ZPKZ Ig - Buy Smart

Buy Smart+ Pilotni projekt
ZPKZ Ig, Ig
Država: Slovenija
Produktna skupina: stavbe
Stavba ZKPZ Ig je bila eden od štirih pilotnih primerov
zelenega naročanja v projektu Buy Smart+.
Uvod
ZKPZ Ig, lociran nekaj kilometrov izven Ljubljane, je edini ženski zapor v Sloveniji. Nahaja se v veliki
stavbi masivne konstrukcije z notranjim atrijem. Čeprav je stavba v zgodovini služila tudi kot dvorec,
ni spomeniško zaščitena, verjetno tudi zaradi dejstva, da se je njena namembnost večkrat spremenila
in da so bile izvedene že mnoge spremembe.
Vodstvo zavoda ima omejen vpliv na letni proračun, zato so visoki obratovalni stroški (ogrevanje,
elektrika, tudi porabe vode) eden glavnih problemov.Stavba ima veliko možnosti za izboljšave toplotni ovoj, sistemi in naprave, vrsta goriva - vendar jih je treba natančno preučiti, da bi dokazali,
da je strošek upravičen in da prinaša vidne rezultate.
Vodstvo zavoda se je odločilo vzpostaviti jasen pregled dejanskega stanja in preučiti možnosti za
njegovo izboljšanje. Kot javni zavod mora zapor upoštevati nacionalna pravila zelenega javnega
naročanja. Enako velja tudi za opredelitev tehničnih specifikacij in meril za izbor. V sodelovanju z Buy
Smart + je bil pripravljen akcijski načrt za izboljšave in nekateri ukrepi so bili že izvedeni.
ZPKZ Ig
Naslov:
Kontakt:
Položaj:
ZPKZ Ig, Na grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani, Slovenija
Janez Štalec
Energetski menedžer
Tel.:
+386 1 420 19 14
E-pošta:
[email protected]
Splet:
www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/zavodi_za_prestajanje_kazni_zapora_in_prevzgojni_d
om/zpkz_ig/
European Project “Buy Smart+”.
Visit www.buy-smart.info for more information.
Izvedba
Sodelovanje z osebjem zapora se je začelo že v okviru drugega projekta iz programaIEE, E-SEAP.
Tematika ZeJN, ki jo obravnava Buy Smart+, se je izkazala kot odlična dopolnitev dejavnosti v zvezi s
krepitvijo trajnostne rabe energije in usposabljanja zaporniškega osebja. Več v hiši je bilo obiskanih in
je bila ustanovljenaa nenehen stik prek e-pošte in telefona. Sodelovanje je obsegalo večje število
delovnih sestankov in redno komunikacijo preko e-pošte in telefona. Prva naloga je bilo dobiti
vpogled v delovanje zapora kot takega, nato pa spoznati njegovo energetsko specifiko in potrebe.
Podpora je bila vzajemna, saj so vodstvo zavoda in tehnično osebje pokazali velik interes za
dejavnosti.
Opravljen je bil podroben energetski pregled, da bi opredelili šibke točke in omogočili pripravo
predlogov za izboljšave. Poudarek je bil dan tudi na sprotno izvajanje energetskega knjigovodstva.
Pripravljeno je bilo enostavno Excel orodje za spremljanje rabe energije, ki ga je tehnično osebje
začelo uporabljati. Poleg tega je ciljno usposabljanje osebju pomagalo nadgraditi svoje znanje o
energetskih in okoljskih vprašanjih ter o načelih zelenih javnih naročil.
Rezultat
Kot osnovo za oceno možnih prihrankov so bili analizirani podatki o porabi energentov v zadnjih
nekaj letih. Različni zeleni ukrepi so bili nato ovrednoteni in primerjani z obstoječim stanjem. Ukrepi
so bili razdeljeni glede na vračilno dobo investicije na kratkoročne (npr. hidravlično uravnoteženje
ogrevalnega sistema, vgradnja termostatskih ventilov) in dolgoročne (toplotna izolacija, zamenjava
stavbnega pohištva, prehod na drug energent). Precej ukrepov je bilo že izvedenih, med drugim
predelava kotlovnice in ogrevalnega sistema za prehod na zemeljski plin. Vrsta ukrepov pa čaka na
razpoložljiva proračunska sredstva.
Izračunan letni prihranek (toplota za ogrevanje): 70 MWh
Izračunan letni prihranek primarne energije: 77 MWh
Izračunano zmanjšanje emisij CO2: 16 t
Rezltati opisujejo prihranke glede na trenutne povprečne parametre pod predpostavko, da se
izvedejo celoviti ukrepi.
V okviru opisanega sodelovanja je bila izdelana in izdana tudi energetska izkaznica stavbe ZKPZ Ig.
Izkušnje
Projekt je pokazal, kako pomembno je, da iso se sogovorniki pripravljeni učiti in narediti korak naprej
od trenutne prakse. Vodenje energetskega knjigovodstva je omogočilo vzpostaviti pregled nad rao
energije in stroški ter služilo kot osnova za načrtovanje okolju prijaznih ukrepov v okviru zelenega
javnega naročanja. Projekt je prav tako potrdil, da usposobljeno osebje bolje sprejema in razume
predloge za izboljšave in prepozna pomen uporabe zelenih meril.
European Project “Buy Smart+”.
Visit www.buy-smart.info for more information.