Kriteriji za ocenjevanje dokumentacije klinične prakse v socialno

Kriteriji za ocenjevanje dokumentacije klinične prakse
v socialno varstvenih zavodih
Vsebina dokumentacije klinične prakse v socialno varstvenih zavodih: Podatki o študentu*,
Sprejemna anamneza zdravstvene nege, Proces zdravstvene nege, Poročilo zdravstvene nege,
Evidenca sprejete in izločene tekočine, Shema Waterlow, Ocenjevalni list o uspešnosti študenta na
klinični praksi, Prisotnost študenta na klinični praksi, Anketni vprašalnik o klinični praksi - študent
Dokumentacija klinične prakse se po oceni ocenjevalca takoj zavrne, če:
- niso razvidni osebni podatki izpolnjevalca dokumentacije klinične prakse,
- iz obrazca Prisotnost študenta na klinični praksi ni jasno razvidno, da je študent v obsegu
100% opravil predpisano število ur klinične prakse. Prisotnost študenta (oz. odsotnost in
nadomeščanje) mora biti na obrazcu jasno evidentirana (datum in št. ur prisotnosti) in
potrjena s podpisom ter žigom s strani učne baze.
- iz obrazca Ocenjevalni list o uspešnosti študenta na klinični praksi ni jasno razvidno, da je
študent uspešno opravila klinično prakso – oziroma, da študent ni pridobil pozitivne ocene,
kar je potrjeno s podpisom kliničnega mentorja.
Dokumentacija klinične prakse se zavrne v primeru, če je bil študent glede na doseženo število točk
(tabela 1) po predstavljenih kriterijih (tabela 2) ocenjen kot neuspešen. Študent ima možnost, da
dokumentacijo klinične prakse dopolni enkrat.
Tabela št.1: OCENA DOKUMENTACIJE GLEDE NA DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK
(Opomba: Povzeto po ocenjevalni lestvici ECTS v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja
Visoke šole za zdravstvo Novo mesto)
Ocena
Razpon ocen
Opis znanja
10
odlično
95,6%-100%
9
prav dobro
84,3 %-95,5 %
8
prav dobro
70,8%- 84,2%
7
dobro
59,6%-70,7%
6
zadostno
55%-59,5%
5-1
nezadostno
Odlično izpolnjena dokumentacija z
zanemarljivimi napakami
Prav dobro, nadpovprečno izpolnjena
dokumentacija, vendar z nekaj napakami
Prav dobro, solidno izpolnjena
dokumentacija, vendar z napakami
Dobro izpolnjena dokumentacija, vendar z
nekaj večjimi napakami
Zadostno izpolnjena dokumentacija, z
večjimi napakami, kar ustreza
minimalnim kriterijem
Nezadostno izpolnjena dokumentacija, z
preveč napakami, kar ne ustreza
minimalnim kriterijem
Št. dosež. točk
(od 22)
21- 22
18,5- 20,5
15,5- 18
13- 15
11,5- 12,5
11 in manj
* Izrazi za osebe, ki so zapisane v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in
moški spol.
Tabela št 2: KRITERIJI OCENJEVANJA
- priložena je vsa predpisana dokumentacija
1
2
DOKUMENTACIJA JE
ODDANA NA
PREDPISAN NAČIN IN
JE STRUKTURNO
USTREZNA
- dokumentacija je speta s spenjačem,
- dokumentacija je oddana v plastični U mapi
- obrazci Prisotnost študenta na klinični praksi
in Ocenjevalni list za klinično prakso
niso speti z ostalo dokumentacijo
2 točki
VSEBINA ODDANE
DOKUMENTACIJE JE
USTREZNA
- pravilno in čitljivo so navedeni vsi zahtevani
podatki o študentu in učni bazi
- ime učne baze je navedeno z uradnim nazivom
- sprejemna anamneza je v celoti izpolnjena in
posamezna stanja ustrezno opisana
- pri navajanju podatkov je razvidno poznavanje
načel varstva osebnih podatkov
- pri navajanju vitalnih funkcij in antropometričnih
meritev so podane ustrezne enote
- v primeru opustitve navedbe posameznega
podatka je naveden razlog, zakaj podatek ni bil
pridobljen ali naveden
- jasno je podana ocena stanja z opredelitvijo odstopanj
- izpostavljena sta prioritetna negovalna problema
- formulirani sta dve negovalni diagnozi po PES
- cilji so ustrezno izpeljani (kratkoročni, dolgoročni),
- načrta sta ustrezno napisana
- v načrtu je jasno razvidno kdo, kaj, kako,
kolikokrat in do kdaj bo posamezna aktivnost
izvedena
