brda
Naslov: OBNOVA CESTE DOBROVO – VIPOLŽE – MEJA ITALIJA
Sektor: regionalni razvoj
Program: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve
Regionalni razvojni programi.
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Obnova lokalne ceste v dolžini 4.800 m bo pripomogla k boljši pretočnosti
prometa, povezanosti med naselji, dostopnosti v osrčje občine in nenazadnje
k varnosti udeležencev v prometu. Obnova ceste obsega rekonstrukcijo
obstoječe ceste na ustrezno širino, ureditev robnih elementov obstoječega
vozišča, ureditev odvodnjavanja in podpornih konstrukcij, ureditev asfaltne
prevleke vozišča ter rekonstrukcijo dveh mostičkov z ustrezno širino in
projektirano osjo ceste, ureditev ceste z ustrezno prometno opremo in
signalizacijo.
Trajanje projekta: 2008-2010
Izdatki: 909.875, 00 € (sofinanciranje 644.495, 00 €)
Vključeni partnerji: Občina Brda
Titolo: CASA DEL VILLAGGIO A VIŠNJEVIK – II. FASE
Settore: Sviluppo rurale
Programma: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), azione:
sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Attività/risultati (Massimo 5 righe): Con la proposta d’investimento viene
ripristinato il vecchio edificio. Spazi ottenuti verrano progettati per le
esigenze del luogo e del comune.
Durata: 2009-2011
Costi: 170.305, 62 € (co-finanziamento di 73.474, 85 €)
Partner coinvolti: Comune di Brda
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam najpomembnejših
sorodnih projektov, ki jih je
partner izvedel v zadnjih
petih letih
Elenco dei più importanti
progetti affini attuati dal
Partner negli ultimi 5 anni
Seznam najpomembnejših
sorodnih projektov, ki jih je
partner izvedel v zadnjih
petih letih
Naslov: VAŠKI DOM V VIŠNJEVIKU – II. FAZA
Sektor: Razvoj podeželja
Program: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep: Obnova
in razvoj vasi
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Z nameravano investicijo bo dotrajan objekt obnovljen. Pridobljeni prostori
bodo namenjeni za potrebe kraja in občine.
Trajanje projekta: 2009-2011
Izdatki: 170.305, 62 € (sofinanciranje 73.474, 85 €)
Vključeni partnerji: Občina Brda
Titolo: PROTEZIONE DI FONTE D'ACQUA MRZLEK E FORNITURA DI ACQUA
POTABILE PER RESIDENTI NELLA ZONA DI TRNOVSKO-BANJŠKA PLANOTA
(ALTOPIANO), GORIŠKA BRDA (COLLIO) E VALLE DI VIPAVA
Settore: sviluppo regionale
Programma: Fondo di coesione
Attività/risultati (Massimo 5 righe): Nel contesto di questo progetto sarà per il
Comune di Brda attuato legame dell’esistente copertura d'acqua dalle acque
sotterranee in Prelesje fino a Mrzlek che ha la giusta quantità d’acqua
depurata per una lunghezza di 7600 m.
L'acquedotto portato a Prelesje è previsto per Comune di Kanal ob Soči e
attraverso Collio in Italia anche per Števerjan.
Nell'ambito del progetto sarano nella zona del Comune di Brda ripristinati 15
km di acquedotto primario, costruito un nuovo contenitore d’acqua a Dobrovo
a misura di 100 m3, aumentato il contenitore d’acqua a Hum e recostruiti
tutti altri 6 contenitori d’acqua.
Durata: 2009-2011
Costi: 9.650.709,00 € (per Comune di Brda)
Partner coinvolti: Comune di Nova Gorica, Comune di Ajdovščina, comune di
Renče-Vogrsko
Naslov: VAROVANJE VODNEGA VIRA MRZLEK TER OSKRBA PREBIVALCEV S
PITNO VODO NA OBMOČJU TRNOVSKO-BANJŠKE PLANOTE, GORIŠKIH BRD IN
VIPAVSKE DOLINE
Sektor: regionalni razvoj
Program: Kohezijski sklad
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
V okviru tega projekta bo za Občino Brda izvedena povezava obstoječega
zajetja vode iz podtalnice v Prelesju do zajetja Mrzlek, ki razpolaga z
ustrezno količino prečiščene vode v dolžini 7600 m.
Vodovod pripeljan v Prelesje je predviden še za Občino Kanal ob Soči in preko
Brd v sosednjo Italijo pri Števerjanu.
Na območju občine Brda se bo v okviru projekta obnovilo še 15 km primarnega
vodovoda, zgradil se bo nov 100 m3 velik vodohran na Dobrovem, povečal
vodohran na Humu ter rekonstruiralo še vseh ostalih 6 vodohranov.
Trajanje projekta: 2009-2011
Izdatki: 9.650.709,00 € za občino Brda
Vključeni partnerji: (za celoten projekt) Mestna občina Nova Gorica, Občina
Ajdovščina, Občina Renče-Vogrsko
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 18 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 18 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Comune di Miren-Kostanjevica
Občina Miren-Kostanjevica
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Zlatko Martin Marušič
Team Manager dal
partner
Boštjan Frančeškin
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Boštjan Frančeškin
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Miren
N. 129
Ulica: Miren
Številka: 129
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Miren/ Slovenia
CAP: 5291
Kraj/Država: Miren/ Slovenija
Poštna številka: 5291
Fax: : 00386 5 330 46 82
E-mail: [email protected]
Tel.: 00386 5 330 46 77
Faks: : 00386 5 330 46 82 E-pošta: [email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka SI 57235708
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese: 5881838000
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
BANKA SLOVENIJE
Imetnik in številka
01275-0100014366
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN: SI 56012750100014366
SWIFT: BSLJSI2X
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 49
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 100%
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
Il controllo pubblico sulle decisioni viene svolto tramite il Consiglio comunale
del comune di Miren-Kostanjevica. Il Consiglio comunale è costituito da 15
consiglieri.
Il controllo pubblico sul finanziamento del comune viene svolto tramite il
Comitato di controllo del comune di Miren-Kostanjevica, l’Ufficio per il
controllo del bilancio della RS e la Corte dei Conti della RS.
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Il comune di Miren-Kostanjevica regola e svolge tutte le pratiche locali di
interesse pubblico, a favore degli abitanti, che sono stabilite dallo Statuto del
comune e dalla legge.
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 49
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 100 %
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
Javni nadzor nad odločanjem se izvaja preko občinskega sveta občine
Miren-Kostanjevica. Občinski svet je sestavljen iz 15 svetnikov.
Javni nadzor nad financiranjem občine se izvaja preko nadzornega odbora
občine Miren-Kostanjevica, Urada za nadzor proračuna RS ter računskega
sodišča RS.
 opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Občina Miren-Kostanjevica ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega
pomena, v korist prebivalcev, ki so določene v Statutu občine in z zakonom.
84.110
Codice attività
Standardna klasifikacija
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
Ambito locale/ lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Settore pubblico/ amministrazione
Javni sektor/uprava
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
Il Comune gestisce gli affari locali pubblici in conformità con la Costituzione e
con la Legge. Tra l'altro, si occupa dello sviluppo economico e promuove le
attività di ricerca, culturali, educative e istruttive, sportive e di società sul
suo territorio. Negli ultimi anni, il Comune ha svolto i progetti più grandi nella
costruzione e restauro dell'infrastruttura municipale e nel restauro del
patrimonio comunale (scuola di Kostanjevica, Miren, Temnica, asilonido di
Miren, camera ardente di Opatje selo e Bilje).
Občina v okviru ustave in zakona ureja lokalne zadeve javnega pomena. Med
drugim skrbi za gospodarski razvoj in pospešuje raziskovalno, kulturno,
vzgojno-izobraževalno, športno in društveno dejavnost na svojem območju. V
zadnjih nekaj letih so največji izvedeni projekti občine na področju izgradnje
in obnove komunalne infrastrukture ter obnove občinskega premoženja (šola
Kostanjevica, Miren, Temnica, vrtec Miren, mrliška vežica Opatje selo in
Bilje).
Abbiamo ottenuto molte esperienze con la gestione e la dirigenza dei
progetti, cofinanziati dal bilancio e fondi d'UE, specialmente nel settore
turistico e nella costruzione d'infrastuttura comunale. Abbiamo tredici
impiegati e il nostro Comune è organizzato come un'organo uniforme. Due
degli impiegati sono esperti nella gestione dei progetti UE e sono
indispensabili per una gestione efficace dei progetti. Per un'ulteriore
miglioramento nel 2009 per la gestione dei programmi abbiamo introdotto
l'uso del programma online 4PM (produttore Arcur d.o.o.), specialmente
disegnato per la gestione di progetti con l'accento sui progetti UE. All'interno
del programma, produrremmo una struttura per l'implementazione delle
attività e un piano reticolato e temporale.
Z upravljanjem in vodenjem projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev in
skladov imamo kar nekaj izkušenj, predvsem na področju turizma in izgradnje
komunalne infrastrukture. Zaposlenih imamo trinajst oseb in smo organizirani
kot enovit organ. Od tega sta dva izkušena vodja EU projektov, ki sta ključna
za učinkovito vodenje projektov. Za dodatno povečavo učinkovitosti vodenja
projektov smo v 2009 pričeli z uporabo spletnega programa 4PM (izdelovalca
Arcur d.o.o.), ki je namenjen posebej za projektno vodenje s poudarkom na
EU projektih. Znotraj programa bomo izdelali strukturo izvajanja aktivnosti
ter mrežni in terminski plan.
Secondo la somma del bilancio comunale nel 2009 sono stati previsti 6,2
milioni EUR e per quanto riguarda le nostre esperienze con le provviste per i
progetti dell'UE all'interno dei programmi Phare e Interreg (Sentieri storici, ČN
Bilje, Sentiero di pace) non sono previsti alcuni problemi con le provviste
delle risorse e la provisione del cofinanziamento delle risorse proprie per le
attività progettuali. Il progetto INTER BIKE è già incluso nel bilancio del
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
Comune per il 2009/2010 e nel piano dei programmi di sviluppo entro il 2013,
e così, confirmato anche da parte dei consiglieri municipali.
Glede na obseg občinskega proračuna prihodkom v l. 2009 predvideno 6,2 mio
EUR in glede na izkušnje, ki jih imamo z zalaganjem EU projektov znotraj
programov Phare in Interreg (Zgodovinske poti, ČN Bilje, Poti miru na Krasu)
ne predvidevamo težav za zalaganje sredstev in zagotavljanje lastnega vira
sofinanciranja projektnih aktivnosti. Projekt INTER BIKE je že zajet v
proračunu občine za leti 2009. 2010 in v njenem načrtu razvojnih programov
do leta 2013 ter tako potrjen iz strani občinskih svetnikov.
Titolo: Sentieri storici tra il Carso e l'Isonzo
Settore: economico nell'ambito di turismo
Programma: Interreg IIIA Slovenia Italia 2000-2006
Attività/risultati (Massimo 5 righe)
Sistemazione del centro informazioni a Temnica, preparazione, restauro e
identificazione della rete dei sentieri storici sul tema di patrimonio storico,
sistemazione per gli ospiti ed elettrificazione di tre grotte, preparazione del
materiale promozionale, realizzazione di educazione (3) e del seminario
internazionale.
Durata: 11/5/2005-30/9/2008
Costi: 337.000,84 EUR
Partner coinvolti: Comune di Komen, RRA Severne Primorske d.o.o., Società di
Simon Jenko, il Club speleologico di Temnica, Centro turistico di Cerje,
Società Soška fronta, Consorzio Culturale del Monfalconese (I).
Naslov: Zgodovinske poti med Krasom in Sočo
Sektor: Gospodarski na področju turizma
Program: Interreg IIIA Slovenija Italija 2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Ureditev informacijskega centra v Temnici, Priprava, obnova in označitev
mreže zgodovinskih poti na temo zgodovinske dediščine, ureditev za
obiskovalce in elektrifikacija treh jam, priprava promocijskih materialov,
izvedba izobraževanj (3) in mednarodnega seminarja.
Trajanje projekta: 11.5.2005-30.9.2008
Izdatki: 337.000, 84 EUR
Vključeni partnerji: Občina Komen, RRA Severne Primorske d.o.o., Društvo
Simon Jenko, Jamarski klub Temnica, Turistično društvo Cerje, Društvo Soška
fronta,Tržiški kulturni konzorcij (I).
Titolo: Sentiero di Pace sul Carso
Settore: economico nell'ambito di turismo
Programma: Phare CBC SPF Italia/Slovenia 2001
Attività/risultati (Massimo 5 righe)
Progettazione dello studio dei sentieri di pace sul Carso, designazione pilota
del sentiero con i tabelloni contenenti informazioni e la promozione (imagine
completa, sito web, opuscolo, cartolline), presentazioni del progetto al
pubblico e preparazione del materiale per l'educazione di guide turistiche.
Durata: 22/8/2003-21/8/2004
Costi: 67.800 EUR
Partner coinvolti: Provincia di Gorizia (I), RRA Severne Primorske d.o.o., Club
speleologico di Temnica, Centro turistico I. svit goriški Kras, Società Soška
fronta, Comune di Komen.
Naslov: Poti miru na Krasu
Sektor: Gospodarski na področju turizma
Program:Phare CBC, Sklad za male projekte Italija/Slovenija 2001
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Izdelava študij o poteh miru na Krasu, pilotna označitev del apoti z ifo
tablami in promocija (skupna celostna podoba, spletna stran, zloženka,
razglednice), predstavitve projekta javnosti in priprava gradiva za
izobraževanje turističnih vodnikov.
Trajanje projekta: 22.8.2003-21.8.2004
Izdatki: 67.800 EUR
Vključeni partnerji: Goriška Pokrajina (I), RRA Severne Primorske d.o.o.,
Jamarski klub Temnica, Turistično društvo I. svit goriški Kras, Društvo Soška
fronta, Občina Komen.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 19 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 19 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Comune città di Capodistria
Mestna občina Koper
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Boris Popovič
Team Manager dal
partner
Ivana Štrkalj
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Ivana Štrkalj
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Via Verdi
N. 10
Ulica: Verdijeva ulica
Številka: 10
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Capodistria/ Slovenia CAP: 6000
Kraj/Država: Koper/ Slovenija Poštna številka: 6000
E-mail: [email protected] /
Tel.: +386 5 664 6254 / Fax: +386 5 6271021
[email protected]
+386 5 664 6404
Faks: +386 5 6271021
E-pošta: [email protected] /
[email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka SI40016803
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese: 5874424
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Mestna občina Koper / Comune città di Capodistria
Imetnik in številka
Uprava za javna plačila: 01258-0100005794
transakcijskega računa
IBAN – Banka Slovenije: SI56012500100005794
Codici IBAN e SWIFT
SWIFT – Banka Slovenije: BSLJSI2X
IBAN in SWIFT koda
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 49
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 100%
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
L’amministrazione comunale è indirizzata e controllata dal sindaco, il lavoro
dell’amministrazione
comunale
è
invece
gestito
dal
direttore
dell’amministrazione comunale. I suoi compiti vengono svolti dagli organi del
diritto comunale. L’amministrazione comunale agisce in modo autonomo ed
opera nell’ambito della Costituzione della Repubblica slovena, delle leggi,
dello Statuto del Comune città di Capodistria, dei decreti e delle altre norme
legali in vigore.
L’organizzazione dell’amministrazione comunale è adattata alla missione e ai
compiti dell’amministrazione comunale e ai processi concernenti le sue
attività. Alla luce di tutto ciò l’organizzazione dell’amministrazione comunale
deve poter assicurare:
 lo svolgimento legale, professionale, efficace, razionale e tempestiva
dei compiti che scaturiscono dalla sua missione,
 attraverso un’organizzazione razionale e la gestione del lavoro nella
stessa amministrazione,
 un’esecuzione coordinata dei compiti e uno svolgimento efficace
nonché la realizzazione dei compiti progettuali,
 per ottenere questo il presupposto è un efficace controllo interno
sullo svolgimento dei compiti e la valutazione sulla qualità dei compiti
effettuati e
 l’atmosfera di un orientamento operativo e di valore
dell’amministrazione comunale verso gli utenti dei suoi servizi e non
ultimo,
la collaborazione con gli altri enti e gli Istituti del settore pubblico e in
prospettiva anche economico, a favore di tutti i cittadini del Comune città di
Capodistria.
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Il Comune città di Capodistria opera nell'interesse pubblico e generale e si
finanzia con le risorse pubbliche. L'amministrazione comunale nell'ambito dei
suoi diritti e doveri svolge i compiti amministrativi, professionali,
organizzativi e di altro tipo che, in conformità alla legge, esegue per
soddisfare le esigenze degli abitanti nei settori stabiliti dal Decreto
sull'organizzazione e il settore di lavoro dell'Amministrazione comunale del
Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale, n. 30/01 e 29/03). Il
controllo pubblico sull'operato del Comune città di Capodistria viene
effettuato dalla Corte dei Conti, dal Comitato di controllo del Comune città di
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Capodistria, dal Consiglio comunale e dagli altri organi stabiliti dalla
Costituzione e dalle norme delle leggi in vigore.
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 49
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 100 %
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
Pravni status
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi
direktor občinske uprave. Njene naloge opravljajo organi občinske prave. Pri
svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS,
zakonov, statuta Mestne občine Koper, odlokov in drugih veljavnih
podzakonskih
predpisov.
Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske
uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti. V luči tega mora
organiziranost občinske uprave zagotavljati:
 zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje
nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva,
 skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi,
 koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo
projektnih nalog,
 za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad
opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog ter
 klima vrednotne ter operativne usmerjenost občinske uprave k
uporabnikom njenih storitev in nenazadnje,
sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi
gospodarskega sektorja v prid vsem občanom Mestne občine Koper.
 opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Mestna občina Koper deluje v javnem in splošnem interesu ter se financira z
javnimi sredstvi. Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja
upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z
zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih,
določenih z Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne
občine Koper (UL, št. 30/01 in 29/03). Javni nadzor nad delovanjem Mestne
občine Koper izvaja Računsko sodišče, Nadzorni odbor Mestne občine Koper,
Občinski svet ter ostali z ustavo in zakonskimi predpisi določeni organi.
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.110
dejavnosti (šifra)
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale/ lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
settore pubblico/ amministrazione
javni sektor/uprava
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Il Comune città di Capodistria è il centro di una delle otto regioni funzionali
della Slovenia, oltre a ricoprire un ruolo significativo a livello nazionale.
Capodistria rappresenta il motore trainante dello sviluppo economico, sociale
e territoriale. Per la sua identità specifica, la città viene percepita come il
luogo di convergenza delle diverse realtà culturali.
In conformità di quanto stabilito dalle leggi, il comune può possedere,
acquisire e disporre di tutti i generi di patrimonio, fondare e gestire imprese
pubbliche ed altre e definire il proprio bilancio di previsione, nell'ambito del
sistema delle finanze pubbliche. Il comune assolve autonomamente le funzioni
di interesse pubblico a livello locale (funzioni proprie del comune), come
stabilito dalla legge e dal presente statuto, oltre a svolgere compiti
demandatigli dallo stato e riguardanti lo sviluppo urbano. I compiti sono
definiti nello Statuto e nel Decreto sull’organizzazione e sulle attribuzioni
dell’Amministrazione comunale del Comune città di Capodistria.
Mestna občina Koper predstavlja središče državnega pomena in središče ene
od osmih funkcijskih regij Slovenije. Je vodilna sila gospodarskega,
družbenega in prostorskega razvoja, zaradi posebne identitete in
prepoznavnosti pa tudi kulturno stičišče v regiji.
Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami
premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih
financ določa svoj proračun ter samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in s statutom, ter kot svoje,
opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo
na razvoj mest. Naloge so opredeljene v Statutu in Odloku o organizaciji in
delovnem področju Občinske Uprave MOK.
Nell'amministrazione comunale lavorano 139 collaboratori che hanno, in
media, il grado di istruzione superiore.
Presso il Comune città di Capodistria disponiamo delle attrezzature e dei beni
strumentali occorrenti al normale funzionamento: mezzi di trasporto,
apparecchi telefonici, strumenti standardizzati e particolari, sistema di
riscaldamento, apparecchi e attrezzature (apparecchi fotografici), software e
hardware, mobili, apparecchi acustici.
L’ufficio finanze e contabilità esplica mansioni di ordine tecnico, riguardanti
la reparazione e l’attuazione del bilancio comunale di previsione nonché la
compilazione del conto consuntivo del preventivo di bilancio. L’ufficio svolge
altresì compiti di natura finanziaria operativa, relativi all’attuazione dei piani
finanziari degli organi burocratici comunali e tiene la contabilità di bilancio e
quella, riguardante gli altri utilizzatori diretti del bilancio. In base ad accordi
specifici, l’ufficio svolge tali compiti anche per altri fruitori del bilancio.
L’ufficio sovrintende all’utilizzo dei fondi da parte dei fruitori diretti di
bilancio ed in caso d’irregolarità, relaziona il direttore ed il sindaco
suggerendo loro i provvedimenti da adottare. In ottemperanza della vigente
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
normativa provvede all’organizzazione ed attuazione dei procedimenti di
revisione interna. L’ufficio tiene l’inventario dell’intero patrimonio comunale
e delle persone giuridiche proprietà del comune. Parte di tale patrimonio la
cui gestione non rientra tra le attribuzioni dirette di nessun altro organo, e’
gestita direttamente da questo ufficio. Nell’amministrazione del patrimonio
comunale, l’ufficio collabora all’armonizzazione dei procedimenti e delle
misure adottate da tutti gli organi competenti.
Občinska uprava ima 139 zaposlenih s povprečno VII. izobrazbeno stopnjo
zaposlenih. Mestna občina Koper ima zagotovljeno vso potrebno opremo in
osnovna sredstva, ki so potrebna za normalno delovanje: transportna
sredstva, telefone, standardno in specialno orodje, opremo za ogrevanje,
instrumente in aparate (fotoaparati, kamere), programsko in računalniško
opremo, pohištvo, zvočne naprave.
Urad za finance in računovodstvo je organ, ki opravlja strokovne zadeve pri
pripravi in izvajanju občinskega proračuna ter izdelavi zaključnega računa
proračuna in opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja
finančnih načrtov organov občine. Vodi proračunsko računovodstvo in
računovodstvo drugih neposrednih uporabnikov proračuna. Po dogovoru
opravlja te naloge tudi za potrebe drugih proračunskih uporabnikov. Urad
spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih
in o morebitnih nepravilnostih obvešča direktorja in župana ter jima predlaga
ustrezne ukrepe. V skladu s predpisi organizira izvajanje notranje revizije.
Urad vodi centralno evidenco premoženja občine in pravnih oseb v lasti
občine. Neposredno upravlja del premoženja, katerega upravljanje ni v
neposredni pristojnosti drugih organov ter sodeluje pri usklajevanju postopkov
in ukrepov vseh pristojnih uradov.
I fondi per il finanziamento del progetto saranno assicurati in linea con il
quadro finanziario del progetto, tenendo conto dei tempi di erogazione dei
fondi pubblici, come previsto del relativo bando. Il Comune città di
Capodistria garantirà la propria quota dei fondi in armonia con il Piano del
programma di sviluppo del Comune città di Capodistria e con il bilancio di
previsione approvato. Nel prosieguo sono riportate le entrate e le spese del
partner negli ultimi tre esercizi (2006, 2007, 2008):
Anno
2006
2007
2008
Entrate
83.239.000 EUR
50.205.086 EUR
72.881.225 EUR
Spese
64.813.000 EUR
66.139.560 EUR
78.818.709 EUR
Fino ad ora, il partner ha attuato con successo oltre 10 progetti in parte
finanziati dai fondi comunitari. Vista l’entità del bilancio di previsione, il
Comune città di Capodistria gestisce con parsimonia le proprie risorse
finanziarie.
Il progetto rappresenta una parte del programma di sviluppo delle
infrastrutture turistiche del Comune Citta' di Capodistria.
Sredstva projekta bodo zagotovljena skladno s finančno konstrukcijo projekta
ob upoštevanju časovnega zamika izplačil javnih sredstev, kakor je predvideno
z javnim razpisom. Delež sredstev Mestne občine Koper bo zagotovljen
skladno z Načrtom razvojnega programa Mestne občine Koper in s sprejetim
proračunom. V nadaljevanju prikazujemo prihodke in odhodke partnerja za
naslednja proračunska leta (2006, 2007, 2008):
Leta
2006
2007
2008
Prihodki
83.239.000 EUR
50.205.086 EUR
72.881.225 EUR
Odhodki
64.813.000 EUR
66.139.560 EUR
78.818.709 EUR
Partner ima uspešno izvedenih več kot 10 projektov s finančno soudeležbo EU
sredstev. Glede na višino proračuna, Mesna občina Koper gospodarno upravlja
s finančni viri.
Projekt predstavlja del širšega krovnega turističnega razvojnega programa
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Mestne občine Koper.
Titolo: Offerta turistica locale e itinerari tematici
Settore: Cooperazione economica
Programma: Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006
Attività/risultati: Il progetto si propone di rafforzare il collegamento tra la
costa e l’entroterra attraverso l’individuazione di itinerari tematici e
sperimenta nelle aree pilota del litorale veneziano e sloveno un’iniziativa di
marketing per la valorizzazione delle risorse e dei servizi locali attraverso
itinerari tematici presenti nella costa e nell’entroterra.
Durata: marzo 2005 – marzo 2006
Costi: 347.779 EUR
Partner coinvolti: RRC Koper, Provincia di Venezia, Comune città di
Capodistria, Comune di Pirano, nove comuni italiani (Comuni di Portogruaro,
Musile di Piave, Jesolo, Pramaggiore, Noventa di Piave, Santo Stino di
Livenza, Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e di Teglio Veneto),
GAL Venezia Orientale, Azienda di promozione turistica – Ambito Territoriale
Bibione – Caorle
Naslov: Tematske poti Slovenske Istre, Lokalna turistična ponudba in tematske
poti
Sektor: Gospodarsko sodelovanje – Prednostna naloga 2
Program: Interreg IIIA Slovenija – Italija 2000-2006
Aktivnosti/rezultati: Namen projekta je okrepiti povezave med obalo in
zaledjem s ciljem oblikovati tematske poti. Na pilotskih območjih beneške in
slovenske obale so se na obstoječih tematskih poteh, ki povezujejo obalo in
zaledje, preizkušali marketinški prijemi za ovrednotenje lokalne dediščine in
turističnih storitev.
Trajanje projekta: marec 2005 – marec 2006
Izdatki: 347.779 EUR
Vključeni partnerji: RRC Koper, Pokrajina Benetke, Mestna občina Koper,
Občina Piran in devet italijanskih (Občine Portogruaro, Musile di Piave, Jesolo,
Pramaggiore, Noventa di Piave, Santo Stino di Livenza, Združenje občin
Fossalta di Portogruaro in Taglio Veneto), GAL Venezia Orientale, Podjetje za
turistično promocijo Bibione-Caorle
Titolo: TURSUB – Un patrimonio da scoprire e salvaguardare: il mondo
sommerso di Carole, Capodistria e Grado
Settore: Cooperazione economica – Asse 2
Programma: Interreg IIIA Italia-Slovenia
Attività/risultati: L’obiettivo comune e’ di valorizzare e promuovere
l’ambiente marino attraverso la creazione di una rete transfrontaliera di
percorsi subacquei con gradi di difficolta’ diversi, fruibili sia dai sub piu’
esperti che da turisti “alle prime armi”. Vegono, pertanto, ideati e promossi
dei percorsi subacquei comuni e dei punti di informazione e di accoglienza
che permettono di accentrare l’offerta e gestire le visite razionalmente,
favorendo un turismo subacqueo sostenibile ed organizzato.
Durata: agosto 2005 – dicembre 2007
Costi: 533.815,00 EUR
Naslov: TURSUB – Zaklad, ki ga velja odkrivati in ohranjati – podvodni svet
Kopra, Gradeža in Caorl
Sektor: Gospodarsko sodelovanje – Prednostna naloga 2
Program: Interreg IIIA Slovenija - Italija
Aktivnosti/rezultati: Skupni cilj je bil ovrednotenje in promocija morskega
sveta prek čezmejne mreže podvodnih poti različnih težavnostnih stopenj, ki
bi bile dostopne tako izkušenim potapljačem kot turistom začetnikom. V ta
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
namen so bile izdelane skupne podvodne poti in informacijske točke za
sprejem turistov, ki s primernim oglaševanjem lahko združujejo ponudbo in
racionalno upravljanje z obiski. Na ta način je zagotovljeno, da so turistični
podvodni obiski resnično sonaravni in dobro organizirani.
Trajanje projekta: avgust 2005 – december 2007
Izdatki: 533.815,00 EUR
Titolo: AR.CO Muggia – Capodistria. Armonizzazione e cooperazione tra
comuni ed enti locali
Settore: Risorse umane, cooperazione e armonizzazione dei sistemi – Asse 3
Programma: Interreg IIIA Italia-Slovenia
Attività/risultati: Il progetto AR.CO prende forma dalla volonta’ di avviare
una collaborazione transfrontaliera tra le strutture istituzionali,
amministrative e politiche dei Comuni di Muggia e Koper-Capodistria. Il
progetto prevede la costituzione di sei commissioni sui temi dei lavori pubblici
e urbanistica, commercio, cultura e sport, turismo e d ambiente, reti
tecnologiche, informatica ed istruzione.
Durata: settembre 2004 – maggio 2006
Costi: 38.876,00 EUR
Naslov: AR.CO
Sektor: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov – Prednostna naloga 3
Program: Interreg IIIA Slovenija - Italija
Aktivnosti/rezultati: Projekt AR.CO je nastal iz želje po čezmejnem
sodelovanju med institucionalnimi, upravnimi in političnimi ustanovami občin
Milj in Kopra. Projekt predvideva ustanovitev šestih komisij na temo javnih
del in urbanistike, trgovine, kulture in športa, turizma in okolja, tehnoloških
mrež, informatike in izobraževanja.
Trajanje projekta: september 2004 – maj 2006
Izdatki: 38.876,00 EUR
Titolo: Il Sentiero della salute e dell’amicizia – Parenzana
Programma: Programma di vicinato Slovenia – Ungheria – Croazia
Attività/risultati:
- Costruzione di nuovi tratti della pista ciclabile;
- Rilancio della linea ferroviaria Parenzana per scopi ricreativi.
Durata: 2005-2007
Costi: 934.213,49 EUR
Naslov: Parenzana – Pot zdravja in prijateljstva
Program: Sosedski program INTERREG Slovenija-Madžarska-Hrvaška
Aktivnosti/rezultati:
 Izgradnja novih odsekov kolesarske poti.
 Ponovna oživitev železniške proge Parenzana za rekreativne namene.
Trajanje projekta: 2005-2007
Izdatki: 934.213,49 EUR
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 20 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 20 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Comune di Komen
Občina Komen
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Danijel Božič
Team Manager dal
partner
Erik Modic
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Erik Modic
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Komen
N. 86
Ulica: Komen
Številka: 86
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Komen/ Slovenia
CAP: 6222
Kraj/Država: Komen/ Slovenija Poštna številka: 6222
Fax: +386 (0)5 7310460
E-mail: [email protected]
Tel.: 00386(5)7310453
Faks: +386 (0)5 7310460
E-pošta: [email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka SI98324390
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese: 5883091
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Občina Komen, 01249-0100006231 (Banka Slovenije)
Imetnik in številka
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN: SI 56012490100006231
SWIFT: BSLJSI2X
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 49
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 100%
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
Il comune di Komen è una comunità locale autogestita, costituita con la Legge
sull’istituzione dei comuni e la determinazione dei loro territori. È un
soggetto giuridico di diritto pubblico con la facoltà di trasmettere, acquisire,
disporre e gestire tutti i tipi di patrimonio. Gli organi del comune sono: il
Consiglio comunale, il sindaco e il Comitato di controllo. Il Consiglio comunale
è eletto ed è il massimo organo decisionale in tutte le pratiche inerenti i
diritti e i doveri del comune. L’organo di controllo è il massimo organo di
controllo dell’utilizzo pubblico nel comune ed è autonomo nel proprio lavoro.
Il controllo comprende l’accertamento della legalità e della correttezza della
gestione finanziaria degli organi comunali, dell’amministrazione e degli altri
utenti delle risorse del bilancio comunale. Nell’ambito dell’attività è stato
costituito anche l’Ufficio comune di revisione interna dei comuni di Komen,
Divača, Hrpelje-Kozina e Sežana che opera con lo scopo di creare ed eseguire
efficacemente la funzione di revisione interna degli utenti del bilancio dei
comuni fondatori.
Il controllo statale sull’opera dell’organo delle comunità locali viene
effettuato dal governo e dai Ministeri nonché dalla Corte dei Conti della
Repubblica di Slovenia.
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Il comune regola e svolge tutte le pratiche locali di interesse pubblico che
sono stabilite dal suo Statuto e dalla legge.
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 49
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 100 %
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
Občina Komen je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z
Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Je pravna oseba
javnega prava s pravico posredovati, pridobivati, razpolagati in upravljati z
vsemi vrstami premoženja. Organi občine so: občinski svet, župan in nadzorni
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
odbor. Občinski svet je voljen in je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v
okviru pravic in dolžnosti občine. Nadzorni organ pa je najvišji organ nadzora
javne porabe v občini in je pri svojem delu neodvisen. Nadzor vsebuje
ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja občinskih
organov, uprave in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. V okviru
delovanja je bila ustanovljena tudi Skupna notranja revizijska služba občin
Komen, Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana, ki deluje z namenom vzpostavitve
in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja proračunskih
uporabnikov občin ustanoviteljic.
Državni nadzor nad delom organa lokalnih skupnosti izvršujejo vlada in
ministrstva te Računsko sodišče Republike Slovenije.
 opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Občina ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene v
njenem Statutu in z zakonom.
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.110
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito locale/ lokalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Settore pubblico/ amministrazione / javni sektor/uprava
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Attività della comunità locale ai sensi della Legge sulle autonomie locali G.U.
RS n. 72 – 93
 regola le questioni locali d'interesse pubblico
 gestisce il patrimonio comunale
 garantisce le condizioni per lo sviluppo economico del Comune
 gestisce gli enti pubblici locali.
Inoltre, cura le infrastrutture pubbliche ai fini di garantire uno sviluppo
generale della comunità locale (es. economia, turismo, e simili).
Dejavnosti lokalne skupnosti po Zakonu o lokalni samoupravi Ur. l. RS,
št. 72-93
 normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
 upravlja občinsko premoženje
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj Občine
 skrbi za lokalne javne službe.
Med drugim tudi ureditev javne infrastrukture v pomoč splošnemu razvoju
lokalne skupnosti (npr. gospodarstvo, turizem ipd.).
In totale 12 dipendenti regolari, 2 server, 1 rete informatica con 13 stazioni
operative, un servizio contabile interno con tre dipendenti, gestione dei
progetti di investimento e dei progetti europei sotto la direzione del mag. Erik
Modic del valore compessivo di 4 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Una
strutura di gestione interna con due dipendenti responsabili per la gestione
del suolo pubblico e dei sentieri comunali e per la manutenzione delle
strutture comunali.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Skupno 12 redno zaposlenih, 2 spletna strežnika, računalniška mreža z 13
delovnimi postajami, lastna računovodska služba s tremi zaposlenimi, vodenje
investicijskih in evropskih projektov s strani mag. Erik Modic v skupnem
obsegu več kot 4 mio. EUR v letih 2008 in 2009. Lastni režijski obrat z dvema
zaposlenima za urejanje občinskih javnih površin in poti ter vzdrževanje
občinskih objektov.
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
La comunità locale possiede dei fondi di finanziamento sostenibili e stabili
derivanti dall'imposta sul reddito e da altre imposte statali. E' il friutore
diretto del bilancio. Il bilancio approvato per l'anno 2009 ammonta a 11
milioni di euro. Amministrazioni incaricate della spesa.
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Lokalna skupnost ima trajne in stabilne vire financiranje iz naslova dohodnine
ter drugih državnih davkov. 100% proračunski uporabnik. Sprejeti občinski
proračun za leto 2009 znaša cca. 11 mio. EUR.
Titolo: Distretto del Carso
Settore: 81
Programma: PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA SLOVENIA 2000 - 2006
Attività/risultati (massimo 5 righe): realizzazione di una base territoriale
digitale georeferenziata, contenente l'infrastruttura turistica e l'offerta del
Carso, firma dell'Accordo sull'istituzione del partenariato di sviluppo
transfrontaliero del Carso 2007 - 2013, stesura del progetto strategico per la
realizzazione di un'unica destinazione turistica transfrontaliera Carso-Kras
Durata: 2 anni – giugno 2005 – giugno 2007
Costi: € 204.042, di cui € 127.000 per la parte italiana e € 77.042 per la parte
slovena
Partner coinvolti: Partner per la parte italiana: Comuni di Duino-Aurisina,
Doberdò del Lago, San Dorligo della Valle, Muggia, Monrupino, Savogna
d'Isonzo, Trieste, Monfalcone e Sgonicco e le Provincie di Gorizia e Trieste.
Partner per la parte slovena: Comuni di Divača, Hrpelje-Kozina,
Miren-Kostanjevica e Sežana.
Naslov: Kraški okraj
Sektor: 81
Program: PROGRAM EVROPSKE POBUDE INTERREG IIIA SLOVENIJA–ITALIJA
2000-2006
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): vzpostavitev geolocirane digitalne
prostorske baze turistično infrastrukture in ponudbe Krasa, podpis Sporazuma
o ustanovitvi čezmejnega razvojnega partnerstva Krasa 2007-2013, izdelava
strateškega projekta za vzpostavitev skupne čezmejne turistične destinacije
Kras-Carso
Trajanje projekta: 2 leti – junij 2005 – junij 2007
Izdatki: 204.042 €, od tega 127.000 € na italijanski strani in 77.042 € na
slovenski strani
Vključeni partnerji: Partnerji na italijanski strani: Občine Devin-Nabrežina,
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Doberdob, Dolina, Milje, Repentabor, Sovodnje ob Soči, Trst, Tržič in Zgonik
ter Goriška in Tržaška Pokrajina.
Partnerji
na
slovenski
strani:
Občine
Divača,
Hrpelje-Kozina,
Miren-Kostanjevica in Sežana.
Titolo: Programma di sviluppo del turismo e delle attività ad esso
indirettamente collegate tra Štanjel (SI) e Duino (I)
Settore: 57
Programma: PHARE CBC ITALIA-SLOVENIA 2001 – FONDO PER PROGETTI MINORI
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Attività/risultati (massimo 5 righe): documento (100 pagine) destinato a una
presentazione dettagliata del Carso transfrontaliero da Štanjel a Duino
(tradotto in quattro lingue), tabelle informative in quattro lingue destinate ai
singoli villaggi del Comune di Komen, realizzazione del database turistico sul
principale portale informatico del Carso sloveno »VODNIK«.
Durata: 1 anno – settembre 2003 – settembre 2004
Costi: € 50.820
Partner coinvolti: Slovensko kulturno društvo Igo Gruden di Aurisina (I),
Osnovna šola Antona Šibelja Stjenka di Komen (SI).
Naslov: Program razvoja turizma in s turizmom posredno povezanih dejavnosti
med Štanjelom (SI) in Devinom (I)
Sektor: 57
Program: PHARE CBC SLOVENIJA/ITALIJA 2001 – SKLAD ZA MALE PROJEKTE
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): zbornik (100 strani) s podrobno
predstavitvijo čezmejnega Krasa od Štanjela do Devina (v štirih ločenih
jezikovnih variantah), štiri jezične info-table za vse vasi na območju Občine
Komen, objava turistično podatkovne baze na osrednjem Kraškem turističnem
portalu »VODNIK«.
Trajanje projekta: 1 leto – september 2003 do septembra 2004
Izdatki: 50.820 €
Vključeni partnerji: Slovensko kulturno društvo Igo Gruden iz Nabrežine (I) in
Osnovna šola Antona Šibelja Stjenka iz Komna.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 21 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 21 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Razvojna agencija ROD
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
David Bratož
Team Manager dal
partner
David Bratož
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Suzana Žvokelj Ferjančič
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Gregorčičeva ulica
N. 20
Ulica: Gregorčičeva ulica
Številka: 20
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Ajdovščina / Slovenia
CAP: 5270
Kraj/Država: Ajdovščina / Slovenia Poštna številka: 5270
Fax: +386 5 3653606
E-mail: [email protected]
Tel.: +386 5 3653600
Faks: +386 5 3653606
E-pošta: [email protected]
L’IVA è recuperabile?
P. Iva e codice fiscale
Sì No Parzialmente
n.:
(tasso di detrazione 25%)
Identifikacijska številka SI65950704
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
(odbitna stopnja 25 %)
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
1469100
Razvojna agencija ROD, 01201-6000000118 pri BANKA SLOVENIJE, Uprava RS
za javna plačila – Območna enota Nova Gorica
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN: SI5601201-6000000118
SWIFT: BSLJSI2X
Natura giuridica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 41
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 100%
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
Fondatori dell’agenzia sono i tre comuni Ajdovščina, Komen e Vipava, che
hanno nell’organo del ente pubblico ognuno un rappresentante. Con l’accordo
dei fondatori (consigli comunali) decidono su tutte le questioni importanti.
Fondatori finanziano una parte delle inconformità ai contratti annuali di
co-finanziamento delle attività del soggetto. Questo co-finanziamento si
riferisce a parziale finanziamento dei costi del personale interno, dei
contributi, costi materiali e attività.

Indicare
principalmente
se
l’ente
svolge
per
conto
dell’ente
la
propria
pubblico
da
attività
cui
è
controllato:
Il soggetto funziona nel interesse pubblico e in interesse generale perchè
svolge attività sul territorio di comuni fondatori, che hanno trasferito una
parte di loro doveri sul soggetto.
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 41
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 100 %
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
Ustanovitelji so tri občine Ajdovščina, Komen in Vipava, ki imajo v svetu
javnega zavoda po enega predstavnika. Slednji s soglasjem ustanoviteljev
(občinskih svetov) sprejemajo vse pomembnejše odločitve v zvezi s pravnim
statusom zavoda ter drugimi pomembnejšimi odločitvami.
Ustanovitelji subjektu sofinancirajo del njegovega delovanja v skladu z
letnimi pogodbami o sofinanciranju delovanja subjekta. Sofinanciranje se
nanaša na delno sofinanciranje stroškov dela, prispevkov, materialnih stroškov
in storitev.
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
interesu
Subjekt deluje v javnem in splošno koristnem interesu saj opravlja naloge na
območju občin ustanoviteljic, katere so del svojih nalog prenesle nanj.
Codice attività
Standardna klasifikacija 70.220
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito regionale/ regionalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
servizi di formazione /storitve in usposabljanje
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
L'Agenzia di Sviluppo Rod è una delle quattro agenzie di sviluppo locali nella
regione statistica Goriziana, che insieme partecipano al network di agenzie di
sviluppo regionale. Oltre a operare nel campo dello sviluppo regionale,
l'agenzia ha un elevato numero di esperienze nel sostenere gli imprenditori,
alcune di queste sono: lo sviluppo di imprese in ambito locale, l'assistenza
tecnica alle PMI, attività di mediazione nel reperimento di specialisti
provenienti da diversi settori di attività, sostegno alle istituzioni nazionali
nella realizzazione delle politiche di sostegno alle PMI, gestione di progetti
per lo sviluppo delle attività nelle zone rurali, il collegamento tra imprese
(cluster), e altre attività fondamentali. Nell’agenzia di sviluppo ROD si sono
accumulate le conoscenze per la progettazione, l'attuazione e la gestione
finanziaria di progetti complessi di sviluppo regionale. L'Agenzia di Sviluppo
Rod svolge anche tutte le attività professionali, amministrative e tecniche per
il Gruppo di azione locale (GAL) della Alta Valle di Vipacco e il Carso di
Komen. Nel progetto INTER BIKE il partner coordinerà e eseguirà tutte le
attività nell'area di tre comuni fondatori, inoltre dirigerà anche la attività
Preparazione della fase di progettazione per nuove connessioni in Slovenia nel
WP3.
Razvojna agencija Rod je ena izmed štirih lokalnih razvojnih agencij v Goriški
statistični regiji, ki skupaj sodelujejo v mrežni regionalni razvojni agenciji.
Poleg dela na področju regijskega razvoja ima agencija številne bogate
izkušnje pri podpori podjetnikom, nekatere od teh so: razvoj podjetij v
lokalnem okolju, strokovna pomoč MSP, posredovanje pri iskanju specialistov
iz posameznih področij poslovanja, podpora nacionalnim inštitucijam pri
izvajanju politik za podporo MSP, vodenje projektov za razvoj dejavnosti na
podeželju, povezovanje podjetij (grozdi), so ključne dejavnosti. V Razvojni
agenciji ROD je akumulirano znanje za zasnovo, izvedbo in finančno vodenje
zahtevnejših projektov regionalnega razvoja. Razvojna agencija Rod izvaja
tudi vse strokovno-administrativne in tehnične naloge za Lokalno akcijsko
skupino Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa. Partner bo pri projektu
INTER BIKE usklajeval in izvajal delo za področje občin, ki jih pokriva, vodil bo
tudi aktivnost Priprava idejne zasnove za nove kolesarske trase v Sloveniji v
WP3.
ELENCO DEI DIPENDENTI PRESSO L'AGENZIA DI SVILUPPO ROD
“nome e cognome, posto ricoperto, tipo di contratto di lavoro, istruzione,
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
esperienze lavorative”
David Bratož, direttore, tempo determinato, dott. in economia,12 anni
Tanja Krapež, Collaboratore tecnico senior VII/2, tempo indeterminato,univ.
dott. in economia, 8 anni
Suzana Žvokelj Ferjančič, lavoratore professionale VII/1, tempo
indeterminato, univ. dott. in comunicologia, 10 anni
Elizabeta Valič Smodiš, segretaria V (I), tempo indeterminato, tecnico
amministrativo, 17 anni
Patricija Štor, collaboratore tecnico VII/1, tempo determinato, laureata in
org. aziendale, 3 anni
Silvana Peljhan, collaboratore tecnico VII/1, tempo determinato, prof. di soc.
e univ. dott. pol, 3 anni
Samo Premrn, Collaboratore tecnico senior VII/2, tempo determinato, univ.
dott. in economia, 3 anni
Andreja Vister, Collaboratore tecnico senior VII/2, tempo determinato,
dottore magistrale in scienze economiche, 2 anni
In caso di aumento del carico di lavoro assumiamo studenti, e se è il lavoro
richiede una figura professionale ci avvaliamo di consulenti esterni.
Descrizione dei locali e delle attrezzature
L’Agenzia di Sviluppo ROD detiene in affitto quattro uffici attrezzati che
misurano in totale 71,5 m2, sala riunioni, che misura 22,8 m2, otto computer
con connessione a Internet, una macchina fotocopiatrice, una fotocamera
digitale, un fax, un computer portatile, un videoproiettore, 3 stampanti e due
scanner.
