08. redna seja SD KPD 19.03.2013

SVET DELAVCEV KAPITALSKO POVEZANIH DRUŽB
Trg OF 7, 1506 Ljubljana
Tel.: 01/ 29 13 330
Fax: 01/ 23 13 424
Datum: 19.03.2013
ZAPISNIK
8. seje Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb v sistemu slovenskih železniških družb (v
nadaljnjem besedilu: SD KPD), ki je potekala v torek, 19.03.2013 ob 10.00 uri v stekleni dvorani
Slovenskih železnic, d.o.o. na Kolodvorski 11 v Ljubljani.
Prisotni: Roman Šuen, Vladimir Runko, Edita Klenovšek, Anto Radman, Milenko Prcač, Fahrudin
Bizjak, Dejan Švarc, Darko Lobnik, Jure Buzar, Sakib Galić, Bojan Gajšek, Đorđo Petrović, Miran
Trantura, Damjan Rak, Vladimir Bijzak, Silvo Berdajs, Zlatko Ratej, Zdenko Lorber, Dobrivoj Subič,
Robert Müllner, Slavko Petrovič, Aleš Kavkler, Pavle Kržič, Anton Pasterk, Vesna Berdajs, Draža Ristič,
Božo Božovič, Mojca Tomšič in Miran Parkelj.
Lista prisotnih je priloga originalnega zapisnika.
Opravičeno odsotni: Karel Muster in Albina Novak.
Ostali prisotni: Zdravko Skrbiš, Dejan Žolek, Adrijan Paškulin, Jože Pavšek, Remzija Cinac, Matjaž
Skutnik, Aleksander Šmid, Edvard Veber, Goran Prodanovič, Robert Medved, Miroslav Djekič, Franc
Zupanc, Diko Ivanovič, Robert Žnidar, Nikola Kneževič, Roman Piletič, Drago Sotlar, Mirko Zorenč,
Robert Rožič in Leon Didič.
V uvodu je predsedujoči prisotne seznanil z dopisom SD SŽ Infrastruktura, d.o.o. (SD SŽ-I), s katerim je
imenoval nadomestna predstavnika SD SŽ-I v SD KPD, in sicer Vladimirja Bizjaka in Damjana Raka.
Izhajajoč iz navedenega je SD KPD sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP:
SD KPD ugotavlja, da sta bila s strani SD SŽ-I za člana SD KPD imenovana Vladimir Bizjak in Damjan
Rak.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 7. redne seje z dne 05.02.2013 ter
prisotne seznanil s pripombami SD SŽ-I na določene navedbe v zapisniku, ki jih je podalo
poslovodstvo SŽ, d.o.o..
Po ugotovitvi, da ne gre za pripombe k zapisniku, ampak le komentar, je predsedujoči ugotovil, da na
zapisnik ni nobenih pripomb, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 75:
Sprejme se zapisnik 7. redne seje SD KPD, d.o.o. z dne 05.02.2013 v predlagani vsebini.
1
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal dnevni red ter ob tem dejal, da se bo v okviru točke razno
obravnavalo:
predlog pogojev za prodajo stanovanj
imenovanje 3 članske komisije za izbor kupca pri prodaji počitniške kapacitete na Rabu
poziv predsednikom SD v skupini SŽ, da vabila in gradiva za seje SD pošiljajo tudi predsednikom
reprezentativnih sindikatov v skupini SŽ
primer mobinga na SŽ
S temi dopolnitvami je predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sprejem zapisnika 7. redne seje ter pregled realizacije sklepov
Informacija o poslovanju SŽ v letu 2012
Poročilo o izvajanju dogovora za leto 2012 in januar 2013
Informacija o pripravi druge faze plana kadrov
Predlog Pravilnika o uporabi službenih cestnih vozil v službene in zasebne namene
Sklep poslovodstva SŽ št. 903
Razno
Prisotni so tako spremenjen dnevni red soglasno potrdili.
