Prisotni: Slavko Rožič,Bahun Grega, Belhar Blaž, Belhar Klemen, dr

DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE
TRŽIČ
Cesta Ste Marie Aux Mines 19, 4270 Tržič
Telefon:
Davčna številka: 11509180
Številka: 7-2014/1
Datum: 28.2.2014.
ZADEVA:
ZAPISNIK 6. SESTANKA DRUŠTVA GRS TRŽIČ z dne 26..2.2014
ZVEZA:
Elektronsko vabilo in dnevni red predsednika DGRS Tržič na sestanek Društva GRS Tržič,
Prisotni: Slavko Rožič,Bahun Grega, Belhar Blaž, Belhar Klemen, dr. Iztok Tomazin, Frantar Slavko,
Hrnčič Dušan, Jagodic Andreja, Kos Matjaž, Lovrenčak Miha, Milan Meglič, Perko Matija, Rožič Primož,
Rožič Sašo, Štamcar Primož, Vidic Robert, Elemir Zrim, Joža Godnov, Žohar Bojan, Bole Domen,
Klemenčič Nejc, Primožič Janez, (skupaj 22 / 34 članov)
Na sestanku so bile obrvnavane in podane naslednje tekoče informacije in obvestila :
1. priprava na izvedbo občnega zbora DGRS Tržič
2. zbor reševalcev in potrditev kandidatov
3. Ostale zadeve
K 1 . točki
Predlog, pregled in uskladitev dnevnega reda občnega zbora, ki bo potekal 5.3.2014. Za izvedbo se določi
delovno predsedstvo v sestavi Matija Perko (delovni predsednik) in člana ter hkrati overovatelja zapisnika
Sašo Rožič in Elemir Zrim. Verifikacijsko komisijo sestavljata Bahun Grega in Štular Matej, zapisnik bo
vodil Matjaž Kos.
o Za novega predsednika, ki bo v štiriletnem mandatu vodil Društvo, predlagamo
Občnemu zboru Blaža Belharja .
predlaga se tudi nova sestava Upravnega odbora : Blaž Belhar, namestnik predsednika Primož
Štamcar, postajni zdravnik dr. Iztok Tomazin, vodja inštruktorjev Slavc Rožič, tajnik Matjaž Kos,
blagajnik Robert Vidic, Sašo Rožič , Robert Kralj .
- predlaga se tudi sestava novega Nadzornega odbora Društva v sestavi: Janez Primožič, Matej
Smerkolj in Aljaž Anderle.
- Prisotni člani na predlagane kandidate v delovnih telesih za občnem zboru in sestavo članov v
organe društva v novem štiriletnem mandatu niso imeli pripomb, niti niso bili podani novi predlogi.
Zato se z navedinimi predlogi pričnejo aktivnosti in priprave na občni zbor, ki bo izveden v sredo
5.3.2014 ob 18 uri na sedežu društva !
Stran 1 od 2
K 2. točki
Potrditev delegatov za zbor reševalcev GRZS , ki bo izveden v ICZR na Igu, v sredo 12.3.2013, ob 17. uri .
Predlagani delegati DGRS Tržič so :
Matjaž KOS,
Slavko FRANTAR,
Elemir ZRIM
dr. Iztok TOMAZIN.
Za prevoz se uporabi vozilo Društva Nissan Terrano, odhod 15.45 uri iz PP Tržič. Seznam delegatov na GRZS
posreduje tajnik.
Glasovanj
Za: 22
Proti: 0
Vzdržal: 0
Sklep
DGRS Tržič 7/2014-K2-1
VSEBINA SKLEPA
DGRS na zboru reševalcev v
interesu ostalih članov zastopajo
delegati: Matjaž Kos , Slavko
Frantar, Elemir Zrim in dr. Iztok
Tomazin.
Nosilec
DGRS Tržič
Rok
12.3.2014
K 3. točki
Ostale tekoče zadeve:
- Perko Matija predloži v arhiv pogodbo o izposoji in hrambi zgodovinskih predmetov DGRS Tržič,
ki so bili za potrebe razstave dani v hrambo tržiškemu muzeju;
- Rožič Slavko, Belhar Blaž, ekipo ki gre v Dolomite 7.3.2014 sestavljajo : Rožič Sašo, Bahun
Grega, Primožič Janez, Rožič Slavko, Belhar Blaž, dr. Tomazin Iztok , Žohar Bojan, Štamcar
Primož, Lovrenčak Miha, Zrim Elemir,Jekovec Dejan. Vse ostale podrobnosti in prijavo uredite
preko spletne strani , objava bila poslana po @ obvestilih 27.2.2014 ali se dogovorite z Belhar
Blažem.
- Dne 6.3.2014 bo na Jesenicah potekal dan CZ. Interesenti prijavite se tajniku.
- Ekipa članov DGRS Tržič v sestavi ( Rožič Slavko, Sašo, Kos, Bahun, Lovrenčak, Kralj,
Jekovec,Meglič) se dne 21.2.2014 udeležila tekmkovanja v vožnji z AKIA čolnom v Mojstrani ;
NE POZABIMO :
sreda 5.3.2014 bo s pričetkom ob 18 uri izveden občni zbor Društva !!
Torek 4.3.2014 bo drugi in zadnji rok zimskega usposabljanja za preostale člane !
Zbor je ob 15.30 uri PP Tržič. Vajo vodi inštruktor Janez Primožič. Skrbnika pripravita potrebno
opremo za delo na terenu.
po sestanku sledila še razdelitev opreme (cepini, nogavice, janke,)
Vnos v evidenco aktivnosti opravil tajnik !
Usposabljanje bilo zaključen ob 21.10 uri.
Zapisal: Tajnik društva GRS Tržič
Matjaž KOS l.r .
Stran 2 od 2