Matej Vukovič

pripravili mentorji Produkcijske šole:
-
Majda Milavec
Meta Rant
Matej Vukovič
Tjaša Steiner
september 2012
1
KAZALO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
stran
3
4
5
6
9
12
14
Predstavitev
Vzgojni načrt
Tedenski urnik in trajanje šolanja
Vsebina programa
Priloga 1: Predmetne vsebine
Priloga 2: Šola za starše
Priloga 3: Promocija programa
2
1.
PREDSTAVITEV
POSLANSTVO
Produkcijska šola ponuja mladostnikom z različnimi težavami pomoč pri vrnitvi v sistem izobraževanja
ali podporo za vstop na trg delovne sile (oz. v drugih vidikih osamosvajanja) tako, da jim omogoči
pridobivanje primernih navad, izkušenj in znanja, staršem pa ponuja svetovanje z namenom
prilagajanja pričakovanj in vzgojnih zahtev.
FORMALNI STATUS
Program produkcijske šole je z ustreznim sklepom (Št. 86-26/5, Lj., 18. marec 1999) sprejel strokovni
svet za splošno izobraževanje in z njim Ministrstvu za šolstvo naložil obveznost pri oblikovanju
vzgojnega programa, ki bi podrobneje določal vsebino dela.
Dokler ministrstvo svojega dela ne opravi, šola skladno s temeljnimi načeli, ki so bila posredovana v
presojo strokovnemu svetu, ponuja pomoč izven uveljavljenih mehanizmov pomoči, definiranih z
Zakonom o usmerjanju ali z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. To v najbolj temeljnih
elementih pomeni, da šolanje ne sklenejo – kot je to običajno - upravni organi z ustreznimi
odločbami, ampak starši otrok in delavci šole z medsebojnim sporazumom o šolanju.
V načelu za delo produkcijske šole veljajo vse smiselne uredbe referenčnih šolskih zakonov.
POPULACIJA
Produkcijska šola je program vzgoje in izobraževanja, v ožjem smislu javno veljavni dnevni vzgojni
program, namenjen mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami, ki zaradi narave težav niso
vključeni v redni šolski proces oz. je vmesni program za tiste, ki izpadejo iz vseh institucij.
V program se lahko vključijo med 15. in 18. letom, z možnimi odstopanji navzgor, ki zaradi
kombinacije učnih, vedenjskih, zdravstvenih težav in ostalih težav v razvoju (težave pri prilagajanju
šolskim zahtevam: neopravičeni izostanki, disciplinski prekrški, druge vedenjske posebnosti in
spremljajoča učna neuspešnost) prekinejo/opustijo redno šolanje, vendar so opravili osnovnošolsko
obveznost.
TEMELJNI CILJI
Šola pristopa k težavam sicer povsem individualizirano, vendarle pa lahko govorimo o naslednjih
temeljnih in skupnih ciljih šolanja:
ponovna
vključitev
v
sistem
izobraževanja
(poklicno
usmerjanje
in
svetovanje, nadaljevanje prekinjenega šolanja),
oblikovanje realne pozitivne samopodobe,
pridobivanje in utrjevanje delovnih navad, trening premagovanja neprijetnosti,
učenje strategij reševanja problemskih situacij, kontrole vedenja,
spodbujanje k samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za lastno vedenje,
edukacija in svetovanje staršem na vzgojnem področju (cilji vzgoje, pričakovanja in
zahteve, postavljanje realnih ciljev, nagrajevanje in kaznovanje).
3
2.
VZGOJNI NAČRT
Mladostnik se lahko vključi v program PŠ prostovoljno, s strinjanjem staršev, nameščen pa je lahko
tudi z ustrezno odločbo CSD ali s sklepom sodišča. Ob vključitvi starši podpišejo sporazum o
sodelovanju, mladostnik po naših navodilih napiše prošnjo.
Mladostnikova vključitev v program Produkcijske šole se začne s tritedensko poskusno dobo, ki je
namenjena preverjanju ustreznosti programa za in se lahko tudi podaljša.
CILJI
V individualiziranem načrtu, ki ga strokovna skupina oblikuje v mescu dni po vključitvi mladostnika v
program PŠ in z njim seznani starše in mladostnika, so opredeljeni cilji vključitve v PŠ.
PRAVILA PRODUKCIJSKE ŠOLE
Redno obiskovanje programa PŠ.
Aktivno sodelovanje v programu (predmetnik, vloge skrbi za skupino, sestanki skupine, projekti).
Pravočasno obveščanje in dogovarjanje o opravičenih izostajanjih.
Upoštevanje dogovorov v skupini.
Korekten, spoštljiv odnos do vrstnikov in odraslih.
Mobilni telefon je v času pouka oddan v pisarno PŠ.
Prepovedano je tako verbalno kot neverbalno nasilno vedenje.
Prepovedano je prinašanje ali uživanje drog/alkohola ali prisotnost pod vplivom drog/alkohola.
