ALGORITEM ARENE - Društvo Bralna značka Slovenije

ALGORITEM ARENE
1
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
PIONIRSKA – CENTER ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST IN KNJIŽNIČARSTVO
ALGORITEM ARENE
PRIROČNIK ZA BRANJE KAKOVOSTNIH MLADINSKIH KNJIG
2012
PREGLED KNJIŽNE PRODUKCIJE ZA MLADINO IZ LETA 2011
Ljubljana, 2012
ALGORITEM ARENE
2
Algoritem arene
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012.
Pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2011.
Izdala in založila: Mestna knjižnica Ljubljana
Direktorica MKL: mag. Jelka Gazvoda
Odgovorni urednici: mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar
Uredništvo: Katja Kemperle, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar, Kristina Picco, Manca Ratković,
Vojko Zadravec
Strokovni odbor: dr. Tina Bilban, mag. Tilka Jamnik, Gaja Kos, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Ida
Mlakar, Manca Perko, Kristina Picco, Petra Potočnik, Zarika Snoj Verbovšek, Katja Stergar,
Vojko Zadravec
Lektorica: Manca Ratković
Tehnični urednik: Vojko Zadravec
Naslovnica: Ingrid Verdnik Pal
Naklada: 300 izvodov
Tisk: Tiskarna Formatisk
Cena: 15,00 EUR
Izdajo te publikacije je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
013:821-93
821-93(01)
ALGORITEM arene : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig
2012 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2011 / [uredništvo
Katja Kemperle ... et al.]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, 2012
ISBN 978-961-93209-1-4
1. Kemperle, Katja
264232960
ALGORITEM ARENE
3
V
Algoritem arene / Ida Mlakar, Kristina Picco, Vojko Zadravec
Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci / mag. Darja Lavrenčič Vrabec
Pručka do police
Med srcem in
pištolo
Lestev do police
Mladi vedež
Dodatek
S
E
B
4
9
I N
A
UVODI
Kazala
POGLAVJA
ARENA
Igroknjige / 18
Slikanice / 27
Zgodbice / 63
98 naslovov
354 naslovi
126 naslovov
Zbirke pravljic /
76
Stripi / 79
Fantastika / 82
Resničnost / 93
Dramatika in
poezija / 105
12 naslovov
15 naslovov
101 naslovov
89 naslovov
6 naslovi
12 naslovi
Poučne / 108
Literarna
ustvarjalnost
otrok / 129
Nevrednotene
izdaje / 135
Bibliografska /
144
Orodna / 197
STRAN
178 naslovov
92 naslovov
98 naslovov
7 kazal
3 kazala
OBSEG
K
O N
E C
ALGORITEM ARENE
4
ALGORITEM ARENE
Ida Mlakar, Kristina Picco, Vojko Zadravec
Algoritem arene
"Igrati igro pomeni igrati kodo igre. Zmagati pomeni poznati sistem. In razložiti igro potemtakem
pomeni razložiti njen algoritem."
(Alexander R. Galloway: Teorija video iger. Eseji o algoritemski kulturi, str. 183)
Naslov letošnjega Preglednega in priporočilnega seznama je samo na videz enigmatičen, v naslovu se
namreč skrivajo raznolika, tako solidna kot odlična branja mladinskih knjig iz leta 2011, ki so nam
narekovala vodilno temo ali rdečo nit - družbeni problem, ki razkriva položaj mladih znotraj sodobnih
"družbenih iger", katerih pravila (algoritme) določa generacija odraslih.
Naslov Algoritem arene skuša tako opozoriti na zanimivo optiko mladinske književnosti, ki
odstira v zadnjem času, tako v svetu kot tudi pri nas, vse bolj dramatičen in zaskrbljujoč problem
sodobne mlade generacije: po eni strani njeno odvečnost, izgubljenost in brezizhodnost, v katerih so
mladi žrtve družbenih iger odraslih, po drugi strani pa njihovo postopno prebujanje k uporništvu in
iskanju novih vrednot, ki zorijo v odločitev, da se takšnim igram poskušajo odpovedati ali si zamisliti
drugačne.
Tematika je lahko prepoznana v kontekstu realističnih problemskih ali zgodovinskih pripovedi, lahko
pa, ne tako redko, v kontekstu fantazijskih ali antiutopičnih pripovedi, ki so aluzija na dejansko
stvarnost.
Naslov Priročnika želi soočiti dva vidika: prvega, ki predstavlja skrajno neugoden življenjski
položaj mladih v najrazličnejših absurdnih, nesmiselnih, tudi krvavih igrah, ki jih zanje pripravlja svet
odraslih in katerih "algoritme" morajo razumeti in prepoznati, da v njih lahko preživijo, zmagajo ali se
jim izmaknejo.
In drugega: z razkrivanjem algoritemske kulture današnjega časa želi opozoriti na različne tipe igranja
s človeškimi življenji, kot so: nacionalizem, nasilje enih družbenih skupin nad drugimi, politična
diktatura, moč političnih elit, etnično čiščenje, revščina, spolna neenakost, brezsramno bogatenje
razvitega sveta, žrtvovanje, manipuliranje in izkoriščanje mladih v korist bogatih odraslih …
Najbolj prepričljive pripovedi iz leta 2011 tako razkrivajo tiste družbene igre odraslih, ki v "areno"
brez pomisleka potiskajo otroke in mladostnike.
Oglejmo si nekatere od njih (zaporedno številko bibliografske enote in njen podrobnejši opis najdete
v sredici Priročnika).
Zgodovinska romana Nekoč (733) in Potem (734) (M. Gleitzman) svarita pred uničenjem temeljnih
človeških vrednot s pričevanjem o "deportacijah Judov v taborišča smrti" in usodi judovskega dečka
Feliksa, ki se skozi pretresljive življenjske preizkušnje, v katerih izgubi vse, iz pogumnega in naivnega
fanta prelevi v upornika.
Družbenokritična stališča v kontekstu fantazije ali antiutopije odpira znanstvenofantastični roman
Yardang (641) (M. Hammerschmitt). Zgodba štirih najstnikov, ki vzamejo usodo v svoje roke in se
uprejo sistemu in pravilom igre, kot jih postavljajo odrasli, je pravzaprav zgodba o spopadu med
starejšo in mlajšo generacijo.
ALGORITEM ARENE
5
Večplastna fantazija, ki razkrije ustroj diktatorske vladavine in v kateri uzremo tudi nekatere poteze
sodobne svetovne politike, postavlja v ospredje žrtvovanje mladih v okrutnih igrah odraslih in
bogatih. Žrtvovanje kot svarilo pred svobodomiselnostjo in uporništvom sta jedro romanov Arena
smrti (630) in Kruto maščevanje (631) (S. Collins), prav tako pa tudi negativne utopije Popoln par
(632) (A. Condie), kjer je človeška intima mladih strogo podrejena družbenemu nadzoru.
Močan družbenokritični naboj prinaša tudi zgodba o Tehanu (654) (U. Le Guin), ki "predstavlja tudi
vrh izvirnega obračuna sage z nasiljem in še posebej z nasiljem nad ženskami." Položaj žensk in spolna
neenakopravnost sta predstavljeni tudi v antiutopiji Na begu (667) (P. Ness), postavljena v Novi svet,
kjer živijo samo moški in v katerem "… vsa živa bitja slišijo vse misli vseh ostalih, izobraževanje in
knjige so prepovedane, zaželeno je le versko udejstvovanje".
Tudi realistična problemska pripoved kritično motri boleče točke sodobnega sveta, predvsem njegov
odnos do mladih.
Zgodba z naslovom Moje vzporedno življenje (789) (J. Unenge) pripoveduje "o Mattiasu, čisto
običajnem švedskem dečku", ki se sooča z rasno nestrpnostjo svojega okolja in mora "pri tem skrivati
vrstnika, ki ga ulica preganja zaradi njegovega porekla".
Resnična zgodba z naslovom V morju so krokodili (731) (F. Geda) je pripoved "Enajatolaha Akbarija,
ki se zaradi nevarnih razmer v svoji vasi in v domovini (Afganistan) pri desetih letih popolnoma sam
znajde v vlogi begunca".
Pretresljiva in psihološko pretanjena je tudi zgodba O dečku (740) (S. Hartnett), v kateri gre za
pričevanje o "svetu čustveno pohabljenih odraslih, ki jim zmanjkuje prostora za odraščajočega
dečka". V zgodbi o iskreni in bistri deklici Polleke Čez obzorje z vetrom na morje (752) (G. Kuijer) se
razkrije nemoč odraslih, ki ne zmorejo več opravljati svoje starševske vloge, podobno "kakor to
dokazujejo odrasli, torej starši, ki so kljub debelemu plašču še kako ranljivi in negotovi" v romanu Goli
(775) (I. Procházková).
Kritika odraslega dela sodobne družbe je simbolično ujeta tudi na naši letošnji naslovnici - kolažu treh
najbolj izstopajočih mladinskih del, dobitnikov priznanj zlata hruška, iz katere nas motrijo predirljive
oči, ki se jim ne moremo izmakniti, saj terjajo našo opredelitev glede vprašanja, kako je videti svet,
kadar ga določajo algoritmi "arene."
In kakšen izid prinaša Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012?
Podrobnejši pogled razkrije, da je knjižna produkcija za otroke in mladino 2011 prinesla še več
naslovov knjig v slovenskem jeziku (izvirnih in prevedenih) kot leto poprej (1181). Produkcija knjig je
glede na leto 2010 (1003 naslovi) za kar slabih 18 % večja, ob tem pa ni zanemarljivo dejstvo, da je
tudi delež kakovostnih knjig glede na leto 2010 občutno večji; leta 2010 je bila le dobra tretjina knjig
uvrščena med t. i. priporočene knjige (odlično, zelo dobro in dobro), v letu 2011 pa se je ta delež
povzpel na dobrih 40 %.
Od 1181 izdaj smo jih za ocenjevanje odbrali 991. Razkorak med izdanim in ovrednotenim je seznam
190 knjig, ki smo jih "polovili" iz sistema COBBIS in si jih ogledali v Narodni in univerzitetni knjižnici. Iz
ocenjevanja smo izločili ustvarjalnost otrok, različne didaktične projekte, učbenike, šolske literarne
projekte … in podobno.
Statistika na prvi pogled ne razkrije nobenih očitnih znanilcev recesije. Je pa zanimivih nekaj
"pojavov", ki sicer niso novi, se pa v letu 2011 še poglabljajo in kažejo na to, da so založbe v teh časih
prisiljene staviti na tržno že preverjene izdaje ter da se zanašajo na različne vrste recikliranja starih
vsebin z novimi in prenovljenimi izdajami in ponatisi, v istem založniškem letu se izda več novih
ALGORITEM ARENE
6
naslovov že preverjene serije ali pa se uspešni knjižni naslovi izdajajo v različnih knjižnih zbirkah.
Založbe stavijo na preverjene "hišne avtorje" in imajo vse bolj omejene možnosti, da bi se posvečali
vzgajanju avtorjev začetnikov.
V letu 2011 je tudi delež zlatih hrušk večji, najboljše iz pretekle sezone tako predstavljajo kar 10 %
celotne produkcije (v letu 2010 le slabih 7 %). Ob zlatih hruškah velja letos posebej opozoriti na veliko
število zlatih ponatisov. Znotraj ocene 5 (119 izdaj) tako naštejemo 72 novosti in kar 47 ponatisov,
kar predstavlja slabih 40 % vseh zlatih hrušk.
Opazimo tudi naraščanje števila knjig za otroke do 9. leta starosti ter "modne teme", kot so
leposlovje s "terapevtskim namenom", "ekologija", izdaje za posebne namene (npr. disleksija),
didaktični in šolski projekti ….
Nekaj statističnih preglednic:
SKUPAJ
LETO
POUČNE
LEPOSLOVNE
predstavljeni naslovi
število
%
število
%
2000
323
61
19 %
262
81 %
2001
334
63
19 %
271
81 %
2002
385
73
19 %
312
81 %
2003
443
59
13 %
384
87 %
2004
499
84
17 %
415
83 %
2005
626
112
18 %
514
82 %
2006
696
134
19 %
562
81 %
2007
759
145
19 %
614
81 %
2008
811
181
22 %
630
78 %
2009
1.044
217
21 %
827
79 %
2010
1.003
176
18 %
827
83 %
2011
1.181
221
19 %
960
81 %
Večletna primerjava razmerij med poučnimi in leposlovnimi naslovi
Leto
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
DO 9. LETA
sloven.
tuje
129
145
166
175
215
297
265
186
218
251
336
307
385
432
OD 10. LETA
skupaj sloven.
315
363
417
511
522
682
697
47
78
72
85
87
62
78
tuje
96
86
149
104
109
144
79
OD 13. LETA
VSE SKUPAJ
skupaj sloven. tuje skupaj sloven.
143
164
221
189
196
206
157
20
43
30
40
68
77
70
54
95
83
68
56
79
79
74
138
113
108
124
156
149
196
266
268
300
370
436
413
tuje
skupaj
336
399
483
508
472
608
590
532
665
751
808
842
1.044
1.003
2011 316 429 745 83 156 239 105 92 197 504 677 1.181
Večletna primerjava izdaj za določeno starostno skupino in razmerij med slovenskimi in prevedenimi
naslovi
ALGORITEM ARENE
7
PREGLEDANE KNJIGE
NOVO
PONATIS
1.026
155
960
839
121
POUČNE
221
187
34
SLOVENSKE
504
420
84
TUJE
677
606
71
NOVO
PONATIS
857
134
119
72
47
ZELO DOBRO
128
94
34
DOBRO
237
218
19
POMANJKLJIVO
241
217
24
POGREŠLJIVO
266
256
10
92
91
1
1.181
VSE
OD TEGA LEPOSLOVJE
OCENJENE KNJIGE
991
VSE
OD TEGA ODLIČNO
NEOCENJENE
190
OD TEGA USTVARJALNOST OTROK
PROJEKTNE, NAMENSKE
98
78
Pregled produkcije 2011 po posameznih kategorijah
20
Ponazoritev razmerij med priporočenimi (z oceno 3–5), nepriporočenimi (z oceno 1–2) in neocenjenimi
ALGORITEM ARENE
8
ZALOŽBE, KATERIH KNJIGE SO PREJELE ZNAK ZLATA HRUŠKA
VSE
NOVO
PONATIS
SLOVENSKE
Aristej, Maribor
1
1
Buch, Ljubljana
4
4
Cankarjeva založba, Ljubljana
2
1
1
Celjska Mohorjeva družba, Celje
1
1
Didakta, Radovljica
4
3
1
DMFA, Ljubljana
1
1
Družba Piano, Ljubljana
2
2
DZS, Ljubljana
1
1
Forum, Ljubljana
1
1
Miš, Dob pri Domžalah
13
12
1
Mladika, Ljubljana
1
1
Mladinska knjiga, Ljubljana
67
31
36
Modrijan, Ljubljana
1
1
Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična
1
1
Narava, Kranj
1
1
Narodna galerija, Ljubljana
1
1
Sanje, Ljubljana
3
2
1
Sodobnost International / Vodnikova založba, Ljubljana
4
4
Študentska založba, Ljubljana
2
1
1
Učila International, Tržič
7
7
Zala, Hlebce
1
1
Seznam založb (po abecedi), katerih izdaje so dobile znak zlata hruška
Naj naš kratki uvodni razmislek končamo z besedami računalniškega programerja, ki se ukvarja z
vprašanji filozofije, tehnologije in teorije medijev:
"Potrebujemo alternativne algoritme; potrebujemo protiigranje."
(Alexander R. Galloway: Teorija video iger. Eseji o algoritemski kulturi, str. 14)
1
4
1
1
1
3
1
30
1
1
1
1
1
ALGORITEM ARENE
9
mag. Darja Lavrenčič Vrabec
Nagrajene mladinske knjige in ustvarjalci
V prispevku so objavljeni podatki o najpomembnejših domačih in tujih nagradah s področja
mladinske književnosti in ilustracije, ki so bile proglašene in podeljene v času od izdaje lanskega
letnega seznama, Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2011, do redakcije letošnjega v
drugi polovici oktobra 2012.
Poleg navedenih nagrad naj opozorimo, da je v letu 2012 prejel PREŠERNOVO NAGRADO ZA
ŽIVLJENSKO DELO IN BOGAT LITERARNI OPUS JOŽE SNOJ, pesnik, pisatelj in esejist. 28. avgusta 2012
je prejela nagrado zlatnik poezije 2012 Svetlana Makarovič, in sicer za svoj pesniški opus, za
požlahtnjenje slovenskega knjižnega jezika in za prispevek k slovenski kulturi.
V novembru in decembru 2011 je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS prejelo kar dve
pomembni in ugledni nagradi, in sicer:
Schwentnerjevo plaketo za prispevek društva k bralni ozaveščenosti med mladimi v Sloveniji in zlati
red za zasluge 2011 za 50-letno uspešno spodbujanje bralne kulture med mladimi in s tem za
prispevek h kulturi slovenskega duha, znanja in ustvarjalnosti.
Podelil ga je predsednik republike dr. Danilo Türk 1. decembra 2011 na slovesni prireditvi na Brdu pri
Kranju.
NAGRAJENE SLOVENSKE MLADINSKE KNJIGE IN USTVARJALCI
PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA 2012
Priznanje zlata hruška je priznanje Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo MKL.
S priznanjem želi Pionirska opozoriti na pomembnost in kompleksnost založniškega mojstrstva, od
katerega je odvisna knjižna kultura nekega jezika, posredno pa tudi bralna kultura nekega naroda.
Priznanje, izpeljano iz znaka zlata hruška, s katerim Pionirska promovira dobre mladinske knjige, je
bilo prvič podeljeno leta 2010, in sicer v treh kategorijah; za kategorijo prevedene mladinske
leposlovne novosti, priznanje podeljuje skupaj s Slovensko sekcijo IBBY.
Za izjemen založniški dosežek so bila podeljena priznanja zlata hruška 2012 naslednjim knjigam:
Hribci kremeniti / avtor stripov Marjan
Manček. Ljubljana: Forum, 2011.
(Zbirka Minimundus) (Posebna izdaja
revije Stripburger). / v kategoriji
izvirne slovenske mladinske
leposlovne novosti
Vreščji mojster / Walter Moers. Prev. Stana
Anželj. Ljubljana: Sanje, 2011. (Zbirka
Sanje. Roman). / v kategoriji
prevedene mladinske leposlovne
novosti
Kako so videli svet / Lucija in Damijan
Stepančič. Ilustr. Damijan Stepančič.
Dob pri Domžalah: Miš, 2011. / v
kategoriji izvirne slovenske mladinske
poučne novosti.
ALGORITEM ARENE
10
VEČERNICA ZA LETO 2011
Večernica je vseslovenska literarna nagrada za najboljše izvirno mladinsko leposlovje, izdano pri
kateri koli slovenski ali zamejski založbi ali v samozaložbi v preteklem letu. Nagrado podeljuje vsako
leto od 1997. leta dalje časopisno-založniško podjetje Večer iz Maribora. Slovesna podelitev nagrade
nagrajenemu avtorju poteka na že tradicionalnem septembrskem srečanju slovenskih mladinskih
pisateljev Oko besede v Murski Soboti. Letošnja je bila že šestnajsta zapovrstjo.
Za nagrado večernica za leto 2011 je strokovna žirija v beri 295 naslovov slovenskih mladinskih
literarnih del za nadaljnjo strokovno presojo izbrala širši nabor del, nato pa med njimi izbrala 5
enakovrednih finalistov. To so bili:
Jana Bauer: Groznovilca v Hudi hosti. Ilustr. Caroline Thaw. Ljubljana:
Sodobnost International, 2011. (Zbirka Čudaške prigode).
Cvetka Bevc: Desetka. Ljubljana: Arsem, 2011.
Neli Kodrič: Ali te lahko objamem močno? Ilustr. Damijan Stepančič.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Zbirka Velike slikanice).
Slavko Pregl: Radovedne pravljice. Ilustr. Kostja Gatnik. Dob pri
Domžalah: Miš, 2011. (Miškolinke).
Dim Zupan: Hektor in zrela hruška: zgodba nekega Hektorja. Ilustr.
Andreja Gregorič. Ljubljana: Mladika, 2011. (Knjižna zbirka Hektor).
Med njimi je žirija izbrala nagrajenca, in sicer pisatelja DIMA ZUPANA
za delo HEKTOR IN ZRELA HRUŠKA, ki je zadnji, sedmi, del serije o
labradorcu Hektorju.
IZVIRNA SLOVENSKA SLIKANICA 2012 ZA NAGRADO KRISTINE BRENKOVE
Tudi letošnji 2. april, mednarodni dan knjig za otroke, je bil obeležen z nagrado izvirna slovenska
slikanica, ki jo je zasnovalo Združenje za tisk in medije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).
Nagrada, letošnja je že deveta po vrsti, je bila slavnostno podeljena v aprilu v Beli krajini, in sicer v
Kulturnem centru Semič. Njen namen je spodbujanje ustvarjalnosti na področju izvirne slovenske
slikanice in hkrati tudi prispevanje k povečevanju zanimanja javnosti zanje. Nagrada je namenjena
slovenskim ustvarjalcem slikanic, torej hkrati avtorju, ilustratorju in založbi.
V ožji izbor za nagrado je prišlo naslednjih pet slikanic:
Saša Eržen: Tista o bolhah. Ilustr. Jana Urbas. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2011. (Knjižnica Čebelica; 435).
Hudičeva volna: slovenska ljudska pravljica. Priredila Anja Štefan. Ilustr.
Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Zbirka Velike slikanice).
Tone Pavček: Juri Muri po Sloveniji: tretji del stare zgodbe. Ilustr. Damijan
Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2011.
Peter Svetina: Čudežni prstan. Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana:
Vodnikova založba (DSKG): KUD Sodobnost International, 2011. (Gugalnica:
zbirka najboljših slikanic).
Vitomil Zupan: Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo. Ilustr. Damijan
Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2011.
ALGORITEM ARENE
11
Strokovna žirija je podelila nagrado izvirna slovenska slikanica 2012 za nagrado Kristine Brenkove
slikanici VITOMILA ZUPANA in DAMIJANA STEPANČIČA PRAVLJICA O ČRNEM ŠEJKU Z RDEČO ROŽO.
DESETNICA 2012
Desetnica je novejša slovenska literarna nagrada, ki jo podeljuje sekcija za mladinsko književnost pri
Društvu slovenskih pisateljev v Ljubljani, in sicer za najboljše slovensko otroško ali mladinsko
literarno delo v prozi ali poeziji. Ker lahko za desetnico kandidirajo le člani Društva slovenskih
pisateljev, gre za stanovsko literarno nagrado, ki jo podeljujejo za obdobje zadnjih treh let.
Pokrovitelj nagrade je založba Izolit iz Mengša. Za letošnjo desetnico je izbor opravila strokovna
svetovalka žirije, strokovnjakinja s področja mladinske književnosti, prof. dr. Dragica Haramija.
Strokovna žirija je na osnovi opravljenega izbora nominirala deset avtorjev oziroma njihovih literarnih
del, in sicer:
Cvetka Bevc: Desetka. Ljubljana: Arsem, 2011.
Niko Grafenauer: Žabja radijska postaja: sleherni večer oddaja. Ilustr.
Marjan Manček. Ljubljana: Grafenauer založba, 2011.
Majda Koren: Mihec. Ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2011. (Zbirka Deteljica).
Feri Lainšček: Pesmi o Mišku in Belamiški. Ilustr. Maša Kozjek.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. (Zbirka Velike slikanice).
Vinko Möderndorfer: Luža, čevelj, smrkelj in rokav. Ilustr. Marko
Kociper. Ljubljana: Mladika, 2009. (Knjižna zbirka Trepetlika; št. 53).
Milan Petek Levokov: Skrivnost oblačne gore. Ljubljana: Družba Piano,
2011.
Slavko Pregl: Radovedne pravljice. Ilustr. Kostja Gatnik. Dob pri
Domžalah: Miš, 2011. (Miškolinke).
Lucija Stepančič: Martinček in dinozavri. Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010.
(Knjižnica Čebelica; 430).
Primož Suhodolčan: Hud planet. Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Zbirka Pozor,
pravljice!; knj. 10).
Dim Zupan: Hektor in zrela hruška: zgodba nekega Hektorja. Ilustr. Andreja Gregorič. Ljubljana:
Mladika, 2011. (Knjižna zbirka Hektor).
Dobitnik nagrade DESETNICA 2012 je pesnik in pisatelj FERI LAINŠČEK za knjigo PESMI O MIŠKU IN
BELAMIŠKI.
MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA 2012
Moja najljubša knjiga, priznanje po izboru slovenskih mladih bralcev, se podeljuje vsako leto od leta
1998 dalje, in sicer v dveh kategorijah: za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in za najljubšo v
slovenščino prevedeno mladinsko knjigo.
Glasovanje za Mojo najljubšo knjigo 2012 (že petnajstič zapovrstjo in šestič prek spleta) je potekalo
od začetka šolskega leta pa do 15. marca letos v 45 slovenskih splošnih knjižnicah in v šolskih
knjižnicah na njihovem območju, sodelovali pa so tudi slovenski otroci izven Slovenije. Sodelovalo je
78 mentorjev, ki so spodbujali mlade k branju in sporočali njihove glasove. Glasovalo je 20.670
mladih bralcev, od tega smo prejeli 478 glasov od slovenskih mladih bralcev izven Slovenije. Kot
vedno je nad akcijo zbiranja glasov bdela Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo
MKL, in sicer kot koordinatorka vseh dejavnosti v zvezi s priznanjem. Sicer pa akcijo strokovno vodi
odbor za priznanje Moja najljubša knjiga, ki ga sestavljajo predstavniki slovenskih splošnih in šolskih
ALGORITEM ARENE
12
knjižnic, častni člani pa so predsednik ZBDS, predsednik Slovenske sekcije IBBY in predstavnik mladih
bralcev.
Tako kot doslej je bila tudi letos slavnostna podelitev priznanj MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA 2012
slovenskemu avtorju, prevajalcem in založbama del praznovanj mednarodnega dne knjig za otroke, 2.
aprila, v Mestni knjižnici Ljubljana.
MOJA NAJLJUBŠA SLOVENSKA KNJIGA po izboru mladih
bralcev za leto 2012 je BLAZNO RESNO O ŠOLI avtorice
DESE MUCK z ilustracijami Mateja de Cecca, ki izhaja pri
založbi Mladinska knjiga v Zbirki Blazno resno o …
MOJA NAJLJUBŠA MLADINSKA KNJIGA, PREVEDENA V
SLOVENŠČINO, po izboru mladih bralcev za leto 2012 je
GROZNI GAŠPER avtorice FRANCESCE SIMON z
ilustracijami Tonyja Rossa. Knjiga, ki jo je prevedla
Polonca Kovač, je izšla pri založbi Učila International v
Zbirki Grozni Gašper.
IBBY ČASTNA LISTA (HONOUR LIST) 2012
IBBY (Mednarodna zveza za mladinsko književnost) podeli priznanja Častna lista vsaki dve leti
pisateljem, ilustratorjem in prevajalcem za literarno delo za otroke in mladino, ki je izšlo v zadnjih
treh letih.
Slovenska sekcija IBBY je za letošnjo IBBY Častno listo kandidirala naslednje slovenske avtorje:
Izvirno slovensko mladinsko leposlovje:
BINA ŠTAMPE ŽMAVC: Cesar in roža. Ilustr.
Alenka Sottler. Dob pri Domžalah: Miš, 2009.
Izvirna slovenska mladinska ilustracija:
DANIJEL DEMŠAR za knjigo: Bina Štampe
Žmavc: Roža v srcu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010.
(Zbirka Deteljica).
Prevod mladinskega leposlovja v slovenščino:
BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA za knjigo: Terry Pratchett in Neil Gaiman:
Dobra znamenja: verne in natančne prerokbe Agnes Nutter, coprnice.
Ljubljana: Sanje, 2010. (Zbirka Sanje. Roman).
Slavnostna podelitev priznanj je bila konec avgusta na 33. kongresu IBBY v
Londonu.
ALGORITEM ARENE
13
NAGRAJENE TUJE MLADINSKE KNJIGE IN USTVARJALCI
ANDERSENOVA NAGRADA 2012
IBBY (Mednarodna zveza za mladinsko književnost) od leta 1956 dalje bienalno podeljuje
ANDERSENOVO NAGRADO. Podeljuje se pisateljem in ilustratorjem za njihov celotni opus ustvarjanja
za mlade. Kandidate predlagajo nacionalne sekcije IBBY. Andersenova nagrajenca izbere mednarodna
žirija, ki jo izvoli izvršni odbor IBBY. Pokroviteljica te prestižne nagrade je danska kraljica Margrethe II.
Razglasitev Andersenovih nagrajencev je v skladu z ustaljeno prakso vedno na knjižnem sejmu v
Bologni, slavnostna podelitev nagrad pa poteka na kongresu IBBY. Letošnja slavnostna podelitev
nagrad je bila konec avgusta na 33. kongresu IBBY v Londonu.
ANDERSENOVA NAGRAJENCA 2012 sta po izboru mednarodne strokovne žirije argentinska
pisateljica MARÍA TERESA ANDRUETTO in češki ilustrator PETER SÍS.
Slovenska sekcija IBBY je kandidirala pisatelja TONETA PAVČKA in ilustratorko ALENKO SOTTLER.
SPOMINSKA NAGRADA ASTRID LINDGREN 2012 (ALMA)
To mednarodno literarno nagrado, posvečeno spominu na priljubljeno švedsko pisateljico Astrid
Lindgren, je ustanovila švedska vlada leta 2002. Vsako leto jo švedski Nacionalni svet za kulturo
podeljuje tistim pisateljem in ilustratorjem, ki v skladu s humanističnimi idejami pisateljice
Lindgrenove ustvarjajo visoko kakovostna dela za otroke in mladino. Nagrada se lahko podeli tudi za
pomembne dosežke pri promociji branja ter za pripovedovanje zgodb. Nagrajence izbere
mednarodna strokovna žirija. Letošnja podelitev, ki je bila 28. maja 2012 v Stockholmu, je bila še prav
posebej slovesna, saj je ta prestižna literarna nagrada praznovala 10-letnico svojega podeljevanja.
SPOMINSKO NAGRADO ASTRID LINDGREN 2012 je prejel nizozemski pisatelj GUUS KUIJER.
Slovenska sekcija IBBY je za omenjeno nagrado kandidirala ilustratorko in pisateljico LILIJANO
PRAPROTNIK ZUPANČIČ - LILO PRAP.
ALGORITEM ARENE
14
ZLATE HRUŠKE 2012
Novosti
AMBJØRNSEN, Ingvar: Samson & Roberto. 2, Vražje
vrane.: 453
AMMANITI, Niccolò: Jaz in ti.: 710
ASHER, Jay: Trinajst razlogov.: 712
BAUER, Jana: Groznovilca v hudi hosti.: 457
BEDNARSKI, Piotr: Modrikasti sneg.: 714
BENEDICTUS, David: Poletje v stoletni hosti:
avtorizirano nadaljevanje izvirnih zgodb o
medvedu Puju A. A. Milna.: 458
BOYNE, John: Nace gre od doma: pravljica.: 623
BOYNE, John: Upor na ladji Bounty.: 720
BURNIE, David: Drevo: od drobnega semena do
mogočnega gozda.: 885
CALABRESI, Linda: Človeško telo.: 897
DENNIS BRYAN, Kim: Konji: živali, ki so spremenile
svet.: 916
DONALDSON, Julia: Hiška, majhna kot miška.: 160
DONALDSON, Julia: Najprisrčnejši velikan.: 161
DYER, Alan: Zvezda: od rojstva do črne luknje.: 873
ERŽEN, Saša: Tista o bolhah.: 168
FIAMMINGO, Raphaël: Življenja Marie Curie: žena v
zgodovini kemije.: 877
GARDNER, Sally: Rdeča ogrlica.: 730
GEDA, Fabio: V morju so krokodili: resnična zgodba
Enajatolaha Akbarija.: 731
GEHRMANN, Katja: Medved in mali.: 177
GLEITZMAN, Morris: Nekoč.: 733
GLEITZMAN, Morris: Potem.: 734
GOBBIE, Beth: Punca, ki nekaj velja.: 736
GRIMM, Jacob: Najlepše pravljice.: 580
HAMMERSCHMITT, Marcus: Yardang.: 641
HARDESTY, Von: Letenje.: 925
HARTNETT, Sonya: O dečku.: 740
HAVUKAINEN, Aino: Tine in Bine. Nori izumi.: 193
HERGÉ: Koks na krovu.: 592
HERGÉ: Primadonini dragulji.: 593
HERGÉ: Tintin v Tibetu.: 594
HERGÉ: Zadeva Sončnica.: 595
Hudičeva volna: slovenska ljudska pravljica.: 201
Indijanske pravljice in bajke.: 581
KREITZ, Isabel: Pikica in Tonček.: 597
KUIJER, Guus: Čez obzorje z vetrom na morje.: 752
LE GUIN, Ursula K.: Tehanu.: 654
LEE, Suzy: Val.: 264
LEVOY, Myron: Čarovnica s Četrte ulice in druge
povesti.: 756
MANČEK, Marjan: Hribci kremeniti.: 598
MARTIN, J. P.: Stric.: 662
MOERS, Walter: Vreščji mojster: kulinarična pravljica
iz Zamonije.: 666
MOGIL, H. Michael: Nevarno vreme.: 879
MURPHY, Glenn: Izumi.: 820
NESS, Patrick: Na begu: prva knjiga trilogije Hrup in
kaos.: 667
PILKEY, Dav: Prigode Uka in Glaka, kungfujskih
pračlovekov iz prihodnosti.: 603
Pojemo, pojemo 4: otroške pesmice slovenskih
avtorjev.: 949
PRAPROTNIK ZUPANČIČ, Lilijana: Žuželčji zakaji.: 891
PREGL, Slavko: Radovedne pravljice.: 556
PROCHÁZKOVÁ, Iva: Goli.: 774
SEDGWICK, Marcus: Poplava in podočnik.: 688
SIMINOVICH, Lorena: Radi imamo sadje.: 82
SMITH, David Julian: Če bi bil svet vasica: knjiga o
ljudeh tega sveta.: 974
STANTON, Andy: Gospod Gnilc in goblini.: 694
STANTON, Andy: Gospod Gnilc in kristala moči.: 695
STANTON, Andy: Gospod Gnilc in petični piškot.: 696
STANTON, Andy: Gravžarije gospoda Gnilca:
pripovedi iz Poprovega Gradca.: 697
STEELE, Philip: Vlaki: legendarna potovanja.: 913
STEPANČIČ, Lucija: Kako so videli svet.: 975
SVĚRÁK, Zdeněk: Gospod Klobasnik in gospod Špila.:
568
SVETINA, Peter: Čudežni prstan.: 410
ALGORITEM ARENE
15
ŠTAMPE ŽMAVC, Bina: Svilnate rime: izbrane pesmi
za otroke.: 812
Tek skozi čas.: 989
TIMM, Uwe: Dirkalni pujs Rudi Rilec.: 787
TRNOVŠEK, Tadej: Zaklad pisarja Bernarda.: 821
TULLET, Hervé: Pritisni tukaj.: 426
UNENGE, Johan: Moje vzporedno življenje.: 788
VEZJAK, Boris: Sokratov pojmovnik za mlade.: 827
WATTERSON, Bill: Nekaj pod posteljo se slini: zbirka
stripov Billa Wattersona o Calvinu in
Hobbesu.: 605
Za devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice.: 587
Zlata ptica: zgodbe in pesmi s podobami Ančke
Gošnik Godec.: 589
ZUPAN, Dim: Hektor in zrela hruška: zgodba nekega
Hektorja.: 578
ZUPAN, Vitomil: Pravljica o črnem šejku z rdečo
rožo.: 450
Zimzelenke – dobrodošli ponatisi in prenovljene izdaje
BOYNE, John: Deček v črtasti pižami: pripoved.: 719
ČERNEJ, Anica: Hi, konjiček.: 155
Čudežni vrt: zgodbe in pesmi s podobami Jelke
Reichmann.: 579
DUŠA DRAŽ, Irena: Seksikon.: 910
FRANK, Anne: Dnevnik Ane Frank.: 728
GAIMAN, Neil: Pokopališka knjiga.: 636
GOSCINNY, René: Nikec.: 738
GRAFENAUER, Niko: Pedenjped.: 182
GRIMM, Jacob: Janko in Metka.: 186
GRIMM, Jacob: Rdeča kapica.: 187
GRIMM, Jacob: Volk in sedem kozličkov.: 188
KOSOVEL, Srečko: Medvedki sladkosnedki.: 246
KOVAČ, Polonca: Težave in sporočila psička Pafija.:
512
KOVAČIČ, Lojze: Zgodbe iz mesta Rič-Rač in od
drugod.: 513
KOVIČ, Kajetan: Maček Muri.: 250
KOVIČ, Kajetan: Moj prijatelj Piki Jakob.: 514
KOVIČ, Kajetan: Pajacek in punčka.: 251
KOVIČ, Kajetan: Zlata ladja.: 252
KOVIČ, Kajetan: Zmaj Direndaj.: 253
LEVSTIK, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico.: 266
LONG, John A.: Dinozavri.: 881
MAKAROVIČ, Svetlana: Gal v galeriji.: 928
MAKAROVIČ, Svetlana: Pekarna Mišmaš.: 278
MAKAROVIČ, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom.:
279
MILČINSKI, Fran: Kako so si Butalci omislili pamet.:
296
MLAKAR, Ida: Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo.:
297
Mojca Pokrajculja: koroška pripovedka.: 306
MUCK, Desa: Blazno resno o šoli.: 768
MUCK, Desa: Blazno resno zadeti.: 906
MUSTER, Miki: Miki: zbirka Miki Muster. 1, 19521955.: 599
MUSTER, Miki: Miki: zbirka Miki Muster. 4, 19591961.: 600
MUSTER, Miki: Miki: zbirka Miki Muster. 5, 19611963.: 601
MUSTER, Miki: Miki: zbirka Miki Muster. 6, 19631965.: 602
PEČJAK, Vid: Drejček in trije Marsovčki.: 547
PEROCI, Ela: Muca Copatarica.: 332
PILKEY, Dav: Kapitan Gatnik in napad govorečih
stranišč.: 676
PILKEY, Dav: Prigode kapitana Gatnika.: 677
Pravljice.: 585
ROZMAN, Andrej: Izbrane Rozine v akciji: pesmi za
odrasle od 13. leta naprej.: 809
SELIŠKAR, Tone: Bratovščina Sinjega galeba.: 779
SILVERSTEIN, Shel: Drevo ima srce.: 389
Tisoč in ena noč.: 586
TOLKIEN, J. R. R.: Hobit ali Tja in spet nazaj.: 701
VALJAVEC, Matija: Pastir.: 429
VANDOT, Josip: Kekec in Pehta.: 430
VOGLAR, Mira: Biba buba baja.: 435
Zlata Čebelica: najlepših petdeset.: 588
ALGORITEM ARENE
16
Legende in opombe
C=
P=
M=
L=
A-stopnja =
B-stopnja =
1. stopnja =
2. stopnja =
3. stopnja =
4. stopnja =
leposlovje do 9. leta
leposlovje od 10. leta dalje
leposlovje od 13. leta dalje
ljudsko slovstvo
primerno tudi za starost do 3 let
primerno za starost 3–6 let
primerno za 1., 2. in 3. razred OŠ
primerno za 4., 5. in 6. razred OŠ
primerno za 7., 8. in 9. razred OŠ
primerno za srednješolce
(TB) =
(TJ) =
(GK) =
(DLV) =
(IM) =
(MP) =
(KP) =
(PP) =
(ZSV) =
(KS) =
(VZ) =
Tina Bilban
Tilka Jamnik
Gaja Kos
Darja Lavrenčič Vrabec
Ida Mlakar
Manca Perko
Kristina Picco
Petra Potočnik
Zarika Snoj Verbovšek
Katja Stergar
Vojko Zadravec
detektivka
dramska pripoved
grozljivka
kriminalka
ljubezenska pripoved
ljudsko slovstvo
potopisna pripoved
problemka
a
pustolovka
spominska pripoved
šaljiva pripoved
šolska pripoved
vojna pripoved
živalska pripoved
znanstvenofantastična
pripoved
zgodovinska pripoved
odlična knjiga leta –
dobitnica znaka zlata hruška
dobitnica znaka zlata hruška
ODLIČNO:
Po mnenju uredniškega odbora se knjige, ki v odlični meri ustrezajo kakovostnim kriterijem vrednotenja in ki po vsebini in izvedbi
izstopajo iz letne knjižne produkcije za otroke in mladino, uvrstijo med odlične izdaje leta in imajo pravico do znaka za kakovost zlata
hruška.
ZELO DOBRO:
Po mnenju uredniškega odbora se knjige, ki poleg tega, da zadovoljivo ustrezajo kakovostnim kriterijem vrednotenja, izstopajo še po
kaki izvirnosti, ki jo knjižni izdelek očitno izkazuje, uvrstijo med zelo dobre izdaje leta.
DOBRO:
Po mnenju uredniškega odbora se knjige, ki zadovoljivo težijo k estetski, izvirnostni, humanitarni ali kaki drugi osnovni človeški
vrednoti in so iz založniškega vidika pomembne predvsem za utrjevanje bralne kulture, uvrstijo med dobre izdaje leta.
POMANJKLJIVO:
Po mnenju uredniškega odbora se knjige, ki so sicer neškodljive, a založniško nedodelane in zato ne uspejo zadostiti kriterijem dobre
knjige, uvrstijo med pomanjkljive izdaje leta.
POGREŠLJIVO:
Po mnenju uredniškega odbora se knjige, v katerih manjka osnovni napor, da bi izdaja težila k estetski, izvirnostni, humanitarni ali
kaki drugi osnovni človeški vrednoti, ali nedvoumno izkazuje vsestransko nedoraslost ali zgrešenost založniškega cilja, uvrstijo med
pogrešljive izdaje leta.
POUČNE knjige so razvrščene po glavnih skupinah UDK (univerzalne decimalne klasifikacije) in označene z
glavnimi vrstilci (od 0 do 9).
17
Kako beremo
Zaporedna številka zapisa, vodilka
za vsa kazala v tej publikaciji
Kratki bibliografski podatki o knjigi
se začnejo s priimkom avtorja
Oznaka knjižnične zbirke (postavitve) za mladino (C, P, M, L, UDK)
Oznaka stopnje bralnih sposobnosti
(A, B, 1., 2., 3., 4.)
169. Levstik, Fran: Martin Krpan z Vrha. Ilustr. Hinko Smrekar. Spr. beseda
Igor Longyka. Ljubljana: Prešernova družba, 2007. (Zlata bralka, zlati
bralec), 36 str.
| C | 1. stopnja | nova izdaja
| Dunaj, ljudski junaki, Martin Krpan, Slovenija, tihotapstvo, velikani
Martin Krpan je ena izmed kultnih knjig, ki tudi danes spada v slovenski
knjižni "bohkov kot". 150 let staro besedilo je bilo navdih mnogim vrhunskim
umetnikom. Tokrat je Društvo Bralna značka Slovenije za darilo …
priporočilo
(zlata hruška)
in ikone za žanre
Vsebinska gesla
Kratka predstavitev knjige (anotacija)
Oblikovna ali
tehnična gesla in
opombe
IGROKNJIGE
18
IGROKNJIGE
Pručka do police
IGROKNJIGE
SLIKANICE
ZGODBICE
Izbor naslovov v tej družini
združuje skupine,
ki so namenjene
nesamostojnemu bralcu,
začetnemu bralcu oz.
družinskemu branju.
Ker v veliki večini služijo
bibliopedagoškim potrebam,
so pri njih v ospredju
oblikovni,
tehnični
in namembnostni vidiki.
Sem sodijo:
IGROKNJIGE
IGROKNJIGE
1. Abel, Bettina; Raab, Dorothee: Moj najljubši slikovni slovar.
Prev. Mojca Benedičič. Ilustr. Bettina Abel, Dorothee Raab. Tržič: Učila International, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | DOBRO , slikanica kartonka, slovar slikovni
2. Allen, Peter: Zmešnjava na kmetiji.
Ilustr. Peter Allen. Ljubljana: OKA, 2011, 20 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, slikanica prerezanka
| kmetija, živali v naravi
3. Astley, Neville; Baker, Mark: Pujsa Pepa. Moj očka.
Prev. Maja Sever. Ljubljana: DZS, 2011, 18 str.
| C | A- stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, po animirani predlogi, slikanica kartonka
| očetje, pujsi, živali v domišljiji
4. Bacchini, Barbara: Hitimo na pomoč.
Prev. Mateja Ozimek. Ilustr. Lorella Flamini. Ljubljana: Grahovac, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica gibljivka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| vozila
5. Bacchini, Barbara: Igrajmo se s števili!: zabavno spoznavanje števil: slikanica s predalčki.
Prev. Mateja Ozimek. Ilustr. Lorella Flamini. Ljubljana: Grahovac, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica gibljivka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
6. Bacchini, Barbara: Igrajmo se z barvami!: zabavno spoznavanje barv: slikanica s predalčki.
Prev. Mateja Ozimek. Ilustr. Lorella Flamini. Ljubljana: Grahovac, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica gibljivka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
7. Bacchini, Barbara: Igrive živali na kmetiji.
Prev. Mateja Ozimek. Ilustr. Lorella Flamini. Ljubljana: Grahovac, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica gibljivka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
8. Bacchini, Barbara: Mladički.
Prev. Mateja Ozimek. Ilustr. Lorella Flamini. Ljubljana: Grahovac, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica gibljivka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
9. Bacchini, Barbara: Traktorji.
Prev. Mateja Ozimek. Ilustr. Lorella Flamini. Ljubljana: Grahovac, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica gibljivka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
IGROKNJIGE
19
10. Bajželj, Maja: Živali.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 24 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| živali v naravi
11. Barkan, Joanne: Čričkova pesem.
Prev. Petra Vodopivec. Ilustr. Claudine Gévry. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , okenca, slikanica kartonka, zvočni efekti
| črički, živali v domišljiji
12. Barkan, Joanne: Žabice in prijatelji.
Prev. Lučka Vodopivec. Ilustr. Claudine Gévry. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , okenca, slikanica kartonka, zvočni efekti
| žabe, živali v domišljiji
13. Beaumont, Émilie; Bélineau, Nathalie: Barve.
Prev. Ana Marija Toman. Fotogr. René Brassart. Ljubljana: OKA, 2011. (Prve podobe), 17 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , ponatis, slikanica kartonka
| barve
14. Beaumont, Émilie: Bor vozi motor.
Prev. Ante Bračić. Ilustr. Alexis Nesme. Ljubljana: OKA, 2011. (Mali nadobudnež), 13 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis, slikanica kartonka
| promet, vozila
15. Beaumont, Émilie: Kraljična Pia.
Prev. Ana Marija Toman. Ljubljana: OKA, 2011. (Ko bom velika), 13 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka
16. Beaumont, Émilie; Bélineau, Nathalie: Mucki.
Prev. Irma Toman. Ljubljana: OKA, 2011. (Prve podobe), 17 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka
| mačke, živali v domišljiji
17. Beaumont, Émilie: Oskar upravlja žerjav.
Prev. Ante Bračić. Ilustr. Alexis Nesme. Ljubljana: OKA, 2011. (Mali nadobudnež), 13 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka
18. Beaumont, Émilie: Reševalec Nejc.
Prev. Ante Bračić. Ilustr. Alexis Nesme. Ljubljana: OKA, 2011. (Mali nadobudnež), 13 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka
19. Beaumont, Émilie: Veterinarka Livija.
Prev. Ana Marija Toman. Ljubljana: OKA, 2011. (Ko bom velika), 13 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka
| poklici
20. Beaumont, Émilie: Viktor vozi traktor.
Prev. Ante Bračić. Ilustr. Alexis Nesme. Ljubljana: OKA, 2011. (Mali nadobudnež), 13 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis, slikanica kartonka
| traktorji, vozila
21. Bélineau, Nathalie; Beaumont, Émilie: Narava.
Prev. Ana Marija Toman. Fotogr. René Brassart. Ljubljana: OKA, 2011. (Prve podobe), 17 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis, slikanica kartonka
| narava
IGROKNJIGE
20
22. Bieber, Hartmut: Medo Jaka gre na kahlico.
Prev. Mojca Benedičič. Ilustr. Hartmut Bieber. Tržič: Učila International, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , kazalo slikovno, okenca, slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike
tiskane črke
| higiena, medvedi, problemi najmlajših, živali v domišljiji
23. Bieber, Hartmut: Medo Jaka ne rabi več dude.
Prev. Mojca Benedičič. Ilustr. Hartmut Bieber. Tržič: Učila International, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , kazalo slikovno, okenca, slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike
tiskane črke
| medvedi, problemi najmlajših, razvade, živali v domišljiji
24. Bieber, Hartmut: Medo Jaka se pozdravi.
Prev. Mojca Benedičič. Ilustr. Hartmut Bieber. Tržič: Učila International, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , kazalo slikovno, okenca, slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike
tiskane črke
| bolezni, medvedi, živali v domišljiji
25. Bieber, Hartmut: Medo Jaka si sam umije zobe.
Prev. Mojca Benedičič. Ilustr. Hartmut Bieber. Tržič: Učila International, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , kazalo slikovno, okenca, slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike
tiskane črke
| higiena, medvedi, zobje, živali v domišljiji
26. Boumans, Lieve: Ali veš, koliko je ura?
Prev. Nina Kovič. Ilustr. Lieve Boumans. Ljubljana: Grahovac, 2011, 18 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica igralna, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| ura
27. Boumans, Lieve: Mladički na kmetiji: kje je mama kokoš?
Prev. Saša Prevolšek. Ljubljana: Grahovac, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica izrezanka, slikanica kartonka, slikanica tipanka, velike tiskane črke
| kmetija
28. Boumans, Lieve: Moja prva knjiga. Besede: 2-3 leta.
Prev. Liza Cvetkovič. Ilustr. Lieve Boumans. Ljubljana: Grahovac, 2011, 16 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
29. Boumans, Lieve: Na kmetiji: miška Cvetka pokaže psičku pot.
Prev. Saša Prevolšek. Ljubljana: Grahovac, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica izrezanka, slikanica kartonka, slikanica tipanka, velike tiskane črke
| kmetija
30. Boumans, Lieve: Odil Krok se uči zelo zabavne besede.
Prev. Saša Prevolšek. Ilustr. Lieve Boumans. Ljubljana: Grahovac, 2011, 24 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| krokodili, živali v domišljiji
31. Boumans, Lieve: Odil Krok, zelo prijazen krokodil.
Prev. Saša Prevolšek. Ilustr. Lieve Boumans. Ljubljana: Grahovac, 2011, 22 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| krokodili, živali v domišljiji
32. Boumans, Lieve: Otrokova prva knjiga.
Prev. Saša Prevolšek. Ilustr. Lieve Boumans. Ljubljana: Grahovac, 2011, 24 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
IGROKNJIGE
21
33. Boumans, Lieve: Otrokova prva knjiga živali.
Prev. Saša Prevolšek. Ilustr. Lieve Boumans. Ljubljana: Grahovac, 2011, 24 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| živali v naravi
34. Boumans, Lieve: Račka Nana pozna barve.
Prev. Saša Prevolšek. Ilustr. Lieve Boumans. Ljubljana: Grahovac, 2011, 22 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| race, živali v domišljiji
35. Boumans, Lieve: Račka Nana šteje od 1 do 10.
Prev. Saša Prevolšek. Ilustr. Lieve Boumans. Ljubljana: Grahovac, 2011, 22 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| race, živali v domišljiji
36. Boumans, Lieve: Zabavna vozila: 2-3 leta.
Prev. Liza Cvetkovič. Ilustr. Lieve Boumans. Ljubljana: Grahovac, 2011, 16 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| vozila
37. Boy, Armelle: Oskar in Mina v šoli igrač.
Prev. Tatjana Struna. Ilustr. Armelle Boy. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica igralna, slikanica kartonka, zavihki
38. Božič pri medvedkih: pet sestavljank z 48 koščki.
Prev. Ana Marija Toman. Ilustr. Lee Krutop. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 12 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis, potrošna izdaja, sestavljanka, slikanica igralna, slikanica kartonka
| božič, medvedi, prazniki, živali v domišljiji
39. Božiček v dimniku.
Prev. Andrej Gogala. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| Božiček
40. Božičnice. Na obisku pri Božičku ....
Prev. Mateja Ozimek. Ljubljana: Grahovac, 2011, 24 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| Božiček
41. Božičnice. Napiši pismo Božičku ....
Prev. Mateja Ozimek. Ljubljana: Grahovac, 2011, 24 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| Božiček
42. Božičnice. Učimo se barve z Božičkom ....
Prev. Mateja Ozimek. Ljubljana: Grahovac, 2011, 24 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| barve
43. Božičnice. Učimo se števila z Božičkom ....
Prev. Mateja Ozimek. Ljubljana: Grahovac, 2011, 24 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| števila
44. Cosneau, Olivia: Pasja zmešnjava.
Ilustr. Olivia Cosneau. Ljubljana: OKA, 2011, 20 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica prerezanka
| psi
IGROKNJIGE
22
45. Cuno, Sabine: Vesel božič, živalce!
Prev. Metka Bartol. Ilustr. Marlis Scharff Kniemeyer. Tržič: Učila International, 2011. (Božične zgodbe), 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , okenca, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| božič
46. Dinozaver Dino.
Prev. Jana Kolarič. Maribor: Mettis bukvarna, 2011. (Pustolovščine naprstne lutke), 12 str. Dodatek: naprstna
lutka v obliki dinozavra
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica igralna, slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| dinozavri, živali v domišljiji
47. Francia, Manilo: Božič z Božičkom.
Prev. Mateja Ozimek. Ilustr. Claudio Cernuschi, Maria De Fillippo. Ljubljana: Grahovac, 2011, 12 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke, zavihki
| Božiček
48. Frisque, Anne-Marie: Obisk na kmetiji: zgodba s sličicami.
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Anne-Marie Frisque. Tržič: Učila International, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | DOBRO , okenca, slikanica kartonka, slikopis, zavihki
| kmetija
49. Genechten, Guido van: Mame s svojimi mladički.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Guido van Genechten. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 22 str.
| C | A- stopnja | DOBRO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| starši, živali v naravi
50. Genechten, Guido van: Očki s svojimi mladički.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Guido van Genechten. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 22 str.
| C | A- stopnja | DOBRO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| starši, živali v naravi
51. Greig, Elna: Kako se oglašajo živali: pritisni na tipko za živalski pozdrav!
Prev. Sanda Šukarov. Ilustr. Ståle Ådland. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | DOBRO , kazalo slikovno, ponatis, slikanica igralna, slikanica kartonka, zvočni efekti
| kmetija, živali v naravi
52. Hill, Eric: Pikijev prvi besednjak.
Prev. Andreja Peček. Ilustr. Eric Hill. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 20 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , ponatis, slikanica kartonka, slovar slikovni
| živali v domišljiji
53. Jammes, Laurance; Clemens, Marc: Pisana druščina. Igra s števili.
Prev. Marjeta Drobnič. Ilustr. Laurance Jammes, Marc Clemens. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 14
str. Dodatek: pomični plastični vlakec
| C | A- stopnja | ZELO DOBRO , slikanica igralna, slikanica izrezanka, slikanica kartonka
| igre družabne, števila
54. Jammes, Laurance; Clemens, Marc: Pisana druščina. Igra z barvami.
Prev. Marjeta Drobnič. Ilustr. Laurance Jammes, Marc Clemens. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 14
str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , slikanica izrezanka, slikanica kartonka, slikanica tipanka
| barve
55. Jeffrey, Sean: Frančkova poučna slikanica: 60 zabavnih okenc.
Prev. Živa Hren. Ilustr. Brenda Clark. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 12 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , slikanica kartonka, zavihki
| barve, oblike, števila
IGROKNJIGE
23
56. Jesen.
Prev. Sandra Stevanovič. Tržič: Učila International, 2011. (Potipaj in začuti), 12 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , okenca, slikanica kartonka, slikanica tipanka, velike tiskane črke
| jesen, letni časi
57. Jones, Cath: Medved Marko.
Prev. Jana Kolarič. Ilustr. Caroline Williams. Maribor: Mettis bukvarna, 2011. (Knjiga, ki miga), 10 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , ponatis, slikanica kartonka, velike tiskane črke
58. Jones, Cath: Muc Mrnjav.
Prev. Jana Kolarič. Ilustr. Caroline Williams. Maribor: Mettis bukvarna, 2011. (Knjiga, ki miga), 10 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , ponatis, slikanica kartonka, velike tiskane črke
59. Jones, Cath: Račka Rozi.
Prev. Jana Kolarič. Ilustr. Caroline Williams. Maribor: Mettis bukvarna, 2011. (Knjiga, ki miga), 10 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , ponatis, slikanica kartonka, velike tiskane črke
60. Jones, Cath: Zajči Majči.
Prev. Jana Kolarič. Ilustr. Caroline Williams. Maribor: Mettis bukvarna, 2011. (Knjiga, ki miga), 10 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
61. Künzler Behncke, Rosemarie: Božična zgodba.
Prev. Metka Bartol. Ilustr. Marlis Scharff Kniemeyer. Tržič: Učila International, 2011. (Božične zgodbe), 12 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , okenca, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| božič
62. Lloyd Jones, Sally: Medvedkovo Sveto pismo: božja beseda za rjavčka medveda.
Prev. Berta Golob. Ilustr. Igor Oleynikov. Koper: Ognjišče, 2011, 22 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis, slikanica kartonka
| krščanstvo, medvedi, vera, živali v domišljiji
63. Mama in otrok. Račka.
Prev. Barbara Zych. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 8 str. Dodatek: igračka v obliki račke
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis, slikanica iskalna, slikanica kopalna, slikanica plastična
| race, živali v domišljiji
64. Marchiori, Rita: Božičkov dom.
Prev. Mateja Ozimek. Ljubljana: Grahovac, 2011, 18 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka, slikanica tipanka, velike tiskane črke, zavihki
| Božiček
65. Moji prvi zvoki. Glasna vozila.
Prev. Sandra Stevanovič. Tržič: Učila International, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke, zvočni efekti
| vozila
66. Moji prvi zvoki. Glasne živali.
Prev. Sandra Stevanovič. Tržič: Učila International, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke, zvočni efekti
| živali v naravi
67. Niessen, Susan: Na kmetiji: moj prvi obisk.
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Guido Wandrey. Tržič: Učila International, 2011, 18 str.
| C | A- stopnja | DOBRO , slikanica kartonka, velike tiskane črke, zavihki
| kmetija
IGROKNJIGE
24
68. Otrokove prve barve.
Prev. Barbara Zych. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 25 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| barve
69. Otrokove prve besede.
Prev. Barbara Zych. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 25 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
70. Otrokove prve igrače.
Prev. Barbara Zych. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 25 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| igrače
71. Otrokove prve živali.
Prev. Barbara Zych. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 25 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| živali v naravi
72. Oud, Pauline: Beti in Miha. V parku.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Pauline Oud. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | DOBRO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| miši, zajci, živali v domišljiji
73. Oud, Pauline: Beti in Miha. V živalskem vrtu.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Pauline Oud. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 14 str.
| C | A- stopnja | DOBRO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| miši, zajci, živali v domišljiji
74. Poletje.
Prev. Sandra Stevanovič. Tržič: Učila International, 2011. (Potipaj in začuti), 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , okenca, slikanica kartonka, slikanica tipanka, velike tiskane črke
| letni časi, poletje
75. Pomlad.
Prev. Sandra Stevanovič. Tržič: Učila International, 2011. (Potipaj in začuti), 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , okenca, slikanica kartonka, slikanica tipanka, velike tiskane črke
| letni časi, pomlad
76. Priddy, Roger: Velika knjiga o kmetiji.
Prev. Mojca Benedičič. Tržič: Učila International, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | ZELO DOBRO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| kmetija
77. Priddy, Roger: Velika knjiga o vozilih.
Prev. Mojca Benedičič. Tržič: Učila International, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | ZELO DOBRO , ponatis, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| vozila
78. Priddy, Roger: Velika knjiga o živalih.
Prev. Mojca Benedičič. Tržič: Učila International, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | ZELO DOBRO , ponatis, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| živali v naravi
79. Prvih 100 besed.
Prev. Mojca Benedičič. Tržič: Učila International, 2011, 26 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
IGROKNJIGE
25
80. Prvih 100 vozil.
Prev. Mojca Benedičič. Tržič: Učila International, 2011, 26 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| vozila
81. Prvih 100 živali.
Prev. Mojca Benedičič. Tržič: Učila International, 2011, 26 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| živali v naravi
82. Siminovich, Lorena: Radi imamo sadje.
Prev. Majda Oblak. Ilustr. Lorena Siminovich. Ljubljana: DZS, 2011. (Kolaži), 12 str.
| C | A- stopnja | ODLIČNO , slikanica kartonka, slikanica tipanka
| barve, sadje
Ni prav pogosto, da slikanico kartonko, ki je namenjena najmlajšim bralcem oziroma, še bolje, gledalcem, že na prvi pogled
odlikuje estetskost. Prav zato si igroknjiga Radi imamo sadje zasluži prav posebno pozornost. Ta srednje velika kartonka je
narejena kot imitacija lesene knjigice, kar v kombinaciji z jasnimi, zračnimi in preglednimi ilustracijami, ki mestoma delujejo
kot kolaži, učinkuje lepo, svetlo in čisto, obenem pa se tudi tematsko ujema z natančno izdelanim konceptom celotne knjige.
Z njeno pomočjo se lahko namreč otroci naučijo prepoznavati različne vrste sadja, obenem pa na nevsiljiv in vsebinsko
zaokrožen način spoznajo še veliko drugega. Poleg različnih barv in vzorcev, ki rabijo kot podlaga posameznih strani in
sestavni del sadnih kolažev, so v ospredju seveda predvsem zunanjosti in notranjosti sadežev, otipati pa je mogoče celo
njihovo strukturo (nagubano lupino pomaranče, hrapavo jagodo in gladko jabolko ter malce bolj kašasto hruško). Na zadnji
strani so vse vrste sadja zmešane v vabljivo sadno solato, ki jo bodo otroci po gledanju te slikanice zagotovo še raje jedli kot
do sedaj. (ZSV)
83. Sirett, Dawn: Zvočnica. Ču! Ču!
Prev. Petra Vodopivec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , fotografije, slikanica kartonka, zavihki, zvočni efekti
84. Sirett, Dawn: Zvočnica. Grrr! Grrr!
Prev. Peter Arko. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , fotografije, slikanica kartonka, zavihki, zvočni efekti
85. Slon Anton.
Prev. Jana Kolarič. Maribor: Mettis bukvarna, 2011. (Pustolovščine naprstne lutke), 12 str. Dodatek: naprstna
lutka v obliki slona
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica igralna, slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| sloni, živali v domišljiji
86. Stepančič, Damijan: Ko bom velik/a, bom ....
Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 23 str.
| C | A- stopnja | ZELO DOBRO , ponatis, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| poklici
87. Šoster Olmer, Ksenija: Kak.
Ilustr. Kristina Krhin. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 12 str.
| C | A- stopnja | DOBRO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| higiena
88. Števila, barve, oblike.
Prev. Mojca Benedičič. Tržič: Učila International, 2011, 26 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka, velike tiskane črke
| barve, oblike, števila
89. Tovey, Peter: Lačna žabica.
Prev. Peter Arko. Ilustr. David Dunstan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Oči na pecljih), 14 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , okenca, slikanica igralna, slikanica kartonka
| žabe, živali v domišljiji
26
90. Tovey, Peter: Rakovica Mica.
Prev. Peter Arko. Ilustr. David Dunstan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Oči na pecljih), 14 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , okenca, slikanica igralna, slikanica kartonka
| morje, živali v domišljiji
91. Upton, Deborah: Presenečenje za Tomaža: 12 zabavnih zavihkov.
Prev. Majda Oblak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Tomaž in prijatelji), 10 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, ponatis, slikanica igralna, slikanica kartonka, zavihki,
zvočni efekti
| vlaki, vozila
92. V angelski delavnici.
Prev. Metka Bartol. Ilustr. Marlis Scharff Kniemeyer. Tržič: Učila International, 2011. (Božične zgodbe), 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , okenca, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| božič
93. Wiencirz, Gerlinde: Božič je pred vrati.
Prev. Metka Bartol. Ilustr. Marlis Scharff Kniemeyer. Tržič: Učila International, 2011. (Božične zgodbe), 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , okenca, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| božič
94. Zebra Zdenka.
Prev. Jana Kolarič. Maribor: Mettis bukvarna, 2011. (Pustolovščine naprstne lutke), 12 str. Dodatek: naprstna
lutka v obliki zebre
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica igralna, slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| zebre, živali v domišljiji
95. Zima.
Prev. Sandra Stevanovič. Tržič: Učila International, 2011. (Potipaj in začuti), 12 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka, slikanica tipanka, velike tiskane črke
| letni časi, zima
96. Žirafa Živa.
Prev. Jana Kolarič. Maribor: Mettis bukvarna, 2011. (Pustolovščine naprstne lutke), 12 str. Dodatek: naprstna
lutka v obliki žirafe
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica igralna, slikanica izrezanka, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| žirafe, živali v domišljiji
97. Živalska abeceda: s plakatom.
Ured. Barbara Zych. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 24 str. Dodatek: plakat
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , abecedarija, slikanica kartonka
| živali v naravi
98. Živalski album.
Ured. Barbara Zych. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 24 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka
| živali v naravi
SLIKANICE
27
SLIKANICE
SLIKANICE
99. Ali Baba in 40 razbojnikov.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 11), 30 str.
| L | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
100. Alica v čudežni deželi.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Lewis Carroll. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Večne
pravljice; 22), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
101. Amft, Diana: Pajkec Ogabek.
Prev. Veronika Drolc. Ilustr. Martina Matos. Ljubljana: Kres, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih, tipografija različna
| pajki, predsodki, živali v domišljiji
102. Askew, Amanda: Janko in Metka.
Prev. Maja Kraigher. Ilustr. Andy Catling. Bibl. predh. Jacob Grimm. Bibl. predh. Wilhelm Grimm. Murska
Sobota: Pomurska založba, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , pravljica klasična, priredba
| bratje, čarovnice, sestre
103. Askew, Amanda: Zlatolaska in trije medvedi.
Prev. Maja Kraigher. Ilustr. Bruno Merz. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , ljudsko slovstvo, priredba
| medvedi, živali v domišljiji
104. Astley, Neville; Baker, Mark: Pujsa Pepa. Zobna vila.
Prev. Maja Sever. Ljubljana: DZS, 2011, 28 str. Dodatek: ovojnica za zobek in pismo za zobno vilo
| C | B- stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, po animirani predlogi
| higiena, pujsi, vile, zobje, živali v domišljiji
105. Bambi: slikopis z nalepkami.
Prev. Andrej Gogala. Bibl. predh. Felix Salten. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Najlepše pravljice z
nalepkami), 16 str. Dodatek: nalepke
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, slikopis
106. Ban, Tatjana: Ovčka Belka plete oblačila.
Ilustr. Tatjana Ban. Domžale: Tamaj, 2011, 31 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , navodila za ustvarjanje, velike tiskane črke
| dobrota, ovce, pomoč, vrline, živali v domišljiji
107. Baumgart, Klaus: Larina zvezdica.
Prev. Selina Ambrož. Ilustr. Klaus Baumgart. Ljubljana: Kres, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , ponatis, velike tiskane črke
| noč, problemi najmlajših, spanje, zvezde
108. Baxter, Nicola: Mala vila in čarobna želja.
Prev. Darja Marinšek. Ilustr. Marina Fedotova. Tržič: Učila International, 2011, 12 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica postavljanka
| vile, želje
109. Becker, Bonny: Obisk za medveda.
Prev. Neža Božič. Ilustr. Kady MacDonald Denton. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 52 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , tipografija različna
| medvedi, miši, prijateljstvo, živali v domišljiji
SLIKANICE
28
110. Benulič, Saša: Spet zeleno.
Ilustr. Tatjana Ban. Domžale: Tamaj, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| ekologija, gozdovi, narava, onesnaževanje, živali v domišljiji
111. Bevc, Cvetka: Moja družina.
Ilustr. Nina Mrđenović. Ljubljana: Sodobnost International, Vodnikova založba (DSKG), 2011, 17 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| družina
112. Bihar, Damjana: Sanjam, da sem Sonce.
Ilustr. Filip Bihar, Samo Bihar. Novo mesto: samozaložba, 2011, 21 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , likovna ustvarjalnost otrok
| sonce, vesolje
113. Blabey, Aaron: Živa Žganec.
Prev. Jakob J. Kenda. Ilustr. Aaron Blabey. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG), 2011. (Gugalnica), 30 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO
| deklice, dom, družina, selitve
114. Blanchut, Fabienne: Mila je jokica.
Prev. Lija Pogačnik. Ilustr. Camille Dubois. Ljubljana: OKA, 2011. (Prava princeska; 7), 21 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, ponatis
| deklice, problemi najmlajših, strah
115. Blanchut, Fabienne: Mila je klepetulja.
Prev. Lija Pogačnik. Ilustr. Camille Dubois. Ljubljana: OKA, 2011. (Prava princeska; 13), 21 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| deklice, problemi najmlajših, vsakdan
116. Blanchut, Fabienne: Mila je muhasta.
Prev. Lija Pogačnik. Ilustr. Camille Dubois. Ljubljana: OKA, 2011. (Prava princeska; 14), 21 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| deklice, problemi najmlajših, vsakdan
117. Blanchut, Fabienne: Mila je radodarna.
Prev. Lija Pogačnik. Ilustr. Camille Dubois. Ljubljana: OKA, 2011. (Prava princeska; 4), 21 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, ponatis
| deklice, problemi najmlajših, vsakdan
118. Bond, Michael: Medvedek Paddington na lovu za nagrado.
Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Robert W. Alley. Tržič: Učila International, 2011, 30 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke
| medvedi, živali v domišljiji
119. Bond, Michael: Medvedek Paddington na ogledu znamenitosti.
Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Robert W. Alley. Tržič: Učila International, 2011, 30 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke
| medvedi, živali v domišljiji
120. Bond, Michael: Medvedek Paddington na vrtu.
Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Robert W. Alley. Tržič: Učila International, 2011, 30 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke
| medvedi, živali v domišljiji
121. Bond, Michael: Medvedek Paddington: izvirna zgodbica o medvedku iz Peruja.
Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Robert W. Alley. Tržič: Učila International, 2011, 30 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke
| medvedi, živali v domišljiji
SLIKANICE
29
122. Borin, Andreja: Majhen svet.
Ilustr. Andreja Borin. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Čebelica; 433), 23 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , verzi
123. Boshouwers, Suzan: Princese.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Marjolein Hund. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. (Zvedavček; 2), 23 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , note, prepognjeni listi, recepti
| princese
124. Bourgeois, Paulette: Franček in nevihta.
Prev. Živa Hren. Ilustr. Brenda Clark. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Frančkove klasične zgodbice),
30 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| strah, vreme, želve, živali v domišljiji
125. Bourgeois, Paulette: Franček reče "Rad te imam".
Prev. Živa Hren. Ilustr. Brenda Clark. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Frančkove klasične zgodbice),
30 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| darila, matere, risanje, rojstni dan, želve, živali v domišljiji
126. Bourgeois, Paulette: Franček ukazuje.
Prev. Živa Hren. Ilustr. Brenda Clark. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Frančkove klasične zgodbice),
30 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| igre, prepir, prijateljstvo, solidarnost, šport, želve, živali v domišljiji
127. Bourgeois, Paulette: Frančkovo božično darilo.
Prev. Živa Hren. Ilustr. Brenda Clark. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Frančkove klasične zgodbice),
30 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| božič, darila, želve, živali v domišljiji
128. Bourguignon, Laurence: Olga.
Prev. Maja Kraigher. Ilustr. Quentin Gréban. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO
| krave, potovanja, želje, živali v domišljiji
129. Božične bibarije.
Prir. Lucija Stupica. Liki bib Lilijana Praprotnik Zupančič. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, TV
Slovenija, Otroški in mladinski program, 2011, 33 str. Dodatek: DVD
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , po animirani predlogi
| Božiček, darila, nesreče, pomoč
130. Bratkovič Veselko, Elsa: O miški, ki išče hiško.
Ilustr. Kaja Veselko. Portorož: DiGi, 2011, 16 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| prijateljstvo
131. Bremenski mestni godci.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Jacob Grimm. Bibl. predh. Wilhelm Grimm. Ljubljana:
Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 17), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
132. Brown, Janet Allison: Jakec dobi prijatelja.
Prev. Peter Arko. Ilustr. Samantha Chaffey. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 10 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka
SLIKANICE
30
133. Brown, Janet Allison: Jakec ima prevelika ušesa.
Prev. Peter Arko. Ilustr. Samantha Chaffey. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 10 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka
134. Brown, Janet Allison: Jakec in nevihta.
Prev. Peter Arko. Ilustr. Samantha Chaffey. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 10 str.
| C | A- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica kartonka
135. Burlingham, Abigail: Paco in njegovi kužki.
Prev. Valerija Trojar. Ilustr. Sarah Warburton. Hoče: Skrivnost, 2011, 26 str.
| C | B- stopnja | DOBRO
| mladiči, psi, živali v domišljiji
136. Butler, M. Christina: Miška in Mesec.
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Tina Macnaughton. Tržič: Učila International, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| luna, miši, nesoglasja, prijateljstvo, živali v domišljiji
137. Butler, M. Christina: Neke božične noči.
Prev. Polonca Kovač. Ilustr. Tina Macnaughton. Tržič: Učila International, 2011. (Potipaj in začuti), 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica tipanka, velike tiskane črke
| božič, ježi, prijateljstvo, živali v domišljiji
138. Cali, Davide: Medved poseka gozd.
Prev. Karin Pečnikar. Ilustr. Gianluca Foli. Škofja Loka: Vran, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO
| ekologija, gozdovi, medvedi, živali v domišljiji
139. Casalis, Anna: Mišek Tip je sebičen.
Prev. Nataša Šilec. Ilustr. Marco Campanella. Ljubljana: Karantanija, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, velike tiskane črke
| miši, sebičnost, vsakdan, živali v domišljiji
140. Casalis, Anna: Mišek Tip med božičnimi prazniki.
Prev. Jana Kete Matičič. Ilustr. Marco Campanella. Ljubljana: Karantanija, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, ponatis
| božič, miši, prazniki, zima, živali v domišljiji
141. Casalis, Anna: Mišek Tip nagaja.
Prev. Jana Kete Matičič. Ilustr. Marco Campanella. Ljubljana: Karantanija, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, ponatis
| miši, problemi najmlajših, trma, živali v domišljiji
142. Casalis, Anna: Mišek Tip pri babici in dedku.
Prev. Jana Kete Matičič. Ilustr. Marco Campanella. Ljubljana: Karantanija, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, ponatis, velike tiskane črke
| miši, živali v domišljiji
143. Casalis, Anna: Mišek Tip pri zobozdravniku.
Prev. Jana Kete Matičič. Ilustr. Marco Campanella. Ljubljana: Karantanija, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, ponatis, velike tiskane črke
| higiena, miši, problemi najmlajših, vsakdan, zobje, živali v domišljiji
144. Casalis, Anna: Mišek Tip si želi bratca.
Prev. Jana Kete Matičič. Ilustr. Marco Campanella. Ljubljana: Karantanija, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, ponatis, velike tiskane črke
| dojenčki, družina, miši, problemi najmlajših, sestre, živali v domišljiji
SLIKANICE
31
145. Chapman, Jane: Resnično dobri prijatelji: ob rečnem bregu.
Prev. Darja Marinšek. Ilustr. Jane Chapman. Tržič: Učila International, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| igra, prijateljstvo, živali v domišljiji
146. Chen, Zhiyuan: Guji Guji.
Prev. Jana Bauer. Ilustr. Zhiyuan Chen. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG), 2011. (Gugalnica), 32 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO
| drugačnost, družina, krokodili, race, samopodoba, živali v domišljiji
147. Child, Lauren: Paradižnika ne bom nikoli niti poskusila: nastopata Čarli in Lola.
Prev. Helena Kraljič. Ilustr. Lauren Child. Jezero: Morfem, 2011, 32 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del nanizanke, tipografija različna
| bratje, hrana, problemi najmlajših, sestre, zelenjava
148. Collins, Josephine: Princesina poroka: z okenci in s knjižico z navodili za družice.
Prev. Mojca Benedičič. Ilustr. Gail Yerrill. Tržič: Učila International, 2011, 16 str. Dodatek: mali vodnik za družice
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , prepognjeni listi, velike tiskane črke, zavihki
| poroka, princese
149. Corderoy, Tracey: Čas je za kahlico.
Prev. Darja Marinšek. Ilustr. Caroline Pedler. Tržič: Učila International, 2011. (Potipaj in začuti), 19 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica tipanka, velike tiskane črke
| higiena, kahlice
150. Corderoy, Tracey: Oh, ta raček.
Prev. Alenka Razboršek. Ilustr. Tina Macnaughton. Tržič: Učila International, 2011. (Knjiga z bleščicami), 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica tipanka, velike tiskane črke
| race, živali v domišljiji
151. Corderoy, Tracey: Pogumni pingvinček.
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Gavin Scott. Tržič: Učila International, 2011. (Potipaj in začuti), 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica tipanka, velike tiskane črke
| igrače, iskanje, pingvini, živali v domišljiji
152. Corderoy, Tracey: Še ena zgodba.
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Alison Edgson. Tržič: Učila International, 2011, 25 str. Dodatek: pobarvanka
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| branje, knjige, pripovedovanje, zajci, živali v domišljiji
153. Cousins, Lucy: Njam!
Prev. Polonca Kovač. Ilustr. Lucy Cousins. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Sončnica), 121 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , pravljica klasična, priredba
154. Čehovin, Aleksandra: Strašna Martinova prigoda: zgodba, ki se ne sme ponoviti, (čeprav se dogaja kar naprej).
Ilustr. Taja Sever. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 32 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, pripoved v verzih
| ekologija, okolje, onesnaževanje
155. Černej, Anica: Hi, konjiček.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Zakladi otroštva), 27 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , ponatis, velike tiskane črke, verzi
To je četrti natis (oz. tretji ponatis: 1990, 1998, 1999) slikanice, ki prinaša 19 otroških pesmi Anice Černejeve, slovenske
pesnice iz prve polovice 20. stoletja (1900–1944). Pesmi o živalih in naravi, pa tudi o otrocih, so blizu tudi doživljanju
sodobnih otrok v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju. Všeč so jim tudi zato, ker so bogato zvočne, ritmične in
melodične; prav zato jih je bilo nekaj že tudi uglasbenih. Nekatere med njimi so tako priljubljene, da so že skoraj
"ponarodele". K priljubljenosti in poglobljenemu doživljanju pesmi v slikanici zagotovo prispevajo tudi prisrčne ilustracije
Jelke Reichman. Slikanica z velikimi tiskanimi črkami je v celoti tudi odlična spodbuda za začetno branje. (TJ)
SLIKANICE
32
156. Čokoladni Poldi.
Prev. Brina Gogala. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Tomaž in prijatelji), 27 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| vlaki, vozila
157. David, Juliet: Izgubljena ovca: knjiga z zavihki.
Prev. Silvester Čuk. Ilustr. Sylvia Ward. Koper: Ognjišče, 2011, 12 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke, zavihki
| svetopisemske zgodbe
158. Deetjen, Claudia; Stöckigt, Kathrin: Česar nihče ne ve.
Prev. Andreja Mikuž. Ilustr. Kati Meden. Maribor: Ozara Slovenija, 2011, 24 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih, pripoved v verzih, spremno besedilo
| duševne bolezni
159. Domicelj, Tomaž: Pravljica o pridni voluharici.
Ilustr. Nina Rupel. Spr. beseda Vlasta Nussdorfer. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo
slovensko), 15 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda
| delo, živali v domišljiji
160. Donaldson, Julia: Hiška, majhna kot miška.
Prev. Milan Dekleva. Ilustr. Axel Scheffler. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 23 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , pripoved v verzih
| hiše, modrost, težave, vrednote, živali v naravi
Julia Donaldson in Axel Scheffler sta se (tudi po zaslugi odličnih prepesnitev Milana Dekleve) slovenskim mladim bralcem že
priljubila predvsem s svojimi slikanicami o Zverjascu in njegovem sinku Zverjaščku, pa tudi s knjigami Bi se gnetli na tej
metli, Mamica, kje si? in Polž na potepu na kitovem repu. Tokrat lahko ljubitelje duhovitih verzov in prisrčnih ilustracij
navdušuje prevod prvega skupnega projekta te ustvarjalske dvojice, slikanica z naslovom Hiška, majhna kot miška, ki je v
izvirniku izšla leta 1993. V njej je spretno in prikupno predelan znani motiv majhne hišice, v kateri se njena prebivalka, stara
ženička, počuti utesnjeno, zato po nasvetu modrega starčka vanjo sprva naseli kokoško, kozo, pujsa in nazadnje celo kravo,
nato pa, popolnoma obupana zaradi gneče, ki je nastala, nove prebivalce enega za drugim znova izseli. In kot po čudežu se
srečni starki hiška, ko je ponovno prazna, sploh ne zdi več majhna, temveč prav velika. Velikanska! Ta prikupna zgodbica v
verzih, ki kar kličejo po glasnem branju, je nepogrešljiva tako za zelo majhne poslušalce, kot tudi za večje bralce, saj s
pomočjo domiselnega preobrata poleg zabavne vsebine ponuja tudi pomembno globlje sporočilo, da moramo v življenju
znati ceniti, kar imamo. (ZSV)
161. Donaldson, Julia: Najprisrčnejši velikan.
Prev. Milan Dekleva. Ilustr. Axel Scheffler. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 31 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO
| dobrota, pomoč, velikani, vrline, živali v naravi
Najprisrčnejši velikan je še ena izmed "klasičnih" slikanic avtorsko-ilustratorske dvojice Julie Donaldson in Axla Schefflerja, v
kateri kot glavni junak nastopa razcapani velikan Jure, ki se naveliča svojega videza, zato si nekega dne nakupi kup
imenitnih oblačil in se nato v njih ponosno odpravi iz trgovine domov. Vendar po poti sreča veliko živali, ki potrebujejo
pomoč, zato svoja nova oblačila sčasoma nesebično popolnoma razda, ob tem pa si ves čas zadovoljno prepeva. Veselje ga
mine, ko se zave, da je vse bolj premražen, dobra volja pa se vrne, ko Jure znova najde svoje stare ponošene obleke, v
katerih se konec koncev počuti najbolj udobno. Sreča pa je še večja, ko se mu živali, ki jim je priskočil na pomoč, nazadnje
zahvalijo, češ da je najprisrčnejši velikan, kar jih poznajo. Četudi malce klišejska, je prav tako prisrčna tudi pričujoča
slikanica. (ZSV)
162. Doria, Julia: Kako je muren Vladimir presenetil svet.
Ilustr. Julia Doria. Ljubljana: Atelje Doria, 2011. (Mavrični draguljčki), 17 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| murni, živali v domišljiji
SLIKANICE
33
163. Doria, Živa Viviana: Ko lunica ne spi.
Ilustr. Živa Viviana Doria. Ljubljana: Atelje Doria, 2011. (Mavrični draguljčki), 21 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , verzi
164. Doria, Julia: Kresnička Sija in pikapolonica Lili na mavrični gugalnici.
Ilustr. Julia Doria. Ljubljana: Atelje Doria, 2011. (Mavrični draguljčki), 21 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| kresnice, pikapolonice, prijateljstvo, živali v domišljiji
165. Edvard, zelo koristna lokomotiva.
Prev. Brina Gogala. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Tomaž in prijatelji), 26 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| vlaki, vozila
166. Elschner, Géraldine: Moj piščanček.
Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Ève Tharlet. Ljubljana: Kres, 2011, 29 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , zavihki
| kokoši, piščanci, živali v domišljiji
167. Eržen, Saša: Prosta volja je najbolja.
Ilustr. Silvan Omerzu. Ljubljana: Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, 2011, 21 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO ,humor
| Kekec (literarni junak), prostovoljno delo, vrline
168. Eržen, Saša: Tista o bolhah.
Ilustr. Jana Urbas. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Čebelica; 435), 15 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , za uro pravljic
| bolhe, kraljice, mačke, tiranija, ukane, živali v domišljiji
Mala slikanica iz zbirke Čebelica, v kateri v simbiozi živita tako kakovostna ilustracija in kakovostno besedilo, je zabavna
sodobna "lahkonočnica", ki se začne kot okvirna pripoved na notranji strani prve knjižne platnice (že na predlistu) in se
konča na zadnji platnici kot voščilo za lahko noč. Belo na črnem in z marljivo izpisanim rokopisom beremo predzgodbo o
Malemmucu, ki ne more zaspati, dokler mu Mamamuca ne pove "resnične zgodbe o premetenosti praprapradedka
Dedamuca. " Pripoved se nato preseli na notranje knjižne strani in hudomušna "lahkonočnica" se razplete v pripoved o križih
in težavah mačje kraljice, ki skuša svojim podložnikom zatajiti, da ima težave z nadležnim mrčesom, bolhami, kar je za
mačjo kraljico prava sramota. Malih in nadležnih krvosesov ne uspejo pregnati niti služabniki niti največji mačji svetovalci in
strokovnjaki, vse dokler ne pride na pomoč mačji izvedenec Dedamuc, ki zna tudi kraljeve bolhe "vreči na finto" in jih z
bliskovitim in navzkrižnim tekom izstreliti naravnost v vesolje. Hudomušen tekst spremljajo sveže ilustracije, ki so
ekspresivne, gibljive in humorne. (IM)
169. Finsterbusch, Monika: Princeska Lili in zmajčica.
Prev. Neža Božič. Ilustr. Monika Finsterbusch. Tržič: Učila International, 2011, 25 str. Dodatek: zapestnica
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, potrošna izdaja
| princese, zmaji
170. Florjanove vesele dogodivščine.
Prev. Miro Mrak. Kranj: Media film, 2011. (Florjan, gasilski avto), 32 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , po animirani predlogi, verzi
171. Foccroulle, Luc: Žabji zbor.
Prev. Maja Kraigher. Ilustr. Annick Masson. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , note
| glasba, prijateljstvo, žabe, živali v domišljiji
172. Frančič, Franjo: Dokler bo sonce, bodo tudi sončnice: ekopravljica.
Ilustr. Adriano Janežič. Jezero: Morfem, 2011, 21 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| ekologija, narava, škratje
SLIKANICE
34
173. Freedman, Claire: Objemi me, medvedek!
Prev. Metka Bartol. Ilustr. Gavin Scott. Tržič: Učila International, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| medvedi, varnost, živali v domišljiji
174. French, Vivian: Eva in Elvis.
Prev. Maja Šturm. Ilustr. Michael Terry. Ljubljana: CFA, Galob, 2011. (Prijateljstvo), 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| prijateljstvo, sloni, živali v domišljiji
175. Furlan, Alja: Ljubezenčki.
Ilustr. Nataša Vertelj. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 20 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , verzi
176. Gams, Miša: Eline pesmi.
Ilustr. Jure Matoh. Kamnik: Elacom servis, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
177. Gehrmann, Katja: Medved in mali.
Prev. Alenka Veler. Ilustr. Katja Gehrmann. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 37 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO
| gosi, medvedi, samopodoba, starševstvo, živali v domišljiji
Veliki medved najde gosje jajce, ki ga je izgubil lisjak. Mali gosak, ki se izvali iz jajca, vztrajno sledi medvedu, saj je prepričan,
da je le-ta njegova mama. Veliki medved se znajde v zagati; po vrsti preizkušenj spozna, da zna mali prav tako plezati, teči in
plavati kot pravi medvedje. Morda pa je kljub vsemu to njegov otrok? Ko mali v enem zamahu ulovi ribo in premaga lisjaka,
dvoma ni več. Bogato ilustrirana avtorska slikanica nemške slikarke Katje Gehrmann, ki je na bienalu ilustracij v Bratislavi
leta 2001 prejela nagrado zlato jabolko, je polna duhovitih domislic v besedi ("te lepe oči bi lahko imel po meni" itd.) in sliki
(medvedek v jajcu, lisjak na preži, drvar v ozadju itd.). Intenzivne barve, zanimiva likovna kompozicija in odlično ujeta
situacijska komika še dodatno popestrijo prijetno bralno doživetje. (KP)
178. Gombač, Žiga: Gusar Edi reši prijatelje.
Ilustr. Robert Solanović. Ljubljana: Simbol, 2011. (Gusar Edi in njegovi prijatelji), 15 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , pripoved v verzih
| gusarji
179. Goos, Michaela Maria: Pimpinela reši grad = Pimpinella rettet das Schloss.
Prev. Alenka Čuk. Ilustr. Alenka Čuk. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2011, 31 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , besedilo tudi v drugem jeziku
180. Gosja pastirica.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Jacob Grimm. Bibl. predh. Wilhelm Grimm. Ljubljana:
Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 8), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
181. Goyer, Katell: Čarodejke sveta.
Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Misstigri. Jezero: Morfem, 2011, 28 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica zloženka, zavihki
| čarovnice, čarovnije
182. Grafenauer, Niko: Pedenjped.
Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 23 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , ponatis, velike tiskane črke, verzi
| dečki, igra, problemi najmlajših
Grafenauerjev Pedenjped je nedvomno eden najbolj znanih, že skoraj ponarodelih likov slovenske poezije, razvejanost
njegovega zunajliterarnega življenja pa se verjetno lahko kosa le še z Župančičevim Cicibanom ali Levstikovim Najdihojco.
Pedenjped se je od leta 1966 slovenskim bralcem predstavil večkrat, v različnih prepletih izborov pesmi in ilustracij. Tokratni
že šesti ponatis zbirke iz leta 1979 je najverjetneje najbolj znana kombinacija desetih pesmi o Pedenjpedu in ilustracij
Marjana Mančka. Pedenjpeda zaznamuje Grafenauerjev značilni občutek za zven in pomen: domiselnim neologizmom (z
SLIKANICE
35
imenom glavnega junaka na čelu) se občasno pridružijo posamezne pogovorne besede, ki besedila obarvajo domače, vse pa
povezujeta stalna trohejska stopica in prestopna ali zaporedna rima, kar zagotavlja močan ritem in trdno strukturo besedila,
ki sta še kako pomembna pri pesmih za otroke. Pedenjped je predstavljen kot majhen pobalin s prstom v nosu in
razmršenimi lasmi, hkrati pa kot ne povsem razumljen mali "umetnik" z veliko domišljije – njegovih glasbenih, slikarskih ali
učenjaških poizkusov doma ne razumejo/sprejemajo najbolje. Kot tak malim bralcem še po skoraj pol stoletja ponuja tako
možnost samoidentifikacije kot iztočnico za veliko smeha – bodisi s Pedenjpedom ali Pedenjpedu. (TB)
183. Grafenauer, Niko: V gosjem redu gre v korak troje gosk in en gosak.
Ilustr. Marjanca Jemec Božič. Ljubljana: Grafenauer založba, 2011, 31 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , verzi
| gosi, živali v domišljiji
184. Grafenauer, Niko: Žabja radijska postaja: sleherni večer oddaja.
Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Grafenauer založba, 2011, 23 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , verzi
| živali v domišljiji
185. Grdi mali raček.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Hans Christian Andersen. Ljubljana: Grahovac, 2011.
(Večne pravljice; 6), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
186. Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Janko in Metka.
Prev. Polonca Kovač. Ilustr. Kamila Volčanšek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 15 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , ponatis, pravljica klasična
| bratje, čarovnice, sestre, starši
Pravljica bratov Grimm Janko in Metka je v slovenskem prostoru doživela več prevodov (France Bevk, Fran Albreht) in
ilustracij (Roža Piščanec, Svjetlan Junaković), tudi vrsto priredb in potrošnih izdaj, tako v slikanicah kot v zbirkah pravljic. To
je izdaja v prevodu Polonce Kovač (prvič so v njenem prevodu Grimmove pravljice izšle v dveh knjigah leta 1993 in je bila za
ta prevod uvrščena tudi na IBBY častno listo) in z ilustracijami Kamile Volčanšek (ki so že krasile slikanico Janko in Metka,
toda tedaj v prevodu Frana Albrehta, 1987, 1994, 1999). Najbrž so se pri založbi prav zato odločili, da ilustracije tako na
platnicah kot v notranjosti obrobijo svetleje in ne s temno barvo kot v prejšnjih treh izdajah, kar pa seveda povzroči tudi
drugačen estetki učinek. Toda le tako je že na prvi pogled videti, da ne gre za pravi ponatis slikanice (čeprav je v kolofonu
zapisano, da gre za 4. natis), ampak za izdajo v drugem prevodu. Tako je sodobnim bralcem dostopna v celoti najbolj
dognana slikaniška izdaja znane in priljubljene klasične pravljice bratov Grimm, ki še vedno vznemirja tudi s pripovedjo o
krutosti staršev, ki pa je predvsem posledica revščine, in o iznajdljivosti bratca in sestrice, ki s svojo vrnitvijo prineseta očetu
tudi bogastvo. (TJ)
187. Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Rdeča kapica.
Prev. Fran Albreht. Ilustr. Marlenka Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 15 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , ponatis, pravljica klasična
| babice, oblačila, volkovi, zlorabe
Pravljica bratov Grimm Rdeča kapica je med najbolj znanimi in med otroki vseh generacij najbrž med najbolj priljubljenimi
pravljicami. Tudi v slovenskem prostoru je doživela več prevodov in ilustracij, tudi vrsto priredb in potrošnih izdaj, tako v
slikanicah kot v zbirkah pravljic. Že leta 1953 je izšla tudi v prevodu Frana Albrehta in z ilustracijami Marlenke Stupica. Ta
slikanica predstavlja mojstrsko zlitje besedila in njegove upodobitve in je pravzaprav "kanon" literature za otroke, saj je
pričujoči ponatis že deveti. (Zato najbrž niso tudi za to pravljico uporabili novejšega prevoda Polonce Kovač.) Rdeča kapica z
ilustracijami Marlenke Stupica je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja izšla tudi v mednarodnem prostoru
(v srbščini, francoščini, italijanščini idr.). (TJ)
188. Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Volk in sedem kozličkov.
Prev. Polonca Kovač. Ilustr. Maša Kozjek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Zakladi otroštva), 23 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , nova izdaja, ponatis, pravljica klasična
| koze, prevare, volkovi, živali v domišljiji
Stara, vsem generacijam dobro znana, pravljica bratov Grimm v odličnem prevodu Polonce Kovač in v novi likovni preobleki
Maše Kozjek je v letu 2011 doživela že četrti ponatis. O volčjih prevarah in naivnih kozličkih, ki se pustijo volku speljati na
led, skorajda ne kaže izgubljati besed, saj pravljica velja za klasično, zato je toliko bolj razveseljivo, da se je ponovno podala
med nas v novi likovni podobi. Duhovita likovna interpretacija, ki je posodobljena in približana slovenskim otrokom, je
SLIKANICE
36
zabavna zlasti zaradi hudomušnih podrobnosti, kot so kozje čepice z nastavki za rožičke ter čeveljci za kozje parkeljce,
tablice s priimkom kozje družine, ki ga "po naključju" nosi tudi ilustratorka, ter ogorčenega izraza razbesnjene kozje mame,
tik pred dokončnim obračunom s hudobnim volkom. Slikanica je bila uvrščena na razstavo Slovenska slikanica na prelomu
tisočletja, ki jo je aprila 2004 za Pionirsko knjižnico pripravila likovna kritičarka Maruša Avguštin. (IM)
189. Habič, Špela: Mamica, pogumen sem.
Ilustr. Ana Razpotnik Donati. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2011. (Medvedek Rožnik), 25 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| medvedi, pogum, problemi najmlajših, strah, živali v domišljiji
190. Hamelinski piskač.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Jacob Grimm. Bibl. predh. Wilhelm Grimm. Ljubljana:
Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 15), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
191. Hanuš, Barbara: O Jakobu in muci Mici. Maškare = Maschere = Maskarák = Fasching = Carnival costumes.
Prev. Sergio Sozi, Magda Berden, Andrea Švab, David Limon. Ilustr. Ana Zavadlav. Dob pri Domžalah: Miš, 2011,
23 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , besedilo tudi v drugem jeziku, slovar slikovni, velike tiskane črke, za začetno
samostojno branje
| medbesedilnost, pust, večkulturnost
192. Hanuš, Barbara: O Jakobu in muci Mici. Maškare = Maskenbal = Foušing = Maska = Maškare.
Prev. Iva Kosmos, Darko Jan Spasov, Romeo Horvat, Sonja Dolžan. Ilustr. Ana Zavadlav. Dob pri Domžalah: Miš,
2011, 23 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , besedilo tudi v drugem jeziku, slovar slikovni, velike tiskane črke, za začetno
samostojno branje
| medbesedilnost, pust, večkulturnost
193. Havukainen, Aino; Toivonen, Sami: Tine in Bine. Nori izumi.
Prev. Julija Potrč. Ilustr. Aino Havukainen, Sami Toivonen. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG), 2011.
(Gugalnica), 30 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , humor
| domišljija, izumi
Izdelovalnik luž, frčalnik za hrano, instant poraščevalnik, čeladno kolo, preganjalnik bavbavov, avtomatski prebujevalnik in
rešilni jopič za izgubljene v gneči so le nekateri izmed norih izumov, ki sicer nemara res niso najbolj praktični, uporabni ali
potrebni, ampak navsezadnje uporabnost ni edino, kar šteje. Sploh v slikanicah je bolj cenjena zabavnost in štirinajst norih
izumov genialnih bratcev se nedvomno lahko ponaša (tudi) z omenjeno lastnostjo. Finska avtorja serije slikanic o Tinetu in
Binetu sta v pričujoči svojo domišljijo pognala v galop in zasnovala nekaj osupljivih strojev in pripomočkov, katerih edini
plemeniti cilj je izboljšati ali olajšati življenje. Recimo, kajti to je seveda stvar zornega kota. Vsi so natančno izrisani –
ilustracije so detajlne in humorne – in opisani ter predstavljeni v luči svoje (več)namenskosti, tako rekoč v enciklopedični
maniri. "Običajnim" bralcem bodo gotovo v zabavo, na izumiteljsko navdahnjene med njimi pa utegnejo učinkovati kot
stimulans, kar je bržkone nadvse pozitivno vse dotlej, dokler povzroča manj lepljivih madežev od sladoledne odbojke. Še ena
v vrsti otroških in mladinskih knjig torej, ki stavijo na otroško domišljijo in jo hkrati tudi poveličujejo oziroma izpostavijo kot
posebno vrednoto, brez katere bi bilo življenje pusto, resno in popolnoma dolgočasno. (GK).
194. Hodgkins, Fran: Če bi bil moj ...: gozdna uspavanka.
Prev. Karin Pečnikar. Ilustr. Laura J. Bryant. Tržič: Avrora, 2011, 29 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| ljubezen, matere, mladiči, skrbnost, varnost, živali v naravi
195. Holliday, Liz: Lepotica in zver: pravljica z nalepkami: več kot 80 nalepk in igric!
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Helen Poole. Tržič: Učila International, 2011, 16 str. Dodatek: nalepke
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
196. Holliday, Liz: Pepelka: pravljica z nalepkami: več kot 80 nalepk in igric!
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Helen Poole. Tržič: Učila International, 2011, 16 str. Dodatek: nalepke
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
SLIKANICE
37
197. Holliday, Liz: Sneguljčica: pravljica z nalepkami: več kot 80 nalepk in igric!
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Helen Poole. Tržič: Učila International, 2011, 16 str. Dodatek: nalepke
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
198. Holliday, Liz: Trnuljčica: pravljica z nalepkami: več kot 80 nalepk in igric!
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Helen Poole. Tržič: Učila International, 2011, 16 str. Dodatek: nalepke
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
199. Hubery, Julia: Čarovnija male vile.
Prev. Alenka Razboršek. Ilustr. Alison Edgson. Tržič: Učila International, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica tipanka, velike tiskane črke
| miši, vile, živali v domišljiji
200. Hubman, Branka: Teloh Puh.
Ilustr. Tatjana Filipič. Litija: samozaložba, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
201. Hudičeva volna: slovenska ljudska pravljica.
Ilustr. Zvonko Čoh. Prir. Anja Štefan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 23 str.
| L | B- stopnja | ODLIČNO , ljudsko slovstvo, za uro pravljic
| dobrota, hudiči, mačehe, pogum, pomoč, samozavest, sovraštvo
Anja Štefan, ki jo mladi bralci dobro poznajo in ki je kot uveljavljena pesnica, pisateljica, predvsem pa velika ljubiteljica in
vsestranska posredovalka ljudskega izročila že sama po sebi zagotovilo kakovosti, tudi tokrat ni razočarala. Slovensko
ljudsko pravljico o fantu, ki ga hudobna mačeha pošlje opravit težko nalogo, da bi se ga za vselej znebila, je za sodobne
bralce kot vselej primerno priredila, pri tem pa ohranila vso privlačnost ljudskega jezika in starinsko patino besedila.
Klasična zgodba govori o dobrem in prebrisanem pastorku, ki se pogumno odpravi na stekleno goro po tri funte hudičeve
volne za na videz bolno mačeho. Ko fant na svoji poti srečuje ljudi z različnimi težavami, ki ga prosijo, naj pri hudiču poizve,
kako jih lahko uspešno rešijo, vsem po vrsti obljubi pomoč. Kljub nevarnosti, v katero se je podal, nazadnje po zaslugi
pretkane hudičeve žene dobi vse, kar potrebuje, da lahko eno za drugo izpolni vse svoje dane obljube. Domov se vrne srečen
in bogato poplačan. Dobra pripoved je v kombinaciji z odličnimi ilustracijami Zvonka Čoha, ki so tako žive in zaresne, da kar
"dišijo" po groznem hudiču, slikanici prinesla tudi nominacijo za izvirno slovensko slikanico 2012. (ZSV)
202. Huseinović, Kašmir: Nenavadna knjižničarka.
Prev. Mina Ristanc. Ilustr. Andrea Petrlik Huseinović. Ljubljana: Karantanija, 2011, 49 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| branje, knjige, knjižnice
203. Huseinović, Kašmir: Ptice.
Prev. Mina Ristanc. Ilustr. Andrea Petrlik Huseinović. Ljubljana: Karantanija, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| ptice, živali v naravi
204. Huseinović, Kašmir: Srečna družina.
Prev. Mina Ristanc. Ilustr. Andrea Petrlik Huseinović. Ljubljana: Karantanija, 2011, 47 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| družina
205. Jalovec, Viljenka: Uganke.
Ilustr. Marko Kočevar. Ljubljana: Lenaja, 2011, 27 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , uganke, velike tiskane črke
206. Jamnik Pocajt, Tatjana: Kruhek je šel po svetu.
Ilustr. Daša Simčič. Jezero: Morfem, 2011, 17 str.
| C | B- stopnja | DOBRO
| delo, hrana, kruh
SLIKANICE
38
207. Jančar, Irma: Čebela Sivka v deželi Medelandiji.
Ilustr. Jure Kralj. Domžale: Studio Hieroglif, 2011, 24 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , spremno besedilo
| čebele
208. Janisch, Heinz: Preprosto ti.
Prev. Irena Androjna. Ilustr. Jutta Bauer. Ljubljana: Ebesede, 2011, 31 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , naslovniško odprta pripoved
| mačke, prijateljstvo, samopodoba, živali v domišljiji
209. Janko in Metka.
Prev. Miro Mrak. Ilustr. Gian Luca Oliveri. Kranj: Media film, 2011. (Najlepše pravljice vseh časov), 26 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
210. Janko in Metka .
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh Jacob Grimm. Bibl. predh Wilhelm Grimm. Ljubljana:
Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 25), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
211. Joyce, Melanie: Mami, rad te imam.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Polona Lovšin. Ljubljana: Alica, 2011, 24 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| igra, ljubezen, matere, medvedi, varnost, živali v domišljiji
212. Joyce, Melanie: Očka, rad te imam.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Polona Lovšin. Ljubljana: Alica, 2011, 24 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| igra, ljubezen, medvedi, očetje, varnost, živali v domišljiji
213. Kapušin, Ivan: Tonček pri dedku Mrazu.
Ilustr. Jürgen Racman. Krška vas: Literarno društvo Tonček, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| Dedek Mraz
214. Kegel, Mateja A.: Lari, govoreča kravica.
Ilustr. Mateja A. Kegel. Domžale: samozaložba, 2011, 20 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| krave, živali v domišljiji
215. Kegel, Mateja A.: Mačje zgodbe: Tiltkina dogodivščina.
Ilustr. Mateja Ramšak. Domžale: samozaložba, 2011, 19 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| mačke
216. Kegel, Mateja A.: Maki, radovedna slončica.
Ilustr. Mateja A. Kegel. Domžale: samozaložba, 2011, 19 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
| sloni, živali v domišljiji
217. Kegel, Mateja A.: Mami, zakaj ima teta žalostne oči?
Ilustr. Mateja Ramšak. Domžale: samozaložba, 2011, 18 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , spremno besedilo
| mamila, pomoč, zlorabe
218. Kette, Dragotin: Čebelica in čmrlj = Čibelica i čmrlji.
Prev. Dušanka Balažek. Ilustr. Stefano Turk. Novo mesto: Goga, 2011, 15 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , basni, besedilo tudi v drugem jeziku, ponatis, velike tiskane črke
| živali v domišljiji
SLIKANICE
39
219. Kette, Dragotin: Mravlji = Due formiche.
Prev. Erika Fornazaric. Ilustr. Stefano Turk. Novo mesto: Goga, 2011, 15 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , basni, besedilo tudi v drugem jeziku, velike tiskane črke
| mravlje, nauki, živali v domišljiji
220. Kette, Dragotin: Mravlji = Mravljinci.
Prev. Dušanka Balažek. Ilustr. Stefano Turk. Novo mesto: Goga, 2011, 15 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , basni, besedilo tudi v drugem jeziku, velike tiskane črke
| mravlje, nauki, živali v domišljiji
221. Klasične pripovedke o živalih.
Prev. Nina Kovič. Ilustr. Javier Inaraja. Ljubljana: Grahovac, 2011, 77 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
222. Klenovšek Musil, Manica: Čarobni svinčnik.
Ilustr. Manica Klenovšek Musil. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2011. (Dimenzije), 23 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO
| risanje
223. Klenovšek Musil, Manica: Mala arhitekta.
Ilustr. Manica Klenovšek Musil. Nova Gorica: Educa, Melior, 2011, 27 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , poučno leposlovje
| arhitektura, domišljija, gradnje, igra, otroci
224. Klenovšek Musil, Manica: Trije mucki in zmaj.
Ilustr. Manica Klenovšek Musil. Ljubljana: Mladika, 2011. (Planika), 23 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| mačke, zmaji, živali v domišljiji
225. Klopčič, Alenka: Čebelji ples.
Ilustr. Marta Bartolj. Lukovica: Eko knjiga, 2011, 31 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih
| čebele, živali v domišljiji
226. Klopčič, Alenka: Črt in Lena.
Ilustr. Marta Bartolj. Lukovica: Eko knjiga, 2011, 24 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis, spremno besedilo
| hišni ljubljenci, odgovornost, prijateljstvo, psi, živali v naravi
227. Klopčič, Alenka; Klopčič, Tomaž: Drugačna zgodba o hrastu.
Ilustr. Marta Bartolj. Spr. beseda Tanja Fajon. Lukovica: Eko knjiga, 2011, 24 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis, spremna beseda
| drevesa, ekologija, gozdovi
228. Klopčič, Alenka: Eko pravljica: štiri zgodbice o štirih naravnih energentih: o vetru, zemlji, ognju in vodi.
Ilustr. Marta Bartolj. Lukovica: Eko knjiga, 2011, 30 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo
| ekologija, energetski viri, narava
229. Klopčič, Alenka: Hišek in Elektromobil.
Ilustr. Marta Bartolj. Ljubljana: Energetika.Net, 2011, 13 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo
| ekologija, energetski viri, energija, onesnaževanje
230. Klopčič, Alenka: Hišek in Sonček.
Ilustr. Marta Bartolj. Ljubljana: Energetika.Net, 2011, 23 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo
| ekologija, energetski viri, hiše, sonce
SLIKANICE
40
231. Knister: Lepa Izabela.
Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Ève Tharlet. Ljubljana: Kres, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO
| domišljavost, ovce, sočutje, živali v domišljiji
232. Knjiga o džungli: slikopis z nalepkami.
Prev. Andrej Gogala. Bibl. predh. Rudyard Kipling. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Najlepše pravljice z
nalepkami), 16 str. Dodatek: nalepke
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, slikopis
233. Kobal, Darinka: Čebela Ela je ozdravela.
Ilustr. Alenka Vuk. Spr. besedilo Jože Bauman. Ljubljana: Forma 7, 2011, 11 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , spremno besedilo
| čebele, varstvo okolja
234. Kobal, Darinka: Čebela Špela je oslepela.
Ilustr. Erna Kovač. Ljubljana: Salve, 2011, 23 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| čebele, slepota, živali v domišljiji
235. Kobal, Darinka: Janovo pismo Miklavžu.
Ilustr. Marta Bartolj. Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2011, 23 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| Miklavž (Nikolaj iz Mire, svetnik, ok. 280-ok. 345)
236. Kobal, Darinka: Zgodbice izpod odejice.
Ilustr. Erna Kovač. Zagorje ob Savi: Studio Moderna, 2011, 38 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO
| prijateljstvo, živali v domišljiji
237. Kocmut, Aleksandra: Andraž spozna knjižnega molja.
Ilustr. Jelka Godec Schmidt. Ljubljana: Modrijan, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| branje, knjige, knjižnice
238. Kočar, Tomo: Moja, moja, moja.
Ilustr. Adriano Janežič. Ljubljana: Zavod Tolovaj, 2011. (Tolovaj), 23 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO
| zajci, živali v domišljiji
239. Kočar, Tomo: Zaljubljeni zajček.
Ilustr. Adriano Janežič. Ljubljana: Zavod Tolovaj, 2011. (Tolovaj), 23 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO
| ljubezen, zajci, živali v domišljiji
240. Kodrič, Neli: Ali te lahko objamem močno?
Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 31 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , slikanica +
| dobrota, drugačnost, etika, modrost, nasilje, predsodki, tujec, vrednote
241. Kokalj, Tatjana: Fižolina.
Ilustr. Maja Lubi. Jezero: Morfem, 2011, 21 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| rojstni dan, živali v domišljiji
242. Kokalj, Anja: Medvedek se uči voziti kolo.
Ilustr. Eric Barclay. Jezero: Morfem, 2011, 21 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO
| medvedi, živali v domišljiji
SLIKANICE
41
243. Kokotec, Zdenka: Mavrični krtek.
Ilustr. Nina Meglič. Hlebce: Zala, 2011. (Zalčica), 19 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| krti, živali v domišljiji
244. Kolarič, Jana: Brodolom v otroški sobi.
Ilustr. Maja Babič Košir. Ljubljana: Genija, 2011. (Mlinček), 28 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , verzi
245. Konc Lorenzutti, Nataša; Bric, Neda R.: Poleti letim ; Eda in Pepi.
Ilustr. Kristina Krhin. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2011. (Midva), 25 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , slikanica poučna, tipografija različna, življenjepis
| Edvard Rusjan, pionir letalstva (1886-1911), izumitelji, Josip Rusjan, pionir letalstva (1884-1953), letala,
Slovenija
246. Kosovel, Srečko: Medvedki sladkosnedki.
Ilustr. Jelka Reichman. Izbr. Niko Grafenauer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 24 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , ponatis
Zbirka 15 otroških pesmi Srečka Kosovela (1904–1926) sodi med najbolj priljubljene slikanice za otroke, večina pesmi (npr.
