na tej povezavi - Slovensko združenje za kakovost in odličnost

PD
P&D | KaKovoSt
24
ponedeljek, 14. julija 2014
[email protected]
Od znaka SQ do poslovne odličnosti
Slovensko združenje za kakovost in odličnost Povečali aktivnosti za široko uveljavitev načel kakovosti v gospodarskem in družbenem okolju
Ugled slovenskih podjetij v zadnjih letih se zmanjšuje tako
na evropski kot tudi na globalni ravni, kar dokazuje tudi podatek, da je Slovenija na lestvici svetovne konkurenčnosti, ki
jo pripravlja švicarski inštitut za
razvoj menedžmenta IMD, letos
zdrsnila za še tri mesta in med
60 državami končala na 55.
mestu. Prav zato si Slovensko
združenje za kakovost in odličnost z več novimi dejavnostmi, predvsem pa z oživitvijo
podeljevanja znaka SQ, prizadeva za izboljšanje kakovosti ter
promocijo uspešnih slovenskih
podjetij in Slovenije kot države.
Mojca Vizjak Pavšič
»Podobno kot v sosednji Avstriji,
kjer njihov zelo prepoznaven znak
kakovosti Geprüfte Qualität že
več kot 25 let podeljuje Avstrijsko
združenje za kakovost, smo tudi
v našem združenju zasnovali
in uredili več
d o k u m e n t o v,
pravilnikov, postopkov, vprašalnikov, anket
in ocenjevalnih
listov, ki utemeljujejo podeljevanje znaka SQ
– Slovenski proizvod/Slovenska
kakovost«, pojasnjuje Zoran
Lekič, podpredsednik Slovenskega združenja
za kakovost in odličnost (SZKO).
»Šele na podlagi uspešne presoje vseh vidikov je mogoče izdati
sklep o pridobitvi certifikata za določen proizvod ali storitev in podeliti pravico do uporabe znaka SQ.
Prepričani smo, da bo novi znak
SQ dobra popotnica podjetjem in
Sloveniji nasploh pri promociji
njenih izdelkov in storitev doma
in v tujini,« dodaja Lekič.
Obudili znak slovenske
kakovosti SQ
Znak SQ so sicer začeli podeljevati
že leta 1991 na pobudo Gorenjske-
ga sejma, da bi tako promovirali
slovensko blago in povečali njegovo prepoznavnost v primerjavi z
jugoslovanskimi izdelki. Podeljevanje znaka je podprlo več ustanov,
med drugimi tudi ministrstvo za
znanost in tehnologijo ter Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje SQ, ki je znak podeljevalo, je v
prvih nekaj letih podelilo več kot
tisoč znakov, saj je bilo zanimanje
za njegovo pridobitev med slovenskimi podjetji in organizacijami
veliko.
Znak SQ so za nekatere svoje
proizvode ali storitve prejela tudi
velika in pomembna slovenska
podjetja, kot so Gorenje, Mercator,
Žito, Sava, SŽ Acroni, Gorenjska
Banka, Arcont, Radenska, Jelovica in Ljubljanske mlekarne, vendar se je v poznejših letih pomen
znaka SQ zaradi vse bolj ohlapnih
meril podeljevanja precej zmanjšal in so se zanj zanimala le še
manjša proizvodna in storitvena
podjetja.
Vrednost in pomen blagovne
znamke SQ so prepoznali v SZKO
in konec leta
2011 znak odkupili.
SZKO
kot neprofitna
organizacija v
skladu s svojim
poslanstvom
promovira vrednote kakovosti
v slovenskem
gospodarskem
in družbenem
okolju in se za
ta namen povezuje z domačimi
strokovnjaki in
sorodnimi organizacijami v
tujini. Med drugim je včlanjena v
Evropsko organizacijo za kakovost
(EOQ), ki združuje 32 nacionalnih
organizacij za kakovost in ima več
kot 70.000 članov, ter v Evropsko
organizacijo za poslovno odličnost
(EFQM), z Ameriškim združenjem
za kakovost (ASQ) pa sodeluje pri
programu Futuring.
Menedžerjem kakovosti
podeljenih že 145 certifikatov
»Slovensko združenje za kakovost
in odličnost se krepi in ima spet
vse večji ugled. Pred dvema letoma smo dobili novega predsednika
ni bilo resnejših kršitev, vse so
bile ustrezno odpravljene,
• v zvezi s prijavljenimi proizvodi
oziroma storitvami ne potekajo
kakršnikoli nerazrešeni sodni
spori,
• podjetje ima uveden učinkovit
sistem zagotavljanja stabilne kakovosti poslovanja.
