Primeri organizacijskih struktur

2014-OOM-vaje 7 – organizacijske strukture
Primeri organizacijskih struktur
Primer Funkcijske organizacijske strukture.
Funkcijska organizacijska struktura – podjetje X, poslovna enota banke X, mestna bolnišnica
X.
Primer Izdelčna divizijska organizacijska struktura.
Primer: Geografska divizijska organizacijska struktura.
Primer: Na odjemalce osredotočena divizijska organizacijska struktura.
Možnosti oblikovanja divizijskih struktur
Rast podjetja – funkcije, izdelki, geografsko področje, skupine odjemalcev.
Rast podjetja – funkcije, skupine odjemalcev, izdelki, geografsko področje.
Primer Matrične organizacijske strukture.
Globalna matrična organizacijska struktura.
Primer za diskusijo – SONY
Kot navajata Certo in Certo (2009)
Funkcijska departmentalizacija v Sonyu.
Produktna/izdelčna departmentalizacija – Sony.
Geografska departmentalizacija – Sony.
Departmentalizacija glede na skupine odjemalcev – Sony.
Matrična organizacijska struktura – Sony.
Vir – spletna stran Sony.
Organizacijska struktura – SONY (vir: Spletna stran Sony).
Primer Mercator
Skupina Mercator
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Mercator, d.d.
Mercator - H, d.o.o.
Mercator - S, d.o.o.
Mercator BH d.o.o., Sarajevo
Mercator-Mex, d.o.o.
Mercator – Makedonija, d.o.o.e.l.
Eta, d.d.
Mercator - Emba, d.d.
Mercator - Optima, d.o.o.
Mercator IP, d.o.o.
M-BL, d.o.o.
Mercator - A, sh.p.k.
Mercator - B, e.o.o.d.
Modiana, d.o.o.
Intersport ISI, d.o.o.
Mercator, d.d.
Druţba Poslovni sistem Mercator, d.d., je obvladujoča druţba skupine povezanih podjetij (Skupine Mercator) in ima dvojno nalogo:
opravlja trgovsko dejavnost in izvaja različne koncernske naloge za druţbe v skupini.
Osebna izkaznica podjetja
Firma:
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.
Naslov:
Dunajska cesta 107
Poštna številka in kraj:
1113 Ljubljana
Drţava:
Slovenija
Telefon:
+ 386 (1) 560 10 00
Elektronska pošta:
[email protected]
Spletna stran:
www.mercator.si
Druţba Poslovni sistem Mercator, d.d., je registrirana pri okroţnem sodišču v Ljubljani.
Mercator, d.d. je član naslednjih poklicnih zdruţenj:

Trgovinske zbornice Slovenije,

Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,

Inštituta za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru,

Zdruţenja nabavnikov Slovenije,

Kmetijsko gozdarske zbornice,

Zdruţenja delodajalcev Slovenije.
Mercator, d.d. posluje skladno z veljavno zakonodajo, internimi pravili in dobro poslovno prakso. Upravljanje druţbe Poslovni sistem
Mercator, d.d., temelji na določilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
Osnovni podatki
Firma:
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.
Skrajšana firma:
MERCATOR, d.d.
Glavna dejavnost:
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, preteţno z ţivili
Vodstvo druţbe:
predsednik uprave: Žiga Debeljak,
člani uprave: Vera Aljančič Falež, Mateja Jesenek, Peter Zavrl
predstavniki kapitala: Robert Šega (predsednik), Jadranka Dakič (namestnica predsednika), Štefan Vavti,
Kristjan Verbič, Matjaţ Kovačič, Miro Medvešek
predstavniki zaposlenih: Mateja Širec, Joţe Cvetek, Janez Strniša, Ivica Ţupetič
Nadzorni svet:
Število zaposlenih na
dan 30.06.2010:
11.148
Matična številka:
5300231
ID za DDV:
SI45884595
Poslovni račun:
TRR: 02922-0015960569 NLB (primarni račun)
Datum ustanovitve
5.12.1989
Osnovni kapital
druţbe na dan
30.06.2010
157.128.514,53 EUR
Organizacijska struktura
SKUPINA MERCATOR
MERCATOR d.d.,
Predsednik uprave mag. Ţiga Debeljak
MERCATOR
TRGOVINA
SLOVENIJA
Maloprodaja,
veleprodaja in
marketing
UBS, logistika in
interna
proizvodnja
Finance,
računovodstvo in
kontroling
Kadri, pravne in
splošne zadeve
MERCATOR
TRGOVINA
JUGOVZHODNA
EVROPA
Koordinacija
poslovnih procesov
Koordinacija
komerciale
Koordinacija
maloprodaje,
veleprodaje in
logistike
Koordinacija
marketinga in
odnosov z javnostmi
Koordinacija razvoja
in tehničnega
projektiranja
Koordinacija
kadrovskih zadev
Koordinacija financ,
računovodstva in
kontrolinga
MERCATOR
NEPREMIČNINE
STRATEŠKO
TRŢENJE IN
GLOBALNA
NABAVA
Razvoj
Strateško
nepremičninskih trţenje in razvoj
projektov
formatov
Investicije in
vzdrţevanje
Podporne funkcije
Upravljanje
globalne
nabave
Odnosi z
javnostmi
STRATEŠKE FINANCE
IN INFORMATIKA
Informatika in tele komunikacije
Strateške finance
Strateški kontroling,
računovodstvo
skupine in interna
revizija
STRATEŠKI RAZVOJ
KADROV IN
ORGANIZACIJE
Strateški kadri in
korporacijska
kultura
Razvoj organizacije
in standardizacija
procesov
Estoritve – informacijske rešitve za prihodnost, izdelava npr. spletnih strani, ipd.
Nogometna zveza Slovenije
Hranilnica LON
Ali gre za kombinacijo?
Zavarovalnica Triglav, 01.07.2010
Zavarovalnica Maribor
Elmont
Organizacijska struktura
Podjetje Elmont d.o.o. Krško posluje kot družba z omejeno odgovornostjo. Osnovna organiziranost podjetja poteka v procesih, ki se izvajajo
po ločenih oddelkih.
Na prvi ravni vodi podjetje direktor.
Druga hierarhična raven pa je razdeljena na 6 sektorjev, in sicer:






sektor kakovosti,
tehnični sektor,
komercialni sektor,
finančno-računovodski sektor,
kadrovski sektor,
varnost in zdravje pri delu.
Za potrebe zadnjih treh sektorjev smo najeli zunanje izvajalce. Zelo pomembno se nam zdi sodelovanje z računovodskim servisom Gem
d.o.o. Krško, s katerim sodelujemo že od same ustanovitve.
Pomemben člen naše organizacijske strukture je tudi sektor varstva in zdravja pri delu, ki nam skrbno in kvalitetno svetuje ter opravlja
praktične in teoretične tečaje iz varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, tako da so naši delavci usposobljeni za delo na svojih
delovnih mestih.
Znotraj podjetja se opravljajo tudi nekatere dejavnosti, ki sodijo na področje delovanja zunanjih sektorjev, in sicer predvsem priprava
dokumentacije, s pomočjo katere zunanji sodelavec lažje dobi celostno sliko o delovanju našega podjetja.
Iskra – Livarna Komen, d.o.o.
Vrtec Lendava
EPF, UM
ORGANIGRAM STROKOVNIH SLUŽB
Kapitalska družba
Ra sinergije – manjše podjetje, s.p.
Tuji primeri – organizacijske strukture
Lufthansa 2008
Lufthansa – leto 2009
Mitsubishi Group
General Electric Company – organizacijska struktura, konec 1990-ih let.
Tj. primer izdelčne divizijske strukture.
General Electric Company – organizacijska struktura – Marec 2008
Za kakšno vrsto organizacijske strukture gre?
Še vedno produktna/izdelčna divizijska organizacijska struktura,
glej npr. primer NBC,
Trimo
Trimo
UPRAVA
Glavna direktorica
Tatjana Fink
Namestnik glavne direktorice za tehnično področje
KOMERCIALNI SEKTOR
Direktorica komercialnega sektorja
Direktor prodaje
Direktor ponudbenega inţeniringa
Vodja prodajne operative
Vodja prodaje bivalni program
Vodja tehničnih consulting projektov
Direktorica marketinga
Direktorica nabave
Direktorica dobavne verige
SEKTOR RAZVOJA IN INFORMATIKE
Direktor sektorja razvoja in informatike
Vodja razvoja proizvodov
Vodja raziskovalnega centra
Vodja razvoja sistemov
Vodja tehničnega svetovanja
PROIZVODNI SEKTOR
Direktor sektorja proizvodnih programov
Vodja logistike
SEKTOR VODENJA PROJEKTOV IN IZVEDBE
Direktorica vodenja projektov in izvedbe
Vodja projektne pisarne
SEKTOR KAKOVOSTI
Direktor sektorja kakovosti
Vodja nadzora kakovosti
Vodja laboratorija
SEKTOR EKONOMIKE IN FINANC
Direktor sektorja ekonomike in financ
SPLOŠNO KADROVSKI SEKTOR
Direktorica splošno kadrovskega sektorja
Kadrovska sluţba
Izobraţevalni center
Pravna sluţba
Vodja kuhinje
Direktor strateškega inoviranja
Vodja razvoja poslovne odličnosti
Direktorica razvoja kompetenc
Vodja sluţbe za odnose z javnostmi
Iz letnega poročila 2009
Organizacijska struktura – Trimo (letno poročilo 2009)
Primer razvoja organizacijske strukture – Adria Airways
Vir: letno poročilo Adira Airways, 2004
Vir: Letno poročilo Adrie Airways, 2007
Vir: Letno poročilo 2008
Vir: Letno poročilo 2009
Vir: letno poročilo 2010
Funkcijska organizacijska struktura American Airlines.