Prepovedano je namerno poškodovati inventar.
Ob ponavljajočih se ali hujših kršitvah pravil takoj obvestimo starše.
Mladostnik ima pravico do petih dni načrtovanega dopusta.
POHVALE IN NAGRADE
Pohvale in nagrade služijo utrjevanju ustreznih vedenj, izražanju spoštovanja mladostnika ter krepitvi
pozitivne realne samopodobe.
Vrste pohval in nagrad:
Pohvala ustreznega vedenja.
Pohvala na osebnost s ciljem izboljšanja samopodobe.
Pohvala vedenja ali osebnosti ob dnevni evalvaciji in na tedenskem sestanku.
Vrste nagrad: dodatni dopust, kino karte, dodatna majica, denarna nagrada za opravljeno delo za
naročnika, CD, karte za Atlantis …
KRITIKA IN KAZEN
Kritike vedenja in ustrezne kazni so namenjene korekciji neustreznih vedenj ter krepitvi notranje
kontrole.
Vrste kritike in kaznovanja:
Takojšnja negativna povratna informacija glede neustreznega vedenja.
Kritika vedenja pred skupino ob dnevni evalvaciji in na tedenskem sestanku.
Sankcije so stopnjevane: ob posameznih kršitvah opravljanje neprijetne naloge, neopravičeni
izostanki se odštevajo od dopusta, ob ponavljajočem neupoštevanju pravil ali dolžnosti sledi pogovor
z mentorjem ter pisno poročilo mladostnika, ob neaktivnosti, neupoštevanju navodil ali drugih hujših
kršitvah obvestimo starše in mladostnika tisti dan pošljemo domov, sledi pisanje poročila, ob
ponavljajočem neupoštevanju ponovno pisanje poročila in pogovor z več mentorji, sledi izredni
4
sestanek s starši. Ob nadaljevanju kršitev sledi sestanek (mladostnik, starši, mentorji, ravnatelj in
zunanje vključene strokovne službe), kjer se odločamo o nadaljevanju oz. prekinitvi obiskovanja
programa, 3 do 5 dnevna prepoved obiskovanja programa (čas, da mladostnik razmisli kako naprej,
napiše razloge za nadaljevanje obiskovanja programa…), izključitev, kadar se neustrezno vedenje
mladostnika nadaljuje kljub vsem ukrepom ter v primeru fizične agresivnosti ali namerno
poškodovane opreme ter povrnitev škode.
3.
TEDENSKI URNIK IN TRAJANJE ŠOLANJA
Okviren urnik:
7.30 – 8.00
8.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 do 17.30
prihod mladostnikov v šolo in zajtrk, dnevno načrtovanje dela
delo v ateljejih, računalništvo, funkcionalno opismenjevanje, trening socialnih
veščin, priprava hrane;
kosilo, blagajna
rekreativne, sprostitvene dejavnosti
dnevna evalvacija: vrednotenje dela in počutja z mladostniki;
ostalo: urejanje dokumentacije, nabava materialov, priprave za izvedbo pouka, po
dogovoru individualno svetovanje staršem
srečanja skupine za starše (sreda 1x mesečno)
Četrtek: popoldan od 13.30 dalje generalno čiščenje prostorov tedensko pospravljanje in čiščenje
prostorov PŠ;
Petek:
7.30 – 8.00
8.00 -10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 15.00
prihod v šolo
delo v ateljejih
tedenski sestanek skupine: sestanek z mladostniki namenjen vrednotenju dela,
vedenja in počutja preteklega tedna in načrtovanju sledečega tedna
individualni pogovori z mladostniki in/ali s starši, supervizija, intervizija, sestanki z
ravnateljem, drugo strokovno delo
Podrobnejši tedenski urnik se načrtuje na timskih sestankih, praviloma za en teden vnaprej (glede na
vključene mladostnike, načrtovane vsebine programa ter izpeljave projektov), posamezne vsebine pa
planiramo za celo šolsko leto (tematski tedni, skupinski izleti, poklicno svetovanje).
Po pretečenem obdobju treh mesecev se tedenski urnik prilagodi posamezniku z individualiziranim
programom glede na prag pričakovanj. Optimalne rešitve za posameznika tako presegajo
organizacijo dela po urniku. V konkretnih primerih to lahko pomeni, da posameznik opravlja tudi
priložnostna dela izven šole ipd. Večina učencev pa vendarle obveznosti opravlja po urniku.
Šolanje učenci zaključijo v trenutku, ko z njimi in starši najdemo boljšo alternativo (vrnitev v redno
šolanje, zaposlitev ipd.), praviloma pa traja do konca šolskega leta. Izjemoma se šolanje podaljša v
primerih indikacij, ki izvirajo iz vzporedne psihiatrične obravnave.