Korak na poti
k uveljavitvi kakovosti
Čeprav je postopek pridobitve certifikata SQ zelo zahteven, je postal ponovno zanimiv tudi za večja podjetja, med katerimi je družba Soline Pridelava soli, ki ima koncesijo za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline. Foto Boris Šuligoj
Janeza Benčino in od takrat razširili paleto dejavnosti na poslovno
odličnost, saj je v okrilje SZKO
prišla tudi Slovenska fundacija za
poslovno odličnost. Organiziramo
več usposabljanj, s katerimi bomo
organizacijam pomagali, da bodo
osvojile in uvedle model Evropske
fundacije za poslovno odličnost
(EFQM). Nadaljujemo tudi usposabljanje in certificiranje menedžerjev kakovosti po usklajeni shemi
Evropske organizacije za kakovost
(EOQ). V Evropi je podeljenih že
več kot 24.000 takih certifikatov,
pri nas pa 145,« nadaljuje Zoran
Lekič.
Letna konferenca kakovosti,
na kateri obravnavajo najboljše
primere iz prakse ter trende razvoja mednarodnih standardov
kakovosti, akreditacij in modelov
odličnosti, pritegne vsako leto več
znaka podaljšajo na podlagi ponovne presoje, in sicer v približno
polovičnem obsegu prvotne presoje. Prejemniki znaka SQ morajo
izpolnjevati naslednjih deset pogojev:
• podjetje je registrirano in ima
sedež v Sloveniji,
• podjetje uspešno posluje ter redno poravnava obveznosti do
poslovnih partnerjev, zaposlenih in širšega okolja v skladu z
zakonodajo, pogodbami in uveljavljeno poslovno prakso,
• prijavljeni proizvodi oziroma
storitve so na trgu vsaj eno leto,
• podjetje ima registrirano dejavnost in pridobljena dovoljenja za
realizacijo prijavljenih proizvodov oziroma storitev,
• velik delež, vsaj 50 odstotkov
vrednosti materiala, znanja in
dela v prijavljenih proizvodih
udeležencev. V SZKO so prav tako
veseli, da se število članov, tako
fizičnih kot pravnih, spet povečuje. Ena od pomembnih novih
aktivnosti je revitalizacija znaka
SQ Slovenski proizvod/Slovenska
kakovost.
Deset pogojev
za pridobitev znaka SQ
Leta 2012 so v SZKO pripravili več
kot 20 dokumentov, ki postopek in
merila za pridobitev znaka SQ natančno opredeljujejo. Obliko znaka so spremenili in jo uskladili z
obliko blagovne znamke, kot je zaščitena pri uradu za intelektualno
lastnino. Znaka SQ ne podeljujejo
podjetjem oziroma organizacijam,
ampak za posamezne izdelke in
storitve mikro, malih, srednjih in
velikih podjetij za obdobje dveh
let. Po dveh letih lahko veljavnost
Certifikat Družini prijazno
podjetje ima več kot 200 podjetij
SIQ - rastemo že 50 let
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja Vpliv
tudi na organizacijske in ekonomske izboljšave v podjetjih
Certifikat je prisoten v slovenskem prostoru že osem let.
Z njegovo pomočjo podjetja
uspešno gradijo svojo organizacijsko kulturo, ki izboljšuje odnos do zaposlenih ter do
usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti.
Cveto Pavlin
Načelo certifikata Družini prijazno podjetje, katerega nosilec je
Ekvilib inštitut, je organizacijsko
upravljanje, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne
učinke usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja zaposlenih. Ti
se kažejo v zmanjšanju fluktuacije,
bolniških odsotnosti, nege, števila
nezgod in podobno ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne
pozitivne ekonomske učinke.
V postopku pridobivanja certifikata delodajalcem svetujejo, katera
sredstva naj uporabljajo za boljše
upravljanje človeških virov v kontekstu usklajevanja poklicnega in
družinskega življenja zaposlenih.