- iz načrta je razviden holističen pristop
- upoštevana je stopnja samooskrbe pacienta
- pri izvajanju je jasno razvidno, kdo je aktivnost
izvajal in kolikokrat je bila posamezna aktivnost
izvedena
- jasna je korelacija med navedenimi podatki
- vrednotenje se nanaša na postavljene cilje
- evidentirano je sprotno vrednotenje
- zapisana so pomembna opažanja in sporočila
- iz zapisa je razvidno poznavanje strokovne
terminologije zdravstvene nege
- dosledno je zabeležena količina zaužite in izločene
tekočine v ml
- oziroma navedena je trditev, da merjenje bilance
tekočin ni bilo indicirano
- jasno je označen izbor posameznih kriterijev
ogroženosti po shemi
- seštevek točk je ustrezen
1 točka
-
-
Sprejemna
anamneza
zdravstvene nege
Proces
zdravstvene nege
-
Poročilo
zdravstvene nege
-
Evidenca sprejete
in izločene
tekočine
-
Shema Waterlow
Skupaj število točk
Pripravili: Liljana Gajser
Vesna Zupančič
Sprejeto na Katedri za zdravstveno nego dne 18.1.2011
2 točki
12 točk
2 točki
1 točka
2 točki
22 točk
Ocenjevalni list o uspešnosti študenta pri izpolnjevanju dokumentacije klinične prakse
v socialno varstvenih zavodih
Predmet__________________________
IME IN PRIIMEK:_______________________
Letnik:_______ Način študija:_____________
KRITERIJI OCENJEVANJA DOKUMENTACIJE
V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH
- priložena je vsa predpisana dokumentacija
1
DOKUMENTACIJA JE
ODDANA NA PREDPISAN
NAČIN IN JE STRUKTURNO
USTREZNA
2
VSEBINA ODDANE
DOKUMENTACIJE JE
USTREZNA
-
Sprejemna
anamneza
zdravstvene nege
-
Proces
zdravstvene nege
-
Poročilo
zdravstvene nege
-
Evidenca sprejete
in izločene tekočine
-
Shema Waterlow
- dokumentacija je speta s spenjačem,
- dokumentacija je oddana v plastični U mapi
- obrazci Prisotnost študenta na klinični praksi in
Ocenjevalni list za klinično prakso
niso speti z ostalo dokumentacijo
- pravilno in čitljivo so navedeni vsi zahtevani podatki o
študentu in učni bazi
- ime učne baze je navedeno z uradnim nazivom
- sprejemna anamneza je v celoti izpolnjena in
posamezna stanja ustrezno opisana
- pri navajanju podatkov je razvidno poznavanje
načel varstva osebnih podatkov
- pri navajanju vitalnih funkcij in antropometričnih
meritev so podane ustrezne enote
- v primeru opustitve navedbe posameznega
podatka je naveden razlog, zakaj podatek ni bil
pridobljen ali naveden
- jasno je podana ocena stanja z opredelitvijo odstopanj
- izpostavljena sta prioritetna negovalna problema
- formulirani sta dve negovalni diagnozi po PES
- cilji so ustrezno izpeljani (kratkoročni, dolgoročni),
- načrta sta ustrezno napisana
- v načrtu je jasno razvidno kdo, kaj, kako,
kolikokrat in do kdaj bo posamezna aktivnost izvedena
- iz načrta je razviden holističen pristop
- upoštevana je stopnja samooskrbe pacienta
- pri izvajanju je jasno razvidno, kdo je aktivnost izvajal
in kolikokrat je bila posamezna aktivnost izvedena
- jasna je korelacija med navedenimi podatki
- vrednotenje se nanaša na postavljene cilje
- evidentirano je sprotno vrednotenje
- zapisana so pomembna opažanja in sporočila
- iz zapisa je razvidno poznavanje strokovne
terminologije zdravstvene nege
- dosledno je zabeležena količina zaužite in izločene
tekočine v ml
- navedena je trditev, da merjenje bilance
tekočin ni bilo indicirano
- jasno je označen izbor posameznih kriterijev ogroženosti
po shemi
- seštevek točk je ustrezen
Skupaj število točk
10
9
8
7
6
5-1
Ocena
odlično
prav dobro
prav dobro
dobro
zadostno
nezadostno
Razpon ocen
95,6%-100%
84,3 %-95,5 %
70,8%- 84,2%
59,6%-70,7%
55%-59,5%
Število
možnih
točk
Število
doseženih
točk
2 točki
1 točka
2 točki
12
točk
2 točki
1 točka
2 točki
22
točk
Št. dosež. točk (od 22)
21- 22
18,5- 20,5
15,5- 18
13- 15
11,5- 12,5
11 in manj
Ocena:
Ime in priimek ocenjevalca:
____________________________
Podpis: