Poročilo o delu

Šolska dokumentacija
Šolsko leto 2011/2012
POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKE SKUPNOSTI
V šolskem letu 2011/2012 sem bila mentorica Šolske skupnosti OŠ borcev za severno mejo.
S predstavniki oddelčnih skupnosti smo se dobili dvakrat - prvič v mesecu septembru in
drugič v mesecu decembru.
V šolskem letu 2011/2012 si je šolska skupnost zastavila naslednje naloge:
 organizirati veliko zbiralno akcijo odpadnega papirja v mesecu septembru in oktobru,
katere namen je pridobiti čim več sredstev za opremo šolske gibalnice;
 nadaljevati z zbiranjem odpadnega papirja skozi vse šolsko leto z namenom pomagati
devetošolcem (zbiranje sredstev za plesni tečaj/zaključno ekskurzijo/valeto);
 sodelovati v humanitarni akciji zbiranja zamaškov;
 sodelovati na šolskem in občinskem otroškem parlamentu na temo Junaki našega
časa – kdo so in zakaj?
 oblikovati kriterije, pohvale in priznanja za najbolj športni oddelek šole;
 organizirati novoletno pošto;
 organizirati valentinovo pošto …
Realizirali smo naslednje naloge:




izvedba Velike zbiralne akcije odpadnega papirja z namenom pridobiti sredstva za
opremo šolske gibalnice. Zbiralno akcijo, ki je bila načrtovana v mesecu septembru in
oktobru smo podaljšali do konca decembra. Z zbiralno akcijo, v kateri smo sodelovali
učenci in delavci šole, smo zbrali 2500 evrov.
Zbiranje odpadnega papirja z namenom znižati stroške zaključnih ekskurzij (potekalo
je od 1. 1. do 18. 5. 2012). Tako smo zaslužili 1721 evrov.
Sodelovanje na šolskem in občinskem otroškem parlamentu.
Organizacija valentinove pošte (v sodelovanju z novinarskim krožkom).
Realizirane niso bile naslednje naloge:



sodelovanje v humanitarni akciji zbiranja zamaškov
oblikovanje kriterijev, pohval in priznanj za najbolj športni oddelek šole (le-to je
izvedel tim za športno vzgojo)
organizacija novoletne pošte.
Predstavniki oddelčnih skupnosti so se večinoma udeležili obeh srečanj, vendar informacij in
dogovorov s srečanj šolske skupnosti niso uspešno prenašali na svoje sošolce.
Šolska dokumentacija
Šolsko leto 2011/2012
Zapisnik 1. sestanka šolske skupnosti, dne 6. 9. 2011 ob 7. 45
Prisotni:


















Marin Kladošek, 1.B
Ema Hebar, 2.A
Taja Majhenič, 2.B
Lea Strniša, Jakob Lipovec, 3.A
Tjaša Jančič, Gal Bubnič, 3.B
Tinka Mesarič, Klemen Sodec, 4.B
Valentina Šibler, Boris Mutić, 4.C
Lea Pernek, Blaž Šafarić, 5.A
Timotej Zimič, 5.B
Laura Recek, Sani Smajić, 6. A
Nick Cmager, Matic Kuhta, 6. B
Nina Kobilica, Maruša Pokeržnik, 7. A
Tjaša Cmager, 7.B
Dejan Grobin, Pia Roškarič Duh, Tilen Barbirič, 8.A
Domen Flakus Bosilj, Jan Rajh, 8.B
Erik Mihelič, Vid Železnik, 9. A
Rok Berič, Mirela Mulaj, 9. B
Maja Prodanovič, vodja ŠS
Dnevni red:
1. Predstavitev Šolske skupnosti
2. Velika zbiralna akcija papirja
3. Razno
KT1
 V vlogi mentorice Šolske skupnosti Osnovne šole borcev za severno mejo Maribor sem
učencemUčencem sem predstavila našo prvo nalogo: predstavila pomen šolske skupnosti,
njene naloge in področja delovanja. Naloga vseh predstavnikov oddelčnih skupnosti pa
je, da sošolcem prenesejo informacije iz naših sestankov in motivirajo sošolce pri
izvedbi posameznih nalog.
 Na šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika
organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci skupaj z razrednikom obravnavajo
vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev. Oddelčne skupnosti se povezujejo v
šolsko skupnost. Šolska skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih
skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji
dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere se
dogovorijo učenci.
 Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Člani šolske skupnosti bodo letos na
Šolska dokumentacija

Šolsko leto 2011/2012
otroškem parlamentu razpravljali o temi z naslovom Junaki našega časa – kdo so in
zakaj?
Otroški parlamenti se kot oblika demokratičnega dialoga med osnovnošolci izvajajo v
večini osnovnih šol po Sloveniji in potekajo na več ravneh: na razredni in šolski ravni, na
občinski in medobčinski ravni, na regionalni ravni in na nacionalni ravni.
Naloga šolske skupnosti, torej vseh nas, je ustvariti ustvarjalno skupnost, ki se bo
sposobna pogovoriti in prepoznati ter reševati probleme in oblikovati skupnost, v kateri se
vsi dobro počutimo.
KT2