Gre za svetovalno-revizorski postopek, ki nima le funkcije svetovanja, ampak tudi ocenjevanja. Po
opravljenem omenjenem postop-
ku podjetje pridobi osnovni certifikat in se zaveže, da bo v treh letih
uresničil nabor ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Povprečno število ukrepov,
ki jih posamezno podjetje izbere iz
celovitega in dopolnjujočega se kataloga ukrepov, je večje kot deset.
Po treh letih sledi revizija, v kateri neodvisna komisija oceni, ali so
bili izbrani ukrepi vpeljani in cilji
doseženi. Če so bili doseženi, podjetje pridobi polni certifikat Družini prijazno podjetje. V naslednjih
triletnih podaljšanjih pa morajo v
podjetjih slediti priporočilom revizije, ki se izvede vsaka tri leta. V
vmesnem obdobju podjetje vsako
leto poroča o napredku in spremlja uporabo izbranih ukrepov.
Ker je certifikat dolgoročno naravnan, ima podjetje čas, da resnično
izboljša svoje delovno okolje in
organizacijsko kulturo, kar zadeva
sodelovanje z zaposlenimi in posebno še usklajevanje poklicnega
in zasebnega življenja zaposlenih.
Pridobivanje sofinancira
evropski socialni sklad
Ekvilib inštitut je sredi maja 17
podjetjem podelil certifikate Družini prijazno podjetje, od tega je
16 podjetij prejelo osnovni, eno
(Unicredit banka Slovenija) pa
Z devetimi ukrepi v treh letih do lažjega usklajevanja poklicnega in
družinskega življenja zaposlenih Foto Andrej Krbavčič
polni certifikat. V projekt certificiranja se je tako priključilo že
več kot 200 slovenskih podjetij in
organizacij, imetniki certifikata pa
skupaj zaposlujejo več kot 68.000
delavcev. Certifikat izhaja iz sistema European work & family audit,
ki ga je razvila nemška organizacija Beruf und famile.
V obdobju med letoma 2011 in
2015 pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje sofinancira evropski socialni sklad, in
sicer v višini 80 odstotkov stroška
pridobitve osnovnega certifikata.
Ekvilib inštitut certifikat Družini
prijazno podjetje podeljuje skupaj
z ministrstvom za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
Gre za najbolj prepoznaven, cenjen
in razširjen certifikat za družbeno
odgovornost do zaposlenih.
Da gre pri certifikatu Družini
prijazno podjetje za pozitivne premike pri usklajevanju poklicnega
in zasebnega življenja potrjuje tudi
raziskava Eurofound, narejena leta
2007, ko je 42 odstotkov zaposlenih v Sloveniji izjavilo, da zaradi
dela težje izpolnjujejo družinske
obveznosti, in nato 2012, ko je takšnih bilo 35 odstotkov.
Osnovni certifikat pridobilo
tudi podjetje Akrapovič
Med majskimi dobitniki osnovnega certifikata Družini prijazno
podjetje je tudi podjetje Akrapovič, ki zaposluje že več kot 500
ljudi. Projekta so se lotili letos, ker
se, kot pravijo, dobro zavedajo pomena družbene odgovornosti do
zaposlenih, ki so bistvo vsakega
podjetja in so zelo pomembni za
uspešen poslovni razvoj. V triletnem obdobju bodo glede na zahteve certifikata v obstoječe procese
poslovanja uvedli devet ukrepov,
ki bodo zaposlenim olajšali usklajevanje zasebnega in poklicnega
življenja.
Osnovni certifikat je prvi korak
v zastavljeni smeri, in sicer k prejetju polnega certifikata, ki ga lahko
pridobijo šele po uspešno končanem prvem triletnem ciklu. Kot je
poudaril izvršni direktor podjetja
Akrapovič Uroš Rosa, so s prejetjem certifikata zagotovo korak
bliže cilju, da za svoje zaposlene
ustvarijo zdravo okolje in jim omogočijo uspešno usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.
oziroma storitvah je slovenskega
izvora,
• proizvodi oziroma storitve ne
vključujejo elementov, ki bi zavajali kupca oziroma uporabnika, kot je, denimo, posnemanje
že uveljavljenega proizvoda ali
storitve drugega proizvajalca,
zavajajoča imena in sporočila o
lastnostih proizvoda ipd.