SEZNAM ZAPOSLENIH NA RAZVOJNI AGENCIJI ROD
David Bratož, v.d. direktorja, določen čas,univ.dipl.ekon.,12 let
Tanja Krapež, samostojni strokovni sodelavec VII/2, nedoločen čas, univ.
dipl.ekon., 8 let
Suzana Žvokelj Ferjančič, višji strokovni delavec VII/1, nedoločen čas, univ.
dipl. komunikolog., 10 let
Elizabeta Valič Smodiš, pisarniški referent V (I), nedoločen čas, upravni tehnik
, 17 let
Patricija Štor, strokovni sodelavec VII/1, tajnica direktorja, določen čas,
dipl.upr.org., 3 leti
Silvana Peljhan, strokovni sodelavec VII/1, določen čas, prof. soc. in univ.
dipl. pol., 3 leti
Samo Premrn, samostojni strokovni sodelavec VII/2, določen čas,
univ.dipl.ekon., 3 leta
Andreja Vister, samostojni strokovni sodelavec VII/2, določen čas, mag.
ekonomskih znanosti, 2 leti
V primeru povečanega obsega dela najemamo študente, če pa je se delo
nanaša tudi na katerokoli stroko, se poslužujemo zunanjih izvajalcev.
OPIS PROSTOROV IN OPREME
Razvojna agencija ROD ima v najemu štiri opremljene pisarne v skupni izmeri
71,5 m2, sejno sobo, ki meri 22,8 m2, osem računalnikov z internetno
povezavo, fotokopirni stroj, digitalni fotoaparat, telefax, prenosni računalnik,
videoprojektor, 3 tiskalnike ter dva skenerja.
L'Agenzia di Sviluppo ROD è al 100% di proprietà pubblica. Fondatori dell'
agenzia sono i tre comuni (Ajdovščina, Komen e Vipava). E' registrata come
ente pubblico. I tre fondatori finanziano parzialmente il funzionamento
dell'Agenzia e nei progetti che sono di loro interesse partecipano con risorse
finanziarie aggiuntive.
I flussi finanziari provenienti da tali fonti sono sufficienti per garantire che
l'istituto ha sufficiente liquidità in caso di gestione di un progetto strategico e
che le attività saranno svolte senza intoppi. Il controllo pubblico sul processo
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
presentazione di proposte
progettuali)
decisionale e sul finanziamento è svolto attraverso i fondatori.
Trajnost/Finančna
sposobnost
Razvojna agencija ROD je v 100 % javni lasti. Ustanoviteljice agencije so tri
občine (Ajdovščina, Komen in Vipava). Registrirana je kot javni zavod. Tri
ustanoviteljice delno financirajo delovanje agencije, pri projektih, ki so v
njihovem interesu pa še dodatno finančno sodelujejo.
Prilivi iz različnih virov zadostujejo, da bo likvidnost zavoda tudi v primeru
izvajanja strateškega projekta INTERBIKE primerna in da bo poslovanje
potekalo nemoteno. Javni nadzor nad odločanjem in financiranjem se izvaja
preko ustanoviteljev.
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Titolo: HiCo – Hi-tech integrated Co-operation for cross-border economic
growth and SME competitiveness increase
Settore: Sviluppo delle imprese piccole e medio grandi - Economia
Programma: Interreg IIIA
Attività/risultati:
aumento delle competenze e della conoscenza di sistemi tecnico-scientifici e
produttivi nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia, incentivo a
rafforzare le partnership nel settore della scienza e dell’industria, scambio di
metodologie, servizi e strutture per la promozione e l’intensificazione degli
investimenti nel settore dell’industria, portale interattivo
Durata del progetto: 2002-2006
Costi: € 790.000,00
Partner coinvolti: SEED S.p.A., BIC Friuli Venezia Giulia S.p.A., EZIT, Shannon
Development, Parco tecnologico del Primorje d.o.o., Agenzia di sviluppo
regionale (RRA) della Primorska settentrionale, Agenzia di sviluppo ROD, RRC,
Centro di sviluppo – RC, Centro di sviluppo del Posočje, Inkubator d.o.o.,
Consorzio del centro scientifico e di ricerca tecnologica (Area Science Park –
Trieste), Parco tecnologico d.o.o., Innovative relay centre Slovenia, Agenzia
di sviluppo regionale (RRA) della regione Carso-Notranjska, Centro per la
promozione dell’imprenditoria Pirano, GZS – OOZ Nova Gorica, Agenzia di
sviluppo Idrijsko-Cerkljanska (ICRA) della Primorska settentrionale, Comune di
Miren – Kostanjevica, Comune di Sežana, Comune di Šempeter Vrtojba,
Associazione dei ricercatori della Slovenia, Comune città di Capodistria
Naslov: HiCo – Hi-tech integrated Co-operation for cross-border economic
growth and SME competitiveness increase
Sektor: Razvoj malih in srednje velikih podjetij - Gospodarstvo
Program: Interreg IIIA
Aktivnosti/rezultati:
povečanje kompetenc in poznavanja znanstveno-tehničnih in proizvodnih
sistemov na območju Furlanije Julijske krajine in Slovenije, spodbujanje
krepitev partnerstev na področju znanosti in industrije, izmenjava
metodologij, storitev in struktur za promocijo in poživitev investicij na
področju industrije, interaktivni portal
Trajanje projekta: 2002-2006
Izdatki: 790.000,00 EUR
Vključeni partnerji: SEED S.p.A., BIC Friuli Venezia Giulia S.p.A., EZIT,
Shannon Development, Primorski tehnološki park d.o.o., RRA Severne
Primorske, Razvojna agencija ROD, RRC, Razvojni center – RC, Posoški
Razvojni Center, Inkubator d.o.o., Konzorcij znanstvenega in
tehnološko-raziskovalnega središča (Area Science Park – Trieste), Tehnološki
Park d.o.o., Innovative relay centre Slovenia, RRA Notranjsko-kraške regije,
Center za pospeševanje podjetništva Piran, GZS – OOZ Nova Gorica, ICRA
Severne Primorske, Občina Miren – Kostanjevica, Občina Sežana, Občina
Šempeter Vrtojba, Združenje raziskovalcev Slovenije, Mestna občina Koper
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Titolo: Pro.tur.rurale – Promozione turistica del percorso nell’area della
bonifica e dei fabbricati rurali nel territorio transfrontaliero
Settore: Turismo
Programma: Interreg IIIA
Attività/risultati (al massimo 5 righe):
Promozione e valorizzazione delle aree bonificate nel Veneto orientale e ad
Ajdovščina con l’obiettivo di aumentare il flusso dei turisti anche al di fuori
della stagione turistica, stimolare un turismo a tema rispettoso dell’ambiente
sulla base della storia della bonifica, dal punto di vista della storia,
dell’architettura e dell’ambiente, promuovere le vie ciclabili e fluviali, la
ricerca e la catalogazione, i congressi sulla bonificazione, realizzare un
atlante sul territorio bonificato nell’intera area transfrontaliera, definire un
percorso tematico in comune…
Durata del progetto: gennaio 2006 – marzo 2008
Costi: € 120.000,00
Partner coinvolti: Agenzia di sviluppo ROD, Consorzio di bonifica
Naslov: Pro.tur.rurale – Turistična promocija poti na območju bonifike in
kmetijskih objektov na čezmejnem območju
Sektor: Turizem
Program: Interreg IIIA
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Promocija in ovrednotenje amelioriranih območij v vzhodnem Venetu in v
Ajdovščini s ciljem povečati pretok turistov tudi izven sezone, spodbujanje
okolju prijaznega tematskega turizma na osnovi zgodovine amelioracije iz
vidikov zgodovine, arhitekture in okolja, promocija kolesarskih in rečnih poti,
raziskovanje in katalogizacija, kongresi o ameliorizaciji, izdelan atlas
amelioriranega ozemlja na celotnem čezmejnem območju , določena skupna
tematska pot…
Trajanje projekta: januar 2006 – marec 2008
Izdatki: 120.000,00 EUR
Vključeni partnerji: Razvojna agencija ROD, Konzorcij za bonifiko
Titolo: Phare Tiskarstvo /Phare art of printing (Centro di istruzione e
informazione filtro, stampa e stampanti digitali per l’avanzata tecnologica
della regione della Primorska)
Settore: Sviluppo delle imprese piccole e medie - Economia
Programma: Phare CBC, SPF
Attività/risultati:
Acquisizione dei dati sui tipografi, realizzazione di un sondaggio, creazione
del sito web http://www.all4print.net/
Durata del progetto: 2003, 2004
Costi: € 65.430,20
Partner coinvolti: ROD, Camera di commercio della Slovenia GZS-Camera
regionale per la Primorska settentrionale, Associazione economica slovena
Gorica
Naslov: Phare Tiskarstvo /Phare art of printing (Informacijski izobraževalni
center sito, tampo in digitalnih tiskarjev za tehnološki preboj Primorske
regije)
Sektor: Razvoj malih in srednjih podjetij - Gospodarstvo
Program: Phare CBC, SPF
Aktivnosti/rezultati:
Pridobitev podatkov o tiskarjih, izvedba ankete, postavitev spletne strani
http://www.all4print.net/
Trajanje projekta: 2003, 2004
Izdatki: 65.430,20 EUR
Vključeni partnerji: ROD, GZS-Območna zbornica za Severno Primorsko,
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Slovensko gospodarsko združenje Gorica
Titolo: PRIM-e / Primorska Enterprise
Settore: Economia
Programma: Phare CBC Slovenia/Italy
Attività/risultati:
Collegamento delle imprese della Primorska allo scopo di preparare dei
progetti comuni di sviluppo. Creazione di 35 collegamenti tra le imprese e
finanziamento degli 11 migliori progetti riguardanti la rete di imprese.
Durata del progetto: 2003, 2004
Costi: € 2.800.000,00
Partner coinvolti: ROD, Iteo, Formaper, RRA NG, RRC, PRC, PCMG.
Naslov: PRIM-e / Primorska Enterprise
Sektor: Gospodarstvo
Program: Phare CBC Slovenia/Italy
Aktivnosti/rezultati:
Povezovanje podjetij na Primorskem z namenom priprave skupnih razvojnih
projektov. Vzpostavitev 35 podjetniških povezav in sofinanciranje 11
najboljših projektov mrež podjetij.
Trajanje projekta: 2003, 2004
Izdatki: 2.800.000,00 EUR
Vključeni partnerji: ROD, Iteo, Formaper, RRA NG, RRC, PRC, PCMG.
Titolo: VINUM EST / Integrated and Sustainable Development of Small
European Wine Areas in Border Regions
Settore: Turismo enologico
Programma: INTERREG IIIC
Attività/risultati:
Numerose attività a livello internazionale e locale. Diversi incontri
internazionali tra i partner, formulazione e realizzazione di una brochure
promozionale comune, realizzazione di un sito web del progetto
www.vinest.net, corsi di aggiornamento e abilitazione per gli offerenti sulla
Vipavska vinska cesta (VVC)- Strada del vino di Vipava, escursioni tecniche dei
vinificatori, un pacchetto preparato di informazioni turistiche sull’offerta
della Zgornja Vipavska dolina (Alta Valle del Vipava), la pubblicazione di un
libro dal titolo Pinela in zelen, žlahtna dediščina Vipavske doline (Pinela e
zelen,un patrimonio nobile della Valle del Vipava), …
Durata del progetto: 2004-2007
Costi: € 1,340.000,00
Partner coinvolti: Weinidylle Suedburgenland (A), Vas Megye es szombathely
varos regionalis (H), ROD (SLO), Comunita' montana N. 8 Marghine – Planargia
(I), Ayuntamiento de Bullas (E), Burgenlandkreis (D), Cabildo de Gran Canaria
(E)
Naslov: VINUM EST / Integrated and Sustainable Development of Small
European Wine Areas in Border Regions
Sektor: Vinski turizem
Program: INTERREG IIIC
Aktivnosti/rezultati:
Številne aktivnosti na mednarodni in lokalni ravni. Več mednarodnih srečanj
partnerjev, oblikovanje in izdelava skupne promocijske brošure, izdelava
internetne strani projekta www.vinest.net, izobraževanja in usposabljanja za
ponudnike na VVC, strokovne ekskurzije vinarjev, izoblikovan paket turističnih
informacij o ponudbi Zgornje Vipavske doline, izdana knjiga z naslovom Pinela
in zelen, žlahtna dediščina Vipavske doline, …
Trajanje projekta: 2004-2007
Izdatki: 1,340.000,00 EUR
Vključeni partnerji: Weinidylle Suedburgenland (A), Vas Megye es szombathely
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
varos regionalis (H), ROD (SLO), Comunita' montana N. 8 Marghine – Planargia
(I), Ayuntamiento de Bullas (E), Burgenlandkreis (D), Cabildo de Gran Canaria
(E)
Titolo: Stimolazione dello sviluppo del turismo nel territorio della Zgornja
Vipavska dolina (valle del Vipava) / The Upper Vipava Valley – recognised
tourist destination
Settore: turismo
Programma: Phare CBC Slovenia/Italy, Fondo dei piccoli progetti Prime
Attività/risultati (al massimo 5 righe):
Creato un marchio commerciale per la Vipavska dolina (Valle del Vipava) e
realizzato un logo (e un simbolo grafico) e un manuale per il suo utilizzo;
creato il sito web http://www.vipavska-dolina.si; effettuata un’analisi del
territorio e dell’offerta e realizzata la pubblicazione Vipavska dolina Toliko
vsega (La valle del Vipava – È molto di più) in tre lingue ((italiano, sloveno,
inglese); visita e trasmissione di un caso di buona politica di marketing del
territorio
Durata del progetto: 2004, 2005
Costi: € 72.640,00
Partner coinvolti: ROD, Comune di Ajdovščina, Comune di Vipava, S.K.P.
associazione »Frančišek B. Sedej«, San Floriano del Collio/Števerjan, Italia
Naslov: Spodbujanje razvoja turizma na območju Zgornje Vipavske doline /
The Upper Vipava Valley – recognised tourist destination
Sektor: turizem
Program: Phare CBC Slovenia/Italy, Sklad malih projektov Prime
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Oblikovana blagovna znamka Vipavske doline, izdelan logotip (in grafični
znak) in priročnik za njegovo uporabo; vzpostavljena spletna stran
http://www.vipavska-dolina.si; izdelana analiza območja in ponudbe ter
izdelana publikacija Vipavska dolina Toliko vsega v treh jezikih (italijanski,
slovenski, angleški); obisk in prenos primera dobre prakse trženja območja
Trajanje projekta: 2004, 2005
Izdatki: 72.640,00 EUR
Vključeni partnerji: ROD, Občina Ajdovščina, Občina Vipava, S.K.P. društvo
»Frančišek B. Sedej«, Števerjan, Italija
Titolo: Centro artigianale di restauro, progetto nel settore di collegamento
delle imprese / Craft centre for restaurateur
Settore: Programma: Phare CBC Slovenia/Italy, Primorska enterprise
Attività/risultati (al massimo 5 righe):
Costituita la rete di imprese OCRA (Centro artigianale di restauro) che associa
artigiani che in base alla loro abilitazione professionale effettuano interventi
di restauro nel settore delle costruzioni, della stuccatura, della lavorazione
della pietra, lavori di falegname, imbianchino, fabbro allo scopo di offrire ai
potenziali investitori un'offerta integrale e di qualità per servizi di restauro
sulle opere del patrimonio culturale.
Durata del progetto: 2004, 2005
Costi: € 291.695,00
Partner coinvolti: Keting d.o.o., Igras d.o.o., Restavratorstvo Antiqua Ars Stanko Vitez s.p., Laboratorio del fabbro Matej Leopoli (ITA), ROD
Naslov: Obrtni center restavratorstva, projekt na področju povezovanja
podjetij / Craft centre for restaurateur
Sektor: Program: Phare CBC Slovenia/Italy, Primorska enterprise
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Ustanovljena podjetniška mreža OCRA (Obrtni center restavratorstva), ki
združuje obrtnike, ki na podlagi strokovne usposobljenosti izvajajo
restavratorske posege na področju zidarstva, štukaterstva, kamnoseštva,
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
lesarstva, slikopleskarstva in kovaštva z namenom potencialnim investitorjem
ponuditi celovito in kakovostno ponudbo restavratorskih storitev na objektih
kulturne dediščine.
Trajanje projekta: 2004, 2005
Izdatki: 291.695,00 EUR
Vključeni partnerji: Keting d.o.o., Igras d.o.o., Restavratorstvo Antiqua Ars Stanko Vitez s.p., Kovaštvo Matej Leopoli (ITA), ROD
Titolo: Attrezzatura meccanica per una speciale filtrazione dell'acqua,
progetto nel settore del collegamento delle imprese / Development of
equipment for special filtration of water
Settore: economia, collegamento delle imprese
Programma: Phare CBC Slovenia/Italy, Primorska enterprise
Attività/risultati (al massimo 5 righe): Sviluppo di un'apparecchiatura per la
filtrazione dell'acqua DESF 22, elaborazione della documentazione
progettuale, struttura finanziaria, soluzioni tecnologiche e approcci per la
preparazione del prototipo, realizzazione dell'attrezzatura per il prototipo,
acquisto delle parti costitutive, trasporto (straordinario) e montaggio
dell'attrezzatura, test del funzionamento senza l'apporto dell'acqua,
misurazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, materiale di filtraggio per il
primo riempimento, brevettazione, promozione, acquisizione di un
investitore...
Durata del progetto: 2004, 2005
Costi: € 260.180,00
Partner coinvolti: ENOOP d.o.o., Elektroinstalaterstvo - Zvonimir Lukin s.p.,
Furlan Cesta d.o.o., Agenzia di sviluppo ROD, SIC s.r.l., Vepex d.o.o.,
Kovinoprodukt – Željko Kovač s.p.
Naslov: Mehanska oprema za specialno filtracijo vode, projekt na področju
povezovanja podjetij / Development of equipment for special filtration of
water
Sektor: gospodarstvo, povezovanje podjetij
Program: Phare CBC Slovenia/Italy, Primorska enterprise
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): Razvoj naprave za filtracijo vode DESF
22, izdelava projektne dokumentacije, finančna konstrukcija, tehnološke
rešitve in pristopi za pripravo prototipa, izdelava opreme za prototip, nabava
sestavnih delov, (izredni) transport in montaža opreme, testiranje
funkcioniranja brez dotoka vode, fizikalne, kemične in mikro-biološke
meritve, filtrirni material za prvo polnitev, patentiranje, promocija,
pridobitev investitorja...
Trajanje projekta: 2004, 2005
Izdatki: 260.180,00 EUR
Vključeni partnerji: ENOOP d.o.o., Elektroinstalaterstvo - Zvonimir Lukin s.p.,
Furlan Cesta d.o.o., Razvojna egencija ROD, SIC s.r.l., Vepex d.o.o.,
Kovinoprodukt – Željko Kovač s.p.
Titolo: VALO-PT – Sviluppo integrale dei tipici raccolti e prodotti agricoli nel
territorio transfrontaliero / Strategy of typical agricultural products
Settore: imprenditoria in campagna, turismo
Programma: INTERREG IIIA
Attività/risultati (al massimo 5 righe):
Consulenza finanziaria e assistenza tecnica nell’esecuzione del progetto,
partecipazione agli incontri professionali degli esperti agricoli, analisi e
realizzazione delle strategie di sviluppo dei raccolti e dei prodotti agricoli
prescelti (verdura, miele, carne, latticini, vino, olio di oliva…). Nell’ambito
del progetto è stato pubblicato un libro in tre lingue dal titolo Edamus,
Bibamus, Gaudeamus – Mangiamo, beviamo e ci divertiamo. Per promuovere i
tipici prodotti agricoli sono stati realizzati e stampati dei manifesti e dei
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
depliant con i tipici raccolti, i prodotti e i cibi selezionati, la sistemazione di
alcuni punti INFO sul territorio, è stato raggiunto lo scopo essenziale del
progetto – migliorare la riconoscibilità esterna dell’agricoltura di questo
territorio.
Durata del progetto: 2005-2007
Costi: € 317.747,45
Partner coinvolti: Camera di agricoltura e silvicoltura della Slovenia (KGZ
Slovenije) – Camera di agricoltura e silvicoltura di Nova Gorica (KGZ Nova
Gorica), Università del Litorale – Centro scientifico e di ricerca di Capodistria,
Provincia di Gorizia, Provincia di Trieste, Agenzia di sviluppo ROD.
Naslov: VALO-PT – Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na
čezmejnem območju / Strategy of typical agricultural products
Sektor: podjetništvo na podeželju, turizem
Program: INTERREG IIIA
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Finančno svetovanje in tehnična pomoč pri izvedbi projekta, udeležba na
strokovnih srečanjih kmetijskih strokovnjakov, analiza in izdelava strategij
razvoja izbranih kmetijskih pridelkov in izdelkov (zelenjava, med, meso,
mlečni izdelki, vino, oljčno olje…). V okviru projekta je bila v treh jezikih
izdana knjiga z naslovom Edamus, Bibamus, Gaudeamus – Jejmo, pijmo in se
veselimo. Za promocijo tipičnih kmetijskih pridelkov so bili oblikovani in
natisnjeni plakati ter zloženke izbranih tipičnih kmetijskih pridelkov, izdelkov
in jedi, ureditev nekaterih INFO točk na teritoriju, dosežen je bil bistven cilj
projekta – izboljšanje zunanje prepoznavnosti kmetijstva tega območja.
Trajanje projekta: 2005-2007
Izdatki: 317.747,45 EUR
Vključeni partnerji: KGZ Slovenije – KGZ Nova Gorica, Univerza na Primorskem
– Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Pokrajina Gorica, Pokrajina Trst,
Razvojna agencija ROD,
Titolo: GLI ITINERARI DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E DEL VINO – “Land, art &
wine”
Settore: turismo, imprenditoria in campagna
Programma: INTERREG IIIA
Attività/risultati (al massimo 5 righe):
Creazione di uno spazio espositivo – Vinoteca di Vipava, istituzione del Centro
del merletto di Idrija, regolamentazione dello spazio espositivo di Brdo,
programmi turistici organizzati di artigianato artistico e gastronomia locale e
offerta vinicola, realizzazione della strategia per la destinazione turistica
»Lungo gli itinerari dell’artigianato artistico e del vino«, materiale
promozionale destinato ai turisti, realizzazione di un sito web, possibilità di
multivisione del territorio, workshop di aggiornamento, 2 congressi
consuntivi…
Durata del progetto: 2005-2007
Costi: € 353.203,25
Partner coinvolti: Comune di Vipava, Comune di Brda, Comune di Idrija,
Provincia di Gorizia, Agenzia di sviluppo ROD, Icra, Agenzia di sviluppo
regionale della Primorska settentrionale (RRA Severne Primorske) NG, Scuola
superiore ginnasio Jurij Vega – Scuola dei merletti di Idrija, Confartigianato
provinciale di Venezia, ICRA della Primorska settentrionale
Naslov: PO POTEH UMETNOSTNE OBRTI IN VINA – “Land, art & wine”
Sektor: turizem, podjetništvo na podeželju
Program: INTERREG IIIA
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Vzpostavitev razstavnega prostora – Vinoteke Vipava, ustanovitev Centra
Idrijske čipke, ureditev razstavnega prostora Brda, organizirani turistični
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
programi umetnostne obrti in lokalne gastronomske in vinske ponudbe,
izdelana strategija turistične destinacije »Po poteh umetnostne obrti in vina«,
promocijski material, namenjen turistom, izdelana spletna stran, izdelane
multivizije območja, izobraževalne delavnice, 2 zaključna kongresa…
Trajanje projekta: 2005-2007
Izdatki: 353.203,25 EUR
Vključeni partnerji: Občina Vipava, Občina Brda, Občina Idrija, Provincia di
Gorizia, Razvojna agencija ROD, Icra, RRA Severne Primorske NG, Gimnazija
Jurija Vege – Čipkarska šola Idrija, Confartigianato provinciale di Venezia,
ICRA Severne Primorske
Titolo: MED.TOUR, - Tour medievale – Viaggio lungo le città fortificate e I
castelli del territorio transfrontaliero, “Medieval tour, discovering the
defensive towns and castles of the boundary area”
Settore: turismo, collaborazione economica sul territorio transfrontaliero
Programma: INTERREG IIIA
Attività/risultati:
Nell’ambito del progetto è stato realizzato un itinerario e una brochure
promozionale in diverse lingue con un programma culturale e turistico che è
focalizzato sulla visita delle città/centri fortificati e dei castelli. I partner si
sono incontrati in 3 incontri internazionali di lavoro e alla conferenza
conclusiva nella città di Portogruaro.
Durata del progetto: gennaio 2005 - giugno 2007
Costi: € 48.778,00
Partner coinvolti: Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e di Teglio
Veneto, Associazione/Združenje »Territoria Nordest«, CISET, Azienda
agricola/Kmetija Bellotto & C., MONG, Comune di Vipava, Comune di
Ajdovščina, TIC
Ajdovščina, Agenzia di sviluppo ROD.
Naslov: MED.TOUR, - Srednjeveška tura – Potovanje po utrjenih mestih in
gradovih čezmejnega območja, “Medieval tour, discovering the defensive
towns and castles of the boundary area”
Sektor: turizem, gospodarsko sodelovanje na čezmejnem območju
Program: INTERREG IIIA
Aktivnosti/rezultati:
V okviru projekta je bil izdelan itinerarij in večjezična promocijska brošura s
kulturno-turističnim programom, ki se osredotočata na ogled utrjenih
mest/naselij in gradov. Partnerji so se srečali na 3 mednarodnih delovnih
srečanjih in zaključni konferenci v mestu Portogruaro.
Trajanje projekta: januar 2005 - junij 2007
Izdatki: 48.778,00 EUR
Vključeni partnerji: Unione dei Comuni di Fossalta di Portogruaro e di Teglio
Veneto, Associazione/Združenje »Territoria Nordest«, CISET, Azienda
agricola/Kmetija Bellotto & C., MONG, Občina Vipava, Občina Ajdovščina, TIC
Ajdovščina, Razvojna agencija ROD.
Titolo: PRO.VITE – Promocija in informiranje o kakovosti in sledljivosti vina iz
Slovenije in vzhodnega Veneta, “Čezmejna promocija kakovostnih
vinogradniško-vinarskih izdelkov vzhodnega Veneta in Slovenije / Iniziative di
promozione e comunicazione sulla qualità e tracciabilità dei prodoti
vitivinicoli sloveni e del Veneto orientale”
Settore: imprenditoria in campagna, turismo enologico
Programma: INTERREG IIIA
Attività/risultati:
Le attività si sono collegate alla promozione turistica comune dei prodotti
vitivinicoli di qualità. Presentazione della Zgornja Vipavska dolina (Valle del
Vipava- rappresentanti del TIC (Centro informazioni turistiche), vinificatori, …
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
su uno stand all’aeroporto Marco Polo di Venezia – tre date. Le attività sono
state effettuate anche sulla base della sinergia che esiste tra i due diversi
settori economici che sono la ristorazione e il settore alberghiero.
Durata del progetto: novembre 2006 – marzo 2008
Costi: € 241.000,00
Partner coinvolti: Consorzio »Venezia Wine Forum«, Agenzia di sviluppo ROD,
Venezia Opportunita' - Ente speciale della Camera di Commercio di Venezia
Naslov: PRO.VITE – Promocija in informiranje o kakovosti in sledljivosti vina iz
Slovenije in vzhodnega Veneta, “Čezmejna promocija kakovostnih
vinogradniško-vinarskih izdelkov vzhodnega Veneta in Slovenije / Iniziative di
promozione e comunicazione sulla qualita e tracciabilita dei prodoti
vitivinicoli sloveni e del Veneto orientalie”
Sektor: podjetništvo na podeželju, vinski turizem
Program: INTERREG IIIA
Aktivnosti/rezultati:
Aktivnosti so se navezovale na skupno turistično promocijo kakovostnih
vinogradniško-vinarskih izdelkov. Predstavitev Zgornje Vipavske doline predstavniki TIC-ev, vinarji, … na stojnici na letališču Marco Polo v Benetkah
– trije termini. Aktivnosti so se izvedle tudi na osnovi sinergije, ki obstaja med
različnima gospodarskima panogama, kot sta gostinstvo in hotelirstvo.
Trajanje projekta: november 2006 – marec 2008
Izdatki: 241.000,00 EUR
Vključeni partnerji: Konzorcij »Venezia Wine Forum«, Razvojna agencija ROD,
Venezia Opportunita' - Posebna ustanova Trgovinske zbornice v Benetkah
Titolo: VAL.O.RE. – Valorization Of Regional typical produce
Settore: imprenditoria in campagna, turismo
Programma: EU Initiative Leader Plus
Attività/risultati (al massimo 5 righe):
Numerose attività a livello locale/regionale collegate alla qualità della
produzione locale di cibi e vino. Lo scambio dei casi di buona politica e la
trasmissione know-how nel settore dello sviluppo e del management dei
sistemi locali/regionali di qualità in occasione della conferenza internazionale
»Castagneto a tavola«.
Durata del progetto: 2007
Costi: € 225.500,00
Partner coinvolti: Comune di Castagneto Carducci (I), Comune di Suvereto (I),
ROD (SLO), Comune di Brasov (Romania)
Naslov: VAL.O.RE. – Valorization Of Regional typical produce
Sektor: podjetništvo na podeželju, turizem
Program: EU Initiative Leader Plus
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Številne aktivnosti na lokalni/regionalni ravni v navezavi na kakovost lokalne
proizvodnje hrane in vina. Izmenjava primerov dobre prakse in prenos
know-how s področja razvoja in menedžmenta lokalnih/regionalnih sistemov
kakovosti na mednarodni konferenci »Castagneto a tavola«.
Trajanje projekta: 2007
Izdatki: 225.500,00 EUR
Vključeni partnerji: Občina Castagneto Carducci (I), Občina Suvereto (I), ROD,
Občina Brasov (Romunija)
Titolo: Learning Partnership of Small European Wine Areas
Settore: formazione permanente, turismo enologico, imprenditoria
Programma: Education and Culture Lifelong Learning Programme GRUNDTVIG
Attività/risultati:
Scambio di esperienze tra le organizzazioni partenariali con l’obiettivo di
aiutare gli adulti nella formazione informale elevando il loro ruolo
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
nell’ampliamento delle conoscenze e delle esperienze: trasmissione di nuove
conoscenze e sapere, maggiore qualità dell’offerta turistica nel turismo
enologico, formulazione e commercializzazione dei prodotti turistici e
dell’offerta turistica, promozione dell’area produttiva vinicola come
destinazione turistica. Tre incontri didattici internazionali tra i partner
(vinificatori, rappresentanti del Centro informazioni turistiche TIC, …),
numerose attività a livello locale.
Durata del progetto: 2007-2009
Costi: € 19.000,00
Partner coinvolti: Agenzia di sviluppo ROD, Asociacion Ruta del Vino de Bullas,
Weinbauverband Saale-Unstrut e.V., Federacion de Asociacionesde
Viticultores y Bodegueros de Gran Canaria, VINIGRAN
Naslov: Learning Partnership of Small European Wine Areas
Sektor: vseživljenjsko učenje, vinski turizem, podjetništvo
Program: Education and Culture Lifelong Learning Programme GRUNDTVIG
Aktivnosti/rezultati:
Izmenjava izkušenj med partnerskimi organizacijami s ciljem pomagati
odraslim pri neformalnem izobraževanju in dvigu njihove vloge pri širjenju
znanj in izkušenj: prenos novih znanj in vedenj, dvig kvalitete turistične
ponudbe v vinskem turizmu, oblikovanje in trženje turističnih produktov in
turistične ponudbe, promocija celotnega vinorodnega okoliša kot turistične
destinacije. Tri mednarodna učna srečanja partnerjev (vinarji, predstavniki
TIC-a, …), številne aktivnosti na lokalnem nivoju.
Trajanje projekta: 2007-2009
Izdatki: 19.000,00 EUR
Vključeni partnerji: Razvojna agencija ROD, Asociacion Ruta del Vino de
Bullas, Weinbauverband Saale-Unstrut e.V., Federacion de Asociacionesde
Viticultores y Bodegueros de Gran Canaria, VINIGRAN
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 22 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 22 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Posoški razvojni center
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
mag. Roman Medved
Team Manager dal
partner
Vesna Kozar
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Vesna Kozar
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Trg svobode
N. 2
Ulica: Trg svobode
Številka: 2
Indirizzo
Città/Stato: Caporetto/ Slovenia
Naslov
CAP: 5222
Kraj/Država: Kobarid/
Poštna številka: 5222
Slovenija
E-mail: [email protected];
Tel.: +386(0)5 3841 500; Fax: +386 (0)5 38 41 504
vesna.koz[email protected]
503
Faks: +386 (0)5 38 41 504 E-pošta: [email protected];
[email protected]
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka SI32155425
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese: 1414933
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Posoški razvojni center,
Imetnik in številka
01246-6030216808 BANKA SLOVENIJE
transakcijskega računa
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN:
SI 56 0124 6603 0216 808
SWIFT: BSLJSI2X
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 41
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica: 100%
Natura giuridica
Il Posoški razvojni center (PRC) è un ente pubblico istituito dai Comuni di
Bovec, Kobarid e Tolmin.
Organi dell'ente:
 il Consiglio dell'ente come organo con potere amministrativo,
 il Direttore dell'ente come organo gestionale e
 il Consiglio tecnico come organo tecnico dell'ente.
Il Consiglio dell'ente approva lo statuto, il regolamento, il piano di lavoro, il
bilancio consuntivo, nomina e assolve il direttore dell'ente, approva il piano di
gestione annuale, definisce l'organico e controlla la gestione dell'ente.
La nomina e la revoca della nomina del direttore, i piani di gestione annuale e
il piano finanziario richiedono il parere e l'approvazione dei Consigli Comunali
di Bovec, Kobarid e Tolmin.
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
L'ente pubblico Posoški razvojni center è stato istituito ai fini di eseguire le
mansioni e le attività tecniche e di altro carattere per garantire uno sviluppo
economico e sociale uniformato e accelerato nei Comuni di Bovec, Kobarid e
Tolmin. Il suo obiettivo è promuovere le nuove idee di sviluppo, le conoscenze
e le opportunità, nonché creare, in modo responsabile e in collaborazione con
i partner, un ambiente piacevole da vivere e uno spazio a vantaggio degli
abitanti della regione.
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 41
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža: 100 %
Posoški razvojni center (PRC) je javni zavod, katerega ustanoviteljice so
občine Bovec, Kobarid in Tolmin.
Organi zavoda so:
 svet zavoda kot organ upravljanja,
 direktor zavoda kot poslovodni organ in
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
 strokovni svet kot strokovni organ zavoda.
Svet zavoda sprejema statut, poslovnik, program dela, zaključni račun,
imenuje in razrešuje direktorja zavoda, sprejema letni delovni načrt,
sistematizacijo delovnih mest ter spremlja celotno poslovanje zavoda.
Imenovanje in razrešitev direktorja, letni delovni načrt in finančni načrt se
posreduje v soglasje in potrditev tudi občinskim svetom občin Bovec, Kobarid
in Tolmin.
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Javni zavod Posoški razvojni center je bil ustanovljen z namenom izvajanja
strokovnih in drugih nalog ter aktivnosti za skladen in pospešen ekonomski in
družbeni razvoj občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Njegovo poslanstvo je
prinašati nove razvojne ideje, znanje in priložnosti ter skupaj s partnerji
soodgovorno ustvarjati okolje, ki je prijetno za bivanje in spodbudno za delo.
Prizadeva si za izvajanje večjih lokalnih in regionalnih projektov na področju
gospodarstva, človeških virov, podeželja ter okolja in prostora v dobrobit
prebivalcev regije.
M 70.220 – altra collaborazione imprenditoriale e commerciale
P. 85.590 – altra formazione non classificata, corsi di aggiornamento e
abilitazione
J 58.140 – pubblicazione di riviste e altri periodici
Oltre all’attività principale, quelle più importanti per portare a termine le
attività progettuali sono lo svolgimento di abilitazioni, che assicurano le
capacità organizzative del partner, e la pubblicazione di riviste, importante
per collaborare alla preparazione di materiali di stampa.
Le attività non hanno contabilità separata.
Codice attività
Standardna klasifikacija
M 70.220 – drugo podjetniško in poslovno sodelovanje
dejavnosti (šifra)
P. 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
J 58.140 – izdajanje revij in druge periodike
Poleg glavne dejavnosti sta za izvedbo projektnih aktivnosti pomembni
dejavnosti opravljanja usposabljanj, ki zagotavlja organizacijske sposobnosti
partnerja, in izdajanje revij, pomembno za sodelovanje pri pripravi tiskanih
materialov.
Dejavnosti nimajo ločenih računov.
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito regionale ed internazionale / regionalni in mednarodni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
servizi di formazione/ storitve in usposabljanje
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
Il PRC, insieme a tre agenzie di sviluppo della regione statistica Goriška,
svolge la funzione del coordinatore degli interessi regionali a livello locale e
nazionale nell’ambito dello sviluppo regionale, dell’economia, delle risorse
umane e della protezione dell’ambiente. I settori di competenza del PRC
comprendono: le attività di sviluppo regionale (coordinatore per le attività di
sviluppo delle risorse umane), la promozione dell'imprenditoria (Programma di
voucher counselling, organizzazione di seminari e simposi per gli imprenditori,
VEM - “Vse na enem mestu”), lo sviluppo di risorse umane (programmi di
formazione permanente, lo schema regionale per l'assegnazione delle borse di
studio) e lavoro, protezione dell'ambiente, sviluppo della campagna (gestore
LAS - Gruppo Locale d'Azione per lo sviluppo) e collaborazione in progetti
europei.
PRC skupaj s tremi razvojnimi agencijami v Goriški statistični regiji deluje kot
koordinator interesov regije na lokalni in državni ravni na področjih
regionalnega razvoja, gospodarstva, človeških virov in varstva okolja.
Področja delovanja PRC-ja so: regionalne razvojne naloge (koordinator s
področja razvoja človeških virov),spodbujanje podjetništva (Program
vavčerskega svetovanja, organiziranje seminarjev in posvetov za podjetnike,
VEM-Vse na enem mestu), razvoj človeških virov (programi vseživljenjskega
učenja, Regijska štipendijska shema) in zaposlovanja, varstvo okolja, razvoj
podeželja (upravljalec LAS za razvoj)in sodelovanja v čezmejnih in
mednarodnih projektih.
Il PRC è attivo nei seguenti settori: consulenza imprenditoriale, sviluppo delle
risorse umane, sviluppo della campagna, ambiente e territorio, promozione. Il
centro ha 23 dipendenti specializzati nella gestione e nel coordinamento dei
progetti regionali e internazionali e nelle diverse tipologie di consulenza. La
maggior parte dei dipendenti possiede una qualifica universitaria, due hanno
conseguito la laurea magistrale (Master) in scienze. I dipendenti vantano di
esperienze pluriennali nella predisposizione delle schede di adesione ai bandi
pubblici, nella gestione progettuale e finanziaria. Il PRC è dotato di tecnologia
informatica di comunicazione necessaria e di spazi idonei per l’espletamento
delle proprie attività.
PRC ima naslednja področje delovanja:podjetniško svetovanje, razvoj
človeških virov, razvoj podeželja, okolje in prostor ter področje promocije.
Imamo 23 zaposlenih, ki so usposobljeni za vodenje in koordiniranje
regionalnih in mednarodnih projektov in nudijo različna svetovanja. Večina
zaposlenih ima visokošolsko izobrazbo, dva sta magistra znanosti. Zaposleni
imajo večletne izkušnje s pripravami prijav na javne razpise, z vodenjem
projektov in finančnim vodenjem. PRC ima vso potrebno informacijsko
komunikacijsko tehnologijo in ustrezne prostore za izvajanje projektov.
Dallo stato patrimoniale per il periodo 2006-2008 risulta che il PRC copre con
proprie risorse gli investimenti materiali e dispone di attivi correnti. Nel 2008
ha realizzato € 643.411.00 di proventi di gestione e € 749.275,83 di oneri di
gestione. Il risultato degli proventi e degli oneri dei determinati usufruttuari
indica un'eccedenza degli oneri pari a € 114.864,01; l'eccedenza dei proventi
per tutti gli anni precedenti dell'attività del PRC ammonta a € 438.836,10.
Dall'avvio dell'attività l'ente ha prodotto € 323.972,09 di proventi. Tutti i
proventi sono destinati alla principale attività dell'ente, il quale non ha
impegni annullati non liquidati. L'attività del PRC è finanziata dai Comuni di
Bovec, Kobarid e Tolmin con il 10% del totale dei proventi. Gli altri proventi
sono costituiti da finanziamenti derivanti dai progetti statali e da fondi
comunitari.
Iz bilance stanja za obdobje 2006-2008 je razvidno, da PRC z lastnimi viri
pokriva svoja materialne naložbe in razpolaga s čistimi kratkoročnimi sredstvi.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
V letu 2008 je PRC realiziral 634.411,00 EUR poslovnih prihodkov in
749.275,83 EUR poslovnih odhodkov. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov izkazuje presežek odhodkov v višini 114.864,01 EUR; presežek
prihodkov iz vseh preteklih let delovanja PRC pa 438.836,10 EUR Tako je
zavod od začetka delovanja ustvaril 323.972,09 EUR presežka, ves presežek je
namenjen osnovni dejavnosti zavoda. Neporavnanih zapadlih obveznosti nima.
Delovanje PRC financirajo občine Bovec, Kobarid in Tolmin v višini 10 %
celotnih prihodkov, ostali prihodki pa so pridobljeni iz raznih projektih s strani
države ali evropskimi sredstvi.
Titolo: »NENA" Network Enterprise Alps – Enhancing sustainable development,
competitiveness and innovation through SME and cluster co-operation
Settore: Fonti di energia rinnovabili
Programma: INTERREG III B ALPINE SPACE
Attività/risultati (massimo 5 righe):
Integrazione delle aziende che operano nel settore delle fonti di energia
rinnovabili (biomasse), promozione nei confronti dell'opinione pubblica per
l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, predisposizione degli studi di
fattibilità per la realizzazione del sistema di riscaldamento a distanza con
l'impiego di biomasse nel Comune di Bovec, nella zona commerciale di Tolmin
e nel Comune di Kanal ob Soči
Durata: marzo 2006 – marzo 2008
Costi: € 2.450.000 (€ 100.000 – PRC)
Partner coinvolti: 10 partner dalla Germania, Austria, Italia, Francia e
Slovenia.
Naslov: "NENA" Network Enterprise Alps – Enhancing sustainable development,
competitiveness and innovation through SME and cluster co-operation
Sektor: Obnovljivi viri energije
Program: INTERREG III B ALPINE SPACE
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Povezovanje podjetij, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri eneregije (bio masa),
motiviranje javnosti za uporabo obnovljivih virov energije,izdelava študij
izvedljivosti za izvedbo daljinskega ogrevanja na bio-maso v Občini Bovec,
Poslovni coni Tolmin in Občini Kanal ob Soči
Trajanje projekta: marec 2006 do marec 2008
Izdatki: 2.450.000 EUR (100.000 EUR – PRC)
Vključeni partnerji: 10 partnerjev iz Nemčije, Avstrije, Italije, Francije in
Slovenije.
Titolo: Cluster metallurgico della Valle dell’Isonzo
Settore: Imprenditoria – PMI
Programma: PHARE CBC ITALIA/SLOVENIA
Attività/risultati (massimo 5 righe):
Integrazione di piccole e medie imprese del settore metallurgico nella Valle
dell'Isonzo (Posočje) per una promozione congiunta sul mercato
Durata: ottobre 2004 – settembre 2005
Costi: € 250.000
Partner coinvolti: 5 aziende del settore metallurgico e elettrico dai Comuni di
Bovec, Kobarid e Tolmin
Naslov: Posoški kovinarski grozd
Sektor: Podjetništvo - MSP
Program: PHARE CBC SLOVENIA/ITALY
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Povezovanje mikro in majhnih podjetij iz kovinske industrije v Posočju za
skupen nastop na trgu
Trajanje projekta: oktober 2004-september 2005
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Izdatki: 250.000 EUR
Vključeni partnerji: 5 podjetij iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin, ki se
ukvarjajo z kovinarsko in elektro dejavnost
Titolo: Studio di fattibilità sulla realizzazione delle zone commerciali nella
Regione statistica Goriška (PPF)
Settore: Imprenditoria - PMI
Programma: PHARE CBC ITALIA/SLOVENIA
Attività/risultati (massimo 5 righe):
Studio di fattibilità sulla realizzazione di una zona commerciale nella Regione
statistica Goriška e modello di gestione della zona commerciale
Durata: settembre 2004 – giugno 2005
Partner coinvolti: Agenzie di sviluppo regionale della Severna Primorska (ROD
Ajdovščina, ICRA d.o.o. Idrija, RRA severne Primorske d.o.o., Posoški razvojni
center)
Naslov: Študija izvedljivosti poslovnih con Goriške statistične regije (PPF)
Sektor: Podjetništvo - MSP
Program: PHARE CBC SLOVENIA/ITALY
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Izdelava študije izvedljivosti PC V Goriški statistični regiji in modela
upravljanja PC.
Trajanje projekta: september 2004 do junij 2005
Vključeni partnerji: Razvojne agencije Severne Primorske (ROD Ajdovščina,
ICRA d.o.o. Idrija, RRA severne Primorske d.o.o., Posoški razvojni center)
Titolo: Commercializzazione delle zone commerciali nella Valle d’Isonzo
Settore: Imprenditoria - PMI
Programma: PHARE CBC ITALIA/SLOVENIA
Attività/risultati (massimo 5 righe): Promozione delle zone commerciali nella
Valle d’Isonzo
Durata: 2005 - giugno 2006
Partner coinvolti: Comuni di Bovec, Kobarid e Tolmin
Naslov: Trženje poslovnih con v Posočju
Sektor: Podjetništvo - MSP
Program: PHARE CBC SLOVENIA/ITALY
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): Promocija PC v Posočju
Trajanje projekta: 2005 do junij 2006
Vključeni partnerji: Občine Bovec, Kobarid in Tolmin
Titolo: Programma regionale di sviluppo della Primorska del Nord (Regione
statistica Goriška) per il periodo 2002 - 2006
Settore: Economia, ambiente e territorio, campagna, risorse umane
Programma: Nazionale
Attività/risultati (massimo 5 righe):
Programma di sviluppo con le principali priorità legate all'ambiente e al
territorio, all'economia e al turismo, allo sviluppo della campagna e delle zone
protette e allo sviluppo delle risorse umane nel periodo 2002-2006
Durata: 2002 - 2006
Partner coinvolti: Comuni della regione e quattro agenzie di sviluppo ( ROD
Ajdovščina, ICRA d.o.o. Idrija, RRA severne Primorske d.o.o., Posoški razvojni
center).