Običajno mladostnik obiskuje program od vključitve do konca tekočega šolskega leta. Kadar
mladostnikova narava težav ali pozna vključitev v program zahteva daljšo strokovno obravnavo, se v
skladu z individualiziranim načrtom obiskovanje programa lahko nadaljuje v naslednjem šolskem letu,
vendar v skupnem trajanju največ 18 mesecev.
5
OBRATOVALNI ČAS PRODUKCIJSKE ŠOLE:
delavniki in dnevi pouka: od 7.30 do 15.30, petek do 14.00
šolsko leto enako kot ga določa šolski koledar za osnovne šole
šola je zaprta med 22. julijem in 9. avgustom
4.
VSEBINA PROGRAMA
Dejavnosti potekajo v različnih oblikah projektnega dela, ki se v temelju nanašajo na proizvodnjo v
dveh ateljejih: sitotiskarskem in šiviljskem. Osnovne enote dela so (namesto ur predmetnika) različno
dolgi projekti na temeljnih področjih učenja:
Osnovne enote dela so torej različno dolgi projekti na temeljnih področjih učenja:
praktično delo v ateljeju,
pouk računalništva,
pouk funkcionalne pismenosti MA(tematika) SLO(venski jezik)
učenje socialnih veščin.
ter opravljanja vlog skrbi za skupino (kuhar, blagajnik, turistični vodič…).
Vzgojni načrt Produkcijske šole in posameznih predmetov odlikujejo teme, ki so izrazito praktične in
povezane z reševanjem vsakodnevnih življenjskih nalog. Podrobnejši predmetnik in učne vsebine so
priložene (Priloga 1).
Dodatne vsebine programa so učenje in priprava za opravljanje manjkajočih izpitov.
LETNI RAZPORED AKTIVNOSTI
September
Oktober
November
izlet z mladostniki 18. 9.
nadomeščanje (za 24.12.) 29. 9.
začetek projekta STOL 17.9.
dan odprtih vrat 2. 10.
kulturno rekreativni dan 10. 10.
izlet z mladostniki 18.10.
teden kreativnih dejavnosti fotografija
22.-26. 10.
Sodelovanje z PUMom- projekt
Mladi hišni prijatelji (Matej
Vukovič)
Intervizija (po dogovoru)
Supervizija (po dogovoru)
December
Organizacija družabnega
dogodka 2. 12. V sodelovanju z
Zavodom ZOOPI
srečanje skupine za starše 5.
12.
izlet z mladostniki 12.12.
teden kreativnih dejavnosti:
izdelava voščilnic, novoletnih
daril in okraskov 17.-21. 12.
Januar
srečanje skupine za starše 9.1.
kulturno rekreativni dan 9. 1.
izlet z mladostniki 23. 1.
Metatisk
Dramske delavnice-film
izlet z mladostniki 14. 11.
kulturno rekreativni dan 28. 11.
osnove oblikovanja (Matej
David Goljat) delavnica 19.-22.
11.
delavnica Varni internet (27.11.
mentorji, starši, 28.11
mladostniki)
tri kratke delavnice na temo
organizacija družabnega
dogodka (Nina Prešlenkova)
Intervizija (po dogovoru)
Februar
srečanje skupine za starše 6.2.
teden kreativnih dejavnosti:
fotografija 11. do 14.2.
kulturno rekreativni dan 20.2.
udeležba na treningu
YES!Young Enterpreneurs for a
Social change/ MOVIT 16. do
24. 2 v Valencii
Dramske delavnice-film
6
Intervizija (po dogovoru)
Metatisk
Marec
srečanje skupine za starše 6.3.
izlet z mladostniki 13.3.
kulturno rekreativni dan 27. 3.
Dramske delavnice-film
April
srečanje skupine za starše 3.4.
vikend tabor z mladostniki
19.4.-21.4.
Junij
srečanje skupine za staršeevalvacija, piknik za starše 5.6.
izlet z mladostniki (zaključni)
12.6.
sitoskarske delavnice
Metelkova začetek počitnic
Julij
program je odvisen od potreb
uporabnikov in bo oblikovan do
konca maja 2012
individualno svetovanje
staršem in mladostnikom,
informativni ogledi in vpisi,
evalvacija, urejanje
dokumentacije in prostorov
Maj
srečanje skupine za starše 8.5.
izlet z mladostniki 15.5.
mednarodni dan muzejev 18.5.
kulturno rekreativni dan 22.5.
Aj vil srvajv osnovni
Aj vil srvajv, nadaljevalni
Avgust
individualno svetovanje
staršem in mladostnikom,
informativni ogledi in vpisi,
načrtovanje
sitotiskarske delavnice
Metelkova konec avgusta
Poleg po šolskem koledarju predpisanih dni bomo dodatno izvedli še najmanj 5 dni programa z
mladostniki:
- tridnevni vikend tabor z mladostniki (april 2013)
- organizacija dogodka izmenjave igrač (december 2012)
- obisk mednarodnega dneva muzejev (maj 2013)
- YES!Young Enterpreneurs for a Social change/ MOVIT 16. do 24. 2.
