Kreditna pogodba z nominalno obrestno mero

Kreditna pogodba – NOMINALA NEKOMITENT
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, ID št. za DDV: SI47523638
(v nadaljnjem besedilu: hranilnica)
in
……………………………………………………….………………………………….……..
ime in priimek (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalec)
……………………………………………………………………………………………..……naslov
………………………………………………………………..…...…………….……………..
Kraj rojstva:
….....…….…………..……………..
Št. osebnega dokumenta:
Davčna številka:
…………..………………….……
poštna številka in kraj
…………………………………. EMŠO: ………………………………………………...
Izdajatelj UE:
Telefon v službi:
……………..……… Dokument
Telefon doma:
…………..…………..……………….……
Ime in priimek:
……………..……………………………………………………………………………….....
Naslov, poštna številka in kraj:
Kraj rojstva:
Ime in priimek:
Kraj rojstva:
Davčna številka:
……………………
…………………………..………..……….
Izdajatelj UE:
….…………..……………..……… Dokument
izdan dne:
…………………………..
(v nadaljnjem besedilu: solidarni porok)
……………………………………………………………………………………………………………………...………………..
….....…….…………..……………..
Št. osebnega dokumenta:
(v nadaljnjem besedilu: solidarni porok)
…………………………………. EMŠO: ………………………………………………...
…………………………………..…………………………………………………………….
Naslov, poštna številka in kraj:
………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………...………………..
….....…….…………..……………..
Št. osebnega dokumenta:
izdan dne:
Davčna številka:
……………………
Izdajatelj UE:
…………………………………. EMŠO: ………………………………………………...
….…………..……………..……… Dokument
izdan dne:
…………………………..
s k l e p a t a / j o
KREDITNO POGODBO
št. ………………………………
1. ČLEN
Hranilnica odobri kreditojemalcu na osnovi sklepa kreditne komisije z dne
…….…………………………………………………………………
gotovinski kredit za namen: …...………………………………………………………………………………………………………………………………………
v skupnem znesku:
………………………………………………………………
EUR, z dobo vračanja
………………………………
mesecev.
Skupni znesek kredita je znesek, ki je kreditojemalcu na razpolago po tej pogodbi .
Kreditojemalec je dolžan porabiti namenski kredit za dogovorjen namen. Za zagotovitev namenske porabe bo hranilnica
kredit izplačala ob predložitvi potrebne dokumentacije.
2. ČLEN
Pogodbeni/e stranki/e se dogovorita/jo, da znaša nominalna obrestna mera, ob sklenitvi pogodbe ………….. % letno in se
do dokončnega odplačila ne spreminja.
Pri obračunu obresti hranilnica upošteva dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni
(365/366) v letu. Obresti se obračunavajo na linearen način. Redne obresti se obračunajo vsakega zadnjega dne v
koledarskem mesecu, prvič zadnjega dne v koledarskem mesecu v katerem zapade prva mesečna obveznost in se na
dan obračuna pripišejo glavnici ter se poravnajo v okviru mesečne obveznosti.
Interkalarne obresti obračunane za čas od dneva črpanja kredita do zadnjega dne v mesecu odobritve so izračunane na
enak način kot kreditne obresti po pogodbeni obrestni meri. Plačajo se na dan nakazila kredita.
Kreditojemalec je seznanjen s sklepom o obrestnih merah in tarifah hranilnice, ki velja v času sklenitve kreditne pogodbe.
3. ČLEN
Obdobje trajanja kreditne pogodbe je doba od sklenitve te pogodbe do poplačila vseh obveznosti kreditojemalca po tej
pogodbi.
Višina mesečne anuitete na dan sklenitve pogodbe znaša ………………EUR, ob predpostavki, da je kredit črpan v celoti.
Kreditojemalec bo vračal glavnico kredita in plačal obresti v …………..zaporednih mesečnih obveznostnih: prva mesečna
obveznost zapade v plačilo dne………………in zadnja dne……………… .
Mesečna obveznost je obveznost kreditojemalca po tej pogodbi iz naslova vračila kredita, plačila obresti in stroškov
vodenja kredita. Hranilnica jo izračuna najkasneje prvega dne v koledarskem mesecu, v katerem zapade prva mesečna
obveznost, z upoštevanjem zneska kredita, morebitnih pripisanih interkalarnih in/ali rednih obresti, odplačilne dobe,
obrestne mere in stroškov vodenja kredita. Mesečna obveznost kreditojemalca je določena na anuitetni način. Anuitetni
način odplačevanja pomeni odplačevanje, pri katerem kreditojemalec mesečne obveznosti odplačuje v enotnem znesku,
iz katerega se najprej pokrijejo morebitni stroški vodenja, obresti za obdobje med dvema obračunoma obresti, ostanek
zneska pa pomeni razdolžnino, za katero se dejansko zmanjša glavnica kredita.