Naslov: Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične
regije) za obdobje 2002-2006
Sektor: Gospodarstvo, okolje in prostor, podeželje, človeški viri
Program: Nacionalni
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Razvojni program s ključnimi prioritetami na področju okolja in prostora,
gospodarstva in turizma, razvoja podeželja in zavarovanih območij ter razvoja
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
človeških virov za obdobje 2002-2006
Trajanje projekta: 2002 do 2006
Vključeni partnerji: Občine v regiji in vse štiri razvojne agencije (ROD
Ajdovščina, ICRA d.o.o. Idrija, RRA severne Primorske d.o.o., Posoški razvojni
center).
Titolo: : Programma regionale di sviluppo della Primorska del Nord (Regione
statistica Goriška) per il periodo 2007 - 2013
Settore: Economia, ambiente e territorio, campagna, risorse umane
Programma: ERDF e nazionale
Attività/risultati (massimo 5 righe):
Programma di sviluppo con le principali priorità legate all'ambiente e al
territorio, all'economia e al turismo, allo sviluppo della campagna e delle zone
protette e allo sviluppo delle risorse umane nel periodo 2007 – 2013
Durata: 2007 do 2009
Partner coinvolti: Comuni della regione e quattro agenzie di sviluppo (ROD
Ajdovščina, ICRA d.o.o. Idrija, RRA severne Primorske d.o.o., Posoški razvojni
center).
Naslov: Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične
regije) za obdobje 2007-2013
Sektor: Gospodarstvo, okolje in prostor, podeželje, človeški viri
Program: ERDF in nacionalni
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Razvojni program s ključnimi prioritetami na področju okolja in prostora,
gospodarstva in turizma, razvoja podeželja in zavarovanih območij ter razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013
Trajanje projekta: 2007 do 2009
Vključeni partnerji: Občine v regiji in vse štiri razvojne agencije (ROD
Ajdovščina, ICRA d.o.o. Idrija, RRA severne Primorske d.o.o., Posoški razvojni
center).
Titolo: Supporto completo per l’imprenditoria
Settore: Imprenditoria - PMI
Programma: Nazionale
Attività/risultati (massimo 5 righe):
Supporto completo nell'informazione delle aziende e consulenza per i
programmi di investimento e di ottenimento dei fondi per la loro esecuzione
Durata: 2001 - 2009
Partner coinvolti: Comuni della regione e quattro agenzie di sviluppo (ROD
Ajdovščina, ICRA d.o.o. Idrija, RRA severne Primorske d.o.o., Posoški razvojni
center).
Naslov: Izvajanje celovitih podpornih storitev
Sektor: Podjetništvo - MSP
Program: Nacionalni
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Celovita podpora in informiranje podjetij ter svetovanje za investicijske
programe ter pridobivanje finančnih sredstev za njihovo izvedbo
Trajanje projekta: 2001 do 2009
Vključeni partnerji: Občine v regiji in vse štiri razvojne agencije (ROD
Ajdovščina, ICRA d.o.o. Idrija, RRA severne Primorske d.o.o., Posoški razvojni
center).
Titolo: Vse na enem mestu (VEM) (Servizi presso il punto VEM)
Settore: Imprenditoria - PMI
Programma: PHARE CBC ITALIA/SLOVENIA
Attività/risultati (massimo 5 righe):
Rete di servizi destinati ai potenziali e attuali imprenditori per la costituzione
dell'impresa e le modifiche necessarie legate all'attività delle aziende già
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
operanti.
Durata: 2005 - 2006
Costi: € 100.000
Naslov: Vse na enem mestu (VEM)
Sektor: Podjetništvo - MSP
Program: PHARE CBC SLOVENIA/ITALY
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Sistem storitev potencialnim podjetnikom in že delujočim podjetjem za
ustanovitev podjetja ter spremembe povezane z dejavnostjo že obstoječih
podjetij
Trajanje projekta: 2005 do 2006
Izdatki: 100.000 EUR
Titolo: Il progetto del centro economico IN PRIME nella Regione statistica
Goriška
Programma: Nazionale
Attività/risultati (massimo 5 righe):
Eseguito uno studio complessivo di fattibilità con l'analisi dei costi e dei
benefici.
Durata: 2007 - 2009
Costi: € 280.000
Partner coinvolti: Tutti i comuni e le maggiori imprese della regione
Naslov: Projekt gospodarskega središča IN PRIME v Goriški statistični regiji
Sektor: Podjetništvo
Program: Nacionalni
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic):
Izdelana celovita študija izvedljivosti in upravičenosti z analizo stroškov in
koristi.
Trajanje projekta: 2007 do 2009
Izdatki: 280.000 EUR
Vključeni partnerji: Vse občine in večja podjetja v regiji
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 23 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 23 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija D.O.O. NOVA GORICA
(Agenzia di sviluppo regionale del Nord Litorale)
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Črtomir Špacapan
Team Manager dal
partner
Črtomir Špacapan
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Tanja Golja, Tomaž Vadjunec
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Mednarodni prehod
N. 6
Ulica: Mednarodni prehod
Številka: 6
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Šempeter, Slovenia
CAP: 5290
Kraj/Država: Šempeter, Slovenija Poštna številka: 5290
E-mail: [email protected];
Fax: 00386 5 330 66 87
[email protected]
Tel.: 00386 5 330 66 83
Faks: 00386 5 330 66 87
E-pošta: [email protected];
[email protected]
P. Iva e codice fiscale
n.:
Identifikacijska številka
za DDV oz. davčna
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
conto corrente
Imetnik in številka
transakcijskega računa
SI95877835
L’IVA è recuperabile?
Sì No Parzialmente
Ali je DDV povračljiv?
Da Ne Delno
1461974
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, 04750-0000680215 pri Novi KBM
d.d. Nova Gorica
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN: SI56 0475 0000 0680 215
SWIFT: KBMASI2XGOR
Natura giuridica
Pubblico
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 19, società a responsabilità limitata
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
Agenzia di sviluppo regionale del Nord Litorale ha lo status dell’ente pubblico
con 87,9% di capitale pubblico. Fondatori dell’Agenzia di sviluppo regionale
del Nord Litorale sono i comuni che hanno 87,9% di capitale pubblico: Comune
di Nova Gorica, Comune di Brda, Comune Miren-Kostanjevica, Comune
Šempeter-Vrtojba, Comune Kanal ob Soči, Sezione regionale d'artigianato di
Nova Gorica (2,6%) e Camera di Commercio Slovenia (9,5%).
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Agenzia di sviluppo regionale del Nord Litorale agisce per l’interesse
pubblicho o dell’uso generale perché incoraggia lo sviluppo regionale e locale
in un modo integrato e globale. L’agenzia era fondata con lo scopo di unire
tutte le potenzialità locali, regionali e nazionali per la realizzazione dei
progetti di sviluppo finanziati da fonti nazionali e internazionali. Il suo
compito è di individuare le esigenze del territorio locale delle politiche
economiche, sociali, agricole, ambientali, di aree territoriali e di incoraggiare
lo sviluppo della regione.
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 19, družba z omejeno odgovornostjo
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža:
RRA severne Primorske ima status javnega subjekta, saj ima 87,9 % javni
lastniški delež: ustanovitelji RRA severne Primorske so občine, ki imajo 87,9 %
lastniški delež, in sicer Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina
Miren-Kostanjevica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Kanal ob Soči, ter
Območna obrtna zbornica Nova Gorica (2,6 %) ter Gospodarska zbornica
Slovenije (9,5 %).
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
RRA deluje v javnem oziroma splošno koristnem interesu, saj spodbuja
regionalni in lokalni razvoj na integriran in celovit način. Ustanovljena je bila
z namenom združiti vse lokalne, regijske in državne potenciale ter realizirati
razvojne projekte, financirane iz domačih in mednarodnih virov. Njena naloga
je, da v lokalnem okolju prepozna potrebe gospodarskega, socialnega,
kmetijskega, okoljskega in prostorskega področja ter spodbuja razvoj regije.
Codice attività
Standardna klasifikacija 70.220
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
Tipologia di partner
Status partnerja
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
ambito locale, regionale e internazionale/
lokalni, regionalni in mednarodni značaj
Servizi e formazione /
Storitve in usposabljanje
Attività principale del partner comprende la predisposizione, l’esecuzione e il
monitoraggio dei progetti di sviluppo locali, regionali, transfrontalieri e
internazionali. In dieci anni di attività RRA ha collaborato in più di 150
progetti di sviluppo locali, regionali, transfrontalieri e internazionali. Svolge
un ruolo importante nell’integrazione degli interessi e delle fonti locali e
regionali nonché nella ricerca dei partner strategici. La RRA dispone di 11
impiegati esperti nel project management e abituati a lavorare in gruppo. Ciò
dimostra che il personale della RRA ha adeguate esperienze, conoscenze e
risorse per una gestione efficace dei progetti di sviluppo.
Glavna dejavnost RRA je priprava, izvajanje in spremljanje lokalnih,
regionalnih, čezmejnih in mednarodnih razvojnih projektov. V desetih letih
svojega delovanja je RRA sodelovala v več kot 150 lokalnih, regionalnih,
čezmejnih in mednarodnih razvojnih projektih. Njena pomembna vloga je tudi
v povezovanju lokalnih in regionalnih interesov in virov ter iskanju dolgoročnih
partnerstev. 11 zaposlenih v RRA je usposobljenih za funkcijo projektnega
vodenja ter skupinsko projektno delo, kar pomeni, da so v RRA pridobljene
izkušnje, znanje in orodja za uspešno vodenje razvojnih projektov.
RRA è suddivisa nei seguenti settori: Settore risorse umane, Settore per
l’economia, Settore per la collaborazione internazionale e regionale, settore
per lo sviluppo della campagna. Il personale è composto da 13 persone con
istruzione universitaria. 2 di loro sono ricercatori, gli altri 11, invece, hanno
esperienze di project mamagement. La RRA coordina l’esecuzione dei progetti
di sviluppo turistico e economico a livello regionale. Dispone di attrezzature
adatte per svolgere le attività di project management: ciascun dipendente
dispone di un proprio computer, dell’accesso a internet e della stampante. Il
nostro compito e’ anche quello di collaborare nella preparazione di tutti i
documenti strategici regionali che ci permette poi di accedere e monitorare
gli indicatori chiave e le analisi sullo sviluppo regionale. Questo ci permette
inoltre di poter agire ed adattarsi in tempo reale ai cambiamenti annunciati
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
il che comporta anche una nostra gestione finanziaria e di pianificazione
responsabile ed in conformita’ con le esigenze sociali piu’ ampie della nostra
regione.
RRA ima oddelek za razvoj človeških virov, oddelek za gospodarstvo, oddelek
za mednarodno sodelovanje in regionalni razvoj ter oddelek za razvoj
podeželja. Ima 13 zaposlenih z vsaj visoko strokovno izobrazbo, od tega 2
zaposlena mlada raziskovalca, ostalih 11 pa ima izkušnje v projektnem
vodenju. RRA je koordinator na področju izvajanja RRP za področje
gospodarstva in turizma. Ima vso potrebno opremo za izvajanje projektnega
vodenja: vsak zaposlen ima lasten računalnik ter dostop do interneta ter
tiskalnika. Kot regijska razvojna agencija sodelujemo pri oblikovanju vseh
regijskih strateških dokumentov, kar nam omogoča dostop in spremljanje
ključnih kazalnikov ter analiz poteka razvoja. S tem nam je omogočeno hitro
ukrepanje in prilagajanje ob morebitnih napovedanih spremembah. To
pomeni, da je naše finančno upravljanje in planiranje odgovorno in skladno s
širšimi družbenimi potrebami naše regije.
Il bilancio per il periodo 2006-2008 mostra che la RRA ha coperto con le
proprie fonti gli investimenti e le attività correnti. Nel 2008, RRA ha
realizzato ricavi operativi per EUR 562.962 e ha sostenuto spese di
funzionamento per EUR 560.225. Non ha obblighi sospesi. Le attività della RRA
sono finanziate da 6 comuni e da altre imprese della regione, la loro quota di
finanziamento nel 2008 è stata pari al 43%, mentre il restante 55% è stato
finanziato tramite la partecipazione a progetti nazionali e da fondi europei.
RRA è anche il leader del programma di consulenza Voucher, gestisce
l'organizzazione del Centro Studi a Nova Gorica, il progetto Dialogo Sociale,
l’info point Europe Direct di Nova Gorica, le attività del Programma di
apprendimento permanente, il progetto-LAS LEADER ed altri progetti.
Iz bilance stanja za obdobje 2006-2008 je razvidno, da RRA severne Primorske
z lastnimi viri pokriva svoja materialne naložbe in razpolaga s čistimi
kratkoročnimi sredstvi. V letu 2008 je RRA realizirala 562.962 EUR poslovnih
prihodkov in 560.225 EUR poslovnih odhodkov. Neporavnanih zapadlih
obveznosti nima. Delovanje RRA financira 6 občin in drugi poslovni subjeki v
regiji, njihov delež v letu 2008 je 43 %, ostalih 55 % pa je bilo financirano z
delovanjem v raznih projektih s strani države ali evropskimi sredstvi. RRA vodi
Program vavčarskega svetovanja, organiziranje študijskega središča v novi
Gorici, projekt Socialni dialog, informacijsko točko Europe Direkt v Novi
Gorici, aktivnosti v programu vseživljensko učenje, projekt LAS-LEADER in
druge.
Titolo: Turismo senza confini: viaggio tra i colori, la musica e i sapori
Settore: turismo
Programma: Interreg IIIA Italia-Slovenia
Attività/risultati (Massimo 5 righe): disposti strategia del sviluppo delle
destinazioni turistiche, piano del marketing, materiale promozionale
multilingue, portale web multilingue, chiusura evento
Durata: novembre 2004-luglio 2006
Costi: 314.374 €
Partner coinvolti: Comune Kanal ob Soči, Organizzazione locale del turismo
(LTO) Sotočje
Naslov: Turizem brez meja: potovanje med barvami, glasbo in okusi
Sektor: Turizem
Program: Interreg IIIA Italija-Slovenija
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): pripravljena strategija razvoja turistične
destinacije, pripravljen marketinški načrt, pripravljeni večjezični promocijski
materiali, oblikovan večjezični spletni portal, organizirana zaključna
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
prireditev.
Trajanje projekta: november 2004–julij 2006
Izdatki: 314.374 €
Vključeni partnerji: Občina Kanal ob Soči, LTO Sotočje
Titolo: Realizzazione del progetto LEADER – LAS parte sud-ovest del Nord
Litorale
Settore: Sviluppo rurale
Programma: LEADER
Attività/risultati (Massimo 5 righe): preparazione delle strategie del sviluppo
locale, creazione del gruppo di azione locale, gestione e coordinamento dei
lavori del GAL, preparazione del bando per il cofinanziamento delle attivita
nelle zone rurali, il “follow-up”
Durata: settembre 2008-settembre 2015
Costi: 13.771€ (2008)
Partner coinvolti: tutti i membri dei gruppi di azione locale della parte
sudovest del Nord Litorale
Naslov: Izvajanje pristopa LEADER – LAS JZ dela S Primorske
Sektor: Razvoj podeželja
Program: LEADER
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): priprava lokalne razvojne strategije,
oblikovanje lokalne akcijske skupine, vodenje in koordiniranje dela LAS,
priprava razpisa za sofinanciranje aktivnosti na podeželju, spremljanje.
Trajanje projekta: september 2008–september 2015
Izdatki: 13.77 1€ v 2008
Vključeni partnerji: vsi člani Lokalne akcijske skupine JZ dela Severne
Primorske
Titolo: Politica agricola comune 2007-2013, organizzazione della
videoconferenza
Settore: Sviluppo rurale
Programma: Misure dell’informato della politica agricola comune,
Commissione europea, Direzione per l’agricoltura e lo sviluppo
Attività/risultati (Massimo 5 righe): preparazione del programma della
videoconferenza internazionale, coordinamento delle lezioni con i docenti,
preparazione delle presentazioni sulla politica agricola comune,
organizzazione della videoconferenza internazionale, preparazione della
pubblicazione sulla politica agricola comune.
Durata: settembre 2008-gennaio 2009
Costi: 28.558,33 €
Partner coinvolti: Camera dell’agraria ed economica di Murska Sobota
Naslov: Skupna kmetijska politika 2007-2013, organizacija videokonference
Sektor: Razvoj podeželja
Program: Ukrepi informiranosti skupne kmetijske politike, Evropska komisija,
Direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): priprava programa mednarodne
videokonference, usklajevanje predstavitev s predavatelji, priprava
predstavitev o skupni kmetijski politiki, organizacija mednarodne
videokonference, priprava zaključne publikacije o skupni kmetijski politiki.
Trajanje projekta: september 2008–januar 2009
Izdatki: 28.558,33 €
Vključeni partnerji: KGZ Murska Sobota
Titolo: GOVERNET – Modelli di amministrazione per lo sviluppo rurale
integrato durevole e agricoltura multifunzionale
Settore: Sviluppo rurale
Programma: Interreg IIIB, CADSES
Attività/risultati (Massimo 5 righe): priparazione degli studi di territorio
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
incluso, analisi dell’influsso ambientale, socio-economico e istituzionale,
elaborazione dei modelli di gestione per sviluppo rurale, attuazione dei
modelli di valutazione delle presentazioni di simulazioni, adattamento dei
modelli al livello dei paesi coinvolti.
Durata: luglio 2005-gennaio 2007
Costi: 2.255.341,45 €
Partner coinvolti: Regione di Veneto, Provincia di Venezia, Università di
Padova, Dipartimento montano di Pordenone, Istituto di classificazione del
suolo e la mappatura (ISCM), Ministero delle politiche agricole di Moldava
Naslov: GOVERNET – Modeli upravljanja za trajnostni integrirani razvoj
podeželja in multifunkcijsko kmetijstvo
Sektor: Razvoj podeželja
Program: Interreg IIIB, CADSES
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): priprava študij vključenih območij,
analize okoljskih, socio-ekonomskih in institucionalnih vplivov, priprava
modelov upravljanja na področju razvoja podeželja, izvedba vrednotenja
modelov s simulacijami, prilagoditev modelov na raven vključenih držav.
Trajanje projekta: julij 2005–januar 2007
Izdatki: 2.255.341,45 €
Vključeni partnerji: Beneška regija, Beneška pokrajina, Univerza Padova,
Gorski distrikt iz Pordenona, Inštitut za klasifikacijo tal in kartografijo (ISCM),
Tehnološko-izobraževalni inštitut Kavala (TEIK), Ministrstvo za kmetijstvo
Moldavije
Titolo: RED CODE (Codice rosso)
Settore: Protezione civile
Programma: Interreg IIIB CADSES
Attività/risultati (Massimo 5 righe): analisi dei sistemi della protezione civile
e di mappe del rischio a livello nazionale, creazione delle strategie
transnazionali con dei strumenti della protezione civile, sviluppo del sistema
informativo della protezione civile, abilitazione, realizzazione dei progetti
pilota con la simulazione delle catastrofi naturali.
Durata: 01. 06. 2005-31. 12. 2007
Costi: 762.796,67€
Partner coinvolti: Regione Basilicata, Regione Emilia Romagna, Provincia di
Rimini, Direzione Heraklion, Comune Heraklion, Comune Kastelli, Comune
Miskolic, Regione autonoma Kosice
Naslov: RED CODE
Sektor: Civilna zaščita
Program: Interreg IIIB CADSES
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): analize sistemov civilne zaščite in
zemljevidov tveganja na nacionalni ravni, oblikovanje transnacionalnih
strategij orodij civilne zaščite, zasnova informacijskega sistema civilne
zaščite, usposabljanja, izvedeni pilotni projekti s simulacijo naravnih nesreč.
Trajanje projekta: 01. 06. 2005–31. 12. 2007
Izdatki: 762.796,67 €
Vključeni partnerji: Regija Basilicata, Regija Emilia Romagna, Pokrajina
Rimini, Predstojništvo Herakliona, Občina Heraklion, Občina Kastelli, Občina
Miskolic, Avtonomna pokrajina Kosice
Titolo: ANIS
Settore: Impresa
Programma: rafforzare le sinergie tra le politiche pubbliche a sostegno
dell’e-business per le PMI (AZIONE PP/4.1.2.)
Attività/risultati (Massimo 5 righe): costruzione della rete virtuale tra le
piccole e medie imprese nelle reggioni del Veneto e del Goriziano,
presentazione delle politiche e opzioni dell’attingere fondi regionali ed
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
europei.
Durata: 8 mesi (2008)
Costi: 238.035 €
Partner coinvolti: Confartigianato-Associazione artigiani e piccole imprese
mandamento di San Dona di Piave, Parco tecnologico del Litorale
Naslov: ANIS
Sektor: Podjetništvo
Program: Reinforcing synergies between public policies in support of
e-business for SMEs (ACTION PP/4.1.2.)
Aktivnosti/rezultati (največ 5 vrstic): izdelana virtualna mreža med malimi in
srednjimi podjetji v regijah Veneto in Goriška, predstavitev politik in
možnosti črpanja regionalnih in evropskih sredstev.
Trajanje projekta: 8 mesecev (2008)
Izdatki: 238.035 €
Vključeni partnerji: Združenje obrtnikov in malih podjetij iz San Dona di
Piave, Primorski tehnološki park d.o.o.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
A.2. PARTNER DI PROGETTO (PP) N° 24 (RIPRODURRE LA SCHEDA PER TUTTI I
PARTNER DI PROGETTO)
A.2. PROJEKTNI PARTNER (PP) ŠT. 24 (KOPIRAJTE ZA VSAKEGA PARTNERJA)
Denominazione del
Partner
Naziv partnerja
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione
territoriale e lavori pubblici
Dežela Furlanija-Julijska krajina
Centralna direkcija za infrastrukturo, mobilnost, prostorsko
planiranje in javna dela
Rappresentante Legale
Odgovorna oseba
Dott. Dario Danese
Team Manager dal
partner
Ing. Franco Bonu
Vodja projektne
skupine pri partnerju
Persona di contatto
(nel caso sia diversa dal
team manager)
Kontaktna oseba (v
Dott. Massimiliano Angelotti
primeru, da je druga
kot vodja projektne
skupine)
Via: Giulia
N. 75/1
Ulica: Giulia
Številka: 75/1
Indirizzo
Naslov
Città/Stato: Trieste / Italia
CAP: 34126
Kraj/Država: Trst/ Italija
Poštna številka: 34126
Tel.: +39 040 377 4720 –
Fax: +39 040 377 4732
E-mail: [email protected]
Faks: +39 040 377 4732
E-pošta: [email protected]
4731
P. Iva e codice fiscale
L’IVA è recuperabile?
n.:
IT 00526040324
Sì No Parzialmente
Identifikacijska številka
80014930327
Ali je DDV povračljiv?
za DDV oz. davčna
Da Ne Delno
številka
N. di iscrizione al
registro delle imprese:
Matična številka:
Titolare e numero del
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
n. 000003152 699
conto corrente
Tesoreria Regionale, Unicredit Banca S.p.A, via Silvio Pellico 3,
Imetnik in številka
transakcijskega računa 34122 Trieste
Codici IBAN e SWIFT
IBAN in SWIFT koda
IBAN: IT59 0020 0802 2410 0000 3152 699
SWIFT: UNCRITB10MB
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Pubblico
Organismo di diritto pubblico
Privato
Organizzazione internazionale operante secondo la legislazione
nazionale o internazionale
Specificare il tipo di associazione/società (inserire il codice di
cui all’allegato 3): 2.4.10
In caso di ente partecipato da enti pubblici:
Natura giuridica
- Indicare la % di partecipazione pubblica:
- In caso di ente a totale partecipazione pubblica, descrivere
brevemente il grado di controllo pubblico sull’organo decisorio
dell’ente:
- Indicare se l’ente svolge la propria attività principalmente per
conto dell’ente pubblico da cui è controllato:
Pravni status
Javni
Subjekt javnega prava / Subjekt zasebnega prava
Zasebni
Mednarodna organizacija, ki deluje po nacionalnem pravu ali
mednarodna organizacija, ki deluje po mednarodnem pravu
Podrobneje opredelite pravni status družbe (vpišite šifro iz
Priloge 3): 2.4.10
V primeru, da ima partner status javnega subjekta:
- navedite % javnega lastniškega deleža,
- v primeru, da je status partnerja v celoti javni na kratko
opišite način javnega nadzora nad odločanjem in financiranjem
partnerja
- opišite ali subjekt deluje v javnem ali splošno koristnem
interesu
Codice attività
Standardna klasifikacija 84.1
dejavnosti (šifra)
Ambito geografico
d’attività
Geografsko območje
izvajanja aktivnosti
ambito regionale/ regionalni značaj
Tipologia di partner
Status partnerja
Settore pubblico/amministrazione
Javni sektor/ uprava
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Attività del Partner e
competenze tecniche
rilevanti per il progetto
Dejavnosti partnerja in
tehnična sposobnost,
pomembna za izvedbo
projekta
Competenze nella
gestione di progetti
(Informazioni su: personale,
attrezzature, capacità di
gestione del budget ecc.)
Izkušnje na področju
upravljanja projektov
(navedite podatke o
zaposlenih, opremi,
sposobnosti upravljanja s
finančnimi sredstvi, itd.)
Sostenibilità/Capacità
finanziaria
(fornire una descrizione sulle
capacità di sostenere
finanziariamente la
realizzazione del progetto
secondo quanto descritto nelle
Linee guida per la
presentazione di proposte
progettuali)
Trajnost/Finančna
sposobnost
(opišite finančno sposobnost
partnerja za izvedbo
projekta kot zahtevano v
Navodilih za pripravo in
predložitev projektnih
predlogov)
Elenco dei più
importanti progetti
Attività: di valenza multiregionale nell’ambito dei vari WP e, in particolare,
coordinamento delle attività svolte dalle Province di Gorizia, Trieste e Udine,
anche per il completamento della Ciclovia FVG-2 (dal confine italo-sloveno al
confine con la Regione del Veneto), che costituisce il tronco regionale della
Mediterranean Route, come individuata dall’European Cyclists’ Federation.
Competenze: sviluppo della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR),
che interessa tutto il territorio regionale e prevede numerosi collegamenti
interregionali, in particolare con le reti ciclabili della Slovenia e del Veneto.
Dejavnosti: multiregionalnega pomena v okviru različnih WP in predvsem
usklajevanje dejavnosti Pokrajin Gorica, Trst in Videm, tudi za dokončanje
kolesarske steze FVG-2 (od italijansko-slovenske meje do meje z Regijo
Veneto), ki predstavlja regionalni odsek Mediterranean Route, tako kot je bila
opredeljena s strani European Cyclists' Federation.
Tehnične sposobnosti: razvoj mreže kolesarskih stez regionalnega pomena
(ReCIR), ki zadeva ves regionalni teritorij in predvideva številne
medregionalne povezave, še posebej s kolesarskimi mrežami v Sloveniji in
Venetu.
Nei periodi di programmazione 1997-1999 e 2000–2006, la Direzione ha
maturato molteplici esperienze partecipando a diversi progetti di
cooperazione transfrontaliera e transnazionale, sia in qualità di partner che
come lead partner. E’ dotata di una apposita struttura interna con personale
specializzato nella predisposizione, gestione, attuazione e rendicontazione di
progetti cofinanziati da programmi comunitari, a supporto dei servizi tecnici
nei quali la Direzione è articolata, che dispongono di professionalità e
competenze settoriali nel campo dei trasporti.
V obdobjih programiranja 1997-1999 in 2000–2006 je Vodstvo pridobilo
mnogovrstne izkušnje s sodelovanjem pri različnih projektih čezmejnega in
meddržavnega sodelovanja, tako v vlogi partnerja, kot v vlogi vodilnega
partnerja. Vodstvo ima posebno notranjo strukturiranost z osebjem, ki je
specializirano v pripravi, upravljanju, izvedbi in končnem obračunu projektov,
ki so sofinancirani s strani evropskih programov, to osebje podpira tehnične
službe, ki sestavljajo Vodstvo in ki posedujejo profesionalnost in sektorske
izkušnje na področju prometa.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, della Legge regionale 21.07. 2008, n. 7 (Legge
comunitaria 2007), la partecipazione dell’Amministrazione regionale ai bandi
dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2007-2013 è determinata
dalla Giunta regionale. Con Deliberazione 27 agosto 2009, n. 1960, la Giunta
regionale ha autorizzato la partecipazione al progetto con un budget di euro
30.0000,00. A progetto approvato, segue l’istituzione di un apposito capitolo
di spesa, sul quale la Regione anticipa la quota del budget di progetto di
propria competenza, a garanzia di sostenibilità finanziaria / capacità di
spesa. Seguono le autorizzazioni di spesa e gli atti di impegno conseguenti.
V skladu z 38. členom, 2. odstavkom, v Deželnem zakonu 21.07. 2008, številka
7 (Zakonodaja EU 2007), sodelovanje regionalne uprave na razpisih za
Programe evropskega teritorialnega sodelovanja 2007-2013, določa regionalni
odbor. S sklepom z dne 27. avgusta 2009, št. 1960, je regionalni odbor potrdil
sodelovanje pri projektu s proračunom 30.0000,00 evrov. Ko bo projekt
potrjen, sledi ustanovitev posebnega poglavja o odhodkih, v katerega Regija
plača vnaprej kvoto proračuna projekta, ki je v njeni domeni, zato da
zagotovi finančno trajnost/ sposobnost porabe. Sledijo pooblastila o izdatkih
in posledični zavezujoči akti.
Titolo: CAAR - “Ciclovia Alpe Adria – Alpe Adria Radweg. Azioni di cooper.
transfrontaliera
per
lo
sviluppo
dell'itinerario
ciclabile
Salisburgo-Villacco-Aquileia/Grado”.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Settore: Priorità 2 - Territorio e sostenibilità
Programma: Interreg IV Italia – Austria 2007 - 2013
Attività/risultati:
Lead partner del progetto e responsabile dei WP1 Coordinamento e gestione
del progetto e WP2 Cartografia condivisa e integrazione con dispositivi
portatili. Progetto in corso di realizzazione.
Durata: 01.10.2008 – 30.09.2011
Costi: euro 1.200.000,00 (di cui euro 150.000,00 budget FVG)
Partner coinvolti: Provincia di Udine, Amt der Kärntner Landesregierung ,
Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement, Land Salzburg,
SalzburgerLand Tourismus.
Naslov: CAAR – “Kolesarska steza Alpe Adria – Alpe Adria Radweg. Dejavnosti
čezmejnega sodelovanja za razvoj kolesarske poti
Salzburg–Beljak-Oglej/Gradež ”.
Sektor: Prioriteta 2 - Teritorij in trajnost
Program: Interreg IV Italija – Avstrija 2007 - 2013
Aktivnosti/rezultati:
Vodilni partner projekta in odgovornost za WP1 Usklajevanje in upravljanje
projekta in WP2 Skupne karte in integracija s prenosnimi napravami. Projekt
je v fazi realizacije.
Trajanje projekta: 1.10. 2008 – 30.09 .2011
Izdatki: 1.200.000,00 evrov (od katerih 150.000,00 evrov iz proračuna
Furlanije Julijske krajine)
Vključeni partnerji: Pokrajina Videm, Amt der Kärntner Landesregierung,
Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement, Pokrajina Salzburg,
SalzburgerLand Tourismus.
Titolo: SISA – “Sistema Informativo Stradale Adriatico”
Settore: Asse I - Tutela e valorizzazione ambientale, culturale ed
infrastrutturale del territorio transfrontaliero.
Programma: Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico 2000-2006
Attività/risultati:
Lead partner del progetto e responsabile del coordinamento e gestione
amministrativa e contabile. Progettazione della realizzazione di una
cartografia multi-tematica informatizzata cioè di un Sistema Informativo
Stradale completo di informazioni territoriali e ambientali.
Durata: 01.04.2004 – 30.09.2006
Costi: euro 595.616,91
Partner coinvolti: Università degli studi di Trieste, Università di Novi Sad
(Serbia), Università di Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Università di Rijeka
(Croazia), Politecnico Università di Tirana (Albania), Istituto per lo studio dei
trasporti (Albania)
Naslov: SISA - “Cestni informacijski sistem Jadrana”
Sektor: Os I – Okoljsko, kulturno in infrastrukturno varstvo in valorizacija
čezmejnega ozemlja.
Program: Interreg IIIA Čezmejni jadranski 2000-2006
Aktivnosti/rezultati:
Vodilni partner projekta in odgovorni za usklajevanje in upravljanje
administracije in računovodstva. Načrtovanje realizacije informatiziranih več
tematskih kart, kar pomeni Cestni informacijski sistem, ki vsebuje tudi
ozemeljske in okoljske podatke.
Trajanje projekta: 1.04.2004 – 30.09.2006
Izdatki: 595.616,91 evrov
Vključeni partnerji: Univerza v Trstu, Univerza v Novem Sadu (Srbija),
Univerza v Sarajevu (Bosna in Hercegovina), Univerza v Reki (Hrvaška),
Politehniška univerza v Tirani (Albanija), Inštitut za prometne študije
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
Elenco dei più
importanti progetti
affini attuati dal
Partner negli ultimi 5
anni
Seznam
najpomembnejših
sorodnih projektov, ki
jih je partner izvedel v
zadnjih petih letih
(Albanija)
Titolo: “Pista ciclo-pedonale Campo Marzio – Draga Sant’Elia. Opere di
completamento”
Settore: Asse 2 – Azione 2.2.2 Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture
turistiche.
Programma: Interreg IIIA Italia – Slovenia 2000-2006
Attività/risultati:
Selezionatore e finanziatore del progetto in qualità di Organismo intermedio.
Realizzazione di opere di supporto logistico ai fruitori della pista ciclo pedonale quali la realizzazione terminal di via Orlandini, con relativi edificio
servizi e parcheggio, e realizzazione del sottopasso alla strada provinciale n.
11.
Durata: 24.06.2003 – 20.10.2005
Costi: euro 1.691.155,72
Partner coinvolti: Provincia di Trieste
Naslov: “Kolesarska steza in pešpot Campo Marzio – Draga Sant’Elia. Zaključna
dela”
Sektor: Os 2 – Dejavnost 2.2.2 Obnova in valorizacija turističnih infrastruktur.
Program: Interreg IIIA Italija – Slovenija 2000-2006
Aktivnosti/rezultati:
Izbor in financiranje projekta v vlogi vmesnega organa. Realizacija del, ki
predstavljajo logistično oporo uporabnikom kolesarske steze in pešpoti, kot je
terminal v ulici Orlandini s pripadajočimi pomožnimi zgradbami in parkirnimi
mesti ter realizacija podhoda pod pokrajinsko cesto številka 11.
Trajanje projekta: 24.6.2003 – 20.10.2005
Izdatki: 1.691.155,72 EUR
Vključeni partnerji: Pokrajina Trst
Titolo: “Itinerario Pedemontano (I lotto)”
Settore: Asse 2 – Azione 2.2.2 Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture
turistiche.
Programma: Interreg IIIA Italia – Slovenia 2000-2006
Attività/risultati:
Selezionatore e finanziatore del progetto in qualità di Organismo intermedio.
Realizzazione di un itinerario ciclabile da Budoia a Montereale Valcellina.
Durata: 27.11.2004 – 7.12.2006
Costi: euro 1.136.205,17
Partner coinvolti: Provincia di Pordenone
Naslov: “Gorska pešpot (parcela I) ”
Sektor: Os 2 – Dejavnost 2.2.2 Obnova in valorizacija turističnih infrastruktur.
Program: Interreg IIIA Italija – Slovenija 2000-2006
Aktivnosti/rezultati: Izbor in financiranje projekta v vlogi vmesnega organa.
Realizacija kolesarske poti od Budoie do Montereale Valcellina.
Trajanje projekta: 27.11.2004 – 7.12.2006
Izdatki: 1.136.205,17 EUR
Vključeni partnerji: Pokrajina Pordenone
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
SEZIONE B -
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
DEL B – OPIS PROJEKTA
B.1. LOCALIZZAZIONE E IMPATTO DEL PROGETTO
B.1. LOKACIJA IN VPLIV PROJEKTA
Provincia di Trieste
Pokrajina Trst
Provincia di Udine
Pokrajina Videm
Regione statistica
Provincia di Venezia Provincia di Ferrara Goriška
Pokrajina Venezia
Pokrajina Ferrara
Goriška statistična
regija
Provincia di Rovigo
Pokrajina Rovigo
Provincia di
Ravenna Pokrajina
Ravenna
Regione statistica
Obalno-kraška
Obalno-kraška
statistična regija
Provincia di Padova
Pokrajina Padova
Regione statistica
Gorenjska
Gorenjska
statistična regija
Provincia di Pordenone Provincia di Treviso
Pokrajina Pordenone
Pokrajina Treviso
Regione statistica
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
statistična regija
Provincia di Gorizia
Pokrajina Gorica
Regione statistica
Notranjsko-kraška
Notranjsko-kraška
statistična regija
B.2. DURATA DEL PROGETTO
B.2. TRAJANJE PROJEKTA2
Data indicativa di inizio
Predvideni datum začetka
Data indicativa di
conclusione
Predvideni datum
10.3.2011
9.3.2015
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
zaključka3
Durata (in mesi)
Trajanje projekta (v
mesecih)
48
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
B.3. STATO DELL’ARTE
B.3. UTEMELJITEV PROJEKTA
Spiegare il contesto, le motivazioni alla base del progetto ed i problemi che il progetto
intende affrontare (cfr. cap. 2.b. e 2.c. del Programma Operativo). (Massimo 60 righe)
Nel territorio previsto dal progetto il traffico è molto caotico e durante la stagione turistica estiva si
verificano incolonnamenti nei dintorni delle località turistiche, tutto l’anno invece nelle ore di punta. Gli
abitanti del luogo preferiscono utilizzare l’automobile come mezzo di trasporto, i trasporti pubblici
rimangono inutilizzati in entrambi gli Stati, l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi e rispettosi
dell’ambiente è insufficiente. La popolazione locale e i visitatori non sono sufficientemente coscienti
dell’impatto ambientale causato dalla mobilità. Un traffico caotico influisce sul peggioramento della
qualità dell’aria.
Se si vuole stimolare la popolazione locale ad utilizzare un mezzo di trasporto rispettoso della natura,
soprattutto le biciclette, bisogna anche garantire agli utenti le condizioni necessarie per poterlo fare. Non
è infatti conclusa la rete di piste ciclabili lungo il territorio dell’area di progetto. Non sono stati realizzati
singoli tratti, anche il territorio di entrambi i Paesi non è interamente collegato lungo la striscia del
confine. I paesi di campagna non sono collegati alle città in misura sufficiente.
Il progetto intende contribuire a ridurre la densità del traffico stradale e l’inquinamento dell’ambiente e
portare ad un utilizzo meno frequente delle automobili. La popolazione sarà edotta su un modo di vita più
sano e l’utilizzo di mezzi di trasporto più rispettosi dell’ambiente. Questo influirà indirettamente sul
minore intasamento dei parcheggi nei centri urbani. La realizzazione di alcuni tratti mancanti delle piste
ciclabili, previsti nell’ambito del progetto, collegherà singoli territori, in alcuni casi anche la campagna ai
centri urbani. La realizzazione di reti intermodali influirà su uno sfruttamento migliore dei mezzi di
trasporto pubblici (soprattutto treni e navi, però anche autobus) e stimolerà gli offerenti di tali servizi a
collaborare in modo più stretto.
Parte delle attività progettuali sarà destinata a definire una proposta per un sistema di identificazione
unitario delle attrazioni e delle particolarità lungo il percorso ciclabile nel territorio previsto dal progetto,
quanto sinora non è stato realizzato. Il sistema unitario di identificazione sarà concordato con le direttive
europee e le disposizioni di entrambi i paesi.
Il progetto contribuirà a realizzare una mobilità permanente sul territorio transfrontaliero, promuovendo il
collegamento transfrontaliero e il collegamento della campagna con i centri urbani.
Opišite izhodišča in razloge za projekt ter probleme, ki jih nameravate rešiti v okviru
projekta (glej poglavje 2.b in 2.c Operativnega programa). (Največ 60 vrstic)
Na projektnem območju je predvsem v okolici turističnih krajev v času poletne turistične sezone, čez leto
pa v prometnih konicah, promet zelo zgoščen, prihaja do zastojev. Lokalno prebivalstvo najraje uporablja
avto kot prevozno sredstvo, javni prevoz ostaja neizkoriščen v obeh državah, uporaba alternativnih, okolju
prijaznih prevoznih sredstev je nezadostna. Lokalno prebivalstvo in obiskovalci niso dovolj okoljsko
osveščeni kar zadeva mobilnost. Gost promet vpliva na slabšanje kakovosti zraka.
Če se želi prebivalstvo spodbujati k uporabi naravi prijaznih prevoznih sredstev, predvsem kolesa, je treba
uporabnikom tudi zagotoviti ustrezne pogoje za to. Mreža kolesarskih poti po projektnem območju namreč
ni sklenjena. Posamezni odseki niso zgrajeni, tudi ozemlje obeh držav na obmejnem pasu ni povsod
povezano. Podeželska naselja niso v zadostni meri povezana z mesti.
S projektom se želi prispevati k zmanjšanju gostote cestnega prometa in onesnaževanja okolja ter k manj
pogosti uporabi osebnih vozil. Prebivalstvo se bo osveščalo o bolj zdravem načinu življenja in uporabi
okolju prijaznih transportnih sredstev. To bo posredno vplivalo na manjšo zasičenost parkirnih površin v
mestnih središčih. Izgradnja nekaterih manjkajočih odsekov kolesarskih poti, predvidenih v okviru
projekta, bo povezala posamezna območja, ponekod tudi podeželje z urbanimi centri. Vzpostavitev
intermodalnih povezav bo vplivala na boljšo izkoriščenost javnih prevoznih sredstev (predvsem vlakov in
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
ladij, pa tudi avtobusov) ter spodbudila tesnejše sodelovanje med ponudniki teh storitev.
Del projektnih aktivnosti bo namenjen opredelitvi predloga sistema enotnega označevanja znamenitosti in
posebnosti ob kolesarskih poteh na projektnem območju, kar doslej še ni bilo realizirano. Enoten sistem
označevanja bo usklajen z evropskimi smernicami in določili obeh držav.
Projekt bo prispeval k vzpostavitvi trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju, k čezmejnemu
povezovanju in povezovanju podeželja z urbanimi središči.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
B.4. OBIETTIVI DEL PROGETTO
B.4. CILJI PROJEKTA
Elencare gli obiettivi, individuando l’obiettivo generale e gli obiettivi operativi del
progetto in relazione agli obiettivi specifici e operativi del Programma Operativo (crf.
Cap. 4.d. del Programma Operativo). Per i progetti strategici, specificare la valenza
strategica del progetto per l’area coinvolta.
(Massimo 60 righe)
L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile sul
territorio transfrontaliero per aumentarne l'attrattiva, stimolare la salvaguardia dell'ambiente e il
collegamento territoriale tra i due Stati. Creando un'infrastruttura e una rete intermodale che consenta di
viaggiare ininterrottamente con la bicicletta lungo l'intero territorio dell’area di progetto, da Ravenna a
Kranjska Gora, verranno realizzate le condizioni per un utilizzo più frequente delle biciclette a scopo
ricreativo e per i viaggi di ogni giorno. Una nuova rete intermodale costituirà allo stesso tempo un'offerta
turistica attraente. La costruzione dei nuovi tratti del percorso sulla fascia di confine collegherà entrambi
gli Stati nei punti in cui sinora non vi era alcun collegamento oppure i collegamenti esistenti non erano
mantenuti. Stimolare la popolazione ad un uso più frequente della bicicletta, che nei singoli tratti potrà
essere trasportata con i mezzi pubblici di trasporto, contribuirà ad un minor sovraccarico ambientale.
L'obiettivo principale del progetto è conforme all'obiettivo generale del Programma operativo in quanto
entrambi aspirano ad aumentare l'attrattiva del territorio del Programma. Nell'ambito del progetto questo
dovrebbe essere ottenuto influendo sulla riduzione del traffico motorizzato, stimolando la popolazione
locale e i visitatori ad utilizzare forme alternative di mezzi di trasporto, in collegamento ai mezzi di
trasporto pubblici, e con eventi promozionali atti a sensibilizzare la popolazione locale.
Gli obiettivi operativi sono: terminare la costruzione e migliorare la rete ciclistica e ricreativa nel
territorio transfrontaliero, stimolare la popolazione locale all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi,
creare una rete intermodale tra il traffico ferroviario, marittimo e stradale, realizzare un abaco di
cartellonistica informativa comune per l’intero itinerario ciclabile, aumentare la riconoscibilità dell’area
del progetto. Tutti i suddetti obiettivi contribuiranno a modificare le abitudini di vita della popolazione
locale e a ridurre le influenze nocive sull’ambiente. Inoltre la rete esistente delle piste ciclistiche e
ricreative sarà completata con i nuovi tratti che verranno costruiti o rinnovati e che collegheranno alcune
parti del territorio previsto dal progetto che sinora non erano tra loro collegate. Gli investimenti
progettati riguardano in alcuni casi anche il miglioramento dell’accessibilità alle località dell’entroterra.
Verrà stimolata la collaborazione tra offerenti di diversi tipi di mezzi di trasporto che è insufficiente
ovvero del tutto inesistente. I ciclisti verranno informati sui mezzi di trasporto pubblico (treni, navi e bus)
che consentono il trasporto delle biciclette. Un’importante acquisizione del progetto sarà data anche dalla
proposta di un sistema unitario di identificazione delle emergenze al percorso. Le identificazioni esistenti
nel territorio previsto dal progetto si differenziano, infatti, sia tra i due singoli Stati che anche tra i singoli
territori, in particolar modo in Slovenia. Gli obiettivi operativi del progetto seguono il terzo obiettivo
operativo dell’Asse prioritario 1 del Programma operativo che è quello di migliorare l’accessibilità e i
sistemi di trasporto e rafforzare l’integrazione tra le aree urbane e rurali. L’accessibilità sarà migliorata
dalla costruzione di alcuni tratti mancanti sulla rete ciclistica esistente o dal rinnovo dei tratti non
mantenuti. Ciò però contribuirà anche a collegare alcune parti delle aree rurali con quelle urbane. Si
creerà una collaborazione più stretta tra le diverse forme dei sistemi di trasporto.