- Aj vil srvajv osnovni
- Aj vil srvajv, nadaljevalni
SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI
Vsebine spremljajočih dejavnosti programu prinašajo dodano vrednost na vsebinski ravni.
Z prijavami na različne razpise pa pridobimo finančna sredstva za izvedbo začrtanih vsebin.
ŠOLA ZA STARŠE (odgovorna oseba: Tjaša)
Šola za starše je v metodi skupinskega dela združena kombinacija učnih tem in podpornih svetovalnih
intervencij. Med načrtovane učne teme sodijo: osnovne funkcije vzgoje, pohvala in nagrada, kritika in
kazen, zahteve in pričakovanja, teorija sporočil, poklicno informiranje, evalvacija.
V smislu podpore pa imajo starši možnost spregovoriti o vzgojnih dilemah ter izmenjati svoje izkušnje
z ostalimi starši ob ustreznem odzivu svetovalca – vodje skupine.
Šolo po internem priročniku »Mala knjiga za velike starše« vodita Tjaša Steiner in Meta Rant.
Podrobnejši opis v Prilogi 2.
CELOLETNI PROJEKT – MOVIT (odgovorna oseba: Majda, Meta, Matej, Tjaša)
Oktobra bomo oddali prijavo na zavod Movit. Vsebina projekta se nanaša na pridobivanje osebnih
kompetenc, koristnega preživljanja prostega časa in razvijanje zdravega življenjskega sloga. Projekt se
bo zaključil s tridnevnim taborom spomladi.
7
PROJEKT STOL (odgovorna oseba: Majda, Meta)
Projekt bo potekal v sodelovanju z ZOOPI (Zavod za otrokom in okolju prijazno igro), ki nam bo
posredoval odvečne plišaste igrače z namenom, da najdemo in izvedemo ponovno uporabo. Tudi
ostale potrebne materiale (stol, blago…) bomo skušali dobiti brezplačno. Nameravamo izdelati vsaj
pet kraljevskih stolov, ki jih bomo skušali unovčiti: npr. ponuditi zobozdravstvenim ordinacijam,
organizatorjem otroških zabav itd. v zameno za donacijo oz. prodati na dražbi preko različnih
internetnih strani (Meta Rant, Majda Milavec).
ORGANIZACIJA IZMENJAVE IGRAČ (odgovorna oseba: Majda, Tjaša, Meta)
V sodelovanju z Zavodom ZOOPI bomo organizirali in 1. decembra izvedli družabni dogodek
Izmenjava igrač. V obliki treh delavnic bomo skupaj z mladostniki načrtovali in izvedli vse
predpriprave na dogodek. Dogodek bo potekal v prostorih MDJ, poleg izmenjave igrač pa bodo
potekale še različne kreativne delavnice. V pisni obliki bomo naredili navodila kako organizirati
družabni dogodek. Opis bo objavljen na internetni strani MDJ in Zavoda Zoopi (Nina Prešlenkova,
Majda Milavec).
AJ VIL SRVAJV (odgovorna oseba: Matej)
Izvedli bomo dva tabora; osnovnega in nadaljevalnega. Sredstva bomo poskušali pridobiti na različnih
razpisih.
GLEDALIŠKE AKTIVNOSTI, SNEMANJE IN MONTAŽA FILMA (odgovorna oseba: Matej, Tjaša)
Z igralko Manco Dorrer bomo tako, kot v preteklem šolskem letu izvajali dramske delavnice in posneli
film.
YES! (odgovorna oseba: Meta)
Udeležba na treningu YES! Young Enterpreneurs for a Social change/ MOVIT 16.do 24. 2.2013 v
Valencii (predprijava izpeljana, organizator projekta še ni prijavil).
META TISK (odgovorna oseba: Matej)
Dokončanje obnove razsutega sitotiskarskega ateljeja na Metelkovi. Nudenje podpore gostujočim
umetnikom in zainteresiranim posameznikom pri tisku. Skrb za atelje in stroje v njem.
MLADI HIŠNI PRIJATELJI (odgovorna oseba: Matej)
Gre za sodelovanje z zavodom Bob, gre za pomoč mladih, težko zaposljivih mladostnikov, ki bi v
lokalni skupnosti izvajali mala (ob)hišna opravila in popravila, opravke, druženje, varovanje in skrb za
hišne ljubljence…
PROMOCIJA (Priloga 3)
IZVAJALCI
ime/priimek
Majda Milavec
Rant Meta
Tjaša Steiner
Matej Vukovič
Tea Vukomanovič
Dušanka Kumer
str.vloga
mentor,vodja sk.
mentor
mentor
mentor
pripravnica
pripravnica
predmetna področja
šiviljstvo/oblikovanje,TSV,
šiviljstvo/oblikovanje, TSV
šola za starše, funkc.opism., rač., TSV
sitotisk, rač., TSV,
8
delovni čas
pdč; 40ur/ted.
pdč; 40ur/ted.
pdč; 40ur/ted.
pdč; 40ur/ted.
