24. nedelja med letom Šentilj - Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah

Leto I.,
I.,
št. Leto
3,
3,
24.št.
nedelja
24.letom;
nedelja
med
med letom;
15.9.2013
15.9.2013
24. nedelja med letom
Beseda o Božji besedi
V današnjem bogoslužju beremo
celotno petnajsto poglavje evangelija
po Luku, ki prinaša tri tako
imenovane prilike »usmiljenja«: o
izgubljeni ovci, o izgubljeni drahmi in
o izgubljenem sinu.
Vse
tri
prilike
imajo
istega
protagonista, ki ni ne ovca, ne
drahma in še manj izgubljeni sin,
ampak Bog sam. On je pastir, ki je
izgubil eno svojih ovc, on je žena, ki
je izgubila svojo drahmo in je oče, ki
je izgubil enega svojih sinov. Tudi
namen pripovedi vseh treh prilik je
isti:
odgovoriti
farizejem
in
pismoukom, ki so godrnjali nad
Jezusom, ker je »sprejemal grešnike
in z njimi jedel«.
V eni od postnih nedelj smo že
poslušali zadnjo od teh prilik, ki
govori o izgubljenem sinu. Tokrat pa
so pred nami razgrnjene vse tri
skupaj in to nas zavezuje, da
izluščimo skupno prvino vseh treh,
njihov skupni ton, ki zveni skozi vse
tri prilike. Skupaj bomo
kateri je ta skupni ton.
odkrili,
Tri prilike o usmiljenju vsebujejo
sporočilo za vse. Nas duhovnike
spominjajo na dolžnost, da bi šli iskat
izgubljene ovce in da bi jih usmiljeno
sprejeli, ko se vrnejo; številnim
današnjim izgubljenim sinovom, ki
gredo daleč in potrošijo premoženje
staršev z »razuzdanim življenjem«,
kažejo
na
možnost
radikalne
spremembe in drugačnega življenja,
brez grenkega priokusa po želodu v
ustih;
očetom in materam, ki imajo
»izgubljene«
otroke,
ponujajo
opogumljenje, naj do njih gojijo
potrpežljivost in upanje, ko vidijo
Božjo potrpežljivost in upanje, ki ga
ima z vsakim od nas (in ki ga je
morda imel z njimi samimi, ko so bili
mladi!).
Vsakdo lahko v priliki odkrije delček,
ki je namenjen prav njemu, da ga
uresniči v življenju.
p. R. Cantalamessa
Svetnik tedna
Prerok Jona
Eden najbolj zanimivih svetniških
osebnosti stare zaveze je prerok
Jona. Njegova zgodba je zanimiva,
ker se je jezil na Boga. Prerok Jona,
ki goduje 21. septembra, je po
nezanesljivem viru živel v osmem
stoletju pred Kristusom. Bog mu je
naročil, naj pojde v Ninive, in
tamkajšnje prebivalce nagovori k
spreobrnjenju. A njemu to ni bilo
všeč, saj Ninivljani niso bili Judje,
ampak Asirci. Zato ni hotel, da bi
Bog pomagal drugim kot Judom.
Pobegnil je in se vkrcal na ladjo. A
ladjo je dosegel vihar. Ko so
mornarji ugotovili, da je neurje
poslal Bog zaradi Jonovega pobega,
so ga vrgli čez krov. Morje se je
hipoma umirilo, Jona pa je požrla
“velika riba”. Biblicisti domnevajo,
da je šlo za kita.
Jona je v kitovem trebuhu molil, in
po treh dneh in treh nočeh ga je kit
izbljuval na kopno. Prerok je nato
odšel v Ninive in jih prepričal, da
spremenijo svoje navade. Bog zato
svoje grožnje, da jih bo uničil, ni
uresničil.
A Jona z uspehom ni bil zadovoljen.
Jezil se je na Boga, ki je bil
milosten do grešnikov in hkrati
Asircev. Jezen in žalosten je šel iz
mesta in si postavil šotor. Po božji
volji je zatem zrasel grm kloščevec,
ki je v eni noči zrasel in prekril
šotor. Senca je Jonu dobro dela.
Dan zatem pa je v grm prišel črv in
ga uničil. Jona se je še bolj razjezil.
Zato mu je Bog rekel: “Ti žaluješ
zaradi kloščevca, ki se nisi trudil zanj
in ga nisi gojil. V eni noči je nastal in
v eni noči je izginil. Jaz pa naj bi ne
žaloval zaradi Niniv, velikega mesta,
v katerem je več kot 120.000 ljudi, ki
ne znajo razlikovati med svojo
desnico in svojo levico?”
Ime Jona v hebrejščini pomeni golob.
Pri nas je ime zelo redko, saj ga ima
le 18 ljudi. Zanimivo pa je, da ga
najdemo kot žensko ime v več kot
100 primerih. Bolj pogosti izpeljanki
imena sta Jonas in Jon, v ženski
obliki paJoni. Vsa ta imena so lahko
tudi izpeljanke iz imena Jonatan.