Kreditojemalec se zavezuje vrniti kredit in plačati obresti v rokih in na način v skladu z določili te pogodbe.
Kreditojemalec začne z odplačevanjem kredita v prvem naslednjem mesecu po koriščenju kredita. Anuitete dospevajo v
plačilo zadnjega dne v mesecu, na poravnalni račun hranilnice št.: 01000-0006100025, s sklicevanjem na številko kreditne
pogodbe ……….……………………….…………………. .
Višina mesečne anuitete se lahko v času odplačevanja kredita spremeni v primerih:
nerednega nakazovanja anuitet,
če kreditojemalec preneha nakazovati osebne mesečne prejemke na osebni račun v hranilnici,
ob predčasnem delnem odplačilu kredita.
Pri določitvi nove mesečne anuitete bo hranilnica upoštevala zapadlo ter nezapadlo glavnico, morebitne zapadle obresti in
druge stroške, ki jih je kreditojemalec povzročil z nerednim odplačevanjem kredita in preostalo odplačilno dobo.
Obveznost v novi višini zapade v plačilo zadnji dan v mesecu v katerem je bil izdelan izračun nove mesečne obveznosti.
Pri določanju višine mesečne obveznosti po anuitetnem načinu se le ta vedno zaokroži navzgor, na najmanj dve decimalni
mesti, pri čemer se poračun opravi z zadnjo izravnalno anuiteto tako, da se odplačilo kredita izteče v pogodbenem roku.
4. ČLEN
Kreditojemalec in hranilnica sta sporazumna, da kreditojemalec plača naslednje stroške kredita:
-strošek odobritve kredita:…………………… EUR, plača kreditojemalec v enkratnem znesku ob nakazilu kredita,
-strošek zavarovanja kredita: ……………….. EUR, plača kreditojemalec v enkratnem znesku ob nakazilu kredita,
-strošek interkalarnih obresti: ……………….. EUR, plača kreditojemalec v enkratnem znesku ob nakazilu kredita,
-strošek vodenja kredita se obračunava mesečno v višini…………………EUR in zapade v plačilo skupaj z mesečno
obveznostjo v okviru katere se tudi poravna,
-stroški notarskih storitev, če obstajajo, se obračunajo v skladu z notarsko tarifo, pri čemer kreditojemalec stroške
neposredno plača notarju po opravljenih notarskih storitvah,
-stroški opominjevalnega postopka in rubeža se obračunavajo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo oziroma z
vsakokrat veljavno tarifo nadomestil, provizij in stroškov hranilnice, in sicer v višini dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja
opomina, pri čemer ti stroški ne presegajo višine zamudnih obresti na zapadle in neporavnane obveznosti po tej pogodbi
od dneva zamude dalje.
Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi in provizijami, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno
pogodbo in so hranilnici znani. V skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in morebitni nastali stroški zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
Skupni stroški kredita znašajo………………….EUR.
5. ČLEN
Efektivna obrestna mera (v nadaljevanju: EOM) je merilo za skupne stroške, ki jih plača kreditojemalec ob sklenitvi kreditne pogodbe in v času odplačevanja kredita vključno z obrestmi.
EOM znaša na dan sklenitve pogodbe…………… %.
EOM je obračunana ob predpostavki enkratnega črpanja kredita na dan sklenitve kreditne pogodbe in predpostavki, da
obrestna mera in skupni stroški kredita, ki vplivajo na dan izračun EOM, ostanejo enaki začetni višini do končne zapadlosti
kredita na dan priprave izračuna. EOM je informativne narave, saj izračun upošteva pogoje na dan izdelave. Stroški, ki so
upoštevani v izračun EOM, veljajo na dan podpisa pogodbe in se lahko spremenijo zaradi zakonskih sprememb, sprememb obrestne mere ali zaradi spremembe tarife hranilnice.
Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec na dan sklenitve pogodbe v primeru enkratnega črpanja znaša
…………………EUR in predstavlja vsoto anuitet kredita in skupnih stroškov kredita; ta znesek se lahko spremeni zaradi
spremembe EOM.