Priloga 1: PREDMETNE VSEBINE
Organizacija vzgojnega dela je le izjemoma strukturirana v obliki tipično šolskega delovnega ritma
(učne ure), praviloma pa v obliki projektne organizacije. Projekt je zaključena vzgojno-izobraževalna
enota, ki se nanaša na proizvodnjo izdelka.
SITOTISK
Pouk je organiziran projektno in poteka celo šolsko leto.
Projekti in učne vsebine: spoznavanje z osnov sitotiska: priprava motiva na PC-ju ali papirju; printanje
motiva; priprava sita: nanos emulzije; pozicioniranje motiva, osvetljevanje, spiranje, retuširanje,
zaščita sita; priprava majic, tiskanje: pozicioniranje sita, mešanje barv, tiskanje majic, zlaganje majic,
čiščenje sit.
IZDELEK: T-shirt v eni barvi,
IZDELEK: T-shirt v dveh, treh ali štirih barvah,
IZDELEK: full colour sitotisk (CMYK),
IZDELEK: delo za naročnika (sprejem naročila, dogovor o tisku in plačilu, izpeljava naročila),
IZDELEK: tržno zanimiva majica.
Minimalen cilj je, da vsak mladostnik stiska majico v eni barvi, ki je lahko tudi večbarvna, v primerih,
ko mladostnik hitro osvoji znanje in spretnosti, ki so zato potrebne. V določenih situacijah, kjer se
mladostnik v Produkcijsko šolo vključi relativno pozno (npr. aprila) in jo obiskuje le dva meseca ali še
manj, lahko postane minimalen cilj seznanjanje z možnostmi, ki jih nudi sitotisk, z orodji in sredstvi, ki
se v sitotisku uporabljajo. Učenci, ki osvojijo določena znanja imajo možnost dela za naročnike. Za
izvedeno naročilo dobijo tudi nagrado, ki je odvisna od obsega naročila in samostojnosti pri delu.
RAČUNALNIŠTVO
Pouk je organiziran projektno in poteka celo šolsko leto.
Projekti in učne vsebine: spoznavanje osebnega računalnika in osnov operacijskega sistema
Windows, interne računalniške mreže, računalniških aplikacij (tiskalniki, rezalnik, optični čitalec, web
kamera), učenje uporabe programov:
Računalniško oblikovanje s programom CorelDrawX5:
IZDELEK: osebna vizitka (oblikovanje vizitk, printanje, zaščita vizitk, rezanje),
IZDELEK: izdelava brošk s pomočjo orodja za sestavljanje brošk,
IZDELEK: priprava filma za enobarvni sitotisk na majico,
IZDELEK: priprava filma za dvobarven tisk,
IZDELEK: priprava filma za večbarven tisk.
Izrezovanje samolepilnih nalepk ter motivov za majice ter aplikacij za šiviljske izdelke s
programom SummaCutter:
IZDELEK: izrez nalepke z imenom in izrez preprostih motivov
IZDELEK: majica izdelana z izrezom na rezalnik s pomočjo termične preše
Skeniranje motivov za tisk ter obdelava slik in fotografij s programom AdobePhotoshop:
IZDELEK: računalniško obdelan motiv za sitotisk
IZDELEK: obdelana digitalna fotografija
Word for Windows v povezavi z funkcionalnim opismenjevanjem:
IZDELEK: prošnja za različne namene, poročilo, dopis
IZDELEK: načrt izleta
9
Vsi učenci pridobijo osnovno znanje uporabe operacijskega sistema Windows, osnove oblikovanja s
programom CorelDraw in si oblikujejo osebno vizitko, si izrežejo nalepko z imenom, izdelajo majico s
pomočjo rezalnika in enobarvnega sitotiska. Nivo znanja računalništva glede na predhodne izkušnje
zelo odstopa. Poleg tega učenci oblikujejo tudi različne tiskovine za interno in zunanjo uporabo
(plakati, tabele, letaki, propagandni material,…) in opravljajo delo za naročnika (izdelava vizitk, nalepk
in majic).
TRENING SOCIALNI VEŠČIN
Trening socialnih veščin poteka bodisi v obliki klasičnih izkustvenih delavnic bodisi kot razvijanje
osebnih kompetenc skozi spoznavanje različnih programov in inštitucij s področja nudenja pomoči
mladim.
Teme izkustvenih delavnic: posamezne socialne igre za razvijanje ugodne skupinske klime; osebni
nastop (glasno branje, drža telesa, neverbalna komunikacija z občinstvom); delavnica o morali;
delavnica o poklicih; delavnica o samopodobi; delavnica o komunikaciji; delavnica o razreševanju
konfliktov.
Ostale vsebine: spoznavanje institucij in urejanje dokumentov (Zavod za zaposlovanje, upravna
enota…); ogledi institucij za delo z mladimi ( krizni center, CPM, CIPS…); ogledi razstav, muzejev,
galerij, prireditev (glede na aktualno ponudbo in interese mladostnikov).