Deček in sonce, Otrok s sončnico, Sonček boža ... Medvedi in medvedki) sodi med kanonska besedila v berilih prvega triletja,
nekatera so bila tudi uglasbena. Otroška poezija Kosovela izpričuje – v nasprotju z njegovo poezijo za odrasle – kot pesnika
igre, radosti in sonca. Vsekakor ostaja otrok kraške zemlje, njenih borov in brinja; pesmi pa so ubrane predvsem na temo
narave, živali in drobnih, preprostih stvari iz vsakdanjega življenja. Verzi so živahni, odlikujeta jih domiselnost in ritmična
zvočnost. Polnokrvna pesniška besedila v otroškem čudenju, nežnosti in preprosti lepoti zaokrožujejo ilustracije Jelke
Reichman. (TJ)
247. Koščak, Tina: Glinčki.
Ilustr. Irena Režek. Šmarje-Sap,Grosuplje: Buča, KUD za razvijanje kreativnosti, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, za dislektike
| babice, domišljija, škratje, vnuki
248. Kovač, Polonca: Mali medo.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 15 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , ponatis, velike tiskane črke
| dude (dojenčki), gozdovi, medvedi, problemi najmlajših, živali v domišljiji
249. Kovič, Kajetan: Maček Muri.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 24 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , ponatis, slikanica miniaturna
| mačke, mesta, pisatelji, živali v domišljiji
250. Kovič, Kajetan: Maček Muri.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 24 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , ponatis
| mačke, pisatelji, živali v domišljiji
Kajetan Kovič se je med klasike slovenske mladinske književnosti zapisal s preprosto, hudomušno, a sugestivno pravljico o
Mačjem mestu in njegovem junaku mačku Muriju. Optimistična meščanska idila se začne z jutranjo kavico in pregledom
novic v časopisu, se nadaljuje v dopoldanski sprehod po mestu, polnem zanimivih obrti, uslug in prodajaln ter – z obveznim
dodatkom vsakega zadovoljnega mesta – policajem, ki pelje dva znamenita roparja počivat. Vrhunec dneva je kosilo z
mestno lepotico v odlični gostilni, popoldne pa se zadovoljstvo razdeli na dvoje: obisk nogometne tekme za mačje gospode
in prijeten prijateljski klepet ob čuvanju otrok za mačje dame. Ker je Muri poleg kavalirja še mestni kronist in pisatelj, preden
zaspi, skrbno popiše vse, kar mesto doživlja in Muri z njim. To mojstrsko besedilo je likovno ovekovečila ilustratorka Jelka
Reichman. Čeprav je slikanica neke vrste hvalnica idiličnemu meščanskemu življenju, idilo slika kot možnost in ne kot
privilegij elite, zato slikanica tudi sodobne otroke nagovarja kot domačine, ki naj mesto uživajo, če že v njem živijo. Od leta
1975, ko je slikanica prvič izšla, temeljni izbor knjig za otroke ni popoln brez te slikanice. (VZ)
SLIKANICE
42
251. Kovič, Kajetan: Pajacek in punčka.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 24 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , naslovniško odprta pripoved, ponatis
| čustva, igrače, jeza, samopodoba
Eno izmed "klasičnih" besedil Kajetana Koviča (s prav takšnimi ilustracijami Jelke Reichman), ki je leta 1985 prejelo
Levstikovo nagrado, je tokrat tretjič ponatisnjeno, pri čemer velja omeniti, da je slikanica v novi izdaji preglednejša kot v
prvi, saj drugačna in manjša tipografija omogoča, da se postavitev teksta vsebinsko bolj prilega ilustracijam. Zgodba govori
o osamljeni punčki, ki rada posluša zgodbe in si jih v svoji samoti tudi izmišlja in pripoveduje, kadar ni zaposlena s šivanjem
pisanih pajackov. Kljub temu se sčasoma začne dolgočasiti. Postaja vse bolj žalostna, a hkrati tudi jezna na vse, celo na
ničesar krive pajacke, ki jih začne oživljati, tako da jih zbada s šivankami. Na tak boleč način obujeni pajacki začnejo
namesto nje opravljati hišna opravila, kar je punčki sprva všeč, nato pa se tudi brezdelja preobje. Sešije si prav posebnega
pajacka, kateremu buciko zapiči naravnost v srce. Ta najlepši in sploh naj pajacek postane njen pripovedovalec zgodb,
vsakič, ko začne njegova vnema popuščati, pa mu punčka v srce zabode novo iglico, dokler pajacek ne umre. Nič ga ne oživi,
dokler punčka v svoji žalosti in kesanju iz njega ne izpuli vseh iglic in jih eno za drugo ne zabode v svoje srce, saj hoče
občutiti njegovo bolečino. Ko se pajacek končno prebudi, jo potolaži in ji previdno odstrani vse iglice. Nato živita mirno in
srečno, občasno pa se še kdaj zbodeta v zapestje, saj nočeta pozabiti, kakšen okus ima bolečina. Čeprav je ta pripoved o
človeški naravi in medosebnih odnosih vse prej kot idilična, ni zato nič manj primerna za mlade bralce. Nasprotno,
priporočamo skupinsko branje, saj tekst morebiti še bolj kot otroke nagovarja odrasle. (ZSV)
252. Kovič, Kajetan: Zlata ladja.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 44 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , ponatis
Kajetan Kovič (1931), pisatelj, književni kritik, esejist, urednik, novinar in prevajalec, je ustvaril tudi obsežen opus proznih in
pesniških besedil za otroke. V pričujoči slikanici je pesnik sam izbral 22 pesmi (npr. Zlata ladja, Mačja preštevanka, Zdravilo,
Moj prijatelj Piki Jakob), med katerimi se jih večina tako po kakovosti kot priljubljenosti uvršča v sam vrh slovenskega
otroškega pesništva, zato tudi med kanonska besedila v berilih za otroke v nižjih razredih. Pesmi so ritmične in bogato
zvočne; mnoge med njimi so tudi uglasbene. V obliki slikanice z ilustracijami Jelke Reichman izpričujejo igrivost in radost
otroštva. Zlata ladja – slikanica in pesem z istim naslovom – nas odpelje v deželo Čirečare, v deželo Ringarajo, "tja v deželo
čarovnijo, kjer se čudeži godijo" ... (TJ)
253. Kovič, Kajetan: Zmaj Direndaj.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 24 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , humor, nova izdaja, za uro pravljic
| Ljubljana, Slovenija, zmaji, živali v domišljiji
Že kar legendarna "ljubljanska pravljica" z ilustracijami Župančičeve nagrajenke za življenjsko delo Jelke Reichman vstopa
med slovenske otroke že s tretjim ponatisom. To tudi ni nič nenavadnega, saj se je simpatični lik jezikavega, sladkosnedega
in potepuškega zmaja po pravici priljubil generacijam malčkov. Zmaj Direndaj, ki ga vsakdanja službena rutina dolgočasi,
zapusti mesto čuvaja na mostu in se poda na potep po ulicah, dokler ga ne zasači pasji stražnik Žalostni Berni. Pot na
zagovor k županu zmajskega mesta pa je dolga, smešna in polna potepuških prigod, ki se navsezadnje končajo s
samopredajo za zaboj čokolade. Zaradi svojega dolgega jezika sme Direndaj od zdaj naprej opravljati drugo službo: lepiti
popotnikom znamke na razglednice in pisma s pozdravi iz zmajskega mesta. Jelka Reichman, ki je upodobila pravljico o
zmaju Direndaju s prijazno in toplo likovno govorico, nas z ilustracijo preseli prav v središče Ljubljane: na Zmajski most,
Tromostovje, tržnico, do ljubljanske stolnice in na ulice starega mesta. Literarno in likovno doživetje, ki kar kliče, da se tudi
sami sprehodimo po stari Ljubljani. (IM)
254. Kozinc, Darinka: Pripovedujeva oba.
Ilustr. Darinka Kozinc. Nova Gorica: Educa, Melior, 2011, 17 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| živali v domišljiji
255. Kraljič, Helena: Doktor Medved.
Ilustr. Kristina Krhin. Jezero: Morfem, 2011, 19 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| medvedi, živali v domišljiji
SLIKANICE
43
256. Kraljič, Helena: Igre z žogo.
Ilustr. Petra Preželj. Ljubljana: Edina, 2011. (Spoznavam), 22 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , prepognjeni listi, velike tiskane črke
| šport
257. Kraljič, Helena: Karli, Fonzi in zlata ribica.
Ilustr. Adriano Janežič. Jezero: Morfem, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , tipografija različna
| mačke, nesoglasja, prepir, prijateljstvo, psi, ribe, živali v domišljiji
258. Kraljič, Helena: Pošastozavri in jabolko spora.
Ilustr. Adriano Janežič. Jezero: Morfem, 2011, 21 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| dinozavri, pošasti
259. Krempl, Urša: Drugačen škrat.
Ilustr. Jure Kralj. Domžale: Studio Hieroglif, 2011. (Zmajčkovi plamenčki), 16 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| škratje
260. Krempl, Urša: Zgodbice za lepši dan.
Ilustr. Jure Kralj. Domžale: Studio Hieroglif, 2011, 48 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| živali v domišljiji
261. Kroll, Virginia: Materina ljubezen.
Prev. Karin Pečnikar. Ilustr. Lucia Washburn. Tržič: Avrora, 2011, 31 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| matere, mladiči, varnost, živali v naravi
262. Kuplenk, Martina: Vesela mavrica.
Ilustr. Nataša Vertelj. Spr. beseda Tomo Pirc, Katarina Kesič Dimic. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo,
beremo slovensko), 15 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , spremna beseda, velike tiskane črke
| barve, mavrica
263. Landa, Norbert: Rigajoči medved.
Prev. Darja Marinšek. Ilustr. Jane Chapman. Tržič: Učila International, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| medvedi, osamljenost, prijateljstvo, zajci, živali v domišljiji
264. Lee, Suzy: Val.
Ilustr. Suzy Lee. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 35 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , brez besedila
| deklice, igra, morje
Suzy Lee, mednarodno priznana korejska ilustratorka, živeča v Singapurju, je ustvarila izjemno slikanico brez besed, ki s
prepletom zgolj treh preprostih elementov (deklica, morski val in galebi) pripoveduje univerzalno otroško izkušnjo
brezskrbne dogodivščine. Ilustracije s črno-modro kombinacijo oglja in akvarela pričarajo živahno zgodbo, polno veselja in
smeha. Skrajno minimalističen in estetsko dovršen pridih poletnega dne na obali s svojo elementarnostjo priča o čarobni
moči narave, njeni vitalnosti in fascinantnosti. Slikanica je prejela več nagrad, med drugim zlato medaljo ameriškega
združenja ilustratorjev. (KP)
265. Legiša, Martina: Tipitapi v rusi kapi.
Ilustr. Stefano Turk. [S. l.]; Čedad: Revija Galeb, Zadruga Novi Matajur, 2011, 34 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , o avtorjih, velike tiskane črke
SLIKANICE
44
266. Levstik, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico.
Ilustr. Roža Piščanec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 18 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , ponatis, za uro pravljic
| dečki, družina, oblačila, pomoč, revščina, živali v domišljiji
Pravljico o revnem Vidku in prijateljicah živalih je Levstik prvič objavil leta 1877 v 3. številki Vrtca, kot slikanica pa je prvič
izšla šele leta 1955 v zbirki Čebelica s čudovitimi litografijami Rože Piščanec. Od tedaj dalje je besedilo, ki ga je za Čebelico
jezikovno posodobila in za zadnji odstavek, nekakšen modrostni zaključek Vidkove mame, skrajšala verjetno urednica
Kristina Brenkova, doživelo 16 izdaj in prav vse z ilustracijami Rože Piščanec. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Levstik, ki
tudi sicer velja za našega učitelja dobrega pisanja v slovenščini, s to zgodbo že pred več kot 130 leti postavil zgled
smotrnega pisanja o ekologiji. Medtem ko se sodobno modno pisanje o okoljskih problemih v neekoloških količinah
zadovoljuje z neštetimi različicami premetavanja smetnjakov, davečih štorkelj in računalniško bistrih otrok, ki lovijo okoljske
zločince, Levstik v nekaj potezah predstavi bistvo: da smo brez sodelovanja z naravo še bolj revni kot sicer, saj je prav
sleherno bitje pomemben člen našega preživetja. In to mora vedeti mali Videk še pred vstopom v šolo! (VZ)
267. Mackey, Stephen: Petruška.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Stephen Mackey. Ljubljana: Alica, 2011, 47 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO
| cirkus, lutke, velikani
268. Maček v črnilu: slovenska ljudska pravljica.
Ilustr. Marjana Šegula. Prir. Marjeta Zorec. Radovljica: Didakta, 2011. (Marjetice), 17 str.
| L | B- stopnja | POMANJKLJIVO , ljudsko slovstvo, velike tiskane črke
| mačke, živali v domišljiji
269. Magdalena; Richard, Laurent: Bali se kopa.
Prev. Jolanda Bučevec. Ilustr. Laurent Magdalena; Richard. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Bali; 1),
25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, slikanica igralna
| higiena
270. Magdalena; Richard, Laurent: Bali se veseli božiča.
Prev. Jolanda Bučevec. Ilustr. Laurent Magdalena; Richard. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Bali; 4),
25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, slikanica igralna
| božič
271. Magdalena; Richard, Laurent: Bali se vozi s kolesom.
Prev. Jolanda Bučevec. Ilustr. Laurent Magdalena; Richard. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Bali; 2),
25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, slikanica igralna
| vozila
272. Magdalena; Richard, Laurent: Sara prespi pri Baliju.
Prev. Jolanda Bučevec. Ilustr. Laurent Magdalena; Richard. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Bali; 3),
25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, slikanica igralna
| prijateljstvo, spanje
273. Majhen, Zvezdana: Gugalnica za rime.
Ilustr. Erika Omerzel Vujić. Jezero: Morfem, 2011, 37 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke, verzi
274. Majhen, Zvezdana: Majhne modre pravljice.
Ilustr. Urška Stropnik Šonc. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2011. (Majhne modre; 1), 28 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| živali v domišljiji
SLIKANICE
45
275. Makarovič, Svetlana: Berto, zajec langobardski.
Ilustr. Mateja Jager. Ljubljana: Arsem, 2011, 43 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO
| zajci, živali v domišljiji
276. Makarovič, Svetlana: Čuk na palici.
Ilustr. Mateja Jager. Ljubljana: Arsem, 2011, 23 str. Dodatek: zgoščenka
| C | 1. stopnja | DOBRO , nova izdaja, nova likovna obdelava, ponatis, verzi
277. Makarovič, Svetlana: Maček Tití.
Ilustr. Zvonko Čoh. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2011. (Aleph; 146), 27 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , nova izdaja, nova likovna obdelava, ponatis, pripoved v verzih
| mačke, nesreče, živali v domišljiji
278. Makarovič, Svetlana: Pekarna Mišmaš.
Ilustr. Kostja Gatnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Svetlanovčki), 25 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , nova izdaja, nova likovna obdelava, ponatis, za uro pravljic
| kruh, miši, nevoščljivost, peki, zavist, živali v domišljiji
Poleg Kosovirjev in Sapramiške je pek Mišmaš tretji literarni lik Svetlane Makarovič, ki se je vključil med legendarne like
slovenske literature nasploh. Sama pripoved je od svoje prve izdaje leta 1974 doživela kar nekaj preobrazb; od izdaje z
avtoričinimi ilustracijami (1986), priredb za gledališče, radio in zvočne posnetke (od leta 1975 dalje), do treh pomembnih
slikaniških izdaj z ilustracijami Marlenke Stupica (1974), Gorazda Vahna (1997) in Kostje Gatnika (2011). Omenjene tri
slikaniške izdaje pomenijo tudi tri besedilne različice zgodbe. Razlike sicer ne spreminjajo bistvenih sporočil in podobe
zgodbe, spremenjeni so predvsem začetki in konci (enaka začetka izdaj 1997 in 2011 se razlikujeta od izdaje 1974; enaka
konca izdaj 1974 in 2011 se razlikujeta od izdaje 1997). Naj so te spremembe nastale kot poskus kritične aktualizacije
trenutka, v katerem je besedilo izhajalo, ali iz kakih bolj prozaičnih založniških potreb, v celoti Pekarna Mišmaš ves čas
ostaja izvirna kritika pohlepa in nevoščljivosti, ki sta navadno glavna generatorja omejenosti in revščine vseh vrst. Odtenek
časa, v katerem so izhajale izdaje, veje tudi iz ilustracij. Marlenka Stupica se posveča zgolj estetski perfekciji ploskev in barv,
ki otrokom govorijo o dobroti peka in neumnosti nevoščljivcev. Gorazd Vahen (v teh izdajah je spremenjen zaključek
besedila) ilustracijam doda odrske luči in z njimi odrske poudarke karakterjev. Ilustracije Kostje Gatnika pa estetiko risbe
razpnejo na veliko "kinematografsko" platno, na katerem v novi perspektivi zaživita tako pravljičnost kot satira, domačnost
in občečloveškost – predstava torej za vse starosti in vsa "platna" po svetu. (VZ)
279. Makarovič, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom.
Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Svetlanovčki), 15 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , ponatis, velike tiskane črke, za uro pravljic
| gozdovi, medvedi, prijateljstvo, sebičnost, živali v domišljiji
To je že tretji, prenovljeni natis te slikanice, prva izdaja je v zbirki Čebelica izšla že leta 1998. Znana živalska pravljica
postavlja v prvi plan vrline, kot so velikodušnost, empatija in pomoč drugim, značajske lastnosti, ki jih v veliki meri premore
tudi dobrosrčni in prijazni medved. Ta na deževen dan vzame pod svoj novi dežnik najmanjše in najšibkejše gozdne živali:
srnico, zajčka, miško in veverico in si tako s svojo ljubeznivostjo pridobi njihove simpatije in prijateljstvo. Sebična lisica, ki
nasprotno zavrne prošnje za pomoč, pa mora naslednji dan, na sončno nedeljo, prenašati sama svojo dolgočasno družbo,
saj se nihče več ne zmeni zanjo. Slikanico bogatijo barvite, močne in komunikativne ilustracije, ki so razgrnjene pred bralca
tako, da lahko ponotranji zlasti dvojico lastnosti, ki si v pomenljivi živalski pravljici stojita nasproti in sta ujeti v podobi
prihuljene lisice in pokončnega medveda – to sta velikodušnost in sebičnost. (IM)
280. Makarovič, Svetlana: Sapramiška.
Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Svetlanovčki), 32 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , ponatis
| miši, zobje, živali v domišljiji
281. Makarovič, Svetlana: Sovica Oka.
Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Svetlanovčki), 24 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , ponatis
| drugačnost, sove, živali v domišljiji
SLIKANICE
46
282. Makarovič, Svetlana: Tacamuca.
Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Svetlanovčki), 24 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , ponatis
| mačke, živali v domišljiji
283. Mala baletka in njene sanje.
Prev. Suzana Jovanovič. Tržič: Učila International, 2011, 12 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica postavljanka
| balet
284. Mala morska deklica.
Prev. Miro Mrak. Ilustr. Gian Luca Oliveri. Kranj: Media film, 2011. (Najlepše pravljice vseh časov), 26 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
285. Marion, Martin: Zmajček Drago in ljubljena Ljubljana.
Ilustr. Jana Jazbec, Jakob Klemenčič. Ljubljana: Kofein dizajn, 2011, 27 str. Dodatek: zgoščenka
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , pripoved v verzih
| Ljubljana, Ljubljanski grad, Slovenija, zmaji
286. Matthews, Caitlin: Kako postaneš princesa.
Prev. Brina Gogala. Ilustr. Bee Willey. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 28 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , prepognjeni listi, slikanica gibljivka, zavihki
| princese
287. Mav Hrovat, Nina: Neredko!
Ilustr. Suzana Bricelj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 23 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| nered, problemi najmlajših, razvade
288. McBratney, Sam: A veš, koliko te imam rad.
Prev. Polonca Kovač. Ilustr. Anita Jeram. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 30 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , ponatis
| ljubezen, prijateljstvo, starši, zajci, živali v domišljiji
289. McKinney, Barbara Shaw: Kapljica na poti okoli sveta.
Prev. Karin Pečnikar. Ilustr. Michael S. Maydak. Tržič: Avrora, 2011, 31 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis, pripoved v verzih
| voda
290. Menezes, Sueli: Kresniček Nino.
Prev. Selina Ambrož. Ilustr. Gallieno Ferri. Ljubljana: Kres, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica izrezanka
| kresnice, živali v domišljiji
291. Mestnik, Ivanka: Izlet na Modri planet.
Prev. Milan Stjepanović. Ilustr. Vesna Lenić. Banja Luka, Novo mesto: Grafid, Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela, Društvo Slovencev Republike Srpske Triglav, 2011, 64 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo tudi v obratni smeri, nova izdaja,
nova likovna obdelava, ponatis
| bolezni, invalidnost, nezemljani, sanje, vesolje
292. Mihelčič, Marija: Pikapolonica Lili.
Ilustr. Andreja Gregorič. Kranj: Narava, 2011, 19 str. Dodatek: CD-ROM
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| pikapolonice, živali v domišljiji
293. Miklavčič, Milena: Marička in medvedek.
Ilustr. Andrej Kogovšek. Žiri: Jutri 2052, 2011, 24 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
SLIKANICE
47
294. Miklavčič, Milena; Kurtjak, Mario: Sonček in Bosopetka.
Ilustr. Tatjana Filipič. Ljubljana: Ekslibris, 2011, 30 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
295. Miklavčič, Milena: Šnitka.
Ilustr. Damijan Sovec. Žiri: Jutri 2052, 2011, 20 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
296. Milčinski, Fran: Kako so si Butalci omislili pamet.
Ilustr. Ana Razpotnik Donati Donati. Ljubljana: Sanje, 2011. (Sanjska knjigica), 31 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , humor, nova izdaja, nova likovna obdelava, parodija, ponatis, za uro pravljic
| neumnost, nonsens
Knjiga Kako so si Butalci omislili pamet nadaljuje serijo slikanic, ki v zbirki Sanjska knjigica založbe Sanje prinašajo
samostojne izdaje posameznih "kultnih" besedil našega fantastičnega pripovednika Frana Milčinskega. Duhovitima
pravljicama Gospod in hruška ter Laž in njen ženin, mojstrsko napisanima ter dopolnjenima z vrhunskimi ilustracijami, v
tretje sledi pripoved, izbrana iz enega najbolj slovitih del slovenske literarne zakladnice, iz legendarnih Butalcev. V novi
preobleki se tako Butalci znova podajajo na pot. Odpravijo se iskat pamet, kaj pa drugega! In kot vselej so pri tem zelo
uspešni – kmalu je imajo povsod dovolj, če ne celo preveč. In spet jim uspe nasmejati vse: odrasle, mlade in celo najmlajše. K
temu poleg njihovih s satiro prežetih značajev in domiselnih zapletov v zgodbi pripomoreta edinstven jezik Milčinskega, ki
kljub časovni odmaknjenosti in mestoma arhaičnemu slogu še danes učinkuje živo in zabavno, ter ilustracije Ane Razpotnik
Donati Donati. Slednje se besedilu čudovito prilegajo s svojo humornostjo in smislom za detajle. Ti nebesedilni elementi
uspešno nadgrajujejo pripoved in bralca/gledalca še dodatno zabavajo, predvsem pa s pomočjo nevsiljivo pridanih sodobnih
dodatkov zgodbo na svoj posebni "realistični" način aktualizirajo in jo tako prestavljajo v nov čas in prostor. Izjemno
posrečena mešanica starega in novega za vsakogar! (ZSV)
297. Mlakar, Ida: Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo.
Ilustr. Kristina Krhin. Radovljica: Didakta, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , humor, knjiga je del nanizanke, ponatis, velike tiskane črke
| novo leto, prazniki, prijateljstvo, pujsi, snežinke, sreča, zima, živali v domišljiji
Pujsja prijatelja Bibi in Gusti sta v nekaj letih postala zelo priljubljena junaka med našimi mladimi bralci in v svoji prisrčnosti
in neposrednosti ne zatajita niti v zadnji od štirih pujsjih slikanic avtorice Ide Mlakar. Tokrat se junaka spoprimeta s
prepričanjem ljudi, da pujsi prinašajo srečo. Za Gustija je ta ideja odločno prenaporna in vsiljena, njegova prijateljica Bibi pa
je bolj zavezana tradiciji in svojo dolžnost razume kot nekaj dobrega. Vsako leto si zato izmisli kak nov trik, s katerim
prijatelja prepriča k sodelovanju – tokrat ne bo težko, ker bosta srečo sipala, drugače kot prejšnja leta, ko sta jo nosila, pa
delila ipd. Tako se tudi letos odpravita na pot, godrnjaje drug drugemu majhne prisrčnosti v oporo, pri čemer Bibi žene
občutje dolžnosti, Gustija pa prijateljičina vnema. Tako kot Idi Mlakar z besedilom je tudi Kristini Krhin z ilustracijami uspelo
mojstrsko pričarati pristnost značajev obeh pujskov in čarobnost noči, ko začne nebo na zemljo sipati sneg in srečo. (VZ)
298. Möderndorfer, Vinko: Velika žehta.
Ilustr. Tanja Komadina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Čebelica; 432), 15 str.
| C | B- stopnja | DOBRO
| gospodinjstvo
299. Modic, Maša: Aja rada nagaja.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011, 17 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| bonton, deklice
300. Modic, Maša: Kaj je lepo?
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011, 17 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
301. Modic, Maša: Kje sem pa jaz doma?
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011, 17 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
| živali v domišljiji
SLIKANICE
48
302. Modic, Maša: Koga se boji gospa zima?
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011, 19 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| zima
303. Modic, Maša: Rdeč balon.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011, 17 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , pripoved v verzih, velike tiskane črke
304. Moedriach, T. H.: Mali Jan in njegova pošast Ham. Ključi: slikanica = Der kleine Jan und sein Hamm-Monster.
Schlüssel: Bilderbuch.
Ilustr. László Balla. Kočevje: samozaložba, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , besedilo tudi v drugem jeziku, velike tiskane črke
| vsakdan
305. Moja prva božična knjiga.
Prev. Jana Unuk. Ilustr. Maria Rita Gentili. Ljubljana: Grahovac, 2011, 48 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , ponatis, velike tiskane črke
| božič, Božiček, darila
306. Mojca Pokrajculja: koroška pripovedka.
Ilustr. Marjan Manček. Zapisal Vinko Möderndorfer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 16 str.
| L | B- stopnja | ODLIČNO , ljudsko slovstvo, ponatis, velike tiskane črke, za uro pravljic
| dom, laž, pohlep, živali v domišljiji
Koroška pripovedka, kakor jo je zapisal Vinko Möderndorfer, je v samostojni slikanici prvič izšla leta 1954. Pričujoča izdaja z
ilustracijami Marjana Mančka je že deveti natis. V šestih desetletjih je besedilo doživelo številne priredbe za druge medije in
gledališki oder, postalo je tudi eno od osrednjih kanonskih besedil v osnovnošolskih berilih. Pripovedka ima zelo domiselno
zgradbo: v linearni pripovedi se pred burjo in mrazom v piskrček h glavni osebi Mojci zatečejo živali, ki imajo vsaka svoj
poklic; zadeva se zaplete, ko lisica poliže med in po krivem (z lažjo) obtoži zajčka. Tako se v pripovedki zvrsti cela vrsta
(človeških!) lastnosti in dejanj, vse do tega, da zvemo, zakaj ima zajček še danes krajše sprednje tačke. Slikanica je primerna
za branje otrokom v predšolskem obdobju in za začetne bralce, katerim bodo v pomoč velike tiskane črke. (TJ)
307. Monari, Manuela: Nočem poljubčkov!
Prev. Viktorija Muha. Ilustr. Virginie Perrot. Ljubljana: CFA, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , velike tiskane črke
| čustva, nežnosti, živali v domišljiji
308. Monari, Manuela: Umivanje je pustolovščina.
Prev. Viktorija Muha. Ilustr. Benjamin Chaud. Ljubljana: CFA, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| higiena, problemi najmlajših
309. Mongredien, Sue: Preden gremo spat.
Prev. Darja Marinšek. Ilustr. Celia Biscoe. Tržič: Učila International, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| medvedi, spanje, živali v domišljiji
310. Nardin, Milan: Oči, jaz vem.
Ilustr. Mitja Bokun. Kranj: Zelolepo, 2011, 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , uganke, velike tiskane črke, verzi
311. Obuti maček.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Charles Perrault. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Večne
pravljice; 9), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
SLIKANICE
49
312. Onichimowska, Anna: O ježu, ki je našel prijatelja.
Prev. Lidija Cerk Dečman. Ilustr. Joanna Sedlaczek. Ljubljana: Koleda, 2011. (Martinov gozd), 21 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO
| domišljija, ježi, slikanje, želje, živali v domišljiji
313. Onichimowska, Anna: O zebri, ki je hotela cvetni vzorec.
Prev. Lidija Cerk Dečman. Ilustr. Joanna Sedlaczek. Ljubljana: Koleda, 2011. (Martinov gozd), 25 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO
| domišljija, slikanje, zebre, živali v domišljiji
314. Onichimowska, Anna: O žirafah, ki sta hoteli videti sneg.
Prev. Lidija Cerk Dečman. Ilustr. Joanna Sedlaczek. Ljubljana: Koleda, 2011. (Martinov gozd), 21 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO
| domišljija, slikanje, želje, žirafe, živali v domišljiji
315. Ortelli, Barbara: Dom za medveda.
Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Barbara Ortelli. Ljubljana: Kres, 2011, 29 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO
| dom, medvedi, pomoč, prijateljstvo, živali v domišljiji
316. Oslovska koža.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Charles Perrault. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Večne
pravljice; 19), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
317. Ostržek: slikopis z nalepkami.
Prev. Andrej Gogala. Bibl, predh. Carlo Collodi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Najlepše pravljice z
nalepkami), 16 str. Dodatek: nalepke
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, slikopis
318. Oud, Pauline: V posteljo z Beti in Miho.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Pauline Oud. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| miši, spanje, vsakdan, zajci, živali v domišljiji
319. Oud, Pauline: Za mizo z Beti in Miho.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Pauline Oud. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| hrana, miši, vsakdan, zajci, živali v domišljiji
320. Palček.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Jacob Grimm. Bibl. predh. Wilhelm Grimm. Ljubljana:
Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 21), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
321. Partljič, Tone: Deklica in general ; General Maister.
Ilustr. Anton Buzeti. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2011. (Midva), 41 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , slikanica poučna, tipografija različna, življenjepis
| domoljubje, domovina, Rudolf Maister (1874-1934), Slovenci, vojaki
322. Pat Rac: Iskanje dragulja.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Pat Rac. Avtor v psevdonimu Patrice Racine. Ljubljana: Alica, 2011. (Kozmo,
dodo iz vesolja), 38 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| živali v domišljiji
SLIKANICE
50
323. Pat Rac: Pripoved o dvoglavcu.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Pat Rac. Avtor v psevdonimu Patrice Racine. Ljubljana: Alica, 2011. (Kozmo,
dodo iz vesolja), 37 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| živali v domišljiji
324. Pavček, Tone: Juri Muri po Sloveniji: tretji del stare zgodbe.
Ilustr. Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 59 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor, pripoved v verzih
| ljubezen, Ljubljana, potovanja, prijateljstvo, Slovenija, znamenitosti
325. Pavček, Tone: Romeo in Julija.
Ilustr. Suzana Bricelj. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 33 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , pripoved v verzih
| ljubezen, medvedi, živali v domišljiji
326. Pavšek, Katarina: Leto Dobre vile.
Ilustr. Katarina Pavšek. Ljubljana: Arheda, 2011, 27 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| meseci, vile
327. Pecelj, Viktorija: Kako je lev postal vegetarijanec.
Ilustr. Miran Kohek. Izola: Ark, 2011. (Slikanice), 31 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih, pripoved v verzih
| levi, živali v domišljiji
328. Penizzotto, Pedro: Deček brez sence.
Prev. Maja Kraigher. Ilustr. Pedro Penizzotto. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , velike tiskane črke
| dečki, jeza, sence, vrednote
329. Penizzotto, Pedro: Snežko, beli prijateljček.
Prev. Maja Kraigher. Ilustr. Pedro Penizzotto. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| deklice, snežaki
330. Pergar, Saša: Prepovedana ljubezen [ali] Kako je nastalo Cerkniško jezero.
Ilustr. Kristina Krhin. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2011. (Iz zibelke), 25 str.
| L | 1. stopnja | DOBRO , ljudsko slovstvo
| Cerkniško jezero, jezera, ljubezen, Slovenija
331. Peroci, Ela: Moj dežnik je lahko balon.
Ilustr. Marlenka Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 16 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , nova izdaja, ponatis, slikanica miniaturna
| deklice, domišljija, družina, igre, Ljubljana, osamljenost, problemi najmlajših, Slovenija
332. Peroci, Ela: Muca Copatarica.
Ilustr. Ančka Gošnik Godec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 15 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , ponatis, velike tiskane črke, za uro pravljic
| mačke, nered, obutev, problemi najmlajših, živali v domišljiji
Muca Copatarica, ob kateri odraščajo in se v ljubitelje knjig ter likovnih podob kalijo številne generacije mladih bralcev, je v
letu 2011 doživela že svoj 14. ponatis. Poleg izdaje v zbirki Velika slikanica so njeni botri pri Mladinski knjigi to priljubljeno
sodobno pravljico leta 2011 ponovno ponatisnili tudi s posebno miniaturno izdajo, ki po formatu spominja na darilne
knjižice. Izdaja za ljubitelje in nostalgike torej; za majhne otroške roke bo bržkone tudi v bodoče primernejši večji format.
(GK)
SLIKANICE
51
333. Peroci, Ela: Muca Copatarica.
Ilustr. Marlenka Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 15 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO, ponatis, slikanica miniaturna
| mačke, nered, obutev, problemi najmlajših, živali v domišljiji
334. Peršolja, Patricija: Marta.
Ilustr. Silvan Omerzu. Maribor: Pivec, 2011, 19 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , tipografija različna
| čustva, modrost
335. Peršolja, Patricija: Moja nona.
Ilustr. Silvan Omerzu. Maribor: Pivec, 2011, 19 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , tipografija različna
| babice, modrost
336. Peter Pan.
Prev. Miro Mrak. Ilustr. Gian Luca Oliveri. Kranj: Media film, 2011. (Najlepše pravljice vseh časov), 26 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
337. Petiška, Eduard: Kako je krtek dobil hlačice.
Prev. Lina Virnik Kovač. Ilustr. Zdeněk Miler. Preddvor: Narava, 2011, 63 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , nov prevod, ponatis
| krti, pomoč, solidarnost, živali v domišljiji
338. Petrlik Huseinović, Andrea: Moja družina.
Prev. Mina Ristanc. Ilustr. Andrea Petrlik Huseinović. Ljubljana: Karantanija, 2011, 19 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , nov prevod, nova izdaja, ponatis, velike tiskane črke
| družina
339. Petrlik Huseinović, Andrea: Noetova barka.
Prev. Mina Ristanc. Ilustr. Andrea Petrlik Huseinović. Ljubljana: Karantanija, 2011, 21 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , priredba
| svetopisemske zgodbe
340. Petrlik Huseinović, Andrea: Trije prašički.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Andrea Petrlik Huseinović. Ljubljana: Karantanija, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , ljudsko slovstvo, ponatis, priredba
| hiše, pujsi, volkovi, živali v domišljiji
341. Peyo: Astrosmrk.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Smrkci; 6), 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, velike tiskane črke
342. Peyo: Krakavt.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Smrkci; 5), 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, velike tiskane črke
343. Peyo: Malo drugačen Smrk.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Smrkci; 2), 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, velike tiskane črke
344. Peyo: Smrkci in muha Bzz.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Smrkci; 3), 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, velike tiskane črke
345. Peyo: Smrkci in začarani grad.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Smrkci; 4), 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, velike tiskane črke
SLIKANICE
52
346. Peyo: Smrkci: učim se brati s Smrkci. Dan s Smrkci.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011, 16 str. Dodatek: nalepke
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , slikopis
347. Peyo: Smrkci: učim se brati s Smrkci. Na rečnem bregu.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011, 16 str. Dodatek: nalepke
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , slikopis
348. Peyo: Smrkci: učim se brati s Smrkci. Štirje letni časi.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011, 16 str. Dodatek: nalepke
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , slikopis
349. Peyo: Smrkci: učim se brati s Smrkci. Vaška veselica.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011, 16 str. Dodatek: nalepke
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , slikopis
350. Peyo: Smrketa.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Smrkci; 1), 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, velike tiskane črke
351. Pilić, Sanja: Ostržek.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Andrea Petrlik Huseinović. Bibl. predh. Carlo Collodi. Ljubljana: Karantanija,
2011, 21 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , ponatis, pravljica klasična, priredba
| laž, lutke
352. Pirc, Tomo: Oblački.
Ilustr. Nina Rupel. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 15 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO
| oblaki
353. Pirotta, Saviour: Pepelka ; in Žabji kralj.
Prev. Jana Unuk. Ilustr. Susanna Lockheart. Bibl. predh. Jacob Grimm. Bibl. predh. Wilhelm Grimm. Ljubljana:
Tehniška založba Slovenije, 2011, 20 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, slikanica gibljivka
354. Podgoršek, Mojiceja: Eko kralj.
Ilustr. Uroš Hrovat. Domžale: Epistola, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| ekologija, onesnaževanje
355. Podgoršek, Mojiceja: Ivana.
Ilustr. Polona Kosec. Domžale: Epistola, 2011, 26 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , spremno besedilo
| Ivana Kobilca (1861-1926), slikarstvo, umetniki
356. Podgoršek, Mojiceja: Kaja zna računati.
Ilustr. Daša Simčič. Domžale: Epistola, 2011, 26 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| deklice, računanje
357. Podgoršek, Mojiceja: Kmet in trije peki.
Ilustr. Andreja Gregorič. Domžale: Epistola, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| kruh, peki
SLIKANICE
53
358. Podgoršek, Mojiceja: Naj sneži!
Ilustr. Nina Meglič. Domžale: Epistola, 2011, 37 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , verzi
| Božiček, volkovi, živali v domišljiji
359. Podgoršek, Mojiceja: O lačni lisici.
Ilustr. Evgenija Jarc. Domžale: Epistola, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , za dislektike
| lisice, živali v domišljiji
360. Podgoršek, Mojiceja: O petelinu, ki je hotel znesti jajce.
Ilustr. Ivan Mitrevski. Domžale: Epistola, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| kmetija, petelini, živali v domišljiji
361. Podgoršek, Mojiceja: Samo eno darilo.
Ilustr. Andreja Gregorič. Domžale: Epistola, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
| darila, Miklavž (Nikolaj iz Mire, svetnik, ok. 280-ok. 345), prazniki
362. Pogumni krojaček.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Jacob Grimm. Bibl. predh. Wilhelm Grimm. Ljubljana:
Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 14), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
363. Pozvek, Ingrid: Oblačno nebo.
Ilustr. Ingrid Pozvek. Grosuplje: Grafis Trade, 2011, 44 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| oblaki
364. Prange, Serpil; Prange, Peter: Zaljubljeni cilinder.
Prev. Veronika Drolc. Ilustr. Martina Matos. Ljubljana: Kres, 2011, 41 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| zaljubljenost
365. Praprotnik Zupančič, Lilijana: Zakaj?
Ilustr. Lilijana Praprotnik Zupančič. Strok. besedilo Jelka Pogačnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 31 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , humor, poučno leposlovje, slikanica miniaturna
| živali v naravi
366. Pregl, Sanja: Ljubezni je za vse dovolj.
Ilustr. Maja Lubi. Jezero: Morfem, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| deklice, ljubezen
367. Pregl Kobe, Tatjana: Kdaj bo novo leto staro.
Ilustr. Loti Benček. Ljubljana: Edina, 2011, 15 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
368. Pregl Kobe, Tatjana: Kdo gre spat brez copat.
Ilustr. Loti Benček. Ljubljana: Edina, 2011, 15 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
369. Pregl Kobe, Tatjana: Nagajivke.
Ilustr. Urška Stropnik Šonc. Jezero: Morfem, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke, verzi
SLIKANICE
54
370. Pregl Kobe, Tatjana: S kom gre očka naokrog.
Ilustr. Loti Benček. Ljubljana: Edina, 2011, 15 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , verzi
371. Pucer, Sonja: Primabalerina.
Ilustr. Barbara Koblar. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2011, 24 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| balet, drugačnost, lisice, živali v domišljiji
372. Pujeva glasbena knjiga.
Prev. Mimi Močnik, Matej Babnik. Ilustr. Dean Kleven. Bibl. predh. Alan Alexander Milne. Ljubljana: Egmont,
2011, 19 str.
| C | A- stopnja | POGREŠLJIVO , note, slikanica igralna
373. Reider, Katja: Se lahko igram s tabo: zakaj je prijateljstvo tako lepo deliti.
Prev. Maruša Mugerli Lavrenčič. Ilustr. Andrea Hebrock. Jezero: Morfem, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO
| prijateljstvo, živali v domišljiji
374. Remškar, Maja: Kati in Pepi v SiParku: moderna slovenska pravljica in slikanica.
Ilustr. Maja Remškar. Fotogr. Stanislav Sivec. Ljubljana: Sivec, 2011, 29 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , fotografije, navodila za ustvarjanje
375. Rentta, Sharon: Živalska bolnišnica.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Sharon Rentta. Ljubljana: Alica, 2011, 31 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| bolnišnice, zdravniki, živali v domišljiji
376. Riphagen, Loes: Zverinice iz spalnice: od Akihe do Žbljaca.
Prev. Mateja Seliškar Kenda. Ilustr. Loes Riphagen. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG), 2011. (Gugalnica), 33
str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor
| besedne igre, fantastična bitja, nonsens
377. Robberecht, Thierry: Mala poredna vila.
Prev. Mojiceja Podgoršek. Ilustr. Philippe Goossens. Domžale: Epistola, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
| vile, vragolije
378. Rogač, Franci: Splashy the raindrop = Dežka.
Prev. Vanja Rendulić Medvešček. Ilustr. Laura Ličer. Ljubljana: samozaložba, 2011, 38 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , besedilo tudi v drugem jeziku
379. Rojec, Marjetka: Baba Žaba - cirkus.
Ilustr. Tanja Hrastovec. Log pri Brezovici: Media bus, 2011. (Baba Žaba), 15 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| žabe, živali v domišljiji
380. Rojec, Marjetka: Baba Žaba se predstavi.
Ilustr. Tanja Hrastovec. Log pri Brezovici: Media bus, 2011. (Baba Žaba), 13 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| žabe, živali v domišljiji
381. Rollberg, Charlotte: Avanture v Travnati deželi. 2, Nepričakovan obisk.
Prev. Ana Jasmina Oseban. Ilustr. Željko Kolarić, Sanja Kolaj. Kranj: Pegaz International, 2011, 30 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| rojstni dan
SLIKANICE
55
382. Rosati, Ivo: Vodni duh in njegov vodnjak.
Prev. Viktorija Muha. Ilustr. Gabriel Pacheco. Ljubljana: CFA, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , tipografija različna
| ekologija, voda
383. Ross, Gaja: Paglavčki prostovoljčki: lahko delaš zastonj, ne moreš pa zaman.
Ilustr. Nina Rupel. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Knjiga s sporočilom), 15 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| paglavci, pomoč, žabe, živali v domišljiji
384. Rozman, Andrej: Urška.
Ilustr. Zvonko Čoh. Bibl. predh. France Prešeren. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 19 str.
| M | 3. stopnja | ZELO DOBRO , humor, nova izdaja, parodija, ponatis, pripoved v verzih, slikanica +, slikanica
miniaturna
| medbesedilnost, mladostniki, ošabnost, ples
385. Schimel, Lawrence: Tak kot drugi = Just like them.
Prev. Brane Mozetič. Ilustr. Doug Cushman. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2011. (Aleph; 144), 29
str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , besedilo tudi v drugem jeziku
| drugačnost, družina, posvojitev
386. Schiretz, Thomas: Trompetka: mala dinozavrinja: glasbena pravljica o trobenti.
Prev. Ana Plohl. Ilustr. Rupert Hörbst. Glasba Siegmund Andraschek. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, 2011. (Zgodbe iz dežele vulkanov; 1), 32 str. Dodatek: zgoščenka
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| glasba, glasbila
387. Shields, Gillian: Najmanjši medvedek.
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Polona Lovšin. Tržič: Učila International, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| igra, medvedi, mladiči, prijateljstvo, volkovi, živali v domišljiji
388. Shields, Carol Diggory: V soboto zvečer bo dinorendaj.
Prev. Aleksandra Kocmut. Ilustr. Scott Nash. Ljubljana: Modrijan, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , verzi
| dinozavri, ples, zabava
389. Silverstein, Shel: Drevo ima srce.
Prev. Janez Jeromen. Ilustr. Shel Silverstein. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2011,
55 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , naslovniško odprta pripoved, ponatis, slikanica +
| drevesa, ljubezen, življenje
Shel Silverstein (1932–1999), ameriški pisatelj in pesnik ter glasbenik, je slovenskim bralcem znan predvsem po mladinskih
oz. naslovniško odprtih pripovedih (Dolgomobil, Manjkajoči košček, Manjkajoči košček sreča Veliki O). Drevo ima srce je
ponatis iz leta 1992. Avtor je napisal in narisal zgodbo o dečku, ki je igriv in vesel, vsak dan prihaja k drevesu, uživa njegova
jabolka, se ziblje na njegovih vejah … in zato se drevo počuti srečno. Odrasli mož pa je pridobitniški, od drevesa zahteva
vedno več, drevo daje in daje, dokler ga postarani mož ne poseka in zgradi čoln, da bi ubežal zagrenjenosti od življenja.
Ostane samo še štor, utrujeni starec lahko sede nanj in drevo je spet srečno. Črno-bela ilustracija je minimalistična risba, ki
je že sama po sebi sporočilna, v kombinaciji z besedilom pa gradi originalno nežno zgodbo o dajanju in prejemanju, ki je
prežeta tako z žalostjo in otožnostjo kot s sprejetjem in razumevanjem. Življenje je minljivo, toda živo bitje je srečnejše v
dajanju in predajanju ... (TJ)
390. Smallman, Steve: Kdo se boji velikega zlobnega zajčka?
Prev. Alenka Razboršek. Ilustr. Caroline Pedler. Tržič: Učila International, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| ustrahovanje, zajci, živali v domišljiji
SLIKANICE
56
391. Smallman, Steve: Moj očka.
Prev. Matej Juh. Ilustr. Sean Julian. Tržič: Učila International, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| medvedi, očetje, živali v domišljiji
392. Smolar, Adi: Jezikovni kotliček.
Ilustr. Polona Kosec. Jezero, Šmartno pri Slovenj Gradcu: Morfem, samozaložba, 2011, 21 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , humor
| besedne igre
393. Sneguljčica in sedem palčkov.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Jacob Grimm. Bibl. predh. Wilhelm Grimm. Ljubljana:
Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 23), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
394. Snežica in Rožica.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Jacob Grimm. Bibl. predh. Wilhelm Grimm. Ljubljana:
Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 20), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
395. Stajnko, Andreja: Prav zabaven dan.
Ilustr. Maja Lubi. Ljubljana: Zavod za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, 2011, 23 str.
| C | B- stopnja | DOBRO
| medvedi, živali v domišljiji
396. Stanovitni kositrni vojak.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Hans Christian Andersen. Ljubljana: Grahovac, 2011.
(Večne pravljice; 16), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
397. Stansbie, Stephanie: Kaj slišiš na kmetiji.
Prev. Mojca Benedičič. Ilustr. Veronica Vasylenko. Tržič: Učila International, 2011, 18 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke, zvočni efekti
| kmetija, živali v domišljiji
398. Stein, Mathilde: Moje!
Prev. Tanja Mlaker. Ilustr. Mies van Hout. Radovljica: Didakta, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO
| duhovi, problemi najmlajših, sebičnost
399. Steinberg, Laya: Vse naokrog vidim ....
Prev. Nuša Berce. Ilustr. Cris Arbo. Tržič: Avrora, 2011, 31 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| narava
400. Stepson, Ferdinand: Terenske vaje.
Prev. Mimi Močnik. Ilustr. Mario Cortes, Valeria Turati. Ljubljana: Egmont, 2011. (Disney Pixar), 16 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| avtomobili
401. Stewart, Amber: Čofkov veliki korak.
Prev. Dora Mali. Ilustr. Layn Marlow. Preddvor: Narava, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO
| mladiči, prvi šolski dan, race, živali v domišljiji
402. Stewart, Amber: Ne dam svoje odejice.
Prev. Dora Mali. Ilustr. Layn Marlow. Preddvor: Narava, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO
| problemi najmlajših, zajci, živali v domišljiji
SLIKANICE
57
403. Stewart, Amber: Še malo, pa bo!
Prev. Andreja Trtnik Herlec. Ilustr. Layn Marlow. Kranj: Narava, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO
| plavanje, problemi najmlajših, vidre, živali v domišljiji
404. Stewart, Amber: Tako kot nocoj.
Prev. Andreja Trtnik Herlec. Ilustr. Layn Marlow. Kranj: Narava, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO
| medvedi, problemi najmlajših, spanje, varnost, živali v domišljiji
405. Suhodolčan, Leopold: Cepecepetavček.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 32 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , ponatis
| deklice, igrače, izgubljenci, muzeji
406. Suhodolčan, Primož: Peter Nos in prijatelji.
Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Peter Nos; 3), 16 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, nova izdaja, ponatis
| dečki, vragolije
407. Suhodolčan, Primož: Peter Nos. 4 letni časi.
Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Peter Nos; 2), 16 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, nova izdaja, ponatis
| dečki, letni časi, vragolije
408. Suhodolčan, Primož: Peter Nos. Živalski vrt.
Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Peter Nos; 1), 16 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, nova izdaja, ponatis
| dečki, vragolije, živalski vrtovi
409. Svet princesk.
Prev. Nina Kovič. Ilustr. Javier Inaraja. Ljubljana: Grahovac, 2011, 77 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
| princese
410. Svetina, Peter: Čudežni prstan.
Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Sodobnost International, Vodnikova založba (DSKG), 2011. (Gugalnica), 35
str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO
| Ljubljana, opera, osamljenost, pomoč, predmeti, prijateljstvo
Čudežni prstan je zgodba o osamljenosti operne pevke Ljudmile Krasinc in pravljičnih močeh, ki se domnevno skrivajo v
čudežnem prstanu. Večkrat nagrajeni avtor je mojster prefinjenega humorja, ki ne deluje "na prvo žogo", pravljični čudež pa
se duhovito udejanji na "ljubljanskem maratonu", v množičnem teku za pobeglim prstanom, ki se zakotali po ljubljanskih
ulicah. Humorno stopnjevanje (efekt snežene kepe) in naraščanje števila tekačev zaradi zasledovanja prstana združuje in
poveže prebivalce stare Ljubljane, ki skušajo ujeti čarovnijo, a so sami tisti, zaradi katerih se ta tudi zgodi. Kot v ruski
pravljici o debeli repi je duhovito pretiravanje in razburljivo pripovedno stopnjevanje izstopajoče tudi v ilustracijah, ki so
zloščene do gosposko-meščanske odličnosti. Učinkujejo staroveško, a za vse čase: v ilustratorjevi zgodbi je njihova
brezčasnost povezana s simboli Ljubljane, z ljubljanskim zmajem, mestno hišo, Robbovim vodnjakom … Odlično sodelovanje
dveh že dodobra uigranih umetnikov prinaša jasno etično sporočilo o sodelovanju in solidarnosti, ki nam je podarjeno skupaj
z dobrodušnim humorjem. (IM)
411. Šalamun, Tomaž: Kakšne so stvari na zemlji, v nebesih in pod morjem.
Ilustr. Ana Šalamun. Jezero: Morfem, 2011, 21 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
SLIKANICE
58
412. Škoberne, Biljana: Miklavževo prvo darilo.
Ilustr. Nataša Vertelj. Tržič: Loreda, 2011. (Erna in Brina), 17 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| darila, Miklavž (Nikolaj iz Mire, svetnik, ok. 280-ok. 345), miklavževanje
413. Škoberne, Biljana: V deželi številk.
Ilustr. Yuliya Polishchuk. Tržič: Loreda, 2011. (Črke), 25 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
| črke, računanje, števila
414. Škofič Maurer, Eva: Miha ... in mravlja Lavra.
Ilustr. Milanka Fabjančič. Ljubljana: Karantanija, 2011. (M; 2), 32 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
| dečki, mravlje, živali v domišljiji
415. Škrateljci.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Bibl. predh. Jacob Grimm. Bibl. predh. Wilhelm Grimm. Ljubljana:
Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 18), 30 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
416. Škrjanec, Klavdija: Majhne nogice ... velike, bistre glavice.
Ilustr. Mojca Prelog, Lidija Živič. Maribor: samozaložba, 2011, 57 str. Dodatek: zgoščenki
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , spremna beseda, velike tiskane črke, verzi
417. Štampe Žmavc, Bina: Mižekmiž.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke, verzi
418. Tajnšek, Vanja: Zaspančki: zakaj se ti ni treba bati teme.
Ilustr. Mojca Sekulič Fo. Ljubljana: Hart, Harting, 2011, 19 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, velike tiskane črke
419. Thomas, Valérie: Winnie in čarobna palica.
Prev. Barbara Majcenovič Kline. Ilustr. Korky Paul. Hoče: Skrivnost, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke
| čarovnice, čarovnije, gospodinjstvo
420. Thomas, Valérie: Winnie in leteča preproga.
Prev. Barbara Majcenovič Kline. Ilustr. Korky Paul. Hoče: Skrivnost, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del nanizanke
| čarovnice, čarovnije
421. Thomson, Emma: Vila Valentina. Mesečina in ples.
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Emma Thomson. Tržič: Učila International, 2011, 21 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica gibljivka, slikanica igralna, slikanica poslikanka, velike tiskane črke
| ples, vile
422. Tomaž ima motor na reaktivni pogon.
Prev. Brina Gogala. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Tomaž in prijatelji), 26 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| vlaki, vozila
423. Tomaž, Jakob in rdeči balon.
Prev. Brina Gogala. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Tomaž in prijatelji), 27 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| vlaki, vozila
SLIKANICE
59
424. Trije prašički: slikopis z nalepkami.
Prev. Maruša Gogala. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Najlepše pravljice z nalepkami), 16 str. Dodatek:
nalepke
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , ljudsko slovstvo, priredba, slikopis
| hiše, pujsi, volkovi
425. Trnuljčica.
Prev. Miro Mrak. Ilustr. Gian Luca Oliveri. Kranj: Media film, 2011. (Najlepše pravljice vseh časov), 26 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
| čarovnije, princese, vile
426. Tullet, Hervé: Pritisni tukaj.
Prev. Andreja Peček. Ilustr. Hervé Tullet. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 55 str.
| C | A- stopnja | ODLIČNO , didaktične igrarije, slikanica igralna, velike tiskane črke
| barve, igra, števila
Slikanica je na videz zelo preprosta, a obenem tudi zelo vabljiva: na beli ali črni podlagi so rumeni, rdeči in modri krogci, pod
njimi pa minimalno besedilo z navodili, kaj početi. Toda – glej! – kar koli narediš, učinkuje! V resnici je potrebno zelo malo
aktivnosti, večino namreč opravi domišljija. Igralna, interaktivna slikanica je celostna, inteligentna in poetična. (Npr.
ploskneš z rokami, pa se dan ugasne v noč!?) Francoski ustvarjalec Hervé Tullet se je zadeve lotil zelo primarno, naravno,
obenem pa se vendarle zdi zelo podobno sodobnim aktivnostim in učinkom na digitalnih ploščah. Celostno zasnovan izdelek,
ki predstavlja s svojim konceptom antipod, primarno alternativo računalniški interaktivnosti, nas s tem spominja, da igra
domišljije ne potrebuje nikakršne tehnologije ("nosilcev", vmesnikov in pripomočkov). Ker so navodila v verzalkah, jo otrok
kaj hitro lahko uporabi tudi sam, čeprav je sodelovanje odraslega z otrokom pri tej slikanici lahko še posebej prijetno.
Slikanica za (naj)mlajše otroke in vsekakor za vse tiste, ki se radi igrajo ter jih (še) prevzame čudežno in čarobno. (TJ)
427. Turk, Eva: Dežka.
Ilustr. Tihomir Josić. Stari trg pri Ložu: samozaložba, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| voda
428. Valentine, Marianne: Mama, kdo sem jaz?
Prev. Viktorija Muha. Ilustr. Philip Giordano. Ljubljana: CFA, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO
429. Valjavec, Matija: Pastir.
Ilustr. Marlenka Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Zakladi otroštva), 15 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , ljudsko slovstvo, ponatis, pripoved v verzih, priredba
| čarovnije, dobrota, pomoč, živali v domišljiji
Slovenski pesnik, pripovednik, jezikoslovec, zbiralec ljudskega slovstva in prevajalec, kot pravljičar znan pod imenom
Kračmánov, je pripoved v verzih o dobrosrčnem pastirju prvič objavil v Slovenskem glasniku leta 1860 (vir: Matija
Kračmanov Valjavec: Poezije. Slovenska matica, 1900). Kot slikanica je izšel leta 1944 z ilustracijami Ksenije Prunk, najbolj
znana slikaniška izdaja pa je izšla leta 1958 z ilustracijami Marlenke Stupica, ki je zanje leta 1959 prejela Levstikovo
nagrado. Pričujoča izdaja je ponatis izdaje iz leta 1978, vendar v manjšem formatu. Pesnitev je zgrajena po vzoru klasične
pravljice, kjer dobro zmaga nad zlim in je pastirjeva nepreračunljiva dobrosrčnost na koncu kraljevsko nagrajena. Čeprav je
svet pastirjev sodobnim otrokom po večini izkustveno tuj in je skupaj s prizori iz življenja plemičev zgolj domena pravljic,
ostaja sočutje do trpinčenih živali in resnica, da lahko prav vsaka žival človeku pomaga, večno razumljiva in aktualna tema.
(VZ)
430. Vandot, Josip: Kekec in Pehta.
Ilustr. Zvonko Čoh. Prir. Andrej Rozman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Zakladi otroštva), 31 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke, nova izdaja, ponatis, priredba
| dečki, gore, pogum, prevare, rastline, slepota, ugrabitve, zdravilne rastline, zdravilstvo
Vandotovo zgodbo Kekec na volčji poti je priredil Andrej Rozman Roza za slikaniško izdajo že leta 2000. Odlični priredbi
Vandotovega besedila je dodana tudi Kekčeva pesem Kajetana Koviča, ki jo otroci in starši zagotovo poznajo tudi iz filmske
upodobitve. Besedilo, ki so ga že pred desetletjem posvojili mladi in manj mladi bralci, je "akcijska" pustolovščina, ki se
dogaja v slovenskem visokogorju in izpostavlja predvsem klenost, dobrovoljnost in velikodušnost glavnega junaka Kekca. Ta
uspe pomagati slepi deklici Mojci, ki jo ugrabi čudaška, a v zdravilstvu izvedena teta Pehta, ki ji zaradi njenega odljudnega in
SLIKANICE
60
sovražnega odnosa do ljudi pripisujejo vse mogoče coprniške lastnosti. Kekec, ki prepozna v Pehti tudi njeno mehkejšo plat,
odpelje Mojco nazaj domov, Pehti pa prevzame njenega psa Volka, zato da lahko v dolino odnese tudi čudežno zdravilo, ki
pozdravi Mojčino slepoto. Morda je še več dinamičnosti kot v samem besedilu najti v imenitnih ilustracijah Zvonka Čoha, ki
so z zanimivimi perspektivami, velikimi totali, bližnjimi plani, detajli ter z izrazito filmskimi portreti pravo "filmsko branje. "
(IM)
431. Vegri, Saša: Danes Nina riše.
Ilustr. Ana Zavadlav. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Čebelica; 434), 15 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| deklice, domišljija, risanje
432. Vertelj, Nataša: Angelca marelca.
Ilustr. Nataša Vertelj. Spr. beseda Tomo Pirc, Katarina Kesič Dimic. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo,
beremo slovensko), 15 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , navodila za ustvarjanje, spremna beseda, velike tiskane črke
| dež
433. Vilinsko jezero.
Ilustr. Anja Bunderla. Prir. Biserka Lazar. Zgornje Gorje: samozaložba, 2011, 35 str.
| L | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , ljudsko slovstvo
| vile
434. Vipo.
Prev. Miro Mrak. Kranj: Pegaz International, 2011, 31 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
| psi, živali v domišljiji
435. Voglar, Mira: Biba buba baja.
Ilustr. Lidija Osterc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Zakladi otroštva), 33 str.
| C | A- stopnja | ODLIČNO , navodila za mentorje, ponatis, priročnik, verzi
| igra
To je v letu 2011 že peti ponatis slikanice, ki je prvič izšla leta 1979. Sestavlja jo petnajst kratkih pesmic, poigrank, ki so
bogato zvočne, ritmične in melodične. Navodila ob vsaki pesmici predlagajo, kako naj se vzgojitelj otroka ob branju tudi
dotika, ga boža, se igra z njegovimi prstki ipd. Tako otrok hkrati doživlja lepoto govorjene pesniške besede in nežne dotike
ljubeče odrasle osebe, s čimer se utrjuje njegov t. i. "praestetski doživljaj". Če pa se to dogaja še ob odprti slikanici, potem
otrok doživlja tudi lepoto likovno upodobljene "bibe" in njene tovarišije, saj so ilustracije v osnovnih barvah nežne in
dinamične. Po več kot treh desetletjih – in v tej sodobni množici knjig za otroke – je ta knjiga še vedno ena redkih tako
odličnih slikanic za najmlajše otroke, mojstrska po besedilni, likovni in oblikovni plati, hkrati pa nevsiljivo opremljena z
didaktičnimi navodili za vzgojitelje. Slikanica s svojo dovršeno celoto otroka vpeljuje v svet umetnosti, obenem pa je
"priročnik" za tkanje medsebojnih čustvenih vezi med otrokom in vzgojiteljem. (TJ)
436. Volk, Sabina: Rado-vednice: štirivrstičnice od A do Ž.
Ilustr. Tanja Faletič. Nova Gorica: Educa, Melior, 2011, 56 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , abecedarija, velike tiskane črke
| rastline
437. Weeber, Christine: Dandi: zgodba nekega psa.
Prev. Ana Grmek. Ilustr. David Kassl. Celovec: Mohorjeva založba, 2011, 27 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| hišni ljubljenci, psi, živali v domišljiji
438. Westerlund, Kate: Gospod Snežak.
Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Ève Tharlet. Ljubljana: Kres, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO
| snežaki, želje
SLIKANICE
61
439. Westerlund, Kate: Tekmovanje.
Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Ève Tharlet. Ljubljana: Kres, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO
| drsanje, pomoč, prijateljstvo, tekmovanje, živali v domišljiji
440. Weston, Carrie: Bravo, Boris!
Prev. Vida Frelih. Ilustr. Tim Warnes. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 32 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO
| medvedi, pomoč, prijateljstvo, šola, taborjenje, živali v domišljiji
441. Weston, Carrie: Ojoj, Boris!
Prev. Vida Frelih. Ilustr. Tim Warnes. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 30 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO
| medvedi, problemi najmlajših, sošolci, strpnost, šola, živali v domišljiji
442. White, Kathryn Ivy: Kdaj bo padel sneg?
Prev. Mojca Benedičič. Ilustr. Alison Edgson. Tržič: Učila International, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , velike tiskane črke
| igra, medvedi, prijateljstvo, spanje, zima, živali v domišljiji
443. Williams, Rachel: Sneženi mož in božične vile.
Prev. Helena Kraljič. Ilustr. Kim Martin. Jezero: Morfem, 2011, 22 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
| božič, dobrota, prazniki, snežaki, vile
444. Zagorc, Ivanka: Kdo me je prinesel?
Ilustr. Rožle Matko. Šmarjeta: samozaložba, 2011, 19 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| otroci, rojstvo
445. Zagorc, Ivanka: Miška Hilda, kje si?
Ilustr. Rožle Matko. Šmarjeta: samozaložba, 2011, 19 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| miši, živali v domišljiji
446. Zajček sivi nagajivi: otroške ljudske pesmice o živalih.
Prev. Kristina Brenk. Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 24 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , ljudsko slovstvo, ponatis
| živali v domišljiji
447. Zajec, Alma: Planeti so zadeti.
Ilustr. Zdenka Vitez. Kranj: samozaložba, 2011, 24 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO
448. Zalokar, Pija: Milko in Lili.
Ilustr. Maja Petek. Ljubljana: samozaložba, 2011, 22 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| ježi, živali v domišljiji
449. Zlatolaska in trije medvedi.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Večne pravljice; 24), 30 str.
| L | B- stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja, priredba
SLIKANICE
62
450. Zupan, Vitomil: Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo.
Ilustr. Damijan Stepančič. Spr. beseda Ifigenija Simonović. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 39 str.
| M | 4. stopnja | ODLIČNO , slikanica +, spremna beseda
| čustva, ljubezen, moč, Orient, vojne, vrednote
Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo je izrazit slikaniški presežek, saj osupne s svojo likovno podobo in z izpovedno močjo.
Slikanica daje vtis izjemno enotnega in usklajenega knjižnega organizma. Knjiga je v celoti zgledno oblikovana, tudi v smislu
berljivosti, tekst je "zračen", besedilo lepo odmeva ob ilustraciji, vidi se, da je domišljen vsak detajl, že od izbora papirja
dalje. Prav zato je tej presežni slikanici tudi pripadla ugledna nagrada izvirna slovenska slikanica 2012 za nagrado Kristine
Brenkove. Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo je bolj kot otroku namenjena odraslemu naslovniku pa tudi mladostniku, ki
raziskuje življenje in stopa na zapleteno pot odraslosti. Da je prišlo do novega življenja teksta (nastal je že pred 73 leti) v
slikaniškem mediju, je svojevrstni pravljični čudež. Preživel je marsikaj, tudi vihre vojne, a mu čas ni mogel do živega, kar je
samo po sebi simbol z globokim in pomenljivim sporočilom. Zupan nam na simboličen način, s pomočjo pravljice, zastavlja
vprašanje, ki je za vsakega človeka enako pomembno in presega vsakršen zgodovinsko, politično ali kakor koli drugače
izbran družbeni okvir. Je občečloveško in razkriva dilemo, ki jo ponuja izbira za moč ali ljubezen. Ta ključni motiv pravljice –
brezpogojno zaupanje v ljubezen – je simbolično strnjen v podobi rubina, ki ga lahko princ po nasvetu modreca ustvari samo
iz sedmerih kapljic krvi, prelitih iz resnične ljubezni. A prav predanost ljubezni je za princa najtežji od vseh njegovih
osvajalskih pohodov. (DLV)
451. Žerjal, Irena: Plamenčki sreče.
Ilustr. Nina Mrđenović. Ljubljana: Lepa beseda, 2011, 19 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih
| dobrota, ogenj, pomoč, sreča, starci
452. Žugman Širnik, Manja: Razvozlanke.
Ilustr. Tina Brinovar. Jezero: Morfem, 2011, 44 str.
| C | B- stopnja | DOBRO , abecedarija, uganke, velike tiskane črke
ZGODBICE
63
ZGODBICE
ZGODBICE
453. Ambjørnsen, Ingvar: Samson & Roberto. 2, Vražje vrane.
Prev. Marija Zlatnar Moe. Ilustr. Per Dybvig. Radovljica: Didakta, 2011, 100 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , humor, spremna beseda
| mačke, psi, vrane, živali v domišljiji
V drugi knjigi s Samsonom in Robertom v glavnih vlogah se seveda spet smukajo naokoli tudi ostali zabavni stari znanci iz
prve knjige Dediščina po stricu Rin-Tin-Taju: Oli, vidra za vse, jazbečevka Greta, ki je zelo olikan paž, stara sitna purica
učiteljica Cviliberg, trgovec von Noj, ki sploh ni noj, ampak bolj štorklja, in poet krt Gregor, ki ima težave z obvladovanjem
jeze. Tokrat so Fjordski zaliv rezervirale pankovske vrane z zelenimi irokezami, o katerih Fjordske novice ne poročajo nič bolj
obetavnega od notice, da so "... v ZDA po njihovi turneji ustanovili posebno skupino za pomoč zlorabljenim in uničenim
hotelirjem." Jasno je, da sledi neprestana akcija, tu in tam ovekovečena s črno-belimi vinjetnimi ilustracijami Pera Dybviga.
Če nas je prva knjiga pripravila do glasnega hehetanja, nas bo druga do tihega nasmihanja, kajti dvojka ne stavi več samo
na duhovitost in karakterno komiko, pač pa na račun prvega nekaj več prostora nameni resnejšim, nekoliko bolj odraslim
temam. Na primer zvezdništvu, ki nima nič kaj dosti proti rahlo odvratni simbiozi s senzacionalističnim žurnalizmom.
Slednjega Norvežan Ambjørnsen v obliki novinarske podgane, ki po najboljših močeh in z vso pesniško, oprostite, novinarsko
svobodo pretirava, zelo posrečeno kritično okrca. Nekoliko bolj zrelo torej, a še vedno nadvse kratkočasno! (GK)
454. Bąkiewicz, Grażyna: Kumarica.
Prev. Lidija Cerk Dečman. Ilustr. Klara Wicenty. Ljubljana: Koleda, 2011, 158 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO
| družina, fantje, šola
455. Basni.
Prev. Nina Kovič. Ilustr. Javier Inaraja. Ljubljana: Grahovac, 2011, 166 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , basni, priredba, velike tiskane črke
456. Basni in zgodbe za lepe sanje.
Prev. Nina Kovič. Ilustr. Juan Vermet. Ljubljana: Grahovac, 2011, 317 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , basni, priredba, velike tiskane črke
457. Bauer, Jana: Groznovilca v hudi hosti.
Ilustr. Caroline Thaw. Ljubljana: Sodobnost International, 2011. (Čudaške prigode), 104 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , humor
| gozdovi, vile, živali v domišljiji
Groznovilca, ki se zavoljo prababičine jeze znajde med živalskimi prebivalci Hude hoste, je vsekakor atipična vila. Še sreča,
kajti pocukranih, lepih, prijaznih in vljudnih vil je v mladinski literaturi dovolj, če ne že preveč. Jana Bauer zgodbo otroškega
romana v enajstih poglavjih gradi na karakterni in situacijski komiki ter deloma – posrečeno – tudi na jezikovni. Knjiga je
domišljijsko izjemno bogata – avtorica si izmisli vrsto izvirnih in zabavnih dogodkov, stvari, pojavov in prizorov, na primer
čarobno mivko z zanimivimi učinki, Rompus buu, ki se ga "… ne praznuje s torto, ampak s tekmovanjem v pripovedovanju
najbolj groznih zgodb. ", Divjalo, ki sproži vprašanje, če je divjalost nalezljiva itd. Ilustracije so tokrat delo tuje likovnice, in
sicer Caroline Thaw, Angležinje, živeče v New Yorku; njene podobe so v celoti gledano zelo usklajene z bogatim domišljijskim
svetom besedila in dobro ujamejo razpoloženja, ki prevevajo Hudo hosto in njene prebivalce, je pa treba dodati, da so
živalski liki upodobljeni precej bolj prikupno od same groznovilce (čeprav si jo je morda avtorica predstavljala prav takšno).
Ilustriran roman je torej duhovito branje, iz katerega od prve do zadnje strani veje izrazito simpatičen ton, ki utegne
spomniti na Milnovo Stoletno hosto, njene prebivalce in njihove dogodivščine – izvirna naslonitev na tako žlahtno tradicijo
seveda zagotavlja odličen uspeh. (GK)
458. Benedictus, David: Poletje v stoletni hosti: avtorizirano nadaljevanje izvirnih zgodb o medvedu Puju A. A. Milna.
Prev. Majda Stanovnik, Urša Vogrinc Javoršek. Ilustr. Mark Burgess. Bibl. predh. Alan Alexander Milne.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Pisanice), 204 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , za branje v nadaljevanjih
| igra, igrače, Medved Pu (literarni junak), medvedi, šola, živali v domišljiji
Angleški pisatelj David Benedictus (1938) je leta 2009 izdal deset novih zgodb po motivih A. A. Milna, slovenski prevod pa je
izšel prav ob 85-letnici prvega izida Medveda Puja (Medved Pu, 1926, Hiša na Pujevem oglu, 1928). Benedictus, ki je med
drugim Milnejeve zgodbe medveda Puja pripravljal in režiral za branje na radiu, je tudi v svojih nadaljevanjih povsem ujel
Milnejev slog pisanja in način razmišljanja. Njegove zgodbe v Stoletni hosti se dogajajo v istem vzdušju, so podobno prisrčne
ZGODBICE
64
in polne drobcev življenjskih modrosti. Christopher Robin, Pu, Pujsek, Sivček, nova prijateljica vidra Loti in drugi skupaj
preživljajo zabavno poletje, polno novih zanimivih dogodivščin. Mark Burgess je prispeval ilustracije v slogu avtorja izvirnih
risb E. H. Sheparda, Majda Stanovnik pa je tudi to delo prevedla v slovenščino prav tako dovršeno kot Milnejevega Puja. Vsi
trije, oba ustvarjalca in naša prevajalka, so vsak svoje delo opravili imenitno, naravnost mojstrsko. Kljub odličnosti novih
desetih zgodb o medvedu Puju pa se vendarle sprašujemo, kakšen smisel ima, da nekdo drug nadaljuje zaključeno
ustvarjalno celoto (čeprav v dveh delih po deset zgodb) nekega avtorja. Menda se je tudi Benedictus spraševal o tem in se
bal odziva bralcev ob izidu njegovega nadaljevanja, toda Poletje v stoletni hosti bralci sprejemajo z občudovanjem. (TJ)
459. Bertinetti, Aldo: Mirjam in Emanuel.
Prev. Bojan Ravbar. Ilustr. Cinzia Ratto. Ljubljana: Novi svet, 2011, 107 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , ponatis
| Jezus Kristus, svetopisemske zgodbe, šola, vera, vrednote
460. Broderick, Marian: Čarovniška vajenka.
Prev. Jakob J. Kenda. Ilustr. Francesca Carabelli. Ljubljana: Sodobnost International, 2011. (Čudaške prigode),
101 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor
| čarovnice
461. Brojan, Jože: Navihanček s črnimi lasmi.
Ilustr. Erna Kovač. Ljubljana: Salve, 2011, 31 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| družina, otroci, pust, sirote, zima
462. Brown, Joff: Vitezi in zmaji.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Robert Dunn, Roger Langton, Sara Silcock. Ljubljana: Alica, 2011, 160 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| fantastična bitja, vitezi, zmaji
463. Buchwald, Sabina: Filo in Zofija.
Ilustr. Marija Prelog. Celovec: Mohorjeva založba, 2011, 46 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
464. Capuder Grce, Neva: Mali brat.
Ilustr. Neva Capuder Grce. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2011, 79 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| živali v domišljiji
465. Child, Lauren: Clarice Bean - težavno črkovanje.
Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Lauren Child. Jezero: Morfem, 2011, 189 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke
| deklice, družina, šola
466. Cole, Stephen Anthony: Izvaljena groza.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Charlie Fowkes. Ljubljana: Alica, 2011. (Astrozavri), 114 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| dinozavri, živali v domišljiji
467. Cole, Stephen Anthony: Skrivnost plenilcev.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Charlie Fowkes. Ljubljana: Alica, 2011. (Astrozavri), 109 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| dinozavri, živali v domišljiji
468. Cooper, Diana: Čarobne dogodivščine Tare in govorečega muca.
Ilustr. Kate Shannon. Ljubljana: Cangura.com, 2011, 79 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih, spremno besedilo
| nova duhovnost
ZGODBICE
65
469. Cooper, Diana: Tara in govoreči muc se srečata z angeli in vilami.
Ilustr. Kate Shannon. Ljubljana: Cangura.com, 2011, 78 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih, spremno besedilo
| angeli, nova duhovnost, vile
470. Daze, Hayley: Piratsko presenečenje.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. David Opie, Paul Hardman. Ljubljana: Alica, 2011. (Packo: najbolj nagajiv
kuža; 2), 107 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| gusarji, psi, pustolovščine, živali v domišljiji
471. Daze, Hayley: Vožnja s čarobno preprogo.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Ann Kronheimer, Paul Hardman. Ljubljana: Alica, 2011. (Packo: najbolj
nagajiv kuža; 1), 105 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| čarovnije, psi, živali v domišljiji
472. Deary, Terry: O fantu, ki je zganjal hrup zaradi konja.
Prev. Mateja Črv Sužnik. Ilustr. Helen Flook. Hlebce: Zala, 2011. (Stare grške zgodbe), 63 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , o avtorjih, za začetno samostojno branje
| antika, Grčija, zgodovina
473. Deary, Terry: O mestni miši in špartanski hiši: stare grške zgodbe.
Prev. Mateja Črv Sužnik. Ilustr. Helen Flook. Hlebce: Zala, 2011. (Stare grške zgodbe), 63 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , o avtorjih, za začetno samostojno branje
| antika, Grčija, zgodovina
474. Deary, Terry: Služabnica, čarovnica in kruta kraljica: evropske zgodbe.
Prev. Mateja Črv Sužnik. Ilustr. Helen Flook. Hlebce: Zala, 2011. (Evropske zgodbe), 61 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , o avtorjih, spremna beseda, za začetno samostojno branje
| 16. stoletje, Anglija, čarovniški procesi, krutost, Marija I. Tudor, kraljica (1516-1558), zgodovina
475. Deary, Terry: Upor na piramidi.
Prev. Mateja Črv Sužnik. Ilustr. Helen Flook. Hlebce: Zala, 2011. (Egipčanske zgodbe), 64 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , za začetno samostojno branje
| antika, Egipt, piramide, zgodovina
476. Deary, Terry: Zlato mrtvega kralja.
Prev. Mateja Črv Sužnik. Ilustr. Helen Flook. Hlebce: Zala, 2011. (Egipčanske zgodbe), 61 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , za začetno samostojno branje
| antika, Egipt, faraoni, zgodovina
477. Derganc, Marko: Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 1, Na visokem Severu.
Ilustr. Marko Derganc. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Pustolovca), 76 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| nonsens, pustolovščine, živali v domišljiji
478. Derganc, Marko: Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 2, V Afriki.
Ilustr. Marko Derganc. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Pustolovca), 75 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| nonsens, pustolovščine, živali v domišljiji
479. Derganc, Marko: Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 3, Zombiji in strah.
Ilustr. Marko Derganc. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Pustolovca), 79 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| nonsens, pustolovščine, živali v domišljiji
ZGODBICE
66
480. Derganc, Marko: Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 4, Skrivnostni jeti.
Ilustr. Marko Derganc. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Pustolovca), 69 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| nonsens, pustolovščine, živali v domišljiji
481. French, Vivian: Čarobna božična dežela.
Prev. Marta Graj. Ilustr. Sarah Gibb. Tržič: Učila International, 2011. (Klub tiara), 153 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| princese
482. French, Vivian: Princesa Ela in očarljivi jelenček.
Prev. Marta Graj. Ilustr. Sarah Gibb. Tržič: Učila International, 2011. (Klub tiara; 23), 69 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| princese
483. French, Vivian: Princesa Sara in srebrni labod.
Prev. Marta Graj. Ilustr. Sarah Gibb. Tržič: Učila International, 2011. (Klub tiara; 24), 71 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| princese
484. Friedman, Joe: Bubelka in črv.
Prev. Nataša Virk. Ilustr. Sam Childs. Jezero: Morfem, 2011, 125 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO
| deklice, deževniki, osamljenost, prijateljstvo, velikani, zapostavljenost, živali v domišljiji
485. Hartman, Bob: Zgodbe za Božič.
Prev. Marko Čuk, Silvester Čuk, Berta Golob. Ilustr. Krisztina Kállai Nagy. Koper: Ognjišče, 2011, 128 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , legende, ljudsko slovstvo, nov prevod, nova izdaja, nova likovna obdelava, ponatis,
spremna beseda, spremno besedilo
| božič, svetopisemske zgodbe
486. Jovanovič, Helena: Pravljice za bele zimske dni.
Ilustr. Stefano Turk. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2011, 56 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO
| prazniki, zima
487. Kenda Hussu, Damjana: Čudežno zdravilo za Zalo: zgodba z mestnih ulic.
Ilustr. Zarja Menart. Ljubljana: Forma 7, 2011, 56 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , za dislektike
| bolezni, dečki, golobi
488. Kerrin, Jessica Scott: Martin Bridge. Naprej in navzgor!
Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Joseph Kelly. Hoče: Skrivnost, 2011, 111 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, navodila za ustvarjanje, o avtorjih
| fantje, taborjenje, veščine
489. Kerrin, Jessica Scott: Martin Bridge. S polno paro naprej!
Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Joseph Kelly. Hoče: Skrivnost, 2011, 109 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih, recepti
| fantje, taborjenje
490. Kesič Dimic, Katarina: Človek, ne spomni se.
Ilustr. Taja Sever. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 32 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , terapevtski namen
| babice, bolezni, starost
ZGODBICE
67
491. Kesič Dimic, Katarina: Niki se zgodi pravljica.
Ilustr. Nina Rupel. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 61 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda, terapevtski namen
| drugačnost, invalidnost, otroci
492. Kesič Dimic, Katarina; Martinšek, Jana: Zojina rešitev: zgodba o nasilju v družini.
Ilustr. Nina Rupel. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 70 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , terapevtski namen
| družina, nasilje, otroci, pomoč
493. Kimpton, Diana: Glasbeni mišek.
Prev. Kristina Dečman. Ilustr. Desideria Gucciardini. Ljubljana: Koleda, 2011. (Serija Ema, zaupnica živali), 96 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce
| deklice, živali v domišljiji
494. Kimpton, Diana: Skrivnostna ogrlica.
Prev. Kristina Dečman. Ilustr. Desideria Gucciardini. Ljubljana: Koleda, 2011. (Serija Ema, zaupnica živali), 112
str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce
| deklice, živali v domišljiji
495. Klopčič, Alenka: Boe z otokov.
Ilustr. Marta Bartolj. Lukovica: Eko knjiga, 2011, 31 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo
| ekologija, varstvo okolja
496. Klopčič, Alenka: Čarovniška knjiga I ali Kako je izginilo jezero.
Ilustr. Marta Bartolj. Lukovica: Eko knjiga, 2011, 30 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| čarovnice
497. Klopčič, Alenka: Čarovniška knjiga II ali Kako je izginila šola.
Ilustr. Marta Bartolj. Lukovica: Eko knjiga, 2011, 29 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| čarovnice
498. Klopčič, Alenka: Čarovniška knjiga III ali Kako je izginila gora.
Ilustr. Marta Bartolj. Lukovica: Eko knjiga, 2011, 29 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| čarovnice
499. Klopčič, Alenka: Žabica Vanja je hotela postati miss barja.
Ilustr. Marta Bartolj. Lukovica: Eko knjiga, 2011, 23 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| tekmovanje, žabe, živali v domišljiji
500. Knister: Mala čarovnica Lili in knjiga o zmaju.
Prev. Urša Vogrinc Javoršek. Ilustr. Birgit Rieger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Mala čarovnica Lili; 19), 185
str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih, za oklevajoče bralce, za začetno samostojno
branje
| čarovnice, zmaji
501. Knister: Mala čarovnica Lili in začarana noč v šoli.
Prev. Urša Vogrinc Javoršek. Ilustr. Birgit Rieger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Mala čarovnica Lili), 61 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih, za oklevajoče bralce, za začetno samostojno
branje
| čarovnice, šola
ZGODBICE
68
502. Kočar, Tomo: Lumpi iz 3. a so (ne)kulturni.
Ilustr. Samo Jenčič. Ljubljana: Zavod Tolovaj, 2011. (Lumpi lumpasti), 55 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor, za oklevajoče bralce
| šola, vragolije
503. Kočar, Tomo: Lumpi iz 4. a.
Ilustr. Samo Jenčič. Ljubljana: Zavod Tolovaj, 2011. (Lumpi lumpasti), 55 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor, za oklevajoče bralce
| šola, vragolije
504. Kokalj, Tatjana: Detektivka Zofija na taboru.
Ilustr. Ana Razpotnik Donati. Ljubljana: Mladika, 2011. (Liščki), 123 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke
| deklice, detektivi, sošolci, šola
505. Kokalj, Tatjana: Teta Cilka.
Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Genija, 2011, 55 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor
506. Kolbič, Gabrijela: Ljubo doma.
Ilustr. Urška Stropnik Šonc. Maribor: Pivec, 2011, 43 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor
| aparati, gospodinjstvo
507. Kopinšek, Simona: Nevidna vrata južne strani neba: (Zojine zgodbe).
Ilustr. Aleš Pogorevčnik. Spr. beseda Dragica Haramija. Ljubljana: Družba Piano, 2011, 63 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda
| deklice, dobrota, pajki, prijateljstvo, strah, vrednote, zaupanje
508. Koren, Majda: Bert v slikarski šoli ali kaj je to Kijaro s kuro.
Ilustr. Andrej Čakš. Ljubljana: Mladika, 2011. (Liščki), 71 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , spremno besedilo
| slikanje, slikarstvo, šola, učenje
509. Koren, Majda: Mihec.
Ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Deteljica), 73 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , za začetno samostojno branje
| dečki, družina, ločitve, šola
510. Korez Korenčan, Darja: Baletni copatki.
Ilustr. Nina Rupel. Spr. beseda Alja Furlan. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 44
str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda, terapevtski namen
| balet, deklice, želje
511. Kos, Gaja: Grdavši.
Ilustr. Zvonko Čoh. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 35 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor, ponatis, za branje v nadaljevanjih, za začetno samostojno branje
| besedne igre, nonsens, pošasti
512. Kovač, Polonca: Težave in sporočila psička Pafija.
Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Deteljica), 74 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , ponatis, spremna beseda
| kmetija, psi, sožitje, strpnost, živali v domišljiji
Polonca Kovač (1937) je napisala vrsto otroških in mladinskih del; pričujoče delo zagotovo zaseda osrednejše mesto, saj gre
v resnici za priljubljeno in kakovostno kanonsko besedilo. Prvič je izšlo leta 1986 in tole je že peti izid. Upoveduje vrsto
težavnih dogodivščin pri odraščanju psička Pafija v novem okolju in veliko prilagajanja v skupnem življenju z drugimi
živalskimi prebivalci kmetije. Kužek sporoča vrsto modrosti, med njimi je morda najpomembnejša ta, da je treba veliko
ZGODBICE
69
strpnosti za dobre medsebojne odnose, veliko sprejemanja in razumevanja. Za ščepec napetosti pa poskrbita dve sumljivi
osebi, ki pa ju – seveda! – Pafi užene v kozji rog. Pripoved je tekoča in humorna, dialogi gibki in duhoviti, kar prispeva k
temu, da je besedilo prijetno tako za glasno branje mlajšim otrokom kot odlično berivo začetnim samostojnim bralcem.
Razgibanost Pafijevega odraščanja in bogatih medsebojnih odnosov prebivalcev na kmetiji pa odlično upodabljajo tudi
ilustracije Marjana Mančka. (TJ)
513. Kovačič, Lojze: Zgodbe iz mesta Rič-Rač in od drugod.
Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Študentska založba, 2011, 103 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , nova izdaja, nova likovna obdelava, o avtorjih, ponatis, spremna beseda
| dečki, igra, otroštvo, problemi najmlajših
Zbirka kratkih zgodb slovenskega uveljavljenega pisatelja, ki je prvič izšla leta 1962, je tokrat doživela novo izdajo z novimi
ilustracijami. V pripovedih, v katerih so glavni junaki večinoma otroci, avtor izhaja iz realnih vsakdanjih situacij (npr. iz
otrokovega strahu pred temo, sladkosnednosti, raztresenosti, bahaštva, zmerjanja ipd.), ki so se mu zasidrale v spomin, saj
jih je, kot zatrjuje v svoji spremni besedi, doživel v času lastnega otroštva ali pa v obdobju, ko sta odraščala njegova sinova.
Zgodbe so prav zato še danes aktualne, četudi so bile napisane pred petdesetimi leti, hkrati pa je Kovačiča v njih, enkrat bolj,
drugič manj izrazito, odnašalo v svet igre, domišljije in celo fantastike (ko se npr. fantek po nitki spusti skozi okno na
dvorišče, prileti na tla, napravi luknjo v zemljo, leti skoznjo in se naenkrat znajde na planem na drugem koncu sveta, kjer se
začne njegova nenavadna dogodivščina), s čimer so teksti pridobili in do danes ohranili brezčasno pravljično dimenzijo, ki
vabi k branju nove in nove bralce. (ZSV)
514. Kovič, Kajetan: Moj prijatelj Piki Jakob.
Ilustr. Jelka Reichman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Deteljica), 122 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , ponatis, spremna beseda, za branje v nadaljevanjih
| dečki, igrače, medvedi, učitelji
Zbirka kratkih zgodb Kajetana Koviča, enega osrednjih slovenskih literarnih ustvarjalcev, vsekakor sodi v klasiko slovenske
literature za otroke in tudi med kanonska šolska besedila (prvič je izšla leta 1972, pričujoča izdaja je že 13. natis). Glavna
književna oseba je igračka, plišasti medved, njegov učitelj v medvedji šoli je majhen deček, ravnatelj pa je njegov oče, ki
opisuje različne prigode, ki jih doživljata medvedek in njegov lastnik. Knjiga je zgrajena iz več zgodb, oziroma poglavij
(Francoska solata, Piki igra šah, Medvedja mamica, Kdo je Piki ...), v katerih se igra in domišljija prepletata z realnimi
dogodivščinami dečka in njegove družine. Zgodbe so prisrčne, nevsiljivo vzgojne, lepo jih dopolnjujejo ilustracije Jelke
Reichman. Zgodbice so s svojim družinskim dogajalnim okoljem vsekakor primerne za družinsko branje. (TJ)
515. Kraan, Hanna: Čavknjena čarovnica spet razsaja.
Prev. Mateja Seliškar Kenda. Ilustr. Annemarie van Haeringen. Ljubljana: Sodobnost International, 2011.
(Čudaške prigode), 158 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke
| čarovnice, živali v domišljiji
516. Lopatina, Alexandra: Najpomembnejše stvari.
Prev. Edina Džombić. Ilustr. Maria Skrebtsova. Jesenice: Bizidan, 2011, 94 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| modrost, vrednote
517. Lozej, Doris: Govoreči bumerang.
Ilustr. Karin Berce. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 40 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , navodila za mentorje, o avtorjih, terapevtski namen, za začetno samostojno
branje
| otroci, strah, težave
518. MacDonald, Alan: Umazani Berti in bacili.
Prev. Vesna Sodnik. Ilustr. David Roberts. Tržič: Avrora, 2011. (Umazani Berti; 7), 95 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del nanizanke
| dečki, higiena, vragolije
519. MacDonald, Alan: Umazani Berti in blato.
Prev. Vesna Sodnik. Ilustr. David Roberts. Tržič: Avrora, 2011. (Umazani Berti; 9), 95 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del nanizanke
| dečki, higiena, vragolije
ZGODBICE
70
520. MacDonald, Alan: Umazani Berti in smrkelj.
Prev. Vesna Sodnik. Ilustr. David Roberts. Tržič: Avrora, 2011. (Umazani Berti; 6), 95 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del nanizanke
| dečki, higiena, vragolije
521. MacDonald, Alan: Umazani Berti in stranišče.
Prev. Vesna Sodnik. Ilustr. David Roberts. Tržič: Avrora, 2011. (Umazani Berti; 8), 94 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del nanizanke
| dečki, higiena, vragolije
522. Makarovič, Svetlana: Kosovirja na leteči žlici.
Ilustr. Suzana Bricelj. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 115 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor, o avtorjih, ponatis
| fantastična bitja, pustolovščine, radovednost, vragolije
523. Markuš, Jasna: Čiruli za Sarino srečo.
Ilustr. Simon Sanda. Maribor: Pivec, 2011. (Jurka Burka in mlade brihte; 2), 71 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, spremno besedilo, za začetno samostojno branje
| čarovnice
524. Markuš, Jasna: Žiga, kisla kumarica.
Ilustr. Simon Sanda. Maribor: Pivec, 2011. (Jurka Burka in mlade brihte; 1), 60 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, spremno besedilo, za začetno samostojno branje
| čarovnice
525. Martinšek, Jana: Vse je dišalo po pomladi.
Ilustr. Nina Rupel. Spr. beseda Katarina Kesič Dimic, Tomo Pirc. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo,
beremo slovensko), 56 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda, terapevtski namen
| smrt, žalovanje
526. Meadows, Daisy: Ana, vila morskih prašičkov.
Prev. Nina Antosiewicz Zupan. Ilustr. Georgie Ripper. Avtor v psevdonimu Linda Chapman. Avtor v psevdonimu
Sue Bentley. Avtor v psevdonimu Narinder Dhami. Avtor v psevdonimu Sue Mongredien. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. (Mavrične vile; 31), 75 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce
| fantastična bitja, vile
527. Meadows, Daisy: Ema, vila muckov.
Prev. Nina Antosiewicz Zupan. Ilustr. Georgie Ripper. Avtor v psevdonimu Linda Chapman. Avtor v psevdonimu
Sue Bentley. Avtor v psevdonimu Narinder Dhami. Avtor v psevdonimu Sue Mongredien. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. (Mavrične vile; 29), 73 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce
| fantastična bitja, vile
528. Meadows, Daisy: Iza, vila hrčkov.
Prev. Nina Antosiewicz Zupan. Ilustr. Georgie Ripper. Avtor v psevdonimu Linda Chapman. Avtor v psevdonimu
Sue Bentley. Avtor v psevdonimu Narinder Dhami. Avtor v psevdonimu Sue Mongredien. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. (Mavrične vile; 33), 77 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce
| fantastična bitja, vile
ZGODBICE
71
529. Meadows, Daisy: Kim, vila zlatih ribic.
Prev. Nina Antosiewicz Zupan. Ilustr. Georgie Ripper. Avtor v psevdonimu Linda Chapman. Avtor v psevdonimu
Sue Bentley. Avtor v psevdonimu Narinder Dhami. Avtor v psevdonimu Sue Mongredien. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. (Mavrične vile; 34), 78 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce
| fantastična bitja, vile
530. Meadows, Daisy: Pia, vila zajčkov.
Prev. Nina Antosiewicz Zupan. Ilustr. Georgie Ripper. Avtor v psevdonimu Linda Chapman. Avtor v psevdonimu
Sue Bentley. Avtor v psevdonimu Narinder Dhami. Avtor v psevdonimu Sue Mongredien. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. (Mavrične vile; 30), 77 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce
| fantastična bitja, vile
531. Meadows, Daisy: Tea, vila kužkov.
Prev. Nina Antosiewicz Zupan. Ilustr. Georgie Ripper. Avtor v psevdonimu Linda Chapman. Avtor v psevdonimu
Sue Bentley. Avtor v psevdonimu Narinder Dhami. Avtor v psevdonimu Sue Mongredien. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. (Mavrične vile; 32), 75 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce
| fantastična bitja, vile
532. Meadows, Daisy: Ula, vila konjičkov.
Prev. Nina Antosiewicz Zupan. Ilustr. Georgie Ripper. Avtor v psevdonimu Linda Chapman. Avtor v psevdonimu
Sue Bentley. Avtor v psevdonimu Narinder Dhami. Avtor v psevdonimu Sue Mongredien. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. (Mavrične vile; 35), 75 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce
| fantastična bitja, vile
533. Miller, Joe: Invazija mravelj.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Duncan Smith. Ljubljana: Alica, 2011. (Hrabri hroščki; 3), 84 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| hrošči, mravlje, živali v domišljiji, žuželke
534. Miller, Joe: Težave v predoru.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Duncan Smith. Ljubljana: Alica, 2011. (Hrabri hroščki; 4), 84 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| hrošči, živali v domišljiji, žuželke
535. Mongredien, Sue: Oliver Lunca in vampirčki na zabavi.
Prev. Nataša Šilec. Ilustr. Jan McCafferty. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Mladi čarovnik Oliver Lunca; 7), 92 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke
| čarovnije, čarovniki, vampirji, zabava
536. Najlepše nepozabne pripovedke.
Prev. Nina Kovič. Ilustr. Carmen Guerra. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Najlepše ...), 125 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , pravljica klasična, priredba, velike tiskane črke
537. Najlepše vilinske pripovedke.
Prev. Carmen Guerra. Ilustr. Carmen Guerra. Ljubljana: Grahovac, 2011. (Najlepše ...), 125 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , priredba, velike tiskane črke
| vile
538. Njatin, Lela B.: Zakaj je babica jezna.
Ilustr. Alenka Sottler. Spr. beseda Igor Saksida, Aleš Kogoj. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2011.
(Aleph; 145), 40 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda
| babice, bolezni, medvedi, starost, živali v domišljiji
ZGODBICE
72
539. Nöstlinger, Christine: Franceve detektivske zgodbe.
Prev. Lučka Jenčič. Ilustr. Erhard Dietl. Celovec: Mohorjeva založba, 2011. (Vigred), 55 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| detektivi, družina, fantje
540. Owen, Laura: Hijahop, Winnie.
Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Korky Paul. Hoče: Skrivnost, 2011, 95 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , humor, knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| čarovnice
541. Owen, Laura: Winnie lovi netopirje.
Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Korky Paul. Bibl. predh. Valérie Thomas. Hoče: Skrivnost, 2011, 96 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , humor, knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| begavci, čarovnice, živali v domišljiji
542. Owen, Laura: Winnie reče sir.
Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Korky Paul. Bibl. predh. Valérie Thomas. Hoče: Skrivnost, 2011, 95 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , humor, knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| čarovnice
543. Owen, Laura: Winnijin veliki ulov.
Prev. Anja Kokalj. Ilustr. Korky Paul. Hoče: Skrivnost, 2011, 95 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , humor, knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| čarovnice
544. Park, Barbara: Suzi B. Jamnik in majhna opica.
Prev. Amanda Mlakar. Ilustr. Denise Brunkus. Ljubljana: Lepa beseda, 2011, 85 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| deklice, dojenčki, družina
545. Park, Barbara: Suzi B. Jamnik in njen dolgi jezik.
Prev. Amanda Mlakar. Ilustr. Denise Brunkus. Ljubljana: Lepa beseda, 2011, 79 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, o avtorjih, spremna beseda, za začetno samostojno branje
| deklice, šola
546. Pat Rac: Pohod zadnjega doda.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Pat Rac. Avtor v psevdonimu Patrice Racine. Ljubljana: Alica, 2011. (Kozmo,
dodo iz vesolja), 107 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , tipografija različna
| živali v domišljiji
547. Pečjak, Vid: Drejček in trije Marsovčki.
Ilustr. Dunja Kofler. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Pisanice), 116 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , nova izdaja, ponatis, spremna beseda
| dečki, fantastična bitja, Mars (planet), mir, prijateljstvo, pustolovščine, sočutje, solidarnost, vesolje, vrednote
Tokratni jubilejni izdaji (tekst je praznoval svoj 50. rojstni dan) je kot uvod v knjigo dodan pisateljev predgovor, kar knjigi
daje še dodatno vrednost. Pečjakovo delo je zimzelena fantastična pripoved in hkrati iskren protivojni manifest z elementi
znanstvene fantastike in globokim etičnim sporočilom. Zasnovano je kot prikaz dveh svetov, realnega na Zemlji, kjer živi
Drejček s svojo družino, in fantastičnega, idealnega novega sveta na Marsu, kjer ni vojn, kjer starši ne pretepajo otrok in ne
umirajo, ko so otroci še majhni, kjer šola ni nujno zlo in kjer velja zakon, da morajo biti otroci srečni. Srečanje obeh svetov se
zgodi ob nenavadnem nočnem obisku treh Marsovčkov Miša, Maša in Šaša v Drejčkovi sobi, od koder se stiki nadaljujejo in
poglabljajo v pristno medsebojno prijateljstvo, ki pa se mora po pustolovskem obisku Marsa in marsovske družine končati.
Avtor pušča mlademu bralcu odprt konec in možnost, da se bodo prijatelji še kdaj srečali, morda takrat ko na Zemlji ne bodo
več divjale vojne in ko si bodo Zemljani iskreno prizadevali za mir. (DLV)
548. Pelseneer, Reine De: Sponka.
Prev. Amanda Mlakar. Ilustr. Hilde Schuurmans. Hoče: Skrivnost, 2011, 109 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , o avtorjih
| bolezni, deklice, namišljeni prijatelji, odraščanje, samopodoba, strah, šola, zaljubljenost
ZGODBICE
73
549. Pennypacker, Sara: Klementina.
Prev. Sabrina Žgajnar Meze. Ilustr. Marla Frazee. Izola: Grlica, 2011. (Klementina; 1), 125 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke
| deklice, vragolije
550. Pennypacker, Sara: Klementina ima talent.
Prev. Sabrina Žgajnar Meze. Ilustr. Marla Frazee. Izola: Grlica, 2011. (Klementina; 2), 143 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke
| deklice, vragolije
551. Pennypacker, Sara: Klementina in pismo.
Prev. Sabrina Žgajnar Meze. Ilustr. Marla Frazee. Izola: Grlica, 2011. (Klementina; 3), 155 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke
| deklice, vragolije
552. Peyo: Smrkci: velika knjiga povesti.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011, 151 str.
| C | B- stopnja | POMANJKLJIVO , velike tiskane črke
553. Pravljice za lahko noč.
Prev. Nina Medved. Tržič: Učila International, 2011, 186 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , pravljica klasična, priredba, spremna beseda
554. Pregl, Slavko: Čudni časi: basni.
Ilustr. Bojan Jurc. Radovljica: Didakta, 2011, 43 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , basni, humor
| modrost
555. Pregl, Sanja: Jamčica Maja in skrivnosti podzemlja.
Ilustr. Loti Benček. Ljubljana: Edina, 2011, 85 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih
| jame
556. Pregl, Slavko: Radovedne pravljice.
Ilustr. Kostja Gatnik. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Miškolinke), 53 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO
| črke, dedki, domišljija, pravljice, vnuki
Zbirka kratkih zgodbic o dedku, vnučki, mucah, sladkih presenečenjih in pravljicah, ki se nikakor nočejo ujeti, ima svojo
predhodnico v slikanici Varja se pogovarja (Zadruga Novi Matajur, 2006). Radovedne pravljice kipijo v razgibanih
miniaturnih skicah, ki jim dajeta takt otroška neposrednost in domišljija. Poigravanja s stereotipi, ponavljanja v
svojevrstnem ritmu, besedna in situacijska komika, zamenjave vlog in besedne igre tako ustvarjajo pisan kalejdoskop hipnih
minimalističnih utrinkov. Pristen in neposreden dialog duhovito lovi otroškega duha, na eni strani njegovo nestanovitnost,
neučakanost in svojevoljno prilagajanje pravil, na drugi njegovo radovednost, željo po učenju in razigranost. Radovedne
pravljice so poklon otroški duši – njeni iskrivosti, razposajenosti in domišljiji. Bolj kot samostojnim bralcem so namenjene
skupnemu družinskemu branju, saj je glavni otroški lik predšolski otrok, poleg tega se tematsko navezujejo predvsem na
drobce iz vsakodnevnega družinskega življenja in so kot take odlično izhodišče za "medgeneracijska" branja in pogovore.
(KP)
557. Rodgers, Frank: Najroker gospod Krok.
Prev. Mateja Črv Sužnik. Ilustr. Frank Rodgers. Hlebce: Zala, 2011, 48 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke
| glasba, krokodili, živali v domišljiji
558. Rodgers, Frank: Sherlock gospod Krok.
Prev. Mateja Črv Sužnik. Ilustr. Frank Rodgers. Hlebce: Zala, 2011, 48 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke
| detektivi, krokodili, živali v domišljiji
ZGODBICE
74
559. Roncaglia, Silvia: Iskanje dragocene preproge.
Prev. Teo Šinkovec. Ilustr. Roberto Luciani. Hoče: Skrivnost, 2011. (Lumpi lumpi: moj prijatelj zmaj), 53 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| namišljeni prijatelji, zmaji
560. Roncaglia, Silvia: Vsega so krive modre maline.
Prev. Teo Šinkovec. Ilustr. Roberto Luciani. Hoče: Skrivnost, 2011. (Lumpi lumpi: moj prijatelj zmaj), 54 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
| namišljeni prijatelji, zmaji
561. Rozman, Andrej: Gospod Filodendron.
Ilustr. Ana Košir. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 33 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke
| drugačnost, neumnost, nonsens
562. Ruiz, Celia; Serna Vara, Ana: Basni in zgodbe o živalih.
Prev. Nina Kovič. Ilustr. Marife Gonzales. Ljubljana: Grahovac, 2011, 283 str.
| C | B- stopnja | POGREŠLJIVO , basni, priredba, slikanica izrezanka, velike tiskane črke
563. Ryan, Margaret: Prekletstvo kapitana Križemgleda.
Prev. Mateja Črv Sužnik. Ilustr. Kate Pankhurst. Hlebce: Zala, 2011. (Nenavadna ulica), 63 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
564. Ryan, Margaret: Zakladi gospoda Prekucnika.
Prev. Mateja Črv Sužnik. Ilustr. Kate Pankhurst. Hlebce: Zala, 2011. (Nenavadna ulica), 63 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke, za začetno samostojno branje
565. Simon, Francesca: Grozni Gašper in zombi vampir.
Prev. Polonca Kovač. Ilustr. Tony Ross. Tržič: Učila International, 2011. (Grozni Gašper), 100 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke, za oklevajoče bralce, za začetno samostojno
branje
| dečki, porednost, vampirji, vragolije
566. Simon, Francesca: Ne skuhajte Pepelke!
Prev. Irena Gruntar. Ilustr. Tony Ross. Jezero: Morfem, 2011, 101 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, o avtorjih, za oklevajoče bralce
| pravljice, šola
567. Suhodolčan, Primož: Hud planet.
Ilustr. Uroš Hrovat. Spr. beseda Tone Partljič. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Pozor pravljice!), 70 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO , humor, knjiga je del nanizanke, lahkonočnica, spremna beseda, za branje v
nadaljevanjih, za začetno samostojno branje
568. Svěrák, Zdeněk: Gospod Klobasnik in gospod Špila.
Prev. Jernej Juren. Ilustr. Jiří Votruba. Radovljica: Didakta, 2011, 61 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , humor
| nasprotja, nonsens, prijateljstvo
Priznanega češkega avtorja že poznamo po kratki duhoviti zgodbici z naslovom Očka, ta je bila pa res prima, ki je izšla leta
2000. Pred nami pa so tri "čudaške" zgodbe, polne nonsensnega besednega in situacijskega humorja, v katerih spoznamo
gospoda Klobasnika in gospoda Špilo. Zaradi svojih telesnih dimenzij (eden je debel, drugi suh) se lepo dopolnjujeta in
sporazumno povežeta v skrbi za preživetje treh pasjih najdenčkov in malega vrabčka. Komični par izvirno udejanja
kratkočasne domislice, s katerimi zabava prebivalce malega mesta, neguje njihovo duševno zdravje in obenem služi denar. V
tem smislu je najbolj posrečena prodajalna "prijaznih laži", lagarna, v kateri je mogoče najti zdravilo za vse namišljene
tegobe tega sveta in ozdraveti predvsem s pomočjo veselja in smeha. (IM)
569. Škamperle, Jutra: Kako je Miklavžu zamrznilo srce.
Ilustr. Lara Novak, Novak Meta. Ljubljana: Brat Frančišek, 2011, 20 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , likovna ustvarjalnost otrok
| odnosi, vrednote
ZGODBICE
75
570. Škoberne, Biljana: Zala.
Ilustr. Sandra Sever. Tržič: Loreda, 2011. (Mali junaki), 41 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| gozdovi, vile
571. Tamaro, Susanna: Papirofobija.
Prev. Vera Čertalič. Ilustr. Jure Engelsberger. Nova Gorica: Eno, 2011, 52 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO
| branje, knjige, težave
572. Tisoč in ena noč.
Prev. Anja Kokalj. Jezero: Morfem, 2011, 173 str.
| L | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , ljudsko slovstvo, priredba
| Orient
573. Večne pravljice.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Carlos Busquets. Ljubljana: Grahovac, 2011, 316 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , pravljica klasična, priredba, spremno besedilo, velike tiskane črke
574. Vidmar, Janja: Kekec iz 2. b.
Ilustr. Ana Razpotnik Donati. Ljubljana: Sodobnost International, Vodnikova založba (DSKG), 2011.
(Spominčice), 54 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , slovar
| fantje, medbesedilnost, šola
575. Voga, Živa: Zgodba o mali Dorimu.
Ilustr. Mojca Sekulič Fo. Grosuplje: Ekslibris, 2011, 25 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
| barve, fantastična bitja, sanje
576. Zakladnica pravljic.
Prev. Barbara Vitez. Tržič: Učila International, 2011, 186 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih, pravljica klasična, priredba, spremno besedilo
577. Znoj, Romina: Moja prijateljica miška.
Ilustr. Romina Znoj. Ljubljana: samozaložba, 2011, 108 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih
578. Zupan, Dim: Hektor in zrela hruška: zgodba nekega Hektorja.
Ilustr. Andreja Gregorič. Ljubljana: Mladika, 2011. (Hektor), 56 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , humor, knjiga je del nanizanke
| hišni ljubljenci, psi, smrt, živali v domišljiji
Sedma knjiga iz zbirke ilustriranih knjig o labradorcu Hektorju, "razmišljujočem psu s filozofskimi nagnjenji", je bržkone tudi
zadnja, saj zrela hruška iz naslova namiguje na zorenje in staranje, ki mu prej ko slej sledi tudi konec oziroma padec z veje,
če se vrnemo k hruškam. Zupan se torej loti težke, resne, problemske teme, a ob pasji prvoosebni pripovedi in njegovem
značilnem blagem humorju izpade skorajda pomirjujoče, na zadnjih straneh sicer malenkost žalostno, a nikakor
travmatično. Hektor je pač postal "staro ščene", torej moder pes z izkušnjami, ki si tudi na stara leta še rad privošči kakšno
potegavščino. Ampak večno ne gre: "Imel sem srečo, da sem dozorel, sedaj je čas, da padem z veje. To smo vendar vsi vedeli
že od vsega začetka." Zupan tudi tokrat ne predeluje samo tipičnih tem, okoli katerih se tako radi vrtijo sprehajalni pogovori
med lastniki psov, pač pa vtke v tekst marsikaj, kar lahko iz pasjega življenja (uporabno) prenesemo na človeškega. Zadnja
knjiga iz serije se tako pripravno ponuja tudi kot izhodišče za pogovore in premisleke o staranju in smrti. Hkrati je, tako kot
njene predhodnice, kot nalašč za oklevajoče bralce, saj ponuja kratkočasno, marsikdaj zabavno in, zahvaljujoč obvladljivemu
obsegu in dokaj zračno postavljenemu tekstu, ki se izmenjuje s kolažnimi ilustracijami, tudi udobno branje. (GK)
ZBIRKE PRAVLJIC
76
ZBIRKE PRAVLJIC
Med srcem in pištolo
ZBIRKE PRAVLJIC
STRIPI
FANTASTIKA
RESNIČNOST
Knjige iz te družine
so namenjene samostojnim
bralcem,
v njej
pa so naslednje skupine:
ZBIRKE PRAVLJIC
ZBIRKE PRAVLJIC
579. Čudežni vrt: zgodbe in pesmi s podobami Jelke Reichmann.