6. ČLEN
Stroški, ki obstajajo, vendar niso zajeti v izračun EOM:
a) stroški izdelave obračuna predčasnega poplačila kredita,
b) obresti in stroški, ki bi jih kreditojemalec plačal zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti po tej pogodbi (na primer
zamudne obresti, stroški opominov, sodne takse, odvetniški stroški, sodni stroški, stroški rubežnika in stroški pridobivanja
podatkov vezanih na izpolnjevanje te pogodbe),
c) stroški notarja v skladu z notarsko tarifo, če obstajajo,
d) stroški življenjskega zavarovanja kreditojemalca, ki so navedeni v ponudbi zavarovanca ali na polici o sklenjenem
življenjskem zavarovanju, če obstajajo.
7. ČLEN
Kreditojemalec je dolžan od vsake zapadle in neporavnane obveznosti po tej pogodbi, za čas, ko je s plačilom v zamudi,
hranilnici plačati zakonite zamudne obresti. Hranilnica bo kreditojemalcu od vsake zapadle in neporavnane obveznosti po
tej pogodbi (razen od obresti) mesečno za nazaj obračunavala zamudne obresti, in sicer za čas od dneva zamude do
dneva plačila. Zamudne obresti se obračunajo na linearni način. Zakonska zamudna obrestna mera znaša na dan
sklenitve te pogodbe……….% in je predpisana z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti ter se spreminja
skladno z zadnjim objavljenim predpisom o višini predpisane obrestne mere zamudnih obresti v Uradnem listu Republike
Slovenije.
8. ČLEN
Kreditojemalec zavaruje kredit s pripadajočimi obrestmi po tej pogodbi:




z vezavo bančne vloge št.: ……………………………………. .
z vplačilom provizije za lastno zavarovanje hranilnice,
s porokom in plačnikom,
1. ……………………………
2. ……………………………
ki za vračilo kredita jamčita solidarno,
z drugim zavarovanjem ………………………………………………………………………………………………………… .
9. ČLEN
Kreditojemalec potrjuje, jamči in izjavlja:
-da je hranilnico seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko vplivali na
odločitev hranilnice o sklenitvi te pogodbe, ter da so vsi podatki, ki jih je posredoval hranilnici v zvezi s to pogodbo, resnični, popolni in nespremenjeni tudi v času njene sklenitve,
-da je bil pred sklenitvijo te pogodbe seznanjen z vsemi kreditnimi pogoji te pogodbe, z načinom določitve mesečne obveznosti in spreminjanja le-te ter izpolnjevanjem njegovih obveznosti,
-da je prejel izvod celotne kreditne pogodbe in da je pred sklenitvijo te pogodbe prejel vse predhodne informacije o kreditu,
ki jih predpisuje potrošniška zakonodaja,
-kreditojemalec jamči za vračilo najetega kredita z vsem svojim premoženjem.
10. ČLEN
Kreditojemalec ima pravico, da lahko kadarkoli med trajanjem kreditne pogodbe zahteva, da mu hranilnica brezplačno
izdela izračun stanja kredita v obliki amortizacijskega načrta,
Kreditojemalec se zavezuje:
-uporabiti kredit za namen, določen s to pogodbo, in omogočiti hranilnici vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na porabo
kredita po tej pogodbi,
-obveščati hranilnico o spremembi imena, naslova stalnega prebivališča in zaposlitve, najkasneje v osmih dneh po nastali
spremembi,
- obveščati hranilnico o vseh dogodkih in okoliščinah, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje obveznosti kreditojemalca oziroma
izvrševanje pravic hranilnice po tej pogodbi,
- kreditojemalec se zavezuje dati upravno izplačilno prepoved izplačevanja njegovega osebnega dohodka in drugih osebnih prejemkov do višine zapadlih obveznosti po tej pogodbi. Upravno izplačilna prepoved velja vse dotlej, dokler ne bo
celoten dolg z obrestmi in stroški v celoti poravnan. V primeru, da zavezanec iz upravno izplačilne prepovedi ne izpolnjuje
svoje obveznosti, mora kreditojemalec urediti nakazovanje preko trajnega naloga v breme svojega transakcijskega računa
oziroma sam nakazovati anuitete na račun hranilnice naveden v 3. členu te pogodbe,
-da bo sam skrbel za odplačevanje kredita, če tega iz kakršnih koli razlogov ne bi storil delodajalec oz. zavezanec iz
upravno izplačilne prepovedi, še posebej bo s plačilnim nalogom ali na blagajni hranilnice sam poravnal prvo anuiteto
kredita v roku 30 dni, v kolikor tega ne bi mogel storiti zavezanec iz upravno izplačilne prepovedi.
