Učni program za praktični pouk naravovarstva v učilnici v naravi

Razumeti, občutiti, doživeti …
naravno bogastvo Dravinjske doline
z neposredno izkušnjo v naravi.
Učni program za raziskovanje, učenje in terensko delo v izobraževalnem programu naravovarstveni in okoljevarstveni tehnik.
1
Spoštovane profesorice,
spoštovani profesorji!
Prišel je čas, ko lahko izkoristite priložnost in dodate delček v mozaik pridobivanja
učnih vsebin na praktični ravni.
V raziskovalni namen in s ciljem praktičnega spoznavanja naravne in kulturne
dediščine smo za vas pripravili različne module, s pomočjo katerih boste lahko
osvojena teoretična znanja dijakov izpopolnili in nadgradili z neposredno izkušnjo v
naravi in tako v obliki različnih aktivnosti z vašimi dijaki podrobneje spoznali pomen
ekoremediacij, različne ekosisteme, se seznanili z ohranjanjem biotske raznovrstnosti
in varstvom naravnih vrednot, upravljanjem s posebnimi varstvenimi območji, spoznali
krajinski park Boč – Donačka gora ter se preizkusili v tem, kako pravilno interpretirati
naravo.
»Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika,« pravi kitajski pregovor. Vaše
poslanstvo je torej dijakom zagotoviti čim bolj kakovostne učne vsebine. Predstavljeni
moduli hkrati pomenijo obogatitev znanja na področju naravovarstva, okoljevarstva,
ekologije in izobraževanja za trajnostni razvoj nasploh, prav tako pa se vam ob tem
ponuja tudi priložnost, da v okviru naravoslovnih in projektnih dni dokažete dijakom,
da je učenje lahko tudi zabavno!
2
Modul 1.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti Dravinjske doline
Dravinjska dolina predstavlja eno od območij z bogato biotsko raznovrstnostjo, kar se kaže predvsem v
prepletu različnih geografskih enot, kot so Dravinjske gorice, dolina reke Dravinje in hribovito
območje Boča.
Izhodišča:učna pot po Dravinjski dolini,
ekosistemska učna pot Ličnica,
pot po dolini potočnih rakov.
Cilji modula:
• spoznati pomen in pojem biotske raznovrstnosti,
• spoznati ravni biotske raznovrstnosti,
• na primeru Dravinjske doline razmisliti in analizirati, kateri so dejavniki, ki ogrožajo
biotsko raznovrstnost,
• razumeti različne mehanizme in ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti v okviru
različnih ravni,
• na primeru Dravinjske doline spoznati in primerjati različne ukrepe varstva biotske raznovrstnosti,
• se seznaniti z osnovno zakonodajo, ki se navezuje na ohranjanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji,
• identificirati konkretna območja v Dravinjski dolini, ki so varovana, ter utemeljiti njihovo varovanje,
• na konkretnih primerih Dravinjske doline primerjati in razlikovati mehanizme in ukrepe varstva
biotske raznovrstnosti – posebna varstvena območja, ekološko pomembna območja, habitatne tipe,
• razumeti pomen ohranjanja življenjskih okolij (habitatov) z namenom ohranjanja vrst.
Modul 1.
Vsebine modula uresničujejo cilje izobraževalnih programov naravovarstveni in okoljevarstveni tehnik
ter drugih obveznih in izbirnih predmetov splošnih in strokovnih gimnazij – ekologija, okolje in
trajnostni razvoj.
3
Modul 2.
Razumevanje narave – ekosistemi
Razumevanje procesov in zakonitosti, ki se odvijajo v ekosistemih, je osnovno izhodišče za varstvo
narave. Narava zna ohraniti naravno ravnovesje, ki pomeni stanje medsebojno uravnoteženih odnosov
in vplivov živih bitij med seboj in z njihovimi habitati. A kakšno vlogo ima pri tem človek?
Izhodišča:ekosistemska učna pot Ličnica,
ekoremediacijski učni poligon,
učna točka kamnolomi v dolini Bele.
Vsebine modula uresničujejo cilje izobraževalnih programov naravovarstveni in okoljevarstveni tehnik
ter drugih obveznih in izbirnih predmetov splošnih in strokovnih gimnazij – ekologija, okolje in
trajnostni razvoj.
Modul 2.
Cilji modula:
• spoznati strukturo in funkcijo ekosistemov,
• spoznati vrste ekosistemov,
• razumeti procese, ki se odvijajo v ekosistemih (kroženje snovi in pretok energije),
• razumeti prehranjevalno verigo v ekosistemih,
• spoznati in razumeti vzroke ogroženosti ekosistemov ter posledice le-te,
• razumeti procese, ki prispevajo k stabilnosti ekosistemov,
• spoznati pojem in pomen ekosistemskih storitev,
• spoznati načine varstva ekosistemov.