Ilustr. Jelka Reichman. Spr. beseda Anja Štefan, Judita Krivec Dragan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.
(Sončnica), 237 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , antologija, o avtorjih, ponatis, spremna beseda, za branje v nadaljevanjih, za
začetno samostojno branje
Zbirka izbranih zgodb in pesmi, ki jih je ilustrirala Jelka Reichman, je prvič izšla ob 70-letnici umetnice, ki za otroke ustvarja
že več kot 40 let. V letu 2011 je izšel že 3. ponatis. Tako je to lep poklon umetnici, (mladim) bralcem pa nudi zaokrožen
pregled njenih ilustracij in obilo estetskega užitka. Knjiga prinaša nekaj ljudskega slovstva ter izbor pesmi in proznih besedil
starejših in sodobnih slovenskih avtorjev, ki so v štirih desetletjih s podobami Jelke Reichman izšla v reviji Ciciban ali kot
samostojne slikanice pri založbi Mladinska knjiga; obilo kakovostnega branja torej, zelo primernega prav za družinsko
branje, saj so sodobni mladi starši odraščali ob besedilih, ki so vključena v Čudežni vrt. V prisrčnem nagovoru Anje Štefan
izvemo, da ima umetnica vse življenje rada svoj vrt in druge "vrtove". V strokovni spremni besedi O Jelki Reichman Judita
Krivec-Dragan predstavi njene ilustracije, ki so obogatile otroštvo več generacijam. Sledi obsežna bibliografija ilustriranih
knjig Jelke Reichman, ki jo je pripravila Petra Koršič, seznam njenih najpomembnejših nagrad in ne nazadnje pregled
slikanic, od koder so izbrana ilustrirana besedila (Od kod je kaj), ki z naslovnicami in podatki vabijo v nadaljnje branje.
Čudežni vrt je zaradi pretehtanega izbora besedil, ki jih je s svojimi podobami obogatila Jelka Reichman, in zaradi vsega
strokovnega aparata, v celoti domišljeno založniško dejanje in izjemno čudežno doživetje otrokom in odraslim. (TJ)
580. Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Najlepše pravljice.
Prev. Alojzij Bolhar, Katja Bizjak. Ilustr. Adolf Born. Preddvor: Narava, 2011, 191 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih, pravljica klasična, za branje v nadaljevanjih
Zbirka prinaša 17 "najlepših" oz. najbolj znanih pravljic bratov Grimm. Enajst jih je v prevodu Alojzija Bolharja, ki so prvič
izšli leta 1932 – lektoriral in posodobil jih je Janez Juvan, šest pa v prevodu Katje Bizjak. Vsi prevodi so dobri, tako dobri, da
nas ne zmoti poznavanje istih besedil v prevodih drugih slovenskih prevajalcev (in predvsem Polonce Kovač). Toda
najmočnejši del zbirke so ilustracije, ki jih je ustvaril Adolf Born (1930), uveljavljeni češki slikar, grafik, karikaturist in
ilustrator, ki razstavlja po vsem svetu in je ilustriral tudi okrog sto knjig. Njegove ilustracije so kot nalašč za te pravljice: je
namreč izrazit figuralik, njegove kompozicije pa zaznamujejo fantastični realizem, oplemeniten z duhovitim humorjem in
neredko tudi s tragičnostjo. Pravljična zbirka z njegovimi ilustracijami, zlasti z dvostranskimi, nudi izjemen estetski užitek.
Tudi oblikovanje je domišljeno in zelo lepo, še posebno vmesne strani, "kazala" med pravljicami. Knjiga v celoti je v vseh
pogledih kakovostna izdaja! Dragocena je tudi zato, ker je osredinjena na otroke v t. i. "pravljičnem obdobju": všečna je tako
otrokom v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju kot tudi njihovim vzgojiteljem, in zato predstavlja odlično družinsko
branje. (TJ)
ZBIRKE PRAVLJIC
77
581. Indijanske pravljice in bajke.
Prev. Jernej Juren. Ilustr. Josef Kremláček. Prir. Vladimír Hulpach. Ljubljana: Sanje, 2011. (Sanjska knjigica), 415
str.
| L | 2. stopnja | ODLIČNO , ljudsko slovstvo, o avtorjih, slovar
Češki publicist, urednik in pomemben kulturni aktivist na področju mladinske literature večino svojega strokovnega dela
namenja adaptaciji klasične svetovne literature (mitov, legend, starih literarnih spomenikov, klasičnih leposlovnih del)
mladim bralcem. Pričujoča antologija indijanskih pravljic in bajk je prva od njegovih podobnih adaptacij, ki je prevedena v
slovenščino. Besedila, ki so izbrana iz skoraj 50 različnih zbirk pripovedi prvotnih prebivalcev Severne Amerike (med njimi je
najstarejši navedeni vir iz leta 1851), so organizirana v tri vsebinske enote in govorijo o nastanku stvari in ljudi, o modrosti
narave in živali ter o indijanskih junakih. Čeprav pripovedi izvirajo iz povsem drugačnega in v mnogih podrobnostih našemu
razumevanju stvari zelo tujega kulturnega humusa, jim avtor spretno podčrta tiste misli, ki so skupne vsemu človeštvu in
tako pripovedno izročilo Indijancev vključi v svetovno kulturno dobrino sodobnega človeka, katerega člani so tudi naši otroci.
Temu izjemnemu humanističnemu podvigu se z enako močjo pridružuje tudi češki slikar z izvirno nadrealistično likovno
govorico. Pripovedim sledi avtorjeva spremna beseda, kjer na kratko predstavi 8 geografskih področij Severne Amerike,
njihove naravne danosti in značaj prebivalcev, od katerih smo pripovedi prejeli. Dodan je slovar manj znanih izrazov ter
seznam virov. Knjiga je namenjena vsem generacijam, predvsem pa družinskemu in razrednemu branju vseh treh triad. (VZ)
582. Najlepše pravljice.
Spr. beseda Andrej Ilc. Izbr. Andrej Ilc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Veliki pravljičarji), 460 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , antologija, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, pravljica klasična, spremna beseda,
za branje v nadaljevanjih
583. Petiška, Eduard: Stare grške bajke.
Ilustr. Kristina Brenk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žepnice), 311 str.
| L | 2. stopnja | ZELO DOBRO , ljudsko slovstvo, miti, o avtorjih, ponatis, priredba
| antika, Grčija, mitologija
584. Pohorske pravljice.
Ilustr. Jože Beránek, Marija Kozložnik. Spr. beseda Radivoj Humar. Zapisal Jože Tomažič. Renče: Studio Ro –
Humar, 2011, 235 str.
| L | 2. stopnja | ZELO DOBRO , ljudsko slovstvo, nova izdaja, ponatis
| Pohorje, Slovenija
585. Pravljice.
Ilustr. Ančka Gošnik Godec. Spr. beseda Kristina Brenk, Štefan Anja. Izbr. Kristina Brenk. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. (Zlata ptica), 205 str.
| L | 2. stopnja | ODLIČNO , antologija, ljudsko slovstvo, nova izdaja, ponatis, spremna beseda, za branje v
nadaljevanjih
V letu, ko je slovenska kulturna javnost praznovala stoletnico rojstva urednice, prevajalke in pisateljice Kristine Brenkove, ji
je založba Mladinska knjiga poklonila prav posebno darilo, bibliofilsko knjižno izdajo. Knjiga z istoimenskim naslovom
Pravljice je sicer prvič izšla že pred 45 leti pri Prešernovi družbi. Pravljice niso zgolj ponatis, temveč prenovljena izdaja.
Majhna knjižica s prelepo ilustracijo Ančke Gošnik Godec, majcene deklice v kočiji oziroma žlici, ki jo vozita dve beli miški
(norveška pravljica Punčka v travi), ki je burila domišljijo takratnih otrok, je tokrat dobila večji format, razkošnejšo podobo in
novo naslovnico (iz sicilijanske pravljice Sončeva hčerka). Dragoceno je tudi, da se ta knjiga za vse generacije končuje s
prijazno in argumentirano spremno besedo Kristine Brenkove. Poklon s strani njenih uredniških naslednikov in založbe je, da
je omenjena knjiga svoje mesto dobila prav v knjižni zbirki Zlata ptica, ki jo je zasnovala in kot urednica skrbno bdela nad njo
prav Kristina Brenkova. (DLV)
586. Tisoč in ena noč.
Prev. Stanka Rendla, Lado Kralj. Ilustr. Jindra Čapek, Renáta Fučíková. Spr. beseda Andrej Ilc. Izbr. Tine Logar.
Izbr. Stanka Rendla. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 731 str.
| L | 2. stopnja | ODLIČNO , ljudsko slovstvo, ponatis, slovar, spremna beseda, za branje v nadaljevanjih
| Arabci, Orient
Slovenci prebiramo "pravljice iz jutrovih dežel" v domačem jeziku že od leta 1880, ko jih je iz nemške predloge izbral in
priredil Lipe Haderlap. Sam v predgovoru pove, da je besedilo močno prilagodil razumevanju slovenskega človeka, izpustil pa
"spotakljive stvari", tako da pravljice lahko beremo tudi otrokom. Kljub obsežnosti te izdaje (več kot tri tisoč strani
prevedenega besedila v 11 zvezkih) in kljub mnogim kasnejšim boljšim prevodom, Slovenci še nimamo prevedenih vseh
zgodb, ki uradno pripadajo zbirki Tisoč in ena noč, in le nekaj od njih je bilo prevedenih neposredno iz arabskega izvirnika.
ZBIRKE PRAVLJIC
78
Tudi pričujoča izdaja zaostanka ne zapolni, a je kljub temu čudovit založniški podvig. Po vsebini, izdelavi in oblikovanju je
namreč veličastna predstavnica ikonografskega pojma knjige. Zbirka tisoč let žive pripovedi o človekovi domišljiji,
trdoživosti, modrosti in ljubezni obsega več kot sedemsto strani velikega formata, ima zlato obrezo in trde platnice v zlati
barvi, v njej pa je poleg pravljic, ki jih v slovenščini že poznamo, objavljenih še devetindvajset takšnih, ki doslej še niso bile
prevedene. Besedilo je tako kot mojstrske podobe čeških ilustratorjev prevzeto iz nemške izdaje iz leta 2008. Knjiga vsebuje
obsežen slovar orientalskih besed, pregled ilustracij ter spremno besedo "Knjiga odpri se! " Andreja Ilca. Po vsebini je zbirka
namenjena vsem starostim, v tej izdaji pa je dragocena osnova vsake družinske knjižnice. (VZ)
587. Za devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice.
Ilustr. Ančka Gošnik Godec, Zvonko Čoh. Spr. beseda Anja Štefan. Ured. Anja Štefan. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2011. (Zlata ptica), 238 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , ljudsko slovstvo, spremna beseda
Zbirko Zlata ptica je leta 1956 zasnovala Kristina Brenkova, urednica založbe Mladinska knjiga, da bi slovenskim bralcem
prinašala najboljše iz svetovne zakladnice ljudskega slovstva. Doslej je v zbirki izšlo več kot 130 knjig, ki se jim v letu 2011
pridružujejo slovenske pravljice po izboru Anje Štefan. Avtorica je v zbirko uvrstila 54 po večini še ne objavljenih pravljic, ki
jih je našla v različnih etnografskih virih ali jih je ob srečevanju z ljudskimi pripovedovalci zbrala sama. V poglobljeni spremni
besedi sama razgrne namen, s katerim se je tega dela lotila, in skrb, s katero je želela pravljicam ohraniti avtentičnost in jih
obenem narediti berljive in razumljive za otroke in odrasle. V izbor je vključila predvsem tri tematske vidike: tiste o živalih,
tiste o vsakdanjih človeških stvareh in tiste o čarobnem in čudežnem. Med pripovedmi se kot ritem pripovedovalčevega
vzorca prepletata očarana prostodušnost in hudomušna previdnost dveh vrhunskih ilustratorjev. Tako kot zbirka Zlata ptica
nasploh, tudi ta njena knjiga nagovarja bralce vseh starosti, je odlična izbira za družinsko branje in bogato dopolnilo dobre
šolske ure. (VZ)
588. Zlata Čebelica: najlepših petdeset.
Spr. beseda Kristina Brenk, Niko Grafenauer, Andrej Ilc. Izbr. in ured. Andrej Ilc. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2011, 315 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , antologija, ponatis, spremna beseda, za začetno samostojno branje
To je v letu 2011 že tretji ponatis zbirke "najlepših petdeset" iz zbirke Čebelica. Izbrana besedila so urejena v kronološkem
zaporedju izhajanja, ki dobro prikaže različna obdobja, skozi katera je šla zbirka. Prinaša najboljše pesmi in uganke, pravljice
in zgodbe, ki so bile v petdesetih letih ponujene v branje slovenskim otrokom. To so izvirno slovenska in prevedena dela,
poleg klasičnih del so tudi nekatera manj znana in težje dostopna. V zbirki se torej predstavijo najboljši ustvarjalci za otroke,
pisci in ilustratorji, dragocene pa so tudi spremne besede najvidnejših urednikov zbirke Kristine Brenkove, Nika Grafenauerja
in Andreja Ilca ter Pregled izdaj zbirke Čebelica od 1953-2003. Zbirka je tako dobrodošlo gradivo literarnim strokovnjakom
kot žlahtno družinsko branje. (TJ)
589. Zlata ptica: zgodbe in pesmi s podobami Ančke Gošnik Godec.
Ilustr. Ančka Gošnik Godec. Spr. beseda Anja Štefan, Judita Krivec Dragan. Izbr. Irena Matko Lukan. Spr.
besedilo Petra Koršič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Sončnica), 366 str.
| C | B- stopnja | ODLIČNO , antologija, o avtorjih, spremna beseda, spremno besedilo, za začetno samostojno
branje
Antologija zgodb in pesmi, ki jih je ilustrirala Ančka Gošnik Godec, je najprej poklon založbe svoji avtorici vrhunskih ilustracij,
s katerimi je bogatila neštete izdaje te založbe od leta 1950 dalje. V njej je zbranih 29 ljudskih pravljic (od teh je 19
slovenskih), 15 zgodbic sedmih slovenskih pripovednic in pripovednikov ter 19 pesmic prav tako sedmih slovenskih pesnic in
pesnikov. Kakor nas vabi naslov antologije, je knjiga pravljična predvsem zaradi neminljivega žara likovnih stvaritev, ki
spremljajo izbrane tekste, od pravljičnega kolovrata v Levem devžeju, nepozabne Muce copatarice, zaljubljenega Snežaka v
vrtcu, do čarobne regratove Lučke. In seveda zlata ptica, ki izpod umetničinega čopiča različnih domačih in tujih pravljic
stopa med nas, da nas s svojim plesom znova in znova očara in bogati. Knjiga je zato namenjena vsem generacijam bralcev,
družinskemu branju, šolskemu poglabljanju estetske vzgoje in spodbujanja ustvarjalnosti ter osebnemu branju nikoli do
konca razkritih zgodb v podobah naše vrhunske umetnice. (VZ)
590. Živalska govorica: slovenske basni in pripovedi o živalih.
Ilustr. Adriano Janežič. Izbr. in prir. Monika Kropej. Izbr. in prir. Roberto Dapit. Radovljica: Didakta, 2011.
(Zakladnica slovenskih pripovedi), 64 str.
| L | 3. stopnja | ZELO DOBRO , basni, ljudsko slovstvo, spremna beseda
| etnografija, Slovenija, živali v domišljiji
STRIPI
79
STRIPI
STRIPI
591. Godec Schmidt, Jelka: Vrtec pri veseli kravi.
Ilustr. Jelka Godec Schmidt. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Velike slikanice), 39 str.
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , velike tiskane črke
| prijateljstvo, vrtec, živali v domišljiji
592. Hergé: Koks na krovu.
Prev. Slavica Jesenovec Petrović, Borut Petrović Jesenovec. Ilustr. Hergé. Tržič: Učila International, 2011. (Tintin
in njegove pustolovščine), 62 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke
| detektivi, pustolovščine
Anotacija pri 595
593. Hergé: Primadonini dragulji.
Prev. Slavica Jesenovec Petrović, Borut Petrović Jesenovec. Ilustr. Hergé. Tržič: Učila International, 2011. (Tintin
in njegove pustolovščine), 62 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke
| detektivi, pustolovščine
Anotacija pri 595
594. Hergé: Tintin v Tibetu.
Prev. Slavica Jesenovec Petrović, Borut Petrović Jesenovec. Ilustr. Hergé. Tržič: Učila International, 2011. (Tintin
in njegove pustolovščine), 62 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke
| detektivi, pustolovščine
Anotacija pri 595
595. Hergé: Zadeva Sončnica.
Prev. Slavica Jesenovec Petrović, Borut Petrović Jesenovec. Ilustr. Hergé. Tržič: Učila International, 2011. (Tintin
in njegove pustolovščine), 62 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke
| detektivi, pustolovščine
Serijo stripov o časnikarju Tintinu je več kot 30 let ustvarjal belgijski mojster stripa Georges Rémi, bolj znan po umetniškem
imenu Hergé. Prvi zvezek je v originalu izšel že leta 1930, v slovenščini pa smo strip dobili šele leta 2003; do danes je izšlo že
20 zvezkov, ki jih je prevajalo kar 5 različnih prevajalcev. Tintin je premišljeno zasnovan glavni junak: mlad, zvit, pogumen in
neodvisen. Pot ga velikokrat zanese v eksotične dežele, ki jih avtor izkoristi za vpletanje zanimivih ali zabavnih likov in
običajev ter z njimi stripom daje neevropsko razgibanost. A pripovedi, v katerih Hergé z osupljivo zmožnostjo zapletanja
govori o Tintinovih podvigih, niso zgolj napete in nevarne, temveč tudi humorne in se ponekod približujejo celo (politični)
satiri. K pestrosti dogajanja pripomorejo inteligentni pes Švrk, ki Tintina spremlja v vseh dogodivščinah, neučinkovita
detektiva Petek in Svetek, zmedeni profesor Sončnica in dobrosrčni, a štorasti kapitan Haddock. Pripoved je dovolj
preprosta, da jo lahko razumejo že začetni bralci, zaradi aluzij na politične dogodke, ki so kljub časovni oddaljenosti
večinoma aktualni še danes, pa hkrati lahko v njej uživajo tudi zahtevnejši bralci in odrasli. Ne nazadnje pa so stripi o
neumornem Tintinu privlačni tudi po likovni plati. Kljub precej klasičnemu kadriranju in dvodimenzionalni sliki risbe uspešno
ustvarjajo občutek vrvenja in akcije ter dajejo vtis napetega ozračja, avtor zna tudi z minimalnimi sredstvi izvrstno ujeti
obrazno mimiko svojih junakov ter pozornega bralca/gledalca usmeriti k pomenskim podrobnostim. Tintin je strip, ki ne sme
manjkati na nobeni knjižni polici, vendar drobno opozorilo ne bo odveč – družbene norme so se v vseh teh letih le nekoliko
spremenile, tudi občasni rasizem ni več sprejemljiv in uživanje morske vode med brodolomom bolj škodi kot koristi. (KS)
596. Kos, Božo: Kavboj Pipec, Rdeča pesa in Luna.
Ilustr. Božo Kos. Ljubljana: Koskos, 2011, 39 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , o avtorjih
| pustolovščine
STRIPI
80
597. Kreitz, Isabel: Pikica in Tonček.
Prev. Maruša Mugerli Lavrenčič. Ilustr. Isabel Kreitz. Bibl. predh. Erich Kästner. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2011, 100 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih, priredba
| bogastvo, prijateljstvo, revščina
Pikica in Tonček sta še vedno ista, tista, ki sta glavna junaka romana Erika Kästnerja, vendar pa ju je Isabel Kreitz nekoliko
predrugačila – iz romana je nastal strip. Zgodba se ni spremenila, gospodična Roženkrančeva ni kaj prida vzgojiteljica,
Tonček je najboljši prijatelj, Krevljov Bine jo še vedno dobi po nosu, zlobni Vražji Robert pa po buči, je pa zgodba povedana
drugače. Kot je pri stripu v navadi, povedo ilustracije več kot besede, težko pa bi bilo presoditi, kaj je boljše – roman ali
strip? Zagotovo strip lahko pritegne tudi nekoliko mlajše ali oklevajoče bralce. Nezgrešljive in seveda povsem namerne so
podobnosti med temi ilustracijami in ilustracijami Walterja Trierja, ki krasijo vse Kästnerjeve originale ter tudi slovenske
izdaje. Čeprav je bil Kästnerjev roman o kapitalističnem svetu objavljen že leta 1931, pa je obdelana problematika v današnji
Sloveniji bolj aktualna kot kdajkoli. Zaposleni ali brezbrižni starši, ki jih bolj kot karkoli drugega zanimajo številke na
bančnem računu ali modne revije, osamljeni otroci, prepuščeni varuškam ali cesti, brezposelnost, težko dostopno zdravstvo
ter nasilje med mladimi so teme, ki jih spremljamo v našem vsakdanu, prav tako pa so pogoste v sodobni problemski
literaturi. Odlika tako originala kot stripovske verzije je, da je kljub težki tematiki zgodba humorna in noče biti na prvo žogo
vzgojna. Kvaliteta, ki umanjka mnogim naslednikom. (KS)
598. Manček, Marjan: Hribci kremeniti.
Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Forum, 2011. (Minimundus), 95 str.
| C | 1. stopnja | ODLIČNO , humor, o avtorjih
| družina, modrost, prazgodovina
O zgodah in nezgodah Mančkovih Hribcev, praslovenske družine, smo že lahko brali v knjigah Dajnomir in Miliboža, Hribci –
Zgodbe iz pradavnine in Hribci – Sreča ne počiva, ogledali pa smo si jih lahko tudi v kratkih risanih filmih. V tokratni knjigi so
zbrani kratki stripi, med njimi tudi štiri nove zgodbe. Glavna junaka v njih sta zasanjani, nekoliko filozofsko in poetično
naravnani Dajnomir in njegova življenjska sopotnica, precej bolj prizemljena Miliboža, ki ve, da prazen kotel ne obeta nič
dobrega. Nekje na polovici se jima pridruži še sinko Milimir, ki je deležen Dajnomirove šole za življenje. Bralec bo skupaj s
trojico spoznaval, kako se je živelo nekoč, v praskupnosti, ki ji je zavetje dajala jama, razloge za čudenje pa narava. Za
pokušino: Kako si Dajnomir, ki se sklanja nad brezno, razlaga odmev, s katerim skalnata globina odgovarja na njegov
pozdrav? "Brezno je brez dna, ni pa brez glasu. /.../ Brezna so usta zemlje. Če si prijazen z njo, ti takoj odgovori." Manček je
v svojih črno-belih enostranskih stripih včasih malce filozofski, drugič bolj razpoložen za jezikovne igre, vselej pa domiseln,
izjemno duhovit in simpatičen. Knjiga Hribci kremeniti, ki jo odlikuje tudi zelo privlačno oblikovanje, je nemara v prvi vrsti res
namenjena mlajšim, a vsaj nekatere epizode celo bolj nagovarjajo starše oziroma odrasle. S tem v mislih lahko knjigo mirno
imenujem imenitna družinska (stripovska) knjiga. (GK)
599. Muster, Miki: Miki: zbirka Miki Muster. 1, 1952-1955.
Ilustr. Miki Muster. Spr. beseda Max Modic. Ljubljana: Buch, 2011. (Miki Muster; 1), 278 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih, ponatis, spremna beseda
| pustolovščine
Anotacija pri 602
600. Muster, Miki: Miki: zbirka Miki Muster. 4, 1959-1961.
Ilustr. Miki Muster. Spr. beseda Max Modic, Adi Smolar. Ljubljana: Buch, 2011. (Miki Muster; 4), 250 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, spremna beseda
| pustolovščine
Anotacija pri 602
601. Muster, Miki: Miki: zbirka Miki Muster. 5, 1961-1963.
Ilustr. Miki Muster. Spr. beseda Max Modic. Ljubljana: Buch, 2011. (Miki Muster; 5), 259 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, spremna beseda
| pustolovščine
Anotacija pri 602
81
602. Muster, Miki: Miki: zbirka Miki Muster. 6, 1963-1965.
Ilustr. Miki Muster. Spr. beseda Igor Vidmar, Max Modic. Ljubljana: Buch, 2011. (Miki Muster; 6), 268 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, spremna beseda
| pustolovščine
Založba Buch nadaljuje z izdajanjem zbirke Miki Muster, ki v kronološkem zaporedju objavlja vse pustolovščine
Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje, tokrat tiste, ki so bile izdane med leti 1959 in 1965. Izdajatelj izhaja iz
originalnih materialov ali, kadar le-teh več ni, iz skeniranih starejših izdaj, vidneje popravljene izdaje pa so/bodo
objavljene v vseh različicah. Zbirka prinaša užitke tako striparskim sladokuscem, nostalgičnim odraslim bralcem
različnih generacij in najmlajšim bralcem, ki še vedno prebirajo več kot pol stoletja stare stripe in se zabavajo ob
napetih in humornih pustolovščinah živalskih junakov s še kako človeškimi/slovenskimi lastnostmi, pa čeprav
včasih zgodovinski, zoološki itn. podatki niso povsem točni in so naši trije simpatični junaki nepoboljšljivi
mačisti. A največjemu slovenskemu striparju, ki je nasmejal že toliko generacij, je pač včasih potrebno pogledati
skozi prste. (TB)
603. Pilkey, Dav: Prigode Uka in Glaka, kungfujskih pračlovekov iz prihodnosti.
Prev. Boštjan Gorenc. Ilustr. Dav Pilkey. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Kapitan Gatnik), 175 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, knjiga je del nanizanke, slikogib
| besedne igre, dečki, fantastična bitja, pustolovščine, vragolije
Prigode Uka in Glaka so nov strip Grege Bradača in Klemna Kočarja oziroma nov strip Dava Pilkeya iz zbirke Kapitana
Gatnika. Obljube s platnic tudi tokrat držijo: gore akcije, trapastih štosov in slikogiba (že uveljavljene animacijske tehnike, ki
omogoča 'slikovito prikazovanje nasilja') in kljub umanjkanju Gatnika ali pa prav zato 176 strani zabave, nekaj znanstvenih
izsledkov ter štiri lekcije učenja jamovščine, zabavnega, lahkega prajezika, ki živcira odrasle. Časovni stroj nas prestavi v
prazgodovino, v zgodbo Uka Senčarja in Glaka Jalena, ki sta odpotovala v prihodnost, se naučila kungfuja in rešila vas
(naselbino) in vas (torej tebe, mene, ljudi) pred zlohotnimi nameni Grabarabe. Seveda v tipični Pilkeyevski maniri – s črnobelo ilustracijo, zabavnimi dialogi, liki in dogodki ter nenadkriljivim prevodom oziroma že kar priredbo Boštjana Gorenca, ki
besedilo izpili do najmanjše podrobnosti, se ob tem zabava ter zato zabava tudi bralce različnih stopenj. (KS)
604. Sfar, Joann: Mali princ: stripovski album po knjigi Antoina de Saint-Exupéryja.
Prev. Ivan Minatti. Ilustr. Joann Sfar, Brigitte Findakly. Bibl. predh. Antoine de Saint Exupéry. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2011, 110 str.
| M | 3. stopnja | ZELO DOBRO , priredba, strip
| ljubezen, prijateljstvo, smisel, večni otrok, vrednote
605. Watterson, Bill: Nekaj pod posteljo se slini: zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu.
Prev. Jernej Juren, Klemen Perko. Ilustr. Bill Watterson. Spr. beseda Pat Oliphant. Radovljica: Didakta, 2011,
127 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, spremna beseda, strip
| modrost
Ameriški stripar Bill Watterson je najbolj znan ravno po stripih o Calvinu in Hobbesu, ki jih je ustvarjal med leti 1985 in 1995.
Calvin je prefrigan, z vsemi žavbami namazan mulček, ki sovraži domače naloge, pospravljanje sobe in ima za starše na
zalogi "zanimiva" vprašanja, za starševska vprašanja pa pri roki "zanimive" odgovore. Hobbes je za Calvina zabaven
družabnik za aktivno preganjanje dolgčasa, filozofske pogovore o življenju in debate o občih problemih in krivicah
šoloobveznega otroka, za vse ostale pa – resnici na ljubo – navaden plišast tiger. Kadar Calvin in Hobbes združita moči, je
zabava, pri kateri bralec nikakor ne izostane, neizogibna. Wattersonovi stripi ne poskrbijo le za inteligentno kratkočasenje
bralca, pač pa so tudi hommage (otroški) domišljiji, ki – klišejsko rečeno, a drugače tokrat ne gre – ne pozna meja, ne v
originalnosti, ne v odbitosti ... ne v sprejemljivosti za bližnjo okolico. Odgovore na vprašanja, kaj vse lahko postane sprožilec
norih domišljijskih predstav, kakšne transformacije domišljija omogoča in kaj se slini pod posteljo, boste torej našli v
prismuknjeni knjigi o edincu, ki mu čas krajša zvesti tiger. Poleg že omenjenega pa je knjiga Nekaj pod posteljo se slini še
nekaj drugega, in sicer "učbenik" iz otroške psihologije, ki bi ga moral poznati vsak starš, sploh če se ga loteva občutek, da ni
kos domišljiji svojega mulca. (GK)
FANTASTIKA
82
FANTASTIKA
FANTASTIKA
606. Abbott, Tony: Speči velikan Golla.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Tim Jessell. Ljubljana: Alica, 2011. (Skrivnostna dežela Droon; 6), 90 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| fantastična bitja, fantastični svetovi, pustolovščine
607. Abbott, Tony: V deželo izgubljenih.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Tim Jessell. Ljubljana: Alica, 2011. (Skrivnostna dežela Droon; 7), 90 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| fantastična bitja, fantastični svetovi, pustolovščine
608. Abbott, Tony: Velika ledena bitka.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Tim Jessell. Ljubljana: Alica, 2011. (Skrivnostna dežela Droon; 5), 90 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| fantastična bitja, fantastični svetovi, pustolovščine
609. Abbott, Tony: Zlata osa.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Tim Jessell. Ljubljana: Alica, 2011. (Skrivnostna dežela Droon; 8), 95 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| fantastična bitja, fantastični svetovi, pustolovščine
610. Beastly Boys: Vampir iz džungle.
Prev. Boštjan Gorenc. Ilustr. Jonny Duddle. Avtor v psevdonimu Matthew Morgan. Avtor v psevdonimu David
Sinden. Avtor v psevdonimu Guy Macdonald. Maribor: Mettis bukvarna, 2011. (Strašne zverinske zadeve; 4),
202 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastična bitja, pustolovščine, vampirji
611. Blade, Adam: Arktični bojevnik Koldo.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Steve Sims. Ljubljana: Alica, 2011. (Lov na pošasti; 28), 119 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastična bitja, pošasti, pustolovščine
612. Blade, Adam: Čuvar morja Krab.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Steve Sims. Ljubljana: Alica, 2011. (Lov na pošasti; 25), 119 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastična bitja, pošasti, pustolovščine
613. Blade, Adam: Gospodar zemlje Trema.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Steve Sims. Ljubljana: Alica, 2011. (Lov na pošasti; 29), 118 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastična bitja, pošasti, pustolovščine
614. Blade, Adam: Kamniti velikan Skal.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Steve Sims. Ljubljana: Alica, 2011. (Lov na pošasti; 27), 119 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| bolezni, fantastična bitja, pustolovščine, velikani
615. Blade, Adam: Kraljica žuželk Amikta.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Steve Sims. Ljubljana: Alica, 2011. (Lov na pošasti; 30), 119 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastična bitja, pošasti, pustolovščine
616. Blade, Adam: Krilati stvor Kreta.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Steve Sims. Ljubljana: Alica, 2011. (Lov na pošasti), 181 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastična bitja, pošasti, pustolovščine
FANTASTIKA
83
617. Blade, Adam: Ognjeni zmaj Ferno.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ljubljana: Alica, 2011. (Lov na pošasti; 1), 113 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, ponatis
| čarovniki, dečki, pošasti, vitezi, zmaji
618. Blade, Adam: Prvi junak: iz teme vstane junak.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ljubljana: Alica, 2011. (Avantia), 182 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastični svetovi, pošasti, pustolovščine
619. Blade, Adam: Pustolovski priročnik.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. David Wyatt. Ljubljana: Alica, 2011. (Lov na pošasti), 64 str. Dodatek:
nalepke, plakat
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , potrošna izdaja
| fantastična bitja, pošasti
620. Blade, Adam: Temni kotel.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Steve Sims. Ljubljana: Alica, 2011. (Lov na pošasti), 56 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastična bitja, pošasti, pustolovščine
621. Blade, Adam: Vladarica neba Zmajstreb.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Steve Sims. Ljubljana: Alica, 2011. (Lov na pošasti; 26), 119 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastična bitja, pošasti, pustolovščine
622. Blažič, Mateja: Otok vračev: drugi del trilogije Varuhi skrivnosti.
Psevdonim Margaret Belani. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Srednji svet), 287 str.
| M | 3. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe
| dekleta, fantastični svetovi, pisanje, skrivnosti
623. Boyne, John: Nace gre od doma: pravljica.
Prev. Jana Ambrožič. Ilustr. Oliver Jeffers. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Čiv), 226 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih
| begavci, bolezni, fantje, lutke, Ostržek (literarni junak), prijateljstvo, smrt, starci
Irskega pisatelja Johna Boyna (1971) pri nas poznamo predvsem po odličnem romanu Deček v črtasti pižami in filmu,
posnetem po njem. Tudi pričujoča pravljična knjiga je presunljiva, toda tudi izjemno čarobna, humorna in duhovita, polna
navdušujočih domislic. Bralca pa vedno znova preseneča in očara predvsem s tem, kako se pripoved vse bolj poglablja,
zgošča in osredinja. Sprva namreč bralec pomisli, da je Nace zbežal od doma, ker si pač želi dogodivščin, ob srečanju z
nenavadnim starcem, izdelovalcem igrač, pa se izkaže, da beži, ker se boji smrti svoje bolne mame. Tedaj mu starec zaupa
zgodbo o svoji ljubezni do očeta in o neizpolnjeni obljubi ter mu tako pomaga pri soočenju s problemom, njegovem
razumevanju in odločanju. Pravljica o tem, kako bistveno človeka določa njegova končnost, je zelo izvirno upovedovanje
bivanjske stiske, vrhunsko literarno besedilo, ki nudi izjemno kakovostno branje, tako mladim kot odraslim bralcem. (TJ)
624. Carroll, Lewis: Alica v čudežni deželi.
Prev. Petja Stanovnik. Ilustr. Robert Dunn. Prir. Ronne Randall. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011.
(Klasične zgodbe), 46 str.
| M | 3. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, priredba
| fantastična bitja, fantastični svetovi, odraščanje
625. Cast, P. C.; Cast, Kristin: Izbrana.
Prev. Neža Kralj. Tržič: Učila International, 2011. (Žepna knjiga), 239 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe, nova izdaja, o avtorjih, ponatis
| mladostniki, vampirji
FANTASTIKA
84
626. Cast, P. C.; Cast, Kristin: Neukročena.
Prev. Neža Kralj. Tržič: Učila International, 2011. (Hiša noči; 4), 294 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe, o avtorjih
| mladostniki, vampirji
627. Cast, P. C.; Cast, Kristin: Zapeljana.
Prev. Neža Kralj. Tržič: Učila International, 2011. (Hiša noči; 6), 315 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe, o avtorjih
| mladostniki, vampirji
628. Cast, P. C.; Cast, Kristin: Zasledovana.
Prev. Neža Kralj. Tržič: Učila International, 2011. (Hiša noči; 5), 310 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe, o avtorjih
| mladostniki, šola, vampirji
629. Colfer, Eoin: Artemis Fowl. Atlantidski sindrom.
Prev. Urša Vogrinc Javoršek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Srednji svet), 314 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| fantastična bitja, Islandija, vile, vzporedni svetovi
630. Collins, Suzanne: Arena smrti.
Prev. Kristina Dečman, Lidija Cerk Dečman. Ljubljana: Koleda, 2011. (Igre lakote; 1), 400 str.
| M | 4. stopnja | DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe
| igre, politika, preživetje, resničnostni šov, smrt, tekmovanje, televizija, tiranija, upori
631. Collins, Suzanne: Kruto maščevanje.
Prev. Kristina Dečman, Lidija Cerk Dečman. Ljubljana: Koleda, 2011. (Igre lakote; 2), 408 str.
| M | 4. stopnja | DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe
| igre, politika, preživetje, resničnostni šov, smrt, tekmovanje, televizija, tiranija, upori
632. Condie, Ally: Popoln par.
Prev. Saša Horvat Šimonka. Maribor: Videotop, 2011, 292 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO
| čustva, diktatura, evtanazija, ljubezen, tiranija, upori
633. Črv Sužnik, Mateja; Sužnik, Miha: Uročeni otok. Knj. 2, Reševanje Azabele: fantazijska pustolovščina.
Ilustr. Franc Bešter. Hlebce: Zala, 2011. (Zala: fantazijsko-pustolovski roman za najstnike), 119 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastični svetovi, pustolovščine
634. Dahl, Michael: Zadnji sin Kriptona.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. John Delaney, Lee Loughridge. Bibl. predh. Jerry Siegel. Bibl. predh. Joe
Shuster. Ljubljana: Alica, 2011. (DC superjunaki. Superman), 50 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih, priredba, spremno besedilo
| superjunaki
635. Ekselenski, Bojan: Vitezi in čarovniki. 2, Indigo novi svet.
Spr. beseda Edo Rodošek. Maribor: Pro-Andy, 2011. (Drugotnost), 445 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih, spremna beseda
| fantastična bitja, fantastični svetovi
636. Gaiman, Neil: Pokopališka knjiga.
Prev. Maja Novak. Ilustr. Dave McKean. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žepnice), 298 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , nova izdaja, o avtorjih, ponatis
| fantje, nadnaravno, pokopališča, sirote, smrt, vzporedni svetovi
To je ponatis druge velike uspešnice ameriškega pisatelja in scenarista o odraščanju na zunaj običajnega fanta Nobena
Malija. Deček se od ostalih razločuje le po tem, da odrašča na pokopališču, kjer ga vzgajajo duhovi pokojnikov, ki so ga rešili
gotove smrti. Medtem ko so njegove starše kruto umorili, je fantiču uspelo pobegniti na sosednje pokopališče, kjer so ga
FANTASTIKA
85
medse sprejeli mrtvi, ki ga po svojih zmožnostih poskušajo vzgojiti in zaščititi pred nevarnostjo zunanjega sveta. Pred nami
tako poteka zgodba o nenavadnem odraščanju in nekonvencionalni vzgoji, v okviru katere se učenje abecede in drugih
osnovnih stvari, potrebnih za "pravo" življenje, prepleta z učenjem medlenja, strašenja in hoje v sanjah. Skozi pripoved se
nam razkrivajo junakov odnos do zunanjega sveta, njegovi poskusi, da bi se vključil v "normalno" življenje, in čisto vsakdanje
tegobe odraščanja. Omeniti moramo še odličen prevod Maje Novak, ki zgodbo še dodatno popestri ter ji doda svežino in
iskrenost. (PP)
637. Gelsey, James: Zlobni, zeleni skrivnostni stroj.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Duendes del Sur. Ljubljana: Alica, 2011. (Kaj je novega, Scooby-Doo?), 48
str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , humor, po animirani predlogi, priredba
| druščine, pustolovščine
638. Gombač, Žiga: Dnevnik legionarja Primusa ali Kako je nastalo mesto Ptuj.
Ilustr. Ivan Mitrevski. Ljubljana: Simbol, 2011, 80 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , humor, strip
| antika, Ptuj, Rimljani, Slovenija
639. Gombač, Žiga: Skrivnost stoletnega vetra.
Ljubljana: Mladika, 2011. (Kompanjoni), 190 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO
| arheologija, druščine, pustolovščine, skrivnosti, vzporedni svetovi
640. Gombač, Žiga: Vitez Miha iz Lendave.
Ilustr. Ivan Mitrevski. Ljubljana: Simbol, 2011, 40 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , humor, strip
| Lendava, Slovenija, vitezi, zmaji
641. Hammerschmitt, Marcus: Yardang.
Prev. Brane Čop. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. (Najst), 195 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih
| mladostniki, očetje, pustolovščine, ugrabitve, upori, vesolje
Marcusa Hammerschmitta na našem knjižnem trgu poznamo že kot avtorja romana Projekt Herkules, ki je izšel leta 2008 pri
Cankarjevi založbi v zbirki Najst. Tudi roman Yardang ostaja pri znanstvenofantastični tematiki z najstniki v vlogi glavnih
junakov. Sylvain, Thomas, Adiabele in Shosa se spoznajo v neke vrste poboljševalnem programu. Sprva si sicer ne zaupajo
najbolj, nato pa se spoprijateljijo. Vsak ima sicer svoje težave, vendar je njihova skupna točka ta, da se na vesoljski postaji
Yardang počutijo utesnjene. Skujejo načrt in ugrabijo ladjo Ubuntu, ki jo Sylvainov oče skrivoma pripravlja za boj za
odcepitev Yardanga od matične Zemlje. Z ladjo se podajo na vznemirljivo popotovanje po vesolju, vendar ne gre vse vedno
po načrtih. Roman Yardang odlikuje pustolovska in razgibana zgodba, primerna tako za mlajše kot tudi za odrasle bralce,
kot vsak dober znanstvenofantastičen roman pa veliko pove tudi o današnjem svetu, v katerem živimo. (PP)
642. Hoena, Blake A.: Smrtonosni vrt Strupene bršljanke.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Erik Doescher, Mike De Carlo, Lee Loughridge. Bibl. predh. Bob Kane.
Ljubljana: Alica, 2011. (DC superjunaki. Batman), 53 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih, priredba, spremno besedilo
| superjunaki
643. Hunt, Elizabeth Singer: Iskanje potopljenega zaklada: Avstralija.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Brian Williamson. Ljubljana: Alica, 2011. (Tajni agent Jack Stalwart), 111 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| pustolovščine, zakladi
644. Hunt, Elizabeth Singer: Pobeg strašnega dinozavra: ZDA.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Brian Williamson. Ljubljana: Alica, 2011. (Tajni agent Jack Stalwart), 111 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| dinozavri, pustolovščine
FANTASTIKA
86
645. Jones, Allan Frewin; Chalk, Gary: Ogenj nad Lastovičjem.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Gary Chalk. Ljubljana: Alica, 2011. (Razkosane dežele; 3), 175 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe
| fantastična bitja, fantastični svetovi, pustolovščine
646. Jones, Allan Frewin; Chalk, Gary: Pot v Kontraur.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Gary Chalk. Ljubljana: Alica, 2011. (Razkosane dežele; 2), 175 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe
| fantastična bitja, fantastični svetovi, pustolovščine
647. Jones, Allan Frewin; Chalk, Gary: Trundlov pohod.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Gary Chalk. Ljubljana: Alica, 2011. (Razkosane dežele; 1), 175 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe
| fantastična bitja, fantastični svetovi, pustolovščine
648. Kate, Lauren: Padli angeli.
Prev. Polona Šeško. Ljubljana: Alica, 2011. (Padli angeli; 1), 400 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe
| angeli, dekleta, duhovi, ljubezen
649. Kate, Lauren: Trpljenje.
Prev. Polona Šeško. Ljubljana: Alica, 2011. (Padli angeli; 2), 399 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe
| angeli, dekleta, duhovi, ljubezen
650. Komat, Anton: Varuhi Vrbovega Loga.
Ilustr. Mojca Vilar. Domžale: samozaložba, 2011, 195 str.
| M | 3. stopnja | POMANJKLJIVO
651. Kupperberg, Paul: Gospodarja senc.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Rick Burchett, Lee Loughridge. Bibl. predh. Jerry Siegel. Bibl. predh. Joe
Shuster. Ljubljana: Alica, 2011. (DC superjunaki. Superman), 51 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, priredba, spremno besedilo
| superjunaki
652. Lainšček, Feri: Mislice: deset pravljic.
Ilustr. Jolanda Jereb. Murska Sobota: Franc-Franc, 2011. (Cicibanija), 94 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , ljudsko slovstvo, nova izdaja, nova likovna obdelava, ponatis
653. Lasky, Kathryn: Potovanje.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ljubljana: Alica, 2011. (Varuhi Ga'Hoola; 2), 212 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe
| demoni, fantastična bitja, fantastični svetovi, sove, živali v domišljiji
654. Le Guin, Ursula K.: Tehanu.
Prev. Dušan Ogrizek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Srednji svet), 244 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke, za pogovore o knjigah
| čarovniki, čarovništvo, fantastična bitja, fantastični svetovi, magija, samopodoba, spol, zlorabe, ženske
"Zakaj ljudje počnemo, kar počnemo?" je ključno vprašanje četrte knjige Sage o Zemljemorju. Tu skleneta ločeni odisejadi po
fantazijskem arhipelagu Ged, ki iz zgubljenega dečka in čarovniškega vajenca dozori v mogočnega rokejskega arhimaga, ter
Tenar, ki iz deklice Arhe, temačni grobnici žrtvovane svečenice, dozori v svobodoljubno gontsko gospodarico. Odločujoči lik
te knjige je deklica Tehanu, ki jo ostarela in ovdovela Tenar sprejme v varstvo pred okrutnimi ljudmi. Odločujoč zato, ker se
zaradi nje Ged in Tenar, ki sta se spoznala v Atuanski grobnici, zdaj izmučena in razočarana, končno spet srečata in ker ju v
okoliščinah, ki postavljajo vse njuno upanje pod vprašaj, reši prav Tehanu. Čeprav so Ged, Tenar in Tehanu epski junaki, so
"iz mesa in krvi" in v pretanjenih odtenkih slikajo žensko in moško naravo, vsako s svojimi izjemnimi danostmi in tragičnimi
nemočmi, hkrati pa se v posameznih trenutkih izpostavijo kot osebnosti in presegajo ti dve vlogi tam, kjer ju želi zakoličiti
stereotip družbe. Tehanu predstavlja tudi vrh izvirnega obračuna sage z nasiljem in še posebej z nasiljem nad ženskami.
Zaradi svoje umetniške in etične teže, ki ju podpira tudi odličen prevod, bi povsod, kjer v šolah govorita Homer in Tolkien,
morala imeti besedo tudi Ursula Le Guin. (VZ)
FANTASTIKA
87
655. Lisle, Rebecca: Prekletstvo krastač.
Prev. Maja Šturm. Tržič: Avrora, 2011, 284 str.
| M | 3. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del nanizanke
| fantje, prevare, pustolovščine, sirote, skrivnosti, zdravilstvo
656. Lisle, Rebecca: Prekletstvo krokarjev.
Prev. Maja Šturm. Tržič: Avrora, 2011, 332 str.
| M | 3. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del nanizanke
| fantje, krokarji, prevare, pustolovščine, sirote, skrivnosti, zdravilstvo
657. Maar, Paul: Gospod Bello in modro čudo.
Prev. Ana Grmek. Ilustr. Ute Krause. Ljubljana: Družba Piano, 2011, 199 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , humor, o avtorjih
| hišni ljubljenci, preobrazbe, psi, živali v domišljiji
658. Maj, Nika: Tianov čudežni svet. Knj. 10, Čarovnikove sanje.
Ljubljana: Ved, 2011, 112 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| čarovniki, pustolovščine
659. Maj, Nika: Tianov čudežni svet. Knj. 7, Potovanje v središče galaksije.
Ljubljana: Ved, 2011, 112 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| pustolovščine
660. Maj, Nika: Tianov čudežni svet. Knj. 8, Kam je izginil Tian?
Ljubljana: Ved, 2011, 112 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| pustolovščine
661. Maj, Nika: Tianov čudežni svet. Knj. 9, Zmešnjava na kvadrat.
Ljubljana: Ved, 2011, 112 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastična bitja, pustolovščine
662. Martin, J. P.: Stric.
Prev. Milan Dekleva. Ilustr. Quentin Blake. Spr. beseda Alenka Urh. Ljubljana: Sodobnost International,
Vodnikova založba (DSKG), 2011. (Novi mladinski klasiki), 163 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, spremna beseda
| bogastvo, domišljavost, nonsens, pustolovščine, živali v domišljiji
Stric je brezmejno bogat slon, ki je diplomiral na filozofski fakulteti. Rad ima izdatne prigrizke in ne more se upreti ničemur,
kar je mogoče metati okrog. Živi na Domačevem in je nekakšen tiran, ki pa z veseljem bogato obdaruje svoje prijatelje in
privržence. Sovražni tabor mu predstavljajo prebivalci Hude luknje, ki ga hočejo strmoglaviti, ampak, roko na srce, enim in
drugim bi bilo dolgčas, če se ne bi vsake toliko pošteno zravsali. Kadar Stric ni zaposlen z zbirko pridaničev, telebanov,
malopridnežev in drhali, ki proti njemu kuje ogabne zarote, spoznava lastni dom, kajti glavna značilnost Domačevega je, da
je še precej neraziskano. V njem je vrsta stolpov, dvigal, predorov, jezer, (naftnih) rek, kaskad, drč, vzmetnih naprav za
izstreljevanje, železni strmoglav in sploh presenečenj na pretek. Martin si kot po tekočem traku izmišljuje tudi vedno nove
like, ki segajo od slona in drugih živali do ljudi, prikazni, škratov in želatinastega tipa Želiravsa; za vizualno predstavo
poskrbijo prikupno "površne" črno-bele ilustracije Quentina Blaka. Martin se prav tako izkaže za mojstra v izmišljevanju
bizarnih navad in dogodkov, ki bralca seveda zabavajo, predvsem pa se ob njih čudi, od kod avtorju ideje. Odgovor se
menda skriva v sanjah. Besedilo, ki je primer odlične nonsensne mladinske literature, se prav uživaško bere v prevodu
Milana Dekleve, ki učinkovito posloveni imena junakov, lovi mestoma namerno vzvišeno dikcijo in nasploh poskrbi za to, da
besedilo deluje sočno in živahno. (GK)
663. Matè, Miha: Babica v supergah.
Ilustr. Samo Jenčič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Pisanice), 146 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , humor, ponatis
| babice, obutev
FANTASTIKA
88
664. McCann, Jesse Leon: Nadležni pirat, zvezan na Florida Keys.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Duendes del Sur. Ljubljana: Alica, 2011. (Looney Tunes nore dogodivščine),
64 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , humor, po animirani predlogi, priredba
| gusarji, pustolovščine, živali v domišljiji
665. Merino, José María: Nisem knjiga: vlaki poletja.
Prev. Ferdinand Miklavc. Ljubljana: Modrijan, 2011, 198 str.
| M | 4. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| knjige, mladostniki, potovanja, vlaki, vzporedni svetovi
666. Moers, Walter: Vreščji mojster: kulinarična pravljica iz Zamonije.
Prev. Stana Anželj. Ilustr. Walter Moers. Ljubljana: Sanje, 2011. (Sanje. Roman), 383 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih, spremna beseda
| fantastična bitja, fantastični svetovi, hrana, mačke, pošasti, pustolovščine, živali v domišljiji
Vreščji mojster je že četrto delo iz serije knjig o fantazijski deželi Zamoniji, ki ga je v slovenščino ponovno mojstrsko prevedla
Stana Anželj. Deželo Zamonijo bralci že poznajo iz prvega Moersovega v slovenščino prevedenega dela 13 1/2 življenj
kapitana Sinjedlakca (2000), njegovega drugega romana Rumo & Čudeži v temi (2009) ter romana Mesto sanjajočih knjig
(2010). Moersu, nemškemu mladinskemu pisatelju in karikaturistu, ki svoja dela tudi sam ilustrira, je z Vreščjim mojstrom
ponovno uspelo bralce presenetiti z nenavadno in razburljivo "kulinarično pravljico" o mračku Ehu (mraček zato, ker zna
govoriti, razume vse jezike sveta in ima dvoje jeter) ter grozljivem in čudaškem vreščjem mojstru Espinu, ki ga hoče s svojimi
gastronomskimi umetnijami spitati, da bi si mrucek nabral čim več sala, ki ga mojster potrebuje za svoje strašljive
alkimistične eksperimente. Še ena v seriji del, kjer lahko pričakujemo duhovite in domislice ter nenavadne preobrate. Knjiga,
pri kateri si boste ob koncu branja obliznili prste! (PP)
667. Ness, Patrick: Na begu: prva knjiga trilogije Hrup in kaos.
Prev. Andrej Hiti Ožinger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Srednji svet), 527 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del enotne zgodbe, o avtorjih
| begunci, knjige, moški, nasilje, nestrpnost, spol, tiranija, upori, ženske
Antiutopična trilogija je postavljena v Novi svet, na planet, ki so ga ljudje naselili, ko se je v starem svetu preveč razširilo
grešno življenje. Glavni junak Todd Hewitt bo čez en mesec star 13 let in končno bo postal moški, kar pomeni, da bo soočen
še s tistimi deli resničnosti, ki jih še ne pozna. V Prentisstownu živijo samo moški, vsa živa bitja slišijo vse misli vseh ostalih,
izobraževanje in knjige so prepovedane, zaželeno je le versko udejstvovanje. Po vojni s spaki, ki so spustili bacil za hrup in
povzročili smrt žensk, so bila druga naselja iztrebljena, ostal je le Prentisstown. Ali je resničnost res takšna ali pa so takšno
oblikovali le moški v Prentisstownu? Soočanje z resničnostjo je za tistega, ki nikoli ni smel razmišljati, težko, še zlasti če je ta
tako zelo drugačna od znanega. Beg v neznano in odkrivanje drugega – namesto hrupa tišine, obstoj žensk in drugih naselij
– sta zahtevna, ko pa se temu pridruži še boj za lastno preživetje in preživetje drugih ter potreba pa izoblikovanju novih
vrednot, je kaos neizbežen. Pred bralca je postavljenih kup vprašanj o pomenu človečnosti, o pomenu vrednot in o
spoštovanju drugega, ki jih avtor večinoma pusti odprta za nadaljnje razmišljanje. Knjiga, ki je ni mogoče brati brez uporabe
malih sivih celic – tako na ravni zgodbe kot jezika. Prevajalec je opravil izvrstno delo, saj je nov jezik berljiv, hkrati pa tako
drugačen, da pusti svoje sledi. Seveda k temu pripomore tudi odlično oblikovanje besedila. Razkrijmo, da tišina skriva Violo,
dekle – bitje, ki ga Todd ni videl še nikoli v svojem življenju in ki ga po njegovem vedenju na Novem svetu sploh ne bi smelo
biti. (KS)
668. Nimmo, Jenny: Kostanjev vojak: 3. del trilogije Snežni pajek.
Prev. Karin Pečnikar. Tržič: Avrora, 2011, 251 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe
| čarovniki, čarovništvo, Kelti, magija, Valižani
669. Nimmo, Jenny: Lunin krajec: 2. del trilogije Snežni pajek.
Prev. Karin Pečnikar. Tržič: Avrora, 2011, 188 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe
| čarovniki, čarovništvo, Kelti, magija, Valižani
670. Nimmo, Jenny: Snežni pajek: 1. del trilogije Snežni pajek.
Prev. Karin Pečnikar. Spr. beseda Karin Pečnikar. Tržič: Avrora, 2011, 166 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe, o avtorjih
| čarovniki, čarovništvo, Kelti, magija, Valižani
FANTASTIKA
89
671. Noël, Alyson: Dežela senc: tretji del serije Nesmrtni.
Prev. Polona Prodnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Nesmrtni; 3), 362 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe
| dekleta, jasnovidnost, nadnaravno, nesmrtnost, telepatija
672. Noël, Alyson: Modra luna: drugi del serije Nesmrtni.
Prev. Miha Žličar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Nesmrtni; 2), 296 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe, nova izdaja, ponatis
| dekleta, jasnovidnost, ljubezen, nadnaravno, nesmrtnost, telepatija
673. Noël, Alyson: Temni plamen: četrti del serije Nesmrtni.
Prev. Ana Grmek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Nesmrtni; 4), 311 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe
| dekleta, jasnovidnost, nadnaravno, nesmrtnost, telepatija
674. Orešnik, Urška: Drevesnica Amanna in čarobni prijatelj.
Ilustr. Neža Mekota. Ljubljana: Star Elysium, 2011. (Drevesniki; 2), 40 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del nanizanke
| fantastična bitja, vile
675. Petek Levokov, Milan: Skrivnost oblačne gore.
Spr. beseda Maja Novak. Ljubljana: Družba Piano, 2011, 224 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , spremna beseda
| bratje, družina, nadnaravno, nesreče, smrt
676. Pilkey, Dav: Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč.
Prev. Boštjan Gorenc. Ilustr. Dav Pilkey. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Kapitan Gatnik), 136 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, knjiga je del nanizanke, ponatis, slikogib, strip
| besedne igre, dečki, fantastična bitja, pustolovščine, superjunaki, šola, vragolije
Anotacija pri 677
677. Pilkey, Dav: Prigode kapitana Gatnika.
Prev. Boštjan Gorenc. Ilustr. Dav Pilkey. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Kapitan Gatnik), 121 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, knjiga je del nanizanke, ponatis, slikogib, strip
| besedne igre, dečki, fantastična bitja, pustolovščine, superjunaki, šola, vragolije
Knjige iz zbirke že na platnicah obljubljajo veliko akcije, traparij, slikogiba (gre za animacijsko tehniko, ki omogoča 'slikovito
prikazovanje nasilja') in v tem oziru bralca več kot zadovoljijo. V njih je zabavno tako rekoč vse: črno-bele ilustracije,
dogajanje, dialogi in liki, tudi naravnost postmodernistični prestopi iz fikcije v realnost, predvsem pa je posrečen (parodiran)
glavni junak, naokoli skakajoč samo v spodnjicah in rdečem ogrinjalcu, ki ga edino dela podobnega 'pravim' junakom. V
Pilkeyevih knjigah imamo opraviti s kombinacijo ilustriranih zgodb, stripa in že omenjenega slikogiba; od takšne forme
odstopa le knjiga Prigode Super Pleničkota, ki je v celoti strip, v katerem se Kapitan Gatnik izjemoma pojavi le kot stranski
lik. Prevajalec, ki je nastopil tudi v tokrat neizogibni vlogi prirejevalca, se je odlično spopadel z množico pomensko bogatih
imen in besednih iger in našel domiselne, zabavne rešitve. Knjige so mladim nedvomno pisane na kožo! (TJ)
678. Pollack, Pam; Belviso, Meg: Frankentaz in elektrifikastična Transilvanija.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Duendes del Sur. Ljubljana: Alica, 2011. (Looney Tunes nore dogodivščine),
63 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , humor, po animirani predlogi, priredba
| pošasti, pustolovščine, živali v domišljiji
679. Pollack, Pam; Belviso, Meg: Sherlock Tepko kvaziskuje primer v stari Angliji.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Duendes del Sur. Ljubljana: Alica, 2011. (Looney Tunes nore dogodivščine),
63 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , humor, po animirani predlogi, priredba
| detektivi, pustolovščine, živali v domišljiji
FANTASTIKA
90
680. Powell, Martin: Megla strahu.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Martin Powell, Mike De Carlo, Lee Loughridge. Bibl. predh. Bob Kane.
Ljubljana: Alica, 2011. (DC superjunaki. Batman), 52 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, priredba, spremno besedilo
| superjunaki
681. Rink Arh, Nada: Zaliv skrivnosti.
Ilustr. Ina Trebičnik Knez. Grosuplje: Ekslibris, 2011, 247 str.
| M | 3. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih
| delfini, družina, ekologija, fantje, morje, posvojitev, potovanja, skrivnosti, živali v naravi
682. Rowling, J. K.: Harry Potter. Dvorana skrivnosti.
Prev. Jakob J. Kenda. Ilustr. Mary GrandPré. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žepnice), 282 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe, nova izdaja, o avtorjih, ponatis
| čarovnije, čarovniki, fantastična bitja, fantastični svetovi, prijateljstvo, pustolovščine, šola
683. Rowling, J. K.: Harry Potter. Jetnik iz Azkabana.
Prev. Jakob J. Kenda. Ilustr. Mary GrandPré. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žepnice), 349 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe, nova izdaja, o avtorjih, ponatis
| čarovnije, čarovniki, fantastična bitja, fantastični svetovi, prijateljstvo, pustolovščine, šola
684. Rowling, J. K.: Harry Potter. Kamen modrosti.
Prev. Jakob J. Kenda. Ilustr. Mary GrandPré. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žepnice), 242 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe, nova izdaja, o avtorjih, ponatis
| čarovnije, čarovniki, fantastična bitja, fantastični svetovi, prijateljstvo, pustolovščine, šola
685. Rowling, J. K.: Harry Potter. Ognjeni kelih.
Prev. Mary GrandPré. Ilustr. Jakob J. Kenda. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žepnice), 602 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe, nova izdaja, o avtorjih, ponatis
| čarovnije, čarovniki, fantastična bitja, fantastični svetovi, prijateljstvo, pustolovščine, šola
686. Rowling, J. K.: Harry Potter. Princ mešane krvi.
Prev. Jakob J. Kenda. Ilustr. Mary GrandPré. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žepnice), 535 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe, nova izdaja, o avtorjih, ponatis
| čarovnije, čarovniki, fantastična bitja, fantastični svetovi, prijateljstvo, pustolovščine, šola
687. Sage, Angie: Sirena.
Prev. Jana Ambrožič. Ilustr. Mark Zug. Tržič: Učila International, 2011. (Septimus Heap; 5), 494 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe
| čarovniki, fantastična bitja, fantastični svetovi, magija
688. Sedgwick, Marcus: Poplava in podočnik.
Prev. Metka Osredkar. Ilustr. Pete Williamson. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Krokarščine; 1), 245 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del nanizanke
| gradovi, krokarji, magija, skrivnosti
Slovenski bralci angleškega pisatelja že dobro poznamo, saj so v slovenščino prevedena štiri njegova tematsko raznolika in
kakovostna dela (Slutenje, 2006, Moj meč spet poje, 2008, Rdeča kot kri, bela kot sneg, 2008, Revolver, 2012). In tudi tokrat
Marcus Sedgwick preseneti! Gre namreč za prvo knjigo iz serije Krokarščine (v njej je sicer do sedaj izšlo pet zgodb), v kateri
spoznamo čudaško družino Drugoroki in njihove služabnike, ki prebivajo v nenavadno razvejano grajenem gradu. Zgodbo
pripoveduje Edgar, star in zlovoljen, vendar dobrosrčen krokar, ki je kot skrbnik gradu priča številnim dogodkom. Nekega
dne na vrtu opazi dolg črn rep, nato začnejo izginjati grajske služkinje in klet poplavi voda ... Napeto dogajanje, ki je tudi
nadvse duhovito! Zgodba je bogato dopolnjena z ilustracijami Peta Williamsona, ki so prav tako duhovite in krokarsko črne.
Nezahtevno, a kakovostno, zelo privlačno in spodbudno branje; mladi bralci bodo zagotovo težko pričakovali nove zgodbe iz
serije. (TJ)
FANTASTIKA
91
689. Smith, Lisa Jane: Vampirkin dnevnik. [Knj. 1], Prebujenje.
Prev. Maja Lihtenvalner. Tržič: Učila International, 2011. (Žepna knjiga), 202 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe, nova izdaja, ponatis
| ljubezen, mladostniki, vampirji
690. Smith, Lisa Jane: Vampirkin dnevnik. [Knj. 2], Spopad.
Prev. Maja Lihtenvalner. Tržič: Učila International, 2011, 189 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe, o avtorjih
| ljubezen, mladostniki, vampirji
691. Smith, Lisa Jane: Vampirkin dnevnik. [Knj. 3], Bes.
Prev. Maja Lihtenvalner. Tržič: Učila International, 2011, 199 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe, o avtorjih
| ljubezen, mladostniki, vampirji
692. Smith, Lisa Jane: Vampirkin dnevnik. [Knj. 4], Snidenje.
Prev. Maja Lihtenvalner. Tržič: Učila International, 2011, 216 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe
| ljubezen, mladostniki, vampirji
693. Staman, Branka Jasna: Razbojniška hči.
Ilustr. Kaja Kosmač. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2011. (Sviloprejke), 75 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , ljudsko slovstvo
| bajeslovna bitja, dekleta, hudiči, pogum, prevare, razbojniki
694. Stanton, Andy: Gospod Gnilc in goblini.
Prev. Boštjan Gorenc. Ilustr. David Tazzyman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Gospod Gnilc; 3), 201 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| besedne igre, nonsens
Anotacija pri 697
695. Stanton, Andy: Gospod Gnilc in kristala moči.
Prev. Boštjan Gorenc. Ilustr. David Tazzyman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Gospod Gnilc; 4), 219 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| besedne igre, nonsens
Anotacija pri 697
696. Stanton, Andy: Gospod Gnilc in petični piškot.
Prev. Boštjan Gorenc. Ilustr. David Tazzyman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Gospod Gnilc; 2), 177 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| besedne igre, nonsens
Anotacija pri 697
697. Stanton, Andy: Gravžarije gospoda Gnilca: pripovedi iz Poprovega Gradca.
Prev. Boštjan Gorenc. Ilustr. David Tazzyman. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Gospod Gnilc; 1), 167 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| besedne igre, nonsens
Serija o gospodu Gnilcu, dobitnica nagrade Roalda Dahla za najbolj zabavno otroško knjigo, je smešna, odtrgana, ubrisana,
nora. Ob branju se človek vpraša, kaj neki sta avtor in ilustrator jedla, da sta zmožna ustvariti tako nepredvidljive zaplete,
tako neverjetne preskoke in hkrati tako preproste dogodivščine, ki bralca spravljajo v smeh na vsaki strani. Ali smo že tako
ukalupljeni, tako navajeni določenih pričakovanj, da nas vsak, še tako majhen odstop iz predvidene forme, tudi ko gre za
namerno uporabo klišejev in stereotipov, premakne? Vaščanov Poprovega Gradca ne preseneti nič, ne zloba gospoda Gnilca
ali nagravžnosti Ivana Janeza Tretjega, ne dobrota deklice Poli in srečonosni drekci psa Jaka. V Poprovem Gradcu so vile, ki
mahajo s ponvami, enako pogost pojav kot govoreči lectovi piškoti s kupom denarja ali goblini, ki hočejo uničiti vas. Preskoki
se dogajajo tako na ravni vsebine, forme, ilustracije in jezika; zlasti pri slednjem ima velik pomen izjemno delo prevajalca
Boštjana Gorenca, saj je slovenski prevod v vseh plasteh enakovreden originalu, prikrajšani nismo za nobeno besedno igro,
za noben humorni vložek ali aluzijo, hkrati pa se bralci lahko zaradi poslovenjenih imen junakov in krajev z zgodbo lažje
poistovetijo. (KS)
92
698. Stephens, John: Smaragdni atlas.
Prev. Anny Rechberger. Maribor: Videotop, 2011. (Knjige začetka; 1), 341 str.
| M | 3. stopnja | POGREŠLJIVO , knjiga je del enotne zgodbe, o avtorjih
| bratje, fantastična bitja, knjige, magija, pustolovščine, sestre
699. Stiefvater, Maggie: Nemir.
Prev. Radojka Manfreda Modic. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Volkovi iz Mercy Fallsa; 2), 372 str.
| M | 4. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe, o avtorjih
| družina, ljubezen, nadnaravno, preobrazbe, volkodlaki, volkovi, zapostavljenost
700. Stiefvater, Maggie: Srh.
Prev. Radojka Manfreda Modic. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žepnice), 398 str.
| M | 4. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del enotne zgodbe, nova izdaja, o avtorjih
| družina, ljubezen, mladostniki, nadnaravno, preobrazbe, volkodlaki, volkovi, zapostavljenost
701. Tolkien, J. R. R.: Hobit ali Tja in spet nazaj.
Prev. Dušan Ogrizek. Ilustr. J. R. R. Tolkien. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žepnice), 380 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , nova izdaja, o avtorjih, ponatis
| fantastična bitja, fantastični svetovi, palčki, pustolovščine
Mladinski fantazijski roman angleškega pisatelja in jezikoslovca J.R.R. Tolkiena Hobit je predzgodba nadvse popularne
trilogije (tako knjižne kot filmske) Gospodar prstanov, ki velja za eno najpomembnejših del začetka fantazijske literature in
največjo Tolkienovo uspešnico. Roman Hobit je prvič izšel že davnega leta 1937, z avtorjevimi ilustracijami. Dogajanje je
postavljeno v Srednji svet, nekaj let pred dogodki v trilogiji Gospodar prstanov. Glavni junak zgodbe je Bilbo Baggins (oz.
Bilbo Bogataj), ki skupaj z dvanajstimi škrati in čarovnikom Gandalfom odide na vznemirljivo in dogodivščin polno
popotovanje, katerega namen je, da zmaju Smaugu izmaknejo neprecenljiv in izgubljen škratji zaklad ter osvobodijo staro
škratje kraljestvo izpod zmajeve oblasti. Med popotovanjem se njihove poti križajo z ajdi, gozdnimi vilinci, grdini, vargi,
ogromnimi pajki in čudaškim Gollumom, kateremu Bilbo izmakne skrivnostni Prstan, ki ima čarobno moč in je Gollumovo
največje bogastvo. Fantazijska pustolovščina Hobit je vznemirljiva in zabavna pripoved, ki nas drži v napetosti skozi celo
zgodbo, primerna je tako za mlajše kot tudi za starejše bralce. Konec tega leta bo tudi ta roman dobil svojo filmsko
uprizoritev. (PP)
702. Vogel, Ludvik: Troja.
Ilustr. Ivan Mitrevski. Izola: Ark, 2011. (Zgodovinski roman za otroke; 2), 143 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO
| antika, Grčija, zgodovina
703. West, Tracey: Mumimanija v starem Egiptu.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Duendes del Sur. Ljubljana: Alica, 2011. (Looney Tunes nore dogodivščine),
63 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , humor, po animirani predlogi, priredba
| mumije, pustolovščine, živali v domišljiji
704. West, Tracey: Primer Velikonožca.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Duendes del Sur. Ljubljana: Alica, 2011. (Scooby-Doo in ti), 63 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , humor, po animirani predlogi, priredba
| druščine, pustolovščine
705. West, Tracey: Zelena svetilka.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ljubljana: Alica, 2011, 100 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , po filmski predlogi, priredba
| superjunaki
706. Zucker, Jonny: Max Flash. Misija 5, Pod ničlo.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Ned Woodman. Ljubljana: Alica, 2011, 140 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| Antarktika, pustolovščine, superjunaki
RESNIČNOST
93
RESNIČNOST
RESNIČNOST
707. Abedi, Isabel: Isola.
Prev. Neža Božič. Spr. beseda Martina Peštaj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Odisej), 275 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , o avtorjih, spremna beseda
| mladostniki, prijateljstvo, resničnostni šov, televizija
708. Abedi, Isabel: Šepet.
Prev. Sanda Šukarov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Sinjega galeba; 329), 302 str.
| M | 3. stopnja | ZELO DOBRO
| dekleta, duhovi, hiše, nadnaravno, počitnice, skrivnosti, uboj
709. Alcott, Louisa May: Male ženske.
Prev. Maja Kraigher. Ilustr. Robert Dunn. Prir. Ronne Randall. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011.
(Klasične zgodbe), 46 str.
| M | 3. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, priredba
| dekleta, družina, podeželje, sestre
710. Ammaniti, Niccolò: Jaz in ti.
Prev. Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2011. (Žepna Beletrina), 82 str.
| M | 4. stopnja | ODLIČNO
| fantje, odraščanje, samopodoba, strah
Niccolò Ammaniti (1966) je italijanski pisatelj, ki v svojih delih obravnava predvsem mladostnike, njihovo odraščanje, odnose
s starši in z vrstniki, ljubezen, spolnost, nasilje in smrt. Takšen je tudi kratki roman o 14-letnem Lorenzu, ki se sprašuje, zakaj
bi moral biti tak kot drugi, zakaj ga vrstniki ne pustijo pri miru in se med vrstnike poskuša vključiti s pretvarjanjem. Obenem
ga bremeni odnos z materjo, ki je preveč skrbna, avtoritativna, premalo razumevajoča. Da bi se ji vsaj za nekaj časa
izmaknil, se zlaže, da so ga sošolci povabili na smučanje med zimskimi počitnicami, v resnici pa ta teden preživi skrit v kleti
domače večstanovanjske vile. K njemu se zateče devet let starejša polsestra, odvisnica od drog, in med njima se počasi
razvije pristen odnos. Roman preveva silovito adolescenčno občutenje, oba mladostnika sta poglobljena psihološka lika, ki
nihata med dobrim in zlim v tem svetu, vendar sta še sposobna sanjati in si predstavljati drugačno prihodnost. Tako pride
Lorenzo iz kleti svetlo naravnan v prihodnost, v svet, ki ga čaka ... Po romanu je italijanski režiser Bernardo Bertolucci posnel
film (Cannes, 2012). (TJ)
711. Anderson, Laurie Halse: Zamrznjeni dekleti.
Prev. Mateja Malnar. Spr. beseda Jana Zirkelbach. Izola: Grlica, 2011, 248 str.
| M | 3. stopnja | ZELO DOBRO , spremna beseda
| anoreksija, bolezni, dekleta, hrana, samopodoba, zlorabe
712. Asher, Jay: Trinajst razlogov.
Prev. Neža Božič. Spr. beseda Saška Roškar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Odisej), 263 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , spremna beseda
| dekleta, mladostniki, samomor, samopodoba, stiske
Knjižni prvenec Jaya Asherja Trinajst razlogov opisuje kratko življenjsko zgodbo šestnajstletne Hane, ki je storila samomor.
Pred smrtjo na trinajst kaset posname svoje občutke, razmišljanja in razloge, ki so jo privedli do tega brezsmiselnega
dejanja. Zgodba se začne, ko njen sošolec Clay dva tedna po njenem samomoru na domačem pragu najde nenavadno
pošiljko trinajstih kaset. Med poslušanjem izve, da so kasete namenjene trinajstim osebam (seveda tudi njemu), ki so tako
ali drugače vplivale na njeno odločitev, da si vzame življenje. Skozi njene besede se mu razkrije Hanina zgodba, njen glas ga
vodi skozi mesto, kraje in prostore v mestu, kjer se je gibala, in osebe, ki jih je (s)poznala in so tako usodno vplivale nanjo, da
se je odločila umreti. Tisto, kar odkrije na kasetah, mu za vedno korenito spremeni pogled na svet in ljudi okoli sebe.
Pretresljiva, skrivnostna in provokativna zgodba, ki zastavlja pomembna vprašanja o življenju in smrti. Po knjigi že snemajo
film, ki naj bi v kinematografe prišel leta 2013. (PP)
713. Bateson, Catherine: Čebelica Bee.
Prev. Maja Schreiner. Ilustr. Dubravko Gecan. Ljubljana: Genija, 2011, 109 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| družina, hišni ljubljenci, ljubezen, mačehe, morski prašički, prijateljstvo, razumevanje
RESNIČNOST
94
714. Bednarski, Piotr: Modrikasti sneg.
Prev. Tatjana Jamnik. Ljubljana: Družba Piano, 2011, 158 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih
| 2. svetovna vojna, mladostniki, odraščanje, ujetništvo, vojne
Kratek roman večkrat nagrajenega poljskega pisatelja predvojne generacije presunljivo opisuje življenje političnih izseljencev
v ruski Sibiriji v 40-ih letih 20. stoletja. Zgodba, ki jo, četudi s presenetljivo zrelim odraslim pogledom, pripoveduje osemletni
poljski fantič Petja, je z vsebinskega vidika še toliko bolj avtentična, ker gre za fikcijsko predelavo avtorjevih lastnih doživetij
iz otroštva. Avtobiografska osnova se zrcali iz zgodbe glavnega junaka, kateremu po okupaciji Poljske med drugo svetovno
vojno očeta odpeljejo v gulag, njega samega pa z usodno lepo in načelno materjo judovskega rodu internirajo v odročno
sibirsko vasico, kjer v hudem pomanjkanju in pod stalnim nadzorom NKVD-ja živijo družinski člani političnih nasprotnikov
Stalinovega represivnega režima. Iz dečkove pripovedi o krutih usodah posameznikov in o surovem vsakdanjem življenju, ki
ga ne glede na vse zaznamujejo tudi trenutki (otroškega) veselja, pa vendarle sijejo vera, moč, ljubezen, poetičnost in
predvsem neuničljiv vitalizem, ki se kaže v fantičevi nenehni želji po golem preživetju. Čeprav se roman ne konča niti
najmanj idilično, saj je celo "srečni konec" prežet z grenkim okusom smrti, je v njem zmagovalka vendarle vztrajna volja do
življenja. Gre torej za pomembno, zanimivo in globoko izpovedno delo, ki z vsebino, slogom in sporočilom presega meje zgolj
mladinske literature. (ZSV)
715. Bennett, Sophia: Nitke.
Prev. Manica Baša. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Sinjega galeba; 327), 251 str.
| P | 3. stopnja | POMANJKLJIVO , spremno besedilo
| dekleta, moda
716. Bevc, Cvetka: Desetka.
Ljubljana: Arsem, 2011, 157 str.
| M | 4. stopnja | DOBRO , o avtorjih, slovar
| mladostniki, odraščanje, prijateljstvo, šola
717. Bevk, France: Grivarjevi otroci ; Pastirci.
Spr. beseda Stanko Kotnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 182 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , nova izdaja, o avtorjih, ponatis, spremna beseda
| družina, otroštvo, podeželje, revščina
718. Bjelčić, Ratko: Ratkodivščine.
Prev. Tomaž Gerdina. Ilustr. Borivoj Bošnjak. Ljubljana: Genija, 2011, 110 str.
| P | 3. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih
| fantje, odraščanje
719. Boyne, John: Deček v črtasti pižami: pripoved.
Prev. Andrea Potočnik. Spr. beseda Danijel Vončina. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Nekoč), 220 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih, ponatis, spremna beseda
| 2. svetovna vojna, Auschwitz, dečki, holokavst, Judje, nasilje, priseljenci, taborišča, večkulturnost, vojne
Roman je v letu 2011 doživel svoj 3. ponatis. Simbolna zgodba o prijateljstvu je postavljena v čas druge svetovne vojne.
Doživljamo jo skozi oči devetletnega Bruna, sina upravitelja taborišča v Auschwitzu, ki se spoprijatelji z židovskim dečkom z
druge strani ograje. Ko družina, ob bližajoči se kapitulaciji Nemčije, napove svojo vrnitev v mesto, se dečka odločita za
poslednjo pustolovščino: Bruno se pod ograjo splazi na drugo stran in se pridruži taboriščnikom. Med brezimnimi trupli v
"črtastih pižamah" izgine za vedno. Čeprav je zgodba zanimivo postavljena v zgodovinski kontekst, oblikovanje glavnega
motiva "prijateljstva preko ograje" nima realne podlage, a prepričljivo deluje na simbolni ravni. Knjiga je tako preplet
pristnega vstopa v eno najbolj burnih obdobij svetovne zgodovine in večne zgodbe o prijateljstvu. Zabrisani prehodi med
zgodovinskimi in simbolnimi motivi mestoma sicer napeljujejo k napačni interpretaciji zgodovine, a ta primanjkljaj avtor
presega s tankočutnim orisom likov ter z napetim in prepričljivim podajanjem zgodbe. (TB)
RESNIČNOST
95
720. Boyne, John: Upor na ladji Bounty.
Prev. Jure Potokar. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 285 str.
| M | 4. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih
| homoseksualnost, ladje, mladostniki, morje, nasilje, potovanja, Tahiti, upori, William Bligh (1754–1817),
zgodovina, zlorabe
Upor na ladji Bounty (leta 1789) je eden najbolj znanih ladijskih uporov v človeški zgodovini, ki je že doživel tudi literarno
obdelavo in filmsko upodobitev. Še danes buri duhove; tako je tudi sodobni irski avtor John Boyne (1971) preučil
zgodovinske vire in korektno predstavil zgodovinsko tematiko skozi prvoosebno zgodbo kapitanovega pomočnika. Glavni
junak John Jacob Turnstile jo pripoveduje kot svojo avtobiografijo oz. spomine in razlaga, kako se je na potovanju s slavno
ladjo Bounty na Tahiti osvobodil svojega travmatičnega londonskega življenja, kjer je živel kot sirota in tatič, razen tega pa
so ga tudi spolno zlorabljali. Zgodba je sicer malo klišejska, ampak jo avtor pripoveduje v kratkih prebliskih za nazaj in z njo
dobro okarakterizira junaka, obenem pa poživi zgodovinsko pripoved s tem, da izriše podobo tedanjega Londona. Med
potovanjem junak zraste v moža in življenje preživi kot mornarski častnik. Liki so konsistentni, pripoved je dovolj dramatična,
tekoče in dobro napisana. (TJ)
721. Burchett, Jan; Vogler, Sara: Gozdni požar.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Diane Le Feyer. Ljubljana: Alica, 2011. (Agenta divjine; 3), 141 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| divjina, dvojčki, požari, pustolovščine, reševanje, živali v domišljiji
722. Chang, Margaret: Celijin robot.
Prev. Maja Schreiner. Ilustr. Dubravko Gecan. Ljubljana: Genija, 2011, 200 str.
| P | 3. stopnja | POGREŠLJIVO
| dekleta, družina, izumi, roboti, šola, tatvine
723. Curtis, Vanessa: Neukrotljiva Lilah May.
Prev. Nataša Kovač. Hlebce: Zala, 2011, 148 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| bratje, dekleta, družina, izgubljenci, jeza, prijateljstvo, sestre
724. D'Avenia, Alessandro: Bela kot mleko, rdeča kot kri: roman.
Spr. beseda Janko Jožef Pirc. Ljubljana: Družina, 2011, 264 str.
| M | 3. stopnja | ZELO DOBRO , o avtorjih, spremna beseda
| bolezni, ljubezen, mladostniki, prijateljstvo, smisel, smrt, strah, trpljenje
725. Deary, Terry: Upihni luč.
Prev. Mateja Črv Sužnik, Miha Sužnik. Hlebce: Zala, 2011, 235 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO
| 2. svetovna vojna, Anglija, Nemčija, pogum, pomoč, ujetništvo, vojne, zaupanje
726. Downham, Jenny: Preden umrem.
Prev. Alenka Gomivnik. Maribor: Videotop, 2011, 324 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO
| bolezni, dekleta, smrt, umiranje
727. Dumas, Alexandre: Trije mušketirji.
Prev. Maja Kraigher. Ilustr. Robert Dunn. Prir. Ronne Randall. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011.
(Klasične zgodbe), 46 str.
| M | 3. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, priredba
| mušketirji, pustolovščine
728. Frank, Anne: Dnevnik Ane Frank.
Prev. Polonca Kovač. Spr. beseda Polonca Kovač. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Odisej), 377 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , dnevnik, nova izdaja, ponatis, spremna beseda
| 2. svetovna vojna, Amsterdam, Anne Frank (1929-1945), holokavst, ilegalci, Judje, Nizozemska, vojne
Ponovni slovenski izdaji v letu 2011 v zbirki Odisej te znamenite knjige 20. stoletja, pretresljivega dnevnika iz skrivališča,
katerega avtorica, židovska deklica, se je z njim za vedno zapisala v spomin človeštva, je botrovala prav 60. obletnica
njegovega nastanka. Izpostaviti velja dejstvo, da gre v tem primeru za razširjeno izdajo, ki prinaša tudi nekatera doslej
RESNIČNOST
96
neobjavljena pisma oz. odlomke izpod peresa te bistre in pronicljive najstnice, ki so lahko izšli šele po smrti njenega očeta
Otta Franka. Ta je svoje življenje po prestanih grozotah druge svetovne vojne in izgubi svoje celotne družine posvetil prav
dnevniku svoje mnogo prezgodaj umrle hčerke, ki si je želela postati slavna pisateljica, kar ji je, a žal šele posmrtno, tudi
uspelo. Ana je s svojim dnevnikom postala simbol holokavsta, simbol šestih milijonov umorjenih Židov, ki so jih nič krive med
drugo svetovno vojno pobili nacisti. (DLV)
729. Furlan, Alja: Mama, moji punci je ime Depra.
Ilustr. Nina Rupel. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo slovensko), 84 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, spremna beseda, terapevtski namen
| bolezni, depresija, fantje, matere, mladostniki, pomoč
730. Gardner, Sally: Rdeča ogrlica.
Prev. Nataša Grom. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 378 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih, spremna beseda
| Francija, revolucija, vrednote, zgodovina
Britansko avtorico Sally Gardner poznamo že po njenem prvencu Jaz, Koriandra, ki je bil v slovenščino preveden leta 2009.
Zgodba, v kateri se prepletata zgodovina in fikcija, se dogaja v Londonu 17. stoletja. Tudi v romanu Rdeča ogrlica avtorica
popelje bralce v zgodovino, in sicer v čas francoske revolucije leta 1789. Verodostojno zgodovinsko ozadje usodnih dogodkov
tistega časa je avtorica prepletla z mešanico ljubezenske zgodbe in kriminalke ter ju spojila z opisi skrivnostne in mistične
romske magije. Glavni junak Yann je mlad fant romske krvi, ki se lahko pohvali s sposobnostjo branja misli in zmožnostjo
telekineze, vzgaja pa ga pritlikavec Têtu. Po spletu okoliščin se njune poti križajo s Sido, deklico, ki jo njen oče, pohlepni
markiz Villeduval, iz še neznanega razloga ne mara, ter z zlobnim grofom Kalliovskim, ki hoče Sido na vsak način za svojo
ženo. Njihove usode se skozi zgodbo nevarno prepletejo, dodatno napetost pa pripovedi dodajajo slikoviti opisi dogodkov, ki
so pripeljali do francoske revolucije. Knjiga je leta 2009 dobila nadaljevanje (Silver Blade), ki pa še ni bilo prevedeno v
slovenščino. (PP)
731. Geda, Fabio: V morju so krokodili: resnična zgodba Enajatolaha Akbarija.
Prev. Anita Jadrič. Spr. beseda Aldo Milohnić. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Odisej), 175 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih, spremna beseda
| begunci, Italija, spomini
Resnična zgodba Enajatolaha Akbarija, ki se zaradi nevarnih razmer v svoji vasi in v domovini (Afganistan) pri desetih letih
popolnoma sam znajde v vlogi begunca, traja pet let. Pot, na kateri iz otroka zrase v mladega moža, ga vodi iz domovine
preko Pakistana, Irana, Turčije in Grčije do Italije, kjer nazadnje po več srečnih naključjih dobi razmeroma varno zatočišče.
Pretresljivo prvoosebno Enajatolahovo pripoved, ki jo mestoma prekinjajo kratki dialogi med zapisovalcem in
pripovedovalcem, je mojstrsko ubesedil italijanski pisatelj Fabio Geda. Knjiga je napisana z izjemnim občutkom za človeka,
izogiba se zbujanju sovraštva in ne išče krivcev. Vsekakor pa bralcu, ki živi v razmeroma varnem svetu obilja, postavlja vrsto
vprašanj in mu odpira oči in srce: za ljudi z drugih koncev sveta, ki živijo drugače kot mi, a so nam tako zelo enaki; za ljudi iz
drugih, bolj in manj oddaljenih časov, ki so živeli strašljivo podobno resničnost beguncev prav tu, kjer danes živimo mi; za
brezimne obraze ljudi iz vojnih žarišč, ki jih vsak dan tako mimogrede srečujemo na TV ekranih ... Knjigo, ki je gotovo eden
vrhuncev leta v zbirki Odisej, v naš prostor vpne spremna beseda Alda Milohnića, priporočamo pa tudi skok na skrbno
pripravljeno spletno stran (www.fejstbuk.net). (MP)
732. Gervay, Susanne: Jaz sem Jack.
Prev. Alenka Urh. Ilustr. Cathy Wilcox. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG), 2011. (Modra pomaranča), 83 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO
| fantje, nasilje, šola, ustrahovanje, vrstniki
733. Gleitzman, Morris: Nekoč.
Prev. Dušan Ogrizek. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Nekoč), 167 str.
| P | 3. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del enotne zgodbe, o avtorjih
| 2. svetovna vojna, begunci, fantje, holokavst, ilegalci, Judje, otroci, Poljska, prijateljstvo, vojne
Prvi del trilogije avstralskega avtorja, čigar korenine segajo na Poljsko (pisateljev ded je bil Jud iz Krakova), je zgodovinska
pripoved o deportacijah Judov v taborišča smrti. Pripoved je plod pisateljeve domišljije, a tudi poglobljenega razmišljanja,
branja in poslušanja resničnih zgodb tistega časa, zlasti zgodbe o Januszu Korczaku, zdravniku in pisatelju, ki je med drugo
svetovno vojno pomagal številnim judovskim otrokom in umrl skupaj z njimi. Devetletni deček Feliks pobegne iz katoliške
sirotišnice na Poljskem, kamor sta ga pripeljala njegova starša knjigarnarja, da bi ga rešila smrti. Feliks se odloči, da ju
poišče. Prepričan je, da so starši odšli v strahu za svojo knjigarno, saj je priča, kako nacisti sežigajo judovske knjige. Feliks, ki
si za lastno preživetje in preživetje sotrpinov izmišljuje zgodbe in si jih zapisuje v beležnico, ki sta mu jo podarila starša,
RESNIČNOST
97
najde družinsko knjigarno opustošeno. Na svojem begu reši šestletno Zeldo in najde zatočišče v kletni tiskarni, kjer judovski
zobozdravnik Barni skriva judovske sirote. Ko jih odkrijejo in odpeljejo v taborišče smrti, Feliks z Zeldo skoči z drvečega vlaka
in si reši življenje. (IM)
734. Gleitzman, Morris: Potem.
Prev. Dušan Ogrizek. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Nekoč), 203 str.
| P | 3. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del enotne zgodbe
| 2. svetovna vojna, begunci, fantje, holokavst, ilegalci, Judje, otroci, Poljska, prijateljstvo, vojne
Feliksu se po skoku z vlaka skupaj z Zeldo uspe prebiti v gozd, a njunih grozot in preizkušenj s tem dejanjem še zdaleč ni
konec. Zelda in Feliks si na svoji poti poskušata najti nadomestna starša, ki bi ju obvarovala pred grozečo nevarnostjo –
smrtjo zaradi njunega pobega z vlaka smrti in Feliksovega judovskega porekla. Srečanje s čutečo in pogumno kmečko žensko
Genio je povod za spremembo njune identitete v dobesednem in prenesenem smislu. Otroka postaneta Wilhelm in Wioletta
in hkrati ilegalca na kmetiji, kjer Genia skrbi za tuja otroka in s tem tudi sebe spravlja v smrtno nevarnost. Na preizkušnjo pa
je postavljena tudi Feliksova ljubezen do Zelde, zaradi katere se je pripravljen odpovedati življenju na kmetiji in jo s tem
obvarovati pred posledicami prikrivanja svoje prave identitete. Tragičen razplet pretresljive življenjske preizkušnje, v kateri
Feliks ponovno izgubi vse, kar ima na svetu najboljšega, spremeni pogumnega in naivnega dečka v upornika. Knjiga je
dobila nagrado za najboljšo avstralsko knjigo leta 2009 (Children's Book Council of Australia). (IM)
735. Gluvić, Goran: Celovečerni film: mladinski roman.
Murska Sobota: Franc-Franc, 2011. (Mega), 76 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih
| film, mladostniki, odraščanje, počitnice
736. Goobie, Beth: Punca, ki nekaj velja.
Prev. Metka Osredkar. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Iziberi), 107 str.
| M | 4. stopnja | ODLIČNO
| dekleta, družina, nasilje, samopodoba, strah
Pretresljiva prvoosebna pripoved petnajstletne Sophie je poglobljen prikaz družinskega nasilja, ki je skrbno prikrito pred
javnostjo v na videz urejeni, skorajda popolni družini. Bralcu se počasi odstira zapletena problematika nasilja, njegovi vzvodi
delovanja; odnosi med mučiteljem (oče), žrtvijo (hčerka) in možu popolnoma podrejeno in nemočno materjo, ki si zatiska oči
pred resnico. Pisateljica je prepričljivo literarizirala ta družbeni problem, brez stereotipnosti, didaktičnosti, sentimentalnosti
in patetičnosti, tako da presega nivo zgolj terapevtske knjige. Književne osebe so psihološko verjetne, prikazi njihovega
čustvovanja, delovanja ter njihovih medsebojnih odnosov pa psihološko poglobljeni in pretanjeni. Pisateljičin slog je skoraj
minimalističen, tokrat gre za bralno manj nezahtevno, toda odlično besedilo v domišljeno zasnovani zbirki Iziberi, ki je
namenjena manj navdušenim bralcem v starejših najstniških letih. Kanadska avtorica Beth Goobie (1959) se je po študiju
literature več let ukvarjala s psihično in spolno zlorabljenimi otroki, kar je tema tudi v treh drugih njenih romanih,
prevedenih v slovenščino, ki so prav tako vsi izšli pri založbi Miš: Ranjena krila (2006), Loterija (2007) in Močnejša od besede
(2007). (TJ in DLV)
737. Golob, Tadej: Zlati zob.
Ilustr. Ciril Horjak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Sinjega galeba; 331), 314 str.
| M | 3. stopnja | ZELO DOBRO
| alpinizem, druščine, gore, kriminalci, Slovenija, uboj, zakladi
738. Goscinny, René: Nikec.
Prev. Tomaž Šalamun. Ilustr. Jean Jacques Sempé. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žepnice), 191 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, knjiga je del nanizanke, nova izdaja, o avtorjih, ponatis
| dečki, šola, vragolije
Junaki zgodb, knjiga je že četrti ponatis pri založbi Mladinska knjiga, so navihani in inteligentni, predvsem pa pristno otroški
– tako v večnem čudenju, kot v odprtosti in neprikritem čustvovanju, ki jih žene iz smeha v jok in nazaj. Takšen ni le
simpatični in prebrisani Nikec, temveč tudi njegovi prijatelji, starši, sosedje … To pa določa tudi naravo humorja, ki je
neposreden, predvsem mlajši bralci pa lahko v njem odkrivajo vedno nove plasti in pomene. Kratke zgodbe se vrtijo okoli
pretežno vsakdanjih in brezčasnih motivov, ki jih bralec navezuje na svoje lastne izkušnje, in se po pravilu zaključijo s
humorno priostrenim sporočilom. Niz zgodb je v osnovi sicer nepovezan, umestitev pa ne-absolutna, a avtorjeva doslednost
pri orisu stalnih likov in njihovih atributov ter ponavljanje nekaterih stereotipnih motivov, s katerimi še dodatno doseže
komični učinek, jih poveže v skladno celoto. (TB)
RESNIČNOST
98
739. Gregory, Kristiana: Brontejin knjižni klub.
Prev. Tomaž Gerdina. Ilustr. Dubravko Gecan. Ljubljana: Genija, 2011, 112 str.
| P | 3. stopnja | DOBRO , navodila za ustvarjanje
| branje, dekleta, knjige, morje, skrivnosti
740. Hartnett, Sonya: O dečku.
Prev. Milan Žlof. Ljubljana: Družba Piano, 2011, 159 str.
| M | 4. stopnja | ODLIČNO
| osamljenost, otroci, ugrabitve, zanemarjanje, zapostavljenost
Sonya Hartnett, ena najboljših sodobnih avstralskih pisateljic, je za svoje delo prejela številne nagrade s področja otroške in
mladinske književnosti, leta 2008 tudi najprestižnejšo – spominsko nagrado Astrid Lindgren. Roman O dečku prihaja k nam s
skoraj desetletno zamudo; ob izidu leta 2002 je prejel številna priznanja in nagrade in bil prepoznan predvsem kot delo za
odrasle. Opisuje žalostno zgodbo devetletnega Adriana, čigar življenje je neskončen niz nerazumevanj, osamljenosti,
izdajstev in negotovosti. V svetu čustveno pohabljenih odraslih zmanjkuje prostora za odraščajočega dečka; duševno
prizadeta mati, odsoten oče, izčrpana babica in agorafobičen stric Adrianu ne zmorejo nuditi tolažbe in opore, ki ju tako zelo
potrebuje. Ko se v sosednjo hišo priseli čudaška družina, se njegov majhen, zazidan svet začne postopoma mehčati.
Spoprijatelji se z deklico Nicole, eno izmed treh sosedovih otrok, ki jim umira mati. Precizno izrisani karakterji, poetičnost
jezika, spretno obvladovanje zgodbe in občuteno zajetje najintimnejših notranjih trenj ustvarjajo slavospev empatiji, ki se
skozi močno čustveno evokacijo prebije do bralca v vsej svoji intenzivnosti. Nekoliko več doslednosti bi bil lahko deležen
prevod, ki z arhaizmi mestoma zmoti sicer tekoči tok pripovedi. (KP)
741. Harvey, Sarah N.: Plastika.
Prev. Metka Osredkar. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Iziberi), 112 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| dekleta, lepota, mladostniki, zlorabe
742. Homes, A. M.: Jack.
Prev. Simonca Cesar. Spr. beseda Jana Zirkelbach. Izola: Grlica, 2011. (Na robu), 208 str.
| M | 4. stopnja | DOBRO , spremna beseda
| drugačnost, družina, homoseksualnost, ločitve, očetje, razumevanje, starši
743. Hostnik, Lučka: Srečno novo leto.
Ilustr. Domen Hostnik. Ljubljana: Salve, 2011, 64 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO
| družina, duhovniki, matere, posvojitev, sinovi
744. James, Rebecca: Čarobna, hudobna.
Prev. Branko Gradišnik. Ljubljana: V. B. Z., 2011. (Knjige za brihtne; 2), 248 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO
| dekleta, prijateljstvo, sestre, skrivnosti, žalost
745. Karlovšek, Igor: Matej.
Spr. beseda Irena Matko Lukan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Odisej), 223 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, spremna beseda
| družina, ljubezen, mladostniki, očetje, odraščanje, razumevanje, samopodoba, smrt, žalost
746. Kermauner, Aksinja: In zmaj je pojedel sonce.
Kolaži Ingrid Pozvek. Ljubljana: Sodobnost International, Vodnikova založba (DSKG), 2011. (Modra pomaranča),
265 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , fotografije, potopis
| iskanje, Kitajska, mladostniki, potovanja, slepota, starši
747. Kesič Dimic, Katarina: Kradljivka spominov.
Ilustr. Nina Rupel. Spr. beseda Blanka Kores Plesničar. Ljubljana: Alba 2000, 2011. (Pišemo, rišemo, beremo
slovensko), 120 str.
| P | 3. stopnja | DOBRO , spremna beseda, terapevtski namen
| bolezni, dedki, prijateljstvo, starost
RESNIČNOST
99
748. Kinney, Jeff: Dnevnik nabritega mulca: dnevnik Grega Tepeža.
Prev. Tomaž Meze. Ilustr. Jeff Kinney. Izola: Grlica, 2011. (Dnevnik nabritega mulca; 1), 217 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , dnevnik, humor, knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| fantje, vragolije
749. Klopčič, Alenka: Pisma dveh deklet: Ema in Samira.
Ilustr. Marta Bartolj. Spr. beseda Igor Ilić. Lukovica: Eko knjiga, 2011, 77 str.
| P | 3. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih, pismo, spremna beseda
| begunci, dekleta, družina, odraščanje, prijateljstvo, vojne
750. Korman, Gordon: Napačna nota.
Prev. Nives Skamlič. Maribor: Videotop, 2011. (The 39 clues; 2), 170 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| bratje, pustolovščine, sestre, skrivnosti
751. Kos, Stella: Kozarček preveč.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011, 212 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda
| alkoholizem, dekleta, mladostniki, nosečnost, stiske
752. Kuijer, Guus: Čez obzorje z vetrom na morje.
Prev. Mateja Seliškar Kenda. Ilustr. Alice Hoogstad. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 109 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , knjiga je del enotne zgodbe
| bolezni, dekleta, družina, odraščanje, smrt, večkulturnost, zapostavljenost
To je četrta iz zbirke petih knjig o deklici Polleke nizozemskega pisatelja Guusa Kuijera, prejemnika prestižne nagrade ALMA
2012, čigar – po njegovem mnenju – najboljšo knjigo z naslovom Knjiga vseh stvari že tudi imamo v slovenskem prevodu
(Miš, 2008). V tej knjigi je Pollekin očka sicer ozdravljen zasvojenosti, toda ob povratku iz Tibeta se ovija v čudaško obleko.
Mama in njen novi partner, Pollekin učitelj, se poročita in priredita veliko zabavo. V znanih – v prejšnjih zgodbah že
obravnavanih – okvirih večkulturnosti, novih oblik družine, zrahljane vloge staršev idr. pa se tokrat Polleke sprašuje
predvsem, kaj ljudje mislijo s tem, ko pravijo, da iščejo svoj jaz, in tudi to, kje se skriva jaz njenega maroškega fanta
Mimeona. K razmišljanju o bistvu življenja in o smrti jo sili tudi dejstvo, da je dedek zelo bolan in v bolnišnici. Prvoosebna
pripoved razmišljujoče deklice, tudi bodoče pesnice, torej nikakor ne zgublja naboja in čara, nasprotno, celo poglablja se. V
svoji prepričljivosti in privlačnosti (p)ostaja ne le kakovostno branje za mlade, ampak vse bolj tudi za odrasle. Po zbirki so že
posneli film (leta 2003) in tudi TV serijo (2005), medtem ko pri nas nestrpno pričakujemo prevod pete knjige v slovenščino.
(TJ)
754. Landau, Irena: Glavo pokonci!
Prev. Lidija Cerk Dečman. Ljubljana: Koleda, 2011, 120 str.
| P | 3. stopnja | DOBRO
| dekleta, družina, invalidnost, šola, težave
755. Lerangis, Peter: Tat mečev.
Prev. Nives Skamlič. Maribor: Videotop, 2011. (The 39 clues; 3), 151 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda
| bratje, pustolovščine, sestre, skrivnosti
756. Levoy, Myron: Čarovnica s Četrte ulice in druge povesti.
Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Boštjan Plesničar. Ljubljana: Modrijan, 2011, 198 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo tudi v obratni smeri
| New York, predsodki, prijateljstvo, priseljenci
Myron Levoy (1930) je ameriški pisatelj, pesnik in dramatik, ki ustvarja tako za otroke kot odrasle. To je prvo delo tega
avtorja, prevedeno v slovenščino.V zbirki je osem zgodbic, ki vse opisujejo vsakodnevno življenje različnih emigrantov
(družin, otrok, posebnežev), ki so se vsi skupaj v iskanju boljšega življenja znašli v najemniških stanovanjih v isti stavbi in na
ulicah New Yorka. Povesti so v osnovi realistične in opisujejo njihovo tedanje dokaj težko in skromno življenje v novi
domovini Ameriki, vendar so napisane prijetno, duhovito, z otroške perspektive in z očmi, ki so se sposobne čuditi, se bati,
verjeti v pravljice, čarovnice, obenem pa se tudi smejati, se veseliti in igrati. So zgodbe o domotožju, novih začetkih, novih
prijateljih in o človeški iznajdljivosti, ki je iz majhnega stanovanjca sposobna narediti pravi pravcati zelenjavni vrt. Izdaja je
RESNIČNOST
100
dvojezična, na eni strani slovenski tekst, na drugi angleški, ker je prevod podprlo ameriško veleposlaništvo v Sloveniji. Prevod
je dober, zgodbe prikupne, prijazne, a obenem resne, na trenutke čudaške, pravljične in celo magične. (ZVS in TJ)
757. Lewis, Gill: Vrnila se bo.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ljubljana: Alica, 2011, 198 str.
| M | 4. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| orli, ptice, živali v naravi
758. Maj, Nika: Kličejo me cigan.
Ljubljana: Sanje, 2011. (Sanje. Roman), 350 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO
| drugačnost, fantje, krivice, ksenofobija, mladostniki, nesreče, predsodki, Romi, skrivnosti
759. Maj, Nika: Peklenske čeri. 1. knjiga: mladinski roman.
Spr. beseda Frida Končan. Ljubljana: Ved, 2011, 304 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, spremna beseda
| mladostniki, samopodoba, vrednote
760. Maj, Nika: Peklenske čeri. 2. knjiga: mladinski roman.
Spr. beseda Frida Končan. Ljubljana: Ved, 2011, 304 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, spremna beseda
| mladostniki, samopodoba, vrednote
761. Makuc, Andrej: Oči.
Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011, 132 str.
| M | 4. stopnja | ZELO DOBRO , nova izdaja, nova likovna obdelava, ponatis
| nasilje, sadizem, smrt, zlorabe, živali v naravi
762. Marchetta, Melina: Piskačev sin.
Prev. Nataša Grom, Marko Zupančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Zorenja +), 289 str.
| M | 4. stopnja | ZELO DOBRO , o avtorjih
| družina, fantje, mladostniki, odraščanje, odtujenost, prijateljstvo, samopodoba, težave
763. McCaffrey, Kate: Uničimo jo!
Prev. Diana Ramšak. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Zorenja +), 218 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , spremno besedilo
| internet, mladostniki, nasilje, samomor, smrt, stiske, ustrahovanje, vrstniki
764. McKain, Kelly: Lepa kot slika.
Prev. Nataša Šilec. Ilustr. Vici Leyhane. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Totalno Lucy; 5), 191 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , dnevnik, humor, knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| dekleta, moda, odraščanje
765. Milčinski, Fran: Skavt Peter.
Ilustr. Meti Buh Gašparič. Ljubljana: Zveza tabornikov Slovenije, 2011, 109 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , humor, o avtorjih, ponatis, spremna beseda
| dečki, pustolovščine, taborjenje, taborniki
766. Mlinar, Rudi: Gugalnica za dva.
Ilustr. Rudi Mlinar. Celovec: Mohorjeva založba, 2011. (Troubles), 168 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO
| mamila, mladostniki, pomoč
767. Modini, Luana: Novo srce: (30 dni pri 18-ih).
Prev. Veronika Simoniti. Spr. beseda Lenart Zajc. Novo mesto: Goga, 2011. (Lunapark), 229 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , o avtorjih, spremna beseda
| mladostniki, odraščanje
RESNIČNOST
101
768. Muchamore, Robert: Rekrut.
Prev. Darko Čuden. Jezero: Morfem, 2011. (Cherub), 319 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| mladostniki, terorizem, vohuni
769. Muck, Desa: Blazno resno o šoli.
Ilustr. Matej De Cecco. Spr. beseda Lado Bizovičar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Blazno resno o ...), 213
str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , nova izdaja, nova likovna obdelava, o avtorjih, ponatis, spremna beseda
| šola
Knjiga je dopolnjena in posodobljena izdaja "Vodnika za lažje preživetje v šoli" iz nekdaj uspešne serije Blazno resno o ...