11. ČLEN
V kolikor so izpolnjeni pogoji za razdor te pogodbe skladno z zakonom, ki ureja potrošniške kredite lahko kreditojemalec v
enem mesecu od plačila prve obveznosti po tej pogodbi pisno s priporočeno pošiljko ali neposredno s pisno izjavo
hranilnici sporoči, da razdira to pogodbo. Pri razdoru kreditne pogodbe mora hranilnica kreditojemalcu vrniti vse plačane
zneske v osmih dneh od prejema izjave kreditojemalca. Če je kreditojemalec že črpal kredit, mora hranilnici v istem roku
vrniti črpan kredit, če mu je izjavo izročil neposredno, oziroma v desetih dneh od oddaje izjave, če je izjavo poslal po
priporočeni pošti. Kreditojemalcu ni treba plačati obresti oziroma drugih stroškov ali dajatev, povezanih z odobrenim ali
črpanim kreditom.
Kreditojemalec lahko odstopi od te pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od dneva sklenitve te pogodbe, tudi če je že
kredit črpal, pod pogojem, da to s pisno priporočeno pošiljko sporoči hranilnici.
Če je kreditojemalec kredit že črpal, mora hranilnici plačati glavnico in obresti, obračunane na glavnico, od dneva, ko je bil
kredit že črpan, do dneva, ko je glavnica odplačana, najkasneje v 30 dneh od dneva obvestila o odstopu. Obresti
črpanega dela kredita se izračunajo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere.
12. ČLEN
Kreditojemalec ima pravico, da kadarkoli predčasno v celoti ali delno izpolni svoje obveznosti po kreditni pogodbi.
Če kreditojemalec plača mesečno obveznost pred njeno zapadlostjo, mu hranilnica znesek plačila za čas od dneva plačila
do dneva zapadlosti mesečne obveznosti obrestuje po obrestni meri za redne obresti po tej pogodbi.
Pri predčasnem odplačilu kredita je hranilnica upravičena do pravičnega nadomestila morebitnih stroškov, ki so
neposredno povezani s predčasnim odplačilom kredita, v skladu z 19. členom Zakona o potrošniških kreditih.
Nadomestilo ne sme presegati 1 % zneska predčasno odplačane glavnice, če kreditojemalec predčasno odplača kredit
več kot eno leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe. Če je do končne dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj
kot eno leto, nadomestilo ne sme presegati 0,5 % zneska predčasno odplačane glavnice.
Nadomestilo lahko hranilnica zahteva pod pogojem, da vsota predčasnih odplačil v 12 mesecih presega 10.000 eurov.
Nadomestilo za predčasno odplačilo ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med
predčasnim odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe.
Kreditojemalec v primeru predčasnega vračila kredita ni upravičen do povračila stroškov zavarovanja kredita in ostalih
stroškov, ki jih je plačal po tej pogodbi.
13. ČLEN
Hranilnica ima pravico zahtevati plačilo preostalih anuitet pred zapadlostjo oz. odstopiti od pogodbe, če kreditojemalec:
- zamudi s plačilom začetne anuitete ali dveh zaporednih mesečnih anuitet,
- ne poravna zapadlih obveznosti iz te pogodbe,
- pridobi kredit na osnovi neresničnih podatkov ali dokumentacije,
- poda predlog za uvedbo postopka osebnega stečaja,
- ne ravna v skladu s katerim koli določilom te pogodbe.
Pred izjavo o odstopu od pogodbe hranilnica določi kreditojemalcu 15 dnevni rok za plačilo zapadlih obveznosti. Hranilnica
lahko razdre pogodbo, če kreditojemalec ne plača zapadlih obveznosti v zgoraj določenem roku.
14. ČLEN
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo kreditojemalec, v primeru nepravočasne poravnave zapadlih pogodbenih
obveznosti, poravnal:
● zapadle anuitete z obračunanimi obrestmi in
● zakonite zamudne obresti, stroške opominjanja, stroške izterjave, stroške pridobivanja podatkov o kreditojemalcu
in poroku, stroške odvetniških storitev, sodne in rubežnikove stroške ter ostale stroške izterjave.
Stroške opominjanja, stroške izterjave, ipd. določa sklep o tarifi nadomestil, provizij in stroškov hranilnice, ostali stroški se
odmerijo neposredno po izstavljenem računu hranilnici.
