17 Pripravljajo IV. slovenski veterinarski kongres, ki bo 18. in 19

Pripravljajo IV. slovenski veterinarski kongres, ki bo 18. in 19. novembra 2011 v Portorožu
Generalni sponzor Krka d.d. Novo mesto
I. obvestilo
Leto 2011 je zaradi 250-letnice ustanovitve prve veterinarske fakultete v Evropi in seveda na svetu razglašeno
za veterinarsko leto. Po vsem svetu bo organizirana
vrsta veterinarskih prireditev in tudi v Sloveniji se bomo
pridružili temu praznovanju. Tudi mi imamo razlog
za slavje – mineva 55 let od ustanovitve Veterinarske
fakultete v Ljubljani.
Veterinarska fakulteta, Veterinarska zbornica in
Veterinarska uprava R Slovenije bomo organizirali IV.
slovenski veterinarski kongres z mednarodno udeležbo
pod skupnim geslom svetovnega veterinarskega leta
»Veterinar za zdravje, veterinar za varno hrano, veterinar
za ves planet«.
Kongres bo razdeljen na naslednje tematske sklope:
Veterinarji v izobraževanju,
Veterinarstvo in varnost hrane,
Mikrobiološka in kemijska tveganja pri živilih živalskega
izvora in krmi,
Zdravstveno varstvo gospodarskih živali (prežve-kovalci,
prašiči, perutnina),
Zdravstveno varstvo ljubiteljskih živali (male živali,
eksoti in konji),
druge teme.
Na kongres smo povabili nekaj eminentnih strokovnjakov
z naštetih področij, ki se bodo na kongresu predstavili
s povabljenimi predavanji. Svojo udeležbo je že potrdil
prof. dr. Laszlo Födör, dekan veterinarske fakultete v
Budimpešti, predsednik Evropskega združenja veterinarskih učnih ustanov – EAEVE in predsednik Evropskega
odbora za evalvacijo in akreditacijo veterinarskih fakultet
– ECOVE.
Vsi, ki želijo na kongresu aktivno sodelovati z ustnim
prispevkom ali s posterjem, morajo do 31. marca 2011
na elektronski naslov [email protected] poslati
povzetek prispevka. Povzetki morajo biti v slovenskem
jeziku z naslovom v slovenščini in angleščini, dolgi so
lahko največ 250 besed. Pod naslovom morajo biti
navedena imena in naslovi vseh avtorjev, pod besedilom
povzetka pa 4 ali 5 ključnih besed (obvezno!). Ob oddaji
naj avtorji označijo, ali želijo svoje delo predstaviti v obliki
posterja ali kratkega predavanja. Vsa izbrana dela bodo
strokovno recenzirana.
O odločitvi strokovno-znanstvenega odbora bodo avtorji
obveščeni do 10. 5. 2011. Avtorji prispevkov, ki bodo predstavljeni na veterinarskem kongresu, bodo lahko pripravili članke za objavo v
posebni številki publikacije Slovenski veterinarski zbornik
(Slovenian Vetrinary Research), ki bo izšla ob kongresu.
Članki za objavo v zborniku bodo morali biti oddani
najkasneje do 15. avgusta in pripravljeni v slovenskem
jeziku z angleškim povzetkom v skladu z navodili avtorVestnik
jem, ki so priloga temu obvestilu. Dolgi so lahko največ
6 strani (vključno z naslovno stranjo in viri literature;
daljši članki bodo avtomatično zavrnjeni) in morajo biti
oddani preko spletne strani zbornika (www.slovetres.
si). Na strani za oddajanje v meniju za izbiro “tip članka”
izberete “Članek za veterinarski kongres”.
Pri pisanju prispevkov morajo biti spoštovana navodila,
ki so del tega obvestila.
Kotizacija za kongres:
Kotizacija – zgodnje prijavljanje –
early bird do 15. oktobra 2011
150 € + DDV
Kotizacija po 15. oktobru 2011
180 € + DDV
Dnevna kotizacija 150 € + DDV
Kot. študentov in upokojencev
83,33 € + DDV
Pomembni datumi za vaš rokovnik:
31. marec 2011 – pošiljanje naslovov in povzetkov
10. maj 2011 – obvestila avtorjem
15. avgust 2011 – pošiljanje celotnih prispevkov
1. oktober 2011 – obvestilo avtorjem
15. oktober 2011 – konec zgodnje registracije
18. in 19. november 2011 – kongres
Navodila avtorjem
Slovenski veterinarski zbornik (Slovenian Veterinary Research) objavlja izvirne prispevke, ki še niso bili objavljeni
oz. poslani v objavo drugam. Za vse navedbe v prispevkih so odgovorni avtorji. Uredniška politika obsega
objavljanje znanstvenih člankov, preglednih znanstvenih
člankov, strokovnih člankov, povzetkov disertacij in
drugih prispevkov, ki kritično presojajo vsebino razprav,
objavljenih v zborniku, kratke znanstvene prispevke,
pisma uredniku in drugo. Glavni urednik pregleda vse
prispevke. Za vse članke je obvezna strokovna recenzija,
za katero poskrbi uredništvo. Prispevki naj bodo napisani v slovenskem jeziku, z naslovom, s povzetkom in
ključnimi besedami tudi v angleščini. Obsegajo naj največ
6 strani, kar pomeni 27 vrstic na stran s približno 75 znaki
v vrstici. Besedilo naj ima dvojni razmik med vrsticami,
vrstice na levi strani naj bodo oštevilčene.