4
Modul 3.
Narava nas uči – ekoremediacije
Narava oziroma ekosistemi so v milijonih let razvili izjemne obrambne in samočistilne sposobnosti, s
katerimi se ščitijo pred nenadnimi in premočnimi vplivi ter odpravljajo njihove škodljive posledice. Ta vedenja
združujejo ekoremediacije, ki pomenijo uporabo naravnih sistemov in procesov za varovanje in obnovo okolja.
Izhodišči: ekoremediacijski učni poligon,
ekoremediacijska učna pot.
Cilji modula:
• spoznati pomen ekoremediacij za zaščito in obnovo okolja in narave,
• spoznati principe delovanja posameznih ekoremediacijskih tehnologij, predstavljenih v ekoremediacijskem
učnem centru,
• razumeti procese, ki se odvijajo v posameznih ekoremediacijskih pristopih,
• spoznati načine izgradnje, posaditve in vzdrževanja ekoremediacij,
• spoznati pomen naravnih ekoremediacij na primeru učnega centra v Modražah – gozd, mokrišče, mlaka,
suhi travnik, blažilna cona, mejica, vegetacijski pas itd.,
• spoznati naravne ekoremediacije v strugi reke Dravinje (okljuke, trstišče, meandri, obrečna vegetacija,
brzice, tolmuni),
• razumeti primerjavo med naravno in umetno rečno strugo ter razumeti negativne posledice posegov v rečno
strugo reke Dravinje (reguliranje, kanaliziranje rečne struge),
• spoznati naravne pristope za preprečevanje plazenja tal (erozijo prsti),
• spoznati načine sonaravne ureditve stoječih voda,
• spoznati zakonodajo na področju varstva okolja in možnosti uporabe ekoremediacij.
Modul 3.
Vsebine modula uresničujejo cilje izobraževalnih programov naravovarstveni in okoljevarstveni tehnik ter
drugih obveznih in izbirnih predmetov splošnih in strokovnih gimnazij – ekologija, okolje in trajnostni razvoj.
5
Modul 4.
Varstvo naravnih vrednot
Dravinjska dolina je zakladnica številnih naravnih vrednot, od dendroloških, hidroloških, botaničnih kot
tudi geomorfoloških, ki jih je potrebno ustrezno varovati.
Izhodišča:samostanska učna pot,
učna pot med drevesnimi zakladi,
podzemni zakladi Haloz.
Vsebine modula uresničujejo cilje izobraževalnih programov naravovarstveni tehnik ter drugih
obveznih in izbirnih predmetov splošnih in strokovnih gimnazij – ekologija, okolje in trajnostni razvoj.
Modul 4.
Cilji modula:
• spoznati pojem »naravne vrednote«,
• seznaniti se s postopkom prepoznavanja naravnih vrednot na podlagi določenih meril in kriterijev,
• seznaniti se s postopkom določitve naravnih vrednot,
• spoznati različne zvrsti naravnih vrednot ter podati konkretne primere,
• seznaniti se z ustrezno zakonodajo na področju varstva naravnih vrednot
• spoznati in razumeti posamezne ukrepe varstva naravnih vrednot – pogodbeno varstvo, zavarovanje,
začasno zavarovanje, obnovitev,
• znati ovrednotiti, zakaj je del narave prepoznan kot naravna vrednota,
• spoznati naravne vrednote na osrednjem območju Dravinjske doline ter njihove zvrsti,
• znati pripraviti načrt upravljanja z izbrano naravno vrednoto,
• spoznati zakonodajna določila označitve naravnih vrednot in pripravo načrta označitve le-teh,
• spoznati različne načine interpretacije naravnih vrednot.
6
Modul 5.
Vodenje v naravi in interpretacija narave
Dobra interpretacija pomaga obiskovalcem, da bolje spoznajo kraje, ki jih obiščejo ter poglobijo svoje doživetje.
Na kakšen način interpretirati naravo, da vzbudimo v obiskovalcih zanimanje ter jim omogočimo doživljanje
narave z vsemi čutili? Na kaj moramo biti pozorni pri oblikovanju naravoslovnih učnih poti ter organizaciji in
izvedbi vodenja po naravi in naravoslovnih taborov.
Izhodišči: samostanska učna pot,
gozdna učna pot.
Vsebine se navezujejo na učni načrt izobraževalnega programa naravovarstveni tehnik.
Modul 5.