La valenza strategica del progetto sarà evidente dalla stimolazione di una mobilità rispettosa
dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile del territorio. La popolazione locale ed i visitatori dell’area del
progetto saranno stimolati ad utilizzare più frequentemente forme alternative di mezzi di trasporto e a
lasciare almeno in parte la guida in automobile. La creazione dell'infrastruttura mancante e dei servizi
annessi per i ciclisti offriranno le condizioni per uno sviluppo dell'intero territorio che sia anche rispettoso
dell'ambiente. Gli effetti del progetto saranno evidenti in tutte le province e le regioni che partecipano al
progetto.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Naštejte in opišite splošni in operativne cilje projekta v povezavi s specifičnimi in
operativnimi cilji Operativnega programa (glej poglavje 4.d). V primeru strateških
projektov opišite strateški vpliv projekta na vključeno območje. (Največ 60 vrstic)
Splošni cilj projekta je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju, zato da bi
povečali njegovo privlačnost, spodbudili varovanje okolja in teritorialno povezovanje med državama. Z
vzpostavitvijo infrastrukture in intermodalnih povezav, ki bodo omogočile neprekinjeno potovanje s
kolesom po celotnem projektnem območju od Ravenne do Kranjske Gore, bodo vzpostavljeni pogoji za
pogostejšo uporabo koles v rekreativne namene in za vsakdanje prevoze. Nova mreža intermodalnih
povezav bo obenem privlačna turistična ponudba. Novo zgrajeni odseki poti na obmejnem pasu bodo
povezali obe državi na delih, kjer povezav doslej ni bilo oz. so bile slabo vzdrževane. Spodbujanje
prebivalstva k pogostejši uporabi koles, ki jih bo možno na posameznih odsekih prevažati z javnimi
prevoznimi sredstvi, bo prispevalo k manjši prometni obremenitvi okolja. Splošni cilj projekta je skladen s
splošnim ciljem Operativnega programa, saj oba stremita k povečanju privlačnosti programskega
območja. V okviru projekta naj bi to dosegli z vplivom na zmanjševanje motoriziranega prometa, s
spodbujanjem prebivalstva in obiskovalcev območja k uporabi alternativnih oblik prevoznih sredstev v
povezavi z javnimi prevoznimi sredstvi ter s promocijskimi dogodki osveščanja prebivalstva.
Operativni cilji so: dograditi in obnoviti mrežo kolesarskih in rekreacijskih povezav na čezmejnem
območju, prebivalstvo spodbuditi k uporabi alternativnih prevoznih sredstev, vzpostaviti intermodalne
povezave med železniškim in pomorskim prometom, pa tudi cestnim, pripraviti načrt enotnega
označevanja ob celotni kolesarski trasi, povečati prepoznavnost projektnega območja. Z dosego
navedenih ciljev se želi prispevati k spremembi življenjskih navad prebivalstva in zmanjševanju škodljivih
vplivov na okolje. Vzpostaviti se želi nove povezave med posameznimi območji ali obnoviti obstoječe.
Načrtovane investicije bodo ponekod izboljšale tudi dostopnost do zalednih krajev. Spodbudilo se bo
sodelovanje med ponudniki različnih oblik prevoznih sredstev, ki je nezadostno oz. ga sploh ni.
Kolesarjem bodo na voljo informacije o javnih prevoznih sredstvih (vlaki, ladje in avtobusi), ki nudijo
prevoze koles. Pomembna pridobitev projekta bo tudi načrt enotnega označevanja znamenitosti in
posebnosti ob poteh. Obstoječe označbe na projektnem območju se namreč razlikujejo tako med
državama kot tudi med posameznimi območji predvsem v Sloveniji. Operativni cilji projekta sledijo
tretjemu operativnemu cilju Prednostne naloge 1 Operativnega programa, ki je Izboljšati dostopnost in
transportne sisteme ter povečati integracijo med mesti in podeželjem. Dostopnost se bo izboljšalo z
gradnjo nekaterih manjkajočih odsekov na obstoječih kolesarskih poteh ali obnovitvijo slabo vzdrževanih
delov poti. Na nekaterih delih bo podeželje zato bolje povezano z mesti. Vzpostavilo se bo tesnejše
sodelovanje med različnimi oblikami transportnih sistemov.
Strateški vpliv projekta bo razviden s spodbujanjem okolju prijazne mobilnosti in trajnostnega razvoja
območja. Prebivalstvo in obiskovalce projektnega območja se bo spodbujalo k pogostejši uporabi
alternativnih oblik prevoznih sredstev in k vsaj delni opustitvi vožnje z avtomobilom. Vzpostavitev
manjkajoče infrastrukture in spremljajočih storitev za kolesarje bosta nudila pogoje za okolju prijazen
razvoj celotnega območja. Učinki projekta bodo razvidni v vseh pokrajinah in regijah, sodelujočih pri
projektu.
B.5. REALIZZAZIONI E RISULTATI ATTESI
Descrivere le principali realizzazioni che si intende realizzare, quantificandole e i
conseguenti risultati attesi. Specificare i target groups. (Massimo 30 righe)
Le principali realizzazioni del progetto consistono in: maggiore presa di coscienza della popolazione locale
sul significato della salvaguardia dell’ambiente, influenza sul cambiamento delle abitudini di vita della
popolazione locale, alleggerimento dell’ambiente, migliore collegamento nell’area del progetto,
creazione di collegamenti tra le diverse forme di trasporto (intermodalità), una collaborazione
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
sloveno-italiana più stretta nella pianificazione territoriale, una migliore qualità dell’aria, un utilizzo più
frequente delle piste ciclistiche. I risultati previsti potranno essere analizzati osservando il numero di
azioni promozionali, i risultati delle misurazioni di inquinamento dell’aria (emissioni di CO2, NOx,
particelle), il numero e la lunghezza dei nuovi tratti di piste ciclabili costruite, il numero dei nuovi nodi
intermodali, il numero dei visitatori presso gli offerenti dei servizi lungo il tracciato ciclistico, la
grandezza della superficie del territorio prevista e inserita nel progetto.
I risultati attesi consistono in: realizzazione di una rete di collegamenti ciclistici e ricreativi nel territorio
transfrontaliero, creazione di un’offerta per il trasporto intermodale (trasporto delle biciclette sulla
ferrovia, via mare e sui fiumi), info point ben accessoriati, creazione di una banca dati e di
un’infrastruttura digitale per il GIS, realizzazione di un abaco di cartellonistica informativa comune per i
tratti e le reti intermodali, avvio di campagne promozionali e azioni per sensibilizzare la coscienza della
popolazione locale e dei turisti nel territorio transfrontaliero.
I target groups sono: la popolazione locale, i visitatori dell’area del progetto, i turisti, gli offerenti dei
servizi per i ciclisti e gli altri escursionisti, le autorità locali e regionali. La popolazione locale avrà a
disposizione nuovi percorsi ricreativi che collegheranno entrambi gli Stati e i singoli territori all’interno
degli Stati. I collegamenti potranno essere utilizzati per gli spostamenti giornalieri e a fini ricreativi.
Lungo i percorsi ci sarà a disposizione un’infrastruttura idonea, sul sito si troveranno i dati relativi ai
percorsi. Le autorità locali avranno a disposizione una proposta per un sistema unitario di identificazione
e una banca dati del GIS.
B.5. UČINKI IN REZULTATI PROJEKTA
Opišite glavne pričakovane učinke projekta in jih kvantificirajte ter opišite rezultate
projekta in ciljne skupine. (Največ 30 vrstic)
Glavni učinki projekta bodo: večja osveščenost prebivalstva o pomenu varovanja okolja, vpliv na
spremembo življenjskih navad prebivalstva, razbremenitev okolja, boljša povezanost projektnega
območja, vzpostavljene povezave med različnimi oblikami prevoza (intermodalnost), tesnejše
slovensko-italijansko sodelovanje pri prostorskem načrtovanju, boljša kakovost zraka, pogostejša uporaba
kolesarskih poti. Pričakovane učinke bo mogoče meriti s številom promocijskih akcij, z rezultati meritev
onesnaženosti zraka (emisije CO2, NOx, trdnih delcev), s številom in dolžino novo zgrajenih odsekov
kolesarskih poti, številom novih intermodalnih vozlišč, številom obiskovalcev pri ponudnikih storitev ob
kolesarski trasi, z velikostjo površine programskega območja, vključenega v projekt.
Pričakovani rezultati so: vzpostavljena mreža kolesarskih in rekreacijskih povezav na čezmejnem območju,
vzpostavljena ponudba intermodalnega prevoza (prevoz koles po železnici, morju in rekah), opremljene
info točke, vzpostavljena podatkovna baza in digitalna infrastruktura za GIS, pripravljen predlog enotnega
sistema označevanja poti in intermodalnih vozlišč, izpeljane promocijske akcije ter akcije osveščanja
prebivalstva in turistov na čezmejnem območju.
Cilje skupine so: lokalno prebivalstvo, obiskovalci projektnega območja, turisti, ponudniki storitev za
kolesarje in ostale rekreativce, lokalne in regionalne oblasti. Lokalnemu prebivalstvu bodo na voljo nove
rekreacijske poti, ki bodo povezale obe državi in posamezna območja znotraj držav. Povezave bodo lahko
uporabljali za dnevne migracije in v rekreacijske namene. Ob poteh bo na voljo ustrezna infrastruktura, na
spletu pa podatki o poteh. Lokalnim oblastem bosta na razpolago predlog enotnega sistema označevanja in
podatkovna baza GIS.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
B.6. ATTIVITA’
B.6. AKTIVNOSTI
Elencare le tipologie di attività previste (es. studi, visite, incontri, costruzione reti
ecc.) e, all’interno delle tipologie, le specifiche attività che il progetto intende
attuare. (Massimo 30 righe)
Nel progetto sono previsti sei Work Packages: coordinamento e gestione, i costi preparatori, messa a
sistema degli itinerari e piano di segnaletica - abaco della cartellonistica, investimenti e iniziative di
sviluppo, il sistema GIS e il piano di comunicazione.
La coordinazione e la gestione comprendono le funzioni di direzione, armonizzazione e controllo che
saranno svolte dal Lead partner, la collaborazione tra i partner e la gestione delle attività progettuali al
livello del singolo partner.
I costi preparatori comprendono la realizzazione di un partenariato progettuale, le riunioni preliminari tra
i partner, l’armonizzazione del contenuto e del valore del progetto.
Nell’ambito del terzo WP “Messa a sistema degli itinerari e piano di segnaletica - abaco della
cartellonistica” verranno effettuati: la verifica dello stato della rete ciclistica esistente nel territorio del
Programma, il censimento dei percorsi ciclistici secondari e degli offerenti delle altre forme di trasporto
(lungo la ferrovia, i fiumi e il mare) che consentono il trasporto delle biciclette, l’identificazione del
percorso principale che si svolge lungo il territorio del programma in collegamento con la rete ciclistica
europea del Mediterraneo (EuroVelo n. 8) e dei necessari nodi intermodali, l’armonizzazione della rete
ciclistica principale con gli altri percorsi locali e i scambi intermodali, la preparazione dell’abaco della
cartellonistica informativa per l’intero itinerario ciclabile e i scambi intermodali in conformità con le linee
giuda nazionali ed europee e la preparazione della fase di progettazione per itinerari nuovi in Slovenia.
Un’attività particolare è la collaborazione di tutti i partner nello svolgimento delle attività di questo WP.
Il quarto WP prevede la preparazione della documentazione edilizia e l’esecuzione di investimenti (la
costruzione dei singoli tratti dei percorsi ciclabili e delle aree di sosta), l’acquisto d’attrezzature per l’
info point, la realizzazione ed il posizionamento dei cartelli informativi lungo i nuovi tratti e le aree di
sosta.
Nel quinto WP sarà realizzato un sistema geoinformatico con la tracciatura dei percorsi stabiliti
nell’ambito del WP3 e la definizione dei punti importanti (attrattive culturali e naturali lungo i percorsi).
Si prepareranno le descrizioni visuali e testuali dei punti da inserire nei sistemi di navigazione. Sarà creata
una banca dati e un’infrastruttura digitale. Il tipo di banca dati sarà realizzato in modo tale da essere
inserito sul sito web. Nell’ambito del progetto pilota si acquisteranno alcuni dispositivi portatili da poter
adottare a fini promozionali durante vari eventi. La collaborazione di tutti i partner ed esperti esterni è
inserita come attività distinta.
Il WP6 comprende il piano do comunicazione nell’ambito del quale saranno organizzati i workshop
promozionali, le conferenze stampa, le presentazioni delle fiere, gli educational per i giornalisti, saranno
realizzati una guida ciclistica con la cartina geografica, una brochure e un sito web. La Provincia di
Ravenna realizzerà delle apposite cartine per i percorsi della sua area.
Il piano finanziario in file excel prende in considerazione l'anno di calendario del progetto, quindi mostra
cinque colonne, nononstante il fatto che il progetto è di quattro anni. L'ultima colonna mostra l'ultimo
trimestre del progetto.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Opišite načrtovane tipe aktivnosti (npr. študije, ekskurzije, srečanja, mreženja) in v
okviru posameznega tipa aktivnosti opišite specifične aktivnosti. (Največ 30 vrstic)
V projektu je predvidenih šest delovnih sklopov: koordinacija in upravljanje, pripravljalne aktivnosti,
načrtovanje povezav in načrt označevanja, investicije in razvojne aktivnosti, sistem GIS in komunikacijski
načrt.
Koordinacija in upravljanje obsegata vodstvene, usklajevalne in nadzorovalne funkcije, ki jih bo opravljal
vodilni partner, sodelovanje med partnerji in vodenje projektnih aktivnosti na ravni posameznega
partnerja.
Pripravljalne aktivnosti obsegajo vzpostavljanje projektnega partnerstva, pripravljane sestanke med
partnerji, usklajevanja o vsebini in vrednosti projekta.
V okviru tretjega delovnega paketa Načrtovanje povezav in označevanje bodo potekali: preverjanje oz.
analiza stanja obstoječe kolesarske mreže na programskem območju; popis sekundarnih kolesarskih poti in
izvajalcev javnega prevoza po železnici, morju in rekah, ki ponujajo prevoz koles; identifikacija glavne
kolesarske poti čez programsko območje z navezavo predvsem na evropsko sredozemsko kolesarsko pot
EuroVelo 8 (Mediterranean Route) in intermodalnih vozlišč; določitev navezav glavne kolesarske mreže na
lokalne poti in povezav z intermodalnimi vozlišči; priprava načrta s predlogom enotnega označevanja
vzdolž povezav ter intermodalnih vozlišč na projektnem območju, ki bo skladen z evropskimi in
nacionalnimi smernicami ter priprava idejne zasnove za nove kolesarske trase v Sloveniji. Kot posebna
aktivnost je opredeljeno sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi delovnega paketa.
Četrti delovni sklop predvideva pripravo investicijske dokumentacije in izvedbo investicij (gradnjo
posameznih odsekov kolesarskih poti, ureditev počivališč), nakup opreme za informacijsko točko, izdelavo
in namestitev označevalnih tabel ob na novo zgrajenih odsekih in počivališčih.
V petem sklopu bo vzpostavljen geoinformacijski sistem s trasiranjem poti, določenih v okviru WP3, in z
določitvijo pomembnih točk (kulturne in naravne znamenitosti ob poteh). Pripravilo se bo slikovne in
tekstovne opise točk za vmestitev v navigacijske sisteme. Vzpostavljena bosta podatkovna baza in
digitalna infrastruktura. Obliko podatkovne baze se bo prilagodilo za objavo na spletni strani. V okviru
pilotnega projekta se bo kupilo navigacijske naprave za promocijo projekta na različnih dogodkih. V
posebni aktivnosti je opredeljeno delo partnerjev in zunanjih izvajalcev.
Šesti sklop je komunikacijski načrt, v okviru katerega bodo organizirane promocijske delavnice, novinarske
konference, sejemske predstavitve, ekskurzija za novinarje, izdelani bodo kolesarski vodnik z
zemljevidom, predstavitvena brošura, spletna stran, Pokrajina Ravenna pa bo izdelala posebne zemljevide
za svoje območje.
Finančni načrt v excelovi datoteki je opredeljen tako, da upošteva koledarsko leto izvedbe projekta, zato
je prikazanih pet stolpcev, kjub temu, da projekt traja štiri leta. Zadnji stolpec prikazuje zadnje
trimesečje izvajanja projekta.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
B.7. WORKPACKAGES
B.7. DELOVNI SKLOPI
WORKPACKAGE 1 (COORDINAMENTO E GESTIONE)
DELOVNI SKLOP 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Personale / Osebje
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 10/3/2011, data di fine: 9/3/2015
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 10.3.2011, datum zaključka: 9.3.2015
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: L’attività comprende il lavoro dei dipendenti di tutti i partner e dei
consulenti esterni che aiuteranno alcuni partner nella gestione del progetto. L’attività comprende la
gestione dei compiti del singolo partner, la gestione finanziaria, l’armonizzazione dei compiti, la
preparazione delle relazioni e la gestione della documentazione progettuale. Lo stesso lavoro sarà
effettuato dagli esecutori esterni di quei partner che decideranno di assumerli. Il lavoro dei dipendenti dei
comuni non è evidenziato nel piano finanziario perché non saranno finanziati dal progetto, parteciperanno
però a quest’attività. Il Lead Partner si occuperà della gestione dell’intero progetto, controllerà lo
svolgimento di tutte le attività e concorderà il lavoro dei partner. Sarà incaricato della gestione finanziaria
del progetto, di relazionare all’Autorità di gestione, di effettuare i versamenti finanziari ai partner
sloveni. Verificherà l’attuazione del piano di implementazione e cercherà di risolvere eventuali
discordanze. Risolverà i problemi che si presenteranno, comunicherà eventuali modifiche all’ Autorità di
gestione, farà da tramite tra l’ Autorità di gestione e i partner progettuali. Una persona presso il Lead
Partner sarà incaricata della gestione dell’intero progetto, un’altra persona si occuperà invece dell’intera
gestione finanziaria. Il Lead Partner si rende conto del fatto che la gestione di un partenariato così vasto
sia molto complessa, tuttavia non è stato possibile ridurre il numero dei partner, dato il grande interesse
per partecipare al progetto. RRC Koper, sulla base della sua pluriennale esperienza nel campo della
gestione e avendo collaborato a progetti europei, cercherà di mettere in atto una gestione efficace e di
armonizzare i lavori dei partner.
Per quanto riguarda il partenariato bisogna prendere atto che vi sono stati dei cambiamenti, dal momento
della presentazione della domanda fino all'approvazione del progetto. Il partner N. 11 - Associazione
Culturale Tourism & Co. non esiste più. Il partner N. 13 - Comune di Hrpelje-Kozina ha deciso, dopo
l'approvazione del progetto, a causa dei cambiamenti che si sono verificati dopo la presentazione della
domanda, di ritirarsi dal progetto. Per questo motivo il numero di partner è 23. Le funzioni e le risorse
finanziarie del partner N. 11 sono state riprese dal partner N. 24 – Regione autonoma FVG, mentre le
funzioni e le risorse finanziarie del partner N. 13 sono state riprese dal partner N. 19 – Comune città di
Capodistria. I numeri di serie di partner nella domanda sono rimasti invariati, le caselle del N. 11 e 13,
sono vuote.
Opis aktivnosti: Aktivnost obsega delo zaposlenih vseh partnerjev in zunanjih izvajalcev, ki bodo
nekaterim partnerjem pomagali pri vodenju projekta. Aktivnost obsega vodenje nalog posameznega
partnerja, finančno vodenje, usklajevanje nalog, pripravo poročil in vodenje projektne dokumentacije.
Enako delo bodo opravljali zunanji izvajalci pri tistih partnerjih, ki se bodo zanje odločili. Delo zaposlenih
na občinah v finančnem načrtu ni prikazano, saj zanj ne bodo plačani prek projekta, vendar bodo prav tako
sodelovali pri tej aktivnosti. Vodilni partner bo skrbel za vodenje celotnega projekta, nadzoroval bo potek
vseh aktivnosti in usklajeval delo partnerjev. Zadolžen bo za finančno vodenje projekta, poročanje organu
upravljanja, finančna nakazila slovenskim partnerjem. Preverjal bo izvajanje terminskega načrta in si
prizadeval za odpravljanje morebitnih odklonov. Reševal bo težave, ki bi se lahko pojavile, sporočal
morebitne spremembe organu upravljanja, posredoval bo med organom upravljanja in projektnimi
partnerji. Ena oseba pri vodilnem partnerju bo zadolžena za vodenje celotnega projekta, druga oseba pa
bo skrbela za celotno finančno vodenje. Vodilni partner se zaveda, da bo vodenje tako obsežnega
partnerstva zelo zahtevno, vendar zaradi velikega zanimanja za sodelovanje pri projektu partnerstva ni
bilo možno skrčiti. RRC Koper si bo na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj z vodenjem in sodelovanjem pri
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
evropskih projektih prizadeval za učinkovito vodenje in usklajevanje dela partnerjev.
Pri sestavi partnerstva je treba opozoriti, da je prišlo v času od oddaje prijavnice do odobritve projekta do
spremembe. Partner št. 11 – Associazione Tourism & Co. ne obstaja več, partner št. 13 – Občina
Hrpelje-Kozina pa je po odobritvi projekta sporočila, da zaradi spremenjenih okoliščin, do katerih je prišlo
od oddaje prijave, odstopa od projekta. Zato je partnerjev 23. Naloge in sredstva partnerja št. 11 je
prevzel partner št. 24 – Avtonomna dežela FJK, naloge in sredstva partnerja št. 13 pa je prevzel partner št.
19 – Mestna občina Koper. Zaporedne številke partnerjev v prijavnici so ostale nespremenjene, zaporedni
št. 11 in 13 pa sta prazni.
Professionalità utilizzate: Dell’attività faranno parte il responsabile progettuale e quello finanziario
del Lead Partner e i collaboratori tecnici nonché i dipendenti di ciascun partner, nel caso di alcuni partner
anche degli esperti esterni.
Potrebni strokovnjaki: V aktivnost bosta vključena projektni in finančni vodja pri vodilnem partnerju
in strokovni sodelavci ter zaposleni pri vsakem partnerju, pri nekaterih partnerjih pa tudi zunanji
strokovnjaki.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Il coordinatore delle attività da parte
slovena sarà RRC Koper, da parte italiana invece il GAL Venezia Orientale. Parteciperanno tutti i partner.
Ciascuno si occuperà dell’esecuzione corretta, tempestiva e di qualità dei propri compiti. Il Lead Partner
controllerà la correttezza dell’esecuzione di tutte le attività e svolgerà il ruolo di coordinatore tra i
partner.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Koordinator aktivnosti na slovenski
strani bo RRC Koper, na italijanski strani pa GAL Venezia Orientale. Soudeleženi bodo vsi partnerji. Vsak bo
skrbel za pravilno, kakovostno in pravočasno izvedbo svojih nalog. Vodilni partner bo nadzoroval pravilnost
izvedbe vseh aktivnosti in opravljal vlogo koordinatorja med partnerji.
Costi / Stroški: 435.123,32,00 EUR
Risultati attesi: Che vengano realizzate tutte le attività progettuali in conformità al piano di
implementazione, utilizzate tutte le risorse, conformemente al piano finanziario, che il progetto sia
concluso tempestivamente, il partenariato operi in modo adeguato ed efficace, ci siano le condizioni per
proseguire le attività una volta concluso ufficialmente il progetto.
Pričakovani rezultati: Izvedene vse projektne aktivnosti skladno s terminskim planom, počrpana vsa
sredstva skladno s finančnim načrtom, pravočasno zaključen projekt, usklajeno in uspešno delovanje
partnerstva, vzpostavljeni pogoji za nadaljevanje aktivnosti po uradnem zaključku projekta.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Riunioni comitato di progetto/ Sestanki
partnerjev
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 10/3/2011, data di fine: 9/3/2015
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 10.3.2011, datum zaključka: 9.3.2015
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: Regioni Obalno-kraška e Goriška, Province di
Venezia e Ferrara, Regione Friuli Venezia Giulia/ Obalno-kraška in Goriška regija, Pokrajini Benetke in
Ferrara, Avtonomna dežela FJK
Descrizione dell’attività: Sono previsti otto incontri tra i partner, due incontri all’anno. La
conferenza preliminare sarà preparata dal Lead Partner a Capodistria, seguirà la prima riunione a Venezia
e la seconda a Nova Gorica entrambi nel 2012. Nel 2013 i partner si incontreranno a Trieste e ad
Ajdovščina. Nel 2014 le riunioni si terranno a Ferrara e Bovec, la conferenza conclusiva si terrà invece a
Trieste nel 2015. I partner con sede in ciascuna delle zone suddette saranno incaricati dell’organizzazione
delle riunioni. Per alcuni partner l'attività verrà svolta dagli esterni. Della gestione del progetto e della
realizzazione delle attività si occuperanno il Comitato amministrativo e quello tecnico in cui vi saranno i
rappresentanti di tutti i partner. Il Comitato amministrativo controllerà lo svolgimento delle attività e le
spese del progetto, il Comitato tecnico si occuperà invece dell’esecuzione corretta e tempestiva dei
compiti prefissati. I due comitati si riuniranno a margine delle riunioni dei partner.
Opis aktivnosti: Predvidenih je osem srečanj partnerjev, dve srečanji letno. Uvodno konferenco bo
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
pripravil vodilni partner v Kopru. V letu 2012 bosta sledila prvi sestanek v Benetkah in drugi v Novi Gorici.
V letu 2013 se bodo partnerji sestali v Trstu in Ajdovščini, v letu 2014 v Ferrari in Bovcu, zaključna
konferenca pa bo v Trstu v letu 2015. Partnerji s sedežem na vsakem od navedenih območij bodo zadolženi
za organizacijo sestankov. Nekateri bodo za ta namen najeli zunanje izvajalce. Za vodenje projekta in
izvedbo aktivnosti bosta skrbela upravni in tehnični odbor, v katerih bodo predstavniki vseh partnerjev.
Upravni odbor bo nadzoroval potek aktivnosti in stroške projekta, tehnični odbor pa bo skrbel za pravilno
in pravočasno izvedbo načrtovanih nalog. Odbora se bosta sestajala ob robu sestankov partnerjev.
Professionalità utilizzate: Al Comitato amministrativo parteciperanno i responsabili del progetto,
nell’altro invece il personale e/o i referenti operativi di ciascun partner. Alle riunioni saranno presenti
anche altri collaboratori tecnici, dipendenti dei partner ovv. esperti esterni.
Potrebni strokovnjaki: V upravnem odboru bodo sodelovali projektni vodje, v tehničnem odboru pa
operativno osebje in/ali tehnično osebje vsakega partnerja. Na sestankih bodo prisotni tudi drugi strokovni
sodelavci, zaposleni pri partnerjih oz. zunanji strokovnjaki.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Il coordinatore delle attività da parte
slovena sarà RRC Koper, da parte italiana sarà invece il GAL Venezia Orientale. Alle riunioni
parteciperanno tutti i partner progettuali. Riferiranno dell’andamento delle loro attività e collaboreranno
nel determinare i compiti successivi. Otto di loro saranno incaricati anche dell’organizzazione delle
riunioni. Dell’organizzazione della coferenza conclusiva a Trieste sarà incaricata insieme con la Provincia
di Trieste anche la Regione autonoma FVG.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Koordinator aktivnosti na slovenski
strani bo RRC Koper, na italijanski strani pa GAL Venezia Orientale. Sestankov se bodo udeleževali vsi
projektni partnerji. Udeleženi na sestankih bodo poročali o poteku svojih aktivnosti in sodelovali pri
določanju prihodnjih nalog. Osem jih bo zadolženih tudi za organizacijo sestankov. Pri organizaciji
zaključne konference v Trstu bo sodelovala poleg Pokrajine Trst tudi Avtonomna dežela FJK.
Costi / Stroški: 62.332,79 EUR
Risultati attesi: Riunioni organizzate con successo, lavoro efficace di entrambi i Comitati, accordi
raggiunti sulla realizzazione delle attività dei singoli partner.
Pričakovani rezultati: Uspešno organizirani sestanki, učinkovito delo obeh odborov, doseženi dogovori
o izvedbi aktivnosti posameznih partnerjev.
Le attività del intero WP comprendono anche rimborso spese per le traduzioni, l’affitto sale e del
rinfresco, le spese amministrative e di viaggio.
Aktivnosti celotnega delovnega paketa vključujejo tudi stroške za prevode, najem prostorov in pogostitve,
administrativne in potne stroške.
WORKPACKAGE 2 (COSTI PREPARATORI)
DELOVNI SKLOP 2 (PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Costi preparatori / Pripravljalne aktivnosti
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/1/2007, data di fine: 10/9/2009
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.1.2007, datum zaključka: 10.9.2009
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Le attività preliminari sono servite ad avviare il partenariato del progetto,
le riunioni preliminari dei partner in cui si è concordato il contenuto, le attività previste, il loro valore e il
numero dei partner che partecipava. Durante le attività preliminari è stata effettuata anche la
preparazione di entrambe le schede di iscrizione al bando di gara pubblico, la formulazione del contenuto
del progetto, la raccolta della documentazione dei partner, l’armonizzazione e l’informazione dei
partner. L’attività comprende il lavoro dei dipendenti e degli esperti esterni, le spese di viaggio, le spese
per le traduzioni e le spese amministrative.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Opis aktivnosti: Pripravljalne aktivnosti so obsegale vzpostavljanje projektnega partnerstva,
pripravljalne sestanke partnerjev, na katerih so se usklajevali o vsebini projekta, predvidenih aktivnostih,
njihovi vrednosti in številu sodelujočih partnerjev. Pripravljalne aktivnosti so obsegale tudi pripravo obeh
prijavnic za prijavo na javna razpisa, oblikovanje vsebine projekta, zbiranje dokumentacije partnerjev,
usklajevanje in obveščanje partnerjev. Aktivnost obsega delo zaposlenih in zunanjih strokovnjakov, potne
stroške, stroške za prevode in administrativne stroške.
Professionalità utilizzate: Hanno partecipato i responsabili del progetto per ogni singolo partner e gli
altri collaboratori tecnici nonché gli esperti esterni.
Potrebni strokovnjaki: Sodelovali so vodje projektov pri posameznem partnerju in ostali strokovni
sodelavci ter zunanji strokovnjaki.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Il coordinatore delle attività da parte
slovena era RRC Koper, da parte italiana invece il GAL Venezia Orientale. Alle attività hanno partecipato
tutti i partner. Tutti hanno preparato il contenuto del progetto e i suoi piani finanziari. Hanno partecipato
alle riunioni, anche se non tutti erano ancora presenti alle riunioni iniziali in cui è stato messo a punto il
partenariato. Il Lead Partner ha convocato le riunioni dei partner sloveni e le riunioni comuni
sloveno-italiane, si è occupato della coordinazione tra i partner, ha preparato le proposte tematiche e
finanziarie del progetto, si è occupato delle traduzioni delle schede progettuali.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Koordinator aktivnosti na slovenski
strani je bil RRC Koper, na italijanski strani pa GAL Venezia Orientale. Pri aktivnosti so sodelovali vsi
partnerji. Vsi so pripravljali vsebino projekta in svoje finančne plane. Sodelovali so na sestankih, čeprav
na začetnih sestankih, na katerih se je partnerstvo vzpostavljalo, vsi še niso bili prisotni. Vodilni partner
je skliceval sestanke slovenskih partnerjev in skupne slovensko-italijanske sestanke, skrbel za
koordinacijo med partnerji, pripravljal vsebinske in finančne predloge projekta, poskrbel za prevode
prijavne dokumentacije.
Costi / Stroški: 72.760,18 EUR
Risultati attesi: Che sia raggiunto un accordo sulle attività progettuale e il loro valore, venga avviato
un partenariato stabile e approvato il progetto.
Pričakovani rezultati: Dosežen dogovor glede projektnih aktivnosti in njihove vrednosti,
vzpostavljeno stabilno partnerstvo, odobren projekt.
WORKPACKAGE 3 (MESSA A SISTEMA DEGLI ITINERARI E PIANO DI SEGNALETICA ABACO DELLA CARTELLONISTICA)
DELOVNI SKLOP 3 (NAČRTOVANJE POVEZAV IN OZNAČEVANJE)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Verifica dello stato di avanzamento della rete
ciclabile sovraordinata che interessa l'area programma / Preverjanje stanja glavne
kolesarske mreže na programskem območju
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/1/2012, data di fine: 31/5/2012 e data di inizio: 1/2/2014, data di fine: 31/03/2014
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.1.2012, datum zaključka: 31.5.2012 in datum začetka: 1.2.2014, datum zaključka:
31.3.2014
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Analisi dei piani di sviluppo della rete ciclabile delle Regioni Italiane in
area ammissibile e della Repubblica di Slovenia da Ravenna a Kranjska Gora. Verifica dello stato di
avanzamento degli itinerari che attraversano l'area del progetto, con valenza nazionale o internazionale.
Analisi dei tratti presenti nell'area del progetto degli itinerari facenti parte della rete EuroVelo (itinerari
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
n. 8 e 9) e della rete Bicitalia (itinerari n. 2, 4 e 5). Censimento delle direttrici di carattere
sovra-regionale collegate all'itinerario ciclabile principale, con particolare attenzione a quelle che si
sviluppano lungo i corsi d'acqua.
Le attività si svolgeranno prevalentemente nel corso del 2012. Nel 2014 i dati raccolti verranno
aggiornati.
Opis aktivnosti: Analiza načrtov vzpostavljanja kolesarske mreže na projektnem območju v Italiji in
Sloveniji od Ravenne do Kranjske Gore. Preveritev stanja nacionalnih in mednarodnih kolesarskih tras na
tem območju. Analiza obstoječih odsekov poti, ki so del mreže EuroVelo (trasi št. 8 in 9) in mreže
Bicitalia (trase št. 2, 4 in 5). Popis glavnih medregionalnih poti, ki se navezujejo na glavno kolesarsko
traso, še posebej tistih ob rekah.
Aktivnosti bodo potekale večinoma v letu 2012. Leta 2014 bodo zbrani podatki ažurirani.
Professionalità utilizzate: Dell’esecuzione di tale attività è incaricata la Regione autonoma FVG, che
ha rilevato l'attività dal partner Associazione Culturale Tourism & Co. la quale non esiste più. La Regione
autonoma FVG svolgerà la propria attività selezionando un esperto esterno. Parteciperanno anche gli
esperti delle province italiane, delle agenzie italiane e slovene. Alcuni partner si avvalleranno anche della
consulenza di esperti esterni.
Potrebni strokovnjaki: Za izvedbo te aktivnosti je zadolžena partnerka Avtonomna dežela FJK, ki je
nalogo prevzela od partnerja Associazione Culturale Tourism & Co., ki ne obstaja več. Avtonomna dežela
FJK bo za izvedbo naloge izbrala zunanjega strokovnjaka. Sodelovali bodo še strokovnjaki italijanskih
pokrajin, italijanskih in slovenskih agencij. Nekateri partnerji bodo najeli zunanje svetovalce.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: L’attività sarà guidata dalla Regione
autonoma FVG che sarà anche la coordinatrice dei partner italiani, da parte slovena la coordinazione sarà
effettuata dall’Agenzia di sviluppo ROD. Le province e le agenzie italiane, nonché le agenzie slovene,
collaboreranno alla raccolta e alla trasmissione dei dati. Le agenzie slovene trasmetteranno i dati con
l’ausilio dei comuni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Aktivnost bo vodila partnerka
Avtonomna dežela FJK, ki bo tudi koordinatorka italijanskih partnerjev, na slovenski strani pa bo
koordinacijo opravljala Razvojna agencija ROD. Italijanske pokrajine in agencije ter slovenske agencije
bodo sodelovale pri zbiranju in posredovanju podatkov. Slovenske agencije bodo podatke posredovale ob
pomoči občin.
Costi / Stroški: 12.305,00 EUR
Risultati attesi: Che sia effettuata un'analisi della rete ciclistica esistente nell'area del progetto e dei
successivi progetti di realizzazione di piste ciclabili. Che sia effettuato un censimento dei percorsi
esistenti interregionali, statali e internazionali.
Pričakovani rezultati: Narejena analiza obstoječega kolesarskega omrežja na projektnem območju in
prihodnjih načrtov vzpostavljanja kolesarskih poti. Narejen popis obstoječih medregionalnih, državnih in
mednarodnih poti.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Censimento sistematico della viabilità
ciclabile secondaria nelle diverse province partner di progetto / Sistematični popis
sekundarnega kolesarskega omrežja v različnih pokrajinah projektnih partnerjev
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/1/2012, data di fine: 30/11/2012 e data di inizio: 1/2/2014, data di fine: 31/03/2014
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.1.2012, datum zaključka: 30.11.2012 in datum začetka: 1.2.2014, datum zaključka:
31.3.2014
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Censimento sistematico degli itinerari ciclabili secondari presenti nell'area
del progetto e collegati all'itinerario ciclabile principale, in collaborazione con gli organi competenti delle
varie Province, della Regione autonoma FVG, dei comuni e delle agenzie slovene coinvolte nel
parternariato e con le associazioni locali della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta);
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
catalogazione degli itinerari (ove non fosse già presente), secondo gli standard di classificazione adottati
da FIAB e ECF (European Cycling Federation).
Le attività si svolgeranno prevalentemente nel corso del 2012. Nel 2014 i dati raccolti verranno
aggiornati.
Opis aktivnosti: Izvedba sistematičnega popisa sekundarnih kolesarskih tras na projektnem območju, ki
se navezujejo na glavno kolesarsko traso, v sodelovanju s pristojnimi službami italijanskih pokrajin in
Avtonomne dežele FJK, slovenskih občin in agencij, ter z lokalnimi enotami FIAB (Italijanskega združenja
ljubiteljev kolesarjenja). Katalogizacija tras (kjer še ni narejena) skladno s klasifikacijskimi kriteriji FIAB
in ECF (Evropske kolesarske zveze).
Aktivnosti bodo potekale večinoma v letu 2012. Leta 2014 bodo zbrani podatki ažurirani.
Professionalità utilizzate: I dipendenti della Regione autonoma FVG ed un esperto esterno assunto
dalla Regione autonoma FVG, i dipendenti nelle province e nelle agenzie italiane e slovene che
partecipano. Alcuni partner si avvalleranno della consulenza di esperti esterni.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v Avtonomni deželi FJK in zunanji strokovnjak, ki ga bo Dežela
najela, zaposleni v sodelujočih pokrajinah, italijanskih in slovenskih agencijah. Nekateri partnerji bodo
najeli zunanje svetovalce.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Le attività saranno guidate dalla
Regione autonoma FVG, la coordinatrice da parte slovena sarà l'Agenzia di sviluppo ROD. Parteciperanno
tutte le province italiane, le agenzie italiane e slovene che trasmetteranno i dati necessari. Le agenzie
slovene raccoglieranno i dati con l'ausilio dei comuni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Aktivnosti bo vodila Avtonomna dežela
FJK, koordinatorka na slovenski strani bo Razvojna agencija ROD. Sodelovale bodo vse italijanske
pokrajine ter italijanske in slovenske agencije, ki bodo posredovale potrebne podatke. Slovenske
agencije bodo podatke zbirale ob pomoči občin.
Costi / Stroški: 17.832,00 EUR
Risultati attesi: Che sia effettuato un censimento dei tracciati ciclistici secondari nell'area del
progetto.
Pričakovani rezultati: Narejen popis sekundarnih kolesarskih tras na projektnem območju.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Censimento dei sistemi di trasporto presenti
nell'aree di programma che offrano il servizio di trasporto biciclette / Popis
ponudnikov storitev prevoza koles na programskem območju
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/1/2012, data di fine: 31/5/2012 e data di inizio: 1/2/2014, data di fine: 31/03/2014
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.1.2012, datum zaključka: 31.5.2012 in datum začetka: 1.2.2014, datum zaključka:
31.3.2014
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Censimento e mappatura dei sistemi di trasporto ferroviario, marittimo o
fluviale, che consentano il trasporto biciclette, al fine di garantire un sistema di snodi intemodali,
connessi con l'itinerario ciclabile principale che attraversa l'area del progetto. Questo avrà lo scopo di
sopperire all'impossibilità di precorrere integralmente ed in maniera continuativa il territorio con la
bicicletta.
Le attività si svolgeranno prevalentemente nel corso del 2012. Nel 2014 i dati raccolti verranno
aggiornati.
Opis aktivnosti: Popis in mapiranje prevoznih sistemov (železniškega, morskega ali rečnega), ki
omogočajo prevoze koles in tvorijo sistem intermodalnih vozlišč, povezanih z glavno kolesarsko traso na
projektnem območju. Tako se bo omogočilo prehod celotnega območja s kolesi brez prekinitev.
Aktivnosti bodo potekale večinoma v letu 2012. Leta 2014 bodo zbrani podatki ažurirani.
Professionalità utilizzate: I dipendenti della Regione autonoma FVG ed un esperto esterno assunto
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
dalla Regione autonoma FVG, i dipendenti nelle province partecipanti, nelle agenzie italiane e slovene.
Alcuni partner si avvalleranno di consulenti esterni.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v Avtonomni deželi FJK in zunanji strokovnjak, ki ga bo Dežela
najela, zaposleni v sodelujočih pokrajinah, italijanskih in slovenskih agencijah. Nekateri partnerji bodo
najeli zunanje svetovalce.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: L'attività sarà guidata dalla Regione
autonoma FVG, parteciperanno tutte le province italiane, le agenzie italiane e slovene. Le agenzie
slovene raccoglieranno i dati con l'ausilio dei comuni. La coordinatrice da parte slovena sarà l'Agenzia di
sviluppo ROD.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Aktivnosti bo vodila Avtonomna dežela
FJK, sodelovale pa bodo vse italijanske pokrajine, italijanske in slovenske agencije. Slovenske agencije
bodo podatke zbirale ob pomoči občin. Koordinatorka na slovenski strani bo Razvojna agencija ROD.
Costi / Stroški: 10.948,00 EUR
Risultati attesi: Effettuare un censimento e una cartina degli snodi intermodali.
Pričakovani rezultati: Narejena popis in zemljevid intermodalnih vozlišč.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Individuazione dell'itinerario ciclabile
principale che attraversa l'intera area di programma e dei relativi snodi intermodali
necessari a percorrerlo / Identifikacija glavne kolesarske poti, ki poteka po
celotnem programskem območju, in potrebnih intermodalnih vozlišč
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/4/2012, data di fine: 31/8/2012 e data di inizio: 1/3/2014, data di fine: 30/04/2014
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.4.2012, datum zaključka: 31.8.2012 in datum začetka: 1.3.2014, datum zaključka:
30.4.2014
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Individuazione di un itinerario che percorra integralmente l'area del
progetto, sulla traccia del segmento della Mediterranean Route (Itinerario EuroVelo n. 8) che percorre
l'arco occidentale dell'Adriatico. Individuazione dei tratti di viabilità secondaria esistente (e sua
valutazione rispetto agli standard adottati da FIAB e ECF), per sopperire all'impossibilità di attuare
interventi infrastrutturali tali da dotare l'intero percorso di piste ciclabli dedicate. Individuazione degli
scambi intermodali con sistemi di trasporto ferroviario, marittimo o fluviale, che permettano al ciclista di
compiere l'intero percorso, ove non fosse possibile utilizzare la viabilità secondaria esistente. Con gli
scambi intermodali il tragitto ininterrotto verrà assicurato su tutto l'itinerario ciclabile principale dell'
area del progetto.
Opis aktivnosti: Določitev trase po celotnem projektnem območju, ki bi sledila delu evropske
kolesarske mreže Mediterranean Route (EuroVelo 8), ki teče ob zahodni obali Jadranskega morja.
Določitev obstoječih sekundarnih kolesarskih odsekov (in ovrednotenje glede na standarde FIAB in ECF).
Na ta način se bo zagotovilo neprekinjeno potovanje po glavni kolesarski trasi. Določilo se bo še
intermodalna vozlišča z železnico, morskimi ali rečnimi prevoznimi sredstvi. Ta bodo omogočala
kolesarjenje po celotni trasi na odsekih, kjer ne bo možno uporabiti obstoječo sekundarno infrastrukturo.
Z intermodalnimi vozlišči bo zagotovljeno neprekinjeno potovanje po glavni kolesarski trasi na projektnem
območju.
Professionalità utilizzate: I dipendenti della Regione autonoma FVG ed un esperto esterno assunto
dalla Regione autonoma FVG, i dipendenti nelle province partecipanti, nelle agenzie italiane e slovene.
Alcuni partner si avvalleranno di consulenti esterni.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v Avtonomni deželi FJK in zunanji strokovnjak, ki ga bo Dežela
najela, zaposleni v sodelujočih pokrajinah, italijanskih in slovenskih agencijah. Nekateri partnerji bodo
najeli zunanje svetovalce.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: L'attività sarà guidata dalla Regione
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
autonoma FVG, coordinatrice da parte slovena sarà l'Agenzia di sviluppo ROD. Parteciperanno tutte le
province italiane, le agenzie italiane e slovene che trasmetteranno i dati necessari. Le agenzie slovene
raccoglieranno i dati con l'ausilio dei comuni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Aktivnosti bo vodila Avtonomna dežela
FJK, koordinatorka na slovenski strani bo Razvojna agencija ROD. Sodelovale bodo vse italijanske
pokrajine, italijanske in slovenske agencije, ki bodo posredovale potrebne podatke. Slovenske agencije
bodo podatke zbirale ob pomoči občin.
Costi / Stroški: 12.500,00 EUR
Risultati attesi: Definire il tracciato ciclistico principale, le strade secondarie che si collegano a questo
e gli snodi intermodali.
Pričakovani rezultati: Opredeljena glavna kolesarska trasa, sekundarne poti, ki se navezujejo nanjo,
in intermodalna vozlišča.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Armonizzazione della rete ciclabile
sovraordinata, con gli itinerari locali e gli scambi intermodali, al fine di creare dei
percorsi minori complementari alla direttrice principale / Usklajevanje glavne
kolesarske mreže z lokalnimi potmi in intermodalnimi vozlišči z namenom
vzpostavitve manjših komplementarnih poti
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/11/2012, data di fine: 30/6/2013 e data di inizio: 1/3/2014, data di fine: 30/04/2014
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.11.2012, datum zaključka: 30.6.2013 in datum začetka: 1.3.2014, datum zaključka:
30.4.2014
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Individuazione di una serie di itinerari ciclabili locali che si snodano
dall'asse principale e che si armonizzano con l'itinerario ciclabile principale. Integrazione degli itinerari,
anche in questo caso, con la viabilità secondaria e con sistemi di trasporto intermodale.
Opis aktivnosti: Določitev lokalnih poti, ki se navezujejo na glavno traso. Določitev navezave na
sekundarne poti in sistem intermodalnega prevoza.
Professionalità utilizzate: I dipendenti della Regione autonoma FVG ed un esperto esterno assunto
dalla Regione autonoma FVG, i dipendenti nelle province, nelle agenzie italiane e slovene che
partecipano. Alcuni partner si avvalleranno della consulenza di esperti esterni.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v Avtonomni deželi FJK in zunanji strokovnjak, ki ga bo Dežela
najela, zaposleni v sodelujočih pokrajinah, italijanskih in slovenskih agencijah. Nekateri partnerji bodo
najeli zunanje svetovalce.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: L'attività sarà guidata dalla Regione
autonoma FVG, la coordinatrice da parte slovena sarà l'Agenzia di sviluppo ROD. Parteciperanno tutte le
province italiane, le agenzie italiane e slovene che trasmetteranno i dati necessari. Le agenzie slovene
raccoglieranno i dati con l'ausilio dei comuni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Aktivnosti bo vodila Avtonomna dežela
FJK, koordinatorka na slovenski strani bo Razvojna agencija ROD. Sodelovale bodo vse italijanske
pokrajine, italijanske in slovenske agencije, ki bodo posredovale potrebne podatke. Slovenske agencije
bodo podatke zbirale ob pomoči občin.