FUNKCIONALNO OPISMENJEVANJE
Vsebine funkcionalnega opismenjevanja izvajamo pretežno individualno, prilagojeno predznanju
posameznika ter zastavljenim učnim ciljem v individualnem programu vsakega posameznika.
Posamezne vsebine, pri katerih ocenjujemo, da velika odstopanja v znanju ne ovirajo usvajanja znanj
pa izvajamo skupinsko (npr. izpolnjevanje obrazcev, prijavnic…)
Teme: miselni vzorci, metode in tehnike učenja (izdela miselni vzorec ali 'plonk listek'); pisanje pisma
(opremljanje kuverte, iskanje ustrezne poštne številke, poznavanje forme, pisanje vsebine); osnovne
matematične operacije (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje naravnih števil); osnovne merske
enote (dolžina, prostornina, ploščina, masa, pretvarjanje); izračunavanje ploščine osnovnih
geometrijskih likov); osnovna matematična razmerja; življenjepis (pozna vsebino življenjepisa in
napiše svoj življenjepis); pisanje prošnje (pozna obliko in vsebino ter napiše prošnjo, ki je zanj najbolj
aktualna); izpolnjevanje obrazcev (pozna emšo, davčno št., izpolni nekaj zanj aktualnih obrazcev);
osebni nastop (glasno govorjenje, branje).
ŠIVANJE
Pouk je organiziran projektno in poteka vse šolsko leto.
Učne vsebine in izdelki:
upravljanje in vzdrževanje šivalnega stroja (priprava šivalnega stroja, nastavitev programov,
napeljava niti)
osnove šivanja - vajenica (priprava blaga, krojenje, urezovanje, šivanje)
okrasna blazin (priprava blaga, krojenje, urezovanje, šivanje)
predpasnik z motivom (vezenje, sitotisk ali folija)
hlače na elastiko (merjenje telesa, določanje konfekcijske številke, prerisovanje kroja iz
krojnih pol, krojenje, urezovanje, šivanje)
hlače ali krilo na zadrgo (merjenje telesa, določanje konfekcijske številke, prerisovanje kroja
iz krojnih pol, krojenje, urezovanje, šivanje)
10
preurejanje in popravila oblačil (krajšanje, ožanje, robljenje, krpanje)
športna torba ali nahrbtnik
šivanje s šivalnim strojem overlock/obšivalni stroj (priprava šivalnega stroja in obvladovanje
tehnike šivanja)
šivanje s šivalnim strojem iberdeck/stroj za robljenje pletenin (priprava šivalnega stroja in
obvladovanje tehnike šivanja)
vezenje s šivalnim strojem PFAFF creativ (priprava šivalnega stroja in obvladovanje tehnike
šivanja)
krojenje in šivanje zahtevnejših oblačil
Vsak učenec bo sodeloval v vsaj dveh projektih.
Poleg osnovnih projektov pa učenci šivajo izdelke, ki jih potrebujemo in poskrbijo za popravila
tekstilnih izdelkov v naših prostorih. Prevzamejo tudi manjša in enostavnejša naročila.
FOTOGRAFIJA
Projekt fotografija bo letos strnjen v dva kreativna tedna, kjer se bo delalo v mali skupini. Znotraj
kreativnega tedna bodo učenci spoznali naslednje vsebine:
spoznavanje klasičnega zrcalnorefleksnega fotoaparata, njegovih funkcij in dodatne opreme,
način uporabe
učenje osnov fotografiranja (izbira motiva, zlati rez, nastavitve fotoaparata),
učenje postopka klasičnega razvijanja filma (priprava materiala – navijanje v polža, postopek
razvijanja filma, poznavanje emulzij),
spoznavanje povečevalnika in izdelava fotografij (sivi klin, povečave, toniranje),
uporaba digitalnega fotoaparata (spoznavanje funkcij, uporaba),
učenje uporabe optičnega čitalnika in uporaba programa Photoshop, za obdelavo fotografij
(skeniranje fotografij, digitalna obdelava),
priprava končnega izdelka (plakat, fotostrip, album, povečava, razstava…).
IZDELEK: portreti mladostnikov v ČB klasični in digitalni tehniki,
IZDELEK: klasične in digitalne fotografije na poljubno temo.
Poleg tega načrtujemo še udeležbo na aktualnih fotografskih natečajih in oglede zanimivejših
fotografskih razstav.
Izdelki, ki bodo narejeni v okviru foto delavnice bodo objavljeni na naši internetni strani.
TEDEN KREATIVNIH DEJAVNOSTI
Teden pred novoletnimi počitnicami je namenjen izdelovanju voščilnic, daril (izdelki iz gline, fimo
mase, blaga…), novoletnih okraskov in dekorativnemu zavijanju daril. Poleg izdelkov zase bodo
naredili še nekaj izdelkov za poslovna darila in v promocijske namene.
