Plešavost - možnosti zdravljenja

IRIHOLO G I J A
IN
DERM A T O L O S g
KOZMETOLOGIJA
r mmilxtmw&fr
xffiwwwKffiw
Fle$$uclst
V prejinii itevilki sempredstavilkratekpregledbolezni los. Tokrotbom poskusildati odgouorno zelo pogostoupraio
nje: Kako zdraviti pleiovost - alopecijo?Alopecija areata je najpogostejioin nojpomembnejianeunetnaalopecija.
Vzrok tegakroZnegaizpadanjalas ni popolnoizpadanja
lasje
ma jasen.ObsegkroZnega
razliden.Lahkovidimo samoza noht veliko
v lasiSdu,
lahkopa je zeloraz5irjeno
ZariSde
(alopecijaareatatotalis - vsedlakena lasi5du
manjkajo;alopecijaunfuersalis* manjkajo
dlakepo celemtelesu).Pri 2Oo/obolnikov
najdemospremembe
tudi na nohtih (belelise
...,drobnevdolbinena plo5dinohta,podobne
kakorpri naprstnikuza Sivanje
...).Veliko
k razlidnim
bolnikovonrenjanagnjenost
alergij.rm.Moski tip plesene uwsdamo v
pravabolezenskastanja.Tak$nopleio
imenujemoandrogenetiina.MoSkapleia je
zelopogostpojav!Prizadeue
z vedjoali
4 od 5-ihmo5kih,
manjSostopnioizraZenosti
med 18'imin 45-imletom starosti.Tudi pri
Zenskahje ta oblika pleSavostinajpogostej5a!Za razliko od moikih, Zenskez isto
obliko izgube las obravnavamokot bolnice.
ple5esodeluje
Pri nastanku.rndrogenetidne
veddejavnikov.V anamnezidobimo podatek,
da je ple5aprisotnav druZini,pribliZno20 %
prizadetilr.
Za to oblikople5eso v prvi vrsti
odgovornimoSkispoh-ri
hormoni(androgeni).
preteZno
v modih,pri
Pri moSkihnastajajo
Zenskahpa v jajdnikihin v nadledvidniZlezi.
(npr.
Kadarsojajdnikibolezensko
spremenjeni
jajdniki),je kolidinaiz-lodenih
policistidni
endrogenihhormonovpri Zenskahbistveno
vec'ja.Da so moSkiandrogenihormoni
odlodilnifaktorpri nastankumo5kegatipa
pleSavosti.
dokazujetudi dejstvo,da pri
kastriranihpred puberteto,niso naSli
evnul-rih,
pleSavosti!
Pri oceni stopnjeandrogenetske
pleSepri mo5kih nam pomagaHamiltonova
lestvicaizpadanjalas. Pri moSkemtipu ple5e
so pri mo5kihzeloznadilnamesta,kjer se
izpadlas zadne.Takose vedinomaproces
zadnena delnempredelu,kasneje,lahko tudi
istoiasno,pa na temenu.LasiSfeostane
vednoporaslov zatilju,stranskihin sendnih
predelih.Torej,pretirano maiCenje las ali
seborejanima nobenedirektne povezavez
izgubo las pri moikem tipu ple5avosti.To
mnenje je 5edanes,Zal, prisotno in se
zavestnoali nezavestnokoristi pri reklamiraniu razlidnih Samponov!
bilo smiselno,da se frizer posvetujez
ledeiim zdravnikom.
Zdravljenje
4. Pri ienskah lahko pomagajo sredstva,
ki delujejo proti androgenim hormonom,
ki so bistveniza nastanekmodkegatipa ple5e.
Pri tem moramoizbratitako sredstvo,katero
po drugihdelih
ne povzroaaporaSeenosti
teiesa.Vr'asihje to lahkozeloneprijetno!
Pri zdravljenju je potrebno,kot prvo,
ugotoviti, deje v lasi5du5eprisotendladni
meiitek. Po tei ugotovitvi je potrebno
opredeliti tip ple5ekot bolezenskiali
naravni pojav! Tudi naravnamoSkaple5aje
lahko bolezenskostanje,deje osebazaradi
tegaduievno huj5eprizadeta.Zdravljenje
potekaistodasnov vedsmeri:
l. Iskanje potencialnega kroniinega
!'netnega procesa, predvsem pri kroZnem
izpadanju las (zobnigranulom,kronidno
vnetimandeljni,ginekoloSko
obolenje,
okvarajeter...),ter takojSnie
slabokrvnost,
zdr:rrlienio
5. V doloienih primerih se uporablja t. i.
PUVA metoda: gre za posebnoobsevaujez
delomultravijolidnihZarkov.lstodasnose
ordrnirapod nadzoromzdravntkaposebna
fotosenzibilna
snov- psoralen,ki napravikoZo
modnoobdutljivoza te Zarke.Ple5olahko
zaviramo,na "golih" mestihpa porastalas ne
Zatoje praktifna
moremospodbuditi.
te metodemajhna.
uporabnost
ictpo:
2. Razlitni lokalni preparati, ki povzroCaiobolj5o prekrvavitev koZe in s tem
poskusspodbujanja
rastilas.Uspehiso zelo
skromni.Kljubtemumislim,da sodolodeni
pripravkikoristni(solicilnakislina,estrogeni
hormonikot lokalnipripravek...). Tak5ne
preparatenaj bi vednopredpisalzdravnik.V
nasprotnembo bolnik verjetnozapravilprecej
denarjaza razne" dudeZne" lasnevodice,
tonike,Sampone... Masiranje lasiSdapri
frizerju je sigurno dobrodoSlo.Pri tem bi
izpadanjalas
o
o8) f,|*o
t,9 fre fl,9
{}
rv
3. V prehodnem obdobju (dokler se pravi
vzrok izpadanja las ne ugotovi) je smiselna tudi lasulja pri pacientih,kateri do takega
pripomodkanimajopredsodkov.