Costi / Stroški: 14.388,00 EUR
Risultati attesi: Gli allacciamenti suddetti tra la rete ciclabile sovraordinata e la rete ciclistica
secondaria e i percorsi locali.
Pričakovani rezultati: Opredeljene navezave iz glavne kolesarske trase na sekundarno kolesarsko
omrežje in lokalne poti.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Preparazione del sistema di segnaletica abaco della cartellonistica informativa e regolamento per utilizzo / Priprava načrta
označevanja znamenitosti in pravil njegove uporabe
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/9/2011, data di fine: 31/12/2012
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.9.2011, datum zaključka: 31.12.2012
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Realizzazione di un abaco della cartellonistica informativa delle emergenze
e delle peculiarità dell’intero itinerario ciclabile, contenente linee guida per la sua realizzazione con
indicazioni sulle caratteristiche tecniche e sul posizionamento della stessa. Verranno analizzate le
indicazioni normative esistenti a livello nazionale in Italia e Slovenia, e a livello locale, tenuti in
considerazione anche gli studi e le proposte avanzate a livello europeo e gli esempi di altri paesi in cui la
mobilità ciclabile è sviluppata.
Opis aktivnosti: Priprava načrta označevanja znamenitosti in posebnosti ob kolesarski mreži s
smernicami za označbe, z opisom tehničnih značilnosti označb in mest njihove postavitve. Narejena bo
analiza obstoječih sorodnih označb v Italiji in Sloveniji na nacionalni in lokalni ravni. Upoštevalo se bo
tudi evropske študije in predloge ter sisteme označevanja v drugih državah z razvito kulturo kolesarjenja.
Professionalità utilizzate: I dipendenti dell’Apt della Provincia di Venezia, delle altre province
partecipanti, la Regione autonoma FVG, le agenzie italiane e slovene. Alcuni partner si avvalleranno della
consulenza di esperti esterni.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v Agenciji za turistično promocijo Pokrajine Benetke, v ostalih
sodelujočih pokrajinah, Avtonomni deželi FJK, italijanskih in slovenskih agencijah. Nekateri partnerji
bodo najeli zunanje svetovalce.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: L'attività sarà diretta dalla Provincia di
Venezia, mediante l’Azienda di promozione turistica, coordinatrice da parte slovena sarà l'Agenzia di
sviluppo ROD. Parteciperanno tutte le altre province italiane, la Regione autonoma FVG, le agenzie
italiane e slovene che trasmetteranno i dati necessari. Le agenzie slovene raccoglieranno i dati con
l'ausilio dei comuni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Aktivnost bo vodila Pokrajina Benetke
preko svoje Agencije za turistično promocijo, koordinatorka na slovenski strani bo Razvojna agencija ROD.
Sodelovale bodo vse ostale italijanske pokrajine, Avtonomna dežela FJK, italijanske in slovenske agencije,
ki bodo posredovale potrebne podatke. Slovenske agencije bodo podatke zbirale ob pomoči občin.
Costi / Stroški: 35.000,00 EUR
Risultati attesi: Uno studio effettuato con una proposta per un sistema unitario di cartellonistica
informativa dei luoghi più significativi, delle emergenze e delle peculiarità situate lungo l’itinerario.
Pričakovani rezultati: Narejena študija s predlogom o enotnem sistemu označevanja znamenitosti in
posebnosti ob kolesarski trasi.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Preparazione della fase di progettazione per
itinerari nuovi in Slovenia/ Priprava idejne zasnove za nove kolesarske trase v
Sloveniji
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/2/2012, data di fine: 28/2/2013
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.2.2012, datum zaključka: 28.2.2013
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: Regioni Obalno-kraška, Goriška e Gorenjska/
Obalno-kraška, Goriška in Gorenjska regija
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Descrizione dell’attività: In base alle esigenze del territorio ovv. dei comuni che non hanno ancora
dei tracciati predisposti per le piste ciclabili, hanno però espresso il desiderio di avere in futuro tali piste,
sulla base dell’analisi dell’interesse saranno scelti alcuni dei tracciati più idonei per i quali saranno
realizzate delle bozze di progetto per l’esecuzione. Saranno scelti quei tracciati che dal punto di vista
dell’allacciamento alle piste ciclabili esistenti, sia nazionali che di altro tipo (EuroVelo), costituiscono una
parte importante dell’intera rete ciclabile sul lato sloveno dell’area di confine. La bozza del progetto sarà
realizzata dagli esecutori esterni prescelti. Il numero di bozze di progetto non può essere ancora
determinato in quanto il prezzo dell’esecuzione dipende dal tracciato. Ad ogni modo saranno realizzate le
bozze di progetto per i tracciati che hanno priorità. Questi ultimi saranno presentati in un opuscolo a
parte.
Opis aktivnosti: Glede na potrebe območja oz. občin, ki še nimajo pripravljenih tras kolesarskih poti,
so pa izrazile željo, da bi v prihodnosti take trase imele, bodo na podlagi analize interesa izbrane
nekatere najustreznejše trase, za katere bodo izdelane idejne zasnove za izvedbo. Izbrane bodo tiste
trase, ki z vidika navezovanja na obstoječe državne kolesarske poti in druge (EuroVelo), pomenijo
pomemben del celotnega kolesarskega omrežja na slovenski strani obmejnega območja. Idejne zasnove
bodo pripravili izbrani zunanji izvajalci. Števila idejnih zasnov še ni mogoče določiti, saj je cena izdelave
odvisna od trase. Vsekakor pa bodo izdelane prioritetne idejne zasnove tras. Slednje bodo predstavljene v
posebni brošuri.
Professionalità utilizzate: I dipendenti dell’Agenzia di sviluppo ROD e gli esecutori esterni. I
dipendenti delle agenzie slovene.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni pri Razvojni agenciji ROD in zunanji izvajalci. Zaposleni v slovenskih
agencijah.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: L'attività sarà guidata dall'Agenzia di
sviluppo ROD che preparerà gli appalti pubblici per la scelta degli esecutori esterni e controllerà la
preparazione dei documenti e la preparazione dell’opuscolo. Le altre agenzie slovene trasmetteranno i
dati necessari con l'ausilio dei comuni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Aktivnost bo vodila Razvojna agencija
ROD, ki bo pripravila javna naročila za izbiro zunanjih izvajalcev, nadzorovala pripravo dokumentov in
poskrbela za izdelavo brošure. Ostale slovenske agencije bodo s pomočjo občin posredovale potrebne
podatke.
Costi / Stroški: 44.800,00 EUR
Risultati attesi: La realizzazione di bozze di progetto prioritario per i tracciati importanti sull'area
slovena del confine. L’opuscolo nel quale saranno presentati i tracciati.
Pričakovani rezultati: Izdelane prioritetne idejne zasnove pomembnih tras na slovenskem obmejnem
območju, izdana brošura, v kateri bodo trase predstavljene.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Collaborazione di tutti partner nello
svolgimento delle attività WP 3 / Sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi WP3
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/9/2011, data di fine: 30/6/2013 e data di inizio: 1/2/2014, data di fine: 30/4/2014
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.9.2011, datum zaključka: 30.6.2013 in datum začetka: 1.2.2014, datum zaključka:
30.4.2014
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Per una maggiore chiarezza nel piano finanziario la voce riguardante il
lavoro dei dipendenti ovv. degli esecutori esterni è inserita come attività distinta in cui sono evidenziati
solo i costi del lavoro di tutti i partner partecipanti alle attività del WP3. Il compito di raccolta dei dati
forniti dagli altri partners e della loro elaborazione ai fini dello sviluppo delle attività dal WP 3.1 al WP
3.5 è eseguita dalla Regione autonoma FVG che ha adottato le attività del partner Associazione Culturale
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Tourism & Co. che non esiste più. La Provincia di Venezia sarà responsabile della preparazione dell’abaco
della cartelonistica informativa, l’Agenzia di sviluppo ROD, invece, dell’elaborazione delle bozze di
progetto per i tracciati ciclabili e l’opuscolo di presentazione della progettazione concettuale. Le altre
province italiane, le agenzie italiane e slovene contribuiranno alla raccolta dei dati funzionali allo
sviluppo delle attività del WP 3. Le agenzie slovene collaboreranno al riguardo insieme ai comuni. Nei
costi di tale attività rientrano le spese per il lavoro dei dipendenti dei partner, gli esperti esterni, le
traduzioni, le spese di amministrazione e di viaggio.
Opis aktivnosti: V stroškovnem načrtu je zaradi večje preglednosti postavke delo zaposlenih oz.
zunanjih izvajalcev opredeljeno kot posebna aktivnost, v kateri so prikazani samo stroški dela vseh
partnerjev, sodelujočih pri aktivnostih WP3. Avtonomna dežela FJK bo zbrala podatke vseh partnerjev in
jih obdelala v okviru aktivnosti od WP 3.1 do WP 3.5. To nalogo je prevzela od partnerja Associazione
Culturale Tourism & Co., ki ne obstaja več. Pokrajina Benetke bo odgovorna za pripravo načrta
označevanja, Razvojna agencija ROD pa za izdelavo idejnih zasnov kolesarskih tras in predstavitvene
brošure pripravljenih idejnih zasnov. Ostale italijanske pokrajine, italijanske in slovenske agencije bodo
pomagale pri zbiranju podatkov za izvedbo aktivnosti delovnega paketa. Slovenske agencije bodo pri tem
sodelovale z občinami. Med stroške te aktivnosti sodijo stroški dela zaposlenih pri partnerjih, zunanjih
strokovnjakov, prevodov ter administrativni in potni stroški.
Professionalità utilizzate: I dipendenti della Regione autonoma FVG ed un esperto esterno assunto
dalla Regione, dell’Apt della Provincia di Venezia e dell'Agenzia di sviluppo ROD, più esperti esterni
assunti da parte dell’agenzia, i dipendenti delle altre province partecipanti, delle agenzie italiane e
slovene. Collaboreranno anche consulenti esterni.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v Avtonomni deželi FJK in zunanji strokovnjak, ki ga bo Dežela
najela, zaposleni v Agenciji za turistično promocijo Pokrajine Benetke, zaposleni v Razvojni agenciji ROD
ter zunanji strokovnjaki, ki jih bo agencija najela. Zaposleni v ostalih sodelujočih pokrajinah, italijanskih
in slovenskih agencijah. Sodelovali bodo tudi zunanji strokovnjaki.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Le attività dal WP 3.1 al WP 3.5
saranno svolte dalla Regione autonoma FVG, l’attività WP 3.6 sarà svolta dall’Apt della Provincia di
Venezia e l’attività WP 3.7 dall'Agenzia di sviluppo ROD. Le altre province italiane, le agenzie italiane e
slovene svolgeranno compiti ausiliari.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Avtonomna dežela FJK bo izvedla
aktivnosti od WP 3.1 do WP 3.5, Agencija za turistično promocijo Pokrajine Benetke aktivnost WP 3.6 in
Razvojna agencija ROD aktivnost WP 3.7. Ostale italijanske pokrajine, italijanske in slovenske agencije
bodo opravljale pomožne naloge.
Costi / Stroški: 198.599,24 EUR
Risultati attesi: Un'azione armoniosa dei partner, dati idonei raccolti e trasmessi, procedure di appalto
pubblico correttamente effettuate, le attività del workpackage eseguite tempestivamente, le analisi e i
documenti eseguiti in qualità, un elaborato del concetto di progettazione ed un opuscolo di presentazione
del concetto di presentazione.
Pričakovani rezultati: Usklajeno delovanje partnerjev, zbrani in posredovani ustrezni podatki,
pravilno izvedeni postopki javnega naročanja, pravočasno izvedene aktivnosti delovnega paketa, izdelane
kakovostne analize in dokumenti, izdelane idejne zasnove in predstavitvena brošura idejnih zasnov..
WORKPACKAGE 4 (INTERVESTIMENTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO)
DELOVNI SKLOP 4 (INVESTICIJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Piste ciclabili-documentazione edilizia/
Kolesarske poti-priprava dokumentacije
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/1/2012, data di fine: 31/12/2012
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.1.2012, datum zaključka: 31.12.2012
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: Comuni di Cerkno e Miren-Kostanjevica/ Občini
Cerkno in Miren-Kostanjevica
Descrizione dell’attività:
Il Comune di Cerkno produrrà la documentazione di progettazione per la pista ciclabile sul tratto Cerkno e
l’ospedale Partigiano Franja.
Il Comune di Miren-Kostanjevica preparerà la documentazione edilizia per una pista ciclabile sul tratto di
3,5 chilometri tra Miren e il valico frontaliero di Lokvica/Loquizza.
Opis aktivnosti:
Občina Cerkno bo izdelala projektno dokumentacijo za kolesarsko pot na odseku Cerkno-Partizanska
bolnišnica Franja.
Občina Miren-Kostanjevica bo izdelala dokumentacijo za kolesarsko pot na 3,5-kilometrskem odseku
Miren-maloobmejni prehod Lokvica.
Professionalità utilizzate: I dipendenti dei Comuni, gli esperti esterni scelti attraverso gli appalti
pubblici.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni na občinah, zunanji strokovnjaki, izbrani prek javnih naročil.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Parteciperanno i Comuni di Cerkno e
Miren-Kostanjevica che effettueranno le procedure per indire un appalto pubblico per la scelta degli
esecutori dei lavori, controlleranno lo svolgimento delle attività e la tempestività della loro esecuzione.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Sodelovali bosta Občini Cerkno in
Miren-Kostanjevica, ki bosta izvedli postopke javnega naročanja za izbiro izvajalcev del, nadzorovali
potek aktivnosti in pravočasnost njihove izvedbe.
Costi / Stroški: 65.000,00 EUR
Risultati attesi: La documentazione edilizia realizzata che è alla base dell’esecuzione degli
investimenti programmati.
Pričakovani rezultati: Izdelana dokumentacija za izvedbo načrtovanih investicij.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Piste ciclabili e connessioni
intermodali-investimenti / Kolesarske poti in intermodalne povezave-investicije
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 10/3/2011, data di fine: 9/3/2015
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 10.3.2011, datum zaključka: 9.3.2015
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: aree delle Province di Venezia, Ferrara, Ravenna,
Rovigo, Padova, Trieste, Gorizia e Udine, aree dei Comuni di Cerkno, Kranjska Gora, Kobarid, Brda,
Miren-Kostanjevica, Comune città di Capodistria e Komen / območja pokrajin Benetke, Ferrara, Ravenna,
Rovigo, Padova, Trst, Gorica in Videm, območja občin Cerkno, Kranjska Gora, Kobarid, Brda,
Miren-Kostanjevica, Mestne občine Koper in občine Komen
Descrizione dell’attività:
La Provincia di Venezia prevede l'investimento per la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale in
legno di circa 120,00 ml per rendere completamente percorribile l’intero tratto tra la stazione ferroviaria
di Quarto d’Altino e gli insediamenti di Portegrandi e Caposile.
La Provincia di Ferrara ha modificato l’intervento che era stato previsto nell’iniziale scheda progettuale
in quanto parte delle attività sono state nel frattempo realizzate attraverso il supporto di altri progetti. A
tal fine ha ritenuto opportuno andare a completare un tratto di pista ciclabile che – coerentemente con
l’itinerario Ravenna – Kraniska Gora – risulta attualmente mancante. La Provincia ha previsto la
predisposizione di Studio di fattibilità per l'itinerario ciclabile costiero sulla dorsale Venezia-Ravenna
(FE30 Mesola-Lidi di Comacchio), e la esecuzione di uno stralcio funzionale di tale itinerario in fregio alla
SP54 in località Lido di Volano.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
La Provincia di Ravenna costruirà circa 650 m di pista ciclabile a bordo strada nel tratto
Sant’Alberto-Casal Borsetti. Il nuovo tratto collegherà parte del percorso ciclabile Mediterranean Route –
EuroVelo 8 tra Ravenna e Ferrara ed entrambe le città. La zona di Ravenna si collegherà così alla rete
ciclabile esistente delle province limitrofe e alla Mediterranean Route. È stata modificata la lunghezza del
tratto ciclabile che verrà realizzato, riducendolo al solo tratto di competenza del Corpo Forestale dello
Stato e per il quale è già stato acquisito il nulla osta alla fattibilità dell'operazione (20/08/2009), così
come è stato acquisito il nulla osta di massima da parte del Consorzio del Parco Regionale del Delta del
Po Emilia-Romagna (10/08/2009).
La Provincia di Rovigo in accordo con il GAL Delta Po aveva individuato nell'antica ferrovia dismessa che
collega Adria ad Ariano l'intervento pilota da sviluppare nel progetto. A causa delle lunghe procedure per
l'ottenimento del territorio ha deciso di costruire un’area di sosta con postazione per biciclette a pedalata
assistita a S. Basilio nel Comune di Ariano nel Polesine. L’intervento prevede un servizio di bike sharing,
attraverso la realizzazione di una postazione per 20 biciclette, elettriche e non, inserite all’interno di pensiline
fotovoltaiche.
L’intervento proposto della Provincia di Padova riguarda la realizzazione di un tratto di pista ciclabile di
circa un chilometro, situato sulla sponda destra del fiume Brenta presso il lago di Camazzole in comune di
Carmignano di Brenta. Il tratto indicato, oltre che dare continuità al collegamento ciclabile lungo il fiume
Brenta, permetterebbe di migliorare l’integrazione tra le aree urbane e rurali, oltre che di sviluppare le
potenzialità turistiche del territorio. Il tratto completa l’itinerario ciclabile che conduce alla
Mediterranean Route.
La Provincia di Trieste ha proposto una modifica rispetto alle attività precedenti (realizzazione della
parte del tratto tra Sistiana e Duino) in quanto la costruzione del ponte in zona Sistiana direttrice ovest
aveva delle tempistiche troppo lunghe poiché la proprietà oggetto dei lavori non è ancora in capo alla
Provincia. La nuova proposta prevede l'intervento sulla piazzola antistante la sede AIAT di Sistiana per
risistemarla e per acquistare strutture per i ciclisti.
La Provincia di Gorizia realizzerà un tratto di itinerario ciclabile funzionale al collegamento ciclabile tra il
Caneo, il ponte sul canale Isonzato ed il canale della vecchia idrovora. Tale opera si colloca nel contesto
dell’itinerario ciclabile Caneo-SR 14 che costituisce parte della Ciclovia del mare Adriatico-Mediterranean
Route.
La Provincia di Udine migliorerà e/o ristrutturerà itinerari e piste ciclabili esistenti lungo le direttrici
della rete ciclabile di interesse regionale e piste collegate, in particolare lungo il collegamento ciclabile
Palmanova-Grado. Lungo il percorso realizzerà anche delle aree di sosta.
Il Comune di Cerkno ha originariamente pianificato di destinare la maggior parte dei fondi per
l'arredamento del info point, ma a causa dei cambiamenti avvenuti, nel suo progetto rientra anche
l’attuazione d'un investimento. Il Comune costruirà la pista ciclabile sul tratto Cerkno-Ospedale Partigiano
Franja, che si terrà sulla sponda sinistra del fiume Cerknica. Il percorso sarà collegato alla principale rete
ciclistica locale.
Il Comune di Kranjska Gora ha inizialmente previsto la costruzione di un tratto di pista ciclabile di 925,00
ml da Planica sino al confine italiano. L’investimento è stato realizzato nel 2010, quindi il progetto
continuerà a costruire la pista in direzione da Planica a Kranjska Gora. In tal modo sarà realizzato il
collegamento del percorso ciclistico principale da Kranjska Gora sino alla rete ciclistica italiana.
Il Comune di Kobarid realizzerà degli investimenti sulla pista ciclabile divisa in due rami: passato il paese
Robič, vicino il fiume Natisone, passato il paese Podbele fino al Robedišče verso l' Italia. Lunghezza totale
delle sezioni è all'incirca 30 km.
Il Comune di Brda progetta dei lavori di investimento e di manutenzione sulla strada pubblica esistente di
800,00 ml, in macadam, tra l’ex valico di frontiera di Valerisce (Valerišče) e Dolenji Cerov. La strada sarà
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
asfaltata. Il tratto si collega al collegamento esistente con la vicina Italia che è il collegamento più breve
tra il Collio Goriziano e quello sloveno.
Il Comune di Miren-Kostanjevica asfalterà un tratto di collegamento di 690,00 ml tra Vrtojba e Miren.
Il Comune città di Capodistria ha preventivato dei lavori di investimento e manutenzione su un tratto
esistente di circa 1.460,00 ml dal Sentiero della salute e dell’amicizia la Parenzana a Mihoti. La
Parenzana si snoda lungo il tracciato dell’antica strada ferroviaria Trieste-Parenzo. Il comune ha
inizialmente previsto i lavori nella parte dei primi 800,00 ml, ma quando ha ricevuto i fondi aggiuntivi del
Comune Hrpelje-Kozina ha deciso di aumentare la lunghezza della pista a 1.460,00 ml. Il suddetto tratto
si collega alla pista ciclabile principale di collegamento Capodistria – valico di confine di Rabuiese.
L'importo oltre alle spese per l’opera, comprende anche i costi per la sorveglianza e la preparazione della
documentazione edilizia.
Il Comune di Komen progetta degli investimenti in brevi tratti sulle strade locali e in altre strade
pubbliche con il risanamento della carreggiata tra Rubbia e Škrbina di circa 600,00 ml e tra Tomačevica e
Mali Dol di circa 750,00 ml. In tal modo saranno realizzati dei collegamenti con le piste ciclabili nella
vicina Italia.
Tutte le nuove realizzazioni saranno identificate in conformità alla normativa della Commissione Europea
in materia di informazione e pubblicità.
Lo scopo della costruzione dei suddetti tratti è quello di realizzare una rete ciclistica che colleghi quanto
più possibile l’intera area del progetto. Laddove non sarà possibile realizzare dei collegamenti sul
tracciato si creeranno dei collegamenti al trasporto intermodale. La rete ciclistica si collegherà alla rete
ciclistica europea EuroVelo, soprattutto al tracciato n. 8, lungo quasi 6.000 km, che va dalla Spagna,
attraverso la Francia, l’Italia, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro e l’Albania
sino alla Grecia. Si collegherà anche alla rete ciclistica italiana Bicitalia. I tratti che intendono costruire i
comuni sloveni rafforzeranno i collegamenti tra la rete ciclistica slovena e quella italiana collegando così i
due Stati in parti dove non erano ancora stati realizzati collegamenti o che attraversano percorsi esistenti
in cattivo stato.
Nell’ambito delle attività sono indicate, oltre alle spese per gli esecutori esterni, anche le spese per il
lavoro dei dipendenti presso i partner e le spese di amministrazione.
Opis aktivnosti:
Pokrajina Benetke predvideva postavitev cca. 120-metrske lesene brvi za kolesarje in pešce, s katero bo
povezala odseka med železniško postajo Quarto d’Altino ter naseljema Portegrandi in Caposile.
Pokrajina Ferrara je spremenila aktivnosti, navedene v prvi prijavnici, ker je medtem nekatere izvedla v
okviru drugih projektov. Zato se je odločila za ureditev manjkajočega odseka kolesarske poti na glavni
trasi med Ravenno in Kranjsko Goro. Pokrajina bo pripravila študijo izvedljivosti za obalno kolesarsko pot
na odseku Benetke-Ravenna (FE30 Mesola-Lidi di Comacchio) in izgradnjo poti na delu tega odseka v
naselju Lido di Volano (SP54).
Pokrajina Ravenna bo zgradila cca. 650 m kolesarske poti ob robu ceste na odseku Sant’Alberto-Casal
Borsetti. Nov odsek bo povezal del evropske kolesarske Sredozemske poti (Mediterranean Route – EuroVelo
8) med Ravenno in Ferraro in s tem tudi obe mesti. Območje Ravenne se bo tako navezalo na obstoječo
kolesarsko mrežo sosednjih pokrajin in na Mediterranean Route. Odsek kolesarske poti je krajši od prvotno
predvidenega. Urejen bo le tisti del, katerega upravljalec je državni Urad za gozdarstvo in za katerega je
Pokrajina 20. 8. 2009 že pridobila dovoljenje za izvedbo del. 10. 8. 2009 pa je pridobila tudi soglasje
Konzorcija regionalnega parka delte reke Pad Emilie-Romagne.
Pokrajina Rovigo je v dogovoru z agencijo GAL Delta Po prvotno predvidela obnovo dela stare opuščene
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
železniške proge, ki povezuje naselji Adria in Ariano. Vendar se za to ni odločila zaradi dolgotrajnih
postopkov pridobivanja lastništva tega zemljišča. Tako je predvidela ureditev počivališča za kolesarje s
stojali za električna kolesa v kraju Sv. Basilio v občini Ariano nel Polesine. Na počivališču si bo kolesa
mogoče izposoditi. Pod fotovoltaičnim nadstreškom bo na voljo 20 električnih in navadnih koles.
Pokrajina Padova načrtuje ureditev približno enokilometrskega odseka kolesarske poti na desnem bregu
reke Brenta ob jezeru Camazzole v občini Carmignano di Brenta. Navedeni odsek se navezuje na
kolesarsko pot ob reki Brenta. Izboljšal bo povezanost med urbanimi središči in podeželjem ter spodbudil
razvoj turizma na tem območju. Z ureditvijo navedenega odseka bo zaključena gradnja kolesarske poti, ki
se navezuje na Mediterranean Route.
Pokrajina Trst je spremenila prvotno predvideno aktivnost (ureditev odseka poti med Sesljanom in
Devinom) zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja lastništva nad zemljiščem na zahodnem delu
Sesljana, kjer naj bi zgradili most. Pokrajina bo namesto tega uredila trg pred sedežem družbe AIAT v
Sesljanu. Prenovila ga bo in opremila za kolesarje.
Pokrajina Gorica bo zgradila odsek kolesarske trase med krajem Caneo, mostom čez kanal Isonzato in
kanalom stare drenažne črpalke. Odsek se bo navezal na kolesarsko traso Caneo-SR 14, ki je del trase
Jadranska kolesarska pot – Mediterranean Route.
Pokrajina Videm bo obnovila dele obstoječih regionalnih kolesarskih poti in poti, ki se nanje navezujejo,
predvsem na kolesarski trasi med Palmanovo in Gradežem. Ob poteh bo uredila počivališča.
Občina Cerkno je prvotno nameravala večino sredstev nameniti ureditvi info točke, vendar je zaradi
spremenjenih okoliščin v projekt vmestila še izvedbo investicije. Občina bo uredila kolesarsko pot na
odseku Cerkno-Partizanska bolnica Franja, ki bo potekala po levem bregu reke Cerknice. Pot se navezuje
na glavno lokalno kolesarsko omrežje.
Občina Kranjska Gora je prvotno predvidela izgradnjo 925-metrskega odseka kolesarske poti od križišča za
Planico do italijanske meje. Investicijo je realizirala v letu 2010, zato bo v okviru projekta nadaljevala
gradnjo iste poti v smeri od križišča za Planico proti Kranjski Gori. Glavna kolesarska pot iz smeri Kranjske
Gore bo z obema investicijama povezana z italijanskim kolesarskim omrežjem.
Občina Kobarid bo izvedla investicijo na kolesarski poti, ki poteka v dveh krakih: mimo Robiča proti
Čedadu ter ob Nadiži, mimo Podbele do Robedišč proti Italiji. Skupna dolžina odsekov je cca. 30
kilometrov.
Občina Brda načrtuje investicijsko vzdrževalna dela na obstoječi, 800-metrski makadamski javni poti med
nekdanjim mejnim prehodom Valerišče in Dolenjim Cerovom. Cesto bodo asfaltirali. Odsek se navezuje na
obstoječo povezavo s sosednjo Italijo, ki je najkrajša povezava med Goriškimi in italijanskimi Brdi.
Občina Miren-Kostanjevica bo asfaltirala 690-metrski povezovalni odsek med Vrtojbo in Mirnom.
Mestna občina Koper je predvidela investicijsko vzdrževalna dela na cca. 1.460-metrskem odseku med
Potjo zdravja in prijateljstva Parenzana in zaselkom Mihoti. Parenzana je evropska kolesarska pot, ki
poteka po trasi nekdanje železniške proge Trst-Poreč. Občina je v prijavnici prvotno načrtovala ureditev
prvih 800 m trase. Zatem, ko je prejela dodatna sredstva Občine Hrpelje-Kozina, pa se je odločila za
ureditev daljšega odseka v skupni izmeri cca. 1.460 m. Odsek se navezuje na glavno povezovalno
kolesarsko pot Koper-mejni prehod Škofije. Znesek za investicijo vključuje poleg stroškov za izvedbo del
še stroške nadzora in priprave projektne dokumentacije.
Občina Komen načrtuje ureditev krajših odsekov javnih cest oz. javnih poti z asfaltiranjem oz. s sanacijo
in trajno utrditvijo vozišča med Rubijami in Škrbino v dolžini cca. 600 m in med Tomačevico in Malim
Dolom v dolžini cca. 750 m. S tem bodo vzpostavljene navezave na kolesarske poti v sosednji Italiji.
Vse novogradnje bodo označene skladno z določili Evropske komisije za obveščanje javnosti.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Namen gradnje navedenih odsekov je vzpostaviti kolesarsko mrežo, ki bi čim bolj povezala celotno
projektno območje. Kjer povezav po trasi ne bo možno vzpostaviti, bo poskrbljeno za navezave na
intermodalni prevoz. Kolesarska mreža se bo navezala na evropsko kolesarsko mrežo EuroVelo, predvsem
na traso št. 8, dolgo skoraj 6.000 km, ki poteka od Španije, prek Francije, Italije, Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Črne gore in Albanije do Grčije. Navezala se bo še na italijansko kolesarsko mrežo
Bicitalia. Odseki, ki jih nameravajo zgraditi slovenske občine, bodo izboljšali povezanost slovenskega in
italijanskega kolesarskega omrežja in tako povezali obe državi na delih, kjer poti še niso vzpostavljene oz.
potekajo po slabo vzdrževanih obstoječih poteh.
V okviru aktivnosti so prikazani poleg stroškov za zunanje izvajalce tudi stroški dela zaposlenih pri
partnerjih in administrativni stroški.
Professionalità utilizzate: I dipendenti delle otto province e dei sette comuni nonché gli esecutori
esterni prescelti tramite appalti pubblici.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v osmih pokrajinah in sedmih občinah ter zunanji izvajalci, izbrani
prek javnih naročil.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Collaboreranno otto province e sette
comuni che porteranno avanti le procedure degli appalti pubblici per la scelta degli esecutori dei lavori,
controlleranno lo svolgimento delle attività e la tempestività della loro esecuzione.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Sodelovalo bo osem pokrajin in sedem
občin, ki bodo izvedle postopke javnega naročanja za izbiro izvajalcev del, nadzorovale potek aktivnosti
in pravočasnost njihove izvedbe.
Costi / Stroški: 1.758.231,00 EUR
Risultati attesi: L'esecuzione degli investimenti progettati, la costruzione dei tratti mancanti e delle
aree di sosta, il ripristino delle connessioni intermodali. Una rete di collegamenti ciclabili e ricreativi
nell’area transfrontaliera.
Pričakovani rezultati: Izvedene načrtovane investicije, zgrajeni manjkajoči odseki in počivališča,
vzpostavljene intermodalne povezave, vzpostavljena mreža kolesarskih in rekreacijskih povezav na
čezmejnem območju.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Acquisto attrezzature/ Nakup opreme
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/1/2012, data di fine: 31/12/2014
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.1.2012, datum zaključka: 31.12.2014
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: Provincia di Rovigo, Comune di Cerkno/
Pokrajina Rovigo, Občina Cerkno.
Descrizione dell’attività:
L’intervento della Provincia di Rovigo propone l’acquisto delle seguenti attrezzature:
 n. 1 totem multifunzione per la registrazione degli utenti e la consegna delle smart card;
 n. 2 postazioni di ciclo posteggio e ricarica con 20 stalli per biciclette;
 n. 15 biciclette elettriche a pedalata assistita;
 n. 5 biciclette;
 n. 2 pensiline per esterni, delle dimensioni 16 m di lunghezza e 2,5 m di larghezza;
 n. 2 impianti fotovoltaici da collocarsi sulla copertura delle pensiline per la produzione di energia
elettrica necessaria al funzionamento delle biciclette;
 n.1 circuito di sorveglianza con telecamere per il controllo dell’area;
 n. 1 sistema di controllo accessi realizzato con doppia sbarra per regolamentare l’ingresso e l’uscita
dall’area e cancello di servizio.
Il Comune di Cerkno acquisterà nel 2014 l’arredamento per l’info point in cui i ciclisti e gli altri visitatori
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
otterranno le informazioni sulla pista ciclabile, attraverso i computer avranno accesso al sito web, a
disposizione avranno anche del materiale di promozione e di informazione. Il Comune acquisterà anche le
biciclette che sarà possibile noleggiare gratuitamente.
Opis aktivnosti:
Pokrajina Rovigo bo kupila naslednjo opremo:
 1 multifunkcijsko napravo za registracijo uporabnikov in izdajo »pametne kartice«,
 2 stojali s polnilci za 20 koles,
 15 električnih koles,
 5 navadnih koles,
 2 nadstreška za kolesa v izmeri: dolžina – 16 m in širina – 2,5 m,
 2 fotovoltaični napravi, ki bosta pritrjeni na nadstreška, za proizvodnjo električne energije za
električna kolesa,
 1 komplet kamer za nadzor območja,
 1 sistem za nadzor dostopa do počivališča z dvojno zapornico pri vhodu in izhodu ter ograjo.
Občina Cerkno bo v letu 2014 dokončno uredila informacijsko točko, v kateri bodo kolesarji in drugi
obiskovalci dobili informacije o kolesarski poti, prek računalnikov jim bo na voljo dostop do spletne
strani, na razpolago bodo imeli promocijske materiale in informativno gradivo. Kupila bo tudi kolesa, ki si
jih bo možno zastonj izposoditi.
Professionalità utilizzate: I dipendenti della Provincia di Rovigo ed il Comune di Cerkno.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v Pokrajini Rovigo in na Občini Cerkno.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: La Provincia di Rovigo ed il Comune di
Cerkno. I due partner provvederanno all’acquisto dell’attrezzatura prevista. Sceglieranno gli offerenti in
conformità alla legge e se necessario con le procedure di appalto pubblico.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Pokrajina Rovigo in Občina Cerkno.
Partnerja bosta poskrbela za nakup predvidene opreme. Ponudnike bosta izbrala skladno z zakonodajo in
po potrebi s postopki javnega naročanja.
Costi / Stroški: 62.576,00 EUR
Risultati attesi: Area di sosta ed info point adeguatamente arredati e segnalati.
Pričakovani rezultati: Ustrezno opremljena in označena počivališče za kolesarje in info točka.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Collocamenti segnaletica / Postavljanje tabel
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/1/2012, data di fine: 31/12/2014
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.1.2012, datum zaključka: 31.12.2014
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: Province di Ravenna e Gorizia, Comuni di Cerkno,
Kranjska Gora, Kobarid, Brda, Miren-Kostanjevica, Capodistria e Komen/ Pokrajini Ravenna in Gorica,
občine Cerkno, Kranjska Gora, Kobarid, Brda, Miren-Kostanjevica, Koper in Komen
Descrizione dell’attività:
La provincia di Ravenna realizzerà e collocherà le indicazioni nel nuovo tratto costruito tra Sant'Alberto e
Casal Borsetti.
La Provincia di Gorizia realizzerà e collocherà la segnaletica sul tratto dell’itinerario ciclabile realizzato
nell’ambito del WP4.2.
Il Comune di Cerkno realizzerà e collocherà le indicazioni presso la pista ciclabile e l’info point
ristrutturato.
Il Comune di Kobarid realizzerà e fisserà la segnaletica sulle sezioni nuove.
Il Comune di Brda realizzerà e metterà le indicazioni sul tratto riadattato di 800 metri tra l’ex valico di
frontiera Valerišče e Dolenji Cerov.
Il Comune di Miren-Kostanjevica realizzerà e fisserà la segnaletica sul percorso principale di collegamento
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
tra i comuni di Šempeter-Vrtojba-Miren-Kostanjevica–Komen e i possibili collegamenti con il comune di
Renče-Vogrsko e la Repubblica Italiana.
Il Comune città di Capodistria realizzerà e collocherà le tabelle sul nuovo tratto ristrutturato tra
Parenzana e Mihoti.
Il Comune di Komen preparerà il progetto di collocamento segnaletica e collocherà la segnaletica sulle
piste ciclabili del tracciato Carso settentrionale e meridionale, sui collegamenti tra i due tracciati e sulla
rete da Gorjansko fino al confine con la Repubblica d’Italia. I tabelloni riassuntivi saranno collocati sui
tratti sistemati in tutti i villaggi del comune.
Opis aktivnosti:
Pokrajina Ravenna bo izdelala in postavila označbe na novo zgrajenem odseku med Sant'Albertom in Casal
Borsettijem.
Pokrajina Gorica bo izdelala in postavila informativne table na odseku kolesarske trase zgrajene v okviru
aktivnosti WP4.2.
Občina Cerkno bo izdelala in postavila označbe na novo urejeni kolesarski poti in informacijski točki.
Občina Kobarid bo izdelala in postavila informacijske table in smerokaze na novo urejenih odsekih
kolesarskih poti.
Občina Brda bo z izdelanimi tablami označila 800-metrski obnovljen odsek med nekdanjim mejnim
prehodom Valerišče in Dolenjim Cerovom.
Občina Miren-Kostanjevica bo z izdelanimi tablami označila glavno povezovalno pot med občinami
Šempeter-Vrtojba-Miren-Kostanjevica–Komen ter možne povezave z občino Renče-Vogrsko in Republiko
Italijo.
Mestna občina Koper bo izdelala in postavila table na novo obnovljenem odseku med Parenzano in Mihoti.
Občina Komen bo izdelala projekt postavitve usmerjevalnih tabel, označila bo severno in južno kraško
transverzalo, prečne povezave med njima ter prečno povezavo z Republiko Italijo od Gorjanskega do
državne meje. Informativne table kolesarskih povezav bo postavila v vseh naseljih občine.
Professionalità utilizzate: I dipendenti delle due province e dei sette comuni, gli esecutori esterni
scelti attraverso gli appalti pubblici.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v dveh pokrajinah in sedmih občinah, zunanji izvajalci, izbrani prek
javnih naročil.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Collaboreranno due province e sette
comuni che effettueranno le procedure di appalto pubblico per la scelta degli esecutori dei lavori,
controlleranno lo svolgimento delle attività e la tempestività della loro esecuzione.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Sodelovali bosta dve pokrajini in sedem
občin, ki bodo izvedle postopke javnega naročanja za izbiro izvajalcev del, nadzorovale potek aktivnosti
in pravočasnost njihove izvedbe.
Costi / Stroški: 81.150,00 EUR
Risultati attesi: Collocata la segnaletica con le informazioni utili per gli utenti del percorso sulle piste
ciclabili e scambi intermodali. La segnaletica sarà realizzata in conformità alla normativa della
Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità in merito ai progetti cofinanziati dai fondi
europei.
Pričakovani rezultati: Postavljene označbe na kolesarskih poteh in ob intermodalnih vozliščih s
koristnimi informacijami za uporabnike poti. Označbe bodo izdelane skladno z zahtevami Evropske
komisije o obveščanju javnosti o projektih, sofinanciranih z evropskimi sredstvi.
La Provincia di Ferrara aveva nell'ambito del WP4 inizialmente previsto l’attività di Ricognizione offerta
locale, ma le mutate circostanze derivanti dal momento della presentazione della domanda, ha deciso di
svolgere l’attività di investimento.
Pokrajina Ferrara je v okviru WP4 prvotno predvidela še aktivnost Identifikacija lokalne ponudbe, vendar
se je zaradi spremenjenih okoliščin, nastalih v času od oddaje prijavnice, odločila, da bo namesto te
aktivnosti izvedla investicijo.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
WORKPACKAGE 5 (SISTEMA GIS)
DELOVNI SKLOP 5 (SISTEM GIS)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Tracciatura GPS dei percorsi individuati nel
WP 3.5 e georeferenziazione dei P.O.I. (Point of Interest) lungo i percorsi / GPS
trasiranje poti, določenih v WP 3.5, in georeferenciranje pomembnih točk ob poteh
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/10/2013, data di fine: 31/7/2014
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.10.2013, datum zaključka: 31.7.2014
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Tracciatura di tutta la rete di percorsi individuati nel WP 3.5 attraverso un
apparecchio per la rilevazione GPS e attraverso la raccolta dei dati GPS forniti dagli altri partners.
Registrazione dei P.O.I. – punti di interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico dislocati
lungo i percorsi - la cui individuazione e posizione GPS verranno fornite con le attività del WP 5.2.
Opis aktivnosti: Trasiranje celotne mreže kolesarskih poti, določenih v WP 3.5, s pomočjo naprave za
posnemanje podatkov za GPS in z zbranimi podatki za GPS, ki jih bodo posredovali partnerji. Zapisovanje
pomembnih točk – turističnih, zgodovinskih, kulturnih in naravnih znamenitosti ob poteh. Njihov GPS
položaj bo določen v okviru WP 5.2.
Professionalità utilizzate: L'attività sarà effettuata dalla Regione autonoma FVG ed un esperto
esterno assunto dalla Regione, da esperti delle province italiane, delle agenzie italiane e slovene.
Potrebni strokovnjaki: Aktivnost bo izvajala Avtonomna dežela FJK in zunanji strokovnjak, ki ga bo
Dežela najela, sodelovali bodo še strokovnjaki italijanskih pokrajin, italijanskih in slovenskih agencij.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: L'attività sarà guidata dalla Regione
autonoma FVG, che sarà allo stesso tempo coordinatrice dei partner italiani, RRC Koper coordinerà invece
i partner sloveni. Le province italiane e le agenzie nonché le agenzie slovene contribueranno alla
trasmissione dei dati. Le agenzie slovene trasmetteranno i dati con l'ausilio dei comuni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Aktivnost bo vodila Avtonomna dežela
FJK, ki bo hkrati koordinatorka italijanskih partnerjev, RRC Koper pa bo koordiniral slovenske partnerje.
Italijanske pokrajine in agencije ter slovenske agencije bodo sodelovale pri posredovanju podatkov.
Slovenske agencije bodo podatke posredovale ob pomoči občin.
Costi / Stroški: 7.196,00 EUR
Risultati attesi: Effettuato un rilievo della rete ciclistica e delle caratteristiche naturali e culturali
presenti lungo i percorsi.
Pričakovani rezultati: Narejen posnetek kolesarske mreže ter kulturnih in naravnih znamenitosti ob
poteh.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Creazione dei contenuti multimediali da
inserire nei dispositivi di navigazione / Priprava multimedijskih vsebin za
navigacijske naprave
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/8/2012, data di fine: 28/2/2013
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.8.2012, datum zaključka: 28.2.2013
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Descrizione dell’attività: Censimento delle emergenze storico-culturali e naturalistche presenti nei
percorsi e produzione dei contenuti multimediali da inserire nei dispositivi di navigazione: produzione di
un testo descrittivo, di materiale fotografico e video (ove opportuno) da abbinare ad ogni POI.
Opis aktivnosti: Popis zgodovinsko-kulturnih in naravnih znamenitosti ob poteh, priprava
multimedijskih vsebin za navigacijske naprave: priprava tekstovnega opisa, slikovnega in video (kjer je
primerno) materiala za vsako pomembno točko.
Professionalità utilizzate: L’attività sarà portata a termine dai dipendenti del partner GAL Venezia
Orientale. Collaboreranno anche esperti delle province italiane, la Regione autonoma FVG, le agenzie
italiane e slovene.
Potrebni strokovnjaki: Aktivnost bodo izvedli zaposleni partnerja GAL Venezia Orientale. Sodelovali
bodo še strokovnjaki italijanskih pokrajin, Avtonomne dežele FJK, italijanskih in slovenskih agencij.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Le attività saranno guidate dal GAL
Venezia Orientale che sarà allo stesso tempo il coordinatore dei partner italiani. RRC Koper coordinerà il
lavoro dei partner sloveni. Le province italiane, la Regione autonoma FVG e le agenzie collaboreranno
nella raccolta dei dati. Le agenzie slovene trasmetteranno i dati con l'ausilio dei comuni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Aktivnosti bo vodil GAL Venezia
Orientale, ki bo hkrati koordinator italijanskih partnerjev. RRC Koper bo koordiniral delo slovenskih
partnerjev. Italijanske pokrajine, Avtonomna dežela FJK in agencije bodo sodelovale pri zbiranju
podatkov. Slovenske agencije bodo podatke posredovale ob pomoči občin.
Costi / Stroški: 12.000,00 EUR
Risultati attesi: Effettuato un censimento delle caratteristiche, preparata una nuova descrizione,
raccolto il materiale video e fotografico.
Pričakovani rezultati: Narejen popis znamenitosti, pripravljeni njihovi opisi, zbran slikovni in video
material.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Realizzazione infrastruttura digitale e
regolamento banca dati / Vzpostavitev digitalne infrastrukture in podatkovne baze
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/1/2013, data di fine: 30/6/2013
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.1.2013, datum zaključka: 30.6.2013
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Adizione di una base cartografica unica sulla quale interpolare un database
contenente tutti i dati raccolti durante le due azioni precedenti.
Opis aktivnosti: Vzpostavitev enotne kartografske baze, v katero se bo vstavilo podatke iz podatkovne
baze, pridobljene pri dveh predhodnih aktivnostih.
Professionalità utilizzate: L’attività sarà portata a termine da esperti esterni prescelti sotto la
supervisione del partner GAL Venezia Orientale.
Potrebni strokovnjaki: Aktivnost bodo izpeljali izbrani zunanji strokovnjaki pod nadzorom partnerja
GAL Venezia Orientale.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Il GAL Venezia Orientale effettuerà il
controllo sull'esecuzione delle attività svolte dall'esecutore esterno prescelto. RRC Koper, se necessario,
invierà i dati ovvero i desideri dai suoi partner sloveni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: GAL Venezia Orientale bo opravljal
nadzor nad izvajanjem aktivnosti, ki jo bo opravil izbran zunanji izvajalec. RRC Koper bo po potrebi
posredoval podatke oz. želje slovenskih partnerjev.
Costi / Stroški: 11.000,00 EUR
Risultati attesi: Effettuazione della base cartografica.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Pričakovani rezultati: Narejena kartografska baza.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Integrazione della banca dati con il potrale
web / Vključitev podatkovne baze v internetni portal
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/4/2013, data di fine: 31/10/2013
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.4.2013, datum zaključka: 31.10.2013
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Coversione delle tracce nei formati standard onde poterli scaricare (in
versione navigabile) su dispositivi portatili (PDA, Smartphone, navigatori satellitari) sotto foma di
pacchetti corredati da tutti i POI. Creazione di un'interfaccia web da inserire nel portale internet del
progetto che dia la possibilità all'utente di consultare la traccia online, scaricarla sul proprio dispositivo o
scaricare un file pdf da stampare con le indicazioni stradali (modello Road Book). Dovrà inoltre essere
disponibile un sistema di navigazione virtuale dell'itinerario direttamente da web.