K 1. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je podal poročilo o realizaciji sklepov, kjer je navedel:
Ugotovitveni sklep
(odstop Stanka Ferliča in Romana Jakopiča)
Sklep št. 52 je realiziran
(sprejem zapisnika 6. redne seje SD KPD)
Sklep št. 53 je realiziran
(sprejem pregleda realizacije sklepov 6. seje SD KPD)
Sklep št. 54 je realiziran
(izvolitev predsednika SD KPD)
Sklep št. 55 je realiziran
(izvolitev dveh namestnikov predsednika SD KPD)
Sklep št. 56 je realiziran
(imenovanje članov odbora SD KPD za letovanje)
Sklep št. 57 je realiziran
(imenovanje članov odbora SD KPD za spremljanje izvajanja ZP)
Sklep št. 58 je realiziran
(imenovanje članov odbora SD KPD za varnost in zdravje pri delu)
Sklep št. 59 je realiziran
(imenovanje članov odbora SD KPD za spremljanje disciplinskih
predpisov)
Sklep št. 60 je realiziran
(imenovanje članov odbora SD KPD za predpise)
Sklep št. 61 je realiziran
(uporaba poslovnika SD KPD za delo odborov SD KPD)
Sklep št. 62 je delno realiziran (poziv poslovodstvu SŽ, da v odbore imenuje svoje predstavnike –
predstavniki SŽ v odborih SD KPD še niso imenovani)
Sklep št. 63 je delno realiziran (predlog spremembe Pravilnika o oddajanju stanovanj SŽ v najem –
predlog spremembe še ni usklajen)
Sklep št. 64 je realiziran
(imenovanje komisije za dodeljevanje stanovanj v najem)
Sklep št. 65 je realiziran
(opravljanje funkcije predstavnikov SD KPD v komisije za dodeljevanje
stanovanj v najem)
Sklep št. 66 je realiziran
(seznanitev s Poročilom o uveljavitvi nove organiziranosti in realizaciji
delnega plana kadrov)
Sklep št. 67 je delno realiziran (seznanitev z Rebalansom poslovnega načrta za leto 2013 –
usklajenega rebalansa še nismo prejeli)
Sklep št. 68 je delno realiziran (seznanitev z osnutkom plana dela z glavnimi ukrepi za leto 2013 –
usklajenega osnutka še nismo prejeli)
Sklep št. 69 je delno realiziran (seznanitev z Izhodišči za strateški poslovni načrt SŽ za obdobje 20132017 – usklajenih izhodišč še nismo prejeli)
2
Sklep št. 70 je realiziran
Sklep št. 71 je realiziran
Sklep št. 72 je realiziran
Sklep št. 73 je realiziran
Sklep št. 74 je v realizaciji
(seznanitev s Pravilnikom o uporabi službenih cestnih vozil ter
imenovanjem predstavnikov socialnih partnerjev v delovno skupino
za pripravo novega pravilnika – pravilnik je usklajen?)
(seznanitev z vsebino sklepa Poslovodstva SŽ št. 903 ter imenovanjem
predstavnikov socialnih partnerjev v delovno skupino za uskladitev
vsebine sklepa)
(soglasje k prodaji počitniške kapacitete na Rabu)
(seznanitev s predlogom Dogovora o delavskem direktorju družbe ter
pooblastilo predsedniku SD KPD za uskladitev besedila in podpis –
dogovor je usklajen in podpisan)
(odgovor poslovodstva je priložen)
Damjan Rak je v zvezi z realizacijo sklepa št. 74, ki se nanaša na odgovore na vprašanja članov SD SŽ-I,
dejal, da posamezni odgovori niso zadovoljivi, predvsem odgovori, ki se nanašajo primanjkljaj v OGJS,
zmanjšanje števila progarjev in znižanje plače bivšega generalnega direktorja Gorana Brankoviča.
V zvezi s tem je zahteval, da se skladno s poslovnikom SD KPD v zapisnik navede njegovo ločeno
mnenje, ki se na zahtevo posameznega člana izrecno zapiše. Ločeno mnenje je priloga 1 tega
zapisnika.
Silvo Berdajs je prisotne seznanil, da je poslovodstvo SŽ 14.03.2013 imenovalo predstavnike SŽ v
odbore SD KPD in sprejelo predlog SD KPD za spremembo 6. člena Pravilnika o oddajanju stanovanj
SŽ v najem, s čimer se je povečalo število predstavnikov SD KPD v Komisiji za dodeljevanje stanovanj
v najem.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 76:
1. Sprejme se pregled realizacije sklepov 7. redne seje SD KPD, d.o.o. z dne 05.02.2013.
2. SD KPD se je seznanil z odgovori Poslovodstva SŽ na vprašanja članov SD SŽ Infrastruktura,
d.o.o..
3. SD KPD se je seznanil s sestavo odborov SD KPD ter spremembo 6. člena Pravilnika o oddajanju
stanovanj SŽ v najem in s tem posledično z novo sestavo Komisije za dodeljevanje stanovanj v
najem.
