Article 445069

Arhitekturni biro Bevk-Perovič spreminja podobo Prul
Varuhi kulturne dediščine na Prulah ne zagovarjajo
le prenove starih meščanskih vil, temveč, tako kot
g,
na Prulah dovoljujejo tudi gradnjo sodobnejših Glažarjevi sosedje nad novogradnjo niso navdušeni
Ljubljana -Območje Prul, kije spomeniško zaščiteno kot »vrtno mesto«, je
očitno zelo zanimivo za bogate zasebne investitorje. Potem ko smo pred
kratkim pisali o načrtovani rušitvi propadajoče vile na Prijateljevi 5, ki naj bi
jo po arhitekturnih zamislih biroja Bevk-Perovič preuredili v sodobno petstanovanjsko blokovsko vilo, in o že prenovljeni vili na Prulah 15, smo izvedeli, da omenjeni biro pripravlja tudi načrt za porušitev stare vile na Prulah
9. Na istem mestu naj bi zgradili sodobno tristanovanjsko vilo, katere investitor bo znani arhitekt in predavatelj na ljubljanski fakulteti za arhitekturo Tadej Glažar.
Sosedje so namreč investitorju
Čeprav ima hiša na Prulah 9 zaniin projektantu dali pobudo, da bi
mivo zgodovino, saj je bila nekdaj v
gradbenemu dovoljenju navkljub
lasti znanega ljubljanskega lekarskupaj »prediskutirali problematinarja (družina Kmet), nato delno
ko gradnje predvidenega objekta
nacionalizirana (v en del so naselili
Prule 9«. Iz februarskega zapisnika
najemnike), pozneje vrnjena in
je razvidno, da investitor s sosedi
prodana družini Glažar, kot objekt
ne bo šel na nož, temveč se je odloni posebej zaščitena. Zato je Tadeju
čil, da jim bo projekt, ko bo izdelan
Glažarju 26. februarja lani kot lado faze za izvedbo, dal na vpogled
in
uspelo
investitorju
pridostniku
in
da bo upošteval pripombe tako,
biti kulturnovarstveno soglasje, da
»da bi bili lahko soglasni glede prakljub odloku o razglasitvi nekdavilnosti izvedbe«.
njega Šempetrskega, Poljanskega in
Barjanska tla
Karlovškega predmestja za kulturKer so tla barjanska, se sosedje
ni in zgodovinski spomenik ter nanajbolj bojijo, da bi ob podiranju
ravno znamenitost (iz let 1990 in
starega objekta in kopanju gradbe1991) lahko objekt podre in zgradi
ne jame za novega na njihovih
nadomestnega.
objektih nastale nove razpoke (te
Pri tej zgodbi je zanimivo, da je
je zaradi nestabilnega terena že
Upravna enota Ljubljana, izpostava
zdaj videti skoraj na vsaki hiši).
Center, investitorju že 28. septemPrav tako jih skrbi podtalnica. Hiše
bra lani izdala gradbeno dovoljenje,
namreč stojijo le nekaj metrov
da na Prulah 9 sme odstraniti večstran od Ljubljanice. To še toliko
bolj, ker naj bi imela nova hiša velistanovanjski objekt in zgraditi trikansko garažno klet (drugi imajo
stanovanjskega. Ker pa so se sosedgaraže večinoma na višini terena)
je (gre za lastnike hiš na Prulah 7,
in jo bo treba temeljiti (pilotirati)
Prule 9a francoska rezidenca in
zelo globoko. Večina se jih boji, da
mejaša iz Cimpermanove ulice)
bo novi objekt na koncu večji od
nanj pritožili, je zadeva romala na
sedanjega in bo sosednje vrtove in
drugo stopnjo. Ministrstvo za okohiše zasenčil bolj kot zdajšnji. Zalje in prostor je z odločbo, izdano
radi obsežnosti projekta in zahtev18. januarja letos, vse pritožbe kot
nosti gradnje jih še skrbi, da ne bi
neutemeljene zavrnilo. Čeprav je
investitor gradnje zgolj začel, podovoljenje
pogradbeno
4. marca
zneje pa zaradi finančnih težav pustalo pravnomočno, zgodbe še ni
stil odprto gradbeno jamo ali nedokonec.
končan objekt. Ali pa da bi si privo-
nedopustna odstopanja od
gradbenega dovoljenja.
Po besedah arhitekta in projektanta Matije Bevka namerava Tadej
Glažar na Prulah na mestu stare vile zgraditi sodobno tristanovanjsko
vilo (kakšna bo videti, nam ni razkril) z garažno kletjo, visokim pritličjem, dvema nadstropjema in teraso. Njena višina bo enaka sedanji,
prav tako njen obseg. V gradbenem
dovoljenju pa še piše, da »bodo horizontalni gabariti nadzemnega dela objekta 13,60 m x 18,40 m, podzemnega pa 19,34 m x 23,80 m. V
objektu so predvidena tri stanova-
ščil
nja, s pomožnimi in parkirnimi
prostori v kleti objekta.«
Bevk je še zatrdil, da bo investitor novi objekt gradil skladno s pridobljenim soglasjem zavoda za
varstvo kulturne dediščine, saj je
celotno območje spomeniško zaščiteno kot vrtno mesto (sprašujemo pa se, kaj bodo varuhi sploh ščitili, če od stare vile ne bo ostalo
nič). Sosedom pa zagotavlja, da bodo posebno pozorni pri temeljenju
(pilotiranju in zaščiti gradbene jame), da bodo nadzorovali tako višino talne vode kot morebitne poškodbe na ograjah ali sosednjih
objektih, ki bi bile lahko posledica
gradnje oziroma nestabilnega terena. Morebitno škodo so pripravljeni tudi sanirati ali plačati.
Janez Petkovšek
Stari objekt na Prulah 9 - Po statičnih ekspertizah podjetij Irma in Gravitas je propadajoča vila v tako slabem stanju, da jo je smotrno odstraniti. Ker nam je projektant Matija Bevk zatrdil, da bo tam zgrajen sodoben tristanovanjski
objekt s teraso, je več kot očitno, da ta ne bo replika sedanje vile ali podoben objekt, kot je zaščitena bližnja Grivčeva
vila na Cimpermanovi 4, kakršno bi tam rad videl Mitja Sterlekar, znani Prulčan in priznani ljubljanski statik, ki je sodeloval tudi z arhitektoma Edom Ravnikarjem in Edom Mihevcem.