Opis aktivnosti: Pretvorba zbranih podatkov v standardne formate, ki jih je možno prenesti na
prenosnike (PDA, Smartphone, satelitske navigacijske naprave). Vzpostavitev spletnega vmesnika za
spletni portal projekta, ki omogoča uporabniku online dostop do podatkov o trasi, njihov prenos na
uporabnikovo napravo, ali prenos pdf datoteke s podatki o poteh (Road Book), ki jo je možno natisniti.
Narejen bo tudi spletni virtualni navigacijski sistem po kolesarski mreži.
Professionalità utilizzate: L' attività verrà svolta dal personale esterno sotto il monitoraggio del
partner incaricato GAL Venezia Orientale.
Potrebni strokovnjaki: Aktivnost bodo izpeljali izbrani zunanji strokovnjaki pod nadzorom partnerja
GAL Venezia Orientale.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: GAL Venezia Orientale eseguirà il
monitoraggio sull' attività svolta dagli esterni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: GAL Venezia Orientale bo nadzoroval
izvajanje aktivnosti, ki jo bo opravil izbran zunanji izvajalec.
Costi / Stroški: 18.000,00 EUR
Risultati attesi: Realizzazione di un sistema che consentirà agli utenti di accedere ai dati sulla rete
ciclistica attraverso Internet.
Pričakovani rezultati: Vzpostavitev sistema, ki bo uporabnikom omogočal dostop do podatkov o
kolesarski mreži preko spleta.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Progetto pilota: realizzazione di alcuni
Hardware dotati dell'intera cartografia e sistema di navigazione, da impiegare per
educational e fiere / Pilotni projekt: nabava opreme s kartografijo in navigacijskim
sistemom za uporabo na ekskurziji za novinarje in sejmih
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/10/2013, data di fine: 31/12/2013
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.10.2013, datum zaključka: 31.12.2013
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Acquisto e predisposizione di alcuni dispositivi portatili PDA, Smartphone e
navigatori satellitari al fine di avere uno strumento completo e funzionante da poter adottare a fini
promozionali durante educational, fiere o workshop.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Opis aktivnosti: Nakup prenosnih naprav PDA (Personal Digital Assistant – dlančnik), Smartphone in
satelitskih navigacijskih naprav, ki se jih bo uporabljalo za promocijo rezultatov projekta na strokovni
ekskurziji za novinarje, na sejmih in delavnicah za javnost.
Professionalità utilizzate: Personale interno del GAL Venezia Orientale.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v GAL Venezia Orientale.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: L' acquisto è a carico del GAL Venezia
Orientale.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Za nakup bo poskrbel GAL Venezia
Orientale.
Costi / Stroški: 3.000,00 EUR
Risultati attesi: Acquistati i dispositivi portatili PDA, Smartphone e navigatori satellitari a fini
promozionali.
Pričakovani rezultati: Kupljene naprave PDA, Smartphone in satelitske navigacijske naprave za
promocijske namene.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Collaborazione di tutti partner nello
svolgimento delle attività WP 5 / Sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi WP 5
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/8/2012, data di fine: 31/7/2014
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.8.2012, datum zaključka: 31.7.2014
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività:
Per una maggiore chiarezza nel piano finanziario la voce riguardante il lavoro di tutti i partner è inserita
come attività distinta in cui sono evidenziati solo i costi del lavoro di tutti i partner partecipanti alle
attività del WP5, comprese anche le spese per gli esecutori esterni, le traduzioni e le spese di
amministrazione e di viaggi. La Regione autonoma FVG che assumerà un’esperto esterno è incaricata
dell’esecuzione della prima attività, per tutte le altre se ne occupa il GAL Venezia Orientale in
collaborazione con gli esperti esterni. RRC Koper coordinerà i partner sloveni. Le province e le agenzie
italiane, nonché le agenzie slovene collaboreranno con l’ausilio dei comuni alla trasmissione dei dati. Tra
le spese di tale attività c’è anche l’acquisto dell’attrezzatura GPS per l’acquisizione dei dati sul terreno,
previsto dalla Provincia di Udine.
Opis aktivnosti: V opisu stroškovnega načrta je zaradi večje preglednosti delo vseh partnerjev pri WP5
predstavljeno kot posebna aktivnost, ki vključuje tudi stroške za zunanje izvajalce, prevode,
administrativne in potne stroške. Za izvedbo prve aktivnosti bo zadolžena Avtonomna dežela FJK, ki bo
najela zunanjega strokovnjaka, za izvedbo vseh ostalih aktivnosti pa GAL Venezia Orientale, prav tako ob
sodelovanju zunanjih strokovnjakov. RRC Koper bo koordiniral slovenske partnerje. Italijanske pokrajine in
agencije ter slovenske agencije ob pomoči občin bodo sodelovale pri posredovanju podatkov. Med stroški
te aktivnosti je tudi nakup GPS opreme za pridobivanje podatkov na terenu, ki ga je predvidela Pokrajina
Videm.
Professionalità utilizzate: Nell’attività saranno coinvolti i dipendenti di tutti i partner del progetto e
gli esecutori esterni.
Potrebni strokovnjaki: V aktivnost bodo vključeni zaposleni pri vseh projektnih partnerjih in zunanji
izvajalci.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: L’esperto esterno incaricato dalla
Regione autonoma FVG effettuerà il completamento della tracciatura GPS del percorso e l’inserimento dei
punti di interesse georiferiti, il GAL Venezia Orientale con l’ausilio di esperti esterni guiderà tutte le altre
attività: la preparazione dei contenuti multimediali, la realizzazione di un’infrastruttura digitale e di una
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
banca dati, l’inserimento di quest’ultimo sul sito web, acquisterà anche l’attrezzatura per scopi
promozionali. Tutti gli altri partner contribuiranno con la raccolta dei dati necessari.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Zunanji strokovnjak Avtonomne dežele
FJK bo zaključil GPS trasiranje poti in vnesel pomembne točke v sistem, GAL Venezia Orientale bo ob
pomoči zunanjih strokovnjakov vodil vse ostale aktivnosti: pripravo multimedijskih vsebin, vzpostavitev
digitalne infrastrukture in podatkovne baze, vključitev slednje v spletni portal, nakupil pa bo tudi opremo
za promocijske namene. Vsi ostali partnerji bodo posredovali potrebne podatke.
Costi / Stroški: 193.423,47 EUR
Risultati attesi: Un’esecuzione delle attività armoniosa e tempestiva, una collaborazione efficace tra i
partner, procedure di appalto pubblico eseguite correttamente per la scelta degli esecutori esterni.
Pričakovani rezultati: Usklajeno in pravočasno izvajanje aktivnosti, uspešno sodelovanje med
partnerji, pravilno izvedeni postopki javnega naročanja za izbiro zunanjih izvajalcev.
WORKPACKAGE 6 (piano di comunicazione) (aggiungere ulteriori attività, se
necessario)
DELOVNI SKLOP 6 (KOMUNIKACIJSKI NAČRT) (po potrebi dodajte opise za dodatne
aktivnosti)
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Collaborazione di tutti partner nella
esecuzione di tutte le attività di WP 6 / Sodelovanje vseh partnerjev pri izvajanju
vseh aktivnosti WP 6
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 10/3/2011, data di fine: 9/3/2015
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 10.3.2011, datum zaključka: 9.3.2015
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: Nella descrizione del piano finanziario è prevista una attività apparte che
comprende il lavoro dei partner nella promozione del progetto ovv. l’esecuzione di un piano di
comunicazione, le spese per il lavoro degli esecutori esterni per tale attività, le spese di amministrazione
e di viaggio. Il lavoro comprende la preparazione dei contenuti per la brochure promozionale, la
preparazione dei materiali per la presentazione alle fiere, il sito web e la guida ciclistica, l’assistenza
nella realizzazione di un’educational per i giornalisti.
Opis aktivnosti: V opisu stroškovnega načrta je kot posebna aktivnost predvideno delo partnerjev pri
promociji projekta oz. izvedbi komunikacijskega načrta, stroški za delo zunanjih izvajalcev pri tej
aktivnosti, administrativni in potni stroški. Delo vključuje posredovanje vsebin za predstavitveno brošuro
projekta, posredovanje materialov za predstavitev na sejmih, spletno stran in kolesarski vodnik, pomoč
pri izvedbi študijske ekskurzije za novinarje.
Professionalità utilizzate: Nell’attività saranno coinvolti i dipendenti di tutti i partner progettuali e
gli esecutori esterni.
Potrebni strokovnjaki: V aktivnost bodo vključeni zaposleni pri vseh projektnih partnerjih in zunanji
izvajalci.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: La Provincia di Venezia mediante la
sua Apt sarà incaricata della promozione del progetto e dell’esecuzione della maggior parte delle attività
del presente workpackage. Si occuperà della preparazione del sito web, della guida ciclistica e della
cartina, delle traduzioni di tutti i testi e dell’organizzazione di un’educational per i giornalisti. Il RRC
Koper sarà incaricato della preparazione di una brochure promozionale e dell’immagine grafica. Ogni
provincia italiana e, per il Friuli Venezia Giulia, la Regione autonoma FVG e le province di Gorizia e
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Trieste, prepareranno nel proprio territorio un workshop per l’opinione pubblica; per Ferrara e Ravenna
l’organizzazione dei workshop sarà assunta dall’agenzia Delta 2000. Da parte slovena i workshop saranno
organizzati dalla Agenzia di sviluppo severne Primorske e dal RRC Koper. Quest’ultimo, insieme alle
Provincie di Trieste e Venezia, alla Regione autonoma FVG e al Posoški razvojni center, sono incaricati
della preparazione delle conferenze stampa. Le partecipazioni alle tre fiere saranno organizzate dal GAL
Venezia Orientale, dalla Provincia di Padova e dal RRC Koper. I coordinatori del lavoro dei partner
saranno l’Apt della Provincia di Venezia da parte italiana e l’Agenzia di sviluppo severne Primorske da
parte slovena.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Pokrajina Benetke bo prek svoje
Agencije za turistično promocijo zadolžena za promocijo projekta in izvedbo večine aktivnosti tega
delovnega paketa. Poskrbela bo za pripravo spletne strani, kolesarskega vodnika in zemljevida, prevode
vseh tekstov ter organizacijo strokovne ekskurzije za novinarje. RRC Koper bo zadolžen za pripravo
predstavitvene brošure in celostne grafične podobe. Vsaka italijanska pokrajina bo na svojem območju
pripravila eno delavnico za javnost. Za območje Furlanije-Julijske krajine bodo delavnice pripravile
Avtonomna dežela FJK, Pokrajini Gorica in Trst. Za Ferraro in Ravenno bo organizacijo delavnic prevzela
agencija Delta 2000. Na slovenski strani bosta delavnici organizirali RRA severne Primorske in RRC Koper.
Za pripravo novinarskih konferenc bodo zadolženi RRC Koper, Pokrajini Trst in Benetke, Avtonomna dežela
FJK in Posoški razvojni center. Nastope na treh sejmih bodo organizirali GAL Venezia Orientale, Pokrajina
Padova in RRC Koper. Koordinatorja dela partnerjev bosta Agencija za turistično promocijo Pokrajine
Benetke na italijanski strani in RRA severne Primorske na slovenski strani.
Costi / Stroški: 210.580,30 EUR
Risultati attesi: Un coordinamento efficace tra i partner nell’esecuzione delle attività, attività
eseguite tempestivamente, procedure di appalto pubblico per la scelta degli esecutori esterni eseguite
correttamente.
Pričakovani rezultati: Uspešna koordinacija med partnerji pri izvedbi aktivnosti, pravočasno izvedene
aktivnosti, pravilno izvedeni postopki javnega naročanja za izbiro zunanjih izvajalcev.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Workshop promozionali, conferenze stampa,
presentazioni alle fiere specializzate, educational-giornalisti / Promocijske
delavnice, novinarske konference, predstavitve na sejmih, strokovna ekskurzija za
novinarje
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 1/6/2011, data di fine: 28/2/2015
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 1.6.2011, datum zaključka: 28.2.2015
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività:
Per tutta la durata del progetto i partner progettuali si occuperanno della sua promozione, in conformità
alla normativa della Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità, il Lead Partner
controllerà invece le procedure di comunicazione.
Nell’ambito del progetto è prevista l’organizzazione di almeno 10 workshop per un più ampio pubblico. Un
workshop sarà organizzato da ciascuna delle province italiane e, per il Friuli Venezia Giulia, dalla Regione
e dalle province di Gorizia e Trieste; due invece in Slovenia – uno nella Primorska meridionale e l’altro
nella Primorska settentrionale. Lo scopo di queste è la presentazione e la promozione del progetto. Si
cercherà di coinvolgere le persone interessate a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un
comportamento rispettoso per l’ambiente. Saranno informati del progetto anche gli offerenti lungo i
tracciati delle piste ciclabili identificati.
I partner progettuali prepareranno quattro conferenze stampa. La prima si svolgerà alla fine dell’incontro
preliminare dei partner, in autunno del 2011 a Capodistria, la seconda sarà preparata dalla Provincia di
Venezia, mediante l’Apt, nel 2014 e in essa saranno presentati gli investimenti sino ad allora avviati in
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Italia. Della terza conferenza è incaricato Posoški razvojni center. Si svolgerà nel 2014 e sarà parimenti
destinata alla presentazione degli investimenti sino ad allora avviati nella parte slovena. L’ultima
conferenza stampa si terrà all’inizio del 2015 a Trieste, al termine della conferenza conclusiva del
progetto.
I partner progettuali presenteranno i risultati raggiunti dal progetto nell’occasione di tre fiere:
Ciclomundi a Portogruaro (autunno 2013), nella fiera Turizem in prosti čas (Turismo e tempo libero) a
Lubiana (inverno 2014) e nella fiera specializzata per i ciclisti Expobici a Padova (autunno 2014).
Alla fine del progetto (autunno 2014) sarà organizzata anche un’educational per i giornalisti, nell’ambito
del tracciato ciclabile stabilito dal progetto, e in cui i rappresentanti dei media saranno informati degli
investimenti effettuati, delle connessioni intermodali realizzate, del sito web, dei materiali promozionali
e del sistema GIS.
Nei costi di tale attività rientrano, oltre ai costi per gli esecutori esterni, anche i costi per l’affitto sale e
catering.
Opis aktivnosti:
Projektni partnerji bodo ves čas trajanja projekta skrbeli za njegovo promocijo v javnosti skladno s pravili
obveščanja Evropske komisije, vodilni partner pa bo nadzoroval postopke obveščanja.
V okviru projekta je predvidena organizacija najmanj 10 delavnic za širšo javnost. Po ena delavnica bo
potekala v vsaki italijanski pokrajini. Organizacijo delavnic na območju Furlanije-Julijske krajine bodo
prevzele Avtonomna dežela FJK, Pokrajini Gorica in Trst. Dve delavnici bosta potekali v Sloveniji – ena na
južnem Primorskem in druga na severnem Primorskem. Na njih se bo predstavilo projekt, seznanilo o
njem pomembne deležnike in se jih poskušalo pritegniti k osveščanju prebivalstva o pomenu okolju
prijaznega obnašanja. S projektom se bo seznanilo tudi ponudnike ob identificiranih trasah kolesarskih
poti.
Projektni partnerji bodo pripravili štiri novinarske konference. Prva bo potekala ob koncu uvodnega
srečanja partnerjev, jeseni 2011 v Kopru. Drugo bo pripravila Pokrajina Benetke s pomočjo svoje Agencije
za turistično promocijo v letu 2014, na njej pa bodo predstavljene do tedaj zaključene investicije v Italiji.
Za tretjo bo zadolžen Posoški razvojni center. Potekala bo prav tako v letu 2014 in bo namenjena
predstavitvi do tedaj zaključenih investicij na slovenski strani. Zadnja novinarska konferenca bo v začetku
leta 2015, v Trstu, ob koncu zaključne konference projekta.
Projektni partnerji bodo dosežene rezultate projekta predstavili na treh sejmih: Ciclomundi v Portogruaru
(jeseni 2013), Turizem in prosti čas v Ljubljani (pozimi 2014) in na specializiranem sejmu za kolesarje
Expobici v Padovi (jeseni 2014).
Ob koncu projekta (jeseni 2014) bo organizirana tudi strokovna ekskurzija za novinarje po v okviru
projekta določeni kolesarski trasi, na kateri se bodo predstavniki medijev seznanili z izvedenimi
investicijami, vzpostavljenimi intermodalnimi povezavami, s spletno stranjo, promocijskimi materiali in
sistemom GIS.
Med stroške te aktivnosti sodijo poleg izdatkov za zunanje izvajalce še izdatki za najem prostora in
catering.
Professionalità utilizzate: Alla promozione del progetto parteciperanno i dipendenti di tutti i partner
e gli esecutori esterni.
Potrebni strokovnjaki: Pri promociji projekta bodo sodelovali zaposleni vseh partnerjev ter zunanji
izvajalci.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Alla promozione collaboreranno tutti i
partner, le agenzie slovene svolgeranno i compiti coordinativi per i comuni. I workshop saranno
organizzati da parte italiana dalle Province, Ferrara e Ravenna in collaborazione con l’agenzia Delta 2000
ed un esecutore esterno e per il Friuli Venezia Giulia, dalla Regione autonoma FVG e dalle province di
Gorizia e Trieste. Da parte slovena RRC Koper con l’ausilio di un esecutore esterno preparerà un workshop
nella Primorska meridionale, l’Agenzia di sviluppo regionale severne Primorske ne preparerà invece uno
nella Primorska settentrionale. La prima conferenza stampa sarà organizzata dal Lead Partner, la seconda
dalla Provincia di Venezia, la terza dal Posoški razvojni center, la quarta invece dalla Provincia di Trieste
e la Regione autonoma FVG. Dell’organizzazione per la presenza alla fiera Ciclomundi a Portogruaro sarà
incaricato il GAL Venezia Orientale, della presentazione alla fiera di Lubiana si occuperà RRC Koper con
l’ausilio di un esecutore esterno, della presenza all’Expobici invece la Provincia di Padova. L’educational
per i giornalisti sarà organizzato dalla Provincia di Venezia. L’intera coordinazione delle attività da parte
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
italiana sarà gestita dalla Provincia di Venezia, da parte slovena invece dall’Agenzia di sviluppo regionale
severne Primorske.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Pri promociji bodo sodelovali vsi
partnerji, slovenske agencije bodo opravljale koordinacijske naloge za občine. Predstavitvene delavnice
bodo na italijanski strani organizirale pokrajine, Pokrajinam Ferrara in Ravenna bo pri organizaciji
pomagala agencija Delta 2000 v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, za območje Furlanije-Julijske krajine
bodo delavnice organizirale Avtonomna dežela FJK ter Pokrajini Gorica in Trst. Na slovenski strani bo RRC
Koper ob pomoči zunanjega izvajalca pripravil delavnico na južnem Primorskem, RRA severne Primorske
pa na severnem Primorskem. Prvo novinarsko konferenco bo organiziral vodilni partner, drugo Pokrajina
Benetke, tretjo Posoški razvojni center, četrto pa Pokrajina Trst in Avtonomna dežela FJK. Za
organizacijo nastopa na sejmu Ciclomundi v Portogruaru bo zadolžen GAL Venezia Orientale, za
predstavitev na ljubljanskem sejmu bo poskrbel RRC Koper ob pomoči zunanjega izvajalca, nastop na
Expobiciju bo organizirala Pokrajina Padova. Strokovno ekskurzijo za novinarje bo pripravila Pokrajina
Benetke. Celotno koordinacijo aktivnosti na italijanski strani bo vodila Pokrajina Benetke, na slovenski
strani pa RRA severne Primorske.
Costi / Stroški: 59.264,70 EUR
Risultati attesi: Che siano realizzati con successo e siano ben frequentati i workshop promozionali e le
conferenze stampa, i contributi sul progetto pubblicati in tutti i media più importanti nell'area del
progetto, una buona visita degli stand nelle tre fiere, ben frequentato l'educational per i giornalisti e
pubblicati i contributi di tutti i giornalisti partecipanti.
Pričakovani rezultati: Uspešno izvedene in dobro obiskane vse promocijske delavnice in novinarske
konference, objavljeni prispevki o projektu v vseh pomembnejših medijih na projektnem območju, dober
obisk stojnic na treh sejmih, dobro obiskana strokovna ekskurzija za novinarje in objavljeni prispevki vseh
udeleženih novinarjev.
Titolo dell’attività / Naslov aktivnosti: Preparazione brochure, immagine grafica,
sito web, guida ciclismo con mappa / Priprava brošure, celostne grafične podobe,
spletne strani, kolesarskega vodnika z zemljevidom
Periodo di realizzazione (data di inizio GG/MM/AA, data di fine GG/MM/AA) :
data di inizio: 10/3/2011, data di fine: 9/3/2015
Obdobje izvajanja (datum začetka dan/mesec/leto, datum zaključka dan/mesec/leto):
datum začetka: 10.3.2011, datum zaključka: 9.3.2015
Localizzazione / Lokacija izvajanja aktivnosti: intera area del progetto/ celotno projektno
območje
Descrizione dell’attività: All’inizio della realizzazione del progetto sono previste la preparazione di
una brochure e la realizzazione dell'immagine grafica che sarà utilizzata per promuovere il progetto. Già
prima della raccolta dei dati nell'ambito del WP3 inizierà nel primo anno l'elaborazione e la formulazione
del sito web. La preparazione sarà carico di Provincia di Venezia e continuerà con gli aggiornamenti
necessari per tutta la durata del progetto e dopo la sua fine. Il sito web conterrà i dati sul progetto e i
partner, in esso sarà presentata l’intera rete ciclabile stabilita nell’ambito del progetto. Gli utenti delle
piste ciclabili avranno a loro disposizione i dati da scaricare sui dispositivi portatili e nei file in pdf che
potranno stampare. Sarà pubblicata anche una guida ciclistica con una cartina che i ciclisti potranno
prendere con sé. La provincia di Ravenna nel 2013 realizzerà delle apposite cartine per i percorsi della
sua area che si collegheranno al percorso ciclistico principale stabilito nell’ambito del progetto.
Opis aktivnosti: Ob začetku izvajanja projekta sta predvideni priprava predstavitvene brošure in
oblikovanje celostne grafične podobe, ki se bo uporabljala pri promociji projekta v javnosti. Že pred
zbiranjem podatkov v okviru WP3 se bo v prvem letu projekta začela priprava na izdelavo in oblikovanje
spletne strani. Njeno ažuriranje bo potekalo ves čas trajanja projekta in se bo nadaljevalo tudi po
njegovem zaključku. Za to bo zadožena Pokrajina Benetke. Spletna stran bo vsebovala podatke o projektu
in partnerjih, na njej bo predstavljena celotna kolesarska mreža, določena v okviru projekta.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Uporabnikom kolesarskih poti bodo na voljo podatki za prenos na navigacijske naprave in pdf datoteke, ki
jih bodo lahko natisnili. Natisnjen bo tudi kolesarski vodnik z zemljevidom, ki ga bodo kolesarji lahko vzeli
s seboj na pot. Pokrajina Ravenna bo v letu 2013 izdelala posebne zemljevide za poti na svojem območju,
ki se oz. se bodo navezovale na glavno kolesarsko traso, določeno v okviru projekta.
Professionalità utilizzate: I dipendenti del RRC Koper, le Province di Venezia e Ravenna, le altre
province italiane, la Regione autonoma FVG, le agenzie italiane e slovene, gli esecutori esterni.
Potrebni strokovnjaki: Zaposleni v RRC Koper, Pokrajinah Benetke in Ravenna, ostalih italijanskih
pokrajinah, Avtonomni deželi FJK ter italijanskih in slovenskih agencijah, zunanji izvajalci.
Partner partecipanti a questa attività e rispettivi ruoli: Il RRC Koper sarà responsabile della
preparazione di una brochure promozionale e della realizzazione dell'immagine grafica. Per entrambi si
avvallerà di esecutori esterni. Della realizzazione del sito web e della guida ciclistica con la cartina si
occuperà l’Apt della la Provincia di Venezia che parimenti sceglierà degli esecutori esterni per entrambi.
L’Apt della Provincia di Venezia sarà incaricata anche della manutenzione e dell'integrazione dei
contenuti sul sito web dopo la conclusione ufficiale del progetto. La Provincia di Ravenna si occuperà
della realizzazione di un'apposita cartina per la propria area e per questo si avvarrà di un esecutore
esterno. L'intera coordinazione delle attività sarà guidata da parte italiana dalla Provincia di Venezia, da
parte slovena lo farà invece il RRC Koper. Alle attività collaboreranno anche le province e le agenzie
italiane, la Regione autonoma FVG, nonché le agenzie slovene che trasmetteranno i dati necessari. Le
agenzie slovene raccoglieranno i dati con l’ausilio dei comuni.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti in njihova vloga: Za pripravo predstavitvene brošure in
izdelavo celostne grafične podobe bo zadolžen RRC Koper, ki bo za oboje izbral zunanje izvajalce. Za
izdelavo spletne strani ter kolesarskega vodnika z zemljevidom bo poskrbela Agencija za turistično
promocijo Pokrajine Benetke, ki bo prav tako za oboje izbrala zunanje izvajalce. Agencija za turistično
promocijo Pokrajine Benetke bo zadolžena tudi za vzdrževanje in dopolnjevanje vsebin na spletni strani
po uradnem zaključku projekta. Pokrajina Ravenna bo poskrbela za izdelavo posebnega zemljevida za
svoje območje, za kar bo najela zunanjega izvajalca. Celotno koordinacijo aktivnosti na italijanski strani
bo vodila Pokrajina Benetke, na slovenski strani pa RRC Koper. Pri aktivnosti bodo sodelovali tudi
italijanske pokrajine in agencije, Avtonomna dežela FJK ter slovenske agencije, ki bodo posredovale
potrebne podatke. Slovenske agencije bodo podatke zbirale ob pomoči občin.
Costi / Stroški: 122.990,00 EUR
Risultati attesi: Una brochure promozionale, una guida ciclistica utile e maneggevole, l’immagine
grafica attraente, un sito web utile e ordinato, cartine utili e facili per la zona di Ravenna.
Pričakovani rezultati: Predstavitvena brošura projekta, uporaben in priročen kolesarski vodnik z
zemljevidom, privlačna celostna grafična podoba, uporabna in pregledna spletna stran, uporabni in
pregledni zemljevidi za območje Ravenne.
AGGIUNGERE ULTERIORI WORKPACKAGES, QUALORA NECESSARIO.
PO POTREBI DODAJTE DELOVNE SKLOPE!
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
B.8. TABELLA DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’
B.8. ČASOVNI NAČRT PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
Attività principali/ Aktivnost
Mesi (dall’inizio del progetto)/ Mesec (od začetka projekta)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Workpackage 1 (COORDINAMENTO E GESTIONE)/ Delovni sklop 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA)
Attività 1 / Aktivnost 1: Personale / Osebje
Attività 2 / Aktivnost 2: Riunioni comitato di
progetto / Sestanki partnerjev
Workpackage 2 (COSTI PREPARATORI) / Delovni sklop 2 (PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI)
Attività 1 / Aktivnost 1: Costi preparatori /
Pripravljalne aktivnosti
Workpackage 3 (MESSA A SISTEMA DEGLI ITINERARI E PIANO DI SEGNALETICA - ABACO DELLA CARTELLONISTICA) / Delovni
sklop 3 (NAČRTOVANJE POVEZAV IN OZNAČEVANJE)
Attività 1 / Aktivnost 1: Verifica dello stato di
avanzamento della rete ciclabile sovraordinata
che interessa l'area programa / Preverjanje
stanja glavne kolesarske mreže na
programskem območju
Attività 2 / Aktivnost 2: Censimento sistematico
della viabilità ciclabile secondaria nelle diverse
province partner di progetto / Sistematični
popis sekundarnega kolesarskega omrežja v
različnih pokrajinah projektnih partnerjev
Attività 3 / Aktivnost 3: Censimento dei
sistemi di trasporto presenti nell'aree di
programma che offrano il servizio di trasporto
biciclette / Popis ponudnikov storitev prevoza
koles na programskem območju
Attività 4 / Aktivnost 4: Individuazione
dell'itinerario ciclabile prinipale che attraversa
l'intera area di programma e dei relativi snodi
intermodali necessari a percorrerlo /
Identifikacija glavne kolesarske poti, ki poteka
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
po celotnem programskem območju, in
potrebnih intermodalnih vozlišč
Attività 5 / Aktivnost 5: Armonizzazione della
rete ciclabile sovraordinata, con gli itinerari
locali e gli scambi intermodali, al fine di creare
dei percorsi minori complementari alla
direttrice principale / Usklajevanje glavne
kolesarske mreže z lokalnimi potmi in
intermodalnimi vozlišči z namenom
vzpostavitve manjših komplementarnih poti
Attività 6 / Aktivnost 6: Preparazione del
sistema di segnaletica – abaco della
cartellonistica informativa e regolamento per
utilizzo / Priprava načrta označevanja
znamenitosti in pravil njegove uporabe
Attivita 7 / Aktivnost 7: Preparazione della fase
di progettazione per itinerari nuovi in Slovenia
/ Priprava idejne zasnove za nove kolesarske
trase v Sloveniji
Attività 8 / Aktivnost 8: Collaborazione di tutti
partner nello svolgimento delle attività WP 3 /
Sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi WP 3
Workpackage 4 (INVESTIMENTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO) / Delovni sklop 4 (INVESTICIJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI)
Attività 1 / Aktivnost 1: Piste
ciclabili-documentazione edilizia / Kolesarske
poti-priprava dokumentacije
Attività 2 / Aktivnost 2: Piste ciclabili e
connessioni intermodali-investimenti /
Kolesarske poti in intermodalne
povezave-investicije
Attività 3 / Aktivnost 3: Acquisto attezzature /
Nakup opreme
Attività 4 / Aktivnost 4: Collocamenti
segnaletica / Postavljanje tabel
Workpackage 5 (SISTEMA GIS) / Delovni sklop 5 (SISTEM GIS)
Attività 1 / Aktivnost 1: Tracciatura GPS dei
percorsi individuati nel WP 3.5 e
georeferenziazione dei P.O.I. (Point of
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Interest) lungo i percorsi / GPS trasiranje poti,
določenih v WP 3.5, in georeferenciranje
pomembnih točk ob poteh
Attività 2 / Aktivnost 2: Creazione dei
contenuti multimediali da inserire nei
dispositivi di navigazione / Priprava
multimedijskih vsebin za navigacijske naprave
Attività 3 / Aktivnost 3: Realizzazione
infrastruttura digitale e regolamento banca
dati / Vzpostavitev digitalne infrastrukture in
podatkovne baze
Attività 4 / Aktivnost 4: Integrazione della
banca dati con il potrale web / Vključitev
podatkovne baze v internetni portal
Attività 5 / Aktivnost 5: Progetto pilota:
realizzazione di alcuni Hardware dotati
dell'intera cartografia e sistema di navigazione,
da impiegare per educational e fiere / Pilotni
projekt: nabava opreme s kartografijo in
navigacijskim sistemom za uporabo na
ekskurziji za novinarje in sejmih
Attività 6 / Aktivnost 6: Collaborazione di tutti
partner nello svolgimento delle attività WP 5 /
Sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi WP 5
Workpackage 6 (PIANO DI COMUNICAZIONE) / Delovni sklop 6 (KOMUNIKACIJSKI NAČRT)
Attività 1 / Aktivnost 1: Collaborazione di tutti
partner nella esecuzione di tutte le attività di
WP 6 / Sodelovanje vseh partnerjev pri
izvajanju vseh aktivnosti WP 6
Attività 2 / Aktivnost 2: Workshop
promozionali, conferenze stampa,
presentazioni alle fiere specializzate,
educational-giornalisti / Promocijske delavnice,
novinarske konference, predstavitve na
sejmih, strokovna ekskurzija za novinarje
Attività 3 / Aktivnost 3: Preparazione
brochure, immagine grafica, sito web, guida
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
ciclismo con mappa / Priprava brošure,
celostne grafične podobe, spletne strani,
kolesarskega vodnika z zemljevidom
Se necessario, inserire righe per le varie attività e I diversi workpackage o eliminare le righe vuote.
ATTENZIONE. Questa tabella deve essere coerente con la sezione B.7.
Riprodurre la tabella nel caso fosse necessario inserire ulteriori mesi/anni.
V kolikor je potrebno, vstavite dodatne vrstice za dodatne aktivnosti in delovne sklope ali izbrišite nepotrebne vrstice.
Podatki v tabeli morajo biti usklajeni s podatki v delu B.7.
V kolikor je potrebno, dodajte novo tabelo za dodatne mesece/leta.
Attività principali/ Aktivnost
Mesi (dall’inizio del progetto)/ Mesec (od začetka projekta)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Workpackage 1 (COORDINAMENTO E GESTIONE)/ Delovni sklop 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA)
Attività 1 / Aktivnost 1: Personale / Osebje
Attività 2 / Aktivnost 2: Riunioni comitato di
progetto / Sestanki partnerjev
Workpackage 2 (COSTI PREPARATORI) / Delovni sklop 2 (PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI)
Attività 1 / Aktivnost 1: Costi preparatori /
Pripravljalne aktivnosti
Workpackage 3 (MESSA A SISTEMA DEGLI ITINERARI E PIANO DI SEGNALETICA - ABACO DELLA CARTELLONISTICA) / Delovni
sklop 3 (NAČRTOVANJE POVEZAV IN OZNAČEVANJE)
Attività 1 / Aktivnost 1: Verifica dello stato di
avanzamento della rete ciclabile sovraordinata
che interessa l'area programa / Preverjanje
stanja glavne kolesarske mreže na
programskem območju
Attività 2 / Aktivnost 2: Censimento sistematico
della viabilità ciclabile secondaria nelle diverse
province partner di progetto / Sistematični
popis sekundarnega kolesarskega omrežja v
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
različnih pokrajinah projektnih partnerjev
Attività 3 / Aktivnost 3: Censimento dei
sistemi di trasporto presenti nell'aree di
programma che offrano il servizio di trasporto
biciclette / Popis ponudnikov storitev prevoza
koles na programskem območju
Attività 4 / Aktivnost 4: : Individuazione
dell'itinerario ciclabile prinipale che attraversa
l'intera area di programma e dei relativi snodi
intermodali necessari a percorrerlo /
Identifikacija glavne kolesarske poti, ki poteka
po celotnem programskem območju in
potrebnih intermodalnih vozlišč
Attività 5 / Aktivnost 5: Armonizzazione della
rete ciclabile sovraordinata, con gli itinerari
locali e gli scambi intermodali, al fine di creare
dei percorsi minori complementari alla
direttrice principale / Usklajevanje glavne
kolesarske mreže z lokalnimi potmi in
intermodalnimi vozlišči z namenom
vzpostavitve manjših komplementarnih poti
Attività 6 / Aktivnost 6: Preparazione del
sistema di segnaletica - abaco della
cartellonistica informativa e regolamento per
utilizzo / Priprava načrta označevanja
znamenitosti in pravil njegove uporabe
Attivita 7 / Aktivnost 7: Preparazione della fase
di progettazione per itinerari nuovi in Slovenia
/ Priprava idejne zasnove za nove kolesarske
trase v Sloveniji
Attività 8 / Aktivnost 8: Collaborazione di tutti
partner nello svolgimento delle attività WP 3 /
Sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi WP 3
Workpackage 4 (INVESTIMENTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO) / Delovni sklop 4 (INVESTICIJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI)
Attività 1 / Aktivnost 1: Piste
ciclabili-documentazione edilizia / Kolesarske
poti-priprava dokumentacije
Attività 2 / Aktivnost 2: Piste ciclabili e
connessioni intermodali-investimenti /
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Kolesarske poti in intermodalne
povezave-investicije
Attività 3 / Aktivnost 3: Acquisto attezzature /
Nakup opreme
Attività 4 / Aktivnost 4: Collocamenti
segnaletica / Postavljanje tabel
Workpackage 5 (SISTEMA GIS) / Delovni sklop 5 (SISTEM GIS)
Attività 1 / Aktivnost 1: Tracciatura GPS dei
percorsi individuati nel WP3.5 e
georeferenziazione dei P.O.I. (Point of
Interest) lungo i percorsi / GPS trasiranje poti,
določenih v WP3, in georeferenciranje
pomembnih točk ob poteh
Attività 2 / Aktivnost 2: Creazione dei
contenuti multimediali da inserire nei
dispositivi di navigazione / Priprava
multimedijskih vsebin za navigacijske naprave
Attività 3 / Aktivnost 3: Realizzazione
infrastruttura digitale e regolamento banca
dati / Vzpostavitev digitalne infrastrukture in
podatkovne baze
Attività 4 / Aktivnost 4: Integrazione della
banca dati con il potrale web / Vključitev
podatkovne baze v internetni portal
Attività 5 / Aktivnost 5: Progetto pilota:
realizzazione di alcuni Hardware dotati
dell'intera cartografia e sistema di navigazione,
da impiegare per educational e fiere / Pilotni
projekt: nabava opreme s kartografijo in
navigacijskim sistemom za uporabo na
ekskurziji za novinarje in sejmih
Attività 6 / Aktivnost 6: Collaborazione di tutti
partner nello svolgimento delle attività WP 5 /
Sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi WP 5
Workpackage 6 (PIANO DI COMUNICAZIONE) / Delovni sklop 6 (KOMUNIKACIJSKI NAČRT)
Attività 1 / Aktivnost 1: Collaborazione di tutti
partner nella esecuzione di tutte le attività di
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
WP 6 / Sodelovanje vseh partnerjev pri
izvajanju vseh aktivnosti WP 6
Attività 2 / Aktivnost 2: Workshop
promozionali, conferenze stampa,
presentazioni alle fiere specializzate,
educational-giornalisti / Promocijske delavnice,
novinarske konference, predstavitve na
sejmih, strokovna ekskurzija za novinarje
Attività 3 / Aktivnost 3: Preparazione
brochure, immagine grafica, sito web, guida
ciclismo con mappa / Priprava brošure,
celostne grafične podobe, spletne strani,
kolesarskega vodnika z zemljevidom
Se necessario, inserire righe per le varie attività e I diversi workpackage o eliminare le righe vuote.
ATTENZIONE. Questa tabella deve essere coerente con la sezione B.7.
Riprodurre la tabella nel caso fosse necessario inserire ulteriori mesi/anni.
V kolikor je potrebno, vstavite dodatne vrstice za dodatne aktivnosti in delovne sklope ali izbrišite nepotrebne vrstice.
Podatki v tabeli morajo biti usklajeni s podatki v delu B.7.
V kolikor je potrebno, dodajte novo tabelo za dodatne mesece/leta.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Attività principali/ Aktivnost
Mesi (dall’inizio del progetto)/ Mesec (od začetka projekta)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Workpackage 1 (COORDINAMENTO E GESTIONE)/ Delovni sklop 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA)
Attività 1 / Aktivnost 1: Personale / Osebje
Attività 2 / Aktivnost 2: Riunioni comitato di
progetto / Sestanki partnerjev
Workpackage 2 (COSTI PREPARATORI) / Delovni sklop 2 (PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI)
Attività 1 / Aktivnost 1: Costi preparatori /
Pripravljalne aktivnosti
Workpackage 3 (MESSA A SISTEMA DEGLI ITINERARI E PIANO DI SEGNALETICA - ABACO DELLA CARTELLONISTICA) / Delovni
sklop 3 (NAČRTOVANJE POVEZAV IN OZNAČEVANJE)
Attività 1 / Aktivnost 1: Verifica dello stato di
avanzamento della rete ciclabile sovraordinata
che interessa l'area programa / Preverjanje
stanja glavne kolesarske mreže na
programskem območju
Attività 2 / Aktivnost 2: Censimento sistematico
della viabilità ciclabile secondaria nelle diverse
province partner di progetto / Sistematični
popis sekundarnega kolesarskega omrežja v
različnih pokrajinah projektnih partnerjev
Attività 3 / Aktivnost 3: Censimento dei
sistemi di trasporto presenti nell'aree di
programma che offrano il servizio di trasporto
biciclette / Popis ponudnikov storitev prevoza
koles na programskem območju
Attività 4 / Aktivnost 4: Individuazione
dell'itinerario ciclabile prinipale che attraversa
l'intera area di programma e dei relativi snodi
intermodali necessari a percorrerlo /
Identifikacija glavne kolesarske poti, ki poteka
po celotnem programskem območju in
potrebnih intermodalnih vozlišč
Attività 5 / Aktivnost 5: Armonizzazione della
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
rete ciclabile sovraordinata, con gli itinerari
locali e gli scambi intermodali, al fine di creare
dei percorsi minori complementari alla
direttrice principale / Usklajevanje glavne
kolesarske mreže z lokalnimi potmi in
intermodalnimi vozlišči z namenom
vzpostavitve manjših komplementarnih poti
Attività 6 / Aktivnost 6: Preparazione del
sistema di segnaletica – abaco della
cartellonistica informativa e regolamento per
utilizzo / Priprava načrta označevanja
znamenitosti in pravil njegove uporabe
Attivita 7 / Aktivnost 7: Preparazione della fase
di progettazione per itinerari nuovi in Slovenia
/ Priprava idejne zasnove za nove kolesarske
trase v Sloveniji
Attività 8 / Aktivnost 8: Collaborazione di tutti
partner nello svolgimento delle attività WP 3 /
Sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi WP 3
Workpackage 4 (INVESTIMENTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO) / Delovni sklop 4 (INVESTICIJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI)
Attività 1 / Aktivnost 1: Piste
ciclabili-documentazione edilizia / Kolesarske
poti-priprava dokumentacije
Attività 2 / Aktivnost 2: Piste ciclabili e
connessioni intermodali-investimenti /
Kolesarske poti in intermodalne
povezave-investicije
Attività 3 / Aktivnost 3: Acquisto attezzature /
Nakup opreme
Attività 4 / Aktivnost 4: Collocamenti
segnaletica / Postavljanje tabel
Workpackage 5 (SISTEMA GIS) / Delovni sklop 5 (SISTEM GIS)
Attività 1 / Aktivnost 1: Tracciatura GPS dei
percorsi individuati nel WP3.5 e
georeferenziazione dei P.O.I. (Point of
Interest) lungo i percorsi / GPS trasiranje poti,
določenih v WP3.5, in georeferenciranje
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
pomembnih točk ob poteh
Attività 2 / Aktivnost 2: Creazione dei
contenuti multimediali da inserire nei
dispositivi di navigazione / Priprava
multimedijskih vsebin za navigacijske naprave
Attività 3 / Aktivnost 3: Realizzazione
infrastruttura digitale e regolamento banca
dati / Vzpostavitev digitalne infrastrukture in
podatkovne baze
Attività 4 / Aktivnost 4: Integrazione della
banca dati con il potrale web / Vključitev
podatkovne baze v internetni portal
Attività 5 / Aktivnost 5: Progetto pilota:
realizzazione di alcuni Hardware dotati
dell'intera cartografia e sistema di navigazione,
da impiegare per educational e fiere / Pilotni
projekt: nabava opreme s kartografijo in
navigacijskim sistemom za uporabo na
ekskurziji za novinarje in sejmih
Attività 6 / Aktivnost 6: Collaborazione di tutti
partner nello svolgimento delle attività WP 5 /
Sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi WP 5
Workpackage 6 (PIANO DI COMUNICAZIONE) / Delovni sklop 6 (KOMUNIKACIJSKI NAČRT)
Attività 1 / Aktivnost 1: Collaborazione di tutti
partner nella esecuzione di tutte le attività di
WP 6 / Sodelovanje vseh partnerjev pri
izvajanju vseh aktivnosti WP 6
Attività 2 / Aktivnost 2: Workshop
promozionali, conferenze stampa,
presentazioni alle fiere specializzate,
educational-giornalisti / Promocijske delavnice,
novinarske konference, predstavitve na
sejmih, strokovna ekskurzija za novinarje
Attività 3 / Aktivnost 3: Preparazione
brochure, immagine grafica, sito web, guida
ciclismo con mappa / Priprava brošure,
celostne grafične podobe, spletne strani,
kolesarskega vodnika z zemljevidom
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Se necessario, inserire righe per le varie attività e I diversi workpackage o eliminare le righe vuote.
ATTENZIONE. Questa tabella deve essere coerente con la sezione B.7.
Riprodurre la tabella nel caso fosse necessario inserire ulteriori mesi/anni.
V kolikor je potrebno, vstavite dodatne vrstice za dodatne aktivnosti in delovne sklope ali izbrišite nepotrebne vrstice.
Podatki v tabeli morajo biti usklajeni s podatki v delu B.7.