Odgovori na vprašanja članov SD SŽ-I in Imenovanje predstavnikov SŽ v odbore SD KPD ter sprejem
predloga spremembe 6. člena Pravilnika o oddajanju stanovanj SŽ v najem je priloga originalnega
zapisnika.
K 2. točki dnevnega reda:
Generalni direktor Dušan Mes je prisotne seznanil Informacijo o poslovanju skupine SŽ v obdobju IXI/2012, ki je izdelana na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov in podatkov za to obračunsko
obdobje ter nerevidiranimi rezultati poslovanja posameznih družb v letu 2012. Skupina SŽ je v 2012
po oceni dosegla pred davkom 3,4 mio evrov dobička in po odbitku ocenjenega davka (823 tisoč
evrov) čisti dobiček v višini 2,6 mio evrov. V tem rezultatu še niso zajeti pozitivni učinki dobička v
povezanih podjetjih. Ob tem je dejal, da rezultat ne zajema sredstva OGJS iz naslova vodenja
prometa, ker aneks k pogodbi za OGJS za leti 2012 in 2013 še ni podpisan ter da bo po podpisu teh
aneksov, poslovni izid celo boljši od predstavljenega. Poudaril je tudi, da je poslovni izid SŽ ŽGP slabši
3
od načrtovanega, kar je posledica zamika dinamike izvajanja del zaradi strukturne spremembe
pridobljenih projektov ter da se v letu 2013 pričakuje bistveno boljši poslovni izid.
Hkrati je poudaril, da nas ključne aktivnosti, kot so centralizacija poslovnih procesov in zaključek
reorganizacije, še pričakujejo.
V nadaljevanju je prisotne seznanil, da je bila opravljena cenitev vseh odvisnih družb in da je vrednost
naložb obdržana na ravni knjigovodske vrednosti, kar je v današnjih časih redkost in za SŽ pomeni
dobro izhodišče.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 77:
SD KPD se je seznanil z Informacijo o poslovanju skupine SŽ v obdobju I-XI/2012, izdelano na
podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov in podatkov za to obračunsko obdobje ter
nerevidiranimi rezultati poslovanja posameznih družb v letu 2012.
Informacija in nerevidirani rezultati poslovanja so priloga originalnega zapisnika.
K 3. točki dnevnega reda:
Predsedujoči Silvo Berdajs je prisotne seznanil s Poročilom o izvajanju Dogovora, iz katerega je
razvidnost, da so SŽ v letu 2012 zgolj s prihranki na račun stimulacije in znižanja plač, ustvarile skupni
prihranek v višini cca. 12 mio EUR ter še dodatnih 8,3 mio EUR z znižanjem stroškov materiala,
storitev, blaga in drugih stroškov.
Generalni direktor Dušan Mes je prisotne seznanil s politiko sodelovanja s konkurenco, kjer je glede
RCA izpostavil, da je sodelovanje z matično družbo RCA v Avstriji solidno in da obstaja obojestranska
želja po strateškem partnerstvu. Izpostavil pa je problematiko sodelovanja z RCS (hčerinsko družbo
RCA v Sloveniji), ki ne sledi načinu sodelovanja SŽ z njihovo matično družbo v Avstriji. Posledica
slabega sodelovanja je tudi sprememba Prometnega pravilnika, ki določa, da za ranžirno postajo ni
več potrebna drča, s čimer naj bi se kar nekaj težav na terenu rešilo. Z RCA potekajo pogovori, da bi
obe družbi ohranile obstoječe posle, glede novih poslov pa je stvar ponudbe in povpraševanja.
Predsedujoči je poudaril, da so rezultati poslovanja v letu 2012 dobri, hkrati, pa je izrazil bojazen za
poslovanje v letih 2013 in 2014, saj ugotavlja, da so dobri rezultati predvsem zaradi prihrankov pri
plačah in pri stroških. Če teh prihrankov ne bi bilo, bi imeli cca 17 mio EUR izgube. V letu 2013, ko je
Dogovor še v veljavi, verjetno lahko računamo na pozitiven rezultat, vprašanje pa je kako bo v letu
2014, ko preneha veljati Dogovor. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bodo ukrepi, ki jih poslovodstvo
načrtuje v letu 2013 zagotovili pozitivno poslovanje tudi v letu 2014, saj ni nobenih realnih možnosti,
da bi prišlo do sklenitve novih dogovorov, ki bi posegali v stroške plač.