15. ČLEN
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti po določilih kreditne pogodbe kreditojemalec dovoljuje hranilnici
poplačilo zapadlih obrokov kredita oz. celotne terjatve z obrestmi tudi iz kateregakoli kreditojemalčevega dobroimetja pri
hranilnici ne glede na pogoje dogovorjene s temi dobroimetji (npr. dogovorjene zapadlosti), po splošnih pogojih
poslovanja, ki veljajo za izvajanje plačilnih storitev.
16. ČLEN
Vsa pisanja v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki pošiljali na naslova, ki sta navedena na prvi strani te pogodbe.
Vsaka pogodbena stranka je o spremembi teh podatkov dolžna obvestiti drugo pogodbeno stranko. Do sprejema obvestila
se šteje, da so vsi opomini, obračuni in druga pisanja v zvezi s to pogodbo prejeta s potekom tretjega delovnega dne od
datuma oddaje na pošti, če so poslana na naslova, ki sta navedena na prvi strani te pogodbe.
17. ČLEN
Hranilnica se zavezuje, da podatkov, ki jih bo pridobila v zvezi s to pogodbo, ne bo posredovala drugim osebam, razen
kadar je z zakonom ali podzakonskim predpisom tako določeno in osebam, ki izkažejo interes za nakup terjatev po tej
pogodbi, s čimer kreditojemalec izrecno soglaša.
Kreditojemalec pooblašča hranilnico oz. katero koli osebo, ki s cesijo pridobi pravice iz kreditne pogodbe, da pri pristojnih
državnih organih opravi poizvedbe o naslovu bivališča, novi zaposlitvi in njegovem premoženju, če je to za izvajanje te
pogodbe potrebno, ter izrecno dovoljuje hranilnici posredovanje podatkov o morebitnem neizpolnjevanju kreditnih
obveznosti tudi drugim finančnim organizacijam.
Podatki se bodo uporabljali le za namen izvajanja te pogodbe in za namene, določene z zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Hranilnica se zavezuje, da bo osebne podatke kreditojemalca hranila in varovala na primeren način, tako da ne
bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam.
18. ČLEN
Za zunajsodno reševanje sporov med hranilnico in kreditojemalcem iz naslova potrošniškega kreditiranja je pristojen
poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije.
Stranka, ki ni zadovoljna z odločitvijo hranilnice oziroma če stranka v 15 dneh neutemeljeno ni prejela odgovora hranilnice,
lahko vloži pritožbo zoper hranilnico v roku, ki ni daljši od šestih mesecev od prejetja odločitve hranilnice oziroma od
sedmih mesecev od pritožbe hranilnici. Pritožba mora biti pisna in mora vsebovati vsa dejstva, na katerih temelji zahtevek,
ter dokaze za potrditev teh dejstev. Pritožba se vloži na naslov: Združenje bank Slovenije-GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2,
1000 Ljubljana, s pripisom: za Poravnalni svet.
Poravnalni svet ne odloča o pritožbah s področja poslovne politike posamezne banke oziroma hranilnice.
Pritožba zoper odločitev poravnalnega sveta ni možna. Stranka/e pa lahko, ne glede na odločitev poravnalnega sveta
zahtevajo sodno ali drugo obliko varstva svojih pravic.
Morebitne sodne spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče po stalnem bivališču kreditojemalca.
Nadzorni organ hranilnice je Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
19. ČLEN
Pogodbene stranki/e potrjujejo, da so preučile osnutek pogodbe ter prebrale in pozorno preučile vsa pogodbena določila.
Kreditojemalec posebej potrjuje, da mu je hranilnica na njemu razumljiv način razložila morebiti nejasna določila te
pogodbe, ter da mu je omogočila oceno, ali kreditna pogodba ustreza njegovim potrebam in finančnemu položaju.
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Napisana je v dveh izvodih, od katerih prejme
vsaka pogodbena stranka po en izvod.
20. ČLEN
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se v skladu s točko (a) 4. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost, za
odobritev kredita po tej pogodbi ne plača davek na dodano vrednost .
V ……………………..……………, dne …………………………
KREDITOJEMALEC:
V ………..…………………………, dne …………………………
UPRAVA HRANILNICE:
J. Mesić, članica J. Stegne, predsednik
PO POOBLASTILU:
…………………………………………………………………
Poroki kot sopodpisniki pogodbe:
1. porok: ………………………………………………
2. porok: ………………………………………………
……….……………………..……………………………………