(Mladinska knjiga, 2000, z ilustracijami Igorja Ribiča). Obravnava "večne" probleme otrok v osnovni šoli, kot so: učne težave,
zamujanje, "špricanje", težave pri telovadbi, odnosi med sošolci, vrstniško nasilje, "špecanje", prve ljubezni, težave z učitelji,
nesporazumi s starši idr., med njimi pa tudi sodobnejše pojave, kot npr. mobing. Pisateljica je razumevajoča, na strani otrok,
pa vendar jim nedvoumno in odločno sporoča, kaj je prav in kaj ne. S pozitivno naravnanim in humornim pristopom tako
spretno krmari med vzgojnostjo in uporništvom, kar je še posebej privlačno in dobrodošlo. Pohvaliti velja tudi ubeseditev
odnosa učenec-učitelj, kjer avtorica jasno podčrta kompleksnost, raznolikost in spremenljivost značajev, tako odraslih kot
otrok, s čimer preseže togo črno-belo slikanje vlog. Knjiga je priročnik z neštetimi nasveti, kako si "udomačiti šolo", obenem
pa se bere tudi kot privlačna zgodba, ki pa – prav zaradi vzgojnosti – nima večjega literarnega presežka. Na koncu knjige je
nekaj koristnih e-naslovov, kamor se lahko obrnejo učenci v stiski, na hrbtni strani knjige pa simpatično vabilo Lada
Bizovičarja k branju. Tudi črno-bele (razen na platnicah) ilustracije Mateja de Cecca so nove, sodobnejše, mestoma
stripovske, predvsem pa bolj v skladu s posodobitvami v besedilu, ki ga odlično dopolnjujejo in poglabljajo. Osrednje osebe v
zgodbi so učenci v sedmem razredu, kar je simpatično naključje: knjigo so v šolskem letu 2011/2012 v okviru projekta
"Rastem s knjigo" dobili v dar vsi učenci 7. razredov osnovne šole. (TJ)
770. Nöstlinger, Christine: Capasta Loreta.
Prev. Ana Grmek. Celovec: Mohorjeva založba, 2011, 96 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO
| dekleta, fantje, zaljubljenost
771. Paolozzi, Giacomo Vittorio: Jean-Pierre pred Bastiljo.
Prev. Teo Šinkovec. Ilustr. Gianni Peg. Izola: Ark, 2011. (Zgodovinski roman za otroke; 3), 166 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| Francija, Pariz, revolucija, zgodovina
772. Paušič, Olga: Osumljen: (mladinski roman).
Ljubljana: Ved, 2011, 247 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih
773. Porter, Eleanor Hodgman: Poliana.
Prev. Nives Kokeza. Mengeš: Bird Publisher, 2011, 222 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih
| dekleta, modrost, nesreče, pomoč, sirote, vrednote
774. Prežihov Voranc: Solzice.
Spr. beseda Jože Koruza. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 108 str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , o avtorjih, ponatis, spremna beseda
| ljubezen, matere, otroštvo, revščina, spomini
775. Procházková, Iva: Goli.
Prev. Irena Samide. Spr. beseda Bojan Dekleva. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Odisej), 292 str.
| M | 4. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih, spremna beseda
| bogastvo, mladostniki, odraščanje, revščina, samopodoba, zapostavljenost
Iva Procházková, češka pisateljica, ki piše v nemškem jeziku, je leta 1988 dobila nemško nagrado za mladinsko književnost
(Deutscher Jugendliteraturpreis) za knjigo Die Zeit der geheimen Wünsche (Čas skritih želja), v letu 2008 pa je bila za to
nagrado nominirana z romanom Goli. Virtuozen preplet petih zgodb razpira kolaž nanizanih drobcev iz življenja petih
najstnikov, ki se, deloma skupaj, predvsem pa vsak zase, spopadajo z osnovnimi bivanjskimi vprašanji in izgrajevanjem
lastne samopodobe, ki jo zahteva integracija v družbeno življenje. Simbolika "golosti" se navezuje na ranljivost,
RESNIČNOST
102
izpostavljenost in nezaščitenost, ki naj bi bile temeljne značilnosti obdobja dozorevanja. Kljub temu pa se zdi, da je končna
sporočilnost romana nekoliko drugačna – plasti, ki se skozi življenjske izkušnje kopičijo in nalagajo, prejkone hromijo kot
ščitijo. To vsekakor dokazujejo odrasli, torej starši, ki so kljub debelemu plašču še kako ranljivi in negotovi. Želja po trganju
spon in razgaljanju je tako hrepenenje po svobodi in neposrednem stiku z življenjem. Pripoved je prvenstveno mladostniški
roman o nevralgičnih točkah odraščanja in iskanju osebnostne integritete, hkrati pa vzporedno branje omogoča vstop v
metaforično zgodbo o iskanju najglobljih idealov človeške duše. Ob tem ne smemo pozabiti na izčiščene lirične vstavke in
študijsko premišljene jezikovne rešitve, kjer se posamezne vsebinske niti inovativno spogledujejo z jezikovnim
preigravanjem. Bralcu v pomoč bo zagotovo tudi spremna beseda psihologa dr. Bojana Dekleve. (KP)
776. Riordan, Rick: Labirint kosti.
Prev. Nives Skamlič. Maribor: Videotop, 2011. (The 39 clues; 1), 217 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| bratje, pustolovščine, sestre, skrivnosti
777. Rudolf, Mojca: Sanjski prividi. Knj. 1, Drama v avtobusu.
Ljubljana: Ved, 2011, 160 str.
| P | 3. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih
| fantje, nesreče, pomoč, sanje, šola
778. Rudolf, Mojca: Sanjski prividi. Knj. 2, Peklenska cesta.
Ljubljana: Ved, 2011, 159 str.
| P | 3. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih
| fantje, sanje
779. Scheerer, Jana: Ljubim Elvisa.
Prev. Andrea Švab. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Zorenja), 222 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO
| dekleta, mladostniki, odraščanje, samopodoba
780. Seliškar, Tone: Bratovščina Sinjega galeba.
Ilustr. Matjaž Schmidt. Spr. beseda Pavle, Svetina, Peter Učakar, Slavica Remškar. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2011. (Knjižnica Sinjega galeba; 330), 156 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO , nova izdaja, nova likovna obdelava, o avtorjih, ponatis, slovar, spremna beseda
| druščine, ladje, morje, prijateljstvo, pustolovščine, tihotapstvo
To je največkrat ponatisnjeno temeljno delo slovenske mladinske literature, po katerem je bila posneta tudi priljubljena TV
nadaljevanka. Dalo je tudi ime zbirki mladinskih knjig, ki je še danes živa: v njej je kot 330. knjiga izšla pričujoča (23.!) izdaja
Bratovščine Sinjega galeba, ki je jezikovno prenovljen natis besedila iz leta 1936. Po vojni je pisatelj prvotno besedilo za
drugo objavo precej popravil in ga tako prilagodil spremenjenim družbenim razmeram. Peter Svetina v spremni besedi trdi,
da je bil tako odstranjen del duhovnega obzorja, ki je upošteval strpnost, mišljenje in argument drugega. Če bo pričujoča
izdaja, ki je na mnogih mestih globlja in bolj poetična, prispevala kaj k premisleku o tem, bo to veliko. Imenitno napisane
dogodivščine namreč ostajajo iste. Zagotovo so dobrodošle jezikovne posodobitve, ki jih je prispeval najprej Peter Svetina
(arhaizmi, pravopisne zastarelosti), še nekoliko bolj pa je besedilo posodobila Slavica Remškar in spremembe v spremni
besedi tudi razložila (srbohrvatizmi, zastareli manj rabljeni izrazi). Knjiga je še posebej dragocena zaradi ilustracij, ki
zaključujejo življenjski opus Matjaža Schmidta; o tem piše v spremni besedi Pavle Učakar. Ilustracije so črno-bele risbe,
nekatere še skice, zdaj monumentalne, zdaj skorajda "gibljive" kot na TV. V celoti je nova izdaja Bratovščine Sinjega galeba
dragoceno poglobljeno založniško dejanje, lep prispevek k ohranjanju slovenske literarne dediščine. (TJ)
781. Sigg, Stephan: Ministrantska žepna detektivka 2: ko ministranti združijo svoje moči in udarijo nazaj.
Prev. Nina Intihar. Ilustr. Gerhard Foth. Ljubljana: Salve, 2011. (Mladinska knjižnica; 31), 72 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| detektivi, ministranti
782. Sivec, Ivan: Princ na belem konju: romanca za punco, dva fanta in lipicanca.
Ilustr. Uroš Hrovat. Spr. beseda Iztok Humar. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Srečna družina; 10), 146 str.
| P | 3. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, spremna beseda
| dekleta, družina, konji, ljubezen, skrivnosti
RESNIČNOST
103
783. Steinhöfel, Andreas: Riko, Oskar in zlomljeno srce.
Prev. Neža Božič. Ilustr. Peter Schössow. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Sinjega galeba; 326), 268
str.
| P | 2. stopnja | ZELO DOBRO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| Berlin, drugačnost, družina, fantje, prijateljstvo
784. Stevenson, Robert Louis: Otok zakladov.
Prev. Seta Oblak. Ilustr. Robert Dunn. Prir. Ronne Randall. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. (Klasične
zgodbe), 46 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, priredba
| dečki, gusarji, ladje, morje, otoki, pustolovščine, zakladi
785. Suwalska, Dorota: Bruno (in sestri).
Prev. Lidija Cerk Dečman. Ilustr. Ewa Olejnik. Ljubljana: Koleda, 2011, 167 str.
| P | 3. stopnja | DOBRO
| bratje, fantje, ljubezen, sestre, šola
786. Špruk, Kaja: Izgubljena v sebi.
Ilustr. Jana Šauperl. Spr. besedilo Maja Glonar Vodopivec. Ljubljana: Forma 7, 2011, 79 str.
| M | 4. stopnja | POMANJKLJIVO , spremno besedilo
| dekleta, mladostniki, samopodoba, stiske
787. Šturm, Bojan: Zbudi me.
Ljubljana: Ved, 2011, 160 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO
| fantje, mladostniki
788. Timm, Uwe: Dirkalni pujs Rudi Rilec.
Prev. Ana Grmek. Ilustr. Axel Scheffler. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Pisanice), 145 str.
| P | 2. stopnja | ODLIČNO
| delo, družina, hišni ljubljenci, pujsi, živali v domišljiji
Prikupna zgodba o malce nenavadni družini s tremi iznajdljivimi otroki, brezposelnim očetom egiptologom in zaposleno
mamo učiteljico se zaplete, ko na srečelovu najmlajša članica družine zadene čisto pravega prašiča. Živalco želi obdržati,
vendar je življenje s pujskom v najemniškem mestnem stanovanju težavno, stanodajalec pa ni nič kaj navdušen nad novim
hišnim ljubljenčkom. Družina se zato preseli na športno igrišče, kjer oče dobi službo oskrbnika, Rudi pa sprva postane
maskota tamkajšnje nogometne ekipe, nato pa se razvije celo v vrhunskega dirkalnega pujsa, ki zmaguje na vseh prašičjih
dirkah. Kljub temu je vse bolj malodušen, saj pogreša sebi primerno družbo, zato ga njegovi rejniki nazadnje oddajo v oskrbo
prijaznemu kmetu, kjer se Rudiju kmalu skoti osem ljubkih mladičkov. Lahkotno in prijetno branje, ki bo navdušilo vse male
ljubitelje živali; obstaja le nevarnost, da si bodo tudi sami zaželeli kako nenavadno domačo žival. Knjiga, ki so ji dodane tudi
prepoznavne ilustracije Axla Schefflerja, je leta 1990 prejela nemško nagrado za mladinsko književnost. (ZSV)
789. Unenge, Johan: Moje vzporedno življenje.
Prev. Danni Stražar. Ilustr. Johan Unenge. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Srečanja), 253 str.
| M | 3. stopnja | ODLIČNO , o avtorjih, strip
| begunci, diskriminacija, drugačnost, fantje, ilegalci, ksenofobija, mladostniki, politika, rasizem, vrednote
Roman pripoveduje o Mattiasu, čisto običajnem švedskem dečku, ki svoje najstništvo preživlja ob računalniških igrah in
košarki. Ne da bi opazil kdaj in razumel zakaj, se nenadoma znajde tako v virtualnem kot resničnem blodnjaku nasprotujočih
si interesov, doma, mesta, šole in nazadnje tudi svojih čustev. Vrenje v domačem mestu vdira v njegov dom in ga sili
razmišljati o stvareh, na katere ni pripravljen. Zdaj mora nenadoma razsojati med športom in kulturo, odvečnimi priseljenci
in dobrodošlimi zvezdniki, logiko knjižničarke, njegove mame, in logiko policista, njegovega očeta, strpnostjo in nestrpnostjo
na obeh straneh ter pri tem skrivati vrstnika, ki ga ulica preganja zaradi njegovega porekla. Dramaturgijo mešanja
resničnega z virtualnim svetom, akcije s premislekom, avtor podkrepi tudi s prestopanjem iz besedilnega v stripovski način
pripovedovanja in nazaj in tako še bolj podčrta misel, da je marsikaj v našem življenju racionalno ali iracionalno samo zaradi
zornega kota našega gledanja. (VZ)
104
790. Valentine, Jenny: Razbita juha.
Prev. Brigita Orel. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Zorenja), 213 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| dekleta, depresija, družina, mladostniki, odraščanje, samomor, smrt, žalovanje
791. Vantur, Romana: Vonj poletja.
Hoče: Skrivnost, 2011, 267 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih
| dekleta, družina, ljubezen, ločitve, odraščanje, prijateljstvo
792. Velikonja, Irena: Normalna družina ... pa kaj še!
Ljubljana: Mladika, 2011. (Majnice), 151 str.
| M | 3. stopnja | DOBRO
| družina
793. Vidmar, Janja: Brez.
Dob pri Domžalah: Miš, 2011. (Iziberi), 184 str.
| M | 4. stopnja | ZELO DOBRO , besedilo tudi dramatizirano, spremna beseda
| fantje, mladostniki, odraščanje, rojstni dan
794. Wiebe, Trina: Max - poslovnež.
Prev. Amanda Mlakar. Ilustr. David Okum. Hoče: Skrivnost, 2011. (Max milijonar; 4), 101 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke
| denar, detektivi, tatovi
795. Wilson, Jacqueline: Piškotek.
Prev. Jedrt Maležič. Ilustr. Nick Sharratt. Ljubljana: Sanje, 2011. (Sanje), 252 str.
| P | 3. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| družina, hčere, nasilje, očetje, samopodoba, stiske, strah
796. Wilson, Jacqueline: Punčka iz smetnjaka.
Prev. Tisa Zavrtanik Drglin. Ilustr. Nick Sharratt. Ljubljana: Sanje, 2011. (Sanje), 155 str.
| P | 3. stopnja | ZELO DOBRO , o avtorjih
| dekleta, posvojitev, rejništvo
DRAMATIKA IN POEZIJA
105
Lestev do police
DRAMATIKA
POEZIJA
Knjige iz te družine
so namenjene samostojnim
bralcem,
v njej
pa so naslednje skupine:
DRAMATIKA IN POEZIJA
DRAMATIKA IN POEZIJA
DRAMATIKA
797. Berger, Aleš: Noji nad Triglavom: igrica v verzih.
Ilustr. Gašper Rus. Radovljica: Didakta, 2011, 53 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , humor
| živali v domišljiji
798. Gaube, Leonardo: Dramske igre.
Ilustr. Marta Vrankar. Ljubljana: Salve, 2011. (Žepne igre), 41 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih
799. Möderndorfer, Vinko: Gledališče otroke išče: igre in igrice, ki se jih igrajo otroci, gledajo jih pa lahko tudi odrasli.
Ilustr. Marko Kociper. Ljubljana: Mladika, 2011. (Liščki), 285 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda
800. Paušič, Olga: Veselo na oder: zbirka odrskih besedil za otroške in mladinske gledališke skupine.
Spr. beseda Matej Krajnc. Ljubljana: Ved, 2011, 400 str.
| P | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih, spremna beseda
801. Šuštar, Vika: Raglje v gledališču 2.
Kranj: Vejica, 2011, 125 str.
| P | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih
802. Vrhovec, Iztok: Možicelj: enodejanka v osmih prizorih.
Ljubljana: Ved, 2011, 112 str.
| M | 4. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih, spremno besedilo
| mladostniki, odraščanje, vrednote
POEZIJA
803. Bidovec, Martina: Dežek pada.
Ilustr. Gea Bešter, Gal Erjavec, Matic Finžgar. Spr. beseda Marjana Finžgar. Ljubljana: Bistisk, 2011. (Galebi; 36),
63 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , likovna ustvarjalnost otrok, o avtorjih
804. Gregorič Gorenc, Barbara: Skriti grafiti.
Ilustr. Andreja Gregorič. Spr. beseda Peter Svetina. Ljubljana: Viharnik, 2011, 54 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , spremna beseda
805. Gregorič Gorenc, Barbara: Strašne pesmi.
Ilustr. Andreja Gregorič. Ljubljana: Mladika, 2011. (Planika), 43 str.
| C | 1. stopnja | DOBRO
DRAMATIKA IN POEZIJA
106
806. Novaković, Novica: Kdo si upa: strašne in gnusne pesmi (za poredne fante in malo manj poredne punce).
Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2011. (Metuljčki), 55 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO
807. Pavček, Tone: Nina: pesnitev za punčke.
Ilustr. Daša Simčič. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2011, 27 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , pripoved v verzih
808. Pavček, Tone: Svit, krilati konj: pesnitev za fante 2009-2010.
Ilustr. Daniel Demšar. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2011, 27 str.
| P | 2. stopnja | DOBRO , pripoved v verzih
809. Petelinček Petelanček: sto najlepših ljudskih in priljubljenih pesmi za otroke.
Ilustr. Zvonko Čoh. Spr. beseda Marko Terseglav. Izbr. Marko Terseglav. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 111
str. Dodatek: zgoščenka
| C | B- stopnja | ZELO DOBRO , ljudsko slovstvo, note, ponatis, spremna beseda, verzi
| izštevanke
810. Rozman, Andrej: Izbrane Rozine v akciji: pesmi za odrasle od 13. leta naprej.
Ilustr. Svjetlan Junaković. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Sončnica), 103 str.
| M | 4. stopnja | ODLIČNO , parodija, ponatis
| medbesedilnost, nonsens
Zbirko sestavljajo pesmi enega najbolj priljubljenih in vsestranskih sodobnih slovenskih ustvarjalcev, ki ga poznajo otroci,
mladostniki in odrasli. Gre za kompilacijo, prvenstveno namenjeno mladostnikom, ki skoraj v celoti temelji na izboru iz
Rozmanovih obstoječih pesniških zbirk. Nekaj pesmi izraža najstniška, mladostniška občutja (Ko je jesen, Ta pouk ni zame!,
Lenoba, Stanja, Rad bi kakšno žival). Med njimi naletimo na kratke nekajvrstičnice v obliki rekel ali pregovorov (Kratka
pesem o odmevu, Ne vem, v čem je fora), prevladujejo pa predelane pripovedne pesmi, ljudske ali avtorske, ki so – tudi
zaradi prepevanja – že "ponarodele" (Intronacionala, Vojaška, Jernej in njegova pravica, Lepa Vida v akciji, Uvod v Martina
Krpana, Lenka Munda, Urška, Od nastanka človeške ribice). V teh pesnik izkušnje iz preteklosti vzporeja s sodobno
realnostjo. Pesmi so natančne v izrazu, ostre in kritično naravnane. Gre torej za prave "Rozine v akciji", namreč za pesnikovo
zavzetost za temeljne reči človeškega in družbenega življenja. Rozman namreč opozarja na nravstvene in okoljske, pa tudi
na jezikovne oziroma pravopisne težave. Razmišlja o smislu svojega početja, kar zaznamo v uvodni in sklepni pesmi (Se
opravičujem, ampak in Pa te besede niso normalne!), predvsem pa v pesmi Let’s twist against! ("En starček je bil, / je trto
sadil – / rozine je delal in nikdar nič pil. "). Torej morda le ni naključje, da je lahko naslov te pesniške zbirke zapisan na dva
načina, namreč Izbrane Rozine/rozine v akciji, kar še dodatno izraža pesnikovo duhovitost, igrivost in domišljenost, ki
prevevajo vso zbirko. Pesmi odlikujejo tudi humor, besedne igre, medbesedilni učinki, komunikativna zafrkljivost, zvočna
dognanost ... Svjetlan Junaković je likovni del prispeval v obliki (de)montaže poslikanih in porisanih lepljenk, ki pesmi ne le
"ilustrirajo", temveč dopolnjujejo njihov pomen. (TJ, DLV in KP)
811. Sevljak, Jože: Pesmi za Jakoba in Kajo.
Ilustr. Anka Koželj. Ljubljana: Mecen, 2011, 44 str.
| C | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , o avtorjih
812. Šoster Olmer, Ksenija: Nogavičke za ptičke.
Ilustr. Ana Zavadlav. Spr. beseda Igor Saksida. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 78 str.
| C | 1. stopnja | ZELO DOBRO , ponatis, spremna beseda
| družina, otroštvo, vsakdan
DRAMATIKA IN POEZIJA
107
813. Štampe Žmavc, Bina: Svilnate rime: izbrane pesmi za otroke.
Ilustr. Daniel Demšar. Spr. beseda Igor Saksida. Izbr. Igor Saksida. Bibliografija Katja Kemperle. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2011. (Sončnica), 131 str.
| C | 2. stopnja | ODLIČNO , antologija, o avtorjih, spremna beseda, spremno besedilo
Antologija vsebuje izbor pesmi osmih pesniških zbirk, ki jih je avtorica izdala med leti 1990 (Čaroznanke) in 2008 (Vprašanja
srca), razdeljena pa je na pet vsebinskih enot, med seboj povezanih s "svilnato prejo" pravljičnosti (naslov) ali "poprhom
pravljičnine" (Igor Saksida v spremni besedi). Vsaka enota zase predstavlja zaokrožen svet pesničine pripovedi: prva govori o
spoznavanju svojega izvora in gnezda, v katerem raste samopodoba, druga govori o svetu izven gnezda, ki ga je treba
raziskati in izkusiti, tretja enota pripoveduje o hišnih ljubljencih in ob njih lušči vprašanja odnosov. Četrta enota je posvečena
naravi in njeni edinstveni govorici, peta pa širjavam neba, na katerih se pojavljajo večna vprašanja o sreči, našem začetku in
našem koncu. Antologijo, avtorico in težo njenega literarnega ustvarjanja v spremni besedi poglobljeno predstavi dr. Igor
Saksida. Skupaj z izjemno poetiko ilustracij knjiga predstavlja dragocenost ne le za posamezne bralce poezije ampak tudi za
kako odličnejšo uro pouka v šolah. (VZ)
814. Trampuž, Katjuša: Smeholovčki.
Ilustr. Taja Sever. Ljubljana: Alba 2000, 2011, 38 str.
| C | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , verzi
POUČNE KNJIGE
108
POUČNE KNJIGE
Mladi vedež
SPLOŠNO O VEDAH IN ZNANJIH
MODROSLOVNE VEDE
VERSTVA IN MITOLOGIJE
DRUŽBOSLOVNE VEDE
NARAVOSLOVNE VEDE
TEHNIČNE VEDE
UMETNOST IN PROSTI ČAS
JEZIK IN LITERATURA
ZEMLJEPISNE IN ZGODOVINSKE VEDE
Poučne knjige
so razvrščene
po glavnih vrstilcih
UDK skupin,
te pa so:
POUČNE KNJIGE
Splošno o vedah in znanjih
815. Bark, Jaspre: Leonardo da Vinci: izumi genija.
Prev. Andrej Tomše. Ilustr. David Lawrence. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 16 str.
| 0 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , slikanica postavljanka, zavihki
| izumi, izumitelji, Leonardo da Vinci (1452-1519)
816. Dnevnik znanja: 366 spoznanj za vsak dan v letu.
Prev. Katja Berden. Ured. Sanda Šukarov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 384 str.
| 0 | 3. stopnja | ZELO DOBRO , enciklopedija, leksikon
| znanje
817. Dolenc, Sašo: Kratke zgodbice o skoraj vsem.
Ilustr. Arjan Pregl. Spr. beseda Milan Dekleva. Ljubljana: Kvarkadabra, 2011, 77 str.
| 0 | 2. stopnja | DOBRO , o avtorjih, spremna beseda
| znanost
818. Ducatteau, Florence: Obiščimo muzej.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Chantal Peten. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. (Zvedavček), 23 str.
| 0 | 1. stopnja | DOBRO , navodila za ustvarjanje, prepognjeni listi, slikanica poučna, zavihki
| muzeji
819. Malam, John: Pošasti so "in".
Prev. Alenka Stanič. Ilustr. Vincent Boulanger. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 120 str.
| 0 | 3. stopnja | POMANJKLJIVO
| čarovnice, duhovi, pošasti, vampirji, volkodlaki
820. Matthews, Rupert O.: Nepojasnjeno.
Prev. Tadeja Dović. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 120 str.
| 0 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , fotografije
| skrivnosti
821. Murphy, Glenn: Izumi.
Prev. Samo Kuščer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Pustolovec), 64 str.
| 0 | 2. stopnja | ODLIČNO
| iznajdbe, izumi, izumitelji, zgodovina
Anotacija pri 926
POUČNE KNJIGE
109
822. Trnovšek, Tadej: Zaklad pisarja Bernarda.
Ilustr. Damijan Stepančič. Stična: Muzej krščanstva na Slovenskem, 2011, 36 str.
| 0 | 2. stopnja | ODLIČNO
| knjige, pisanje, redovniki, samostani, Stična, zgodovina
Poučno slikanico, ki jo je izdal Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične, priporočamo vsem, ki jih zanima, kako so nastajale
prve knjige v času, ko še nismo poznali tiska. Skozi zgodbo o pisarskem mojstru Bernardu nas avtor slikanice Tadej Trnovšek
(drugače kustos v Muzeju krščanstva na Slovenskem) popelje skozi pisarsko delavnico, ki je okoli leta 1180 delovala v
samostanu Stična. Opiše, kako je pisarski mojster Bernard, na povabilo opata Folklanda, v samostanu ustvaril skriptorij, ki je
postal eno izmed glavnih zbirališč evropskih mojstrov takratnega pisarskega ustvarjanja in knjižnega slikarstva; v
samostanu so ustvarjali za takratni čas ene izmed najlepših knjig, med njimi tudi Stiški rokopis v slovenščini. Zgodbo
pripoveduje menih Robert in v njej nastopajo osebe, ki so takrat res živele in delovale v samostanu. Slikanica je opremljena z
21 ilustracijami priznanega ilustratorja Damijana Stepančiča, ki še bolj nazorno in prepričljivo prikažejo zgodbo o pisarju
Bernardu in njegovem zakladu. (PP)
Enciklopedije
823. Ali veš?: vprašanja in odgovori.
Prev. Slavica Jesenovec Petrović, Borut Petrović Jesenovec. Radovljica: Didakta, 2011, 187 str.
| 0 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , enciklopedija, leksikon
824. Parker, Steve: Velika otroška slikovna enciklopedija: začni odkrivati naš osupljivi svet!
Prev. Ljubica Klančar. Tržič: Učila International, 2011, 224 str.
| 0 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , enciklopedija, fotografije
825. Spilsbury, Louise: Velika otroška enciklopedija znanja.
Prev. Irena Modrijan. Tržič: Učila International, 2011, 224 str.
| 0 | 3. stopnja | DOBRO , enciklopedija
Računalništvo
826. Lajovic, Sonja: Scratch.
Ilustr. Nelly Tiran. Ljubljana: Pasadena, 2011, 178 str.
| 0 | 2. stopnja | DOBRO , o avtorjih, priročnik
| računalništvo
Filozofija
827. Markič, Olga: Logiški pojmovnik za mlade.
Ilustr. Izar T. Lunaček. Maribor: Aristej, 2011. (Pojmovniki; 2), 143 str.
| 1 | 3. stopnja | ZELO DOBRO , pojmovnik, ponatis
828. Vezjak, Boris: Sokratov pojmovnik za mlade.
Ilustr. Izar T. Lunaček. Maribor: Aristej, 2011. (Pojmovniki; 7), 133 str.
| 1 | 4. stopnja | ODLIČNO , humor, pojmovnik
| antika, filozofija, Grčija, Sokrat (470-399 pr.n.št.)
Avtor Boris Vezjak in stripar Izar Lunaček pred bralcem razpreta različne plasti Sokrata, enega najbolj znanih in
kontroverznih filozofov, zgodovinski in literarni lik, model filozofskega življenja itn. Sokratov pojmovnik je mnogo več kot
natančna biografija davno pokojnega filozofa. Obravnava misleca, ki je umrl, ne da bi zapustil en sam tekst, medtem ko ga
poznamo iz del drugih grških avtorjev, predvsem filozofa Platona, ponuja dober prikaz kritičnega spopadanja z antičnimi
teksti in informacijami, ki jih ti prinašajo. Bralec na primerih spozna, kako prepletati različne informacijske vire, kako
presojati, kadar so le-ti kontradiktorni in kako posledično zagotoviti objektivno obravnavo. Na tej podlagi Vezjak sestavlja
tudi drobce Sokratove filozofije ter jih ločuje od in povezuje z elementi iz drugih filozofskih sistemov. Grška filozofija kot
glavna predhodnica sodobnega (filozofskega) pretresa sveta je danes še kako aktualna, zato je točna in razumljiva
predstavitev konceptov, kakršni so "sveto", "dobro", "vrlina" ..., še kako dobrodošla. Vezjakova razlaga je pospremljena z
odlomki iz originalnih del, ki mladega bralca postopno seznanjajo z dikcijo in originalnimi idejami del, s katerimi bi se
pozneje lahko srečal tudi samostojno. Knjigo zaključuje kratek slovar sokratskih pojmov, ki z razlago pojmov, ki jih imamo
POUČNE KNJIGE
110
navadno za samoumevne, npr. "dobro", "znanje" …, sledi Sokratovemu reklu: "Vem, da nič ne vem, ostali niti tega ne vedo. "
Vezjakov tekst dopolnjuje bogato ilustrativno gradivo. Poleg vzporedne predstavitve likov iz teksta s posnetki slikarskih in
kiparskih del, kjer vidimo, kako so omenjene like videli skozi zgodovino, spremljajo tekst še humorne Lunačkove ilustracije, ki
ponujajo alternativen komičen pristop. Ob užitku v humorju za sladokusce si bralec zaželi le, da bi bilo Lunačkovih stripov v
knjigi še več. (TB)
Psihologija
829. Feertchak, Sonia: Enciklopedija za punce.
Prev. Ana Marija Toman, Andrej Troha. Ilustr. Catel Muller. Radovljica: Didakta, 2011, 594 str.
| 1 | 3. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih, priročnik
| dekleta, odraščanje, puberteta
830. Grossetête, Charlotte: SOS za punce.
Prev. Nastja Skrušny Babin. Ilustr. Isabelle Maroger. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 204 str.
| 1 | 3. stopnja | POGREŠLJIVO , fotografije, priročnik
| dekleta, odraščanje, puberteta
Verstva in mitologije
831. O'Callaghan, Sean: Vplivna verstva sveta: strnjen vodnik.
Prev. Nada Voglar, Dušan Voglar. Koper: Ognjišče, 2011, 192 str.
| 2 | 3. stopnja | ZELO DOBRO , fotografije
| verstva
Krščanstvo
832. Bonnewijn, Olivier: Bombastični božič.
Prev. Jana Pinterič. Ilustr. Amandine Wanert. Ljubljana: Emanuel, 2011. (Dogodivščine Pepija in Tinkare; 5), 43
str.
| 2 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| božič, darila, prazniki, sanje, vrednote
833. Bonnewijn, Olivier: Na obali oceana.
Prev. Jana Pinterič. Ilustr. Amandine Wanert. Ljubljana: Emanuel, 2011. (Dogodivščine Pepija in Tinkare; 4), 45
str.
| 2 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| rojstvo, življenje
834. Bonnewijn, Olivier: Nenavadni prijatelj.
Prev. Jana Pinterič. Ilustr. Amandine Wanert. Ljubljana: Emanuel, 2011. (Dogodivščine Pepija in Tinkare; 2), 44
str.
| 2 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| dobrota, pomoč, prijateljstvo
835. Bonnewijn, Olivier: Nevihta v hiši.
Prev. Jana Pinterič. Ilustr. Amandine Wanert. Ljubljana: Emanuel, 2011. (Dogodivščine Pepija in Tinkare; 3), 45
str.
| 2 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| družina, ločitve, nesoglasja, otroci, prepir, prijateljstvo
836. Bonnewijn, Olivier: Tri vrtnice.
Prev. Jana Pinterič. Ilustr. Amandine Wanert. Ljubljana: Emanuel, 2011. (Dogodivščine Pepija in Tinkare; 1), 43
str.
| 2 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , knjiga je del nanizanke, o avtorjih
| molitev, vera
POUČNE KNJIGE
111
837. Ferrero, Bruno: Božične zgodbe: od adventa do svetih treh kraljev.
Prev. Pavel Bratina. Ljubljana: Salve, 2011. (Mladinska knjižnica; 31), 232 str.
| 2 | 2. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| advent, božič, svetopisemske zgodbe
838. Grün, Anselm: Božična zgodba.
Prev. Tadeja Petrovčič Jerina. Ilustr. Christina Enojada. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva
družba, 2011, 25 str.
| 2 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna
| božič, svetopisemske zgodbe
839. Jensen, Leyah: Angeli in Sveto pismo: nauk o posebnih božjih poslancih.
Prev. Silvester Čuk. Ilustr. Gustavo Mazali. Koper: Ognjišče, 2011, 66 str.
| 2 | B- stopnja | POMANJKLJIVO , priredba
| angeli, svetopisemske zgodbe
840. Konc Lorenzutti, Nataša: Nihče ne ve ...: prilike v stripu in verzih.
Ilustr. Peter Škerl. Spr. beseda Jurij Bizjak. Ljubljana: Družina, 2011. (Mavrična knjižnica), 42 str.
| 2 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , slikanica poučna, spremna beseda, strip, verzi
| svetopisemske zgodbe
841. Marin, Claude: Vincencij Pavelski.
Prev. Lucija Rifel. Ilustr. Loÿs Pétillot. Spr. besedilo Ivan Merlak. Ljubljana: Družina, 2011. (Mavrična knjižnica),
40 str.
| 2 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , spremno besedilo, strip, življenjepis
| svetniki
842. Rustja, Božo: Moje prve molitve.
Ilustr. Silva Karim. Koper: Ognjišče, 2011, 23 str.
| 2 | 1. stopnja | POGREŠLJIVO
| molitev, svetopisemske zgodbe
843. Sveto pismo za otroke.
Prev. Irena Modrijan. Ilustr. John Dillow. Prir. Jilian Haker. Prir. Michael Phipps. Tržič: Učila International, 2011,
384 str.
| 2 | 2. stopnja | DOBRO
| svetopisemske zgodbe
844. Wenzel, Gerhard: Skrivnost dveh kron: nenavadno življenje sv. Maksimilijana Kolbeja.
Prev. Tomaž Majcen. Ilustr. Klarisa Sipoš. Spr. beseda Tomaž Majcen. Ptuj: Slovenska minoritska provinca sv.
Jožefa, 2011, 64 str.
| 2 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda, življenjepis
| Poljska, svetniki, taborišča
845. Wright, Sally Ann: Sveto pismo za otroke.
Prev. Mojca Masterl Štefanič. Ilustr. Honor Ayres. Ljubljana: Družina, 2011, 141 str.
| 2 | 1. stopnja | DOBRO , priredba
| svetopisemske zgodbe
846. Zgodbe za mlade.
Ilustr. Mladen Mrčela. Ured. Božo Rustja. Koper: Ognjišče, 2011, 56 str.
| 2 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO
POUČNE KNJIGE
112
Družboslovje
847. Callery, Sean: Denar, sveta vladar.
Prev. Živa Hren. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 48 str.
| 3 | 1. stopnja | DOBRO , fotografije, kazalo pojmov, priročnik
| denar
848. Cox, Alexander; Lock, Deborah; Star, Fleur: Kdo je glavni?
Prev. Jože Stabej. Spr. beseda Andrew Marr. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 96 str.
| 3 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , fotografije, spremna beseda
| demokracija, diktatura, politika, zgodovina
Vzgoja
849. Grginič, Marija; Majaron, Edi: Miška, kje je tvoja hiška?: mala knjiga za predšolske otroke.
Ilustr. Ana Košir. Spr. beseda Helena Korošec. Fotogr. Jana Urbas. Mengeš: Izolit, 2011, 96 str. Dodatek: igralne
karte ABC poklici
| 3 | B- stopnja | DOBRO , didaktične vzpodbude, fotografije, navodila za ustvarjanje, spremna beseda, verzi,
za jezikovno vzgojo
850. Grginič, Marija; Majaron, Edi: Travnik kliče, brž na lov: mala knjiga za predšolske otroke.
Ilustr. Ana Košir. Spr. beseda Helena Korošec. Fotogr. Jana Urbas. Mengeš: Izolit, 2011, 79 str. Dodatek: plišasta
ročna lutka v obliki medvedka
| 3 | B- stopnja | DOBRO , didaktične vzpodbude, fotografije, navodila za ustvarjanje, spremna beseda, verzi,
za jezikovno vzgojo
851. Lecreux, Michèle: Knjiga za fante: bodi zakon!
Prev. Jedrt Maležič. Tržič: Učila International, 2011, 29 str. Dodatek: plakat in nalepke
| 3 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , fotografije, navodila za ustvarjanje, zavihki
| fantje, prosti čas
852. Lecreux, Michèle: Knjiga za punce: bodi fensi!: vse, kar imajo punce rade.
Prev. Irena Modrijan. Tržič: Učila International, 2011, 28 str. Dodatek: plakat, nalepke
| 3 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , fotografije, navodila za ustvarjanje, zavihki
| deklice, prosti čas
853. Seifrid, Barbara: Zgodbe o podganci Manci. Manca gre v šolo.
Ilustr. Barbara Seifrid. Domžale, Šmarješke Toplice: samozaložba, Stella, 2011, 76 str. Dodatek: zgoščenka
| 3 | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
Etnologija
854. Golob, Berta: Božič prihaja.
Ilustr. Silva Karim. Koper: Ognjišče, 2011. (Pobarvanke), 23 str.
| 3 | 1. stopnja | DOBRO , ponatis
| božič
855. Kunaver, Dušica; Lipovšek, Brigita: Zlatorog: v pripovedi in resnici.
Ilustr. Adriano Janežič, France Kunaver. Ljubljana: samozaložba, 2011. (Pod lipo domačo), 48 str.
| 3 | 3. stopnja | DOBRO , fotografije, ljudsko izročilo
| Zlatorog
856. Ljudstva sveta: več kot 50 zavihkov presenečenja.
Prev. Mojca Benedičič. Tržič: Učila International, 2011, 18 str.
| 3 | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , slikanica kartonka, zavihki
| ljudstva
POUČNE KNJIGE
113
857. Puppis, Nadja: Srebrno mesto: zgodbe in legende o rudniku živega srebra v Idriji.
Ilustr. Sylvia MacKean. Spr. beseda Dušica Kunaver. LJubljana: Društvo Naše korenine, 2011, 59 str.
| 3 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije, ljudsko slovstvo, slovar, spremna beseda
| Idrija, Slovenija
858. Sam, Anej: Otroci in moda: prenovljena in dopolnjena izdaja knjige Tudi otroci se oblačijo.
Ilustr. Tina Perko. Ljubljana: Jasa, 2011. (Onežimo svet), 82 str.
| 3 | 2. stopnja | DOBRO , slikanica poučna
| moda, oblačila
859. Škoberne, Biljana: Lect.
Ilustr. Nataša Vertelj. Tržič: Loreda, 2011. (Polžki), 33 str.
| 3 | B- stopnja | DOBRO , navodila za ustvarjanje, slikanica poučna, velike tiskane črke
| etnografija
Bonton
860. Štok Vojska, Nelda: Bonton in olika človeka sta slika.
Ilustr. Nejka Selišnik. Spr. beseda Ines Cergol. Koper: OŠ Koper, 2011, 51 str.
| 3 | 3. stopnja | POMANJKLJIVO , spremna beseda, verzi
| bonton, lepo vedenje
Naravoslovje
861. Burnie, David: Velika enciklopedija narave.
Prev. Samo Kuščer. Tržič: Učila International, 2011, 320 str.
| 5 | 3. stopnja | DOBRO , enciklopedija, fotografije
| narava, rastline, živali v naravi
Ekologija
862. Brower, Kenneth; Greenberg, Paul; Hayden, Thomas: Morje.
Prev. Dora Mali. Spr. beseda Alexandra Cousteau. Ljubljana: Rokus Klett, National Geographic Slovenija, 2011.
(National geographic; 5), 96 str.
| 5 | 3. stopnja | ZELO DOBRO , o avtorjih, spremna beseda
| morje
863. Jiménez, Núria; Jiménez, Empar: Skrbimo za naš planet. Energija klik!
Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Rosa Maria Curto. Ljubljana: DZS, 2011, 35 str.
| 5 | 1. stopnja | ZELO DOBRO , navodila za ustvarjanje, slikanica poučna, spremno besedilo, velike tiskane
črke
| energija, varčevanje
864. Jiménez, Núria; Jiménez, Empar: Skrbimo za naš planet. Odpadki fej!
Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Rosa Maria Curto. Ljubljana: DZS, 2011, 35 str.
| 5 | 1. stopnja | ZELO DOBRO , navodila za ustvarjanje, slikanica poučna, spremno besedilo, velike tiskane
črke
| odpadki, recikliranje
865. Jiménez, Núria; Jiménez, Empar: Skrbimo za naš planet. Voda pljusk!
Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Rosa Maria Curto. Ljubljana: DZS, 2011, 35 str.
| 5 | 1. stopnja | ZELO DOBRO , navodila za ustvarjanje, slikanica poučna, spremno besedilo, velike tiskane
črke
| varčevanje, voda
POUČNE KNJIGE
114
866. Jiménez, Núria; Jiménez, Empar: Skrbimo za naš planet. Zrak švist!
Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Rosa Maria Curto. Ljubljana: DZS, 2011, 35 str.
| 5 | 1. stopnja | ZELO DOBRO , navodila za ustvarjanje, slikanica poučna, spremno besedilo, velike tiskane
črke
| onesnaževanje, varstvo narave, varstvo okolja, zrak
867. Murphy, Glenn: Majhni koraki.
Prev. Peter Berden. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 96 str. Dodatek: plakat in razglednice
| 5 | 2. stopnja | DOBRO
| ekologija, odpadki, recikliranje, varstvo narave, varstvo okolja
Matematika
868. Colgan, Lynda: Čarobna matematika: triki s števili.
Prev. Vital Sever. Ilustr. Jane Kurisu. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 40 str.
| 5 | 3. stopnja | DOBRO , o avtorjih
| čarovnije, matematika
869. Loughrey, Anita: Oblike okrog mene. Krogi.
Prev. Barbara Jarc. Ilustr. Sue Hendra. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 23 str.
| 5 | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo, velike tiskane črke
870. Loughrey, Anita: Oblike okrog mene. Kvadrati.
Prev. Barbara Jarc. Ilustr. Sue Hendra. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 23 str.
| 5 | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo, velike tiskane črke
871. Loughrey, Anita: Oblike okrog mene. Pravokotniki.
Prev. Barbara Jarc. Ilustr. Sue Hendra. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 23 str.
| 5 | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo, velike tiskane črke
872. Loughrey, Anita: Oblike okrog mene. Trikotniki.
Prev. Barbara Jarc. Ilustr. Sue Hendra. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 23 str.
| 5 | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo, velike tiskane črke
Astronomija
873. Beaumont, Émilie; Guilloret, Marie Renée: Podobe vesolja.
Prev. Dejan Brate, Irma Toman. Ljubljana: OKA, 2011. (Podobe), 124 str.
| 5 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis
| vesolje
874. Dyer, Alan: Zvezda: od rojstva do črne luknje.
Prev. Urška Pajer. Tržič: Učila International, 2011. (Brezmejnost znanja), 64 str.
| 5 | 2. stopnja | ODLIČNO , prepognjeni listi
| astronomija, vesolje, zvezde
Anotacija pri 917
875. Goldsmith, Mike: Zemlja: življenje planeta.
Prev. Urška Pajer. Ilustr. Mark Antony Garlick. Tržič: Učila International, 2011, 47 str. Dodatek: časovni trak
| 5 | 3. stopnja | DOBRO
| planeti, vesolje, zvezde, življenje
876. Winters, Pierre: Zvezde in planeti.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Margot Senden. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. (Zvedavček; 1), 23 str.
| 5 | 1. stopnja | DOBRO , navodila za ustvarjanje, prepognjeni listi, slikanica poučna
| astronomija, planeti, vesolje, zvezde
POUČNE KNJIGE
115
Kemija
877. Dingle, Adrian: Kako iz 92 sestavin ustvariti vesolje.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Arvind Shah. Ljubljana: Alica, 2011, 93 str.
| 5 | 3. stopnja | ZELO DOBRO , fotografije
| kemija
878. Fiammingo, Raphaël: Življenja Marie Curie: žena v zgodovini kemije.
Prev. Alojz Kodre. Ilustr. Raphaël Fiammingo. Ljubljana: DMFA, 2011. (Presekova knjižnica; 45), 40 str.
| 5 | 2. stopnja | ODLIČNO , humor, strip
| Marie Curie-Skłodowska (1867-1934), pravičnost, zgodovina, znanost, ženske
Društvo matematikov, fizikov in astronomov je izdalo tretji zvezek švicarskega striparja in avtorja duhovitih popotovanj
skozi zgodovino znanosti. Tokrat je zvezek posvečen poljsko-francoski znanstvenici Mariji Skłodowski-Curie, izšel pa je (tudi v
slovenščini) natanko 100 let po tem, ko je Marie Curie prejela svojo drugo Nobelovo nagrado, tokrat za kemijo. Zgodba je
razdeljena na šest zabavnih epizod, ki predstavljajo šest mejnikov v zgodovini kemije, od epizode do epizode, ki mimogrede
razkrivajo še zgodovino družbenega položaja žensk in še posebej pravice žensk do izobrazbe, pa kot rdeča nit "raste" Marie
Curie: najprej kot drobna Aristotelova sužnja, potem zbegana pubertetnica pri Paracelzusu, guvernanta pri Lavaoisieru,
Mendelejeva študentka, nazadnje kot ona sama v letu, ko je vdova z dvema Nobelovima nagradama in dvema lačnima
hčerkama, in … znanstvenica danes, ki jo lahko srečamo sami. (VZ)
Geologija, vremenoslovje
879. Hynes, Margaret: Vreme.
Prev. Urška Pajer. Tržič: Učila International, 2011. (Kažipot), 48 str.
| 5 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije
| vreme
880. Mogil, H. Michael; Levine, Barbara G.: Nevarno vreme.
Prev. Lučka Kajfež Bogataj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Pustolovec), 64 str.
| 5 | 2. stopnja | ODLIČNO
| vreme
Anotacija pri 926
Palenontologija (dinozavri, fosili)
881. Komat, Anton: Dinozavri.
Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Moj planet), 33 str.
| 5 | 2. stopnja | DOBRO , ponatis
| dinozavri, paleozoologija
882. Long, John A.: Dinozavri.
Prev. Katja Berden. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Pustolovec), 64 str.
| 5 | 2. stopnja | ODLIČNO , ponatis
| dinozavri, paleontologija, paleozoologija, prazgodovina
Anotacija pri 926
883. Neale, Kirsty: Doba dinozavrov.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ljubljana: Alica, 2011. (Mladi raziskovalci), 48 str. Dodatek: nalepke in plakat
| 5 | 2. stopnja | DOBRO
| dinozavri
884. Palmer, Douglas: Fosili: bližnje srečanje z nenavadnim svetom.
Prev. Metka Kralj. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Opazovalec), 29 str. Dodatek: lupa
| 5 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , fotografije, priročnik, zavihki
| dinozavri, fosili, paleontologija, prazgodovina
POUČNE KNJIGE
116
885. Parker, Steve: Pogled v davnino.
Prev. Jelka Pogačnik. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 120 str.
| 5 | 2. stopnja | DOBRO
| paleontologija, prazgodovina, živali v naravi
Rastlinstvo
886. Burnie, David: Drevo: od drobnega semena do mogočnega gozda.
Prev. Irena Modrijan. Tržič: Učila International, 2011. (Brezmejnost znanja), 64 str.
| 5 | 2. stopnja | ODLIČNO , prepognjeni listi
| drevesa, gozdovi, rastline
Anotacija pri 917
Živalstvo
887. Brooks, Susie: Živali v morju: več kot 50 zavihkov presenečenja.
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Susie Brooks. Tržič: Učila International, 2011, 18 str.
| 5 | 1. stopnja | DOBRO , slikanica kartonka, zavihki
| morje, živali v naravi
888. Burnie, David: Sesalci.
Prev. Katja Bizjak. Tržič: Učila International, 2011. (Kažipot), 48 str.
| 5 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije
| sesalci, živali v naravi
889. Morgan, Sally: Velika otroška enciklopedija živali.
Prev. Neža Kralj. Tržič: Učila International, 2011, 224 str.
| 5 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , enciklopedija, fotografije
| živali v naravi
890. Pohole, Sandra: Živali na slovenskih kmetijah: v slovenskem in angleškem jeziku = Animals on Slovenian farms:
in Slovenian and English language.
Fotogr. Zoran Vidrih. Cerknica: K8 dizajn, 2011. (Ko sem v naravi), 15 str.
| 5 | B- stopnja | POMANJKLJIVO , besedilo tudi v drugem jeziku, fotografije, velike tiskane črke
| kmetija, živali v naravi
891. Pohole, Sandra: Živali v slovenskih gozdovih: v slovenskem in angleškem jeziku = Animals in Slovenian forests: in
Slovenian and English language.
Cerknica: K8 dizajn, 2011. (Ko sem v naravi), 15 str.
| 5 | B- stopnja | POMANJKLJIVO , besedilo tudi v drugem jeziku, fotografije, velike tiskane črke
| gozdovi, Slovenija, živali v naravi
892. Praprotnik Zupančič, Lilijana: Žuželčji zakaji.
Ilustr. Lilijana Praprotnik Zupančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Žlabudron), 46 str.
| 5 | 1. stopnja | ODLIČNO , humor, slikanica poučna, tipografija različna
| živali v naravi, žuželke
Žuželčji zakaji je spet še ena slikanica, kjer Lila Prap z že preizkušenim in priljubljenim aparatom enakovredno kakovostno
piše besedila, ilustrira in oblikuje slikanico kot celoto. Toda tudi tokrat v vrsti "zakajev" ne prinaša le novih znanj, ampak tudi
nove domislice: ena od njih je že to, da se avtorica prvič loti obravnavanja živali, ki so v resnici veliko manjše kot na
ilustracijah v knjigi. Žuželke predstavljajo in komentirajo knjižne uši. "Priročni živalski vrt z žuželkami", kot slikanico le-te
imenujejo, prinaša vprašanja in poučne informacije, katerih verodostojnost zagotavlja sodelavec iz Prirodoslovnega muzeja.
O vseh žuželkah so dodane iskrive domislice in nazadnje seveda tudi o knjižnih ušeh, ki med drugim modrujejo tudi o tem,
kaj vse knjige prinašajo, kako hranljive so, toda pričujoča je tudi tako zanimiva, da bi jo bilo škoda pojesti. Na kraju slikanice
je "drevo" oz. preglednica vseh 14 predstavljenih žuželk. Lila Prap je ena najbolj priljubljenih sodobnih slovenskih ilustratork,
ki je uveljavljena tudi v mednarodnem prostoru, z japonskimi risankami pa se "vrača" v domači prostor. Umetnica je bila
uvrščena na IBBY častno listo, bila pa je tudi večkrat med kandidati za nagrado ALMA in Andersenovo nagrado. (TJ)
POUČNE KNJIGE
117
893. Rheenen, Barbara van: Kiti.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Barbara van Rheenen. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. (Zvedavček), 22 str.
| 5 | 1. stopnja | ZELO DOBRO , navodila za ustvarjanje, prepognjeni listi, slikanica poučna, zavihki
| kiti, živali v naravi
894. Rice, David L.: Ali tudi živali čutijo?
Prev. Karin Pečnikar. Ilustr. Trudy Calvert. Tržič: Avrora, 2011, 29 str.
| 5 | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , ponatis
| čustva, živali v naravi
895. Rovira, Pere: Živali sveta.
Prev. Nina Kovič. Ilustr. Francisco Arredondo. Ljubljana: Grahovac, 2011, 173 str.
| 5 | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , velike tiskane črke
| živali v naravi
896. Taylor, Barbara: Plazilci: bližnje srečanje z nenavadnim svetom.
Prev. Metka Kralj. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Opazovalec), 29 str. Dodatek: lupa
| 5 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije, priročnik, zavihki
| plazilci, živali v domišljiji
897. Vandewiele, Agnès: Divje živali.
Prev. Metka Kralj. Ilustr. Emmanuelle Étienne. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Vprašanja odgovori: 3-6 let), 29 str.
| 5 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna
| živali v naravi
Medicina
898. Calabresi, Linda: Človeško telo.
Prev. Barbara Krevel. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Pustolovec), 64 str.
| 6 | 2. stopnja | ODLIČNO
| anatomija, človeško telo
Anotacija pri 926
899. Clochard, Séverine: Hura za punce!: vodnik skozi prednajstniški čas.
Prev. Metka Kralj. Ilustr. Cécile Hudrisier. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 223 str.
| 6 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , ponatis, priročnik
| dekleta, mladostniki, puberteta, samopodoba
900. Geisler, Dagmar: Od glave do pet: male in velike skrivnosti o človeškem telesu.
Prev. Ana Marija Toman. Ilustr. Dagmar Geisler. Radovljica: Didakta, 2011, 14 str.
| 6 | B- stopnja | DOBRO , okenca, slikanica kartonka, zavihki
| človeško telo
901. Jeong, Soyoung: Naše čisto telo: čiste roke in čisti zobje.
Prev. Amanda Mlakar. Ilustr. Jeongsuk Baek. Hoče: Skrivnost, 2011, 29 str.
| 6 | B- stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, velike tiskane črke
| higiena
902. Neale, Kirsty: Človeško telo.
Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ljubljana: Alica, 2011. (Mladi raziskovalci), 48 str. Dodatek: nalepke in plakat
| 6 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije
| anatomija, človeško telo
POUČNE KNJIGE
118
903. Simon, Philippe; Bouet, Marie Laure: Podobe 112.
Prev. Dejan Brate. Ljubljana: OKA, 2011. (Podobe), 123 str.
| 6 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , ponatis
| gasilci, požari
904. Skrivnosti našega telesa: smešni in zaresni odgovori na večne otroške "zakaje".
Prev. Jelka Pogačnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 23 str.
| 6 | 1. stopnja | ZELO DOBRO , humor
| človeško telo
905. Winston, Robert: Kaj se mota v moji glavi?
Prev. Milan Lovka. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011, 96 str.
| 6 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije
| človeško telo
906. Winters, Pierre: To sem jaz.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Eline van Lindenhuizen. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. (Zvedavček; 3), 23
str.
| 6 | B- stopnja | DOBRO , prepognjeni listi, slikanica poučna, zavihki
| človeško telo
Odvisnosti
907. Muck, Desa: Blazno resno zadeti.
Ilustr. Matej De Cecco. Spr. beseda Mateja Okanovič. Spr. besedilo Ida Mlakar. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2011. (Blazno resno o ...), 378 str.
| 6 | 3. stopnja | ODLIČNO , humor, nova izdaja, nova likovna obdelava, o avtorjih, ponatis, spremna beseda,
spremno besedilo
| mamila, mladostniki, odvisnosti
Knjiga je dopolnjena in posodobljena izdaja "Knjige o vsem, kar je dobro vedeti o zasvojenosti" iz nekdaj uspešne serije
Blazno resno o ... (Mladinska knjiga, 1996, z ilustracijami Igorja Ribiča). Tudi na sceni odvisnosti se je v tem času precej
spremenilo: še vedno je najbolj pogosta odvisnost od alkohola, nova pa je veliko večja uporaba kokaina, novi sta odvisnosti
od računalniških igric in interneta, po drugi strani se je pojavilo precej centrov za odvajanje odvisnosti. Knjiga seveda ni
popolna informacija o zasvojenostih. Avtorica je opisala le večino zasvojenosti, ki bi odraščajoče mlade lahko ranile in jih
odtujile od ljudi, ki jih imajo radi oz. si želijo njihove ljubezni. Poudarja, da zaradi odvisnosti trpijo tudi tisti, ki živijo z
odvisnikom v ožjem in širšem okolju. Posebno ranljiva skupina so otroci zasvojenih staršev. Avtorica je zelo razumevajoča,
toda mladim nedvoumno in odločno sporoča, kaj je prav in kaj ne. S svojo prepoznavno duhovitostjo in toplino pa mladim
priporoča odvisnosti, ki osrečujejo, npr. ustvarjalnost, šport, prijateljstvo, ljubezen idr. Na kraju knjige je nabor strokovne
literature in leposlovja za nadaljnje branje o odvisnostih, ki ga je pripravila Ida Mlakar, ter strokovna spremna beseda
Mateje Okanović iz Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Tudi črno-bele
(razen na platnicah) ilustracije Mateja de Cecca so nove, sodobnejše, mestoma stripovske, ki besedilo odlično dopolnjujejo in
poglabljajo. (TJ)
Spolna vzgoja
908. Babić, Violeta: Stilski vodnik za vsakega fanta.
Prev. Petra Arula, Dalibor Arula. Ilustr. Ana Grigorjev. Ljubljana: Rokus Klett, 2011, 151 str.
| 6 | 3. stopnja | POGREŠLJIVO , o avtorjih, priročnik
| fantje, odraščanje, puberteta
909. Crossick, Matt: Fantje, tako gre to pri nas!!!: knjiga o odraščanju.
Prev. Andrej Hiti Ožinger. Ilustr. Rob Davis. Tržič: Učila International, 2011, 96 str.
| 6 | 3. stopnja | DOBRO , priročnik
| fantje, mladostniki, odraščanje, puberteta
POUČNE KNJIGE
119
910. Delmege, Sarah: Punce, tako gre to pri nas!!!: knjiga o odraščanju.
Prev. Andrej Hiti Ožinger. Ilustr. Lee Wildish. Tržič: Učila International, 2011, 96 str.
| 6 | 3. stopnja | DOBRO , priročnik
| dekleta, mladostniki, odraščanje, puberteta
911. Duša, Irena; Lunaček, Izar T.: Seksikon.
Ilustr. Izar T. Lunaček. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. (Žepnice), 305 str.
| 6 | 3. stopnja | ODLIČNO , humor, leksikon, nova izdaja, o avtorjih, ponatis
| spolna vzgoja
Nasveti o spolnosti so po koščkih izhajali v obliki podlistka že v Pilu Plus, toda avtorica Irena Duša Draž in stripar Izar
Lunaček sta prepričljiva do te mere, da njuno skupno delo tudi kot priročnik že doživlja ponatis. Priročnik na preprost in
nazoren, pa tudi na iskren in zabaven način razlaga "vse o seksu", s fiziološkega, psihološkega in celo s sociološkega in
medicinskega vidika, predvsem na način, kot zanima mlade. "Ona" piše, kako na ta svet gledajo in ga dojemajo dekleta,
"on" pa, kako to počnejo fantje. Priročnik se dotakne vsega, od začetne privlačnosti in razlik med spoloma, primarnih in
sekundarnih spolnih znakov ... do (ne)zaželene nosečnosti in drugih posledic spolne prakse, pa tudi spolnih zlorab in drugih
odklonov. Teme so ponazorjene tudi z duhovitimi ilustracijami in stripi. Besedilo je tudi sicer oblikovano na mladim všečen
način. Spolnost je prikazana kot življenjsko nujna in predvsem daleč od vsakršnih tabujev, prav zato priročnik ni dobrodošel
le mladim, ampak tudi staršem in drugim vzgojiteljem. (TJ)
Tehnika
912. Hédelin, Pascale: Velika knjiga o vozilih.
Prev. Agata Tomažič. Ilustr. Robert Barborini. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 38 str.
| 6 | 1. stopnja | ZELO DOBRO , slikanica gibljivka, slikanica postavljanka, zavihki
| vozila
913. Smith, Miranda: Hitra vozila.
Ilustr. Jernej Zoran. Tržič: Učila International, 2011. (Najlepša knjiga), 63 str.
| 6 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije
| vozila
914. Steele, Philip: Vlaki: legendarna potovanja.
Prev. Urška Kaloper, Srđan Milovanović. Ilustr. Sebastian Quigley, Nicholas Forder. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2011, 30 str.
| 6 | 3. stopnja | ODLIČNO , slikanica gibljivka, zavihki
| vlaki, zgodovina
Vodilnega angleškega avtorja poučnih knjig za mladino slovenski bralci že dobro poznajo, saj je knjiga Vlaki že trinajsta, ki je
prevedena v slovenščino (izšle pri založbah Učila International, Pomurska založba, Grlica in Mladinska knjiga). Ker je
namenjena predvsem mladini, informacija temelji na ilustraciji, večinoma prirejeni fotografiji s komentarji. Čeprav knjiga
nosi nadnaslov "legendarna potovanja", koncept knjige bralcu razgrne zgodovino prevoznega sredstva, ki je odločilno
spremenilo svet ali je to spreminjanje vsaj bistveno pospešilo. Ker pri vlaku zgodovinski časovni trak in tehnološki razvoj
tvorita enotno tirnico, med "vožnjo" spoznamo pionirje konstruktorje, tehnologijo gradnje prog, vrste pogonov, posebnosti
in zmogljivosti vlakov, najpomembnejše prekcelinske proge ter vloge, ki jih je vlak odigral pri spreminjanju svetovne družbe.
Verjetno je to tudi edina knjiga, ki ima upravičeno izvlečne strani – iz ene strani se da potegniti še dve, da nastane
kompozicija strani kot pri vlakih. K uporabnosti knjige prispevata predmetno kazalo in dober prevod, skrbnost izdaje pa
potrjuje tudi seznam virov fotografij. (VZ)
915. Winters, Pierre: Na pot z letalom.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Tineke Meirink. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. (Zvedavček), 25 str.
| 6 | 2. stopnja | DOBRO , navodila za ustvarjanje, prepognjeni listi, slikanica poučna
| letala, vozila
Gojenje rastlin, vzreja živali
916. Boshouwers, Suzan: Kavboji.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Marjolein Hund. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. (Zvedavček), 25 str.
| 6 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , navodila za ustvarjanje, prepognjeni listi, slikanica poučna, zavihki
POUČNE KNJIGE
120
917. Dennis Bryan, Kim: Konji: živali, ki so spremenile svet.
Prev. Nina Medved. Tržič: Učila International, 2011. (Brezmejnost znanja), 64 str.
| 6 | 2. stopnja | ODLIČNO , prepognjeni listi
| konji, živali v naravi
Tri knjige o naravi iz zbirke Brezmejnost znanja se posvečajo vesolju, živalim in rastlinam. Zasnovane so kronološko razvojno.
Prikazujejo razvoj od začetkov do končnega rezultata; rojstvo zvezde iz oblakov plina, njeno življenje v vesolju in njeno smrt;
prve znane kopitarje, razvoj v prve konje ter udomačitev in današnje življenje teh živali; rast drevesa od drobcenega semena
prek mlade rastline do velikega drevesa in mogočnega gozda. Ob tem pa vsaka knjiga tudi podrobneje opisuje ostale
značilnosti zvezd, konj in dreves. S sliko in besedo na pregleden in sistematičen način prikazuje različne tipe zvezd (od
barvitih pritlikavk, orjakinj in nadorjakinj, silovitih supernov, enojnih zvezd, dvojčic in trojčic ter zvezdnih kopic do razsežnih
galaksij), različne pripadnike kopitarjev (od domačih in divjih oslov, zeber, posebnih konjev Przevalskega, neukročenih in
domačih konjev do mul in mezgov) in raznotere vrste dreves (od golosemenk s semeni in brez cvetov do kritosemenk, kamor
sodijo drevesa s semeni in cvetovi). Za konec zbirka ponuja pregled drugih zanimivosti, povezanih z osnovno tematiko
posamezne knjige: poglavja o prvih astronomih, ozvezdjih, zvezdnih likih in zvezdnih kartah, zvezdni navigaciji ter napravah
za opazovanje vesolja; zgodovinske preglede uporabe konj v raznih kulturah (za potovanja, vojne pohode, delo na polju,
konjske dirke in tekmovanja), sezname slavnih konj in jahačev, prikaze različnih slogov jahanja ter kovaške obrti;
predstavitev drevesa kot življenjskega okolja za različne živali in kot enega najdragocenejših živih bitij, ki ga je mogoče
uporabiti na nešteto načinov, predvsem kot vir lesnega in sadnega bogastva (poglavja o sečnji, spravilu in uporabi lesa ter o
sadovnjakih), posebna pozornost pa je posvečena tudi gozdovom sveta, njihovim prebivalcem in težavam, s katerimi se
soočajo. Knjige se sklenejo z miti in legendami, nazadnje pa s pregledom dejstev o zvezdah, konjih in drevesih ter s
preglednimi slovarčki manj znanih izrazov. (ZSV)
918. Petrov, Marica; Mlakar, Vlasta: Krompirjevi vojščaki ; in Kulturna zgodovina krompirja.
Ilustr. Adriano Janežič. Jezero: Morfem, 2011, 34 str.
| 6 | 2. stopnja | DOBRO , slikanica poučna
| hrana, zgodovina
919. Saan, Anita van: Moja velika knjiga o vrtnarjenju.
Prev. Svetlana Kodrič. Ilustr. Thomas Röhner. Fotogr. Anna Freßmann. Tržič: Učila International, 2011, 53 str.
| 6 | 1. stopnja | DOBRO , fotografije, navodila za ustvarjanje
| vrt, vrtnarstvo
920. Ucman, Renata: Mali ekološki vrtnar: z naravo do zdravega pridelka.
Fotogr. Renata Ucman. Ljubljana: Kozmos, 2011, 120 str.
| 6 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , fotografije, navodila za ustvarjanje, o avtorjih, priročnik
| ekologija, vrt, vrtnarstvo
921. Vandewiele, Agnès: Kmetija.
Prev. Metka Kralj. Ilustr. Marcelle Geneste. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Vprašanja - odgovori:
3-6 let), 29 str.
| 6 | 1. stopnja | DOBRO , slikanica poučna
| kmetija, živali v naravi
922. Vodopivec, Dunja; Horvat Kokalj, Valentina: Psi, naši prijatelji: priročnik za sobivanje s psi.
Fotogr. Jasmina Hasković. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011, 95 str.
| 6 | 3. stopnja | DOBRO , fotografije, priročnik
| nega, psi, vzgoja, živali v naravi
Gospodinjstvo
923. Ferluga, Peter: Škrobek kuha 2: 25 pravljičnih receptov za ustvarjalne otroke.
Ilustr. Chiara Jasna Sepin. Spr. beseda Majda Železnik. [S. l.], Čedad: Revija Galeb, Zadruga Novi Matajur, 2011,
60 str.
| 6 | 1. stopnja | DOBRO , o avtorjih, priročnik, recepti, spremna beseda
| kuhanje
POUČNE KNJIGE
121
924. Karmel, Annabel: Kuhati znam!
Prev. Mojca Vodušek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 128 str.
| 6 | 1. stopnja | ZELO DOBRO , fotografije, recepti
| hrana, kuhanje
Promet, trgovina
925. Chrisp, Peter: Pirati.
Prev. Nina Medved. Tržič: Učila International, 2011. (Kažipot), 48 str.
| 6 | 2. stopnja | DOBRO
| gusarji
926. Hardesty, Von: Letenje.
Prev. Peter Berden. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Pustolovec), 64 str.
| 6 | 2. stopnja | ODLIČNO , fotografije
| letala, zgodovina
Štiri knjige iz zbirke Pustolovec predstavljajo človeško telo, organske sisteme in njihovo delovanje, zgodovino medicine,
razvoj bionike, zdravo prehrano; razumevanje letenja, prednike in mejnike letalstva, različna zračna plovila, zlasti letala;
izume, njihovo zgodovino in prve izumitelje, vrsto velikih izumov od kolesa in jadra do bionike in interneta; ter poučno knjigo
o vremenu. V tem letu je v isti zbirki izšel tudi ponatis knjige o dinozavrih avtorja J. A. Longa. Odlična zbirka Pustolovec
konceptualno nadaljuje tradicijo "klasičnih" mladinskih enciklopedij, v posameznih delih pa prinaša med mlade bralce že
preizkušene priljubljene tematike, a se po kvaliteti predstavitve nedvomno ločuje od poplave tovrstnih zbirk. Vse knjige so na
dele razdeljene "pregledno" in "natančno" ter tako prinašajo smiseln preplet preglednega in poglobljenega znanja. Vsak del
sklepa slovarček "strokovnih" izrazov, ki so smiselno izbrani in jasno razloženi. Največja prednost zbirke je poudarek na
razumevanju, ki nadomešča zgolj faktografijo, dobrodošle so predvsem razumljive in barvite sheme. Bogato (skoraj
tridimenzionalno!) slikovno gradivo naredi zbirko privlačno, a hkrati ni samo sebi namen, saj je primerno, jasno in nazorno
povezano z besedilom. (TB)
Umetnost
927. Curto, Rosa Maria: Naučimo se risati.
Prev. Polona Švigelj. Ilustr. Rosa Maria Curto. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 95 str.
| 7 | B- stopnja | POGREŠLJIVO , navodila za ustvarjanje, ponatis, priročnik
| risanje
928. Hart, Christopher: Risani junaki: preprost vodnik za risarje začetnike.
Prev. Miha Zorec. Ilustr. Christopher Hart. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 120 str.
| 7 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , navodila za ustvarjanje, priročnik
| risanje
929. Makarovič, Svetlana: Gal v galeriji.
Ilustr. Kostja Gatnik. Diapozitivi Marjan Paternoster. Ljubljana: Narodna galerija, 2011, 29 str.
| 7 | 1. stopnja | ODLIČNO , fotografije, ponatis, pripoved v verzih, slikanica poučna
| Ljubljana, muzeji, slikarstvo, Slovenija, škratje, umetnost
Slikanica, ki je prvič izšla leta 1981 pri Mladinski knjigi, je tokrat doživela že svoj drugi ponatis pod okriljem Narodne galerije,
ki je, jasno, sodelovala že pri njenem nastanku. Nič čudnega, saj je njen glavni junak, zeleni škrat Gal, medtem postal ne le
eden izmed najbolj znanih in priljubljenih slovenskih literarnih likov, temveč tudi prava pravcata maskota osrednje slovenske
nacionalne ustanove za starejšo umetnost v Sloveniji, ljubljanske Narodne galerije. Zgodbo o škratu, ljubitelju umetnosti, ki
si novi dom, ko časa zob uniči njegovo staro grajsko domovanje, najde v GAL-eriji, kjer kramlja s slikami in kipi slovenskih
umetnikov, v svojo družbo pa vabi tudi male človeške škrateljne, so na spletni strani Narodne galerije z minimalnimi
tekstovnimi spremembami pretvorili tudi v elektronsko obliko, ob kateri lahko uživamo v dramatizaciji avtorice Svetlane
Makarovič in igralca Gregorja Čušina. Poleg tega v galeriji že vrsto let za osnovnošolce deluje tudi Galov klub, ki uspešno
organizira številna Galova srečanja, na katerih mladi Galovci spoznavajo razstavljene umetnine, ki nato v galerijski delavnici
postanejo snov za njihovo lastno ustvarjanje. Če kdo torej Gala še ne pozna, je ponatis slikanice izvrstna priložnost, da,
opremljen s knjigo, potrka na vrata Narodne galerije in se, potihoma seveda, loti vznemirljivega iskanja legendarnega
škratka. (ZSV)
POUČNE KNJIGE
122
930. Pucer, Sonja: Teši, teši in kozolec si postavi.
Ilustr. Barbara Koblar. Spr. besedilo Marta Grkman. Ljubljana: Viharnik, 2011. (Čarobni jantar), 24 str.
| 7 | 2. stopnja | DOBRO , poučno leposlovje, spremno besedilo
| kulturna dediščina, Slovenija
931. Toll, Damien: Jaz pa znam risati: kako ustvariš več kot 80 risb: 8 knjig v 1.
Prev. Tina Stanek. Ilustr. Damien Toll. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 192 str.
| 7 | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , navodila za ustvarjanje
| risanje
932. Winters, Pierre: Gradimo hišo.
Prev. Urška Kaloper. Ilustr. Tineke Meirink. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. (Zvedavček; 4), 23 str.
| 7 | B- stopnja | DOBRO , prepognjeni listi, slikanica poučna, zavihki
| gradnje, hiše
Ročne spretnosti
933. Beaton, Clare: Velikonočni izdelki.
Prev. Tadeja Dović. Ilustr. Clare Beaton. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 24 str. Dodatek: kartonaste
velikonočne košarice
| 7 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , navodila za ustvarjanje, priročnik
| ročne spretnosti, velika noč
934. Belak Pungartnik, Suzana: Ustvari živalske podobe.
Škofljica: Društvo ustvarjalnih Cita, 2011, 53 str. Dodatek: načrti
| 7 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , fotografije, navodila za ustvarjanje
| ročne spretnosti
935. Cuxart, Bernadette: Oblikovanje živali iz plastelina.
Prev. Darja Zorec. Ilustr. Bernadette Cuxart. Fotogr. Pep Herrero. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011,
95 str.
| 7 | B- stopnja | POMANJKLJIVO , fotografije, navodila za ustvarjanje, priročnik
| ročne spretnosti
936. Hunter Jones, Sue: Ustvarjalna knjiga za princeske.
Prev. Neža Božič. Ilustr. Katie Saunders, Andy Everitt Stewart. Tržič: Učila International, 2011, 51 str. Dodatek:
nalepke in šablone
| 7 | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , fotografije, navodila za ustvarjanje, recepti
| ročne spretnosti
937. Korenjak Marčun, Petra: Mali ustvarjalci 2.
Ilustr. Jure Kralj. Domžale: Studio Hieroglif, 2011, 48 str.
| 7 | 1. stopnja | DOBRO , fotografije, navodila za ustvarjanje
| ročne spretnosti
938. Kos, Rada: Preproste stvari za male dlani: ustvarjajmo z otroki.
Fotogr. Tadej Maligoj. Ljubljana: Allegro, 2011. (Ustvarjalni priročniki), 66 str.
| 7 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije, navodila za ustvarjanje, priročnik
| ročne spretnosti, ustvarjalnost
939. Pedevilla, Pia: Igrivo ustvarjanje: več kot 300 idej za male in velike.
Prev. Lea Jelovčan. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 141 str.
| 7 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , fotografije, navodila za ustvarjanje, o avtorjih
| ročne spretnosti, ustvarjalnost
940. Schultz, Alex: Izdelajmo letala iz papirja: zgibanke klasičnih in posebnih modelov.
Prev. Katja Bizjak. Ilustr. Malcolm Porter. Fotogr. Roddy Paine. Tržič: Učila International, 2011, 72 str. Dodatek:
2 modela za setavljanje letal iz lepenke s propelerjem
POUČNE KNJIGE
123
| 7 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , fotografije, navodila za ustvarjanje
| letala, origami, papir, ročne spretnosti
941. Wickings, Ruth; Brown, Alan: Hop postavljanka: mojstrske papirnate postavljanke: vzorčna postavljanka in
gradivo z navodili za izdelavo štirih postavljank.
Prev. Tadeja Dović. Ilustr. Frances Castle, Andrew Crowson. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 14 str.
Dodatek: gradivo za postavljanke
| 7 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , navodila za ustvarjanje, prepognjeni listi, slikanica postavljanka
| papir, ročne spretnosti
Glasba
942. Glasba.
Prev. Kaja Šivic. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 142 str. Dodatek: zgoščenka
| 7 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije
| glasba, glasbila
943. Kaj delajo palčki pozimi?: 38 otroških pesmic s klavirsko spremljavo.
Spr. beseda Mitja Gobec. Pesmi Neža Maurer. Škofja Loka: Knjižnica Ivana Tavčarja, 2011. (Ustvarjalci s
Škofjeloškega; 3), 97 str.
| 7 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , note, o avtorjih, spremna beseda
944. Kaj delajo palčki pozimi?: 38 pesmic Neže Maurer za male in velike.
Pesmi Neža Maurer. Škofja Loka: Knjižnica Ivana Tavčarja, 2011. (Ustvarjalci s Škofjeloškega; 2), 111 str.
| 7 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , note, o avtorjih, spremna beseda
945. Kovačič, Alenka; Šivic, Urša: S pesmijo v praznike.
Spr. beseda Marko Terseglav. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 55 str.
| 7 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , fotografije, ljudsko izročilo, navodila za ustvarjanje, note, spremna beseda
| običaji, prazniki, Slovenija
946. Križ, kraž, Matijaž: slovenski ljudski godci z otroki za otroke.
Ilustr. Mojca Sekulič Fo. Spr. beseda Albinca Pesek. Ured. in izbr. Albinca Pesek. Note Marjan : Šijanec.
Ljubljana: Rokus Klett, 2011. (Slovenski ljudski godci z otroki za otroke), 47 str. Dodatek: zgoščenka
| 7 | 1. stopnja | DOBRO , ljudsko slovstvo, note, o avtorjih, pesmarica, slovar, spremna beseda
947. Kuhar, Janez: Jaz imam pa goslice.
Ilustr. Beatriz Tomšič Čerkez. Spr. beseda Jože Humer. Note Andrej Lenarčič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011,
39 str. Dodatek: zgoščenka
| 7 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , note, spremna beseda
948. Mravla k mlini pelala: slovenski ljudski godci z otroki za otroke.
Ilustr. Mojca Sekulič Fo. Spr. beseda Albinca Pesek. Ured. in izbr. Albinca Pesek. Note Marjan Šijanec. Ljubljana:
Rokus Klett, 2011. (Slovenski ljudski godci z otroki za otroke), 47 str. Dodatek: zgoščenka
| 7 | 1. stopnja | DOBRO , ljudsko slovstvo, note, o avtorjih, pesmarica, slovar, spremna beseda
949. Palček šlapka na gostijo: slovenski ljudski godci z otroki za otroke.
Ilustr. Mojca Sekulič Fo. Spr. beseda Albinca Pesek. Ured. in izbr. Albinca Pesek. Note Marjan Šijanec. Ljubljana:
Rokus Klett, 2011. (Slovenski ljudski godci z otroki za otroke), 47 str. Dodatek: zgoščenka
| 7 | 1. stopnja | DOBRO , ljudsko slovstvo, note, o avtorjih, pesmarica, slovar, spremna beseda
950. Pojemo, pojemo 4: otroške pesmice slovenskih avtorjev.
Izbr. in spr. beseda Katja Virant Iršič. Note Milena Jarc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 35 str. Dodatek:
klavirske spremljave, zgoščenke
| 7 | 1. stopnja | ODLIČNO , antologija, note, o avtorjih, pesmarica, velike tiskane črke
Nova zbirka otroških pesmic slovenskih avtorjev je že četrta iz cikla Pojemo, pojemo, v katerem so v knjižni obliki objavljene
izbrane pesmi, ki so jih mladi bralci lahko občudovali že v revijah Ciciban in Cicido v letnikih od 2003 do 2008. Petnajst pesmi
POUČNE KNJIGE
124
je tudi tokrat ilustrirala in uglasbila vrsta slovenskih vrhunskih ilustratorjev in skladateljev, ki ji je uspelo besedila še dodatno
približati otrokom. Poleg tega so knjigi dodane klavirske spremljave, pesmice, pospremljene z ugankami, pa so v solistični
izvedbi ob spremljavi klavirja posnete tudi na glasbeni zgoščenki. Celotna izdaja si prizadeva v najmlajših spodbuditi
glasbeno domišljijo ter z njo povezano (po)ustvarjalno glasbeno dejavnost, zato je primerna tako za domačo kot za
skupinsko rabo v vrtcih in šolah. Ne glede na okolje, kjer si otrok nabira glasbene izkušnje, pa je najpomembnejše, da je
petje, igranje inštrumentov, plesanje in igranje ob glasbi doživeto. S pomočjo pričujoče zbirke pri tem ni mogoče zgrešiti.
(ZSV)
951. Pucihar, Blaž: Lunina čarobna flavtica: glasbena pravljica za flavto in klavir.
Ilustr. Igor Šinkovec. Spr. beseda Alenka Zupan, Fedja Rupel, Liz Goodwin. Žabnica: Glasbeno društvo Tulipan,
2011, 34 str. Dodatek: zgoščenka in partiture
| 7 | 1. stopnja | DOBRO , note, o avtorjih, spremna beseda
952. Uspavanke.
Ilustr. Jelka Reichman. Izb. in ured. Marjetka Pušenjak. Note Urša Šivic. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 26
str. Dodatek: zgoščenka
| 7 | B- stopnja | DOBRO , note
| uspavanke
953. Vulc, Tadeja: Čarobni trikotnik.
Ilustr. Tina Švajger. Besedilo Ivan Sivec. Glasba Tadeja Vulc. Glasba Anja Burnik. Glasba Jože Burnik. Kamnik:
Ico, 2011. (Za vnuke in vnukinje; 8), 25 str. Dodatek: zgoščenka
| 7 | 1. stopnja | POGREŠLJIVO , note, o avtorjih
Družabne igre
954. Fullman, Joe: Velika knjiga čarobnih trikov.
Prev. Matej Krajnc. Radovljica: Didakta, 2011, 120 str.
| 7 | 2. stopnja | DOBRO , ponatis
| čarodejstvo
955. Kratkočasnica.
Prev. Ana Marija Toman, Irma Toman. Ljubljana: OKA, 2011, 126 str. Dodatek: pojoči svinčnik
| 7 | 1. stopnja | DOBRO , ponatis, zvočni efekti
| igre miselne
956. Maličev, Elvira: Otroške zavozlanke: [križanke, izpolnjevanke, uganke ...: 6-10 let].
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 55 str.
| 7 | 1. stopnja | DOBRO , ponatis, uganke
| igre miselne
957. Tremaine, Jon: Velika knjiga čarobnih trikov 2.
Prev. Matej Krajnc. Radovljica: Didakta, 2011, 120 str.
| 7 | 2. stopnja | DOBRO
| čarovnije
Šport
958. Chesterman, Barnaby: Borilni športi. Knj. 2, Judo.
Prev. Katja Šneler. Fotogr. Bob Willingham. Radovljica: Didakta, 2011, 31 str.
| 7 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije, o avtorjih
| judo, šport
959. Cleare, John: Veliki alpinistični vzponi: Eiger, K2, Everest, McKinley, Matterhorn.
Prev. Mateja Ravnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Velike pustolovščine), 64 str.
| 7 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , fotografije, o avtorjih, prepognjeni listi, priročnik, zemljevidi
| alpinizem, gore, planinstvo
POUČNE KNJIGE
125
960. Cook, Harry: Borilni športi. Knj. 3, Karate.
Prev. Katja Šneler. Fotogr. Sylvio Dokov. Radovljica: Didakta, 2011, 32 str.
| 7 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije, o avtorjih
| karate, šport
961. Myatt, Claudia: Gremo jadrat!: praktični priročnik za mlade.
Prev. Andreja Kuzman. Ilustr. Claudia Myatt. Grosuplje: J.J.K., 2011, 87 str.
| 7 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , priročnik
| jadranje
962. Nonnemacher, Klaus: Borilni športi. Knj. 1, Kickboxing.
Prev. Katja Šneler. Fotogr. Sylvio Dokov. Radovljica: Didakta, 2011, 32 str.
| 7 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije, o avtorjih
| boks, šport
Jezikoslovje, književnost
963. Kovačevič Beltram, Marjan: Deseti brat, Hamlet, Drakula in drugi.
Ilustr. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladika, 2011. (Stopinje), 51 str.
| 8 | 1. stopnja | ZELO DOBRO , priredba, spremno besedilo, za jezikovno vzgojo
| stalna rekla
964. Pionirji na promenadi: antologija slovenske mladinske književnosti med 1920 in 1948.
Spr. beseda Peter Svetina. Izbr. Peter Svetina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Kondor; 336), 598
str.
| 8 | 3. stopnja | ZELO DOBRO , antologija, spremna beseda
Tuji jeziki
965. Brauer, Sybille: Moj prvi otroški slikovni slovar: spoznaj prve angleške besede.
Prev. Darja Marinšek. Ilustr. Sybille Brauer. Tržič: Učila International, 2011, 22 str.
| 8 | B- stopnja | DOBRO , slikanica kartonka, slovar slikovni
| angleščina
966. Morris, Neil: Prve angleške besede.
Prev. Lina Virnik Kovač. Ilustr. David Melling. Kranj: Narava, 2011, 48 str. Dodatek: zgoščenka
| 8 | 1. stopnja | DOBRO , slovar slikovni
| angleščina
967. Morris, Neil: Prve italijanske besede.
Prev. Lina Virnik Kovač. Ilustr. David Melling. Kranj: Narava, 2011, 48 str. Dodatek: zgoščenka
| 8 | 1. stopnja | DOBRO , slovar slikovni
| italijanščina
968. Morris, Neil: Prve nemške besede.
Prev. Lina Virnik Kovač. Ilustr. David Melling. Kranj: Narava, 2011, 48 str. Dodatek: zgoščenka
| 8 | 1. stopnja | DOBRO , slovar slikovni
| nemščina
969. Peyo: Smrkci: my first picture word book = moj prvi slikovni slovar.
Prev. Mojca Mihelič. Ilustr. Peyo. Ljubljana: Grahovac, 2011, 53 str.
| 8 | B- stopnja | POGREŠLJIVO , slovar slikovni
| angleščina
970. Sammüller, Sonja: Učimo se angleško z medvedkom: za predšolske otroke in osnovnošolce.
Prev. Neža Božič. Tržič: Učila International, 2011, 83 str.
| 8 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , didaktične igrarije, slovar, slovar slikovni
| angleščina
POUČNE KNJIGE
126
971. 1000 prvih besed: slovenščina, nemščina, angleščina.
Prev. Jens Dürkop, Rosemary Dürkop, Sandra Stevanovič. Tržič: Učila International, 2011, 64 str.
| 8 | 1. stopnja | DOBRO , slovar slikovni
| angleščina, nemščina, slovenščina
Zemljepis
972. Geografski slovarček.
Ilustr. Aleš Sedmak. Ured. Maruška Željeznov Seničar. Ured. Milivoj Stankovič. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2011. (Mali leksikoni), 95 str.
| 9 | 2. stopnja | DOBRO , fotografije, ponatis, priročnik, slovar
| zemljepis
973. Mundy, Robyn; Rigby, Nigel: Velike raziskovalne odprave: Magellan, Cook, Shackleton, Heyerdahl, Chichester.
Prev. Simona Janež. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. (Velike pustolovščine), 64 str.
| 9 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , fotografije, o avtorjih, prepognjeni listi, priročnik, zemljevidi
| odkritja, raziskovalci
974. Pinnington, Andrea; Greenwood, Marie: Slikovni atlas sveta.
Prev. Jakob Rotar. Ilustr. Peter Bull. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 33 str.
| 9 | 2. stopnja | DOBRO , prepognjeni listi, slikanica gibljivka, slikanica postavljanka, zemljevidi
| svet, zemljepis
975. Smith, David Julian: Če bi bil svet vasica: knjiga o ljudeh tega sveta.
Prev. Miha Sužnik. Ilustr. Shelagh Armstrong. Hlebce: Zala, 2011, 32 str.
| 9 | 2. stopnja | ODLIČNO
| človeštvo, zemljepis
Po obsegu skromna slikanica o družbeni geografiji potrjuje izkušnjo, da za odličnost ni potreben velik obseg, ampak prava
vsebina, podana na izviren način. Ob podobah Chagallovske mehkobe in barvitosti kanadski učitelj geografije in sociologije
predstavlja sodobni svet, preveden v predstavljivo velikost vasi s 100 prebivalci. Metoda je preverljiva tem bolj, ker avtor na
koncu navaja vire za podatke, s katerimi poseli in opremi to vasico. Spreten pedagog bo slikanico s pridom uporabil pri
svojem delu in na primer našim otrokom v tej vasici poiskal Slovence; potrebnih bo kar 100 takih vasi in samo v treh od
stotih bi našli po enega Slovenca. Na koncu avtor zapiše nekaj nasvetov za spodbujanje zanimanja otrok za zemljepis in naš
planet in med spodbudami posebno pozornost posveča igri. Slikanica vsekakor predstavlja velik miselni in estetki užitek. (VZ)
976. Stepančič, Lucija; Stepančič, Damijan: Kako so videli svet.
Ilustr. Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš, 2011, 92 str.
| 9 | 2. stopnja | ODLIČNO
| zemljepis, zgodovina
V izvirni domači poučni knjigi, ki obravnava teoretska in zgodovinska vprašanja geografije, avtorja s 46 "razglednicami"
razkrivata poglede na svet ljudi od prvih civilizacij pa do danes, ko iz tega, v "globalno vas" pomanjšanega, planeta iščemo
razglednico prihodnosti. Posamezna poglavja okvirno sledijo zgodovinskemu časovnemu traku, z logiko naslova pa bi jih
lahko razdelili v tri večje skupine. V prvo skupino sodijo uvidi tistih, ki so se potrudili prehoditi ta planet in ga z risbami in
zemljevidi naredili prepoznavnega in prehodnega. Drugo skupino predstavljajo tisti, ki hočejo videti svet drugačen od
tistega, ki se jim suka pod nogami, zato ga kar naprej spreminjajo, to so pogledi voditeljev in osvajalcev. Tretjo skupino pa
predstavljajo tisti, ki iz drobcev zemljine ali iz pojavov v atomskih sistemih prepoznavajo tako podobe sveta pred nastopom
človeških gledalcev kot podobe sveta neke daljne prihodnosti ... To so pogledi raziskovalcev in mislecev. Ker v teh
razglednicah nastopa množica pomembnih osebnosti in zanimivih krajev, med vsem tem pa veliko nepričakovanih,
presenetljivih zanimivosti, bi bilo ob ponovni izdaji dobrodošlo še predmetno kazalo. (VZ)
977. Twist, Clint: Marco Polo, raziskovalec daljnih dežel: opis njegovih potovanj v letih 1270-1295: z odlomki iz
potopisa Milijon.
Prev. Jakob J. Kenda. Ljubljana: Kres, 2011, 28 str.
| 9 | 3. stopnja | DOBRO , zavihki
| Azija, Marco Polo (1254-1324), potovanja
POUČNE KNJIGE
127
Življenjepisi
978. Golob, Berta: Slom v svetlobi: življenjska pot bl. Antona Martina Slomška.
Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2011, 55 str.
| 9 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , verzi, življenjepis
979. Kosara, Tori: Justin Bieber: strogo zaupno.
Prev. Barbara Krevel. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 61 str.
| 9 | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , fotografije
| glasba, Justin Bieber (1994-)
980. Reyes, Gabriele: Justin Bieber te izziva.
Prev. Sanda Šukarov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 96 str.
| 9 | 2. stopnja | POGREŠLJIVO , kviz, slikanica igralna
| Justin Bieber (1994-)
Zgodovina
981. Bailey, Linda: Avanture med Vikingi.
Prev. Matjaž Kotnik. Ilustr. Bill Slavin. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2011. (Agencija Potovanja v prostem
času), 48 str.
| 9 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo, strip
| Vikingi, zgodovina
982. Bailey, Linda: Avanture v ledeni dobi.
Prev. Matjaž Kotnik. Ilustr. Bill Slavin. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2011. (Agencija Potovanja v prostem
času), 48 str.
| 9 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo, strip
| ledena doba, prazgodovina
983. Bailey, Linda: Avanture v srednjem veku.
Prev. Matjaž Kotnik. Ilustr. Bill Slavin. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2011. (Agencija Potovanja v prostem
času), 48 str.
| 9 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo, strip
| Evropa, srednji vek, zgodovina
984. Bailey, Linda: Avanture v starem Egiptu.
Prev. Matjaž Kotnik. Ilustr. Bill Slavin. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2011. (Agencija Potovanja v prostem
času), 48 str.
| 9 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo, strip
| Egipt, zgodovina
985. Bailey, Linda: Avanture v stari Grčiji.
Prev. Matjaž Kotnik. Ilustr. Bill Slavin. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2011. (Agencija Potovanja v prostem
času), 48 str.
| 9 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo, strip
| antika, Grčija, zgodovina
986. Bailey, Linda: Avanture v stari Kitajski.
Prev. Matjaž Kotnik. Ilustr. Bill Slavin. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2011. (Agencija Potovanja v prostem
času), 48 str.
| 9 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica poučna, spremno besedilo, strip
| Kitajska, zgodovina
POUČNE KNJIGE
128
987. Murphy, Glenn: Zakladi: izgubljena in najdena bogastva.
Prev. Neža Kralj. Tržič: Učila International, 2011. (Brezmejnost znanja), 64 str.
| 9 | 2. stopnja | ZELO DOBRO , fotografije, prepognjeni listi
| iskanje, odkritja, zakladi, zgodovina
988. Plestenjak, Ana: Rimljani v Ljubljani.
Ilustr. Marko Zorović. Sevnica: Arhej, 2011, 32 str.
| 9 | 2. stopnja | DOBRO
| antika, kulturna zgodovina, Ljubljana, Rimljani, Slovenija, vsakdan
989. Steele, Philip: Stara Grčija.
Prev. Katja Bizjak. Tržič: Učila International, 2011. (Kažipot), 48 str.
| 9 | 2. stopnja | DOBRO
| antika, Grčija, zgodovina
990. Tek skozi čas.
Prev. Tina Stanek, Nataša Müller, Sanda Šukarov. Pregled slovenske zgodovine Martin Ivanič. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2011, 304 str.
| 9 | 2. stopnja | ODLIČNO , fotografije, humor
| zgodovina
Pregled svetovne zgodovine je v knjigi, ki bralce vabi na tek skozi zgodovinska obdobja, zasnovan kot dirka skozi čas. Zgodba
se začenja na prvi pogled standardno, saj v kronološkem zaporedju povzema dogajanja od prazgodovine do današnjega
časa, za konec pa ponuja tudi vizijo prihodnosti in – v slovenski izdaji – še kratek pregled slovenske zgodovine. A kljub
običajnemu okvirju je to fantastično potovanje od kamene do digitalne dobe nekaj posebnega. Odlikujejo ga vsebinske
duhovitosti, različni komentarji in zabavni detajli ter humorni opisi posameznih zgodovinskih zanimivosti. Prav posebno
pozornost pritegnejo oblikovne inovativnosti, ki, večinoma v grafično moderni podobi, stilno posnemajo značilnosti
posameznih obdobij, vse z namenom, da bi se zgodovinska tematika čim bolj približala današnjim mladim bralcem.
Zgodovinska snov, ki jo je do sedaj marsikdo imel za dolgočasno, je zdaj podana na najbolj sodobne in mladini razumljive
načine: kratkočasi se lahko z reševanjem kvizov in igranjem različnih igric, prebira časopisne novice, stripovske predelave in
seminarske naloge na temo preteklih dogodkov, spletne predstavitve civilizacij in voditeljev, intervjuje z največjimi
zgodovinskimi osebnostmi ter njihove bloge, osnovnošolska spričevala in gimnazijske letopise. Še več, bodoči zgodovinarji
lahko navijajo v boksarskih dvobojih starodavnih vladarjev, se sprehajajo po zgodovini s pomočjo turističnih vodičev starega
sveta, spremljajo televizijska poročanja o zgodovinsko pomembnih revolucijah in si izbirajo ponudbe z reklamnih letakov
nekdanjih inovacij. Tik pred koncem se lahko zabavajo še ob rekih slavnih mož, ob predstavitvi izbranih trčenih voditeljev in
nenavadnih dejstev o zgodovinskih osebnostih ter ob duhovitem pregledu oblačil in obuval skozi čas. Knjiga, ki ni le zabavno
čtivo, temveč je tudi nenadomestljiv učni pripomoček, je zato kot nalašč za zgodovinske navdušence, pa tudi za dvomljivce,
ki se jim je doslej zgodovina zdela mrtva in neživljenjska. (ZSV)
991. Twist, Clint: Zvoki preteklosti. Vitezi: zvočna postavljanka.
Prev. Majda Oblak. Ilustr. Nicki Palin. Ljubljana: DZS, 2011, 14 str.
| 9 | 1. stopnja | POMANJKLJIVO , slikanica postavljanka, zvočni efekti
| srednji vek, vitezi
Zgodovina Slovenije
992. Vukmir, Andreja: Martin na Veliki planini.
Ilustr. Daša Simčič. Ljubljana: Viharnik, 2011. (Čarobni jantar), 30 str.
| 9 | 2. stopnja | POMANJKLJIVO
| Slovenija
DODATEK
129
DODATEK
Dodatek
LITERARNA USTVARJALNOST OTROK
NEVREDNOTENE IZDAJE
Knjige v tem pregledu so:
- besedila, ki jih pišejo avtorji
mlajši od 18 let,
- težje dostopne izdaje, zelo
lokalnega značaja,
- didaktične priredbe in zvezki
ipd.
V tej skupini so:
DODATEK
LITERARNA USTVARJALNOST OTROK
993. 6. festival otroške poezije.
Ured. Janez Škrlep. Mengeš: Kulturno društvo Franca Jelovška, 2011, 45 str.
| P | 2. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
994. Bajc, Alen: Hudobni svinčnik.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
995. Bastarda, Tamara: Nič ni tako, kot se sprva zdi.
Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 68 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
996. Bobek, Gaja: Lov za Robertom Pattisonom.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 96 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
997. Breznik Domej, Zala: Medvedek Brundo, gozdni pravljičar.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | 1. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
998. Briški, Lora: Črno bela slika pisanih barv 1, 2, 3.
Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 180 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
999. Dobnikar, Vivi: Sestrici po naročilu.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
1000. Fašmon, Mirjam: Grafiti: Maribor kot mesto besed.
Spr. beseda Borut Gombač. Maribor: Pivec, 2011, 66 str.
| P | 3. stopnja | fotografije, literarna ustvarjalnost otrok, o avtorjih, spremna beseda
1001. Gozd miru.
Ured. Daniela Močnik. Ured. Lilijana Skubic. Ured. Mojca Doria. Ured. Boštjan Mohorič. Cerklje na Gorenjskem: OŠ Davorina
Jenka, 2011, 20 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v angleščini, likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
| ekologija
1002. Gradim svet iz besed: zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2010/11.
Ilustr. Tanja Komadina. Spr. beseda Renata Odlazek, Milena Blažič, Mateja Pezdirc Bartol. Ljubljana: Rokus Klett, 2011, 79
str.
| P | 2. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, o avtorjih, spremna beseda
DODATEK
130
1003. Gruden, Nik: Nikolino in Žakolin.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
1004. Haiku.
Spr. beseda Timothy David Gallagher. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2011. (Šelestenje), 125 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, spremna beseda
1005. Haiku: zbornik srednješolskega natečaja za najboljši haiku 2011.
Ured. Edin Saračević. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2011. (Šelestenje), 159 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1006. Horvat, Nuša: Rožna graščina.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 60 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1007. Hrček Puhek.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | 1. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1008. Iz gozdnega življenja: zbornik mladih literatov in likovnikov občine Logatec.
Ured. tanja pina Škufca. Logatec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2011, 50 str.
| P | 2. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
| gozdovi
1009. Jantol, Petra: Čarobnost trenutka.
Ilustr. Petra Jantol. Litija: OŠ Litija, 2011, 20 str.
| M | 3. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
1010. Jerebic, Sarah: Kraljestvo noči: mit postane moje življenje.
[S. l.]: samozaložba, 2011, 251 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
| dekleta, magija, skrivnosti, vampirji, vzporedni svetovi
1011. Jurko, Nejc: Gozdni mož Hrastek.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 17 str.
| C | B- stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
1012. Klemenčič, Kaja: Ljubezen ali ples.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 64 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1013. Kokalj, Barbara: Izgubljeni v časovni zanki 2.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 84 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1014. Komac, Roman: Sedmi čut.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 80 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1015. Kovič, Amadea: Zakaj pa ne?
Ilustr. Tanja Komadina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjižnica Sinjega galeba; 328), 275 str.
| M | 3. stopnja | dnevnik, humor, literarna ustvarjalnost otrok
| dekleta, odraščanje
1016. Krajnc, Tomaž: Skrivnost iz letala.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 76 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1017. Krapež, Neža: Nerazčiščeno čustvo.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 80 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
DODATEK
131
1018. Križan, Alenka: Pogled z okenske police.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 60 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1019. Kržan, Anja: Moj divji žrebec.
Ilustr. Igor Kapusta. Brežice: samozaložba, 2011, 192 str.
| M | 4. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok, o avtorjih
| dekleta, konji, ljubezen, mladostniki, splav (medicina), živali v naravi
1020. Lavin, Anjel: Poti v pesku.
Ilustr. Anjel Lavin. Križ: samozaložba, 2011, 176 str.
| M | 3. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
1021. Leskovic, Maruša: Mesec januar zboli.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
1022. Lipnik, Vita: Kristalna vrata.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 68 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1023. Logaj, Jerneja: Nerotov skorajvsakdan.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 21 str.
| C | 1. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1024. Mavrica, stkana iz prijateljstva .
Ured. Ljubica Kosmač. Ljubljana: OŠ Ledina, 2011, 24 str.
| C | 1. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
1025. Medved, Monika: Postoj in poglej - tukaj sem!
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 60 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1026. Medvedek, ki ni hotel iti spat.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
1027. Mergole Vukovič, Sara: Sestavljanka.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 64 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1028. Meze, Aleksij: Nenavadna pot na Triglav.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 17 str.
| C | 1. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1029. Mihaela.
Fotogr. Danijel Olivo. Mentorica Marta Premrl. Renče: OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša, 2011, 17 str.
| C | 1. stopnja | fotografije, likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
1030. Mihelič, Kalina: Kalin in Kalina.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
1031. Milutinovič, Karmen: Prekletstvo usode.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 96 str.
| M | 4. stopnja | dnevnik, literarna ustvarjalnost otrok
1032. Mirkac, Lucija: Po poti sreče ....
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 68 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1033. Mirt, Rok: Varuhi elementov.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 76 str.
| P | 3. stopnja | knjiga je del nanizanke, literarna ustvarjalnost otrok
DODATEK
132
1034. Mlada Vilenica. 11.: [mednarodna otroška literarna nagrada], 21. maj 2011.
Ured. David Terčon. Sežana: KD Vilenica, 2011, 276 str.
| M | 3. stopnja | antologija, besedilo tudi v drugem jeziku, literarna ustvarjalnost otrok
1035. Moja najlepša ljubezenska zgodba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 91 str.
| P | 2. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1036. Moje misli so včasih večje od mene: zbornik izbranih literarnih prispevkov.
Spr. beseda Vida Mokrin Pauer. Ured. Dragica Breskvar. Ured. Ljudmila Conradi. Ured. Živko Beškovnik. Celje: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, Zveza kulturnih društev, 2011, 104 str.
| P | 2. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
1037. Odhod ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 84 str.
| M | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1038. Pajk, Manca: Zaznamovana.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 140 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1039. Palčar, Vid: Nov dom v votlem drevesu.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 14 str.
| C | B- stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
1040. Panić, Aleksandra: Monkey business.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 80 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1041. Panić, Aleksandra: Utrinki.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 64 str.
| M | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1042. Paradajzovi.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 17 str.
| C | 1. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
1043. Paranuk, Sara: Volkodlak.
Ilustr. Sara Paranuk. Spr. beseda Irena Humar Kobal. Dornberk: OŠ Dornberk, 2011, 95 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, spremna beseda
1044. Pejčić, Katarina: Trnova pot ljubezni.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 76 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1045. Peric, Jerica: Sence.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 64 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1046. Pikl, Katja: Dobra plat slabega.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 76 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1047. Pisano in nenavadno.
Ilustr. Loti Benček. Pripravili Otroci VVZ Slovenj Gradec. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | 1. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1048. Pišem roman 1, 2, 3.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 84 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
DODATEK
133
1049. Plohl, Nika: Skrivnost za 7 ključavnicami.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 64 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1050. Povšnar, Tjaša: Laurin in Klarin dnevnik.
Ilustr. Tjaša Povšnar. Spr. beseda Nada Cotman, Tone Partljič. Mengeš: OŠ Mengeš, 2011, 149 str.
| P | 2. stopnja | dnevnik, likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok, o avtorjih, spremna beseda
| anoreksija, bolezni, dekleta, odraščanje
1051. Pravljična knjiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 88 str.
| C | 1. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
1052. Ptice sanj: knjiga, zgodba ali pesem, ki je zaznamovala moje življenje: literarni in likovni prispevki.
Ured. Sabina Burkeljca. Fotogr. Iztok Kham. Domžale: OŠ Rodica, Center za mlade, 2011, 88 str.
| M | 3. stopnja | fotografije, likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok, spremna beseda
1053. Ravnak, Kaja; Prapótnik, Maruša: Mračna skrivnost naše šole.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 80 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1054. Razložnik, Eva: Saksofonata.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 136 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1055. Rejc, Lucija: Ocean: roman.
Spr. beseda Milan Koželj. Ljubljana: Jutro, 2011, 263 str.
| M | 4. stopnja | spremna beseda
| dekleta, mladostniki, skrivnosti
1056. Rosa, Teja: Poslednji izbranec.
Bevke: Smar-team, 2011, 336 str.
| M | 4. stopnja
| fantastični svetovi
1057. Rož'ce poezije.
Ured. Anita Koleša. Šentjur: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2011, 66 str.
| M | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1058. Rutar, Vika: Pravi.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 64 str.
| M | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1059. Slapšak, Manica: Mišji roman.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 17 str.
| C | B- stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
1060. Slavič, Urška: Odvisnica.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 64 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1061. Smeh v Rozmanovih klopeh 2.
Ured. Simona Deučman. Ured. Janja Tomažič. Maribor: OŠ Franca Rozmana - Staneta, 2011, 82 str.
| P | 2. stopnja | humor, likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
| anekdote
1062. Spoznanje ... 1, 2.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 72 str.
| M | 4. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1063. Srhljivo spoznanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 82 str.
| M | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
DODATEK
134
1064. Starec in morje.
Ured. Domen Finžgar. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad, 2011, 24 str.
| M | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, strip
1065. Suljić, Alja: Nenavadno slovo.
Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 72 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1066. Škorjanc, Tjaša: Silvestrsko slovo.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 56 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1067. Škrekovski, Dimitra: Zgodba deklice, dečka in detektiva.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 80 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1068. Štrafela, Eva: Z vsako pesmijo me je več.
Ilustr. Eva Štrafela. [S. l.]: samozaložba, 2011, 26 str.
| M | 3. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
1069. Štumberger, Jožica: Risane pravljice - za otroke.
Cirkovce: Tiskarna Ekart Design, 2011, 39 str.
| C | 1. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1070. Šubic, Ana: Prijateljici.
Ilustr. Ana Šubic. Ljubljana: Salve, 2011, 120 str.
| P | 2. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
1071. Topič, Živa: Čudežni možicelj.
lustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | 1. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1072. Travniška ljubezen.
Ured. Nataša Glavač. Velenje: Območno obrtno-podjetniška zbornica, 2011, 20 str.
| C | 1. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok
1073. Truden, Jana: Zavesa.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | velike tiskane črke
1074. Urek, Urban: Pravljica o oblaku.
Ilustr. Sabina Kavčič. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | literarna ustvarjalnost otrok, velike tiskane črke
1075. V gaju mladosti.
Spr. beseda Nevenka Janež, Jože Štucin. Ured. Jože Štucin. Tolmin: OŠ Franceta Bevka, KD Literarni klub, 2011. (Pot v
Štrklepce; 11), 182 str.
| P | 2. stopnja | besedilo tudi v drugih jezikih, literarna ustvarjalnost otrok
1076. Vaupot, Tina: Romanca v Trzinu.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 64 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1077. Vodeb, Nastja: Bom zmogla?
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 72 str.
| P | 3. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
1078. Vodopivec, Matevž: Gora, ki pomaga škratku premagati strah.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 15 str.
| C | 1. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
135
1079. Vsako prijateljstvo je pesem: dobre vesti iz prijateljskih šol in mest = Minden Barátság egy dal: jó hirek a partner iskolákból és
városokból.
Prev. Éva Bese, Tjaša Funa Čehovin, László Herman. Ured. Žiga Vavpotič. Ured. Ljubica Kosmač. Ljubljana: OŠ Ledina, 2011,
158 str.
| P | 2. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok, spremna beseda
1080. Zajec, Barbara: Skrivni dnevnik neprostovoljnega popotnika v času.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 132 str.
| P | 3. stopnja | dnevnik, literarna ustvarjalnost otrok
1081. Zbirka pesmi najboljših osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov v letu 2011.
Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, 2011, 48 str.
| P | 2. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, literarna ustvarjalnost otrok
1082. Zbornik prispevkov učencev in dijakov, ki so sodelovali v Pedagoški akciji Zveze delovnih invalidov Slovenije za leto 2011.
Ljubljana: Zveza delovnih invalidov Slovenije, 2011, 28 str.
| P | 2. stopnja
| invalidi
1083. Zupan, Henrik Riko: Kako je nastalo Blejsko jezero.
Ilustr. Jadran Hohnjec. Spr. beseda Franci Šimnic. Bled: samozaložba, 2011, 35 str.
| C | 1. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, literarna ustvarjalnost otrok, o avtorjih, ponatis, spremna beseda, za dislektike
1084. Žbogar, Benjamin: Super četverica.
Ilustr. Inja Roi. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 64 str.
| P | 2. stopnja | literarna ustvarjalnost otrok
Projekti, didaktične predloge in delovni zvezki
1085. Arnež, Ivanka: Globoko v gozdu - globoko v srcu.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | projekt, velike tiskane črke
1086. Apsley, Brenda: Tomaž in prijatelji. Tomaž, na pomoč! : slikopis z nalepkami .
Prev. Andreja Peček. Ilustr. Peter Lawson. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 10 str.
| C | B- stopnja | delovni zvezek
1087. Avberšek, Kaja; Kus, Peter; Gorenc, Boštjan: Igrišče: mini priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu!
Ilustr. Kaja Avberšek. Ljubljana: Forum, 2011. (O), 24 str.
| 7 | 3. stopnja | navodila za ustvarjanje, o avtorjih, projekt, strip
| glasbila
1088. Babić, Violeta: Dnevnik za vsako punco.
Prev. Petra Arula, Dalibor Arula. Ilustr. Ana Grigorjev. Testi Katja Depolli. Ljubljana: Rokus Klett, 2011, 175 str.
| 1 | 3. stopnja | ponatis, projekt, spominska knjiga
| dekleta, odraščanje
1089. Baghdasaryan, Rouzanna: Miško hoče pobegniti = U Miško kaumel te ispidel = Miško kanini naši.
Prev. Jerneja Jager, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Yulia Lushnikova. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 33 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, za jezikovno vzgojo
1090. Baghdasaryan, Rouzanna: Tema = Šitišaugo = Tama.
Prev. Tatjana Vonta, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Manana Morchiladze. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 34 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, velike tiskane črke, za jezikovno vzgojo
1091. Bizjak, Pavlina: Sledi.
Ilustr. Silva Copič. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 21 str.
| C | B- stopnja | note, projekt, velike tiskane črke
Projekti, didaktične predloge in delovni zvezki
136
1092. Brezinova, Ivona: Doroteja in njena očala = I Doroteja te lakre očaule = Doroteja i lakre špeglja.
Prev. Tatjana Vonta, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Mentor Llapashtica. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 33 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, velike tiskane črke, za jezikovno vzgojo
1093. Brunel, Aude: Gremo na delo = Žas pri buti = Džam pu buti.
Prev. Jerneja Jager, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 34 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, velike tiskane črke, za jezikovno vzgojo
1094. Carroll, Lewis: Aličine dogodivščine v čudežni deželi.
Prev. Gitica Jakopin. Ilustr. John Tenniel. Spr. besedilo Miha Mohor. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Domače branje
Knjiga pred nosom), 191 str.
| 8 | 2. stopnja | didaktične vzpodbude, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, projekt, spremno besedilo
| fantastična bitja, fantastični svetovi, vzporedni svetovi
1095. Cosneau, Géraldine: Življenje v vaseh po svetu.
Ilustr. Géraldine Cosneau. Ljubljana: OKA, 2011, 16 str.
| C | B- stopnja | delovni zvezek, slikanica igralna
| svet, vasi
1096. Deetjen, Claudia; Stöckigt, Kathrin: Jaz.
Prev. Andreja Mikuž. Ilustr. Kati Meden. Maribor: Ozara Slovenija, 2011, 20 str.
| C | 1. stopnja | delovni zvezek, o avtorjih, projekt, slikanica poučna
1097. Diederichs, Gilles: Barvamo mandale.
Prev. Ana Marija Toman. Ilustr. Gilles Diederichs. Ljubljana: OKA, 2011. (Otroške radosti), 96 str.
| 0 | 1. stopnja | delovni zvezek
| simboli
1098. Dinozavri.
Prev. Peter Arko. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Odkritja), 12 str. Dodatek: nalepke
| 5 | 1. stopnja | delovni zvezek, ponatis
| dinozavri
1099. Dražetić, Nevenka: Pikapolonica in medved.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | projekt, velike tiskane črke
1100. Emma, Sal: Konji.
Prev. Andrej Gogala. Ilustr. Jess Perna, Carlee Justis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Moja knjiga o), 64 str. Dodatek:
plakati
| 6 | 1. stopnja | delovni zvezek, slikanica igralna, slikanica pobarvanka, slikanica poučna
| konji, živali v naravi
1101. Emma, Sal: Psički.
Prev. Brina Gogala. Ilustr. Carlee Justis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Moja knjiga o), 62 str. Dodatek: plakati
| 6 | 1. stopnja | delovni zvezek, slikanica igralna, slikanica pobarvanka, slikanica poučna
| hišni ljubljenci, psi, živali v naravi
1102. Gale Šparemblek, Filipina: Zgodba o masajskem dečku Seketu.
Ilustr. Filipina Gale Šparemblek. Fotogr. Filipina Gale Šparemblek. Trbovlje: Društvo humanosti Lesoit - Maasai Adventure
School, 2011, 39 str.
| C | 1. stopnja | fotografije, projekt, slovar
| Afrika
1103. Godec, Rupko: Otroške zavozlanke 2.
Ilustr. Ančka Gošnik Godec, Jelka Godec Schmidt. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 55 str.
| 7 | 1. stopnja | delovni zvezek, slikanica pobarvanka, uganke
| igre miselne
Projekti, didaktične predloge in delovni zvezki
137
1104. Goethe, Johann Wolfgang von: Pravljica o zeleni kači in lepi Lilijani.
Prev. Janko Urbanc. Ilustr. Assja Turgenieff. Spr. beseda Rudolf Steiner. Ljubljana: Garbo Unique, 2011, 80 str.
| M | 4. stopnja | projekt, spremna beseda
| modrost, nova duhovnost, simboli
1105. Grom, Tomaž: Sonce in sončice po vsem svetu.
Spr. beseda Špela Trošt. Glasba Tomaž Grom. Besedilo Tone Pavček. Ljubljana: Sploh, zavod za umetniško produkcijo in
založništvo, LUD Šerpa, 2011, 25 str. Dodatek: zgošćenka
| 7 | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, fotografije, likovna ustvarjalnost otrok, note, projekt, spremna beseda
1106. Gržan, Karel: Iščemo vrednote.
Ilustr. Paola Bertolini Grudina. Spr. beseda Stanislav Lipovšek. Ljubljana: Družina, 2011. (Mavrična knjižnica), 35 str.
| 1 | 1. stopnja | delovni zvezek, spremna beseda, učbenik
| vrednote
1107. Hanuš, Barbara: O Jakobu in muci Mici. Rojstni dan = Il compleanno = A születésnap = Der Geburtstag.
Prev. Sergio Sozi, Magda Berden, Andrea Švab. Ilustr. Ana Zavadlav. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS,
2011. (Zlata bralka, zlati bralec), 23 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, ponatis, projekt, slovar slikovni, velike tiskane črke, za dislektike, za začetno
samostojno branje
| družina, prijateljstvo, rojstni dan, sosedje, večkulturnost
1108. Haxhia, Miranda: Punčkin nos = Babutkakro nak = Punčkakaro nakh.
Prev. Jerneja Jager, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Ursula Köhrer. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 33 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, velike tiskane črke, za jezikovno vzgojo
1109. Hewat, Katie: Svet: atlas z nalepkami.
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Garry Fleming. Zemljevid Gaston Vanzet. Tržič: Učila International, 2011, 12 str. Dodatek:
nalepke in plakat
| 9 | 2. stopnja | delovni zvezek
| zemljepis
1110. Hewat, Katie: Živali: atlas z nalepkami.
Prev. Sandra Stevanovič. Ilustr. Garry Fleming. Zemljevid Gaston Vanzet. Tržič: Učila International, 2011, 12 str. Dodatek:
nalepke in plakat
| 5 | 2. stopnja | delovni zvezek
| živali v naravi
1111. Horvat, Romeo: Marlenina skrita omara 4 = Marlenakro gurudo maurijmo 4.
Ilustr. Snežana Hudorovac. Murska Sobota: Romsko društvo Romani union, 2011, 16 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, likovna ustvarjalnost otrok, projekt
1112. Hudicourt, Caroline: Mango za dedka = Mango mištu papo = Mango vašu phurano dade.
Prev. Jerneja Jager, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Ismer Saincilus. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 34 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, za jezikovno vzgojo
1113. Igro gledališče išče. Čenče po pogrebu.
Ljubljana: Pionirski dom - Center za kulturo mladih, 2011, 44 str.
| P | 2. stopnja | fotografije, projekt
| gledališče
1114. Jakovljevič Pavlica, Brina: Dobri Ikelos.
Ilustr. Brina Jakovljevič Pavlica. [S. l.]: samozaložba, 2011, 24 str.
| C | 1. stopnja | projekt
1115. Jezusa so postavili na cesto: vrnimo Boga v središče božiča.
Prev. Lili Smiljić. Ilustr. Christiane Heinsdorff. Izbr. in ured. Lucia Velardi. Ljubljana: Novi svet, 2011, 95 str.
| 2 | 2. stopnja | fotografije, navodila za ustvarjanje, projekt
| božič, krščanstvo
Projekti, didaktične predloge in delovni zvezki
138
1116. Jurišić, Branka D.: Priročnik za risanje živali.
Ilustr. Branka D. Jurišić. Ljubljana: OKA, 2011, 116 str.
| 7 | 4. stopnja | delovni zvezek, navodila za ustvarjanje, ponatis, priročnik
| risanje
1117. Karim, Silva: Velike umetnine za male umetnike.
Spr. beseda Beatriz Tomšič Čerkez. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 107 str.
| 7 | 3. stopnja | fotografije, navodila za ustvarjanje, priročnik, projekt, spremna beseda
| likovna umetnost, slikarstvo
1118. Kastelic, Dušan; Tome, Staša: Skrivnostna smrt mlade Leonore: ljubezenska zgodba s primesmi kriminalke, ki temelji na
resničnih dogodkih (z rahlo zavajajočo naslovnico).