Generalni direktor je poudaril, da je ključna naloga poslovodstva urediti problematiko 340 mio EUR
kreditov, ki bremenijo SŽ in so nastali iz več dejavnosti. Poudaril je, da je potrebno letos sprejeti
ustrezen dogovor, s katerim bi se krediti, ki so bili najeti zaradi potreb lastnika (teh je cca. 300 mio
EUR) prenesli v breme lastnika. Ravno tako je poudaril, da je potrebno čim prej uveljaviti
centralizacijo podpornih funkcije in sprejeti drugi del plana kadrov.
4
Po razpravi j je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 78:
SD KPD se je seznanil s Poročilom o izvajanju Dogovora za leto 2012 in januar 2013 ter Predlogom
plana dela z glavnimi ukrepi za leto 2013.
Poročilo in predlog plana dela je priloga originalnega zapisnika.
K 4. točki dnevnega reda:
Generalni direktor Dušan Mes je podal informacijo o pripravi druge faze plana kadrov, kjer je dejal,
da je centralizacija podpornih funkcij (storitve, kadri in ceniki) v večji meri pripravljena. V kratkem
bodo predstavniki socialnih partnerjev pozvani k uskladitvi centralizacije in nato še plana kadrov.
Pričakovati je, da bi se centralizacija in plan kadrov potrdila do konca maja.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 79:
SD KPD se je seznanil z informacijo o pripravi druge faze plana kadrov, ki jo je podal generalni
direktor Dušan Mes.
K 5. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil s Predlogom Pravilnika o uporabi službenih cestnih vozil v službene
in zasebne namene, kjer je dejal, da so predstavniki socialnih partnerjev sodelovali pri usklajevanju
le-tega.
Damjan Rak je predlagal, da bi se, glede na kratek rok od prejema predloga pravilnika, preložilo
odločanje o predlogu pravilnika.
Predsedujoči je nato podal pripombe k predlogu pravilnika, in sicer:
K 3. členu:
Med družbe za katere pravilnik velja in se uporablja, naj se navede tudi Feršped, d.d.
K 4. členu:
V 3. odstavku naj se za besedami »poslovodstvo družbe SŽ, d.o.o.« doda besedilo »in poslovodstva
odvisnih družb SŽ«.
K 8. členu
V 2. odstavku naj se za besedami »poslovodstvo družbe SŽ, d.o.o.« doda besedilo »in poslovodstva
odvisnih družb SŽ«.
K 10. členu:
Vprašanje je kateri so upravičeni razlogi za podajo zahteve za izpis podatkov o posameznem
službenem vozilu. Kdo je skrbnik GPS sistema?
5
K 12. členu:
V 1. odstavku je potrebno dodati besedilo, ki omogoča da se službeno cestno vozila lahko da v
uporabo tudi društvom, ki imajo v uporabi službena cestna vozila, ki so last SŽ, njihovi delavci, pa niso
zaposleni na SŽ.
K 14. členu:
V 1. stavku 2. odstavka se črta beseda »v tajništvu«.
K 15. členu:
V 1. odstavku je potrebno črtati določbo, da mora uporabnik pred vožnjo preveriti tehnično
brezhibnost vozila.
V 4. odstavku je potrebno črtati zadnji stavek »Evidenco se pošlje pristojni finančni službi«.
6. odstavek je potrebno smiselno popraviti, saj naloga uporabnika ni obveščanje pristojne
organizacijske enote družbe, ker je to naloga odredbodajalca.
K 17. členu:
V 4. alineji črtati besedilo »(zaposlen v družbi)«.
6. alineja se črta.
K 18. členu:
Določilo člena uporabljati skladno s 3. odstavkom 6. člena.
Damjan Rak je podal pripombo, ki se nanaša na 1. alinejo 16. člena Pravilnika, kjer naj se za besedo
»prekrške,« doda besedilo »za katere je odgovoren uporabnik«.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 80:
SD KPD se je seznanilo s Predlogom Pravilnika o uporabi službenih cestnih vozil v službene in
zasebne namene ter sprejelo zgoraj navedene spremembe in dopolnitve pravilnika, za katere
pričakuje, da jih bo poslovodstvo upoštevalo pri dokončnem sprejemu omenjenega pravilnika.
Predlog Pravilnika je priloga originalnega zapisnika.