Y 'n " v
Y 't,tuV
ofi
fie
Y 'v V
nn
nfi)
f,,9
f,,9
6. Minoxidil je Zevedlet znanolokalno
zdravilo.Sprvaso ga nameniliza zdravljenje
visokegakrvnegapritiska.Danesga uporabljamo za zdravljenjedolodenihtipov mo5ke
pleie. Zdravljenjeje nenevarno,doZivljenjsko
in nrpeei
drrsn
7. Finasterid je peroralno zdravilo (tableta), katero je pred kratkim na razpolago
tudi v Sloveniji. Raziskave so pokazale, da
je zelo uspeien pri moSki pleSi (Hamilton
II-IV) v starosti od 18 do 45 let. Pri Zenskah in otrocih je prepovedan.V svoji
ambulantisem zadelnabiratisvojeprve
praktiineizku5nje.Terapijanal bi trajala
najmanj3-6 mesecev.V literaturidosedanjih
raziskav(24 dr|av) ni bilo videti posebnih
stranskihudinkov.Svojeizku5njebom lahko
opisaldeznekaj mesecev.
dolgotrajenproceszdravljenja.Z veliko
strpnostiin zaupanjapacientaposkuSam
"preusmeriti"na duSevnost.
Osebnomislim,
da se za vsakimbolezenskimizpadan.lem
las
8. Transplantacija las je kirur5ka metoda. fposebno
pri alopecijiareati,pri katerine
Cre za posegpresajanjaposameznega
najdemoorganskega
vzroka),skrivakopica
"prikritih" nervoz,frustracij,otroSkihtravm,
dladnegame5idkaiz zatilnegapredelana
mestabrez las pri istemdloveku.V svetuso
nizke sanozavestiin predvsemavtoagresije
posebnicentri,kateriseukvarjajosamos to
(razlicniobeutkikrivde...).Pri renrnamje
zelo dragoin zahtevnometodo.Osebnojo
- terapija
lahkov velikopomodlogoterapija
je pokojnidunajski
svetujem samov skrajni sili.
smisla.OdeIogoterapije
9. Vitamini in rudnine so lahko zelo
udinkovitoponoZno sredstvopri zdravljenju
las (vitaminiskupineB, C, rudnine,kot so
kalcij,cink,magnezij...).
10. Psihosomatski pristop reSevanja
je zelozahtevenin
problemaple5avosti
trditev,da bivanjenima smisla.Predvsem
se
skrivanevarnostv nauku,da je ilovek samo
rezultatbioloSkih,
psihidnihin socialnih
okoli5din
ali proizvoddednostiin okolia.Zaradi
takegapogledapostanedlovekrobot, ne pa
dlove5ko
bitje...Gotovoje dloveSko
bitje
kondnastvar,ntegovaprostostpa je omejena.
Ne greza to, da bi bil prostokolisiin.Npr.
gotovonisemzavestno
odgovoren
za to, cla
imam sivelase;vendarsemodgovoren
za
dejstvo,da nisemSelk frizerjuin si dal
nqihi:tpr
\/ Frrnltl
pobarvatilas,kot bi to storilamarsikatera
dama.Torej je vsakomur pustena dolodena
"Vsakoobdobjeima svojokolektivnonervozo stopnjasvobode,pa depravsamotoliko, da se
in vsakoobdobjepotrebujelastnopsihoterapi- odlodao barvi svojih las". (ViktorFrankl:
jo, daji je kos.Bivanjsko
"KIjub vsemuredernZivljenjuda" )
praznoto,ki je
mnoZidnanervozasedanjega
dasa,lahko
opisemokot zasebnoali osebnoobliko
dr. med, Slobodan VuiasinoviE
NIHILIZMA;nihilizemlahkoopredelimo
kot
ZdraviliSde La6ko
Setlakovo
lra3etle 29,4ooo
l(ranl
Tel.: 064 3tS 93o, Faxs 064 3rS 9lt
[email protected]@o Krani
.
Friterska galanterij
q
Delovni6as:
8.00 - 19.00 - ponedeljek
8.00 - 15.00 - torek,sreda,cetrtek
8.00-18.00-petek
>N
a
I
KOIIIERCIALIST ZA PODROcJE!
STAJERSKE,PREKMURJA,ZASAVJAin
KOROSKE:
N
RENATO
ANDERLIc
GSM: O41/734-O85
Na izbiro imamo glavnike
in ogledalaz novoleto tt
vaie strankelll
0<
KOilERCIALIST ZA PODROCJE:
GORENJSKE,UUBUANE, NOTRANJSKE,
PRIMORJAin DOLENJSKE:
RUDI GIIABNER
GSM: O411819571
nlvlialke
za traino
* naviialke
I
q
NOVOT
treta kahn boily rocks
v Slovenijit
za vodno
ondulacijo
* papirnati
ovratniki
* ogriniala
*