Ilustr. Igor Šinkovec. Fotogr. Ciril Mlinar. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2011. (Nenavadne dogodivščine
veleumnega profesorja dr. Florjana Umeka), 24 str.
| P | 2. stopnja | fotografije, projekt, spremna beseda, strip
| biologija, kiti, sesalci, živali v naravi
1119. Kink, Barbara: Voda je vir življenja: vodni viri Bele Krajine in Žumberka.
Ilustr. Samo Jenčič. Spr. beseda Mira Ivanovič. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 2011, 39 str.
| 5 | 2. stopnja | fotografije, projekt, spremna beseda
| Bela krajina, Slovenija, voda
1120. Knjiga pravljic: sedem slovenskih ljudskih pravljic.
Ilustr. Maša Žmitek. Izbr. Maša Žmitek. Ljubljana: Lepa beseda, 2011, 49 str.
| L | 2. stopnja | ljudsko slovstvo, o avtorjih, projekt
1121. Kocmut, Aleksandra: Škrat Packopat.
Ilustr. Damijan Sovec. Velike Lašče: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2011. (Pobarvanke s povabilom k ustvarjanju), 15 str.
| C | B- stopnja | delovni zvezek, slikanica pobarvanka, velike tiskane črke, verzi
| škratje
1122. Kolenc, Celina: Jaz sem mala gospodična.
Ilustr. Živa Kolenc, Zala Kolenc, Maja Kolenc, Ajda Hajdinjak. Ljubljana: samozaložba, 2011, 123 str.
| P | 2. stopnja | projekt
1123. Koritnik, Ana: Polž Počasnelko in gosenica Marta.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011, 25 str.
| C | B- stopnja | projekt, velike tiskane črke
| živali v domišljiji
1124. Kruk, Halya: Najmanjši = Lektikneder = Nartiknede.
Prev. Jerneja Jager, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Manana Morchiladze. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 31 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, velike tiskane črke, za jezikovno vzgojo
1125. Krušič, Ljuba: Škratek Direndaj v vrtcu: ob 30-letnici otvoritve Vrtca Prvačina in odprtju prenovljenega vrtca.
Dornberk: OŠ Dornberk, 2011, 14 str.
| C | B- stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, projekt, spremno besedilo
| otroci, palčki, vrtec
1126. Lenarčič, Sonja: Prisluhni vetru.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 21 str.
| C | 1. stopnja | projekt
1127. Liliom, Laura: Ti si moj res dober prijatelj = Tu sal mro igen lačho pejtauši = Tuni hinas mro zares lačho kolega.
Prev. Jerneja Jager, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Lilit Vagharshyan. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 33 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, za jezikovno vzgojo
1128. Mali princ: očarljiva knjiga sestavljank.
Prev. Petra Anžlovar. Bibl. predh. Antoine de Saint Exupéry. Tržič: Učila International, 2011, 12 str.
| C | B- stopnja | delovni zvezek, priredba, sestavljanka, slikanica kartonka
| prijateljstvo
Projekti, didaktične predloge in delovni zvezki
139
1129. Mali radovednež na obisku pri treh živalih.
Ilustr. Samo Jenčič. Spr. beseda Ljubica Marjanovič Umek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjiga pred noskom), 31 str.
| 5 | B- stopnja | didaktične vzpodbude, fotografije, projekt, spremna beseda, spremno besedilo
| hobotnice, psi, živali v naravi
1130. Manček, Marjan: Brundo se igra.
Ilustr. Marjan Manček. Spr. besedilo Vida Medved Udovič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjiga pred noskom), 35 str.
| 8 | B- stopnja | brez besedila, didaktične vzpodbude, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, projekt, spremno besedilo
| medvedi, živali v domišljiji
1131. Matko Lukan, Irena; Kelbl, Barbara: Bobrov dnevnik: ali rad/a hodiš v gledališče, kaj pa v kino? rad/a bereš knjige?, si že bil/a na
koncertu?
Ilustr. Tanja Komadina. Ljubljana: Kinodvor, 2011, 20 str.
| 3 | B- stopnja | delovni zvezek
| filmska vzgoja, knjižna vzgoja, prosti čas
1132. Mavrice pojejo.
Spr. beseda Ksenija Dujec. Note Vladimir Čadež. Fotogr. Jože Kovačič. Besedilo Martina Madon. Besedilo Sanja Lenarčič.
Nova Gorica: Vrtec, 2011, 23 str.
| 7 | 1. stopnja | fotografije, likovna ustvarjalnost otrok, note, projekt, spremna beseda
1133. Milčinski, Fran: Butalci.
Ilustr. France Podrekar. Spr. besedilo Miha Mohor. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Domače branje Knjiga pred nosom),
135 str.
| 8 | 2. stopnja | didaktične vzpodbude, humor, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, projekt, spremno besedilo
| nonsens
1134. Mlaker Šumenjak, Marija: Čebela se predstavi. Delovni zvezek za ljubitelje čebel.
Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2011, 20 str.
| 6 | 3. stopnja | delovni zvezek, fotografije, projekt
| čebele
1135. Mlaker Šumenjak, Marija: Čebela se predstavi. Učbenik za ljubitelje čebel.
Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2011, 84 str.
| 6 | 3. stopnja | fotografije, nova izdaja, ponatis, projekt, učbenik
| čebele
1136. Mlečne zgodbe: 6 knjižic za zabavno branje.
Prev. Nada Jurič. Ptujska gora: In obs medicus, 2011, 12 str. Dodatek: škatla v obliki embalaže za mleko
| C | B- stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, projekt, slikanica kartonka, velike tiskane črke
| mleko
1137. Mojca Pokrajculja: koroška ljudska pripovedka v slovenskem znakovnem jeziku.
Ilustr. Nataša Kordiš. Spr. beseda Aleksandra Rijavec Škerl. Prir. Nataša Kordiš. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije, 2011, 33 str.
| C | B- stopnja | ljudsko slovstvo, projekt, spremna beseda, znakovni jezik
| laž, živali v domišljiji
1138. Mojca Pokrajculja: ljudska pravljica v slovenskem in romskem jeziku.
Prev. Rajko Šajnovič. Ilustr. Metoda Turk. Novo mesto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, 2011, 30 str.
| C | B- stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, ljudsko slovstvo, projekt
1139. Mračnikar, Helga; Reuter Mayring, Ursula: Ena, dva, tri: mali slovarček. Poklici = Eins, zwei, drei: ein kleines Wörterbuch. Berufe
= Uno, due, tre: un piccolo vocabulario. Professioni.
Celovec: Haček, 2011, 32 str.
| 8 | 1. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, projekt, slovar slikovni
| italijanščina, nemščina, poklici, slovenščina
1140. Müller, Ondřej; Tatíčková, Irena: Krtkovo pisano leto.
Prev. Lina Virnik Kovač. Ilustr. Zdeněk Miler. Preddvor: Narava, 2011, 61 str.
| C | B- stopnja | delovni zvezek, slikanica pobarvanka
| krti, živali v domišljiji
Projekti, didaktične predloge in delovni zvezki
140
1141. Novak, Nataša: Na mavrični poti.
Litija: Vrtec, 2011, 20 str.
| C | 1. stopnja | fotografije, projekt
| barve, mavrica
1142. Pavlin, Erika: Žabe, stonoge in druge glavne vloge.
Ilustr. Vesna Fabjančič Rustja. Spr. beseda Simona Tancig, Darko Slavec. Ljubljana: Sanje, 2011. (Sanjska knjigica), 59 str.
| C | 1. stopnja | o avtorjih, projekt, spremna beseda, terapevtski namen, verzi
| živali v domišljiji
1143. Pavlovčič, Anton: Pravljice o domačih ljubljencih.
Izola: Mandrač, 2011, 57 str.
| C | 1. stopnja | ponatis, projekt
1144. Peroci, Ela: Muca Copatarica.
Ilustr. Ančka Gošnik Godec. Spr. besedilo Dragica Haramija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjiga pred noskom), 27 str.
| 8 | B- stopnja | didaktične vzpodbude za pouk književnosti, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, projekt, spremno besedilo,
velike tiskane črke
| mačke, nered, obutev, problemi najmlajših, živali v domišljiji
1145. Petek Volčanšek, Jana: Mali beli zmaj.
Ilustr. Špela Petek. Ribnica: samozaložba, 2011, 40 str.
| C | 1. stopnja | projekt
| zmaji
1146. Petiška, Eduard: Stare grške bajke.
Prev. Kristina Brenk. Ilustr. Václav Fiala. Spr. besedilo Miha Mohor. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Domače branje
Knjiga pred nosom), 339 str.
| 8 | 2. stopnja | ljudsko slovstvo, miti, ponatis, priredba, projekt, spremno besedilo
| antika, Grčija, mitologija
1147. Pinterič, Aleksandra: Žabja alergija, alergija na vodo.
Spr. beseda Katja Poboljšaj. Murska Sobota: Vista, zavod za razvoj vrednot, 2011. (Ekoškrat), 36 str.
| C | B- stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, projekt, spremna beseda, spremno besedilo, velike tiskane črke
| žabe, živali v domišljiji
1148. Pirkmajer Slokan, Aleksandra: Sprehod po rimskem lapidariju Narodnega muzeja Slovenije: vodnik za mlade.
Ilustr. Andreja Peklar. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011, 16 str.
| 9 | 3. stopnja | delovni zvezek, ponatis, vodič
| arheologija, muzeji, Rim, zgodovina
1149. Pišem, brišem in se učim. Z igro do znanja.
Prev. Vida Frelih. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011, 64 str. Dodatek: pisalo piši-briši
| 3 | B- stopnja | delovni zvezek
1150. Plavec, Karmen; Hlupič, Urška: Lisica in volk.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | projekt, velike tiskane črke
1151. Pogorevc, Pavlina: Barvna kaša in cvetni prah, da o zmaju sploh ne govorimo.
Ilustr. Lidija Ajd Zafošnik. Slovenska Bistrica: samozaložba, 2011, 18 str.
| C | 1. stopnja | projekt
| barve, zmaji
1152. Poles, Špela; Poles, Rok: Pozojeva grajska pot okoli Velenja.
Ilustr. Rok Poles. Velenje: Mestna občina, 2011, 61 str.
| 7 | 2. stopnja | projekt, slikanica poučna, vodič
| gradovi, kulturna dediščina, Slovenija
1153. Pozderec, Mirjana: Ptička in miška.
Ilustr. Loti Benček. Bevke: Smar-team, 2011. (Z domišljijo na potep), 13 str.
| C | B- stopnja | projekt, velike tiskane črke
Projekti, didaktične predloge in delovni zvezki
141
1154. Prežihov Voranc: Solzice.
Spr. besedilo Dragica Haramija. Spr. besedilo Simona Pulko. Fotogr. Tomo Jeseničnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.
(Domače branje Knjiga pred nosom), 147 str.
| 8 | 2. stopnja | didaktične vzpodbude, fotografije, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, projekt, spremno besedilo
| ljubezen, matere, otroštvo
1155. Prgić, Jani: Mediacija za otroke: konstruktivno reševanje konfliktov in mediacija za otroke od 4. do 9. leta.
Ilustr. Mladen Melanšek. Griže: Svetovalno-izobraževalni center MI, 2011, 183 str.
| 3 | 1. stopnja | delovni zvezek, o avtorjih
| meditacija
1156. Pri nas na vrtu.
Ilustr. Lea Likozar. Ured. Monika Podgorelec. Beltinci: JARICA - Društvo za spodbujanje mladinskih, raziskovalnih in
ustvarjalnih dejavnosti, 2011, 12 str.
| 5 | 2. stopnja | fotografije, projekt
| rastline, travnik, vrtovi, živali v naravi
1157. Prosen, Marijan: Tabele in podatki: za osnovnošolce.
Ilustr. Božo Kos. Ljubljana: DZS, 2011, 56 str.
| 5 | 2. stopnja | delovni zvezek, ponatis, priročnik
| fizika, matematika
1158. Računske igrice in vaje s plakatom. Poštevanka.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 24 str. Dodatek: plakat
| 5 | 1. stopnja | delovni zvezek, ponatis
| matematika
1159. Slikopesmi.
Ilustr. Pšena Kovačič. Spr. beseda Pšena Kovačič, Milena Blažič. Izbr. Milena Blažič. Ljubljana: Rokus Klett, 2011, 87 str.
| P | 2. stopnja | projekt, spremna beseda
1160. Smodiš, Karmen; Golob, Berta: Srce, ki ljubi vse ljudi: križeva pota za najmlajše.
Ilustr. Karmen Smodiš. Koper: Ognjišče, 2011. (Družina moli; 4), 56 str.
| 2 | 3. stopnja | projekt, verzi
| Jezus Kristus, krščanstvo
1161. Sorč, Ervin: Tri gozdne basni.
Ilustr. Nace Sorč. Fotogr. Katja Sorč. Branik: Espigo, 2011, 31 str.
| C | 1. stopnja | projekt
1162. Stefanovic, Sofija: Dinozavri: atlas z nalepkami.
Prev. Neža Kralj. Tržič: Učila International, 2011, 12 str. Dodatek: nalepke in plakat
| 5 | 2. stopnja | delovni zvezek
| dinozavri
1163. Stefanovic, Sofija: Vesolje: atlas z nalepkami.
Prev. Neža Kralj. Tržič: Učila International, 2011, 12 str. Dodatek: nalepke in plakat
| 5 | 2. stopnja | delovni zvezek
| vesolje
1164. Suhodolčan, Leopold: Piko Dinozaver.
Ilustr. Marjanca Jemec Božič. Spr. besedilo Vida Medved Udovič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjiga pred noskom),
35 str.
| 8 | B- stopnja | didaktične vzpodbude, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, projekt, spremno besedilo, velike tiskane črke
| prijateljstvo
1165. Škrat Nel in zmešnjava v veliki rumeni hiši.
Ilustr. Lucija Krašovec. Maribor: samozaložba, 2011, 20 str.
| C | B- stopnja | projekt
| pravičnost
1166. Šteh, Dragica: Zala, mala zelena gosenica.
Ivančna Gorica: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, SŠ Josipa Jurčiča, Vrtec, 2011, 48 str.
| C | 1. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, projekt
Projekti, didaktične predloge in delovni zvezki
142
1167. Štrancar, Tadej: Polonica.
Ilustr. Anuša Blažko. Ajdovščina: OŠ Danila Lokarja, 2011, 30 str.
| C | 1. stopnja | projekt
| drugačnost
1168. Tavadze, Olesya: Bajko in Paskualina: zgodba o dveh prijateljih = U Bajko te i Paskualina: paramisi palu duj pejtauškja = Bajko i
Paskualina: mothavibe vašu duj kol.
Prev. Tatjana Vonta, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Evgueni Ivanov. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 33 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, velike tiskane črke, za jezikovno vzgojo
1169. Tavčar, Lidija: Narodna galerija, Ljubljana: odkrivajmo, raziskujmo.
Ilustr. Štefan Hauko. Ljubljana: Narodna galerija, 2011. (Galova knjižnica), 24 str.
| 7 | 2. stopnja | delovni zvezek, fotografije, ponatis
| galerije, likovna umetnost, umetnost
1170. To sem jaz, verjamem vase: priročnik za fante in punce: 10 korakov do boljše samopodobe.
Spr. beseda Ksenija Lekić, Petra Tratnjek, Alenka Tacol, Nuša Konec Juričič. Celje: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, 151
str.
| 1 | 4. stopnja | ponatis, priročnik, spremna beseda
| mladostniki, samopodoba, samozavest
1171. Tomaž in prijatelji : moja prva pobarvanka .
Prev. Peter Arko. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 32 str.
| C | B- stopnja | delovni zvezek
1172. Tomaž in prijatelji. Oblike in nasprotja.
Prev. Peter Arko. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 24 str.
| C | A- stopnja | delovni zvezek, slikanica poučna
| vlaki
1173. Velušček, Anton: Koliščarji z Velikega jezera.
Prev. Marjeta Žebovec, Saša Pušnar Dobnikar. Ilustr. Zvonko Dobovšek. Fotogr. Nina Žnideršič. Ig: Društvo Fran Govekar,
2011, 16 str.
| 9 | 2. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, fotografije, projekt
| arheologija, koliščarji, Ljubljana, Ljubljansko barje, Slovenija
1174. Vojnović, Goran: Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite!
Ilustr. Damjan Stepančič. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, 2011, 72 str.
| M | 3. stopnja | projekt
1175. Volarič, Dea; Kofol, Karla: Zgodbe iz Posočja: zgodovinska slikanica z vajami za ponavljanje.
Ilustr. Tina Volarič. Tolmin: Tolminski muzej, 2011, 42 str.
| 9 | 2. stopnja | delovni zvezek, didaktične vzpodbude, ponatis, slikanica poučna
| Posočje, Slovenija, zgodovina
1176. Voskoboinikov, Valery: Ledena sveča = Gjegoskri mumeli = Ledoskari sviča.
Prev. Jerneja Jager, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Anne Linnamagi. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 33 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, za jezikovno vzgojo
1177. Vrščaj, Damjana: Prvo berilo.
Domžale: Damsvet, 2011, 51 str.
| C | 1. stopnja | projekt
1178. Vujadinović, Nenad: Roni = Roni = Roni.
Prev. Tatjana Vonta, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Emil Für. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni
center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 34 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, velike tiskane črke, za jezikovno vzgojo
Projekti, didaktične predloge in delovni zvezki
143
1179. Zake, Daiga: Pomaranče za vse = Pomarandžnen mištu sa = Komaranče vašu sa.
Prev. Jerneja Jager, Samanta Baranja, Rajko Šajnovič. Ilustr. Elena Stojanova. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojnoraziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011, 34 str.
| C | 1. stopnja | besedilo tudi v drugem jeziku, besedilo v narečju, projekt, velike tiskane črke, za jezikovno vzgojo
1180. Zdravljica Franceta Prešerna.
Koper,Hrvatini: Libris, OŠ dr. Aleš Bebler-Primož, 2011, 39 str.
| C | 1. stopnja | likovna ustvarjalnost otrok, projekt, spremno besedilo
1181. Živali.
Prev. Peter Arko. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Odkritja), 12 str. Dodatek: nalepke
| 5 | 1. stopnja | delovni zvezek, ponatis
| živali v naravi
Leposlovje za odrasle
1182. Kovič, Kajetan: Navodilo za hojo: čitanka.
Spr. beseda Boris A. Novak. Bibliografija Martin Grum. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. (Knjige za vsakogar), 182 str.
| M | 4. stopnja | fotografije, o avtorjih, spremna beseda, spremno besedilo
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
144
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
Bibliografska kazala
Avtorji besedil
A
ABBOTT, Tony:
Speči velikan Golla: 606
V deželo izgubljenih: 607
Velika ledena bitka: 608
Zlata osa: 609
ABEDI, Isabel:
Isola: 707
Šepet: 708
ABEL, Bettina: Moj najljubši slikovni slovar: 1
ALCOTT, Louisa May: Male ženske: 709
ALLEN, Peter: Zmešnjava na kmetiji: 2
AMBJØRNSEN, Ingvar: Samson & Roberto. 2,
Vražje vrane: 453
AMFT, Diana: Pajkec Ogabek: 101
AMMANITI, Niccolò: Jaz in ti: 710
ANDERSON, Laurie Halse: Zamrznjeni dekleti:
711
ARNEŽ, Ivanka: Globoko v gozdu - globoko v
srcu: 1085
ASHER, Jay: Trinajst razlogov: 712
ASKEW, Amanda:
Janko in Metka: 102
Zlatolaska in trije medvedi: 103
ASPLEY, Brenda: Tomaž in prijatelji. Tomaž, na
pomoč! : slikopis z nalepkami : 1086
ASTLEY, Neville:
Pujsa Pepa. Moj očka: 3
Pujsa Pepa. Zobna vila: 104
AVBERŠEK, Kaja: Igrišče: mini priročnik za
gradnjo izvirnih instrumentov v stripu!:
1087
B
BABIĆ, Violeta:
Dnevnik za vsako punco: 1088
Stilski vodnik za vsakega fanta: 908
BACCHINI, Barbara:
Hitimo na pomoč: 4
Igrajmo se s števili!: zabavno spoznavanje
števil: slikanica s predalčki: 5
Igrajmo se z barvami!: zabavno
spoznavanje barv: slikanica s predalčki: 6
Igrive živali na kmetiji: 7
Mladički: 8
Traktorji: 9
BAGHDASARYAN, Rouzanna:
Miško hoče pobegniti = U Miško kaumel te
ispidel = Miško kanini naši: 1089
Tema = Šitišaugo = Tama: 1090
BAILEY, Linda:
Avanture med Vikingi: 981
Avanture v ledeni dobi: 982
Avanture v srednjem veku: 983
Avanture v starem Egiptu: 984
Avanture v stari Grčiji: 985
Avanture v stari Kitajski: 986
BAJC, Alen: Hudobni svinčnik: 994
BAJŽELJ, Maja: Živali: 10
BĄKIEWICZ, Grażyna: Kumarica: 454
BAN, Tatjana: Ovčka Belka plete oblačila: 106
BARK, Jaspre: Leonardo da Vinci: izumi genija:
815
BARKAN, Joanne:
Čričkova pesem: 11
Žabice in prijatelji: 12
BASTARDA, Tamara: Nič ni tako, kot se sprva
zdi: 995
BATESON, Catherine: Čebelica Bee: 713
BAUER, Jana: Groznovilca v hudi hosti: 457
BAUMGART, Klaus: Larina zvezdica: 107
BAXTER, Nicola: Mala vila in čarobna želja: 108
BEASTLY BOYS: Vampir iz džungle: 610
BEATON, Clare: Velikonočni izdelki: 933
BEAUMONT, Émilie:
Barve: 13
Bor vozi motor: 14
Kraljična Pia: 15
Mucki: 16
Oskar upravlja žerjav: 17
Podobe vesolja: 873
Reševalec Nejc: 18
Veterinarka Livija: 19
Viktor vozi traktor: 20
BECKER, Bonny: Obisk za medveda: 109
BEDNARSKI, Piotr: Modrikasti sneg: 714
BELAK PUNGARTNIK, Suzana: Ustvari živalske
podobe: 934
BÉLINEAU, Nathalie: Narava: 21
BENEDICTUS, David: Poletje v stoletni hosti:
avtorizirano nadaljevanje izvirnih zgodb o
medvedu Puju A. A. Milna: 458
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
145
BENNETT, Sophia: Nitke: 715
BENULIČ, Saša: Spet zeleno: 110
BERGER, Aleš: Noji nad Triglavom: igrica v
verzih: 797
BERTINETTI, Aldo: Mirjam in Emanuel: 459
BEVC, Cvetka:
Desetka: 716
Moja družina: 111
BEVK, France: Grivarjevi otroci ; Pastirci: 717
BIDOVEC, Martina: Dežek pada: 803
BIEBER, Hartmut:
Medo Jaka gre na kahlico: 22
Medo Jaka ne rabi več dude: 23
Medo Jaka se pozdravi: 24
Medo Jaka si sam umije zobe: 25
BIHAR, Damjana: Sanjam, da sem Sonce: 112
BIZJAK, Pavlina: Sledi: 1091
BJELČIĆ, Ratko: Ratkodivščine: 718
BLABEY, Aaron: Živa Žganec: 113
BLADE, Adam:
Arktični bojevnik Koldo: 611
Čuvar morja Krab: 612
Gospodar zemlje Trema: 613
Kamniti velikan Skal: 614
Kraljica žuželk Amikta: 615
Krilati stvor Kreta: 616
Ognjeni zmaj Ferno: 617
Prvi junak: iz teme vstane junak: 618
Pustolovski priročnik: 619
Temni kotel: 620
Vladarica neba Zmajstreb: 621
BLANCHUT, Fabienne:
Mila je jokica: 114
Mila je klepetulja: 115
Mila je muhasta: 116
Mila je radodarna: 117
BLAŽIČ, Mateja: Otok vračev: drugi del trilogije
Varuhi skrivnosti: 622
BOBEK, Gaja: Lov za Robertom Pattisonom:
996
BOND, Michael:
Medvedek Paddington na lovu za nagrado:
118
Medvedek Paddington na ogledu
znamenitosti: 119
Medvedek Paddington na vrtu: 120
Medvedek Paddington: izvirna zgodbica o
medvedku iz Peruja: 121
BONNEWIJN, Olivier:
Bombastični božič: 832
Na obali oceana: 833
Nenavadni prijatelj: 834
Nevihta v hiši: 835
Tri vrtnice: 836
BORIN, Andreja: Majhen svet: 122
BOSHOUWERS, Suzan:
Kavboji: 916
Princese: 123
BOUMANS, Lieve:
Ali veš, koliko je ura?: 26
Mladički na kmetiji: kje je mama kokoš?: 27
Moja prva knjiga. Besede: 2-3 leta: 28
Na kmetiji: miška Cvetka pokaže psičku
pot: 29
Odil Krok se uči zelo zabavne besede: 30
Odil Krok, zelo prijazen krokodil: 31
Otrokova prva knjiga živali: 33
Otrokova prva knjiga: 32
Račka Nana pozna barve: 34
Račka Nana šteje od 1 do 10: 35
Zabavna vozila: 2-3 leta: 36
BOURGEOIS, Paulette:
Franček in nevihta: 124
Franček reče "Rad te imam": 125
Franček ukazuje: 126
Frančkovo božično darilo: 127
BOURGUIGNON, Laurence: Olga: 128
BOY, Armelle: Oskar in Mina v šoli igrač: 37
BOYNE, John:
Deček v črtasti pižami: pripoved: 719
Nace gre od doma: pravljica: 623
Upor na ladji Bounty: 720
BRATKOVIČ, Elsa: O miški, ki išče hiško: 130
BRAUER, Sybille: Moj prvi otroški slikovni
slovar: spoznaj prve angleške besede: 965
BREZINOVA, Ivona: Doroteja in njena očala = I
Doroteja te lakre očaule = Doroteja i lakre
špeglja: 1092
BREZNIK DOMEJ, Zala: Medvedek Brundo,
gozdni pravljičar: 997
BRIŠKI, Lora: Črno bela slika pisanih barv 1, 2,
3: 998
BRODERICK, Marian: Čarovniška vajenka: 460
BROJAN, Jože: Navihanček s črnimi lasmi: 461
BROOKS, Susie: Živali v morju: več kot 50
zavihkov presenečenja: 887
BROWER, Kenneth: Morje: 862
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
146
BROWN, Janet Allison:
Jakec dobi prijatelja: 132
Jakec ima prevelika ušesa: 133
Jakec in nevihta: 134
BROWN, Joff: Vitezi in zmaji: 462
BRUNEL, Aude: Gremo na delo = Žas pri buti =
Džam pu buti: 1093
BUCHWALD, Sabina: Filo in Zofija: 463
BURCHETT, Jan: Gozdni požar: 721
BURLINGHAM, Abigail: Paco in njegovi kužki:
135
BURNIE, David:
Drevo: od drobnega semena do
mogočnega gozda: 886
Sesalci: 888
Velika enciklopedija narave: 861
BUTLER, M. Christina:
Miška in Mesec: 136
Neke božične noči: 137
C
CALABRESI, Linda: Človeško telo: 898
CALI, Davide: Medved poseka gozd: 138
CALLERY, Sean: Denar, sveta vladar: 847
CAPUDER GRCE, Neva: Mali brat: 464
CARROLL, Lewis:
Alica v čudežni deželi: 624
Aličine dogodivščine v čudežni deželi: 1094
CASALIS, Anna:
Mišek Tip je sebičen: 139
Mišek Tip med božičnimi prazniki: 140
Mišek Tip nagaja: 141
Mišek Tip pri babici in dedku: 142
Mišek Tip pri zobozdravniku: 143
Mišek Tip si želi bratca: 144
CAST, P. C.:
Izbrana: 625
Neukročena: 626
Zapeljana: 627
Zasledovana: 628
CHANG, Margaret: Celijin robot: 722
CHAPMAN, Jane: Resnično dobri prijatelji: ob
rečnem bregu: 145
CHEN, Zhiyuan: Guji Guji: 146
CHESTERMAN, Barnaby: Borilni športi. Knj. 2,
Judo: 958
CHILD, Lauren:
Clarice Bean - težavno črkovanje: 465
Paradižnika ne bom nikoli niti poskusila:
nastopata Čarli in Lola: 147
CHRISP, Peter: Pirati: 925
CLEARE, John: Veliki alpinistični vzponi: Eiger,
K2, Everest, McKinley, Matterhorn: 959
CLOCHARD, Séverine: Hura za punce!: vodnik
skozi prednajstniški čas: 899
COLE, Stephen Anthony:
Izvaljena groza: 466
Skrivnost plenilcev: 467
COLFER, Eoin: Artemis Fowl. Atlantidski
sindrom: 629
COLGAN, Lynda: Čarobna matematika: triki s
števili: 868
COLLINS, Josephine: Princesina poroka: z
okenci in s knjižico z navodili za družice:
148
COLLINS, Suzanne:
Arena smrti: 630
Kruto maščevanje: 631
CONDIE, Ally: Popoln par: 632
COOK, Harry: Borilni športi. Knj. 3, Karate: 960
COOPER, Diana:
Čarobne dogodivščine Tare in govorečega
muca: 468
Tara in govoreči muc se srečata z angeli in
vilami: 469
CORDEROY, Tracey:
Čas je za kahlico: 149
Oh, ta raček: 150
Pogumni pingvinček: 151
Še ena zgodba: 152
COSNEAU, Géraldine: Življenje v vaseh po
svetu: 1095
COSNEAU, Olivia: Pasja zmešnjava: 44
COUSINS, Lucy: Njam!: 153
COX, Alexander: Kdo je glavni?: 848
CROSSICK, Matt: Fantje, tako gre to pri nas!!!:
knjiga o odraščanju: 909
CUNO, Sabine: Vesel božič, živalce!: 45
CURTIS, Vanessa: Neukrotljiva Lilah May: 723
CURTO, Rosa Maria: Naučimo se risati: 927
CUXART, Bernadette: Oblikovanje živali iz
plastelina: 935
Č
ČEHOVIN, Aleksandra: Strašna Martinova
prigoda: zgodba, ki se ne sme ponoviti,
(čeprav se dogaja kar naprej): 154
ČERNEJ, Anica: Hi, konjiček: 155
ČRV SUŽNIK, Mateja: Uročeni otok. Knj. 2,
Reševanje Azabele: fantazijska
pustolovščina: 633
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
147
D
DAHL, Michael: Zadnji sin Kriptona: 634
D'AVENIA, Alessandro: Bela kot mleko, rdeča
kot kri: roman: 724
DAVID, Juliet: Izgubljena ovca: knjiga z zavihki:
157
DAZE, Hayley:
Piratsko presenečenje: 470
Vožnja s čarobno preprogo: 471
DEARY, Terry:
O fantu, ki je zganjal hrup zaradi konja: 472
O mestni miši in špartanski hiši: stare grške
zgodbe: 473
Služabnica, čarovnica in kruta kraljica:
evropske zgodbe: 474
Upihni luč: 725
Upor na piramidi: 475
Zlato mrtvega kralja: 476
DEETJEN, Claudia:
Česar nihče ne ve: 158
Jaz: 1096
DELMEGE, Sarah: Punce, tako gre to pri nas!!!:
knjiga o odraščanju: 910
DENNIS BRYAN, Kim: Konji: živali, ki so
spremenile svet: 917
DERGANC, Marko:
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 1, Na
visokem Severu: 477
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 2, V Afriki:
478
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 3, Zombiji in
strah: 479
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 4,
Skrivnostni jeti: 480
DIEDERICHS, Gilles: Barvamo mandale: 1097
DINGLE, Adrian: Kako iz 92 sestavin ustvariti
vesolje: 877
DOBNIKAR, Vivi: Sestrici po naročilu: 999
DOLENC, Sašo: Kratke zgodbice o skoraj vsem:
817
DOMICELJ, Tomaž: Pravljica o pridni
voluharici: 159
DONALDSON, Julia:
Hiška, majhna kot miška: 160
Najprisrčnejši velikan: 161
DORIA, Julia:
Kako je muren Vladimir presenetil svet: 162
Kresnička Sija in pikapolonica Lili na
mavrični gugalnici: 164
DORIA, Živa Viviana: Ko lunica ne spi: 163
DOWNHAM, Jenny: Preden umrem: 726
DRAŽETIĆ, Nevenka: Pikapolonica in medved:
1099
DUCATTEAU, Florence: Obiščimo muzej: 818
DUMAS, Alexandre: Trije mušketirji: 727
DUŠA DRAŽ, Irena: Seksikon: 911
DYER, Alan: Zvezda: od rojstva do črne luknje:
874
E
EKSELENSKI, Bojan: Vitezi in čarovniki. 2,
Indigo novi svet: 635
ELSCHNER, Géraldine: Moj piščanček: 166
EMMA, Sal:
Konji: 1100
Psički: 1101
ERŽEN, Saša:
Prosta volja je najbolja: 167
Tista o bolhah: 168
F
FAŠMON, Mirjam: Grafiti: Maribor kot mesto
besed: 1000
FEERTCHAK, Sonia: Enciklopedija za punce:
829
FERLUGA, Peter: Škrobek kuha 2: 25
pravljičnih receptov za ustvarjalne otroke:
923
FERRERO, Bruno: Božične zgodbe: od adventa
do svetih treh kraljev: 837
FIAMMINGO, Raphaël: Življenja Marie Curie:
žena v zgodovini kemije: 878
FINSTERBUSCH, Monika: Princeska Lili in
zmajčica: 169
FOCCROULLE, Luc: Žabji zbor: 171
FRANCIA, Manilo: Božič z Božičkom: 47
FRANČIČ, Franjo: Dokler bo sonce, bodo tudi
sončnice: ekopravljica: 172
FRANK, Anne: Dnevnik Ane Frank: 728
FREEDMAN, Claire: Objemi me, medvedek!:
173
FRENCH, Vivian:
Čarobna božična dežela: 481
Eva in Elvis: 174
Princesa Ela in očarljivi jelenček: 482
Princesa Sara in srebrni labod: 483
FRIEDMAN, Joe: Bubelka in črv: 484
FRISQUE, Anne-Marie: Obisk na kmetiji:
zgodba s sličicami: 48
FULLMAN, Joe: Velika knjiga čarobnih trikov:
954
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
148
FURLAN, Alja:
Ljubezenčki: 175
Mama, moji punci je ime Depra: 729
G
GAIMAN, Neil: Pokopališka knjiga: 636
GALE ŠPAREMBLEK, Filipina: Zgodba o
masajskem dečku Seketu: 1102
GAMS, Miša: Eline pesmi: 176
GARDNER, Sally: Rdeča ogrlica: 730
GAUBE, Leonardo: Dramske igre: 798
GEDA, Fabio: V morju so krokodili: resnična
zgodba Enajatolaha Akbarija: 731
GEHRMANN, Katja: Medved in mali: 177
GEISLER, Dagmar: Od glave do pet: male in
velike skrivnosti o človeškem telesu: 900
GELSEY, James: Zlobni, zeleni skrivnostni stroj:
637
GENECHTEN, Guido van:
Mame s svojimi mladički: 49
Očki s svojimi mladički: 50
GERVAY, Susanne: Jaz sem Jack: 732
GLEITZMAN, Morris:
Nekoč: 733
Potem: 734
GLUVIĆ, Goran: Celovečerni film: mladinski
roman: 735
GOBBIE, Beth: Punca, ki nekaj velja: 736
GODEC Schmidt, Jelka: Vrtec pri veseli kravi:
591
GODEC, Rupko: Otroške zavozlanke 2: 1103
GOETHE, Johann Wolfgang von: Pravljica o
zeleni kači in lepi Lilijani: 1104
GOLDSMITH, Mike: Zemlja: življenje planeta:
875
GOLOB, Berta:
Božič prihaja: 854
Slom v svetlobi: življenjska pot bl. Antona
Martina Slomška: 978
GOLOB, Tadej: Zlati zob: 737
GOMBAČ, Žiga:
Dnevnik legionarja Primusa ali Kako je
nastalo mesto Ptuj: 638
Gusar Edi reši prijatelje: 178
Skrivnost stoletnega vetra: 639
Vitez Miha iz Lendave: 640
GOOS, Michaela Maria: Pimpinela reši grad =
Pimpinella rettet das Schloss: 179
GOSCINNY, René: Nikec: 738
GOYER, Katell: Čarodejke sveta: 181
GRAFENAUER, Niko:
Pedenjped: 182
V gosjem redu gre v korak troje gosk in en
gosak: 183
Žabja radijska postaja: sleherni večer
oddaja: 184
GREGORIČ GORENC, Barbara:
Skriti grafiti: 804
Strašne pesmi: 805
GREGORY, Kristiana: Brontejin knjižni klub:
739
GREIG, Elna: Kako se oglašajo živali: pritisni na
tipko za živalski pozdrav!: 51
GRGINIČ, Marija:
Miška, kje je tvoja hiška?: mala knjiga za
predšolske otroke: 849
Travnik kliče, brž na lov: mala knjiga za
predšolske otroke: 850
GRIMM, Jacob:
Janko in Metka: 186
Najlepše pravljice: 580
Rdeča kapica: 187
Volk in sedem kozličkov: 188
GROM, Tomaž: Sonce in sončice po vsem
svetu: 1105
GROSSETÊTE, Charlotte: SOS za punce: 830
GRUDEN, Nik: Nikolino in Žakolin: 1003
GRÜN, Anselm: Božična zgodba: 838
GRŽAN, Karel: Iščemo vrednote: 1106
H
HABIČ, Špela: Mamica, pogumen sem: 189
HAMMERSCHMITT, Marcus: Yardang: 641
HANUŠ, Barbara:
O Jakobu in muci Mici. Maškare =
Maschere = Maskarák = Fasching = Carnival
costumes: 191
O Jakobu in muci Mici. Maškare =
Maskenbal = Foušing = Maska = Maškare:
192
O Jakobu in muci Mici. Rojstni dan = Il
compleanno = A születésnap = Der
Geburtstag: 1107
HARDESTY, Von: Letenje: 926
HART, Christopher: Risani junaki: preprost
vodnik za risarje začetnike: 928
HARTMAN, Bob: Zgodbe za Božič: 485
HARTNETT, Sonya: O dečku: 740
HARVEY, Sarah N.: Plastika: 741
HAVUKAINEN, Aino: Tine in Bine. Nori izumi:
193
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
149
HAXHIA, Miranda: Punčkin nos = Babutkakro
nak = Punčkakaro nakh: 1108
HÉDELIN, Pascale: Velika knjiga o vozilih: 912
HERGÉ:
Koks na krovu: 592
Primadonini dragulji: 593
Tintin v Tibetu: 594
Zadeva Sončnica: 595
HEWAT, Katie:
Svet: atlas z nalepkami: 1109
Živali: atlas z nalepkami: 1110
HILL, Eric: Pikijev prvi besednjak: 52
HODGKINS, Fran: Če bi bil moj ...: gozdna
uspavanka: 194
HOENA, Blake A.: Smrtonosni vrt Strupene
bršljanke: 642
HOLLIDAY, Liz:
Lepotica in zver: pravljica z nalepkami: več
kot 80 nalepk in igric!: 195
Pepelka: pravljica z nalepkami: več kot 80
nalepk in igric!: 196
Sneguljčica: pravljica z nalepkami: več kot
80 nalepk in igric!: 197
Trnuljčica: pravljica z nalepkami: več kot 80
nalepk in igric!: 198
HOMES, A. M.: Jack: 742
HORVAT, Nuša: Rožna graščina: 1006
HORVAT, Romeo: Marlenina skrita omara 4 =
Marlenakro gurudo maurijmo 4: 1111
HOSTNIK, Lučka: Srečno novo leto: 743
HUBERY, Julia: Čarovnija male vile: 199
HUBMAN, Branka: Teloh Puh: 200
HUDICOURT, Caroline: Mango za dedka =
Mango mištu papo = Mango vašu phurano
dade: 1112
HUNT, Elizabeth Singer:
Iskanje potopljenega zaklada: Avstralija:
643
Pobeg strašnega dinozavra: ZDA: 644
HUNTER JONES, Sue: Ustvarjalna knjiga za
princeske: 936
HUSEINOVIĆ, Kašmir:
Nenavadna knjižničarka: 202
Ptice: 203
Srečna družina: 204
HYNES, Margaret: Vreme: 879
J
JAKOVLJEVIČ, Brina: Dobri Ikelos: 1114
JALOVEC, Viljenka: Uganke: 205
JAMES, Rebecca: Čarobna, hudobna: 744
JAMMES, Laurance:
Pisana druščina. Igra s števili: 53
Pisana druščina. Igra z barvami: 54
JAMNIK POCAJT, Tatjana: Kruhek je šel po
svetu: 206
JANČAR, Irma: Čebela Sivka v deželi
Medelandiji: 207
JANISCH, Heinz: Preprosto ti: 208
JANTOL, Petra: Čarobnost trenutka: 1009
JEFFREY, Sean: Frančkova poučna slikanica: 60
zabavnih okenc: 55
JENSEN, Leyah: Angeli in Sveto pismo: nauk o
posebnih božjih poslancih: 839
JEONG, Soyoung: Naše čisto telo: čiste roke in
čisti zobje: 901
JEREBIC, Sarah: Kraljestvo noči: mit postane
moje življenje: 1010
JIMÉNEZ, Núria:
Skrbimo za naš planet. Energija klik!: 863
Skrbimo za naš planet. Odpadki fej!: 864
Skrbimo za naš planet. Voda pljusk!: 865
Skrbimo za naš planet. Zrak švist!: 866
JONES, Allan Frewin:
Ogenj nad Lastovičjem: 645
Pot v Kontraur: 646
Trundlov pohod: 647
JONES, Cath:
Medved Marko: 57
Muc Mrnjav: 58
Račka Rozi: 59
Zajči Majči: 60
JOVANOVIČ, Helena: Pravljice za bele zimske
dni: 486
JOYCE, Melanie:
Mami, rad te imam: 211
Očka, rad te imam: 212
JURIŠIĆ, Branka D.: Priročnik za risanje živali:
1116
JURKO, Nejc: Gozdni mož Hrastek: 1011
K
KAPUŠIN, Ivan: Tonček pri dedku Mrazu: 213
KARIM, Silva: Velike umetnine za male
umetnike: 1117
KARLOVŠEK, Igor: Matej: 745
KARMEL, Annabel: Kuhati znam!: 924
KASTELIC, Dušan: Skrivnostna smrt mlade
Leonore: ljubezenska zgodba s primesmi
kriminalke, ki temelji na resničnih dogodkih
(z rahlo zavajajočo naslovnico): 1118
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
150
KATE, Lauren:
Padli angeli: 648
Trpljenje: 649
KEGEL, Mateja A.:
Lari, govoreča kravica: 214
Mačje zgodbe: Tiltkina dogodivščina: 215
Maki, radovedna slončica: 216
Mami, zakaj ima teta žalostne oči?: 217
KENDA HUSSU, Damjana: Čudežno zdravilo za
Zalo: zgodba z mestnih ulic: 487
KERMAUNER, Aksinja: In zmaj je pojedel
sonce: 746
KERRIN, Jessica Scott:
Martin Bridge. Naprej in navzgor!: 488
Martin Bridge. S polno paro naprej!: 489
KESIČ DIMIC, Katarina:
Človek, ne spomni se: 490
Kradljivka spominov: 747
Niki se zgodi pravljica: 491
Zojina rešitev: zgodba o nasilju v družini:
492
KETTE, Dragotin:
Čebelica in čmrlj = Čibelica i čmrlji: 218
Mravlji = Due formiche: 219
Mravlji = Mravljinci: 220
KIMPTON, Diana:
Glasbeni mišek: 493
Skrivnostna ogrlica: 494
KINK, Barbara: Voda je vir življenja: vodni viri
Bele Krajine in Žumberka: 1119
KINNEY, Jeff: Dnevnik nabritega mulca:
dnevnik Grega Tepeža: 748
KLEMENČIČ, Kaja: Ljubezen ali ples: 1012
KLENOVŠEK MUSIL, Manica:
Čarobni svinčnik: 222
Mala arhitekta: 223
Trije mucki in zmaj: 224
KLOPČIČ, Alenka:
Boe z otokov: 495
Čarovniška knjiga I ali Kako je izginilo
jezero: 496
Čarovniška knjiga II ali Kako je izginila šola:
497
Čarovniška knjiga III ali Kako je izginila gora:
498
Čebelji ples: 225
Črt in Lena: 226
Drugačna zgodba o hrastu: 227
Eko pravljica: štiri zgodbice o štirih
naravnih energentih: o vetru, zemlji, ognju
in vodi: 228
Hišek in Elektromobil: 229
Hišek in Sonček: 230
Pisma dveh deklet: Ema in Samira: 749
Žabica Vanja je hotela postati miss barja:
499
KNISTER:
Lepa Izabela: 231
Mala čarovnica Lili in knjiga o zmaju: 500
Mala čarovnica Lili in začarana noč v šoli:
501
KOBAL, Darinka:
Čebela Ela je ozdravela: 233
Čebela Špela je oslepela: 234
Janovo pismo Miklavžu: 235
Zgodbice izpod odejice: 236
KOCMUT, Aleksandra:
Andraž spozna knjižnega molja: 237
Škrat Packopat: 1121
KOČAR, Tomo:
Lumpi iz 3. a so (ne)kulturni: 502
Lumpi iz 4. a: 503
Moja, moja, moja: 238
Zaljubljeni zajček: 239
KODRIČ, Neli: Ali te lahko objamem močno?:
240
KOKALJ, Anja: Medvedek se uči voziti kolo: 242
KOKALJ, Barbara: Izgubljeni v časovni zanki 2:
1013
KOKALJ, Tatjana:
Detektivka Zofija na taboru: 504
Fižolina: 241
Teta Cilka: 505
KOKOTEC, Zdenka: Mavrični krtek: 243
KOLARIČ, Jana: Brodolom v otroški sobi: 244
KOLBIČ, Gabrijela: Ljubo doma: 506
KOLENC, Celina: Jaz sem mala gospodična:
1122
KOMAC, Roman: Sedmi čut: 1014
KOMAT, Anton:
Dinozavri: 881
Varuhi Vrbovega Loga: 650
KONC LORENZUTTI, Nataša:
Nihče ne ve ...: prilike v stripu in verzih: 840
Poleti letim ; Eda in Pepi: 245
KOPINŠEK, Simona: Nevidna vrata južne strani
neba: (Zojine zgodbe): 507
KOREN, Majda:
Bert v slikarski šoli ali kaj je to Kijaro s kuro:
508
Mihec: 509
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
151
KORENJAK MARČUN, Petra: Mali ustvarjalci 2:
937
KOREZ KORENČAN, Darja: Baletni copatki: 510
KORITNIK, Ana: Polž Počasnelko in gosenica
Marta: 1123
KORMAN, Gordon: Napačna nota: 750
KOS, Božo: Kavboj Pipec, Rdeča pesa in Luna:
596
KOS, Gaja: Grdavši: 511
KOS, Rada: Preproste stvari za male dlani:
ustvarjajmo z otroki: 938
KOS, Stella: Kozarček preveč: 751
KOSARA, Tori: Justin Bieber: strogo zaupno:
979
KOSOVEL, Srečko: Medvedki sladkosnedki: 246
KOŠČAK, Tina: Glinčki: 247
KOVAČ, Polonca:
Mali medo: 248
Težave in sporočila psička Pafija: 512
KOVAČEVIČ BELTRAM, Marjan: Deseti brat,
Hamlet, Drakula in drugi: 963
KOVAČIČ, Alenka: S pesmijo v praznike: 945
KOVAČIČ, Lojze: Zgodbe iz mesta Rič-Rač in od
drugod: 513
KOVIČ, Amadea: Zakaj pa ne?: 1015
KOVIČ, Kajetan:
Maček Muri: 249
Maček Muri: 250
Moj prijatelj Piki Jakob: 514
Navodilo za hojo: čitanka: 1182
Pajacek in punčka: 251
Zlata ladja: 252
Zmaj Direndaj: 253
KOZINC, Darinka: Pripovedujeva oba: 254
KRAAN, Hanna: Čavknjena čarovnica spet
razsaja: 515
KRAJNC, Tomaž: Skrivnost iz letala: 1016
KRALJIČ, Helena:
Doktor Medved: 255
Igre z žogo: 256
Karli, Fonzi in zlata ribica: 257
Pošastozavri in jabolko spora: 258
KRAPEŽ, Neža: Nerazčiščeno čustvo: 1017
KREITZ, Isabel: Pikica in Tonček: 597
KREMPL, Urša:
Drugačen škrat: 259
Zgodbice za lepši dan: 260
KRIŽAN, Alenka: Pogled z okenske police: 1018
KROLL, Virginia: Materina ljubezen: 261
KRUK, Halya: Najmanjši = Lektikneder =
Nartiknede: 1124
KRUŠIČ, Ljuba: Škratek Direndaj v vrtcu: ob 30letnici otvoritve Vrtca Prvačina in odprtju
prenovljenega vrtca: 1125
KRŽAN, Anja: Moj divji žrebec: 1019
KUHAR, Janez: Jaz imam pa goslice: 947
KUIJER, Guus: Čez obzorje z vetrom na morje:
752
KUNAVER, Dušica: Zlatorog: v pripovedi in
resnici: 855
KÜNZLER BEHNCKE, Rosemarie: Božična
zgodba: 61
KUPLENK, Martina: Vesela mavrica: 262
KUPPERBERG, Paul: Gospodarja senc: 651
L
LAINŠČEK, Feri: Mislice: deset pravljic: 652
LAJOVIC, Sonja: Scratch: 826
LANDA, Norbert: Rigajoči medved: 263
LANDAU, Irena: Glavo pokonci!: 754
LASKY, Kathryn: Potovanje: 653
LAVIN, Anjel: Poti v pesku: 1020
LE GUIN, Ursula K.: Tehanu: 654
LECREUX, Michèle:
Knjiga za fante: bodi zakon!: 851
Knjiga za punce: bodi fensi!: vse, kar imajo
punce rade: 852
LEE, Suzy: Val: 264
LEGIŠA, Martina: Tipitapi v rusi kapi: 265
LENARČIČ, Sonja: Prisluhni vetru: 1126
LERANGIS, Peter: Tat mečev: 755
LESKOVIC, Maruša: Mesec januar zboli: 1021
LEVOY, Myron: Čarovnica s Četrte ulice in
druge povesti: 756
LEVSTIK, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico:
266
LEWIS, Gill: Vrnila se bo: 757
LILIOM, Laura: Ti si moj res dober prijatelj = Tu
sal mro igen lačho pejtauši = Tuni hinas
mro zares lačho kolega: 1127
LIPNIK, Vita: Kristalna vrata: 1022
LISLE, Rebecca:
Prekletstvo krastač: 655
Prekletstvo krokarjev: 656
LLOYD JONES, Sally: Medvedkovo Sveto pismo:
božja beseda za rjavčka medveda: 62
LOGAJ, Jerneja: Nerotov skorajvsakdan: 1023
LONG, John A.: Dinozavri: 882
LOPATINA, Alexandra: Najpomembnejše
stvari: 516
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
152
LOUGHREY, Anita:
Oblike okrog mene. Krogi: 869
Oblike okrog mene. Kvadrati: 870
Oblike okrog mene. Pravokotniki: 871
Oblike okrog mene. Trikotniki: 872
LOZEJ, Doris: Govoreči bumerang: 517
M
MAAR, Paul: Gospod Bello in modro čudo: 657
MACDONALD, Alan:
Umazani Berti in bacili: 518
Umazani Berti in blato: 519
Umazani Berti in smrkelj: 520
Umazani Berti in stranišče: 521
MACKEY, Stephen: Petruška: 267
MAGDALENA, Laurent:
Bali se kopa: 269
Bali se veseli božiča: 270
Bali se vozi s kolesom: 271
Sara prespi pri Baliju: 272
MAJ, Nika:
Kličejo me cigan: 758
Peklenske čeri. 1. knjiga: mladinski roman:
759
Peklenske čeri. 2. knjiga: mladinski roman:
760
Tianov čudežni svet. Knj. 10, Čarovnikove
sanje: 658
Tianov čudežni svet. Knj. 7, Potovanje v
središče galaksije: 659
Tianov čudežni svet. Knj. 8, Kam je izginil
Tian?: 660
Tianov čudežni svet. Knj. 9, Zmešnjava na
kvadrat: 661
MAJHEN, Zvezdana:
Gugalnica za rime: 273
Majhne modre pravljice: 274
MAKAROVIČ, Svetlana:
Berto, zajec langobardski: 275
Čuk na palici: 276
Gal v galeriji: 929
Kosovirja na leteči žlici: 522
Maček Tití: 277
Pekarna Mišmaš: 278
Pod medvedovim dežnikom: 279
Sapramiška: 280
Sovica Oka: 281
Tacamuca: 282
MAKUC, Andrej: Oči: 761
MALAM, John: Pošasti so "in": 819
MALIČEV, Elvira: Otroške zavozlanke:
[križanke, izpolnjevanke, uganke ...: 6-10
let]: 956
MANČEK, Marjan:
Brundo se igra: 1130
Hribci kremeniti: 598
MARCHETTA, Melina: Piskačev sin: 762
MARCHIORI, Rita: Božičkov dom: 64
MARIN, Claude: Vincencij Pavelski: 841
MARION, Martin: Zmajček Drago in ljubljena
Ljubljana: 285
MARKIČ, Olga: Logiški pojmovnik za mlade:
827
MARKUŠ, Jasna:
Čiruli za Sarino srečo: 523
Žiga, kisla kumarica: 524
MARTIN, J. P.: Stric: 662
MARTINŠEK, Jana: Vse je dišalo po pomladi:
525
MATÈ, Miha: Babica v supergah: 663
MATKO LUKAN, Irena: Bobrov dnevnik: ali
rad/a hodiš v gledališče, kaj pa v kino?
rad/a bereš knjige?, si že bil/a na
koncertu?: 1131
MATTHEWS, Caitlin: Kako postaneš princesa:
286
MATTHEWS, Rupert O.: Nepojasnjeno: 820
MAV HROVAT, Nina: Neredko!: 287
MCBRATNEY, Sam: A veš, koliko te imam rad:
288
MCCAFFREY, Kate: Uničimo jo!: 763
MCCANN, Jesse Leon: Nadležni pirat, zvezan
na Florida Keys: 664
MCKAIN, Kelly: Lepa kot slika: 764
MCKINNEY, Barbara Shaw: Kapljica na poti
okoli sveta: 289
MEADOWS, Daisy:
Ana, vila morskih prašičkov: 526
Ema, vila muckov: 527
Iza, vila hrčkov: 528
Kim, vila zlatih ribic: 529
Pia, vila zajčkov: 530
Tea, vila kužkov: 531
Ula, vila konjičkov: 532
MEDVED, Monika: Postoj in poglej - tukaj
sem!: 1025
MENEZES, Sueli: Kresniček Nino: 290
MERGOLE VUKOVIČ, Sara: Sestavljanka: 1027
MERINO, José María: Nisem knjiga: vlaki
poletja: 665
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
153
MESTNIK, Ivanka: Izlet na Modri planet: 291
MEZE, Aleksij: Nenavadna pot na Triglav: 1028
MIHELČIČ, Marija: Pikapolonica Lili: 292
MIHELIČ, Kalina: Kalin in Kalina: 1030
MIKLAVČIČ, Milena:
Marička in medvedek: 293
Sonček in Bosopetka: 294
Šnitka: 295
MILČINSKI, Fran:
Butalci: 1133
Kako so si Butalci omislili pamet: 296
Skavt Peter: 765
MILLER, Joe:
Invazija mravelj: 533
Težave v predoru: 534
MILUTINOVIČ, Karmen: Prekletstvo usode:
1031
MIRKAC, Lucija: Po poti sreče ...: 1032
MIRT, Rok: Varuhi elementov: 1033
MLAKAR, Ida: Kako sta Bibi in Gusti sipala
srečo: 297
MLAKER ŠUMENJAK, Marija:
Čebela se predstavi. Delovni zvezek za
ljubitelje čebel: 1134
Čebela se predstavi. Učbenik za ljubitelje
čebel: 1135
MLINAR, Rudi: Gugalnica za dva: 766
MÖDERNDORFER, Vinko:
Gledališče otroke išče: igre in igrice, ki se
jih igrajo otroci, gledajo jih pa lahko tudi
odrasli: 799
Velika žehta: 298
MODIC, Maša:
Aja rada nagaja: 299
Kaj je lepo?: 300
Kje sem pa jaz doma?: 301
Koga se boji gospa zima?: 302
Rdeč balon: 303
MODINI, Luana: Novo srce: (30 dni pri 18-ih):
767
MOEDRIACH, T. H.: Mali Jan in njegova pošast
Ham. Ključi: slikanica = Der kleine Jan und
sein Hamm-Monster. Schlüssel: Bilderbuch:
304
MOERS, Walter: Vreščji mojster: kulinarična
pravljica iz Zamonije: 666
MOGIL, H. Michael: Nevarno vreme: 880
MONARI, Manuela:
Nočem poljubčkov!: 307
Umivanje je pustolovščina: 308
MONGREDIEN, Sue:
Oliver Lunca in vampirčki na zabavi: 535
Preden gremo spat: 309
MORGAN, Sally: Velika otroška enciklopedija
živali: 889
MORRIS, Neil:
Prve angleške besede: 966
Prve italijanske besede: 967
Prve nemške besede: 968
MRAČNIKAR, Helga: Ena, dva, tri: mali
slovarček. Poklici = Eins, zwei, drei: ein
kleines Wörterbuch. Berufe = Uno, due,
tre: un piccolo vocabulario. Professioni:
1139
MUCHAMORE, Robert: Rekrut: 768
MUCK, Desa:
Blazno resno o šoli: 769
Blazno resno zadeti: 907
MÜLLER, Ondřej: Krtkovo pisano leto: 1140
MUNDY, Robyn: Velike raziskovalne odprave:
Magellan, Cook, Shackleton, Heyerdahl,
Chichester: 973
MURPHY, Glenn:
Izumi: 821
Majhni koraki: 867
Zakladi: izgubljena in najdena bogastva:
987
MUSTER, Miki:
Miki: zbirka Miki Muster. 1, 1952-1955: 599
Miki: zbirka Miki Muster. 4, 1959-1961: 600
Miki: zbirka Miki Muster. 5, 1961-1963: 601
Miki: zbirka Miki Muster. 6, 1963-1965: 602
MYATT, Claudia: Gremo jadrat!: praktični
priročnik za mlade: 961
N
NARDIN, Milan: Oči, jaz vem: 310
NEALE, Kirsty:
Človeško telo: 902
Doba dinozavrov: 883
NESS, Patrick: Na begu: prva knjiga trilogije
Hrup in kaos: 667
NIESSEN, Susan: Na kmetiji: moj prvi obisk: 67
NIMMO, Jenny:
Kostanjev vojak: 3. del trilogije Snežni
pajek: 668
Lunin krajec: 2. del trilogije Snežni pajek:
669
Snežni pajek: 1. del trilogije Snežni pajek:
670
NJATIN, Lela B.: Zakaj je babica jezna: 538
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
154
NOËL, Alyson:
Dežela senc: tretji del serije Nesmrtni: 671
Modra luna: drugi del serije Nesmrtni: 672
Temni plamen: četrti del serije Nesmrtni:
673
NONNEMACHER, Klaus: Borilni športi. Knj. 1,
Kickboxing: 962
NÖSTLINGER, Christine:
Capasta Loreta: 770
Franceve detektivske zgodbe: 539
NOVAK, Nataša: Na mavrični poti: 1141
NOVAKOVIĆ, Novica: Kdo si upa: strašne in
gnusne pesmi (za poredne fante in malo
manj poredne punce): 806
O
O'CALLAGHAN, Sean: Vplivna verstva sveta:
strnjen vodnik: 831
ONICHIMOWSKA, Anna:
O ježu, ki je našel prijatelja: 312
O zebri, ki je hotela cvetni vzorec: 313
O žirafah, ki sta hoteli videti sneg: 314
OREŠNIK, Urška: Drevesnica Amanna in
čarobni prijatelj: 674
ORTELLI, Barbara: Dom za medveda: 315
OUD, Pauline:
Beti in Miha. V parku: 72
Beti in Miha. V živalskem vrtu: 73
V posteljo z Beti in Miho: 318
Za mizo z Beti in Miho: 319
OWEN, Laura:
Hijahop, Winnie: 540
Winnie lovi netopirje: 541
Winnie reče sir: 542
Winnijin veliki ulov: 543
P
PAJK, Manca: Zaznamovana: 1038
PALČAR, Vid: Nov dom v votlem drevesu: 1039
PALMER, Douglas: Fosili: bližnje srečanje z
nenavadnim svetom: 884
PANIĆ, Aleksandra:
Monkey business: 1040
Utrinki: 1041
PAOLOZZI, Giacomo Vittorio: Jean-Pierre pred
Bastiljo: 771
PARANUK, Sara: Volkodlak: 1043
PARK, Barbara:
Suzi B. Jamnik in majhna opica: 544
Suzi B. Jamnik in njen dolgi jezik: 545
PARKER, Steve:
Pogled v davnino: 885
Velika otroška slikovna enciklopedija: začni
odkrivati naš osupljivi svet!: 824
PARTLJIČ, Tone: Deklica in general ; General
Maister: 321
PAT:
Iskanje dragulja: 322
Pohod zadnjega doda: 546
Pripoved o dvoglavcu: 323
PAUŠIČ, Olga:
Osumljen: (mladinski roman): 772
Veselo na oder: zbirka odrskih besedil za
otroške in mladinske gledališke skupine:
800
PAVČEK, Tone:
Juri Muri po Sloveniji: tretji del stare
zgodbe: 324
Nina: pesnitev za punčke: 807
Romeo in Julija: 325
Svit, krilati konj: pesnitev za fante 20092010: 808
PAVLIN, Erika: Žabe, stonoge in druge glavne
vloge: 1142
PAVLOVČIČ, Anton: Pravljice o domačih
ljubljencih: 1143
PAVŠEK, Katarina: Leto Dobre vile: 326
PECELJ, Viktorija: Kako je lev postal
vegetarijanec: 327
PEČJAK, Vid: Drejček in trije Marsovčki: 547
PEDEVILLA, Pia: Igrivo ustvarjanje: več kot 300
idej za male in velike: 939
PEJČIĆ, Katarina: Trnova pot ljubezni: 1044
PELSENEER, Reine De: Sponka: 548
PENIZZOTTO, Pedro:
Deček brez sence: 328
Snežko, beli prijateljček: 329
PENNYPACKER, Sara:
Klementina ima talent: 550
Klementina in pismo: 551
Klementina: 549
PERGAR, Saša: Prepovedana ljubezen [ali]
Kako je nastalo Cerkniško jezero: 330
PERIC, Jerica: Sence: 1045
PEROCI, Ela:
Moj dežnik je lahko balon: 331
Muca Copatarica: 1144
Muca Copatarica: 332
Muca Copatarica: 333
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
155
PERŠOLJA, Patricija:
Marta: 334
Moja nona: 335
PETEK LEVOKOV, Milan: Skrivnost oblačne
gore: 675
PETEK, Jana: Mali beli zmaj: 1145
PETIŠKA, Eduard:
Kako je krtek dobil hlačice: 337
Stare grške bajke: 1146
Stare grške bajke: 583
PETRLIK HUSEINOVIĆ, Andrea:
Moja družina: 338
Noetova barka: 339
Trije prašički: 340
PETROV, Marica: Krompirjevi vojščaki ; in
Kulturna zgodovina krompirja: 918
PEYO:
Astrosmrk: 341
Krakavt: 342
Malo drugačen Smrk: 343
Smrkci in muha Bzz: 344
Smrkci in začarani grad: 345
Smrkci: my first picture word book = moj
prvi slikovni slovar: 969
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Dan s
Smrkci: 346
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Na rečnem
bregu: 347
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Štirje letni
časi: 348
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Vaška
veselica: 349
Smrkci: velika knjiga povesti: 552
Smrketa: 350
PIKL, Katja: Dobra plat slabega: 1046
PILIĆ, Sanja: Ostržek: 351
PILKEY, Dav:
Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč:
676
Prigode kapitana Gatnika: 677
Prigode Uka in Glaka, kungfujskih
pračlovekov iz prihodnosti: 603
PINNINGTON, Andrea: Slikovni atlas sveta: 974
PINTERIČ, Aleksandra: Žabja alergija, alergija
na vodo: 1147
PIRC, Tomo: Oblački: 352
PIRKMAJER SLOKAN, Aleksandra: Sprehod po
rimskem lapidariju Narodnega muzeja
Slovenije: vodnik za mlade: 1148
PIROTTA, Saviour: Pepelka ; in Žabji kralj: 353
PLAVEC, Karmen: Lisica in volk: 1150
PLESTENJAK, Ana: Rimljani v Ljubljani: 988
PLOHL, Nika: Skrivnost za 7 ključavnicami:
1049
PODGORŠEK, Mojiceja:
Eko kralj: 354
Ivana: 355
Kaja zna računati: 356
Kmet in trije peki: 357
Naj sneži!: 358
O lačni lisici: 359
O petelinu, ki je hotel znesti jajce: 360
Samo eno darilo: 361
POGOREVC, Pavlina: Barvna kaša in cvetni
prah, da o zmaju sploh ne govorimo: 1151
POHOLE, Sandra:
Živali na slovenskih kmetijah: v slovenskem
in angleškem jeziku = Animals on Slovenian
farms: in Slovenian and English language:
890
Živali v slovenskih gozdovih: v slovenskem
in angleškem jeziku = Animals in Slovenian
forests: in Slovenian and English language:
891
POLES, Špela: Pozojeva grajska pot okoli
Velenja: 1152
POLLACK, Pam:
Frankentaz in elektrifikastična
Transilvanija: 678
Sherlock Tepko kvaziskuje primer v stari
Angliji: 679
PORTER, Eleanor Hodgman: Poliana: 773
POVŠAR, Tjaša: Laurin in Klarin dnevnik: 1050
POWELL, Martin: Megla strahu: 680
POZDEREC, Mirjana: Ptička in miška: 1153
POZVEK, Ingrid: Oblačno nebo: 363
PRANGE, Serpil: Zaljubljeni cilinder: 364
PRAPROTNIK ZUPANČIČ, Lilijana:
Zakaj?: 365
Žuželčji zakaji: 892
PREGL KOBE, Tatjana:
Kdaj bo novo leto staro: 367
Kdo gre spat brez copat: 368
Nagajivke: 369
S kom gre očka naokrog: 370
PREGL, Sanja:
Jamčica Maja in skrivnosti podzemlja: 555
Ljubezni je za vse dovolj: 366
PREGL, Slavko:
Čudni časi: basni: 554
Radovedne pravljice: 556
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
156
PREŽIHOV Voranc:
Solzice: 1154
Solzice: 774
PRGIĆ, Jani: Mediacija za otroke:
konstruktivno reševanje konfliktov in
mediacija za otroke od 4. do 9. leta: 1155
PRIDDY, Roger:
Velika knjiga o kmetiji: 76
Velika knjiga o vozilih: 77
Velika knjiga o živalih: 78
PROCHÁZKOVÁ, Iva: Goli: 775
PROSEN, Marijan: Tabele in podatki: za
osnovnošolce: 1157
PUCER, Sonja:
Primabalerina: 371
Teši, teši in kozolec si postavi: 930
PUCIHAR, Blaž: Lunina čarobna flavtica:
glasbena pravljica za flavto in klavir: 951
PUPPIS, Nadja: Srebrno mesto: zgodbe in
legende o rudniku živega srebra v Idriji: 857
R
RAVNAK, Kaja: Mračna skrivnost naše šole:
1053
RAZLOŽNIK, Eva: Saksofonata: 1054
REIDER, Katja: Se lahko igram s tabo: zakaj je
prijateljstvo tako lepo deliti: 373
REJC, Lucija: Ocean: roman: 1055
REMŠKAR, Maja: Kati in Pepi v SiParku:
moderna slovenska pravljica in slikanica:
374
RENTTA, Sharon: Živalska bolnišnica: 375
REYES, Gabriele: Justin Bieber te izziva: 980
RHEENEN, Barbara van: Kiti: 893
RICE, David L.: Ali tudi živali čutijo?: 894
RINK ARH, Nada: Zaliv skrivnosti: 681
RIORDAN, Rick: Labirint kosti: 776
RIPHAGEN, Loes: Zverinice iz spalnice: od
Akihe do Žbljaca: 376
ROBBERECHT, Thierry: Mala poredna vila: 377
RODGERS, Frank:
Najroker gospod Krok: 557
Sherlock gospod Krok: 558
ROGAČ, Franci: Splashy the raindrop = Dežka:
378
ROJEC, Marjetka:
Baba Žaba - cirkus: 379
Baba Žaba se predstavi: 380
ROLLBERG, Charlotte: Avanture v Travnati
deželi. 2, Nepričakovan obisk: 381
RONCAGLIA, Silvia:
Iskanje dragocene preproge: 559
Vsega so krive modre maline: 560
ROSA, Teja: Poslednji izbranec: 1056
ROSATI, Ivo: Vodni duh in njegov vodnjak: 382
ROSS, Gaja: Paglavčki prostovoljčki: lahko
delaš zastonj, ne moreš pa zaman: 383
ROVIRA, Pere: Živali sveta: 895
ROWLING, J. K.:
Harry Potter. Dvorana skrivnosti: 682
Harry Potter. Jetnik iz Azkabana: 683
Harry Potter. Kamen modrosti: 684
Harry Potter. Ognjeni kelih: 685
Harry Potter. Princ mešane krvi: 686
ROZMAN, Andrej:
Gospod Filodendron: 561
Izbrane Rozine v akciji: pesmi za odrasle od
13. leta naprej: 810
Urška: 384
RUDOLF, Mojca:
Sanjski prividi. Knj. 1, Drama v avtobusu:
777
Sanjski prividi. Knj. 2, Peklenska cesta: 778
RUIZ, Celia: Basni in zgodbe o živalih: 562
RUSTJA, Božo: Moje prve molitve: 842
RUTAR, Vika: Pravi: 1058
RYAN, Margaret:
Prekletstvo kapitana Križemgleda: 563
Zakladi gospoda Prekucnika: 564
S
SAAN, Anita van: Moja velika knjiga o
vrtnarjenju: 919
SAGE, Angie: Sirena: 687
SAM, Anej: Otroci in moda: prenovljena in
dopolnjena izdaja knjige Tudi otroci se
oblačijo: 858
SAMMÜLLER, Sonja: Učimo se angleško z
medvedkom: za predšolske otroke in
osnovnošolce: 970
SCHEERER, Jana: Ljubim Elvisa: 779
SCHIMEL, Lawrence: Tak kot drugi = Just like
them: 385
SCHIRETZ, Thomas: Trompetka: mala
dinozavrinja: glasbena pravljica o trobenti:
386
SCHULTZ, Alex: Izdelajmo letala iz papirja:
zgibanke klasičnih in posebnih modelov:
940
SEDGWICK, Marcus: Poplava in podočnik: 688
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
157
SEIFRID, Barbara: Zgodbe o podganci Manci.
Manca gre v šolo: 853
SELIŠKAR, Tone: Bratovščina Sinjega galeba:
780
SEVLJAK, Jože: Pesmi za Jakoba in Kajo: 811
SFAR, Joann: Mali princ: stripovski album po
knjigi Antoina de Saint-Exupéryja: 604
SHIELDS, Carol Diggory: V soboto zvečer bo
dinorendaj: 388
SHIELDS, Gillian: Najmanjši medvedek: 387
SIGG, Stephan: Ministrantska žepna detektivka
2: ko ministranti združijo svoje moči in
udarijo nazaj: 781
SILVERSTEIN, Shel: Drevo ima srce: 389
SIMINOVICH, Lorena: Radi imamo sadje: 82
SIMON, Francesca:
Grozni Gašper in zombi vampir: 565
Ne skuhajte Pepelke!: 566
SIMON, Philippe: Podobe 112: 903
SIRETT, Dawn:
Zvočnica. Ču! Ču!: 83
Zvočnica. Grrr! Grrr!: 84
SIVEC, Ivan: Princ na belem konju: romanca za
punco, dva fanta in lipicanca: 782
SLAPŠAK, Manica: Mišji roman: 1059
SLAVIČ, Urška: Odvisnica: 1060
SMALLMAN , Steve:
Moj očka: 391
Kdo se boji velikega zlobnega zajčka?: 390
SMITH, David Julian: Če bi bil svet vasica:
knjiga o ljudeh tega sveta: 975
SMITH, Lisa Jane:
Vampirkin dnevnik. [Knj. 1], Prebujenje:
689
Vampirkin dnevnik. [Knj. 2], Spopad: 690
Vampirkin dnevnik. [Knj. 3], Bes: 691
Vampirkin dnevnik. [Knj. 4], Snidenje: 692
SMITH, Miranda: Hitra vozila: 913
SMODIŠ, Karmen: Srce, ki ljubi vse ljudi:
križeva pota za najmlajše: 1160
SMOLAR, Adi: Jezikovni kotliček: 392
SORČ, Ervin: Tri gozdne basni: 1161
SPILSBURY, Louise: Velika otroška
enciklopedija znanja: 825
STAJNKO, Andreja: Prav zabaven dan: 395
STAMAN, Branka Jasna: Razbojniška hči: 693
STANSBIE, Stephanie: Kaj slišiš na kmetiji: 397
STANTON, Andy:
Gospod Gnilc in goblini: 694
Gospod Gnilc in kristala moči: 695
Gospod Gnilc in petični piškot: 696
Gravžarije gospoda Gnilca: pripovedi iz
Poprovega Gradca: 697
STEELE, Philip:
Stara Grčija: 989
Vlaki: legendarna potovanja: 914
STEFANOVIC, Sofija:
Dinozavri: atlas z nalepkami: 1162
Vesolje: atlas z nalepkami: 1163
STEIN, Mathilde: Moje!: 398
STEINBERG, Laya: Vse naokrog vidim ...: 399
STEINHÖFEL, Andreas: Riko, Oskar in
zlomljeno srce: 783
STEPANČIČ, Damijan: Ko bom velik/a, bom ...:
86
STEPANČIČ, Lucija: Kako so videli svet: 976
STEPHENS, John: Smaragdni atlas: 698
STEPSON, Ferdinand: Terenske vaje: 400
STEVENSON, Robert Louis: Otok zakladov: 784
STEWART, Amber:
Čofkov veliki korak: 401
Ne dam svoje odejice: 402
Še malo, pa bo!: 403
Tako kot nocoj: 404
STIEFVATER, Maggie:
Nemir: 699
Srh: 700
SUHODOLČAN, Leopold:
Cepecepetavček: 405
Piko Dinozaver: 1164
SUHODOLČAN, Primož:
Hud planet: 567
Peter Nos in prijatelji: 406
Peter Nos. 4 letni časi: 407
Peter Nos. Živalski vrt: 408
SULJIĆ, Alja: Nenavadno slovo: 1065
SUWALSKA, Dorota: Bruno (in sestri): 785
SVĚRÁK, Zdeněk: Gospod Klobasnik in gospod
Špila: 568
SVETINA, Peter: Čudežni prstan: 410
Š
ŠALAMUN, Tomaž: Kakšne so stvari na zemlji,
v nebesih in pod morjem: 411
ŠKAMPERLE, Jutra: Kako je Miklavžu zamrznilo
srce: 569
ŠKOBERNE, Biljana:
Lect: 859
Miklavževo prvo darilo: 412
V deželi številk: 413
Zala: 570
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
158
ŠKOFIČ MAURER, Eva: Miha ... in mravlja
Lavra: 414
ŠKORJANC, Tjaša: Silvestrsko slovo: 1066
ŠKREKOVSKI, Dimitra: Zgodba deklice, dečka in
detektiva: 1067
ŠKRJANEC, Klavdija: Majhne nogice ... velike,
bistre glavice: 416
ŠOSTER OLMER, Ksenija:
Kak: 87
Nogavičke za ptičke: 812
ŠPRUK, Kaja: Izgubljena v sebi: 786
ŠTAMPE ŽMAVC, Bina:
Mižekmiž: 417
Svilnate rime: izbrane pesmi za otroke: 813
ŠTEH, Dragica: Zala, mala zelena gosenica:
1166
ŠTOK VOJSKA, Nelda: Bonton in olika človeka
sta slika: 860
ŠTRAFELA, Eva: Z vsako pesmijo me je več:
1068
ŠTRANCAR, Tadej: Polonica: 1167
ŠTUMBERGER, Jožica: Risane pravljice - za
otroke: 1069
ŠTURM, Bojan: Zbudi me: 787
ŠUBIC, Ana: Prijateljici: 1070
ŠUŠTAR, Vika: Raglje v gledališču 2: 801
TOVEY, Peter:
Lačna žabica: 89
Rakovica Mica: 90
TRAMPUŽ, Katjuša: Smeholovčki: 814
TREMAINE, Jon: Velika knjiga čarobnih trikov
2: 957
TRNOVŠEK, Tadej: Zaklad pisarja Bernarda:
822
TRUDEN, Jana: Zavesa: 1073
TULLET, Hervé: Pritisni tukaj: 426
TURK, Eva: Dežka: 427
TWIST, Clint:
Marco Polo, raziskovalec daljnih dežel: opis
njegovih potovanj v letih 1270-1295: z
odlomki iz potopisa Milijon: 977
Zvoki preteklosti. Vitezi: zvočna
postavljanka: 991
T
TAJNŠEK, Vanja: Zaspančki: zakaj se ti ni treba
bati teme: 418
TAMARO, Susanna: Papirofobija: 571
TAVADZE, Olesya: Bajko in Paskualina: zgodba
o dveh prijateljih = U Bajko te i Paskualina:
paramisi palu duj pejtauškja = Bajko i
Paskualina: mothavibe vašu duj kol: 1168
TAVČAR, Lidija: Narodna galerija, Ljubljana:
odkrivajmo, raziskujmo: 1169
TAYLOR, Barbara: Plazilci: bližnje srečanje z
nenavadnim svetom: 896
THOMAS, Valérie:
Winnie in čarobna palica: 419
Winnie in leteča preproga: 420
THOMSON, Emma: Vila Valentina. Mesečina in
ples: 421
TIMM, Uwe: Dirkalni pujs Rudi Rilec: 788
TOLKIEN, J. R. R.: Hobit ali Tja in spet nazaj:
701
TOLL, Damien: Jaz pa znam risati: kako ustvariš
več kot 80 risb: 8 knjig v 1: 931
TOPIČ, Živa: Čudežni možicelj: 1071
V
VALENTINE, Jenny: Razbita juha: 790
VALENTINE, Marianne: Mama, kdo sem jaz?:
428
VALJAVEC, Matija: Pastir: 429
VANDEWIELE, Agnès:
Divje živali: 897
Kmetija: 921
VANDOT, Josip: Kekec in Pehta: 430
VANTUR, Romana: Vonj poletja: 791
VAUPOT, Tina: Romanca v Trzinu: 1076
VEGRI, Saša: Danes Nina riše: 431
VELIKONJA, Irena: Normalna družina ... pa kaj
še!: 792
VELUŠČEK, Anton: Koliščarji z Velikega jezera:
1173
VERTELJ, Nataša: Angelca marelca: 432
VEZJAK, Boris: Sokratov pojmovnik za mlade:
828
VIDMAR, Janja:
Brez: 793
Kekec iz 2. b: 574
VODEB, Nastja: Bom zmogla?: 1077
U
UCMAN, Renata: Mali ekološki vrtnar: z
naravo do zdravega pridelka: 920
UNENGE, Johan: Moje vzporedno življenje:
789
UPTON, Deborah: Presenečenje za Tomaža: 12
zabavnih zavihkov: 91
UREK, Urban: Pravljica o oblaku: 1074
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
159
VODOPIVEC, Dunja: Psi, naši prijatelji:
priročnik za sobivanje s psi: 922
VODOPIVEC, Matevž: Gora, ki pomaga škratku
premagati strah: 1078
VOGA, Živa: Zgodba o mali Dorimu: 575
VOGEL, Ludvik: Troja: 702
VOGLAR, Mira: Biba buba baja: 435
VOJNOVIĆ, Goran: Nekatere skrivnosti ne
smejo ostati skrite!: 1174
VOLARIČ, Dea: Zgodbe iz Posočja: zgodovinska
slikanica z vajami za ponavljanje: 1175
VOLK, Sabina: Rado-vednice: štirivrstičnice od
A do Ž: 436
VOSKOBOINIKOV, Valery: Ledena sveča =
Gjegoskri mumeli = Ledoskari sviča: 1176
VRHOVEC, Iztok: Možicelj: enodejanka v osmih
prizorih: 802
VRŠČAJ, Damjana: Prvo berilo: 1177
VUJADINOVIĆ, Nenad: Roni = Roni = Roni:
1178
VUKMIR, Andreja: Martin na Veliki planini: 992
VULC, Tadeja: Čarobni trikotnik: 953
W
WATTERSON, Bill: Nekaj pod posteljo se slini:
zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in
Hobbesu: 605
WEEBER, Christine: Dandi: zgodba nekega psa:
437
WENZEL, Gerhard: Skrivnost dveh kron:
nenavadno življenje sv. Maksimilijana
Kolbeja: 844
WEST, Tracey:
Mumimanija v starem Egiptu: 703
Primer Velikonožca: 704
Zelena svetilka: 705
WESTERLUND, Kate:
Gospod Snežak: 438
Tekmovanje: 439
WESTON, Carrie:
Bravo, Boris!: 440
Ojoj, Boris!: 441
WHITE, Kathryn Ivy: Kdaj bo padel sneg?: 442
WICKINGS, Ruth: Hop postavljanka: mojstrske
papirnate postavljanke: vzorčna
postavljanka in gradivo z navodili za
izdelavo štirih postavljank: 941
WIEBE, Trina: Max - poslovnež: 794
WIENCIRZ, Gerlinde: Božič je pred vrati: 93
WILLIAMS, Rachel: Sneženi mož in božične
vile: 443
WILSON, Jacqueline:
Piškotek: 795
Punčka iz smetnjaka: 796
WINSTON, Robert: Kaj se mota v moji glavi?:
905
WINTERS, Pierre:
Gradimo hišo: 932
Na pot z letalom: 915
To sem jaz: 906
Zvezde in planeti: 876
WRIGHT, Sally Ann: Sveto pismo za otroke:
845
Z
ZAGORC, Ivanka:
Kdo me je prinesel?: 444
Miška Hilda, kje si?: 445
ZAJEC, Alma: Planeti so zadeti: 447
ZAJEC, Barbara: Skrivni dnevnik
neprostovoljnega popotnika v času: 1080
ZAKE, Daiga: Pomaranče za vse =
Pomarandžnen mištu sa = Komaranče vašu
sa: 1179
ZALOKAR, Pija: Milko in Lili: 448
ZNOJ, Romina: Moja prijateljica miška: 577
ZUCKER, Jonny: Max Flash. Misija 5, Pod ničlo:
706
ZUPAN, Dim: Hektor in zrela hruška: zgodba
nekega Hektorja: 578
ZUPAN, Henrik Riko: Kako je nastalo Blejsko
jezero: 1083
ZUPAN, Vitomil: Pravljica o črnem šejku z
rdečo rožo: 450
Ž
ŽBOGAR, Benjamin: Super četverica: 1084
ŽERJAL, Irena: Plamenčki sreče: 451
ŽUGMAN ŠIRNIK, Manja: Razvozlanke:
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
160
Naslovi
A
A veš, koliko te imam rad / Sam MCBRATNEY:
288
Aja rada nagaja / Maša MODIC: 299
Ali Baba in 40 razbojnikov: 99
Ali te lahko objamem močno? / Neli KODRIČ:
240
Ali tudi živali čutijo? / David L. RICE: 894
Ali veš, koliko je ura? / Lieve BOUMANS: 26
Ali veš?: vprašanja in odgovori: 823
Alica v čudežni deželi / Lewis CARROLL: 624
Alica v čudežni deželi: 100
Aličine dogodivščine v čudežni deželi / Lewis
CARROLL: 1094
Ana, vila morskih prašičkov / Daisy
MEADOWS: 526
Andraž spozna knjižnega molja / Aleksandra
KOCMUT: 237
Angelca marelca / Nataša VERTELJ: 432
Angeli in Sveto pismo: nauk o posebnih božjih
poslancih / Leyah JENSEN: 839
Arena smrti / Suzanne COLLINS: 630
Arktični bojevnik Koldo / Adam BLADE: 611
Artemis Fowl. Atlantidski sindrom / Eoin
COLFER: 629
Astrosmrk / PEYO: 341
Avanture med Vikingi / Linda BAILEY: 981
Avanture v ledeni dobi / Linda BAILEY: 982
Avanture v srednjem veku / Linda BAILEY: 983
Avanture v starem Egiptu / Linda BAILEY: 984
Avanture v stari Grčiji / Linda BAILEY: 985
Avanture v stari Kitajski / Linda BAILEY: 986
Avanture v Travnati deželi. 2, Nepričakovan
obisk / Charlotte ROLLBERG: 381
B
Baba Žaba - cirkus / Marjetka ROJEC: 379
Baba Žaba se predstavi / Marjetka ROJEC: 380
Babica v supergah / Miha MATÈ: 663
Bajko in Paskualina: zgodba o dveh prijateljih =
U Bajko te i Paskualina: paramisi palu duj
pejtauškja = Bajko i Paskualina: mothavibe
vašu duj kol / Olesya TAVADZE: 1168
Baletni copatki / Darja KOREZ KORENČAN: 510
Bali se kopa / Laurent MAGDALENA: 269
Bali se veseli božiča / Laurent MAGDALENA:
270
Bali se vozi s kolesom / Laurent MAGDALENA:
271
Bambi: slikopis z nalepkami: 105
Barvamo mandale / Gilles DIEDERICHS: 1097
Barve / Émilie BEAUMONT: 13
Barvna kaša in cvetni prah, da o zmaju sploh
ne govorimo / Pavlina POGOREVC: 1151
Basni in zgodbe o živalih / Celia RUIZ: 562
Basni in zgodbe za lepe sanje: 456
Basni: 455
Bela kot mleko, rdeča kot kri: roman /
Alessandro D'AVENIA: 724
Bert v slikarski šoli ali kaj je to Kijaro s kuro /
Majda KOREN: 508
Berto, zajec langobardski / Svetlana
MAKAROVIČ: 275
Beti in Miha. V parku / Pauline OUD: 72
Beti in Miha. V živalskem vrtu / Pauline OUD:
73
Biba buba baja / Mira VOGLAR: 435
Blazno resno o šoli / Desa MUCK: 769
Blazno resno zadeti / Desa MUCK: 907
Bobrov dnevnik: ali rad/a hodiš v gledališče,
kaj pa v kino? rad/a bereš knjige?, si že
bil/a na koncertu? / Irena MATKO LUKAN:
1131
Boe z otokov / Alenka KLOPČIČ: 495
Bom zmogla? / Nastja VODEB: 1077
Bombastični božič / Olivier BONNEWIJN: 832
Bonton in olika človeka sta slika / Nelda ŠTOK
VOJSKA: 860
Bor vozi motor / Émilie BEAUMONT: 14
Borilni športi. Knj. 1, Kickboxing / Klaus
NONNEMACHER: 962
Borilni športi. Knj. 2, Judo / Barnaby
CHESTERMAN: 958
Borilni športi. Knj. 3, Karate / Harry COOK: 960
Božič je pred vrati / Gerlinde WIENCIRZ: 93
Božič pri medvedkih: pet sestavljank z 48
koščki: 38
Božič prihaja / Berta GOLOB: 854
Božič z Božičkom / Manilo FRANCIA: 47
Božiček v dimniku: 39
Božičkov dom / Rita MARCHIORI: 64
Božična zgodba / Anselm GRÜN: 838
Božična zgodba / Rosemarie KÜNZLER
BEHNCKE: 61
Božične bibarije: 129
Božične zgodbe: od adventa do svetih treh
kraljev / Bruno FERRERO: 837
Božičnice. Na obisku pri Božičku ...: 40
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
161
Božičnice. Napiši pismo Božičku ...: 41
Božičnice. Učimo se barve z Božičkom ...: 42
Božičnice. Učimo se števila z Božičkom ...: 43
Bratovščina Sinjega galeba / Tone SELIŠKAR:
780
Bravo, Boris! / Carrie WESTON: 440
Bremenski mestni godci: 131
Brez / Janja VIDMAR: 793
Brodolom v otroški sobi / Jana KOLARIČ: 244
Brontejin knjižni klub / Kristiana GREGORY:
739
Brundo se igra / Marjan MANČEK: 1130
Bruno (in sestri) / Dorota SUWALSKA: 785
Bubelka in črv / Joe FRIEDMAN: 484
Butalci / Fran MILČINSKI: 1133
C
Capasta Loreta / Christine NÖSTLINGER: 770
Celijin robot / Margaret CHANG: 722
Celovečerni film: mladinski roman / Goran
GLUVIĆ: 735
Cepecepetavček / Leopold SUHODOLČAN: 405
Clarice Bean - težavno črkovanje / Lauren
CHILD: 465
Č
Čarobna božična dežela / Vivian FRENCH: 481
Čarobna matematika: triki s števili / Lynda
COLGAN: 868
Čarobna, hudobna / Rebecca JAMES: 744
Čarobne dogodivščine Tare in govorečega
muca / Diana COOPER: 468
Čarobni svinčnik / Manica KLENOVŠEK MUSIL:
222
Čarobni trikotnik / Tadeja VULC: 953
Čarobnost trenutka / Petra JANTOL: 1009
Čarodejke sveta / Katell GOYER: 181
Čarovnica s Četrte ulice in druge povesti /
Myron LEVOY: 756
Čarovnija male vile / Julia HUBERY: 199
Čarovniška knjiga I ali Kako je izginilo jezero /
Alenka KLOPČIČ: 496
Čarovniška knjiga II ali Kako je izginila šola /
Alenka KLOPČIČ: 497
Čarovniška knjiga III ali Kako je izginila gora /
Alenka KLOPČIČ: 498
Čarovniška vajenka / Marian BRODERICK: 460
Čas je za kahlico / Tracey CORDEROY: 149
Čavknjena čarovnica spet razsaja / Hanna
KRAAN: 515
Če bi bil moj ...: gozdna uspavanka / Fran
HODGKINS: 194
Če bi bil svet vasica: knjiga o ljudeh tega sveta
/ David Julian SMITH: 975
Čebela Ela je ozdravela / Darinka KOBAL: 233
Čebela se predstavi. Delovni zvezek za
ljubitelje čebel / Marija MLAKER
ŠUMENJAK: 1134
Čebela se predstavi. Učbenik za ljubitelje čebel
/ Marija MLAKER ŠUMENJAK: 1135
Čebela Sivka v deželi Medelandiji / Irma
JANČAR: 207
Čebela Špela je oslepela / Darinka KOBAL: 234
Čebelica Bee / Catherine BATESON: 713
Čebelica in čmrlj = Čibelica i čmrlji / Dragotin
KETTE: 218
Čebelji ples / Alenka KLOPČIČ: 225
Česar nihče ne ve / Claudia DEETJEN: 158
Čez obzorje z vetrom na morje / Guus KUIJER:
752
Čiruli za Sarino srečo / Jasna MARKUŠ: 523
Človek, ne spomni se / Katarina KESIČ DIMIC:
490
Človeško telo / Kirsty NEALE: 902
Človeško telo / Linda CALABRESI: 898
Čofkov veliki korak / Amber STEWART: 401
Čokoladni Poldi: 156
Čričkova pesem / Joanne BARKAN: 11
Črno bela slika pisanih barv 1, 2, 3 / Lora
BRIŠKI: 998
Črt in Lena / Alenka KLOPČIČ: 226
Čudežni možicelj / Živa TOPIČ: 1071
Čudežni prstan / Peter SVETINA: 410
Čudežni vrt: zgodbe in pesmi s podobami Jelke
Reichmann: 579
Čudežno zdravilo za Zalo: zgodba z mestnih
ulic / Damjana KENDA HUSSU: 487
Čudni časi: basni / Slavko PREGL: 554
Čuk na palici / Svetlana MAKAROVIČ: 276
Čuvar morja Krab / Adam BLADE: 612
D
Dandi: zgodba nekega psa / Christine WEEBER:
437
Danes Nina riše / Saša VEGRI: 431
Deček brez sence / Pedro PENIZZOTTO: 328
Deček v črtasti pižami: pripoved / John BOYNE:
719
Deklica in general ; General Maister / Tone
PARTLJIČ: 321
Denar, sveta vladar / Sean CALLERY: 847
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
162
Deseti brat, Hamlet, Drakula in drugi / Marjan
KOVAČEVIČ BELTRAM: 963
Desetka / Cvetka BEVC: 716
Detektivka Zofija na taboru / Tatjana KOKALJ:
504
Dežek pada / Martina BIDOVEC: 803
Dežela senc: tretji del serije Nesmrtni / Alyson
NOËL: 671
Dežka / Eva TURK: 427
Dinozaver Dino: 46
Dinozavri / Anton KOMAT: 881
Dinozavri / John A. LONG: 882
Dinozavri: 1098
Dinozavri: atlas z nalepkami / Sofija
STEFANOVIC: 1162
Dirkalni pujs Rudi Rilec / Uwe TIMM: 788
Divje živali / Agnès VANDEWIELE: 897
Dnevnik Ane Frank / Anne FRANK: 728
Dnevnik legionarja Primusa ali Kako je nastalo
mesto Ptuj / Žiga GOMBAČ: 638
Dnevnik nabritega mulca: dnevnik Grega
Tepeža / Jeff KINNEY: 748
Dnevnik za vsako punco / Violeta BABIĆ: 1088
Dnevnik znanja: 366 spoznanj za vsak dan v
letu: 816
Doba dinozavrov / Kirsty NEALE: 883
Dobra plat slabega / Katja PIKL: 1046
Dobri Ikelos / Brina JAKOVLJEVIČ: 1114
Dokler bo sonce, bodo tudi sončnice:
ekopravljica / Franjo FRANČIČ: 172
Doktor Medved / Helena KRALJIČ: 255
Dom za medveda / Barbara ORTELLI: 315
Doroteja in njena očala = I Doroteja te lakre
očaule = Doroteja i lakre špeglja / Ivona
BREZINOVA: 1092
Dramske igre / Leonardo GAUBE: 798
Drejček in trije Marsovčki / Vid PEČJAK: 547
Drevesnica Amanna in čarobni prijatelj / Urška
OREŠNIK: 674
Drevo ima srce / Shel SILVERSTEIN: 389
Drevo: od drobnega semena do mogočnega
gozda / David BURNIE: 886
Drugačen škrat / Urša KREMPL: 259
Drugačna zgodba o hrastu / Alenka KLOPČIČ:
227
E
Edvard, zelo koristna lokomotiva: 165
Eko kralj / Mojiceja PODGORŠEK: 354
Eko pravljica: štiri zgodbice o štirih naravnih
energentih: o vetru, zemlji, ognju in vodi /
Alenka KLOPČIČ: 228
Eline pesmi / Miša GAMS: 176
Ema, vila muckov / Daisy MEADOWS: 527
Ena, dva, tri: mali slovarček. Poklici = Eins,
zwei, drei: ein kleines Wörterbuch.
Berufe = Uno, due, tre: un piccolo
vocabulario. Professioni / Helga
MRAČNIKAR: 1139
Enciklopedija za punce / Sonia FEERTCHAK:
829
Eva in Elvis / Vivian FRENCH: 174
F
Fantje, tako gre to pri nas!!!: knjiga o
odraščanju / Matt CROSSICK: 909
Filo in Zofija / Sabina BUCHWALD: 463
Fižolina / Tatjana KOKALJ: 241
Florjanove vesele dogodivščine: 170
Fosili: bližnje srečanje z nenavadnim svetom /
Douglas PALMER: 884
Franceve detektivske zgodbe / Christine
NÖSTLINGER: 539
Franček in nevihta / Paulette BOURGEOIS: 124
Franček reče "Rad te imam" / Paulette
BOURGEOIS: 125
Franček ukazuje / Paulette BOURGEOIS: 126
Frančkova poučna slikanica: 60 zabavnih
okenc / Sean JEFFREY: 55
Frančkovo božično darilo / Paulette
BOURGEOIS: 127
Frankentaz in elektrifikastična Transilvanija /
Pam POLLACK: 678
G
Gal v galeriji / Svetlana MAKAROVIČ: 929
Geografski slovarček: 972
Glasba: 942
Glasbeni mišek / Diana KIMPTON: 493
Glavo pokonci! / Irena LANDAU: 754
Gledališče otroke išče: igre in igrice, ki se jih
igrajo otroci, gledajo jih pa lahko tudi
odrasli / Vinko MÖDERNDORFER: 799
Glinčki / Tina KOŠČAK: 247
Globoko v gozdu - globoko v srcu / Ivanka
ARNEŽ: 1085
Goli / Iva PROCHÁZKOVÁ: 775
Gora, ki pomaga škratku premagati strah /
Matevž VODOPIVEC: 1078
Gosja pastirica: 180
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
163
Gospod Bello in modro čudo / Paul MAAR: 657
Gospod Filodendron / Andrej ROZMAN: 561
Gospod Gnilc in goblini / Andy STANTON: 694
Gospod Gnilc in kristala moči / Andy
STANTON: 695
Gospod Gnilc in petični piškot / Andy
STANTON: 696
Gospod Klobasnik in gospod Špila / Zdeněk
SVĚRÁK: 568
Gospod Snežak / Kate WESTERLUND: 438
Gospodar zemlje Trema / Adam BLADE: 613
Gospodarja senc / Paul KUPPERBERG: 651
Govoreči bumerang / Doris LOZEJ: 517
Gozd miru: 1001
Gozdni mož Hrastek / Nejc JURKO: 1011
Gozdni požar / Jan BURCHETT: 721
Gradim svet iz besed: zgodbe zmagovalcev
literarnega natečaja 2010/11: 1002
Gradimo hišo / Pierre WINTERS: 932
Grafiti: Maribor kot mesto besed / Mirjam
FAŠMON: 1000
Gravžarije gospoda Gnilca: pripovedi iz
Poprovega Gradca / Andy STANTON: 697
Grdavši / Gaja KOS: 511
Grdi mali raček: 185
Gremo jadrat!: praktični priročnik za mlade /
Claudia MYATT: 961
Gremo na delo = Žas pri buti = Džam pu buti /
Aude BRUNEL: 1093
Grivarjevi otroci ; Pastirci / France BEVK: 717
Grozni Gašper in zombi vampir / Francesca
SIMON: 565
Groznovilca v hudi hosti / Jana BAUER: 457
Gugalnica za dva / Rudi MLINAR: 766
Gugalnica za rime / Zvezdana MAJHEN: 273
Guji Guji / Zhiyuan CHEN: 146
Gusar Edi reši prijatelje / Žiga GOMBAČ: 178
H
Haiku: 1004
Haiku: zbornik srednješolskega natečaja za
najboljši haiku 2011: 1005
Hamelinski piskač: 190
Harry Potter. Dvorana skrivnosti / J. K.
ROWLING: 682
Harry Potter. Jetnik iz Azkabana / J. K.
ROWLING: 683
Harry Potter. Kamen modrosti / J. K.
ROWLING: 684
Harry Potter. Ognjeni kelih / J. K. ROWLING:
685
Harry Potter. Princ mešane krvi / J. K.
ROWLING: 686
Hektor in zrela hruška: zgodba nekega
Hektorja / Dim ZUPAN: 578
Hi, konjiček / Anica ČERNEJ: 155
Hijahop, Winnie / Laura OWEN: 540
Hišek in Elektromobil / Alenka KLOPČIČ: 229
Hišek in Sonček / Alenka KLOPČIČ: 230
Hiška, majhna kot miška / Julia DONALDSON:
160
Hitimo na pomoč / Barbara BACCHINI: 4
Hitra vozila / Miranda SMITH: 913
Hobit ali Tja in spet nazaj / J. R. R. TOLKIEN:
701
Hop postavljanka: mojstrske papirnate
postavljanke: vzorčna postavljanka in
gradivo z navodili za izdelavo štirih
postavljank / Ruth WICKINGS: 941
Hrček Puhek: 1007
Hribci kremeniti / Marjan MANČEK: 598
Hud planet / Primož SUHODOLČAN: 567
Hudičeva volna: slovenska ljudska pravljica:
201
Hudobni svinčnik / Alen BAJC: 994
Hura za punce!: vodnik skozi prednajstniški čas
/ Séverine CLOCHARD: 899
I
Igrajmo se s števili!: zabavno spoznavanje
števil: slikanica s predalčki / Barbara
BACCHINI: 5
Igrajmo se z barvami!: zabavno spoznavanje
barv: slikanica s predalčki / Barbara
BACCHINI: 6
Igre z žogo / Helena KRALJIČ: 256
Igrišče: mini priročnik za gradnjo izvirnih
instrumentov v stripu! / Kaja AVBERŠEK:
1087
Igrive živali na kmetiji / Barbara BACCHINI: 7
Igrivo ustvarjanje: več kot 300 idej za male in
velike / Pia PEDEVILLA: 939
Igro gledališče išče. Čenče po pogrebu: 1113
In zmaj je pojedel sonce / Aksinja
KERMAUNER: 746
Indijanske pravljice in bajke: 581
Invazija mravelj / Joe MILLER: 533
Iskanje dragocene preproge / Silvia
RONCAGLIA: 559
Iskanje dragulja / PAT: 322
Iskanje potopljenega zaklada: Avstralija /
Elizabeth Singer HUNT: 643
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
164
Isola / Isabel ABEDI: 707
Iščemo vrednote / Karel GRŽAN: 1106
Ivana / Mojiceja PODGORŠEK: 355
Iz gozdnega življenja: zbornik mladih literatov
in likovnikov občine Logatec: 1008
Iza, vila hrčkov / Daisy MEADOWS: 528
Izbrana / P. C. CAST: 625
Izbrane Rozine v akciji: pesmi za odrasle od 13.
leta naprej / Andrej ROZMAN: 810
Izdelajmo letala iz papirja: zgibanke klasičnih
in posebnih modelov / Alex SCHULTZ: 940
Izgubljena ovca: knjiga z zavihki / Juliet DAVID:
157
Izgubljena v sebi / Kaja ŠPRUK: 786
Izgubljeni v časovni zanki 2 / Barbara KOKALJ:
1013
Izlet na Modri planet / Ivanka MESTNIK: 291
Izumi / Glenn MURPHY: 821
Izvaljena groza / Stephen Anthony COLE: 466
J
Jack / A. M. HOMES: 742
Jakec dobi prijatelja / Janet Allison BROWN:
132
Jakec ima prevelika ušesa / Janet Allison
BROWN: 133
Jakec in nevihta / Janet Allison BROWN: 134
Jamčica Maja in skrivnosti podzemlja / Sanja
PREGL: 555
Janko in Metka / Amanda ASKEW: 102
Janko in Metka / Jacob GRIMM: 186
Janko in Metka: 209
Janko in Metka: 210
Janovo pismo Miklavžu / Darinka KOBAL: 235
Jaz / Claudia DEETJEN: 1096
Jaz imam pa goslice / Janez KUHAR: 947
Jaz in ti / Niccolò AMMANITI: 710
Jaz pa znam risati: kako ustvariš več kot 80
risb: 8 knjig v 1 / Damien TOLL: 931
Jaz sem Jack / Susanne GERVAY: 732
Jaz sem mala gospodična / Celina KOLENC:
1122
Jean-Pierre pred Bastiljo / Giacomo Vittorio
PAOLOZZI: 771
Jesen: 56
Jezikovni kotliček / Adi SMOLAR: 392
Jezusa so postavili na cesto: vrnimo Boga v
središče božiča: 1115
Juri Muri po Sloveniji: tretji del stare zgodbe /
Tone PAVČEK: 324
Justin Bieber te izziva / Gabriele REYES: 980
Justin Bieber: strogo zaupno / Tori KOSARA:
979
K
Kaj delajo palčki pozimi?: 38 otroških pesmic s
klavirsko spremljavo: 943
Kaj delajo palčki pozimi?: 38 pesmic Neže
Maurer za male in velike: 944
Kaj je lepo? / Maša MODIC: 300
Kaj se mota v moji glavi? / Robert WINSTON:
905
Kaj slišiš na kmetiji / Stephanie STANSBIE: 397
Kaja zna računati / Mojiceja PODGORŠEK: 356
Kak / Ksenija ŠOSTER OLMER: 87
Kako iz 92 sestavin ustvariti vesolje / Adrian
DINGLE: 877
Kako je krtek dobil hlačice / Eduard PETIŠKA:
337
Kako je lev postal vegetarijanec / Viktorija
PECELJ: 327
Kako je Miklavžu zamrznilo srce / Jutra
ŠKAMPERLE: 569
Kako je muren Vladimir presenetil svet / Julia
DORIA: 162
Kako je nastalo Blejsko jezero / Henrik Riko
ZUPAN: 1083
Kako postaneš princesa / Caitlin MATTHEWS:
286
Kako se oglašajo živali: pritisni na tipko za
živalski pozdrav! / Elna GREIG: 51
Kako so si Butalci omislili pamet / Fran
MILČINSKI: 296
Kako so videli svet / Lucija STEPANČIČ: 976
Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo / Ida
MLAKAR: 297
Kakšne so stvari na zemlji, v nebesih in pod
morjem / Tomaž ŠALAMUN: 411
Kalin in Kalina / Kalina MIHELIČ: 1030
Kamniti velikan Skal / Adam BLADE: 614
Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč /
Dav PILKEY: 676
Kapljica na poti okoli sveta / Barbara Shaw
MCKINNEY: 289
Karli, Fonzi in zlata ribica / Helena KRALJIČ:
257
Kati in Pepi v SiParku: moderna slovenska
pravljica in slikanica / Maja REMŠKAR: 374
Kavboj Pipec, Rdeča pesa in Luna / Božo KOS:
596
Kavboji / Suzan BOSHOUWERS: 916
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
165
Kdaj bo novo leto staro / Tatjana PREGL KOBE:
367
Kdaj bo padel sneg? / Kathryn Ivy WHITE: 442
Kdo gre spat brez copat / Tatjana PREGL KOBE:
368
Kdo je glavni? / Alexander COX: 848
Kdo je napravil Vidku srajčico / Fran LEVSTIK:
266
Kdo me je prinesel? / Ivanka ZAGORC: 444
Kdo se boji velikega zlobnega zajčka? / Steve
SMALLMAN: 390
Kdo si upa: strašne in gnusne pesmi (za
poredne fante in malo manj poredne
punce) / Novica NOVAKOVIĆ: 806
Kekec in Pehta / Josip VANDOT: 430
Kekec iz 2. b / Janja VIDMAR: 574
Kim, vila zlatih ribic / Daisy MEADOWS: 529
Kiti / Barbara van RHEENEN: 893
Kje sem pa jaz doma? / Maša MODIC: 301
Klasične pripovedke o živalih: 221
Klementina / Sara PENNYPACKER: 549
Klementina ima talent / Sara PENNYPACKER:
550
Klementina in pismo / Sara PENNYPACKER:
551
Kličejo me cigan / Nika MAJ: 758
Kmet in trije peki / Mojiceja PODGORŠEK: 357
Kmetija / Agnès VANDEWIELE: 921
Knjiga o džungli: slikopis z nalepkami: 232
Knjiga pravljic: sedem slovenskih ljudskih
pravljic: 1120
Knjiga za fante: bodi zakon! / Michèle
LECREUX: 851
Knjiga za punce: bodi fensi!: vse, kar imajo
punce rade / Michèle LECREUX: 852
Ko bom velik/a, bom ... / Damijan STEPANČIČ:
86
Ko lunica ne spi / Živa Viviana DORIA: 163
Koga se boji gospa zima? / Maša MODIC: 302
Koks na krovu / HERGÉ: 592
Koliščarji z Velikega jezera / Anton VELUŠČEK:
1173
Konji / Sal EMMA: 1100
Konji: živali, ki so spremenile svet / Kim
DENNIS BRYAN: 917
Kosovirja na leteči žlici / Svetlana MAKAROVIČ:
522
Kostanjev vojak: 3. del trilogije Snežni pajek /
Jenny NIMMO: 668
Kozarček preveč / Stella KOS: 751
Kradljivka spominov / Katarina KESIČ DIMIC:
747
Krakavt / PEYO: 342
Kraljestvo noči: mit postane moje življenje /
Sarah JEREBIC: 1010
Kraljica žuželk Amikta / Adam BLADE: 615
Kraljična Pia / Émilie BEAUMONT: 15
Kratke zgodbice o skoraj vsem / Sašo DOLENC:
817
Kratkočasnica: 955
Kresniček Nino / Sueli MENEZES: 290
Kresnička Sija in pikapolonica Lili na mavrični
gugalnici / Julia DORIA: 164
Krilati stvor Kreta / Adam BLADE: 616
Kristalna vrata / Vita LIPNIK: 1022
Križ, kraž, Matijaž: slovenski ljudski godci z
otroki za otroke: 946
Krompirjevi vojščaki ; in Kulturna zgodovina
krompirja / Marica PETROV: 918
Krtkovo pisano leto / Ondřej MÜLLER: 1140
Kruhek je šel po svetu / Tatjana JAMNIK
POCAJT: 206
Kruto maščevanje / Suzanne COLLINS: 631
Kuhati znam! / Annabel KARMEL: 924
Kumarica / Grażyna BĄKIEWICZ: 454
L
Labirint kosti / Rick RIORDAN: 776
Lačna žabica / Peter TOVEY: 89
Lari, govoreča kravica / Mateja A. KEGEL: 214
Larina zvezdica / Klaus BAUMGART: 107
Laurin in Klarin dnevnik / Tjaša POVŠAR: 1050
Lect / Biljana ŠKOBERNE: 859
Ledena sveča = Gjegoskri mumeli = Ledoskari
sviča / Valery VOSKOBOINIKOV: 1176
Leonardo da Vinci: izumi genija / Jaspre BARK:
815
Lepa Izabela / KNISTER: 231
Lepa kot slika / Kelly MCKAIN: 764
Lepotica in zver: pravljica z nalepkami: več kot
80 nalepk in igric! / Liz HOLLIDAY: 195
Letenje / Von HARDESTY: 926
Leto Dobre vile / Katarina PAVŠEK: 326
Lisica in volk / Karmen PLAVEC: 1150
Ljubezen ali ples / Kaja KLEMENČIČ: 1012
Ljubezenčki / Alja FURLAN: 175
Ljubezni je za vse dovolj / Sanja PREGL: 366
Ljubim Elvisa / Jana SCHEERER: 779
Ljubo doma / Gabrijela KOLBIČ: 506
Ljudstva sveta: več kot 50 zavihkov
presenečenja: 856
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
166
Logiški pojmovnik za mlade / Olga MARKIČ:
827
Lov za Robertom Pattisonom / Gaja BOBEK:
996
Lumpi iz 3. a so (ne)kulturni / Tomo KOČAR:
502
Lumpi iz 4. a / Tomo KOČAR: 503
Lunin krajec: 2. del trilogije Snežni pajek /
Jenny NIMMO: 669
Lunina čarobna flavtica: glasbena pravljica za
flavto in klavir / Blaž PUCIHAR: 951
M
Maček Muri / Kajetan KOVIČ: 249
Maček Muri / Kajetan KOVIČ: 250
Maček Tití / Svetlana MAKAROVIČ: 277
Maček v črnilu: slovenska ljudska pravljica:
268
Mačje zgodbe: Tiltkina dogodivščina / Mateja
A. KEGEL: 215
Majhen svet / Andreja BORIN: 122
Majhne modre pravljice / Zvezdana MAJHEN:
274
Majhne nogice ... velike, bistre glavice /
Klavdija ŠKRJANEC: 416
Majhni koraki / Glenn MURPHY: 867
Maki, radovedna slončica / Mateja A. KEGEL:
216
Mala arhitekta / Manica KLENOVŠEK MUSIL:
223
Mala baletka in njene sanje / MALA: 283
Mala čarovnica Lili in knjiga o zmaju /
KNISTER: 500
Mala čarovnica Lili in začarana noč v šoli /
KNISTER: 501
Mala morska deklica: 284
Mala poredna vila / Thierry ROBBERECHT: 377
Mala vila in čarobna želja / Nicola BAXTER:
108
Male ženske / Louisa May ALCOTT: 709
Mali beli zmaj / Jana PETEK: 1145
Mali brat / Neva CAPUDER GRCE: 464
Mali ekološki vrtnar: z naravo do zdravega
pridelka / Renata UCMAN: 920
Mali Jan in njegova pošast Ham. Ključi:
slikanica = Der kleine Jan und sein HammMonster. Schlüssel: Bilderbuch / T. H.
