Več - Fundacija Poti miru v Posočju

Standardni projekt POT MIRU
Zgodovinske poti prve svetovne
vojne od Alp do Jadrana
Progetto standard POT MIRU
Via di Pace- Sentieri storici
della Prima Guerra Mondiale
dalle Alpi all’Adriatico
POT MIRU – VIA DI PACE
sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni
razvoj in nacionalnih sredstev.
finanziato nell'ambito del
Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi
nazionali.
POLOŽAJ ŽENSK
NA PREDVEČER VOJNE
LA CONDIZIONE
FEMMINILE ALLA VIGILIA
DELLA GUERRA
znanstveni simpozij
convegno scientifico
petek, 19. september 2014
Venerdì 19 settembre 2014
v prostorih Ustanove
"Fundacija Poti miru v Posočju"
Gregorčičeva 8, Kobarid
presso la sede della Ustanova
"Fundacija Poti miru v Posočju"
Gregorčičeva 8, Kobarid
r nella lingua dello
Stato di appartenenza
Logotip in/ali naziv
Vodilnega partnerja v
jeziku države, ki ji leta pripada






Program:
Programma:
9.00 Registracija
9.00 Iscrizione
9.20 Začetek simpozija
9.20 Inizio del convegno
9.30 Marta Verginella, FF UL,
Ženske v vojni in o vojni, uvodni
referat
9.30 Marta Verginella, FF UL, Le
donne in guerra e sulla guerra,
relazione introduttiva
10.00 Barbara Šatej, FF UL, Žensko
delovanje na Goriškem na
predvečer vojne
10.00 Barbara Šatej, FF UL,
L’attività femminile nel Goriziano
alla vigilia della guerra
10.20 Tullia Catalan, DiSU –
Università di Trieste, Judinje
iredentistke iz Trsta in Gorice v
času vélike vojne
10.20 Tullia Catalan, DiSU –
Università di Trieste, Donne ebree
irredentiste di Trieste e di
Gorizia durante la Grande guerra
10.40 Žiga Koncilija, FF UL, Ženske
v sodnih spisih Deželnega sodišča v
Ljubljani
10.40 Žiga Koncilija, FF UL, Le
donne negli atti giudiziari del
Tribunale regionale di Lubiana
11.00 Diskusija
11.00 Discussione








Provincia di Gorizia
Provincia di Udine
Comune di Gorizia
Comune di
Monfalcone
Comunità Montana
del Gemonese Canal
del Ferro Valcanale
Comunità montana
Torre Natisone e
Collio
ATS Jezik Lingua
Fundacija Poti Miru
vi posočju
Občina Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Komen
Občina Miren
Kostanjevica
Občina Nova Gorica
Občina Šempeter Vrtojba
11.20 Odmor (10 min)
11.20 Pausa (10 min)
11.30 Urška Strle, FF UL, Petra
Testen, IKZ ZRC SAZU, FF UL, ICK,
Preskrba – ženske, hrana in vojna
11.30 Urška Strle, FF UL, Petra
Testen, IKZ ZRC SAZU, FF UL, ICK,
L’approvvigionamento – le donne,
il cibo e la guerra
11.50 Ana Cergol Paradiž, FF UL,
Irena Selišnik, FF UL, Prva
svetovna vojna kot prelom v
dojemanju ženske spolne morale (s
poudarkom na prvem letu vojne)
11.50 Ana Cergol Paradiž, FF UL,
Irena Selišnik, FF UL, La Prima
guerra mondiale come fase di
passaggio nella percezione della
morale sessuale femminile (con
accento sul primo anno del
conflitto)
12.10 Peter Mikša, FF UL, Žensko
športno udejstvovanje na
Slovenskem v letih pred véliko
vojno
12.10 Peter Mikša, FF UL,
L’attività sportiva femminile sul
territorio sloveno negli anni
precedenti alla Grande guerra
12.30 Diskusija
12.30 Discussione
13.00 Zaključek simpozija
13.00 Conclusione del convegno
Ministero dell'Economia
e delle Finanze