Naša oznanila
 Vstopili smo v novo šolsko in
veroučno leto, prvošolci naj se
skupaj s starši prijavijo v župnijskem
domu. Voščimo lep šolski začetek
vsem našim mladim! Z veroukom
začnemo jutri.
Glede na urnik pouka v naši šoli v
Šentilju in Ceršaku je urnik verouka,
ki ga bosta poučevala naš g. župnik
Igor in njegova sestra gospa
katehistinja Marinka Novak sledeč:
ţupnijskem domu v Šentilju
v ponedeljek od 14.-14.45
(poučuje gospa katehistinja)
7. razred v
ţupnijskem domu v Šentilju
v sredo od 15.45-16.30
(poučuje gospa katehistinja)
6. razred v
ţupnijskem domu v Šentilju
v sredo od 16.30-17.15
(poučuje gospa katehistinja)
1. in 2. razred v OŠ Šentilj
v ponedeljek od 7.25 -8.10
(poučuje g. župnik)
8. razred v
ţupnijskem domu v Šentilju
v sredo od 17.15 – 18.00
(poučuje gospa katehistinja)
3. razred v OŠ Šentilj
v sredo od 7.25 -8.10
(poučuje g. župnik)
9. razred po dogovoru z g.
ţupnikom v obliki oratorijske
skupine animatorjev
1. in 2. razred na
podruţnici v Ceršaku
v torek od 7.25-8.10
(poučuje g. župnik)
Vabljeni!
4. in 5. razred na
podruţnici v Ceršaku
v četrtek od 7.25-8.10
(poučuje g. župnik)
3. razred na
podruţnici v Ceršaku
v torek od 7.25-8.10
(poučuje g. župnik)
4. razred v
ţupnijskem domu v Šentilju
v ponedeljek od 13.-13.45
(poučuje gospa katehistinja)
5. razred v
 Na Slomškovo nedeljo bo
slovesna sv. maša v ţupniji Nova
cerkev (kjer je bil Slomšek kaplan).
Za našo dekanijo je organiziran
avtobus, ki bo krenil na pot v nedeljo
22.9.2013 ob 13. uri izpred
parkirišča pred občino Pesnica
(Merkatorjevo
parkirišče);
cena
prevoza pa je 7 eur. Vabljeni!
 Pred nami je tudi jesensko
ţupnijsko romanje. Kot smo sklenili
na srečanju Društva Antona Ravšla
bo letošnje jesensko romanje
21.9.2013 v Gorico (Italija), kjer bo
sv. maša v tamkajšnji stolnici. Nato
bomo nadaljevali pot v Goriška Brda,
kjer si bomo ogledali tamkajšnje
znamenitosti
in
po
kosilu
z
večernicami v Vipavskem kriţu
zaključili in se vrnili nazaj domov.
Predplačilo za romanje je 10 eur,
prijavite se čimprej! Do sedaj smo
ţe zbrali 60 prijav. Zgornja meja
prijav je 70, zato zares pohitite in
se prijavite še danes!
 Danes so med nami naši dragi
prijatelji
katoliški
skavti
in
skavtinje. Prisrčno se veselimo
njihovega obiska in vabimo starše,
da svoje otroke vključite poleg vseh
drugih aktivnosti tudi v njihove
programe. Hvala vam dragi skavti za
vašo pomoč pri vzgoji naših mladih!
 Cerkev čistijo iz Ceršaka
SREDA, 18.9.,
Joţef Kupertinski,
duhovnik, redovnik;
18.00 ČETRTEK, 19.9.,
Teodor Angleški, škof;
18.00 PETEK, 20.9.,
Andrej in drugi korejski mučenci;
18.00 SOBOTA, 21.9.,
Matej, evangelist in apostol;
8.30 + Ema Muršič
NEDELJA, 22.9.,
25. nedelja med letom,
Slomškova nedelja;
7.30 + Vili in Avgust Fras
10.30 + župljani in dobrotniki
naše župnije
Sv. maše v
prihodnjem tednu
NEDELJA, 15.9.,
24. nedelja med letom,
Ţalostna Mati Boţja;
7.30 + župljani in dobrotniki
naše župnije
10.30 + Jožef Kraner
PONEDELJEK, 16.9.,
Ljudmila, kneginja, mučenka;
18.00 – za zdravje v družini
TOREK, 17.9.,
Hildegarda, redovnica
18.00 + Marinka Potočnik
Izdajatelj
Ţupnija Št. Ilj v Slovenskih goricah,
Slovenska ul. 26, 2212 Šentilj.
e-naslov: zupnijasentilj.wordpress.com
e-pošta: [email protected]
Igor Novak, ţupnijski upravitelj:
00386/41/868-298
Uradne ure: uro pred sv. mašo.
Hvala za Vaše darove za našo ţupnijo.
Odgovarja: Igor Novak, župnijski upravitelj
Oblikovanje: Mirjam Luketič,
www.vkalejdoskopu.si