K 6. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil Ukrepi za povečanje varnosti v železniškem prometu, ki se nanašajo
na vsebino Sklepa poslovodstva SŽ, d.o.o. št. 903, katerega pa je poslovodstvo na seji 30.01.2013
preklicalo.
Zlatko Ratej je prisotne seznanil, da sta se z Matjažem Skutnikom, kot predstavnika sindikatov,
udeležila usklajevanja določb na katere se sklep št. 903 nanaša in da se usklajevanja nadaljujejo v
četrtek, 21.03.2013. Ob tem je predlagal, da se tudi predlog Navodila o notranji organiziranosti in
izvajanju notranjega nadzora ter pooblastilih inšpektorjev na SŽ (Navodilo 920) obravnava in uskladi v
okviru iste komisije in na enak način.
6
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 81:
SD KPD se je seznanil s potekom usklajevanja vsebine sklepa Poslovodstva SŽ št. 903 in soglaša, da
se tudi Navodilo o notranji organiziranosti in izvajanju notranjega nadzora ter pooblastilih
inšpektorjev na SŽ (Navodilo 920), pred sprejemom, obravnava in uskladi v okviru iste komisije in
na enak način.
K 7. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil s predlaganimi Pogoji za prodajo stanovanj v lasti SŽ ter predlagal,
da se, zaradi povečanja obresti za naše zaposlene, predlagani pogoji zavrnejo. Hkrati je prisotne
seznanil, da že potekajo razgovori za uskladitev pogojev prodaje stanovanj in bodo predstavljeni na
naslednji seji SD KPD.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 82:
SD KPD se je seznanil s predlogom Pogojev za prodajo stanovanj SŽ, obremenjenih z najemnim
razmerjem in jih zavrača.
Predlog Pogojev za prodajo stanovanj je priloga originalnega zapisnika.
V nadaljevanju je predsedujoči prisotne seznanil, da je SD KPD na 7. seji dal soglasje za prodajo
počitniške kapacitete na Rabu, ob pogoju, da se v komisijo za izbor kupca imenuje najmanj polovica
predstavnikov SD KPD. Hkrati je predlagal, da SD KPD v komisijo za izbor kupca imenuje Silva
Berdajsa, Alberta Pavliča in Jožeta Pavška.
Sakib Galič je predlagal, da se namesto Silva Berdajsa v komisijo imenuje Matjaž Skutnik.
Predsedujoči je nato na glasovanje podal predlog po vrstnem redu, kot so bili podani.
Po opravljenem javnem glasovanju je bil z 21 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI sprejet
SKLEP št. 83:
SD KPD v komisijo za izbor kupca pri prodaji počitniške kapacitete na Rabu-Supetarska Draga
imenuje naslednje predstavnike: Silva Berdajsa, Alberta Pavliča in Jožeta Pavška.
Predsedujoči je prisotne seznanil s prijavo uslužbenke notranje revizije Marije Pongrac, ki se nanaša
na mobing na delovnem mestu, ki ga nad njo izvaja vodja službe notranje revizije ter podal predlog,
da se SD KPD s prijavo seznani in izrazi pričakovanje, da se bo v konkretnem primeru uvedel postopek
in ugotovila odgovornost, skladno z veljavnimi predpisi.
7
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 84:
SD KPD se je seznanil s prijavo uslužbenke notranje revizije Marije Pongrac, ki se nanaša na mobing
na delovnem mestu, ki ga nad njo izvaja vodja službe notranje revizije.
SD KPD od Poslovodstva SŽ pričakuje in zahteva, da se v konkretnem primeru uvede postopek
zoper odgovorno osebo in ugotovi odgovornost zaradi izvajanja mobinga, skladno z veljavnimi
predpisi.
Predsedujoči je predlagal, da SD KPD sprejme sklep s katerim bi predsednike SD posameznih družb v
skupini SŽ pozval, da vsa vabila in gradiva za seje SD pošiljajo tudi predsednikom reprezentativnih
sindikatov v skupini SŽ.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 85:
SD KPD poziva predsednike SD družb v skupini SŽ, da v bodoče vabila in gradiva za seje SD, pošiljajo
tudi vsem predsednikom reprezentativnih sindikatov v skupini SŽ.
Ker drugih razprav ni bilo, je predsedujoči sejo ob 11.15 uri zaključil.
Sekretar:
Leon Didič
Predsednik:
Silvo Berdajs
8