V kolikor je potrebno, dodajte novo tabelo za dodatne mesece/leta.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Attività principali/ Aktivnost
Mesi (dall’inizio del progetto)/ Mesec (od začetka projekta)
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Workpackage 1 (COORDINAMENTO E GESTIONE)/ Delovni sklop 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA)
Attività 1 / Aktivnost 1: Personale / Osebje
Attività 2 / Aktivnost 2: Riunioni comitato di
progetto / Sestanki partnerjev
Workpackage 2 (COSTI PREPARATORI) / Delovni sklop 2 (PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI)
Attività 1 / Aktivnost 1: Costi preparatori /
Pripravljalne aktivnosti
Workpackage 3 (MESSA A SISTEMA DEGLI ITINERARI E PIANO DI SEGNALETICA - ABACO DELLA CARTELLONISTICA) / Delovni
sklop 3 (NAČRTOVANJE POVEZAV IN OZNAČEVANJE)
Attività 1 / Aktivnost 1: Verifica dello stato di
avanzamento della rete ciclabile sovraordinata
che interessa l'area programa / Preverjanje
stanja glavne kolesarske mreže na
programskem območju
Attività 2 / Aktivnost 2: Censimento sistematico
della viabilità ciclabile secondaria nelle diverse
province partner di progetto / Sistematični
popis sekundarnega kolesarskega omrežja v
različnih pokrajinah projektnih partnerjev
Attività 3 / Aktivnost 3: Censimento dei
sistemi di trasporto presenti nell'aree di
programma che offrano il servizio di trasporto
biciclette / Popis ponudnikov storitev prevoza
koles na programskem območju
Attività 4 / Aktivnost 4: Individuazione
dell'itinerario ciclabile prinipale che attraversa
l'intera area di programma e dei relativi snodi
intermodali necessari a percorrerlo /
Identifikacija glavne kolesarske poti, ki poteka
po celotnem programskem območju in
potrebnih intermodalnih vozlišč
Attività 5 / Aktivnost 5: Armonizzazione della
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
rete ciclabile sovraordinata, con gli itinerari
locali e gli scambi intermodali, al fine di creare
dei percorsi minori complementari alla
direttrice principale / Usklajevanje glavne
kolesarske mreže z lokalnimi potmi in
intermodalnimi vozlišči z namenom
vzpostavitve manjših komplementarnih poti
Attività 6 / Aktivnost 6: Preparazione del
sistema di segnaletica – abaco della
cartellonistica informativa e regolamento per
utilizzo / Priprava načrta označevanja
znamenitosti in pravil njegove uporabe
Attivita 7 / Aktivnost 7: Preparazione della fase
di progettazione per itinerari nuovi in Slovenia
/ Priprava idejne zasnove za nove kolesarske
trase v Sloveniji
Attività 8 / Aktivnost 8: Collaborazione di tutti
partner nello svolgimento delle attività WP 3 /
Sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi WP 3
Workpackage 4 (INVESTIMENTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO) / Delovni sklop 4 (INVESTICIJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI)
Attività 1 / Aktivnost 1: Piste
ciclabili-documentazione edilizia / Kolesarske
poti-priprava dokumentacije
Attività 2 / Aktivnost 2: Piste ciclabili e
connessioni intermodali-investimenti /
Kolesarske poti in intermodalne
povezave-investicije
Attività 3 / Aktivnost 3: Acquisto attezzature /
Nakup opreme
Attività 4 / Aktivnost 4: Collocamenti
segnaletica / Postavljanje tabel
Workpackage 5 (SISTEMA GIS) / Delovni sklop 5 (SISTEM GIS)
Attività 1 / Aktivnost 1: Tracciatura GPS dei
percorsi individuati nel WP3.5 e
georeferenziazione dei P.O.I. (Point of
Interest) lungo i percorsi / GPS trasiranje poti,
določenih v WP3, in georeferenciranje
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
pomembnih točk ob poteh
Attività 2 / Aktivnost 2: Creazione dei
contenuti multimediali da inserire nei
dispositivi di navigazione / Priprava
multimedijskih vsebin za navigacijske naprave
Attività 3 / Aktivnost 3: Realizzazione
infrastruttura digitale e regolamento banca
dati / Vzpostavitev digitalne infrastrukture in
podatkovne baze
Attività 4 / Aktivnost 4: Integrazione della
banca dati con il potrale web / Vključitev
podatkovne baze v internetni portal
Attività 5 / Aktivnost 5: Progetto pilota:
realizzazione di alcuni Hardware dotati
dell'intera cartografia e sistema di navigazione,
da impiegare per educational e fiere / Pilotni
projekt: nabava opreme s kartografijo in
navigacijskim sistemom za uporabo na
ekskurziji za novinarje in sejmih
Attività 6 / Aktivnost 6: Collaborazione di tutti
partner nello svolgimento delle attività WP 5 /
Sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi WP 5
Workpackage 6 (PIANO DI COMUNICAZIONE) / Delovni sklop 6 (KOMUNIKACIJSKI NAČRT)
Attività 1 / Aktivnost 1: Collaborazione di tutti
partner nella esecuzione di tutte le attività di
WP 6 / Sodelovanje vseh partnerjev pri
izvajanju vseh aktivnosti WP 6
Attività 2 / Aktivnost 2: Workshop
promozionali, conferenze stampa,
presentazioni alle fiere specializzate,
educational-giornalisti / Promocijske delavnice,
novinarske konference, predstavitve na
sejmih, strokovna ekskurzija za novinarje
Attività 3 / Aktivnost 3: Preparazione
brochure, immagine grafica, sito web, guida
ciclismo con mappa / Priprava brošure,
celostne grafične podobe, spletne strani,
kolesarskega vodnika z zemljevidom
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Se necessario, inserire righe per le varie attività e I diversi workpackage o eliminare le righe vuote.
ATTENZIONE. Questa tabella deve essere coerente con la sezione B.7.
Riprodurre la tabella nel caso fosse necessario inserire ulteriori mesi/anni.
V kolikor je potrebno, vstavite dodatne vrstice za dodatne aktivnosti in delovne sklope ali izbrišite nepotrebne vrstice.
Podatki v tabeli morajo biti usklajeni s podatki v delu B.7.
V kolikor je potrebno, dodajte novo tabelo za dodatne mesece/leta.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
B.9. RIASSUNTO DELLE ATTIVITA’
B.9. POVZETEK AKTIVNOSTI
Workpackage
Breve descrizione e numero dei partner
coinvolti
Realizzazioni
Durata (inizio GG/MM/AA,
fine GG/MM/AA)
Progetto portato a termine con
successo.
data di inizio: 10/3/2011, data di
fine: 9/3/2015
Esecuzione più semplice delle
attività programmate, maggiore
efficacia dei partner.
data di inizio: 10/3/2011, data di
fine: 9/3/2015
Realizzazione di una
collaborazione italo - slovena
nella progettazione comune dei
collegamenti ciclistici tra i due
data di inizio: 1/1/2007, data di
fine: 10/9/2009
Workpackage 1 (COORDINAMENTO E GESTIONE)
L’attività comprende il lavoro di tutti i partner
nell’ambito di questo WP. Per maggiore chiarezza del
piano finanziario il lavoro è riunito in un’unica voce. Il
Lead Partner si occuperà della gestione delle attività,
ne controllerà lo svolgimento e la tempestività
dell’esecuzione, armonizzerà il lavoro dei partner,
Attività 1: Personale
controllerà l’utilizzo delle risorse e accrediterà le
somme ricevute ai partner sloveni, riferirà all’organo
della gestione. Gli altri partner si occuperanno
dell’esecuzione delle proprie attività, della gestione
finanziaria, della relazione. Numero dei partner
coinvolti: 23.
I partner si incontreranno otto volte – due volte
all'anno. Si svolgeranno gli incontri del Comitato
amministrativo e tecnico. Il Comitato amministrativo
controllerà lo svolgimento del progetto e le spese, il
Attività 2: Riunioni
Comitato tecnico si occuperà invece dell'esecuzione
comitato di progetto
delle singole attività. Le riunioni serviranno a verificare
i compiti eseguiti e a determinarne i successivi nonché
a risolvere eventuali difficoltà. Numero dei partner
coinvolti: 23.
Workpackage 2 (COSTI PREPARATORI)
Attività 1: Costi
Le attività comprendono la realizzazione di un
preparatori
partenariato progettuale, le riunioni preliminari dei
partner, la formulazione del contenuto del progetto e
del piano finanziario, la preparazione di entrambi le
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
schede progettuali per i bandi pubblici. Numero dei
Stati.
partner coinvolti: 23.
Workpackage 3 (MESSA A SISTEMA DEGLI ITINERARI E PIANO DI SEGNALETICA - ABACO DELLA CARTELLONISTICA)
Attività 1: Verifica dello Analisi dei piani di sviluppo della rete ciclabile, verifica Effettuazione del controllo delle
stato di avanzamento
dello stato di avanzamento degli itinerari presenti,
piste ciclabili esistenti e dei
della rete ciclabile
censimento delle direttrici di carattere sovra-regionale. progetti futuri per la loro
sovraordinata che
Numero dei partner coinvolti: 23.
costruzione.
interessa l'area
programa
Attività 2: Censimento
Censimento sistematico degli itinerari ciclabili
Provvedimento ad un esame della
sistematico della
secondari presenti nell'area programma, catalogazione
preesistente rete ciclistica
viabilità ciclabile
degli itinerari secondo gli standard di classificazione
secondaria.
secondaria nelle
italiani ed europei. Numero dei partner coinvolti: 23.
diverse province
partner di progetto
Attività 3: Censimento
Censimento e mappatura dei sistemi di trasporto
Ottenimento delle informazioni
dei sistemi di trasporto
ferroviario, marittimo o fluviale, che consentano il
sulle connessioni intermodali
presenti nell'aree di
trasporto biciclette, al fine di garantire un sistema di
esistenti e sugli snodi.
programma che offrano snodi intemodali. Numero dei partner coinvolti: 23.
il servizio di trasporto
biciclette
Attività 4:
Individuazione di un itinerario che percorra
Individuazione dell'itinerario
Individuazione
integralmente l'area di Programma, individuazione dei
principale di collegamento tra i
dell'itinerario ciclabile
tratti di viabilità secondaria, degli scambi intermodali
due Stati.
prinipale che attraversa con sistemi di trasporto ferroviario, marittimo o
l'intera area di
fluviale. Numero dei partner coinvolti: 23.
programma e dei
relativi snodi
intermodali necessari a
percorrerlo
Attività 5:
Individuazione di una serie di itinerari che si snodino
Individuazione della rete dei
Armonizzazione della
dall'asse principale, che integrino, armonizzandola, la
collegamenti ciclistici nell’area
rete ciclabile
rete ciclabile sovraordinata con gli itinerari locali.
programmata che consentirà agli
sovraordinata, con gli
Integrazione degli itinerari con la viabilità secondaria e
utenti di attraversare il territorio
itinerari locali e gli
con sistemi di trasporto intermodale. Numero dei
senza interruzioni.
scambi intermodali, al
partner coinvolti: 23.
data di inizio: 1/9/2011, data di
fine: 31/12/2011 e
data di inizio: 1/2/2014, data di
fine: 31/3/2014
data di inizio: 1/12/2011, data di
fine: 31/7/2012 e
data di inizio: 1/2/2014, data di
fine: 31/3/2014
data di inizio: 1/12/2011, data di
fine: 31/7/2012 e
data di inizio: 1/2/2014, data di
fine: 31/3/2014
data di inizio: 1/8/2012, data di
fine: 31/12/2012 e
data di inizio: 1/3/2014, data di
fine: 30/4/2014
data di inizio: 1/8/2012, data di
fine: 31/12/2012 e
data di inizio: 1/3/2014, data di
fine: 30/4/2014
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
fine di creare dei
percorsi minori
complementari alla
direttrice principale
Attività 6: Preparazione
del sistema di
segnaletica - abaco
della cartellonistica
informativa e
regolamento per
utilizzo
Attività 7: Preparazione
della fase di
progettazione per
itinerari nuovi in
Slovenia
Analisi del sistema della segnaletica presente,
realizzazione del Piano della segnaletica, abaco della
cartellonistica informativa per l’intero itinerario
ciclabile, definizione delle regole di utilizzo della
segnaletica. Numero dei partner coinvolti: 23.
Realizzate le condizioni per una
segnaletica unitaria dei
collegamenti ciclistici nell’area di
confine sloveno – italiana.
data di inizio: 1/9/2011, data di
fine: 31/12/2012
Preparazione delle bozze di progetto per i tracciati più
importanti della rete ciclistica slovena. Numero dei
partner coinvolti: 11.
Acquisizione della descrizione
delle caratteristiche principali
degli investimenti programmati
sul lato sloveno il che costituirà la
base per le successive procedure.
data di inizio: 1/2/2012, data di
fine: 28/2/2013
Assicurazione di un'esecuzione
tempestiva e corretta delle
attività programmate, lavoro
armonioso dei partner.
data di inizio: 1/9/2011, data di
fine: 30/6/2013 e
data di inizio: 1/2/2014, data di
fine: 30/4/2014
Basi preliminari per l'inizio dei
lavori di investimento.
data di inizio: 1/1/2012, data di
fine: 31/12/2012
Migliore collegamento dell'area
programmata e accesso
semplificato verso le singole
località.
Migliore servizio per gli utenti
dell’area di sosta, migliore
informazione ai visitatori dell’info
point, arricchimento dell'offerta
per trascorrere attivamente il
tempo libero.
data di inizio: 10/3/2011, data di
fine: 9/3/2015
Attività 8:
L’attività presenta il lavoro di tutti i partner e degli
Collaborazione di tutti
esecutori esterni che collaboreranno a questo WP. Per
partner nello
maggiore chiarezza tale attività è inserita nel piano
svolgimento delle
finanziario. Numero dei partner coinvolti: 23.
attività WP 3
Workpackage 4 (INVESTIMENTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO)
Attività 1: Piste
Preparazione della documentazione edilizia necessaria
ciclabili-documentazion per iniziare l'investimento. Numero dei partner
e edilizia
coinvolti: 2.
Attività 2: Piste ciclabili Costruzione di nuovi tratti di piste ciclabili o rinnovo
e connessioni
dei preesistenti. Sistemazione delle aree di sosta.
intermodali-investimen Numero dei partner coinvolti: 15.
ti
Acquisto dell’attrezzatura per l’area di sosta e l’info
point, acquisto delle biciclette. Numero dei partner
Attività 3: Acquisto
coinvolti: 2.
attrezzature
data di inizio: 1/1/2012, data di
fine: 31/12/2014
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Realizzazione e collocamento della segnaletica sui
nuovi tratti di percorso costruiti ovv. ristrutturati, sulle
aree di sosta e sulle connessioni intermodali. Numero
dei partner coinvolti: 9
Workpackage 5 (SISTEMA GIS)
Attività 1: Tracciatura
Tracciatura di tutta la rete di percorsi individuati nel
GPS dei percorsi
WP3 e registrazione dei P.O.I. di interesse
individuati nel WP 3.5 e storico-artistico e naturalistico dislocati lungo i
georeferenziazione dei
percorsi. Numero dei partner coinvolti: 23.
P.O.I. (Point of
Interest) lungo i
percorsi
Attività 2: Creazione
Censimento delle emergenze storico-culturali e
dei contenuti
naturalistiche presenti nei percorsi e produzione dei
multimediali da inserire contenuti multimediali da inserire nei dispositivi di
nei dispositivi di
navigazione. Numero dei partner coinvolti: 23.
navigazione
Attività 3:
Adizione di una base cartografica unica sulla quale
Realizzazione
interpolare un database contenente tutti i dati raccolti.
infrastruttura digitale e Numero dei partner coinvolti: 1.
regolamento banca dati
Coversione delle tracce nei formati standard onde
poterli scaricare (in versione navigabile) su dispositivi
Attività 4: Integrazione
portatili, creazione di un'interfaccia web da inserire nel
della banca dati con il
portale internet del progetto, creazione di un sistema
potrale web
di navigazione virtuale dell'itinerario. Numero dei
partner coinvolti: 1.
Attività 5: Progetto
Acquisto di alcuni dispositivi portatili da poter adottare
pilota: realizzazione di
a fini promozionali agli eventi. Numero dei partner
alcuni Hardware dotati
coinvolti: 1.
dell'intera cartografia e
sistema di navigazione,
da impiegare per
educational e fiere
Attività 6:
Per maggiore chiarezza il lavoro di tutti i partner e
Collaborazione di tutti
degli esperti esterni è presentato nel piano finanziario
Attività 4: Collocamenti
segnaletica
Migliore informazione agli utenti
delle piste ciclabili.
data di inizio: 1/1/2012, data di
fine: 31/12/2014
Ottenimento delle basi per la
presentazione dell rete ciclabile
con le sue caratteristiche sul sito
web e per trasmettere i dati sui
dispositivi di navigazione.
data di inizio: 1/10/2013, data di
fine: 31/7/2014
Basi preliminari per la
promozione dell'area
programmata.
data di inizio: 1/8/2012, data di
fine: 28/2/2013
Presentazione particolareggiata
del tracciato ciclabile sulla
cartina.
data di inizio: 1/1/2013, data di
fine: 30/6/2013
Promozione del tracciato
ciclabile, maggiore accessibilità
dei dati per un pubblico più
ampio.
data di inizio: 1/4/2013, data di
fine: 31/10/2013
Promozione del progetto,
maggiore riconoscibilità dell'area
del programma.
data di inizio: 1/10/2013, data di
fine: 31/12/2013
Assicurazione di un'esecuzione
corretta e tempestiva delle
data di inizio: 1/8/2012, data di
fine: 31/7/2014
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
partner nello
svolgimento delle
attività WP 5
Workpackage 6 (PIANO DI
Attività 1:
Collaborazione di tutti
partner nella
esecuzione di tutte le
attività di WP 6 /
Attività 2: Workshop
promozionali,
conferenze stampa,
presentazioni alle fiere
specializzate,
educational-giornalisti
Attività 3: Preparazione
brochure, immagine
grafica, sito web, guida
ciclismo con mappa
come un’attività distinta. Numero dei partner coinvolti:
23.
attività programmate, lavoro
armonioso dei partner.
COMUNICAZIONE)
Le attività di tutti i partner nell'ambito dell'intero WP e
il lavoro degli esecutori esterni. Per maggiore chiarezza
il lavoro è inserito nel piano finanziario come attività
distinta. Numero dei partner coinvolti: 23.
Assicurare un'esecuzione
tempestiva e corretta delle
attività programmate, un lavoro
armonioso dei partner.
L'organizzazione di 10 workshop per un pubblico più
Un pubblico tecnico e più ampio
ampio, destinati alla presentazione del progetto e ad
informato del progetto e dei suoi
informare i gruppi interessati del suo contenuto.
risultati, la popolazione locale più
Preparazione di quattro conferenze stampa,
responsabilizzata sull'utilizzo dei
presentazione in tre fiere, organizzazione di
mezzi di trasporto rispettosi
un'educational per i giornalisti in cui saranno informati
dell'ambiente. Maggiore
degli investimenti sulla rete ciclistica e del materiale
riconoscibilità dell'area del
promozionale. Numero dei partner coinvolti: 23.
programma.
Realizzazione di una brochure di presentazione del
Un'ampia opinione pubblica
progetto, formulazione dell’intera immagine grafica che informata del progetto, gli utenti
verrà utilizzata nelle presentazioni del progetto al
muniti delle informazioni
pubblico, creazione di un sito web con le informazioni
principali sul tracciato ciclabile.
sulla rete ciclistica, utili per un pubblico più ampio e
Maggiore riconoscibilità dell'area
per i ciclisti, preparazione di una guida sulla rete
del programma.
ciclistica con le informazioni utili per i ciclisti,
preparazione delle cartine per la Provincia di Ravenna.
Numero dei partner coinvolti: 23.
Inserire ulteriori righe se necessario
ATTENZIONE. Questa tabella deve essere coerente con le sezioni B.5, B.6 e B.7.
data di inizio: 10/3/2011, data di
fine: 9/3/2015
data di inizio: 1/6/2011, data di
fine: 28/2/2015
data di inizio: 10/3/2011, data di
fine: 9/3/2015
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Delovni sklop
Kratek opis in število vključenih partnerjev
Učinki
Obdobje izvajanja (datum
začetka dan/mesec/leto,
datum zaključka
dan/mesec/leto)
Aktivnost obsega delo vseh partnerjev v okviru tega WP.
Delo je združeno pod eno postavko zaradi večje
preglednosti stroškovnega načrta. Vodilni partner bo
skrbel za vodenje aktivnosti, nadzoroval bo njihov
potek in pravočasnost izvedbe, usklajeval bo delo
Aktivnost 1: Osebje
partnerjev, nadzoroval bo porabo sredstev in nakazoval
prejeta sredstva slovenskim partnerjem, poročal bo
organu upravljanja. Ostali partnerji bodo skrbeli za
izvedbo svojih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje.
Število vkjučenih partnerjev: 23.
Partnerji se bodo srečali osemkrat - dvakrat letno.
Potekala bodo srečanja upravnega in tehničnega
odbora. Upravni odbor bo nadzoroval potek projekta in
Aktivnost 2: Sestanki
stroške,tehnični odbor pa bo skrbel za izvedbo
partnerjev
posameznih aktivnosti. Sestanki bodo namenjeni
pregledu opravljenih nalog in določitvi prihodnjih ter
reševanju morebitnih težav. Število vkjučenih
partnerjev: 23.
Delovni sklop 2 (PRIPRAVLJALNE AKTIVNOSTI)
Uspešno izpeljan projekt.
datum začetka: 10.3.2011, datum
zaključka: 9.3.2015
Lažja izvedba načrtovanih
aktivnosti, večja učinkovitost
partnerjev.
datum začetka: 10.3.2011, datum
zaključka: 9.3.2015
Aktivnosti obsegajo vzpostavljanje projektnega
partnerstva, pripravljane sestanke partnerjev,
Aktivnost 1:
oblikovanje vsebine projekta in finačnega načrta,
Pripravljalne aktivnosti
pripravo obeh prijavnic za prijavo na javna razpisa.
Število vkjučenih partnerjev: 23.
Delovni sklop 3 (NAČRTOVANJE POVEZAV IN OZNAČEVANJE)
Vzpostavljeno
slovensko-italijansko sodelovanje
pri skupnem načrtovanju
kolesarskih povezav med
državama.
datum začetka: 1.1.2007, datum
zaključka: 10.9.2009
Delovni sklop 1 (KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA)
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Aktivnost 1:
Preverjanje stanja
glavne kolesarske
mreže na programskem
območju
Analiza načrtov vzpostavljanja novih kolesarskih
povezav, preveritev obstoječih tras in njihovega stanja,
popis glavnih medregionalnih poti. Število vključenih
partnerjev: 23.
Narejen pregled obstoječih
kolesarskih poti in prihodnjih
načrtov njihove izgradnje.
datum začetka: 1.9.2011, datum
zaključka: 31.12.2011 in
datum začetka: 1.2.2014, datum
zaključka: 31.3.2014
Aktivnost 2:
Sistematični popis
sekundarnega
kolesarskega omrežja v
različnih pokrajinah
projektnih partnerjev
Popis sekundarnih kolesarskih tras na projektnem
območju in njihova katalogizacija skladno z evropskimi
oz. italijanskimi klasifikacijskimi kriteriji. Število
vključenih partnerjev: 23.
Omogočen vpogled v obstoječe
sekundarno kolesarsko omrežje.
datum začetka: 1.12.2011, datum
zaključka: 31.7.2012 in
datum začetka: 1.2.2014, datum
zaključka: 31.3.2014
Popis in mapiranje prevoznih sistemov (železniški,
morski, rečni), ki omogočajo prevoze koles in tvorijo
sistem intermodalnih vozlišč. Število vključenih
partnerjev: 23.
Pridobljene informacije o
obstoječih intermodalnih
povezavah in vozliščih.
datum začetka: 1.12.2011, datum
zaključka: 31.7.2012 in
datum začetka: 1.2.2014, datum
zaključka: 31.3.2014
Določitev glavne kolesarske trase po projektnem
območju in nanjo navezujočih se sekundarnih
kolesarskih odsekov, določitev intermodalnih vozlišč z
železnico, morskimi ali rečnimi prevoznimi sredstvi.
Število vključenih partnerjev: 23.
Opredeljena glavna povezovalna
kolesarska trasa med državama.
datum začetka: 1.8.2012, datum
zaključka: 31.12.2012 in
datum začetka: 1.3.2014, datum
zaključka: 30.4.2014
Določitev poti, ki se navezujejo na glavno traso in jo
povezujejo z lokalnimi povezavami. Navezava teh poti
na sekundarne poti in na sistem intermodalnega
prevoza. Število vključenih partnerjev: 23.
Opredeljena mreža kolesarskih
povezav na projektnem območju,
ki bo uporabnikom omogočala
neprekinjen prehod območja.
datum začetka: 1.8.2012, datum
zaključka: 31.12.2012 in
datum začetka: 1.3.2014, datum
zaključka: 30.4.2014
Analiza obstoječega sistema označevanja, priprava
načrta označevanja znamenitosti na celotni kolesarski
trasi, priprava pravil uporabe sistema označevanja.
Število vključenih partnerjev: 23.
Vzpostavljeni pogoji za enotno
označevanje znamenitosti ob
kolesarskih povezavah na
slovensko-italijanskem
čezmejnem območju.
datum začetka: 1.9.2011, datum
zaključka: 31.12.2012
Aktivnost 3: Popis
ponudnikov storitev
prevoza koles na
programskem območju
Aktivnost 4:
Identifikacija glavne
kolesarske poti, ki
poteka po celotnem
programskem območju
in potrebnih
intermodalnih vozlišč
Aktivnost 5:
Usklajevanje glavne
kolesarske mreže z
lokalnimi potmi in
intermodalnimi vozlišči
z namenom
vzpostavitve manjših
komplementarnih poti
Aktivnost 6: Priprava
načrta označevanja
znamenitosti in pravil
njegove uporabe
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Aktivnost 7: Priprava
idejne zasnove za nove
kolesarske trase v
Sloveniji
Pridobitev opisa bistvenih
značilnosti načrtovanih investicij
na slovenski strani, kar bo
podlaga za nadaljnje postopke.
Zagotovitev pravočasne in
pravilne izvedbe načrtovanih
aktivnosti, usklajeno delo
partnerjev.
datum začetka: 1.2.2012, datum
zaključka: 28.2.2013
Priprava dokumentacije, potrebne za začetek
investicije. Število vključenih partnerjev: 2.
Pripravljene podlage za začetek
investicijskih del.
datum začetka: 1.1.2012, datum
zaključka: 31.12.2012
Gradnja novih odsekov kolesarskih poti ali obnova
obstoječih. Ureditev počivališč. Število vključenih
partnerjev: 15.
Nakup opreme za počivališče za kolesarje in info točko,
nakup koles. Število vključenih partnerjev: 2.
Boljša povezanost projektnega
območja in izboljšana dostopnost
do posameznih krajev.
Izboljšanje storitev za obiskovalce
počivališča, boljša obveščenost
obiskovalcev info točke,
obogatitev ponudbe za aktivno
preživljanje prostega časa.
datum začetka: 10.3.2011, datum
zaključka: 9.3.2015
Izdelava in postavitev označb na novo zgrajenih oz.
obnovljenih odsekih poti, na počivališčih in
intermodalnih vozliščih. Število vključenih partnerjev:
9.
Delovni sklop 5 (SISTEM GIS)
Boljša obveščenost uporabnikov
poti.
datum začetka: 1.1.2012, datum
zaključka: 31.12.2014
Aktivnost 1: GPS
trasiranje poti,
določenih v WP 3.5, in
georeferenciranje
pomembnih točk ob
poteh
Pridobljene podlage za
predstavitev kolesarske mreže z
znamenitostmi na spletu in za
prenos podatkov na navigacijske
naprave.
datum začetka: 1.10.2013, datum
zaključka: 31.7.2014
Aktivnost 8:
Sodelovanje vseh
partnerjev pri izvedbi
WP 3
Priprava idejnih zasnov za pomembnejše trase
slovenskega kolesarskega omrežja. Število vključenih
partnerjev: 11.
Aktivnost prikazuje delo vseh partnerjev in zunanjih
izvajalcev, ki bodo sodelovali pri tem WP. Takšna
aktivnost je opredeljena v stroškovnem načrtu zaradi
večje preglednosti. Število vključenih partnerjev: 23.
datum začetka: 1.9.2011, datum
zaključka: 30.6.2013 in
datum začetka: 1.2.2014, datum
zaključka: 30.4.2014
Delovni sklop 4 (INVESTICIJE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI)
Aktivnost 1: Kolesarske
poti-priprava
dokumentacije
Aktivnost 2: Kolesarske
poti in intermodalne
povezave-investicije
Aktivnost 3: Nakup
opreme
Aktivnost 4:
Postavljanje tabel
Trasiranje celotne mreže kolesarskih poti, določenih v
WP3 in zapisovanje pomembnih točk – kulturnih in
naravnih znamenitosti ob poteh. Število vključenih
partnerjev: 23.
datum začetka: 1.1.2012, datum
zaključka: 31.12.2014
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Aktivnost 2: Priprava
multimedijskih vsebin
za navigacijske naprave
Aktivnost 3:
Vzpostavitev digitalne
infrastrukture in
podatkovne baze
Aktivnost 4: Vključitev
podatkovne baze v
internetni portal
Aktivnost 5: Pilotni
projekt: nabava opreme
s kartografijo in
navigacijskim sistemom
za uporabo na
ekskurziji za novinarje
in sejmih
Aktivnost 6:
Sodelovanje vseh
partnerjev pri izvedbi
WP 5
Popis znamenitosti ob poteh, priprava multimedijskih
vsebin za navigacijske naprave in splet. Število
vključenih partnerjev: 23.
Vzpostavitev enotne kartografske baze, v katero se bo
vstavilo podatke iz podatkovne baze. Število vključenih
partnerjev: 1.
Pripravljene podlage za promocijo
projektnega območja.
datum začetka: 1.8.2012, datum
zaključka: 28.2.2013
Pregledna predstavitev kolesarske
trase na zemljevidu.
datum začetka: 1.1.2013, datum
zaključka: 30.6.2013
Pretvorba pripravljenih vsebin v formate za prenos na
navigacijske naprave, vzpostavitev spletnega vmesnika
za spletni portal, priprava spletnega virtualnega
navigacijskega sistema. Število vključenih partnerjev:
1.
Nakup prenosnih naprav za promocijo projekta na
prireditvah. Število vključenih partnerjev: 1.
Promocija kolesarske trase, večja
dostopnost podatkov širši
javnosti.
datum začetka: 1.4.2013, datum
zaključka: 31.10.2013
Promocija projekta, večja
prepoznavnost projektnega
območja.
datum začetka: 1.10.2013, datum
zaključka: 31.12.2013
Delo vseh partnerjev in zunanjih strokovnjakov je
zaradi večje preglednosti v finančnem načrtu
predstavljeno v posebni aktivnosti. Število vključenih
partnerjev: 23.
Zagotovitev pravočasne in
pravilne izvedbe načrtovanih
aktivnosti, usklajeno delo
partnerjev.
datum začetka: 1.8.2012, datum
zaključka: 31.7.2014
Zagotovitev pravočasne in
pravilne izvedbe načrtovanih
aktivnosti, usklajeno delo
partnerjev.
Širša in strokovna javnost
seznanjena s projektom in
njegovimi rezultati, bolj
osveščeno prebivalstvo o uporabi
okolju prijaznih prevoznih
sredstev. Večja prepoznavnost
projektnega območja.
datum začetka: 10.3.2011, datum
zaključka: 9.3.2015
Delovni sklop 6 (KOMUNIKACIJSKI NAČRT)
Aktivnost 1:
Aktivnosti vseh partnerjev v okviru celotnega WP in
Sodelovanje vseh
delo zunanjih izvajalcev. Delo je kot posebna aktivnost
partnerjev pri izvajanju prikazano v stroškovnem načrtu zaradi večje
vseh aktivnosti WP 6
preglednosti. Število vključenih partnerjev: 23.
Organizacija 10 delavnic za širšo javnost, namenjenih
Aktivnost 2:
predstavitvi projekta in seznanitvi pomembnih
Promocijske delavnice,
deležnikov z njegovo vsebino. Priprava štirih
novinarske konference, novinarskih konferenc, predstavitev na treh sejmih,
predstavitve na sejmih, organizacija strokovne ekskurzije za novinarje, na
strokovna ekskurzija za kateri se bodo seznanili z investicijami na kolesarski
novinarje
mreži in promocijskimi materiali. Število vključenih
partnerjev: 23.
datum začetka: 1.6.2011, datum
zaključka: 28.2.2015
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Aktivnost 3: Priprava
brošure, celostne
grafične podobe,
spletne strani,
kolesarskega vodnika z
zemljevidom
Izdelava predstavitvene brošure projekta, oblikovanje
celostne grafične podobe, ki bo v uporabi pri
predstavitvah projekta v javnosti, vzpostavitev spletne
strani z informacijami o kolesarski mreži, uporabnimi za
širšo javnost in kolesarje, priprava vodnika po
kolesarski mreži z uporabnimi informacijami za
kolesarje, priprava zemljevidov za Pokrajino Ravenna.
Število vključenih partnerjev: 23.
Širša javnost seznanjena s
projektom, uporabniki opremljeni
z glavnimi informacijami o
kolesarski trasi. Večja
prepoznavnost projektnega
območja.
datum začetka: 10.3.2011, datum
zaključka: 9.3.2015
V kolikor je potrebno, vstavite dodatne vrstice.
Podatki v tabeli morajo biti usklajeni s podatki v delu B.5, B.6 in B.7.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
SEZIONE C -
ADDIZIONALITÀ, COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIE
DEL C – DODATNOST, KOMPLEMENTARNOST IN SINERGIJE
C.1. CONTRIBUTO DEL PROGETTO AGLI OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA
ED A QUELLI SPECIFICI DEFINITI PER CIASCUN ASSE
C.1. PRISPEVEK PROJEKTA K URESNIČEVANJU SPLOŠNIH CILJEV PROGRAMA IN
SPECIFIČNIH CILJEV POSAMEZNE PREDNOSTNE NALOGE
Indicare come il Progetto contribuisce al conseguimento e implementazione degli
obiettivi del Programma (indicare quale obiettivo) (Massimo 15 righe)
Il progetto contribuirà all’obiettivo generale del Programma operativo in quanto, realizzando una rete
ciclistica e intermodale che collegherà entrambi gli Stati, aumenterà l’attrattiva dell’area di Programma.
Con la costruzione dei tratti mancanti dei percorsi ciclistici e l’allacciamento del tracciato esistente ai
nodi intermodali la popolazione locale e i visitatori potranno viaggiare senza interruzione lungo il
territorio compreso nel progetto (da Ravenna a Kranjska Gora). Il progetto è conforme all’obiettivo
specifico di Assicurare un’integrazione territoriale sostenibile in quanto promuove lo sviluppo sostenibile
utilizzando forme alternative di mezzi di trasporto, sensibilizza la popolazione locale ad adottare un
comportamento rispettoso dell’ambiente e desidera contribuire alla riduzione dell’inquinamento
dell’ambiente. Il progetto contribuirà anche a raggiungere gli obiettivi operativi di Migliorare
l’accessibilità e i sistemi di trasporto e di aumentare l’integrazione tra le città e la campagna nonché di
Rafforzare la coesione territoriale all’interno dei territori transfrontalieri funzionali dell’Asse 1. La
costruzione di alcuni tratti mancanti di piste ciclabili migliorerà l’accessibilità tra le singoli parti del
territorio compreso nel progetto, in determinati punti collegherà l’entroterra ai centri urbani, rafforzerà
il legame territoriale soprattutto nella fascia di confine. Saranno realizzati anche dei collegamenti
intermodali tra le diverse forme di trasporto.
Opišite na kakšen način projekt prispeva k doseganju ciljev programa (specificirajte
cilj)
(Največ 15 vrstic)
Projekt bo prispeval k splošnemu cilju Operativnega programa, saj bo z vzpostavitvijo kolesarske mreže in
intermodalnih povezav, ki bodo povezale obe državi, povečal privlačnost programskega območja. Z
izgradnjo manjkajočih odsekov kolesarskih poti in priključitvijo obstoječih tras na intermodalna vozlišča
bodo lokalno prebivalstvo in obiskovalci lahko brez prekinitev potovali po območju, ki ga projekt obsega
(od Ravenne do Kranjske Gore). Projekt je skladen s specifičnim ciljem Zagotoviti trajnostno teritorialno
integracijo, saj promovira trajnostni razvoj z uporabo alternativnih oblik prevoznih sredstev, osvešča
prebivalstvo o okolju prijaznem obnašanju in želi prispevati k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Projekt
bo prispeval tudi k doseganju operativnih ciljev Izboljšati dostopnost in transportne sisteme ter povečati
integracijo med mesti in podeželjem ter Okrepiti teritorialno kohezijo znotraj funkcionalnih čezmejnih
območij Prednostne naloge 1. Izgradnja nekaterih manjkajočih odsekov kolesarskih poti bo izboljšala
povezanost med posameznimi deli projektnega območja, ponekod bo zaledje povezala z urbanimi središči,
okrepila bo teritorialno povezanost predvsem v obmejnem pasu. Vzpostavljene bodo tudi intermodalne
povezave med različnimi oblikami prevoza.
C.2. CONTINUITÀ CON PROGETTI REALIZZATI NEI PROGRAMMI ITALIA-SLOVENIA,
INTERREG IIIA/PHARE CBC 2000-2006 E/O NEL PRESENTE PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 2007-2013.
C.2. POVEZAVE Z IZVEDENIMI PROJEKTI V OKVIRU PROGRAMOV ČEZMEJNEGA
SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN ITALIJO INTERREG IIIA/PHARE CBC 2000-2006
IN/ALI PROJEKTI V OKVIRU PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA
SLOVENIJA-ITALIJA 2007-2013
Indicare i progetti e spiegare come il presente progetto li completa o si inserisce in
sinergia (Massimo 15 righe)
Il progetto si collega a diversi progetti realizzati nell’ambito del programma nel periodo 2000-2006:
Offerta turistica locale e sentieri tematici (durata: 3. 2006-9. 2006, valore: € 347.779, partner: GAL
Venezia Orientale, RRC Koper, Comune città di Capodistria, Comuni di Pirano, Portogruaro, Musile di
Piave, Jesolo, Pramaggiore, Noventa di Piave, Santo Stino di Livenza, Associazione dei comuni di Fossalta
di Portogruaro e Taglio Veneto, Azienda di promozione turistica Bibione-Caorle) – sono stati definiti i
sentieri tematici nell’area programmata, i criteri per la selezione degli offerenti sugli stessi e la creazione
di un sistema di comunicazioni visuali che possono essere alla base per la banca dati INTER BIKE. Ciak
Girando (2006-2007; € 200.000; i Comuni di Cavallino-Treporti, Portogruaro e Quarto d’Altino, L’Azienda
di promozione turistica della Provincia di Venezia, diversi consorzi per la promozione turistica, il GAL
Venezia Orientale,...) – il risultato del progetto è stata la prima guida turistica della Venezia Orientale
articolata in quattro itinerari; i dati raccolti possono essere la base per la banca dati INTER BIKE.
SLOWTOURISM (OP SLO-IT 2007-2013; € 3.815.700; le Province di Ferrara e Rovigo, i musei di Ravenna,
Gorizia, Udine, Lubiana, Capodistria, Pirano e della Gorenjska, Delta 2000,...) – entrambi i progetti sono
orientati a formulare le strategie di sviluppo per le attività orientate ecologicamente tra cui c’è anche
l’escursionismo in bicicletta.
Navedite izvedene projekte in opišite kako predlagani projekt prispeva k nadaljevanju
že sofinanciranih aktivnosti. (Največ 15 vrstic)
Projekt se navezuje na več projektov, izvedenih v okviru programa v obdobju 2000-2006: Tematske poti
Slovenske Istre, Lokalna turistična ponudba in tematske poti (trajanje: 3. 2006-9. 2006, vrednost: 347.779
EUR, partnerji: GAL Venezia Orientale, RRC Koper, Mestna občina Koper, občine Piran, Portogruaro, Musile
di Piave, Jesolo, Pramaggiore, Noventa di Piave, Santo Stino di Livenza, Združenje občin Fossalta di
Portogruaro in Taglio Veneto, Podjetje za turistično promocijo Bibione-Caorle) – določene so bile
tematske poti na projektnem območju, kriteriji za izbor ponudnikov ob njih in izdelan sistem vizualnih
komunikacij, ki so lahko podlaga za podatkovno bazo INTER BIKE. Ciak Girando (2006-2007; 200.000 EUR;
občine Cavallino-Treporti, Portogruaro in Quarto d’Altino, Podjetje za turistično promocijo Pokrajine
Benetke, več konzorcijev za turistično promocijo, GAL Venezia Orientale,...) - rezultat projekta je bil prvi
turistični vodnik po vzhodnem delu beneške pokrajine s predstavitvijo štirih poti; zbrani podatki so lahko
podlaga za podatkovno bazo INTER BIKE. SLOWTOURISM (OP SLO-IT 2007-2013; 3.815.700 EUR; Pokrajini
Ferrara in Rovigo, muzeji iz Ravenne, Gorice, Vidma, Ljubljane, Kopra, Pirana in Gorenjske, Delta
2000,...) – oba projekta sta usmerjena v oblikovanje razvojnih strategij za ekološko usmerjene dejavnosti,
med katerimi je tudi kolesarjenje.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
C.3. COLLEGAMENTI CON ALTRI PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI
STRUTTURALI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI NEL PERIODO 2000-2006
E 2007-2013
C.3. POVEZAVE Z DRUGIMI PROJEKTI, SOFINANCIRANIMI S STRUKTURNIMI
SREDSTVI ALI Z OSTALIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI EU V OBDOBJU 2000-2006
IN 2007-2013
Indicare i progetti (specificando il titolo, il Programma di riferimento, la durata, i
costi, i partner coinvolti) e spiegandone i collegamenti con il presente progetto (MAX 20
righe)
Progetto integrato dei percorsi ciclopedonali nella Venezia Orientale (programma: L.R. 16/93, durata:
2006-2007, € 25.000, Conferenza dei sindaci della provincia veneziana orientale (20 comuni)): è stato
effettuato uno studio di attuabilità sulla programmazione di piste ciclabili nel territorio della Venezia
Orientale con proposte per ultimare la rete regionale e interregionale dei collegamenti. Lo studio potrà
essere il punto di partenza per la programmazione della costruzione di nuovi tratti nell’ambito del
progetto INTER BIKE. Po poteh dediščine brez meja (Lungo i sentieri del patrimonio) (Phare CBC SLO-IT
2001 SPF, settembre 2003– luglio 2004, € 52.000, Comuni di Pirano, Isola, San Dorligo della Valle, Comune
città di Capodistria, RRC Koper, Unione regionale economica Slovena di Trieste): sono state identificate
le caratteristiche naturali e culturali dell’Istria slovena e del Comune di San Dorligo della Valle e sono
stati raccolti i dati su alcuni offerenti dei servizi. I dati sono utili per la preparazione di una banca dati
del progetto INTER BIKE. La Parenzana Il sentiero della salute e dell’amicizia (INTERREG IIIA SLO-H-CRO,
2005-2007, € 934.213,49, Comune città di Capodistria e altri) – sono stati costruiti alcuni tratti di pista
ciclabile lungo il tracciato della vecchia ferrovia sul quale si collegherà la ristrutturazione del tratto
nell’ambito dell’INTER BIKE. Vie d’acqua del nord Italia (LEADER +, 3. 2003-7. 2008, € 450.774,87, GAL
Venezia Orientale, GAL Delta 2000, GAL GardaValsabbia, GAL Oglio Po terre d’acqua, GAL Polesine Delta
del Po, GAL Terre Basse già Antico Dogado) – il collegamento con l’INTER BIKE consiste nella valutazione
delle vie d’acqua nell’area del delta del fiume Po attraverso la promozione dell’ecoturismo e
dell’intermodalità con mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente. Valorizzazione e promozione del
turismo scientifico e didattico (LEADER +, 3. 2003-3.2008, € 398.666,35, GAL Polesine Delta del Po, GAL
GardaValsabbia, GAL Oglio Po terre d’acqua Spagna, GAL Consorci Lidebre, GAL Massis dels Ports, GAL
Terra Alta) – la finalità del progetto è quella di stimolare lo sviluppo dell’escursionismo ecologico anche
con le biciclette e promuovere i percorsi ricreativi destinati a forme sostenibili di mobilità.
Navedite izvedene projekte (naslov projekta, ime programa, trajanje projekta, izdatki,
vključeni partnerji) in opišite povezave. (Največ 20 vrstic)
Progetto integrato dei percorsi ciclopedonali nella Venezia Orientale (program: L.R. 16/93, trajanje:
2006-2007, 25.000 EUR, Županska konferenca Vzhodne beneške pokrajine (20 občin)): narejena je bila
študija izvedljivosti o načrtovanju kolesarskih poti na vzhodnem območju pokrajine s predlogi za
dokončanje regionalne in medregionalne mreže povezav. Študija bo lahko izhodišče za načrtovanje
gradnje novih odsekov v okviru projekta INTER BIKE. Po poteh dediščine brez meja (Phare CBC SLO-IT
2001 SPF, september 2003–julij 2004, 52.000 EUR, občine Piran, Izola, Dolina, Mestna občina Koper, RRC
Koper, Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst): identificirane so bile naravne in kulturne
znamenitosti v Slovenski Istri in občini Dolina ter zbrani podatki o nekaterih ponudnikih storitev. Podatki
so uporabni za pripravo podatkovne baze projekta INTER BIKE. Parenzana Pot zdravja in prijateljstva
(INTERREG IIIA SLO-H-CRO, 2005-2007, 934.213,49 EUR, Mestna občina Koper idr.) – zgrajenih je bilo nekaj
odsekov kolesarske poti po trasi nekdanje železnice, na katero se bo navezovala obnova odseka v okviru
INTER BIKE-a. Vodne poti severne Italije (LEADER +, 3. 2003-7. 2008, 450.774,87 EUR, GAL Venezia
Orientale, GAL Delta 2000, GAL GardaValsabbia, GAL Oglio Po terre d’acqua, GAL Polesine Delta del Po,
GAL Terre Basse già Antico Dogado) – povezava z INTER BIKE-om je v vrednotenju vodnih poti na območju
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
delte reke Pad prek promocije eko turizma in intermodalnosti z okolju prijaznimi prevoznimi sredstvi.
Vrednotenje in promocija znanstvenega in didaktičnega turizma (LEADER +, 3. 2003-3.2008, 398.666,35
euro, GAL Polesine Delta del Po, GAL GardaValsabbia, GAL Oglio Po terre d’acqua Spagna, GAL Consorci
Lidebre, GAL Massis dels Ports, GAL Terra Alta) – namen projekta je bil spodbuditi razvoj eko izletništva
tudi s kolesi in promovirati rekreacijske poti, namenjene trajnostnim oblikam mobilnosti.
C.4. COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI PREVISTI DALLA NORMATIVA
COMUNITARIA
C.4. SKLADNOST S SPLOŠNIMI NAČELI IZ UREDB EVROPSKE SKUPNOSTI
PARI OPPORTUNITA’ E NON DISCRIMINAZIONE /ENAKE MOŽNOSTI IN NEDISKRIMINACIJA
Come il progetto incide sulla questione delle pari opportunità e della non
discriminazione, in coerenza con quanto previsto dal Programma Operativo?
(Si prega di evidenziare la cella appropriata ed integrare con una breve descrizione).
Na kakšen način projekt vpliva na cilja enakih možnosti in nediskriminacije v skladu z
določili Operativnega programa? (Označite ustrezni okvirček in dodajte kratko
pojasnilo.)
neutrale /nevtralno
positivo /pozitivno
molto positivo /zelo pozitivno
Descrizione: (Massimo 20 righe)
Opis: (Največ 20 vrstic)
SVILUPPO SOSTENIBILE / OKOLJSKA TRAJNOST
Quali sono i potenziali effetti significativi del progetto sulle componenti ambientali in
coerenza
con
quanto
previsto
dal
Programma
Operativo?
(Si prega di evidenziare la cella appropriata ed integrare con una breve descrizione).
Na kakšen način projekt vpliva na okoljske cilje v skladu z določili Operativnega
programa? (Označite ustrezni okvirček in dodajte kratko pojasnilo.)
nessun effetto /nevtralno
positivo /pozitivno
molto positivo /zelo pozitivno
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Descrizione: (Massimo 20 righe)
Il progetto contribuirà agli obiettivi di Migliorare l’accessibilità e i sistemi di trasporto nonché di
aumentare l’integrazione tra le città e la campagna e di Rafforzare la coesione territoriale all’interno dei
territori transfrontalieri funzionali dell’Asse 1. La creazione di reti intermodali rafforzerà la
collaborazione tra gli offerenti di diversi servizi di trasporto. Stimolando i ciclisti ad utilizzare le ferrovie
e le imbarcazioni per attraversare l’area di Programma si contribuirà ad un utilizzo più frequente di tali
mezzi di trasporto. La costruzione dei tratti previsti e mancanti delle piste ciclabili collegherà gli Stati
sulla fascia di confine a volte anche le zone rurali con quelle urbane. Contemporaneamente agli
investimenti progettati saranno creati nuovi collegamenti sulla rete ciclistica principale che in futuro
collegherà il territorio previsto dal progetto ed entrambi gli Stati. La rete ciclabile seguirà la rete
ciclabile principale europea in questa area (EuroVelo 8: Mediterranean Route) come anche la rete
ciclabile italiana e slovena. Il progetto stimolerà le persone ad utilizzare la bicicletta e indirettamente il
trasporto pubblico. Le attività progettuali stimoleranno lo sviluppo del territorio e la mobilità sostenibile.