• stranke so s proizvodi oziroma
storitvami zadovoljne, kar je razvidno iz pritožb, reklamacij, nagrad in drugih odzivov strank ali
z izvedbo anket, ni javnih afer in
negativnih informacij v medijih
v zvezi s podjetjem oziroma njegovimi proizvodi oziroma storitvami,
• podjetje pozna in spoštuje zakonodajo in standarde v zvezi s
prijavljenimi proizvodi oziroma
storitvami; v zadnjih dveh letih
Čeprav je postopek pridobitve
certifikata SQ zelo zahteven, je
postal spet zanimiv tudi za večja
podjetja, ki delujejo v različnih gospodarskih panogah, pravi Zoran
Lekič. Med drugimi so znak SQ
za posamezne proizvode oziroma
storitve že pridobili EMO Orodjarna, Omco Feniks, Pekarna Pečjak,
Noži Ravne, Lp Mycron, Zdravilišče Rogaška, Soline Pridelava soli,
Peloz, Kovit, GP Trojane, Murales,
Mesarstvo Blatnik, Saubermacher,
Tovarna meril kovine in številna
slovenska mikro in mala podjetja.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oživitev znaka
SQ podpira, saj bo z jasno opredeljenimi merili pripomogel k nadaljnjemu razvoju slovenskih podjetij,
hkrati pa je za podjetja tudi korak
na poti k uvajanju mednarodnih
standardov kakovosti ISO 9001
oziroma sorodnih mednarodnih
standardov in sistemov ter modela
poslovne odličnosti.
Število različnih znakov odličnosti in certifikatov se je v Sloveniji v zadnjih letih močno povečalo. Takoj po osamosvojitvi so nam
znake »prodajale« razvite države,
zdaj pa je že vse več domačih posnemovalcev. V večini primerov
je verodostojnost zaradi nejasnih
kriterijev podeljevanja dvomljiva
pa tudi sporočila različnih znakov
so zamegljena.
V Slovenskem združenju za kakovost in odličnost zagotavljajo, da
bo znak SQ s svojim načinom vrednotenja in kompleksno metodologijo omogočal tudi večje varstvo
potrošnikov in kupcem olajšal izbor kakovostnih slovenskih proizvodov in storitev. Dodatno veljavo
znaku SQ bo vsekakor zagotovila
akreditacija nacionalnim združenjem za kakovost, ki jo načrtujejo
v Evropski organizaciji za kakovost
(EOQ) za znake kakovosti v vsaki
od držav članic.
1964 Začetek dejavnosti preskušanja proizvodov
ter vzdrževanja in kalibracije meril
1979 Pridobitev prvega jugoslovanskega
pooblastila v sistemu obveznega atestiranja
– za meritve radiofrekvenčnih motenj
električnih aparatov
2013
2002
2014
2011
1996
2004
1992
1993
1990
1979
1964
1998
2012
1990 Začetek dejavnosti Ocenjevanja sistemov
vodenja
1992 Začetek dejavnosti Izobraževanja
1993 Začetek dejavnosti Protieksplozijske zaščite
1996 SIQ prejme prvo mednarodno veljavno
akreditacijo v Sloveniji in postane
polnopravni član mreže certifikacijskih
organov za ocenjevanje sistemov vodenja
IQNet
1998 SIQ postane nosilec dveh nacionalnih
etalonov, in sicer za električni tok ter čas
in frekvenco
2002 Začetek dejavnosti Igralniških tehnologij
2004 Ustanovitev prve hčerinske družbe, in sicer
na Hrvaškem, ter prvega preskusnega
laboratorija v tujini v drugi hčerinski družbi
SIQ Italia S.r.l.
2011 Odprtje preskusnega laboratorija v hčerinski
družbi v Nemčiji
2012 Odprtje preskusnega laboratorija v hčerinski
družbi v Južni Afriki
2013 Odprtje preskusnega laboratorija v hčerinski
družbi v Srbiji
Danes s široko in celovito ponudbo podpiramo prizadevanja organizacij, da uresničijo svoje cilje za kakovost izdelkov in storitev ter
sledijo svojim usmeritvam za povečanje produktivnosti in uspešnosti poslovanja. Že 50 let sodelujemo z organizacijami pri nastopanju
na trgih, izboljševanju kakovosti in napredovanju k odličnosti. Visok
strokovni nivo našega dela potrjujejo številne akreditacije, članstva
v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih ter naročniki
naših storitev iz več kot 60 držav po svetu.
SIQ Ljubljana, Tržaška cesta 2, SI - 1000 Ljubljana,
tel.: 01 4778 100, e-pošta: [email protected]