Cilji modula:
• spoznati osnove in metode doživljajske pedagogike in didaktike okolja,
• spoznati metode posredovanja znanja različnim ciljnim skupinam,
• razumeti naravoslovne osnove vodenja po naravi in krajini,
• načrtovanje in organizacija vodenja,
• trženje in razvoj ponudbe,
• komunikacija in predstavitev naravovarstvenih vsebin (didaktika vodenja),
• ravnanje s skupinami,
• pridobivanje pravnih osnov na področju naravovarstva in temeljev trženja,
• orientacija in meteorologija,
• praksa iz doživljajskega vodenja.
7
Modul 6.
Zavarovana območja – zakladnice naše naravne dediščine
Na primeru širšega zavarovanega območja krajinski park Boč – Donačka gora bo moč spoznati proces
ustanavljanja zavarovanih območij, problematiko zavarovanih območij v Sloveniji ter pomen načrtov
upravljanja z zavarovanimi območji, na drugi strani pa predstaviti vlogo ožjih zavarovanih območij in
na primeru naravnega rezervata pragozd Boč omogočiti ovrednotenje in analizo upravljanja s takšnimi
območji.
Izhodišče:gozdna učna pot Boč.
Modul 6.
Vsebine modula uresničujejo cilje izobraževalnih programov naravovarstveni tehnik ter drugih
obveznih in izbirnih predmetov splošnih in strokovnih gimnazij – ekologija, okolje in trajnostni razvoj.
8
Cilji modula:
• spoznati značilnosti krajinskega parka Boč – Donačka gora,
• na primeru krajinskega parka Boč – Donačka gora spoznati proces ustanovitve zavarovanega
območja,
• spoznati akt o ustanovitvi zavarovanega območja kot osrednjega dokumenta zavarovanja krajinskega
parka Boč – Donačka gora,
• razumeti namen zavarovanja parka,
• spoznati in ovrednotiti način upravljanja s krajinskim parkom Boč – Donačka gora
• ogled rastišča velikonočnice na Boču kot primera območja Natura 2000, ovrednotenje ogroženosti
območja ter priprava načrta za upravljanje s tem območjem,
• opredeliti in primerjati ožja zavarovana območja na primerih, kot so jama Belojača, požiralnik v
Klečah, Studenice – kraški izvir,
• spoznati namen naravnega rezervata na primeru: gozdni rezervat Boč, gozdni, delno pragozdni
rezervat Boč – Plešivec, Leneš – območje osamelega krasa, geomorfološki rezervat.
Modul 7.
Upravljanje s posebnimi varstvenimi območji
Natura 2000 na primeru Petelinjek
Namen učnega modula je spoznati in razumeti način in pomen upravljanja s posebnimi varstvenimi območji
ter trajnostne rabe naravnih virov v okviru različnih človekovih dejavnosti – kmetijstvo, ribištvo, vodno
gospodarstvo itd. na študijah primerov območij Nature 2000 - Dravinjske doline in Ličnice (Petelinjek).
Izhodišča: ekosistemska učna pot Ličnica,
učna pot po Dravinjski dolini.
Vsebine se navezujejo na učni načrt izobraževalnega programa naravovarstveni tehnik.
Modul 7.
Cilji modula:
• spoznati pomen in vlogo posebnih zavarovanih območij,
• spoznati območje Natura 2000 (Ličnica, Petelinjek),
• spoznati merila in kriterije za določitev območja v okviru Nature 2000,
• analizirati trajnostno rabo naravnih virov na območju Dravinjske doline kot izhodiščno stanje za opredelitev
varstvenih usmeritev območja,
• opredeliti in ovrednotiti varstvene usmeritve za trajnostno rabo naravnih virov območja (kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo, gospodarstvo),
• ovrednotiti način upravljanja in trajnostno rabo naravnih virov na primerih posebnih varstvenih območij –
reke Dravinje in Ličnice,
• analizirati in spoznati zgradbo podrobnejšega načrta upravljanja z območji Natura 2000.
9
Zapiski:
10
Zapiski:
Razumeti, občutiti, doživeti …
11
Dodatne informacije:
Prof. dr. Ana Vovk
jovic
Alenka Sa
nološki
iacijski teh
Ekoremed
ulica 25
Kidričeva
3000 Celje
tc.si
[email protected]
2 44 601
4
3
T»el.: 0
9
041/ 383 51
Korže
Mednarodni ERM
center za
ekoremediacije,
Filozofska fakulteta
, Univerza v
Mariboru
Koroška cesta 160
2000 Maribor
center
[email protected]
b.si
Tel.: 051/ 622 76
6
Fotografije so prispevali: Petra Mauer, Alenka Sajovic, Marko
Gomboc, Andrej Valand, Boštjan Štih, Nejc Zorko Horvat, Srečko
Steinbacher, Milan Sternad in Matjaž Bedjanič.
Jezikovni pregled: Manca Mirnik.
www.ucilnicavnaravi.si
12