VLOGE UČENCEV
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA MESEČNIH IZLETOV
Predvidoma bo organiziranih in izvedenih 9 enodnevnih izletov, ki vsebujejo rekreativno dejavnost
in/ali ogled kulturnih znamenitosti, oziroma ogledov s poučno vsebino.
Znanja in spretnosti, ki jih osvojijo:
11
različni načini iskanja in zbiranja informacij (uporaba turističnih vodičev in spletnih strani,
uporaba zemljevidov, telefonski razgovori …),
uporaba programa urejevalnik besedil Word,
trening socialnih spretnosti ( telefonski razgovor, predstavljanje, osebni nastop, vloga
turističnega vodiča).
Vsi učenci opravijo vlogo turističnega vodiča vsaj enkrat v šolskem letu.
NAKUP IN PRIPRAVA HRANE
Vlogo kuharja opravljata dva učenca v tedenskih izmenah.
Naloge kuharjev so:
skrb za prehrano skupine (nabava hrane ter priprava zajtrka in kosila)
skrb za čistočo v kuhinji.
Mladostniki samostojno opravijo nakupe v bližnji trgovini.
UREJANJE IN VODENJE BLAGAJNE ZA PREHRANO
Vloga blagajnika je tedenska in njegova naloga je:
sprejemanje in izdajanje denarja,
vodenje blagajniškega dnevnika.
Priloga 2: DELO S STARŠI
Delo s starši je pomemben del programa, ki obsega štiri vsebinske nivoje:
Razgovor s starši ob vpisu mladostnika v Produkcijsko šolo
Starši ob vpisu otroka izpolnijo vprašalnik, ki omogoča približno oceno vzgojnega stila staršev. S
pomočjo odgovorov na vprašalnik in v pogovoru podrobneje spoznamo njihova vzgojna načela
ter prepričanja o vzgoji, kar daje vpogled v implicitno logiko vzgajanja njihovega otroka ter
predstavlja osnovo za nadaljnje delo s starši in z mladostnikom.
Tako pridobimo podatke, ki osvetljujejo naravo mladostnikovih težav, njegovo funkcioniranje v
šoli in drugih socialnih okoljih, dinamiko družinskega življenja, vrednote, ki veljajo v družini in
odzivanje staršev na mladostnikove težave.
Preverimo tudi pričakovanja staršev do programa Produkcijske šole in jim podrobno
predstavimo, h katerim ciljem je naravnan program in kaj lahko od programa pričakujejo
Dnevni telefonski kontakti s starši
Cilj telefonskih pogovorov s starši je sprotna izmenjava pomembnih aktualnih informacij o
mladostniku, kot so obveščanje o odsotnosti, neobičajnem vedenju otroka (slabo počutje,
zavračanje hrane ipd.) ali o hujši kršitvi pravil (zloraba drog, kraja, nasilje ipd.).
Mesečni individualni pogovori s starši svetovalno/edukativne narave
Svetovalni pogovori s starši praviloma potekajo mesečno, po potrebi tudi pogosteje. V primeru,
da je mladostnik obravnavan tudi na centru za socialno delo ali v kakšni drugi ustanovi, so na ta
srečanja vabljeni tudi strokovni delavci teh ustanov.
12
Srečanja se udeležujejo starši in učenec ter le v nekaterih delih potekajo le s starši, predvsem
kadar gre za edukacijo.
Cilji individualnih pogovorov s starši so:
Informiranje o napredku in težavah mladostnika v PŠ: pregled napredka ali težav učenca (npr.
področje delovnih navad, upoštevanje pravil, samostojnost pri delu, vključenost v skupino,
posebni dosežki...), obravnava morebitnih težav mladostnika, ovrednotenje preteklega dela in
zastavljanje nadaljnjih ciljev.
Edukacija in svetovanje glede vzgojnih ravnanj na tistih področjih, za katere na podlagi ocene
vzgojnega stila ocenimo, da ravnanja staršev niso ustrezna za mladostnikovo razvijanje
samostojnosti, pozitivne samopodobe, delovnih navad ipd. Na primer: starši svojega otroka
premalokrat pohvalijo oziroma hvalo izrekajo na neprimeren način, z nerealnimi sporočili, s
katerimi otroka zavajajo in mu izkrivljajo realno podobo o sebi ter utrjujejo neustrezno in
nerealno samopodobo. Staršem se torej razloži funkcijo pohvale za razvijanje ustrezne
samopodobe ter pouči o primernih in ustreznih načinih izrekanja pohvale.
Povratne informacije staršev o tem, kako oni zaznavajo in ocenjujejo spremembe
mladostnikovega funkcioniranja na različnih področjih v šoli, doma in širšem okolju.
Mesečna edukativno/suportivna srečanja skupine za starše
V šolskem letu je organiziranih osem srečanj skupine za starše. Sodelovanje v skupini za starše
je zaželeno, a ni obvezno. Delo v skupini je edukativno/suportivne narave ter zasnovano tako,
da staršem omogoča aktivno sodelovanje in izražanje svojega mnenja. Starši prejmejo mapo z
gradivi in vajami, ki so jim v oporo pri utrjevanju novih znanj.