Učencem sem predstavila pomen in potek velike zbiralne akcije odpadnega papirja, pri
kateri bo šolska skupnost aktivno sodelovala. Odpadni papir bomo zbirali vsi – učenci in
delavci šole z namenom, da pridobimo sredstva, ki jih bomo prispevali Dobrodelnemu
združenju Koraki za korakce. Le-to bo v tem šolskem letu opremilo gibalnico, nov prostor
naše šole. Dobrodelno združenje Koraki za korakce dne 24. 9. 2011 organizira dobrodelni
pohod, katerega se bomo udeležili učenci in učitelji naše šole, vključno s starši, prijatelji,
sorodniki. Startnina pohoda znaša za učence od 4. do 9. razreda 10 evrov. Ker pa se nam
znesek zdi previsok, bomo poskušali zbrati čim več odpadnega papirja in tako zaslužiti
denar. Vsak učenec bo poskušal zbrati 100 kg papirja. Tako bo zaslužil 9 evrov in za
startnino prispeval le 1 evro.
Zbiralna akcija papirja se je začela s 6. 9. 2011 in bo trajala ves september in oktober.
Učenci in delavci šole bodo lahko prinašali papir vsak ponedeljek in petek od 7.00-8.15
ter 13.00-14.30 na šolsko dvorišče, kjer stoji keson za papir. V tem času bosta na
dvorišču tehtala papir po dva učenca predmetne stopnje, nadzor nad tehtanjem pa bosta
izvajala hišnik in urejevalec okolice.
Učence sem pozvala, naj spodbudijo svoje sošolce k organiziranemu zbiranju odpadnega
papirja po stanovanjskih blokih.
Zapisnik 2. sestanka šolske skupnosti, dne 1. 12. 2011 ob 7. 30
Prisotni:








Ema Hebar, 2.A
Taja Majhenič, 2.B
Lea Strniša, Jakob Lipovec, 3.A
Gal Bubnič, Tjaša Jančič, 3.B
Tinka Mesarič, Klemen Sodec, 4.B
Boris Mutić, 4.C
Lea Pernek, Blaž Šafarić, 5.A
Timotej Zimič, 5.B
Šolska dokumentacija








Šolsko leto 2011/2012
Laura Recek, 6.A
Matic Kuhta, 6.B
Renato Leš, Nina Kobilica, Katja Kostanjevec, 7.A
Tjaša Cmager, Klara Gradišnik, 7.B
Dejan Grobin, Pia Roškarič Duh, Tilen Barbirič, 8.A
Domen Flakus Bosilj, Jan Rajh, 8.B
Mirela Mulaj, 9.B
Maja Prodanovič, vodja ŠS
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
Zbiranje odpadnega papirja
Nabiralniki za anonimno pošto
Šolski parlament
Razno
KT1

Velika zbiralna akcija odpadnega papirja, v kateri zbiramo denar za startnino
(majico) na pohodu Koraki za korakce (namen pohoda je bil zbrati čim več denarja
za opremo šolske gibalnice), se je podaljšala do konca decembra. Vsak učenec od
4. do 9. razreda (z izjemo sorojencev) bi naj zbral 100 kg odpadnega papirja in
tako zaslužil 9 evrov za startnino (majico). Kdor ne bo zbral papirja, bo za
startnino (majico) plačal višjo ceno.
 Z novembrom 2011 smo začeli zbirati odpadni papir tudi za zaključne ekskurzije
(vsak oddelek zase) in ga bomo zbirali vse do konca maja.
Učenci morajo spodbujati svoje sošolce k prinašanju odpadnega papirja v šolo.
 Učenci naj prinesejo razredniku 1 evro za startnino (majico) do ponedeljka, 5. 12.
2011.
KT2

Učencem sem pojasnila, kako je prišlo do oktobrskega incidenta (pretepa) pred
našo šolo – povod je bilo medvrstniško nasilje, ki je bilo odraslim (staršem in
učiteljem) prikrito (učenci so medvrstniško nasilje vršili preko facebooka, SMSov, za vrati šolskega stranišča, na šolskih hodnikih). Ker menimo, da imajo
nekateri učenci težavo zaupati odraslim (predvsem učiteljem) o tovrstnih težavah,
smo na hodnike namestili 4 nabiralnike s ključavnico za anonimno pošto. V te
nabiralnike bodo lahko vsi, ki s težavo spregovorijo z odraslimi o občutljivih
temah, odvrgli napisane »prijave nasilja« in tako opozorili nase. Nabiralnike bodo
Šolska dokumentacija