MOEDRIACH: 304
Mali medo / Polonca KOVAČ: 248
Mali princ: očarljiva knjiga sestavljank: 1128
Mali princ: stripovski album po knjigi Antoina
de Saint-Exupéryja / Joann SFAR: 604
Mali radovednež na obisku pri treh živalih:
1129
Mali ustvarjalci 2 / Petra KORENJAK MARČUN:
937
Malo drugačen Smrk / PEYO: 343
Mama in otrok. Račka: 63
Mama, kdo sem jaz? / Marianne VALENTINE:
428
Mama, moji punci je ime Depra / Alja FURLAN:
729
Mame s svojimi mladički / Guido van
GENECHTEN: 49
Mami, rad te imam / Melanie JOYCE: 211
Mami, zakaj ima teta žalostne oči? / Mateja A.
KEGEL: 217
Mamica, pogumen sem / Špela HABIČ: 189
Mango za dedka = Mango mištu papo =
Mango vašu phurano dade / Caroline
HUDICOURT: 1112
Marco Polo, raziskovalec daljnih dežel: opis
njegovih potovanj v letih 1270-1295: z
odlomki iz potopisa Milijon / Clint TWIST:
977
Marička in medvedek / Milena MIKLAVČIČ:
293
Marlenina skrita omara 4 = Marlenakro
gurudo maurijmo 4 / Romeo HORVAT:
1111
Marta / Patricija PERŠOLJA: 334
Martin Bridge. Naprej in navzgor! / Jessica
Scott KERRIN: 488
Martin Bridge. S polno paro naprej! / Jessica
Scott KERRIN: 489
Martin na Veliki planini / Andreja VUKMIR:
992
Matej / Igor KARLOVŠEK: 745
Materina ljubezen / Virginia KROLL: 261
Mavrica, stkana iz prijateljstva: 1024
Mavrice pojejo: 1132
Mavrični krtek / Zdenka KOKOTEC: 243
Max - poslovnež / Trina WIEBE: 794
Max Flash. Misija 5, Pod ničlo / Jonny ZUCKER:
706
Mediacija za otroke: konstruktivno reševanje
konfliktov in mediacija za otroke od 4. do 9.
leta / Jani PRGIĆ: 1155
Medo Jaka gre na kahlico / Hartmut BIEBER:
22
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
167
Medo Jaka ne rabi več dude / Hartmut BIEBER:
23
Medo Jaka se pozdravi / Hartmut BIEBER: 24
Medo Jaka si sam umije zobe / Hartmut
BIEBER: 25
Medved in mali / Katja GEHRMANN: 177
Medved Marko / Cath JONES: 57
Medved poseka gozd / Davide CALI: 138
Medvedek Brundo, gozdni pravljičar / Zala
BREZNIK DOMEJ: 997
Medvedek Paddington na lovu za nagrado /
Michael BOND: 118
Medvedek Paddington na ogledu znamenitosti
/ Michael BOND: 119
Medvedek Paddington na vrtu / Michael
BOND: 120
Medvedek Paddington: izvirna zgodbica o
medvedku iz Peruja / Michael BOND: 121
Medvedek se uči voziti kolo / Anja KOKALJ:
242
Medvedek, ki ni hotel iti spat: 1026
Medvedki sladkosnedki / Srečko KOSOVEL:
246
Medvedkovo Sveto pismo: božja beseda za
rjavčka medveda / Sally LLOYD JONES: 62
Megla strahu / Martin POWELL: 680
Mesec januar zboli / Maruša LESKOVIC: 1021
Miha ... in mravlja Lavra / Eva ŠKOFIČ
MAURER: 414
Mihaela: 1029
Mihec / Majda KOREN: 509
Miki: zbirka Miki Muster. 1, 1952-1955 / Miki
MUSTER: 599
Miki: zbirka Miki Muster. 4, 1959-1961 / Miki
MUSTER: 600
Miki: zbirka Miki Muster. 5, 1961-1963 / Miki
MUSTER: 601
Miki: zbirka Miki Muster. 6, 1963-1965 / Miki
MUSTER: 602
Miklavževo prvo darilo / Biljana ŠKOBERNE:
412
Mila je jokica / Fabienne BLANCHUT: 114
Mila je klepetulja / Fabienne BLANCHUT: 115
Mila je muhasta / Fabienne BLANCHUT: 116
Mila je radodarna / Fabienne BLANCHUT: 117
Milko in Lili / Pija ZALOKAR: 448
Ministrantska žepna detektivka 2: ko
ministranti združijo svoje moči in udarijo
nazaj / Stephan SIGG: 781
Mirjam in Emanuel / Aldo BERTINETTI: 459
Mislice: deset pravljic / Feri LAINŠČEK: 652
Mišek Tip je sebičen / Anna CASALIS: 139
Mišek Tip med božičnimi prazniki / Anna
CASALIS: 140
Mišek Tip nagaja / Anna CASALIS: 141
Mišek Tip pri babici in dedku / Anna CASALIS:
142
Mišek Tip pri zobozdravniku / Anna CASALIS:
143
Mišek Tip si želi bratca / Anna CASALIS: 144
Mišji roman / Manica SLAPŠAK: 1059
Miška Hilda, kje si? / Ivanka ZAGORC: 445
Miška in Mesec / M. Christina BUTLER: 136
Miška, kje je tvoja hiška?: mala knjiga za
predšolske otroke / Marija GRGINIČ: 849
Miško hoče pobegniti = U Miško kaumel te
ispidel = Miško kanini naši / Rouzanna
BAGHDASARYAN: 1089
Mižekmiž / Bina ŠTAMPE ŽMAVC: 417
Mlada Vilenica. 11.: [mednarodna otroška
literarna nagrada], 21. maj 2011: 1034
Mladički / Barbara BACCHINI: 8
Mladički na kmetiji: kje je mama kokoš? /
Lieve BOUMANS: 27
Mlečne zgodbe: 6 knjižic za zabavno branje:
1136
Modra luna: drugi del serije Nesmrtni / Alyson
NOËL: 672
Modrikasti sneg / Piotr BEDNARSKI: 714
Moj dežnik je lahko balon / Ela PEROCI: 331
Moj divji žrebec / Anja KRŽAN: 1019
Moj najljubši slikovni slovar / Bettina ABEL: 1
Moj očka / Steve SMALLMAN : 391
Moj piščanček / Géraldine ELSCHNER: 166
Moj prijatelj Piki Jakob / Kajetan KOVIČ: 514
Moj prvi otroški slikovni slovar: spoznaj prve
angleške besede / Sybille BRAUER: 965
Moja družina / Andrea PETRLIK HUSEINOVIĆ:
338
Moja družina / Cvetka BEVC: 111
Moja najlepša ljubezenska zgodba 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8: 1035
Moja nona / Patricija PERŠOLJA: 335
Moja prijateljica miška / Romina ZNOJ: 577
Moja prva božična knjiga: 305
Moja prva knjiga. Besede: 2-3 leta / Lieve
BOUMANS: 28
Moja velika knjiga o vrtnarjenju / Anita van
SAAN: 919
Moja, moja, moja / Tomo KOČAR: 238
Mojca Pokrajculja: koroška ljudska pripovedka
v slovenskem znakovnem jeziku: 1137
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
168
Mojca Pokrajculja: koroška pripovedka: 306
Mojca Pokrajculja: ljudska pravljica v
slovenskem in romskem jeziku: 1138
Moje misli so včasih večje od mene: zbornik
izbranih literarnih prispevkov: 1036
Moje prve molitve / Božo RUSTJA: 842
Moje vzporedno življenje / Johan UNENGE:
789
Moje! / Mathilde STEIN: 398
Moji prvi zvoki. Glasna vozila: 65
Moji prvi zvoki. Glasne živali: 66
Monkey business / Aleksandra PANIĆ: 1040
Morje / Kenneth BROWER: 862
Možicelj: enodejanka v osmih prizorih / Iztok
VRHOVEC: 802
Mračna skrivnost naše šole / Kaja RAVNAK:
1053
Mravla k mlini pelala: slovenski ljudski godci z
otroki za otroke / MRAVLA: 948
Mravlji = Due formiche / Dragotin KETTE: 219
Mravlji = Mravljinci / Dragotin KETTE: 220
Muc Mrnjav / Cath JONES: 58
Muca Copatarica / Ela PEROCI: 1144
Muca Copatarica / Ela PEROCI: 332
Muca Copatarica / Ela PEROCI: 333
Mucki / Émilie BEAUMONT: 16
Mumimanija v starem Egiptu / Tracey WEST:
703
N
Na begu: prva knjiga trilogije Hrup in kaos /
Patrick NESS: 667
Na kmetiji: miška Cvetka pokaže psičku pot /
Lieve BOUMANS: 29
Na kmetiji: moj prvi obisk / Susan NIESSEN: 67
Na mavrični poti / Nataša NOVAK: 1141
Na obali oceana / Olivier BONNEWIJN: 833
Na pot z letalom / Pierre WINTERS: 915
Nace gre od doma: pravljica / John BOYNE:
623
Nadležni pirat, zvezan na Florida Keys / Jesse
Leon MCCANN: 664
Nagajivke / Tatjana PREGL KOBE: 369
Naj sneži! / Mojiceja PODGORŠEK: 358
Najlepše nepozabne pripovedke: 536
Najlepše pravljice / Jacob GRIMM: 580
Najlepše pravljice: 582
Najlepše vilinske pripovedke: 537
Najmanjši = Lektikneder = Nartiknede / Halya
KRUK: 1124
Najmanjši medvedek / Gillian SHIELDS: 387
Najpomembnejše stvari / Alexandra
LOPATINA: 516
Najprisrčnejši velikan / Julia DONALDSON: 161
Najroker gospod Krok / Frank RODGERS: 557
Napačna nota / Gordon KORMAN: 750
Narava / Nathalie BÉLINEAU: 21
Narodna galerija, Ljubljana: odkrivajmo,
raziskujmo / Lidija TAVČAR: 1169
Naše čisto telo: čiste roke in čisti zobje /
Soyoung JEONG: 901
Naučimo se risati / Rosa Maria CURTO: 927
Navihanček s črnimi lasmi / Jože BROJAN: 461
Navodilo za hojo: čitanka / Kajetan KOVIČ:
1182
Ne dam svoje odejice / Amber STEWART: 402
Ne skuhajte Pepelke! / Francesca SIMON: 566
Nekaj pod posteljo se slini: zbirka stripov Billa
Wattersona o Calvinu in Hobbesu / Bill
WATTERSON: 605
Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite! /
Goran VOJNOVIĆ: 1174
Neke božične noči / M. Christina BUTLER: 137
Nekoč / Morris GLEITZMAN: 733
Nemir / Maggie STIEFVATER: 699
Nenavadna knjižničarka / Kašmir HUSEINOVIĆ:
202
Nenavadna pot na Triglav / Aleksij MEZE: 1028
Nenavadni prijatelj / Olivier BONNEWIJN: 834
Nenavadno slovo / Alja SULJIĆ: 1065
Nepojasnjeno / Rupert O. MATTHEWS: 820
Nerazčiščeno čustvo / Neža KRAPEŽ: 1017
Neredko! / Nina MAV HROVAT: 287
Nerotov skorajvsakdan / Jerneja LOGAJ: 1023
Neukročena / P. C. CAST: 626
Neukrotljiva Lilah May / Vanessa CURTIS: 723
Nevarno vreme / H. Michael MOGIL: 880
Nevidna vrata južne strani neba: (Zojine
zgodbe) / Simona KOPINŠEK: 507
Nevihta v hiši / Olivier BONNEWIJN: 835
Nič ni tako, kot se sprva zdi / Tamara
BASTARDA: 995
Nihče ne ve ...: prilike v stripu in verzih /
Nataša KONC LORENZUTTI: 840
Nikec / René GOSCINNY: 738
Niki se zgodi pravljica / Katarina KESIČ DIMIC:
491
Nikolino in Žakolin / Nik GRUDEN: 1003
Nina: pesnitev za punčke / Tone PAVČEK: 807
Nisem knjiga: vlaki poletja / José María
MERINO: 665
Nitke / Sophia BENNETT: 715
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
169
Njam! / Lucy COUSINS: 153
Nočem poljubčkov! / Manuela MONARI: 307
Noetova barka / Andrea PETRLIK HUSEINOVIĆ:
339
Nogavičke za ptičke / Ksenija ŠOSTER OLMER:
812
Noji nad Triglavom: igrica v verzih / Aleš
BERGER: 797
Normalna družina ... pa kaj še! / Irena
VELIKONJA: 792
Nov dom v votlem drevesu / Vid PALČAR: 1039
Novo srce: (30 dni pri 18-ih) / Luana MODINI:
767
O
O dečku / Sonya HARTNETT: 740
O fantu, ki je zganjal hrup zaradi konja / Terry
DEARY: 472
O Jakobu in muci Mici. Maškare = Maschere =
Maskarák = Fasching = Carnival costumes /
Barbara HANUŠ: 191
O Jakobu in muci Mici. Maškare = Maskenbal =
Foušing = Maska = Maškare / Barbara
HANUŠ: 192
O Jakobu in muci Mici. Rojstni dan = Il
compleanno = A születésnap = Der
Geburtstag / Barbara HANUŠ: 1107
O ježu, ki je našel prijatelja / Anna
ONICHIMOWSKA: 312
O lačni lisici / Mojiceja PODGORŠEK: 359
O mestni miši in špartanski hiši: stare grške
zgodbe / Terry DEARY: 473
O miški, ki išče hiško / Elsa BRATKOVIČ: 130
O petelinu, ki je hotel znesti jajce / Mojiceja
PODGORŠEK: 360
O zebri, ki je hotela cvetni vzorec / Anna
ONICHIMOWSKA: 313
O žirafah, ki sta hoteli videti sneg / Anna
ONICHIMOWSKA: 314
Obisk na kmetiji: zgodba s sličicami / AnneMarie FRISQUE: 48
Obisk za medveda / Bonny BECKER: 109
Obiščimo muzej / Florence DUCATTEAU: 818
Objemi me, medvedek! / Claire FREEDMAN:
173
Oblački / Tomo PIRC: 352
Oblačno nebo / Ingrid POZVEK: 363
Oblike okrog mene. Krogi / Anita LOUGHREY:
869
Oblike okrog mene. Kvadrati / Anita
LOUGHREY: 870
Oblike okrog mene. Pravokotniki / Anita
LOUGHREY: 871
Oblike okrog mene. Trikotniki / Anita
LOUGHREY: 872
Oblikovanje živali iz plastelina / Bernadette
CUXART: 935
Obuti maček: 311
Ocean: roman / Lucija REJC: 1055
Oči / Andrej MAKUC: 761
Oči, jaz vem / Milan NARDIN: 310
Očka, rad te imam / Melanie JOYCE: 212
Očki s svojimi mladički / Guido van
GENECHTEN: 50
Od glave do pet: male in velike skrivnosti o
človeškem telesu / Dagmar GEISLER: 900
Odhod ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 1037
Odil Krok se uči zelo zabavne besede / Lieve
BOUMANS: 30
Odil Krok, zelo prijazen krokodil / Lieve
BOUMANS: 31
Odvisnica / Urška SLAVIČ: 1060
Ogenj nad Lastovičjem / Allan Frewin JONES:
645
Ognjeni zmaj Ferno / Adam BLADE: 617
Oh, ta raček / Tracey CORDEROY: 150
Ojoj, Boris! / Carrie WESTON: 441
Olga / Laurence BOURGUIGNON: 128
Oliver Lunca in vampirčki na zabavi / Sue
MONGREDIEN: 535
Oskar in Mina v šoli igrač / Armelle BOY: 37
Oskar upravlja žerjav / Émilie BEAUMONT: 17
Oslovska koža: 316
Ostržek / Sanja PILIĆ: 351
Ostržek: slikopis z nalepkami: 317
Osumljen: (mladinski roman) / Olga PAUŠIČ:
772
Otok vračev: drugi del trilogije Varuhi
skrivnosti / Mateja BLAŽIČ: 622
Otok zakladov / Robert Louis STEVENSON: 784
Otroci in moda: prenovljena in dopolnjena
izdaja knjige Tudi otroci se oblačijo / Anej
SAM: 858
Otrokova prva knjiga / Lieve BOUMANS: 32
Otrokova prva knjiga živali / Lieve BOUMANS:
33
Otrokove prve barve: 68
Otrokove prve besede: 69
Otrokove prve igrače: 70
Otrokove prve živali: 71
Otroške zavozlanke 2 / Rupko GODEC: 1103
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
170
Otroške zavozlanke: [križanke, izpolnjevanke,
uganke ...: 6-10 let] / Elvira MALIČEV: 956
Ovčka Belka plete oblačila / Tatjana BAN: 106
P
Paco in njegovi kužki / Abigail BURLINGHAM:
135
Padli angeli / Lauren KATE: 648
Paglavčki prostovoljčki: lahko delaš zastonj, ne
moreš pa zaman / Gaja ROSS: 383
Pajacek in punčka / Kajetan KOVIČ: 251
Pajkec Ogabek / Diana AMFT: 101
Palček šlapka na gostijo: slovenski ljudski godci
z otroki za otroke: 949
Palček: 320
Papirofobija / Susanna TAMARO: 571
Paradajzovi: 1042
Paradižnika ne bom nikoli niti poskusila:
nastopata Čarli in Lola / Lauren CHILD: 147
Pasja zmešnjava / Olivia COSNEAU: 44
Pastir / Matija VALJAVEC: 429
Pedenjped / Niko GRAFENAUER: 182
Pekarna Mišmaš / Svetlana MAKAROVIČ: 278
Peklenske čeri. 1. knjiga: mladinski roman /
Nika MAJ: 759
Peklenske čeri. 2. knjiga: mladinski roman /
Nika MAJ: 760
Pepelka ; in Žabji kralj / Saviour PIROTTA: 353
Pepelka: pravljica z nalepkami: več kot 80
nalepk in igric! / Liz HOLLIDAY: 196
Pesmi za Jakoba in Kajo / Jože SEVLJAK: 811
Petelinček Petelanček: sto najlepših ljudskih in
priljubljenih pesmi za otroke: 809
Peter Nos in prijatelji / Primož SUHODOLČAN:
406
Peter Nos. 4 letni časi / Primož SUHODOLČAN:
407
Peter Nos. Živalski vrt / Primož SUHODOLČAN:
408
Peter Pan: 336
Petruška / Stephen MACKEY: 267
Pia, vila zajčkov / Daisy MEADOWS: 530
Pikapolonica in medved / Nevenka DRAŽETIĆ:
1099
Pikapolonica Lili / Marija MIHELČIČ: 292
Pikica in Tonček / Isabel KREITZ: 597
Pikijev prvi besednjak / Eric HILL: 52
Piko Dinozaver / Leopold SUHODOLČAN: 1164
Pimpinela reši grad = Pimpinella rettet das
Schloss / Michaela Maria GOOS: 179
Pionirji na promenadi: antologija slovenske
mladinske književnosti med 1920 in 1948:
964
Pirati / Peter CHRISP: 925
Piratsko presenečenje / Hayley DAZE: 470
Pisana druščina. Igra s števili / Laurance
JAMMES: 53
Pisana druščina. Igra z barvami / Laurance
JAMMES: 54
Pisano in nenavadno: 1047
Piskačev sin / Melina MARCHETTA: 762
Pisma dveh deklet: Ema in Samira / Alenka
KLOPČIČ: 749
Pišem roman 1, 2, 3: 1048
Pišem, brišem in se učim. Z igro do znanja:
1149
Piškotek / Jacqueline WILSON: 795
Plamenčki sreče / Irena ŽERJAL: 451
Planeti so zadeti / Alma ZAJEC: 447
Plastika / Sarah N. HARVEY: 741
Plazilci: bližnje srečanje z nenavadnim svetom
/ Barbara TAYLOR: 896
Po poti sreče ... / Lucija MIRKAC: 1032
Pobeg strašnega dinozavra: ZDA / Elizabeth
Singer HUNT: 644
Pod medvedovim dežnikom / Svetlana
MAKAROVIČ: 279
Podobe 112 / Philippe SIMON: 903
Podobe vesolja / Émilie BEAUMONT: 873
Pogled v davnino / Steve PARKER: 885
Pogled z okenske police / Alenka KRIŽAN: 1018
Pogumni krojaček: 362
Pogumni pingvinček / Tracey CORDEROY: 151
Pohod zadnjega doda / PAT: 546
Pohorske pravljice: 584
Pojemo, pojemo 4: otroške pesmice
slovenskih avtorjev: 950
Pokopališka knjiga / Neil GAIMAN: 636
Poleti letim ; Eda in Pepi / Nataša KONC
LORENZUTTI: 245
Poletje v stoletni hosti: avtorizirano
nadaljevanje izvirnih zgodb o medvedu
Puju A. A. Milna / David BENEDICTUS: 458
Poletje: 74
Poliana / Eleanor Hodgman PORTER: 773
Polonica / Tadej ŠTRANCAR: 1167
Polž Počasnelko in gosenica Marta / Ana
KORITNIK: 1123
Pomaranče za vse = Pomarandžnen mištu sa =
Komaranče vašu sa / Daiga ZAKE: 1179
Pomlad: 75
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
171
Poplava in podočnik / Marcus SEDGWICK: 688
Popoln par / Ally CONDIE: 632
Poslednji izbranec / Teja ROSA: 1056
Postoj in poglej - tukaj sem! / Monika
MEDVED: 1025
Pošasti so "in" / John MALAM: 819
Pošastozavri in jabolko spora / Helena
KRALJIČ: 258
Pot v Kontraur / Allan Frewin JONES: 646
Potem / Morris GLEITZMAN: 734
Poti v pesku / Anjel LAVIN: 1020
Potovanje / Kathryn LASKY: 653
Pozojeva grajska pot okoli Velenja / Špela
POLES: 1152
Prav zabaven dan / Andreja STAJNKO: 395
Pravi / Vika RUTAR: 1058
Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo / Vitomil
ZUPAN: 450
Pravljica o oblaku / Urban UREK: 1074
Pravljica o pridni voluharici / Tomaž
DOMICELJ: 159
Pravljica o zeleni kači in lepi Lilijani / Johann
Wolfgang von GOETHE: 1104
Pravljice o domačih ljubljencih / Anton
PAVLOVČIČ: 1143
Pravljice za bele zimske dni / Helena
JOVANOVIČ: 486
Pravljice za lahko noč: 553
Pravljice: 585
Pravljična knjiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15: 1051
Preden gremo spat / Sue MONGREDIEN: 309
Preden umrem / Jenny DOWNHAM: 726
Prekletstvo kapitana Križemgleda / Margaret
RYAN: 563
Prekletstvo krastač / Rebecca LISLE: 655
Prekletstvo krokarjev / Rebecca LISLE: 656
Prekletstvo usode / Karmen MILUTINOVIČ:
1031
Prepovedana ljubezen [ali] Kako je nastalo
Cerkniško jezero / Saša PERGAR: 330
Preproste stvari za male dlani: ustvarjajmo z
otroki / Rada KOS: 938
Preprosto ti / Heinz JANISCH: 208
Presenečenje za Tomaža: 12 zabavnih
zavihkov / Deborah UPTON: 91
Pri nas na vrtu: 1156
Prigode kapitana Gatnika / Dav PILKEY: 677
Prigode Uka in Glaka, kungfujskih pračlovekov
iz prihodnosti / Dav PILKEY: 603
Prijateljici / Ana ŠUBIC: 1070
Primabalerina / Sonja PUCER: 371
Primadonini dragulji / HERGÉ: 593
Primer Velikonožca / Tracey WEST: 704
Princ na belem konju: romanca za punco, dva
fanta in lipicanca / Ivan SIVEC: 782
Princesa Ela in očarljivi jelenček / Vivian
FRENCH: 482
Princesa Sara in srebrni labod / Vivian
FRENCH: 483
Princese / Suzan BOSHOUWERS: 123
Princesina poroka: z okenci in s knjižico z
navodili za družice / Josephine COLLINS:
148
Princeska Lili in zmajčica / Monika
FINSTERBUSCH: 169
Pripoved o dvoglavcu / PAT: 323
Pripovedujeva oba / Darinka KOZINC: 254
Priročnik za risanje živali / Branka D. JURIŠIĆ:
1116
Prisluhni vetru / Sonja LENARČIČ: 1126
Pritisni tukaj / Hervé TULLET: 426
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 1, Na visokem
Severu / Marko DERGANC: 477
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 2, V Afriki /
Marko DERGANC: 478
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 3, Zombiji in
strah / Marko DERGANC: 479
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 4, Skrivnostni
jeti / Marko DERGANC: 480
Prosta volja je najbolja / Saša ERŽEN: 167
Prve angleške besede / Neil MORRIS: 966
Prve italijanske besede / Neil MORRIS: 967
Prve nemške besede / Neil MORRIS: 968
Prvi junak: iz teme vstane junak / Adam
BLADE: 618
Prvih 100 besed: 79
Prvih 100 vozil: 80
Prvih 100 živali: 81
Prvo berilo / Damjana VRŠČAJ: 1177
Psi, naši prijatelji: priročnik za sobivanje s psi /
Dunja VODOPIVEC: 922
Psički / Sal EMMA: 1101
Ptice / Kašmir HUSEINOVIĆ: 203
Ptice sanj: knjiga, zgodba ali pesem, ki je
zaznamovala moje življenje: literarni in
likovni prispevki: 1052
Ptička in miška / Mirjana POZDEREC: 1153
Pujeva glasbena knjiga: 372
Pujsa Pepa. Moj očka / Neville ASTLEY: 3
Pujsa Pepa. Zobna vila / Neville ASTLEY: 104
Punca, ki nekaj velja / Beth GOBBIE: 736
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
172
Punce, tako gre to pri nas!!!: knjiga o
odraščanju / Sarah DELMEGE: 910
Punčka iz smetnjaka / Jacqueline WILSON: 796
Punčkin nos = Babutkakro nak = Punčkakaro
nakh / Miranda HAXHIA: 1108
Pustolovski priročnik / Adam BLADE: 619
R
Račka Nana pozna barve / Lieve BOUMANS: 34
Račka Nana šteje od 1 do 10 / Lieve
BOUMANS: 35
Račka Rozi / Cath JONES: 59
Računske igrice in vaje s plakatom.
Poštevanka: 1158
Radi imamo sadje / Lorena SIMINOVICH: 82
Radovedne pravljice / Slavko PREGL: 556
Rado-vednice: štirivrstičnice od A do Ž / Sabina
VOLK: 436
Raglje v gledališču 2 / Vika ŠUŠTAR: 801
Rakovica Mica / Peter TOVEY: 90
Ratkodivščine / Ratko BJELČIĆ: 718
Razbita juha / Jenny VALENTINE: 790
Razbojniška hči / Branka Jasna STAMAN: 693
Razvozlanke / Manja ŽUGMAN ŠIRNIK: 452
Rdeč balon / Maša MODIC: 303
Rdeča kapica / Jacob GRIMM: 187
Rdeča ogrlica / Sally GARDNER: 730
Rekrut / Robert MUCHAMORE: 768
Resnično dobri prijatelji: ob rečnem bregu /
Jane CHAPMAN: 145
Reševalec Nejc / Émilie BEAUMONT: 18
Rigajoči medved / Norbert LANDA: 263
Riko, Oskar in zlomljeno srce / Andreas
STEINHÖFEL: 783
Rimljani v Ljubljani / Ana PLESTENJAK: 988
Risane pravljice - za otroke / Jožica
ŠTUMBERGER: 1069
Risani junaki: preprost vodnik za risarje
začetnike / Christopher HART: 928
Romanca v Trzinu / Tina VAUPOT: 1076
Romeo in Julija / Tone PAVČEK: 325
Roni = Roni = Roni / Nenad VUJADINOVIĆ:
1178
Rož'ce poezije: 1057
Rožna graščina / Nuša HORVAT: 1006
S
S kom gre očka naokrog / Tatjana PREGL
KOBE: 370
S pesmijo v praznike / Alenka KOVAČIČ: 945
Saksofonata / Eva RAZLOŽNIK: 1054
Samo eno darilo / Mojiceja PODGORŠEK: 361
Samson & Roberto. 2, Vražje vrane / Ingvar
AMBJØRNSEN: 453
Sanjam, da sem Sonce / Damjana BIHAR: 112
Sanjski prividi. Knj. 1, Drama v avtobusu /
Mojca RUDOLF: 777
Sanjski prividi. Knj. 2, Peklenska cesta / Mojca
RUDOLF: 778
Sapramiška / Svetlana MAKAROVIČ: 280
Sara prespi pri Baliju / Laurent MAGDALENA:
272
Scratch / Sonja LAJOVIC: 826
Se lahko igram s tabo: zakaj je prijateljstvo
tako lepo deliti / Katja REIDER: 373
Sedmi čut / Roman KOMAC: 1014
Seksikon / Irena DUŠA DRAŽ: 911
Sence / Jerica PERIC: 1045
Sesalci / David BURNIE: 888
Sestavljanka / Sara MERGOLE VUKOVIČ: 1027
Sestrici po naročilu / Vivi DOBNIKAR: 999
Sherlock gospod Krok / Frank RODGERS: 558
Sherlock Tepko kvaziskuje primer v stari Angliji
/ Pam POLLACK: 679
Silvestrsko slovo / Tjaša ŠKORJANC: 1066
Sirena / Angie SAGE: 687
Skavt Peter / Fran MILČINSKI: 765
Skrbimo za naš planet. Energija klik! / Núria
JIMÉNEZ: 863
Skrbimo za naš planet. Odpadki fej! / Núria
JIMÉNEZ: 864
Skrbimo za naš planet. Voda pljusk! / Núria
JIMÉNEZ: 865
Skrbimo za naš planet. Zrak švist! / Núria
JIMÉNEZ: 866
Skriti grafiti / Barbara GREGORIČ GORENC: 804
Skrivni dnevnik neprostovoljnega popotnika v
času / Barbara ZAJEC: 1080
Skrivnost dveh kron: nenavadno življenje sv.
Maksimilijana Kolbeja / Gerhard WENZEL:
844
Skrivnost iz letala / Tomaž KRAJNC: 1016
Skrivnost oblačne gore / Milan PETEK
LEVOKOV: 675
Skrivnost plenilcev / Stephen Anthony COLE:
467
Skrivnost stoletnega vetra / Žiga GOMBAČ:
639
Skrivnost za 7 ključavnicami / Nika PLOHL:
1049
Skrivnosti našega telesa: smešni in zaresni
odgovori na večne otroške "zakaje": 904
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
173
Skrivnostna ogrlica / Diana KIMPTON: 494
Skrivnostna smrt mlade Leonore: ljubezenska
zgodba s primesmi kriminalke, ki temelji na
resničnih dogodkih (z rahlo zavajajočo
naslovnico) / Dušan KASTELIC: 1118
Sledi / Pavlina BIZJAK: 1091
Slikopesmi: 1159
Slikovni atlas sveta / Andrea PINNINGTON:
974
Slom v svetlobi: življenjska pot bl. Antona
Martina Slomška / Berta GOLOB: 978
Slon Anton: 85
Služabnica, čarovnica in kruta kraljica:
evropske zgodbe / Terry DEARY: 474
Smaragdni atlas / John STEPHENS: 698
Smeh v Rozmanovih klopeh 2: 1061
Smeholovčki / Katjuša TRAMPUŽ: 814
Smrkci in muha Bzz / PEYO: 344
Smrkci in začarani grad / PEYO: 345
Smrkci: my first picture word book = moj prvi
slikovni slovar / PEYO: 969
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Dan s Smrkci /
PEYO: 346
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Na rečnem
bregu / PEYO: 347
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Štirje letni časi /
PEYO: 348
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Vaška veselica /
PEYO: 349
Smrkci: velika knjiga povesti / PEYO: 552
Smrketa / PEYO: 350
Smrtonosni vrt Strupene bršljanke / Blake A.
HOENA: 642
Sneguljčica in sedem palčkov: 393
Sneguljčica: pravljica z nalepkami: več kot 80
nalepk in igric! / Liz HOLLIDAY: 197
Sneženi mož in božične vile / Rachel
WILLIAMS: 443
Snežica in Rožica: 394
Snežko, beli prijateljček / Pedro PENIZZOTTO:
329
Snežni pajek: 1. del trilogije Snežni pajek /
Jenny NIMMO: 670
Sokratov pojmovnik za mlade / Boris VEZJAK:
828
Solzice / PREŽIHOV Voranc: 1154
Solzice / PREŽIHOV Voranc: 774
Sonce in sončice po vsem svetu / Tomaž
GROM: 1105
Sonček in Bosopetka / Milena MIKLAVČIČ: 294
SOS za punce / Charlotte GROSSETÊTE: 830
Sovica Oka / Svetlana MAKAROVIČ: 281
Speči velikan Golla / Tony ABBOTT: 606
Spet zeleno / Saša BENULIČ: 110
Splashy the raindrop = Dežka / Franci ROGAČ:
378
Sponka / Reine De PELSENEER: 548
Spoznanje ... 1, 2: 1062
Sprehod po rimskem lapidariju Narodnega
muzeja Slovenije: vodnik za mlade /
Aleksandra PIRKMAJER SLOKAN: 1148
Srce, ki ljubi vse ljudi: križeva pota za
najmlajše / Karmen SMODIŠ: 1160
Srebrno mesto: zgodbe in legende o rudniku
živega srebra v Idriji / Nadja PUPPIS: 857
Srečna družina / Kašmir HUSEINOVIĆ: 204
Srečno novo leto / Lučka HOSTNIK: 743
Srh / Maggie STIEFVATER: 700
Srhljivo spoznanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:
1063
Stanovitni kositrni vojak: 396
Stara Grčija / Philip STEELE: 989
Stare grške bajke / Eduard PETIŠKA: 1146
Stare grške bajke / Eduard PETIŠKA: 583
Starec in morje: 1064
Stilski vodnik za vsakega fanta / Violeta BABIĆ:
908
Strašna Martinova prigoda: zgodba, ki se ne
sme ponoviti, (čeprav se dogaja kar naprej)
/ Aleksandra ČEHOVIN: 154
Strašne pesmi / Barbara GREGORIČ GORENC:
805
Stric / J. P. MARTIN: 662
Super četverica / Benjamin ŽBOGAR: 1084
Suzi B. Jamnik in majhna opica / Barbara
PARK: 544
Suzi B. Jamnik in njen dolgi jezik / Barbara
PARK: 545
Svet princesk: 409
Svet: atlas z nalepkami / Katie HEWAT: 1109
Sveto pismo za otroke / Sally Ann WRIGHT:
845
Sveto pismo za otroke: 843
Svilnate rime: izbrane pesmi za otroke / Bina
ŠTAMPE ŽMAVC: 813
Svit, krilati konj: pesnitev za fante 2009-2010 /
Tone PAVČEK: 808
Š
Še ena zgodba / Tracey CORDEROY: 152
Še malo, pa bo! / Amber STEWART: 403
Šepet / Isabel ABEDI: 708
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
174
6. festival otroške poezije: 993
Škrat Nel in zmešnjava v veliki rumeni hiši:
1165
Škrat Packopat / Aleksandra KOCMUT: 1121
Škratek Direndaj v vrtcu: ob 30-letnici
otvoritve Vrtca Prvačina in odprtju
prenovljenega vrtca / Ljuba KRUŠIČ: 1125
Škrateljci: 415
Škrobek kuha 2: 25 pravljičnih receptov za
ustvarjalne otroke / Peter FERLUGA: 923
Šnitka / Milena MIKLAVČIČ: 295
Števila, barve, oblike: 88
T
Tabele in podatki: za osnovnošolce / Marijan
PROSEN: 1157
Tacamuca / Svetlana MAKAROVIČ: 282
Tak kot drugi = Just like them / Lawrence
SCHIMEL: 385
Tako kot nocoj / Amber STEWART: 404
Tara in govoreči muc se srečata z angeli in
vilami / Diana COOPER: 469
Tat mečev / Peter LERANGIS: 755
Tea, vila kužkov / Daisy MEADOWS: 531
Tehanu / Ursula K. LE GUIN: 654
Tek skozi čas: 990
Tekmovanje / Kate WESTERLUND: 439
Teloh Puh / Branka HUBMAN: 200
Tema = Šitišaugo = Tama / Rouzanna
BAGHDASARYAN: 1090
Temni kotel / Adam BLADE: 620
Temni plamen: četrti del serije Nesmrtni /
Alyson NOËL: 673
Terenske vaje / Ferdinand STEPSON: 400
Teši, teši in kozolec si postavi / Sonja PUCER:
930
Teta Cilka / Tatjana KOKALJ: 505
Težave in sporočila psička Pafija / Polonca
KOVAČ: 512
Težave v predoru / Joe MILLER: 534
Ti si moj res dober prijatelj = Tu sal mro igen
lačho pejtauši = Tuni hinas mro zares lačho
kolega / Laura LILIOM: 1127
Tianov čudežni svet. Knj. 10, Čarovnikove
sanje / Nika MAJ: 658
Tianov čudežni svet. Knj. 7, Potovanje v
središče galaksije / Nika MAJ: 659
Tianov čudežni svet. Knj. 8, Kam je izginil Tian?
/ Nika MAJ: 660
Tianov čudežni svet. Knj. 9, Zmešnjava na
kvadrat / Nika Maj: 661
Tine in Bine. Nori izumi / Aino HAVUKAINEN:
193
Tintin v Tibetu / HERGÉ: 594
Tipitapi v rusi kapi / Martina LEGIŠA: 265
1000 prvih besed: slovenščina, nemščina,
angleščina: 971
Tisoč in ena noč: 572
Tisoč in ena noč: 586
Tista o bolhah / Saša ERŽEN: 168
To sem jaz / Pierre WINTERS: 906
To sem jaz, verjamem vase: priročnik za fante
in punce: 10 korakov do boljše
samopodobe: 1170
Tomaž ima motor na reaktivni pogon: 422
Tomaž in prijatelji : moja prva pobarvanka:
1171
Tomaž in prijatelji. Oblike in nasprotja: 1172
Tomaž in prijatelji. Tomaž, na pomoč! : slikopis
z nalepkami / Brenda ASPLEY: 1086
Tomaž, Jakob in rdeči balon: 423
Tonček pri dedku Mrazu / Ivan KAPUŠIN: 213
Traktorji / Barbara BACCHINI: 9
Travnik kliče, brž na lov: mala knjiga za
predšolske otroke / Marija GRGINIČ: 850
Travniška ljubezen: 1072
Tri gozdne basni / Ervin SORČ: 1161
Tri vrtnice / Olivier BONNEWIJN: 836
Trije mucki in zmaj / Manica KLENOVŠEK
MUSIL: 224
Trije mušketirji / Alexandre DUMAS: 727
Trije prašički / Andrea PETRLIK HUSEINOVIĆ:
340
Trije prašički: slikopis z nalepkami: 424
Trinajst razlogov / Jay ASHER: 712
Trnova pot ljubezni / Katarina PEJČIĆ: 1044
Trnuljčica: 425
Trnuljčica: pravljica z nalepkami: več kot 80
nalepk in igric! / Liz HOLLIDAY: 198
Troja / Ludvik VOGEL: 702
Trompetka: mala dinozavrinja: glasbena
pravljica o trobenti / Thomas SCHIRETZ:
386
Trpljenje / Lauren KATE: 649
Trundlov pohod / Allan Frewin JONES: 647
U
Učimo se angleško z medvedkom: za
predšolske otroke in osnovnošolce / Sonja
SAMMÜLLER: 970
Uganke / Viljenka JALOVEC: 205
Ula, vila konjičkov / Daisy MEADOWS: 532
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
175
Umazani Berti in bacili / Alan MACDONALD:
518
Umazani Berti in blato / Alan MACDONALD:
519
Umazani Berti in smrkelj / Alan MACDONALD:
520
Umazani Berti in stranišče / Alan
MACDONALD: 521
Umivanje je pustolovščina / Manuela
MONARI: 308
Uničimo jo! / Kate MCCAFFREY: 763
Upihni luč / Terry DEARY: 725
Upor na ladji Bounty / John BOYNE: 720
Upor na piramidi / Terry DEARY: 475
Uročeni otok. Knj. 2, Reševanje Azabele:
fantazijska pustolovščina / Mateja ČRV
SUŽNIK: 633
Urška / Andrej ROZMAN: 384
Uspavanke: 952
Ustvari živalske podobe / Suzana BELAK
PUNGARTNIK: 934
Ustvarjalna knjiga za princeske / Sue HUNTER
JONES: 936
Utrinki / Aleksandra PANIĆ: 1041
V
V angelski delavnici: 92
V deželi številk / Biljana ŠKOBERNE: 413
V deželo izgubljenih / Tony ABBOTT: 607
V gaju mladosti: 1075
V gosjem redu gre v korak troje gosk in en
gosak / Niko GRAFENAUER: 183
V morju so krokodili: resnična zgodba
Enajatolaha Akbarija / Fabio GEDA: 731
V posteljo z Beti in Miho / Pauline OUD: 318
V soboto zvečer bo dinorendaj / Carol Diggory
SHIELDS: 388
Val / Suzy LEE: 264
Vampir iz džungle / BEASTLY BOYS: 610
Vampirkin dnevnik. [Knj. 1], Prebujenje / Lisa
Jane SMITH: 689
Vampirkin dnevnik. [Knj. 2], Spopad / Lisa Jane
SMITH: 690
Vampirkin dnevnik. [Knj. 3], Bes / Lisa Jane
SMITH: 691
Vampirkin dnevnik. [Knj. 4], Snidenje / Lisa
Jane SMITH: 692
Varuhi elementov / Rok MIRT: 1033
Varuhi Vrbovega Loga / Anton KOMAT: 650
Večne pravljice: 573
Velika enciklopedija narave / David BURNIE:
861
Velika knjiga čarobnih trikov / Joe FULLMAN:
954
Velika knjiga čarobnih trikov 2 / Jon
TREMAINE: 957
Velika knjiga o kmetiji / Roger PRIDDY: 76
Velika knjiga o vozilih / Pascale HÉDELIN: 912
Velika knjiga o vozilih / Roger PRIDDY: 77
Velika knjiga o živalih / Roger PRIDDY: 78
Velika ledena bitka / Tony ABBOTT: 608
Velika otroška enciklopedija znanja / Louise
SPILSBURY: 825
Velika otroška enciklopedija živali / Sally
MORGAN: 889
Velika otroška slikovna enciklopedija: začni
odkrivati naš osupljivi svet! / Steve
PARKER: 824
Velika žehta / Vinko MÖDERNDORFER: 298
Velike raziskovalne odprave: Magellan, Cook,
Shackleton, Heyerdahl, Chichester / Robyn
MUNDY: 973
Velike umetnine za male umetnike / Silva
KARIM: 1117
Veliki alpinistični vzponi: Eiger, K2, Everest,
McKinley, Matterhorn / John CLEARE: 959
Velikonočni izdelki / Clare BEATON: 933
Vesel božič, živalce! / Sabine CUNO: 45
Vesela mavrica / Martina KUPLENK: 262
Veselo na oder: zbirka odrskih besedil za
otroške in mladinske gledališke skupine /
Olga PAUŠIČ: 800
Vesolje: atlas z nalepkami / Sofija
STEFANOVIC: 1163
Veterinarka Livija / Émilie BEAUMONT: 19
Viktor vozi traktor / Émilie BEAUMONT: 20
Vila Valentina. Mesečina in ples / Emma
THOMSON: 421
Vilinsko jezero: 433
Vincencij Pavelski / Claude MARIN: 841
Vipo: 434
Vitez Miha iz Lendave / Žiga GOMBAČ: 640
Vitezi in čarovniki. 2, Indigo novi svet / Bojan
EKSELENSKI: 635
Vitezi in zmaji / Joff BROWN: 462
Vladarica neba Zmajstreb / Adam BLADE: 621
Vlaki: legendarna potovanja / Philip STEELE:
914
Voda je vir življenja: vodni viri Bele Krajine in
Žumberka / Barbara KINK: 1119
Vodni duh in njegov vodnjak / Ivo ROSATI: 382
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
176
Volk in sedem kozličkov / Jacob GRIMM: 188
Volkodlak / Sara PARANUK: 1043
Vonj poletja / Romana VANTUR: 791
Vožnja s čarobno preprogo / Hayley DAZE: 471
Vplivna verstva sveta: strnjen vodnik / Sean
O'CALLAGHAN: 831
Vreme / Margaret HYNES: 879
Vreščji mojster: kulinarična pravljica iz
Zamonije / Walter MOERS: 666
Vrnila se bo / Gill LEWIS: 757
Vrtec pri veseli kravi / Jelka GODEC Schmidt:
591
Vsako prijateljstvo je pesem: dobre vesti iz
prijateljskih šol in mest = Minden Barátság
egy dal: jó hirek a partner iskolákból és
városokból: 1079
Vse je dišalo po pomladi / Jana MARTINŠEK:
525
Vse naokrog vidim ... / Laya STEINBERG: 399
Vsega so krive modre maline / Silvia
RONCAGLIA: 560
W
Winnie in čarobna palica / Valérie THOMAS:
419
Winnie in leteča preproga / Valérie THOMAS:
420
Winnie lovi netopirje / Laura OWEN: 541
Winnie reče sir / Laura OWEN: 542
Winnijin veliki ulov / Laura OWEN: 543
Y
Yardang / Marcus HAMMERSCHMITT: 641
Z
Z vsako pesmijo me je več / Eva ŠTRAFELA:
1068
Za devetimi gorami: slovenske ljudske
pravljice: 587
Za mizo z Beti in Miho / Pauline OUD: 319
Zabavna vozila: 2-3 leta / Lieve BOUMANS: 36
Zadeva Sončnica / HERGÉ: 595
Zadnji sin Kriptona / Michael DAHL: 634
Zajček sivi nagajivi: otroške ljudske pesmice o
živalih: 446
Zajči Majči / Cath JONES: 60
Zakaj je babica jezna / Lela B. NJATIN: 538
Zakaj pa ne? / Amadea KOVIČ: 1015
Zakaj? / Lilijana PRAPROTNIK ZUPANČIČ: 365
Zaklad pisarja Bernarda / Tadej TRNOVŠEK:
822
Zakladi gospoda Prekucnika / Margaret RYAN:
564
Zakladi: izgubljena in najdena bogastva /
Glenn MURPHY: 987
Zakladnica pravljic: 576
Zala / Biljana ŠKOBERNE: 570
Zala, mala zelena gosenica / Dragica ŠTEH:
1166
Zaliv skrivnosti / Nada RINK ARH: 681
Zaljubljeni cilinder / Serpil PRANGE: 364
Zaljubljeni zajček / Tomo KOČAR: 239
Zamrznjeni dekleti / Laurie Halse ANDERSON:
711
Zapeljana / P. C. CAST: 627
Zasledovana / P. C. CAST: 628
Zaspančki: zakaj se ti ni treba bati teme /
Vanja TAJNŠEK: 418
Zavesa / Jana TRUDEN: 1073
Zaznamovana / Manca PAJK: 1038
Zbirka pesmi najboljših osnovnošolskih in
srednješolskih pesnikov v letu 2011: 1081
Zbornik prispevkov učencev in dijakov, ki so
sodelovali v Pedagoški akciji Zveze delovnih
invalidov Slovenije za leto 2011: 1082
Zbudi me / Bojan ŠTURM: 787
Zdravljica Franceta Prešerna: 1180
Zebra Zdenka: 94
Zelena svetilka / Tracey WEST: 705
Zemlja: življenje planeta / Mike GOLDSMITH:
875
Zgodba deklice, dečka in detektiva / Dimitra
ŠKREKOVSKI: 1067
Zgodba o mali Dorimu / Živa VOGA: 575
Zgodba o masajskem dečku Seketu / Filipina
GALE ŠPAREMBLEK: 1102
Zgodbe iz mesta Rič-Rač in od drugod / Lojze
KOVAČIČ: 513
Zgodbe iz Posočja: zgodovinska slikanica z
vajami za ponavljanje / Dea VOLARIČ: 1175
Zgodbe o podganci Manci. Manca gre v šolo /
Barbara SEIFRID: 853
Zgodbe za Božič / Bob HARTMAN: 485
Zgodbe za mlade: 846
Zgodbice izpod odejice / Darinka KOBAL: 236
Zgodbice za lepši dan / Urša KREMPL: 260
Zima: 95
Zlata Čebelica: najlepših petdeset: 588
Zlata ladja / Kajetan KOVIČ: 252
Zlata osa / Tony ABBOTT: 609
Zlata ptica: zgodbe in pesmi s podobami Ančke
Gošnik Godec: 589
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
177
Zlati zob / Tadej GOLOB: 737
Zlato mrtvega kralja / Terry DEARY: 476
Zlatolaska in trije medvedi / Amanda ASKEW:
103
Zlatolaska in trije medvedi: 449
Zlatorog: v pripovedi in resnici / Dušica
KUNAVER: 855
Zlobni, zeleni skrivnostni stroj / James GELSEY:
637
Zmaj Direndaj / Kajetan KOVIČ: 253
Zmajček Drago in ljubljena Ljubljana / Martin
MARION: 285
Zmešnjava na kmetiji / Peter ALLEN: 2
Zojina rešitev: zgodba o nasilju v družini /
Katarina KESIČ DIMIC: 492
Zverinice iz spalnice: od Akihe do Žbljaca /
Loes RIPHAGEN: 376
Zvezda: od rojstva do črne luknje / Alan DYER:
874
Zvezde in planeti / Pierre WINTERS: 876
Zvočnica. Ču! Ču! / Dawn SIRETT: 83
Zvočnica. Grrr! Grrr! / Dawn SIRETT: 84
Zvoki preteklosti. Vitezi: zvočna postavljanka /
Clint TWIST: 991
Ž
Žabe, stonoge in druge glavne vloge / Erika
PAVLIN: 1142
Žabica Vanja je hotela postati miss barja /
Alenka KLOPČIČ: 499
Žabice in prijatelji / Joanne BARKAN: 12
Žabja alergija, alergija na vodo / Aleksandra
PINTERIČ: 1147
Žabja radijska postaja: sleherni večer oddaja /
Niko GRAFENAUER: 184
Žabji zbor / Luc FOCCROULLE: 171
Žiga, kisla kumarica / Jasna MARKUŠ: 524
Žirafa Živa: 96
Živa Žganec / Aaron BLABEY: 113
Živali / Maja BAJŽELJ: 10
Živali na slovenskih kmetijah: v slovenskem in
angleškem jeziku = Animals on Slovenian
farms: in Slovenian and English language /
Sandra POHOLE: 890
Živali sveta / Pere ROVIRA: 895
Živali v morju: več kot 50 zavihkov
presenečenja / Susie BROOKS: 887
Živali v slovenskih gozdovih: v slovenskem in
angleškem jeziku = Animals in Slovenian
forests: in Slovenian and English language /
Sandra POHOLE: 891
Živali: 1181
Živali: atlas z nalepkami / Katie HEWAT: 1110
Živalska abeceda: s plakatom: 97
Živalska bolnišnica / Sharon RENTTA: 375
Živalska govorica: slovenske basni in pripovedi
o živalih: 590
Živalski album: 98
Življenja Marie Curie: žena v zgodovini kemije
/ Raphaël FIAMMINGO: 878
Življenje v vaseh po svetu / Géraldine
COSNEAU: 1095
Žuželčji zakaji / Lilijana PRAPROTNIK
ZUPANČIČ: 892
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
178
Prevajalci
A
ALBREHT, Fran: 187
AMBROŽ, Selina: 107, 290
AMBROŽIČ, Jana: 623, 687
ANDROJNA, Irena: 208
ANTOSIEWICZ ZUPAN, Nina: 526, 527, 528,
529, 530, 531, 532
ANŽELJ, Stana: 666
ANŽLOVAR, Petra: 1128
ARKO, Peter: 84, 89, 90, 132, 133, 134, 1098,
1171, 1172, 1181
ARULA, Dalibor: 908, 1088
ARULA, Petra: 908, 1088
B
BABNIK, Matej: 372
BALAŽEK, Dušanka: 218, 220
BARANJA, Samanta: 1089, 1090, 1092, 1093,
1108, 1112, 1124, 1127, 1168, 1176, 1178,
1179
BARTOL, Metka: 45, 61, 92, 93, 173
BAŠA, Manica: 715
BAUER, Jana: 146
BENEDIČIČ, Mojca: 1, 22, 23, 24, 25, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 88, 148, 397, 442, 856
BERCE, Nuša: 399
BERDEN, Katja: 816, 882
BERDEN, Magda: 191, 1107
BERDEN, Peter: 867, 926
BESE, Éva: 1079
BIZJAK, Katja: 580, 888, 940, 989
BOLHAR, Alojzij: 580
BOŽIČ, Neža: 109, 169, 707, 712, 783, 936, 970
BRAČIĆ, Ante: 14, 17, 18, 20
BRATE, Dejan: 873, 903
BRATINA, Pavel: 837
BRENK, Kristina: 446, 1146
BUČEVEC, Jolanda: 269, 270, 271, 272
C
CERK DEČMAN, Lidija: 312, 313, 314, 454, 630,
631, 754, 785
CESAR, Simonca: 742
CVETKOVIČ, Liza: 28, 36
Č
ČERTALIČ, Vera: 571
ČOP, Brane: 641
ČRV SUŽNIK, Mateja: 472, 473, 474, 475, 476,
557, 558, 563, 564, 725
ČUDEN, Darko: 768
ČUK, Alenka: 179
ČUK, Marko: 485
ČUK, Silvester: 157, 485, 839
D
DEČMAN, Kristina: 493, 494, 630, 631
DEKLEVA, Milan: 160, 161, 662
DOLŽAN, Sonja: 192
DOVIĆ, Tadeja: 820, 933, 941
DROBNIČ, Marjeta: 53, 54
DROLC, Veronika: 101, 364
DÜRKOP, Jens: 971
DÜRKOP, Rosemary: 971
DŽOMBIĆ, Edina: 516
F
FORNAZARIC, Erika: 219
FRELIH, Vida: 440, 441, 1149
FUNA ČEHOVIN, Tjaša: 1079
G
GERDINA, Tomaž: 718, 739
GOGALA, Andrej: 39, 105, 232, 317, 1100
GOGALA, Brina: 156, 165, 286, 422, 423, 1101
GOGALA, Maruša: 424
GOLOB, Berta: 62, 485
GOMIVNIK, Alenka: 726
GORENC, Boštjan: 603, 610, 676, 677, 694,
695, 696, 697
GRADIŠNIK, Branko: 744
GRAJ, Marta: 481, 482, 483
GRANDPRÉ, Mary: 685
GRMEK, Ana: 437, 657, 673, 770, 788
GROM, Nataša: 730, 762
GRUNTAR, Irena: 566
GUERRA, Carmen: 537
H
HERMAN, László: 1079
HITI OŽINGER, Andrej: 667, 909, 910
HORVAT ŠIMONKA, Saša: 632
HORVAT, Romeo: 192
HREN, Živa: 55, 124, 125, 126, 127, 847
I
INTIHAR, Nina: 781
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
179
J
JADRIČ, Anita: 731
JAGER, Jerneja: 1089, 1093, 1108, 1112, 1124,
1127, 1176, 1179
JAKOPIN, Gitica: 1094
JAMNIK, Tatjana: 714
JANEŽ, Simona: 973
JARC, Barbara: 869, 870, 871, 872
JELOVČAN, Lea: 939
JENČIČ, Lučka: 539
JEROMEN, Janez: 389
JESENOVEC PETROVIĆ, Slavica: 592, 593, 594,
595, 823
JOVANOVIČ, Suzana: 283
JUH, Matej: 391
JUREN, Jernej: 568, 581, 605
JURIČ, Nada: 1136
K
KAJFEŽ BOGATAJ, Lučka: 880
KALČIČ, Uroš: 756
KALOPER, Urška: 49, 50, 72, 73, 123, 318, 319,
818, 876, 893, 906, 914, 915, 916, 932
KARIM RODOŠEK, Ljubica: 211, 212, 267, 322,
323, 340, 351, 375, 462, 466, 467, 470,
471, 533, 534, 546, 606, 607, 608, 609,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 621, 634, 637, 642, 643, 644,
645, 646, 647, 651, 653, 664, 678, 679,
680, 703, 704, 705, 706, 721, 757, 877,
883, 902
KENDA, Jakob J.: 113, 460, 682, 683, 684, 686,
977
KETE MATIČIČ, Jana: 140, 141, 142, 143, 144
KLANČAR, Ljubica: 824
KOCMUT, Aleksandra: 388
KODERMAN PATAČKO, Darinka: 118, 119, 120,
121, 863, 864, 865, 866
KODRE, Alojz: 878
KODRIČ, Svetlana: 919
KOKALJ, Anja: 181, 465, 488, 489, 540, 541,
542, 543, 572
KOKEZA, Nives: 773
KOLARIČ, Jana: 46, 57, 58, 59, 60, 85, 94, 96
KOSMOS, Iva: 192
KOTNIK, Matjaž: 981, 982, 983, 984, 985, 986
KOVAČ, Nataša: 723
KOVAČ, Polonca: 137, 153, 186, 188, 288, 565,
728
KOVIČ, Nina: 26, 221, 409, 455, 456, 536, 562,
895
KRAIGHER, Maja: 102, 103, 128, 171, 328, 329,
709, 727
KRAJNC, Matej: 954, 957
KRALJ, Lado: 586
KRALJ, Metka: 884, 896, 897, 899, 921
KRALJ, Neža: 625, 626, 627, 628, 889, 987,
1162, 1163
KRALJIČ, Helena: 147, 443
KREVEL, Barbara: 898, 979
KUŠČER, Samo: 821, 861
KUZMAN, Andreja: 961
L
LIHTENVALNER, Maja: 689, 690, 691, 692
LIMON, David: 191
LOVKA, Milan: 905
M
MAJCEN, Tomaž: 844
MAJCENOVIČ KLINE, Barbara: 419, 420
MALEŽIČ, Jedrt: 795, 851
MALI, Dora: 401, 402, 862
MALNAR, Mateja: 711
MANFREDA MODIC, Radojka: 699, 700
MARINŠEK, Darja: 108, 145, 149, 263, 309, 965
MASTERL ŠTEFANIČ, Mojca: 845
MEDVED, Nina: 553, 917, 925
MEZE, Tomaž: 748
MIHELIČ, Mojca: 99, 100, 131, 180, 185, 190,
210, 311, 316, 320, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 362, 393,
394, 396, 415, 449, 552, 573, 969
MIKLAVC, Ferdinand: 665
MIKUŽ, Andreja: 158, 1096
MILOVANOVIĆ, Srđan: 914
MINATTI, Ivan: 604
MLAKAR, Amanda: 544, 545, 548, 794, 901
MLAKER, Tanja: 398
MOČNIK, Mimi: 372, 400
MODRIJAN, Irena: 825, 843, 852, 886
MOZETIČ, Brane: 385
MRAK, Miro: 170, 209, 284, 336, 425, 434
MUGERLI LAVRENČIČ, Maruša: 373, 597
MUHA, Viktorija: 307, 308, 382, 428
MÜLLER, Nataša: 990
N
NOVAK, Maja: 636
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
180
O
OBLAK, Majda: 82, 91, 991
OBLAK, Seta: 784
OGRIZEK, Dušan: 654, 701, 733, 734
OREL, Brigita: 790
OSEBAN, Ana Jasmina: 381
OSOJNIK, Jana: 166, 231, 315, 438, 439
OSREDKAR, Metka: 688, 736, 741
OZIMEK, Mateja: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43,
47, 64
P
PAJER, Urška: 874, 875, 879
PEČEK, Andreja: 52, 426, 1086
PEČNIKAR, Karin: 138, 194, 261, 289, 668, 669,
670, 894
PERKO, Klemen: 605
PETROVČIČ JERINA, Tadeja: 838
PETROVIĆ JESENOVEC, Borut: 592, 593, 594,
595, 823
PINTERIČ, Jana: 832, 833, 834, 835, 836
PLOHL, Ana: 386
PODGORŠEK, Mojiceja: 377
POGAČNIK, Jelka: 885, 904
POGAČNIK, Lija: 114, 115, 116, 117
POTOČNIK, Andrea: 719
POTOKAR, Jure: 720
POTRČ, Julija: 193
PREVOLŠEK, Saša: 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
PRODNIK, Polona: 671
PUŠNAR DOBNIKAR, Saša: 1173
R
RAMŠAK, Diana: 763
RAVBAR, Bojan: 459
RAVNIK, Mateja: 959
RAZBORŠEK, Alenka: 150, 199, 390
RECHBERGER, Anny: 698
RENDLA, Stanka: 586
RENDULIĆ MEDVEŠČEK, Vanja: 378
RIFEL, Lucija: 841
RISTANC, Mina: 202, 203, 204, 338, 339
ROTAR, Jakob: 974
S
SAMIDE, Irena: 775
SCHREINER, Maja: 713, 722
SELIŠKAR KENDA, Mateja: 376, 515, 752
SEVER, Maja: 3, 104
SEVER, Vital: 868
SIMONITI, Veronika: 767
SKAMLIČ, Nives: 750, 755, 776
SKRUŠNY BABIN, Nastja: 830
SMILJIĆ, Lili: 1115
SODNIK, Vesna: 518, 519, 520, 521
SOZI, Sergio: 191, 1107
SPASOV, Darko Jan: 192
STABEJ, Jože: 848
STANEK, Tina: 931, 990
STANIČ, Alenka: 819
STANOVNIK, Majda: 458
STANOVNIK, Petja: 624
STEVANOVIČ, Sandra: 48, 56, 65, 66, 67, 74,
75, 95, 136, 151, 152, 195, 196, 197, 198,
387, 421, 887, 971, 1109, 1110
STJEPANOVIĆ, Milan: 291
STRAŽAR, Danni: 789
STRUNA, Tatjana: 37
SUŽNIK, Miha: 725, 975
Š
ŠAJNOVIČ, Rajko: 1089, 1090, 1092, 1093,
1108, 1112, 1124, 1127, 1138, 1168, 1176,
1178, 1179
ŠALAMUN, Tomaž: 738
ŠEŠKO, Polona: 648, 649
ŠILEC, Nataša: 139, 535, 764
ŠINKOVEC, Teo: 559, 560, 771
ŠIVIC, Kaja: 942
ŠNELER, Katja: 958, 960, 962
ŠTURM, Maja: 174, 655, 656
ŠUKAROV, Sanda: 51, 708, 980, 990
ŠVAB, Andrea: 191, 779, 1107
ŠVIGELJ, Polona: 927
T
TOMAN, Ana Marija: 13, 15, 19, 21, 38, 829,
900, 955, 1097
TOMAN, Irma: 16, 873, 955
TOMAŽIČ, Agata: 912
TOMŠE, Andrej: 815
TROHA, Andrej: 829
TROHA, Vera: 710
TROJAR, Valerija: 135
TRTNIK HERLEC, Andreja: 403, 404
U
UNUK, Jana: 305, 353
URBANC, Janko: 1104
URH, Alenka: 732
V
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
181
VELER, Alenka: 177
VIRK, Nataša: 484
VIRNIK KOVAČ, Lina: 337, 966, 967, 968, 1140
VITEZ, Barbara: 576
VODOPIVEC, Lučka: 12
VODOPIVEC, Petra: 11, 83
VODUŠEK, Mojca: 924
VOGLAR, Dušan: 831
VOGLAR, Nada: 831
VOGRINC JAVORŠEK, Urša: 458, 500, 501, 629
VONTA, Tatjana: 1090, 1092, 1168, 1178
Z
ZAVRTANIK DRGLIN, Tisa: 796
ZLATNAR MOE, Marija: 453
ZOREC, Darja: 935
ZOREC, Miha: 928
ZUPANČIČ, Marko: 762
ZYCH, Barbara: 63, 68, 69, 70, 71
Ž
ŽEBOVEC, Marjeta: 1173
ŽGAJNAR MEZE, Sabrina: 549, 550, 551
ŽLIČAR, Miha: 672
ŽLOF, Milan: 740
Ilustratorji
A
ABEL, Bettina: 1
ÅDLAND, Ståle: 51
AJD ZAFOŠNIK, Lidija: 1151
ALLEN, Peter: 2
ALLEY, Robert W.: 118, 119, 120, 121
ARBO, Cris: 399
ARMSTRONG, Shelagh: 975
ARREDONDO, Francisco: 895
AVBERŠEK, Kaja: 1087
AYRES, Honor: 845
B
BABIČ KOŠIR, Maja: 244
BAEK, Jeongsuk: 901
BALLA, László: 304
BAN, Tatjana: 106, 110
BARBORINI, Robert: 912
BARCLAY, Eric: 242
BARTOLJ, Marta: 225, 226, 227, 228, 229, 230,
235, 495, 496, 497, 498, 499, 749
BAUER, Jutta: 208
BAUMGART, Klaus: 107
BEATON, Clare: 933
BENČEK, Loti: 299, 300, 301, 302, 303, 367,
368, 370, 555, 994, 997, 999, 1003, 1007,
1011, 1021, 1023, 1026, 1028, 1030, 1039,
1042, 1047, 1059, 1071, 1073, 1078, 1085,
1099, 1123, 1126, 1150, 1153
BERÁNEK, Jože: 584
BERCE, Karin: 517
BERLOŽNIK, Zala vita: 1036
BERTOLINI GRUDINA, Paola: 1106
BEŠTER, Franc: 633
BEŠTER, Gea: 803
BIEBER, Hartmut: 22, 23, 24, 25
BIHAR, Filip: 112
BIHAR, Samo: 112
BISCOE, Celia: 309
BLABEY, Aaron: 113
BLAKE, Quentin: 662
BLAŽKO, Anuša: 1167
BOKUN, Mitja: 310
BORIN, Andreja: 122
BORN, Adolf: 580
BOŠNJAK, Borivoj: 718
BOULANGER, Vincent: 819
BOUMANS, Lieve: 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36
BOY, Armelle: 37
BRAUER, Sybille: 965
BRENK, Kristina: 583
BRICELJ, Suzana: 287, 325, 522
BRINOVAR, Tina: 452
BROOKS, Susie: 887
BRUNKUS, Denise: 544, 545
BRYANT, Laura J.: 194
BUH GAŠPARIČ, Meti: 765
BULL, Peter: 974
BUNDERLA, Anja: 433
BURCHETT, Rick: 651
BURGESS, Mark: 458
BUSQUETS, Carlos: 99, 100, 131, 180, 185,
190, 210, 311, 316, 320, 362, 393, 394,
396, 415, 449, 573
BUZETI, Anton: 321
C
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
182
CALVERT, Trudy: 894
CAMPANELLA, Marco: 139, 140, 141, 142, 143,
144
CAPUDER GRCE, Neva: 464
CARABELLI, Francesca: 460
CASTLE, Frances: 941
CATLING, Andy: 102
CERNUSCHI, Claudio: 47
CHAFFEY, Samantha: 132, 133, 134
CHALK, Gary: 645, 646, 647
CHAPMAN, Jane: 145, 263
CHAUD, Benjamin: 308
CHEN, Zhiyuan: 146
CHILD, Lauren: 147, 465
CHILDS, Sam: 484
CLARK, Brenda: 55, 124, 125, 126, 127
CLEMENS, Marc: 53, 54
COPIČ, Silva: 1091
CORTES, Mario: 400
COSNEAU, Géraldine: 1095
COSNEAU, Olivia: 44
COUSINS, Lucy: 153
CROWSON, Andrew: 941
CURTO, Rosa Maria: 863, 864, 865, 866, 927
CUSHMAN, Doug: 385
CUXART, Bernadette: 935
Č
ČAKŠ, Andrej: 508
ČAPEK, Jindra: 586
ČOH, Zvonko: 201, 277, 384, 430, 511, 587,
809, 963
ČUK, Alenka: 179
D
DAVIS, Rob: 909
DE CARLO, Mike: 642, 680
DE CECCO, Matej: 769, 907
DE FILLIPPO, Maria: 47
DELANEY, John: 634
DEMŠAR, Daniel: 808, 813
DENTON, Kady MacDonald: 109
DERGANC, Marko: 477, 478, 479, 480
DIEDERICHS, Gilles: 1097
DIETL, Erhard: 539
DILLOW, John: 843
DOBOVŠEK, Zvonko: 1173
DOESCHER, Erik: 642
DORIA, Julia: 162, 164
DORIA, Živa Viviana: 163
DUBOIS, Camille: 114, 115, 116, 117
DUDDLE, Jonny: 610
DUNN, Robert: 462, 624, 709, 727, 784
DUNSTAN, David: 89, 90
DYBVIG, Per: 453
E
EDGSON, Alison: 152, 199, 442
ENGELSBERGER, Jure: 571
ENOJADA, Christina: 838
ERJAVEC, Gal: 803
ÉTIENNE, Emmanuelle: 897
EVERITT STEWART, Andy: 936
F
FABJANČIČ RUSTJA, Vesna: 1142
FABJANČIČ, Milanka: 414
FALETIČ, Tanja: 436
FEDOTOVA, Marina: 108
FERRI, Gallieno: 290
FIALA, Václav: 1146
FIAMMINGO, Raphaël: 878
FILIPIČ, Tatjana: 200, 294
FINDAKLY, Brigitte: 604
FINSTERBUSCH, Monika: 169
FINŽGAR, Matic: 803
FLAMINI, Lorella: 4, 5, 6, 7, 8, 9
FLEMING, Garry: 1109, 1110
FLOOK, Helen: 472, 473, 474, 475, 476
FOLI, Gianluca: 138
FORDER, Nicholas: 914
FOTH, Gerhard: 781
FOWKES, Charlie: 466, 467
FRAZEE, Marla: 549, 550, 551
FRISQUE, Anne-Marie: 48
FUČÍKOVÁ, Renáta: 586
FÜR, Emil: 1178
G
GALE ŠPAREMBLEK, Filipina: 1102
GARLICK, Mark Antony: 875
GATNIK, Kostja: 278, 556, 929
GECAN, Dubravko: 713, 722, 739
GEHRMANN, Katja: 177
GEISLER, Dagmar: 900
GENECHTEN, Guido van: 49, 50
GENESTE, Marcelle: 921
GENTILI, Maria Rita: 305
GÉVRY, Claudine: 11, 12
GIBB, Sarah: 481, 482, 483
GIORDANO, Philip: 428
GODEC SCHMIDT, Jelka: 237, 591, 1103
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
183
GONZALES, Marife: 562
GOOSSENS, Philippe: 377
GOŠNIK GODEC, Ančka: 332, 333, 585, 587,
589, 1103, 1144
GRANDPRÉ, Mary: 682, 683, 684, 686
GRÉBAN, Quentin: 128
GREGORIČ, Andreja: 292, 357, 361, 578, 804,
805
GRIGORJEV, Ana: 908, 1088
GUCCIARDINI, Desideria: 493, 494
GUERRA, Carmen: 536, 537
JEMEC BOŽIČ, Marjanca: 183, 1164
JENČIČ, Samo: 502, 503, 663, 1119, 1129
JERAM, Anita: 288
JEREB, Jolanda: 652
JESSELL, Tim: 606, 607, 608, 609
JOSIĆ, Tihomir: 427
JULIAN, Sean: 391
JUNAKOVIĆ, Svjetlan: 810
JURC, Bojan: 554
JURIŠIĆ, Branka D.: 1116
JUSTIS, Carlee: 1100, 1101
H
HAERINGEN, Annemarie van: 515
HAJDINJAK, Ajda: 1122
HARDMAN, Paul: 470, 471
HART, Christopher: 928
HAUKO, Štefan: 1169
HAVUKAINEN, Aino: 193
HEBROCK, Andrea: 373
HEINSDORFF, Christiane: 1115
HENDRA, Sue: 869, 870, 871, 872
HERGÉ, : 592, 593, 594, 595
HILL, Eric: 52
HOHNJEC, Jadran: 1083
HOOGSTAD, Alice: 752
HÖRBST, Rupert: 386
HORJAK, Ciril: 737
HOSTNIK, Domen: 743
HOUT, Mies van: 398
HRASTOVEC, Tanja: 379, 380
HROVAT, Uroš: 354, 406, 407, 408, 505, 567,
782, 806
HUDOROVAC, Snežana: 1111
HUDRISIER, Cécile: 899
HUND, Marjolein: 123, 916
K
KÁLLAI NAGY, Krisztina: 485
KAPUSTA, Igor: 1019
KARIM, Silva: 842, 854
KASSL, David: 437
KAVČIČ, Sabina: 1074
KEGEL, Mateja A.: 214, 216
KELLY, Joseph: 488, 489
KENDA, Jakob J.: 685
KINNEY, Jeff: 748
KLEMENČIČ, Jakob: 285
KLENOVŠEK MUSIL, Manica: 222, 223, 224
KLEVEN, Dean: 372
KOBLAR, Barbara: 371, 930
KOCIPER, Marko: 799
KOČEVAR, Marko: 205
KOFLER, Dunja: 547
KOGOVŠEK, Andrej: 293
KOHEK, Miran: 327
KÖHRER, Ursula: 1108
KOLAJ, Sanja: 381
KOLARIĆ, Željko: 381
KOLENC, Maja: 1122
KOLENC, Zala: 1122
KOLENC, Živa: 1122
KOMADINA, Tanja: 298, 1002, 1015, 1131
KORDIŠ, Nataša: 1137
KOS, Božo: 596, 1157
KOSEC, Polona: 355, 392
KOSMAČ, Kaja: 693
KOŠIR, Ana: 509, 561, 849, 850
KOVAČ, Erna: 234, 236, 461
KOVAČIČ, Pšena: 1159
KOZINC, Darinka: 254
KOZJEK, Maša: 188
KOZLOŽNIK, Marija: 584
KOŽELJ, Anka: 811
KRALJ, Jure: 207, 259, 260, 937
KRAŠOVEC, Lucija: 1165
I
INARAJA, Javier: 221, 409, 455
IVANOV, Evgueni: 1168
J
JAGER, Mateja: 275, 276
JAKOVLJEVIČ PAVLICA, Brina: 1114
JAMMES, Laurance: 53, 54
JANEŽIČ, Adriano: 172, 238, 239, 257, 258,
590, 855, 918
JANTOL, Petra: 1009
JARC, Evgenija: 359
JAZBEC, Jana: 285
JEFFERS, Oliver: 623
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
184
KRAUSE, Ute: 657
KREITZ, Isabel: 597
KREMLÁČEK, Josef: 581
KRHIN, Kristina: 87, 245, 255, 297, 330
KRONHEIMER, Ann: 471
KRUTOP, Lee: 38
KUNAVER, France: 855
KURISU, Jane: 868
L
LANGTON, Roger: 462
LAVIN, Anjel: 1020
LAWRENCE, David: 815
LAWSON, Peter: 1086
LE FEYER, Diane: 721
LEE, Suzy: 264
LENIĆ, Vesna: 291
LEYHANE, Vici: 764
LIČER, Laura: 378
LIKOZAR, Lea: 1156
LINDENHUIZEN, Eline van: 906
LINNAMAGI, Anne: 1176
LLAPASHTICA, Mentor: 1092
LOCKHEART, Susanna: 353
LOUGHRIDGE, Lee: 634, 642, 651, 680
LOVŠIN, Polona: 211, 212, 387
LUBI, Maja: 241, 366, 395
LUCIANI, Roberto: 559, 560
LUNAČEK, Izar T.: 827, 828, 911
LUSHNIKOVA, Yulia: 1089
M
MACKEAN, Sylvia: 857
MACKEY, Stephen: 267
MACNAUGHTON, Tina: 136, 137, 150
MAGDALENA; RICHARD, Laurent: 269, 270,
271, 272
MANČEK, Marjan: 182, 184, 306, 512, 598,
1093, 1130
MARLOW, Layn: 401, 402, 403, 404
MAROGER, Isabelle: 830
MARTIN, Kim: 443
MASSON, Annick: 171
MATKO, Rožle: 444, 445
MATOH, Jure: 176
MATOS, Martina: 101, 364
MAYDAK, Michael S.: 289
MAZALI, Gustavo: 839
MCCAFFERTY, Jan: 535
MCKEAN, Dave: 636
MEDEN, Kati: 158, 1096
MEGLIČ, Nina: 243, 358
MEIRINK, Tineke: 915, 932
MEKOTA, Neža: 674
MELANŠEK, Mladen: 1155
MELLING, David: 966, 967, 968
MENART, Zarja: 487
MERZ, Bruno: 103
MILER, Zdeněk: 337, 1140
MISSTIGRI, : 181
MITREVSKI, Ivan: 360, 638, 640, 702
MLINAR, Rudi: 766
MOERS, Walter: 666
MORCHILADZE, Manana: 1090, 1124
MRČELA, Mladen: 846
MRĐENOVIĆ, Nina: 111, 451
MULLER, Catel: 829
MUSTER, Miki: 599, 600, 601, 602
MYATT, Claudia: 961
N
NASH, Scott: 388
NESME, Alexis: 14, 17, 18, 20
NOVAK META, : 569
NOVAK, Lara: 569
O
OKUM, David: 794
OLEJNIK, Ewa: 785
OLEYNIKOV, Igor: 62
OLIVERI, Gian Luca: 209, 284, 336, 425
OMERZEL VUJIĆ, Erika: 273
OMERZU, Silvan: 167, 334, 335
OPIE, David: 470
ORTELLI, Barbara: 315
OSTERC, Lidija: 435
OUD, Pauline: 72, 73, 318, 319
P
PACHECO, Gabriel: 382
PALIN, Nicki: 991
PANKHURST, Kate: 563, 564
PARANUK, Sara: 1043
PAT RAC, : 322, 323, 546
PAUL, Korky: 419, 420, 540, 541, 542, 543
PAVŠEK, Katarina: 326
PEDLER, Caroline: 149, 390
PEG, Gianni: 771
PEKLAR, Andreja: 1148
PENIZZOTTO, Pedro: 328, 329
PERKO, Tina: 858
PERNA, Jess: 1100
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
185
PERROT, Virginie: 307
PETEK, Maja: 448
PETEK, Špela: 1145
PETEN, Chantal: 818
PÉTILLOT, Loÿs: 841
PETRLIK HUSEINOVIĆ, Andrea: 202, 203, 204,
338, 339, 340, 351
PEYO, : 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 552, 969
PILKEY, Dav: 603, 676, 677
PIŠČANEC, Roža: 266
PLESNIČAR, Boštjan: 756
PODREKAR, France: 1133
POGOREVČNIK, Aleš: 507
POLES, Rok: 1152
POLISHCHUK, Yuliya: 413
POOLE, Helen: 195, 196, 197, 198
PORTER, Malcolm: 940
POVŠNAR, Tjaša: 1050
POWELL, Martin: 680
POZVEK, Ingrid: 363
PRAPROTNIK ZUPANČIČ, Lilijana: 365, 892
PREGL, Arjan: 817
PRELOG, Marija: 463
PRELOG, Mojca: 416
PREŽELJ, Petra: 256
Q
QUIGLEY, Sebastian: 914
R
RAAB, Dorothee: 1
RACMAN, Jürgen: 213
RAMŠAK, Mateja: 215, 217
RATTO, Cinzia: 459
RAZPOTNIK, Ana: 189, 296, 504, 574
REICHMAN, Jelka: 155, 246, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 405, 417, 446, 514, 579, 952
REMŠKAR, Maja: 374
RENTTA, Sharon: 375
REŽEK, Irena: 247
RHEENEN, Barbara van: 893
RIEGER, Birgit: 500, 501
RIPHAGEN, Loes: 376
RIPPER, Georgie: 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532
ROBERTS, David: 518, 519, 520, 521
RODGERS, Frank: 557, 558
RÖHNER, Thomas: 919
ROI, Inja: 751, 996, 1006, 1012, 1013, 1014,
1016, 1017, 1018, 1022, 1025, 1027, 1031,
1032, 1033, 1035, 1037, 1038, 1040, 1041,
1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1051, 1053,
1054, 1058, 1060, 1062, 1063, 1066, 1067,
1076, 1077, 1080, 1084
ROSS, Tony: 565, 566
RUPEL, Nina: 159, 352, 383, 491, 492, 510,
525, 729, 747
RUS, Gašper: 797
S
SAINCILUS, Ismer: 1112
SANDA, Simon: 523, 524
SAUNDERS, Katie: 936
SCHARFF KNIEMEYER, Marlis: 45, 61, 92, 93
SCHEFFLER, Axel: 160, 161, 788
SCHMIDT, Matjaž: 780
SCHÖSSOW, Peter: 783
SCHUURMANS, Hilde: 548
SCOTT, Gavin: 151, 173
SEDLACZEK, Joanna: 312, 313, 314
SEDMAK, Aleš: 972
SEIFRID, Barbara: 853
SEKULIČ FO, Mojca: 418, 575, 946, 948, 949
SELIŠNIK, Nejka: 860
SEMPÉ, Jean Jacques: 738
SENDEN, Margot: 876
SEPIN, Chiara Jasna: 923
SEVER, Sandra: 570
SEVER, Taja: 154, 490, 814
SFAR, Joann: 604
SHAH, Arvind: 877
SHANNON, Kate: 468, 469
SHARRATT, Nick: 795, 796
SILCOCK, Sara: 462
SILVERSTEIN, Shel: 389
SIMČIČ, Daša: 206, 356, 807, 992
SIMINOVICH, Lorena: 82
SIMS, Steve: 611, 612, 613, 614, 615, 616, 620,
621
SIPOŠ, Klarisa: 844
SKREBTSOVA, Maria: 516
SLAVIN, Bill: 981, 982, 983, 984, 985, 986
SMITH, Duncan: 533, 534
SMODIŠ, Karmen: 1160
SOLANOVIĆ, Robert: 178
SORČ, Nace: 1161
SOTTLER, Alenka: 538
SOVEC, Damijan: 295, 1121
STEPANČIČ, Damijan: 86, 240, 324, 410, 450,
513, 822, 881, 976
STEPANČIČ, Damjan: 1174
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
186
STOJANOVA, Elena: 1179
STROPNIK ŠONC, Urška: 274, 369, 506
STUPICA, Marlenka: 187, 331, 429
SUR, Duendes del: 637, 664, 678, 679, 703,
704
Š
ŠALAMUN, Ana: 411
ŠAUPERL, Jana: 786
ŠEGULA, Marjana: 268
ŠINKOVEC, Igor: 951, 1118
ŠKERL, Peter: 840
ŠTRAFELA, Eva: 1068
ŠUBIC, Ana: 1070
ŠVAJGER, Tina: 953
T
TAZZYMAN, David: 694, 695, 696, 697
TENNIEL, John: 1094
TERRY, Michael: 174
THARLET, Ève: 166, 231, 438, 439
THAW, Caroline: 457
THOMSON, Emma: 421
TIRAN, Nelly: 826
TOIVONEN, Sami: 193
TOLKIEN, J. R. R.: 701
TOLL, Damien: 931
TOMŠIČ ČERKEZ, Beatriz: 947
TREBIČNIK KNEZ, Ina: 681
TULLET, Hervé: 426
TURATI, Valeria: 400
TURGENIEFF, Assja: 1104
TURK, Metoda: 1138
TURK, Stefano: 218, 219, 220, 265, 486
U
UNENGE, Johan: 789
URBAS, Jana: 168
V
VAGHARSHYAN, Lilit: 1127
VAHEN, Gorazd: 279, 280, 281, 282
VASYLENKO, Veronica: 397
VERMET, Juan: 456
VERTELJ, Nataša: 175, 262, 412, 432, 859
VESELKO, Kaja: 130
VILAR, Mojca: 650
VITEZ, Zdenka: 447
VOLARIČ, Tina: 1175
VOLČANŠEK, Kamila: 186
VOTRUBA, Jiří: 568
VRANKAR, Marta: 798
VUK, Alenka: 233
W
WANDREY, Guido: 67
WANERT, Amandine: 832, 833, 834, 835, 836
WARBURTON, Sarah: 135
WARD, Sylvia: 157
WARNES, Tim: 440, 441
WASHBURN, Lucia: 261
WATTERSON, Bill: 605
WICENTY, Klara: 454
WILCOX, Cathy: 732
WILDISH, Lee: 910
WILLEY, Bee: 286
WILLIAMS, Caroline: 57, 58, 59, 60
WILLIAMSON, Brian: 643, 644
WILLIAMSON, Pete: 688
WOODMAN, Ned: 706
WYATT, David: 619
Y
YERRILL, Gail: 148
Z
ZAVADLAV, Ana: 191, 192, 431, 812, 1107
ZNOJ, Romina: 577
ZORAN, Jernej: 913
ZOROVIĆ, Marko: 988
ZUG, Mark: 687
Ž
ŽIVIČ, Lidija: 416
ŽMITEK, Maša: 1120
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
187
Poreklo besedil – nacionalna književnost, ki ji besedilo pripada
A
Albanska književnost: 1108
Ameriška ZDA književnost: 11, 12, 57, 58, 59,
60, 82, 109, 194, 261, 264, 289, 385, 388,
389, 399, 438, 439, 484, 533, 534, 544,
545, 549, 550, 551, 603, 605, 606, 607,
608, 609, 625, 626, 627, 628, 630, 631,
632, 634, 637, 642, 643, 644, 648, 649,
651, 653, 654, 664, 667, 671, 672, 673,
676, 677, 678, 679, 680, 689, 690, 691,
692, 698, 699, 700, 703, 704, 705, 709,
711, 712, 722, 739, 742, 748, 750, 755,
756, 773, 776, 862, 874, 880, 894, 904,
926, 928, 975, 1098, 1181
Angleška književnost: 3, 51, 52, 56, 62, 63, 65,
66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 88,
91, 95, 100, 103, 104, 108, 118, 119, 120,
121, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 145,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156,
157, 160, 161, 165, 170, 173, 174, 195,
196, 197, 198, 199, 211, 212, 232, 263,
267, 283, 286, 288, 309, 340, 372, 375,
387, 390, 391, 397, 401, 402, 403, 404,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 440, 441,
442, 443, 449, 458, 460, 462, 465, 466,
467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
475, 476, 481, 482, 483, 485, 493, 494,
518, 519, 520, 521, 526, 527, 528, 529,
530, 531, 532, 535, 540, 541, 542, 543,
557, 558, 563, 564, 565, 566, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619,
620, 621, 624, 636, 645, 646, 647, 655,
656, 662, 668, 669, 670, 682, 683, 684,
685, 686, 687, 688, 694, 695, 696, 697,
701, 706, 715, 721, 723, 725, 726, 730,
757, 764, 768, 784, 790, 795, 796, 815,
819, 820, 821, 824, 825, 831, 843, 845,
847, 848, 856, 861, 867, 869, 870, 871,
872, 875, 877, 879, 883, 884, 885, 886,
887, 888, 889, 896, 902, 905, 909, 910,
913, 914, 924, 925, 933, 936, 940, 941,
942, 954, 957, 958, 960, 961, 962, 966,
967, 968, 974, 977, 980, 987, 989, 990,
991, 1086, 1094, 1171, 1172
Arabska književnost: 99, 572, 586
Argentinska književnost: 328, 329
Armenska književnost: 1089, 1090
Avstralska književnost: 38, 68, 69, 70, 71, 89,
90, 113, 713, 732, 733, 734, 740, 744, 762,
763, 882, 898, 917, 931, 959, 973, 1100,
1101, 1109, 1110, 1149, 1162, 1163
Avstrijska književnost: 105, 208, 290, 386, 437,
539, 770
Azijske druge književnosti: 146
B
Belgijska književnost: 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 39, 46, 48, 85, 94, 96,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 377, 548, 552, 592, 593, 594,
595, 832, 833, 834, 835, 836, 969
Brez podatka: 400, 901, 1004
Č
Češka književnost: 337, 568, 775, 1092, 1093,
1140
D
Danska književnost: 185, 396, 839
E
Evropska književnost: 221, 446, 576, 582
F
Finska književnost: 193
Francoska književnost: 2, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 37, 44, 114, 115, 116, 117,
128, 171, 181, 269, 270, 271, 272, 311,
316, 426, 604, 727, 738, 823, 829, 830,
841, 851, 852, 873, 897, 899, 903, 912,
921, 955, 1095, 1097, 1128, 1158
G
Grška klasična književnost: 583, 1146
Gruzijska književnost: 1168
H
Hrvaška književnost: 202, 203, 204, 338, 339,
718
I
Indijanske književnosti: 581
Irska književnost: 623, 629, 719, 720
Italijanska književnost: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41,
42, 43, 47, 64, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 209, 284, 305, 307, 308, 317, 336,
351, 382, 425, 428, 459, 559, 560, 571,
710, 724, 731, 767, 771, 837, 939, 1115
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
188
K
Kanadska književnost: 55, 124, 125, 126, 127,
322, 323, 488, 489, 546, 736, 741, 794,
868, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 1136
L
Litvanska (litovska) književnost: 1179
M
Madžarska književnost: 1127
Makedonska književnost: 1178
N
Nemška književnost: 1, 22, 23, 24, 25, 45, 61,
67, 92, 93, 101, 102, 107, 131, 158, 166,
169, 177, 179, 180, 186, 187, 188, 190,
210, 231, 320, 353, 362, 364, 373, 381,
393, 394, 415, 434, 500, 501, 580, 597,
641, 657, 666, 707, 708, 779, 783, 788,
816, 838, 844, 900, 919, 965, 970, 971,
1096, 1104
Nizozemska književnost: 49, 50, 72, 73, 123,
318, 319, 376, 398, 515, 728, 752, 818,
876, 893, 906, 915, 916, 932
Norveška književnost: 453
P
Poljska književnost: 312, 313, 314, 454, 714,
754, 785
R
Ruska književnost: 516, 1176
S
Slovenska književnost: 10, 86, 87, 97, 98, 106,
110, 111, 112, 122, 129, 130, 154, 155,
159, 162, 163, 164, 167, 168, 172, 175,
176, 178, 182, 183, 184, 189, 191, 192,
200, 201, 205, 206, 207, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 262, 265, 266, 268, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
285, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
306, 310, 321, 324, 325, 326, 327, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 352, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 374, 378,
379, 380, 383, 384, 392, 395, 405, 406,
407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 416,
417, 418, 427, 429, 430, 431, 432, 433,
435, 436, 444, 445, 447, 448, 450, 451,
452, 457, 461, 463, 464, 477, 478, 479,
480, 486, 487, 490, 491, 492, 495, 496,
497, 498, 499, 502, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
517, 522, 523, 524, 525, 538, 547, 554,
555, 556, 561, 567, 569, 570, 574, 575,
577, 578, 579, 584, 587, 588, 590, 591,
596, 598, 599, 600, 601, 602, 622, 633,
635, 638, 639, 640, 650, 652, 658, 659,
660, 661, 663, 674, 675, 681, 693, 702,
716, 717, 729, 735, 737, 743, 745, 746,
747, 749, 751, 758, 759, 760, 761, 765,
766, 769, 772, 774, 777, 778, 780, 782,
786, 787, 791, 792, 793, 797, 798, 799,
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807,
808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 817,
822, 826, 827, 828, 840, 842, 846, 849,
850, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860,
881, 890, 891, 892, 907, 911, 918, 920,
922, 923, 929, 930, 934, 937, 938, 943,
944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951,
952, 953, 956, 964, 972, 976, 978, 979,
988, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998,
999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055,
1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062,
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076,
1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083,
1084, 1085, 1087, 1091, 1099, 1102, 1103,
1105, 1106, 1107, 1111, 1113, 1114, 1116,
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123,
1125, 1126, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133,
1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142,
1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1150, 1151,
1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159,
1160, 1161, 1164, 1165, 1166, 1167, 1169,
1170, 1173, 1174, 1175, 1177, 1180, 1182
Srbska književnost: 908, 1088
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
189
Srednjeameriške druge književnosti: 1112
Svetovna književnost: 409, 455, 536, 537, 553,
562, 573, 585, 589, 963
Š
Španska književnost: 53, 54, 456, 665, 863,
864, 865, 866, 895, 927, 935
Švedska književnost: 789
Švicarska književnost: 315, 781, 878
U
Ukrajinska književnost: 1124
Založbe in izdajatelji
A
Ajda, IBO Gomboc, Murska Sobota: 189, 222,
245, 274, 321, 330, 693
Alba 2000, Ljubljana: 154, 159, 175, 262, 352,
383, 432, 490, 491, 492, 510, 517, 525,
729, 747, 814
Alica, Ljubljana: 211, 212, 267, 322, 323, 375,
462, 466, 467, 470, 471, 533, 534, 546,
606, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614,
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 634,
637, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648,
649, 651, 653, 664, 678, 679, 680, 703,
704, 705, 706, 721, 757, 877, 883, 902
Allegro, Ljubljana: 938
Arheda, Ljubljana: 326
Arhej, Sevnica: 988
Aristej, Maribor: 827, 828
Ark, Izola: 327, 702, 771
Arsem, Ljubljana: 275, 276, 716
Atelje Doria, Ljubljana: 162, 163, 164
Avrora, Tržič: 194, 261, 289, 399, 518, 519,
520, 521, 655, 656, 668, 669, 670, 894
Č
Čebelarska zveza Slovenije, Lukovica: 1134,
1135
B
Bird Publisher, Mengeš: 773
Bistisk, Ljubljana: 803
Bizidan, Jesenice: 516
Brat Frančišek, Ljubljana: 569
Buch, Ljubljana: 599, 600, 601, 602
Buča, Šmarje-Sap: 247
D
Damsvet, Domžale: 1177
Didakta, Radovljica: 268, 297, 398, 453, 554,
568, 590, 605, 797, 823, 829, 900, 954,
957, 958, 960, 962
DiGi, Portorož: 130
DMFA, Ljubljana: 878
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS,
Ljubljana: 1107
Društvo Fran Govekar, Ig: 1173
Društvo humanosti Lesoit - Maasai Adventure
School, Trbovlje: 1102
Društvo Mohorjeva družba, Celje: 179, 371,
389, 464, 807, 808, 838, 978
Društvo Naše korenine, LJubljana: 857
Društvo Slovencev Republike Srpske Triglav,
Banja Luka: 291
Društvo ustvarjalnih Cita, Škofljica: 934
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela,
Novo mesto: 291, 1138
Družba Piano, Ljubljana: 507, 657, 675, 714,
740
Družina, Ljubljana: 724, 840, 841, 845, 1106
DZS, Ljubljana: 3, 82, 104, 863, 864, 865, 866,
991, 1157
C
Cangura.com, Ljubljana: 468, 469
Cankarjeva založba, Ljubljana: 641, 761, 911,
1182
Celjska Mohorjeva družba, Celje: 179, 371,
389, 464, 807, 808, 838, 978
Center za mlade, Domžale: 1052
Center za slovensko književnost, Ljubljana:
277, 385, 538
CFA, Ljubljana: 174, 307, 308, 382, 428
E
Ebesede, Ljubljana: 208
Edina, Ljubljana: 256, 367, 368, 370, 555
Educa, Melior, Nova Gorica: 223, 254, 436
Egmont, Zagreb: 372, 400
Eko knjiga, Lukovica: 225, 226, 227, 228, 495,
496, 497, 498, 499, 749
Ekslibris, Grosuplje: 294, 575, 681
Elacom servis, Kamnik: 176
Emanuel, Ljubljana: 832, 833, 834, 835, 836
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
190
Energetika.Net, Ljubljana: 229, 230
Eno, Nova Gorica: 571
Epistola, Domžale: 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 377
Espigo, Branik: 1161
F
Forma 7, Ljubljana: 233, 487, 786
Forum, Ljubljana: 598, 1087
Franc-Franc, Murska Sobota: 652, 735
G
Galob, Ljubljana: 174
Garbo Unique, Ljubljana: 1104
Genija, Ljubljana: 244, 505, 713, 718, 722, 739
Gimnazija Bežigrad, Ljubljana: 1064
Gimnazija Vič, Ljubljana: 1004, 1005
Glasbeno društvo Tulipan, Žabnica: 951
Goga, Novo mesto: 218, 219, 220, 767
Goriška Mohorjeva družba, Gorica: 486
Grafenauer založba, Ljubljana: 183, 184
Grafid, Banja Luka: 291
Grafis Trade, Grosuplje: 363
Grahovac, Ljubljana: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43,
47, 64, 99, 100, 131, 180, 185, 190, 210,
221, 305, 311, 316, 320, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 362,
393, 394, 396, 409, 415, 449, 455, 456,
536, 537, 552, 562, 573, 895, 969
Grlica, Izola: 549, 550, 551, 711, 742, 748
H
Haček, Celovec: 1139
Hart, Harting, Ljubljana: 418
Hiša knjig, Založba KMŠ, Maribor: 981, 982,
983, 984, 985, 986
I
Ico, Kamnik: 953
In obs medicus, Ptujska gora: 1136
Izolit, Trzin: 849, 850
J
J. J. K., Grosuplje: 961
JARICA - Društvo za spodbujanje mladinskih,
raziskovalnih in ustvarjalnih dejavnosti,
Beltinci: 1156
Jasa, Ljubljana: 858
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti: 386,
1008, 1036, 1057, 1166
Jutri 2052, Žiri: 293, 295
Jutro, Ljubljana: 1055
K
K8 dizajn, Cerknica: 890, 891
Karantanija, Ljubljana: 139, 140, 141, 142,
143, 144, 202, 203, 204, 338, 339, 340,
351, 406, 407, 408, 414, 477, 478, 479,
480, 535, 567, 764, 782, 806
KD Literarni klub, Tolmin: 1075
KD Vilenica, Sežana: 1034
Kinodvor, Ljubljana: 1131
Knjižnica Ivana Tavčarja, Škofja Loka: 943, 944
Kofein dizajn, Ljubljana: 285
Koleda, Ljubljana: 312, 313, 314, 454, 493,
494, 630, 631, 754, 785
Koskos, Ljubljana: 596
Kozmos, Ljubljana: 920
Kres, Ljubljana: 101, 107, 166, 231, 290, 315,
364, 438, 439, 977
KUD za razvijanje kreativnosti, Grosuplje: 247
Kulturno društvo Franca Jelovška, Mengeš:
993
Kvarkadabra, Ljubljana: 817
L
Lenaja, Ljubljana: 205
Lepa beseda, Ljubljana: 451, 544, 545, 1120
Libris, Koper: 1180
Literarno društvo Tonček, Krška vas: 213
Loreda, Tržič: 412, 413, 570, 859
LUD Šerpa, Ljubljana: 1105
M
Mandrač, Izola: 1143
Mecen, Ljubljana: 811
Media bus, Log pri Brezovici: 379, 380
Media film, Kranj: 170, 209, 284, 336, 425
Mestna občina, Velenje: 1152
Mettis bukvarna, Maribor: 46, 57, 58, 59, 60,
85, 94, 96, 610
Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana:
1174
Miš, Dob pri Domžalah: 87, 191, 192, 324, 325,
450, 511, 522, 556, 561, 623, 688, 719,
720, 730, 733, 734, 736, 741, 752, 762,
763, 779, 789, 790, 793, 812, 976
Mladika, Ljubljana: 224, 504, 508, 578, 639,
792, 799, 805, 963
Mladinska knjiga, Ljubljana: 10, 11, 12, 38, 39,
51, 52, 63, 68, 69, 70, 71, 83, 84, 86, 89, 90,
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
191
91, 97, 98, 105, 109, 122, 132, 133, 134,
153, 155, 156, 160, 161, 165, 168, 177,
182, 186, 187, 188, 201, 232, 240, 246,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 264, 266,
278, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 288,
298, 306, 317, 331, 332, 333, 365, 384,
405, 417, 422, 423, 424, 426, 429, 430,
431, 435, 446, 458, 500, 501, 509, 512,
514, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532,
547, 579, 582, 583, 585, 586, 587, 588,
589, 591, 597, 603, 604, 622, 629, 636,
654, 663, 667, 671, 672, 673, 676, 677,
682, 683, 684, 685, 686, 694, 695, 696,
697, 699, 700, 701, 707, 708, 712, 715,
717, 728, 731, 737, 738, 745, 769, 774,
775, 780, 783, 788, 809, 810, 813, 816,
821, 830, 867, 880, 881, 882, 892, 898,
904, 907, 914, 924, 926, 931, 942, 945,
947, 950, 952, 956, 964, 972, 974, 979,
980, 990, 1015, 1086, 1094, 1098, 1100,
1101, 1103, 1117, 1129, 1130, 1133, 1144,
1146, 1154, 1158, 1164, 1171, 1172, 1181
Modrijan, Ljubljana: 237, 388, 665, 756
Mohorjeva založba, Celovec: 437, 463, 539,
766, 770
Morfem, Jezero: 147, 172, 181, 206, 241, 242,
255, 257, 258, 273, 366, 369, 373, 392,
411, 443, 452, 465, 484, 566, 572, 768, 918
Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična: 822
N
Narava, Kranj: 292, 337, 401, 402, 403, 404,
580, 966, 967, 968, 1140
Narodna galerija, Ljubljana: 929, 1169
Narodni muzej Slovenije, Ljubljana: 1148
National Geographic Slovenija, Ljubljana: 862
Novi svet, Ljubljana: 459, 1115
O
Območno obrtno-podjetniška zbornica,
Velenje: 1072
Ognjišče, Koper: 62, 157, 485, 831, 839, 842,
846, 854, 1160
OKA, Ljubljana: 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 44, 114, 115, 116, 117, 873, 903,
955, 1095, 1097, 1116
OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina: 1167
OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem:
1001
OŠ Dornberk, Dornberk: 1043, 1125
OŠ dr. Aleš Bebler-Primož, Hrvatini: 1180
OŠ Franca Rozmana - Staneta, Maribor: 1061
OŠ Franceta Bevka, Tolmin: 1075
OŠ Koper, Koper: 860
OŠ Ledina, Ljubljana: 1024, 1079
OŠ Litija, Litija: 1009
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša, Renče: 1029
OŠ Mengeš, Mengeš: 1050
OŠ Rodica, Domžale: 1052
Ozara Slovenija, Ljubljana: 158, 1096
P
Pasadena, Ljubljana: 826
Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni
center pedagoških iniciativ Korak za
korakom, Ljubljana: 1089, 1090, 1092,
1093, 1108, 1112, 1124, 1127, 1168, 1176,
1178, 1179
Pegaz International, Ljubljana: 381, 434
Pionirski dom - Center za kulturo mladih,
Ljubljana: 1113
Pivec, Maribor: 334, 335, 506, 523, 524, 1000
Pomurska založba, Murska Sobota: 49, 50, 72,
73, 102, 103, 123, 128, 171, 318, 319, 328,
329, 624, 709, 727, 784, 818, 819, 848,
869, 870, 871, 872, 876, 885, 893, 905,
906, 915, 916, 932
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana: 1118
Pro-Andy, Maribor: 635
R
Revija Galeb, [S. l.]: 265, 923
Rokus Klett, Ljubljana: 862, 908, 946, 948, 949,
1002, 1088, 1159
Romsko društvo Romani union, Murska
Sobota: 1111
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč,
Ljubljana: 129
S
Salve, Ljubljana: 234, 461, 743, 781, 798, 837,
1070
samozaložba: 112, 200, 214, 215, 216, 217,
304, 378, 392, 416, 427, 433, 444, 445,
447, 448, 577, 650, 853, 855, 1010, 1019,
1020, 1068, 1083, 1114, 1122, 1145, 1151,
1165
Sanje, Ljubljana: 296, 581, 666, 758, 795, 796,
1142
Simbol, Ljubljana: 178, 638, 640
Sivec, Ljubljana: 374
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
192
Skrivnost, Hoče: 135, 419, 420, 488, 489, 540,
541, 542, 543, 548, 559, 560, 791, 794, 901
Slomškova družba, Slomškova založba,
Maribor: 235
Slovenska filantropija, združenje za promocijo
prostovoljstva, Ljubljana: 167
Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, Ptuj:
844
Smar-team, Bevke: 299, 300, 301, 302, 303,
751, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1003,
1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016,
1017, 1018, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026,
1027, 1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1035,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1044,
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1051, 1053,
1054, 1056, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063,
1065, 1066, 1067, 1071, 1073, 1074, 1076,
1077, 1078, 1080, 1084, 1085, 1091, 1099,
1123, 1126, 1150, 1153
Sodobnost International, Ljubljana: 111, 410,
457, 460, 515, 574, 662, 746
Sploh, zavod za umetniško produkcijo in
založništvo, Ljubljana: 1105
SŠ Josipa Jurčiča, Ivančna Gorica: 1166
Star Elysium, Ljubljana: 674
Stella, Šmarješke Toplice: 853
Studio Hieroglif, Domžale: 207, 259, 260, 937
Studio Moderna, Zagorje ob Savi: 236
Studio Ro – Humar, Bilje: 584
Svetovalno-izobraževalni center MI, Griže:
1155
Š
Študentska založba, Ljubljana: 513, 710
T
Tamaj, Domžale: 106, 110
Tehniška založba Slovenije, Ljubljana: 37, 53,
54, 55, 124, 125, 126, 127, 269, 270, 271,
272, 353, 440, 441, 815, 820, 847, 868,
884, 896, 897, 899, 912, 921, 927, 928,
933, 935, 939, 941, 959, 973, 1149
Tiskarna Ekart Design, Cirkovce: 1069
Tolminski muzej, Tolmin: 1175
TV Slovenija, Otroški in mladinski program,
Ljubljana: 129
U
Učila International, Tržič: 1, 22, 23, 24, 25, 45,
48, 56, 61, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 88, 92, 93, 95, 108, 118, 119, 120,
121, 136, 137, 145, 148, 149, 150, 151,
152, 169, 173, 195, 196, 197, 198, 199,
263, 283, 309, 387, 390, 391, 397, 421,
442, 481, 482, 483, 553, 565, 576, 592,
593, 594, 595, 625, 626, 627, 628, 687,
689, 690, 691, 692, 824, 825, 843, 851,
852, 856, 861, 874, 875, 879, 886, 887,
888, 889, 909, 910, 913, 917, 919, 925,
936, 940, 965, 970, 971, 987, 989, 1109,
1110, 1128, 1162, 1163
V
V. B. Z., Ljubljana: 744
Ved, Ljubljana: 658, 659, 660, 661, 759, 760,
772, 777, 778, 787, 800, 802
Vejica, Kranj: 801
Videotop, Maribor: 632, 698, 726, 750, 755,