Opis: (Največ 20 vrstic)
Projekt bo prispeval k ciljema Izboljšati dostopnost in transportne sisteme ter povečati integracijo med
mesti in podeželjem in Okrepiti teritorialno kohezijo znotraj funkcionalnih čezmejnih območij Prednostne
naloge 1. Vzpostavitev intermodalnih povezav bo okrepila sodelovanje med ponudniki različnih prevoznih
storitev. Spodbujanje kolesarjev k uporabi železnice in plovil pri prehodu projektnega območja bo
prispevalo k pogostejši uporabi teh prevoznih sredstev. Izgradnja predvidenih manjkajočih odsekov
kolesarskih poti bo povezala državi na obmejnem pasu, ponekod tudi podeželje z urbanimi središči.
Obenem bodo z načrtovanimi investicijami vzpostavljene nove povezave na glavni kolesarski mreži, ki bo v
prihodnosti povezala projektno območje in obe državi. Kolesarska mreža bo sledila glavni evropski
kolesarski mreži na tem območju (EuroVelo 8: Mediterranean Route) ter italijanskemu in slovenskemu
kolesarskemu omrežju. Projekt bo spodbujal ljudi k uporabi kolesa in posredno javnega prevoza.
Projektne aktivnosti bodo spodbujale trajnostni razvoj na območju in trajnostno mobilnost.
C.5. EVENTUALI COLLEGAMENTI CON LE POLITICHE SETTORIALI E LE POLITICHE
REGIONALI DI LIVELLO EUROPEO/NAZIONALE/REGIONALE/LOCALE E, PER I
PROGETTI STRATEGICI, CON LE STRATEGIE EUROPEE (ES. AGENDE DI
GOTHEBORG E LISBONA, O PARTICOLARI DIRETTIVE UE).
C.5. POVEZAVE S SEKTORSKIMI POLITIKAMI IN REGIONALNIMI POLITIKAMI NA
SKUPNOSTNI/NACIONALNI/REGIONALNI/LOKALNI RAVNI TER V PRIMERU
STRATEŠKEGA PROJKTA TUDI POVEZAVE Z EVROPSKIMI STRATEGIJAMI (NPR.
LIZBONSKA IN GÖTEBORŠKA STRATEGIJA ALI DOLOČENE DIREKTIVE EU)
(Massimo 20 righe)
Il progetto al livello regionale è conforme alle priorità di uno sviluppo sostenibile dell’ambiente, così
come definito nel Programma regionale di sviluppo del Litorale meridionale - Južna Primorska 2007-2013,
nel Programma regionale di sviluppo del Litorale settentrionale - Severna Primorska (regione statistica
Goriška) 2007-2013, nel programma regionale di sviluppo della Gorenjska 2007-2013. A livello nazionale è
conforme alla quinta priorità di sviluppo dell’Agenda di sviluppo della Slovenia che riguarda lo sviluppo
sostenibile, e con la priorità di raggiungere lo sviluppo sostenibile del Programma statale di sviluppo della
RS per il periodo 2007-2013. È coerente con l’obiettivo successivo dell’ambito nazionale strategico di
riferimento: Assicurare le condizioni per una crescita che garantisca la mobilità sostenibile, il
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
miglioramento della qualità dell’ambiente ed un’infrastruttura idonea. È coerente anche con le priorità
dell’ambito nazionale strategico italiano, in particolar modo con la priorità n. 8 che riguarda la crescita
economica delle regioni lungo il confine con la realizzazione di strutture e servizi. Per quanto riguarda i
documenti strategici europei è coerente con la strategia di Lisbona nel capitolo riguardante la
conservazione, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente e la lotta contro i cambiamenti
atmosferici. Il progetto promuove lo sviluppo sostenibile e la lotta contro i cambiamenti atmosferici che
sono le basi della politica ambientale europea. Il progetto si collega alla strategia di Göteborg e
precisamente alle attività legate alla lotta contro i cambiamenti atmosferici e la mobilità sostenibile.
L’INTER BIKE segue anche le direttive strategiche dell’Assemblea sulla coesione (6.10.2006), la direttiva
1.1. Cambiamo l’Europa e le sue regioni in un luogo più attraente per gli investimenti e il lavoro, 1.1.1.
Allargamento e miglioramento dell’infrastruttura stradale.
(Največ 20 vrstic)
Projekt je na regionalni ravni skladen z razvojnimi prioritetami trajnostnega okoljskega razvoja,
opredeljenimi v Regionalnem razvojnem programu Južne Primorske 2007-2013, Regionalnem razvojnem
programu Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007-2013, Regionalnem razvojnem programu
Gorenjske 2007-2013. Na državni ravni je skladen s peto razvojno prioriteto Strategije razvoja Slovenije,
ki se nanaša na trajnostni razvoj, in s prioriteto doseganja trajnostnega razvoja Državnega razvojnega
programa RS za obdobje 2007-2013. Skladen je z naslednjim ciljem Nacionalnega strateškega
referenčnega okvirja: Zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanja
kakovosti okolja in ustrezne infrastrukture. Skladen je tudi s prioritetami Strateškega nacionalnega okvirja
Italije, še posebej s prioriteto št. 8, ki se nanaša na gospodarsko rast obmejnih regij z vzpostavitvijio
struktur in storitev. Kar zadeva strateške evropske dokumente je projekt skladen z Lizbonsko strategijo v
poglavju, ki se nanaša na ohranjanje, varstvo in izboljšanje kakovosti okolja ter boj proti podnebnim
spremembam. Projekt promovira trajnostni razvoj in boj proti podnebnim spremembam, ki sta temelja
evropske okoljske politike. Projekt se navezuje na Göteborško strategijo in sicer na aktivnosti v zvezi z
bojem proti podnebnim spremembam in trajnostno mobilnostjo. INTER BIKE sledi tudi Strateškim
smernicam Skupnosti o koheziji (6.10.2006), smernici 1.1. Spremenimo Evropo in njene regije v
privlačnejši kraj za naložbe in delo, 1.1.1. Razširitev in izboljšanje prometne infrastrukture.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
C.6. SOSTENIBILITÀ E/O DUPLICABILITÀ DEL PROGETTO
C.6. TRAJNOST IN/ALI PONOVLJIVOST PROJEKTA
Descrivere i risultati di lungo periodo del progetto (continuazione della cooperazione
dopo la conclusione del progetto, ecc.) (Massimo 20 righe)
I risultati del progetto potranno essere utilizzati a lungo termine da tutti i gruppi destinatari. Gli
investimenti effettuati sulla rete ciclistica consentiranno un passaggio senza interruzioni del territorio
compreso nel progetto, da Ravenna a Kranjska Gora, utilizzando un trasporto intermodale e i collegamenti
tra i territori di entrambi gli Stati che adesso, a causa dell’infrastruttura insufficiente sulla fascia di
confine, in certi punti non sono collegati. La proposta per un sistema unitario di segnaletica del percorso
potrà essere utilizzata dalle autorità locali e da quelle regionali per identificare i tratti che saranno
costruiti alla conclusione del progetto. In tal modo sarà assicurata un’identificazione unitaria dei
collegamenti ciclistici e ricreativi nell’area di Programma. La banca dati creata e il materiale cartografico
saranno la fonte di dati per i prossimi progetti affini. I materiali stampati e il sito web saranno di aiuto
agli utenti del percorso durante il viaggio. Il sito web verrà costantemente aggiornato anche alla
conclusione del progetto e questo sarà un impegno della Provincia di Venezia. In tal modo saranno
assicurate agli utenti sempre nuove informazioni sulla rete ciclistica e l’offerta lungo il suo tracciato. I
partner in misura più limitata collaboreranno nei prossimi progetti affini in quanto la maggior parte dei
comuni sloveni e delle province italiane nonché la Regione autonoma FVG hanno in programma numerosi
investimenti per la costruzione di una rete ciclistica nel proprio territorio e un’infrastruttura connessa. Gli
interventi progettati non potranno essere attuati nell’ambito del progetto INTER BIKE data l’esiguità delle
somme a disposizione. I partner collaboreranno in futuro alla preparazione di progetti di tale tipo e alla
ricerca di fonti idonee al loro finanziamento.
Opišite dolgoročno uporabo rezultatov projekta (nadaljevanje sodelovanja po zaključku
projekta, itd.) (Največ 20 vrstic)
Rezultati projekta bodo dolgoročno uporabni za vse ciljne skupine. Izvedene investicije na kolesarski
mreži bodo omogočale neprekinjen prehod projektnega območja od Ravenne do Kranjske Gore ob uporabi
intermodalnega transporta in bodo povezale ozemlji obeh držav, ki sedaj zaradi pomanjkljive
infrastrukture na obmejnem pasu ponekod nista povezani. Predlog enotnega sistema označevanja na trasi
bodo lokalne in regionalne oblasti lahko uporabljale za označevanje na odsekih, ki bodo zgrajeni po
zaključku projekta. Tako bo zagotovljeno enotno označevanje kolesarskih in rekreacijskih povezav na
programskem območju. Vzpostavljena podatkovna baza in kartografski material bosta vir podatkov za
prihodnje sorodne projekte. Tiskani materiali in spletna stran bodo uporabnikom poti v pomoč med
potovanjem. Spletno stran se bo redno ažuriralo tudi po zaključku projekta, za kar bo zadolžena Pokrajina
Benetke. Tako bodo uporabnikom zagotovljene aktualne informacije o kolesarski mreži in ponudbi ob njej.
Partnerji bodo v ožjem obsegu sodelovali pri prihodnjih sorodnih projektih, saj večina slovenskih občin in
italijanskih pokrajin ter Avtonomna dežela FJK načrtujejo številne investicije v izgradnjo kolesarskega
omrežja na svojem območju in spremljevalne infrastrukture. Načrtovanih posegov v okviru projekta INTER
BIKE ne bo možno izvesti zaradi omejenega obsega sredstev. Partnerji bodo v prihodnje sodelovali pri
pripravi tovrstnih projektov in iskanju ustreznih virov financiranja zanje.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
SEZIONE D -
PROCEDIMENTI
DEL D – PRAVNI POSTOPKI
D.1.
IL
PROGETTO
È
SOGGETTO
AI
SEGUENTI
PROCEDIMENTI?
In caso affermativo, si prega di allegare copia dei documenti rilevanti.
D.1. ALI SO ZA IZVEDBO PROJEKTA POTREBNI NASLEDNJI POSTOPKI?
V primeru pritrdilnega odgovora, priložite kopijo potrebnih dokumentov.
Procedimento/Postopek
Acquisto di terreni
Nakup zemljišča
Concessione edilizia
Gradbeno dovoljenje
Vincolo architettonico, storico,
artistico e paesaggistico
Soglasja pristojnih organov
Studi di fattibilità
Študije izvedbe
Valutazione di impatto ambientale
Presoja vplivov na okolje
Procedura valutazione di incidenza
(art. 6 Direttiva Habitat 92/43/CEE)
Presoja sprejemljivosti na varovana
območja v skladu s členom 6 Direktive
92/43/CEE-Habitatne direktive
Concessioni
Koncesija
Pareri obbligatori
Obvezna soglasja
SI/
DA
NO/
NE
Data
Partner
(certa/indicativa)
Datum
(Prejeto/Pričakovano)
12.2013
PP 14
12.2011 (approvazione
progetto definitivo)
11.2011
10.3.2013
12.2011
5.2012
2.2012
11.2011
30.6.2013
PP 2
10.3.2013
5.2011
3.2008
12.2012
PP 1
PP 2
PP 3
PP 14
10.3.2013
12.2011
3.2012
12.2011
11.2011
PP 1
PP 2
PP 3
PP 4
PP 5
10.3.2013
12.2011
12.2011
10.2009
11.2011
1.2013
10.3.2013
12.2011
3.2012
12.2011
10-11.2011
PP 1
PP 2
PP 3
PP 4
PP 5
PP 7
PP 1
PP 2
PP 3
PP 4
PP 5
PP 4
PP 1
PP 2
PP 3
PP 4
PP 5
PP 8
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
30.6.2013
PP 8
6.2012
PP 3
10.3.2012
11.2011
9.2011
12.5.2008
22.12.2010
PP 1
PP 2
PP 4
PP 5
PP 7
10.3.2013
12.2011
9.2011
9.2011
30.6.2013
PP 1
PP 2
PP 4
PP 5
PP 8
1.10.2013
1.2012
2.2012
3.2012
PP 1
PP 2
PP 4
PP 5
Approvazione Progetto Esecutivo/ odobritev
izvedbe projekta
1.9.2012
11.2011
PP 1
PP 2
PP 1
PP 2
Richiesta conformità urbanistica/ prošnja za
urbanistično soglasje
1.12.2013
fino a 90 giorni dopo
l’approvazione del
progetto esecutivo
do 90 dni po potrditvi
projekta
45 giorni dopo
l’approvazione del
progetto / 45 dni po
odobritvi projekta
PP 4
Altri procedimenti (Specificare):
Drugi pravni postopki (Navedite kateri):
Delibera di Giunta Provinciale per
l'approvazione del progetto/ sklep
pokrajinskega odbora o odobritvi projekta
Approvazione Progetto Preliminare/odobritev
predhodnega predloga projekta
Approvazione Progetto Definitivo/ odobritev
končnega osnutka projekta
Avvio della procedura di appalto pubblico/
Izvedba javnega naročila
Fornire evidenza che il progetto è immediatamente cantierabile, specificando le attese
date di inizio attività ovvero corredando con chiara descrizione delle condizioni che ne
ostacolano la cantierabilità (MAX 20 righe)
Il progetto della Provincia di Venezia è immediatamente cantierabile previa acquisizione pareri di
competenza dei seguenti enti:
 Magistrato alle Acque : Concessione demaniale definita mediante disciplinare. (Legge speciale n°
366 del 5 marzo 1963 e Regio Decreto N° 523 del 1904.
 Genio Civile : Autorizzazione idraulica da acquisire mediante parere della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata presso il Genio civile di Venezia. In questo caso non occorre sottoscrivere un
disciplinare di concessione. (DGR 2509 del 08/08/2003).
 Comuni di Venezia e Quarto d’Altino: pareri di competenza ai fini urbanistici e di vincolo
ambientale.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
La Provincia di Ferrara ha già redatto un progetto di fattibilità per la realizzazione di stralcio funzionale
della pista ciclabile in fregio alla SP54 in località Lido di Volano, il quale prevede 120 giorni per il
perfezionamento degli atti autorizzatori, 90 giorni per l’esecuzioni dei rilievi preliminari e per
l’approvazione del progetto esecutivo, altri 45 giorni per lo svolgimento della gara per l’affidamento
lavori ed altri 90 giorni per la realizzazione dell’opera. Considerando che si interviene in una zona di
turismo balneare estivo, è opportuno NON eseguire i lavori in tale periodo; perciò si stima
l’accantieramento ed il termine lavori entro la primavera del 2012.
Il progetto della Provincia di Ravenna può iniziare in autunno 2012. Lo studio di fattibilità è già stato
realizzato e sono già state avviate le procedure di richiesta delle autorizzazioni e permessi necessari. È
stato richiesto ed ottenuto il nulla osta all’ente gestore (Corpo Forestale dello Stato, in quanto area di
Demanio dello Stato). Con lettera del 20/08/2009 viene espresso nulla osta di massima alla fattibilità
dell'opera. Nonché gli assensi di massima necessari da parte del Parco Regionale del Delta del Po. A
seguito di tali comunicazioni si sta procedendo all'acquisizione dell'area in concessione attraverso
richiesta scritta all'Agenzia del Demanio per un comodato almeno ventennale. Si rimanda alla
approvazione definitiva del progetto l’ottenimento delle autorizzazioni. A giugno 2012 si prevede di poter
approvare il progetto definitivo di intervento in Giunta Provinciale ed avviare la procedura di gara per la
realizzazione dei lavori.
L’area oggetto di intervento è di proprietà della Provincia di Rovigo e, quindi, non occorrono tempistiche per
l’acquisizione del lotto. Essa è, inoltre, classificata dal PRG vigente del Comune di Ariano nel Polesine come
zona F7 – Area di sosta attrezzata, e quindi conforme alla destinazione d’uso che si propone nel progetto. Il
progetto risulta quindi cantierabile, in quanto le uniche tempistiche da considerare sono quelle di
acquisizione dei pareri degli enti competenti (Ente Parco Delta del Po Veneto e Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici). Si prevede di portare a compimento l’intervento in un periodo di 18 mesi.
Il cronoprogramma dell’intervento della Provincia di Padova prevede una fase di progettazione e
autorizzativa nel biennio 2011-2012 e una fase realizzativa nel 2013.
Il progetto preliminare della Provincia di Gorizia è stato approvato con deliberazione n. 248 del 22
dicembre 2010. Attualmente è in fase di predisposizione il progetto definitivo.
La preparazione alla realizzazione degli interventi della Provincia di Udine non comporta la richiesta di
autorizzazioni particolari. Gli interventi sono semplici e non comportano particolari difficoltà e sono
facilmente programmabili. Non è prevista nessuna condizione che ne ostacoli la cantierabilità.
Il progetto del Comune di Cerkno avrà inizio nel 2012 quando sarà preparata la documentazione di
progetto. Nel 2013 è previsto l'investimento per la costruzione del percorso ciclabile Cerkno - Ospedale
Partigiano Franja. L'anno 2014 saranno definitivamente acquistate le attrezzature per l’info point per i
ciclisti. Prima dell'inizio degli investimenti sarà preparato un elaborato di progetto ed in più verrà
acquistato il terreno.
Per l'investimento del Comune di Kranjska Gora non è necessario ottenere un permesso di costruzione, i
lavori si svolgeranno nel 2012.
Il progetto del Comune di Kobarid è pronto per l'attuazione ed inizierà nel primo anno del progetto.
Il progetto del Comune di Brdo sarà attuato nel secondo anno del progetto.
Il Comune di Miren-Kostanjevica preparerà la documentazione ed effettuerà gli investimenti nel secondo
anno del progetto.
Il Comune città di Capodistria inizierà con delle parti dei propri investimenti nel primo anno del progetto.
Il progetto di Comune di Komen sarà attuato negli anni 2012 e 2013.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Natančno navedite ali je projekt pripravljen za izvedbo, navedite roke ali pogoje, ki jih
je potrebno izpolniti pred dejanskim začetkom izvajanja projekta. (Največ 20 vrstic)
Projekt Pokrajine Benetke bo izvedljiv takoj po pridobitvi mnenj pristojnih organizacij:
 Urad upravljanja z vodami: državna koncesija opredeljena v specifikaciji (posebni Zakon št. 366 z
dne 5. 3. 1963 in Odlok št. 523 iz leta 1904).
 Gradbeni inšpektorat: hidravlično dovoljenje Tehničnega regijskega odbora Gradbenega
inšpektorata v Benetkah. V tem primeru ni potrebno podpisati koncesije (odlok 2509 z dne 8. 8.
2003).
 Občina Benetke in Quarto d'Altino: Mnenja o urbanistični odgovornosti in omejitvi okolja.
Pokrajina Ferrara je izdelala študijo izvedljivosti za izgradnjo funkcionalnih odsekov kolesarske poti SP54
na območju Lida di Volano, ki predvideva 120 dni za pridobitev dovoljenj, 90 dni za izvedbo predhodne
raziskave in odobritev izvedbe projekta, nadaljnjih 45 dni bo potekal rok za razpis oddaje del, 90 dni pa
je predvidenih za samo izvedbo del. Glede na dejstvo, da bo gradnja potekala na območju namenjem
kopališkemu turizmu, se bodo dela zaključila spomladi 2012.
Projekt pokrajine Ravenna se lahko prične jeseni 2012. Študija izvedljivosti je bila že narejena, prav tako
so stekli postopki za pridobitev ustreznih dovoljenj. Pokrajina je pridobila dovoljenje upravljalca (Uprave
za gozdove), saj gre za državno zemljišče. 20. 8. 2009 je pridobila še dovoljenje za izvedbo del in soglasje
Regijskega parka delte reke Pad. Agencijo za državno lastnino je zaprosila za koncesijo za upravljanje z
območjem za obdobje najmanj dvajsetih let. Vsa dovoljenja bo pridobila po dokončni odobritvi projekta.
Pokrajinski odbor naj bi potrdil končni osnutek projekta junija 2012, nakar bi lahko stekel postopek izbire
izvajalca del.
Zemljišče, na katerem je predvidena investicija Pokrajine Rovigo, je v lasti Pokrajine. Območje je
razvrščeno po veljavnem ureditvenem načrtu Občine Ariano nel Polesine kot cona F7 – opremljeno
počivališče, kar je skladno z namenom uporabe, predlaganim v projektu Inter Bike. Aktivnosti so torej
izvedljive, potrebno je le počakati na mnenja pristojnih organov (Organa Regionalnega parka delte reke
Pad in Urada za arhitektonske in krajinske vrednote). Investicija naj bi bila izpeljana v roku 18 mesecev.
Načrtovanje in pridobivanje soglasij za investicijo Pokrajine Padova naj bi potekalo v letih 2011-2012,
sama izvedba pa bo v letu 2013.
Predhodni predlog projekta Pokrajine Gorica je bil odobren z Resolucijo št. 248 z dne 22. 12. 2010.
Trenutno je v postopku priprave končni osnutek projekta.
Priprave na izvedbo investicij v Pokrajini Videm ne zahtevajo posebnih dovoljenj. Aktivnosti bodo
enostavne in ne predstavljajo posebnih težav, ker so enostavno izvedljive. Ni ovir za njihovo izvedbo.
Projekt Občine Cerkno se bo pričel v letu 2012 z izdelavo projektne dokumentacije. Ureditev kolesarske
poti Cerkno – Partizanska bolnica Franja je načrtovana v letu 2013. Občina bo v letu 2014 dokončno
uredila informacijsko kolesarsko točko. Občina bo pred pričetkom investicije pripravila študijo projekta in
odkupila zemljišče.
Za investicijo Občine Kranjska Gora ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, dela bodo potekala v
letu 2012.
Projekt občine Kobarid je pripravljen za izvedbo in se bo začel v prvem letu poteka projekta Inter Bike.
Projekt občine Brda bo izveden v drugem letu poteka projekta.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Občina Miren-Kostanjevica bo izdelala dokumentacijo in izvedla investicijo v drugem letu poteka
projekta.
Mestna občina Koper bo začela z investicijskimi deli v prvem letu poteka projekta.
Projekt občine Komen bo izveden v letih 2012 in 2013.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
D.2. CHI È PROPRIETARIO DEGLI STABILI E/O DEI TERRENI IN CASO DI
INVESTIMENTI MATERIALI?
D.2. KDO JE LASTNIK NEPREMIČNIN IN/ALI ZEMLJIŠČA, V PRIMERU FIZIČNIH
INVESTICIJ?
(Massimo 5 righe) Allegare la documentazione rilevante.
La proprietà dell’area sulla quale è previsto l'investimento della Provincia di Venezia è del Demanio
pubblico dello Stato per le opere idraulice II categoria, gestito dal Magistrato alle Acque di Venezia. È in
corso la procedura d'acquisizione della concessione per l'utilizzo dell'area che dovrebbe essere ottenuta
entro il 3.2013. La concessione avrà la durata di anni 12 a decorrere dal 10.3.2013 e fino al 9.3.2025.
La proprietaria del terreno sul quale sarà realizzato l’intervento della Provincia di Ferrara è di Demanio
pubblico dello stato ramo marina mercantile gestito dal Comune di Comacchio ai sensi della L.R. 9/2002.
È in corso la procedura d'acquisizione della concessione per l'utilizzo dell'area che dovrebbe essere
ottenuta entro il 9.2011 e avrà durata di 10 anni fino al 2021.
L’area di investimento della Provincia di Ravenna rimane di proprietà della Provincia, su territorio
demaniale concesso dal Corpo Forestale dello Stato. Dopo aver ricevuto assenso scritto di massima da
parte del Corpo Forestale dello Stato, è in corso il perfezionamento delle procedure di concessione da
parte del Demanio dello Stato.
La Provincia di Rovigo è proprietaria dell’area oggetto di intervento.
La proprietà delle aree su cui realizzare l’intervento della Provincia di Padova appartiene al Demanio
dello Stato Italiano; per l’utilizzo della sommità arginale per il passaggio della pista è previsto il
pagamento di un canone di concessione, il cui costo non rientra tra le spese di cui si chiede
finanziamento. Per il tratto finanziato dal progetto Inter Bike verrà stipulata una concessione
presumibilmente nel 9.2011 con durata di 10 anni.
La piazzola antistante la sede AIAT (area d’intervento della Provincia di Trieste) è di proprietà della
Turismo Regione Friuli Venezia Giulia, però in comodato d’uso alla Provincia di Trieste fino al 31 dicembre
2015. Il rapporto contrattuale può essere rinnovato.
La Regione Autonoma FVG è la proprietaria dei terreni sui quali verrà realizzato l’intervento della
Provincia di Gorizia. È in corso la precedura d’acquisizione della concessione per l'utilizzo dell'area.
I terreni sui quali si realizzeranno gli interventi della Provincia di Udine sono di proprietà provinciale.
I comuni sono proprietari dei terreni su cui sono previsti gli investimenti in Slovenia.
Il comune di Cerkno è proprietario di una parte del terreno su cui intende costruire la pista ciclabile fino
all’Ospedale Partigiano Franja. Parte del terreno è di proprietà privata che il comune ha intenzione di
acquistare fino alla fine del 2013.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
(Največ 5 vrstic) Priložite ustrezno dokumentacijo.
Zemljišča, na katerih je predvidena investicija v Pokrajini Benetke, so v javni državni lasti za vodovodna
dela 2. kategorije, upravlja pa jih Urad za vode v Benetkah. Trenutno poteka pridobivanje koncesije za
uporabo območja, ki naj bi jo pridobili do marca 2013. Koncesija bo trajala 12 let z veljavnostjo od 10. 3.
2013 do 9. 3. 2025.
Lastnica zemljišča, na katerem bo izvedena investicija Pokrajine Ferrara, je država oz. Sklad javnih
zemljišč, ki ga upravlja Občina Commacchio (Zakon št. 9/2002). V teku je postopek pridobivanja koncesije
za to območje, ki naj bi ga Pokrajina prodobila do septembra 2011 in bo trajala 10 let, do leta 2021.
Zemljišče, na katerem bo izvedena investicija Pokrajine Ravenna, je državno, koncesijo zanj pa ima Urad
za gozdarstvo. Slednji je izdal koncesijo Pokrajini. V teku je postopek spremembe koncesije.
Pokrajina Rovigo je lastnica območja, na katerem je predvidena investicija.
Območje ureditve kolesarske poti, ki jo načrtuje Pokrajina Padova, pripada državi. Za uporabo nasipa, po
katerem bo pot potekala, bo Pokrajina plačala pristojbino, ki pa ni vključena v stroške projekta. Za del
poti, financirane v okviru projekta Inter Bike, bo sklenjena koncesija predvidoma septembra 2011, trajala
pa bo 10 let.
Prostor pred sedežem družbe AIAT (območje investicije Pokrajine Trst) je last Turizma FJK, vendar ga
lahko Tržaška pokrajina uporablja do 31.12. 2015. Pogodbo je možno obnoviti.
Avtonomna dežela FJK je lastnica zemljišča investicije Pokrajine Gorica. Postopek pridobitve koncesije za
uporabo zemljišča že teče.
Zemljišča, na katerih so predvidene investcije Pokrajine Videm, so v lasti Pokrajine.
Lastnice zemljišč, na katerih so predvidene investicije v Sloveniji, so občine.
Občina Cerkno je lastnica dela zemljišč, po katerih namerava urediti kolesarsko pot do Partizanske
bolnice Franje. Del zemljišč je v privatni lasti, ki pa jih Občina namerava odkupiti do konca leta 2013.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
SEZIONE E -
REALIZZAZIONI QUANTIFICABILI DEL PROGETTO. INDICATORI
DEL E - KAZALNIKI
Si prega di selezionare e/o quantificare gli indicatori applicabili al progetto rispetto alla
seguente lista contenuta nel Programma Operativo.
Izberite in/ali kvantificirajte kazalnike, ki so pomembni za projekt, v skladu s seznamom
kazalnikov navedenim v Operativnem programu.
Indicatori che riflettono il livello di cooperazione/ Kazalniki, ki izkazujejo stopnjo sodelovanja
Il Progetto soddisfa due dei seguenti criteri: sviluppo congiunto; attuazione
SI/DA
NO/NE
congiunta; personale congiunto; finanziamento congiunto
Projekti, ki upoštevajo dva izmed naslednjih pogojev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje
Il Progetto soddisfa tre dei seguenti criteri: sviluppo congiunto; attuazione
SI/DA
NO/NE
congiunta; personale congiunto; finanziamento congiunto
Projekti, ki upoštevajo tri izmed naslednjih pogojev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje
Il Progetto soddisfa quattro dei seguenti criteri: sviluppo congiunto;
SI/DA
NO/NE
attuazione congiunta; personale congiunto; finanziamento congiunto
Projekti, ki upoštevajo štiri izmed naslednjih pogojev: skupna priprava,
skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje
Indicatori relativi ai principi orizzontali/ Kazalniki za »horizontalna načela
Il Progetto promuove lo sviluppo sostenibile
SI/DA
Spodbujanje trajnostnega razvoja
Il Progetto promuove le pari condizioni (di genere e non discriminazione)
SI/DA
Spodbujanje enakih možnosti (med spoloma in nediskriminacija)
Indicatori generali di cooperazione transfrontaliera/
Splošni kazalniki, ki odražajo čezmejno sodelovanje
Il Progetto promuove l’utilizzo congiunto di infrastrutture
Projekti, ki razvijajo skupno rabo infrastrukture
Il Progetto sviluppa collaborazioni nell’ambito dei servizi pubblici
Projekti, ki razvijajo sodelovanje na področju javnih storitev
Il Progetto contribuisce alla riduzione dell’isolamento attraverso un migliore
accesso ai trasporti, alle reti TIC ed ai servizi
Projekti, ki zmanjšujejo izoliranost s pomočjo boljše dostopnosti do prevoza,
IKT omrežij in storitev
Il Progetto promuove e migliora la tutela e la gestione congiunta
dell’ambiente
Projekti, ki spodbujajo in izboljšujejo skupno varstvo in upravljanje okolja
Il Progetto promuove la R&S e le reti innovative
Projekti, ki spodbujajo raziskave in razvoj ter inovativne mreže
Il Progetto prevede il coinvolgimento di PMI transfrontaliere
Projekti, ki predvidevajo vključitev čezmejnih malih in srednje velikih
podjetij
NO/NE
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Indicatori relativi all’Asse Prioritario 1: Ambiente, trasporti ed integrazione territoriale
sostenibile
Kazalniki, ki se nanašajo na Prednostno nalogo 1: Okolje, transport in trajnostna teritorialna
integracija
Indicatore/ Kazalnik
Unità di misura
Valore previsto
Merska enota
Pričakovana
vrednost
Comuni/enti pubblici coinvolti in progetti per la riduzione
del consumo energetico e la promozione dell’utilizzo di
Numero di comuni
fonti energetiche rinnovabili
/enti pubblici
Število občin/javnih ustanov, vključenih v zmanjševanje
Število občin/javnih
porabe energije in promocijo pobud rabe obnovljivih
ustanov
virov energije
100% (senza le aree
Superficie dell’area-Programma interessata da progetti
Percentuale
in deroga
ambientali
dell’area-Programma
territoriale)
Površina programskega območja, vključena v okoljske
Delež celotnega
100 % (brez območij
projekte
programskega
območja
na osnovi klavzule
fleksibilnosti)
Percentuale di aree
100% (senza le aree
protette
in deroga
nell’area-Programma
territoriale)
Delež zavarovanih
100 % (brez območij
območij
na osnovi klavzule
programskega
fleksibilnosti)
območja
Partenariati stabili (che proseguono per oltre 2 anni dalla
conclusione dei progetti) nei settori della gestione delle
risorse naturali, prevenzione dei rischi, trasporti ed
energia
Trajna partnerstva (trajajoča več kot dve leti po
zaključku projektov) v sektorjih upravljanja naravnih
virov, preprečevanja nesreč, transporta in energije
Altro …
Drugo …
Numero
Število
24
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Indicatori relativi all’Asse Prioritario 2: Competitività e società basata sulla conoscenza
Kazalniki, ki se nanašajo na Prednostno nalogo 2: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
Indicatore/ Kazalnik
Unità di Misura
Valore previsto
Merska enota
Pričakovana
vrednost
Imprese coinvolte in progetti di cooperazione
Numero accordi di
transfrontaliera
cooperazione
Podjetja, vključena v čezmejno sodelovanje
Število sporazumov o
sodelovanju
Sviluppo di progetti transfrontalieri R&ST da parte di
Numero
centri di ricerca ed imprese
organizzazioni
Razvoj čezmejnih R&TR projektov s strani raziskovalnih
partecipanti
centrov in podjetij
Število udeleženih
organizacij
Reti create nel settore del turismo
Numero/ Število
Ustvarjene mreže v sektorju turizma
Persone che si prevede trovino un impiego a seguito
della partecipazione ad iniziative di formazione
professionale transfrontaliera
Numero/ Število
Ljudje, ki naj bi se zaposlili na podlagi usposabljanja v
okviru čezmejnega projekta
Reti transfrontaliere di formazione professionale create
Numero/ Število
Izvedene čezmejne mreže za poklicno usposabljanje
Altro …
Drugo …
Indicatori relativi all’Asse Prioritario 3: Integrazione sociale
Kazalniki, ki se nanašajo na Prednostno nalogo 3: Socialna integracija
Indicatore/ Kazalnik
Unità di Misura/
Obiettivo/
Merska enota
Pričakovana
vrednost
Università e istituti scolastici collegati in reti
Numero/ Število
Univerze in šole povezane v mreže
Infrastrutture culturali utilizzate congiuntamente
Numero/ Število
Skupna uporaba kulturne infrastrukture
Partecipanti ad eventi culturali
Numero/ Število
Udeleženci kulturnih dogodkov
Altro …
Drugo …
Indicatori di performance ambientale a livello di progetto – livello quantitativo (laddove
applicabili)
Kazalniki okoljske uspešnosti na ravni projekta – količinski vidik (kjer je primerno)
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Classi di
Indicatori ambientali
Indicator
Okoljski kazalnik
i
Vrsta
kazalnika
Suolo
Area recuperata/restaurata
Tla
Sanirana območja
Area edificata
Območje pozidave
Energia
Energija
Risorse
idriche
Vodni
viri
Atmosfer
a
Ozračje
Unità di misura
Merska enota
Valore Previsto
Pričakovana vrednost
Mq
m2
Mq
m2
Consumo di energia
elettrica (totale)
Poraba elektrike (skupno)
kWh/anno
kWh/leto
Valore
iniziale
Začetna
vrednost
Valore
finale
Končna
vrednost
Consumo di energia
prodotta da fonti rinnovabili
Poraba energije iz
obnovljivih virov
Produzione di energia
elettrica
Proizvodnja elektrike
Consumo combustibile
(totale)
Poraba goriva (skupno)
Produzione di
biocombustibili
Proizvodnja bioloških goriv
Consumo idrico (totale)
Poraba vode (skupno)
kWh/anno
kWh/leto
Risparmio d’acqua grazie ad
interventi di risparmio
idrico
Varčevanje z vodo na
podlagi ukrepov za
varčevanje z vodo
Riutilizzo reflui liquidi
Ponovna uporaba odpadnih
voda
Emissioni CO2
Emisije CO2
mc/anno
m3/leto
ton/anno
ton/leto
Valore
iniziale
Začetna
vrednost
Valore
finale
Končna
vrednost
Emissioni SOx
Emisije SOx
ton/anno
ton/leto
/
/
Emissioni NOx
Emisije NOx
ton/anno
ton/leto
16.600
16.000
kWh/anno
kWh/leto
mc/anno
m3/leto
mc/anno
m3/leto
mc/anno
m3/leto
mc/anno
m3/leto
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Rifiuti
Odpadki
Emissioni particolato
sospeso
Emisije trdnih delcev
ton/anno
ton/leto
Rifiuti prodotti (totale)
Proizvedeni odpadki
(skupno)
di cui
od katerih
ton/anno
ton/leto
Utilizzo e consumo beni
riciclati
Uporaba in poraba
recikliranega materiala
50 μg/m3 concentrazione
media giornaliera superamenti max 35 volte
all’anno
50 μg/m3 (dnevna povprečna
koncentracija) - prekoračena
največ 35-krat na leto
rifiuti
ton/anno
speciali
ton/leto
prodotti
Posebni
odpadki
rifiuti
ton/anno
differenziati
ton/leto
Ločeni
odpadki
ton/anno
ton/leto
Valore
iniziale
Začetna
vrednost
Valore
finale
Končna
vrednost
Altro …
Drugo …
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
SEZIONE F -
RIASSUNTO DEL PIANO FINANZIARIO
DEL F – POVZETEK FINANČNEGA NAČRTA
IL PROGETTO È DESTINATO A PRODURRE ENTRATE?
ALI BO PROJEKT USTVARJAL PRIHODKE?
SI/DA
NO/NE
Descrivere la fonte di entrate coerentemente con quanto dichiarato nell’Allegato 1.
(Massimo 5 righe)
Opišite vire prihodkov v skladu z navedbami v Prilogi 1. (Največ 5 vrstic)
I costi includono l’IVA?
Ali izdatki vključujejo DDV?
I partner progettuali sono soggetti a IVA?
Ali so partnerji projekta zavezanci za DDV?
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
DOPPIO FINANZIAMENTO CON ALTRI FONDI PUBBLICI (EU, NAZIONALI, REGIONALI,
LOCALI)
DVOJNO SOFINANCIRANJE Z DRUGIMI JAVNIMI VIRI SREDSTEV (EU, NACIONALNI,
REGIONALNI, LOKALNI)
Il progetto ha ricevuto altri finanziamenti?
Ali je projekt pridobil druga finančna sredstva?
Se sì, fornirne I dettagli
V primeru pozitivnega odgovora navedite
podrobnosti
SI/DA
NO/NE
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
Categoria di Spesa
Izdatki po kategorijah
Personale interno
Zaposleni
Personale esterno
Zunanji sodelavci
Riunioni
Srečanja
Attrezzature
Oprema
Investimenti infrastrutturali
Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in nepremičnin
Informazione e pubblicità
Informiranje in obveščanje
Costi preparatori
Pripravljalni izdatki
Costi di Amministrazione e altri costi
Administrativni izdatki in ostali izdatki
TOTALE COSTI ELEGGIBILI
SKUPAJ UPRAVIČENI IZDATKI (a)
ENTRATE
PRIHODKI (b)
TOTALE COSTI AL NETTO DELLE ENTRATE
SKUPAJ IZDATKI ZMANJŠANI ZA VREDNOST PRIHODKOV
(c=(a-b))
EUR
884.204,78
588.298,00
14.087,50
131.261,00
1.780.674,00
18.964,70
72.760,18
23.749,84
3.514.000,00
0,00
3.514.000,00
Questa tabella dovrà essere completata in base a quanto previsto dal Manuale
sull’ammissibilità della spesa, gli Aiuti di Stato e la rendicontazione ed in linea con il Piano
finanziario.
Tabelo je potrebno izpolniti v skladu s Priročnikom o upravičenih izdatkih, državnih
pomočeh in poročanju. Vrednosti navedene v zgornji tabeli morajo biti usklajene s podatki
navedenimi v Opisu stroškovnega načrta.
N.B. Questa sezione contiene un quadro finanziario riassuntivo rispetto al Piano finanziario
che deve essere obbligatoriamente compilato e allegato al presente formulario.
Del F vsebuje povzetek finančnega načrta projekta, ki je podrobneje predstavljen v Opisu
stroškovnega načrta, katerega je potrebno obvezno izpolniti in priložiti k Prijavnici.
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
SEZIONE G -
LISTA DI CONTROLLO
DEL G – KONTROLNI SEZNAM
Questa lista dovrà essere completata sulla base delle condizioni di ammissibilità dei
progetti.
Seznam je potrebno izpolniti, da se preverita upravičenost oziroma izpolnjevanje
pogojev projekta.
Si prega di utilizzare la seguente lista di controllo prima di presentare la scheda
progettuale
Kontrolni seznam izpolnite preden oddate Prijavnico.
Tutte le sezioni della scheda sono state compilate
Vsi deli Prijavnice so izpolnjeni.
La scheda è stata presentata in tutte le sue parti in italiano e sloveno
Prijavnica je v celoti izpolnjena v slovenskem in italijanskem jeziku.
Le versioni italiana e slovena sono tra loro uguali e coerenti.
Obe jezikovni različici Prijavnice sta medsebojno usklajeni in enaki.
Sia la versione cartacea che la versione elettronica della scheda sono
state inviate nei formati richiesti all’Autorità di gestione.
Prijavnica v zahtevani obliki je bila poslana Organu upravljanja v
tiskani in elektronski obliki.
Tutti gli allegati richiesti sono correttamente compilati (Piano
finanziario in excel) e allegati (i bilanci degli ultimi tre esercizi (o in
caso di nuova impresa, un piano economico-finanziario triennale) solo
per gli enti privati (con o senza scopo di lucro); per gli enti pubblici
atto di autorizzazione alla presentazione del progetto rilasciato
dall'organo competente, attestante la copertura finanziaria in caso di
approvazione; eventuali concessioni o altri documenti correlati ad
eventuali procedimenti legali, ecc.).
Vse zahtevane priloge so pravilno izpolnjene (opis stroškovnega načrta
v excelu) in priložene (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida oziroma
izkaz prihodkov in odhodkov za predhodna tri poslovna leta oziroma v
primeru novoustanovljenih podjetij triletni poslovni načrt – le subjekti
zasebnega prava s profitnim ali neprofitnim motivom poslovanja; izjava
o strinjanju s predložitvijo projekta s strani pristojnega organa ter
zagotovitvi finančnih sredstev v primeru odobritve projekta – le javni
subjekti; potrebna lokacijska ali gradbena dovoljenja oziroma drugi
potrebni pravni dokumenti, itd).
La lettera di intenti è stata firmata da tutti i partner.
Pismo o nameri so podpisali vsi partnerji.
La dichiarazione di assunzione responsabilità del lead partner è stata
firmata.
Izjava vodilnega partnerja je podpisana.
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
L’intervento progettato sarà attuato in aree (comuni/province/regioni)
eleggibili a norma del Programma.
Predvidene aktivnosti se bodo izvajale na upravičenem območju
programa (občine/pokrajine/regije).
I requisiti minimi di partenariato sono soddisfatti (almeno un partner
italiano e uno sloveno).
Izpolnjene so minimalne zahteve glede partnerstva (vsaj en slovenski in
vsaj en italijanski partner).
Il progetto riflette almeno due (quattro per i progetti strategici) dei
requisiti dettati dall’art. 19.1 Reg. (CE) n. 1080/2006: elaborazione
congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso, finanziamento
congiunto.
Projekt izpolnjuje vsaj dva pogoja (štiri za strateške projekte) iz 19.
člena Uredbe (ES) št. 1080/2006: skupna priprava, skupno izvajanje,
skupno osebje, skupno financiranje.
Il progetto riflette tutti i requisiti richiesti nel bando.
Projekt izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
Il progetto non riceve doppio finanziamento da altri fondi pubblici (UE,
nazionali, regionali, locali).
Pri projektu ni dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev (EU,
nacionalnih, regionalnih, lokalnih).
I calcoli e le somme indicate nelle sezioni e allegati finanziari sono
corrette.
Izračuni in zneski, navedeni v finančnih razdelkih in prilogah, so točni.
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
SI/DA
NO/NE
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, Via
Udine 9 - 34123 Trieste. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione regionale anche in forma elettronica, per
lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Autorità di gestione del Programma per la cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e potranno essere comunicati e diffusi soltanto ai soggetti previsti dalle
vigenti disposizioni normative. Responsabile del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza
della Regione - Relazioni internazionali e comunitarie – Via Udine, 9 - 34132 Trieste. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti
non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D. Lgs.
196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e
potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco.
In conformità all'articolo 19 della Legge sulla tutela dei dati personali (Comunicazioni in relazione al trattamento dei
dati personali) il Servizio Governativo della Repubblica di Slovenia per l'Auto-Governo Locale e la Politica Regionale
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94 del 2007) tratterà i dati personali indicati nella Scheda
progettuale, in forma cartacea o digitale, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di
Autorità nazionale slovena per il Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Il Servizio
Governativo della Repubblica di Slovenia per l'Auto-Governo Locale e la Politica Regionale, Ufficio regionale di Štanjel
– Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, è responsabile del trattamento dei dati personali. A tale Servizio gli interessati, in base
all’art. 32 della legge sopra menzionata, possono richiedere l’aggiornamento, la correzione, il blocco e la
cancellazione dei dati medesimi (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94 del 2007).
Obvestilo v skladu z Zakonikom o varovanju osebnih podatkov (Zakonodajni odlok št. 196/2003)
Odgovorni nosilec podatkov je Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Služba za evropske odnose in evropsko
integracijo, Via Udine 9, I-34123 Trst. Posredovane podatke bo Deželna uprava obdelovala tudi v elektronski obliki za
opravljanje svojih nalog kot Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 ter jih
bo lahko posredovala in objavila samo ustanovam, ki so navedene v veljavnih predpisih. Odgovorna za obdelavo
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica
podatkov je Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina – Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU – Via
Udine 9 – I-34132 Trst. Podatki so nujno potrebni za izvedbo zahtevanih upravnih postopkov. Če nam podatkov ne
posredujete, ne bomo mogli izpolniti vaših zahtev ali opraviti zahtevanih dejavnosti. V skladu s členi 7-10
Zakonodajnega odloka št. 196/2003 se prosilcu na zahtevo odobri dostop do svojih podatkov, se izločijo podatki o
prosilcu, ki lahko v skladu s predpisi zahteva, da se podatki osvežijo, izbrišejo ali pretvorijo v anonimno ali
konsolidirano obliko.
Skladno z 19. členom (Obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov) Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Ur.l. RS, št. 94/2007), bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko obdelovala
zbrane osebne podatke, navedene v Prijavnici, v papirnati ali elektronski obliki izključno za opravljanje svojih nalog
kot slovenski nacionalni organ Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Odgovorna za obdelavo
podatkov je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Regionalna pisarna
Štanjel – Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, do katere lahko zainteresirani uveljavljajo svoje pravice skladno z 32. členom
(Pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora) Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.
94/2007).
Scheda per la presentazione di proposte progettuali
Prijavnica