Edukacija je usmerjena na temeljne vzgojne teme:
Cilji vzgoje, osnovne funkcije vzgoje, definicija vzgojnega stila.
Pohvala, nagrada: funkcija, oblikovanje realne pozitivne samopodobe, uporaba ustreznih
tehnik nagrajevanja.
Kritika, kazen: funkcija, uporaba ustreznih načinov kritiziranja vedenja in kaznovanja.
Zahteve, pričakovanja: funkcija, previsoka/prenizka pričakovanja, ustrezne zahteve in
pričakovanja.
Teorija sporočil, realna/nerealna sporočila, sporočila na osebo/vedenje; ignoriranje.
Tehnike dajanja negativne povratne informacije, trening ustreznih načinov.
Poklicno informiranje, informacije o vpisnih rokih, posebnostih razpisa za vpis v
srednješolske programe.
Evalvacijsko srečanje s starši.
Na suportivnem nivoju imajo starši možnost spregovoriti o vzgojnih dilemah ter izmenjati svoje
izkušnje z ostalimi starši. Vodja skupine skrbi, da se starši na srečanjih počutijo dobro, krepijo
svojo starševsko avtoriteto in ob novih konkretnih znanjih pridobivajo občutek kompetentnosti
v vlogi starša.
13
Priloga 3: PROMOCIJA PRODUKCIJSKE ŠOLE
je sestavljena iz več aktivnosti, ki potekajo vse leto.
INFORMACIJSKA POKRITOST MREŽE VLADNIH IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ, KI SO
NAMENJENE MLADIM
Septembra obveščamo (dopis, zloženke):
vse OŠ in SŠ v Ljubljani in širši okoliški regiji
CSD na območju Ljubljane in okolice (Domžale, Vrhnika, Kamnik)
sodišča in tožilstva z oddelki za mladoletnike v Ljubljani
dijaške domove v Ljubljani
Središča za samostojno učenje v Ljubljani in okolici
ljubljanske zdravstvene ustanove, usmerjene na mlade
mladinske in specializirane svetovalnice (npr. za droge, motnje hranjenja, pomoč v stiski),
mladinske centre in klube v Ljubljani in okolici
zavode za zaposlovanje v Ljubljani in okolici
zasebne svetovalnice v Ljubljani in okolici
Med letom bomo poskrbeli, da bo v svetovalnicah, info točkah … vedno dovolj našega
propagandnega materiala.
Svetovalne delavce osnovnih in srednjih šol, svetovalnih centrov ter organizacij, ki združujejo mlade v
prostem času, obveščamo tudi po elektronski pošti (300 naslovov).
Program PŠ je objavljen v publikaciji Izobraževanje odraslih v Sloveniji - izvajalci in programi
2012/2013, ki jo izdaja Andragoški center Republike Slovenije, v MISSS-ovi in L-mit-ovi bazi podatkov
izvajalcev programov za mlade ter v publikaciji Razpis za vpis odraslih v šolskem letu 2012/13 v nižje
in srednje poklicne, srednje tehniške in druge strokovne šole ter gimnazije, v ljudske univerze in v
druge izobraževalne organizacije za odrasle, ki jo izdaja MZIZKŠ Republike Slovenije.
POJAVLJANJE NA PRIREDITVAH ZA MLADE, ki jih organizirajo druge organizacije
S propagandnim materialom se bomo pojavljali v okviru prireditev za mlade, kadar bo možno, pa še z
našimi izdelki. Cilj je čim širši javnosti predstaviti Produkcijsko šolo in njeno delo.
OGLAŠEVANJE NA INTERNETU
Redno se oglašujemo na spletnih straneh slovenskih strežnikov, Facebooku, in naši domači spletni
strani. Dopolnili bomo internetno stran in jo opremili z dodatnimi galerijami in povezavami
na vsebine tematskih dni, projektov in ostalih dogodkov izven rednega programa.
OSTALE PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI
Odprti smo za obiske posameznikov in skupin (srednješolske, študentske, študijske, aktive…).
-
razširjanje informacij s pomočjo študentov različnih fakultet, ki opravljajo prakso v PŠ
(FSD, PF/ soc. pedagogika, FF/ psihologija, …)
predstavitev Produkcijske šole študentom Pedagoške fakultete - smer socialna
pedagogika (v sodelovanju z Mitjem Kranjčanom)
predstavitev PŠ kandidatom policistom tacenske akademije (sodelovanje s Simonom
Turkom)
14
-
predstavitev programa PŠ študentom psihologije (v sodelovanju z dr. Sonjo Pečjak)
predstavitev programa PŠ dijakom gimnazije Ledina in Srednje vzgojiteljske šole
predstavitev programa PŠ študentom prava
15