VLOGA ZADEVA: Prošnja za odložitev šolanja V Turnišču, ______

Osnovna šola Turnišče, Prešernova 2, 9224 Turnišče
tel.: (02) 572-10-05, faks: (02) 572-10-40, e-naslov: [email protected] , spletna stran: www.os-turnisce.si
VLOGA
ZADEVA: Prošnja za odložitev šolanja
V Turnišču, _____________
Spodaj podpisani_________________________________________________, bivališče
________________________________________, prosim za odložitev šolanja v šolskem letu
________________ za mojega otroka __________________________________________,
roj. _________________.
Razlog:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Šolsko zrelost preverja komisija. Za namen ugotavljanja šolske zrelosti šola napoti starše na
pregled njihovega otroka k psihologu v pristojni zdravstveni dom. Starši mnenje psihologa
posredujejo v svetovalno službo šole. Na podlagi mnenja komisije ravnatelj odloči o odložitvi
šolanja.
Starši s podpisom dovoljujemo posredovanje podatkov med šolo in zdravstvenim domom za
namen odložitve šolanja.
Podpis staršev:__________________________