KT3




Šolsko leto 2011/2012
praznili le določeni učitelji, učenci ne bodo imeli dostopa do pošte, saj je le-ta pod
ključem.
Učence sem pozvala, naj v oddelkih zapišejo predloge za ime nabiralnikov (npr.
zaupni nabiralnik). Pisne predloge naj oddajo razrednikom do torka, 6. 12. 2011.
Učencem sem pojasnila, kaj je otroški parlament, zakaj je bil ustanovljen, kdo
sodeluje v njem in kako deluje.
Predstavila sem jim temo otroškega parlamenta v šol. letu 2011/2012: JUNAKI
NAŠEGA ČASA – KDO SO IN ZAKAJ?
Učenci naj v oddelkih debatirajo o junakih našega časa, zapišejo, kdo so in
utemeljijo svojo odločitev.
Učenci v oddelkih izberejo dva predstavnika za šolski otroški parlament, ki bo v
mesecu januarju v prostorih naše šole.
KT4

Učence sem seznanila, da bomo v mesecu februarju organizirali valentinovo
pošto in jih povabila k sodelovanju.
OTROŠKI PARLAMENT 2011/2012
14. 2. 2012 so se predstavniki razrednih skupnosti od 1. do 9. razreda udeležili šolskega
Otroškega parlamenta, na katerem so predstavili svoja razmišljanja o junakih našega časa.
Videli in slišali smo veliko zanimivih predstavitev in ugotovili, da večina učencev vidi svoje
junake v vrhunskih športnikih (Tini Maze, Lionelu Messiju) in virtualnih junakih, zelo pa so
nas impresionirali junaki učencev 6.a razreda – afriški otroci, ter slikarji brez rok, ki
predstavljajo največje junake učencem 5.a razreda.
Po predstavitvah so si učenci vzeli nekaj minut za razmislek in ob veselih zvokih Klemnove
harmonike glasovali za najboljše parlamentarce. Izmed 29 glasov so jih več kot polovico (kar
16 glasov) prejeli učenci 9.b razreda: Sara Gojkošek, Mirela Mulaj in Patrik Groznik.
Zanje so junaki našega časa njihovi idoli: glasbena skupina One direction, Bear Gryls, Justin
Bieber in Jessie J. Junaka prav tako vidijo v slavnem igralcu Chucku Norrisu, ki še dandanes
slovi v številnih šalah, ter Nodiju in Mickeyu Mousu, saj želijo ohraniti otroka v sebi. Svoje
junake prav tako vidijo v ljudeh iz njihovega vsakdana, ki rešujejo življenja in svet: gasilcih,
Šolska dokumentacija
Šolsko leto 2011/2012
reševalcih, prostovoljcih …, saj so pogumni, pametni, dobri, močni, uspešni … in pri svojem
delu v zameno ne pričakujejo drugega kot le topel nasmeh in vest, da so nekoga osrečili.
Svojo predstavitev so zaključili z ugotovitvijo, da smo tudi sami večkrat junaki – kadar z
drobnimi dobrimi deli sočloveku polepšamo dan ali pomagamo kakšni nemočni živali.
S temi zaključki smo torej poslali parlamentarce OŠ borcev za severno mejo Maribor na
regijski Otroški parlament, ki je zasedal 2. 3. 2012 v prostorih Zavarovalnice Maribor in
Doma ustvarjalnosti mladih.
Regijskega Otroškega parlamenta se je udeležilo kar 108 parlamentarcev in njihovih
mentorjev iz 45 osnovnih šol iz 12 občin. Najprej nas je v veliki dvorani Zavarovalnice
Maribor pozdravila predsednica ZPM Maribor, ga. Majda Struc, nato pa je mlade
parlamentarke in parlamentarce nagovoril podžupan MO Maribor, g. Tomaž Kancler. Mladim
je predstavil položaj in smernice razvoja mesta Maribor ter jih povabil na obisk seje Mestnega
sveta, svoj govor pa zaključil z besedami: »Kakršno mesto bomo zgradili danes, v takšnem
mestu boste vi živeli.«
Parlamentarke in parlamentarci so nato razpravljali o junakih v družini, učiteljih kot junakih,
prezrtih in medijskih junakih, o junakih včeraj in danes, o sebi kot junakih ter o nejunakih.
Svoje zaključke so predstavili tudi trem poslancem iz Državnega zbora: g. Draganu Bosniću,
ge. Majdi Potrata ter g. Janezu Ribiču. Le-ti so mlade parlamentarke in parlamentarce tudi
nagovorili ter jim dali vedeti, da so med vsemi junaki okrog nas oni sami največji junaki.
Nazadnje so mlade parlamentarke in parlamentarci izglasovali 5 predstavnikov mariborske
regije, ki se bo 2. 4. 2012 udeležila nacionalnega Otroškega parlamenta v Državnem zboru.
Našim borcem se žal ni uspelo uvrstiti mednje, vendar smo regijski otroški parlament kljub
temu zapustili zadovoljni, ponosni ter polni novih idej in izkušenj.
Regijski otroški parlament, marec 2012
Šolska dokumentacija
Šolsko leto 2011/2012
Regijski otroški parlament, marec 2012
Velika zbiralna akcija papirja, september 2012
Maja Prodanovič
mentorica Šolske skupnosti
Maribor, 26. 6. 2012