776
Viharnik, Ljubljana: 804, 930, 992
Vista, zavod za razvoj vrednot, Murska Sobota:
1147
Vodnikova založba (DSKG), Ljubljana: 111, 113,
146, 193, 376, 410, 574, 662, 732, 746
Vran, Škofja Loka: 138
Vrtec, Ivančna Gorica: 1166
Vrtec, Litija: 1141
Vrtec, Nova Gorica: 1132
Z
Zadruga Novi Matajur, Čedad: 265, 923
Zala, Hlebce: 243, 472, 473, 474, 475, 476,
557, 558, 563, 564, 633, 723, 725, 975
Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Ljubljana: 922
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
Ljubljana: 1119
Zavod Tolovaj, Ljubljana: 238, 239, 502, 503
Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj:
1081
Zavod za kulturno in publicistično
ustvarjalnost Vladimira Rejc, Ljubljana: 395
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, Velike
Lašče: 1121
Zavod za zdravstveno varstvo, Celje: 1170
Zelolepo, Kranj: 310
Zveza delovnih invalidov Slovenije, Ljubljana:
1082
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije,
Ljubljana: 1137
Zveza kulturnih društev, Celje: 1036
Zveza tabornikov Slovenije, Ljubljana: 765
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
193
Zbirke
A
Agencija Potovanja v prostem času (Hiša knjig,
Založba KMŠ, Maribor): 981, 982, 983, 984,
985, 986
Agenta divjine (Alica, Ljubljana): 721
Aleph (Center za slovensko književnost,
Ljubljana): 277, 385, 538
Astrozavri (Alica, Ljubljana): 466, 467
Avantia (Alica, Ljubljana): 618
B
Baba Žaba (Media bus, Log pri Brezovici): 379,
380
Bali (Tehniška založba Slovenije, Ljubljana):
269, 270, 271, 272
Blazno resno o ... (Mladinska knjiga, Ljubljana):
769, 907
Božične zgodbe (Učila International, Tržič): 45,
61, 92, 93
Brezmejnost znanja (Učila International, Tržič):
874, 886, 917, 987
C
Cherub (Morfem, Jezero): 768
Cicibanija (Franc-Franc, Murska Sobota): 652
Č
Čarobni jantar (Viharnik, Ljubljana): 930, 992
Čiv (Miš, Dob pri Domžalah): 623
Črke (Loreda, Tržič): 413
Čudaške prigode (Sodobnost International,
Ljubljana): 457, 460, 515
D
DC superjunaki. Batman (Alica, Ljubljana): 642,
680
DC superjunaki. Superman (Alica, Ljubljana):
634, 651
Deteljica (Mladinska knjiga, Ljubljana): 509,
512, 514
Dimenzije (Ajda, IBO Gomboc, Murska
Sobota): 222
Disney Pixar (Egmont, Zagreb): 400
Dnevnik nabritega mulca (Grlica, Izola): 748
Dogodivščine Pepija in Tinkare (Emanuel,
Ljubljana): 832, 833, 834, 835, 836
Domače branje Knjiga pred nosom (Mladinska
knjiga, Ljubljana): 1094, 1133, 1146, 1154
Drevesniki (Star Elysium, Ljubljana): 674
Drugotnost (Pro-Andy, Maribor): 635
Družina moli (Ognjišče, Koper): 1160
E
Egipčanske zgodbe (Zala, Hlebce): 475, 476
Ekoškrat (Vista, zavod za razvoj vrednot,
Murska Sobota): 1147
Erna in Brina (Loreda, Tržič): 412
Evropske zgodbe (Zala, Hlebce): 474
F
Florjan, gasilski avto (Media film, Kranj): 170
Frančkove klasične zgodbice (Tehniška založba
Slovenije, Ljubljana): 124, 125, 126, 127
G
Galebi (Bistisk, Ljubljana): 803
Galova knjižnica (Narodna galerija, Ljubljana):
1169
Gospod Gnilc (Mladinska knjiga, Ljubljana):
694, 695, 696, 697
Grozni Gašper (Učila International, Tržič): 565
Gugalnica (Sodobnost International, Ljubljana;
Vodnikova založba (DSKG), Ljubljana): 410
Gugalnica (Vodnikova založba (DSKG),
Ljubljana): 113, 146, 193, 376
Gusar Edi in njegovi prijatelji (Simbol,
Ljubljana): 178
H
Hektor (Mladika, Ljubljana): 578
Hiša noči (Učila International, Tržič): 626, 627,
628
Hrabri hroščki (Alica, Ljubljana): 533, 534
I
Igre lakote (Koleda, Ljubljana): 630, 631
Iz zibelke (Ajda, IBO Gomboc, Murska Sobota):
330
Iziberi (Miš, Dob pri Domžalah): 736, 741, 793
J
Jurka Burka in mlade brihte (Pivec, Maribor):
523, 524
K
Kaj je novega, Scooby-Doo? (Alica, Ljubljana):
637
Kapitan Gatnik (Mladinska knjiga, Ljubljana):
603, 676, 677
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
194
Kažipot (Učila International, Tržič): 879, 888,
925, 989
Klasične zgodbe (Pomurska založba, Murska
Sobota): 624, 709, 727, 784
Klementina (Grlica, Izola): 549, 550, 551
Klub tiara (Učila International, Tržič): 481, 482,
483
Knjiga pred noskom (Mladinska knjiga,
Ljubljana): 1129, 1130, 1144, 1164
Knjiga s sporočilom (Alba 2000, Ljubljana): 383
Knjiga z bleščicami (Učila International, Tržič):
150
Knjiga, ki miga (Mettis bukvarna, Maribor): 57,
58, 59, 60
Knjige za brihtne (V. B. Z., Ljubljana): 744
Knjige za vsakogar (Cankarjeva založba,
Ljubljana): 1182
Knjige začetka (Videotop, Maribor): 698
Knjižnica Čebelica (Mladinska knjiga,
Ljubljana): 122, 168, 298, 431
Knjižnica Kondor (Mladinska knjiga, Ljubljana):
964
Knjižnica Sinjega galeba (Mladinska knjiga,
Ljubljana): 708, 715, 737, 780, 783, 1015
Ko bom velika (OKA, Ljubljana): 15, 19
Ko sem v naravi (K8 dizajn, Cerknica): 890, 891
Kolaži (DZS, Ljubljana): 82
Kompanjoni (Mladika, Ljubljana): 639
Kozmo, dodo iz vesolja (Alica, Ljubljana): 322,
323, 546
Krokarščine (Miš, Dob pri Domžalah): 688
L
Liščki (Mladika, Ljubljana): 504, 508, 799
Looney Tunes nore dogodivščine (Alica,
Ljubljana): 664, 678, 679, 703
Lov na pošasti (Alica, Ljubljana): 611, 612, 613,
614, 615, 616, 617, 619, 620, 621
Lumpi lumpasti (Zavod Tolovaj, Ljubljana):
502, 503
Lumpi lumpi: moj prijatelj zmaj (Skrivnost,
Hoče): 559, 560
Lunapark (Goga, Novo mesto): 767
M
M (Karantanija, Ljubljana): 414
Majhne modre (Ajda, IBO Gomboc, Murska
Sobota): 274
Majnice (Mladika, Ljubljana): 792
Mala čarovnica Lili (Mladinska knjiga,
Ljubljana): 500, 501
Mali junaki (Loreda, Tržič): 570
Mali leksikoni (Mladinska knjiga, Ljubljana):
972
Mali nadobudnež (OKA, Ljubljana): 14, 17, 18,
20
Marjetice (Didakta, Radovljica): 268
Martinov gozd (Koleda, Ljubljana): 312, 313,
314
Mavrična knjižnica (Družina, Ljubljana): 840,
841, 1106
Mavrične vile (Mladinska knjiga, Ljubljana):
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
Mavrični draguljčki (Atelje Doria, Ljubljana):
162, 163, 164
Max milijonar (Skrivnost, Hoče): 794
Medvedek Rožnik (Ajda, IBO Gomboc, Murska
Sobota): 189
Mega (Franc-Franc, Murska Sobota): 735
Metuljčki (Karantanija, Ljubljana): 806
Midva (Ajda, IBO Gomboc, Murska Sobota):
245, 321
Miki Muster (Buch, Ljubljana): 599, 600, 601,
602
Minimundus (Forum, Ljubljana): 598
Miškolinke (Miš, Dob pri Domžalah): 556
Mladi čarovnik Oliver Lunca (Karantanija,
Ljubljana): 535
Mladi raziskovalci (Alica, Ljubljana): 883, 902
Mladinska knjižnica (Salve, Ljubljana): 781, 837
Mlinček (Genija, Ljubljana): 244
Modra pomaranča (Sodobnost International,
Ljubljana; Vodnikova založba (DSKG),
Ljubljana): 746
Modra pomaranča (Vodnikova založba (DSKG),
Ljubljana): 732
Moj planet (Mladinska knjiga, Ljubljana): 881
Moja knjiga o (Mladinska knjiga, Ljubljana):
1100, 1101
N
Na robu (Grlica, Izola): 742
Najlepša knjiga (Učila International, Tržič): 913
Najlepše ... (Grahovac, Ljubljana): 536, 537
Najlepše pravljice vseh časov (Media film,
Kranj): 209, 284, 336, 425
Najlepše pravljice z nalepkami (Mladinska
knjiga, Ljubljana): 105, 232, 317, 424
Najst (Cankarjeva založba, Ljubljana): 641
National geographic (Rokus Klett, Ljubljana;
National Geographic Slovenija, Ljubljana):
862
BIBLIOGRAFSKA KAZALA
195
Nekoč (Miš, Dob pri Domžalah): 719, 733, 734
Nenavadna ulica (Zala, Hlebce): 563, 564
Nenavadne dogodivščine veleumnega
profesorja dr. Florjana Umeka
(Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana):
1118
Nesmrtni (Mladinska knjiga, Ljubljana): 671,
672, 673
Novi mladinski klasiki (Sodobnost
International, Ljubljana; Vodnikova založba
(DSKG), Ljubljana): 662
Prava princeska (OKA, Ljubljana): 114, 115,
116, 117
Presekova knjižnica (DMFA, Ljubljana): 878
Prijateljstvo (CFA, Ljubljana; Galob, ): 174
Prve podobe (OKA, Ljubljana): 13, 16, 21
Pustolovca (Karantanija, Ljubljana): 477, 478,
479, 480
Pustolovec (Mladinska knjiga, Ljubljana): 821,
880, 882, 898, 926
Pustolovščine naprstne lutke (Mettis
bukvarna, Maribor): 46, 85, 94, 96
O
O (Forum, Ljubljana): 1087
Oči na pecljih (Mladinska knjiga, Ljubljana): 89,
90
Odisej (Mladinska knjiga, Ljubljana): 707, 712,
728, 731, 745, 775
Odkritja (Mladinska knjiga, Ljubljana): 1098,
1181
Onežimo svet (Jasa, Ljubljana): 858
Opazovalec (Tehniška založba Slovenije,
Ljubljana): 884, 896
Otroške radosti (OKA, Ljubljana): 1097
R
Razkosane dežele (Alica, Ljubljana): 645, 646,
647
P
Packo: najbolj nagajiv kuža (Alica, Ljubljana):
470, 471
Padli angeli (Alica, Ljubljana): 648, 649
Peter Nos (Karantanija, Ljubljana): 406, 407,
408
Pisanice (Mladinska knjiga, Ljubljana): 458,
547, 663, 788
Pišemo, rišemo, beremo slovensko (Alba 2000,
Ljubljana): 154, 159, 175, 262, 352, 432,
490, 491, 492, 510, 517, 525, 729, 747
Planika (Mladika, Ljubljana): 224, 805
Pobarvanke (Ognjišče, Koper): 854
Pobarvanke s povabilom k ustvarjanju (Zavod
za razvijanje ustvarjalnosti, Velike Lašče):
1121
Pod lipo domačo (samozaložba, ): 855
Podobe (OKA, Ljubljana): 873, 903
Pojmovniki (Aristej, Maribor): 827, 828
Polžki (Loreda, Tržič): 859
Pot v Štrklepce (OŠ Franceta Bevka, Tolmin;
KD Literarni klub, Tolmin): 1075
Potipaj in začuti (Učila International, Tržič): 56,
74, 75, 95, 137, 149, 151
Pozor pravljice! (Karantanija, Ljubljana): 567
S
Sanje (Sanje, Ljubljana): 795, 796
Sanje. Roman (Sanje, Ljubljana): 666, 758
Sanjska knjigica (Sanje, Ljubljana): 296, 581,
1142
Scooby-Doo in ti (Alica, Ljubljana): 704
Septimus Heap (Učila International, Tržič): 687
Serija Ema, zaupnica živali (Koleda, Ljubljana):
493, 494
Skrivnostna dežela Droon (Alica, Ljubljana):
606, 607, 608, 609
Slikanice (Ark, Izola): 327
Slovenski ljudski godci z otroki za otroke
(Rokus Klett, Ljubljana): 946, 948, 949
Smrkci (Grahovac, Ljubljana): 341, 342, 343,
344, 345, 350
Sončnica (Mladinska knjiga, Ljubljana): 153,
579, 589, 810, 813
Spominčice (Sodobnost International,
Ljubljana; Vodnikova založba (DSKG),
Ljubljana): 574
Spoznavam (Edina, Ljubljana): 256
Srečanja (Miš, Dob pri Domžalah): 789
Srečna družina (Karantanija, Ljubljana): 782
Srednji svet (Mladinska knjiga, Ljubljana): 622,
629, 654, 667
Stare grške zgodbe (Zala, Hlebce): 472, 473
Stopinje (Mladika, Ljubljana): 963
Strašne zverinske zadeve (Mettis bukvarna,
Maribor): 610
Svetlanovčki (Mladinska knjiga, Ljubljana):
278, 279, 280, 281, 282
Sviloprejke (Ajda, IBO Gomboc, Murska
Sobota): 693
ORODNA KAZALA
196
Š
Šelestenje (Gimnazija Vič, Ljubljana): 1004,
1005
T
Tajni agent Jack Stalwart (Alica, Ljubljana):
643, 644
The 39 clues (Videotop, Maribor): 750, 755,
776
Tintin in njegove pustolovščine (Učila
International, Tržič): 592, 593, 594, 595
Tolovaj (Zavod Tolovaj, Ljubljana): 238, 239
Tomaž in prijatelji (Mladinska knjiga,
Ljubljana): 91, 156, 165, 422, 423
Totalno Lucy (Karantanija, Ljubljana): 764
Troubles (Mohorjeva založba, Celovec): 766
U
Umazani Berti (Avrora, Tržič): 518, 519, 520,
521
Ustvarjalci s Škofjeloškega (Knjižnica Ivana
Tavčarja, Škofja Loka): 943, 944
Ustvarjalni priročniki (Allegro, Ljubljana): 938
V
Varuhi Ga'Hoola (Alica, Ljubljana): 653
Večne pravljice (Grahovac, Ljubljana): 99, 100,
131, 180, 185, 190, 210, 311, 316, 320,
362, 393, 394, 396, 415, 449
Velike pustolovščine (Tehniška založba
Slovenije, Ljubljana): 959, 973
Velike slikanice (Mladinska knjiga, Ljubljana):
109, 160, 161, 177, 182, 186, 187, 201,
240, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 264,
266, 287, 288, 306, 332, 405, 417, 426,
446, 591
Veliki pravljičarji (Mladinska knjiga, Ljubljana):
582
Vigred (Mohorjeva založba, Celovec): 539
Volkovi iz Mercy Fallsa (Mladinska knjiga,
Ljubljana): 699
Vprašanja - odgovori: 3-6 let (Tehniška založba
Slovenije, Ljubljana): 897, 921
ORODNA KAZALA
Z
Z domišljijo na potep (Smar-team, Bevke):
994, 995, 996, 997, 998, 999, 1003, 1006,
1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017,
1018, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027,
1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1035, 1037,
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045,
1046, 1047, 1048, 1049, 1051, 1053, 1054,
1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066,
1067, 1071, 1073, 1074, 1076, 1077, 1078,
1080, 1084, 1085, 1091, 1099, 1126, 1150,
1153
Za vnuke in vnukinje (Ico, Kamnik): 953
Zakladi otroštva (Mladinska knjiga, Ljubljana):
155, 188, 429, 430, 435
Zakladnica slovenskih pripovedi (Didakta,
Radovljica): 590
Zala: fantazijsko-pustolovski roman za
najstnike (Zala, Hlebce): 633
Zalčica (Zala, Hlebce): 243
Zgodbe iz dežele vulkanov (Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, Ljubljana): 386
Zgodovinski roman za otroke (Ark, Izola): 702,
771
Zlata bralka, zlati bralec (Društvo Bralna
značka Slovenije - ZPMS, Ljubljana): 1107
Zlata ptica (Mladinska knjiga, Ljubljana): 585,
587
Zmajčkovi plamenčki (Studio Hieroglif,
Domžale): 259
Zorenja (Miš, Dob pri Domžalah): 779, 790
Zorenja + (Miš, Dob pri Domžalah): 762, 763
Zvedavček (Pomurska založba, Murska
Sobota): 123, 818, 876, 893, 906, 915, 916,
932
Ž
Žepna Beletrina (Študentska založba,
Ljubljana): 710
Žepna knjiga (Učila International, Tržič): 625,
689
Žepne igre (Salve, Ljubljana): 798
Žepnice (Cankarjeva založba, Ljubljana): 911
Žepnice (Mladinska knjiga, Ljubljana): 583,
636, 682, 683, 684, 685, 686, 700, 701, 738
Žlabudron (Mladinska knjiga, Ljubljana): 892
ORODNA KAZALA
197
ORODNA KAZALA
Starostne stopnje
C - leposlovje do 9. leta starosti
A
ABEL, Bettina: Moj najljubši slikovni slovar: 1
Alica v čudežni deželi: 100
ALLEN, Peter: Zmešnjava na kmetiji: 2
AMBJØRNSEN, Ingvar: Samson & Roberto. 2,
Vražje vrane: 453
AMFT, Diana: Pajkec Ogabek: 101
ARNEŽ, Ivanka: Globoko v gozdu - globoko v
srcu: 1085
ASKEW, Amanda:
Janko in Metka: 102
Zlatolaska in trije medvedi: 103
ASPLEY, Brenda: Tomaž in prijatelji. Tomaž, na
pomoč! : slikopis z nalepkami : 1086
ASTLEY, Neville:
Pujsa Pepa. Moj očka: 3
Pujsa Pepa. Zobna vila: 104
B
BACCHINI, Barbara:
Hitimo na pomoč: 4
Igrajmo se s števili!: zabavno spoznavanje
števil: slikanica s predalčki: 5
Igrajmo se z barvami!: zabavno
spoznavanje barv: slikanica s predalčki: 6
Igrive živali na kmetiji: 7
Mladički: 8
Traktorji: 9
BAGHDASARYAN, Rouzanna:
Miško hoče pobegniti = U Miško kaumel te
ispidel = Miško kanini naši: 1089
Tema = Šitišaugo = Tama: 1090
BAJC, Alen: Hudobni svinčnik: 994
BAJŽELJ, Maja: Živali: 10
BĄKIEWICZ, Grażyna: Kumarica: 454
Bambi: slikopis z nalepkami: 105
BAN, Tatjana: Ovčka Belka plete oblačila: 106
BARKAN, Joanne:
Čričkova pesem: 11
Žabice in prijatelji: 12
Basni: 455
Basni in zgodbe za lepe sanje: 456
BAUER, Jana: Groznovilca v hudi hosti: 457
BAUMGART, Klaus: Larina zvezdica: 107
BAXTER, Nicola: Mala vila in čarobna želja: 108
BEAUMONT, Émilie:
Barve: 13
Bor vozi motor: 14
Kraljična Pia: 15
Mucki: 16
Oskar upravlja žerjav: 17
Reševalec Nejc: 18
Veterinarka Livija: 19
Viktor vozi traktor: 20
BECKER, Bonny: Obisk za medveda: 109
BÉLINEAU, Nathalie: Narava: 21
BENEDICTUS, David: Poletje v stoletni hosti:
avtorizirano nadaljevanje izvirnih zgodb o
medvedu Puju A. A. Milna: 458
BENULIČ, Saša: Spet zeleno: 110
BEVC, Cvetka: Moja družina: 111
BIDOVEC, Martina: Dežek pada: 803
BIEBER, Hartmut:
Medo Jaka gre na kahlico: 22
Medo Jaka ne rabi več dude: 23
Medo Jaka se pozdravi: 24
Medo Jaka si sam umije zobe: 25
BIHAR, Damjana: Sanjam, da sem Sonce: 112
BIZJAK, Pavlina: Sledi: 1091
BLABEY, Aaron: Živa Žganec: 113
BLANCHUT, Fabienne:
Mila je jokica: 114
Mila je klepetulja: 115
Mila je muhasta: 116
Mila je radodarna: 117
BOND, Michael:
Medvedek Paddington na lovu za nagrado:
118
Medvedek Paddington na ogledu
znamenitosti: 119
Medvedek Paddington na vrtu: 120
Medvedek Paddington: izvirna zgodbica o
medvedku iz Peruja: 121
BORIN, Andreja: Majhen svet: 122
BOSHOUWERS, Suzan: Princese: 123
BOUMANS, Lieve:
Ali veš, koliko je ura?: 26
Mladički na kmetiji: kje je mama kokoš?: 27
Moja prva knjiga. Besede: 2-3 leta: 28
ORODNA KAZALA
198
Na kmetiji: miška Cvetka pokaže psičku
pot: 29
Odil Krok se uči zelo zabavne besede: 30
Odil Krok, zelo prijazen krokodil: 31
Otrokova prva knjiga: 32
Otrokova prva knjiga živali: 33
Račka Nana pozna barve: 34
Račka Nana šteje od 1 do 10: 35
Zabavna vozila: 2-3 leta: 36
BOURGEOIS, Paulette:
Franček in nevihta: 124
Franček reče "Rad te imam": 125
Franček ukazuje: 126
Frančkovo božično darilo: 127
BOURGUIGNON, Laurence: Olga: 128
BOY, Armelle: Oskar in Mina v šoli igrač: 37
Božič pri medvedkih: pet sestavljank z 48
koščki: 38
Božiček v dimniku: 39
Božične bibarije: 129
Božičnice. Na obisku pri Božičku ...: 40
Božičnice. Napiši pismo Božičku ...: 41
Božičnice. Učimo se barve z Božičkom ...: 42
Božičnice. Učimo se števila z Božičkom ...: 43
BRATKOVIČ, Elsa: O miški, ki išče hiško: 130
Bremenski mestni godci: 131
BREZINOVA, Ivona: Doroteja in njena očala = I
Doroteja te lakre očaule = Doroteja i lakre
špeglja: 1092
BREZNIK DOMEJ, Zala: Medvedek Brundo,
gozdni pravljičar: 997
BRODERICK, Marian: Čarovniška vajenka: 460
BROJAN, Jože: Navihanček s črnimi lasmi: 461
BROWN, Janet Allison:
Jakec dobi prijatelja: 132
Jakec ima prevelika ušesa: 133
Jakec in nevihta: 134
BROWN, Joff: Vitezi in zmaji: 462
BRUNEL, Aude: Gremo na delo = Žas pri buti =
Džam pu buti: 1093
BUCHWALD, Sabina: Filo in Zofija: 463
BURLINGHAM, Abigail: Paco in njegovi kužki:
135
BUTLER, M. Christina:
Miška in Mesec: 136
Neke božične noči: 137
C
CALI, Davide: Medved poseka gozd: 138
CAPUDER GRCE, Neva: Mali brat: 464
CASALIS, Anna:
Mišek Tip je sebičen: 139
Mišek Tip med božičnimi prazniki: 140
Mišek Tip nagaja: 141
Mišek Tip pri babici in dedku: 142
Mišek Tip pri zobozdravniku: 143
Mišek Tip si želi bratca: 144
CHAPMAN, Jane: Resnično dobri prijatelji: ob
rečnem bregu: 145
CHEN, Zhiyuan: Guji Guji: 146
CHILD, Lauren:
Clarice Bean - težavno črkovanje: 465
Paradižnika ne bom nikoli niti poskusila:
nastopata Čarli in Lola: 147
COLE, Stephen Anthony:
Izvaljena groza: 466
Skrivnost plenilcev: 467
COLLINS, Josephine: Princesina poroka: z
okenci in s knjižico z navodili za družice:
148
COOPER, Diana:
Čarobne dogodivščine Tare in govorečega
muca: 468
Tara in govoreči muc se srečata z angeli in
vilami: 469
CORDEROY, Tracey:
Čas je za kahlico: 149
Oh, ta raček: 150
Pogumni pingvinček: 151
Še ena zgodba: 152
COSNEAU, Géraldine: Življenje v vaseh po
svetu: 1095
COSNEAU, Olivia: Pasja zmešnjava: 44
COUSINS, Lucy: Njam!: 153
CUNO, Sabine: Vesel božič, živalce!: 45
Č
ČEHOVIN, Aleksandra: Strašna Martinova
prigoda: zgodba, ki se ne sme ponoviti,
(čeprav se dogaja kar naprej): 154
ČERNEJ, Anica: Hi, konjiček: 155
Čokoladni Poldi: 156
Čudežni vrt: zgodbe in pesmi s podobami Jelke
Reichmann: 579
D
DAVID, Juliet: Izgubljena ovca: knjiga z zavihki:
157
DAZE, Hayley:
Piratsko presenečenje: 470
Vožnja s čarobno preprogo: 471
ORODNA KAZALA
199
DEARY, Terry:
O fantu, ki je zganjal hrup zaradi konja: 472
O mestni miši in špartanski hiši: stare grške
zgodbe: 473
Služabnica, čarovnica in kruta kraljica:
evropske zgodbe: 474
Upor na piramidi: 475
Zlato mrtvega kralja: 476
DEETJEN, Claudia:
Česar nihče ne ve: 158
Jaz: 1096
DERGANC, Marko:
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 1, Na
visokem Severu: 477
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 2, V Afriki:
478
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 3, Zombiji in
strah: 479
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 4,
Skrivnostni jeti: 480
Dinozaver Dino: 46
DOBNIKAR, Vivi: Sestrici po naročilu: 999
DOMICELJ, Tomaž: Pravljica o pridni
voluharici: 159
DONALDSON, Julia:
Hiška, majhna kot miška: 160
Najprisrčnejši velikan: 161
DORIA, Julia:
Kako je muren Vladimir presenetil svet: 162
Kresnička Sija in pikapolonica Lili na
mavrični gugalnici: 164
DORIA, Živa Viviana: Ko lunica ne spi: 163
DRAŽETIĆ, Nevenka: Pikapolonica in medved:
1099
E
Edvard, zelo koristna lokomotiva: 165
ELSCHNER, Géraldine: Moj piščanček: 166
ERŽEN, Saša:
Prosta volja je najbolja: 167
Tista o bolhah: 168
F
FINSTERBUSCH, Monika: Princeska Lili in
zmajčica: 169
Florjanove vesele dogodivščine: 170
FOCCROULLE, Luc: Žabji zbor: 171
FRANCIA, Manilo: Božič z Božičkom: 47
FRANČIČ, Franjo: Dokler bo sonce, bodo tudi
sončnice: ekopravljica: 172
FREEDMAN, Claire: Objemi me, medvedek!:
173
FRENCH, Vivian:
Čarobna božična dežela: 481
Eva in Elvis: 174
Princesa Ela in očarljivi jelenček: 482
Princesa Sara in srebrni labod: 483
FRIEDMAN, Joe: Bubelka in črv: 484
FRISQUE, Anne-Marie: Obisk na kmetiji:
zgodba s sličicami: 48
FURLAN, Alja: Ljubezenčki: 175
G
GALE ŠPAREMBLEK, Filipina: Zgodba o
masajskem dečku Seketu: 1102
GAMS, Miša: Eline pesmi: 176
GEHRMANN, Katja: Medved in mali: 177
GENECHTEN, Guido van:
Mame s svojimi mladički: 49
Očki s svojimi mladički: 50
GODEC Schmidt, Jelka: Vrtec pri veseli kravi:
591
GOMBAČ, Žiga: Gusar Edi reši prijatelje: 178
GOOS, Michaela Maria: Pimpinela reši grad =
Pimpinella rettet das Schloss: 179
Gosja pastirica: 180
GOYER, Katell: Čarodejke sveta: 181
Gozd miru: 1001
GRAFENAUER, Niko:
Pedenjped: 182
V gosjem redu gre v korak troje gosk in en
gosak: 183
Žabja radijska postaja: sleherni večer
oddaja: 184
Grdi mali raček: 185
GREGORIČ GORENC, Barbara: Strašne pesmi:
805
GREIG, Elna: Kako se oglašajo živali: pritisni na
tipko za živalski pozdrav!: 51
GRIMM, Jacob:
Janko in Metka: 186
Najlepše pravljice: 580
Rdeča kapica: 187
Volk in sedem kozličkov: 188
GRUDEN, Nik: Nikolino in Žakolin: 1003
H
HABIČ, Špela: Mamica, pogumen sem: 189
Hamelinski piskač: 190
ORODNA KAZALA
200
HANUŠ, Barbara:
O Jakobu in muci Mici. Maškare =
Maschere = Maskarák = Fasching = Carnival
costumes: 191
O Jakobu in muci Mici. Maškare =
Maskenbal = Foušing = Maska = Maškare:
192
O Jakobu in muci Mici. Rojstni dan = Il
compleanno = A születésnap = Der
Geburtstag: 1107
HARTMAN, Bob: Zgodbe za Božič: 485
HAVUKAINEN, Aino: Tine in Bine. Nori izumi:
193
HAXHIA, Miranda: Punčkin nos = Babutkakro
nak = Punčkakaro nakh: 1108
HILL, Eric: Pikijev prvi besednjak: 52
HODGKINS, Fran: Če bi bil moj ...: gozdna
uspavanka: 194
HOLLIDAY, Liz:
Lepotica in zver: pravljica z nalepkami: več
kot 80 nalepk in igric!: 195
Pepelka: pravljica z nalepkami: več kot 80
nalepk in igric!: 196
Sneguljčica: pravljica z nalepkami: več kot
80 nalepk in igric!: 197
Trnuljčica: pravljica z nalepkami: več kot 80
nalepk in igric!: 198
HORVAT, Romeo: Marlenina skrita omara 4 =
Marlenakro gurudo maurijmo 4: 1111
Hrček Puhek: 1007
HUBERY, Julia: Čarovnija male vile: 199
HUBMAN, Branka: Teloh Puh: 200
HUDICOURT, Caroline: Mango za dedka =
Mango mištu papo = Mango vašu phurano
dade: 1112
HUSEINOVIĆ, Kašmir:
Nenavadna knjižničarka: 202
Ptice: 203
Srečna družina: 204
J
JAKOVLJEVIČ, Brina: Dobri Ikelos: 1114
JALOVEC, Viljenka: Uganke: 205
JAMMES, Laurance:
Pisana druščina. Igra s števili: 53
Pisana druščina. Igra z barvami: 54
JAMNIK POCAJT, Tatjana: Kruhek je šel po
svetu: 206
JANČAR, Irma: Čebela Sivka v deželi
Medelandiji: 207
JANISCH, Heinz: Preprosto ti: 208
Janko in Metka: 209
Janko in Metka : 210
JEFFREY, Sean: Frančkova poučna slikanica: 60
zabavnih okenc: 55
Jesen: 56
JONES, Cath:
Medved Marko: 57
Muc Mrnjav: 58
Račka Rozi: 59
Zajči Majči: 60
JOVANOVIČ, Helena: Pravljice za bele zimske
dni: 486
JOYCE, Melanie:
Mami, rad te imam: 211
Očka, rad te imam: 212
JURKO, Nejc: Gozdni mož Hrastek: 1011
K
KAPUŠIN, Ivan: Tonček pri dedku Mrazu: 213
KEGEL, Mateja A.:
Lari, govoreča kravica: 214
Mačje zgodbe: Tiltkina dogodivščina: 215
Maki, radovedna slončica: 216
Mami, zakaj ima teta žalostne oči?: 217
KENDA HUSSU, Damjana: Čudežno zdravilo za
Zalo: zgodba z mestnih ulic: 487
KERRIN, Jessica Scott:
Martin Bridge. Naprej in navzgor!: 488
Martin Bridge. S polno paro naprej!: 489
KESIČ DIMIC, Katarina:
Človek, ne spomni se: 490
Niki se zgodi pravljica: 491
Zojina rešitev: zgodba o nasilju v družini:
492
KETTE, Dragotin:
Čebelica in čmrlj = Čibelica i čmrlji: 218
Mravlji = Due formiche: 219
Mravlji = Mravljinci: 220
KIMPTON, Diana:
Glasbeni mišek: 493
Skrivnostna ogrlica: 494
Klasične pripovedke o živalih: 221
KLENOVŠEK MUSIL, Manica:
Čarobni svinčnik: 222
Mala arhitekta: 223
Trije mucki in zmaj: 224
KLOPČIČ, Alenka:
Boe z otokov: 495
Čarovniška knjiga I ali Kako je izginilo
jezero: 496
ORODNA KAZALA
201
Čarovniška knjiga II ali Kako je izginila šola:
497
Čarovniška knjiga III ali Kako je izginila gora:
498
Čebelji ples: 225
Črt in Lena: 226
Drugačna zgodba o hrastu: 227
Eko pravljica: štiri zgodbice o štirih
naravnih energentih: o vetru, zemlji, ognju
in vodi: 228
Hišek in Elektromobil: 229
Hišek in Sonček: 230
Žabica Vanja je hotela postati miss barja:
499
KNISTER:
Lepa Izabela: 231
Mala čarovnica Lili in knjiga o zmaju: 500
Mala čarovnica Lili in začarana noč v šoli:
501
Knjiga o džungli: slikopis z nalepkami: 232
KOBAL, Darinka:
Čebela Ela je ozdravela: 233
Čebela Špela je oslepela: 234
Janovo pismo Miklavžu: 235
Zgodbice izpod odejice: 236
KOCMUT, Aleksandra:
Andraž spozna knjižnega molja: 237
Škrat Packopat: 1121
KOČAR, Tomo:
Lumpi iz 3. a so (ne)kulturni: 502
Lumpi iz 4. a: 503
Moja, moja, moja: 238
Zaljubljeni zajček: 239
KODRIČ, Neli: Ali te lahko objamem močno?:
240
KOKALJ, Anja: Medvedek se uči voziti kolo: 242
KOKALJ, Tatjana:
Detektivka Zofija na taboru: 504
Fižolina: 241
Teta Cilka: 505
KOKOTEC, Zdenka: Mavrični krtek: 243
KOLARIČ, Jana: Brodolom v otroški sobi: 244
KOLBIČ, Gabrijela: Ljubo doma: 506
KONC LORENZUTTI, Nataša: Poleti letim ; Eda
in Pepi: 245
KOPINŠEK, Simona: Nevidna vrata južne strani
neba: (Zojine zgodbe): 507
KOREN, Majda: Mihec: 509
KOREZ KORENČAN, Darja: Baletni copatki: 510
KORITNIK, Ana: Polž Počasnelko in gosenica
Marta: 1123
KOS, Gaja: Grdavši: 511
KOSOVEL, Srečko: Medvedki sladkosnedki: 246
KOŠČAK, Tina: Glinčki: 247
KOVAČ, Polonca:
Mali medo: 248
Težave in sporočila psička Pafija: 512
KOVAČIČ, Lojze: Zgodbe iz mesta Rič-Rač in od
drugod: 513
KOVIČ, Kajetan:
Maček Muri: 249, 250
Moj prijatelj Piki Jakob: 514
Pajacek in punčka: 251
Zlata ladja: 252
Zmaj Direndaj: 253
KOZINC, Darinka: Pripovedujeva oba: 254
KRAAN, Hanna: Čavknjena čarovnica spet
razsaja: 515
KRALJIČ, Helena:
Doktor Medved: 255
Igre z žogo: 256
Karli, Fonzi in zlata ribica: 257
Pošastozavri in jabolko spora: 258
KREMPL, Urša:
Drugačen škrat: 259
Zgodbice za lepši dan: 260
KROLL, Virginia: Materina ljubezen: 261
KRUK, Halya: Najmanjši = Lektikneder =
Nartiknede: 1124
KRUŠIČ, Ljuba: Škratek Direndaj v vrtcu: ob 30letnici otvoritve Vrtca Prvačina in odprtju
prenovljenega vrtca: 1125
KÜNZLER BEHNCKE, Rosemarie: Božična
zgodba: 61
KUPLENK, Martina: Vesela mavrica: 262
L
LANDA, Norbert: Rigajoči medved: 263
LEE, Suzy: Val: 264
LEGIŠA, Martina: Tipitapi v rusi kapi: 265
LENARČIČ, Sonja: Prisluhni vetru: 1126
LESKOVIC, Maruša: Mesec januar zboli: 1021
LEVSTIK, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico:
266
LILIOM, Laura: Ti si moj res dober prijatelj = Tu
sal mro igen lačho pejtauši = Tuni hinas
mro zares lačho kolega: 1127
LLOYD JONES, Sally: Medvedkovo Sveto pismo:
božja beseda za rjavčka medveda: 62
LOGAJ, Jerneja: Nerotov skorajvsakdan: 1023
LOPATINA, Alexandra: Najpomembnejše
stvari: 516
ORODNA KAZALA
202
LOZEJ, Doris: Govoreči bumerang: 517
M
MACDONALD, Alan:
Umazani Berti in bacili: 518
Umazani Berti in blato: 519
Umazani Berti in smrkelj: 520
Umazani Berti in stranišče: 521
MACKEY, Stephen: Petruška: 267
MAGDALENA, Laurent:
Bali se kopa: 269
Bali se veseli božiča: 270
Bali se vozi s kolesom: 271
Sara prespi pri Baliju: 272
MAJHEN, Zvezdana:
Gugalnica za rime: 273
Majhne modre pravljice: 274
MAKAROVIČ, Svetlana:
Čuk na palici: 276
Kosovirja na leteči žlici: 522
Maček Tití: 277
Pekarna Mišmaš: 278
Pod medvedovim dežnikom: 279
Sapramiška: 280
Sovica Oka: 281
Tacamuca: 282
Mala baletka in njene sanje: 283
Mala morska deklica: 284
Mali princ: očarljiva knjiga sestavljank: 1128
Mama in otrok. Račka: 63
MANČEK, Marjan: Hribci kremeniti: 598
MARCHIORI, Rita: Božičkov dom: 64
MARION, Martin: Zmajček Drago in ljubljena
Ljubljana: 285
MARKUŠ, Jasna:
Čiruli za Sarino srečo: 523
Žiga, kisla kumarica: 524
MARTINŠEK, Jana: Vse je dišalo po pomladi:
525
MATTHEWS, Caitlin: Kako postaneš princesa:
286
MAV HROVAT, Nina: Neredko!: 287
Mavrica, stkana iz prijateljstva : 1024
MCBRATNEY, Sam: A veš, koliko te imam rad:
288
MCKINNEY, Barbara Shaw: Kapljica na poti
okoli sveta: 289
MEADOWS, Daisy:
Ana, vila morskih prašičkov: 526
Ema, vila muckov: 527
Iza, vila hrčkov: 528
Kim, vila zlatih ribic: 529
Pia, vila zajčkov: 530
Tea, vila kužkov: 531
Ula, vila konjičkov: 532
Medvedek, ki ni hotel iti spat: 1026
MENEZES, Sueli: Kresniček Nino: 290
MESTNIK, Ivanka: Izlet na Modri planet: 291
MEZE, Aleksij: Nenavadna pot na Triglav: 1028
Mihaela: 1029
MIHELČIČ, Marija: Pikapolonica Lili: 292
MIHELIČ, Kalina: Kalin in Kalina: 1030
MIKLAVČIČ, Milena:
Marička in medvedek: 293
Sonček in Bosopetka: 294
Šnitka: 295
MILČINSKI, Fran: Kako so si Butalci omislili
pamet: 296
MILLER, Joe:
Invazija mravelj: 533
Težave v predoru: 534
MLAKAR, Ida: Kako sta Bibi in Gusti sipala
srečo: 297
Mlečne zgodbe: 6 knjižic za zabavno branje:
1136
MÖDERNDORFER, Vinko: Velika žehta: 298
MODIC, Maša:
Aja rada nagaja: 299
Kaj je lepo?: 300
Kje sem pa jaz doma?: 301
Koga se boji gospa zima?: 302
Rdeč balon: 303
MOEDRIACH, T. H.: Mali Jan in njegova pošast
Ham. Ključi: slikanica = Der kleine Jan und
sein Hamm-Monster. Schlüssel: Bilderbuch:
304
Moja prva božična knjiga: 305
Mojca Pokrajculja: koroška ljudska pripovedka
v slovenskem znakovnem jeziku: 1137
Mojca Pokrajculja: ljudska pravljica v
slovenskem in romskem jeziku: 1138
Moji prvi zvoki. Glasna vozila: 65
Moji prvi zvoki. Glasne živali: 66
MONARI, Manuela:
Nočem poljubčkov!: 307
Umivanje je pustolovščina: 308
MONGREDIEN, Sue:
Oliver Lunca in vampirčki na zabavi: 535
Preden gremo spat: 309
MÜLLER, Ondřej: Krtkovo pisano leto: 1140
ORODNA KAZALA
203
N
Najlepše nepozabne pripovedke: 536
Najlepše pravljice: 582
Najlepše vilinske pripovedke: 537
NARDIN, Milan: Oči, jaz vem: 310
NIESSEN, Susan: Na kmetiji: moj prvi obisk: 67
NJATIN, Lela B.: Zakaj je babica jezna: 538
NÖSTLINGER, Christine: Franceve detektivske
zgodbe: 539
NOVAK, Nataša: Na mavrični poti: 1141
NOVAKOVIĆ, Novica: Kdo si upa: strašne in
gnusne pesmi (za poredne fante in malo
manj poredne punce): 806
O
Obuti maček: 311
ONICHIMOWSKA, Anna:
O ježu, ki je našel prijatelja: 312
O zebri, ki je hotela cvetni vzorec: 313
O žirafah, ki sta hoteli videti sneg: 314
ORTELLI, Barbara: Dom za medveda: 315
Oslovska koža: 316
Ostržek: slikopis z nalepkami: 317
Otrokove prve barve: 68
Otrokove prve besede: 69
Otrokove prve igrače: 70
Otrokove prve živali: 71
OUD, Pauline:
Beti in Miha. V parku: 72
Beti in Miha. V živalskem vrtu: 73
V posteljo z Beti in Miho: 318
Za mizo z Beti in Miho: 319
OWEN, Laura:
Hijahop, Winnie: 540
Winnie lovi netopirje: 541
Winnie reče sir: 542
Winnijin veliki ulov: 543
P
PALČAR, Vid: Nov dom v votlem drevesu: 1039
Palček: 320
Paradajzovi: 1042
PARK, Barbara:
Suzi B. Jamnik in majhna opica: 544
Suzi B. Jamnik in njen dolgi jezik: 545
PARTLJIČ, Tone: Deklica in general ; General
Maister: 321
PAT:
Iskanje dragulja: 322
Pohod zadnjega doda: 546
Pripoved o dvoglavcu: 323
PAVČEK, Tone: Juri Muri po Sloveniji: tretji del
stare zgodbe: 324
PAVLIN, Erika: Žabe, stonoge in druge glavne
vloge: 1142
PAVLOVČIČ, Anton: Pravljice o domačih
ljubljencih: 1143
PAVŠEK, Katarina: Leto Dobre vile: 326
PECELJ, Viktorija: Kako je lev postal
vegetarijanec: 327
PEČJAK, Vid: Drejček in trije Marsovčki: 547
PENIZZOTTO, Pedro:
Deček brez sence: 328
Snežko, beli prijateljček: 329
PENNYPACKER, Sara:
Klementina: 549
Klementina ima talent: 550
Klementina in pismo: 551
PEROCI, Ela:
Moj dežnik je lahko balon: 331
Muca Copatarica: 332, 333
PERŠOLJA, Patricija:
Marta: 334
Moja nona: 335
PETEK, Jana: Mali beli zmaj: 1145
Petelinček Petelanček: sto najlepših ljudskih in
priljubljenih pesmi za otroke: 809
Peter Pan: 336
PETIŠKA, Eduard: Kako je krtek dobil hlačice:
337
PETRLIK HUSEINOVIĆ, Andrea:
Moja družina: 338
Noetova barka: 339
Trije prašički: 340
PEYO:
Astrosmrk: 341
Krakavt: 342
Malo drugačen Smrk: 343
Smrkci in muha Bzz: 344
Smrkci in začarani grad: 345
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Dan s
Smrkci: 346
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Na rečnem
bregu: 347
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Štirje letni
časi: 348
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Vaška
veselica: 349
Smrkci: velika knjiga povesti: 552
Smrketa: 350
PILIĆ, Sanja: Ostržek: 351
ORODNA KAZALA
204
PINTERIČ, Aleksandra: Žabja alergija, alergija
na vodo: 1147
PIRC, Tomo: Oblački: 352
PIROTTA, Saviour: Pepelka ; in Žabji kralj: 353
Pisano in nenavadno: 1047
PLAVEC, Karmen: Lisica in volk: 1150
PODGORŠEK, Mojiceja:
Eko kralj: 354
Ivana: 355
Kaja zna računati: 356
Kmet in trije peki: 357
Naj sneži!: 358
O lačni lisici: 359
O petelinu, ki je hotel znesti jajce: 360
Samo eno darilo: 361
POGOREVC, Pavlina: Barvna kaša in cvetni
prah, da o zmaju sploh ne govorimo: 1151
Pogumni krojaček: 362
Poletje: 74
Pomlad: 75
POZDEREC, Mirjana: Ptička in miška: 1153
POZVEK, Ingrid: Oblačno nebo: 363
PRANGE, Serpil: Zaljubljeni cilinder: 364
PRAPROTNIK ZUPANČIČ, Lilijana: Zakaj?: 365
Pravljice za lahko noč: 553
Pravljična knjiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15: 1051
PREGL KOBE, Tatjana:
Kdaj bo novo leto staro: 367
Kdo gre spat brez copat: 368
Nagajivke: 369
S kom gre očka naokrog: 370
PREGL, Sanja:
Jamčica Maja in skrivnosti podzemlja: 555
Ljubezni je za vse dovolj: 366
PREGL, Slavko: Radovedne pravljice: 556
PRIDDY, Roger:
Velika knjiga o kmetiji: 76
Velika knjiga o vozilih: 77
Velika knjiga o živalih: 78
Prvih 100 besed: 79
Prvih 100 vozil: 80
Prvih 100 živali: 81
PUCER, Sonja: Primabalerina: 371
Pujeva glasbena knjiga: 372
R
REIDER, Katja: Se lahko igram s tabo: zakaj je
prijateljstvo tako lepo deliti: 373
REMŠKAR, Maja: Kati in Pepi v SiParku:
moderna slovenska pravljica in slikanica:
374
RENTTA, Sharon: Živalska bolnišnica: 375
RIPHAGEN, Loes: Zverinice iz spalnice: od
Akihe do Žbljaca: 376
ROBBERECHT, Thierry: Mala poredna vila: 377
RODGERS, Frank:
Najroker gospod Krok: 557
Sherlock gospod Krok: 558
ROGAČ, Franci: Splashy the raindrop = Dežka:
378
ROJEC, Marjetka:
Baba Žaba - cirkus: 379
Baba Žaba se predstavi: 380
ROLLBERG, Charlotte: Avanture v Travnati
deželi. 2, Nepričakovan obisk: 381
RONCAGLIA, Silvia:
Iskanje dragocene preproge: 559
Vsega so krive modre maline: 560
ROSATI, Ivo: Vodni duh in njegov vodnjak: 382
ROSS, Gaja: Paglavčki prostovoljčki: lahko
delaš zastonj, ne moreš pa zaman: 383
ROZMAN, Andrej: Gospod Filodendron: 561
RUIZ, Celia: Basni in zgodbe o živalih: 562
RYAN, Margaret:
Prekletstvo kapitana Križemgleda: 563
Zakladi gospoda Prekucnika: 564
S
SCHIMEL, Lawrence: Tak kot drugi = Just like
them: 385
SCHIRETZ, Thomas: Trompetka: mala
dinozavrinja: glasbena pravljica o trobenti:
386
SEVLJAK, Jože: Pesmi za Jakoba in Kajo: 811
SHIELDS, Carol Diggory: V soboto zvečer bo
dinorendaj: 388
SHIELDS, Gillian: Najmanjši medvedek: 387
SIMINOVICH, Lorena: Radi imamo sadje: 82
SIMON, Francesca:
Grozni Gašper in zombi vampir: 565
Ne skuhajte Pepelke!: 566
SIRETT, Dawn:
Zvočnica. Ču! Ču!: 83
Zvočnica. Grrr! Grrr!: 84
SLAPŠAK, Manica: Mišji roman: 1059
Slon Anton: 85
SMALLMAN, Steve:
Moj očka: 391
Kdo se boji velikega zlobnega zajčka?: 390
ORODNA KAZALA
205
SMOLAR, Adi: Jezikovni kotliček: 392
Sneguljčica in sedem palčkov: 393
Snežica in Rožica: 394
SORČ, Ervin: Tri gozdne basni: 1161
STAJNKO, Andreja: Prav zabaven dan: 395
Stanovitni kositrni vojak: 396
STANSBIE, Stephanie: Kaj slišiš na kmetiji: 397
STEIN, Mathilde: Moje!: 398
STEINBERG, Laya: Vse naokrog vidim ...: 399
STEPANČIČ, Damijan: Ko bom velik/a, bom ...:
86
STEPSON, Ferdinand: Terenske vaje: 400
STEWART, Amber:
Čofkov veliki korak: 401
Ne dam svoje odejice: 402
Še malo, pa bo!: 403
Tako kot nocoj: 404
SUHODOLČAN, Leopold: Cepecepetavček: 405
SUHODOLČAN, Primož:
Hud planet: 567
Peter Nos in prijatelji: 406
Peter Nos. 4 letni časi: 407
Peter Nos. Živalski vrt: 408
SVĚRÁK, Zdeněk: Gospod Klobasnik in gospod
Špila: 568
Svet princesk: 409
SVETINA, Peter: Čudežni prstan: 410
Š
ŠALAMUN, Tomaž: Kakšne so stvari na zemlji,
v nebesih in pod morjem: 411
ŠKAMPERLE, Jutra: Kako je Miklavžu zamrznilo
srce: 569
ŠKOBERNE, Biljana:
Miklavževo prvo darilo: 412
V deželi številk: 413
Zala: 570
ŠKOFIČ MAURER, Eva: Miha ... in mravlja
Lavra: 414
Škrat Nel in zmešnjava v veliki rumeni hiši:
1165
Škrateljci: 415
ŠKRJANEC, Klavdija: Majhne nogice ... velike,
bistre glavice: 416
ŠOSTER OLMER, Ksenija:
Kak: 87
Nogavičke za ptičke: 812
ŠTAMPE ŽMAVC, Bina:
Mižekmiž: 417
Svilnate rime: izbrane pesmi za otroke: 813
ŠTEH, Dragica: Zala, mala zelena gosenica:
1166
Števila, barve, oblike: 88
ŠTRANCAR, Tadej: Polonica: 1167
ŠTUMBERGER, Jožica: Risane pravljice - za
otroke: 1069
T
TAJNŠEK, Vanja: Zaspančki: zakaj se ti ni treba
bati teme: 418
TAMARO, Susanna: Papirofobija: 571
TAVADZE, Olesya: Bajko in Paskualina: zgodba
o dveh prijateljih = U Bajko te i Paskualina:
paramisi palu duj pejtauškja = Bajko i
Paskualina: mothavibe vašu duj kol: 1168
THOMAS, Valérie:
Winnie in čarobna palica: 419
Winnie in leteča preproga: 420
THOMSON, Emma: Vila Valentina. Mesečina in
ples: 421
Tomaž ima motor na reaktivni pogon: 422
Tomaž in prijatelji : moja prva pobarvanka :
1171
Tomaž in prijatelji. Oblike in nasprotja: 1172
Tomaž, Jakob in rdeči balon: 423
TOPIČ, Živa: Čudežni možicelj: 1071
TOVEY, Peter:
Lačna žabica: 89
Rakovica Mica: 90
TRAMPUŽ, Katjuša: Smeholovčki: 814
Travniška ljubezen: 1072
Trije prašički: slikopis z nalepkami: 424
Trnuljčica: 425
TRUDEN, Jana: Zavesa: 1073
TULLET, Hervé: Pritisni tukaj: 426
TURK, Eva: Dežka: 427
U
UPTON, Deborah: Presenečenje za Tomaža: 12
zabavnih zavihkov: 91
UREK, Urban: Pravljica o oblaku: 1074
V
V angelski delavnici: 92
VALENTINE, Marianne: Mama, kdo sem jaz?:
428
VALJAVEC, Matija: Pastir: 429
VANDOT, Josip: Kekec in Pehta: 430
Večne pravljice: 573
VEGRI, Saša: Danes Nina riše: 431
VERTELJ, Nataša: Angelca marelca: 432
ORODNA KAZALA
206
VIDMAR, Janja: Kekec iz 2. b: 574
Vipo: 434
VODOPIVEC, Matevž: Gora, ki pomaga škratku
premagati strah: 1078
VOGA, Živa: Zgodba o mali Dorimu: 575
VOGLAR, Mira: Biba buba baja: 435
VOLK, Sabina: Rado-vednice: štirivrstičnice od
A do Ž: 436
VOSKOBOINIKOV, Valery: Ledena sveča =
Gjegoskri mumeli = Ledoskari sviča: 1176
VRŠČAJ, Damjana: Prvo berilo: 1177
VUJADINOVIĆ, Nenad: Roni = Roni = Roni:
1178
W
WEEBER, Christine: Dandi: zgodba nekega psa:
437
WESTERLUND, Kate:
Gospod Snežak: 438
Tekmovanje: 439
WESTON, Carrie:
Bravo, Boris!: 440
Ojoj, Boris!: 441
WHITE, Kathryn Ivy: Kdaj bo padel sneg?: 442
WIENCIRZ, Gerlinde: Božič je pred vrati: 93
WILLIAMS, Rachel: Sneženi mož in božične
vile: 443
Z
ZAGORC, Ivanka:
Kdo me je prinesel?: 444
Miška Hilda, kje si?: 445
Zajček sivi nagajivi: otroške ljudske pesmice o
živalih: 446
ZAJEC, Alma: Planeti so zadeti: 447
ZAKE, Daiga: Pomaranče za vse =
Pomarandžnen mištu sa = Komaranče vašu
sa: 1179
Zakladnica pravljic: 576
ZALOKAR, Pija: Milko in Lili: 448
Zdravljica Franceta Prešerna: 1180
Zebra Zdenka: 94
Zima: 95
Zlata Čebelica: najlepših petdeset: 588
Zlata ptica: zgodbe in pesmi s podobami Ančke
Gošnik Godec: 589
ZNOJ, Romina: Moja prijateljica miška: 577
ZUPAN, Dim: Hektor in zrela hruška: zgodba
nekega Hektorja: 578
ZUPAN, Henrik Riko: Kako je nastalo Blejsko
jezero: 1083
Ž
ŽERJAL, Irena: Plamenčki sreče: 451
Žirafa Živa: 96
Živalska abeceda: s plakatom: 97
Živalski album: 98
ŽUGMAN ŠIRNIK, Manja: Razvozlanke: 452
P - leposlovje od 10. leta dalje
A
ABBOTT, Tony:
Speči velikan Golla: 606
V deželo izgubljenih: 607
Velika ledena bitka: 608
Zlata osa: 609
B
BATESON, Catherine: Čebelica Bee: 713
BEASTLY BOYS: Vampir iz džungle: 610
BENNETT, Sophia: Nitke: 715
BERGER, Aleš: Noji nad Triglavom: igrica v
verzih: 797
BERTINETTI, Aldo: Mirjam in Emanuel: 459
BEVK, France: Grivarjevi otroci ; Pastirci: 717
BJELČIĆ, Ratko: Ratkodivščine: 718
BLADE, Adam:
Arktični bojevnik Koldo: 611
Čuvar morja Krab: 612
Gospodar zemlje Trema: 613
Kamniti velikan Skal: 614
Kraljica žuželk Amikta: 615
Krilati stvor Kreta: 616
Ognjeni zmaj Ferno: 617
Prvi junak: iz teme vstane junak: 618
Pustolovski priročnik: 619
Temni kotel: 620
Vladarica neba Zmajstreb: 621
BOYNE, John:
Deček v črtasti pižami: pripoved: 719
Nace gre od doma: pravljica: 623
BURCHETT, Jan: Gozdni požar: 721
ORODNA KAZALA
207
C
CHANG, Margaret: Celijin robot: 722
Č
ČRV SUŽNIK, Mateja: Uročeni otok. Knj. 2,
Reševanje Azabele: fantazijska
pustolovščina: 633
D
DAHL, Michael: Zadnji sin Kriptona: 634
F
FAŠMON, Mirjam: Grafiti: Maribor kot mesto
besed: 1000
G
GAUBE, Leonardo: Dramske igre: 798
GELSEY, James: Zlobni, zeleni skrivnostni stroj:
637
GERVAY, Susanne: Jaz sem Jack: 732
GLEITZMAN, Morris:
Nekoč: 733
Potem: 734
GOMBAČ, Žiga:
Dnevnik legionarja Primusa ali Kako je
nastalo mesto Ptuj: 638
Skrivnost stoletnega vetra: 639
Vitez Miha iz Lendave: 640
GOSCINNY, René: Nikec: 738
Gradim svet iz besed: zgodbe zmagovalcev
literarnega natečaja 2010/11: 1002
GREGORIČ GORENC, Barbara: Skriti grafiti: 804
GREGORY, Kristiana: Brontejin knjižni klub:
739
H
HERGÉ:
Koks na krovu: 592
Primadonini dragulji: 593
Tintin v Tibetu: 594
Zadeva Sončnica: 595
HOENA, Blake A.: Smrtonosni vrt Strupene
bršljanke: 642
HUNT, Elizabeth Singer:
Iskanje potopljenega zaklada: Avstralija:
643
Pobeg strašnega dinozavra: ZDA: 644
I
Igro gledališče išče. Čenče po pogrebu: 1113
Iz gozdnega življenja: zbornik mladih literatov
in likovnikov občine Logatec: 1008
J
JONES, Allan Frewin:
Ogenj nad Lastovičjem: 645
Pot v Kontraur: 646
Trundlov pohod: 647
K
KASTELIC, Dušan: Skrivnostna smrt mlade
Leonore: ljubezenska zgodba s primesmi
kriminalke, ki temelji na resničnih dogodkih
(z rahlo zavajajočo naslovnico): 1118
KESIČ DIMIC, Katarina: Kradljivka spominov:
747
KINNEY, Jeff: Dnevnik nabritega mulca:
dnevnik Grega Tepeža: 748
KLOPČIČ, Alenka: Pisma dveh deklet: Ema in
Samira: 749
KOLENC, Celina: Jaz sem mala gospodična:
1122
KOREN, Majda: Bert v slikarski šoli ali kaj je to
Kijaro s kuro: 508
KORMAN, Gordon: Napačna nota: 750
KOS, Božo: Kavboj Pipec, Rdeča pesa in Luna:
596
KRAPEŽ, Neža: Nerazčiščeno čustvo: 1017
KREITZ, Isabel: Pikica in Tonček: 597
KRIŽAN, Alenka: Pogled z okenske police: 1018
KUIJER, Guus: Čez obzorje z vetrom na morje:
752
KUPPERBERG, Paul: Gospodarja senc: 651
L
LAINŠČEK, Feri: Mislice: deset pravljic: 652
LANDAU, Irena: Glavo pokonci!: 754
LERANGIS, Peter: Tat mečev: 755
LEVOY, Myron: Čarovnica s Četrte ulice in
druge povesti: 756
LIPNIK, Vita: Kristalna vrata: 1022
M
MAAR, Paul: Gospod Bello in modro čudo: 657
MAJ, Nika:
Tianov čudežni svet. Knj. 10, Čarovnikove
sanje: 658
Tianov čudežni svet. Knj. 7, Potovanje v
središče galaksije: 659
ORODNA KAZALA
208
Tianov čudežni svet. Knj. 8, Kam je izginil
Tian?: 660
Tianov čudežni svet. Knj. 9, Zmešnjava na
kvadrat: 661
MARTIN, J. P.: Stric: 662
MATÈ, Miha: Babica v supergah: 663
MCCANN, Jesse Leon: Nadležni pirat, zvezan
na Florida Keys: 664
MCKAIN, Kelly: Lepa kot slika: 764
MILČINSKI, Fran: Skavt Peter: 765
MIRKAC, Lucija: Po poti sreče ...: 1032
MIRT, Rok: Varuhi elementov: 1033
MÖDERNDORFER, Vinko: Gledališče otroke
išče: igre in igrice, ki se jih igrajo otroci,
gledajo jih pa lahko tudi odrasli: 799
MOERS, Walter: Vreščji mojster: kulinarična
pravljica iz Zamonije: 666
Moja najlepša ljubezenska zgodba 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8: 1035
Moje misli so včasih večje od mene: zbornik
izbranih literarnih prispevkov: 1036
MUCK, Desa: Blazno resno o šoli: 769
MUSTER, Miki:
Miki: zbirka Miki Muster. 1, 1952-1955: 599
Miki: zbirka Miki Muster. 4, 1959-1961: 600
Miki: zbirka Miki Muster. 5, 1961-1963: 601
Miki: zbirka Miki Muster. 6, 1963-1965: 602
N
NIMMO, Jenny:
Kostanjev vojak: 3. del trilogije Snežni
pajek: 668
Lunin krajec: 2. del trilogije Snežni pajek:
669
Snežni pajek: 1. del trilogije Snežni pajek:
670
NÖSTLINGER, Christine: Capasta Loreta: 770
O
OREŠNIK, Urška: Drevesnica Amanna in
čarobni prijatelj: 674
P
PAOLOZZI, Giacomo Vittorio: Jean-Pierre pred
Bastiljo: 771
PARANUK, Sara: Volkodlak: 1043
PAUŠIČ, Olga: Veselo na oder: zbirka odrskih
besedil za otroške in mladinske gledališke
skupine: 800
PAVČEK, Tone:
Nina: pesnitev za punčke: 807
Romeo in Julija: 325
Svit, krilati konj: pesnitev za fante 20092010: 808
PELSENEER, Reine De: Sponka: 548
PERIC, Jerica: Sence: 1045
PIKL, Katja: Dobra plat slabega: 1046
PILKEY, Dav:
Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč:
676
Prigode kapitana Gatnika: 677
Prigode Uka in Glaka, kungfujskih
pračlovekov iz prihodnosti: 603
Pišem roman 1, 2, 3: 1048
PLOHL, Nika: Skrivnost za 7 ključavnicami:
1049
POLLACK, Pam:
Frankentaz in elektrifikastična
Transilvanija: 678
Sherlock Tepko kvaziskuje primer v stari
Angliji: 679
PORTER, Eleanor Hodgman: Poliana: 773
POVŠAR, Tjaša: Laurin in Klarin dnevnik: 1050
POWELL, Martin: Megla strahu: 680
PREGL, Slavko: Čudni časi: basni: 554
PREŽIHOV Voranc: Solzice: 774
R
RAVNAK, Kaja: Mračna skrivnost naše šole:
1053
RIORDAN, Rick: Labirint kosti: 776
ROWLING, J. K.:
Harry Potter. Dvorana skrivnosti: 682
Harry Potter. Jetnik iz Azkabana: 683
Harry Potter. Kamen modrosti: 684
Harry Potter. Ognjeni kelih: 685
Harry Potter. Princ mešane krvi: 686
RUDOLF, Mojca:
Sanjski prividi. Knj. 1, Drama v avtobusu:
777
Sanjski prividi. Knj. 2, Peklenska cesta: 778
S
SAGE, Angie: Sirena: 687
SEDGWICK, Marcus: Poplava in podočnik: 688
SELIŠKAR, Tone: Bratovščina Sinjega galeba:
780
SIGG, Stephan: Ministrantska žepna detektivka
2: ko ministranti združijo svoje moči in
udarijo nazaj: 781
SIVEC, Ivan: Princ na belem konju: romanca za
punco, dva fanta in lipicanca: 782
ORODNA KAZALA
209
Slikopesmi: 1159
Smeh v Rozmanovih klopeh 2: 1061
STANTON, Andy:
Gospod Gnilc in goblini: 694
Gospod Gnilc in kristala moči: 695
Gospod Gnilc in petični piškot: 696
Gravžarije gospoda Gnilca: pripovedi iz
Poprovega Gradca: 697
STEINHÖFEL, Andreas: Riko, Oskar in
zlomljeno srce: 783
STEVENSON, Robert Louis: Otok zakladov: 784
SULJIĆ, Alja: Nenavadno slovo: 1065
SUWALSKA, Dorota: Bruno (in sestri): 785
Š
6. festival otroške poezije: 993
ŠKORJANC, Tjaša: Silvestrsko slovo: 1066
ŠKREKOVSKI, Dimitra: Zgodba deklice, dečka in
detektiva: 1067
ŠUBIC, Ana: Prijateljici: 1070
ŠUŠTAR, Vika: Raglje v gledališču 2: 801
T
TIMM, Uwe: Dirkalni pujs Rudi Rilec: 788
V
V gaju mladosti: 1075
VAUPOT, Tina: Romanca v Trzinu: 1076
VODEB, Nastja: Bom zmogla?: 1077
VOGEL, Ludvik: Troja: 702
Vsako prijateljstvo je pesem: dobre vesti iz
prijateljskih šol in mest = Minden Barátság
egy dal: jó hirek a partner iskolákból és
városokból: 1079
W
WATTERSON, Bill: Nekaj pod posteljo se slini:
zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in
Hobbesu: 605
WEST, Tracey:
Mumimanija v starem Egiptu: 703
Primer Velikonožca: 704
Zelena svetilka: 705
WIEBE, Trina: Max - poslovnež: 794
WILSON, Jacqueline:
Piškotek: 795
Punčka iz smetnjaka: 796
Z
Za devetimi gorami: slovenske ljudske
pravljice: 587
ZAJEC, Barbara: Skrivni dnevnik
neprostovoljnega popotnika v času: 1080
Zbirka pesmi najboljših osnovnošolskih in
srednješolskih pesnikov v letu 2011: 1081
Zbornik prispevkov učencev in dijakov, ki so
sodelovali v Pedagoški akciji Zveze delovnih
invalidov Slovenije za leto 2011: 1082
ZUCKER, Jonny: Max Flash. Misija 5, Pod ničlo:
706
Ž
ŽBOGAR, Benjamin: Super četverica: 1084
M - leposlovje od 13. leta dalje
A
ABEDI, Isabel:
Isola: 707
Šepet: 708
ALCOTT, Louisa May: Male ženske: 709
AMMANITI, Niccolò: Jaz in ti: 710
ANDERSON, Laurie Halse: Zamrznjeni dekleti:
711
ASHER, Jay: Trinajst razlogov: 712
B
BASTARDA, Tamara: Nič ni tako, kot se sprva
zdi: 995
BEDNARSKI, Piotr: Modrikasti sneg: 714
BEVC, Cvetka: Desetka: 716
BLAŽIČ, Mateja: Otok vračev: drugi del trilogije
Varuhi skrivnosti: 622
BOBEK, Gaja: Lov za Robertom Pattisonom:
996
BOYNE, John: Upor na ladji Bounty: 720
BRIŠKI, Lora: Črno bela slika pisanih barv 1, 2,
3: 998
C
CARROLL, Lewis: Alica v čudežni deželi: 624
CAST, P. C.:
Izbrana: 625
Neukročena: 626
Zapeljana: 627
Zasledovana: 628
ORODNA KAZALA
210
COLFER, Eoin: Artemis Fowl. Atlantidski
sindrom: 629
COLLINS, Suzanne:
Arena smrti: 630
Kruto maščevanje: 631
CONDIE, Ally: Popoln par: 632
CURTIS, Vanessa: Neukrotljiva Lilah May: 723
D
D'AVENIA, Alessandro: Bela kot mleko, rdeča
kot kri: roman: 724
DEARY, Terry: Upihni luč: 725
DOWNHAM, Jenny: Preden umrem: 726
DUMAS, Alexandre: Trije mušketirji: 727
E
EKSELENSKI, Bojan: Vitezi in čarovniki. 2,
Indigo novi svet: 635
F
FRANK, Anne: Dnevnik Ane Frank: 728
FURLAN, Alja: Mama, moji punci je ime Depra:
729
G
GAIMAN, Neil: Pokopališka knjiga: 636
GARDNER, Sally: Rdeča ogrlica: 730
GEDA, Fabio: V morju so krokodili: resnična
zgodba Enajatolaha Akbarija: 731
GLUVIĆ, Goran: Celovečerni film: mladinski
roman: 735
GOBBIE, Beth: Punca, ki nekaj velja: 736
GOETHE, Johann Wolfgang von: Pravljica o
zeleni kači in lepi Lilijani: 1104
GOLOB, Tadej: Zlati zob: 737
H
Haiku: 1004
Haiku: zbornik srednješolskega natečaja za
najboljši haiku 2011: 1005
HAMMERSCHMITT, Marcus: Yardang: 641
HARTNETT, Sonya: O dečku: 740
HARVEY, Sarah N.: Plastika: 741
HOMES, A. M.: Jack: 742
HORVAT, Nuša: Rožna graščina: 1006
HOSTNIK, Lučka: Srečno novo leto: 743
J
JAMES, Rebecca: Čarobna, hudobna: 744
JANTOL, Petra: Čarobnost trenutka: 1009
JEREBIC, Sarah: Kraljestvo noči: mit postane
moje življenje: 1010
K
KARLOVŠEK, Igor: Matej: 745
KATE, Lauren:
Padli angeli: 648
Trpljenje: 649
KERMAUNER, Aksinja: In zmaj je pojedel
sonce: 746
KLEMENČIČ, Kaja: Ljubezen ali ples: 1012
KOKALJ, Barbara: Izgubljeni v časovni zanki 2:
1013
KOMAC, Roman: Sedmi čut: 1014
KOMAT, Anton: Varuhi Vrbovega Loga: 650
KOS, Stella: Kozarček preveč: 751
KOVIČ, Amadea: Zakaj pa ne?: 1015
KOVIČ, Kajetan: Navodilo za hojo: čitanka:
1182
KRAJNC, Tomaž: Skrivnost iz letala: 1016
KRŽAN, Anja: Moj divji žrebec: 1019
L
LASKY, Kathryn: Potovanje: 653
LAVIN, Anjel: Poti v pesku: 1020
LE GUIN, Ursula K.: Tehanu: 654
LEWIS, Gill: Vrnila se bo: 757
LISLE, Rebecca:
Prekletstvo krastač: 655
Prekletstvo krokarjev: 656
M
MAJ, Nika:
Kličejo me cigan: 758
Peklenske čeri. 1. knjiga: mladinski roman:
759
Peklenske čeri. 2. knjiga: mladinski roman:
760
MAKAROVIČ, Svetlana: Berto, zajec
langobardski: 275
MAKUC, Andrej: Oči: 761
MARCHETTA, Melina: Piskačev sin: 762
MCCAFFREY, Kate: Uničimo jo!: 763
MEDVED, Monika: Postoj in poglej - tukaj
sem!: 1025
MERGOLE VUKOVIČ, Sara: Sestavljanka: 1027
MERINO, José María: Nisem knjiga: vlaki
poletja: 665
MILUTINOVIČ, Karmen: Prekletstvo usode:
1031
ORODNA KAZALA
211
Mlada Vilenica. 11.: [mednarodna otroška
literarna nagrada], 21. maj 2011: 1034
MLINAR, Rudi: Gugalnica za dva: 766
MODINI, Luana: Novo srce: (30 dni pri 18-ih):
767
MUCHAMORE, Robert: Rekrut: 768
N
NESS, Patrick: Na begu: prva knjiga trilogije
Hrup in kaos: 667
NOËL, Alyson:
Dežela senc: tretji del serije Nesmrtni: 671
Modra luna: drugi del serije Nesmrtni: 672
Temni plamen: četrti del serije Nesmrtni:
673
O
Odhod ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 1037
P
PAJK, Manca: Zaznamovana: 1038
PANIĆ, Aleksandra:
Monkey business: 1040
Utrinki: 1041
PAUŠIČ, Olga: Osumljen: (mladinski roman):
772
PEJČIĆ, Katarina: Trnova pot ljubezni: 1044
PETEK LEVOKOV, Milan: Skrivnost oblačne
gore: 675
PROCHÁZKOVÁ, Iva: Goli: 775
Ptice sanj: knjiga, zgodba ali pesem, ki je
zaznamovala moje življenje: literarni in
likovni prispevki: 1052
R
RAZLOŽNIK, Eva: Saksofonata: 1054
REJC, Lucija: Ocean: roman: 1055
RINK ARH, Nada: Zaliv skrivnosti: 681
ROSA, Teja: Poslednji izbranec: 1056
ROZMAN, Andrej:
Izbrane Rozine v akciji: pesmi za odrasle od
13. leta naprej: 810
Urška: 384
Rož'ce poezije: 1057
RUTAR, Vika: Pravi: 1058
S
SCHEERER, Jana: Ljubim Elvisa: 779
SFAR, Joann: Mali princ: stripovski album po
knjigi Antoina de Saint-Exupéryja: 604
SILVERSTEIN, Shel: Drevo ima srce: 389
SLAVIČ, Urška: Odvisnica: 1060
SMITH, Lisa Jane:
Vampirkin dnevnik. [Knj. 1], Prebujenje:
689
Vampirkin dnevnik. [Knj. 2], Spopad: 690
Vampirkin dnevnik. [Knj. 3], Bes: 691
Vampirkin dnevnik. [Knj. 4], Snidenje: 692
Spoznanje ... 1, 2: 1062
Srhljivo spoznanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:
1063
STAMAN, Branka Jasna: Razbojniška hči: 693
Starec in morje: 1064
STEPHENS, John: Smaragdni atlas: 698
STIEFVATER, Maggie:
Nemir: 699
Srh: 700
Š
ŠPRUK, Kaja: Izgubljena v sebi: 786
ŠTRAFELA, Eva: Z vsako pesmijo me je več:
1068
ŠTURM, Bojan: Zbudi me: 787
T
TOLKIEN, J. R. R.: Hobit ali Tja in spet nazaj:
701
U
UNENGE, Johan: Moje vzporedno življenje:
789
V
VALENTINE, Jenny: Razbita juha: 790
VANTUR, Romana: Vonj poletja: 791
VELIKONJA, Irena: Normalna družina ... pa kaj
še!: 792
VIDMAR, Janja: Brez: 793
VOJNOVIĆ, Goran: Nekatere skrivnosti ne
smejo ostati skrite!: 1174
VRHOVEC, Iztok: Možicelj: enodejanka v osmih
prizorih: 802
Z
ZUPAN, Vitomil: Pravljica o črnem šejku z
rdečo rožo: 450
ORODNA KAZALA
212
L - ljudsko slovstvo
Ali Baba in 40 razbojnikov: 99
Hudičeva volna: slovenska ljudska pravljica:
201
Indijanske pravljice in bajke: 581
Knjiga pravljic: sedem slovenskih ljudskih
pravljic: 1120
Maček v črnilu: slovenska ljudska pravljica:
268
Mojca Pokrajculja: koroška pripovedka: 306
PERGAR, Saša: Prepovedana ljubezen [ali]
Kako je nastalo Cerkniško jezero: 330
PETIŠKA, Eduard: Stare grške bajke: 583
Pohorske pravljice: 584
Pravljice: 585
Tisoč in ena noč: 572, 586
Vilinsko jezero: 433
Zlatolaska in trije medvedi: 449
Živalska govorica: slovenske basni in pripovedi
o živalih: 590
Poučne:
0 – Splošno o vedah in znanjih
Ali veš?: vprašanja in odgovori: 823
BARK, Jaspre: Leonardo da Vinci: izumi genija:
815
DIEDERICHS, Gilles: Barvamo mandale: 1097
Dnevnik znanja: 366 spoznanj za vsak dan v
letu: 816
DOLENC, Sašo: Kratke zgodbice o skoraj vsem:
817
DUCATTEAU, Florence: Obiščimo muzej: 818
LAJOVIC, Sonja: Scratch: 826
MALAM, John: Pošasti so "in": 819
MATTHEWS, Rupert O.: Nepojasnjeno: 820
MURPHY, Glenn: Izumi: 821
PARKER, Steve: Velika otroška slikovna
enciklopedija: začni odkrivati naš osupljivi
svet!: 824
SPILSBURY, Louise: Velika otroška
enciklopedija znanja: 825
TRNOVŠEK, Tadej: Zaklad pisarja Bernarda:
822
1 – Modroslovne vede
BABIĆ, Violeta: Dnevnik za vsako punco: 1088
FEERTCHAK, Sonia: Enciklopedija za punce:
829
GROSSETÊTE, Charlotte: SOS za punce: 830
GRŽAN, Karel: Iščemo vrednote: 1106
MARKIČ, Olga: Logiški pojmovnik za mlade:
827
To sem jaz, verjamem vase: priročnik za fante
in punce: 10 korakov do boljše
samopodobe: 1170
VEZJAK, Boris: Sokratov pojmovnik za mlade:
828
2 – Verstva in mitologije
BONNEWIJN, Olivier:
Bombastični božič: 832
Na obali oceana: 833
Nenavadni prijatelj: 834
Nevihta v hiši: 835
Tri vrtnice: 836
FERRERO, Bruno: Božične zgodbe: od adventa
do svetih treh kraljev: 837
GRÜN, Anselm: Božična zgodba: 838
JENSEN, Leyah: Angeli in Sveto pismo: nauk o
posebnih božjih poslancih: 839
Jezusa so postavili na cesto: vrnimo Boga v
središče božiča: 1115
KONC LORENZUTTI, Nataša: Nihče ne ve ...:
prilike v stripu in verzih: 840
MARIN, Claude: Vincencij Pavelski: 841
O'CALLAGHAN, Sean: Vplivna verstva sveta:
strnjen vodnik: 831
RUSTJA, Božo: Moje prve molitve: 842
ORODNA KAZALA
213
SMODIŠ, Karmen: Srce, ki ljubi vse ljudi:
križeva pota za najmlajše: 1160
Sveto pismo za otroke: 843
WENZEL, Gerhard: Skrivnost dveh kron:
nenavadno življenje sv. Maksimilijana
Kolbeja: 844
WRIGHT, Sally Ann: Sveto pismo za otroke:
845
Zgodbe za mlade: 846
3 – Družboslovne vede
CALLERY, Sean: Denar, sveta vladar: 847
COX, Alexander: Kdo je glavni?: 848
GOLOB, Berta: Božič prihaja: 854
GRGINIČ, Marija:
Miška, kje je tvoja hiška?: mala knjiga za
predšolske otroke: 849
Travnik kliče, brž na lov: mala knjiga za
predšolske otroke: 850
KUNAVER, Dušica: Zlatorog: v pripovedi in
resnici: 855
LECREUX, Michèle:
Knjiga za fante: bodi zakon!: 851
Knjiga za punce: bodi fensi!: vse, kar imajo
punce rade: 852
Ljudstva sveta: več kot 50 zavihkov
presenečenja: 856
MATKO LUKAN, Irena: Bobrov dnevnik: ali
rad/a hodiš v gledališče, kaj pa v kino?
rad/a bereš knjige?, si že bil/a na
koncertu?: 1131
Pišem, brišem in se učim. Z igro do znanja:
1149
PRGIĆ, Jani: Mediacija za otroke:
konstruktivno reševanje konfliktov in
mediacija za otroke od 4. do 9. leta: 1155
PUPPIS, Nadja: Srebrno mesto: zgodbe in
legende o rudniku živega srebra v Idriji: 857
SAM, Anej: Otroci in moda: prenovljena in
dopolnjena izdaja knjige Tudi otroci se
oblačijo: 858
SEIFRID, Barbara: Zgodbe o podganci Manci.
Manca gre v šolo: 853
ŠKOBERNE, Biljana: Lect: 859
ŠTOK VOJSKA, Nelda: Bonton in olika človeka
sta slika: 860
5 – Naravoslovne vede
BEAUMONT, Émilie: Podobe vesolja: 873
BROOKS, Susie: Živali v morju: več kot 50
zavihkov presenečenja: 887
BROWER, Kenneth: Morje: 862
BURNIE, David:
Drevo: od drobnega semena do
mogočnega gozda: 886
Sesalci: 888
Velika enciklopedija narave: 861
COLGAN, Lynda: Čarobna matematika: triki s
števili: 868
DINGLE, Adrian: Kako iz 92 sestavin ustvariti
vesolje: 877
Dinozavri: 1098
DYER, Alan: Zvezda: od rojstva do črne luknje:
874
FIAMMINGO, Raphaël: Življenja Marie Curie:
žena v zgodovini kemije: 878
GOLDSMITH, Mike: Zemlja: življenje planeta:
875
HEWAT, Katie: Živali: atlas z nalepkami: 1110
HYNES, Margaret: Vreme: 879
JIMÉNEZ, Núria:
Skrbimo za naš planet. Energija klik!: 863
Skrbimo za naš planet. Odpadki fej!: 864
Skrbimo za naš planet. Voda pljusk!: 865
Skrbimo za naš planet. Zrak švist!: 866
KINK, Barbara: Voda je vir življenja: vodni viri
Bele Krajine in Žumberka: 1119
KOMAT, Anton: Dinozavri: 881
LONG, John A.: Dinozavri: 882
LOUGHREY, Anita:
Oblike okrog mene. Krogi: 869
Oblike okrog mene. Kvadrati: 870
Oblike okrog mene. Pravokotniki: 871
Oblike okrog mene. Trikotniki: 872
Mali radovednež na obisku pri treh živalih:
1129
MOGIL, H. Michael: Nevarno vreme: 880
MORGAN, Sally: Velika otroška enciklopedija
živali: 889
MURPHY, Glenn: Majhni koraki: 867
ORODNA KAZALA
214
NEALE, Kirsty: Doba dinozavrov: 883
PALMER, Douglas: Fosili: bližnje srečanje z
nenavadnim svetom: 884
PARKER, Steve: Pogled v davnino: 885
POHOLE, Sandra:
Živali na slovenskih kmetijah: v slovenskem
in angleškem jeziku = Animals on Slovenian
farms: in Slovenian and English language:
890
Živali v slovenskih gozdovih: v slovenskem
in angleškem jeziku = Animals in Slovenian
forests: in Slovenian and English language:
891
PRAPROTNIK ZUPANČIČ, Lilijana: Žuželčji
zakaji: 892
Pri nas na vrtu: 1156
PROSEN, Marijan: Tabele in podatki: za
osnovnošolce: 1157
Računske igrice in vaje s plakatom.
Poštevanka: 1158
RHEENEN, Barbara van: Kiti: 893
RICE, David L.: Ali tudi živali čutijo?: 894
ROVIRA, Pere: Živali sveta: 895
STEFANOVIC, Sofija:
Dinozavri: atlas z nalepkami: 1162
Vesolje: atlas z nalepkami: 1163
TAYLOR, Barbara: Plazilci: bližnje srečanje z
nenavadnim svetom: 896
VANDEWIELE, Agnès: Divje živali: 897
WINTERS, Pierre: Zvezde in planeti: 876
Živali: 1181
6 – Tehnične vede
BABIĆ, Violeta: Stilski vodnik za vsakega fanta:
908
BOSHOUWERS, Suzan: Kavboji: 916
CALABRESI, Linda: Človeško telo: 898
CHRISP, Peter: Pirati: 925
CLOCHARD, Séverine: Hura za punce!: vodnik
skozi prednajstniški čas: 899
CROSSICK, Matt: Fantje, tako gre to pri nas!!!:
knjiga o odraščanju: 909
DELMEGE, Sarah: Punce, tako gre to pri nas!!!:
knjiga o odraščanju: 910
DENNIS BRYAN, Kim: Konji: živali, ki so
spremenile svet: 917
DUŠA DRAŽ, Irena: Seksikon: 911
EMMA, Sal:
Konji: 1100
Psički: 1101
FERLUGA, Peter: Škrobek kuha 2: 25
pravljičnih receptov za ustvarjalne otroke:
923
GEISLER, Dagmar: Od glave do pet: male in
velike skrivnosti o človeškem telesu: 900
HARDESTY, Von: Letenje: 926
HÉDELIN, Pascale: Velika knjiga o vozilih: 912
JEONG, Soyoung: Naše čisto telo: čiste roke in
čisti zobje: 901
KARMEL, Annabel: Kuhati znam!: 924
MLAKER ŠUMENJAK, Marija:
Čebela se predstavi. Delovni zvezek za
ljubitelje čebel: 1134
Čebela se predstavi. Učbenik za ljubitelje
čebel: 1135
MUCK, Desa: Blazno resno zadeti: 907
NEALE, Kirsty: Človeško telo: 902
PETROV, Marica: Krompirjevi vojščaki ; in
Kulturna zgodovina krompirja: 918
SAAN, Anita van: Moja velika knjiga o
vrtnarjenju: 919
SIMON, Philippe: Podobe 112: 903
Skrivnosti našega telesa: smešni in zaresni
odgovori na večne otroške "zakaje": 904
SMITH, Miranda: Hitra vozila: 913
STEELE, Philip: Vlaki: legendarna potovanja:
914
UCMAN, Renata: Mali ekološki vrtnar: z
naravo do zdravega pridelka: 920
VANDEWIELE, Agnès: Kmetija: 921
VODOPIVEC, Dunja: Psi, naši prijatelji:
priročnik za sobivanje s psi: 922
WINSTON, Robert: Kaj se mota v moji glavi?:
905
WINTERS, Pierre:
Na pot z letalom: 915
To sem jaz: 906
ORODNA KAZALA
215
7 – Umetnost in prosti čas
AVBERŠEK, Kaja: Igrišče: mini priročnik za
gradnjo izvirnih instrumentov v stripu!:
1087
BEATON, Clare: Velikonočni izdelki: 933
BELAK PUNGARTNIK, Suzana: Ustvari živalske
podobe: 934
CHESTERMAN, Barnaby: Borilni športi. Knj. 2,
Judo: 958
CLEARE, John: Veliki alpinistični vzponi: Eiger,
K2, Everest, McKinley, Matterhorn: 959
COOK, Harry: Borilni športi. Knj. 3, Karate: 960
CURTO, Rosa Maria: Naučimo se risati: 927
CUXART, Bernadette: Oblikovanje živali iz
plastelina: 935
FULLMAN, Joe: Velika knjiga čarobnih trikov:
954
Glasba: 942
GODEC, Rupko: Otroške zavozlanke 2: 1103
GROM, Tomaž: Sonce in sončice po vsem
svetu: 1105
HART, Christopher: Risani junaki: preprost
vodnik za risarje začetnike: 928
HUNTER JONES, Sue: Ustvarjalna knjiga za
princeske: 936
JURIŠIĆ, Branka D.: Priročnik za risanje živali:
1116
Kaj delajo palčki pozimi?: 38 otroških pesmic s
klavirsko spremljavo: 943
Kaj delajo palčki pozimi?: 38 pesmic Neže
Maurer za male in velike: 944
KARIM, Silva: Velike umetnine za male
umetnike: 1117
KORENJAK MARČUN, Petra: Mali ustvarjalci 2:
937
KOS, Rada: Preproste stvari za male dlani:
ustvarjajmo z otroki: 938
KOVAČIČ, Alenka: S pesmijo v praznike: 945
KRATKOČASNICA: Kratkočasnica: 955
Križ, kraž, Matijaž: slovenski ljudski godci z
otroki za otroke: 946
KUHAR, Janez: Jaz imam pa goslice: 947
MAKAROVIČ, Svetlana: Gal v galeriji: 929
MALIČEV, Elvira: Otroške zavozlanke:
[križanke, izpolnjevanke, uganke ...: 6-10
let]: 956
Mavrice pojejo: 1132
MRAVLA: Mravla k mlini pelala: slovenski
ljudski godci z otroki za otroke: 948
MYATT, Claudia: Gremo jadrat!: praktični
priročnik za mlade: 961
NONNEMACHER, Klaus: Borilni športi. Knj. 1,
Kickboxing: 962
Palček šlapka na gostijo: slovenski ljudski godci
z otroki za otroke: 949
PEDEVILLA, Pia: Igrivo ustvarjanje: več kot 300
idej za male in velike: 939
Pojemo, pojemo 4: otroške pesmice
slovenskih avtorjev: 950
POLES, Špela: Pozojeva grajska pot okoli
Velenja: 1152
PUCER, Sonja: Teši, teši in kozolec si postavi:
930
PUCIHAR, Blaž: Lunina čarobna flavtica:
glasbena pravljica za flavto in klavir: 951
SCHULTZ, Alex: Izdelajmo letala iz papirja:
zgibanke klasičnih in posebnih modelov:
940
TAVČAR, Lidija: Narodna galerija, Ljubljana:
odkrivajmo, raziskujmo: 1169
TOLL, Damien: Jaz pa znam risati: kako ustvariš
več kot 80 risb: 8 knjig v 1: 931
TREMAINE, Jon: Velika knjiga čarobnih trikov
2: 957
Uspavanke: 952
VULC, Tadeja: Čarobni trikotnik: 953
WICKINGS, Ruth: Hop postavljanka: mojstrske
papirnate postavljanke: vzorčna
postavljanka in gradivo z navodili za
izdelavo štirih postavljank: 941
WINTERS, Pierre: Gradimo hišo: 932
ORODNA KAZALA
216
8 – Jezik in literatura
BRAUER, Sybille: Moj prvi otroški slikovni
slovar: spoznaj prve angleške besede: 965
CARROLL, Lewis: Aličine dogodivščine v
čudežni deželi: 1094
KOVAČEVIČ BELTRAM, Marjan: Deseti brat,
Hamlet, Drakula in drugi: 963
MANČEK, Marjan: Brundo se igra: 1130
MILČINSKI, Fran: Butalci: 1133
MORRIS, Neil:
Prve angleške besede: 966
Prve italijanske besede: 967
Prve nemške besede: 968
MRAČNIKAR, Helga: Ena, dva, tri: mali
slovarček. Poklici = Eins, zwei, drei: ein
kleines Wörterbuch. Berufe = Uno, due,
tre: un piccolo vocabulario. Professioni:
1139
PEROCI, Ela: Muca Copatarica: 1144
PETIŠKA, Eduard: Stare grške bajke: 1146
PEYO: Smrkci: my first picture word book =
moj prvi slikovni slovar: 969
Pionirji na promenadi: antologija slovenske
mladinske književnosti med 1920 in 1948:
964
PREŽIHOV Voranc: Solzice: 1154
SAMMÜLLER, Sonja: Učimo se angleško z
medvedkom: za predšolske otroke in
osnovnošolce: 970
SUHODOLČAN, Leopold: Piko Dinozaver: 1164
1000 prvih besed: slovenščina, nemščina,
angleščina: 971
9 – Zemljepisne in zgodovinske vede
BAILEY, Linda:
Avanture med Vikingi: 981
Avanture v ledeni dobi: 982
Avanture v srednjem veku: 983
Avanture v starem Egiptu: 984
Avanture v stari Grčiji: 985
Avanture v stari Kitajski: 986
Geografski slovarček: 972
GOLOB, Berta: Slom v svetlobi: življenjska pot
bl. Antona Martina Slomška: 978
HEWAT, Katie: Svet: atlas z nalepkami: 1109
KOSARA, Tori: Justin Bieber: strogo zaupno:
979
MUNDY, Robyn: Velike raziskovalne odprave:
Magellan, Cook, Shackleton, Heyerdahl,
Chichester: 973
MURPHY, Glenn: Zakladi: izgubljena in najdena
bogastva: 987
PINNINGTON, Andrea: Slikovni atlas sveta: 974
PIRKMAJER SLOKAN, Aleksandra: Sprehod po
rimskem lapidariju Narodnega muzeja
Slovenije: vodnik za mlade: 1148
PLESTENJAK, Ana: Rimljani v Ljubljani: 988
REYES, Gabriele: Justin Bieber te izziva: 980
SMITH, David Julian: Če bi bil svet vasica:
knjiga o ljudeh tega sveta: 975
STEELE, Philip: Stara Grčija: 989
STEPANČIČ, Lucija: Kako so videli svet: 976
Tek skozi čas: 990
TWIST, Clint:
Marco Polo, raziskovalec daljnih dežel: opis
njegovih potovanj v letih 1270-1295: z
odlomki iz potopisa Milijon: 977
Zvoki preteklosti. Vitezi: zvočna
postavljanka: 991
VELUŠČEK, Anton: Koliščarji z Velikega jezera:
1173
VOLARIČ, Dea: Zgodbe iz Posočja: zgodovinska
slikanica z vajami za ponavljanje: 1175
VUKMIR, Andreja: Martin na Veliki planini: 992
ORODNA KAZALA
217
Stopenjsko kazalo
A-stopnja - primerno tudi za starost do 3 let
A
ABEL, Bettina: Moj najljubši slikovni slovar: 1
ALLEN, Peter: Zmešnjava na kmetiji: 2
ASTLEY, Neville: Pujsa Pepa. Moj očka: 3
B
BACCHINI, Barbara:
Hitimo na pomoč: 4
Igrajmo se s števili!: zabavno spoznavanje
števil: slikanica s predalčki: 5
Igrajmo se z barvami!: zabavno
spoznavanje barv: slikanica s predalčki: 6
Igrive živali na kmetiji: 7
Mladički: 8
Traktorji: 9
BAJŽELJ, Maja: Živali: 10
BARKAN, Joanne:
Čričkova pesem: 11
Žabice in prijatelji: 12
BEAUMONT, Émilie:
Barve: 13
Bor vozi motor: 14
Kraljična Pia: 15
Mucki: 16
Oskar upravlja žerjav: 17
Reševalec Nejc: 18
Veterinarka Livija: 19
Viktor vozi traktor: 20
BÉLINEAU, Nathalie: Narava: 21
BIEBER, Hartmut:
Medo Jaka gre na kahlico: 22
Medo Jaka ne rabi več dude: 23
Medo Jaka se pozdravi: 24
Medo Jaka si sam umije zobe: 25
BOUMANS, Lieve:
Ali veš, koliko je ura?: 26
Mladički na kmetiji: kje je mama kokoš?: 27
Moja prva knjiga. Besede: 2-3 leta: 28
Na kmetiji: miška Cvetka pokaže psičku
pot: 29
Odil Krok se uči zelo zabavne besede: 30
Odil Krok, zelo prijazen krokodil: 31
Otrokova prva knjiga: 32
Otrokova prva knjiga živali: 33
Račka Nana pozna barve: 34
Račka Nana šteje od 1 do 10: 35
Zabavna vozila: 2-3 leta: 36
BOY, Armelle: Oskar in Mina v šoli igrač: 37
Božiček v dimniku: 39
Božičnice. Na obisku pri Božičku ...: 40
Božičnice. Napiši pismo Božičku ...: 41
Božičnice. Učimo se barve z Božičkom ...: 42
Božičnice. Učimo se števila z Božičkom ...: 43
BROWN, Janet Allison:
Jakec dobi prijatelja: 132
Jakec ima prevelika ušesa: 133
Jakec in nevihta: 134
C
COSNEAU, Olivia: Pasja zmešnjava: 44
CUNO, Sabine: Vesel božič, živalce!: 45
D
Dinozaver Dino: 46
F
FRISQUE, Anne-Marie: Obisk na kmetiji:
zgodba s sličicami: 48
G
GENECHTEN, Guido van:
Mame s svojimi mladički: 49
Očki s svojimi mladički: 50
GREIG, Elna: Kako se oglašajo živali: pritisni na
tipko za živalski pozdrav!: 51
J
JAMMES, Laurance: Pisana druščina. Igra s
števili: 53
Jesen: 56
JONES, Cath:
Medved Marko: 57
Muc Mrnjav: 58
Račka Rozi: 59
Zajči Majči: 60
K
KÜNZLER BEHNCKE, Rosemarie: Božična
zgodba: 61
M
Mama in otrok. Račka: 63
Moji prvi zvoki. Glasna vozila: 65
Moji prvi zvoki. Glasne živali: 66
ORODNA KAZALA
218
N
NIESSEN, Susan: Na kmetiji: moj prvi obisk: 67
O
Otrokove prve barve: 68
Otrokove prve besede: 69
Otrokove prve igrače: 70
Otrokove prve živali: 71
OUD, Pauline:
Beti in Miha. V parku: 72
Beti in Miha. V živalskem vrtu: 73
Š
ŠOSTER OLMER, Ksenija: Kak: 87
Števila, barve, oblike: 88
T
Tomaž in prijatelji. Oblike in nasprotja: 1172
TOVEY, Peter:
Lačna žabica: 89
Rakovica Mica: 90
TULLET, Hervé: Pritisni tukaj: 426
U
UPTON, Deborah: Presenečenje za Tomaža: 12
zabavnih zavihkov: 91
P
Poletje: 74
Pomlad: 75
PRIDDY, Roger:
Velika knjiga o kmetiji: 76
Velika knjiga o vozilih: 77
Velika knjiga o živalih: 78
Prvih 100 besed: 79
Prvih 100 vozil: 80
Prvih 100 živali: 81
Pujeva glasbena knjiga: 372
V
V angelski delavnici: 92
VOGLAR, Mira: Biba buba baja: 435
W
WIENCIRZ, Gerlinde: Božič je pred vrati: 93
S
SIMINOVICH, Lorena: Radi imamo sadje: 82
SIRETT, Dawn:
Zvočnica. Ču! Ču!: 83
Zvočnica. Grrr! Grrr!: 84
Slon Anton: 85
STEPANČIČ, Damijan: Ko bom velik/a, bom ...:
86
Z
Zebra Zdenka: 94
Zima: 95
Ž
Žirafa Živa: 96
Živalska abeceda: s plakatom: 97
Živalski album: 98
B-stopnja - primerno za starost 3-6 let
A
Ali Baba in 40 razbojnikov: 99
Alica v čudežni deželi: 100
AMFT, Diana: Pajkec Ogabek: 101
ARNEŽ, Ivanka: Globoko v gozdu - globoko v
srcu: 1085
ASKEW, Amanda:
Janko in Metka: 102
Zlatolaska in trije medvedi: 103
ASPLEY, Brenda: Tomaž in prijatelji. Tomaž, na
pomoč! : slikopis z nalepkami : 1086
ASTLEY, Neville: Pujsa Pepa. Zobna vila: 104
B
BAJC, Alen: Hudobni svinčnik: 994
BAN, Tatjana: Ovčka Belka plete oblačila: 106
Basni: 455
BAUMGART, Klaus: Larina zvezdica: 107
BAXTER, Nicola: Mala vila in čarobna želja: 108
BECKER, Bonny: Obisk za medveda: 109
BENULIČ, Saša: Spet zeleno: 110
BEVC, Cvetka: Moja družina: 111
BIZJAK, Pavlina: Sledi: 1091
BLABEY, Aaron: Živa Žganec: 113
BLANCHUT, Fabienne:
Mila je jokica: 114
ORODNA KAZALA
219
Mila je klepetulja: 115
Mila je muhasta: 116
Mila je radodarna: 117
BOND, Michael:
Medvedek Paddington na lovu za nagrado:
118
Medvedek Paddington na ogledu
znamenitosti: 119
Medvedek Paddington na vrtu: 120
Medvedek Paddington: izvirna zgodbica o
medvedku iz Peruja: 121
BOSHOUWERS, Suzan: Princese: 123
BOURGEOIS, Paulette:
Franček in nevihta: 124
Franček reče "Rad te imam": 125
Franček ukazuje: 126
Frančkovo božično darilo: 127
BOURGUIGNON, Laurence: Olga: 128
Božič pri medvedkih: pet sestavljank z 48
koščki: 38
BRAUER, Sybille: Moj prvi otroški slikovni
slovar: spoznaj prve angleške besede: 965
Bremenski mestni godci: 131
BURLINGHAM, Abigail: Paco in njegovi kužki:
135
BUTLER, M. Christina:
Miška in Mesec: 136
Neke božične noči: 137
C
CALI, Davide: Medved poseka gozd: 138
CASALIS, Anna:
Mišek Tip je sebičen: 139
Mišek Tip med božičnimi prazniki: 140
Mišek Tip nagaja: 141
Mišek Tip pri babici in dedku: 142
Mišek Tip pri zobozdravniku: 143
Mišek Tip si želi bratca: 144
CHAPMAN, Jane: Resnično dobri prijatelji: ob
rečnem bregu: 145
CHILD, Lauren: Paradižnika ne bom nikoli niti
poskusila: nastopata Čarli in Lola: 147
COLLINS, Josephine: Princesina poroka: z
okenci in s knjižico z navodili za družice:
148
CORDEROY, Tracey:
Čas je za kahlico: 149
Oh, ta raček: 150
Pogumni pingvinček: 151
Še ena zgodba: 152
COSNEAU, Géraldine: Življenje v vaseh po
svetu: 1095
COUSINS, Lucy: Njam!: 153
CURTO, Rosa Maria: Naučimo se risati: 927
CUXART, Bernadette: Oblikovanje živali iz
plastelina: 935
Č
ČERNEJ, Anica: Hi, konjiček: 155
Čokoladni Poldi: 156
Čudežni vrt: zgodbe in pesmi s podobami Jelke
Reichmann: 579
D
DAVID, Juliet: Izgubljena ovca: knjiga z zavihki:
157
DOBNIKAR, Vivi: Sestrici po naročilu: 999
DONALDSON, Julia:
Hiška, majhna kot miška: 160
Najprisrčnejši velikan: 161
DRAŽETIĆ, Nevenka: Pikapolonica in medved:
1099
E
Edvard, zelo koristna lokomotiva: 165
ELSCHNER, Géraldine: Moj piščanček: 166
ERŽEN, Saša:
Prosta volja je najbolja: 167
Tista o bolhah: 168
F
FINSTERBUSCH, Monika: Princeska Lili in
zmajčica: 169
Florjanove vesele dogodivščine: 170
FRANCIA, Manilo: Božič z Božičkom: 47
FREEDMAN, Claire: Objemi me, medvedek!:
173
FRENCH, Vivian: Eva in Elvis: 174
G
GAMS, Miša: Eline pesmi: 176
GEHRMANN, Katja: Medved in mali: 177
GEISLER, Dagmar: Od glave do pet: male in
velike skrivnosti o človeškem telesu: 900
GODEC Schmidt, Jelka: Vrtec pri veseli kravi:
591
Gosja pastirica: 180
GRAFENAUER, Niko: Pedenjped: 182
Grdi mali raček: 185
GRGINIČ, Marija:
ORODNA KAZALA
220
Miška, kje je tvoja hiška?: mala knjiga za
predšolske otroke: 849
Travnik kliče, brž na lov: mala knjiga za
predšolske otroke: 850
GRIMM, Jacob:
Janko in Metka: 186
Rdeča kapica: 187
Volk in sedem kozličkov: 188
GRUDEN, Nik: Nikolino in Žakolin: 1003
H
Hamelinski piskač: 190
HILL, Eric: Pikijev prvi besednjak: 52
HODGKINS, Fran: Če bi bil moj ...: gozdna
uspavanka: 194
HOLLIDAY, Liz:
Lepotica in zver: pravljica z nalepkami: več
kot 80 nalepk in igric!: 195
Pepelka: pravljica z nalepkami: več kot 80
nalepk in igric!: 196
Sneguljčica: pravljica z nalepkami: več kot
80 nalepk in igric!: 197
Trnuljčica: pravljica z nalepkami: več kot 80
nalepk in igric!: 198
HUBERY, Julia: Čarovnija male vile: 199
HUBMAN, Branka: Teloh Puh: 200
Hudičeva volna: slovenska ljudska pravljica:
201
HUSEINOVIĆ, Kašmir: Ptice: 203
J
JALOVEC, Viljenka: Uganke: 205
JAMMES, Laurance: Pisana druščina. Igra z
barvami: 54
JAMNIK POCAJT, Tatjana: Kruhek je šel po
svetu: 206
Janko in Metka: 209
Janko in Metka : 210
JEFFREY, Sean: Frančkova poučna slikanica: 60
zabavnih okenc: 55
JENSEN, Leyah: Angeli in Sveto pismo: nauk o
posebnih božjih poslancih: 839
JEONG, Soyoung: Naše čisto telo: čiste roke in
čisti zobje: 901
JOYCE, Melanie:
Mami, rad te imam: 211
Očka, rad te imam: 212
JURKO, Nejc: Gozdni mož Hrastek: 1011
K
KAPUŠIN, Ivan: Tonček pri dedku Mrazu: 213
KEGEL, Mateja A.:
Lari, govoreča kravica: 214
Maki, radovedna slončica: 216
KETTE, Dragotin:
Čebelica in čmrlj = Čibelica i čmrlji: 218
Mravlji = Due formiche: 219
Mravlji = Mravljinci: 220
Klasične pripovedke o živalih: 221
KLENOVŠEK MUSIL, Manica: Čarobni svinčnik:
222
KLOPČIČ, Alenka:
Črt in Lena: 226
Drugačna zgodba o hrastu: 227
KNISTER: Lepa Izabela: 231
KOBAL, Darinka: Zgodbice izpod odejice: 236
KOCMUT, Aleksandra:
Andraž spozna knjižnega molja: 237
Škrat Packopat: 1121
KOČAR, Tomo:
Moja, moja, moja: 238
Zaljubljeni zajček: 239
KOKALJ, Anja: Medvedek se uči voziti kolo: 242
KOKALJ, Tatjana: Fižolina: 241
KOKOTEC, Zdenka: Mavrični krtek: 243
KORITNIK, Ana: Polž Počasnelko in gosenica
Marta: 1123
KOSOVEL, Srečko: Medvedki sladkosnedki: 246
KOŠČAK, Tina: Glinčki: 247
KOVAČ, Polonca: Mali medo: 248
KOVIČ, Kajetan:
Maček Muri: 249, 250
Zlata ladja: 252
Zmaj Direndaj: 253
KRALJIČ, Helena:
Doktor Medved: 255
Igre z žogo: 256
Karli, Fonzi in zlata ribica: 257
Pošastozavri in jabolko spora: 258
KREMPL, Urša:
Drugačen škrat: 259
Zgodbice za lepši dan: 260
KRUŠIČ, Ljuba: Škratek Direndaj v vrtcu: ob 30letnici otvoritve Vrtca Prvačina in odprtju
prenovljenega vrtca: 1125
KUPLENK, Martina: Vesela mavrica: 262
L
LEE, Suzy: Val: 264
LEGIŠA, Martina: Tipitapi v rusi kapi: 265
LESKOVIC, Maruša: Mesec januar zboli: 1021
ORODNA KAZALA
221
LEVSTIK, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico:
266
LLOYD JONES, Sally: Medvedkovo Sveto pismo:
božja beseda za rjavčka medveda: 62
LOUGHREY, Anita:
Oblike okrog mene. Krogi: 869
Oblike okrog mene. Kvadrati: 870
Oblike okrog mene. Pravokotniki: 871
Oblike okrog mene. Trikotniki: 872
M
MACKEY, Stephen: Petruška: 267
Maček v črnilu: slovenska ljudska pravljica:
268
MAGDALENA, Laurent:
Bali se kopa: 269
Bali se veseli božiča: 270
Bali se vozi s kolesom: 271
Sara prespi pri Baliju: 272
MAJHEN, Zvezdana:
Gugalnica za rime: 273
Majhne modre pravljice: 274
MAKAROVIČ, Svetlana:
Pekarna Mišmaš: 278
Pod medvedovim dežnikom: 279
Sapramiška: 280
Sovica Oka: 281
Tacamuca: 282
Mala baletka in njene sanje: 283
Mala morska deklica: 284
Mali princ: očarljiva knjiga sestavljank: 1128
Mali radovednež na obisku pri treh živalih:
1129
MANČEK, Marjan: Brundo se igra: 1130
MARCHIORI, Rita: Božičkov dom: 64
MATKO LUKAN, Irena: Bobrov dnevnik: ali
rad/a hodiš v gledališče, kaj pa v kino?