Naslovna stran prispevkov se začne z naslovom, sledita
ime in priimek avtorja. Kadar je avtorjev več, jih ločimo z
vejicami. V naslednjih vrsticah je v rubriki Naslovi avtorjev: za dvopičjem treba navesti polno ime in priimek ter
naslov(e) avtorja(ev), tj. ustanovo, ulico s hišno številko,
pošto in kraj. Vse navedene podatke ločujejo vejice. Sledi
vrstica, kjer je treba navesti ime ter elektronski (E-mail:) in
poštni naslov ter telefonsko številko odgovornega avtorja.
Sledi besedilo povzetka v obsegu 200 do 300 besed.
V rubriki ključne besede se navedejo ključne besede.
Posamezne besede ali sklopi besed morajo biti ločeni s
podpičjem. Znanstveni članki in tisti, ki so prikaz lastnih
raziskav in dognanj, morajo vsebovati še naslednje
obvezne rubrike, s katerimi avtor sam naslovi ustrezne
dele besedila v prispevku: uvod, materiali in metode,
rezultati, diskusija in literatura. Pregledni članki naj vsebujejo uvod, poglavja, ki so glede na vsebino smiselno
naslovljena, in literaturo. Podatke o financerjih ali drugih
zadevah, pomembnih za prispevek, npr. o tehnični
pomoči, avtorji navedejo v rubriki Acknowledgements,
ki se uvrsti pred rubriko literatura. Za rubriko literatura
sledijo spremna besedila k slikam.
Ob prvi oddaji članka morajo biti slikovni material in
priloge, kot so tabele, grafikoni, diagrami in preglednice,
vneseni smiselno v datoteko z besedilom, tako da avtorji
oddajo samo eno datoteko. Slike morejo biti označene
z arabskimi številkami (npr. Table 1:, Figure 1: itn.). Za
dvopičjem sledi besedilo oziroma naslov.
Vsi navedki (reference), citirani v besedilu, se morajo
nanašati na seznam literature. V besedilu jih je treba
oštevilčiti po vrstnem redu, po katerem se pojavljajo, z
arabskimi številkami v oklepaju. Prvi navedek v besedilu
opredeli številko oziroma vrstni red ustreznega vira v
seznamu literature. Če se avtor v besedilu ponovno
sklicuje na že uporabljeni vir, navede tisto številko,
ki jo je vir dobil pri prvem navedku. Citirana so lahko
le dela, ki so tiskana ali kako drugače razmnožena in
dostopna javnosti. Neobjavljeni podatki, neobjavljena
predavanja, osebna sporočila in podobno naj bodo
omenjeni v navedkih ali opombah na koncu tiste strani,
kjer so navedeni. V seznamu literature so viri urejeni po
vrstnem redu. Če je citirani vir napisalo šest ali manj
avtorjev, je treba navesti vse; pri sedmih ali več avtorjih
se navedejo prvi trije in dodati et al. Da bi se morebitni
popravki lahko objavili v naslednji številki, jih morajo
avtorji pravočasno sporočiti glavnemu uredniku.
Načini citiranja
Knjiga: Hawkins JD. Gene structure and expression. Cambridge: University Press, 1991: 16.
Poglavje ali prispevek v knjigi: Baldessarini
RJ. Dopamine receptors and clinical medicine.
In: Neve KA, Neve RL, eds. The dopamine receptors. Totowa: Human Press, 1996: 475-98.
Članek iz revije ali časopisa: Fuji J, Otsu K, Zorzato F, et al. Identification of mutation in porcine
ryanodine receptor asociated with malig nant hyperthermia. Science 1991; 253: 448-51.
Članek iz zbornika referatov: Schnoebelen CS, Louveau
I, Bonneau M. Developmental pattern of GH receptor
in pig skeletal muscle. In: the 6th Zavrnik memorial
meeting. Lipica: Veterinary Faculty 1995: 83-6.
Predsednik strokovno-znanstvenega odbora
4. slovenskega veterinarskega kongresa
dr. Borut Zemljič, dr. vet. med., dipl ECBHM
17