rad/a bereš knjige?, si že bil/a na
koncertu?: 1131
MATTHEWS, Caitlin: Kako postaneš princesa:
286
MCBRATNEY, Sam: A veš, koliko te imam rad:
288
Medvedek, ki ni hotel iti spat: 1026
MENEZES, Sueli: Kresniček Nino: 290
MIHELIČ, Kalina: Kalin in Kalina: 1030
MILČINSKI, Fran: Kako so si Butalci omislili
pamet: 296
MLAKAR, Ida: Kako sta Bibi in Gusti sipala
srečo: 297
Mlečne zgodbe: 6 knjižic za zabavno branje:
1136
MÖDERNDORFER, Vinko: Velika žehta: 298
MODIC, Maša:
Kaj je lepo?: 300
Kje sem pa jaz doma?: 301
Koga se boji gospa zima?: 302
MOEDRIACH, T. H.: Mali Jan in njegova pošast
Ham. Ključi: slikanica = Der kleine Jan und
sein Hamm-Monster. Schlüssel: Bilderbuch:
304
Moja prva božična knjiga: 305
Mojca Pokrajculja: koroška ljudska pripovedka
v slovenskem znakovnem jeziku: 1137
Mojca Pokrajculja: koroška pripovedka: 306
Mojca Pokrajculja: ljudska pravljica v
slovenskem in romskem jeziku: 1138
MONARI, Manuela:
Nočem poljubčkov!: 307
Umivanje je pustolovščina: 308
MONGREDIEN, Sue: Preden gremo spat: 309
MÜLLER, Ondřej: Krtkovo pisano leto: 1140
N
NARDIN, Milan: Oči, jaz vem: 310
O
Obuti maček: 311
Oslovska koža: 316
OUD, Pauline:
V posteljo z Beti in Miho: 318
Za mizo z Beti in Miho: 319
P
PALČAR, Vid: Nov dom v votlem drevesu: 1039
Palček: 320
PAT:
Iskanje dragulja: 322
Pripoved o dvoglavcu: 323
PAVŠEK, Katarina: Leto Dobre vile: 326
PENIZZOTTO, Pedro:
Deček brez sence: 328
Snežko, beli prijateljček: 329
PEROCI, Ela:
Moj dežnik je lahko balon: 331
Muca Copatarica: 332, 333, 1144
PERŠOLJA, Patricija:
Marta: 334
Moja nona: 335
Petelinček Petelanček: sto najlepših ljudskih in
priljubljenih pesmi za otroke: 809
ORODNA KAZALA
222
Peter Pan: 336
PETIŠKA, Eduard: Kako je krtek dobil hlačice:
337
PETRLIK HUSEINOVIĆ, Andrea: Moja družina:
338
PEYO:
Astrosmrk: 341
Krakavt: 342
Malo drugačen Smrk: 343
Smrkci in muha Bzz: 344
Smrkci in začarani grad: 345
Smrkci: my first picture word book = moj
prvi slikovni slovar: 969
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Dan s
Smrkci: 346
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Na rečnem
bregu: 347
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Štirje letni
časi: 348
Smrkci: učim se brati s Smrkci. Vaška
veselica: 349
Smrkci: velika knjiga povesti: 552
Smrketa: 350
PINTERIČ, Aleksandra: Žabja alergija, alergija
na vodo: 1147
PIROTTA, Saviour: Pepelka ; in Žabji kralj: 353
Pišem, brišem in se učim. Z igro do znanja:
1149
PLAVEC, Karmen: Lisica in volk: 1150
PODGORŠEK, Mojiceja:
Ivana: 355
Samo eno darilo: 361
Pogumni krojaček: 362
POHOLE, Sandra:
Živali na slovenskih kmetijah: v slovenskem
in angleškem jeziku = Animals on Slovenian
farms: in Slovenian and English language:
890
Živali v slovenskih gozdovih: v slovenskem
in angleškem jeziku = Animals in Slovenian
forests: in Slovenian and English language:
891
POZDEREC, Mirjana: Ptička in miška: 1153
PRAPROTNIK ZUPANČIČ, Lilijana: Zakaj?: 365
PREGL KOBE, Tatjana:
Kdaj bo novo leto staro: 367
Kdo gre spat brez copat: 368
Nagajivke: 369
PREGL, Sanja: Ljubezni je za vse dovolj: 366
R
REIDER, Katja: Se lahko igram s tabo: zakaj je
prijateljstvo tako lepo deliti: 373
RENTTA, Sharon: Živalska bolnišnica: 375
ROBBERECHT, Thierry: Mala poredna vila: 377
RUIZ, Celia: Basni in zgodbe o živalih: 562
S
SHIELDS, Carol Diggory: V soboto zvečer bo
dinorendaj: 388
SHIELDS, Gillian: Najmanjši medvedek: 387
SLAPŠAK, Manica: Mišji roman: 1059
SMALLMAN, Steve:
Moj očka: 391
Kdo se boji velikega zlobnega zajčka?: 390
Sneguljčica in sedem palčkov: 393
Snežica in Rožica: 394
STAJNKO, Andreja: Prav zabaven dan: 395
Stanovitni kositrni vojak: 396
STANSBIE, Stephanie: Kaj slišiš na kmetiji: 397
STEIN, Mathilde: Moje!: 398
STEINBERG, Laya: Vse naokrog vidim ...: 399
STEWART, Amber:
Čofkov veliki korak: 401
Ne dam svoje odejice: 402
SUHODOLČAN, Leopold:
Cepecepetavček: 405
Piko Dinozaver: 1164
Svet princesk: 409
SVETINA, Peter: Čudežni prstan: 410
Š
ŠKOBERNE, Biljana:
Lect: 859
V deželi številk: 413
ŠKOFIČ MAURER, Eva: Miha ... in mravlja
Lavra: 414
Škrat Nel in zmešnjava v veliki rumeni hiši:
1165
Škrateljci: 415
ŠKRJANEC, Klavdija: Majhne nogice ... velike,
bistre glavice: 416
ŠTAMPE ŽMAVC, Bina: Mižekmiž: 417
T
TAJNŠEK, Vanja: Zaspančki: zakaj se ti ni treba
bati teme: 418
THOMAS, Valérie:
Winnie in čarobna palica: 419
Winnie in leteča preproga: 420
ORODNA KAZALA
223
THOMSON, Emma: Vila Valentina. Mesečina in
ples: 421
Tomaž ima motor na reaktivni pogon: 422
Tomaž in prijatelji : moja prva pobarvanka :
1171
Tomaž, Jakob in rdeči balon: 423
Trnuljčica: 425
TRUDEN, Jana: Zavesa: 1073
U
UREK, Urban: Pravljica o oblaku: 1074
Uspavanke: 952
V
VALENTINE, Marianne: Mama, kdo sem jaz?:
428
VANDOT, Josip: Kekec in Pehta: 430
VEGRI, Saša: Danes Nina riše: 431
VERTELJ, Nataša: Angelca marelca: 432
Vipo: 434
VOLK, Sabina: Rado-vednice: štirivrstičnice od
A do Ž: 436
W
WESTERLUND, Kate:
Gospod Snežak: 438
Tekmovanje: 439
WHITE, Kathryn Ivy: Kdaj bo padel sneg?: 442
WILLIAMS, Rachel: Sneženi mož in božične
vile: 443
WINTERS, Pierre:
Gradimo hišo: 932
To sem jaz: 906
Z
ZAGORC, Ivanka:
Kdo me je prinesel?: 444
Miška Hilda, kje si?: 445
Zajček sivi nagajivi: otroške ljudske pesmice o
živalih: 446
ZAJEC, Alma: Planeti so zadeti: 447
Zlata ptica: zgodbe in pesmi s podobami Ančke
Gošnik Godec: 589
Zlatolaska in trije medvedi: 449
Ž
ŽERJAL, Irena: Plamenčki sreče: 451
ŽUGMAN ŠIRNIK, Manja: Razvozlanke: 452
1. stopnja - primerno za 1., 2. in 3. razred OŠ
A
AMBJØRNSEN, Ingvar: Samson & Roberto. 2,
Vražje vrane: 453
B
BAGHDASARYAN, Rouzanna:
Miško hoče pobegniti = U Miško kaumel te
ispidel = Miško kanini naši: 1089
Tema = Šitišaugo = Tama: 1090
BĄKIEWICZ, Grażyna: Kumarica: 454
Bambi: slikopis z nalepkami: 105
Basni in zgodbe za lepe sanje: 456
BAUER, Jana: Groznovilca v hudi hosti: 457
BEATON, Clare: Velikonočni izdelki: 933
BEAUMONT, Émilie: Podobe vesolja: 873
BELAK PUNGARTNIK, Suzana: Ustvari živalske
podobe: 934
BENEDICTUS, David: Poletje v stoletni hosti:
avtorizirano nadaljevanje izvirnih zgodb o
medvedu Puju A. A. Milna: 458
BIDOVEC, Martina: Dežek pada: 803
BIHAR, Damjana: Sanjam, da sem Sonce: 112
BONNEWIJN, Olivier:
Bombastični božič: 832
Na obali oceana: 833
Nenavadni prijatelj: 834
Nevihta v hiši: 835
Tri vrtnice: 836
BORIN, Andreja: Majhen svet: 122
Božične bibarije: 129
BRATKOVIČ, Elsa: O miški, ki išče hiško: 130
BREZINOVA, Ivona: Doroteja in njena očala = I
Doroteja te lakre očaule = Doroteja i lakre
špeglja: 1092
BREZNIK DOMEJ, Zala: Medvedek Brundo,
gozdni pravljičar: 997
BRODERICK, Marian: Čarovniška vajenka: 460
BROJAN, Jože: Navihanček s črnimi lasmi: 461
BROOKS, Susie: Živali v morju: več kot 50
zavihkov presenečenja: 887
ORODNA KAZALA
224
BROWN, Joff: Vitezi in zmaji: 462
BRUNEL, Aude: Gremo na delo = Žas pri buti =
Džam pu buti: 1093
BUCHWALD, Sabina: Filo in Zofija: 463
C
CALLERY, Sean: Denar, sveta vladar: 847
CAPUDER GRCE, Neva: Mali brat: 464
CHEN, Zhiyuan: Guji Guji: 146
CHILD, Lauren: Clarice Bean - težavno
črkovanje: 465
COLE, Stephen Anthony:
Izvaljena groza: 466
Skrivnost plenilcev: 467
COOPER, Diana:
Čarobne dogodivščine Tare in govorečega
muca: 468
Tara in govoreči muc se srečata z angeli in
vilami: 469
Č
ČEHOVIN, Aleksandra: Strašna Martinova
prigoda: zgodba, ki se ne sme ponoviti,
(čeprav se dogaja kar naprej): 154
D
DAZE, Hayley:
Piratsko presenečenje: 470
Vožnja s čarobno preprogo: 471
DEARY, Terry:
O fantu, ki je zganjal hrup zaradi konja: 472
O mestni miši in špartanski hiši: stare grške
zgodbe: 473
Služabnica, čarovnica in kruta kraljica:
evropske zgodbe: 474
Upor na piramidi: 475
Zlato mrtvega kralja: 476
DEETJEN, Claudia:
Česar nihče ne ve: 158
Jaz: 1096
DERGANC, Marko:
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 1, Na
visokem Severu: 477
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 2, V Afriki:
478
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 3, Zombiji in
strah: 479
Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 4,
Skrivnostni jeti: 480
DIEDERICHS, Gilles: Barvamo mandale: 1097
Dinozavri: 1098
DOMICELJ, Tomaž: Pravljica o pridni
voluharici: 159
DORIA, Julia:
Kako je muren Vladimir presenetil svet: 162
Kresnička Sija in pikapolonica Lili na
mavrični gugalnici: 164
DORIA, Živa Viviana: Ko lunica ne spi: 163
DUCATTEAU, Florence: Obiščimo muzej: 818
E
EMMA, Sal:
Konji: 1100
Psički: 1101
F
FERLUGA, Peter: Škrobek kuha 2: 25
pravljičnih receptov za ustvarjalne otroke:
923
FOCCROULLE, Luc: Žabji zbor: 171
FRANČIČ, Franjo: Dokler bo sonce, bodo tudi
sončnice: ekopravljica: 172
FRENCH, Vivian:
Čarobna božična dežela: 481
Princesa Ela in očarljivi jelenček: 482
Princesa Sara in srebrni labod: 483
FRIEDMAN, Joe: Bubelka in črv: 484
FURLAN, Alja: Ljubezenčki: 175
G
GALE ŠPAREMBLEK, Filipina: Zgodba o
masajskem dečku Seketu: 1102
GODEC, Rupko: Otroške zavozlanke 2: 1103
GOLOB, Berta: Božič prihaja: 854
GOMBAČ, Žiga: Gusar Edi reši prijatelje: 178
GOOS, Michaela Maria: Pimpinela reši grad =
Pimpinella rettet das Schloss: 179
GOYER, Katell: Čarodejke sveta: 181
Gozd miru: 1001
GRAFENAUER, Niko:
V gosjem redu gre v korak troje gosk in en
gosak: 183
Žabja radijska postaja: sleherni večer
oddaja: 184
GREGORIČ GORENC, Barbara: Strašne pesmi:
805
GRIMM, Jacob: Najlepše pravljice: 580
GROM, Tomaž: Sonce in sončice po vsem
svetu: 1105
GRÜN, Anselm: Božična zgodba: 838
GRŽAN, Karel: Iščemo vrednote: 1106
ORODNA KAZALA
225
H
HABIČ, Špela: Mamica, pogumen sem: 189
HANUŠ, Barbara:
O Jakobu in muci Mici. Maškare =
Maschere = Maskarák = Fasching = Carnival
costumes: 191
O Jakobu in muci Mici. Maškare =
Maskenbal = Foušing = Maska = Maškare:
192
O Jakobu in muci Mici. Rojstni dan = Il
compleanno = A születésnap = Der
Geburtstag: 1107
HART, Christopher: Risani junaki: preprost
vodnik za risarje začetnike: 928
HARTMAN, Bob: Zgodbe za Božič: 485
HAVUKAINEN, Aino: Tine in Bine. Nori izumi:
193
HAXHIA, Miranda: Punčkin nos = Babutkakro
nak = Punčkakaro nakh: 1108
HÉDELIN, Pascale: Velika knjiga o vozilih: 912
HORVAT, Romeo: Marlenina skrita omara 4 =
Marlenakro gurudo maurijmo 4: 1111
Hrček Puhek: 1007
HUDICOURT, Caroline: Mango za dedka =
Mango mištu papo = Mango vašu phurano
dade: 1112
HUNTER JONES, Sue: Ustvarjalna knjiga za
princeske: 936
HUSEINOVIĆ, Kašmir:
Nenavadna knjižničarka: 202
Srečna družina: 204
J
JAKOVLJEVIČ, Brina: Dobri Ikelos: 1114
JANČAR, Irma: Čebela Sivka v deželi
Medelandiji: 207
JANISCH, Heinz: Preprosto ti: 208
JIMÉNEZ, Núria:
Skrbimo za naš planet. Energija klik!: 863
Skrbimo za naš planet. Odpadki fej!: 864
Skrbimo za naš planet. Voda pljusk!: 865
Skrbimo za naš planet. Zrak švist!: 866
JOVANOVIČ, Helena: Pravljice za bele zimske
dni: 486
K
KARMEL, Annabel: Kuhati znam!: 924
KEGEL, Mateja A.:
Mačje zgodbe: Tiltkina dogodivščina: 215
Mami, zakaj ima teta žalostne oči?: 217
KENDA HUSSU, Damjana: Čudežno zdravilo za
Zalo: zgodba z mestnih ulic: 487
KERRIN, Jessica Scott:
Martin Bridge. Naprej in navzgor!: 488
Martin Bridge. S polno paro naprej!: 489
KESIČ DIMIC, Katarina:
Človek, ne spomni se: 490
Niki se zgodi pravljica: 491
Zojina rešitev: zgodba o nasilju v družini:
492
KIMPTON, Diana:
Glasbeni mišek: 493
Skrivnostna ogrlica: 494
KLENOVŠEK MUSIL, Manica:
Mala arhitekta: 223
Trije mucki in zmaj: 224
KLOPČIČ, Alenka:
Boe z otokov: 495
Čarovniška knjiga I ali Kako je izginilo
jezero: 496
Čarovniška knjiga II ali Kako je izginila šola:
497
Čarovniška knjiga III ali Kako je izginila gora:
498
Čebelji ples: 225
Eko pravljica: štiri zgodbice o štirih
naravnih energentih: o vetru, zemlji, ognju
in vodi: 228
Hišek in Elektromobil: 229
Hišek in Sonček: 230
Žabica Vanja je hotela postati miss barja:
499
KNISTER:
Mala čarovnica Lili in knjiga o zmaju: 500
Mala čarovnica Lili in začarana noč v šoli:
501
Knjiga o džungli: slikopis z nalepkami: 232
KOBAL, Darinka:
Čebela Ela je ozdravela: 233
Čebela Špela je oslepela: 234
Janovo pismo Miklavžu: 235
KOČAR, Tomo:
Lumpi iz 3. a so (ne)kulturni: 502
Lumpi iz 4. a: 503
KODRIČ, Neli: Ali te lahko objamem močno?:
240
KOKALJ, Tatjana:
Detektivka Zofija na taboru: 504
Teta Cilka: 505
KOLARIČ, Jana: Brodolom v otroški sobi: 244
KOLBIČ, Gabrijela: Ljubo doma: 506
ORODNA KAZALA
226
KONC LORENZUTTI, Nataša: Poleti letim ; Eda
in Pepi: 245
KOPINŠEK, Simona: Nevidna vrata južne strani
neba: (Zojine zgodbe): 507
KOREN, Majda: Mihec: 509
KORENJAK MARČUN, Petra: Mali ustvarjalci 2:
937
KOREZ KORENČAN, Darja: Baletni copatki: 510
KOS, Gaja: Grdavši: 511
KOVAČ, Polonca: Težave in sporočila psička
Pafija: 512
KOVAČEVIČ BELTRAM, Marjan: Deseti brat,
Hamlet, Drakula in drugi: 963
KOVAČIČ, Lojze: Zgodbe iz mesta Rič-Rač in od
drugod: 513
KOVIČ, Kajetan:
Moj prijatelj Piki Jakob: 514
Pajacek in punčka: 251
KOZINC, Darinka: Pripovedujeva oba: 254
KRAAN, Hanna: Čavknjena čarovnica spet
razsaja: 515
Kratkočasnica: 955
Križ, kraž, Matijaž: slovenski ljudski godci z
otroki za otroke: 946
KROLL, Virginia: Materina ljubezen: 261
KRUK, Halya: Najmanjši = Lektikneder =
Nartiknede: 1124
KUHAR, Janez: Jaz imam pa goslice: 947
L
LANDA, Norbert: Rigajoči medved: 263
LENARČIČ, Sonja: Prisluhni vetru: 1126
LILIOM, Laura: Ti si moj res dober prijatelj = Tu
sal mro igen lačho pejtauši = Tuni hinas
mro zares lačho kolega: 1127
Ljudstva sveta: več kot 50 zavihkov
presenečenja: 856
LOGAJ, Jerneja: Nerotov skorajvsakdan: 1023
LOPATINA, Alexandra: Najpomembnejše
stvari: 516
LOZEJ, Doris: Govoreči bumerang: 517
M
MACDONALD, Alan:
Umazani Berti in bacili: 518
Umazani Berti in blato: 519
Umazani Berti in smrkelj: 520
Umazani Berti in stranišče: 521
MAKAROVIČ, Svetlana:
Čuk na palici: 276
Gal v galeriji: 929
Kosovirja na leteči žlici: 522
Maček Tití: 277
MALIČEV, Elvira: Otroške zavozlanke:
[križanke, izpolnjevanke, uganke ...: 6-10
let]: 956
MANČEK, Marjan: Hribci kremeniti: 598
MARION, Martin: Zmajček Drago in ljubljena
Ljubljana: 285
MARKUŠ, Jasna:
Čiruli za Sarino srečo: 523
Žiga, kisla kumarica: 524
MARTINŠEK, Jana: Vse je dišalo po pomladi:
525
MAV HROVAT, Nina: Neredko!: 287
Mavrica, stkana iz prijateljstva : 1024
Mavrice pojejo: 1132
MCKINNEY, Barbara Shaw: Kapljica na poti
okoli sveta: 289
MEADOWS, Daisy:
Ana, vila morskih prašičkov: 526
Ema, vila muckov: 527
Iza, vila hrčkov: 528
Kim, vila zlatih ribic: 529
Pia, vila zajčkov: 530
Tea, vila kužkov: 531
Ula, vila konjičkov: 532
MESTNIK, Ivanka: Izlet na Modri planet: 291
MEZE, Aleksij: Nenavadna pot na Triglav: 1028
Mihaela: 1029
MIHELČIČ, Marija: Pikapolonica Lili: 292
MIKLAVČIČ, Milena:
Marička in medvedek: 293
Sonček in Bosopetka: 294
Šnitka: 295
MILLER, Joe:
Invazija mravelj: 533
Težave v predoru: 534
MODIC, Maša:
Aja rada nagaja: 299
Rdeč balon: 303
MONGREDIEN, Sue: Oliver Lunca in vampirčki
na zabavi: 535
MORRIS, Neil:
Prve angleške besede: 966
Prve italijanske besede: 967
Prve nemške besede: 968
MRAČNIKAR, Helga: Ena, dva, tri: mali
slovarček. Poklici = Eins, zwei, drei: ein
kleines Wörterbuch. Berufe = Uno, due,
tre: un piccolo vocabulario. Professioni:
1139
ORODNA KAZALA
227
Mravla k mlini pelala: slovenski ljudski godci z
otroki za otroke: 948
N
Najlepše nepozabne pripovedke: 536
Najlepše pravljice: 582
Najlepše vilinske pripovedke: 537
NJATIN, Lela B.: Zakaj je babica jezna: 538
NÖSTLINGER, Christine: Franceve detektivske
zgodbe: 539
NOVAK, Nataša: Na mavrični poti: 1141
NOVAKOVIĆ, Novica: Kdo si upa: strašne in
gnusne pesmi (za poredne fante in malo
manj poredne punce): 806
O
ONICHIMOWSKA, Anna:
O ježu, ki je našel prijatelja: 312
O zebri, ki je hotela cvetni vzorec: 313
O žirafah, ki sta hoteli videti sneg: 314
ORTELLI, Barbara: Dom za medveda: 315
Ostržek: slikopis z nalepkami: 317
OWEN, Laura:
Hijahop, Winnie: 540
Winnie lovi netopirje: 541
Winnie reče sir: 542
Winnijin veliki ulov: 543
P
Palček šlapka na gostijo: slovenski ljudski godci
z otroki za otroke: 949
Paradajzovi: 1042
PARK, Barbara:
Suzi B. Jamnik in majhna opica: 544
Suzi B. Jamnik in njen dolgi jezik: 545
PARTLJIČ, Tone: Deklica in general ; General
Maister: 321
PAT: Pohod zadnjega doda: 546
PAVČEK, Tone: Juri Muri po Sloveniji: tretji del
stare zgodbe: 324
PAVLIN, Erika: Žabe, stonoge in druge glavne
vloge: 1142
PAVLOVČIČ, Anton: Pravljice o domačih
ljubljencih: 1143
PECELJ, Viktorija: Kako je lev postal
vegetarijanec: 327
PEČJAK, Vid: Drejček in trije Marsovčki: 547
PENNYPACKER, Sara:
Klementina: 549
Klementina ima talent: 550
Klementina in pismo: 551
PERGAR, Saša: Prepovedana ljubezen [ali]
Kako je nastalo Cerkniško jezero: 330
PETEK, Jana: Mali beli zmaj: 1145
PETRLIK HUSEINOVIĆ, Andrea:
Noetova barka: 339
Trije prašički: 340
PILIĆ, Sanja: Ostržek: 351
PIRC, Tomo: Oblački: 352
Pisano in nenavadno: 1047
PODGORŠEK, Mojiceja:
Eko kralj: 354
Kaja zna računati: 356
Kmet in trije peki: 357
Naj sneži!: 358
O lačni lisici: 359
O petelinu, ki je hotel znesti jajce: 360
POGOREVC, Pavlina: Barvna kaša in cvetni
prah, da o zmaju sploh ne govorimo: 1151
Pojemo, pojemo 4: otroške pesmice
slovenskih avtorjev: 950
POZVEK, Ingrid: Oblačno nebo: 363
PRANGE, Serpil: Zaljubljeni cilinder: 364
PRAPROTNIK ZUPANČIČ, Lilijana: Žuželčji
zakaji: 892
Pravljice za lahko noč: 553
Pravljična knjiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15: 1051
PREGL KOBE, Tatjana: S kom gre očka naokrog:
370
PREGL, Sanja: Jamčica Maja in skrivnosti
podzemlja: 555
PREGL, Slavko: Radovedne pravljice: 556
PRGIĆ, Jani: Mediacija za otroke:
konstruktivno reševanje konfliktov in
mediacija za otroke od 4. do 9. leta: 1155
PUCER, Sonja: Primabalerina: 371
PUCIHAR, Blaž: Lunina čarobna flavtica:
glasbena pravljica za flavto in klavir: 951
R
Računske igrice in vaje s plakatom.
Poštevanka: 1158
REMŠKAR, Maja: Kati in Pepi v SiParku:
moderna slovenska pravljica in slikanica:
374
RHEENEN, Barbara van: Kiti: 893
RIPHAGEN, Loes: Zverinice iz spalnice: od
Akihe do Žbljaca: 376
RODGERS, Frank:
Najroker gospod Krok: 557
Sherlock gospod Krok: 558
ORODNA KAZALA
228
ROGAČ, Franci: Splashy the raindrop = Dežka:
378
ROJEC, Marjetka:
Baba Žaba - cirkus: 379
Baba Žaba se predstavi: 380
ROLLBERG, Charlotte: Avanture v Travnati
deželi. 2, Nepričakovan obisk: 381
RONCAGLIA, Silvia:
Iskanje dragocene preproge: 559
Vsega so krive modre maline: 560
ROSATI, Ivo: Vodni duh in njegov vodnjak: 382
ROSS, Gaja: Paglavčki prostovoljčki: lahko
delaš zastonj, ne moreš pa zaman: 383
ROVIRA, Pere: Živali sveta: 895
ROZMAN, Andrej: Gospod Filodendron: 561
RUSTJA, Božo: Moje prve molitve: 842
RYAN, Margaret:
Prekletstvo kapitana Križemgleda: 563
Zakladi gospoda Prekucnika: 564
S
SAAN, Anita van: Moja velika knjiga o
vrtnarjenju: 919
SAMMÜLLER, Sonja: Učimo se angleško z
medvedkom: za predšolske otroke in
osnovnošolce: 970
SCHIMEL, Lawrence: Tak kot drugi = Just like
them: 385
SCHIRETZ, Thomas: Trompetka: mala
dinozavrinja: glasbena pravljica o trobenti:
386
SEIFRID, Barbara: Zgodbe o podganci Manci.
Manca gre v šolo: 853
SEVLJAK, Jože: Pesmi za Jakoba in Kajo: 811
SIMON, Francesca:
Grozni Gašper in zombi vampir: 565
Ne skuhajte Pepelke!: 566
Skrivnosti našega telesa: smešni in zaresni
odgovori na večne otroške "zakaje": 904
SMOLAR, Adi: Jezikovni kotliček: 392
SORČ, Ervin: Tri gozdne basni: 1161
STEPSON, Ferdinand: Terenske vaje: 400
STEWART, Amber:
Še malo, pa bo!: 403
Tako kot nocoj: 404
SUHODOLČAN, Primož:
Hud planet: 567
Peter Nos in prijatelji: 406
Peter Nos. 4 letni časi: 407
Peter Nos. Živalski vrt: 408
SVĚRÁK, Zdeněk: Gospod Klobasnik in gospod
Špila: 568
Š
ŠALAMUN, Tomaž: Kakšne so stvari na zemlji,
v nebesih in pod morjem: 411
ŠKAMPERLE, Jutra: Kako je Miklavžu zamrznilo
srce: 569
ŠKOBERNE, Biljana:
Miklavževo prvo darilo: 412
Zala: 570
ŠOSTER OLMER, Ksenija: Nogavičke za ptičke:
812
ŠTEH, Dragica: Zala, mala zelena gosenica:
1166
ŠTRANCAR, Tadej: Polonica: 1167
ŠTUMBERGER, Jožica: Risane pravljice - za
otroke: 1069
T
TAMARO, Susanna: Papirofobija: 571
TAVADZE, Olesya: Bajko in Paskualina: zgodba
o dveh prijateljih = U Bajko te i Paskualina:
paramisi palu duj pejtauškja = Bajko i
Paskualina: mothavibe vašu duj kol: 1168
1000 prvih besed: slovenščina, nemščina,
angleščina: 971
TOLL, Damien: Jaz pa znam risati: kako ustvariš
več kot 80 risb: 8 knjig v 1: 931
TOPIČ, Živa: Čudežni možicelj: 1071
TRAMPUŽ, Katjuša: Smeholovčki: 814
Travniška ljubezen: 1072
Trije prašički: slikopis z nalepkami: 424
TURK, Eva: Dežka: 427
TWIST, Clint: Zvoki preteklosti. Vitezi: zvočna
postavljanka: 991
V
VALJAVEC, Matija: Pastir: 429
VANDEWIELE, Agnès:
Divje živali: 897
Kmetija: 921
Večne pravljice: 573
VIDMAR, Janja: Kekec iz 2. b: 574
Vilinsko jezero: 433
VODOPIVEC, Matevž: Gora, ki pomaga škratku
premagati strah: 1078
VOGA, Živa: Zgodba o mali Dorimu: 575
VOSKOBOINIKOV, Valery: Ledena sveča =
Gjegoskri mumeli = Ledoskari sviča: 1176
VRŠČAJ, Damjana: Prvo berilo: 1177
ORODNA KAZALA
229
VUJADINOVIĆ, Nenad: Roni = Roni = Roni:
1178
VULC, Tadeja: Čarobni trikotnik: 953
W
WEEBER, Christine: Dandi: zgodba nekega psa:
437
WESTON, Carrie:
Bravo, Boris!: 440
Ojoj, Boris!: 441
WINTERS, Pierre: Zvezde in planeti: 876
WRIGHT, Sally Ann: Sveto pismo za otroke:
845
Z
ZAKE, Daiga: Pomaranče za vse =
Pomarandžnen mištu sa = Komaranče vašu
sa: 1179
Zakladnica pravljic: 576
ZALOKAR, Pija: Milko in Lili: 448
Zdravljica Franceta Prešerna: 1180
Zlata Čebelica: najlepših petdeset: 588
ZNOJ, Romina: Moja prijateljica miška: 577
ZUPAN, Dim: Hektor in zrela hruška: zgodba
nekega Hektorja: 578
ZUPAN, Henrik Riko: Kako je nastalo Blejsko
jezero: 1083
Ž
Živali: 1181
2. stopnja - primerno za 4., 5. in 6. razred OŠ
A
ABBOTT, Tony:
Speči velikan Golla: 606
V deželo izgubljenih: 607
Velika ledena bitka: 608
Zlata osa: 609
Ali veš?: vprašanja in odgovori: 823
B
BAILEY, Linda:
Avanture med Vikingi: 981
Avanture v ledeni dobi: 982
Avanture v srednjem veku: 983
Avanture v starem Egiptu: 984
Avanture v stari Grčiji: 985
Avanture v stari Kitajski: 986
BARK, Jaspre: Leonardo da Vinci: izumi genija:
815
BATESON, Catherine: Čebelica Bee: 713
BEASTLY BOYS: Vampir iz džungle: 610
BERGER, Aleš: Noji nad Triglavom: igrica v
verzih: 797
BERTINETTI, Aldo: Mirjam in Emanuel: 459
BEVK, France: Grivarjevi otroci ; Pastirci: 717
BLADE, Adam:
Arktični bojevnik Koldo: 611
Čuvar morja Krab: 612
Gospodar zemlje Trema: 613
Kamniti velikan Skal: 614
Kraljica žuželk Amikta: 615
Krilati stvor Kreta: 616
Ognjeni zmaj Ferno: 617
Prvi junak: iz teme vstane junak: 618
Pustolovski priročnik: 619
Temni kotel: 620
Vladarica neba Zmajstreb: 621
BOSHOUWERS, Suzan: Kavboji: 916
BOYNE, John:
Deček v črtasti pižami: pripoved: 719
Nace gre od doma: pravljica: 623
BURCHETT, Jan: Gozdni požar: 721
BURNIE, David:
Drevo: od drobnega semena do
mogočnega gozda: 886
Sesalci: 888
C
CALABRESI, Linda: Človeško telo: 898
CARROLL, Lewis: Aličine dogodivščine v
čudežni deželi: 1094
CHESTERMAN, Barnaby: Borilni športi. Knj. 2,
Judo: 958
CHRISP, Peter: Pirati: 925
CLEARE, John: Veliki alpinistični vzponi: Eiger,
K2, Everest, McKinley, Matterhorn: 959
CLOCHARD, Séverine: Hura za punce!: vodnik
skozi prednajstniški čas: 899
COOK, Harry: Borilni športi. Knj. 3, Karate: 960
COX, Alexander: Kdo je glavni?: 848
ORODNA KAZALA
230
Č
ČRV SUŽNIK, Mateja: Uročeni otok. Knj. 2,
Reševanje Azabele: fantazijska
pustolovščina: 633
D
DAHL, Michael: Zadnji sin Kriptona: 634
DENNIS BRYAN, Kim: Konji: živali, ki so
spremenile svet: 917
DOLENC, Sašo: Kratke zgodbice o skoraj vsem:
817
DYER, Alan: Zvezda: od rojstva do črne luknje:
874
HOENA, Blake A.: Smrtonosni vrt Strupene
bršljanke: 642
HUNT, Elizabeth Singer:
Iskanje potopljenega zaklada: Avstralija:
643
Pobeg strašnega dinozavra: ZDA: 644
HYNES, Margaret: Vreme: 879
I
Igro gledališče išče. Čenče po pogrebu: 1113
Indijanske pravljice in bajke: 581
Iz gozdnega življenja: zbornik mladih literatov
in likovnikov občine Logatec: 1008
F
FERRERO, Bruno: Božične zgodbe: od adventa
do svetih treh kraljev: 837
FIAMMINGO, Raphaël: Življenja Marie Curie:
žena v zgodovini kemije: 878
FULLMAN, Joe: Velika knjiga čarobnih trikov:
954
J
Jezusa so postavili na cesto: vrnimo Boga v
središče božiča: 1115
JONES, Allan Frewin:
Ogenj nad Lastovičjem: 645
Pot v Kontraur: 646
Trundlov pohod: 647
G
GAUBE, Leonardo: Dramske igre: 798
GELSEY, James: Zlobni, zeleni skrivnostni stroj:
637
Geografski slovarček: 972
GERVAY, Susanne: Jaz sem Jack: 732
Glasba: 942
GOLOB, Berta: Slom v svetlobi: življenjska pot
bl. Antona Martina Slomška: 978
GOMBAČ, Žiga:
Dnevnik legionarja Primusa ali Kako je
nastalo mesto Ptuj: 638
Skrivnost stoletnega vetra: 639
Vitez Miha iz Lendave: 640
GOSCINNY, René: Nikec: 738
Gradim svet iz besed: zgodbe zmagovalcev
literarnega natečaja 2010/11: 1002
GREGORIČ GORENC, Barbara: Skriti grafiti: 804
K
Kaj delajo palčki pozimi?: 38 otroških pesmic s
klavirsko spremljavo: 943
Kaj delajo palčki pozimi?: 38 pesmic Neže
Maurer za male in velike: 944
KASTELIC, Dušan: Skrivnostna smrt mlade
Leonore: ljubezenska zgodba s primesmi
kriminalke, ki temelji na resničnih dogodkih
(z rahlo zavajajočo naslovnico): 1118
KINK, Barbara: Voda je vir življenja: vodni viri
Bele Krajine in Žumberka: 1119
KINNEY, Jeff: Dnevnik nabritega mulca:
dnevnik Grega Tepeža: 748
Knjiga pravljic: sedem slovenskih ljudskih
pravljic: 1120
KOLENC, Celina: Jaz sem mala gospodična:
1122
KOMAT, Anton: Dinozavri: 881
KONC LORENZUTTI, Nataša: Nihče ne ve ...:
prilike v stripu in verzih: 840
KOREN, Majda: Bert v slikarski šoli ali kaj je to
Kijaro s kuro: 508
KORMAN, Gordon: Napačna nota: 750
KOS, Božo: Kavboj Pipec, Rdeča pesa in Luna:
596
KOS, Rada: Preproste stvari za male dlani:
ustvarjajmo z otroki: 938
KOSARA, Tori: Justin Bieber: strogo zaupno:
979
H
HARDESTY, Von: Letenje: 926
HERGÉ:
Koks na krovu: 592
Primadonini dragulji: 593
Tintin v Tibetu: 594
Zadeva Sončnica: 595
HEWAT, Katie:
Svet: atlas z nalepkami: 1109
Živali: atlas z nalepkami: 1110
ORODNA KAZALA
231
KOVAČIČ, Alenka: S pesmijo v praznike: 945
KREITZ, Isabel: Pikica in Tonček: 597
KUIJER, Guus: Čez obzorje z vetrom na morje:
752
KUPPERBERG, Paul: Gospodarja senc: 651
L
LAINŠČEK, Feri: Mislice: deset pravljic: 652
LAJOVIC, Sonja: Scratch: 826
LECREUX, Michèle:
Knjiga za fante: bodi zakon!: 851
Knjiga za punce: bodi fensi!: vse, kar imajo
punce rade: 852
LERANGIS, Peter: Tat mečev: 755
LEVOY, Myron: Čarovnica s Četrte ulice in
druge povesti: 756
LONG, John A.: Dinozavri: 882
M
MAAR, Paul: Gospod Bello in modro čudo: 657
MAJ, Nika:
Tianov čudežni svet. Knj. 10, Čarovnikove
sanje: 658
Tianov čudežni svet. Knj. 7, Potovanje v
središče galaksije: 659
Tianov čudežni svet. Knj. 8, Kam je izginil
Tian?: 660
Tianov čudežni svet. Knj. 9, Zmešnjava na
kvadrat: 661
MARIN, Claude: Vincencij Pavelski: 841
MARTIN, J. P.: Stric: 662
MATÈ, Miha: Babica v supergah: 663
MATTHEWS, Rupert O.: Nepojasnjeno: 820
MCCANN, Jesse Leon: Nadležni pirat, zvezan
na Florida Keys: 664
MCKAIN, Kelly: Lepa kot slika: 764
MILČINSKI, Fran:
Butalci: 1133
Skavt Peter: 765
MÖDERNDORFER, Vinko: Gledališče otroke
išče: igre in igrice, ki se jih igrajo otroci,
gledajo jih pa lahko tudi odrasli: 799
MOERS, Walter: Vreščji mojster: kulinarična
pravljica iz Zamonije: 666
MOGIL, H. Michael: Nevarno vreme: 880
Moja najlepša ljubezenska zgodba 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8: 1035
Moje misli so včasih večje od mene: zbornik
izbranih literarnih prispevkov: 1036
MORGAN, Sally: Velika otroška enciklopedija
živali: 889
MUCK, Desa: Blazno resno o šoli: 769
MUNDY, Robyn: Velike raziskovalne odprave:
Magellan, Cook, Shackleton, Heyerdahl,
Chichester: 973
MURPHY, Glenn:
Izumi: 821
Majhni koraki: 867
Zakladi: izgubljena in najdena bogastva:
987
MUSTER, Miki:
Miki: zbirka Miki Muster. 1, 1952-1955: 599
Miki: zbirka Miki Muster. 4, 1959-1961: 600
Miki: zbirka Miki Muster. 5, 1961-1963: 601
Miki: zbirka Miki Muster. 6, 1963-1965: 602
MYATT, Claudia: Gremo jadrat!: praktični
priročnik za mlade: 961
N
NEALE, Kirsty:
Človeško telo: 902
Doba dinozavrov: 883
NIMMO, Jenny:
Kostanjev vojak: 3. del trilogije Snežni
pajek: 668
Lunin krajec: 2. del trilogije Snežni pajek:
669
Snežni pajek: 1. del trilogije Snežni pajek:
670
NONNEMACHER, Klaus: Borilni športi. Knj. 1,
Kickboxing: 962
NÖSTLINGER, Christine: Capasta Loreta: 770
O
OREŠNIK, Urška: Drevesnica Amanna in
čarobni prijatelj: 674
P
PALMER, Douglas: Fosili: bližnje srečanje z
nenavadnim svetom: 884
PAOLOZZI, Giacomo Vittorio: Jean-Pierre pred
Bastiljo: 771
PARKER, Steve:
Pogled v davnino: 885
Velika otroška slikovna enciklopedija: začni
odkrivati naš osupljivi svet!: 824
PAUŠIČ, Olga: Veselo na oder: zbirka odrskih
besedil za otroške in mladinske gledališke
skupine: 800
ORODNA KAZALA
232
PAVČEK, Tone:
Nina: pesnitev za punčke: 807
Romeo in Julija: 325
Svit, krilati konj: pesnitev za fante 20092010: 808
PEDEVILLA, Pia: Igrivo ustvarjanje: več kot 300
idej za male in velike: 939
PELSENEER, Reine De: Sponka: 548
PETIŠKA, Eduard: Stare grške bajke: 583, 1146
PETROV, Marica: Krompirjevi vojščaki ; in
Kulturna zgodovina krompirja: 918
PILKEY, Dav:
Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč:
676
Prigode kapitana Gatnika: 677
Prigode Uka in Glaka, kungfujskih
pračlovekov iz prihodnosti: 603
PINNINGTON, Andrea: Slikovni atlas sveta: 974
PLESTENJAK, Ana: Rimljani v Ljubljani: 988
Pohorske pravljice: 584
POLES, Špela: Pozojeva grajska pot okoli
Velenja: 1152
POLLACK, Pam:
Frankentaz in elektrifikastična
Transilvanija: 678
Sherlock Tepko kvaziskuje primer v stari
Angliji: 679
PORTER, Eleanor Hodgman: Poliana: 773
POVŠAR, Tjaša: Laurin in Klarin dnevnik: 1050
POWELL, Martin: Megla strahu: 680
Pravljice: 585
PREGL, Slavko: Čudni časi: basni: 554
PREŽIHOV Voranc: Solzice: 774, 1154
Pri nas na vrtu: 1156
PROSEN, Marijan: Tabele in podatki: za
osnovnošolce: 1157
PUCER, Sonja: Teši, teši in kozolec si postavi:
930
PUPPIS, Nadja: Srebrno mesto: zgodbe in
legende o rudniku živega srebra v Idriji: 857
R
REYES, Gabriele: Justin Bieber te izziva: 980
RICE, David L.: Ali tudi živali čutijo?: 894
RIORDAN, Rick: Labirint kosti: 776
ROWLING, J. K.:
Harry Potter. Dvorana skrivnosti: 682
Harry Potter. Jetnik iz Azkabana: 683
Harry Potter. Kamen modrosti: 684
Harry Potter. Ognjeni kelih: 685
Harry Potter. Princ mešane krvi: 686
S
SAGE, Angie: Sirena: 687
SAM, Anej: Otroci in moda: prenovljena in
dopolnjena izdaja knjige Tudi otroci se
oblačijo: 858
SCHULTZ, Alex: Izdelajmo letala iz papirja:
zgibanke klasičnih in posebnih modelov:
940
SEDGWICK, Marcus: Poplava in podočnik: 688
SELIŠKAR, Tone: Bratovščina Sinjega galeba:
780
SIGG, Stephan: Ministrantska žepna detektivka
2: ko ministranti združijo svoje moči in
udarijo nazaj: 781
SIMON, Philippe: Podobe 112: 903
Slikopesmi: 1159
Smeh v Rozmanovih klopeh 2: 1061
SMITH, David Julian: Če bi bil svet vasica:
knjiga o ljudeh tega sveta: 975
SMITH, Miranda: Hitra vozila: 913
STANTON, Andy:
Gospod Gnilc in goblini: 694
Gospod Gnilc in kristala moči: 695
Gospod Gnilc in petični piškot: 696
Gravžarije gospoda Gnilca: pripovedi iz
Poprovega Gradca: 697
STEELE, Philip: Stara Grčija: 989
STEFANOVIC, Sofija:
Dinozavri: atlas z nalepkami: 1162
Vesolje: atlas z nalepkami: 1163
STEINHÖFEL, Andreas: Riko, Oskar in
zlomljeno srce: 783
STEPANČIČ, Lucija: Kako so videli svet: 976
STEVENSON, Robert Louis: Otok zakladov: 784
Sveto pismo za otroke: 843
Š
6. festival otroške poezije: 993
ŠTAMPE ŽMAVC, Bina: Svilnate rime: izbrane
pesmi za otroke: 813
ŠUBIC, Ana: Prijateljici: 1070
ŠUŠTAR, Vika: Raglje v gledališču 2: 801
T
TAVČAR, Lidija: Narodna galerija, Ljubljana:
odkrivajmo, raziskujmo: 1169
TAYLOR, Barbara: Plazilci: bližnje srečanje z
nenavadnim svetom: 896
Tek skozi čas: 990
TIMM, Uwe: Dirkalni pujs Rudi Rilec: 788
ORODNA KAZALA
233
Tisoč in ena noč: 572, 586
TREMAINE, Jon: Velika knjiga čarobnih trikov
2: 957
TRNOVŠEK, Tadej: Zaklad pisarja Bernarda:
822
U
UCMAN, Renata: Mali ekološki vrtnar: z
naravo do zdravega pridelka: 920
V
V gaju mladosti: 1075
VELUŠČEK, Anton: Koliščarji z Velikega jezera:
1173
VOGEL, Ludvik: Troja: 702
VOLARIČ, Dea: Zgodbe iz Posočja: zgodovinska
slikanica z vajami za ponavljanje: 1175
Vsako prijateljstvo je pesem: dobre vesti iz
prijateljskih šol in mest = Minden Barátság
egy dal: jó hirek a partner iskolákból és
városokból: 1079
VUKMIR, Andreja: Martin na Veliki planini: 992
W
WATTERSON, Bill: Nekaj pod posteljo se slini:
zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in
Hobbesu: 605
WENZEL, Gerhard: Skrivnost dveh kron:
nenavadno življenje sv. Maksimilijana
Kolbeja: 844
WEST, Tracey:
Mumimanija v starem Egiptu: 703
Primer Velikonožca: 704
Zelena svetilka: 705
WICKINGS, Ruth: Hop postavljanka: mojstrske
papirnate postavljanke: vzorčna
postavljanka in gradivo z navodili za
izdelavo štirih postavljank: 941
WIEBE, Trina: Max - poslovnež: 794
WINSTON, Robert: Kaj se mota v moji glavi?:
905
WINTERS, Pierre: Na pot z letalom: 915
Z
Za devetimi gorami: slovenske ljudske
pravljice: 587
Zbirka pesmi najboljših osnovnošolskih in
srednješolskih pesnikov v letu 2011: 1081
Zbornik prispevkov učencev in dijakov, ki so
sodelovali v Pedagoški akciji Zveze delovnih
invalidov Slovenije za leto 2011: 1082
Zgodbe za mlade: 846
ZUCKER, Jonny: Max Flash. Misija 5, Pod ničlo:
706
Ž
ŽBOGAR, Benjamin: Super četverica: 1084
3. stopnja - primerno za 7., 8. in 9. razred OŠ
A
ABEDI, Isabel:
Isola: 707
Šepet: 708
ALCOTT, Louisa May: Male ženske: 709
ANDERSON, Laurie Halse: Zamrznjeni dekleti:
711
ASHER, Jay: Trinajst razlogov: 712
AVBERŠEK, Kaja: Igrišče: mini priročnik za
gradnjo izvirnih instrumentov v stripu!:
1087
B
BABIĆ, Violeta:
Dnevnik za vsako punco: 1088
Stilski vodnik za vsakega fanta: 908
BEDNARSKI, Piotr: Modrikasti sneg: 714
BENNETT, Sophia: Nitke: 715
BJELČIĆ, Ratko: Ratkodivščine: 718
BLAŽIČ, Mateja: Otok vračev: drugi del trilogije
Varuhi skrivnosti: 622
BROWER, Kenneth: Morje: 862
BURNIE, David: Velika enciklopedija narave:
861
C
CARROLL, Lewis: Alica v čudežni deželi: 624
CHANG, Margaret: Celijin robot: 722
COLFER, Eoin: Artemis Fowl. Atlantidski
sindrom: 629
ORODNA KAZALA
234
COLGAN, Lynda: Čarobna matematika: triki s
števili: 868
CONDIE, Ally: Popoln par: 632
CROSSICK, Matt: Fantje, tako gre to pri nas!!!:
knjiga o odraščanju: 909
CURTIS, Vanessa: Neukrotljiva Lilah May: 723
D
D'AVENIA, Alessandro: Bela kot mleko, rdeča
kot kri: roman: 724
DEARY, Terry: Upihni luč: 725
DELMEGE, Sarah: Punce, tako gre to pri nas!!!:
knjiga o odraščanju: 910
DINGLE, Adrian: Kako iz 92 sestavin ustvariti
vesolje: 877
Dnevnik znanja: 366 spoznanj za vsak dan v
letu: 816
DUMAS, Alexandre: Trije mušketirji: 727
DUŠA DRAŽ, Irena: Seksikon: 911
F
FAŠMON, Mirjam: Grafiti: Maribor kot mesto
besed: 1000
FEERTCHAK, Sonia: Enciklopedija za punce:
829
FRANK, Anne: Dnevnik Ane Frank: 728
K
KARIM, Silva: Velike umetnine za male
umetnike: 1117
KERMAUNER, Aksinja: In zmaj je pojedel
sonce: 746
KESIČ DIMIC, Katarina: Kradljivka spominov:
747
KLOPČIČ, Alenka: Pisma dveh deklet: Ema in
Samira: 749
KOMAT, Anton: Varuhi Vrbovega Loga: 650
KOVIČ, Amadea: Zakaj pa ne?: 1015
KRAPEŽ, Neža: Nerazčiščeno čustvo: 1017
KRIŽAN, Alenka: Pogled z okenske police: 1018
KUNAVER, Dušica: Zlatorog: v pripovedi in
resnici: 855
L
LANDAU, Irena: Glavo pokonci!: 754
LASKY, Kathryn: Potovanje: 653
LAVIN, Anjel: Poti v pesku: 1020
LE GUIN, Ursula K.: Tehanu: 654
LIPNIK, Vita: Kristalna vrata: 1022
LISLE, Rebecca:
Prekletstvo krastač: 655
Prekletstvo krokarjev: 656
H
HAMMERSCHMITT, Marcus: Yardang: 641
HARVEY, Sarah N.: Plastika: 741
M
MAKAROVIČ, Svetlana: Berto, zajec
langobardski: 275
MALAM, John: Pošasti so "in": 819
MARKIČ, Olga: Logiški pojmovnik za mlade:
827
MCCAFFREY, Kate: Uničimo jo!: 763
MIRKAC, Lucija: Po poti sreče ...: 1032
MIRT, Rok: Varuhi elementov: 1033
Mlada Vilenica. 11.: [mednarodna otroška
literarna nagrada], 21. maj 2011: 1034
MLAKER ŠUMENJAK, Marija:
Čebela se predstavi. Delovni zvezek za
ljubitelje čebel: 1134
Čebela se predstavi. Učbenik za ljubitelje
čebel: 1135
MODINI, Luana: Novo srce: (30 dni pri 18-ih):
767
MUCK, Desa: Blazno resno zadeti: 907
J
JAMES, Rebecca: Čarobna, hudobna: 744
JANTOL, Petra: Čarobnost trenutka: 1009
N
NESS, Patrick: Na begu: prva knjiga trilogije
Hrup in kaos: 667
G
GAIMAN, Neil: Pokopališka knjiga: 636
GARDNER, Sally: Rdeča ogrlica: 730
GEDA, Fabio: V morju so krokodili: resnična
zgodba Enajatolaha Akbarija: 731
GLEITZMAN, Morris:
Nekoč: 733
Potem: 734
GOLDSMITH, Mike: Zemlja: življenje planeta:
875
GOLOB, Tadej: Zlati zob: 737
GREGORY, Kristiana: Brontejin knjižni klub:
739
GROSSETÊTE, Charlotte: SOS za punce: 830
ORODNA KAZALA
235
O
O'CALLAGHAN, Sean: Vplivna verstva sveta:
strnjen vodnik: 831
Odhod ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 1037
P
PANIĆ, Aleksandra: Utrinki: 1041
PARANUK, Sara: Volkodlak: 1043
PERIC, Jerica: Sence: 1045
PETEK LEVOKOV, Milan: Skrivnost oblačne
gore: 675
PIKL, Katja: Dobra plat slabega: 1046
Pionirji na promenadi: antologija slovenske
mladinske književnosti med 1920 in 1948:
964
PIRKMAJER SLOKAN, Aleksandra: Sprehod po
rimskem lapidariju Narodnega muzeja
Slovenije: vodnik za mlade: 1148
Pišem roman 1, 2, 3: 1048
PLOHL, Nika: Skrivnost za 7 ključavnicami:
1049
Ptice sanj: knjiga, zgodba ali pesem, ki je
zaznamovala moje življenje: literarni in
likovni prispevki: 1052
R
RAVNAK, Kaja: Mračna skrivnost naše šole:
1053
RINK ARH, Nada: Zaliv skrivnosti: 681
ROZMAN, Andrej: Urška: 384
Rož'ce poezije: 1057
RUDOLF, Mojca:
Sanjski prividi. Knj. 1, Drama v avtobusu:
777
Sanjski prividi. Knj. 2, Peklenska cesta: 778
RUTAR, Vika: Pravi: 1058
S
SCHEERER, Jana: Ljubim Elvisa: 779
SFAR, Joann: Mali princ: stripovski album po
knjigi Antoina de Saint-Exupéryja: 604
SILVERSTEIN, Shel: Drevo ima srce: 389
SIVEC, Ivan: Princ na belem konju: romanca za
punco, dva fanta in lipicanca: 782
SMODIŠ, Karmen: Srce, ki ljubi vse ljudi:
križeva pota za najmlajše: 1160
SPILSBURY, Louise: Velika otroška
enciklopedija znanja: 825
Srhljivo spoznanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:
1063
STAMAN, Branka Jasna: Razbojniška hči: 693
Starec in morje: 1064
STEELE, Philip: Vlaki: legendarna potovanja:
914
STEPHENS, John: Smaragdni atlas: 698
SULJIĆ, Alja: Nenavadno slovo: 1065
SUWALSKA, Dorota: Bruno (in sestri): 785
Š
ŠKORJANC, Tjaša: Silvestrsko slovo: 1066
ŠKREKOVSKI, Dimitra: Zgodba deklice, dečka in
detektiva: 1067
ŠTOK VOJSKA, Nelda: Bonton in olika človeka
sta slika: 860
ŠTRAFELA, Eva: Z vsako pesmijo me je več:
1068
T
TOLKIEN, J. R. R.: Hobit ali Tja in spet nazaj:
701
TWIST, Clint: Marco Polo, raziskovalec daljnih
dežel: opis njegovih potovanj v letih 12701295: z odlomki iz potopisa Milijon: 977
U
UNENGE, Johan: Moje vzporedno življenje:
789
V
VALENTINE, Jenny: Razbita juha: 790
VAUPOT, Tina: Romanca v Trzinu: 1076
VELIKONJA, Irena: Normalna družina ... pa kaj
še!: 792
VODEB, Nastja: Bom zmogla?: 1077
VODOPIVEC, Dunja: Psi, naši prijatelji:
priročnik za sobivanje s psi: 922
VOJNOVIĆ, Goran: Nekatere skrivnosti ne
smejo ostati skrite!: 1174
W
WILSON, Jacqueline:
Piškotek: 795
Punčka iz smetnjaka: 796
Z
ZAJEC, Barbara: Skrivni dnevnik
neprostovoljnega popotnika v času: 1080
Ž
Živalska govorica: slovenske basni in pripovedi
o živalih: 590
ORODNA KAZALA
236
M+ - stopnja - primerno za srednješolce
A
AMMANITI, Niccolò: Jaz in ti: 710
B
BASTARDA, Tamara: Nič ni tako, kot se sprva
zdi: 995
BEVC, Cvetka: Desetka: 716
BOBEK, Gaja: Lov za Robertom Pattisonom:
996
BOYNE, John: Upor na ladji Bounty: 720
BRIŠKI, Lora: Črno bela slika pisanih barv 1, 2,
3: 998
HOSTNIK, Lučka: Srečno novo leto: 743
J
JEREBIC, Sarah: Kraljestvo noči: mit postane
moje življenje: 1010
JURIŠIĆ, Branka D.: Priročnik za risanje živali:
1116
C
CAST, P. C.:
Izbrana: 625
Neukročena: 626
Zapeljana: 627
Zasledovana: 628
COLLINS, Suzanne:
Arena smrti: 630
Kruto maščevanje: 631
K
KARLOVŠEK, Igor: Matej: 745
KATE, Lauren:
Padli angeli: 648
Trpljenje: 649
KLEMENČIČ, Kaja: Ljubezen ali ples: 1012
KOKALJ, Barbara: Izgubljeni v časovni zanki 2:
1013
KOMAC, Roman: Sedmi čut: 1014
KOS, Stella: Kozarček preveč: 751
KOVIČ, Kajetan: Navodilo za hojo: čitanka:
1182
KRAJNC, Tomaž: Skrivnost iz letala: 1016
KRŽAN, Anja: Moj divji žrebec: 1019
D
DOWNHAM, Jenny: Preden umrem: 726
L
LEWIS, Gill: Vrnila se bo: 757
E
EKSELENSKI, Bojan: Vitezi in čarovniki. 2,
Indigo novi svet: 635
M
MAJ, Nika:
Kličejo me cigan: 758
Peklenske čeri. 1. knjiga: mladinski roman:
759
Peklenske čeri. 2. knjiga: mladinski roman:
760
MAKUC, Andrej: Oči: 761
MARCHETTA, Melina: Piskačev sin: 762
MEDVED, Monika: Postoj in poglej - tukaj
sem!: 1025
MERGOLE VUKOVIČ, Sara: Sestavljanka: 1027
MERINO, José María: Nisem knjiga: vlaki
poletja: 665
MILUTINOVIČ, Karmen: Prekletstvo usode:
1031
MLINAR, Rudi: Gugalnica za dva: 766
MUCHAMORE, Robert: Rekrut: 768
F
FURLAN, Alja: Mama, moji punci je ime Depra:
729
G
GLUVIĆ, Goran: Celovečerni film: mladinski
roman: 735
GOBBIE, Beth: Punca, ki nekaj velja: 736
GOETHE, Johann Wolfgang von: Pravljica o
zeleni kači in lepi Lilijani: 1104
H
Haiku: 1004
Haiku: zbornik srednješolskega natečaja za
najboljši haiku 2011: 1005
HARTNETT, Sonya: O dečku: 740
HOMES, A. M.: Jack: 742
HORVAT, Nuša: Rožna graščina: 1006
N
NOËL, Alyson:
Dežela senc: tretji del serije Nesmrtni: 671
ORODNA KAZALA
237
Modra luna: drugi del serije Nesmrtni: 672
Temni plamen: četrti del serije Nesmrtni:
673
P
PAJK, Manca: Zaznamovana: 1038
PANIĆ, Aleksandra: Monkey business: 1040
PAUŠIČ, Olga: Osumljen: (mladinski roman):
772
PEJČIĆ, Katarina: Trnova pot ljubezni: 1044
PROCHÁZKOVÁ, Iva: Goli: 775
R
RAZLOŽNIK, Eva: Saksofonata: 1054
REJC, Lucija: Ocean: roman: 1055
ROSA, Teja: Poslednji izbranec: 1056
ROZMAN, Andrej: Izbrane Rozine v akciji:
pesmi za odrasle od 13. leta naprej: 810
S
SLAVIČ, Urška: Odvisnica: 1060
SMITH, Lisa Jane:
Vampirkin dnevnik. [Knj. 1], Prebujenje:
689
Vampirkin dnevnik. [Knj. 2], Spopad: 690
Vampirkin dnevnik. [Knj. 3], Bes: 691
Vampirkin dnevnik. [Knj. 4], Snidenje: 692
Spoznanje ... 1, 2: 1062
STIEFVATER, Maggie:
Nemir: 699
Srh: 700
Š
ŠPRUK, Kaja: Izgubljena v sebi: 786
ŠTURM, Bojan: Zbudi me: 787
T
To sem jaz, verjamem vase: priročnik za fante
in punce: 10 korakov do boljše
samopodobe: 1170
V
VANTUR, Romana: Vonj poletja: 791
VEZJAK, Boris: Sokratov pojmovnik za mlade:
828
VIDMAR, Janja: Brez: 793
VRHOVEC, Iztok: Možicelj: enodejanka v osmih
prizorih: 802
Z
ZUPAN, Vitomil: Pravljica o črnem šejku z
rdečo rožo: 450
PREDMETNO KAZALO
238
PREDMETNO KAZALO
Predmetno kazalo
[ ODLIČNO ]: 82, 155, 160, 161, 168, 177, 182, 186,
187, 188, 193, 201, 246, 250, 251, 252, 253,
264, 266, 278, 279, 296, 297, 306, 332, 389,
410, 426, 429, 430, 435, 450, 453, 457, 458,
512, 513, 514, 547, 556, 568, 578, 579, 580,
581, 585, 586, 587, 588, 589, 592, 593, 594,
595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605,
623, 636, 641, 654, 662, 666, 667, 676, 677,
688, 694, 695, 696, 697, 701, 710, 712, 714,
719, 720, 728, 730, 731, 733, 734, 736, 738,
740, 752, 756, 769, 775, 780, 788, 789, 810,
813, 821, 822, 828, 874, 878, 880, 882, 886,
892, 898, 907, 911, 914, 917, 926, 929, 950,
975, 976, 990
[ ZELO DOBRO ]: 52, 53, 54, 76, 77, 78, 86,
109, 113, 138, 146, 147, 153, 167, 171, 184,
191, 192, 208, 222, 240, 245, 249, 265, 280,
281, 282, 288, 307, 315, 321, 324, 328, 331,
333, 337, 365, 376, 384, 388, 398, 405, 419,
420, 440, 441, 446, 484, 502, 503, 506, 511,
515, 518, 519, 520, 521, 522, 539, 548, 554,
561, 565, 574, 582, 583, 584, 590, 591, 596,
604, 638, 640, 655, 656, 657, 663, 682, 683,
684, 685, 686, 699, 700, 708, 711, 724, 732,
737, 761, 762, 765, 770, 774, 783, 793, 796,
809, 812, 815, 816, 827, 831, 840, 848, 862,
863, 864, 865, 866, 877, 893, 899, 904, 912,
920, 924, 940, 941, 943, 944, 945, 959, 963,
964, 973, 987
[ DOBRO ]: 1, 3, 48, 49, 50, 51, 55, 67, 72, 73,
87, 104, 107, 118, 119, 120, 121, 122, 124,
125, 126, 127, 128, 135, 145, 166, 172, 183,
205, 206, 219, 220, 223, 237, 248, 260, 263,
269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 298,
309, 312, 313, 314, 318, 319, 325, 329, 330,
334, 335, 338, 339, 351, 352, 369, 373, 375,
382, 391, 395, 397, 401, 402, 403, 404, 406,
407, 408, 417, 431, 437, 438, 439, 442, 452,
454, 459, 460, 465, 472, 473, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 480, 485, 486, 487, 488, 489,
492, 493, 494, 500, 501, 504, 505, 509, 535,
538, 544, 545, 549, 550, 551, 557, 558, 559,
560, 563, 564, 566, 567, 571, 629, 630, 631,
632, 639, 645, 646, 647, 652, 653, 665, 668,
669, 670, 675, 687, 693, 702, 707, 716, 717,
723, 725, 739, 741, 742, 744, 746, 747, 748,
754, 757, 763, 764, 767, 771, 779, 785, 790,
792, 795, 804, 805, 807, 808, 817, 818, 825,
826, 837, 843, 845, 847, 849, 850, 854, 855,
857, 858, 859, 861, 867, 868, 875, 876, 879,
881, 883, 885, 887, 888, 896, 900, 902, 905,
906, 909, 910, 913, 915, 918, 919, 921, 922,
923, 925, 930, 932, 937, 938, 942, 946, 948,
949, 951, 952, 954, 955, 956, 957, 958, 960,
962, 965, 966, 967, 968, 971, 972, 974, 977,
988, 989
[ POMANJKLJIVO ]: 2, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 56,
61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 79, 80, 81,
84, 88, 91, 97, 98, 106, 111, 114, 115, 116,
117, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 154, 159,
173, 174, 178, 179, 181, 189, 199, 202, 203,
204, 207, 211, 212, 218, 224, 226, 227, 231,
236, 238, 239, 241, 242, 247, 255, 257, 258,
259, 267, 268, 273, 285, 287, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 308, 340, 356, 357, 363,
364, 366, 385, 387, 414, 418, 428, 451, 461,
462, 466, 467, 470, 471, 491, 495, 507, 508,
510, 517, 524, 525, 533, 534, 540, 541, 542,
543, 552, 555, 569, 572, 575, 606, 607, 608,
609, 610, 622, 624, 633, 643, 644, 648, 649,
650, 651, 664, 671, 672, 673, 678, 679, 680,
681, 703, 704, 705, 706, 709, 715, 718, 721,
727, 729, 735, 743, 745, 750, 751, 755, 758,
759, 760, 766, 768, 773, 776, 781, 782, 784,
786, 794, 799, 800, 803, 806, 811, 819, 820,
823, 824, 832, 833, 834, 835, 836, 838, 839,
841, 844, 846, 851, 852, 860, 869, 870, 871,
872, 873, 884, 889, 890, 891, 897, 901, 903,
916, 928, 933, 934, 935, 939, 947, 961, 970,
978, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 991, 992
[ POGREŠLJIVO ]: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15,
16, 19, 27, 28, 29, 30, 36, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 64, 74, 75, 83, 85,
89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102,
103, 105, 108, 110, 112, 123, 129, 130, 131,
148, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 169,
170, 175, 176, 180, 185, 190, 194, 195, 196,
197, 198, 200, 209, 210, 213, 214, 215, 216,
217, 221, 225, 228, 229, 230, 232, 233, 234,
235, 243, 244, 254, 256, 261, 262, 283, 284,
286, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310,
311, 316, 317, 320, 322, 323, 326, 327, 336,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 353, 354, 355, 358, 359, 360, 361, 362,
367, 368, 370, 371, 372, 374, 377, 378, 379,
380, 381, 383, 386, 390, 392, 393, 394, 396,
399, 400, 409, 411, 412, 413, 415, 416, 421,
422, 423, 424, 425, 427, 432, 433, 434, 436,
443, 444, 445, 447, 448, 449, 455, 456, 463,
464, 468, 469, 481, 482, 483, 490, 496, 497,
498, 499, 516, 523, 526, 527, 528, 529, 530,
531, 532, 536, 537, 546, 553, 562, 570, 573,
576, 577, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 621, 625, 626, 627, 628, 634,
PREDMETNO KAZALO
239
635, 637, 642, 658, 659, 660, 661, 674, 689,
690, 691, 692, 698, 713, 722, 726, 749, 772,
777, 778, 787, 791, 797, 798, 801, 802, 814,
829, 830, 842, 853, 856, 894, 895, 908, 927,
931, 936, 953, 969, 979, 980
A
abecedarija: 97, 436, 452
advent: 837
Afrika: 1102
alkoholizem: 751
alpinizem: 737, 959
Amsterdam: 728
anatomija: 898, 902
anekdote: 1061
angeli: 469, 648, 649, 839
angleščina: 965, 966, 969, 970, 971
Anglija: 474, 725
Anne Frank (1929-1945): 728
anoreksija: 711, 1050
Antarktika: 706
antika: 472, 473, 475, 476, 583, 638, 702, 828, 985,
988, 989, 1146
antologija: 579, 582, 585, 588, 589, 813, 950, 964,
1034
aparati: 506
Arabci: 586
arheologija: 639, 1148, 1173
arhitektura: 223
astronomija: 874, 876
Auschwitz: 719
avtomobili: 400
Azija: 977
B
babice: 187, 247, 335, 490, 538, 663
bajeslovna bitja: 693
balet: 283, 371, 510
BAROMETER dobre (3-5): 1, 3, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 67, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 86, 87,
104, 107, 109, 113, 118, 119, 120, 121, 122,
124, 125, 126, 127, 128, 135, 138, 145, 146,
147, 153, 155, 160, 161, 166, 167, 168, 171,
172, 177, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 191,
192, 193, 201, 205, 206, 208, 219, 220, 222,
223, 237, 240, 245, 246, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 260, 263, 264, 265, 266, 269, 270,
271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 288, 296, 297, 298, 306, 307, 309,
312, 313, 314, 315, 318, 319, 321, 324, 325,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337,
338, 339, 351, 352, 365, 369, 373, 375, 376,
382, 384, 388, 389, 391, 395, 397, 398, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 417,
419, 420, 426, 429, 430, 431, 435, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 446, 450, 452, 453, 454,
457, 458, 459, 460, 465, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 492, 493, 494, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 509, 511, 512, 513, 514, 515,
518, 519, 520, 521, 522, 535, 538, 539, 544,
545, 547, 548, 549, 550, 551, 554, 556, 557,
558, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567,
568, 571, 574, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592,
593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601,
602, 603, 604, 605, 623, 629, 630, 631, 632,
636, 638, 639, 640, 641, 645, 646, 647, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 662, 663, 665, 666,
667, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 682, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 693, 694, 695, 696,
697, 699, 700, 701, 702, 707, 708, 710, 711,
712, 714, 716, 717, 719, 720, 723, 724, 725,
728, 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738,
739, 740, 741, 742, 744, 746, 747, 748, 752,
754, 756, 757, 761, 762, 763, 764, 765, 767,
769, 770, 771, 774, 775, 779, 780, 783, 785,
788, 789, 790, 792, 793, 795, 796, 804, 805,
807, 808, 809, 810, 812, 813, 815, 816, 817,
818, 821, 822, 825, 826, 827, 828, 831, 837,
840, 843, 845, 847, 848, 849, 850, 854, 855,
857, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 866,
867, 868, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880,
881, 882, 883, 885, 886, 887, 888, 892, 893,
896, 898, 899, 900, 902, 904, 905, 906, 907,
909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918,
919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 929,
930, 932, 937, 938, 940, 941, 942, 943, 944,
945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 954, 955,
956, 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 965,
966, 967, 968, 971, 972, 973, 974, 975, 976,
977, 987, 988, 989, 990
BAROMETER slabe (1-2): 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70,
71, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114,
115, 116, 117, 123, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158,
159, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 180, 181, 185, 189, 190,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203,
204, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 221, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238,
239, 241, 242, 243, 244, 247, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 261, 262, 267, 268, 273, 283,
284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293,
PREDMETNO KAZALO
240
294, 295, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
308, 310, 311, 316, 317, 320, 322, 323, 326,
327, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367,
368, 370, 371, 372, 374, 377, 378, 379, 380,
381, 383, 385, 386, 387, 390, 392, 393, 394,
396, 399, 400, 409, 411, 412, 413, 414, 415,
416, 418, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428,
432, 433, 434, 436, 443, 444, 445, 447, 448,
449, 451, 455, 456, 461, 462, 463, 464, 466,
467, 468, 469, 470, 471, 481, 482, 483, 490,
491, 495, 496, 497, 498, 499, 507, 508, 510,
516, 517, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529,
530, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 540, 541,
542, 543, 546, 552, 553, 555, 562, 569, 570,
572, 573, 575, 576, 577, 606, 607, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 621, 622, 624, 625, 626, 627, 628,
633, 634, 635, 637, 642, 643, 644, 648, 649,
650, 651, 658, 659, 660, 661, 664, 671, 672,
673, 674, 678, 679, 680, 681, 689, 690, 691,
692, 698, 703, 704, 705, 706, 709, 713, 715,
718, 721, 722, 726, 727, 729, 735, 743, 745,
749, 750, 751, 755, 758, 759, 760, 766, 768,
772, 773, 776, 777, 778, 781, 782, 784, 786,
787, 791, 794, 797, 798, 799, 800, 801, 802,
803, 806, 811, 814, 819, 820, 823, 824, 829,
830, 832, 833, 834, 835, 836, 838, 839, 841,
842, 844, 846, 851, 852, 853, 856, 860, 869,
870, 871, 872, 873, 884, 889, 890, 891, 894,
895, 897, 901, 903, 908, 916, 927, 928, 931,
933, 934, 935, 936, 939, 947, 953, 961, 969,
970, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985,
986, 991, 992, 1165, 1170
barve: 13, 42, 54, 55, 68, 82, 88, 262, 426, 575,
1141, 1151
basni: 218, 219, 220, 455, 456, 554, 562, 590
begavci: 541, 623
begunci: 667, 731, 733, 734, 749, 789
Bela krajina: 1119
Berlin: 783
besedilo tudi dramatizirano: 793
besedilo tudi v angleščini: 1001
besedilo tudi v drugem jeziku: 179, 191, 192, 218,
219, 220, 291, 304, 378, 385, 756, 890, 891,
1034, 1081, 1089, 1090, 1092, 1093, 1105,
1107, 1108, 1111, 1112, 1124, 1127, 1136,
1138, 1168, 1173, 1176, 1178, 1179
besedilo tudi v drugih jezikih: 1075
besedilo tudi v obratni smeri: 291, 756
besedilo v narečju: 1089, 1090, 1092, 1093, 1108,
1112, 1124, 1127, 1168, 1176, 1178, 1179
besedne igre: 376, 392, 511, 603, 676, 677, 694,
695, 696, 697
biologija: 1118
bogastvo: 597, 662, 775
boks: 962
bolezni: 24, 291, 487, 490, 538, 548, 614, 623, 711,
724, 726, 729, 747, 752, 1050
bolhe: 168
bolnišnice: 375
bonton: 299, 860
božič: 38, 45, 61, 92, 93, 127, 137, 140, 270, 305,
443, 485, 832, 837, 838, 854, 1115
Božiček: 39, 40, 41, 47, 64, 129, 305, 358
branje: 152, 202, 237, 571, 739
bratje: 102, 147, 186, 675, 698, 723, 750, 755, 776,
785
brez besedila: 264, 1130
C
Cerkniško jezero: 330
cirkus: 267
Č
čarodejstvo: 954
čarovnice: 102, 181, 186, 419, 420, 460, 496, 497,
498, 500, 501, 515, 523, 524, 540, 541, 542,
543, 819
čarovnije: 181, 419, 420, 425, 429, 471, 535, 682,
683, 684, 685, 686, 868, 957
čarovniki: 535, 617, 654, 658, 668, 669, 670, 682,
683, 684, 685, 686, 687
čarovniški procesi: 474
čarovništvo: 654, 668, 669, 670
čebele: 207, 225, 233, 234, 1134, 1135
človeško telo: 898, 900, 902, 904, 905, 906
človeštvo: 975
črički: 11
črke: 413, 556
čustva: 251, 307, 334, 450, 632, 894
D
darila: 125, 127, 129, 305, 361, 412, 832
dečki: 182, 266, 328, 406, 407, 408, 414, 430, 487,
509, 513, 514, 518, 519, 520, 521, 547, 565,
603, 617, 676, 677, 719, 738, 765, 784
Dedek Mraz: 213
dedki: 556, 747
dekleta: 622, 648, 649, 671, 672, 673, 693, 708,
709, 711, 712, 715, 722, 723, 726, 736, 739,
741, 744, 749, 751, 752, 754, 764, 770, 773,
779, 782, 786, 790, 791, 796, 829, 830, 899,
910, 1010, 1015, 1019, 1050, 1055, 1088
deklice: 113, 114, 115, 116, 117, 264, 299, 329,
331, 356, 366, 405, 431, 465, 484, 493, 494,
504, 507, 510, 544, 545, 548, 549, 550, 551,
852
delfini: 681
delo: 159, 206, 788
PREDMETNO KAZALO
241
delovni zvezek: 1086, 1095, 1096, 1097, 1098,
1100, 1101, 1103, 1106, 1109, 1110, 1116,
1121, 1128, 1131, 1134, 1140, 1148, 1149,
1155, 1157, 1158, 1162, 1163, 1169, 1171,
1172, 1175, 1181
demokracija: 848
demoni: 653
denar: 794, 847
depresija: 729, 790
detektivi: 504, 539, 558, 592, 593, 594, 595, 679,
781, 794
detektivka: 637, 679, 704, 781,782, 783, 794
dež: 432
deževniki: 484
didaktične igrarije: 426, 970
didaktične vzpodbude za pouk književnosti: 1144
didaktične vzpodbude: 849, 850, 1094, 1129, 1130,
1133, 1154, 1164, 1175
diktatura: 632, 848
dinozavri: 46, 258, 388, 466, 467, 644, 881, 882,
883, 884, 1098, 1162
diskriminacija: 789
divjina: 721
dnevnik: 728, 748, 764, 1015, 1031, 1050, 1080
dobrota: 106, 161, 201, 240, 429, 443, 451, 507,
834
dojenčki: 144, 544
dom: 113, 306, 315
domišljavost: 231, 662
domišljija: 193, 223, 247, 312, 313, 314, 331, 431,
556
domoljubje: 321
domovina: 321
dramska pripoved: 793
drevesa: 227, 389, 886
drsanje: 439
2. svetovna vojna: 714, 719, 725, 728, 733, 734
drugačnost: 146, 240, 281, 371, 385, 491, 561, 742,
758, 783, 789, 1167
druščine: 637, 639, 704, 737, 780
družina: 111, 113, 144, 146, 204, 266, 331, 338,
385, 454, 461, 465, 492, 509, 539, 544, 598,
675, 681, 699, 700, 709, 713, 717, 722, 723,
736, 742, 743, 745, 749, 752, 754, 762, 782,
783, 788, 790, 791, 792, 795, 812, 835, 1107
dude (dojenčki): 248
duhovi: 398, 648, 649, 708, 819
duhovniki: 743
duševne bolezni: 158
dvojčki: 721
E
Edvard Rusjan, pionir letalstva (1886-1911): 245
Egipt: 475, 476, 984
ekologija: 110, 138, 154, 172, 227, 228, 229, 230,
354, 382, 495, 681, 867, 920, 1001
enciklopedija: 816, 823, 824, 825, 861, 889
energetski viri: 228, 229, 230
energija: 229, 863
etika: 240
etnografija: 590, 859
Evropa: 983
evtanazija: 632
F
fantastična bitja: 376, 462, 522, 526, 527, 528, 529,
530, 531, 532, 547, 575, 603, 606, 607, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 619,
620, 621, 624, 629, 635, 645, 646, 647, 653,
654, 661, 666, 674, 676, 677, 682, 683, 684,
685, 686, 687, 698, 701, 1094
fantastični svetovi: 606, 607, 608, 609, 618, 622,
624, 633, 635, 645, 646, 647, 653, 654, 666,
682, 683, 684, 685, 686, 687, 701, 1056, 1094
fantje: 454, 488, 489, 539, 574, 623, 636, 655, 656,
681, 710, 718, 729, 732, 733, 734, 748, 758,
762, 770, 777, 778, 783, 785, 787, 789, 793,
851, 908, 909
faraoni: 476
film: 735
filmska vzgoja: 1131
filozofija: 828
fizika: 1157
fosili: 884
fotografije: 83, 84, 374, 746, 820, 824, 830, 831,
847, 848, 849, 850, 851, 852, 855, 857, 861,
877, 879, 884, 888, 889, 890, 891, 896, 902,
905, 913, 919, 920, 922, 924, 926, 929, 934,
935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 945, 958,
959, 960, 962, 972, 973, 979, 987, 990, 1000,
1029, 1052, 1102, 1105, 1113, 1115, 1117,
1118, 1119, 1129, 1132, 1134, 1135, 1141,
1154, 1156, 1169, 1173, 1182
Francija: 730, 771
G
galerije: 1169
gasilci: 903
glasba: 171, 386, 557, 942, 979
glasbila: 386, 942, 1087
gledališče: 1113
golobi: 487
gore: 430, 737, 959
gosi: 177, 183
gospodinjstvo: 298, 419, 506
gozdovi: 110, 138, 227, 248, 279, 457, 570, 886,
891, 1008
gradnje: 223, 932
gradovi: 688, 1152
Grčija: 472, 473, 583, 702, 828, 985, 989, 1146
grozljivka: 678
gusarji: 178, 470, 664, 784, 925
PREDMETNO KAZALO
242
H
hčere: 795
higiena: 22, 25, 87, 104, 143, 149, 269, 308, 518,
519, 520, 521, 901
hiše: 160, 230, 340, 424, 708, 932
hišni ljubljenci: 226, 437, 578, 657, 713, 788, 1101
hobotnice: 1129
holokavst: 719, 728, 733, 734
homoseksualnost: 720, 742
hrana: 147, 206, 319, 666, 711, 918, 924
hrošči: 533, 534
hudiči: 201, 693
humor: 167, 193,253, 296, 297, 324, 365, 376, 384,
392, 406, 407, 408, 419, 453, 457, 460, 465,
477, 478, 479, 480, 502, 503, 505, 506, 511,
515, 522, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
549, 550, 551, 554, 557, 558, 561, 563, 564,
565, 566, 567, 568, 578,598, 603, 605, 637,
638, 640, 657, 662, 663, 664, 676, 677, 678,
679, 694, 695, 696, 697, 703, 704, 738, 748,
764, 765, 769,797, 828, 878, 892, 904, 907,
911, 990, 1015, 1061, 1133
I
Idrija: 857
igra: 145, 182, 211, 212, 223, 264, 387, 426, 435,
442, 458, 513
igrače: 70, 151, 251, 405, 458, 514
igre družabne: 53
igre miselne: 955, 956, 1103
igre: 126, 331, 630, 631
ilegalci: 728, 733, 734, 789
internet: 763
invalidi: 1082
invalidnost: 291, 491, 754
iskanje: 151, 746, 987
Islandija: 629
Italija: 731
italijanščina: 967, 1139
Ivana Kobilca (1861-1926): 355
izgubljenci: 405, 723
iznajdbe: 821
izštevanke: 809
izumi: 193, 722, 815, 821
izumitelji: 245, 815, 821
J
jadranje: 961
jame: 555
jasnovidnost: 671, 672, 673
jesen: 56
jeza: 251, 328, 723
jezera: 330
Jezus Kristus: 459, 1160
ježi: 137, 312, 448
Josip Rusjan, pionir letalstva (1884-1953): 245
Judje: 719, 728, 733, 734
judo: 958
Justin Bieber (1994-): 979, 980
K
kahlice: 149
karate: 960
kazalo pojmov: 847
kazalo slikovno: 22, 23, 24, 25, 51
Kekec (literarni junak): 167
Kelti: 668, 669, 670
kemija: 877
Kitajska: 746, 986
kiti: 893, 1118
kmetija: 2, 27, 29, 48, 51, 67, 76, 360, 397, 512,
890, 921
knjiga je del enotne zgodbe: 622, 625, 626, 627,
628, 630, 631, 645, 646, 647, 648, 649, 653,
667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 682, 683,
684, 685, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 698,
699, 700, 733, 734, 752
knjiga je del nanizanke: 3, 91, 104, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 147, 156, 165, 169, 269, 270, 271,
272, 297, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 381,
383, 419, 420, 422, 423, 430, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 477, 478, 479, 480, 481,
482, 483, 488, 489, 493, 494, 496, 497, 498,
500, 501, 504, 515, 518, 519, 520, 521, 523,
524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
534, 535, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 549,
550, 551, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 564,
565, 567, 578, 592, 593, 594, 595, 599, 600,
601, 602, 603, 606, 607, 608, 609, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621,
629, 633, 635, 643, 644, 654, 655, 656, 658,
659, 660, 661, 674, 676, 677, 688, 694, 695,
696, 697, 706, 721, 738, 748, 750, 764, 768,
776, 781, 783, 794, 832, 833, 834, 835, 836,
1033
knjige: 152, 202, 237, 571, 665, 667, 698, 739, 822
knjižna vzgoja: 1131
knjižnice: 202, 237
kokoši: 166
koliščarji: 1173
konji: 782, 917, 1019, 1100
koze: 188
kraljice: 168
krave: 128, 214
kresnice: 164, 290
kriminalci: 737
kriminalka: 708, 737,787
krivice: 758
krokarji: 656, 688
krokodili: 30, 31, 146, 557, 558
krščanstvo: 62, 1115, 1160
PREDMETNO KAZALO
243
krti: 243, 337, 1140
kruh: 206, 278, 357
krutost: 474
ksenofobija: 758, 789
kuhanje: 923, 924
kulturna dediščina: 930, 1152
kulturna zgodovina: 988
kviz: 980
L
ladje: 720, 780, 784
lahkonočnica: 567
laž: 306, 351, 1137
ledena doba: 982
legende: 485
leksikon: 816, 823, 911
Lendava: 640
Leonardo da Vinci (1452-1519): 815
lepo vedenje: 860
lepota: 741
letala: 245, 915, 926, 940
letni časi: 56, 74, 75, 95, 407
levi: 327
likovna umetnost: 1117, 1169
likovna ustvarjalnost otrok: 112, 569, 803, 1001,
1008, 1009, 1019, 1020, 1024, 1029, 1036,
1050, 1051, 1052, 1061, 1068, 1070, 1072,
1079, 1083, 1105, 1111, 1125, 1132, 1139,
1147, 1166, 1180
lisice: 359, 371
literarna ustvarjalnost otrok: 993, 994, 995, 996,
997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053,
1054, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062,
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1077,
1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1084
ljubezen: 194, 211, 212, 239, 288, 324, 325, 330,
366, 389, 450, 604, 632, 648, 649, 672, 689,
690, 691, 692, 699, 700, 713, 724, 745, 774,
782, 785, 791, 1019, 1154
Ljubljana: 253, 285, 324, 331, 410, 929, 988, 1173
Ljubljanski grad: 285
Ljubljansko barje: 1173
ljudsko izročilo: 268, 429, 485, 584, 590, 652, 693,
855, 945
ljudsko slovstvo: 103, 201, 268, 306, 330, 340, 424,
433, 446, 572, 581, 583, 584, 585, 587, 590,
809, 857, 946, 948, 949, 1120, 1137, 1138,
1146
ljudsko slovstvo: 201, 268, 306, 330, 433, 572, 809
ljudstva: 856
ločitve: 509, 742, 791, 835
luna: 136
lutke: 267, 351, 623
M
mačehe: 201, 713
mačke: 16, 168, 208, 215, 224, 249, 250, 257, 268,
277, 282, 332, 333, 453, 666, 1144
magija: 654, 668, 669, 670, 687, 688, 698, 1010
mamila: 217, 766, 907
Marco Polo (1254-1324): 977
Marie Curie-Skłodowska (1867-1934): 878
Marija I. Tudor, kraljica (1516-1558): 474
Mars (planet): 547
matematika: 868, 1157, 1158
matere: 125, 194, 211, 261, 729, 743, 774, 1154
mavrica: 262, 1141
medbesedilnost: 191, 192, 384, 574, 810
meditacija: 1155
Medved Pu (literarni junak): 458
medvedi: 22, 23, 24, 25, 38, 62, 103, 109, 118, 119,
120, 121, 138, 173, 177, 189, 211, 212, 242,
248, 255, 263, 279, 309, 315, 325, 387, 391,
395, 404, 440, 441, 442, 458, 514, 538, 1130
meseci: 326
mesta: 249
Miklavž (Nikolaj iz Mire, svetnik, ok. 280-ok. 345):
235, 361, 412
miklavževanje: 412
ministranti: 781
mir: 547
miši: 72, 73, 109, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
199, 278, 280, 318, 319, 445
miti: 583, 1146
mitologija: 583, 1146
mladiči: 135, 194, 261, 387, 401
mladostniki: 384, 625, 626, 627, 628, 641, 665,
689, 690, 691, 692, 700, 707, 712, 714, 716,
720, 724, 729, 735, 741, 745, 746, 751, 758,
759, 760, 762, 763, 766, 767, 768, 775, 779,
786, 787, 789, 790, 793, 802, 899, 907, 909,
910, 1019, 1055, 1170
mleko: 1136
moč: 450
moda: 715, 764, 858
modrost: 160, 240, 334, 335, 516, 554, 598, 605,
773, 1104
molitev: 836, 842
morje: 90, 264, 681, 720, 739, 780, 784, 862, 887
morski prašički: 713
moški: 667
mravlje: 219, 220, 414, 533
mumije: 703
murni: 162
PREDMETNO KAZALO
244
mušketirji: 727
muzeji: 405, 818, 929, 1148
N
nadnaravno: 636, 671, 672, 673, 675, 699, 700, 708
namišljeni prijatelji: 548, 559, 560
narava: 21, 110, 172, 228, 399, 861
nasilje: 240, 492, 667, 719, 720, 732, 736, 761, 763,
795
naslovniško odprta pripoved: 208, 251, 389
nasprotja: 568
nauki: 219, 220
navodila za mentorje: 435, 517
navodila za ustvarjanje: 106, 374, 432, 488, 739,
818, 849, 850, 851, 852, 859, 863, 864, 865,
866, 876, 893, 915, 916, 919, 920, 927, 928,
931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940,
941, 945, 1087, 1115, 1116, 1117
nega: 922
Nemčija: 725
nemščina: 968, 971, 1139
nered: 287, 332, 333, 1144
nesmrtnost: 671, 672, 673
nesoglasja: 136, 257, 835
nesreče: 129, 277, 675, 758, 773, 777
nestrpnost: 667
neumnost: 296, 561
nevoščljivost: 278
New York: 756
nezemljani: 291
nežnosti: 307
Nizozemska: 728
noč: 107
nonsens: 296, 376, 477, 478, 479, 480, 511, 561,
568, 662, 694, 695, 696, 697, 810, 1133
nosečnost: 751
note: 123, 171, 372, 809, 943, 944, 945, 946, 947,
948, 949, 950, 951, 952, 953, 1091, 1105,
1132
nov prevod: 337, 338, 485
nova duhovnost: 468, 469, 1104
nova izdaja: 188, 253, 276, 277, 278, 291, 296, 331,
338, 384, 406, 407, 408, 430, 485, 513, 547,
582, 584, 585, 600, 601, 602, 625, 636, 652,
672, 682, 683, 684, 685, 686, 689, 700, 701,
717, 728, 738, 761, 769, 780, 907, 911, 1094,
1130, 1133, 1135, 1144, 1154, 1164
nova likovna obdelava: 276, 277, 278, 291, 296,
485, 513, 652, 761, 769, 780, 907
novo leto: 297
O
o avtorjih: 101, 154, 158, 172, 225, 247, 265, 327,
418, 437, 451, 468, 469, 472, 473, 474, 477,
478, 479, 480, 488, 489, 500, 501, 513, 517,
522, 545, 548, 555, 566, 576, 577, 579, 580,
581, 582, 583, 589, 596, 597, 598, 599, 600,
601, 602, 606, 607, 608, 609, 623, 624, 625,
626, 627, 628, 629, 634, 635, 636, 641, 642,
651, 657, 665, 666, 667, 670, 680, 681, 682,
683, 684, 685, 686, 690, 691, 694, 695, 696,
697, 698, 699, 700, 701, 707, 709, 713, 714,
716, 717, 718, 719, 720, 723, 724, 727, 729,
730, 731, 733, 735, 738, 741, 745, 748, 749,
757, 759, 760, 762, 764, 765, 767, 769, 771,
772, 773, 774, 775, 777, 778, 780, 781, 782,
783, 784, 789, 790, 791, 795, 796, 798, 800,
801, 802, 803, 811, 813, 817, 826, 829, 832,
833, 834, 835, 836, 837, 862, 868, 907, 908,
911, 920, 923, 939, 943, 944, 946, 948, 949,
950, 951, 953, 958, 959, 960, 962, 973, 1000,
1002, 1019, 1050, 1083, 1087, 1094, 1096,
1120, 1130, 1133, 1142, 1144, 1154, 1155,
1164, 1182
običaji: 945
oblačila: 187, 266, 858
oblaki: 352, 363
oblike: 55, 88
obutev: 332, 333, 663, 1144
očetje: 3, 212, 391, 641, 742, 745, 795
odgovornost: 226
odkritja: 973, 987
odnosi: 569
odpadki: 864, 867
odraščanje: 548, 624, 710, 714, 716, 718, 735, 745,
749, 752, 762, 764, 767, 775, 779, 790, 791,
793, 802, 829, 830, 908, 909, 910, 1015, 1050,
1088
odtujenost: 762
odvisnosti: 907
ogenj: 451
okenca: 11, 12, 22, 23, 24, 25, 45, 48, 56, 61, 74,
75, 89, 90, 92, 93, 900
okolje: 154
onesnaževanje: 110, 154, 229, 354, 866
opera: 410
Orient: 450, 572, 586
origami: 940
orli: 757
osamljenost: 263, 331, 410, 484, 740
Ostržek (literarni junak): 623
ošabnost: 384
otoki: 784
otroci: 223, 444, 461, 491, 492, 517, 733, 734, 740,
835, 1125
otroštvo: 513, 717, 774, 812, 1154
ovce: 106, 231
P
paglavci: 383
pajki: 101, 507
palčki: 701, 1125
PREDMETNO KAZALO
245
paleontologija: 882, 884, 885
paleozoologija: 881, 882
papir: 940, 941
Pariz: 771
parodija: 296, 384, 810
peki: 278, 357
pesmarica: 946, 948, 949, 950
petelini: 360
pikapolonice: 164, 292
pingvini: 151
piramide: 475
pisanje: 622, 822
pisatelji: 249, 250
pismo: 749
piščanci: 166
planeti: 875, 876
planinstvo: 959
plavanje: 403
plazilci: 896
ples: 384, 388, 421
po animirani predlogi: 3, 104, 129, 170, 637, 664,
678, 679, 703, 704
po filmski predlogi: 705
počitnice: 708, 735
podeželje: 709, 717
pogum: 189, 201, 430, 693, 725
pohlep: 306
Pohorje: 584
pojmovnik: 827, 828
poklici: 19, 86, 1139
pokopališča: 636
poletje: 74
politika: 630, 631, 789, 848
Poljska: 733, 734, 844
pomlad: 75
pomoč: 106, 129, 161, 201, 217, 266, 315, 337,
383, 410, 429, 439, 440, 451, 492, 725, 729,
766, 773, 777, 834
ponatis: 10, 13, 14, 20, 21, 38, 51, 52, 57, 58, 59,
62, 63, 77, 78, 86, 91, 107, 114, 117, 140, 141,
142, 143, 144, 155, 182, 186, 187, 188, 218,
226, 227, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 266,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 288, 289,
291, 296, 297, 305, 306, 331, 332, 333, 337,
338, 340, 351, 384, 389, 405, 406, 407, 408,
429, 430, 435, 446, 459, 485, 511, 512, 513,
514, 522, 547, 579, 582, 583, 584, 585, 586,
588, 599, 600, 601, 602, 617, 625, 636, 652,
663, 672, 676, 677, 682, 683, 684, 685, 686,
689, 701, 717, 719, 728, 738, 761, 765, 769,
774, 780, 809, 810, 812, 827, 854, 873, 881,
882, 894, 899, 903, 907, 911, 927, 929, 954,
955, 956, 972, 1083, 1088, 1094, 1098, 1107,
1116, 1130, 1133, 1135, 1143, 1144, 1146,
1148, 1154, 1157, 1158, 1164, 1169, 1170,
1175, 1181
porednost: 565
poroka: 148
Posočje: 1175
posvojitev: 385, 681, 743, 796
pošasti: 258, 511, 611, 612, 613, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 621, 666, 678, 819
potopis: 746
potovanja: 128, 324, 665, 681, 720, 746, 977
potrošna izdaja: 38, 99, 100, 131, 169, 180, 185,
190, 210, 311, 316, 320, 362, 393, 394, 396,
415, 449, 619
poučno leposlovje: 223, 365, 930
požari: 721, 903
pravičnost: 878, 1165
pravljica klasična: 102, 153, 186, 187, 188, 351,
429, 536, 553, 573, 576, 580, 582
pravljica: 433, 516, 536, 537, 538, 573, 582, 589,
652, 1120
pravljice: 556, 566
prazgodovina: 598, 882, 884, 885, 982
prazniki: 361, 443
prazniki: 38, 140, 297, 486, 832, 945
predmeti: 410
predsodki: 101, 240, 756, 758
preobrazbe: 657, 699, 700
prepir: 126, 257, 835
prepognjeni listi: 123, 148, 256, 286, 818, 874, 876,
886, 893, 906, 915, 916, 917, 932, 941, 959,
973, 974, 987
prevare: 188, 430, 655, 656, 693
preživetje: 630, 631
prijateljstvo: 109, 126, 130, 136, 137, 145, 164,
171, 174, 208, 226, 236, 257, 263, 272, 279,
288, 297, 315, 324, 373, 387, 410, 439, 440,
442, 484, 507, 547, 568, 591, 597, 604, 623,
682, 683, 684, 685, 686, 707, 713, 716, 723,
724, 733, 734, 744, 747, 749, 756, 762, 780,
783, 791, 834, 835, 1107, 1128, 1164
princese: 123, 148, 169, 286, 409, 425, 481, 482,
483
pripoved v verzih: 154, 158, 160, 178, 277, 285,
289, 303, 324, 325, 327, 384, 429, 807, 808,
929
pripovedovanje: 152
priredba: 99, 100, 102, 103, 105, 131, 153, 180,
185, 190, 195, 196, 197, 198, 209, 210, 221,
232, 284, 311, 316, 317, 320, 336, 339, 340,
351, 353, 362, 393, 394, 396, 409, 415, 424,
425, 429, 430, 449, 455, 456, 536, 537, 553,
562, 572, 573, 576, 583, 597, 604, 624, 634,
637, 642, 651, 664, 678, 679, 680, 703, 704,
705, 709, 727, 784, 839, 845, 963, 1128, 1146
priročnik: 435, 826, 829, 830, 847, 884, 896, 899,
908, 909, 910, 920, 922, 923, 927, 928, 933,
935, 938, 959, 961, 972, 973, 1116, 1117,
1157, 1170
PREDMETNO KAZALO
246
priseljenci: 719, 756
problemi najmlajših: 22, 23, 107, 114, 115, 116,
117, 141, 143, 144, 147, 182, 189, 248, 287,
308, 331, 332, 333, 398, 402, 403, 404, 441,
513, 1144
problemka: 450, 632, 667, 707, 710, 711, 712, 716,
720, 724, 726, 736, 742, 744, 745, 751, 758,
761, 762, 763, 775, 786, 789, 790, 793, 795
projekt: 1085, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092,
1093, 1094, 1096, 1099, 1102, 1104, 1105,
1107, 1108, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,
1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124,
1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1133,
1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1141,
1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1150,
1151, 1152, 1153, 1154, 1156, 1159, 1160,
1161, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1173,
1174, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180
promet: 14
prosti čas: 851, 852, 1131
prostovoljno delo: 167
prvi šolski dan: 401
psi: 44, 135, 226, 257, 434, 437, 453, 470, 471, 512,
578, 657, 922, 1101, 1129
ptice: 203, 757
Ptuj: 638
puberteta: 829, 830, 899, 908, 909, 910
pujsi: 3, 104, 297, 340, 424, 788
pust: 191, 192, 461
pustolovka: 639, 643, 644, 645, 646, 647, 664, 703,
721, 750, 755, 776, 780, 784
pustolovščine: 470, 477, 478, 479, 480, 522, 547,
592, 593, 594, 595, 596, 599, 600, 601, 602,
603, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613,
614, 615, 616, 618, 620, 621, 633, 637, 639,
641, 643, 644, 645, 646, 647, 655, 656, 658,
659, 660, 661, 662, 664, 666, 676, 677, 678,
679, 682, 683, 684, 685, 686, 698, 701, 703,
704, 706, 721, 727, 750, 755, 765, 776, 780,
784
R
race: 34, 35, 63, 146, 150, 401
računalništvo: 826
računanje: 356, 413
radovednost: 522
rasizem: 789
rastline: 430, 436, 861, 886, 1156
razbojniki: 693
raziskovalci: 973
razumevanje: 713, 742, 745
razvade: 23, 287
recepti: 123, 489, 923, 924, 936
recikliranje: 864, 867
redovniki: 822
rejništvo: 796
resničnostni šov: 630, 631, 707
reševanje: 721
revolucija: 730, 771
revščina: 266, 597, 717, 774, 775
ribe: 257
Rim: 1148
Rimljani: 638, 988
risanje: 125, 222, 431, 927, 928, 931, 1116
roboti: 722
ročne spretnosti: 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939,
940, 941
rojstni dan: 125, 241, 381, 793, 1107
rojstvo: 444, 833
Romi: 758
Rudolf Maister (1874-1934): 321
S
sadizem: 761
sadje: 82
samomor: 712, 763, 790
samopodoba: 146, 177, 208, 251, 548, 654, 710,
711, 712, 736, 745, 759, 760, 762, 775, 779,
786, 795, 899, 1170
samostani: 822
samozavest: 201, 1170
sanje: 291, 575, 777, 778, 832
sebičnost: 139, 279, 398
selitve: 113
sence: 328
sesalci: 888, 1118
sestavljanka: 38, 1128
sestre: 102, 144, 147, 186, 698, 709, 723, 744, 750,
755, 776, 785
simboli: 1097, 1104
sinovi: 743
sirote: 461, 636, 655, 656, 773
skrbnost: 194
skrivnosti: 622, 639, 655, 656, 681, 688, 708, 739,
744, 750, 755, 758, 776, 782, 820, 1010, 1055
slepota: 234, 430, 746
slikanica +: 384
slikanica gibljivka: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 286, 353, 421,
912, 914, 974
slikanica igralna: 26, 37, 38, 46, 51, 53, 85, 89, 90,
91, 94, 96, 269, 270, 271, 272, 372, 421, 426,
980, 1095, 1100, 1101
slikanica iskalna: 63
slikanica izrezanka: 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32,
33, 36, 39, 46, 53, 54, 85, 94, 96, 290, 562
slikanica kartonka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
PREDMETNO KAZALO
247
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
132, 133, 134, 856, 887, 900, 965, 1128, 1136
slikanica kopalna: 63
slikanica miniaturna: 249, 331, 333, 365, 384
slikanica plastična: 63
slikanica pobarvanka: 1100, 1101, 1103, 1121,
1140
slikanica poslikanka: 421
slikanica postavljanka: 108, 283, 815, 912, 941,
974, 991
slikanica poučna: 228, 229, 230, 245, 321, 495,
818, 838, 840, 858, 859, 863, 864, 865, 866,
869, 870, 871, 872, 876, 892, 893, 897, 901,
906, 915, 916, 918, 921, 929, 932, 981, 982,
983, 984, 985, 986, 1096, 1100, 1101, 1152,
1172, 1175
slikanica prerezanka: 2, 44
slikanica tipanka: 27, 29, 54, 56, 64, 74, 75, 82, 95,
137, 149, 150, 151, 199
slikanica zloženka: 181
slikanje: 312, 313, 314, 508
slikarstvo: 355, 508, 929, 1117
slikogib: 603, 676, 677
slikopis: 48, 105, 232, 317, 346, 347, 348, 349, 424
sloni: 85, 174, 216
slovar slikovni: 1, 52, 191, 192, 965, 966, 967, 968,
969, 970, 971, 1107, 1139
slovar: 574, 581, 586, 716, 780, 857, 946, 948, 949,
970, 972, 1102
Slovenci: 321
Slovenija: 245, 253, 285, 324, 330, 331, 584, 590,
638, 640, 737, 857, 891, 929, 930, 945, 988,
992, 1119, 1152, 1173, 1175
slovenščina: 971, 1139
smisel: 604, 724
smrt: 525, 578, 623, 630, 631, 636, 675, 724, 726,
745, 752, 761, 763, 790
snežaki: 329, 438, 443
snežinke: 297
sočutje: 231, 547
Sokrat (470-399 pr.n.št.): 828
solidarnost: 126, 337, 547
sonce: 112, 230
sosedje: 1107
sošolci: 441, 504
sove: 281, 653
sovraštvo: 201
sožitje: 512
spanje: 107, 272, 309, 318, 404, 442
splav (medicina): 1019
spol: 654, 667
spolna vzgoja: 911
spomini: 731, 774
spominska knjiga: 1088
spremna beseda: 159, 227, 262, 416, 432, 450,
453, 474, 485, 491, 507, 510, 512, 513, 514,
525, 538, 545, 547, 553, 567, 579, 582, 585,
586, 587, 588, 589, 590, 599, 600, 601, 602,
605, 635, 662, 666, 675, 707, 711, 712, 717,
719, 724, 728, 729, 730, 731, 742, 745, 747,
749, 751, 755, 759, 760, 765, 767, 769, 774,
775, 780, 782, 793, 799, 800, 804, 809, 812,
813, 817, 840, 844, 848, 849, 850, 857, 860,
862, 907, 923, 943, 944, 945, 946, 947, 948,
949, 951, 964, 1000, 1002, 1004, 1043, 1050,
1052, 1055, 1079, 1083, 1104, 1105, 1106,
1117, 1118, 1119, 1129, 1132, 1137, 1142,
1147, 1159, 1170, 1182
spremno besedilo: 158, 207, 217, 226, 228, 229,
230, 233, 355, 468, 469, 485, 495, 508, 523,
524, 573, 576, 589, 634, 642, 651, 680, 715,
763, 786, 802, 813, 841, 863, 864, 865, 866,
869, 870, 871, 872, 907, 930, 963, 981, 982,
983, 984, 985, 986, 1094, 1125, 1129, 1130,
1133, 1144, 1146, 1147, 1154, 1164, 1180,
1182
sreča: 297, 451
srednji vek: 983, 991
stalna rekla: 963
starci: 451, 623
starost: 490, 538, 747
starševstvo: 177
starši: 49, 50, 186, 288, 742, 746
Stična: 822
stiske: 712, 751, 763, 786, 795
strah: 114, 124, 189, 507, 517, 548, 710, 724, 736,
795
strip: 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, 603, 604, 605, 638, 640, 676,
677, 789, 840, 841, 878, 981, 982, 983, 984,
985, 986, 1064, 1087, 1118
strpnost: 441, 512
superjunaki: 634, 642, 651, 676, 677, 680, 705, 706
svet: 974, 1095
svetniki: 841, 844
svetopisemske zgodbe: 157, 339, 459, 485, 837,
838, 839, 840, 842, 843, 845
Š
šaljiva pripoved: 193, 638, 640, 657, 662, 663, 676,
677, 694, 695, 696, 697, 748, 765, 769, 788,
1133
16. stoletje: 474
škratje: 172, 247, 259, 929, 1121
šola: 440, 441, 454, 458, 459, 465, 501, 502, 503,
504, 508, 509, 545, 548, 566, 574, 628, 676,
677, 682, 683, 684, 685, 686, 716, 722, 732,
738, 754, 769, 777, 785
šolska pripoved: 738
šport: 126, 256, 958, 960, 962
števila: 43, 53, 55, 88, 413, 426
PREDMETNO KAZALO
248
T
taborišča: 719, 844
taborjenje: 440, 488, 489, 765
taborniki: 765
Tahiti: 720
tatovi: 794
tatvine: 722
tekmovanje: 439, 499, 630, 631
telepatija: 671, 672, 673
televizija: 630, 631, 707
terapevtski namen: 490, 491, 492, 510, 517, 525,
729, 747, 1142
terorizem: 768
težave: 160, 517, 571, 754, 762
tihotapstvo: 780
tipografija različna: 101, 109, 147, 245, 257, 321,
334, 335, 382, 546, 892
tiranija: 168, 630, 631, 632, 667
traktorji: 20
travnik: 1156
trma: 141
trpljenje: 724
tujec: 240
U
uboj: 708, 737
učbenik: 1106, 1135
učenje: 508
učitelji: 514
uganke: 205, 310, 452, 956, 1103
ugrabitve: 430, 641, 740
ujetništvo: 714, 725
ukane: 168
umetniki: 355
umetnost: 929, 1169
umiranje: 726
upori: 630, 631, 632, 641, 667, 720
ura: 26
uspavanke: 952
ustrahovanje: 390, 732, 763
ustvarjalnost: 938, 939
V
Valižani: 668, 669, 670
vampirji: 535, 565, 610, 625, 626, 627, 628, 689,
690, 691, 692, 819, 1010
varčevanje: 863, 865
varnost: 173, 194, 211, 212, 261, 404
varstvo narave: 866, 867
varstvo okolja: 233, 495, 866, 867
vasi: 1095
večkulturnost: 191, 192, 719, 752, 1107
večnamenska knjiga: 1137
večni otrok: 604
velika noč: 933
velikani: 161, 267, 484, 614
velike tiskane črke: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86,
87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 106, 107, 110, 111,
124, 125, 126, 127, 136, 137, 139, 142, 143,
144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 157,
164, 173, 174, 176, 182, 191, 192, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 203, 205, 209, 211, 212,
213, 214, 218, 219, 220, 221, 237, 241, 243,
248, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 263, 265,
268, 273, 274, 279, 284, 297, 299, 300, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 318,
319, 322, 323, 326, 328, 329, 332, 336, 338,
341, 342, 343, 344, 345, 350, 366, 369, 375,
387, 390, 391, 397, 399, 409, 414, 416, 417,
418, 421, 425, 426, 431, 432, 436, 442, 444,
445, 448, 452, 455, 456, 493, 494, 536, 537,
552, 562, 573, 591, 853, 859, 863, 864, 865,
866, 869, 870, 871, 872, 890, 891, 895, 901,
950, 994, 999, 1003, 1011, 1021, 1026, 1030,
1039, 1042, 1059, 1073, 1074, 1085, 1090,
1091, 1092, 1093, 1099, 1107, 1108, 1121,
1123, 1124, 1136, 1144, 1147, 1150, 1153,
1164, 1168, 1178, 1179
vera: 62, 459, 836
verstva: 831
verzi: 122, 139, 154, 155, 158, 160, 163, 170, 175,
178, 182, 183, 184, 244, 246, 252, 265, 273,
276, 277, 285, 303, 310, 324, 325, 326, 327,
358, 367, 368, 369, 370, 384, 388, 411, 416,
417, 418, 429, 435, 436, 446, 447, 809, 814,
840, 849, 850, 860, 978, 1121, 1142, 1160
vesolje: 112, 291, 547, 641, 873, 874, 875, 876,
1163
veščine: 488
vidre: 403
Vikingi: 981
vile: 104, 108, 199, 326, 377, 421, 425, 433, 443,
457, 469, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532,
537, 570, 629, 674
vitezi: 462, 617, 640, 991
vlaki: 91, 156, 165, 422, 423, 665, 914, 1172
vnuki: 247, 556
voda: 289, 382, 427, 865, 1119
vodič: 1148, 1152
vohuni: 768
vojaki: 321
vojna pripoved: 714, 725, 728
vojne: 450, 714, 719, 725, 728, 733, 734, 749
volkodlaki: 699, 700, 819
volkovi: 187, 188, 340, 358, 387, 424, 699, 700
vozila: 4, 14, 20, 36, 65, 77, 80, 91, 156, 165, 271,
422, 423, 912, 913, 915
PREDMETNO KAZALO
249
vragolije: 377, 406, 407, 408, 502, 503, 518, 519,
520, 521, 522, 549, 550, 551, 565, 603, 676,
677, 738, 748
vrane: 453
vrednote: 160, 240, 328, 450, 459, 507, 516, 547,
569, 604, 730, 759, 760, 773, 789, 802, 832,
1106
vreme: 124, 879, 880
vrline: 106, 161, 167
vrstniki: 732, 763
vrt: 919, 920
vrtec: 591, 1125
vrtnarstvo: 919, 920
vrtovi: 1156
vsakdan: 115, 116, 117, 139, 143, 304, 318, 319,
812, 988
vzgoja: 922
vzporedni svetovi: 629, 636, 639, 665, 1010, 1094
W
William Bligh (1754–1817): 720
Z
za branje v nadaljevanjih: 458, 511, 514, 567, 579,
580, 582, 585, 586
za dislektike: 247, 359, 487, 1083, 1107
za jezikovno vzgojo: 849, 850, 963, 1089, 1090,
1092, 1093, 1108, 1112, 1124, 1127, 1168,
1176, 1178, 1179
za oklevajoče bralce: 493, 494, 500, 501, 502, 503,
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 565, 566
za pogovore o knjigah: 654
za uro pravljic: 168, 201, 253, 266, 278, 279, 296,
306, 332
za začetno samostojno branje: 191, 192, 470, 471,
472, 473, 474, 475, 476, 489, 492, 500, 501,
509, 511, 517, 523, 524, 533, 534, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 559, 560, 563, 564,
565, 567, 579, 582, 588, 589, 1107
zabava: 388, 535
zajci: 72, 73, 152, 238, 239, 263, 275, 288, 318,
319, 390, 402
zakladi: 643, 737, 784, 987
zaljubljenost: 364, 548, 770
zanemarjanje: 740
zapostavljenost: 484, 699, 700, 740, 752, 775
zaupanje: 507, 725
zavihki: 37, 47, 48, 55, 64, 67, 83, 84, 91, 148, 157,
166, 181, 286, 815, 818, 851, 852, 856, 884,
887, 893, 896, 900, 906, 912, 914, 916, 932,
977
zavist: 278
zdravilne rastline: 430
zdravilstvo: 430, 655, 656
zdravniki: 375
zebre: 94, 313
zelenjava: 147
zemljepis: 972, 974, 975, 976, 1109
zemljevidi: 959, 973, 974
zgodovina: 472, 473, 474, 475, 476, 702, 720, 771,
821, 822, 848, 878, 914, 918, 926, 976, 981,
983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 1148, 1175
zgodovinska pripoved: 702, 727, 730, 771
zima: 95, 140, 297, 302, 442, 461, 486
zimzelenka: 586
Zlatorog: 855
zlorabe: 187, 217, 654, 711, 720, 741, 761
zmaji: 169, 224, 253, 285, 462, 500, 559, 560, 617,
640, 1145, 1151
znakovni jezik: 1137
znamenitosti: 324
znanje: 816
znanost: 817, 878
znanstvenofantastična pripoved: 634, 641, 642,
651, 665, 680, 705
zobje: 25, 104, 143, 280
zrak: 866
zvezde: 107, 874, 875, 876
zvočni efekti: 11, 12, 51, 65, 66, 83, 84, 91, 397,
955, 991
Ž
žabe: 12, 89, 171, 379, 380, 383, 499, 1147
žalost: 744, 745
žalovanje: 525, 790
želje: 108, 128, 312, 314, 438, 510
želve: 124, 125, 126, 127
ženske: 654, 667, 878
žirafe: 96, 314
živali v domišljiji: 3, 11, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 30,
31, 34, 35, 38, 46, 52, 62, 63, 72, 73, 85, 89,
90, 94, 96, 101, 103, 104, 106, 109, 110, 118,
119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 150, 151, 152, 159, 162, 164, 166,
168, 171, 173, 174, 177, 183, 184, 188, 189,
199, 208, 211, 212, 214, 216, 218, 219, 220,
224, 225, 231, 234, 236, 238, 239, 241, 242,
243, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 257, 260,
263, 266, 268, 274, 275, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 288, 290, 292, 297, 301, 306, 307,
309, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 322, 323,
325, 327, 332, 333, 337, 340, 358, 359, 360,
371, 373, 375, 379, 380, 383, 387, 390, 391,
395, 397, 401, 402, 403, 404, 414, 429, 434,
437, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 448, 453,
457, 458, 464, 466, 467, 470, 471, 477, 478,
479, 480, 484, 493, 494, 499, 512, 515, 533,
534, 538, 541, 546, 557, 558, 578, 590, 591,
653, 657, 662, 664, 666, 678, 679, 703, 721,
788, 797, 896, 1123, 1130, 1137, 1140, 1142,
1144, 1147
PREDMETNO KAZALO
250
živali v naravi: 2, 10, 33, 49, 50, 51, 66, 71, 78, 81,
97, 98, 160, 161, 194, 203, 226, 261, 365, 681,
757, 761, 861, 885, 887, 888, 889, 890, 891,
892, 893, 894, 895, 897, 917, 921, 922, 1019,
1100, 1101, 1110, 1118, 1129, 1156, 1181
živalska pripoved: 757
živalski vrtovi: 408
življenje: 389, 833, 875
življenjepis : 245, 321, 841, 844, 978
žuželke: 533, 534, 892
PREDMETNO KAZALO
251